SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

2 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ Potilasturvallisuusjärjestelmään liittyvät vastuut ja rakenteet Johtoryhmä Vastuuhenkilöt ja viranhaltijat Potilasturvallisuuden asiantuntijat Työryhmät Raportointi ja ilmoitusmenettelyt Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Hoitoilmoitustietokanta Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta Mikrobilähtöinen seuranta Hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssiseuranta Hoitoon liittyvien infektioiden insidenssiseuranta Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (HaiPro) Vakavien vaaratapahtumien ilmoittaminen ja käsittely Potilasturvallisuusriskien hallinta Potilasturvallisuuden seurantamenettelyt Potilaspalaute Potilasturvallisuusraportti sairaanhoitopiirin johtoryhmässä Potilasturvallisuusraportti toimialue- ja liikelaitostasolla Potilasturvallisuusraportti toimintayksikkötasolla Riskien arviointi Vaaratapahtumaan liittyvän riskin arviointi... 24

3 Vaaratapahtumajoukon tarkasteluun perustuva riskien arviointi Muutostilanteiden suunnitteluun liittyvä riskien arviointi Toiminnan laadun varmistamiseen ja kehittämiseen liittyvät riskikartoitukset Riskienhallinta eri tasoilla Henkilöstön osallistuminen Tiedotus Työpaikkakokoukset ja henkilöstökeskustelut Perehdytys ja koulutus Perehdytys Koulutus Potilaan ja läheisten osallistuminen Tiedotus ja ohjaus Hoitosuunnitelma Asiakaspalautejärjestelmä Haittatapahtumien käsittely Alueellinen yhteistyö Laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnitelman ylläpito ja tarkistaminen Prosessit Hoitoketjut Laadun ja potilasturvallisuuden toimintaohjeet Muut erilliset toimintaohjeet Lähteet... 37

4 3 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA Potilasturvallisuus on terveyden- ja sairaanhoidon laadun perusta. Turvallisessa hoidossa käytetään vaikuttavia menetelmiä siten, ettei hoidosta aiheudu potilaalle tarpeetonta haittaa. Potilasturvallisuus käsittää periaatteet ja toiminnot, joilla varmistetaan potilaiden hoidon turvallisuus. Toimintoihin sisältyvät ennakoiva riskien arviointi, vaaratilanteita ehkäisevät ja tunnistetuilta riskeiltä suojaavat toimet sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, jossa korostuu potilaiden turvallista hoitoa edistävä systemaattinen toimintatapa sekä sitä tukeva johtaminen, arvot ja asenteet. (Suomalainen potilasturvallisuusstrategia , STM: n asetus 341/2011.) Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan johtamisessa noudatetaan johtamisperiaatetta, jolla tavoitellaan tuloksellisuutta (taloudellisuus, tuottavuus ja vaikuttavuus) ja painotetaan erityisesti tulosten aikaansaamiseksi asetettuja laatu- ja yhteistyötavoitteita. Sairaanhoitopiiri pitää aktiivisesti yllä henkilöstönsä ammattitaitoa ja työmotivaatiota. Tavoitteena on, että henkilöstö ja esimiehet etsivät ja tutkivat ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Sairaanhoitopiirin arvon: potilaan/ asiakkaan kunnioittaminen, osaava ja vaikuttava hoito sekä hyvä palvelu toteutuminen näkyy käytännössä. Sairaanhoitopiirin, toimialueiden, liikelaitoksen sekä toimintayksiköiden johto ja esimiehet sekä koko henkilökunta noudattavat tässä potilasturvallisuussuunnitelmassa määriteltyjä turvallisuutta edistäviä toimintatapoja ja periaatteita. Satakunnan sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuutta kehitetään jatkuvasti siten, että potilaille taataan turvallinen, vaikuttava ja laadukas hoito. Potilaan ja asiakkaan näkökulmasta potilasturvallisuus ilmenee vaikuttavana ja turvallisena hoitona, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilaalle annetaan ymmärrettävällä tavalla tietoa hänen hoidostaan sekä hoitoon liittyvistä riskeistä. Potilasta kannustetaan osallistumaan omaan hoitoonsa kertomalla oireistaan, lääkityksestään ja toiveistaan sekä tekemään kysymyksiä hoitoonsa liittyvistä asioista. Haittatapahtuman sattuessa, siitä kerrotaan potilaalle ja potilaan toivoessa myös hänen läheiselleen. Jokaisella sairaanhoitopiirin viran ja toimenhaltijalla on henkilökohtainen vastuu potilasturvallisuudesta ja sen kehittämisestä. Ammattilaisuudessa korostuu sitoutuminen potilasturvallisuutta edistäviin periaatteisiin ja yhteisesti sovittuihin toimintatapoihin, avoimen ilmapiirin tukeminen, moniammatillinen yhteistyö sekä osallistuminen toiminnan kehittämiseen.

5 4 Laadunhallinta ja asiakasturvallisuus sosiaalipalvelujen toimialueella Sosiaalipalvelujen toimialueella noudatetaan sertifioitua ISO 9001:2008 laadunhallintajärjestelmää ja asiakasturvallisuus on osa sosiaalipalvelujen toimialueen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Laadunhallintajärjestelmän avulla valvotaan turvallisuusjohtamisen toteutumista ja siihen liittyvien vaatimusten noudattamista. Toimialueella suoritetaan säännöllisesti sisäiset ja ulkoiset auditoinnit SFS-EN ISO 9001 laatustandardin mukaisesti. Toimialueella on käytössä suojatoimenpidekäsikirja missä on määritelty mm. suojatoimenpiteet, niiden myöntäminen, kirjaaminen asiakastietojärjestelmään ja sitä koskevaa lainsäädäntöä. Käsikirjan liitteenä on mahdollisten pakkotoimenpiteiden käyttämistä koskeva ohje ja jälkipuintiohje. Näiden menettelyjen avulla varmistetaan ja arvioidaan myös asiakasturvallisuussuunnitelman toteutuminen käytännössä. Potilasturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Johdolla on vastuu potilasturvallisuuden edistämisestä suunnitelmallisesti riittävin voimavaroin. Johdon tehtävänä on varmistaa, että potilasturvallisuus huomioidaan päätöksenteossa sekä toiminta- ja taloussuunnittelussa. Johdolla on keskeinen vastuu potilasturvallisuuden seurantatiedon hyödyntämisessä riskeihin varautumisessa ja koko palvelujärjestelmän kehittämisessä. Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta on sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärillä.

6 5 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 1 Potilasturvallisuusjärjestelmään liittyvät vastuut ja rakenteet Sairaanhoitopiirin johdolla on vastuu potilasturvallisuuden kokonaisuudesta ja toimeenpanosta. Toimintayksiköissä on määriteltävä sekä johdon että henkilöstön vastuut potilasturvallisuudesta ja toiminnan laadusta. (Suomalainen potilasturvallisuusstrategia ) Johdon vastuulla on varmistaa, että potilasturvallisuus huomioidaan toiminta- ja taloussuunnittelussa osana muutosten suunnittelua ja toteuttamista päätettäessä resursseista ja toiminnan kehittämisestä. Potilasturvallisuuden toimeenpanovastuu on linjaorganisaation johdolla, viranhaltijoilla ja vastuuhenkilöillä. Satakunnan sairaanhoitopiirissä potilaan hoidossa noudatetaan näyttöön perustuvia toimintatapoja. Potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt tulee olla määritelty ja kirjattu toimialuekohtaisesti osana potilasturvallisuusjärjestelmää. Potilasturvallisuudessa vallitsee samanlainen vastuullisuus kuin kaikessa muussakin johtamisessa. Potilaat ja läheiset P a l v e l Yksiköt / Johto Potilasturvallisuusyhdyshenkilöt Henkilökunta Toimialueiden ja liikelaitoksen johto: toimialuejohtajat, toimialueylihoitajat, liikelaitoksen johtaja, potilasturvallisuuskoordinaattorit Vastuu toteuttamisesta omassa työssään: seuranta ja kehittäminen Vastuu toiminnan laadusta: seuranta, arviointi ja resursointi T a r p e e t u t Sairaanhoitopiiri/ johto Sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattori Kokonaisvastuu: toimintalinjaukset, suunnittelu, seuranta ja resursointi Kuvio 1. Potilasturvallisuusjärjestelmään liittyvät vastuut.

7 6 Laadun ja potilasturvallisuuden täytäntöönpano perustuu seuraavien toimielinten toimintaan: Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Vastuuhenkilöt/ Viranhaltijat Asiantuntijat ja työryhmät. 1.1 Johtoryhmä SATSHP:n johtoryhmän tehtävänä on: Ottaa huomioon potilasturvallisuus sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa Varmistaa riittävät resurssit potilasturvallisuusjärjestelmän organisointiin Seurata ja arvioida potilasturvallisuuden kehitystä sairaanhoitopiirin tasolla Päättää potilasturvallisuuden linjauksista ja sairaanhoitopiiritason kehittämistoimista Varmistaa potilasturvallisuussuunnitelman toimeenpano koko sairaanhoitopiirissä 1.2 Vastuuhenkilöt ja viranhaltijat Kokonaisvastuu potilasturvallisuudesta on johtajaylilääkärillä. Hänen vastuullaan on varmistaa, että potilasturvallisuuden edistäminen toteutuu yhdenmukaisesti koko organisaatiossa. Sairaanhoitopiirin hallintoylihoitajan tehtävänä on johtaa, suunnitella kehittää hoitotyötä ja varmistaa, että hoitotyössä noudatetaan potilasturvallisuussuunnitelmaa. Toimialueilla ja liikelaitoksessa määritellään potilasturvallisuutta koordinoivat henkilöt sekä johdon että henkilöstön vastuut potilasturvallisuuden edistämisessä. Toimialuejohto vastaa toimialueellaan potilasturvallisuudesta. Toimialuejohdon tehtävänä on varmistaa, että potilaan hoito on laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Toimialuejohdon vastuulla on myös potilasturvallisuuden arviointi sekä kehittäminen yksiköistä tuotetun seurantatiedon avulla. Toimialueen johtajan sekä liikelaitoksen johtajan ja vastuualuejohtajan tehtävänä on varmistaa riittävät resurssit ja edellytykset potilasturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen omalla toimi/vastuualueellaan.

8 7 Toimialueen johtajan työparin tehtävänä on organisoida hoitotyö potilasturvallisuussuunnitelman linjausten mukaisesti omalla toimialueellaan. Ylilääkärit vastaavat omissa hoitolinjoissaan sekä erikoisaloillaan hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta. Ylilääkärin vastuulla on varmistaa, että hoidossa noudatetaan näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja käypähoito suosituksia ja että hoitolinjoissa on huomioitu potilasturvallisuuden varmistaminen. Ylihoitajien ja osastonhoitajien tulee moniammatillisessa yhteistyössä tukea potilasturvallisuuden edistämistyön suunnittelua, toteutusta sekä arviointia. Toimintayksiköiden johto yhdessä vastaavat myös henkilökunnan riittävästä informoinnista, potilasturvallisuusosaamisen varmistamisesta sekä työntekijöiden riittävästä ammatillisesta osaamisesta. Infektiolääkäri ja hygieniahoitaja toimivat yhteistyössä hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemiseksi kehittämällä sairaalahygieniatoimintaa. Heidän tehtävänään on: ajantasaisten infektioiden torjuntaan liittyvien ohjeiden laatiminen tiedottaminen koulutus ja toiminnan arviointi tartuntatautien ja hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa ne tehtävät, mitä valtio/sairaanhoitopiirin johto yksiköltä edellyttää resistenttien bakteerien ja erilaisten tartuntatautien esiintyvyyden seurantasairaanhoitopiirin alueella tartuntatautirekisterin ylläpito Lääkehuolto tuottaa turvallisia ja tehokkaita lääkehuollon palveluita lähes koko Satakunnan alueen julkiselle sektorille. Lääkehuollon tehtäviä ovat: Kustannustehokas lääkelogistiikka (lääkkeiden hankinta, varastointi ja jakelu) Korkealuokkainen ja vaativa lääkevalmistus ja laadunvalvonta Lääkeinformaatio ja koulutus Lääke- ja lääkitysturvallisuuden edistäminen Lääkkeiden käytön valvonta ja seuranta (rationaalisen lääkkeiden käytön edistäminen) Kliinisten lääketutkimusten tukipalvelut Potilaskohtainen koneellinen annosjakelupalvelu Uusien farmaseuttisten palveluiden kehittäminen Farmasian opiskelijoiden ohjaus ja opetus

9 8 Sairaalainsinööri vastaa tekniikan ja laitteiden toimivuudesta. Potilasasiamies neuvoo ja ohjaa potilaita, heidän omaisiaan ja sairaanhoitohenkilökuntaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Tietohallintopäällikkö vastaa sairaanhoitopiirin tietohallinnosta, tietoturvallisuudesta ja tietopalveluiden hankkimisesta Medbit Oy:n avulla. Turvallisuuspäällikkö toimii turvallisuuden asiantuntijana, jonka tehtäviin kuuluu kokonaisturvallisuuden koordinointi, toimitilaturvallisuuden kehittäminen ja tiedottaminen turvallisuusjärjestelyistä sekä sairaalan vartioinnin organisointi. Työhyvinvointipäällikkö toimii sairaanhoitopiirin työsuojelupäällikkönä ja tehtäviin kuuluu työsuojelun riskienarvioinnin koordinointi sekä esimiesten avustaminen työsuojeluasioissa. 1.3 Potilasturvallisuuden asiantuntijat Sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskoordinaattori vastaa potilasturvallisuuden koordinoinnista koko sairaanhoitopiirin alueella. Hän koordinoi myös alueellista yhteistyötä perusterveydenhuollon, liikalaitoksen sekä sosiaalihuollon palvelujen kanssa. Hänen tehtävänään on tukea toimialuetason potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistä yhteistyössä linjaorganisaation kanssa sekä tukea potilasturvallisuuden edistämistä ylläpitämällä ja kehittämällä koko sairaanhoitopiiriä koskevia tiedonhankinnan, seurannan ja riskienhallinnan menettelytapoja. Potilasturvallisuuskoordinaattori raportoi säännöllisesti potilasturvallisuuden kehityksestä sairaanhoitopiirin johtoryhmälle. Potilasturvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ovat: Potilasturvallisuussuunnitelman laatiminen moniammatillisessa yhteistyössä, suunnitelmasta tiedottaminen ja siinä sovittujen asioiden koordinointi: suunnitelmaan liittyvän dokumentoinnin ja ohjeistuksen ylläpito Potilasturvallisuusjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin potilasturvallisuusjärjestelmän kehittäminen potilasturvallisuusjärjestelmän toimeenpanon koordinointi ja tukeminen

10 9 Potilasturvallisuuden seuranta koko sairaanhoitopiiriä koskevan seurantatiedon analysointi riskien tunnistamiseksi potilasturvallisuusraportointi sairaanhoitopiirin johdolle potilasturvallisuuden kansallisen ja kansainvälisen kehityksen seuranta Vaaratapahtumien raportoinnin edistäminen: raportointijärjestelmän pääkäyttäjänä toimiminen (HaiPro) raportointijärjestelmän käyttäjäkoulutuksen antaminen ohjeistuksen ylläpito koko sairaanhoitopiirissä toimia yhteyshenkilönä palveluntuottajaan päin ja samaa raportointijärjestelmää hyödyntäville perusterveydenhuollon yksiköille Riskienhallinnan edistäminen: potilasturvallisuusriskien arviointi säännöllisesti sairaanhoitopiiritason seurantatietoon perustuen riskienhallinnan koulutusten järjestäminen yhteistyössä turvallisuuspäällikön, työhyvinvointipäällikön sekä työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Potilasturvallisuusosaamisen edistäminen: potilasturvallisuuskoulutuksen vuosittainen suunnittelu organisaation tarpeisiin perustuen potilasturvallisuuskoulutuksen organisointi yhdessä koulutuspäällikön kanssa potilasturvallisuusosaamisen integrointi perehdytysohjelmaan lääkehoitosuunnitelmien päivittämisen tukeminen sairaanhoitopiirin lääkehoidon turvallisuusverkoston toiminnan koordinointi potilaan ja läheisten osallistumisen vahvistaminen potilasturvallisuusasioissa Viestintä: potilasturvallisuustiedotteen koostaminen ja julkaiseminen ajankohtaisista sisäisistä ja ulkoisista potilasturvallisuusasioista tiedottaminen henkilöstölle potilasturvallisuuden verkkosivujen ylläpito ja päivittäminen. Toimialueiden ja liikelaitoksen potilasturvallisuuden vastuuhenkilöt Jokaisella sairaanhoidollisella toimialueella ja liikelaitoksessa on nimetty potilasturvallisuuden vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on potilasturvallisuuden koordinointi toimialueella. Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta toimialueella ylläpitämällä ja kehittämällä toimi-

11 10 aluetta koskevia tiedonhankinnan, seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja. Potilasturvallisuuskoordinaattori raportoi säännöllisesti potilasturvallisuuden kehittymisestä oman toimialueen johtoryhmälle. Potilasturvallisuusyhdyshenkilö toimintayksikössä Jokaisessa sairaanhoidollisessa toimintayksikössä on nimetty oman toimen ohella toimiva potilasturvallisuusyhdyshenkilö, jonka tehtävänä on potilasturvallisuuden koordinointi kyseisessä yksikössä. Hänen tehtävänään on edistää potilasturvallisuutta yhteistyössä yksikön esimiesten kanssa ylläpitämällä ja kehittämällä yksikön toimintaan liittyviä tiedonhankinnan, seurannan ja riskien hallinnan menettelytapoja sekä yksikön potilasturvallisuusohjeistusta yhteistyössä esimiehen kanssa. Potilasturvallisuushenkilöksi voidaan nimetä esimerkiksi yksikön lääkevastaava. Lääkehoitovastaavat Toimintayksiköiden lääkehoitovastaavat arvioivat ja kehittävät oman työyksikkönsä lääkehoitoa. He vastaavat yksikön lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta yhteistyössä osastonhoitajan ja vastaavan lääkärin kanssa. Heidän tehtävänään on edistää lääkehoidon vaaratapahtumien raportointia, lääkehoitoon liittyvien riskein tunnistamista sekä lääkehoidon turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen soveltamista toiminnassa. 1.4 Työryhmät Hygieniatoimikunta Hygieniatoimikunnan tehtävänä on sairaanhoitopiirin sairaaloiden infektiotorjunnan suuntaviivojen laadinta, lakisääteisten infektioiden torjuntaan liittyvien määräysten toteuttaminen, infektioiden torjuntatyön toteutumisen arviointi ja koko sairaalaa koskevien toimintaohjeiden hyväksyminen sekä asioiden tiedottaminen sairaanhoitopiirin johdolle. Työryhmän jäsenet muodostavat hoitoon liittyvien infektioiden kannalta merkittävien asiantuntijoiden yhteistyöverkoston. Tartuntatautityöryhmä Alueellinen tartuntatautityöryhmä on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen ryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa pohtimaan Satakunnan sairaanhoitopiirin vastuualueen tartuntatautitilannetta, tartuntatautien ennaltaehkäisyä ja tartuntatautikoulutusta. Työryhmä pyrkii luomaan alueellista yhteistyötä tartuntatautilainsäädännön toteuttamiseksi ja

12 11 erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon järjestelyiden yhteensovittamiseksi sairaanhoitopiirissä. Lääkeneuvottelukunta Lääkeneuvottelukunta on asiantuntijaryhmä, joka toimii tulosaluejohtajien ja apteekkarin tukena tehokkaan, taloudellisen ja turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi sairaanhoitopiirissä. Lääkeneuvottelukunnan tehtäviä ovat lääkevalikoiman laatiminen ja ylläpito sekä toimiminen asiantuntijaryhmänä lääkehankinnoissa. Lääkeneuvottelukunta huolehtii osaltaan lääkehoitoon liittyvästä laadunvarmennuksesta, seuraa lääkkeiden kulutusta ja kustannuksia, laatii erilaisia lääkehuollon toimintaan liittyviä suosituksia ja ohjeita, antaa lausuntoja erilaisissa lääkehoitoihin ja lääkkeiden käsittelyyn liittyvissä asioissa, huolehtii osaltaan lääketurvallisuuteen liittyvästä henkilöstön kouluttamisesta sekä seuraa tutkimustoimintaa kliinisten lääketutkimusten osalta. Riskienhallinnan johtoryhmä Johtoryhmän tehtävänä on ohjata, valvoa ja kehittää sairaanhoitopiirin riskienhallintaa, valmistella riskienhallintapolitiikka ja siihen liittyviä tehtäviä sekä tehdä riskienhallintaa koskevia esityksiä sairaanhoitopiirin johtajalle. Johtoryhmä koordinoi, seuraa ja raportoi sairaanhoitopiirin riskejä sekä riskeihin varautumista. Tehtäväkenttänä on toiminnan, henkilöstön ja omaisuuden riskienhallinta. Ryhmä kokoontuu 2 kertaa vuodessa. IT- johtoryhmä Ryhmä käsittelee uudet hankkeet ja seuraa meneillään olevien hankkeiden edistymistä. ITjohtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Tietoturvallisuusryhmä Ryhmän tehtävänä on tietosuojavastaavan avustaminen ja osallistuminen tietoturvaan liittyviin tehtäviin tietoturvaan liittyvän päivittäisen toiminnan tukeminen ja kehittäminen havaittujen puutteiden ja ongelmien käsittely ja ratkaisujen ohjeistaminen neuvonta tietoturva-asioissa tietoturvaan liittyvien ohjeiden päivittäminen henkilöstön tietoturva-asioihin liittyvä koulutus Ryhmä tukeutuu lainsäädäntöön ja voimassa oleviin ohjeisiin. Ryhmälle kuuluu tietojärjestelmiin liittyvä riskien hallinta yhdessä riskienhallinnan johtoryhmän kanssa. Työryhmä raportoi sairaanhoitopiirin johtajalle.

13 12 Valmiussuunnittelutyöryhmä Koordinoi valmius- ja varautumissuunnittelua ja hyväksyy ohjeet. Ryhmän jäsenet toimivat suuronnettomuustilanteissa johtamisrooleissa. Lääkehoidon turvallisuusverkosto Työryhmä koostuu pääasiassa yksiköiden lääkevastaavista. Ryhmän puheenjohtajana toimii sairaanhoitopiirin potilasturvallisuuskoordinaattori. Työryhmän tarkoituksena on toimia tiedonvälityskanavana lääkitysturvallisuuteen liittyvissä asioissa, luoda yhteisiä toimintatapoja ja hyödyntää HaiPro ilmoituksista saatua tietoa. Keskeisintä ryhmän toiminnassa on avoin tiedonkulku, keskustelu ja yhteistyö yli toimialuerajojen. 2 Raportointi ja ilmoitusmenettelyt 2.1 Potilaslakiin ja potilasvahinkolakiin perustuvat ilmoitukset Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), myöhemmin potilaslaki, turvaa potilaalle oikeuden itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin. Terveydenhuollon toimintayksikön potilasasiamiehen tehtävänä on: 1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa; 2. avustaa potilasta 10 :n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa; 3. tiedottaa potilaan oikeuksista; sekä 4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Muistutuksista, kanteluista ja potilasvahinkoilmoituksista kertyvää tietoa hyödynnetään oppimiseen koko organisaatiossa. Ne täydentävät kokonaisnäkemystä potilasturvallisuuden tilasta organisaatiossa. Henkilökunta informoi potilaita ja omaisia heidän oikeuksista tehdä ilmoituksia. Potilasasiamies avustaa potilasta muistutusten tekemisessä. Jos potilaan hoidossa on tapahtunut hoitovirhe tai vahinko, potilasasiamies neuvoo häntä tekemään vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle sekä hakemaan korvausta potilasvahinkolain perusteella. Potilaiden yhteydenotot potilasasiamies tilastoi Haipro-järjestelmään potilasasiamieslomakkeelle, joista hän raportoi yksiköihin. Potilasasiamies tilastoi vahinkoilmoitukset ja päätökset, joista hän raportoi toimialueille ja sairaanhoitopiirrin johtoryhmään vuosittain ja tarvittaessa.

14 13 Muistutukset Jos potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai siihen liittyvään kohteluun, on hänellä oikeus tehdä muistutus terveydenhoidosta vastaavalle johtajalle. Muistutuksen voi tehdä lomakkeelle, joka löytyy sairaanhoitopiirin internet-sivustolta: Muistutuslomake. Muistutuksen voi lähettää potilasasiamiehelle, joka toimittaa muistutuksen käsiteltäväksi oikealle toimialueelle. Tarvittaessa potilasasiamies neuvoo ja auttaa muistutuksen tekemisessä. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Muistutus osoitetaan sairaanhoitopiirissä toimialueen johtajalle. Kantelut Valvontaviranomaisena toimivalle aluehallintovirastolle voidaan tehdä valvonnanalaista toimintaa koskeva kantelu (hallintokantelu). Kantelu voidaan tehdä kaikenlaisesta toiminnasta, kuten hallintopäätöksistä, tosiasiallisesta toiminnasta tai asiakkaan kohtelusta. Kantelu tehdään Valviraan (Kantelulomake) silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee menehtyneen tai vaikeasti vammatutuneen potilaan hoitoa. Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään aluehallintovirastoon (Kantelulomake). Kantelun voi lähettää myös faksilla tai sähköpostilla. Potilasvahinkoilmoitukset Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että potilaan hoidosta tai kohtelusta saattaa seurata potilasvahinkolaissa (412/74) tarkoitettu vahingonkorvausvastuu, syytteen nostaminen, terveydenhuollon ammatinharjoittamislainsäädännössä tarkoitettu ammatinharjoittamisoikeuksien poistaminen, rajoittaminen tai kurinpitomenettely taikka muussa laissa säädetty kurinpitomenettely, on potilasta neuvottava, miten asia voidaan panna vireille. Potilasasiamies neuvoo ja opastaa vahinkoilmoituksen tekemisessä. 2.2 Potilaiden vaaratapahtumailmoitukset Sähköistä palautejärjestelmää ollaan kehittämässä. Satakunnan sairaanhoitopiirissä ei ole tällä hetkellä erillistä potilaiden sähköistä vaaratapahtumailmoituslomaketta, mutta potilailla on mahdollisuus sähköiseen palautteen antoon sairaanhoitopiirin internetsivuilla: Palautelomake. Ilmoitukset ohjautuvat käsittelyyn ilmoituk-

15 14 seen liittyville toimialueille. Asiakaspalautejärjestelmää ollaan kehittämässä yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. 2.3 Hoitoilmoitustietokanta Terveyshaittaan johtavista vaaratapahtumista ilmoitetaan sairaaloiden hoitoilmoitusjärjestelmään (HILMO). HILMO: on kirjataan komplikaatiodiagnoosi, haittavaikutuksen tyyppi sekä mahdollisesti aiheutuvat uusintatoimenpiteet. Lisäksi järjestelmään kirjataan hoidon haittavaikutus. Hoitoilmoitusrekisterin tiedonkeruussa hoidon haittavaikutuksella tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön antaman hoitoon tai suorittamaan toimenpiteeseen liittyvää odottamatonta seuraamusta, joka aiheuttaa keskimäärin odotettavissa olevaan hoidon tulokseen verrattuna: objektiivista haittaa potilaalle hoidon keston pidentymistä lisääntyneitä hoitokustannuksia Operatiivisessa hoidossa haittavaikutus on erityisesti myös myöhempi suunnittelematon samaan vaivaan tai sairauteen liittyvä uusintatoimenpide. Hoidon haittavaikutuskäyttö koskee sekä hoitojaksoja että pkl-käyntejä. Kaikki hoitojaksoon tai pkl-käyntiin liittyvät haittavaikutukset tulee kirjata potilaan käyntitietoihin. Tiedonkeruu on kolme- luokkainen. luokat ovat: 1. Uusi haittavaikutus. 2. Aiemmin ilmennyt haittavaikutus. 3. Ei liity haittavaikutusta. 2.4 Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta Mikrobilähtöinen seuranta Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella seurataan kliinisen mikrobiologian laboratorion ja infektioyksikön tiiviinä yhteistyönä ja alueen hoitolaitosten kanssa yhdessä toimien monien mikrobien esiintymistä sekä sairaaloissa ja laitoksissa, että avohuollossa. Mm. hoidolle resistenttien bakteerien, Clostridium difficilen, noroviruksen ja hengitystiepatogeenien esiintymistä seurataan. Myös monien muiden tartuntatautien valvontaa toteutetaan samalla konseptilla tehokkaasti.

16 15 Erityisen vastustuskykyisistä mikrobeista (MRSA, ESBL-, KPC-kannat jne), joiden hoidossa tarvitaan eristystoimia, pidetään tartuntatautilain mukaista rekisteriä. Infektioyksikkö huolehtii riskitietojen kirjauksesta potilastietojärjestelmään, jotta tieto varotoimien tarpeesta välittyisi henkilökunnalle. Mikrobilähtöinen seuranta toimii Satakunnassa tällä hetkellä hyvin. Sen kautta pystytään epidemioita tunnistamaan varhain ja ehkäisemään tehokkaasti. Tämä koskee sekä hoitoon liittyviä, että joitakin avosyntyisiä infektioita Hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssiseuranta Kahdesti vuodessa Satakunnan keskussairaalan vuodeosastoilla suoritetaan hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimus, jossa käydään läpi kaikkien osastolla tutkimuspäivänä hoidettavien potilaiden paperit ja mukautettuja CDC:n kriteereitä käyttäen arvioidaan hoitoon liittyvien infektioiden esiintymistä, laatua ja mikrobilääkkeiden käyttöä. Tutkimus toteutetaan vakioiduin viikoin syksyisin ja keväisin hygieniahoitajan, infektiolääkärin, sihteerin ja osastojen henkilökunnan yhteistyönä Hoitoon liittyvien infektioiden insidenssiseuranta Käytettävissämme on SAI-järjestelmä, joka nykyisellään on vain osittain hyödynnetty. Tavoitteena on potilaskohtaisen lääkeosion käyttöönotto, jolloin rakennetaan toimiva yhteys lääkeosion ja SAI-järjestelmän välille. Tarkoituksena olisi, että aina, kun potilaalle määrätään mikrobilääke, ponnahtaisi esiin pikavalikko, jossa on pakko ottaa kantaa antibioottihoidon syyhyn (infektiodiagnoosi) sekä siihen, onko kyseessä hoitoon liittyvä vai kotona alkanut infektio vai ennaltaehkäisevä lääkehoito. Näin olisi mahdollista saada kattavaa tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä ja hoitoon liittyvistä infektioista esim. toimenpiteisiin tai hoitopäiviin suhteutettuna. Kirjaamistyö tulee tehtäväksi potilasta hoitavissa yksiköissä aina antibioottihoitoa määrättäessä. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan prosessi-indikaattoreita Toimiva hygieniatoimikunta THL:n SIRO-jäsenyys (tarkoitus liittyä syksyllä 2012) Mikrobilääkeohjeistus Mikrobilääkekulutuksen seuranta

17 16 Ajantasainen hygieniaohjeistus Alueellinen sairaalan ja muun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rajat ylittävä toiminta (tiivis yhteistyö, konsultaatiot, alueellinen hygieniahoitaja- ja tartuntatautihoitajien verkosto, kunnissa tartuntataudeista vastaavat lääkärit; Tartuntatautityöryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa) Leikkaussalin tarkistuslista ja profylaktisen mikrobilääkityksen oikean ajoituksen seuranta (mahdollistajana SAI-integraatio uuteen leikkaussalijärjestelmään) Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan sisällyttäminen tilankäyttöön ja uudisrakentamiseen, riittävät eristystilat, pyrkimys pieniin potilashuoneisiin Johdon tuki infektioiden torjunnalle. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan tulos-indikaattoreita Käsihuuhteiden kulutuksen seuranta / 1000 hoitopäivää (käytössä, mutta kulutusta olisi lisättävä merkittävästi yli kaksinkertaistettava) Henkilökunnan influenssarokotukset MRSA-löydökset ja sepsikset suhteutettuna väestömäärään Hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimusten tulokset Toimenpidekohtaiset infektioprosentit (seuranta tavoitteena) Käsihygienian ja eristystilakäyttäytymisen observaatiotutkimus (tulisi olla säännönmukaista) Osastojen itse toteuttama käsihygienian seuranta 2.5 Laitteita ja tarvikkeita koskevat ilmoitukset Laitteita ja tarvikkeita koskevasta turvallisuudesta vastaa sairaalainsinööri. Ammattimaisen käyttäjän on TLT lain 25 :n mukaan ilmoitettava terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen ominaisuuksista, suorituskyvyn poikkeamista tai häiriöistä, riittämättömästä merkinnästä, riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta taikka käytöstä. Ilmoitus on tehtävä myös silloin, kun laitteen tai tarvikkeen osuus tapahtumaan on epäselvä. Tapahtumasta on ilmoitettava myös valmistajalle tai tämän edustajalle, koska valmistajalla on ensisijainen vastuu tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. Säteilyä synnyttävien laitteiden käyttöön liittyvistä poikkeavista tapahtumista ja vaaratapahtumista on lisäksi ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle säteilylain 592/1991 perusteella.

18 17 Satakunnan sairaanhoitopiirin ohje: Ohje terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamien vaaratilanteiden hoitoon sekä laiterekisteri-ilmoituksen tekoon. Lisätietoa osoitteesta: sekä Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010. Kaikki laitteisiin ja tarvikkeisiin sekä niiden käyttöön liittyvät vaaratapahtumat ilmoitetaan HaiPro-vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ja tapahtumayksiköksi laitetaan aina se yksikkö, missä laite sijaitsee. Ilmoitukset käsitellään valmiiksi tapahtumayksikössä. Sähkö- ja lääkintälaitetekniikan käsittelijät seuraavat laitteista tehtyjä ilmoituksia ja lisätietojen saamiseksi saattavat olla yhteydessä tapahtumayksikköön. 2.6 Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä (HaiPro) Vaaratapahtumien raportoinnin tavoitteena on potilasturvallisuuden ja hoidon laadun jatkuva parantuminen. Vaaratapahtumista opitaan henkilöstön raportoinnin avulla. Päämäärään päästään oppimalla läheltä piti tilanteista ja haittatapahtumista. Raporteista saatavaa tietoa hyödynnetään tiimien, työyksiköiden ja koko sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisessä. Työntekijöillä on oikeus ja mahdollisuus raportoida vaaratapahtumista. Raportointi on kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Ilmoittaminen perustuu yksilön aloitteellisuuteen. Ilmoitus tehdään luottamuksellisena ja käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoitukset tulevat vain erikseen nimettyjen henkilöiden käyttöön. Vaaratapahtumien raportoinnin kautta saatavaa tietoa ei käytetä hallinnollisiin toimiin yksilöä vastaan. Yksittäisen ilmoituksen käsittely Satakunnan sairaanhoitopiirissä prosessikaaviona esitetään liitteessä 1. Satakunnan sairaanhoitopiirissä pyritään luomaan yhteisesti sovittuja käytäntöjä seurauksiltaan vakavien tai muuten merkityksellisten haittatapahtumien käsittelyyn ja palautteiden saamiseen. Kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden perehdyttämiseen kuuluu poikkeamien raportoinnin ja niistä oppimisen hallinta. Vaaratilanteista ja turvallisuusriskeistä tulee ilmoittaa ainakin silloin, kun ilmoitus voi johtaa potilasturvallisuuden paranemiseen muut voivat oppia ilmoituksen kautta saatavasta tiedosta toimintajärjestelmä ja sen sisältämät turvallisuuden hallintakeinot eivät toimineet tarkoitetulla tavalla.

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus

Potilasturvallisuuskatsaus Potilasturvallisuuskatsaus Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Miksi potilasturvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota? joka vuosi kuolee tieliikenteessä

Lisätiedot

Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto

Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto Lasse Lehtonen Vaaratapahtumien raportointiverkosto 3.10.2013 Kansallinen potilasturvallisuusstrategia, STM 29.1.2009 Visio - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset

LIITE 5. Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset 67 (75). Vaaratapahtumajoukon tarkastelua ohjaavat kysymykset A. Kysymykset ilmoittavan yksikön (osaston) tasolla tapahtuvaan tarkasteluun YKSIKÖN VAARATAPAHTUMAT Mitä ilmoitetut vaaratapahtumat meille

Lisätiedot

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori

Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014. Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuskatsaus PTH jaosto 6.3.2014 Maijaterttu Tiainen ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Potilasturvallisuuden kehittäminen Sosterissa S o s t e r i n a r v o t Säädöstausta Turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN

VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN VSHP ENNEN JA JÄLKEEN HANKKEEN Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Timo Toivonen Hallintoylihoitaja Marina Kinnunen VSHP ennen hanketta Mitä tehtiin ja mitä näyttöä Elämää hankkeen jälkeen HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma THL:n hankkeen sisältö Kouvolan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Potilasturvallisuuden kehittämistarpeen taustaa Sisällöltään laaja asia, jonka hallinta

Lisätiedot

Lääkehoidon riskit

Lääkehoidon riskit Lääkehoidon riskit 11.1.2016 1 Toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin (riskeihin)

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSteemapäivä. Kouvolan kaupunki 14.5.2012

POTILASTURVALLISUUSteemapäivä. Kouvolan kaupunki 14.5.2012 POTILASTURVALLISUUSteemapäivä Kouvolan kaupunki 14.5.2012 Potilasturvallisuustyön tuloksia Kouvolan kaupungilla Potilasturvallisuussuunnitelma ydinkohdat Lääketurvallisuuden varmistaminen prosessikuvaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6

Potilasturvallisuutta. yhdessä edistämään. Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuutta yhdessä edistämään Esitteitä 2007:6 Potilasturvallisuus on osa hoidon laatua. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan. Hoito ei kuitenkaan aina suju

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira

Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira Ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Minna Kymäläinen/ Valvira 17.10.2014 1 Luennon sisältö Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Määräys 4/2010 Vaaratilanteet Ilmoitettavat tapahtumat Ilmoittamiseen

Lisätiedot

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

9.11.2014. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Potilasturvallisuus periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas- ja lääkehoidon

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelm

Potilasturvallisuussuunnitelm Potilasturvallisuussuunnitelm Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY 3 1.1 Johdanto 3

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin riskienhallinnan politiikka

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin riskienhallinnan politiikka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin riskienhallinnan politiikka 1. Johdanto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Siihen kuuluu sisäinen valvonta sekä riskienhallinta,

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus. Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät

Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus. Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Potilasturvallisuutta taidolla Laki ja potilasturvallisuus Petri Volmanen 12.3.2013 39. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Potilasturvallisuus asiakokonaisuutena ensi kerran terveydenhuoltolaissa

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 8 / 2016 1 (6) Lääkehoitosuunnitelman laatiminen HUS:ssa Lääkehoidon turvallisuus Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

24.9.2015 24.9.2015 1 Potilasturvallisuusstrategiasta käytännön toiminnaksi Edistämme potilasturvallisuutta yhdessä 2009-2013 Asetus 341/2011 Laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE Yhttmk Kyhallitus 21.1.2014 23.1.2014 Sisällysluettelo Johdanto 4 1. Ppky Selänteen laatu- ja turvallisuuspolitiikka 4 1.1. Laatu- ja potilasturvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 2 POTILASTURVALLISUUDEN KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 3 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Parhaat käytännöt potilasturvallisuuden edistämiseksi. Marina Kinnunen, johtajaylihoitaja, VSHP Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri, SatSHP

Parhaat käytännöt potilasturvallisuuden edistämiseksi. Marina Kinnunen, johtajaylihoitaja, VSHP Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri, SatSHP Parhaat käytännöt potilasturvallisuuden edistämiseksi Marina Kinnunen, johtajaylihoitaja, VSHP Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri, SatSHP Suomen Potilasturvallisuusyhdistys Suomen Potilasturvallisuusyhdistys

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu ky Sisällysluettelo 1. POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA 3 1.1 Johdanto 3 1.2. Perusteet 4 1.3. Johtaminen 4 1.4. Potilaan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä. Luennoitsija / tilaisuus / päiväys

Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä. Luennoitsija / tilaisuus / päiväys Potilasturvallisuus ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmä HaiPro Lapin sairaanhoitopiirissä Miten organisaation turvallisuuden tilaa tulisi arvioida ja edistää? Tarkastellaan näkyvää, Pyritään saamaan

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla -

HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - HaiPro verkostotapaaminen - HAIPRO vaara ja haittatapahtumien raportointi Kotkan kaupungilla - Projektipäällikkö Sara Haimi-Liikkanen Projektityöntekijä Minna Labbas 24.11.2011 HaiPro Kotkan kaupungilla

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä 3 1.2 Suunnitelman

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Laiteosaamisen merkitys potilasturvallisuudelle

Laiteosaamisen merkitys potilasturvallisuudelle Laiteosaamisen merkitys potilasturvallisuudelle Tuula Saarikoski Potilasturvallisuuskoordinaattori, Sh, TtM, tohtorikoulutettava tuula.saarikoski@ksshp.fi 17.11.2017 Osastonhoitajien koulutusiltapäivä

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle

Infektio uhka potilasturvallisuudelle Infektio uhka potilasturvallisuudelle JAANA INKILÄ POTILASASIAMIES HUS, HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 39. VALTAKUNNALLISET SAIRAALAHYGIENIAPÄIVÄT 12.3.2013 Potilasasiamiestyö 2 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen

Vaaratilanneilmoitusmenettely Minna Kymäläinen Vaaratilanneilmoitusmenettely 26.5.2016 Minna Kymäläinen Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. Vaaratilanteista ilmoittaminen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen (Mikkelin seutusote) (Palvelutuotantoyksiköt: Kangasniemi, Mikkeli ( Hirvensalmi, Mikkeli ja Puumala) Mäntyharju, Pertunmaa POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Laadittu:

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos.

Muistutukset. Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos. Muistutukset Helena Mönttinen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti

POTILASTURVA. POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti POTILASTURVA POTILASTURVALLISUUS LAATU- JA KILPAILUVALTIKSI - tutkimus- ja kehitysprojekti 1.8.2010-31.12.2012 Yhteistyössä: VTT, Työterveyslaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri, Awanic Oy, Huperman Oy, NHG

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Sosiaali- ja terveysministeriön näkemys vakavien vaaratapahtumien tutkintaan Anne Koskela Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen turvallisuuskävelyt työkaluna

Potilasturvallisuuden johtaminen turvallisuuskävelyt työkaluna Potilasturvallisuuden johtaminen turvallisuuskävelyt työkaluna Arto Helovuo M.Sc. (Human Factors and Systems Safety) Lentokapteeni, Finnar Oyj Toimialajohtaja, Qreform Oy Turvallisuuden hallinnan lähtökohtia

Lisätiedot

Ajankohtaista potilasturvallisuudesta

Ajankohtaista potilasturvallisuudesta Ajankohtaista potilasturvallisuudesta 3.11.2011 yhteistyöseminaari Leena Lang Missä mennään? 18.3.2010 yhteistyöseminaari : Turvallisuus on tunne, joka sinulla on, ennen kuin olet tajunnut tilanteen. >

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua

Lisätiedot

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014

Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014 Oulunkaaren potilasturvallisuussuunnitelma 2013-2014 Potilasturvallisuustyöryhmä 3.12.2012 Palvelutuotantolautakunta xx 20.2.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Oulunkaaren organisaatio...4 3. Potilasturvallisuuden

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Kehittämispäällikkö Ritva Salmi 3.10.2013

Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Kehittämispäällikkö Ritva Salmi 3.10.2013 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma Kehittämispäällikkö Ritva Salmi 3.10.2013 4.10.2013 1 Ohjelma on osa jatkumoa Laadun ja potilasturvallisuuden kansallinen monitorointi, kehittäminen, tutkimus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla- ohjelma Laatu- ja potilasturvallisuus suunnitelma Olli Väisänen, LT Ylilääkäri THL POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Sosiaali- ja terveyspalvelun toimiala 3 3. Potilas ja asiakasturvallisuustyö 3 3.1. Valtakunnallisen tason

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS / HAIPRO

POTILASTURVALLISUUS / HAIPRO Jaana Inkilä HUS, Hyvinkään sha Potilasasiamies, potilasturvallisuus 22.11. 2013 1 SISÄLTÖ Esimiehen vastuu potilasturvallisuudesta Potilasturvallisuus ja HaiPro HUS, Hyvinkään alueella Naisten HaiPro

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Nina Elomaa Hygieniahoitaja Vaasan keskussairaala Hoitoon

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportoinnin ja siitä saatavan tiedon hyödyntamisen linjaukset

Vaaratapahtumien raportoinnin ja siitä saatavan tiedon hyödyntamisen linjaukset Vaaratapahtumien raportoinnin ja siitä saatavan tiedon hyödyntamisen linjaukset 7.9.2009 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Raportointitvk:n puheenjohtaja Hallintoylilääkäri, Kuntaliitto Kiitokset: Juhani Ojanen

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira

Omavalvonnan työpaja. Riitta Husso Valvira Omavalvonnan työpaja Riitta Husso 22.11.2017 Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä käytössä Valviran

Lisätiedot

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira

Omavalvonnan työpaja Oulu Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira Omavalvonnan työpaja Oulu 15.11.2017 Elina Uusitalo ylitarkastaja Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt (SHL 47, SosPaL 6 ja VPL 23 ) Valviran määräys 1/2014 Sosiaalityössä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden toteutuminen Lapin keskussairaalassa 2013

Potilasturvallisuuden toteutuminen Lapin keskussairaalassa 2013 Potilasturvallisuuden toteutuminen Lapin keskussairaalassa 2013 Potilas- ja omaisneuvoston kokous 9.6.2014 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Potilasturvallisuuskoordinaattori Seija Miettunen Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski

Osastotunti. Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Osastotunti Tammikuu 2013 Maria Korkiakoski Projektityö Tarkistuslista suullisiin raportointitilanteisiin Oulaskankaan sairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolle Taskumallinen kaksipuolinen tarkistuskortti,

Lisätiedot

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Riskienhallinta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Omavalvonta on riskienhallintaa -seminaari 22.11.2017 Jaana Keränen, VTT

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Mikko Valkonen ESAVI] 22.11.2017 1 Infektioiden torjunta 1.3.2017 voimaan astuneen uudistetun tartuntatautilain

Lisätiedot

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen!

Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! 1 Hoitovirheistä ja läheltä piti tilanteista oppiminen! Erna Snellman, lääkintöneuvos, dosentti, STM 2 Primum est non nocere - Do not harm Hippocrates Hoito ei saa olla vaarallisempaa kuin sen antamatta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot