Paperittomat-hanke tietoa paperittomuudesta ja oikeudellista neuvontaa. Meri Korniloff

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paperittomat-hanke tietoa paperittomuudesta ja oikeudellista neuvontaa. Meri Korniloff 11.4.2014"

Transkriptio

1 Paperittomat-hanke tietoa paperittomuudesta ja oikeudellista neuvontaa Meri Korniloff

2 Tietoa paperittomuudesta Tiedotetaan paperittomien oikeuksista Oikeudellista neuvontaa paperittomille ja paperittomia kohtaaville Neuvontamallin rakentaminen Projektikoordinaattori ja osa-aikainen lakimies Raha-automaattiyhdistys tukee Paperittomat -hanke 2

3 Pakolaisneuvonta ry Pakolaisneuvonta ry on pakolais- ja ulkomaalaisoikeuteen erikoistunut kansalaisjärjestö ja lakiasiaintoimisto Päätehtävä on antaa oikeusapua turvapaikanhakijoille ja muille ulkomaalaisille Suomessa Toimistot Helsingissä, Lappeenrannassa ja Oulussa Paperittomat -hanke 3

4 Miksi hanke? Kuva paperittomuudesta ilmiönä Suomessa on vasta muotoutumassa Paperittomien on itse vaikea edistää oikeuksiaan Paperittomien oikeuksista ei tiedetä Suomalainen palvelujärjestelmä kohtaa uuden asiakasryhmän, jonka kohtaamiseen ei ole aiemmin ollut toimintamalleja Neuvonnalle tarvetta Paperittomat -hanke 4

5 Hankkeen pääteemat Oikeus terveyteen Oikeus maksuttomaan perusopetukseen Paperittomat -hanke 5

6 Kuka paperiton on? Hankkeessa tiukka ulkomaalaisoikeudellinen määritelmä paperittomuudelle Paperiton on henkilö, jonka oleskelu Suomessa ei ole viranomaisten sallimaa ja jolla ei ole laillista oikeutta oleskella Suomessa Oleskelulupaa ei ole koskaan ollut tai se on esimerkiksi päättynyt. Paperiton on myös voinut saada kielteisen oleskelulupapäätöksen tai hänen turistiviisuminsa on vanhentunut Paperittomat -hanke 6

7 Rajapintaa paperittoman kaltaisessa asemassa olevat EU-kansalaiset, joilla ei ole pääsyä peruspalveluihin ja rekisteröitymättömät EU-kansalaiset Oleskelulupaa hakeneet ihmiset, jotka odottavat päätöstä (muut kuin turvapaikanhakijat) Ilmiöissä joitain samankaltaisuuksia verrattuna paperittomuuteen. Käytännössä usein samanlaisia esteitä oikeuksien toteutumisen tiellä Paperittomat -hanke 7

8 Ihmisiä määritelmän takana Paperittomuuden taustalla monia eri asioita, kuten esimerkiksi: - Pelko omasta turvallisuudesta kotimaassa, eikä siksi haluta palata - Halu olla läheisten kanssa samassa maassa - Henkilö työskentelee, opiskelee tai rakentaa muulla tavoin elämää Suomessa, mutta siihen ei ole laillista mahdollisuutta Moni asia yhdessä voi johtaa paperittomuuteen: - Tietämättömyys omasta oikeudellisesta asemasta ja omista mahdollisuuksista hakea oleskelulupaa tai epäluottamus viranomaisiin - Vaikeus saada lupaa - Paperittomuus voidaan nähdä parhaaksi vaihtoehdoksi monesta huonosta vaihtoehdoista - Paperittomat osittain tuntematon ryhmä, joten tyhjentävää tietoa paperittomuudesta ei ole saatavilla Paperittomat -hanke 8

9 Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat paperittomat Lapset Raskaana olevat naiset Paperittomat -hanke 9

10 Seminaarin taustaksi Paperittoman lapsen oikeudet Eduskunnan apulaisoikeus asiamiehen kannanotto On tullut esiin, että kouluun pääsyssä on ollut puutteita Suomessa Käytännön kokemusta lähinnä paperittomaan rinnastettavassa tilanteessa olevien lasten koulunkäynnistä ja kouluun pääsystä Rekisteröitymättömät EU-kansalaiset Keskustelun avaus Kysymyksiä: Estääkö paperittomien kiinnijäämisen tai maastapoistamisen pelko lasten koulunkäynnin? Tietävätkö viranomaiset paperittomien oikeuksista? Onko koulujärjestelmämme valmis ottamaan vastaan paperittomia eli ilman oleskeluoikeutta olevia oppilaita? Paperittomat -hanke 10

11 Paperittoman lapsen oikeus perusopetukseen -verkkojulkaisu Perustietoa paperittomuudesta, paperittoman lapsen asemasta ja oikeuksista, oikeudesta opetukseen, sekä lähtökohtia paperittoman lapsen kohtaamiseen koulussa. Paperittomuutta käsittelevä sanasto Löytyy osoitteesta: Paperittomat -hanke 11

12 Paperittomien oikeudellinen neuvonta Marjaana Laine

13 Oikeudellinen neuvonta Päivystys Global Clinicillä, puhelimitse sekä sähköpostitse Yhteydenottoja vuonna 2013 noin 150. Yhteydenottajana paperiton, hänen läheisensä tai tukihenkilö Kysymyksiä liittyen mm. oleskeluluvan hakemiseen (mahdollinen laillistaminen), työntekoon, oikeuksiin (pääsy terveydenhuoltoon ja kouluun) Paperittomat -hanke 13

14 Oikeudellinen neuvonta ( jatkoa) Kohderyhmä vaikea saavuttaa (tavoittaminen ja luottamus) Tilaisuus saada luottamuksellisesti asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvää neuvontaa Paperittomaan rinnastettava ehkä helpompi tavoittaa -> arvokasta tietoa ongelmista ja neuvonnan tarpeesta Ennaltaehkäisevä neuvonta Neuvonnan tarve suuri Paperittomat -hanke 14

15 Luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus Luottamuksellisuus edellytys paperittomien tavoittamiselle, kohtaamiselle, neuvonnalle ja oikeuksien toteutumiselle Pelko tietojen toimittamisesta poliisille Salassapitovelvollisuus (esim. opetushenkilökunnan) Vaitiolovelvollisuudesta voi poiketa vain, jos laissa on erikseen säädetty joko oikeudesta tai velvollisuudesta luovuttaa tietoa Paperittomat -hanke 15

16 Myös paperittomalla on oikeuksia Perus- ja ihmisoikeudet turvattu perustuslaissa ja Suomea velvoittavissa ihmisoikeussopimuksissa Paperittomien oikeuksien kannalta keskeisiä ihmisoikeussopimuksia: TSS-sopimus, uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, LOS Perustavanlaatuiset ihmisoikeudet taattu jokaiselle valtion lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla Perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen julkisen vallan eli valtion ja kuntien tehtävä Yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys Paperittomat -hanke 16

17 Oikeus maksuttomaan perusopetukseen Oikeus maksuttomaan perusopetukseen turvattu subjektiivisena, jokaiselle kuuluvana perus- ja ihmisoikeutena (PL 16, LOS 28 art) kaikille kuuluva subjektiivinen oikeus (PeVL 59/2010) Kunnalla velvollisuus järjestää perusopetusta kunnan alueella asuville oppivelvollisuusikäisille (Perusopetuslaki 4 ) oppivelvollisuus Suomessa vakituisesti asuvilla lapsilla (25 ) Paperittomat -hanke 17

18 Oikeus maksuttomaan perusopetukseen - käytännössä ilmenneet tulkintaongelmat Tulkinta vaihdellut sen osalta onko kunnalla velvollisuus järjestää perusopetusta kansainvälistä suojelua hakeville ja paperittomille oppivelvollisuusikäisille Käytännöt perus- tai valmistavaan opetukseen pääsyssä ovat vaihdelleet Kansainvälistä suojelua hakevien lasten osalta AOA:n ratkaisu (Dnro 1420/2/10) Todettiin tarve lainsäädännön muutokselle perustuslaillisen oikeuden turvaamiseksi. OKM katsoi, ettei tarvita lainmuutosta turvaamaan oikeuden toteutumista Paperittomat -hanke 18

19 Tulkinta käytännössä: Kuntaliiton vastaus Paperittomat-hankkeelle (4.4.14): Kunnan velvollisuus järjestää maksutonta perusopetusta ei ole rajattu vain kotikunnan omaaviin lapsiin eikä oppivelvollisiin eli Suomessa vakinaisesti asuviin lapsiin. Asumisen määrittelyyn ei yksiselitteistä tulkintaohjetta: Oikeuskirjallisuudessa asumiseksi on arvioitu tosiasiallisesti pysyvä oleskelu. Yksittäistapauksissa kunnan järjestämisvelvollisuutta koskeva kysymys ratkeaa viime kädessä muutoksenhaun kautta Paperittomat -hanke 19

20 Tulkinta käytännössä ( jatkoa) Selkeä laki ja ohjeistus ovat ensimmäinen välttämätön askel kohti oikeuksien toteutumista. Paperittomien kohdalla lain ja sen tulkinnan oltava yksiselitteisiä sekä jokaisen toimijan tiedossa. Paperittomien kohdalla ei voi lähteä siitä, että muutoksenhaun kautta haetaan linjauksia. Epäselvä tulkinta vaarantaa/estää paperittoman lapsen pääsyn perusopetukseen eli lapsen perustavanlaatuisen oikeuden toteutumisen Paperittomat -hanke 20

21 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies : Kaikille kouluikäisille ei ole järjestetty perusopetusta, koska heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Tämä on vastoin perustuslakia ja lapsen oikeuksien sopimusta. Kunnan tulee järjestää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille. Perustuslain mukaan kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta on laaja. Perusopetuslaki ei edellytä, että lapsen asuminen kunnassa olisi pysyvää tai että kunnan tulisi olla kotikuntalain mukaan määräytyvä lapsen kotikunta. Ei tarvetta muuttaa lakia. (AOA:n tiedote ) Paperittomat -hanke 21

22 Käytännön esimerkki koulunkäyntioikeuteen liittyen: Lapsiperhe EU-jäsenvaltiosta Koulu toivotti tervetulleeksi, mutta kunnan taholta edellytettiin osoitetta kunnan alueella ja rekisteröitymistä Lapset saivat aloittaa koulun, kun perheen isä oli rekisteröitynyt ja ilmoitettu, että myös lapsia ollaan rekisteröimässä Pääsyssä kouluterveydenhuoltoon haasteita Paperittomat -hanke 22

23 Kiitos! Yhteystiedot: Lisätietoa hankkeesta: Projektikoordinaattori Meri Korniloff Oikeudellinen neuvonta: Lakimies Marjaana Laine Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta: Paperittomat -hanke 23

24 Lähteitä ja lisätietoa Apulaisoikeusasiamiehen tiedote: Kunnan tulee järjestää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille, Apulaisoikeusasiamies Kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut löytyvät: PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) Children First and Foremost A guide to realising the rights of children and families in an irregular migration situation (2013) Ruotsin uudistetusta koululaista tietoa osoitteessa Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/UbU12/ sekä paperittomien koulunkäynnistä laajemmin osoitteessa Suomen lainsäädäntö: Kuten esimerkiksi Suomen perustuslaki 1999/731, perusopetuslaki sekä ulkomaalaislaki ovat luettavissa osoitteessa: Paperittomat -hanke 24

Paperittomien oikeus terveyteen

Paperittomien oikeus terveyteen Paperittomien oikeus terveyteen Oppaan suunnittelu ja toteutus: Nada Al Omair Tekstit: Nada Al Omair ja Karoliina Heikinheimo Oppaan taitto, graafinen suunnittelu ja kuvitus: Teemu Helenius Oppaan oikoluku:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015

LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 LAUSUNTO l LAPS/ 280/2013 24.2.2015 Eduskunnan hallintovaliokunnalle Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2015 Asia: Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Ihmisoikeusliitto esittää työryhmälle harkittavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Mitä ihmisoikeudet ovat?

Mitä ihmisoikeudet ovat? Mitä ihmisoikeudet ovat? 1 Artikkeli on alun perin julkaistu selvityksessä Ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus Suomessa (Ihmisoikeuskeskus 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014 ISBN: 978-952-7117-03-3 (nidottu) ISBN:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa

Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Krister Björklund Haluun koulutusta, haluun työtä ja elämän Suomessa Yksintulleiden alaikäisten pakolaisten kotoutuminen Varsinais-Suomessa Siirtolaisuusinstituutti Turku Euroopan unionin Pakolaisrahasto

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset

1. Tervetuloa suomeen. 3. opiskelu. 4. lapset, perhe ja vanhukset Perustietoa Suomesta 1. Tervetuloa suomeen Perustietoa Suomeen muuttavalle s. 6 Miten pääsen alkuun s. 6 Miten löydän asunnon? s. 7 Miten vuokraan asunnon? s. 7 Vuokravakuus s. 7 Muutto s. 7 Asumisen säännöt

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot