SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

2 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ Potilasturvallisuusjärjestelmään liittyvät vastuut ja rakenteet Johtoryhmä Vastuuhenkilöt ja viranhaltijat Potilasturvallisuuden asiantuntijat Työryhmät Raportointi ja ilmoitusmenettelyt Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Hoitoilmoitustietokanta Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta Mikrobilähtöinen seuranta Hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssiseuranta Hoitoon liittyvien infektioiden insidenssiseuranta Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (HaiPro) Vakavien vaaratapahtumien ilmoittaminen ja käsittely Potilasturvallisuusriskien hallinta Potilasturvallisuuden seurantamenettelyt Potilaspalaute Potilasturvallisuusraportti sairaanhoitopiirin johtoryhmässä Potilasturvallisuusraportti toimialue- ja liikelaitostasolla Potilasturvallisuusraportti toimintayksikkötasolla Riskien arviointi Vaaratapahtumaan liittyvän riskin arviointi... 24

3 Vaaratapahtumajoukon tarkasteluun perustuva riskien arviointi Muutostilanteiden suunnitteluun liittyvä riskien arviointi Toiminnan laadun varmistamiseen ja kehittämiseen liittyvät riskikartoitukset Riskienhallinta eri tasoilla Henkilöstön osallistuminen Tiedotus Työpaikkakokoukset ja henkilöstökeskustelut Perehdytys ja koulutus Perehdytys Koulutus Potilaan ja läheisten osallistuminen Tiedotus ja ohjaus Hoitosuunnitelma Asiakaspalautejärjestelmä Haittatapahtumien käsittely Alueellinen yhteistyö Laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnitelman ylläpito ja tarkistaminen Prosessit Hoitoketjut Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjeet Muut erilliset toimintaohjeet Lähteet... 37

4 3 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon laadun perusta. Turvallisessa hoidossa käytetään vaikuttavia menetelmiä siten, ettei hoidosta aiheudu potilaalle tarpeetonta haittaa. Potilasturvallisuus käsittää periaatteet ja toiminnot, joilla varmistetaan potilaiden hoidon turvallisuus. Toimintoihin sisältyvät ennakoiva riskien arviointi, vaaratilanteita ehkäisevät ja tunnistetuilta riskeiltä suojaavat toimet sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, jossa korostuu potilaiden turvallista hoitoa edistävä systemaattinen toimintatapa sekä sitä tukeva johtaminen, arvot ja asenteet. (Suomalainen potilasturvallisuusstrategia , STM: n asetus 341/2011.) Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan johtamisessa noudatetaan johtamisperiaatetta, jolla tavoitellaan tuloksellisuutta (taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus) ja painotetaan erityisesti tulosten aikaansaamiseksi asetettuja laatu- ja yhteistyötavoitteita. Sairaanhoitopiiri pitää aktiivisesti yllä henkilöstönsä ammattitaitoa ja työmotivaatiota. Tavoitteena on, että henkilöstö ja esimiehet etsivät ja tutkivat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Sairaanhoitopiirin arvon: potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu toteutuminen näkyy käytännössä. Sairaanhoitopiirin, toimialueiden, liikelaitoksen sekä toimintayksiköiden johto ja esimiehet sekä koko henkilökunta noudattavat tässä potilasturvallisuussuunnitelmassa määriteltyjä turvallisuutta edistäviä toimintatapoja ja periaatteita. Satakunnan sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuutta kehitetään jatkuvasti siten, että potilaille taataan turvallinen, vaikuttava ja laadukas hoito. Potilaan ja asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus ilmenee vaikuttavana ja turvallisena hoitona, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilaalle annetaan ymmärrettävällä tavalla tietoa hänen hoidostaan sekä hoitoon liittyvistä riskeistä. Potilasta kannustetaan osallistumaan omaan hoitoonsa kertomalla oireistaan, lääkityksestään ja toiveistaan sekä tekemään kysymyksiä hoitoonsa liittyvistä asioista. Haittatapahtuman sattuessa, siitä kerrotaan potilaalle ja potilaan toivoessa myös hänen läheiselleen. Jokaisella sairaanhoitopiirin viran ja toimenhaltijalla on henkilökohtainen vastuu potilasturvallisuudesta ja sen kehittämisestä. Ammattilaisuudessa korostuu sitoutuminen potilasturvallisuutta edistäviin periaatteisiin ja yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin, avoimen ilmapiirin tukeminen, moniammatillinen yhteistyö sekä osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

5 4 Laadunhallinta ja asiakasturvallisuus sosiaalipalvelujen toimialueella Sosiaalipalvelujen toimialueella noudatetaan sertifioitua ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmää ja asiakasturvallisuus on osa sosiaalipalvelujen toimialueen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Laadunhallintajärjestelmän avulla valvotaan turvallisuusjohtamisen toteutumista ja siihen liittyvien vaatimusten noudattamista. Toimialueella suoritetaan säännöllisesti sisäiset ja ulkoiset auditoinnit SFS-EN ISO 9001 laatustandardin mukaisesti. Toimialueella on käytössä suojatoimenpidekäsikirja missä on määritelty mm. suojatoimenpiteet, niiden myöntäminen, kirjaaminen asiakastietojärjestelmään ja sitä koskevaa lainsäädäntöä. Käsikirjan liitteenä on mahdollisten pakkotoimenpiteiden käyttämistä koskeva ohje ja jälkipuintiohje. Näiden menettelyjen avulla varmistetaan ja arvioidaan myös asiakasturvallisuussuunnitelman toteutuminen käytännössä. Potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Johdolla on vastuu potilasturvallisuuden edistämisestä suunnitelmallisesti riittävin voimavaroin. Johdon tehtävänä on varmistaa, että potilasturvallisuus huomioidaan päätöksenteossa sekä toiminta- ja taloussuunnittelussa. Johdolla on keskeinen vastuu potilasturvallisuuden seurantatiedon hyödyntämisessä riskeihin varautumisessa ja koko palvelujärjestelmän kehittämisessä. Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta on sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärillä.

6 5 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 1 Potilasturvallisuusjärjestelmään liittyvät vastuut ja rakenteet Sairaanhoitopiirin johdolla on vastuu potilasturvallisuuden kokonaisuudesta ja toimeenpanosta. Toimintayksiköissä on määriteltävä sekä johdon että henkilöstön vastuut potilasturvallisuudesta ja toiminnan laadusta. (Suomalainen potilasturvallisuusstrategia ) Johdon vastuulla on varmistaa, että potilasturvallisuus huomioidaan toiminta- ja taloussuunnittelussa osana muutosten suunnittelua ja toteuttamista päätettäessä resursseista ja toiminnan kehittämisestä. Potilasturvallisuuden toimeenpanovastuu on linjaorganisaation johdolla, viranhaltijoilla ja vastuuhenkilöillä. Satakunnan sairaanhoitopiirissä potilaan hoidossa noudatetaan näyttöön perustuvia toimintatapoja. Potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt tulee olla määritelty ja kirjattu toimialuekohtaisesti osana potilasturvallisuusjärjestelmää. Potilasturvallisuudessa vallitsee samanlainen vastuullisuus kuin kaikessa muussakin johtamisessa. Potilaat ja läheiset P a l v e l Yksiköt / Johto Potilasturvallisuusyhdyshenkilöt Henkilökunta Toimialueiden ja liikelaitoksen johto: toimialuejohtajat, toimialueylihoitajat, liikelaitoksen johtaja, potilasturvallisuuskoordinaattorit Vastuu toteuttamisesta omassa työssään: seuranta ja kehittäminen Vastuu toiminnan laadusta: seuranta, arviointi ja resursointi T a r p e e t u t Sairaanhoitopiiri/ johto Sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattori Kokonaisvastuu: toimintalinjaukset, suunnittelu, seuranta ja resursointi Kuvio 1. Potilasturvallisuusjärjestelmään liittyvät vastuut.

7 6 Laadun ja potilasturvallisuuden täytäntöönpano perustuu seuraavien toimielinten toimintaan: Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Vastuuhenkilöt/ Viranhaltijat Asiantuntijat ja työryhmät. 1.1 Johtoryhmä SATSHP:n johtoryhmän tehtävänä on: Ottaa huomioon potilasturvallisuus sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa Varmistaa riittävät resurssit potilasturvallisuusjärjestelmän organisointiin Seurata ja arvioida potilasturvallisuuden kehitystä sairaanhoitopiirin tasolla Päättää potilasturvallisuuden linjauksista ja sairaanhoitopiiritason kehittämistoimista Varmistaa potilasturvallisuussuunnitelman toimeenpano koko sairaanhoitopiirissä 1.2 Vastuuhenkilöt ja viranhaltijat Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta on johtajaylilääkärillä. Hänen vastuullaan on varmistaa, että potilasturvallisuuden edistäminen toteutuu yhdenmukaisesti koko organisaatiossa. Sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan tehtävänä on johtaa, suunnitella kehittää hoitotyötä ja varmistaa, että hoitotyössä noudatetaan potilasturvallisuussuunnitelmaa. Toimialueilla ja liikelaitoksessa määritellään potilasturvallisuutta koordinoivat henkilöt sekä johdon että henkilöstön vastuut potilasturvallisuuden edistämisessä. Toimialuejohto vastaa toimialueellaan potilasturvallisuudesta. Toimialuejohdon tehtävänä on varmistaa, että potilaan hoito on laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toimialuejohdon vastuulla on myös potilasturvallisuuden arviointi sekä kehittäminen yksiköistä tuotetun seurantatiedon avulla. Toimialueen johtajan sekä liikelaitoksen johtajan ja vastuualuejohtajan tehtävänä on varmistaa riittävät resurssit ja edellytykset potilasturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen omalla toimi/vastuualueellaan.

8 7 Toimialueen johtajan työparin tehtävänä on organisoida hoitotyö potilasturvallisuussuunnitelman linjausten mukaisesti omalla toimialueellaan. Ylilääkärit vastaavat omissa hoitolinjoissaan sekä erikoisaloillaan hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta. Ylilääkärin vastuulla on varmistaa, että hoidossa noudatetaan näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja käypähoito suosituksia ja että hoitolinjoissa on huomioitu potilasturvallisuuden varmistaminen. Ylihoitajien ja osastonhoitajien tulee moniammatillisessa yhteistyössä tukea potilasturvallisuuden edistämistyön suunnittelua, toteutusta sekä arviointia. Toimintayksiköiden johto yhdessä vastaavat myös henkilökunnan riittävästä informoinnista, potilasturvallisuusosaamisen varmistamisesta sekä työntekijöiden riittävästä ammatillisesta osaamisesta. Infektiolääkäri ja hygieniahoitaja toimivat yhteistyössä hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi kehittämällä sairaalahygieniatoimintaa. Heidän tehtävänään on: ajantasaisten infektioiden torjuntaan liittyvien ohjeiden laatiminen tiedottaminen koulutus ja toiminnan arviointi tartuntatautien ja hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa ne tehtävät, mitä valtio/sairaanhoitopiirin johto yksiköltä edellyttää resistenttien bakteerien ja erilaisten tartuntatautien esiintyvyyden seurantasairaanhoitopiirin alueella tartuntatautirekisterin ylläpito Lääkehuolto tuottaa turvallisia ja tehokkaita lääkehuollon palveluita lähes koko Satakunnan alueen julkiselle sektorille. Lääkehuollon tehtäviä ovat: Kustannustehokas lääkelogistiikka (lääkkeiden hankinta, varastointi ja jakelu) Korkealuokkainen ja vaativa lääkevalmistus ja laadunvalvonta Lääkeinformaatio ja koulutus Lääke- ja lääkitysturvallisuuden edistäminen Lääkkeiden käytön valvonta ja seuranta (rationaalisen lääkkeiden käytön edistäminen) Kliinisten lääketutkimusten tukipalvelut Potilaskohtainen koneellinen annosjakelupalvelu Uusien farmaseuttisten palveluiden kehittäminen Farmasian opiskelijoiden ohjaus ja opetus

9 8 Sairaalainsinööri vastaa tekniikan ja laitteiden toimivuudesta. Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan ja sairaanhoitohenkilökuntaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Tietohallintopäällikkö vastaa sairaanhoitopiirin tietohallinnosta, tietoturvallisuudesta ja tietopalveluiden hankkimisesta Medbit Oy:n avulla. Turvallisuuspäällikkö toimii turvallisuuden asiantuntijana, jonka tehtäviin kuuluu kokonaisturvallisuuden koordinointi, toimitilaturvallisuuden kehittäminen ja tiedottaminen turvallisuusjärjestelyistä sekä sairaalan vartioinnin organisointi. Työhyvinvointipäällikkö toimii sairaanhoitopiirin työsuojelupäällikkönä ja tehtäviin kuuluu työsuojelun riskienarvioinnin koordinointi sekä esimiesten avustaminen työsuojeluasioissa. 1.3 Potilasturvallisuuden asiantuntijat Sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskoordinaattori vastaa potilasturvallisuuden koordinoinnista koko sairaanhoitopiirin alueella. Hän koordinoi myös alueellista yhteistyötä perusterveydenhuollon, liikalaitoksen sekä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Hänen tehtävänään on tukea toimialuetason potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistä yhteistyössä linjaorganisaation kanssa sekä tukea potilasturvallisuuden edistämistä ylläpitämällä ja kehittämällä koko sairaanhoitopiiriä koskevia tiedonhankinnan, seurannan ja riskienhallinnan menettelytapoja. Potilasturvallisuuskoordinaattori raportoi säännöllisesti potilasturvallisuuden kehityksestä sairaanhoitopiirin johtoryhmälle. Potilasturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ovat: Potilasturvallisuussuunnitelman laatiminen moniammatillisessa yhteistyössä, suunnitelmasta tiedottaminen ja siinä sovittujen asioiden koordinointi: suunnitelmaan liittyvän dokumentoinnin ja ohjeistuksen ylläpito Potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuusjärjestelmän kehittäminen potilasturvallisuusjärjestelmän toimeenpanon koordinointi ja tukeminen

10 9 Potilasturvallisuuden seuranta koko sairaanhoitopiiriä koskevan seurantatiedon analysointi riskien tunnistamiseksi potilasturvallisuusraportointi sairaanhoitopiirin johdolle potilasturvallisuuden kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuranta Vaaratapahtumien raportoinnin edistäminen: raportointijärjestelmän pääkäyttäjänä toimiminen (HaiPro) raportointijärjestelmän käyttäjäkoulutuksen antaminen ohjeistuksen ylläpito koko sairaanhoitopiirissä toimia yhteyshenkilönä palveluntuottajaan päin ja samaa raportointijärjestelmää hyödyntäville perusterveydenhuollon yksiköille Riskienhallinnan edistäminen: potilasturvallisuusriskien arviointi säännöllisesti sairaanhoitopiiritason seurantatietoon perustuen riskienhallinnan koulutusten järjestäminen yhteistyössä turvallisuuspäällikön, työhyvinvointipäällikön sekä työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Potilasturvallisuusosaamisen edistäminen: potilasturvallisuuskoulutuksen vuosittainen suunnittelu organisaation tarpeisiin perustuen potilasturvallisuuskoulutuksen organisointi yhdessä koulutuspäällikön kanssa potilasturvallisuusosaamisen integrointi perehdytysohjelmaan lääkehoitosuunnitelmien päivittämisen tukeminen sairaanhoitopiirin lääkehoidon turvallisuusverkoston toiminnan koordinointi potilaan ja läheisten osallistumisen vahvistaminen potilasturvallisuusasioissa Viestintä: potilasturvallisuustiedotteen koostaminen ja julkaiseminen ajankohtaisista sisäisistä ja ulkoisista potilasturvallisuusasioista tiedottaminen henkilöstölle potilasturvallisuuden verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen. Toimialueiden ja liikelaitoksen potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt Jokaisella sairaanhoidollisella toimialueella ja liikelaitoksessa on nimetty potilasturvallisuuden vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on potilasturvallisuuden koordinointi toimialueella. Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta toimialueella ylläpitämällä ja kehittämällä toimi-

11 10 aluetta koskevia tiedonhankinnan, seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja. Potilasturvallisuuskoordinaattori raportoi säännöllisesti potilasturvallisuuden kehittymisestä oman toimialueen johtoryhmälle. Potilasturvallisuusyhdyshenkilö toimintayksikössä Jokaisessa sairaanhoidollisessa toimintayksikössä on nimetty oman toimen ohella toimiva potilasturvallisuusyhdyshenkilö, jonka tehtävänä on potilasturvallisuuden koordinointi kyseisessä yksikössä. Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta yhteistyössä yksikön esimiesten kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä yksikön toimintaan liittyviä tiedonhankinnan, seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja sekä yksikön potilasturvallisuusohjeistusta yhteistyössä esimiehen kanssa. Potilasturvallisuushenkilöksi voidaan nimetä esimerkiksi yksikön lääkevastaava. Lääkehoitovastaavat Toimintayksiköiden lääkehoitovastaavat arvioivat ja kehittävät oman työyksikkönsä lääkehoitoa. He vastaavat yksikön lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta yhteistyössä osastonhoitajan ja vastaavan lääkärin kanssa. Heidän tehtävänään on edistää lääkehoidon vaaratapahtumien raportointia, lääkehoitoon liittyvien riskein tunnistamista sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen soveltamista toiminnassa. 1.4 Työryhmät Hygieniatoimikunta Hygieniatoimikunnan tehtävänä on sairaanhoitopiirin sairaaloiden infektiotorjunnan suuntaviivojen laadinta, lakisääteisten infektioiden torjuntaan liittyvien määräysten toteuttaminen, infektioiden torjuntatyön toteutumisen arviointi ja koko sairaalaa koskevien toimintaohjeiden hyväksyminen sekä asioiden tiedottaminen sairaanhoitopiirin johdolle. Työryhmän jäsenet muodostavat hoitoon liittyvien infektioiden kannalta merkittävien asiantuntijoiden yhteistyöverkoston. Tartuntatautityöryhmä Alueellinen tartuntatautityöryhmä on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen ryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa pohtimaan Satakunnan sairaanhoitopiirin vastuualueen tartuntatautitilannetta, tartuntatautien ennaltaehkäisyä ja tartuntatautikoulutusta. Työryhmä pyrkii luomaan alueellista yhteistyötä tartuntatautilainsäädännön toteuttamiseksi ja

12 11 erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon järjestelyiden yhteensovittamiseksi sairaanhoitopiirissä. Lääkeneuvottelukunta Lääkeneuvottelukunta on asiantuntijaryhmä, joka toimii tulosaluejohtajien ja apteekkarin tukena tehokkaan, taloudellisen ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi sairaanhoitopiirissä. Lääkeneuvottelukunnan tehtäviä ovat lääkevalikoiman laatiminen ja ylläpito sekä toimiminen asiantuntijaryhmänä lääkehankinnoissa. Lääkeneuvottelukunta huolehtii osaltaan lääkehoitoon liittyvästä laadunvarmennuksesta, seuraa lääkkeiden kulutusta ja kustannuksia, laatii erilaisia lääkehuollon toimintaan liittyviä suosituksia ja ohjeita, antaa lausuntoja erilaisissa lääkehoitoihin ja lääkkeiden käsittelyyn liittyvissä asioissa, huolehtii osaltaan lääketurvallisuuteen liittyvästä henkilöstön kouluttamisesta sekä seuraa tutkimustoimintaa kliinisten lääketutkimusten osalta. Riskienhallinnan johtoryhmä Johtoryhmän tehtävänä on ohjata, valvoa ja kehittää sairaanhoitopiirin riskienhallintaa, valmistella riskienhallintapolitiikka ja siihen liittyviä tehtäviä sekä tehdä riskienhallintaa koskevia esityksiä sairaanhoitopiirin johtajalle. Johtoryhmä koordinoi, seuraa ja raportoi sairaanhoitopiirin riskejä sekä riskeihin varautumista. Tehtäväkenttänä on toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden riskienhallinta. Ryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa. IT- johtoryhmä Ryhmä käsittelee uudet hankkeet ja seuraa meneillään olevien hankkeiden edistymistä. ITjohtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Tietoturvallisuusryhmä Ryhmän tehtävänä on tietosuojavastaavan avustaminen ja osallistuminen tietoturvaan liittyviin tehtäviin tietoturvaan liittyvän päivittäisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen havaittujen puutteiden ja ongelmien käsittely ja ratkaisujen ohjeistaminen neuvonta tietoturva-asioissa tietoturvaan liittyvien ohjeiden päivittäminen henkilöstön tietoturva-asioihin liittyvä koulutus Ryhmä tukeutuu lainsäädäntöön ja voimassa oleviin ohjeisiin. Ryhmälle kuuluu tietojärjestelmiin liittyvä riskien hallinta yhdessä riskienhallinnan johtoryhmän kanssa. Työryhmä raportoi sairaanhoitopiirin johtajalle.

13 12 Valmiussuunnittelutyöryhmä Koordinoi valmius- ja varautumissuunnittelua ja hyväksyy ohjeet. Ryhmän jäsenet toimivat suuronnettomuustilanteissa johtamisrooleissa. Lääkehoidon turvallisuusverkosto Työryhmä koostuu pääasiassa yksiköiden lääkevastaavista. Ryhmän puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattori. Työryhmän tarkoituksena on toimia tiedonvälityskanavana lääkitysturvallisuuteen liittyvissä asioissa, luoda yhteisiä toimintatapoja ja hyödyntää HaiPro ilmoituksista saatua tietoa. Keskeisintä ryhmän toiminnassa on avoin tiedonkulku, keskustelu ja yhteistyö yli toimialuerajojen. 2 Raportointi ja ilmoitusmenettelyt 2.1 Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), myöhemmin potilaslaki, turvaa potilaalle oikeuden itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin. Terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamiehen tehtävänä on: 1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa; 2. avustaa potilasta 10 :n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa; 3. tiedottaa potilaan oikeuksista; sekä 4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Muistutuksista, kanteluista ja potilasvahinkoilmoituksista kertyvää tietoa hyödynnetään oppimiseen koko organisaatiossa. Ne täydentävät kokonaisnäkemystä potilasturvallisuuden tilasta organisaatiossa. Henkilökunta informoi potilaita ja omaisia heidän oikeuksista tehdä ilmoituksia. Potilasasiamies avustaa potilasta muistutusten tekemisessä. Jos potilaan hoidossa on tapahtunut hoitovirhe tai vahinko, potilasasiamies neuvoo häntä tekemään vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle sekä hakemaan korvausta potilasvahinkolain perusteella. Potilaiden yhteydenotot potilasasiamies tilastoi Haipro-järjestelmään potilasasiamieslomakkeelle, joista hän raportoi yksiköihin. Potilasasiamies tilastoi vahinkoilmoitukset ja päätökset, joista hän raportoi toimialueille ja sairaanhoitopiirrin johtoryhmään vuosittain ja tarvittaessa.

14 13 Muistutukset Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai siihen liittyvään kohteluun, on hänellä oikeus tehdä muistutus terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä lomakkeelle, joka löytyy sairaanhoitopiirin internet-sivustolta: Muistutuslomake. Muistutuksen voi lähettää potilasasiamiehelle, joka toimittaa muistutuksen käsiteltäväksi oikealle toimialueelle. Tarvittaessa potilasasiamies neuvoo ja auttaa muistutuksen tekemisessä. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutus osoitetaan sairaanhoitopiirissä toimialueen johtajalle. Kantelut Valvontaviranomaisena toimivalle aluehallintovirastolle voidaan tehdä valvonnanalaista toimintaa koskeva kantelu (hallintokantelu). Kantelu voidaan tehdä kaikenlaisesta toiminnasta, kuten hallintopäätöksistä, tosiasiallisesta toiminnasta tai asiakkaan kohtelusta. Kantelu tehdään Valviraan (Kantelulomake) silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee menehtyneen tai vaikeasti vammatutuneen potilaan hoitoa. Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään aluehallintovirastoon (Kantelulomake). Kantelun voi lähettää myös faksilla tai sähköpostilla. Potilasvahinkoilmoitukset Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata potilasvahinkolaissa (412/74) tarkoitettu vahingonkorvausvastuu, syytteen nostaminen, terveydenhuollon ammatinharjoittamislainsäädännössä tarkoitettu ammatinharjoittamisoikeuksien poistaminen, rajoittaminen tai kurinpitomenettely taikka muussa laissa säädetty kurinpitomenettely, on potilasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille. Potilasasiamies neuvoo ja opastaa vahinkoilmoituksen tekemisessä. 2.2 Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Sähköistä palautejärjestelmää ollaan kehittämässä. Satakunnan sairaanhoitopiirissä ei ole tällä hetkellä erillistä potilaiden sähköistä vaaratapahtumailmoituslomaketta, mutta potilailla on mahdollisuus sähköiseen palautteen antoon sairaanhoitopiirin internetsivuilla: Palautelomake. Ilmoitukset ohjautuvat käsittelyyn ilmoituk-

15 14 seen liittyville toimialueille. Asiakaspalautejärjestelmää ollaan kehittämässä yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 2.3 Hoitoilmoitustietokanta Terveyshaittaan johtavista vaaratapahtumista ilmoitetaan sairaaloiden hoitoilmoitusjärjestelmään (HILMO). HILMO: on kirjataan komplikaatiodiagnoosi, haittavaikutuksen tyyppi sekä mahdollisesti aiheutuvat uusintatoimenpiteet. Lisäksi järjestelmään kirjataan hoidon haittavaikutus. Hoitoilmoitusrekisterin tiedonkeruussa hoidon haittavaikutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön antaman hoitoon tai suorittamaan toimenpiteeseen liittyvää odottamatonta seuraamusta, joka aiheuttaa keskimäärin odotettavissa olevaan hoidon tulokseen verrattuna: objektiivista haittaa potilaalle hoidon keston pidentymistä lisääntyneitä hoitokustannuksia Operatiivisessa hoidossa haittavaikutus on erityisesti myös myöhempi suunnittelematon samaan vaivaan tai sairauteen liittyvä uusintatoimenpide. Hoidon haittavaikutuskäyttö koskee sekä hoitojaksoja että pkl-käyntejä. Kaikki hoitojaksoon tai pkl-käyntiin liittyvät haittavaikutukset tulee kirjata potilaan käyntitietoihin. Tiedonkeruu on kolme- luokkainen. luokat ovat: 1. Uusi haittavaikutus. 2. Aiemmin ilmennyt haittavaikutus. 3. Ei liity haittavaikutusta. 2.4 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta Mikrobilähtöinen seuranta Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella seurataan kliinisen mikrobiologian laboratorion ja infektioyksikön tiiviinä yhteistyönä ja alueen hoitolaitosten kanssa yhdessä toimien monien mikrobien esiintymistä sekä sairaaloissa ja laitoksissa, että avohuollossa. Mm. hoidolle resistenttien bakteerien, Clostridium difficilen, noroviruksen ja hengitystiepatogeenien esiintymistä seurataan. Myös monien muiden tartuntatautien valvontaa toteutetaan samalla konseptilla tehokkaasti.

16 15 Erityisen vastustuskykyisistä mikrobeista (MRSA, ESBL-, KPC-kannat jne), joiden hoidossa tarvitaan eristystoimia, pidetään tartuntatautilain mukaista rekisteriä. Infektioyksikkö huolehtii riskitietojen kirjauksesta potilastietojärjestelmään, jotta tieto varotoimien tarpeesta välittyisi henkilökunnalle. Mikrobilähtöinen seuranta toimii Satakunnassa tällä hetkellä hyvin. Sen kautta pystytään epidemioita tunnistamaan varhain ja ehkäisemään tehokkaasti. Tämä koskee sekä hoitoon liittyviä, että joitakin avosyntyisiä infektioita Hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssiseuranta Kahdesti vuodessa Satakunnan keskussairaalan vuodeosastoilla suoritetaan hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimus, jossa käydään läpi kaikkien osastolla tutkimuspäivänä hoidettavien potilaiden paperit ja mukautettuja CDC:n kriteereitä käyttäen arvioidaan hoitoon liittyvien infektioiden esiintymistä, laatua ja mikrobilääkkeiden käyttöä. Tutkimus toteutetaan vakioiduin viikoin syksyisin ja keväisin hygieniahoitajan, infektiolääkärin, sihteerin ja osastojen henkilökunnan yhteistyönä Hoitoon liittyvien infektioiden insidenssiseuranta Käytettävissämme on SAI-järjestelmä, joka nykyisellään on vain osittain hyödynnetty. Tavoitteena on potilaskohtaisen lääkeosion käyttöönotto, jolloin rakennetaan toimiva yhteys lääkeosion ja SAI-järjestelmän välille. Tarkoituksena olisi, että aina, kun potilaalle määrätään mikrobilääke, ponnahtaisi esiin pikavalikko, jossa on pakko ottaa kantaa antibioottihoidon syyhyn (infektiodiagnoosi) sekä siihen, onko kyseessä hoitoon liittyvä vai kotona alkanut infektio vai ennaltaehkäisevä lääkehoito. Näin olisi mahdollista saada kattavaa tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä ja hoitoon liittyvistä infektioista esim. toimenpiteisiin tai hoitopäiviin suhteutettuna. Kirjaamistyö tulee tehtäväksi potilasta hoitavissa yksiköissä aina antibioottihoitoa määrättäessä. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan prosessi-indikaattoreita Toimiva hygieniatoimikunta THL:n SIRO-jäsenyys (tarkoitus liittyä syksyllä 2012) Mikrobilääkeohjeistus Mikrobilääkekulutuksen seuranta

17 16 Ajantasainen hygieniaohjeistus Alueellinen sairaalan ja muun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rajat ylittävä toiminta (tiivis yhteistyö, konsultaatiot, alueellinen hygieniahoitaja- ja tartuntatautihoitajien verkosto, kunnissa tartuntataudeista vastaavat lääkärit; Tartuntatautityöryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa) Leikkaussalin tarkistuslista ja profylaktisen mikrobilääkityksen oikean ajoituksen seuranta (mahdollistajana SAI-integraatio uuteen leikkaussalijärjestelmään) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan sisällyttäminen tilankäyttöön ja uudisrakentamiseen, riittävät eristystilat, pyrkimys pieniin potilashuoneisiin Johdon tuki infektioiden torjunnalle. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan tulos-indikaattoreita Käsihuuhteiden kulutuksen seuranta / 1000 hoitopäivää (käytössä, mutta kulutusta olisi lisättävä merkittävästi yli kaksinkertaistettava) Henkilökunnan influenssarokotukset MRSA-löydökset ja sepsikset suhteutettuna väestömäärään Hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimusten tulokset Toimenpidekohtaiset infektioprosentit (seuranta tavoitteena) Käsihygienian ja eristystilakäyttäytymisen observaatiotutkimus (tulisi olla säännönmukaista) Osastojen itse toteuttama käsihygienian seuranta 2.5 Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset Laitteita ja tarvikkeita koskevasta turvallisuudesta vastaa sairaalainsinööri. Ammattimaisen käyttäjän on TLT lain 25 :n mukaan ilmoitettava terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamista tai häiriöistä, riittämättömästä merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka käytöstä. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun laitteen tai tarvikkeen osuus tapahtumaan on epäselvä. Tapahtumasta on ilmoitettava myös valmistajalle tai tämän edustajalle, koska valmistajalla on ensisijainen vastuu tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Säteilyä synnyttävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista ja vaaratapahtumista on lisäksi ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle säteilylain 592/1991 perusteella.

18 17 Satakunnan sairaanhoitopiirin ohje: Ohje terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamien vaaratilanteiden hoitoon sekä laiterekisteri-ilmoituksen tekoon. Lisätietoa osoitteesta: sekä Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010. Kaikki laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä niiden käyttöön liittyvät vaaratapahtumat ilmoitetaan HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ja tapahtumayksiköksi laitetaan aina se yksikkö, missä laite sijaitsee. Ilmoitukset käsitellään valmiiksi tapahtumayksikössä. Sähkö- ja lääkintälaitetekniikan käsittelijät seuraavat laitteista tehtyjä ilmoituksia ja lisätietojen saamiseksi saattavat olla yhteydessä tapahtumayksikköön. 2.6 Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (HaiPro) Vaaratapahtumien raportoinnin tavoitteena on potilasturvallisuuden ja hoidon laadun jatkuva parantuminen. Vaaratapahtumista opitaan henkilöstön raportoinnin avulla. Päämäärään päästään oppimalla läheltä piti tilanteista ja haittatapahtumista. Raporteista saatavaa tietoa hyödynnetään tiimien, työyksiköiden ja koko sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisessä. Työntekijöillä on oikeus ja mahdollisuus raportoida vaaratapahtumista. Raportointi on kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Ilmoittaminen perustuu yksilön aloitteellisuuteen. Ilmoitus tehdään luottamuksellisena ja käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoitukset tulevat vain erikseen nimettyjen henkilöiden käyttöön. Vaaratapahtumien raportoinnin kautta saatavaa tietoa ei käytetä hallinnollisiin toimiin yksilöä vastaan. Yksittäisen ilmoituksen käsittely Satakunnan sairaanhoitopiirissä prosessikaaviona esitetään liitteessä 1. Satakunnan sairaanhoitopiirissä pyritään luomaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä seurauksiltaan vakavien tai muuten merkityksellisten haittatapahtumien käsittelyyn ja palautteiden saamiseen. Kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden perehdyttämiseen kuuluu poikkeamien raportoinnin ja niistä oppimisen hallinta. Vaaratilanteista ja turvallisuusriskeistä tulee ilmoittaa ainakin silloin, kun ilmoitus voi johtaa potilasturvallisuuden paranemiseen muut voivat oppia ilmoituksen kautta saatavasta tiedosta toimintajärjestelmä ja sen sisältämät turvallisuuden hallintakeinot eivät toimineet tarkoitetulla tavalla.

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus

Potilasturvallisuuskatsaus Potilasturvallisuuskatsaus Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 8 / 2016 1 (6) Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa Lääkehoidon turvallisuus Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus. Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät

Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus. Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Potilasturvallisuus asiakokonaisuutena ensi kerran terveydenhuoltolaissa

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelm

Potilasturvallisuussuunnitelm Potilasturvallisuussuunnitelm Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY 3 1.1 Johdanto 3

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä. Luennoitsija / tilaisuus / päiväys

Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä. Luennoitsija / tilaisuus / päiväys Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä Miten organisaation turvallisuuden tilaa tulisi arvioida ja edistää? Tarkastellaan näkyvää, Pyritään saamaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti POTILASTURVA POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti 1.8.2010-31.12.2012 Yhteistyössä: VTT, Työterveyslaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri, Awanic Oy, Huperman Oy, NHG

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS / HAIPRO

POTILASTURVALLISUUS / HAIPRO Jaana Inkilä HUS, Hyvinkään sha Potilasasiamies, potilasturvallisuus 22.11. 2013 1 SISÄLTÖ Esimiehen vastuu potilasturvallisuudesta Potilasturvallisuus ja HaiPro HUS, Hyvinkään alueella Naisten HaiPro

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Osastotunti Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Projektityö Tarkistuslista suullisiin raportointitilanteisiin Oulaskankaan sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle Taskumallinen kaksipuolinen tarkistuskortti,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014 Potilasturvallisuustyöryhmä 3.12.2012 Palvelutuotantolautakunta xx 20.2.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Oulunkaaren organisaatio...4 3. Potilasturvallisuuden

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakas- ja potilasturvallisuuden verkostotapaaminen THL 24.9.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 24.9.2015 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Sosiaali- ja terveyspalvelun toimiala 3 3. Potilas ja asiakasturvallisuustyö 3 3.1. Valtakunnallisen tason

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Nina Elomaa Hygieniahoitaja Vaasan keskussairaala Hoitoon

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Valviralle raportoitavat tapahtumat, tapahtumien käsittely

Valviralle raportoitavat tapahtumat, tapahtumien käsittely Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010 Valviralle raportoitavat tapahtumat, tapahtumien käsittely ylitarkastaja Jari Knuuttila,Valvira Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät Säätytalo

Lisätiedot

dynnän tietotekniikkaa sairaalainfektioissa

dynnän tietotekniikkaa sairaalainfektioissa Kuinka hyödynn dynnän tietotekniikkaa sairaalainfektioissa 2.11.2007 Mikrobiologisten laboratorioiden edustajien neuvottelukokous Maire Liikka hygieniahoitaja Keski-Suomen keskussairaala Tietotekniikka

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Hygieniayhdyshenkilön rooli hoitoon liittyvien infektioiden seurannassa Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Hygieniahoitaja Raija Järvinen, infektioiden torjuntayksikkö, OYS p. 040 5060997/raija.jarvinen@ppshp.fi

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden toteutuminen Lapin keskussairaalassa 2013

Potilasturvallisuuden toteutuminen Lapin keskussairaalassa 2013 Potilasturvallisuuden toteutuminen Lapin keskussairaalassa 2013 Potilas- ja omaisneuvoston kokous 9.6.2014 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Potilasturvallisuuskoordinaattori Seija Miettunen Potilasturvallisuus

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla

Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla Hygieniayhdyshenkilötoiminta Tampereen kaupungilla Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Tampereella 15. 5. 2014 Eeva-Liisa Lahtinen, hygieniahoitaja Tampereen kaupunki Avopalvelut Hygieniayhdyshenkilötoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta. Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä

Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta. Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä Ajankohtaista yksityisen terveydenhuollon valvonnasta Yksityisen terveydenhuollon ajankohtaispäivä 19.5.2016 1 Terveydenhuollon valvonnan tarkoitus Valvontaviranomaiset huolehtivat omalta osaltaan siitä,

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa

Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Tietoturvavastuut Tampereen yliopistossa Hyväksytty Tampereen yliopiston Yliopistopalvelujen johtoryhmässä 10.5.2016 Korvaa 18.10.2002 hyväksytyn vastaavan dokumentin. Tulee voimaan hyväksymispäivänä.

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sivu 1/9 Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/9 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä...

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla Arto Helovuo M.Sc. (Human Factors and Systems Safety) Lentokapteeni, Finnar Oyj Toimialajohtaja, Qreform Oy Joka kymmenes potilas Study

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1 Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari 9.10.2013 Tarja Holi 1 Valvonnan perustarkoitus on sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistaminen ehkäistä

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

OMAVALVONTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ. Riitta Husso, Valvira 25.8.2015

OMAVALVONTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ. Riitta Husso, Valvira 25.8.2015 OMAVALVONTA SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Riitta Husso, Valvira 25.8.2015 1 Omavalvonta Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu täyttää sille asetetut vaatimukset. Omavalvonnalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLINEN POTILAS- TURVALLISUUSSUUNNITELMA

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLINEN POTILAS- TURVALLISUUSSUUNNITELMA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLINEN POTILAS- TURVALLISUUSSUUNNITELMA päivitetty 22.10.2014 2(47) SISÄLLYSLUETTELO POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 4 Potilasturvallisuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Käsihygieniahanke Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 15 16.5.2014 Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Lisätiedot

Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014. Petri Pommelin kehittämispäällikkö

Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014. Petri Pommelin kehittämispäällikkö Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana - Käyttäjän edustajan puheenvuoro 28.10.2014 Petri Pommelin kehittämispäällikkö Potilasturvallisuus on IN Potilasturvallisuusstrategian päivitys?

Lisätiedot

KYS:n potilasturvallisuus työryhmä

KYS:n potilasturvallisuus työryhmä Kuinka potilasturvallisuus huomioidaan uudessa organisaatiossa ja hoitoprosesseissa? Jari Saarinen, L, tm, hankejohtaja ee-hanke arja ervo-heikkinen, t, projektipäällikkö ee hanke Merja Miettinen, dosentti,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017

YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 käsitelty henkilöstötoimikunnassa 7.12.2015 ympäristöjohtajan pöytäkirjapäätös, x.x.2015 1 Sisältö YMPÄRISTÖKESKUKSEN TYÖHYVINVOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä 1 Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta Pietikäinen, E., Reiman, T., Macchi, L. & Oedewald, P. 26.1.2011 Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät,

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy

Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy Potilasasiamiesselvitys 2013 Kokkola ja Kruunupyy Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria ammattikorkeakoulu 1 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Yhteydenotot... 3 3 Yhteydenottojen syyt... 4 3.1.

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus

vaaratilanneilmoitus vaaratilanne- ilmoitus vaaratilanneilmoitus 1 Muista vaaratilanneilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja edistää terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallista käyttöä. Vaaratilanneilmoitukset

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä

Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Tietojärjestelmien tuottamien hälytysten käyttö infektiopotilaiden hoitopäätöksissä Infektiolääkäri Sakari Vuorinen Terveydenhuollon ATK-päivät 30.05.2006 klo 10-10.30 Terveydenhuollossa 3 erilaista infektioista

Lisätiedot