Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011"

Transkriptio

1 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

2 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET Tutkimustoiminnan painopistealueet Nuorisotutkimuksen globaali vastuu Organisaatiouudistus ja johtosäännön valmistelu ORGANISAATIO Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi Hallitus TUTKIMUSTOIMINTA OKM:n rahoittama tutkimusohjelma OKM:n sekä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan rahoittamat muut tutkimushankkeet Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeet Yhteistyöhankkeet Tutkimusyhteistyö Gradupalkinto JULKAISUTOIMINTA Nuorisotutkimus-lehti Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja Julkaisut Kommentti KOULUTUSTOIMINTA Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET Muu tutkimus- ja opetusyhteistyö SEMINAARIT JA FOORUMIT Kymmenennet Nuorisotutkimuspäivät NYRIS Avoimet tutkijaseminaarit Muut seminaarit ja tapahtumat VIESTINTÄ Työyhteisön sisäinen viestintä Jäsentiedotus Ulkoinen viestintä KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Pohjoismainen ja lähialueiden yhteistyö Euroopan unionin ja Euroopan Neuvoston nuorisotutkimus- ja nuorisopoliittinen yhteistyö Kansainvälisen vuoropuhelun vahvistaminen YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN Nuorisopoliittinen yhteistyö ja vaikuttaminen Tieteellisten seurojen kautta tapahtuva vaikuttaminen Nuorisotyön kehittämisverkosto Nuorisotutkimusseuran toimijoiden verkostoituminen LIITE 1 Lausunnot ja tiedotteet LIITE 2 Nuorisotutkimusseuran talous LIITE 3 Nuorisotutkimusseura numeroina

3 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2011 Nuorisotutkimusseuran tarkoituksena on edistää monitieteellistä nuorisotutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kotimaisia ja kansainvälisiä seminaareja, ylläpitää nuorisotutkijarekisteriä, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä, verkkokanava Kommenttia ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta. Seuran jäsenet ovat eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea. Vuonna 1999 perustetun Nuorisotutkimusverkoston kautta seura toteuttaa ja rahoittaa tutkimustoimintaa. Nuorisotutkimusverkoston myötä Nuorisotutkimusseuran toiminnan volyymi on merkittävästi kasvanut ja siitä on tullut keskeinen nuorisotutkimuksen sekä nuorisopolitiikan ja nuorisotyön asiantuntija ja vaikuttaja. Vuosi 2011 oli Nuorisotutkimusverkoston toiminnan 12. vuosi. Tiivistetysti vuoden 2011 toiminnassa painottuivat seuraavat asiakokonaisuudet: 1.1 Tutkimustoiminnan painopistealueet Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellisena painopisteenä vuonna 2011 on ollut sukupolvisuhteisiin liittyvät teemat. Kyseessä on sekä tieteellinen että yhteiskunnallinen avaus, jonka avulla sukupolven käsite on tuotu paitsi monitieteisen nuorisotutkimuksen, myös nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikan keskiöön. Sukupolvinäkökulman kautta Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksissa on selvitetty laajaalaisesti kysymyksiä ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden jännitteissä. Nuorisotutkimusverkosto on samalla osallistunut nuoriso- ja sukupolvipolitiikan keskusteluihin nimenomaan siten, että tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin on tuotu vahva nuorisonäkökulma. Vuonna 2011 käynnistyi kolmivuotinen opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yleisavustuksella rahoitettava tutkimusohjelma Nuoret ja sukupolvet, jonka puitteissa työskenteli vuoden 2011 aikana kolme tutkijaa. Tämän lisäksi sukupolven teemaa on käsitelty Suomen Akatemian rahoittamassa Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma -hankkeessa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) ja Lapsuudentutkimuksen seuran yhdessä toteutettava Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeessa on selvitetty, mitä tietoaukkoja monitieteisellä lapsuuteen ja nuoriin liittyvällä asiantuntijakentällä on etenkin kun fokuksessa on lastensuojelun tematiikat. Kysymykset sukupolvien kohtaamisesta tai ohipuhumisesta ovat olleet myös Nuorisotyön tutkimus- ja kehittämishankkeissa (mm. monikulttuurisuus, osallisuus) sekä liikuntasektoria koskevissa hankkeissa keskeisellä sijalla. Nuorisobarometri suunniteltiin toteutettavaksi uudella tavalla vuonna 2011 siten, että nuorten hyvinvoinnin keskeisiä kysymyksiä voidaan arvioida myös ylisukupolvisuuden näkökulmasta. Nuorten lisäksi kerättiin barometriin haastateltavien nuorten vanhempien joukosta otos, jonka kautta tavoitteena oli tarkastella hyvinvoinnin rakentumisen ja sitä koskevien arvojen tutkimiseen nimenomaan perhesuhteiden kautta. Vuoden 2011 Nuorisobarometria ei voitu julkaista tiedonkeruusta vastanneen yrityksen tekemien virheiden takia. Aineisto kerätään uudelleen ja ylisukupolvista hyvinvointia käsittelevä Nuorisobarometri julkaistaan

4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu Vuoden 2011 aikana Nuorisotutkimusverkoston tutkimustoimintaa on pyritty kehittämään kansainvälisesti monikenttäisemmäksi. Kyse on tutkimuskysymysten ylirajaisesta muotoilusta ja tutkimushankkeiden verkostoitumisesta. Kesäkuussa 2011 järjestettiin Turussa Pohjoismainen monitieteinen nuorisotutkimussymposium NYRIS11 Global / Local Youth New Civic Cultures, Rights and Responsibilities, jonka teema ja 186 osallistujaa edustivat ylirajaisia, globaalisti puhuttelevia näkökulmia. Symposiumin osallistujista oli ulkomaalaisia 89 ja osallistujia tuli yhteensä 31 maasta. Nuorisotutkimusverkosto avasi vuonna 2011 yhteistyösuhteet Pietarin Nuorisotutkimuskeskuksen tutkijaryhmän kanssa (The Centre for youth studies of National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg). Tutustumiskäynti Pietariin toteutettiin tammikuussa 2011, ja pietarilaiset tutkijat kutsuttiin Nuoret ja sukupolvet -tutkimusryhmän vieraiksi marraskuussa Nuorisotutkimusverkosto on mukana vuonna 2011 käynnistetyssä, pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa pohjoismaisessa tutkijaverkostossa Nordic Network of African Childhood and Youth Research. Kansainvälinen nuorten yrittäjyyttä koskeva vertaileva tutkimushanke Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys (Suomi-Etelä-Korea-USA) saatiin vuoden 2011 aikana päätökseen, ja tulokset julkistetaan vuonna Globaalisti muotoiltujen tutkimushankkeiden asemaa pyrittiin vuoden aikana vahvistamaan myös osallistumalla Suomen Akatemian kehitystutkimuksen määrärahahakuun Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettavalla konsortiohakemuksella Youth and Political Engagement in Contemporary Africa. Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston moninaisista luottamustehtävistä, joissa Nuorisotutkimusseuralla on ollut edustajia, mainittakoon eurooppalainen nuorisotutkijoiden asiantuntijaryhmä PEYR, joka perustettiin vuonna 2011, kansallista nuorisopolitiikan tiedonkeruuta koordinoiva kirjeenvaihtajien verkosto EKCYP ja Euroopan neuvoston koordinoima nuorisopolitiikan kansainvälinen arviointiprosessi, joka vuonna 2011 toteutettiin Belgiassa. 1.3 Organisaatiouudistus ja johtosäännön valmistelu Yksi vuoden 2011 toiminnan kehittämisen painopisteistä oli organisaatiorakenteen uudistus ja seuran säännöstön päivittäminen osana sitä. Taustana organisaatiouudistuksen tarpeelle oli hallintotehtävien, erityisesti projekti- ja henkilöstöhallinnon, merkittävä kasvu perinteisen yhdistystoiminnan rinnalle. Hallintorakenteessa vuosien mittaan tehdyt pienimuotoiset uudistukset eivät olleet pysyneet voimakkaasti kasvaneen organisaation vauhdissa mukana. Hallintorakenteen uudistamisen tarpeen osaksi nivoutui Nuorisotutkimusseuran johtosäännön päivittäminen, jota oli pidetty pitkään vireillä, mutta jätetty lopulta odottamaan hallintorakenteen laajamittaisempaa uudistusta. Hallintorakenteen uudistamisprosessi käynnistettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa, jossa päätettiin lakkauttaa hallituksen kokouksia aiemmin valmistellut työvaliokunta. Organisaatiouudistusta 4

5 valmistelemaan hallitus nimesi johtoryhmän, johon kuului hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, tutkimusjohtaja ja tutkimusprofessori sekä järjestösihteerinä äänivallattomana sihteerinä. Johtoryhmä valtuutettiin valmistelemaan hallitukselle esitys seuran päätöksentekorakenteen systematisointia koskevista muutoksista sekä tekemään hallintorakenteen uudistamisen kannalta tarpeelliset muutosesitykset seuran säännöstöön. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja se raportoi työskentelystään hallitukselle. Valmistelussa käännyttiin varhaisessa vaiheessa sille kannalle, että Nuorisotutkimusseuran kokoisessa organisaatiossa hallituksen on syytä delegoida yhdistyslain mukaista operationaalista päätöksentekovaltaa ja -vastuuta työsuhteiselle organisaation johdolle. Johtoryhmä teki hallitukselle esityksen seuran uudesta johtosäännöstä, jolla uusi hallintorakenne päivitettyine vastuunjakoineen otetaan käyttöön. Uusi johtosääntö hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ja se astui voimaan Hallintorakenteen uudistuksen ja johtosäännön päivittämisen merkittävimmät muutokset koskevat seuran luottamustoimisten toimikuntien haku- ja valintakäytäntöjä sekä toimivaltuuksien selkeyttämistä ja siirtoja hallitukselta Nuorisotutkimusseuran työsuhteiselle johdolle henkilöstön rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon asioissa. Hallintorakenteen päivittämisen ohella myös Nuorisotutkimusseuran taloushallintaa on vuoden 2011 aikana kehitetty. Uutena kirjanpitäjänä on toiminut vuoden 2011 alusta lähtien Tilitoimisto Tommi Ranta. Lisäksi on siirrytty nettipohjaiseen laskutusjärjestelmään (Netvisor) ja työnjakoa toimiston taloushallinnasta vastaavien välillä on tarkennettu. Näiden uudistusten avulla on kehitetty budjetointia, budjettiseurantaa ja kirjanpitoa monipuolisemmaksi ja Nuorisotutkimusverkoston hankerakennetta paremmin tukevaksi. 2. ORGANISAATIO 2.1 Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi Nuorisotutkimusseuralla oli toimintavuoden 2011 lopussa kymmenen toimihenkilöä: Tutkimusjohtaja Leena Suurpää Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala Hallintopäällikkö Minna Laasala Vs. erikoissuunnittelija Tarja Tolonen asti (erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti vanhempain- ja tutkimusvapaalla ) Toimitussihteeri Tanja Konttinen Julkaisusihteeri Vappu Helmisaari (toimivapaalla ) Kommentin päätoimittaja Minna Laukkanen (julkaisusihteerin sijainen ajalla ) Vs. järjestösihteeri Sarianne Karikko (järjestösihteeri Heidi Villikka tutkimusvapaalla ) Tilastotutkija Sami Myllyniemi Toimistosihteeri Heta Kämäräinen Konferenssisihteeri Eliisa Kylkilahti (ajalla ) 5

6 Lisäksi seuralla oli toimintavuotena harjoittelijoina Aino Anttila, Tuuli Lamponen ja Ville-Samuli Haverinen. Nuorisotutkimusverkostossa toimi erimittaisissa hankkeissa 23 palkkatutkijaa, joista kolme oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella (yleisavustus) ja 20 ulkopuolisella rahoituksella. Nuorisotutkimusseura toimi Allianssi ry:n vuokralaisena Pasilassa Allianssi-talossa. Nuorisotutkimusseuran tutkijoille tarjottiin mahdollisuuksien mukaan työtilat seuran toimipisteestä Pasilasta tai Nuorisotutkimusseura osallistui yliopistoille korvattaviin työhuone- ja muihin kuluihin. Toimintavuoden aikana vuokrattiin Helsingissä lisätiloja Nilsiänkatu 11:sta (Artlab) tutkijoiden työhuoneiksi. Nuorisotutkimusseuran henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittu muun muassa vuotuisten kehityskeskustelujen, viikoittaisten työntekijöiden yhteisten palaverien, työvaliokunnan kokousten, sekä hallituksen ja työntekijöiden vuoropuhelun muodossa. Lisäksi työntekijöiden työhyvinvoinnista on pidetty huolta antamalla työntekijöille liikunta- tai kulttuuriseteleitä 400 euron arvosta vuodessa. Toimiston henkilökunta on käynyt ryhmätyönohjauksessa kuukausittain. Myös tutkijoille on tarjottu mahdollisuus työnohjaukseen. Nuorisotutkimusseuran palkkalistoilla olevat tutkijat on integroitu verkoston tutkimushankkeisiin, mikä antaa mahdollisuudet tutkijoiden työn yhteisölliseen tukemiseen. Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tanja Konttinen ja varatyösuojeluvaltuutettuina Heidi Villikka ja Sarianne Karikko. Työterveyshuolto järjestettiin Suomen Terveystalon kautta. Vuonna 2011 Nuorisotutkimusseurassa tehtiin työsuojelutarkastus. Tarkastus osoitti Nuorisotutkimusseuran työolosuhteiden olevan kiitettävät. Toimistolla työskentelevän henkilökunnan työaikaseurannan uudistamistyö aloitettiin työsuojelutarkastuksen tuloksena. 2.2 Hallitus Vuonna 2011 yhdistyksen hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä (suluissa): Minna Autio (puheenjohtaja) Timo Harrikari (Atte Oksanen) Helena Helve (Tarja Pösö) Päivi Honkatukia (Heta Mulari) Merja Kylmäkoski (varapuheenjohtaja) (Sinikka Aapola-Kari) Pia Lundbom (Sini Perho) Kari Paakkunainen (Anneli Pohjola) Kirsi Pohjola (Terhi-Anna Wilska) Anne-Mari Souto (Taru Ollikainen) Nuorisotutkimusseuran hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana yhteensä kuusi kertaa, joiden lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous. Maaliskuun järjestäytymiskokous järjestettiin kaksipäiväisenä työseminaarina Tampereella ja siihen kutsuttiin hallituksen jäsenten ja toimiston työntekijöiden lisäksi kaikki verkoston tutkijat. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin kutsuttiin Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja, Nuorisotutkimusseuran toimiston toimihenkilöt sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden edustajat, 6

7 joina toimivat Sanna Aaltonen (tutkimusohjelman tutkijoiden edustaja) ja Simo Tuppurainen (ulkopuolisen rahoituksen tutkijoiden edustaja). Hallituksen työskentelyn tukena aiemmin toiminut työvaliokunta päätettiin lakkauttaa hallituksen kokouksessa 9.3. ja sen tilalle perustettiin johtoryhmä, johon kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Minna Autio, varapuheenjohtaja Merja Kylmäkoski sekä työntekijöistä tutkimusprofessori Tommi Hoikkala, tutkimusjohtaja Leena Suurpää ja äänivallattomana sihteerinä järjestösihteeri Sarianne Karikko. Johtoryhmän tarkoitus ei työvaliokunnan tapaan ollut hallituksen kokousasioiden valmistelu, vaan verkostossa vuoden aikana valmistellut organisaatiouudistuksen valmistelu (tarkemmin luvussa 1.3). Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Vuoden lopussa ( ) Nuorisotutkimusseuralla oli 320 jäsentä (vuoden 2010 lopussa 301). 3 TUTKIMUSTOIMINTA 3.1 OKM:n rahoittama tutkimusohjelma Nuorten vapaa-aika ja nuorisotyö Suomessa ( ) -tutkimusohjelma Vuoden 2010 lopussa päättyneen tutkimusohjelman kootut päätelmät julkaistiin toukokuussa 2011 tutkijaryhmän yhdessä tuottamassa teoksessa Annettu, otettu, itse tehty Nuorten vapaa-aika tänään. Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma ( ) Vuonna 2011 käynnistyneen tutkimusohjelman tavoitteena on tarkastella sukupolven tematiikkaa monitieteisesti ja monikenttäisesti. Tutkimusohjelma on osaltaan vahvistanut keskustelua yhteiskunnan rakenteellisten kysymysten (esim. sosiaali- ja hyvinvointipolitiikka) sekä nuorten arjen ja sen nuorisokulttuuristen ilmiöiden välillä. Myös sukupolvien välistä vuorovaikutusta tai sen katkoksia analysoidaan ohjelman tutkimuksissa. Tutkimusohjelman tutkijat: VTT Sanna Aaltonen: Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen VTT Veronika Honkasalo: Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina miten tiedot ja käytännöt kohtaavat? FM Tuukka Tomperi: Lasten ja nuorten poliittinen sosialisaatio perheissä YTT, dos. Atte Oksanen: Vihan ja väkivallan verkko? Kartoituksia virtuaalisesta sukupolvesta ja nuorisokulttuurisesta muutoksesta 2010-luvun Suomessa (tutkimusrahoitus alkaa vuonna 2012) Tutkimusohjelman vetäjinä toimivat Tommi Hoikkala ja Leena Suurpää. Ohjelmaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö. 7

8 3.2 OKM:n sekä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan rahoittamat muut tutkimushankkeet Doping suomalaisessa liikuntakulttuurissa ( , OKM, liikuntayksikkö) Hankkeessa tutkittiin dopingaineiden käyttöä nyky-yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Painopiste on kilpaurheilun ulkopuolisessa käytössä, jota tarkasteltiin laaja-alaisesti liittyen liikunta- ja ruumiin kulttuuriin, terveyskysymyksiin sekä käytön yleisyyteen ja käyttötapoihin. Hankkeen julkaisu Kuntodoping. Näkökulmia dopingaineiden käyttöön huippu-urheilun ulkopuolella ilmestyi tammikuussa Julkaisusta tuotettiin myös englanninkielinen laaja tiivistelmä Perspectives to Doping Substance Use outside Elite Sports in Finland. Tutkijat: VTT, dos. Mikko Salasuo sekä VTM Mikko Piispa. Suomen ihanuus ja kurjuus ( , Nuora) Hankkeessa pureuduttiin kokonaisvaltaisesti lapsuuden ja nuoruuden elämänkulun saranavaiheisiin eri kasvatusinstituutioissa. Tutkimuksen osahankkeissa lähtökohdan muodostavat kasvatus, kasvaminen, sukupolvisuhteet ja sosialisaatio. Lokakuussa 2011 ilmestyi hankekokonaisuuteen kuuluva Petri Pajun väitöskirja Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana. Lisäksi vuoden 2011 aikana valmisteltiin populaaria teosta kouluteemasta. Tutkijat: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala (hankkeen johtaja) ja VTT Petri Paju. Vaalitutkimus (2011, Nuora) Hanke pureutui moniulotteisesti paitsi nuorten äänestyskäyttäytymiseen, myös julkiseen nuoriso- ja sukupolvipoliittiseen keskusteluun vaalien alla sekä nuorten yhteiskunnalliseen asemaan julkisissa mediakeskusteluissa. Hankkeen julkaisu Nuoret ja ääni. Nuoret eduskuntavaaleissa 2011 ilmestyy keväällä Hanke toteutettiin Nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa yhteistyössä. Osa-aikainen hankkeen tutkija: YTT Jussi Ronkainen. Mihin polut johtavat? Tutkimus urheilijoiden elämänkulusta, menestystekijöistä ja epäonnistumisista ( , OKM, liikuntayksikkö) Huippu-urheilun muutostyöryhmän ns. urheilijakohtaamisten rinnakkaistutkimus. Hankkeen tavoitteena on analysoida huipulle päässeiden urheilijoiden ja taiteilijoiden elämänpolkuja ja identifioida strategisia siirtymiä ja käänteitä, jotka ovat edistäneet huipulle pääsyä. Hankkeessa kerätään laaja kvalitatiivisten elämänkulkuhaastattelujen aineisto urheilun, taiteen ja kulttuurin toimijoilta. Hanke on käynnistetty vuonna 2011 mm. aineistonkeruun valmistelulla. Hankkeen tutkijat: VTT, dos. Mikko Salasuo ja VTM Mikko Piispa. Hankkeen vastuullinen johtaja: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Lapset, nuoret, aikuiset ja ikäihmiset liikuntapaikkoja arvioimassa eri väestöryhmien antamien arvioiden luonne, arvioiden perusteella kunnissa sovitut kehittämistoimet, sekä analyysi tarvittavista kehittämistoimista kunta-, alue- ja valtakunnallisella tasolla ( , OKM, liikuntayksikkö) Hankkeen tarkoituksena on testata ja juurruttaa toimintamalli, jossa eri väestöryhmien edustajat arvioivat liikuntapalveluja kunnallisen päätöksenteon tueksi. Arviointi tapahtuu keskustelutilaisuuspäivä -menetelmän avulla, jossa arvioijina toimivat kuntalaiset perehtyvät arvioitaviin teemoihin ensin 8

9 pienryhmissä. Menetelmän keskeisen osan muodostavat kuntalaisten ja kuntapäättäjien väliset keskustelutilaisuudet, joissa palveluita kehitetään yhdessä. Tutkimus- ja kehittämishankkeen rahoittaja on Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö. Tutkijat: FT Anu Gretschel, VTT Sofia Laine, KM Pirjo Junttila-Vitikka sekä määräaikainen tutkimusapulainen Eija Kauniskangas. 3.3 Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeet Vuonna 2011 ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeiden kokonaisvolyymi ylitti opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen turvin toteutettavan tutkimustoiminnan volyymin. Ulkopuolisten hankkeiden joukossa on sekä akateemisesti painottuneita hankkeita että erilaisia käytännön toimijoiden kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita. Nuorisotoimen ja nuorisotalojen toimintaa koskeva toimintatutkimus ( ) Nuorisoalan kumppanuushanke, jossa olivat mukana Helsingin, Kajaanin ja Raahen kunnalliset nuorisotoimet. Helsingissä ja Kajaanissa nuorisotalojen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehitettiin toimintatutkimuksellisella otteella. Hankkeen julkaisu Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä Nuorten näkökulma ilmestyi huhtikuussa Raahessa selvitettiin nuorisotyön perustehtävää ja sen tulokset julkaistaan artikkeleina. Tutkija: FT Anu Gretschel. Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä ( ) Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa tutkittiin laaja-alaisesti sitä, millaisia muotoja, merkityksiä ja tehtäviä taiteellinen toiminta saa nuorten erilaisissa elämäntilanteissa. Tutkimuksen tavoitteina oli ymmärtää taiteen tekemisen näkökulmasta nuorten käsityksiä ja kokemuksia oman identiteetin ja hyvinvoinnin rakentumisesta, arvioida Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen vaikuttavuutta nuorten elämässä sekä kehittää ideoita ja käytäntöjä kulttuuri- ja nuorisopoliittisen suunnittelun tueksi. Hankkeen julkaisu Iloa ja voimaa elämään Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa ilmestyi toukokuussa Tutkimushankkeen vastaavana tutkijana työskenteli asti Sirkku Kotilainen ja sen jälkeen Katriina Siivonen. Tutkimushankkeen tilasto-osiosta vastasi FT Annikka Suoninen. Tutkimus oli Nuorisotutkimusverkoston tutkimusohjelman Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -yhteistyöhanke. Nuorten taide- ja kulttuuritoimintaa tukeva Myrsky-hankekokonaisuus siirtyi vuonna 2012 Suomen Kulttuurirahastolta Suomen Lasten ja Nuorten Säätiölle. Vuoden 2011 lopulla käytyjen neuvottelujen perusteella Nuorisotutkimusverkosto osallistuu hankkeen tutkivaan kehittämiseen myös jatkossa. Nuoruuden sukupolvet ( ) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Nuoren Voiman Liiton kanssa yhteistyössä toteutetussa keruussa haettiin kaikenikäisten suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Oi nuoruus! -kirjoituskilpailun muodossa toteutetun keruun tavoitteena oli tuottaa moniääninen laadullinen aineisto, joka kertoo eletystä, koetusta ja kerrotusta nuoruudesta Suomessa luvuilla. Kilpailun voittajat julkistettiin SKS:n juhlasalissa järjestetyssä tilaisuudessa. Hankkeen koordinaattorina vuonna 2011 toimi julkaisusihteeri Vappu Helmisaari ja hänen sijaisenaan Minna 9

10 Laukkanen. Nuorisotutkimusverkosto vastasi koko kirjoituskilpailuaineiston digitoimisesta. Aineisto on verkoston sukupolvitutkijoiden käytössä ja sen luovuttamista Yhteiskuntatieteellisen tietoarkistoon suunnitellaan. Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma ( ) Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan terveyskäyttäytymisen periytyvyyttä ja kehittymistä elämänkulkunäkökulman avulla, sekä maskuliinisuuden roolia nuorten miesten elämäntyyleissä. Hankkeen vastuullinen johtaja on tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Tutkijat vuosina : dos. Anne Puuronen, VTM Anni Ojajärvi ja VTT, dos. Mikko Salasuo. Hanke kytkeytyy soveltuvin osin Suomen ihanuus ja kurjuus-hankekokonaisuuteen. Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke ( ) Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan ja Nuorisotutkimusverkoston yhteishankkeessa kehitettiin monikulttuurisessa nuorisotyössä tarvittavia arjen työkaluja ja nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietotaitoa. Teema-alueina hankkeessa olivat monipuolinen ja monikielinen tiedottaminen, nuorten keskinäisen dialogin tukeminen, sitoutuminen rasisminvastaiseen työhön, monitoimijainen yhteistyö ja työyhteisön monikulttuurisen tietotaidon lisääminen. Hankkeen tutkijat: VTT Veronika Honkasalo ja YTM Antti Kivijärvi. Nuorisotalotyön kehittämishanke ( ) Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan ja Nuorisotutkimusverkoston toisessa yhteishankkeessa kehitettiin nuorisotalotoimintaa 16 kunnassa. Näkökulmana oli erityisesti nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorisotila- ja aluetyössä. Tutkija: FM Tomi Kiilakoski. Kahden edellä mainitun nuorisotyön kehittämishankkeen yhteisjulkaisu Tutkijat ja nuorisotyö liikkeellä. Tarkastelussa kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämishankkeet ilmestyi marraskuussa Kirja raportoi kehittämishankkeiden vaiheita ja päätelmiä sekä sisältää kattavan metodologisen osion kehittävän tutkimuksen tekemisestä ja tutkijan moniroolisuuden vaatimuksista. Peruspalvelujen arvioinnin kehittämishanke ( ) Hankkeen tavoitteena oli nuorten hyvinvoinnin ja elinolojen kehittyminen ottamalla nuoret mukaan arvioimaan ja kehittämään heille suunnattuja kunnallisia palveluja. Nuoret osallistuivat kunnallisten palvelujen lähinnä nuorisopalvelujen arviointiin noin 60 kunnassa sekä osana valtion aluehallinnon suorittamaa peruspalvelujen arviointia. Kyseessä oli Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön rahoittama yhteistyöhanke, jota koordinoi Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Hankkeen loppuraportti Nuoret kuntapalveluja arvioimassa Peruspalveluiden arvioinnin kehittämishankkeen loppuraportti julkaistaan keväällä Tutkija: FT Anu Gretschel. Nykyaika ja nuorten kilpaurheilu -liikuntatutkimuksellisia näkökulmia ( ) Nuoren Suomen rahoittamassa hankkeessa selvitetään lasten ja nuorten kilpaurheilun järjestämistä eri maissa sekä aiheeseen liittyvää tutkimustietoa. Hankkeen tiimoilta ilmestyi syksyllä 2011 kaksi julkaisua: Askelmerkkejä lasten ja nuorten nykyaikaiseen kilpaurheiluun Katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin 10

11 urheilujärjestelmiin ja malleihin ja Pohdittua urheilun organisointia? Tutkimus kanadalaisesta urheilun kehitysmallista, sen sovelluksista, haasteista ja erikoistumisiästä. Tutkijat: VTK Helena Huhta (-2010) ja YTK Suvi Nipuli. Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys ( & 2012) Hankkeessa paneudutaan tutkimuksen teemoihin yhtäältä nuorten yrittäjyysasenteiden ja toisaalta uuden yrittäjyyden käytäntöjen kautta. Tulokulma nousi suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisnuorten tilanteesta, mutta sen selvittämiseksi käytettiin vertailevaa metodia rakentamalla Etelä-Korea-USA-Suomi -asetelma, jonka puitteissa toteutettiin kansainvälinen vertailututkimus. National Youth Policy Institute oli hankkeen eteläkorealainen partneri. Yhdysvaltalainen data hankittiin ostopalveluna Taloustutkimus Oy:ltä. Etelä-Korea -yhteistyön osalta hanke juontuu yhteistyömuistioon Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Korean Tasavallan nuorisokomitean välillä. Hanke kytkeytyi soveltuvin osin Suomen ihanuus ja kurjuus -hankekokonaisuuteen. Hankkeessa on sekä kvantitatiivinen että laadullisen tutkimuksen ulottuvuus. Yhteensä 18 kuukauden kestoisen hankkeen perusrahoitus oli peräisin Liikesivistysrahastolta käynnistyneen hankkeen tutkijat olivat KT Leena Haanpää ja HM Simo Tuppurainen, suomalaiseen tutkimusryhmään kuuluivat lisäksi VTL Kari Paakkunainen ja Tommi Hoikkala (hankkeen vastuullinen tutkija). Hankkeen julkaisu Nuoret yrittävät. Vastuullisuus, joustavuus ja mahdollisuudet yrittäjyydessä ilmestyi huhtikuussa Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke ( ) Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusverkoston käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa lastensuojelututkimuksen monitieteistä valtakunnallista yhteistyötä. Hankkeen toimintaa rahoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA. Hankkeen tavoitteena on luoda eri tahoja verkostoiva tutkimusrakenne ja siten edistää lastensuojelututkimusta hajautuneella tutkimuskentällä. Tavoitteena on samalla vahvistaa lastensuojelun käytännöissä sekä tutkimuksessa tuotettavan tiedon kokoamista, kehittämistä ja soveltamista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hankkeen raportti Lastensuojelun tieto ja tutkimus Asiantuntijoiden näkökulma ilmestyi lokakuussa Hankkeen koordinaattori: VTT Elina Pekkarinen Lasten ja nuorten kuntaosallistuminen ( ) Hankkeessa valmisteltiin monografia lasten ja nuorten osallistumisrakenteista, mahdollisuuksista ja käytännöistä kuntatasolla. Hanketta varten kerättiin kuntakohtaista tietoa ja näkökulmia suoraan lapsilta ja nuorilta, verkostoiduttiin tutkijoiden, nuorten ja kunnissa työskentelevien kanssa sekä tuotettiin sisältö maaliskuussa 2011 järjestettyyn Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi - politiikkaohjelman päätösseminaariin. Hankkeen julkaisu Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa ilmestyy keväällä Hankkeen rahoittaja oli Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi -politiikkaohjelma. Tutkijat FT Anu Gretschel ja FM Tomi Kiilakoski. Your Move -arviointihanke ( ) Hankkeessa arvioitiin Nuori Suomi ry:n Your Move -hanketta. Arviointia tehtiin erityisesti kahdella tasolla, jotka olivat nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja liikuntakulttuurin muuttaminen nuorten osallisuutta tukevaksi. Hankkeen julkaisu Ei nuorille, vaan nuorten kanssa. Miten mitata 11

12 liikuntakulttuurin muutosta Your Move -kampanjassa? ilmestyi joulukuussa Osa-aikaiset hankkeen tutkijat: FT Anu Gretschel ja VTT Päivi Berg. Tutkimusavustajana hankkeessa toimi Laura Humppila. Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt ( ) Myötätuulessa nuorten digitaaliset oppimisympäristöt -hankkeen arviointitutkimus, joka toteutetaan ESR-rahoituksella yhteistyössä hanketta koordinoivan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on seurata ja arvioida miten hankkeessa vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden mediaosaamista ja millaisia nuorten digitaalisia oppimisympäristöjä projektin aikana kehitetään. Hankkeen keskeiset päätelmät raportoidaan vuonna Osa-aikaisen hankkeen tutkija: VTM Heidi Villikka. Päihdevalistuksen käsikirja ( ) Hankkeessa tuotettiin yhteistyössä STM:n ja Opetushallituksen kanssa laajalevikkinen perusteos päihdekasvatuksesta ja -viestinnästä käytettäväksi alan koulutuksessa, päihdekasvatuksessa ja - opetuksessa, ehkäisevässä päihdetyössä ja sen tieto-ohjauksessa, hankkeiden arvioinnissa, päätöksenteossa, mielipidevaikuttamisessa ja kansalaistoiminnassa. Joulukuussa 2011 ilmestyneen Se toimii sittenkin. Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää? -käsikirjan tavoitteena oli koota yhtenäiseksi esitykseksi esitykseen ajanmukainen tutkimus-, teoria- ja arviointitieto päihdevalistuksesta, - kasvatuksesta ja -viestinnästä ja muokata se käytännön työn tarpeisiin. Lisäksi käsikirjasta tuotettiin ruotsinkielinen verkkoversio sekä englanninkielinen laaja tiivistelmä kansainväliseen levitykseen. Käsikirjan valmistelu toteutettiin STM:n rahoituksella. Tutkija: Markku Soikkeli. Nuorisokulttuurit ja huumeviestintä -arviointihanke ( ) RAY:n rahoittaman ja Youth Against Drugs -järjestön (YAD) organisoiman huumevalistuskampanjan arviointihanke, jossa selvitettiin sitä, miten nuorten huumeasenteisiin voidaan vaikuttaa ruohonjuuritasolla, nuorisokulttuurisissa ympäristöissä. Arviointihankkeen julkaisu YAD Street Team - kampanjan arviointi Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet ilmestyi keväällä Osa-aikainen hankkeen tutkija: VTM Mikko Piispa. Konemusiikkiympäristöt, nuoret ja päihteet (2011) Yhteistyössä Youth Against Drugs (YAD) kanssa toteutetussa hankkeessa tuotettiin tutkija-analyysi DanceWice -projektin raporttiin. Hanke päättyi maaliskuussa. Osa-aikainen hankkeen tutkija: VTM Teija Strand. Perusopetuksen päätös ja nuoret ( ) Eteenpäin Opintiellä Perusopetus päätökseen -hankkeen (menolippu) tutkimusosuus, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia erilaisia polkuja pitkin nuoret ovat tulleet elämäntilanteeseensa ja missä ovat ne aukot, joista nuoret ovat pudonneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena on tuottaa tietoa kohderyhmänuorten sekä heidän asioitansa hoitavien viranomaisten ja palvelujen näkemyksistä sekä kehittymässä olevien monialaisten työmuotojen mahdollisuuksista ja haasteista. Osaaikainen hankkeen tutkija: dos. Tapio Kuure. 12

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012... 4 1.1 Sukupolvisuhteet... 4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 5 1.3 Työyhteisöllisyyden ja organisaation

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus).

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus). KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2015 Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut ja toiminta

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Prosessinäkökulma ehkäisevän lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä lastensuojelun ohjaukseen, tiedonkeruuseen ja ammattikäytäntöihin 10-2009 Sektoritutkimuksen

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintakertomus vuodelta 2010 LAPSIASIAVALTUUTETUN TOIMISTO Vaasankatu 2, Jyväskylä postiosoite Vaasankatu 2, 40100 Jyväskylä puh. (09) 160 73986 faksi

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Siirtolaisuusinstituutti Liite 1 Migrationsinstitutet Institute of Migration SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Sisältö: 1. Tiivistelmä ja yhteistyötahot 2. Yleistä 3. Toimitilat,

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013

LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYDEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ LIKES TOIMINTATIEDOT 2013 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Toimintatiedot

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2013 Esipuhe...5 Rakenteet liikkeellä...7 Lastensuojelun Keskusliiton hallitus 2013...8 Talous...9 Lapsi 2018 -strategia...10

Lisätiedot