Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

2 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET Tutkimustoiminnan painopistealueet Nuorisotutkimuksen globaali vastuu Organisaatiouudistus ja johtosäännön valmistelu ORGANISAATIO Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi Hallitus TUTKIMUSTOIMINTA OKM:n rahoittama tutkimusohjelma OKM:n sekä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan rahoittamat muut tutkimushankkeet Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeet Yhteistyöhankkeet Tutkimusyhteistyö Gradupalkinto JULKAISUTOIMINTA Nuorisotutkimus-lehti Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja Julkaisut Kommentti KOULUTUSTOIMINTA Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET Muu tutkimus- ja opetusyhteistyö SEMINAARIT JA FOORUMIT Kymmenennet Nuorisotutkimuspäivät NYRIS Avoimet tutkijaseminaarit Muut seminaarit ja tapahtumat VIESTINTÄ Työyhteisön sisäinen viestintä Jäsentiedotus Ulkoinen viestintä KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Pohjoismainen ja lähialueiden yhteistyö Euroopan unionin ja Euroopan Neuvoston nuorisotutkimus- ja nuorisopoliittinen yhteistyö Kansainvälisen vuoropuhelun vahvistaminen YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Nuorisopoliittinen yhteistyö ja vaikuttaminen Tieteellisten seurojen kautta tapahtuva vaikuttaminen Nuorisotyön kehittämisverkosto Nuorisotutkimusseuran toimijoiden verkostoituminen LIITE 1 Lausunnot ja tiedotteet LIITE 2 Nuorisotutkimusseuran talous LIITE 3 Nuorisotutkimusseura numeroina

3 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2011 Nuorisotutkimusseuran tarkoituksena on edistää monitieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, ylläpitää nuorisotutkijarekisteriä, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä, verkkokanava Kommenttia ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta. Seuran jäsenet ovat eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea. Vuonna 1999 perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta seura toteuttaa ja rahoittaa tutkimustoimintaa. Nuorisotutkimusverkoston myötä Nuorisotutkimusseuran toiminnan volyymi on merkittävästi kasvanut ja siitä on tullut keskeinen nuorisotutkimuksen sekä nuorisopolitiikan ja nuorisotyön asiantuntija ja vaikuttaja. Vuosi 2011 oli Nuorisotutkimusverkoston toiminnan 12. vuosi. Tiivistetysti vuoden 2011 toiminnassa painottuivat seuraavat asiakokonaisuudet: 1.1 Tutkimustoiminnan painopistealueet Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellisena painopisteenä vuonna 2011 on ollut sukupolvisuhteisiin liittyvät teemat. Kyseessä on sekä tieteellinen että yhteiskunnallinen avaus, jonka avulla sukupolven käsite on tuotu paitsi monitieteisen nuorisotutkimuksen, myös nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikan keskiöön. Sukupolvinäkökulman kautta Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksissa on selvitetty laajaalaisesti kysymyksiä ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden jännitteissä. Nuorisotutkimusverkosto on samalla osallistunut nuoriso- ja sukupolvipolitiikan keskusteluihin nimenomaan siten, että tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin on tuotu vahva nuorisonäkökulma. Vuonna 2011 käynnistyi kolmivuotinen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yleisavustuksella rahoitettava tutkimusohjelma Nuoret ja sukupolvet, jonka puitteissa työskenteli vuoden 2011 aikana kolme tutkijaa. Tämän lisäksi sukupolven teemaa on käsitelty Suomen Akatemian rahoittamassa Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma -hankkeessa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) ja Lapsuudentutkimuksen seuran yhdessä toteutettava Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeessa on selvitetty, mitä tietoaukkoja monitieteisellä lapsuuteen ja nuoriin liittyvällä asiantuntijakentällä on etenkin kun fokuksessa on lastensuojelun tematiikat. Kysymykset sukupolvien kohtaamisesta tai ohipuhumisesta ovat olleet myös Nuorisotyön tutkimus- ja kehittämishankkeissa (mm. monikulttuurisuus, osallisuus) sekä liikuntasektoria koskevissa hankkeissa keskeisellä sijalla. Nuorisobarometri suunniteltiin toteutettavaksi uudella tavalla vuonna 2011 siten, että nuorten hyvinvoinnin keskeisiä kysymyksiä voidaan arvioida myös ylisukupolvisuuden näkökulmasta. Nuorten lisäksi kerättiin barometriin haastateltavien nuorten vanhempien joukosta otos, jonka kautta tavoitteena oli tarkastella hyvinvoinnin rakentumisen ja sitä koskevien arvojen tutkimiseen nimenomaan perhesuhteiden kautta. Vuoden 2011 Nuorisobarometria ei voitu julkaista tiedonkeruusta vastanneen yrityksen tekemien virheiden takia. Aineisto kerätään uudelleen ja ylisukupolvista hyvinvointia käsittelevä Nuorisobarometri julkaistaan

4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu Vuoden 2011 aikana Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa on pyritty kehittämään kansainvälisesti monikenttäisemmäksi. Kyse on tutkimuskysymysten ylirajaisesta muotoilusta ja tutkimushankkeiden verkostoitumisesta. Kesäkuussa 2011 järjestettiin Turussa Pohjoismainen monitieteinen nuorisotutkimussymposium NYRIS11 Global / Local Youth New Civic Cultures, Rights and Responsibilities, jonka teema ja 186 osallistujaa edustivat ylirajaisia, globaalisti puhuttelevia näkökulmia. Symposiumin osallistujista oli ulkomaalaisia 89 ja osallistujia tuli yhteensä 31 maasta. Nuorisotutkimusverkosto avasi vuonna 2011 yhteistyösuhteet Pietarin Nuorisotutkimuskeskuksen tutkijaryhmän kanssa (The Centre for youth studies of National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg). Tutustumiskäynti Pietariin toteutettiin tammikuussa 2011, ja pietarilaiset tutkijat kutsuttiin Nuoret ja sukupolvet -tutkimusryhmän vieraiksi marraskuussa Nuorisotutkimusverkosto on mukana vuonna 2011 käynnistetyssä, pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa pohjoismaisessa tutkijaverkostossa Nordic Network of African Childhood and Youth Research. Kansainvälinen nuorten yrittäjyyttä koskeva vertaileva tutkimushanke Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys (Suomi-Etelä-Korea-USA) saatiin vuoden 2011 aikana päätökseen, ja tulokset julkistetaan vuonna Globaalisti muotoiltujen tutkimushankkeiden asemaa pyrittiin vuoden aikana vahvistamaan myös osallistumalla Suomen Akatemian kehitystutkimuksen määrärahahakuun Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavalla konsortiohakemuksella Youth and Political Engagement in Contemporary Africa. Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston moninaisista luottamustehtävistä, joissa Nuorisotutkimusseuralla on ollut edustajia, mainittakoon eurooppalainen nuorisotutkijoiden asiantuntijaryhmä PEYR, joka perustettiin vuonna 2011, kansallista nuorisopolitiikan tiedonkeruuta koordinoiva kirjeenvaihtajien verkosto EKCYP ja Euroopan neuvoston koordinoima nuorisopolitiikan kansainvälinen arviointiprosessi, joka vuonna 2011 toteutettiin Belgiassa. 1.3 Organisaatiouudistus ja johtosäännön valmistelu Yksi vuoden 2011 toiminnan kehittämisen painopisteistä oli organisaatiorakenteen uudistus ja seuran säännöstön päivittäminen osana sitä. Taustana organisaatiouudistuksen tarpeelle oli hallintotehtävien, erityisesti projekti- ja henkilöstöhallinnon, merkittävä kasvu perinteisen yhdistystoiminnan rinnalle. Hallintorakenteessa vuosien mittaan tehdyt pienimuotoiset uudistukset eivät olleet pysyneet voimakkaasti kasvaneen organisaation vauhdissa mukana. Hallintorakenteen uudistamisen tarpeen osaksi nivoutui Nuorisotutkimusseuran johtosäännön päivittäminen, jota oli pidetty pitkään vireillä, mutta jätetty lopulta odottamaan hallintorakenteen laajamittaisempaa uudistusta. Hallintorakenteen uudistamisprosessi käynnistettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa, jossa päätettiin lakkauttaa hallituksen kokouksia aiemmin valmistellut työvaliokunta. Organisaatiouudistusta 4

5 valmistelemaan hallitus nimesi johtoryhmän, johon kuului hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tutkimusjohtaja ja tutkimusprofessori sekä järjestösihteerinä äänivallattomana sihteerinä. Johtoryhmä valtuutettiin valmistelemaan hallitukselle esitys seuran päätöksentekorakenteen systematisointia koskevista muutoksista sekä tekemään hallintorakenteen uudistamisen kannalta tarpeelliset muutosesitykset seuran säännöstöön. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja se raportoi työskentelystään hallitukselle. Valmistelussa käännyttiin varhaisessa vaiheessa sille kannalle, että Nuorisotutkimusseuran kokoisessa organisaatiossa hallituksen on syytä delegoida yhdistyslain mukaista operationaalista päätöksentekovaltaa ja -vastuuta työsuhteiselle organisaation johdolle. Johtoryhmä teki hallitukselle esityksen seuran uudesta johtosäännöstä, jolla uusi hallintorakenne päivitettyine vastuunjakoineen otetaan käyttöön. Uusi johtosääntö hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ja se astui voimaan Hallintorakenteen uudistuksen ja johtosäännön päivittämisen merkittävimmät muutokset koskevat seuran luottamustoimisten toimikuntien haku- ja valintakäytäntöjä sekä toimivaltuuksien selkeyttämistä ja siirtoja hallitukselta Nuorisotutkimusseuran työsuhteiselle johdolle henkilöstön rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon asioissa. Hallintorakenteen päivittämisen ohella myös Nuorisotutkimusseuran taloushallintaa on vuoden 2011 aikana kehitetty. Uutena kirjanpitäjänä on toiminut vuoden 2011 alusta lähtien Tilitoimisto Tommi Ranta. Lisäksi on siirrytty nettipohjaiseen laskutusjärjestelmään (Netvisor) ja työnjakoa toimiston taloushallinnasta vastaavien välillä on tarkennettu. Näiden uudistusten avulla on kehitetty budjetointia, budjettiseurantaa ja kirjanpitoa monipuolisemmaksi ja Nuorisotutkimusverkoston hankerakennetta paremmin tukevaksi. 2. ORGANISAATIO 2.1 Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi Nuorisotutkimusseuralla oli toimintavuoden 2011 lopussa kymmenen toimihenkilöä: Tutkimusjohtaja Leena Suurpää Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala Hallintopäällikkö Minna Laasala Vs. erikoissuunnittelija Tarja Tolonen asti (erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti vanhempain- ja tutkimusvapaalla ) Toimitussihteeri Tanja Konttinen Julkaisusihteeri Vappu Helmisaari (toimivapaalla ) Kommentin päätoimittaja Minna Laukkanen (julkaisusihteerin sijainen ajalla ) Vs. järjestösihteeri Sarianne Karikko (järjestösihteeri Heidi Villikka tutkimusvapaalla ) Tilastotutkija Sami Myllyniemi Toimistosihteeri Heta Kämäräinen Konferenssisihteeri Eliisa Kylkilahti (ajalla ) 5

6 Lisäksi seuralla oli toimintavuotena harjoittelijoina Aino Anttila, Tuuli Lamponen ja Ville-Samuli Haverinen. Nuorisotutkimusverkostossa toimi erimittaisissa hankkeissa 23 palkkatutkijaa, joista kolme oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella (yleisavustus) ja 20 ulkopuolisella rahoituksella. Nuorisotutkimusseura toimi Allianssi ry:n vuokralaisena Pasilassa Allianssi-talossa. Nuorisotutkimusseuran tutkijoille tarjottiin mahdollisuuksien mukaan työtilat seuran toimipisteestä Pasilasta tai Nuorisotutkimusseura osallistui yliopistoille korvattaviin työhuone- ja muihin kuluihin. Toimintavuoden aikana vuokrattiin Helsingissä lisätiloja Nilsiänkatu 11:sta (Artlab) tutkijoiden työhuoneiksi. Nuorisotutkimusseuran henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittu muun muassa vuotuisten kehityskeskustelujen, viikoittaisten työntekijöiden yhteisten palaverien, työvaliokunnan kokousten, sekä hallituksen ja työntekijöiden vuoropuhelun muodossa. Lisäksi työntekijöiden työhyvinvoinnista on pidetty huolta antamalla työntekijöille liikunta- tai kulttuuriseteleitä 400 euron arvosta vuodessa. Toimiston henkilökunta on käynyt ryhmätyönohjauksessa kuukausittain. Myös tutkijoille on tarjottu mahdollisuus työnohjaukseen. Nuorisotutkimusseuran palkkalistoilla olevat tutkijat on integroitu verkoston tutkimushankkeisiin, mikä antaa mahdollisuudet tutkijoiden työn yhteisölliseen tukemiseen. Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tanja Konttinen ja varatyösuojeluvaltuutettuina Heidi Villikka ja Sarianne Karikko. Työterveyshuolto järjestettiin Suomen Terveystalon kautta. Vuonna 2011 Nuorisotutkimusseurassa tehtiin työsuojelutarkastus. Tarkastus osoitti Nuorisotutkimusseuran työolosuhteiden olevan kiitettävät. Toimistolla työskentelevän henkilökunnan työaikaseurannan uudistamistyö aloitettiin työsuojelutarkastuksen tuloksena. 2.2 Hallitus Vuonna 2011 yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä (suluissa): Minna Autio (puheenjohtaja) Timo Harrikari (Atte Oksanen) Helena Helve (Tarja Pösö) Päivi Honkatukia (Heta Mulari) Merja Kylmäkoski (varapuheenjohtaja) (Sinikka Aapola-Kari) Pia Lundbom (Sini Perho) Kari Paakkunainen (Anneli Pohjola) Kirsi Pohjola (Terhi-Anna Wilska) Anne-Mari Souto (Taru Ollikainen) Nuorisotutkimusseuran hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana yhteensä kuusi kertaa, joiden lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous. Maaliskuun järjestäytymiskokous järjestettiin kaksipäiväisenä työseminaarina Tampereella ja siihen kutsuttiin hallituksen jäsenten ja toimiston työntekijöiden lisäksi kaikki verkoston tutkijat. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin kutsuttiin Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja, Nuorisotutkimusseuran toimiston toimihenkilöt sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden edustajat, 6

7 joina toimivat Sanna Aaltonen (tutkimusohjelman tutkijoiden edustaja) ja Simo Tuppurainen (ulkopuolisen rahoituksen tutkijoiden edustaja). Hallituksen työskentelyn tukena aiemmin toiminut työvaliokunta päätettiin lakkauttaa hallituksen kokouksessa 9.3. ja sen tilalle perustettiin johtoryhmä, johon kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Minna Autio, varapuheenjohtaja Merja Kylmäkoski sekä työntekijöistä tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, tutkimusjohtaja Leena Suurpää ja äänivallattomana sihteerinä järjestösihteeri Sarianne Karikko. Johtoryhmän tarkoitus ei työvaliokunnan tapaan ollut hallituksen kokousasioiden valmistelu, vaan verkostossa vuoden aikana valmistellut organisaatiouudistuksen valmistelu (tarkemmin luvussa 1.3). Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Vuoden lopussa ( ) Nuorisotutkimusseuralla oli 320 jäsentä (vuoden 2010 lopussa 301). 3 TUTKIMUSTOIMINTA 3.1 OKM:n rahoittama tutkimusohjelma Nuorten vapaa-aika ja nuorisotyö Suomessa ( ) -tutkimusohjelma Vuoden 2010 lopussa päättyneen tutkimusohjelman kootut päätelmät julkaistiin toukokuussa 2011 tutkijaryhmän yhdessä tuottamassa teoksessa Annettu, otettu, itse tehty Nuorten vapaa-aika tänään. Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma ( ) Vuonna 2011 käynnistyneen tutkimusohjelman tavoitteena on tarkastella sukupolven tematiikkaa monitieteisesti ja monikenttäisesti. Tutkimusohjelma on osaltaan vahvistanut keskustelua yhteiskunnan rakenteellisten kysymysten (esim. sosiaali- ja hyvinvointipolitiikka) sekä nuorten arjen ja sen nuorisokulttuuristen ilmiöiden välillä. Myös sukupolvien välistä vuorovaikutusta tai sen katkoksia analysoidaan ohjelman tutkimuksissa. Tutkimusohjelman tutkijat: VTT Sanna Aaltonen: Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen VTT Veronika Honkasalo: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina miten tiedot ja käytännöt kohtaavat? FM Tuukka Tomperi: Lasten ja nuorten poliittinen sosialisaatio perheissä YTT, dos. Atte Oksanen: Vihan ja väkivallan verkko? Kartoituksia virtuaalisesta sukupolvesta ja nuorisokulttuurisesta muutoksesta 2010-luvun Suomessa (tutkimusrahoitus alkaa vuonna 2012) Tutkimusohjelman vetäjinä toimivat Tommi Hoikkala ja Leena Suurpää. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö. 7

8 3.2 OKM:n sekä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan rahoittamat muut tutkimushankkeet Doping suomalaisessa liikuntakulttuurissa ( , OKM, liikuntayksikkö) Hankkeessa tutkittiin dopingaineiden käyttöä nyky-yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Painopiste on kilpaurheilun ulkopuolisessa käytössä, jota tarkasteltiin laaja-alaisesti liittyen liikunta- ja ruumiin kulttuuriin, terveyskysymyksiin sekä käytön yleisyyteen ja käyttötapoihin. Hankkeen julkaisu Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella ilmestyi tammikuussa Julkaisusta tuotettiin myös englanninkielinen laaja tiivistelmä Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland. Tutkijat: VTT, dos. Mikko Salasuo sekä VTM Mikko Piispa. Suomen ihanuus ja kurjuus ( , Nuora) Hankkeessa pureuduttiin kokonaisvaltaisesti lapsuuden ja nuoruuden elämänkulun saranavaiheisiin eri kasvatusinstituutioissa. Tutkimuksen osahankkeissa lähtökohdan muodostavat kasvatus, kasvaminen, sukupolvisuhteet ja sosialisaatio. Lokakuussa 2011 ilmestyi hankekokonaisuuteen kuuluva Petri Pajun väitöskirja Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Lisäksi vuoden 2011 aikana valmisteltiin populaaria teosta kouluteemasta. Tutkijat: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala (hankkeen johtaja) ja VTT Petri Paju. Vaalitutkimus (2011, Nuora) Hanke pureutui moniulotteisesti paitsi nuorten äänestyskäyttäytymiseen, myös julkiseen nuoriso- ja sukupolvipoliittiseen keskusteluun vaalien alla sekä nuorten yhteiskunnalliseen asemaan julkisissa mediakeskusteluissa. Hankkeen julkaisu Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011 ilmestyy keväällä Hanke toteutettiin Nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa yhteistyössä. Osa-aikainen hankkeen tutkija: YTT Jussi Ronkainen. Mihin polut johtavat? Tutkimus urheilijoiden elämänkulusta, menestystekijöistä ja epäonnistumisista ( , OKM, liikuntayksikkö) Huippu-urheilun muutostyöryhmän ns. urheilijakohtaamisten rinnakkaistutkimus. Hankkeen tavoitteena on analysoida huipulle päässeiden urheilijoiden ja taiteilijoiden elämänpolkuja ja identifioida strategisia siirtymiä ja käänteitä, jotka ovat edistäneet huipulle pääsyä. Hankkeessa kerätään laaja kvalitatiivisten elämänkulkuhaastattelujen aineisto urheilun, taiteen ja kulttuurin toimijoilta. Hanke on käynnistetty vuonna 2011 mm. aineistonkeruun valmistelulla. Hankkeen tutkijat: VTT, dos. Mikko Salasuo ja VTM Mikko Piispa. Hankkeen vastuullinen johtaja: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset liikuntapaikkoja arvioimassa eri väestöryhmien antamien arvioiden luonne, arvioiden perusteella kunnissa sovitut kehittämistoimet, sekä analyysi tarvittavista kehittämistoimista kunta-, alue- ja valtakunnallisella tasolla ( , OKM, liikuntayksikkö) Hankkeen tarkoituksena on testata ja juurruttaa toimintamalli, jossa eri väestöryhmien edustajat arvioivat liikuntapalveluja kunnallisen päätöksenteon tueksi. Arviointi tapahtuu keskustelutilaisuuspäivä -menetelmän avulla, jossa arvioijina toimivat kuntalaiset perehtyvät arvioitaviin teemoihin ensin 8

9 pienryhmissä. Menetelmän keskeisen osan muodostavat kuntalaisten ja kuntapäättäjien väliset keskustelutilaisuudet, joissa palveluita kehitetään yhdessä. Tutkimus- ja kehittämishankkeen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö. Tutkijat: FT Anu Gretschel, VTT Sofia Laine, KM Pirjo Junttila-Vitikka sekä määräaikainen tutkimusapulainen Eija Kauniskangas. 3.3 Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeet Vuonna 2011 ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeiden kokonaisvolyymi ylitti opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen turvin toteutettavan tutkimustoiminnan volyymin. Ulkopuolisten hankkeiden joukossa on sekä akateemisesti painottuneita hankkeita että erilaisia käytännön toimijoiden kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita. Nuorisotoimen ja nuorisotalojen toimintaa koskeva toimintatutkimus ( ) Nuorisoalan kumppanuushanke, jossa olivat mukana Helsingin, Kajaanin ja Raahen kunnalliset nuorisotoimet. Helsingissä ja Kajaanissa nuorisotalojen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehitettiin toimintatutkimuksellisella otteella. Hankkeen julkaisu Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä Nuorten näkökulma ilmestyi huhtikuussa Raahessa selvitettiin nuorisotyön perustehtävää ja sen tulokset julkaistaan artikkeleina. Tutkija: FT Anu Gretschel. Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä ( ) Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa tutkittiin laaja-alaisesti sitä, millaisia muotoja, merkityksiä ja tehtäviä taiteellinen toiminta saa nuorten erilaisissa elämäntilanteissa. Tutkimuksen tavoitteina oli ymmärtää taiteen tekemisen näkökulmasta nuorten käsityksiä ja kokemuksia oman identiteetin ja hyvinvoinnin rakentumisesta, arvioida Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen vaikuttavuutta nuorten elämässä sekä kehittää ideoita ja käytäntöjä kulttuuri- ja nuorisopoliittisen suunnittelun tueksi. Hankkeen julkaisu Iloa ja voimaa elämään Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa ilmestyi toukokuussa Tutkimushankkeen vastaavana tutkijana työskenteli asti Sirkku Kotilainen ja sen jälkeen Katriina Siivonen. Tutkimushankkeen tilasto-osiosta vastasi FT Annikka Suoninen. Tutkimus oli Nuorisotutkimusverkoston tutkimusohjelman Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -yhteistyöhanke. Nuorten taide- ja kulttuuritoimintaa tukeva Myrsky-hankekokonaisuus siirtyi vuonna 2012 Suomen Kulttuurirahastolta Suomen Lasten ja Nuorten Säätiölle. Vuoden 2011 lopulla käytyjen neuvottelujen perusteella Nuorisotutkimusverkosto osallistuu hankkeen tutkivaan kehittämiseen myös jatkossa. Nuoruuden sukupolvet ( ) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Nuoren Voiman Liiton kanssa yhteistyössä toteutetussa keruussa haettiin kaikenikäisten suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Oi nuoruus! -kirjoituskilpailun muodossa toteutetun keruun tavoitteena oli tuottaa moniääninen laadullinen aineisto, joka kertoo eletystä, koetusta ja kerrotusta nuoruudesta Suomessa luvuilla. Kilpailun voittajat julkistettiin SKS:n juhlasalissa järjestetyssä tilaisuudessa. Hankkeen koordinaattorina vuonna 2011 toimi julkaisusihteeri Vappu Helmisaari ja hänen sijaisenaan Minna 9

10 Laukkanen. Nuorisotutkimusverkosto vastasi koko kirjoituskilpailuaineiston digitoimisesta. Aineisto on verkoston sukupolvitutkijoiden käytössä ja sen luovuttamista Yhteiskuntatieteellisen tietoarkistoon suunnitellaan. Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma ( ) Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan terveyskäyttäytymisen periytyvyyttä ja kehittymistä elämänkulkunäkökulman avulla, sekä maskuliinisuuden roolia nuorten miesten elämäntyyleissä. Hankkeen vastuullinen johtaja on tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Tutkijat vuosina : dos. Anne Puuronen, VTM Anni Ojajärvi ja VTT, dos. Mikko Salasuo. Hanke kytkeytyy soveltuvin osin Suomen ihanuus ja kurjuus-hankekokonaisuuteen. Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke ( ) Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan ja Nuorisotutkimusverkoston yhteishankkeessa kehitettiin monikulttuurisessa nuorisotyössä tarvittavia arjen työkaluja ja nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietotaitoa. Teema-alueina hankkeessa olivat monipuolinen ja monikielinen tiedottaminen, nuorten keskinäisen dialogin tukeminen, sitoutuminen rasisminvastaiseen työhön, monitoimijainen yhteistyö ja työyhteisön monikulttuurisen tietotaidon lisääminen. Hankkeen tutkijat: VTT Veronika Honkasalo ja YTM Antti Kivijärvi. Nuorisotalotyön kehittämishanke ( ) Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan ja Nuorisotutkimusverkoston toisessa yhteishankkeessa kehitettiin nuorisotalotoimintaa 16 kunnassa. Näkökulmana oli erityisesti nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorisotila- ja aluetyössä. Tutkija: FM Tomi Kiilakoski. Kahden edellä mainitun nuorisotyön kehittämishankkeen yhteisjulkaisu Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet ilmestyi marraskuussa Kirja raportoi kehittämishankkeiden vaiheita ja päätelmiä sekä sisältää kattavan metodologisen osion kehittävän tutkimuksen tekemisestä ja tutkijan moniroolisuuden vaatimuksista. Peruspalvelujen arvioinnin kehittämishanke ( ) Hankkeen tavoitteena oli nuorten hyvinvoinnin ja elinolojen kehittyminen ottamalla nuoret mukaan arvioimaan ja kehittämään heille suunnattuja kunnallisia palveluja. Nuoret osallistuivat kunnallisten palvelujen lähinnä nuorisopalvelujen arviointiin noin 60 kunnassa sekä osana valtion aluehallinnon suorittamaa peruspalvelujen arviointia. Kyseessä oli Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön rahoittama yhteistyöhanke, jota koordinoi Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Hankkeen loppuraportti Nuoret kuntapalveluja arvioimassa Peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeen loppuraportti julkaistaan keväällä Tutkija: FT Anu Gretschel. Nykyaika ja nuorten kilpaurheilu -liikuntatutkimuksellisia näkökulmia ( ) Nuoren Suomen rahoittamassa hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kilpaurheilun järjestämistä eri maissa sekä aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Hankkeen tiimoilta ilmestyi syksyllä 2011 kaksi julkaisua: Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin 10

11 urheilujärjestelmiin ja malleihin ja Pohdittua urheilun organisointia? Tutkimus kanadalaisesta urheilun kehitysmallista, sen sovelluksista, haasteista ja erikoistumisiästä. Tutkijat: VTK Helena Huhta (-2010) ja YTK Suvi Nipuli. Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys ( & 2012) Hankkeessa paneudutaan tutkimuksen teemoihin yhtäältä nuorten yrittäjyysasenteiden ja toisaalta uuden yrittäjyyden käytäntöjen kautta. Tulokulma nousi suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisnuorten tilanteesta, mutta sen selvittämiseksi käytettiin vertailevaa metodia rakentamalla Etelä-Korea-USA-Suomi -asetelma, jonka puitteissa toteutettiin kansainvälinen vertailututkimus. National Youth Policy Institute oli hankkeen eteläkorealainen partneri. Yhdysvaltalainen data hankittiin ostopalveluna Taloustutkimus Oy:ltä. Etelä-Korea -yhteistyön osalta hanke juontuu yhteistyömuistioon Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Korean Tasavallan nuorisokomitean välillä. Hanke kytkeytyi soveltuvin osin Suomen ihanuus ja kurjuus -hankekokonaisuuteen. Hankkeessa on sekä kvantitatiivinen että laadullisen tutkimuksen ulottuvuus. Yhteensä 18 kuukauden kestoisen hankkeen perusrahoitus oli peräisin Liikesivistysrahastolta käynnistyneen hankkeen tutkijat olivat KT Leena Haanpää ja HM Simo Tuppurainen, suomalaiseen tutkimusryhmään kuuluivat lisäksi VTL Kari Paakkunainen ja Tommi Hoikkala (hankkeen vastuullinen tutkija). Hankkeen julkaisu Nuoret yrittävät. Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä ilmestyi huhtikuussa Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke ( ) Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusverkoston käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa lastensuojelututkimuksen monitieteistä valtakunnallista yhteistyötä. Hankkeen toimintaa rahoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA. Hankkeen tavoitteena on luoda eri tahoja verkostoiva tutkimusrakenne ja siten edistää lastensuojelututkimusta hajautuneella tutkimuskentällä. Tavoitteena on samalla vahvistaa lastensuojelun käytännöissä sekä tutkimuksessa tuotettavan tiedon kokoamista, kehittämistä ja soveltamista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hankkeen raportti Lastensuojelun tieto ja tutkimus Asiantuntijoiden näkökulma ilmestyi lokakuussa Hankkeen koordinaattori: VTT Elina Pekkarinen Lasten ja nuorten kuntaosallistuminen ( ) Hankkeessa valmisteltiin monografia lasten ja nuorten osallistumisrakenteista, mahdollisuuksista ja käytännöistä kuntatasolla. Hanketta varten kerättiin kuntakohtaista tietoa ja näkökulmia suoraan lapsilta ja nuorilta, verkostoiduttiin tutkijoiden, nuorten ja kunnissa työskentelevien kanssa sekä tuotettiin sisältö maaliskuussa 2011 järjestettyyn Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi - politiikkaohjelman päätösseminaariin. Hankkeen julkaisu Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa ilmestyy keväällä Hankkeen rahoittaja oli Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi -politiikkaohjelma. Tutkijat FT Anu Gretschel ja FM Tomi Kiilakoski. Your Move -arviointihanke ( ) Hankkeessa arvioitiin Nuori Suomi ry:n Your Move -hanketta. Arviointia tehtiin erityisesti kahdella tasolla, jotka olivat nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja liikuntakulttuurin muuttaminen nuorten osallisuutta tukevaksi. Hankkeen julkaisu Ei nuorille, vaan nuorten kanssa. Miten mitata 11

12 liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa? ilmestyi joulukuussa Osa-aikaiset hankkeen tutkijat: FT Anu Gretschel ja VTT Päivi Berg. Tutkimusavustajana hankkeessa toimi Laura Humppila. Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt ( ) Myötätuulessa nuorten digitaaliset oppimisympäristöt -hankkeen arviointitutkimus, joka toteutetaan ESR-rahoituksella yhteistyössä hanketta koordinoivan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on seurata ja arvioida miten hankkeessa vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden mediaosaamista ja millaisia nuorten digitaalisia oppimisympäristöjä projektin aikana kehitetään. Hankkeen keskeiset päätelmät raportoidaan vuonna Osa-aikaisen hankkeen tutkija: VTM Heidi Villikka. Päihdevalistuksen käsikirja ( ) Hankkeessa tuotettiin yhteistyössä STM:n ja Opetushallituksen kanssa laajalevikkinen perusteos päihdekasvatuksesta ja -viestinnästä käytettäväksi alan koulutuksessa, päihdekasvatuksessa ja - opetuksessa, ehkäisevässä päihdetyössä ja sen tieto-ohjauksessa, hankkeiden arvioinnissa, päätöksenteossa, mielipidevaikuttamisessa ja kansalaistoiminnassa. Joulukuussa 2011 ilmestyneen Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää? -käsikirjan tavoitteena oli koota yhtenäiseksi esitykseksi esitykseen ajanmukainen tutkimus-, teoria- ja arviointitieto päihdevalistuksesta, - kasvatuksesta ja -viestinnästä ja muokata se käytännön työn tarpeisiin. Lisäksi käsikirjasta tuotettiin ruotsinkielinen verkkoversio sekä englanninkielinen laaja tiivistelmä kansainväliseen levitykseen. Käsikirjan valmistelu toteutettiin STM:n rahoituksella. Tutkija: Markku Soikkeli. Nuorisokulttuurit ja huumeviestintä -arviointihanke ( ) RAY:n rahoittaman ja Youth Against Drugs -järjestön (YAD) organisoiman huumevalistuskampanjan arviointihanke, jossa selvitettiin sitä, miten nuorten huumeasenteisiin voidaan vaikuttaa ruohonjuuritasolla, nuorisokulttuurisissa ympäristöissä. Arviointihankkeen julkaisu YAD Street Team - kampanjan arviointi Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet ilmestyi keväällä Osa-aikainen hankkeen tutkija: VTM Mikko Piispa. Konemusiikkiympäristöt, nuoret ja päihteet (2011) Yhteistyössä Youth Against Drugs (YAD) kanssa toteutetussa hankkeessa tuotettiin tutkija-analyysi DanceWice -projektin raporttiin. Hanke päättyi maaliskuussa. Osa-aikainen hankkeen tutkija: VTM Teija Strand. Perusopetuksen päätös ja nuoret ( ) Eteenpäin Opintiellä Perusopetus päätökseen -hankkeen (menolippu) tutkimusosuus, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia erilaisia polkuja pitkin nuoret ovat tulleet elämäntilanteeseensa ja missä ovat ne aukot, joista nuoret ovat pudonneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena on tuottaa tietoa kohderyhmänuorten sekä heidän asioitansa hoitavien viranomaisten ja palvelujen näkemyksistä sekä kehittymässä olevien monialaisten työmuotojen mahdollisuuksista ja haasteista. Osaaikainen hankkeen tutkija: dos. Tapio Kuure. 12

13 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke ( ) Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke käynnistyi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aloitteesta ja sitä hallinnoi Allianssi ry. Hankkeen osatoteuttajia ovat Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon kaupungit, joissa kehitetään monialaisen yhteistyön verkostoja ja käytäntöjä. Osaaikainen hankkeen tutkija: VTT Mirja Määttä (2011) ja FT Anu Gretschel (alkaen 2012). 3.4 Yhteistyöhankkeet Arkielämä ja epävarmuus: sosiaaliset suhteet Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen ( ) Emil Aaltosen säätiön rahoittama hanke, joka oli sijoitettu Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselle. Hankkeen johtajina toimivat dosentti Atte Oksanen ja professori Pekka Räsänen. Tutkijoina toimivat VTM Johanna Nurmi, YTM Kauri Lindström ja YTM Miika Vuori. Nuorisotutkimusverkosto toimi hankkeen yhteistyötahona tarjoten Oksaselle ja Vuorelle työtilat Helsingin Nilsiänkadun toimipisteestä. Images of Addiction in Rock Culture ( ) Suomen Akatemian rahoittama hanke, joka oli sijoitettu Tampereen yliopiston sosiaalitutkimuksen laitokselle. Projektin johtajana ja tutkijana toimi dosentti Atte Oksanen. Nuorisotutkimusverkosto toimi hankkeen yhteistyötahona. WORK-Preca ( ) Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa tarkasteltiin nuorten 'pätkätyöttömien' aikuisten muuttuvia arvoja ja elämäntyylejä suomalaisilla työmarkkinoilla. Hankkeen johtajana toimi Helena Helve ja tutkijoina hänen lisäkseen Jaana Lähteenmaa, Marjaana Kojo, Merja Kylmäkoski ja Arseniy Svynarenko. Nuorisotutkimusverkosto toimi hankkeen yhteistyötahona tarjoten Lähteenmaalle ja Kojolle työtilat Helsingin Nilsiänkadun toimipisteestä. 3.5 Tutkimusyhteistyö Tutkimustoimintaa koskevaa yhteistyötä tehtiin vuonna 2011 muun muassa Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, kunnallisten nuorisotoimien ja järjestökentän (erityisesti Allianssi ja Kanuuna-kunnat), Lapsuudentutkimuksen seuran sekä eri ministeriöiden kanssa. Oikeusministeriön kanssa on jatkettu yhteistyötä demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen kysymysten kohdalla. Päihdekysymysten kohdalla yhteistyötä on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan, ja syrjinnän seurantaa liittyvää työtä jatketaan sisäasiainministeriön kanssa. Doping-hanke tukee yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön kanssa. Ammattikorkeakoulujen kanssa vahvistetaan toiminnallista yhteistyötä (mm. Nuorisotyön kehittäminen -julkaisu, yhteistyö Kommentin puitteissa). Yliopistojen kanssa tehdään yhteistyötä mm. alkavan Nuoret ja sukupolvet - tutkimusohjelman ja YUNET-yliopistoverkoston puitteissa. Kumppanuusyhteistyötä toteutettiin monipuolisesti nuorisoalan kentän toimijoiden kanssa (esim. kunnat, järjestöt) yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden (ks. kohta 3.3) sekä kansainvälisten yhteistyöverkostojen muodossa (ks. kohta 8). 13

14 Nuorisotutkimusseura tukee harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen. Tällainen alaverkosto vuonna 2011 oli esim. Tyttötutkimusverkosto. Vuonna 2011 tuettiin myös nuorisotyön tutkijoiden verkostoitumista. 3.6 Gradupalkinto Nuorisotutkimusseura jakoi kymmenennen nuorisotutkimuksen pro gradu-palkinnon järjestettyjen Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä. Paras pro gradu -tutkimus valittiin 23 työn joukosta. Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati valitsi voittajaksi Juha Mikkosen työn Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping. Gradu on tehty Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineeseen. Kunniamaininnan saivat tasapisteisin sijoittuneet KM Ulla Karvonen gradullaan Mihin ryhmään itse haluat kuulua? Kahdessa yläkoulun terveystiedon oppikirjassa rakentuvien terveysdiskurssien ja subjektipositioiden diskurssianalyyttistä tarkastelua (Helsingin yliopisto, kasvatustiede) ja VTM Pauli Komonen gradullaan Graffiti. Maalarin vaiheet alakulttuurissa ja toiminnan luonne (Helsingin yliopisto, sosiologia). Gradut arvioi Nuorisotutkimuksen asiantuntijoista koostuva raati, jonka puheenjohtajana toimi Tuomas Martikainen. Raadin muut jäsenet olivat Mari Käyhkö, Titus Hjelm, Merja Kylmäkoski ja Atte Oksanen. 4. JULKAISUTOIMINTA 4.1 Nuorisotutkimus-lehti Nuorisotutkimusseura julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä, joka ilmestyi vuonna 2011 neljä kertaa. Lehden teemat olivat: 1/2011 Pohjoisen kulttuurit 2/2011 Väkivalta ja kiusaaminen 3/2011 Politiikka 4/2011 Kiltteys Lehden painosmäärä vuonna 2011 oli 1100, joista tilauksia ja vapaakappaleita 867. Lehden päätoimittajana toimi VTT, dos. Sari Näre ja toimitussihteerinä Tanja Konttinen. Kullakin teemanumerolla oli oma vastaava toimittajansa. Lehden tieteellistä tasoa ylläpidettiin refereekäytännöllä (kunkin artikkelikäsikirjoituksen arvioi kaksi referee-asiantuntijaa, joista toinen oli väitellyt ja/tai lehden toimituksen ulkopuolinen henkilö). Nuorisotutkimus-lehdellä on monitieteinen, alueellisesti kattava toimitusneuvosto, joka kokoontui vuoden aikana neljästi. Toimitusneuvoston jäseninä toimivat (toimikausi ): Sanna Aaltonen, VTT, Helsingin yliopisto Pirjo Jukarainen, HTT, Tampereen yliopisto Merja Leppälahti, FL, Turun yliopisto 14

15 Mari Mäkiranta, TaT, tutkija, Lapin yliopisto Mirja Määttä, VTT, Itä-Suomen yliopisto/nuorisotutkimusverkosto Atte Oksanen, YTT, FM, dos., Tampereen yliopisto Anne Puuronen, FT, Turun yliopisto Ulla-Maija Salo, KT, YTM, dos.,helsingin yliopisto Katariina Soanjärvi, KM, HUMAK Pirjo Suvilehto, FT, Oulun yliopisto Vappu Turunen, FM, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Veli-Matti Ulvinen, KT, Oulun yliopisto Raili Välimaa, TtT, Jyväskylän yliopisto Annamari Vänskä, FT, Helsingin yliopisto, Tukholman yliopisto Tomi Kiilakoski, FM, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Marcus Moberg, post-doc tutkija, opettaja, Åbo Akademi Mette Ranta, YTM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto, tutkimusapulainen Helsingin yliopisto 4.2 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan tavoitteena on laajentaa nuorisotutkimuksen tieteellistä keskustelua, tuoda uutta tietoa ja näkökulmia nuorisosta yhteiskunnan eri kentille sekä nostaa ajankohtaisia teemoja nuorisopoliittiseen keskusteluun. Vuoden 2011 aikana julkaisusarjaa uudistettiin monin tavoin, mm. tarkennettiin julkaisujen arviointi- ja toimitusprosesseja. Monipuolisen julkaisusarjan profiilin ja erilaisten tehtävien kirkastamiseksi julkaisusarjaa kehitettiin sarjamaiseen suuntaan. Uuden luokittelun mukaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan teokset jakautuvat neljään sarjaan: tiede, hybridit, kenttä ja liike. Sarjoittaminen alleviivaa Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjan moniäänisyyttä: akateemisten julkaisujen lisäksi julkaisusarja sisältää käytännön ja politiikan kehittämiseen suuntautuvia teoksia sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisia puheenvuoroja. Eri sarjoissa sovelletaan erilaisia arviointikäytäntöjä. Uutta luokittelua alettiin käyttää vuoden 2011 loppupuolella. Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen markkinointia ja julkaisutoiminnasta tiedottamista kehitettiin vuonna 2011 monin tavoin. Turun ( ) ja Helsingin ( ) kirjamessuilla järjestettiin sekä lavaohjelmaa että esiteltiin julkaisuja myyntipisteissä. Messujen yhteydessä kehitettiin yhteistyötä muiden kustantajien ja erityisesti kirjakauppaketju Rosebud Booksin kanssa (yhteinen messuosasto Turun messuilla). Helsingin messuille Nuorisotutkimusverkosto osallistui Kultti ry:n yhteisosastolla. Lisäksi Nuorisotutkimusverkostolla oli myyntipiste useissa tapahtumissa: Suomen Sosiaalifoorumissa sekä Maailman kirjat -tapahtumassa Rautatientorilla , jossa oli myös lavaesitys, alan tieteellisissä konferensseissa, kuten Politiikan tutkimuksen päivillä Jyväskylässä , Sosiologipäivillä Tampereella , Nuorisotutkimuspäivillä Helsingissä ja kansainvälisessä Nyris-konferenssissa Turussa Kirjoja myytiin toimistolta mm. Kirjavälityksen, BTJ Kirjastopalvelun ja Granum-verkkokaupan kautta, Akateemiseen kirjakauppaan sekä pieniin, itsenäisiin kirjakauppoihin. Rosebud-kirjakauppaketjuun kuuluvan Kolmen sepän kirjakaupan kautta tehtiin yhteistyötä markkinoinnin suhteen kaupassa mukana olevien tiede- ja pienkustantajien kanssa. 15

16 Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimintaa koordinoi asti Tarja Tolonen. Kustannustoimittajana toimi Vappu Helmisaari, jolle siirtyi joulukuusta alkaen myös julkaisutoiminnan koordinointi. Kustannustoimittajan toimivapaan sijaisena toimi Minna Laukkanen. Osa toimitus- ja taittotyöstä tehtiin ulkoistetusti, samoin kirjojen (kansi)kuvituksesta vastasi useita eri tekijöitä. Nuorisotutkimusseuran julkaisutoiminnan kehittämiseen osallistuu julkaisutoimikunta, joka ei kokoontunut vuonna 2011 (kokoontui viimeksi ). Julkaisutoimikuntaan kuuluivat julkaisuasioista vastaavan toimistohenkilökunnan lisäksi: Päivi Harinen, YTT, vs. professori, Joensuun yliopisto Titus Hjelm, TT, tutkija, University College London Atte Oksanen, YTT, FM, dos. tutkijatohtori, Tampereen yliopisto Tapio Aittola, KT, professori, Jyväskylän yliopisto Kyösti Niemelä, FM, toimittaja, Helsinki Päivi Honkatukia, VTT, dos, erikoistutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 4.3 Julkaisut Vuonna 2011 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa julkaistiin yhteensä 20 julkaisua, joista 10 oli painettuja kirjoja ja 10 verkkojulkaisuja. Julkaisusarjan teemoissa painottuivat vuonna 2011 nuorten hyvinvointi, liikunta, kilpaurheilu, päihteet, vapaa-aika, nuorisotyö, monikulttuurisuus sekä nuoret erilaisissa instituutioissa (erityisesti koulu ja nuorisotilat). Julkaisuyhteistyötä tehtiin muun muassa Nuori Suomi ry:n ja Vastapainon kanssa. Vuonna 2011 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa ilmestyi useita merkittäviä nuorisotutkimuksen väitöskirjoja (Veronika Honkasalon, Anne-Mari Soudon ja Petri Pajun väitöskirjat). Tämä kertoo yhtäältä suomalaisen nuorisotutkimuksen lujasta akateemisesta traditiosta, toisaalta Nuorisotutkimusverkoston tutkijaeetoksesta, jossa yhteiskunnallinen vaikuttamistyö yhdistyy akateemisesti vahvaan tutkimusotteeseen. Julkaisut vuonna 2011 Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää? Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, Anne Puuronen ja Matti Piispa Ei nuorille, vaan nuorten kanssa. Miten mitata liikuntakulttuurin muutosta Your Move - kampanjassa? (verkkojulkaisu) Päivi Berg & Anu Gretschel & Laura Humppila Kirjoitettu nuoruus. Aikalaistulkintoja 1900-luvun alkupuolen nuoruudesta Saara Tuomaala, Kirsti Salmi-Niklander & Ilona Kemppainen (toim.) Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet Veronika Honkasalo, Tomi Kiilakoski & Antti Kivijärvi 16

17 Digital Pioneers. Cultural drivers of future media culture (verkkojulkaisu) Sonja Kangas (ed.) Lastensuojelun tieto ja tutkimus Asiantuntijoiden näkökulma (verkkojulkaisu) Elina Pekkarinen Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana Petri Paju Pohdittua urheilun organisointia? Tutkimus kanadalaisesta urheilun kehitysmallista, sen sovelluksista, haasteista ja erikoistumisiästä (verkkojulkaisu) Suvi Nipuli Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin urheilujärjestelmiin ja malleihin (verkkojulkaisu) Helena Huhta & Suvi Nipuli Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen Karoliina Ojanen & Heta Mulari & Sanna Aaltonen (toim.) Kustantajina Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto YAD Street Team -kampanjan arviointi Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet (verkkojulkaisu) Mikko Piispa Annettu, otettu, itse tehty Nuorten vapaa-aika tänään Mirja Määttä & Tarja Tolonen (toim.) Iloa ja voimaa elämään Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa Katriina Siivonen & Sirkku Kotilainen & Annikka Suoninen Sähköä ilmassa. Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön Jani Merikivi, Päivi Timonen ja Leena Tuuttila (toim.) (Myös verkkojulkaisuna). Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä Nuorten näkökulma (verkkojulkaisu) Anu Gretschel Nuorten poliittinen ohjaus strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? (verkkojulkaisu) Leena Suurpää ja Kari Paakkunainen (toim.) Lapsi- ja nuorisopolitiikan neuvotteleva ohjaus valtionhallinnossa. Kehittämisohjelman ( ) valmistelu lausunnon antaneiden tahojen näkökulmasta (verkkojulkaisu) Mirja Määttä ja Pauli Komonen 17

18 Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista Anne-Mari Souto Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä Veronika Honkasalo Hampaat irvessä? Painavia sanoja vuotiaiden kilpaurheilusta (verkkojulkaisu) Mikko Salasuo & Manu Kangaspunta (toim.) 4.4 Kommentti Vuonna 2006 avattu verkkokanava Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva tietovaranto. Kommentti on luonteva osa Nuorisotutkimusverkoston eetosta, joka asettuu tutkimuksen kenttään, mutta ulottaa kiinnostuksensa voimakkaasti myös nuorisopolitiikkaan ja nuorisotyön käytäntöihin. Kommentti ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen ja nuorisotyön debatteihinkin. Vuonna 2011 Kommentissa julkaistiin yhteensä 121 kirjoitusta. Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia sekä Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen ja seminaarien päätelmiä käytännön ja politiikan kysymyksiksi ja vastauksiksi. Kommentteja annetaan monella tavoin: kolumneina ja teemasarjoina, kuukauden tilastoina, kuvina ja numeroina, viikon väitteinä, lukukokemuksina ja vapaan keskustelun muodossa. Uudistunut ulkoasu, palstajako, etusivu, arkisto, kommentointi ja sisällön indeksointi otettiin käyttöön tammikuussa Vuonna 2011 Kommentin päätoimittajana toimi Minna Laukkanen, verkkotoimittajana Tanja Konttinen, tilastotoimittajana Sami Myllyniemi, Lukukokemuksia-palstan toimittajana Vappu Helmisaari ja hänen toimivapaansa aikana Taneli Viitahuhta ( ) sekä Nuoret kansainvälisen politiikan areenalla -kolumnisarjan toimittajana Sofia Laine. Lisäksi Kommentilla on toimituskunta, joka edustaa laajasti nuorisoalan ammattilaisten kenttää: Minna Ahola, viestintäpäällikkö, Nuorten Akatemia Kirsi Alasaari, toimitussihteeri, Nuorisotyö-lehti Petri Cederlöf, tutkija, Nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tutkimus ja kehittäminen Antti Ervasti, sosionomi (AMK), auktorisoitu seksuaalineuvoja, pari- ja seksuaaliterapeutti Veronika Honkasalo, tutkija, Helsingin yliopisto Tomi Kiilakoski, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Veli Liikanen, tutkimusassistentti, Mikkelin ammattikorkeakoulu Pia Lundbom, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu Petri Paju, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Lasse Siurala, nuorisotoimenjohtaja, Helsinki Leena Suurpää, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto Vappu Turunen, informaatikko, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi 18

19 Kommentista tiedottamista on lisätty median, tutkijoiden, tiedetoimittajien, nuorisoalan kentän ja nuorisoalan koulutusta järjestävien tahojen suuntaan. Kommentin aloittamia sykäyksiä on voitu sen jälkeen nähdä myös muissa viestimissä. Nuorisotutkimusseura sai Koneen säätiöltä euron apurahan Nuorisotutkimus-lehden ja verkkokanava Kommentin kehittämishankkeeseen. Apuraha käytettiin tiedetoimittaja Minna Laukkasen palkkaamiseen siten, että hänen työtehtäviinsä kuuluivat Nuorisotutkimus-lehden verkkopalveluiden kehittäminen ja Kommentin päätoimittajana toimiminen. 5 KOULUTUSTOIMINTA 5.1 Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta, sekä kehittää yhteistyömuotoja. YUNETiin siihen kuuluu kuusi jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Itä- Suomen, Tampereen, Turun yliopistot sekä Åbo Akademi) sekä Nuorisotutkimusverkosto. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston sosiologian laitos, joka rahoittaa verkoston sosiologian oppiaineeseen sijoittuvan koordinaattorin. Opetusministeriön verkostolle myöntämä hankerahoitus päättyi vuonna 2009 ja YUNET on toiminut vuodesta 2010 lähtien jäsenyliopistojen ja Nuorisotutkimusverkoston rahoituksella. Nuorisotutkimusverkosto tukee YUNETin opiskelijoiden lähitapaamisia ja edistää opetusta tarjoamalla asiantuntijaresursseja. Perusopiskelijaryhmien opetus jatkuu pääosin verkko-opetuksena toteutettavilla jaksoilla. Vuonna 2010 uutena alkanut nuorisotutkimuksen aineopintokokonaisuuden opetus jatkui vuonna Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston edustajana YUNETin johtoryhmässä toimi vuonna 2011 Kari Paakkunainen ja varajäsenenä Tarja Tolonen (joulukuusta 2011 lähtien Veronika Honkasalo). Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsenistä YUNETin johtoryhmään kuuluivat myös professori Helena Helve (pj.) ja professori Anneli Pohjola. 5.2 Muu tutkimus- ja opetusyhteistyö Monilla Nuorisotutkimusseuran työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä oli nuorisotutkimuksellista opetustoimintaa eri yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa. Nuorisotutkimusverkosto osallistui nuorisotutkijoiden koulutukseen säännöllisesti järjestettävien teemapohjaisten tutkijaseminaarien ja erillisten tutkimushankkeiden tapaamisten muodossa. Vuonna 2011 vahvistettiin myös Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tieteellistä vuoropuhelua kuukausittaisten tutkimustapaamisten muodossa (nk. matala-seminaari). Nuorisotutkimusverkoston tutkijat ovat toimineet aktiivisesti luennoitsijoina ja kouluttajina yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa. 19

20 6 SEMINAARIT JA FOORUMIT 6.1 Kymmenennet Nuorisotutkimuspäivät Kymmenennet Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin Tieteiden talolla teemalla Arviointitutkimus. Päivät järjestettiin toimintavuotena perinteistä poiketen yksipäiväisenä ilman työryhmiä. Päivän aikana pohdittiin tieteen ja nuorisokentän jatkuvaa arviointia sekä nuorisotutkimuksen suhdetta arviointiin ja arviointitutkimukseen. Päiville osallistui n. 115 osanottajaa. Päivän aikana juhlistettiin Nuorisotutkimuspäivien 10-vuotista historiaa, mikä näkyi myös päivän ohjelmassa. Nuorisotutkimuspäivien historiaa muistelivat seuran entiset puheenjohtajat Helena Helve, Terhi-Anna Wilska ja Timo Harrikari. Lisäksi päivän ohjelmaan kuului kaksi paneelia, yksi sessio ja Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet -uutuusjulkaisun julkistaminen. Tutkimuspäivien yhteydessä julkistettiin myös nuorisotutkimuksen gradukisan 2011 voittaja ja kunniamaininnan saajat. 6.2 NYRIS11 Nuorisotutkimusseura järjesti kansainvälisen, järjestyksessään yhdennentoista Nordic Youth Research (NYRIS) symposiumin Turussa teemalla Global / Local Youth New Civic Culture, Rights and Responsibilities. Symposium oli jatkoa eri pohjoismaissa joka toinen vuosi järjestettäville symposiumeille. Pääpuhujina päivillä olivat Scott Lash (Iso-Britannia), Sunaina Maira (Yhdysvallat), Vinod Chandra (Intia), Karen Valentin (Tanska) ja Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena Suurpää. Symposiumia valmisteltiin Nuorisotutkimusseurassa yli kahden vuoden ajan ja se olikin yksi vuoden päätapahtumista. Apuna järjestelyissä oli Turun konferenssitoimisto sekä ylimääräisinä työntekijäresursseina konferenssisihteeri Eliisa Kylkilahti ja harjoittelija Aino Anttila. Järjestämiseen saatiin rahoitusta oman rahoitusosuuden lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Tieteelisten seurain valtuuskunnalta, Turun yliopistosäätiöltä ja British Councililta. Symposiumilla oli omat verkkosivut osoitteessa 6.3 Avoimet tutkijaseminaarit Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Tutkijaseminaarin keskeinen tehtävä on tarjota nuorisotutkijoille avoin keskusteluympäristö ja tukea itsenäiseen tutkimustyöhön. Samalla seminaari toimii nuorisoalan tutkijakoulutuksen tukena. Vuonna 2011 avoin tutkijaseminaari kokoontui kaksi kertaa: Tampereella ja Helsingissä Huhtikuulle suunniteltu seminaari Rovaniemellä peruuntui ja siirtyi pidettäväksi myöhempänä ajankohtana, mahdollisesti keväällä Tampereella järjestetyllä seminaarilla ei ollut erityistä teemaa ja siinä käsiteltiin neljä paperia. Helsingissä järjestetty seminaari järjestettiin yhdessä Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa 20

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2011 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu 1.3 Tutkijayhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen 2 ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012... 4 1.1 Sukupolvisuhteet... 4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 5 1.3 Työyhteisöllisyyden ja organisaation

Lisätiedot

Nuorisotutkimus tänään , Tampere

Nuorisotutkimus tänään , Tampere Nuorisotutkimus tänään 31.10.2008, Tampere Sami Myllyniemi Rakenne Nuorisotutkimusseura: Vuonna 1988 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2012... 3 2 ORGANISAATIO... 6 2.1 Henkilöstö... 6 2.2 Hallitus... 6 3 TUTKIMUSTOIMINTA... 7 3.1

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 S i v u 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallitus... 4 2.2 Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi...

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017 Aika: 25.4.2017 klo 13.10 15.30 Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405 Hallituksen kokous järjestettiin osana Nuorisotutkimusseuran hallituksen

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 5 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma Verkoston tausta ja toimintamuodot

KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma Verkoston tausta ja toimintamuodot KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 1.1. 31.12.2012 Verkoston tausta ja toimintamuodot Merkittävin hyöty on, että Kanuunasta on oikeasti muodostunut nuorisotyön ammattilaisten

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA

LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA LAPSI JA NUORISOPOLITIIKAN KOORDINAATION VAHVISTAMINEN SUUNNITELMIEN ESITTELYÄ JA REFLEKTOINTIA Päivi Honkatukia & Lasse Siurala Nuorisotyön kehittämisverkoston koordinaatioryhmä 15.6.2010 HANKKEEN ETENEMINEN

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva lakiesitys - Nuorisotutkimuksellinen näkökulma

Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva lakiesitys - Nuorisotutkimuksellinen näkökulma Ammatillisen koulutuksen reformia koskeva lakiesitys - Nuorisotutkimuksellinen näkökulma Sinikka Aapola-Kari, Tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto 17.5.2017 Eduskunta Nuorisonäkökulma

Lisätiedot

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla 26.11.2013 Anu Gretschel Nuorisotutkimusseura & -verkosto Laadukkaan

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2013

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 4 1.2. Organisaation kehittäminen... 5 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot 2014-2016 Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa erilaisia nuoruuden tulkintaperspektiivejä ja tietää nuoruuden olevan

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 6 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Vuonna 2016 Kanuuna-verkosto selvittää mahdollisuuttaan kehittää tulevaisuudessa kunnallista nuorisotyötä yhtenä kehittämis- ja palvelukeskuksena.

Vuonna 2016 Kanuuna-verkosto selvittää mahdollisuuttaan kehittää tulevaisuudessa kunnallista nuorisotyötä yhtenä kehittämis- ja palvelukeskuksena. KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2016 Rahoitushakemuksen liite Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede

Nuorisolaki uudistus. Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede Nuorisolaki uudistus Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla alle 29-vuotiaita Nuorten

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Teemat vuonna 2010 Millaisena metropolialue näyttäytyy kansainvälisten opiskelijoiden ja huippujen silmin? Vastaako metropolialueen

Lisätiedot

Nuorisolain uudistusta valmistellaan

Nuorisolain uudistusta valmistellaan Katsaus toimialaan Nuorisolain uudistusta valmistellaan Valmistelussa hyödynnetään vuosittaiset toimialan seminaarit ja muut yhteiset tilaisuudet, edetään teemoittain, hyödynnetään avoimia nettikyselyjä

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 7/2010 maanantaina klo (KTK314) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juuso, Hannu, lehtori Sitomaniemi-San Johanna, jatko-opiskelija 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta

Lisätiedot

Pop in: Verkkopalvelut tunnuslukujen ja nuorten arvioiden näkökulmasta

Pop in: Verkkopalvelut tunnuslukujen ja nuorten arvioiden näkökulmasta Pop in: Verkkopalvelut tunnuslukujen ja nuorten arvioiden näkökulmasta Tule kuulemaan lyhyt tietoisku, miltä verkkopalvelujen laatu näyttää nuorten antamien arvioiden kuin myös erilaisten nykyisin käytössä

Lisätiedot

TUHTI 11 seminaari Tampereen yliopisto 9. 10.12.2010 Mitä nuorisotyö on?

TUHTI 11 seminaari Tampereen yliopisto 9. 10.12.2010 Mitä nuorisotyö on? TUHTI 11 seminaari Tampereen yliopisto 9. 10.12.2010 Mitä nuorisotyö on? Torstai 9.12. Päivän teema: Nuorisotyön rajapinnat ja identiteetti 11.30 Ilmoittautuminen (mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen)

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät:

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät: 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2017 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Lapset ja nuoret tietoarkistossa. 31.10.2008 Tampereen yliopisto helena.laaksonen (at) uta.fi

Lapset ja nuoret tietoarkistossa. 31.10.2008 Tampereen yliopisto helena.laaksonen (at) uta.fi Lapset ja nuoret tietoarkistossa 31.10.2008 Tampereen yliopisto helena.laaksonen (at) uta.fi Taustaa Valtakunnallinen palveluresurssi Toiminta alkoi v. 1999 alussa Perustettiin Suomen Akatemian aloitteesta

Lisätiedot

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä

Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Julkaisufoorumi tieteellisten lehtien ja kirjakustantajien tasoluokitus tutkimuksen arviointimenetelmänä Koordinaattori Otto Auranen, TSV Tutkijat, kirjastot ja tutkimuksen arviointi seminaari Helsinki

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Kanuuna-verkoston toimintakertomus 1.3.2011 29.2.2012 Selvityslomakkeen liite Avustuspäätös dnro n 822/628/2010

Kanuuna-verkoston toimintakertomus 1.3.2011 29.2.2012 Selvityslomakkeen liite Avustuspäätös dnro n 822/628/2010 Kanuuna-verkoston toimintakertomus 1.3.2011 29.2.2012 Selvityslomakkeen liite Avustuspäätös dnro n 822/628/2010 1.3.2011 29.2.2012 toiminnan arvioinnin vuosi Kanuuna-verkoston viidennelle toimintavuodelle

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014 Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Työryhmä 1. /Osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on nuorisolain mukaan vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Tavoitteena on edistää nuorisolain kohderyhmään

Lisätiedot

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Välittämisen koodi RoadShow 10.3.2015 Seinäjoki Elina Stenvall, tutkija Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ KOULUTUS TUTKIMUS "Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n osaamiskeskuksen tavoitteet ja toiminta vuosien aikana

Nuorisotutkimusseura ry:n osaamiskeskuksen tavoitteet ja toiminta vuosien aikana OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ OKM/12/627/2018 ohjausasiakirja 1.2.2018 Nuorisotutkimusseura ry:n osaamiskeskuksen tavoitteet ja toiminta vuosien 2018 2019 aikana 1. Osaamiskeskusrakenne Opetus ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Tutkijan identifiointi

Tutkijan identifiointi Tutkijan identifiointi Asiantuntijaseminaari,18.9.2014 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Tutkijoiden identifiointi OKM:n julkaisutiedonkeruu nostanut myös Suomessa esille kysymyksen tutkijoiden identifioinnin

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Georg Henrik Wrede Päivän tarjous! TAE 2014 Ei hätä ole TAE 2014 näköinen Nuorisotakuu nuorisosektorilla Me olemme hoitaneet omat työt hyvin! Nuorisolaki uudistus? Mitä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä

Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusverkosto & Kanuuna verkosto 11.3.2010 31.3.2010 www.nuorisokanuuna.fi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSESTA. Paikalla: Laiho Olli Nurmijärvi puheenjohtaja

LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSESTA. Paikalla: Laiho Olli Nurmijärvi puheenjohtaja MUISTIO LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN LAPSUUDEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMISYKSIKKÖ- HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSESTA Aika: Maanantai 15.12.2008 klo 12.00-15.30 sekä lounas klo 12 13 Paikka: Ravintola Caliente

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Nuorisotyöpäivät Seinäjoki

Nuorisotyöpäivät Seinäjoki Nuorisotyöpäivät Seinäjoki 15.-16.4.2015 TUNNUSLUKUJA RAKENTAMASSA Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen hanke /Nuorisotutkimusseura ry Anu Gretschel & Pirjo Junttila-Vitikka & Anne Puuronen

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke Paneeli: Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen osaaminen tulevaisuuden työyhteisöissä: MULTI-TRAIN tutkimushanke, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä Kuntatyönantajat Kuntatalo, Huone A

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén

Nuorisolaki uudistus. Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Nuorisolaki uudistus Maaliskuu 2015 Jaana Walldén Uudistamistarpeet ja aikataulu 2 Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot