ESR-hankkeet v Pirkanmaan TE-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-hankkeet v. 2008-2009. Pirkanmaan TE-keskus 30.11.2009"

Transkriptio

1 ESR-hankkeet v Pirkanmaan TE-keskus

2 Kehittämishankkeille myönnetty rahoitus v (20,4 milj. euroa) Yrittäjyyden edistäminen 1,0 milj. euroa Osaamista pk-yrityksiin 6,8 milj. euroa Alueellinen ennakointi 0,6 milj. euroa Työvoimavarat liikkeelle 5,6 milj. euroa Välityömarkkinoiden kehittäminen 4,5 milj. euroa Maahanmuuton edistäminen 1,9 milj. euroa Pirkanmaan TE-keskus

3 Maahanmuuton edistäminen Työvoiman maahanmuutto TE-toimistojen palvelujen kehittäminen Pro Labour Immigratum TyöMaa ALMA alueellisen maahanmuuton kehittämishanke Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelut

4 S11023 LS Kohderyhmät Tulostavoitteet Työvoiman maahanmuutto TE-toimiston palvelujen kehittäminen Toteuttaja: Pirkanmaan TE-keskus Kesto: ) Just on time kohderyhmä: EU/ETA maiden kansalaiset ja muut maahanmuuttajat, joilla on vakituinen tai jatkuva oleskelulupa Suomessa heidän alkuperäisestä kotimaastaan riippumatta (TEM ohje 1160/023/2008) ja jotka ovat irtisanottuja tai pidempään lomautettuina tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 2) For the future -kohderyhmä: Pirkanmaan alueen työnantajat, joilla on rekrytointitarpeita, projektit, TE-toimistot ja muut sidosryhmät Pirkanmaan alueella (oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt, työnantaja- ja elinkeinojärjestöt, työntekijäjärjestöt), EUREStyönvälitysverkosto EU/ETA maissa, EU/ETA-maista rekrytoitavat työntekijät. 1) Pystytään muodostamaan kokonaiskuva kohderyhmän asiakasmääristä ja palvelujen tarpeesta Pirkanmaan alueella 2) Voidaan tehokkaasti testata ja kehittää uusia tietylle asiakassegmentille räätälöityjä toimintamalleja/palveluita 3) Autetaan TE-toimiston asiakkaita, virkailijoita sekä palveluverkostoa erikoistilanteessa: nykyisessä taloudellisessa tilanteessa sekä TE-toimiston huonossa henkilöstöresurssitilanteessa erikoisryhmien palvelu on ontuvaa. Hankkeen kohderyhmä on uusi asiakassegmentti TE-toimistossa ja hankkeen avulla voidaan turvata kohderyhmän asianmukaisten ja kehittyvien palveluiden saanti sekä kehitettyjen palveluiden integrointi ja vakiinnuttaminen TE-toimiston palveluverkoston palveluvalikoimaan. 4) Edesautetaan konkreettisen yhteistyön kehittymistä lähialueiden TE-toimistojen, TEkeskuksen, muiden hankkeiden ja sidosryhmien sekä yksityisten palveluntuottajien välillä Just on time : a)työvoimapalveluiden tehostaminen hakemalla uutta palvelumallia yhdessä Työmaahankkeen kanssa työperusteisesti maahan muuttaneiden ja nyt työttömäksi jääneiden tai jäävien henkilöiden kohdalla. Edellä mainitun kohderyhmän opastus-, ohjaus- ja asettautumispalveluiden järjestäminen, osaamisen ja työllistymisen esteiden selvittäminen uuteen työhön sijoittumisen edistäminen. Uudenlaisten koulutusmallien kehittäminen kyseiselle kohderyhmälle. b)työperusteisesti maahan muuttaneiden työttömyysuhan alla olevien/jo työttömien henkilöiden palvelutilanteisiin liittyvien ongelmakohtien kartoittaminen sekä niiden jäsentynyt esiin tuominen lainsäädännön kehittämistä silmällä pitäen. c)yhteistyöverkoston kesken työnantajille suunnatun palvelutarjottimen rakentaminen verkkopalveluna yhdessä Työmaa-projektin kanssa.

5 S11023 LS Uudet tuotteet Projektitiimi Työvoiman maahanmuutto TE-toimiston palvelujen kehittäminen Toteuttaja: Pirkanmaan TE-keskus Kesto: ) For the future : a) EURES-verkoston tunnettuuden lisääminen työnantajille ja sidosryhmille. Edistetään EURES- viestintää yhteistyössä EURES-infotyöryhmän ja TEM/EURESvastaavan kanssa b) EURES-palveluverkoston laajentaminen Pirkanmaan alueella. Tuetaan EURESin integroitumista TE-toimistojen palveluihin informoimalla ja edistämällä esim. EURES-assistentti/kv. yhdyshenkilötyyppistä toimintaa c) Osallistuminen EURES-verkoston tukena rekrytointiin ulkomailta (mm. rekrytointitapahtumat/työpaikkamessut ulkomailla) d) Täsmäkoulutuksen yrityscaset rekrytilanteissa: mallintaminen ja benchmarking Kehitetään pääasiassa jo olemassa olevaa palveluverkostoa ja siinä toimivien henkilöiden osaamista sekä yhteisiä menetelmiä. Pyritään rakentamaan kohderyhmälle laskusuhdanteen mukanaan tuomiin muuttuneisiin olosuhteisiin sopivia palveluita (esim. uusien koulutusmallien kehittämistä case / pienryhmämenetelmällä, muina koulutusmuotoina voisivat olla osaamiskartoitukset, valmentava tai räätälöity kielikoulutus, inforyhmät ym.) mallintamaan niitä sekä integroida ja vakiinnuttamaan niitä TE-toimiston palveluvalikoimaan. Menetelmien kehittämisessä tavoitellaan mahdollisimman kustannustehokasta mallia ja siksi hanketta toteutetaan osaksi ostopalveluina. Projektipäällikkö: Pirjo Järvinen Projektikoordinaattori: Marjo Anttila Kustannukset Kokonaisbudjetti:

6 S10046 Valtak. Kohderyhmät Pro Labour Toteuttaja: Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy Kesto: EU:n alueen työperäiset maahanmuuttajat ja erityisesti Lounais-Pirkanmaalle tai lähialueelle työperäistä muuttoa suunnittelevat tai täällä jo työskentelevät maahanmuuttajat perheineen. Yhteistyökumppanuudet ja ulkomaista työvoimaa palkkaavat yritykset. Tulostavoitteet Uusia työpaikkoja luodaan 60 ja yrityksiä 4. Asiakasvolyymi kokonaisuudessaa 120 maahanmuuttajaa ja 30 yritystä. Mukaan tulevia yrityksiä ovat hankkeen palveluita käyttävät yritykset. Tukea työnantajia ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa, ylläpitää ja kehittää rekrytoinnin edellyttämiä ulkomaan yhteyksiä, tuottaa ja välittää markkinointimateriaalia seutukunnasta, mallintaa työvoiman saatavuutta laajasti palvelevaa järjestelmää, joka on helposti monistettavissa ja integroi sitä olemassa oleviin rakenteisiin. Tarkoitus on, että projektin loputtua työnantajille jää käyttöönsä luotettavaksi havaittu, kohtuuhintaista ja laadukasta rekrytointia tarjoava verkosto. Hankkeen päätyttyä keskeiset toimijat ovat sitoutuneita palvelun tuottamiseen ja tiedostavat oman osuutensa kokonaisuudesta. Uudet tuotteet - / Nettipohjainen rekrytoinnin työkalu Projektitiimi Marianne Aalto ja Hanna Ruuttunen Kustannukset e + erikseen raportoitavat e

7 S10096 Valtak. Kohderyhmät Tulostavoitteet Immigratum työperusteisen maahanmuuton kehittäminen Toteuttaja: Mäntän seudun koulutuskeskus (MSKK) Osatoteuttaja: Luoteis-Pirkanmaan kehittämisyksikkö Kesto: Varsinainen kohderyhmä: ulkomaalaisia työntekijöitä rekrytoivat yritykset ja tukihenkilöitä palkkaavat tahot Välillinen kohderyhmä: työperusteiset maahanmuuttajat perheineen, kunnat ja muut viranomaistahot, koulutuksenjärjestäjät jne. Työvoimapulasta kärsivät yritykset, erityisesti metallialan yritykset, saavat paikattua työvoimapulaansa ulkomailta rekrytoiduilla työntekijöillä. Ammattitaitoisen työvoiman lisäämisellä parannetaan yritysten mahdollisuuksia jatkaa kilpailukykyistä toimintaansa Suomessa. Työntekijät perheineen saadaan projektin avulla sopeutettua ja kotoutettua suomalaiseen yhteiskuntaan. Tarkoituksena on, että projektin loputtua työnantajille jää käyttönsä luotettavaksi havaittu, kohtuuhintaista ja laadukasta rekrytointia tarjoava verkosto. Maahanmuuttokoordinaattorikoulutuksen avulla voidaan kouluttaa ja työllistää esimerkiksi jo Suomessa asuvia maahanmuuttajia. Projektiin mukaan uusia yrityksiä 30 Projektissa aloittavia henkilöitä yht. 260, joista naisia 60 Uusia työpaikkoja yht. 200, joihin naisia yht. 40 Ammattitaitoisen työvoiman rekrytointi täyttämään yritysten työvoiman tarvetta. Työperusteisten maahanmuuttajien kotouttaminen Suomeen ja rekrytoiviin yrityksiin, sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä sopeuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan maahanmuuttokoodinaattoreiden avulla. Maahanmuuttajien tukihenkilöiden (maahanmuuttokoordinaattoreiden) opetusmateriaalin suunnittelu ja pilottikoulutuksen järjestäminen. Alueen kotouttamisvalmiuksien kehittäminen viranomaistyön avulla. Työvoimatarpeiden selvitys ja työnantajien tukeminen rekrytoinnissa.

8 S10096 Valtak. Uudet tuotteet Projektitiimi Immigratum työperusteisen maahanmuuton kehittäminen (jatkuu) Toteuttaja: Mäntän seudun koulutuskeskus (MSKK) Osatoteuttaja: Luoteis-Pirkanmaan kehittämisyksikkö Kesto: Maahanmuuttokoordinaattoreiden opetusmateriaali kehitetään työvoimahallinnon ja muiden ammattilaisten kanssa. Kehitetään esim. kulttuuripaketti ulkomaalaisesta työntekijästä -> kuinka valmistua ulkomaalaisen työntekijän tuloon, kulttuurierot yms. Kehitetään kontekstualisoitu Suomesta ja suomalaisuudesta kertova kulttuuripaketti rekrytoitavalle työntekijälle. Projektipäällikkö Markus Huotari, projektisuunnittelija Teija Kuukka, maahanmuuttokoordinaattorit Tomi Virolainen, Elena Raiski ja Nikolay Karpov Kustannukset Budjetti yhteensä

9 S10045 LS Kohderyhmät Tulostavoitteet Uudet tuotteet Projektitiimi TyöMaa Toteuttaja: Tampereen kaupunki Kesto: Yritykset, jotka haluavat rekrytoida työvoimaa ulkomailta ja joilla on ulkomaista työvoimaa. Palveluntuottajat, jotka tuottavat rekrytointi-, koulutus ja/tai asettautumispalveluita. EU-alueella asuvat työnhakijat Tampereen seudulle työperusteisesti muuttaneet ulkomaalaiset Työyhteisöt, joihin ulkomaalaiset työntekijät sijoittuvat Edistää työperusteista maahanmuuttoa Tampereen kaupunkiseudulla (sekä määrällisesti että laadullisesti) Kehittää kansainväliseen rekrytointiin liittyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä Luoda uusia malleja työperusteisen maahanmuuton tueksi, sekä rekrytointi-, koulutus että asettautumisvaiheeseen liittyen Edistää työyhteisöjen monikulttuurisuutta. Lisätä Tampereen kaupunkiseudun tunnettavuutta EU-alueella Kehitetään rekrytointi-, koulutus- ja asettautumispalveluita yhdessä palveluntuottajien kanssa siten, että ulkomaalaisten on helpompi muuttaa ja asettautua Tampereen seudulle. Markkinoidaan Tampereen kaupunkiseutua. Tuetaan yrityksiä ulkomaalaisten rekrytoinnissa ja kehitetään palveluita rekrytoinnin tueksi. Kehitettään työperusteisesti Tampereen seudulle muuttaneiden ulkomaalaisten neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalveluita. Toimintamalli kansainväliseen rekrytointiin ja asettautumispalveluiden järjestämiseen. Työhön sidotun kielikoulutuksen malli. Maahanmuuttajien neuvontapalvelut. Marja Huttunen, projektipäällikkö, Marjukka Hourunranta, koordinaattori Kehittämisryhmä, Ohjausryhmä, Pirkanmaan projektiryhmä Kustannukset Yht. n

10 S11123 Valtak. Kohderyhmät Tulostavoitteet Uudet tuotteet Projektitiimi ALMA alueellisen maahanmuuton kehittämishanke Toteuttaja: Tampereen kaupunki Kesto: Välittömänä kohderyhmänä ovat eri syistä kuntiin Pirkanmaalla muuttavat työikäiset maahanmuuttajat perheineen (lähinnä humanitaarinen sekä työn perusteella ja perhesyistä tapahtuva muutto), joiden asuminen kunnassa on pysyvää tai pysyväisluonteista. Toisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden parissa työskentelevät työntekijät kuntien, valtion ja 3. sektorin palveluissa sekä yleisesti kunnat. Tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa sekä heidän kanssaan toimivien työntekijöiden valmiuksia ja osaamista. Lisäksi hankkeella tehostetaan kuntien vastaanottovalmiuksia ja kotoutumiskäytäntöjä. Projektin toimintojen tuloksena maahanmuuttajien tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia uudessa kotimaassa ja -paikkakunnalla paranevat, mikä vaikuttaa suoraan tai välillisesti heidän työllistymiseensä ja muuhun kotoutumiseen. Työntekijöiden ammatilliset valmiudet työskennellä eri maista ja eri taustoilla tulevien asiakkaiden kanssa kehittyvät, mikä parantaa asiakastyön ja palvelujen laatua. Kuntien toimintakäytännöt yhdenmukaistuvat. Keskeisinä toimenpiteinä kehitetään maahanmuuttajien palveluohjausta ja omakielistä neuvontaa sekä suomen kielen opiskeluun liittyvää opastusta, lisätään työntekijöiden ammatillista vertaistukea ja tarjotaan asiantuntija-apua, jalkaudutaan kuntiin vastaamaan asiakastyön ja vastaanoton tuen tarpeisiin sekä parannetaan työntekijöiden mahdollisuuksia saada helposti konsultaatiota mm. netissä toimivien asiantuntijaryhmien kautta. Kuntien välistä yhteistyötä tiivistetään mm. luomalla yhteinen maahanmuuton kehittämisryhmä. Hankkeen tuotteina syntyy pääasiassa hyviä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa hankekunnissa ja valtakunnallisesti. Näitä ovat mm. alueellinen neuvonnan ja ohjauksen malli, työntekijöiden konsultaatiokäytännöt, kuntien yhteinen maahanmuuton kehittämisryhmä ja omakielisten neuvojien verkosto. Projektipäällikkö Virpi Tolonen, projektikoordinaattorit Kristiina Teiss (vastuualueena maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta) ja Päivi Sinkkonen (vuoden 2010 alusta; vastuualueena kuntien valmiudet ja työntekijöiden tuki) Kustannukset yhteensä ja erikseen raportoivat 8 850

11 S10376 Valtak. Kohderyhmät Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelut Toteuttaja: Tampereen Aikuiskoulutussäätiö / Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Kesto: Työikäiset kotoutumiskoulutuksen suorittaneet maahanmuuttajat Tulostavoitteet Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelujen mallin kehittäminen Maahanmuuttajien ohjautuminen työ- ja koulutuspaikkoihin (volyymi 270 hlöä, 70 % työhön) Maahanmuuttajien valmiuksien kehittäminen palvelujen tuottajina Yhteistyön tiivistäminen alan toimijoiden välillä Koulutustarvearvioinnin kehittäminen Ohjaus- ja työnhakupalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen Monipuoliset soveltuvuusarvioinnin ja ammattitaitokartoituksen kokeilut Vapaaehtoistyöntekijöiden ja monikulttuurisuusvalmentajien perehdyttäminen Työpajatoiminnan kehittäminen Uudet tuotteet Projektitiimi Ohjaus- ja työnhakupalveluiden toimintamalli Soveltuvuus- ja ammattitaitoarvioinnin uudet mallit Työ- ja koulutuspaikkoihin ohjautumisen monipuolistuminen Maahanmuuttajien tuottamat palvelut Projektipäällikkö Jukka Tanninen Työvalmentaja Mustafa Kara Työvalmentaja Taimi Linnanen Kustannukset

12 Lisää tietoa hankkeista

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi

Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 10 / 2007 Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja x / 200X Monikulttuurinen Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Työvoima-

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle

WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle WasaWorks Työperäisen muuton edistäminen Vaasan seudulle Hankesuunnitelma 2008-2010 WasaWorks *Työperäisen muuton edistäminen ja yritysten etabloituminen * Energinen Vaasan seutu -tukimateriaali Taustaa

Lisätiedot

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen

Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keski-Suomi Keski-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja Keski-Suomen maahanmuutto- poliittinen

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus suomessa Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus mika nirvi ESIPUHE -2- Opetusministeriö on yhdessä ministeriötä avustavan vapaan sivistystyön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Kun olisi yksi paikka

Kun olisi yksi paikka JULKAISUJA II Kun olisi yksi paikka Maahanmuuttajien kotoutumista edistävän toiminnan kehittämistä Etelä-Savossa vuosina 2008 2014 Minna Hallikainen (toim.) Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic

Loppuraportti. Maahanmuuton koordinointi. Innofocus / Sanja Lenardic Loppuraportti Maahanmuuton koordinointi Innofocus / Sanja Lenardic KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä 13.4.2010 2 0BProjektin tausta, lähtökohdat ja toiminta alue Sisältö 1. Projektin tausta, lähtökohdat

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS

YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS Yritysyhteistyötä tekeviä ESR:n toimintalinja 2:n välityömarkkinaprojekteja Toteuttajaorganisaatio Projektin nimi Toteutusaika Vastuuhenkilö Osio Vastuuviranomainen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen

Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Oikeilla neuvoilla oikeaan paikkaan Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien neuvonnan kehittämiseen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 5/2014 hannu-pekka huttunen kirsi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ?

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ? Riikka Asa, Heidi Muurinen MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ? Helsinki 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 1.1. Metodit...7 1.2. Määritelmät...10 2. Maahanmuuttopoliittinen lähestymistapa...

Lisätiedot

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansallinen Kokoomus Kokoomuksen eduskuntaryhmä 2006 Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansanedustaja Arto Satosen raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmälle työperusteisesta maahanmuutosta ja sen edistämisestä

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.11.2009 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot