Kaivannaisjätteiden määrittely, määrä ja hyötykäytön problematiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivannaisjätteiden määrittely, määrä ja hyötykäytön problematiikka"

Transkriptio

1 Kaivannaisjätteiden määrittely, määrä ja hyötykäytön problematiikka Kestävä kaivostoiminta kaivannaisjätteistä uutta liiketoimintaa

2 Määrittely (1) kaivannaisjäte = kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa taikka sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvä jäte

3 Määrittely (2) Myös uuden jätelain aikana kaivannaisjäteasetuksen soveltaminen edellyttää, että muodostuva kiviaines on jätelain tarkoittamaa jätettä. Kaivannaisjäteasetuksessa on omat lievennykset pysyvälle jätteelle ja pilaantumattomalle maa-ainekselle. Ongelmajätetermi korvataan vaarallisella jätteellä. Hierarkia: 1) vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta, 2) uudelleenkäytettävä, 3) kierrätettävä, 4) hyödynnettävä, 5) loppukäytettävä. Lähde: PSAVI, Sami Koivula

4 Kaivostoiminnasta syntyvät kaivannaisjätteet Louhinnassa Metallimalmit Teollisuusmineraalit Luonnonkivet Karbonaattikivet Metallimalmien prosessoinnissa - rikastushiekat Lisää kuvat Kuva: J.Väätäinen Perustamisvaiheessa - irtomaanpoiston ylijäämämaat

5 Louhinnasta (irrotuksessa) syntyy Sivukiviin kuuluvat kivet, joita ei hyödynnetä arvokiven tai malmin jatkojalostuksessa tai prosessoinnissa karkea louhe (raakku) kivimurske - sepeli Luonnonkivituotanto: hylätyt aihiot sahauksen ylijäämäkivi sahauksen kivijauhe Luonnonkivituotannon sivukivikasa Metalli- ja talkkimalmien louhinta: Sivukivi ( raakku) Kuva:M L Räisänen Kuva: S.Aatos

6 Malmikiven prosessoinnissa syntyy Malmin prosessoinnissa syntyy mineraalista jätettä eli vesipitoista, hienorakeista rikastushiekkaa Vaahdotuskäsittely Mineraalinen rikastushiekka Gravimetrinen ja/tai magneettinen erottelu Mineraaliset jauheet

7 Teollisuuden jätteet/sivutuotteet Mt/vuosi Prosessijätteet Energian tuotanto Muut sivutuotteet Kaivannaisteollisuus Lähde: UUMA seminaari

8 Kaivannaisjätteiden luokittelu yleisen jäteasetuksen mukaan Pysyvä jäte Ei muutu pitkänkään ajan kuluessa Tavanomainen jäte (ei-pysyvä jäte) Hitaasti rapautuva Kaatopaikkaveden haittaainepitoisuus pieni tai kohtalainen Neutralointikyky vaihtelee hyvästä kohtalaiseen (ei happamia kaatopaikkavesiä) Sisältää prosessin kemikaalijäämiä (esim. suoloja, typpiyhdisteitä) Vaarallinen ent. ongelmajäte Rautasulfideja ja muitametallisulfideja sisältävä rikastushiekka, sivukivi tai sakkaliete Kaatopaikkavedet happamia ja ympäristön vesiä happamoittavia Kaatopaikkavedet sisältävät runsaasti haitta-aineita (metalleja, metalloideja), kemikaaleja tai kemikaalijäämiä) Kivi tai rikastushiekka säteilevää ja sisältää radioaktiivisia isotooppeja tai asbestimineraaleja

9 Antofylliittiasbestia rikastushiekassa

10 Määrät jäteluokittain vaihtelevat Pysyvä jäte Tavanomainen Vaarallinen jäte 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Louhos 1 Luonnonkivilouhinta Louhos 2 Louhos 4 Louhos 5 Luonnonkivilouhinta Teollisuusmineraalilouhinta Metallimalmilouhinta Louhos 6 Metallimalmilouhinta Lähde: UUMA työpaja M L Räisänen

11 Metallikaivosten ja luonnokivilouhimoiden kaivannaisjätemäärät (Mt) läjityksessä Rikastushiekkajätettä Metallimalmikaivosten sivukivijätettä Luonnonkivilouhinnan ylijäämäkivet 20 0 Lähde: UUMA työpaja 2008 M L Räisänen

12 Tilastotietoja kaivosteollisuudesta 2010 Kaivoksen tyyppi Louhittu yht. Mt Louhittu hyötykiveä/ malmia Mt Metallimalmit 45,7 18,2 27,5 Teollisuusmineraalit (talkki, apatiitti ym.) Sivukiveä Mt 19,2 11,6 7,6 Karbonaattikivet 5,6 3,9 1,6 Kivilouhokset (vuolukivi, teollisuuskivet) 0,8 0,09 0,7 Yhteensä 71,5 33,8 37,6 Lähde: TEM/ Materia 2/

13 Louhinta- ja sivukivimäärien kehitys , ,8 16,6 71,6 37,6 Kokonaislouhinta Mt Sivukivi Mt

14 Kaivannaisjätteiden hyötykäyttö kaivosryhmittäin Hyödyntämisaste % Luonnonkivet Teollisuusmineraalit Metallimalmit Karbonaattikivet Kaivokset yhteensä Karbonaattikivet Metallimalmit Teollisuusmineraalit Luonnonkivet Kaivokset yhteensä Lähde: Kaivostilasto

15 Metallikaivosjätteiden hyödyntäminen Poistomaa, pintamaa: Varastoitu tai käytetty jälkihoitotarkoituksiin kaivosalueella Sivukivi: Pääkäyttö maarakennusmateriaalina kaivosalueella tiet, padot, pengerverhous tukirakennusaineena kaivostäytössä (sivukivet, rikastushiekka) reaktiivisena materiaalina, läjitysalueiden peittomateriaalina (pastapeittona) - sekatäyttönä läjityksessä lisäten läjityksen neutralointikapasiteettia - veden puhdistamojen suotopatomateriaalina Kaivosalueen ulkopuolella (ympäristökelpoiset jätekivet) Tierakennus, täyttömaa, raaka-aineena pientarvikkeiden/koriste-esineiden valmistuksessa Rikastushiekka: -kaivostäyttöön - peittomateriaalina (neutralointikyky, hyvä vedenpidätyskyky)

16 Karbonaattikaivosjätteiden hyödyntäminen Poistomaa, pintamaa: On käytetty ympäristörakentamiseen. Viime vuosina melkein kaikki materiaali on varastoitu tulevaisuuden käyttötarkoituksiin. Sivukivi: Materiaali luokitellaan hyödyntämisen helpottamiseksi. Suurin osa materiaalista murskataan tienrakennukseen soveltuvaksi. On käytetty myös rakennustarkoituksiin kaivosalueella. Rikastushiekka: Vain rajallisia mahdollisuuksia uudelleen käyttöön (raekoko), esim. neutraloivana, vettä pidättävänä peittorakenteena. Mineralogiasta riippuen voidaan käyttää maataloustarkoituksiin

17 Teollisuusmineraalikaivos jätteiden hyödyntäminen Poistomaa, pintamaa: Materiaali varastoidaan myöhempiä jälkihoitotarkoituksia varten. Sivukivi: Mahdollisuuksien mukaan materiaalit luokitellaan hyödyntämisen helpottamiseksi. Käytetään rakennustarkoituksiin kaivosalueella. Joissain erikoistapauksissa on voitu myydä ulos tienrakennustarkoituksiin. Rikastushiekka: Uudelleen käyttöön vain rajallisia mahdollisuuksia (raekoko). Mineralogiasta riippuen voi olla mahdollista käyttää tienrakennukseen tai maataloustarkoituksiin metallikaivoksen jätealueen peittomateriaalina, (neutralointikyky, hyvä veden pidätyskyky, esim. magnesiittihiekka)

18 Luonnonkivilouhosjätteiden hyödyntäminen Poistomaa, pintamaa: Varastoitu ja käytetty jälkihoitotarkoituksiin kaivosalueella. Ulkopuolinen käyttö myös mahdollista. Materiaalit luokitellaan hyödyntämisen helpottamiseksi. Sivukivi: Tierakentaminen Penger- ja täyttörakenteet Tien päällysrakenteet Vesi- ja ympäristörakentaminen Suurin osa materiaali on varastoitu tulevaisuuden käyttöä varten. Käyttö todennäköisesti lisääntyy merkittävästi

19 Hyödyntämisen esteitä Ulkopuolisten hyödyntäjien tiedonsaanti (tilinpito) Kaivannaisjätteiden tähänastinen luokittelu jätealueella puutteellista Hyödyntämiskelpoisilla jakeilla ei ole CE-merkintää Hyödyntämisen aikajänne (pysyvä jäte alle 3 vuotta, muut 1 vuosi) Tietoa mahdollisuuksista ja riskeistä puuttuu Vaihtelevat viranomaiskäytännöt ja luvan käsittelyaika (kilpailukyky muihin materiaaleihin verrattuna) Materiaalien sijainti, kuljetuskustannukset Jälkihoito / uusiokäyttö (teknologia metallit)

20 Hyödyntämisen kannustimet Suuri osa on samanlaatuisia luonnonmateriaaleja kuin hyödynnettävät kiviainekset Kivien yleiset ominaisuudet, rakenne, mineralogia ja kemia tunnetaan Suuri osa sivukivistä on inerttejä Osa rikastushiekoista soveltuu ympäristöominaisuuksien puolesta hyödynnettäväksi Tuotanto- ja materiaalimäärät ovat suuria ja ominaisuudet ovat muokattavissa Jätehuoltosuunnitelma ja lajitteluvelvoitteet

21 Hyödyntämiseen liittyviä kehitystarpeita ja tulevaisuuskuvia Lainsäädännön edelleen kehittäminen / oikea soveltaminen Viranomaiskäytäntöjen kehittäminen Jälkihoitosuunnitelmien ajoitus Mineraalisten jätteiden ympäristöominaisuuksien muokkaaminen Jätteiden hyödyntämisen ympäristöja kustannusvaikutusten kokonaisvaltainen elinkaaripohjaisten arviointien kehittäminen Kiviainesten tarve ei vähene Jätealueiden teknologiametallipotentiaali - EU:n kriittiset raaka-aineet Valtion hallinnonuudistukset/ erityisosaamisen lisäys Tiedonsaannin organisointi ja tehostaminen Eri sidosryhmien yhteistyö

22 Yhteenveto Kaivannaisjätteiden hyötykäyttöaste on alle 30% Rikastushiekkojen uudelleen käyttö erittäin vähäistä Kaivannaisjäteasetus (379/2008) edellyttää jätehuoltosuunnittelua yhtenä tavoitteena kaivannaisjätteen hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Materiaalin luokittelu ja varastointi erikseen auttaa hyödyntämistä Varastointiajan tarkoituksenmukaisuus ja hyötykäytön varmuus? Kaikkia kaivannaisjätteitä ei pystytä tulevaisuudessakaan hyödyntämään, esteenä etenkin ympäristökelpoisuus kriteerit ja tekniset vaatimukset Hyötykäyttöasteen nostaminen mahdollista CE-merkintä tulee pakolliseksi lähtien myös kiviainesteollisuuden tuotteissa

23 Keskeistä lähdeaineistoa Jouko Inkeröinen & Erkki Alasaarela (toim.) 2010 Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa. Ympäristöministeriön raportteja Uuma työpaja Mika Räisänen et al Rakennuskivilouhinnassa syntyvän sivukiven hyötykäyttö Kaakkois-Suomessa GTK, Tutkimusraportti Työpaja GTK, Kuopio Kaivannaisjätteiden ympäristökelpoisuuden arvioinnin ja hyötykäytön edistäminen materiaalinäkökulman vahvistaminen UUMAasiantuntijaryhmän työssä. Lainsäädäntöstä: Uuma-materiaalien ympäristökelpoisuuden osoittaminen ja tuotteistaminen Suomessa thule.oulu.fi/uuma/uuma_katsaus_koko pdf Kiitos!

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ryhmätöiden tuloksia koottuna

Ryhmätöiden tuloksia koottuna Ryhmätöiden tuloksia koottuna Low Carbon Finland 2050 platform, 3. työpaja, 2.12.2013, Dipoli, Espoo Susanna Kihlman & Saku Vuori, GTK Tiina Koljonen, VTT Juhani Laurikko & Pekka Tuominen, VTT Maarit Kallio,

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte!

Käytöstä poistettu asfaltti on lakien ja määräysten (EU-direktiivit ja Suomen lainsäädäntö) mukaan jäte! 6.2.2013 Helsinki ASFALTIN UUSIOKÄYTTÖ Vanha asfaltti Tuote vai jäte? Kierrätysmenetelmät Lars Forstén Vanha Asfaltti Vanhaa asfalttia syntyy rakennuskohteissa kun esimerkiksi: - katu-, tie- ja piharakenteita

Lisätiedot

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä.

Ympäristöraportti. Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. Ympäristöraportti 2011 Ympäristökuormitus vähenee vaihtoehtoisilla polttoaineilla sekä prosesseja ja tuotteita jatkuvasti kehittämällä. 2 Sisällysluettelo Betonissa yhdistyvät monet edut Se on lujaa pitkäikäistä

Lisätiedot

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI

OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI OECD SUOMEN YMPÄRISTÖPOLITIIKAN TULOKSELLISUUTTA ARVIOIVA RAPORTTI PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET * * Ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta tutkivan työryhmän (Working Party on Environmental Performance) 18.

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Jätetilasto 2013. Kiertotalous kompastumassa kiviin. Tuotannon ja kulutuksen jätteet

Jätetilasto 2013. Kiertotalous kompastumassa kiviin. Tuotannon ja kulutuksen jätteet Ympäristö ja luonnonvarat 15 Jätetilasto 13 Tuotannon ja kulutuksen jätteet Kiertotalous kompastumassa kiviin Jätteeksi jäävän kiviaineksen kierrätys on jäänyt jälkeen muiden jäteaineiden hyödyntämisestä,

Lisätiedot

Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteet OPPAITA 3:2006 Terveydenhuollon jätteet Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat Timo Miettinen 2006 Terveydeksenne ISBN-13: 978-951-98675-1-9 ISBN-10: 951-98675-1-1

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Muovit rakentamisessa perustietoa

Muovit rakentamisessa perustietoa Vesa Kärhä, diplomi-insinööri Osastopäällikkö, Suomen Muoviteollisuusliitto ry vesa.karha@kemia.ttliitot.fi www.suomenuusiomuovi.fi Muovien lyhyt historia Muovien historia alkoi 1900-luvun alussa. Jo tuolloin

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Radioaktiivisia mineraaleja sisaltavan esiintynan paalta poistettava maapeite vaatii toisinaan erityisia sijoitustoimenpitei ta. Maapei te on rnyos

Radioaktiivisia mineraaleja sisaltavan esiintynan paalta poistettava maapeite vaatii toisinaan erityisia sijoitustoimenpitei ta. Maapei te on rnyos Uraanin talteenotto malmista on nykyaan niin tehokasta, etta malmijatteet harvoin sisaltavat taloudellisesti kannattavia maaria uraania. Kuitenkin uraanikaivosjatteisiin liittyy sen verran radioaktiivisuutta,

Lisätiedot

UUMA2 - Seminaari Rakennuttajanäkökulma Tuotehyväksyntä ja EN-standardit Liikennevirasto/Tuomo Kallionpää

UUMA2 - Seminaari Rakennuttajanäkökulma Tuotehyväksyntä ja EN-standardit Liikennevirasto/Tuomo Kallionpää UUMA2 - Seminaari Rakennuttajanäkökulma Tuotehyväksyntä ja EN-standardit Liikennevirasto/Tuomo Tierakenteissa käytettävien UUMA - materiaalien tuotehyväksyntä. Tärkeimmät ohjeet. UUMA- materiaalien käyttöön

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot