Ympäristöliiketoiminta 2009 Täyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöliiketoiminta 2009 Täyttöohjeet"

Transkriptio

1 Ympäristöliiketoiminta 2009 Täyttöohjeet Tämä kysely koskee yrityksenne ympäristöliiketoimintaa vuonna Ympäristöliiketoiminnan tuotannoksi lasketaan valmistamanne ympäristöliiketoiminnan tuotteet, tekniikat ja tarjoamanne palvelut. Yrityksen tiedot Täyttäkää yrityksenne ja yhteyshenkilönne yhteystiedot. Jos sähköisen lomakkeen esitäytetyissä tiedoissa on virheitä, korjatkaa ne ystävällisesti vanhan tiedon päälle. Harmailla riveillä olevat tiedot korjataan kyselyn lopussa olevaan Lisätietoja -kenttään. Perustiedot Merkitkää tähän Kyllä, mikäli yrityksellänne oli ympäristöliiketoimintaan laskettavaa tuotantoa vuonna Arvioikaa ympäristöliiketoiminnan osuus prosentteina yrityksenne liikevaihdosta. Kuvailkaa tuotantoanne omin sanoin ja merkitkää ympäristöliiketoiminnan tuotannon aloitusvuosi. Mikäli yrityksellänne ei ollut ympäristöliiketoiminnan tuotantoa vuonna 2009, merkitkää Ei. Siinä tapauksessa voitte sähköisellä lomakkeella siirtyä kyselyn loppuun, laittaa merkinnän Tiedot lopulliset -ruutuun ja painaa Lähetä -painiketta. Tuotanto Ympäristöliiketoiminnan tuotannoksi lasketaan valmistamanne ympäristöliiketoiminnan tuotteet, tekniikat ja tarjoamanne palvelut. Ympäristöliiketoiminnan tuotanto merkitään taulukkoon tuoteluokkatasolla. Varastot lasketaan myös mukaan, jos ne on myyty kirjanpidon mukaan vuonna Osamaksukaupan myyntitulot merkitään myös tähän mikäli tuote (tuote, tekniikka, palvelu) on luovutettu asiakkaalle vuonna Koko myyntitulo kirjataan silloin tälle vuodelle. Esimerkkivastaus: Tuoteluokka Tuotantolaji Myynti kotimaahan, euroa (ilman veroja) Myynti ulkomaille, euroa (ilman veroja) Puhtaan tekniikan tuotannon osuus kokonaismyynnistä, prosenttia 05 Maaperän sekä pohja- ja 1 Tuote pintavesien suojelu ja puhdistus 12 Energiantuotanto uusiutuvista 2 Tekniikka energialähteistä 12 Energiantuotanto uusiutuvista 3 Palvelu energialähteistä Yhteensä

2 2 Tuoteluokka Tuoteluokkia on 17 kappaletta. Kyselyyn vastataan tieto vain niistä tuoteluokista, jotka liittyvät yrityksenne tuotantoon. Valitkaa tässä, mihin tuoteluokkaan/tuoteluokkiin yrityksenne tuotanto liittyy. Jos tietty tuote (tuote, tekniikka tai palvelu) liittyy useampaan tuoteluokkaan, se merkitään sen tuoteluokan alle johon se pääasiallisesti kuuluu. Mikäli useampi tuote liittyy samaan tuoteluokkaan, ne merkitään yhteenlaskettuina yhdelle riville. Sähköisellä lomakkeella painamalla Tuoteluokka -otsikon alapuolella olevaa "Lisää uusi rivi" -painiketta saatte näytölle uuden rivin. Kun haluatte poistaa kokonaisen rivin, laittakaa merkki sen rivin perässä olevaan ruutuun ja painakaa "Poista valitut rivit" -painiketta. Paperilomakkeella tuoteluokat merkitään taulukkoon vain niiden numeroilla (01-17). Tuoteluokkien kuvaukset: 01 Ulkoilman ja ilmastonsuojelu kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä (Kasvihuonekaasut: CO2, CH4, N2O, HFC- ja PFC -yhdisteet, SF6) kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät prosessimuutokset kasvihuonekaasupäästöjen käsittely 02 Ulkoilman ja ilmastonsuojelu muilla keinoin kuin kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä (NOx, SOx, CO, VOC, CFC, hiukkaset) päästöjä vähentävät prosessimuutokset (kasvihuonekaasupäästöt luokkaan 01) päästöjen käsittely (kasvihuonekaasupäästöt luokkaan 01) muut ilman puhtauteen ja suojeluun liittyvät toimet 03 Jätevesien käsittely (kiintoaine, BOD/ COD, N, P, metallit, mikrobit) vesien pilaantumista vähentävät prosessimuutokset jätevesien määrän vähentämiseen liittyvä toiminta jätevesien käsittely viemärit, lietekaivot, sakokaivot, septitankit jäähdytysvesien käsittely muut jätevesien käsittelyyn liittyvät toimet 04 Jätehuolto (tavalliset jätteet ja ongelmajätteet) jätteiden synnyn ehkäisy jätteiden keräys ja kuljetus jätteiden lajittelu, käsittely jätteiden sijoitus (myös väli- ja loppusijoituspaikkojen valvonta ja jälkikunnostus)

3 3 jätteiden kierrätys ja kompostointi (jätteeksi ei lasketa uusioraaka-ainetta, joka otetaan käyttöön eroteltuna sen syntypaikassa, se merkitään luokkaan 12 tai 15) jätteenpoltto matala-radioaktiivisen jätteen keräys, kuljetus ja käsittely (korkea-aktiivisen jätteen säteilyltä suojaaminen merkitään luokkaan 08) mittaus ja seuranta muut jätehuoltoon liittyvät toimet 05 Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu ja puhdistus pilaavan aineen imeytymisen ja leviämisen ehkäisy pilaantuneen maa-aineksen ja maaperän puhdistaminen pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen pilaantuneen pintaveden puhdistaminen (suoranaiset vesistökunnostukset merkitään luokkaan 07) muut maaperän sekä vesien suojeluun ja puhdistukseen liittyvät toimet 06 Melun ja tärinän torjunta (poislukien työsuojelu) päästölähteeseen kohdistuva melun ja tärinän ehkäisy melun ja tärinän eristys ja kuulosuojaus meluvallien rakentaminen muut melun ja tärinän torjuntaan liittyvät toimet 07 Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu eläin- ja kasvilajien suojelutoimet (esim. uhanalaisten lajien palauttaminen luontoon) eläin- ja kasvilajien elinympäristöjen suojelu ja ennallistaminen luonnonmukaisten maisemien suojelu ja ennallistaminen luonnonsuojelualueiden hoito vesistöjen kunnostus (pilaantuneiden vesistöjen puhdistus merkitään luokkaan 05) muut luonnon monimuotoisuuteen ja maiseman suojeluun liittyvät toimet 08 Säteilyltä suojaaminen ympäristön suojaaminen säteilyltä radioaktiivisen jätteen käsittelyssä ja kuljetuksessa (poislukien työsuojelu ja ydinvoimalat; matala-radioaktiivinen jäte merkitään luokkaan 04) 09 Ympäristönsuojeluun liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta ympäristönsuojeluun liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta (eli kaikki luokkiin liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta merkitään tähän luokkaan) 10 Muut ympäristönsuojeluun liittyvät toimenpiteet ympäristönsuojeluun ja -hygieniaan liittyvät laboratoriopalvelut ympäristönsuojeluun liittyvä työpaikkakoulutus ja -harjoittelu ympäristönsuojeluun liittyvät tieto- ja viestintäjärjestelmät muut ympäristönsuojeluun liittyvät toimet, jotka eivät sisälly luokkiin 01 09

4 4 11 Vesivarojen hallinta vedensäästöön liittyvät prosessimuutokset muut vedensäästötoimet vedenhukan ja vesivuotojen vähentäminen (poislukien vesihuoltojärjestelmät eli vedenotto, veden johtaminen ja sen jakelu) kuivakäymälöiden rakentaminen 12 Energiantuotanto uusiutuvista energialähteistä biopolttoaineiden ja bioenergian tuotanto (poislukien turve) tuulivoimatuotanto maalämmön talteenotto aurinkoenergian talteenotto vesivoimatuotanto muihin uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto kierrätyspolttoaineisiin 1 perustuva energiantuotanto (jätteenpoltto merkitään luokkaan 04) 13 Lämmön/ energian tehokas käyttö uusiutumattomien energialähteiden 2 käytön vähentäminen lämmön ja energian tuotannossa lämmön ja energian tuotantoon liittyvän hävikin vähentäminen lämmön ja energian säästötoimet (esim. kolminkertaiset ikkunat, matalaenergiarakentamiseen liittyvät komponentit, rakennustekniset parannustoimenpiteet, lämpöpumput) mittaus ja seuranta muut lämmön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyvät toimet 14 Fossiilisten energialähteiden käytön vähentäminen energiahuollon ulkopuolisilla aloilla uusiutumattomien energialähteiden käytön vähentäminen energiahuollon ulkopuolisilla aloilla (esim. muovien, kemikaalien, kumin tuotannossa) 15 Uusiutumattomien luonnonvarojen hallinta uusiutumattomien luonnonvarojen 3 käytön tehostaminen hävikin vähentäminen sekä jätteiden ja kuonan synnyn ehkäiseminen kierrätysmateriaalien käytön lisääminen tuotannossa (kierrätyspolttoaineet merkitään luokkaan 12) uusioraaka-aineiden käytön lisääminen tuotannossa 16 Luonnonvarojen hallintaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta luonnonvarojen hallintaan liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta (eli kaikki luokkiin liittyvä tutkimus ja kehittämistoiminta merkitään tähän luokkaan) 1 Kierrätyspolttoaineet ovat syntypaikalla lajitellusta yhdyskuntajätteestä tai siihen rinnastettavasta kauppojen ja teollisuuden jätteestä valmistettua polttoainetta. 2 Uusiutumattomia energialähteitä ovat: öljy, hiili, turve, maakaasu 3 Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat esimerkiksi fossiiliset polttoaineet, mineraalit ja kiviaines

5 5 17 Muut luonnonvarojen hallintaan liittyvät toimenpiteet luonnonvarojen hallintaan liittyvä mittaus ja seuranta luonnonvarojen hallintaan liittyvät laboratoriopalvelut luonnonvarojen hallintaan liittyvät tieto- ja viestintäjärjestelmät muut luonnonvarojen hallintaan liittyvät toimet, jotka eivät sisälly luokkiin Tuotantolaji Valitkaa tässä sarakkeessa, mitä tuotantolajia kyseisen tuoteluokan (lueteltu edellä) tuotanto edustaa. Tuotantolaji on joko tuote, tekniikka tai palvelu. Jos tuotantonne samassa tuoteluokassa edustaa useaa eri tuotantolajia, kullekin niistä tehdään oma rivinsä (ks. esimerkkivastaus kohdassa Tuotanto ). Paperilomakkeella tuotantolajit merkitään taulukkoon joko numerolla (1-3) tai sanalla (tuote, tekniikka tai palvelu). 1 Tuotteella tarkoitetaan fyysistä hyödykettä (kesto- tai kertakäyttöhyödyke). Tuote on tietyn yrityksen lopputuote (voi myös olla toiselle yritykselle alihankintakomponentti), jolla on ympäristön pilaantumista estävä tai luonnonvaroja säästävä tarkoitus. Poisluettuja ovat tällaisen tuotteen asentaminen ja huolto, jotka lasketaan tässä kyselyssä palveluiksi. 2 Tekniikalla tarkoitetaan sitä tietotaitoa, joka liittyy teknisiin prosessien ja tuotteiden valmistamiseen. Tähän voi sisältyä teknologiaa, välineitä, keinoja, menetelmiä, järjestelmiä ja niin edelleen, joilla on ympäristön pilaantumista estävä tai luonnonvaroja säästävä tarkoitus. Poisluettuja ovat tällaisen tekniikan asentaminen ja huolto, jotka lasketaan tässä kyselyssä palveluiksi. 3 Palvelulla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristöliiketoiminnan tuotteen tai tekniikan asentamiseen, käyttöönoton opastukseen ja huoltoon. Se voi myös olla toimintaa, joka liittyy ympäristöliiketoiminnan koulutukseen, muuhun opastukseen, tiedottamiseen ja tiedonhallintaan. Myös konsultointi ja ympäristövaikutusten arviointi lasketaan palveluiksi. Myynti kotimaahan Merkitkää tähän vuonna 2009 ympäristöliiketoiminnan kotimaan myynnistä saatu tulo euroissa, ilman alennuksia). Myös varastojen myynti merkitään tähän, siltä osin kuin ne on kirjattu myydyiksi vuonna Myös osamaksukaupan myynti merkitään tähän mikäli tuote (tuote, tekniikka, palvelu) on luovutettu asiakkaalle vuonna Koko osamaksun myyntitulo kirjataan silloin tälle vuodelle. Sähköisellä lomakkeella sarakkeen luvut lasketaan automaattisesti yhteen Yhteensä -riville. Paperilomakkeella tulee Teidän itse laskea sarakkeen luvut yhteen Yhteensä -riville. Myynti ulkomaille Merkitkää tähän vuonna 2009 ympäristöliiketoiminnan ulkomaan myynnistä saatu tulo euroissa, ilman alennuksia). Myös varastojen myynti merkitään tähän, siltä osin kuin ne on kirjattu myydyiksi vuonna Myös osamaksukaupan myynti merkitään tähän mikäli tuote (tuote, tekniikka, palvelu) on luovutettu asiakkaalle vuonna Koko osamaksun myyntitulo kirjataan silloin tälle vuodelle.

6 6 Sähköisellä lomakkeella sarakkeen luvut lasketaan automaattisesti yhteen Yhteensä -riville. Paperilomakkeella tulee Teidän itse laskea sarakkeen luvut yhteen Yhteensä -riville. Puhtaan tekniikan tuotanto Merkitkää tähän arvio siitä, mikä osuus yrityksenne ympäristöliiketoiminnan kokonaismyynnistä on puhtaan tekniikan tuotantoa prosentteina. Puhtaan tekniikan tuotannolla (englanninkielellä cleantech, lyhennys sanoista clean technology) tarkoitetaan kaikkia tuotteita, tekniikoita ja palveluita, jotka tuotantoprosessissaan tai käytössään aiheuttavat vaihtoehtojaan vähemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat vähemmän luonnonvaroja. Puhtaan tekniikan tuote on siis ympäristönäkökohdiltaan parempi kuin vastaava, saman käyttötarkoituksen omaava tuote. Vertailukohtana voidaan pitää keskimääräistä kansallista tasoa tämän tuotteen tuotannossa tai käytössä. Investoinnit Merkitkää tähän yrityksenne investoinnit kotimaan ympäristöliiketoimintaan vuonna 2009 euroina, ilman alennuksia). Kysely koskee kiinteitä bruttoinvestointeja, eli uusia- ja korvausinvestointeja käyttöomaisuuteen. Investoinneista syntyvä menoerä merkitään sille vuodelle, mille se on yrityksenne kirjanpidossa kirjattu. Tässä kyselyssä kysytään vuoden 2009 kirjanpidon mukaisia investointeja. Asiakkaat Merkitkää tähän ympäristöliiketoimintanne asiakkaat Suomessa vuonna 2009 prosentteina. Kysymys koskee myynnistä saadun tulon (=myyntiarvon) jakautumista eri asiakastoimialoilta. Viimeisenä vaihtoehtona on "14 Muu yksityinen tai julkinen toiminta", eli muut asiakkaat jotka pyydetään kuvaamaan erilliseen kenttään. Sarakkeen lukujen yhteenlasketun summan tulee olla 100 prosenttia Yhteensä -rivillä. Vienti Vienti kattaa valmistamanne ympäristöliiketoiminnan tuotteiden, tekniikan ja tarjoamanne palveluiden viennin. Merkitkää tähän Kyllä jos yrityksellänne oli ympäristöliiketoiminnan vientiä vuonna Jos yrityksellänne ei ollut ympäristöliiketoiminnan vientiä vuonna 2009, merkitkää Ei. Siinä tapauksessa voitte sähköisellä lomakkeella siirtyä kyselyn loppuun, laittaa merkinnän Tiedot lopulliset -ruutuun ja painaa Lähetä -painiketta. Viennin arvo Merkitkää tähän yrityksenne ympäristöliiketoiminnan vientiä koskevat tiedot vuodelta 2009 euroina, ilman alennuksia). Kysymys koskee ulkomaan myynnistä saatuja tuloja (=myyntiarvo). Yhteensä -rivin summan tulee olla sama kuin "Tuotanto"-taulukon "Myynti ulkomaille"-sarakkeen summan. EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt Kuningaskunta (=Iso-Britannia). Muut maat: muut kuin EU-maat.

7 7 Lisätietoja Merkitkää tähän lisätietoja ja kommentteja yrityksenne yhteystietoihin, ympäristöliiketoimintaan tai tähän kyselyyn liittyen. Tietojen tallentaminen Sähköisellä lomakkeella voitte tallentaa lomakkeelle täyttämänne tiedot halutessanne Tallenna - painikkeella, vaikka lomakkeen tiedot eivät olisikaan vielä lopulliset. Tällöin voitte palata lomakkeeseen myöhemmin. Lomakkeen tietojen ollessa lopulliset, laittakaa merkintä lomakkeen lopussa olevaan Tiedot lopulliset - ruutuun ja painakaa Lähetä -painiketta. Vastauksenne lähetetään tällöin Tilastokeskukseen. Paperilomakkeen palautusosoite löytyy lomakkeen lopusta.

Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet

Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet Ympäristöliiketoiminta 2012 Täyttöohjeet Tämä kysely koskee yrityksenne ympäristöliiketoimintaa vuonna 2012. Ympäristöliiketoiminnan tuotannoksi lasketaan valmistamanne ympäristöliiketoiminnan tuotteet

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-461-5 (pain.)

Lisätiedot

Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen. Tehty KUTU-projektissa

Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen. Tehty KUTU-projektissa Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen laatimiseen Tehty KUTU-projektissa 2 Ohje kunnan ympäristötilinpäätöksen laatimiseen Tehty KUTU-projektissa Henna Knuutila Efeko Oy EFEKO OY 2007 3 Taitto: Heidi Kekälinen,

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia

SÄHKÖINEN KYSELY: TÄYTTÖOHJE. Yrityksen tiedonantovelvollisuus perustuu lakiin. Yksittäistä yritystä koskevat tiedot ovat salaisia Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2013 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 26.9.2014. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta 2004 2006

Yritysten innovaatiotoiminta 2004 2006 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00022 TILASTOKESKUS Puh. (09) 17341, Faksi (09) 1734 2465 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Kerätyt tiedot

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2009 Kyselyyn tulee vastata viimeistään 16.9.2010. Tilastokeskus kerää vuosittain tietoja Suomessa sijaitsevien konsernien ulkomailla sijaitsevista tytäryhtiöistä ja

Lisätiedot

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Johdanto Kaikki kaupunginjohtajien yleiskokousaloitteen allekirjoittajat sitoutuvat esittämään kestävyys periaatteiden

Lisätiedot

Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4)

Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) Tutkimusyhteistoiminta -lomakkeiden täyttöohjeet Hallinnollisten lomakkeiden täyttäminen (sivut A1 B4) 1. Ehdotuksen koko nimi Käyttäkää selkeää ja ymmärrettävää nimeä, joka on korkeintaan 20 sanan pituinen

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO Infrastruktuuri 1 (6) Mikael Ohlström/Helena Vänskä 4.2.2008 1 (6) KOMISSION ILMASTO- JA ENERGIAPAKETTI MERKITTÄVIMMÄT PÄÄKOHDAT Ehdotus päästökaupan muutosdirektiiviksi vuosille 2013 2020 Päästöoikeuksien maakohtaisesta taakanjaosta ja kansallisista päästöoikeuksien

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä

Yleistä suomalaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden tietojen täyttämisestä Täyttöohje Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla -tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien konserniyritysten ulkomailla olevien tytär- ja osakkuusyhtiöiden sijaintia,

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

EKOenergia-verkosto ja -merkki

EKOenergia-verkosto ja -merkki EKOenergia-verkosto ja -merkki Tämän tekstin alkuperäinen versio on englanninkielinen. Käännöksiin liittyvissä ristiriitatilanteissa käytetään englanninkielistä versiota. Jos sinulla on ehdotuksia tämän

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖN SELVITYS

TOIMINTAYMPÄRISTÖN SELVITYS Ympäristöalan viennin rahoitus- ja liiketoimintamallit (FENEX) TOIMINTAYMPÄRISTÖN SELVITYS Baltian maiden, Venäjän ja Ukrainan vesi-, jäte- ja energiasektorin investointitarpeet ja niiden rahoitusmekanismit,

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki 2001

Riihimäen kaupunki 2001 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2000 Riihimäen kaupunki 2001 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki puh. (019) 7411 www.riihimaki.fi ISBN 951-8952-68-X Riihimäen kirjapaino Riihimäki 2001 SISÄLLYS

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012

Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 12.3.2012 Suomen Pankki Vastausohje 1 (13) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto TILINPÄÄTÖSPOHJAINEN KYSELY YRITYKSILLE, JOILLA ON ULKOMAINEN EMO VUODEN 2011 LOPUSSA (SSS Vuosikysely, Suora sijoitus Suomeen) Tiedot

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet

SUOMI EUROOPASSA 2002. haastattelijoiden työohjeet TILASTOKESKUS 4.9.2002 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut 00022 TILASTOKESKUS SUOMI EUROOPASSA 2002 (ESS eli European Social Survey) haastattelijoiden työohjeet 1. Tutkimuksen taustaa ESS (European Social

Lisätiedot

Puupolttoaineiden pienkäyttö

Puupolttoaineiden pienkäyttö Puupolttoaineiden pienkäyttö Toimittanut Iiris Lappalainen Tekes Puupolttoaineiden pienkäyttö Eija Alakangas Ari Erkkilä Martti Flyktman Satu Helynen Kari Hillebrand Markku Kallio Iiris Lappalainen Mauri

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot