NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011"

Transkriptio

1 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Toiminnan painopisteet vuonna Nuorisotutkimuksen globaali vastuu 1.3 Tutkijayhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen 2 ORGANISAATIO Henkilöstö 2.2 Hallitus 3 TUTKIMUSTOIMINTA Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimusohjelma 3.3 Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeet 3.3 Tutkimusyhteistyö 3.4 Gradupalkinto 4 JULKAISUT Nuorisotutkimus-lehti 4.2 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja 4.3 Kommentti nuorisotutkimuksen verkkokanava (www.kommentti.fi) 1

2 5 KOULUTUSTOIMINTA Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET 5.2 Muu tutkimus- ja opetusyhteistyö 6 SEMINAARIT JA FOORUMIT Avoimet tutkijaseminaarit 6.2 Keskustelufoorumit 6.4 NYRIS 6.5 Hallituksen suunnittelu- ja koulutusseminaarit 6.6 Seminaaritoiminnan kehittäminen 7. MUUT TAPAHTUMAT Ikuisesti ajassa -keskustelusarja 7.2 Oi Nuoruus! -kirjoituskilpailu 8. VIESTINTÄ Sisäinen tiedotus 8.2 Ulkoinen tiedotus 9. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Pohjoismainen ja lähialueiden yhteistyö 9.2 Nuorisotutkimusseuran kansainväliset seminaarit 9.3 Euroopan Unionin ja Euroopan Neuvoston nuorisotutkimus- ja nuorisopoliittinen yhteistyö 9.4 Kansainvälisen vuoropuhelun vahvistaminen 10. HALLINNON, VIRANOMAISTEN JA JÄRJESTÖJEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ Yhteistyö Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa 2

3 10.2 Nuorisotyön kehittämisverkosto 1 YLEISTÄ Nuorisotutkimusseura ry on vuonna 1988 rekisteröity tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää tutkija- ja yleisöseminaareja, julkaisee Nuorisotutkimus-lehteä, verkkokanava Kommenttia ja julkaisusarjaa nuorisotutkimuksesta sekä ylläpitää nuorisotutkijarekisteriä. Nuorisotutkimusseura harjoittaa tutkimustoimintaa Nuorisotutkimusverkoston kautta. Tutkimustoiminta on laajentunut viime vuosina nopeasti, ja nykyisin Nuorisotutkimusverkosto on yksi maamme merkittävimmistä nuorisoa koskevan tiedon tuottajista ja julkaisijoista. Nuorisotutkimusverkosto tavoitteet ovat sekä tiedepoliittisessa että nuorisopoliittisessa vaikuttamistyössä. Verkosto pyrkii tuottamaan laadukasta akateemista tutkimusta sekä vaikuttamaan tutkimuksillaan yhteiskuntapolitiikkaan ja kehittämään nuorisotyötä. Verkostossa tehdään tutkimusta yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä nuorisotyön ja -politiikan ammattilaisten kanssa niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin kentillä. Seuran jäseniksi voivat liittyä nuorisoa tai nuoruutta tutkineet tai tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt. Jäsenet ovat pääasiassa eri tieteenalojen edustajia ympäri Suomea. Vuoden 2010 lopussa ( ) Nuorisotutkimusseuralla oli 292 jäsentä. Nuorisotutkimusseuran toimisto sijaitsee Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n vuokralaisena Allianssi-talossa Itä- Pasilassa (os. Asemapäällikönkatu 1, Helsinki). Lisäksi seura on vuokrannut Nilsiänkatu 11:sta (Artlab) lisätiloja tutkijoiden työhuoneiksi. Nuorisotutkimusverkoston tutkijoita työskentelee näiden toimipisteiden lisäksi verkostomaisesti ympäri Suomea. Suuren osan rahoituksestaan (v noin 60 %) Nuorisotutkimusseura saa valtionavustuksena, mutta myös ulkopuolisen rahoituksen osuus on merkittävä. Merkittävimmät ulkopuoliset rahoittajat ovat vuonna 2011 Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Liikesivistysrahasto, Euroopan Unioni (ESR) sekä kunnalliset nuorisotoimet. 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2011 Tutkimustoiminta Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksellisena painopisteenä on sukupolvi monitieteisen nuorisotutkimuksen kehyksissä niin käsitteenä kuin ilmiönä. Kyseessä on sekä tieteellinen että yhteiskunnallinen näkökulma, 3

4 jonka avulla sukupolven käsite tuodaan paitsi nuorisotutkimuksen, myös nuoriso- ja yhteiskuntapolitiikan keskiöön. Sukupolvinäkökulman kautta Nuorisotutkimusverkosto ottaa kantaa paitsi nuorten ja nuoruuden sukupolviin, myös laajemmin kysymyksiin ylisukupolvisuudesta sekä elämänkulun siirtymistä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden jännitteissä. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu monipuolisten aineistojen avulla nuoriso- ja perhekysymysten risteyskohdissa oleviin sukupolvipolitiikan keskusteluihin nimenomaan siten, että tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin tuodaan vahva nuorisonäkökulma. Vuonna 2011 käynnistyy kolmivuotinen OKM:n yleisavustuksella rahoitettava tutkimusohjelma Nuoret ja sukupolvet, jonka puitteissa työskentelee 3-4 tutkijaa. Tämän lisäksi sukupolven teemaan pureudutaan Suomen Akatemian rahoittamassa Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma -hankkeessa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) ja Lapsuudentutkimuksen seuran yhdessä toteutettava Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke valaisee, millä tavoin lapsuuden, nuoruuden ja perheen kysymykset risteilevät suomalaisessa tutkimuksessa, ja mitä tietoaukkoja tällä monitieteisellä kentällä on, etenkin kun fokuksessa on lastensuojelun tematiikat. Kysymykset sukupolvien kohtaamisesta tai ohikävelystä ovat Nuorisotyön kehittämishankkeissa (monikulttuurisuus, osallisuus, talotyö) keskeisellä sijalla. Nuorisobarometri2011 on suunniteltu toteutettavaksi uudella tavalla siten, että nuorten hyvinvoinnin keskeisiä kysymyksiä voidaan arvioida myös ylisukupolvisuuden näkökulmasta. Tarkoitus on kerätä barometriin haastateltavien nuorten vanhempien joukosta otos, jonka avautuu mahdollisuus hyvinvoinnin rakentumisen ja sitä koskevien arvojen tutkimiseen nimenomaan perhesuhteiden kautta. 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu Nuorisotutkimusverkoston toimintaa ovat kehystäneet etenkin kansalliset keskustelut ja tutkimuskysymykset. Vuoden 2011 pyritään toimintaa kehittämään myös kansainvälisesti monikenttäisemmäksi. Kyse on tutkimuskysymysten ylirajaisesta muotoilusta ja tutkimushankkeiden verkostoitumisesta. Tavoitteena on nivoa Nuorisotutkimusverkoston laajempiin tutkimushankkeisiin globaali näkökulma, tarkoittipa se käsitteiden ja tutkimuskysymysten valintaa tai konkreettista vertailevaa hankeyhteistyötä. Lisäksi pyritään vahvistamaan nuorisotutkimuksen globaalia vuoropuhelua. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi pyritään systematisoimaan tutkijavaihtoa yhtäältä siten, että Nuorisotutkimusverkosto kutsuu vuosittain 1-2 ulkomaista nuorisotutkijaa vierailuluennoitsijaksi ja tutustumaan verkoston tutkimukseen. Toisaalta pyritään tukemaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta luontevana osana heidän tutkimushankkeitaan. Kesäkuussa 2011 järjestetään Turussa Pohjoismainen nuorisotutkimussymposium NYRIS11, jonne kutsutut puhujat edustavat kansalaisuuksia ja näkökulmia yli Pohjoismaiden rajojen. Vuonna 2011 tavoitellaan yhteistyörakenteiden vahvistamista myös Pohjoismaisten kumppanitoimijoiden kanssa. Lisäksi vuoden

5 aikana selvitetään mahdollisuuksia edistää Kommentin kaltaisen kansainvälisen nuorisotutkimusfoorumin luomista, jossa globaalisti tärkeät teemat asettuisivat nuorisoalan eri toimijoiden yhteiseen käsittelyyn. 1.3 Tutkijayhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen Vuonna 2011 Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden mahdollisuutta tieteelliseen vuoropuheluun vahvistetaan. Nykyisiä käytäntöjä täydennetään kuukausittain kokoontuvan Nuorisotutkimusverkoston tutkijaseminaarin keinoin. Lisäksi haetaan avoimuutta aineistojen yhteiskäyttöön, monimetodisiin yhteistyörakenteisiin (laadullisten ja määrällisten aineistojen dialogi) sekä yhteiskirjoittamisen kulttuurin vahvistamiseen. Nuorisotutkimusseuran alaverkostojen luomista tuetaan ja edistetään mm. nuorisotyön tutkijoiden verkostoitumista sekä tiedonvaihtoa. Tutkijoiden yhteistoiminnan lisäksi edistetään Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan ja hallituksen vuoropuhelua ja tiedonkulkua. Vuonna 2009 toteutetun ja 2010 hallituksessa vahvistetun Nuorisotutkimusverkoston itsearvioinnin lopputuloksia jalkautetaan käytäntöihin. Itsearviointiraportin lopputuloksia pohditaan alkuvuonna osallistava vuorovaikutteinen seminaari, joka kokoaa yhteen Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toimiston työntekijät, tutkijat ja luottamushenkilöt. Vuonna 2011 jatketaan edellisenä vuonna aloitettua ohjesäännön päivitystyötä, jonka myötä on herännyt tarve tarkastella seuran säännöstöä kokonaisuutena ja pohtia myös sääntömuutosta nykyisten sääntöjen päivittämiseksi vastaamaan toiminnan laajentunutta volyymiä. Nuorisotutkimusseuran kirjanpitäjänä vaihtuu ja uutena kirjanpitäjänä toimii vuoden 2011 alusta lähtien Tilitoimisto Tommi Ranta. Lisäksi siirrytään nettipohjaiseen laskutusjärjestelmään (Netvisor). Näiden uudistusten myötä kehitetään budjetointia, budjettiseurantaa ja kirjanpitoa monipuolisemmaksi ja Nuorisotutkimusverkoston hankerakennetta paremmin tukevaksi. 2 ORGANISAATIO 2.1 Henkilöstö Nuorisotutkimusseuran toimistolla työskentelee yhdeksän toimihenkilöä: - Tutkimusjohtaja Leena Suurpää - Tutkimusprofessori Tommi Hoikkala - Vs. erikoissuunnittelija Tarja Tolonen (erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti vanhempain- ja 5

6 tutkimusvapaalla ) - Toimitussihteeri Tanja Konttinen - Julkaisusihteeri Vappu Helmisaari - Vs. järjestösihteeri Sarianne Karikko (järjestösihteeri Heidi Villikka tutkimusvapaalla ) - Hallintopäällikkö Minna Laasala - Tilastotutkija Sami Myllyniemi - Toimistosihteeri (rekrytoidaan alkuvuonna 2011) Lisäksi vuonna 2011 Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee parisenkymmentä tutkijaa eripituisissa työsuhteissa. Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee säännöllisesti korkeakouluharjoittelijoita tutkimusavustajina sekä avustajina erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. Nuorisotutkimusseuran henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. vuotuisten kehityskeskustelujen, viikoittaisten työntekijöiden yhteisten palaverien, työvaliokunnan kokousten, hallituksen ja työntekijöiden vuoropuhelun sekä työnohjauksen muodossa. Lisäksi työntekijöille tarjotaan mahdollisuus liikunta- ja kulttuuriseteleiden käyttöön. Kaikki Nuorisotutkimusverkoston tutkijat on integroitu verkoston tutkimushankkeisiin, mikä antaa mahdollisuudet tutkijoiden työn yhteisölliseen tukemiseen. Työterveyspalvelut on järjestetty Suomen Terveystalon kautta. Vuonna 2011 jatketaan edelleen työhyvinvointiin liittyviä kehittämistoimia, mm. päivitetään työterveyssopimus siten että se kattaisi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti terveyteen ja työhyvinvointiin liittyviä eri ulottuvuuksia. Vuonna 2010 käyttöönotettuja henkilöstösuunnitelmaa ja uusien työntekijöiden perehdyttämiskansiota päivitetään ja kehitetään edelleen. Työsuojeluvaltuutettuna toimii kaudella Tanja Konttinen ja varatyösuojeluvaltuutettuina Heidi Villikka ja Vappu Helmisaari. Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen seuraava vaali järjestetään syksyllä 2011, joilla valitaan valtuutetut vuosille Hallitus Nuorisotutkimusseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 10 varsinaista jäsentä (v puheenjohtaja + kahdeksan varsinaista jäsentä) sekä vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Seuran hallitus kokoontuu noin 7 kertaa vuodessa. Näistä kaksi on laajempaa hallituksen koulutus- ja suunnitteluseminaaria. Hallitus voi myös tarvittaessa järjestää kiireisistä asioista päättämiseksi 6

7 sähköpostikokouksia, mikäli hallituksen jäsenet ovat asiasta yksimielisiä. Hallituksen kokousten lisäksi operationaalista päätöksentekoa tukee vuonna 2002 perustettu työvaliokunta, joka kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. Työvaliokunta valmistelee hallitukselle päätösesityksiä. Hallituksen ja työvaliokunnan välistä tehtävänjakoa pyritään selkeyttämään ja tekemään läpinäkyvämmäksi osana sääntömuutos- ja ohjesääntöprosessia. 3 TUTKIMUSTOIMINTA 3.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimusohjelma Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma ( ) Vuonna 2011 käynnistyvän tutkimusohjelman tavoitteena on lähestyä sukupolven tematiikkaa monitieteisesti ja monikenttäisesti. Sukupolvea voidaan ohjelmassa lähestyä mm. taloudellisesta, (nuoriso)poliittisesta, kulttuurisesta tai psykologisesta näkökulmasta, historiallista perspektiiviä unohtamatta. Ohjelma pyrkii vahvistamaan keskustelua yhteiskunnan rakenteellisten kysymysten (esim. talous- ja sosiaalipolitiikka) sekä nuorten arjen ja sen nuorisokulttuuristen ilmiöiden välillä. Tällainen vuoropuhelu on nykyisellään suhteellisen ohutta. Tutkimusohjelma mahdollistaa nuoruuden ikävaiheen tarkastelun esimerkiksi elämänkulun, ryhmäsuhteiden tai yksilöpsykologisten näkökulmien kautta. Myös sukupolvien välistä vuorovaikutusta tai sen katkoksia voidaan analysoida ohjelman tutkimuksissa. 3.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Nuorisoasiain neuvottelukunnan rahoittamat muut tutkimushankkeet Doping suomalaisessa liikuntakulttuurissa ( ) Hankkeessa tutkitaan dopingaineiden käyttöä liikuntakulttuurissa. Painopiste on kilpaurheilun ulkopuolisessa käytössä, jota pyritään tarkastelemaan mahdollisimman laaja-alaisesti. Tutkijat: VTT, dos. Mikko Salasuo sekä VTM Mikko Piispa. Suomen ihanuus ja kurjuus ( ) Hankkeessa pureudutaan kokonaisvaltaisesti lapsuuden ja nuoruuden elämänkulun saranavaiheisiin eri kasvatusinstituutioissa. Tutkimuksen kaikissa osahankkeissa lähtökohdan muodostavat kasvatus, kasvaminen, sukupolvisuhteet ja sosialisaatio. Vuonna 2011 hankekokonaisuuteen sisältyy mm. Hämeenlinnassa 9. koululuokalla tutkijaparina toteutettu etnografinen tutkimus, jonka raportoidaan kirjamuodossa. Tutkijat: tutkimusprofessori Tommi Hoikkala (hankkeen johtaja) ja VTL Petri Paju. 7

8 Vaalitutkimus (2011) Hankkeen tarkoituksena on pureutua moniulotteisesti paitsi nuorten äänestyskäyttäytymiseen, myös julkiseen nuoriso- ja sukupolvipoliittiseen keskusteluun vaalien alla sekä nuorten poliittiseen asemaan näissä julkisissa mediakeskusteluissa. Hanke toteutetaan kolmitasoisesti: kerätään media-aineisto vaalien alla (perinteinen ja sosiaalinen media), sisällytetään helmi-maaliskuussa kerättävään Nuorisobarometriin kysymyksiä vaaleista ja äänestämisestä sekä tehdään nuorille erillinen kysely vaalien jälkeen, jossa he arvioivat yhtäältä menneitä vaaleja poliittisen kulttuurin osana ja toisaalta omaa poliittista osallisuuttansa vaaleja koskien, myös suhteessa muihin poliittisen vaikuttamisen muotoihin. Hanke toteutetaan Nuorisoasiain neuvottelukunnan kanssa yhteistyössä; dialogia rakennetaan myös oikeusministeriön suuntaan. Tutkija: YTT Jussi Ronkainen. 3.3 Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeet Vuonna 2011 ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeiden kokonaisvolyymi ylittää opetus- ja kulttuuriministeriön vuosiavustuksen turvin toteutettavan tutkimustoiminnan volyymin. Ulkopuolisten hankkeiden joukossa on sekä akateemisesti painottuneita hankkeita että erilaisia käytännön toimijoiden kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita. Nuorten miesten elämäntyyli ja terveys. Ylisukupolvinen elämänkulkunäkökulma ( ) Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan terveyskäyttäytymisen periytyvyyttä ja kehittymistä elämänkulkunäkökulman avulla, sekä maskuliinisuuden roolia nuorten miesten elämäntyyleissä. Hankkeen vastuullinen johtaja on tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Tutkijat vuosina : VTT Hanna Kuusi, VTM Anni Ojajärvi ja VTT, dos. Mikko Salasuo. Hanke kytkeytyy soveltuvin osin Suomen ihanuus ja kurjuus-hankekokonaisuuteen. Nuoret ja vastuullinen yrittäjyys ( ) Hankkeessa paneudutaan tutkimuksen teemoihin yhtäältä nuorten yrittäjyysasenteiden ja toisaalta uuden yrittäjyyden käytäntöjen kautta. Tulokulma nousee suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisnuorten tilanteesta, mutta sen selvittämiseksi käytetään vertailevaa metodia rakentamalla Etelä-Korea-USA-Suomi - asetelma, jonka puitteissa toteutetaan kansainvälinen vertailututkimus. Hankkeessa on sekä kvantitatiivinen että laadullisen tutkimuksen ulottuvuus. 18 kuukauden kestoisen hankkeen perusrahoitus on peräisin Liikesivistysrahastolta käynnistyneen hankkeen tutkijat ovat KT Leena Haanpää ja HM Simo Tuppurainen, suomalaiseen tutkimusryhmään kuuluvat lisäksi VTL Kari Paakkunainen ja Tommi Hoikkala (hankkeen vastuullinen tutkija). National Youth Policy Institute on hankkeen eteläkorealainen partneri, yhdysvaltalainen data hankitaan ostopalveluna Taloustutkimus Oy:ltä. Etelä-Korea -yhteistyön osalta hanke juontuu yhteistyömuistioon Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Korean Tasavallan nuorisokomitean välillä. Tämän dokumentin viiden vuoden johdannaissopimus Mutual Agreement on the Exchange of Research and Cooperation between National Youth Policy Institute and Finnish Youth Research 8

9 Network allekirjoitettiin Helsingissä. Hanke kytkeytyy soveltuvin osin Suomen ihanuus ja kurjuushankekokonaisuuteen. Nuoruuden sukupolvet ( ) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Nuoren Voiman Liiton kanssa yhteistyössä toteutettavassa keruussa haetaan kaikenikäisten suomalaisten omaelämäkerrallisia kirjoituksia lapsuudesta ja nuoruudesta. Kirjoituskilpailun muodossa toteutettavan keruun tavoitteena on tuottaa moniääninen laadullinen aineisto, joka kertoo eletystä, koetusta ja kerrotusta nuoruudesta Suomessa luvuilla. Aineisto tallennetaan avoimeen tutkimuskäyttöön Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan. Hankkeen koordinaattorina vuonna 2011 toimii julkaisusihteeri Vappu Helmisaari. Nuoret taiteen tekijöinä. Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä ( ) Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa hankkeessa tutkitaan taiteellisen toiminnan merkityksiä nuorten hyvinvoinnille ja arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen vaikuttavuutta nuorten elämässä. Tutkija vuonna 2011: FT Katriina Siivonen. Tutkimushankkeen raportointiin osallistuvat myös KT Sirkku Kotilainen ja FT Annikka Suoninen. Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hanke ( ) Lapsuudentutkimuksen seuran ja Nuorisotutkimusverkoston käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa lastensuojelututkimuksen monitieteistä valtakunnallista yhteistyötä. Hankkeen toimintaa rahoittaa Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiö ITLA. Hankkeen tavoitteena on luoda eri tahoja verkostoiva rakenne ja siten edistää lastensuojelututkimusta hajautuneella tutkimuskentällä. Tavoitteena on samalla vahvistaa lastensuojelun käytännössä sekä tutkimuksessa tuotettavan tiedon kokoamista, kehittämistä ja soveltamista yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hankkeen koordinaattori: VTT Elina Pekkarinen Nuorisotalotyön kehittämishanke ( ) Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan hankkeessa kehitetään nuorisotalotoimintaa 18 kunnassa. Vuonna 2011 hanke on raportointivaiheessa. Tutkija: KM Tomi Kiilakoski. Monikulttuurisen nuorisotyön kehittämishanke ( ) Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan hankkeessa viedään monikulttuurista nuorisotyötä käytäntöön kehittämällä arjen työkaluja ja nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietotaitoa. Teema-alueina hankkeessa ovat Monipuolinen ja monikielinen tiedottaminen, Nuorten keskinäisen dialogin tukeminen, Sitoutuminen rasisminvastaiseen työhön, Monitoimijainen yhteistyö ja Työyhteisön monikulttuurisen tietotaidon lisääminen. Vuonna 2011 hanke on raportointivaiheessa. Tutkijat: FM Veronika Honkasalo ja YTM Antti Kivijärvi. 9

10 Peruspalvelujen arviointihanke ( ) Nuorisoalan kumppanuushanke, jossa mukana ovat Helsingin, Kajaanin ja Raahen kunnalliset nuorisotoimet sekä Allianssi ry. Hankkeessa tutkitaan kunnallisen nuorisotyön vaikuttavuutta eri ulottuvuuksilla, erityisesti keskittyen nuorten paikallisen osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja kuulemiskäytäntöihin (vrt. nuorisolain kuulemisvelvoite). Tutkija: FT Anu Gretschel. Lasten ja nuorten kuntaosallistuminen ( ) Hankkeessa tuotetaan artikkelikokoelma lasten ja nuorten osallistumisrakenteista, mahdollisuuksista ja käytännöistä kuntatasolla. Hanketta varten kerätään kuntakohtaista tietoa ja näkökulmia, verkostoidutaan tutkijoiden ja mm. kunnissa työskentelevien kanssa sekä tuotetaan sisältö maaliskuussa järjestettävään Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi -politiikkaohjelman päätösseminaariin. Julkaisu valmistuu syksyllä Hankkeen rahoittajana Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi -politiikkaohjelma. Tutkijat FT Anu Gretschel ja FM Tomi Kiilakoski. Your Move -arviointihanke ( ) Hankkeessa arvioidaan Nuori Suomi ry:n Your Move -hanketta. Arviointia tehdään erityisesti kahdella tasolla, jotka ovat nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja liikuntakulttuurin muuttaminen nuorten osallisuutta tukevaksi. Tutkijat: FT Anu Gretschel ja VTT Päivi Berg. Nuorten digitaaliset oppimisympäristöt ( ) Myötätuulessa nuorten digitaaliset oppimisympäristöt -hankkeen arviointitutkimus, joka toteutetaan ESRrahoituksella yhteistyössä hanketta koordinoivan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on seurata ja arvioida miten ja millaisia nuorten digitaalisia oppimisympäristöjä projektin aikana kehitetään. Arviointi painottuu kehittämisprosessien seuraamiseen tietystä näkökulmasta. Tavoitteena on tarkastella kuinka nuorisolähtöisesti kehittämistä tehdään: kuinka nuoret itse osallistuvat toimintaan tai kuinka heitä kuullaan toimintoja kehittäessä.. Hankkeen tutkija: VTM Heidi Villikka. Päihdevalistuksen käsikirja ( ) Hankkeessa tuotetaan perusteos päihdekasvatuksesta ja -viestinnästä käytettäväksi alan koulutuksessa, päihdekasvatuksessa ja -opetuksessa, ehkäisevässä päihdetyössä ja sen tieto-ohjauksessa, hankkeiden arvioinnissa, päätöksenteossa, mielipidevaikuttamisessa ja kansalaistoiminnassa. Käsikirjan tavoitteena on mm. koota yhtenäiseksi esitykseksi esitykseen ajanmukainen tutkimus-, teoria- ja arviointitieto päihdevalistuksesta, -kasvatuksesta ja -viestinnästä ja muokata se käytännön työn tarpeisiin. Käsikirjan valmistelu toteutetaan Terveyden edistämisen politiikkaohjelman rahoituksella. Tutkija: Markku Soikkeli. Nuorisokulttuurit ja huumeviestintä -arviointihanke ( ) Youth Against Drugs (YAD) rahoittama arviointi, jossa paneudutaan Street Team -nuorten kansalaistoiminnan kehittämishanke huumeviestintään. Tutkija: VTM Mikko Piispa. 10

11 Konemusiikkiympäristöt, nuoret ja päihteet (2011) Hanke tuottaa tutkija-analyysin DanceWice-projektin raporttiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Youth Against Drugs (YAD) kanssa. Perusopetuksen päätös ja nuoret ( ) Eteenpäin Opintiellä Perusopetus päätökseen -hankkeen (menolippu) tutkimusosuus, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia erilaisia polkuja pitkin nuoret ovat tulleet elämäntilanteeseensa ja missä ovat ne aukot, joista nuoret ovat pudonneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tavoitteena on tuottaa tietoa kohderyhmänuorten sekä heidän asioitansa hoitavien viranomaisten ja palvelujen näkemyksistä sekä kehittymässä olevien monialaisten työmuotojen mahdollisuuksista ja haasteista. Tutkija: dos. Tapio Kuure. Masalan lukion oppimisympäristöhanke ( ) Yhteistyössä Kirkkonummen kaupungin kanssa toteutettavassa kehittämis- ja tutkimushankkeessa haetaan uusia ratkaisuja lukiokoulutuksen rakenteisiin. Tutkija: KM Tomi Kiilakoski. Avartti (The International Award for Young People) -ohjelman kansainvälinen arviointi ( ) alkaa, mikäli rahoitus järjestyy. Hankkeesta vastaa tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Hakuvaiheessa olevat tutkimushankkeet (tilanne ): Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (ESR), hankkeen koordinoija Allianssi ry EU-study on active citizenship (EU), hankkeen koordinaattori Mediana (Belgia) Nuoret ja sosiaalinen media (Helsingin Sanomain säätiö) 3.3 Tutkimusyhteistyö Tutkimustoimintaa koskevaa yhteistyötä tehdään edellä mainittujen tahojen lisäksi muun muassa Nuoran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (Nuorten elinolot -vuosikirja, Nuorisobarometri), kunnallisten nuorisotoimien ja järjestökentän (erityisesti Allianssi ja Kanuuna-kunnat), Lapsuudentutkimuksen seuran (julkaisuyhteistyö) sekä eri ministeriöiden kanssa. Oikeusministeriön kanssa vahvistetaan yhteistyötä demokratia- ja kansalaisvaikuttamisen kysymysten kohdalla. Päihdekysymysten kohdalla yhteistyötä vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan. Doping-hanke tukee yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön kanssa. Ammattikorkeakoulujen kanssa vahvistetaan toiminnallista yhteistyötä (mm. Nuorisotyön kehittäminen -julkaisu, yhteistyö Kommentin puitteissa). Yliopistojen kanssa tehdään yhteistyötä mm. alkavan Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelman puitteissa. Lisäksi yhteistyötä tehdään nuorten pätkätyöttömien aikuisten muuttuvia arvoja ja elämäntyylejä 11

12 selvittävän, Suomen Akatemian rahoittaman WORK-Preca ( ) hankkeen kanssa. Tampereen yliopiston koordinoiman, professori Helena Helven johtaman hankkeen projektitutkijoille (VTT Jaana Lähteenmaa ja YTM Marjaana Kojo) vuokrataan tiloja Nuorisotutkimusverkostolta. Vastaavalla yhteistyösopimuksella Nuorisotutkimusverkostossa työskentelee myös YTT Atte Oksanen Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorin projektissa Images of Addiction in Rock Culture (Tampereen yliopisto). Kansainvälisiä tutkimusverkostoja kehitetään edelleen ja pyritään edistämään kansainvälisiä yhteishankkeita. Toteutetaan monipuolisesti kumppanuusyhteistyötä nuorisoalan kentän toimijoiden kanssa (esim. kunnat, järjestöt) yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden muodossa. Nuorisotutkimusseura voi tukea harkinnanvaraisesti itsenäisiä tutkimusverkostoja, joiden aihepiirit kytkeytyvät läheisesti nuorisotutkimukseen. Tällainen alaverkosto on esim. Tyttötutkimus-verkosto. Vuonna 2011 tuetaan mm. nuorisotyön tutkijoiden verkostoitumista. 3.4 Gradupalkinto Gradupalkinto jaetaan kymmenennen kerran ansioituneelle pro gradun tekijälle. Palkinnon suuruus on 1500 euroa. Gradupalkinnosta tiedottamiseen panostetaan vuonna 2011, jotta kilpailun saataisiin lisää osallistujia. 4 JULKAISUT 4.1 Nuorisotutkimus-lehti Nuorisotutkimusseuran julkaisema monitieteinen Nuorisotutkimus-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti noudattaa referee-käytäntöä tieteellisen tason takaamiseksi. Nuorisotutkimusseuran hallitus nimittää lehden päätoimittajan ja toimitusneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeuksena tästä vuoden 2010 syksyllä paikat olivat haussa jo yhden vuoden jälkeen päätoimittajan haun jäätyä edellisenä vuonna väliin. Toimitusneuvosto kokoontuu vuoden aikana noin neljä kertaa. Vuosina lehden päätoimittajana toimii Sari Näre. Lehden toimitussihteerinä on Nuorisotutkimusseuran toimitussihteeri Tanja Konttinen. Toimitusneuvoston koonpano vuosina Sanna Aaltonen, VTT, Helsingin yliopisto 12

13 Pirjo Jukarainen, HTT, Tampereen yliopisto Merja Leppälahti, FL, Turun yliopisto Mari Mäkiranta, TaT, tutkija, Lapin yliopisto Mirja Määttä, VTT, Itä-Suomen yliopisto/nuorisotutkimusverkosto Atte Oksanen, YTT, FM, dos., Tampereen yliopisto Anne Puuronen, FT, Turun yliopisto Ulla-Maija Salo, KT, YTM, dos.,helsingin yliopisto Katariina Soanjärvi, KM, HUMAK Pirjo Suvilehto, FT, Oulun yliopisto Vappu Turunen, FM, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Veli-Matti Ulvinen, KT, Oulun yliopisto Raili Välimaa, TtT, Jyväskylän yliopisto Annamari Vänskä, FT, Helsingin yliopisto, Tukholman yliopisto Tomi Kiilakoski, FM, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Marcus Moberg, post-doc tutkija, opettaja, Åbo Akademi Mette Ranta, YTM, tohtorikoulutuettava Jyväskylän yliopisto, tutkimusapulainen Helsingin yliopisto Vuoden 2011 Nuorisotutkimus-lehden teemat ja vastaavat toimittajat 1/11 Pohjoisen kulttuurit (vastaavat toimittajat Anne Ollila & Mari Mäkiranta) 2/11 Politiikka (vastaava toimittaja Lauri Rapeli & Vesa Koskimaa) 3/11 Kiltteys (vastaava toimittaja Sanna Aaltonen) 4/11 Lapset ja osallistuminen (vastaava toimittaja Ulla-Maija Salo) 4.2 Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarja Julkaisutoiminnan lähtökohta noudattelee Nuorisotutkimusverkoston perusajatusta tuottamalla yhteiskunnallisesti puhuttelevia, tieteellisesti päteviä ja uutta tietoa sekä näkökulmia tuovia julkaisuja yhteiskunnan eri kentille. Julkaisut kulkevat kahdessa sarjassa: painettuina julkaisuina ja verkkojulkaisuina. Julkaisutoiminta on edelleen vilkasta ja yhä useammat tarjoavat verkostolle nuorisotutkimusaiheisia tutkimuksiaan julkaistavaksi. Oman julkaisutoiminnan lisäksi osa julkaisutoimituksesta teetetään mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisilla toimijoilla. Vuonna 2011 julkaistavissa teoksissa painottuvat mm. nuorten vapaa-aikaan, osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvät teemat, nuorisotyön tutkimisen erilaiset aihepiirit sekä koulu nuorisotutkimuksen teemana. Vuonna 2011 julkaisutoimintaa ja sen rakenteita tullaan kehittämään. Erityisenä huomion kohteina ovat referee-toiminnan kehittäminen julkaisujen laadun takaamiseksi, julkaisutoimituskunnan toiminnan kehittäminen sekä julkaisujen linkittäminen kansainvälisiin verkkojärjestelmiin. Lisäksi harkitaan julkaisusarjan jakamista eri julkaisusarjakokonaisuuksiin. 13

14 Julkaisuyhteistyötä jatketaan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tieteellisten seurojen kanssa. Vuonna 2011 julkaistaan erityisesti nuorisotyötä ja vapaa-aikaa koskevaa kirjallisuutta, joka osittain liittyy 2010 lopussa päättyneeseen Nuorisotutkimusverkoston vapaa-aikaa ja nuorisotyötä koskevaan tutkimusprojektiin. Lisäksi erillisiä yhteistyöhankkeita julkaisujen osalta on runsaasti eri tahojen kanssa näistä mainittakoon HUMAK, Juvenia, Allianssi sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus. Samoin Suomen Kulttuurirahaston kanssa tehty yhteistyö tulee näkymään Myrsky-hankkeen loppuraportissa. Nuorisotutkimusverkosto julkaisee myös nuorisotyötä ja koulutusta koskevia väitöskirjoja, sekä ajankohtaisia raportteja lapsi- ja nuorisopolitiikkaan liittyen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Nuoran kanssa joka toinen vuosi julkaistavan Nuorten elinolot -sarjajulkaisun toimituksellinen työ tehdään suurelta osalta vuoden 2011 aikana, mutta julkaistaan vuonna Vetovastuussa on Nuorisotutkimusverkosto. Vuoden 2011 aikana jatketaan edelleen vuonna 2009 alkanutta tiedotus- ja markkinointitoiminnan kehittämistä. Nuorisotutkimusseura esittelee julkaisujaan messuilla ja alan lehdissä. Julkaisuja myydään suoraan toimistolta, verkkokaupan kautta sekä Turun ja Helsingin (ja mahdollisesti Jyväskylän) kirjamessuilla sekä tieteellisissä tapahtumissa. Kirjoja on kattavasti myynnissä myös Kolmen sepän kirjakaupassa Hansakujalla. Merkittävimmät Nuorisotutkimusverkoston kirjoja myyvät kirjakaupat ovat Akateeminen kirjakauppa, BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys. Kansainvälistä julkaisutoimintaa edistetään mm. valmisteilla olevan Active Young Citizenships in Europe - teemasarjan avulla. Teemasarja julkistaan kansainvälisessä nuorisotutkimuslehdessä, YOUNGissa, vuosien aikana. 4.3 Kommentti nuorisotutkimuksen verkkokanava (www.kommentti.fi) Vuonna 2006 avattu Kommentti on nuorisoa koskevaa tieteellistä, poliittista ja mediakeskustelua kommentoiva verkkokanava. Kommentti on luonteva osa Nuorisotutkimusverkoston eetosta, joka asettuu tutkimuksen kenttään, mutta ulottaa kiinnostuksensa voimakkaasti myös nuorisopolitiikkaan ja nuorisotyön käytäntöihin. Kommentti ottaa kantaa niin uusiin tutkimustuloksiin kuin nuorisopoliittiseen ja nuorisotyön debatteihinkin. Kommentti kääntää ajankohtaisia tutkimustuloksia sekä Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen ja seminaarien päätelmiä käytännön ja politiikan kysymyksiksi ja vastauksiksi. Kommentteja annetaan monella tavoin: kolumneina ja teemasarjoina, kuukauden tilastoina, kuvina ja numeroina, viikon väitteinä, lukukokemuksina ja vapaan keskustelun muodossa. Kommentin verkkosivujen rakenneuudistus valmistui vuonna Uudistunutta Kommentin ulkoasua, palstajakoja ja etusivua, arkistoa, kommentointia ja sisällön indeksointia jalkautetaan käytäntöön vuoden 2011 aikana. 14

15 Vuonna 2011 Kommentin päätoimittajana toimii Minna Laukkanen, verkkotoimittajana Tanja Konttinen, tilastotoimittajana Sami Myllyniemi, Lukukokemuksia-palstan toimittajana Vappu Helmisaari, Nuorisotyö verkkoympäristössä -kolumnisarjan toimittajana Leena Tuuttila sekä Nuoret kansainvälisen politiikan areenalla -kolumnisarjan toimittajana Sofia Laine. Lisäksi Kommentilla on toimituskunta, joka edustaa laajasti nuorisoalan ammattilaisten kenttää Minna Ahola, viestintäpäällikkö, Nuorten Akatemia Kirsi Alasaari, toimitussihteeri, Nuorisotyö-lehti Petri Cederlöf, tutkija, Nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tutkimus ja kehittäminen Antti Ervasti, sosionomi (AMK), auktorisoitu seksuaalineuvoja, pari- ja seksuaaliterapeutti Veronika Honkasalo, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Tomi Kiilakoski, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Veli Liikanen, tutkimusassistentti, Mikkelin ammattikorkeakoulu Pia Lundbom, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu Petri Paju, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Leena Suurpää, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto Vappu Turunen, informaatikko, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Kommentin sivustolla tehdään kuukausittain yli kymmenen tuhatta latausta. Kommentista tiedottamista on lisätty median, tutkijoiden, tiedetoimittajien, nuorisoalan kentän ja nuorisoalan koulutusta järjestävien tahojen suuntaan. Kommentin aloittamia sykäyksiä on voitu sen jälkeen nähdä myös muissa viestimissä. Vuonna 2011 käytössä on Kommentin uudet sivut. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuuksia Kommentin kaltaisen verkkokanavan kansainvälistämiseksi. 5 KOULUTUSTOIMINTA 5.1 Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto YUNET Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, YUNET, on Nuorisotutkimusseuran aloitteesta perustettu yliopistollinen verkosto, joka koordinoi nuorisotutkimuksessa annettavaa opetusta ja ohjausta, sekä kehittää yhteistyömuotoja. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston sosiologian laitos, ja siihen kuuluu kahdeksan jäsenyliopistoa (Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen, Lapin, Oulun, Tampereen, Turun yliopistot sekä Åbo Akademi) sekä Nuorisotutkimusverkosto. Opetusministeriön verkostolle myöntämä hankerahoitus päättyi vuonna 2009 ja YUNET toimii vuodesta 2010 lähtien jäsenyliopistojen ja Nuorisotutkimusverkoston rahoituksella. YUNETin rahoituspohja ja 15

16 toiminnan laajuus ratkeavat vuoden vaihteessa yliopistojen tulosneuvottelujen jälkeen. Nuorisotutkimusverkosto tukee YUNETin opiskelijoiden lähitapaamisia ja edistää opetusta tarjoamalla asiantuntijaresursseja. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopisto, joka rahoittaa verkoston sosiologian oppiaineeseen sijoittuvan koordinaattorin. Perusopiskelijaryhmien opetus jatkuu pääosin verkkoopetuksena toteutettavilla jaksoilla. Lisäksi vuonna 2010 uutena alkanut nuorisotutkimuksen aineopintokokonaisuuden opetus jatkuu vuonna Nuorisotutkimusseuran/Nuorisotutkimusverkoston edustajana YUNETin johtoryhmässä toimii vuonna 2011 Kari Paakkunainen ja varajäsenenä Tarja Tolonen. Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsenistä YUNETin johtoryhmään kuuluvat myös prof. Helena Helve (pj.) ja prof. Anneli Pohjola. Tommi Hoikkala toteuttaa yhdessä Tero Järvisen kanssa opintokokonaisuuden YUNET A3 Nuorisotutkimuksen seminaari (5+5 op). 5.2 Muu tutkimus- ja opetusyhteistyö Monilla Nuorisotutkimusseuran työntekijöillä ja hallituksen jäsenillä on nuorisotutkimuksellista opetustoimintaa eri yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä muissa oppilaitoksissa. Nuorisotutkimusverkosto osallistuu nuorisotutkijoiden koulutukseen säännöllisesti järjestettävien teemapohjaisten tutkijaseminaarien ja erillisten tutkimushankkeiden tapaamisten muodossa. Vuonna 2011 vahvistetaan Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden tieteellistä vuoropuhelua kuukausittaisten tutkimustapaamisten muodossa. Seura tukee myös kymmenen eurooppalaisen yliopiston yhteistä nuorisoalan maisterikoulutuksen (M.A. EYS) pilottihanketta, jossa Suomesta mukana on Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisterikoulutus.. 6 SEMINAARIT JA FOORUMIT 6.1 Avoimet tutkijaseminaarit Nuorisotutkimusverkosto edistää avointen tutkijaseminaarien avulla nuorisotutkijoiden vuoropuhelua valtakunnallisesti ja monitieteisesti. Tutkijaseminaarin keskeinen tehtävä on tarjota nuorisotutkijoille avoin 16

17 keskusteluympäristö ja tukea itsenäiseen tutkimustyöhön. Samalla seminaari toimii nuorisoalan tutkijakoulutuksen tukena. Tutkijaseminaari kokoontuu noin 4-5 kertaa vuodessa. 6.2 Keskustelufoorumit Keskustelufoorumien muotoon rakennettujen seminaarien tavoitteena on vuorovaikutuksellisuus, puhuttelevuus ja monikenttäisyys: seminaarit pureutuvat ajankohtaisiin teemoihin, keskusteluttavat nuorisokentän eri toimijoita (tutkijat, nuorisotyön ammattilaiset, hallinnon viranomaiset, opiskelijat), nostavat esiin ja purkavat auki yhteiskunnassa esiin nousevia, nuoriin liittyviä ajankohtaisia aihepiirejä ja jännitteitä. Omien keskustelufoorumeiden lisäksi seura järjestää yhteistyössä muiden tahojen kanssa alaan liittyviä seminaareja ja tapahtumia, asiantuntijatapaamisia sekä tutkijoiden opintopiiriä, jossa luetaan ja kommentoidaan uutta nuorisotutkimuksen kannalta relevanttia kirjallisuutta. Keskustelutilaisuuksia järjestetään mm. uusien julkaisujen ja käynnissä olevien hankkeiden teemoista. Vuonna 2011 keskustelutilaisuuksien aihepiireinä ovat mm. nuorten vapaa-aika, nuorisotyö verkossa, nuoret ja liikunta, ehkäisevä päihdetyö, arviointitutkimus ja nuoriso. Laaja seminaari Lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla järjestetään maaliskuun lopussa yhteistyössä Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi -politiikkaohjelman kanssa. Seminaari liittyy Lasten ja nuorten kunta - hankkeeseen, joka erittelee ja arvioi lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen moninaisia mahdollisuuksia ja tilaa päätöksenteossa, palvelujen käyttäjinä ja kansalaisyhteiskunnassa. Tilaisuudessa käydään arvioivaa ja visioivaa keskustelua siitä, miten suomalainen lapsi- ja nuorisopolitiikka on onnistunut lapsille ja nuorille demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa. 6.3 Kymmenennet Nuorisotutkimuspäivät Kymmenennet Nuorisotutkimuspäivät järjestetään loka-marraskuussa Päivien tarkempi teema julkistetaan alkuvuodesta Tutkimuspäivien yhteydessä julistetaan Nuorisotutkimusseuran pro gradupalkinnon saaja. Gradu-palkintoa koskeva suunnittelu hoidetaan edellisten vuosien mukaisesti. 6.4 NYRIS Nuorisotutkimusverkosto järjestää kansainvälisen 11th NYRIS symposiumin Global / Local Youth New Civic Culture, Rights and Responsibilities Turussa. Symposium on jatkoa eri pohjoismaissa joka toinen vuosi järjestettäville symposiumeille. 6.5 Hallituksen suunnittelu- ja koulutusseminaarit Hallitus pitää kaksi kertaa vuodessa laajemman suunnitteluseminaarin (alkuvuodesta ja kesällä), joissa suunnitellaan Nuorisotutkimusseuran tulevaa toimintaa. Vuoden 2011 aikana hallituksen 17

18 suunnitteluseminaareissa pohditaan Nuorisotutkimusverkoston vuonna toteutetun itsearvioinnin tuloksia sekä valmistellaan niiden pohjalta nousevia jatkotoimenpiteitä. 6.6 Seminaaritoiminnan kehittäminen Nuorisotutkimusverkoston tutkijaseminaareja kehitetään nuorisotutkimuksen valtakunnallisen koulutustarpeen ja erityisesti nuorisotutkimuksen yliopistoverkostohankkeen näkökulmasta. YUNETverkoston ja muiden relevanttien nuorisoalan opiskelijoiden osallisuutta Nuorisotutkimusverkoston seminaaritoimintaan kehitetään edelleen. Seminaaritoiminnan kehittämisessä otetaan huomioon myös Nuorisotutkimusverkoston itsearviointihankkeessa nousseita näkökulmia. Lisäksi erilaisilla sähköisillä keskustelufoorumeilla (mm. Kommentti-kanava) on kehittämistyössä tärkeä rooli. 7. MUUT TAPAHTUMAT 7.1 Ikuisesti ajassa -keskustelusarja Nuorisotutkimusseura järjestää yhteistyössä Pasilan kirjaston ja Helsingin suomenkielisen työväenopiston kanssa filosofista Ikuisesti ajassa -keskustelusarjaa keväällä Keskusteluja vetää Tuomas Nevanlinna ja yhteistyökumppaneina ovat Tutkijaliitto ja Kriittinen korkeakoulu. Vieraana keskusteluissa seuran edustajina ovat Leena Suurpää ja Timo Harrikari. 7.2 Oi Nuoruus! -kirjoituskilpailu Oi nuoruus! -kirjoituskilpailun tuomarointi tapahtuu alkuvuodesta Tuomariston puheenjohtajana toimii Olli Sinivaara. Muut tuomariston jäsenet ovat Tommi Hoikkala, Vilja-Tuulia Huotarinen ja Olli Saarela. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Nuoren Voiman Liiton kanssa SKS:n juhlasalissa. 8. VIESTINTÄ 8.1 Sisäinen tiedotus Nuorisotutkimusseuran jäsenille tiedotetaan nuorisotutkimuksen kentän tapahtumista ja seuran järjestämistä tilaisuuksista yhdistyksen verkkosivuilla, sähköpostitiedotuksena ja jäsenkirjeillä. 18

19 Jäsentiedotusta kehitetään ja lisätään vuonna Syksyllä 2010 uudistetut verkkosivut sisältävät Yhdistys-osion, jonne kootaan jatkossa enemmän tietoa seuran toiminnasta sen jäsenille. Yhdistys-sivuille kootaan jatkossa esimerkiksi kaikki Jäsentiedotteet sekä kokeiluluontoisesti hallituksen kokousten asialistat ja päätösluettelot. Käytäntöä jatketaan, mikäli se osoittautuu hyväksi. Jäsentiedotusta tehdään neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Jäsenkirjeen kautta sekä sähköpostilistojen välityksellä, joille kaikki jäseneksi liittyneet automaattisesti lisätään. Keskeinen kanava työyhteisön (toimihenkilöt ja tutkijat) sisäisessä tiedotuksessa ovat toimiston viikkopalaverit. Toimihenkilöiden palaverit pidetään kerran viikossa. Laajempi viikkopalaveri, johon kutsutaan myös tutkijat, järjestetään kerran kuukaudessa. Vuonna 2011 panostetaan Nuorisotutkimusverkoston henkilökunnan ja hallituksen välisen vuoropuhelun ja tiedonkulun kehittämiseen. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ja keskustellaan kokousten ulkopuolella pääsääntöisesti sähköpostitse. Nuorisotutkimusseuran hallituksella, työvaliokunnalla, Nuorisotutkimusverkoston tutkijoilla ja toimihenkilöillä on käytössään omat sähköpostilistansa. Lisäksi hallituksella ja toimihenkilöillä on käytössään extranet-sivusto, jonne kootaan hallituksen ja työvaliokunnan kokousten asiakirjat. 8.2 Ulkoinen tiedotus Vuoden aikana seuran toiminnasta ja julkaisuista tiedotetaan aktiivisesti ulospäin. Lisäksi pyritään nostamaan julkisuudessa esiin ajankohtaisia nuorisotutkimukseen liittyviä asioita ja osallistutaan nuorisoa koskevaan julkiseen keskusteluun asiantuntijan roolissa. Tiedotuksessa käytetään yhä enemmän sähköistä viestintää. Yhdistys ylläpitää jatkuvasti laajentuvaa verkkoviestintäänsä syksyllä 2010 käyttöönotetuilla uusilla verkkosivustoilla ja Nuotta-sähköpostilistalla sekä Kommenttiverkkokanavalla tiedotetaan ja käydään keskustelua nuorisotutkimuksen ajankohtaisista asioista. Mediatiedotuksessa käytetään puolestaan erikseen laadittuja medialistoja. Uudistuneet verkkosivustot sallivat entistä paremmin verkkoviestinnän uusien keinojen ja mahdollisuuksien hyödyntämisen. Uudistuneiden sivujen myötä avattua Verkkokauppaa kehitetään ja markkinoidaan julkaisumyynnin lisäämiseksi. Lisäksi kehitetään erityisesti tutkijoiden ja tutkimustoiminnan näkyvyyttä sivustolla tuomalla tutkimushankkeet ja verkoston tutkijat aiempaa paremmin esiin. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuista tiedotetaan verkkosivujen lisäksi messuilla, seminaareissa sekä alan lehdissä. 19

20 Nuorisotutkimus-lehden pääkirjoitus ja englanninkieliset tiivistelmät sekä sisällysluettelo julkaistaan lehden www-sivulla osoitteessa Sivuilla julkaistaan myös osa lehdessä ilmestyneistä artikkeleista kahden vuoden viiveellä. Lisäksi lehden markkinointia ja tiedottamista kehitetään entisestään tulevana vuonna. Sähköisen viestinnän lisäksi seura käyttää ulkoisessa tiedotuksessa hyväksi suomen- ja englanninkielisiä esitteitä. Lisäksi seuran toimintaa esitellään Allianssitalossa vieraileville opiskelija- ja asiantuntijaryhmille. Edellisten vuosien tapaan Nuorisotutkimusseura osallistuu yhdessä Allianssin kanssa nuorisoa koskevien tietopalvelujen kehittämiseen. 9. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 9.1 Pohjoismainen ja lähialueiden yhteistyö Vuonna 2010 julkaistun yhteispohjoismaisen nuorisobarometrin jatkokäyttöä edistetään. Oppilaitoksissa lomakekyselynä toteutetussa barometrissä on selvitetty pohjoismaisten nuorten elämäntapoihin ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pyritään vaikuttamaan pohjoismaisen nuorisotutkimuskoordinaation uudelleen vahvistumiseen. Muutamina viime vuosina koordinaatio on ollut vähäistä, millä on ollut vaikutuksensa pohjoismaisen nuorisotutkimusyhteistyön ohentumiseen. Jatketaan arktisten alueiden nuorisotutkijaverkoston toimintaa. Tutkijaverkostoon liitetään soveltuvin osin Barents-tutkijaverkoston jäseniä. Tehdään lisäksi yhteistyötä Viron nuorisotutkijoiden kanssa yhteisin seminaarein ja tutkijatapaamisin. Vuonna 2011 vertailevina teemoina ovat erityisesti nuorisotyö ja nuorten osallisuus. Lisäksi pyritään vahvistamaan yhteistyötä myös Venäjän suuntaan; selvitetään mm. Pietarin nuorisotutkimusinstituutin kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia. 9.2 Nuorisotutkimusseuran kansainväliset seminaarit Seuraava pohjoismainen nuorisotutkimuskonferenssi NYRIS järjestetään Suomessa vuonna Konferenssin teemana on Global / Local Youth New Civic Culture, Rights and Responsibilities. Konferenssi järjestetään Turussa Nuorisotutkimusseura toimii tapahtuman pääjärjestäjänä. 20

Nuorisotutkimus tänään , Tampere

Nuorisotutkimus tänään , Tampere Nuorisotutkimus tänään 31.10.2008, Tampere Sami Myllyniemi Rakenne Nuorisotutkimusseura: Vuonna 1988 perustettu tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä nuorisotutkimusta Suomessa

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

OKM:n ajankohtaiset asiat

OKM:n ajankohtaiset asiat OKM:n ajankohtaiset asiat Nuorisotyön neuvottelupäivät 19.8.2016 Sallamaarit Markkanen NUORISOTYÖN- JA POLITIIKAN VASTUUALUE VASTUUALUEEN JOHTAJA Georg Henrik Wrede EU, KV-YHTEISTYÖ, ITÄMERI, YK, NUORISO

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma Verkoston tausta ja toimintamuodot

KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma Verkoston tausta ja toimintamuodot KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 1.1. 31.12.2012 Verkoston tausta ja toimintamuodot Merkittävin hyöty on, että Kanuunasta on oikeasti muodostunut nuorisotyön ammattilaisten

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS

Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS Järjestöjen rahoituslähteitä Yleiskatsaus Tiina Sivonen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry PÄHKINÖITÄ PUSSIIN KOULUTUS 13.2.2014 Rahoituslähteitä kehittämishankkeisiin ja toiminnan toteuttamiseen Kansalliset

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla

Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla Monialaista yhteistyötä kannattaa tehdä vain laadukkaasti. MYK-hankkeessa selvisi miten. Monialaisen yhteistyön foorumi Tieteiden talolla 26.11.2013 Anu Gretschel Nuorisotutkimusseura & -verkosto Laadukkaan

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vaikuttavuusvalmentamo Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV

Vaikuttavuusvalmentamo Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV Vaikuttavuusvalmentamo 29.10.2016 Georg Henrik Wrede johtaja, OKM/NUOLI/NV Vallitsevia trendejä keskitetyn ja paikallisen julkisen palvelun suhteen muutos, edustuksellisesta demokratiasta osallistavaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

LAUSUNTO. I Indikaattorien tuotannosta niiden monipuoliseen hyödyntämiseen

LAUSUNTO. I Indikaattorien tuotannosta niiden monipuoliseen hyödyntämiseen LAUSUNTO Nuorisotutkimusseura ja -verkosto kiittää mahdollisuudesta tutustua opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -työryhmän ansiokkaaseen ja asiantuntevaan

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistus. Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede

Nuorisolaki uudistus. Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede Nuorisolaki uudistus Helmikuu 2015 Georg Henrik Wrede Uudistustarpeet LANUKE, ohjelman nimi, tarkoitus ja arviointi sekä NUORAn tehtävät. Nuoren määritelmä eli ikärajat nuorilla alle 29-vuotiaita Nuorten

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Uusi vaikuttamispalvelu: Nuortenideat.fi Demokraattinen vaikuttamiskanava Nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeva Matalan kynnyksen palvelu, näkyvä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä

Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Artikkeli Sosiaalilääketieteellisessä aikakauslehdessä Hoitotieteen valtakunnallinen tutkijakoulu 30.3.2010 Päivikki Koponen, TtT, erikoistutkija THL TA1: Hyvinvointi ja terveyspolitiikat toimiala VETO:

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 6 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM

Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM Millainen on TEAS-hanke ja mitä sillä tavoitellaan? Kaisa Lähteenmäki-Smith, VNK TEM 10.2.2017 VNK:n tarjoamat viestinnän tukitoimet ja -välineet Selvitys- ja tutkimushankkeilta edellytetään aktiivista

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Ehdotus korkeakoulujen tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston perustamisesta

Ehdotus korkeakoulujen tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston perustamisesta Ehdotus korkeakoulujen tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston perustamisesta 1. Taustaa TUTKI -osahankkeen yhtenä tavoitteena on ollut korkeakoulujen välisen yhteistyön edistäminen tutkimushallinnon alueella

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander

ERASMUS+ -ohjelma. Ylitarkastaja Heidi Sulander ERASMUS+ -ohjelma Ylitarkastaja Heidi Sulander Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Koulutus-, nuoriso- ja urheilualan yhteinen toimintaohjelma, jossa urheilu huomioitu itsenäisenä lukuna. Ohjelman tavoitteet:

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä

SOTERKO Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä Yhteiskunnallinen eriarvoisuus - ohjelma n tutkimuspäivä 23.9.2013 Sakari Karvonen Yhteiskunnallinen eriarvo vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin Eriarvoisuuden kasvu on vaara suomalaiselle yhteiskunnalle

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland)

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland) ry:n säännöt Kuten hyväksytty NP Skype V:ssa 20.8.2015 1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on ry (myöhemmin ESN Finland) 1.2. ESN Finland on voittoa tavoittelematon, poliittisesti, tunnuksellisesti

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus

Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Pohjois-Pohjanmaa: Lasten ja perheiden palvelut - varhaiskasvatus Jaosjohtaja Eeva-Liisa Kronqvist, Oulun yliopisto, varhaiskasvatuksen koulutus Kehittämiskoordinaattori Anu Määttä, Kuusamon kaupunki Aloitusseminaari

Lisätiedot

Vuonna 2016 Kanuuna-verkosto selvittää mahdollisuuttaan kehittää tulevaisuudessa kunnallista nuorisotyötä yhtenä kehittämis- ja palvelukeskuksena.

Vuonna 2016 Kanuuna-verkosto selvittää mahdollisuuttaan kehittää tulevaisuudessa kunnallista nuorisotyötä yhtenä kehittämis- ja palvelukeskuksena. KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2016 Rahoitushakemuksen liite Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Ajankohtaista ARTTU2- tutkimusohjelmasta

Ajankohtaista ARTTU2- tutkimusohjelmasta Ajankohtaista ARTTU2- tutkimusohjelmasta ARTTU Kuntaseminaari 25.5.2016 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö ARTTU2 ohjelmapäällikkö Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen -yksikkö Tänä vuonna valmistuneita

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE 16.1.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Valmisteluryhmän toiminta... 2 1.1

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO)

Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Monikulttuuriset Pirkanmaan Omaishoitajat - projekti (MoPO) Näkökulma: Yhteistyö -uudenlaiset kumppanit Kolme hieman erilaista, kenties harvinaistakin kumppania omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta Miksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiö. Tutkimus ja kehittäminen. Arviointi ja koulutus. Viestintä ja tietopalvelut. Kuntoutussäätiö Tutkimus ja kehittäminen Arviointi ja koulutus Viestintä ja tietopalvelut 1 on on monipuolinen ja kokenut kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja ja tiedottaja. Erityisiä osaamisalueita ovat

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot