KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin hallitus Päivitetty Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat sekä hinnat vakuutusyhtiöille. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä, hoitopalvelujen hintojen rinnalla on esitetty täyden korvauksen hinnat. Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja. Jos haluat tulostaa hinnaston, suosittelemme, että tulostat Ohje, Perusteet ja Yhteiset hinnat välilehtien lisäksi vain oman vastuualueen välilehden. hinnat koskevat seuraavia potilasryhmiä valtion kustannusvastuulla olevat potilaat (mm. asevelvolliset, vankipotilaat) muualla kuin Suomessa asuvat potilaat, joiden asuinmaan kanssa Suomella ei ole sopimuksia muiden laitosten tai yritysten kustannusvastuulla olevat potilaat, mm. siviilipalvelusta suorittavat potilaat (lukuun ottamatta toisten sairaanhoitopiirien, terveyskeskusten tai vakuutusyhtiöiden potilaat. hinnat sisältävät potilasmaksut. Vastuualueiden hinnastot ovat seuraavassa järjestyksessä: Kirurgia Naistentaudit ja synnytykset Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Hammas-, suu- ja leukakirurgia Sisätaudit Lasten vastuualue (sosiaalitoimi ja erikoissairaanhoito) Ihotaudit ja allergologia Syöpätaudit ja sädehoito Neurologia Keuhkosairaudet Fysiatria Kuntoutuspalvelut Geriatria Kuntoutusosasto Apuvälinekeskus Sairaalapsykiatria Polikliininen psykiatria Nuorisopsykiatria Päivystysalue (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito)

2 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattisen erikoissairaanhoidon palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu Drg Full -ryhmittelyn mukaisesti (versio 2016). Drg - tuotteistus kattaa poliklinikalla, vuodeosastolla, päiväkirurgisessa yksikössä ja muissa hoito- ja tutkimusyksiköissä annetun ja/tai näiden yksiköiden vastuulla olevan hoidon. Palvelut ovat lyhythoitotuotteita (avohoitokäynnit) tai hoitojaksoja. Psykiatrian toimialueella tuotteistus on tasoryhmittäinen sekä avohoidossa että vuodeosastolla. Kuntoutuksen vuodeosastohoito, perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sekä sosiaalitoimeen kuuluvat kehitysvammahuolto ja psykiatrian palveluasuminen on myös tuotteistettu tasoryhmittäin. Miten DRG-tuotteiden hinnat muodostuvat? Ensin selvitetään hinnoilla katettavat kustannukset * Toiminnan menojen, investointien ja rahoitusmenojen ja lainojen lyhennysten määrä * Toiminnan ja rahoituksen muut tulot * Sisäisten palvelujen kustannusten kohdistaminen (edellisen vuoden toteuman ja budjettivuoden menojen perusteella, tulevat muutokset huomioiden) Toiminnan välittömät menot (oma toiminta) + Sisäisten palveluiden kustannukset + Yleiskustannukset = Kokonaiskustannukset Kokonaiskustannukset + Käyttöomaisuuden poistot - Muut kuin hoitopalvelujen myyntitulot = hinnoilla katettavat kustannukset Vastuualue suunnittelee tuotteittain hoitopalvelujen määrän. Jokaisella DRG-tuotteella on erikseen määritelty painokerroin (=pistemäärä). Painokertoimet on pääasiassa saatu KSSHP:n oman laskennan perusteella. Vastuualueen kokonaispisteiden määrä = (DRG-tuotteen A kappalemäärä * Tuotteen A painokerroin) + (DRG-tuotteen B kappalemäärä * Tuotteen B painokerroin)+. (DRG-tuotteen n kappalemäärä * Tuotteen n painokerroin) Vastuualueen DRG-pisteen = hinnoilla katettavat kustannukset Vastuualueen kokonaispisteiden määrä DRG-tuotteen = Vastuualueen DRG-pisteen * Tuotteen painokerroin Esim. hinnoilla katettavat kustannukset Vastuualueen kokonaispisteiden määrä Pisteen /5 000 = 20 Tuotteen A painokerroin 0,125 --> Tuotteen 0,125 * 20 = 2,50 Tuotteen B painokerroin 1,235 --> Tuotteen 1,235 * 20 =24,70 Tuotteen C painokerroin 5,325 --> Tuotteen 5,325 * 20 = 106,50

3 Koska vastuualueiden hoitopalvelujen hinnoilla katettavat kustannukset ja kokonaispisteiden määrät vaihtelevat, vastuualueiden DRG-pisteiden hinnat eroavat. Vastuualueiden eri DRG-pisteiden hinnat johtavat siihen, että saman tuotteen hinnat vaihtelevat vastuualueittain. DRG-tuotteiden hinnan muodostumislogiikkaa hyödynnetään myös muiden tuotteiden hinnan laskennassa.

4 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA LASKUTUKSEN PERUSTEET 2016 Tuotteistuksen periaatteet Hoitopalvelulla tarkoitetaan potilaskohtaista tuotetta, joka syntyy poliklinikalla, muussa avohoidossa, päiväsairaalassa, vuodeosastolla tai muussa potilashoitoa antavassa yksikössä. Hoito voi myös tapahtua potilaan kotona. Tuotteistuksen tavoitteena on luoda yhtenäisiä, vertailukelpoisia ja kustannuksiltaan mahdollisimman homogeenisiä hoitokokonaisuuksia. Tuotteistuksessa noudatetaan samoja periaatteita sairaanhoitopiirin kaikilla toimialueilla ja hoidollisilla vastuualueilla erikseen mainittavin poikkeuksin. Erikoissairaanhoidon palvelut DRG-tuotteet Tuotteistus perustuu pääosin DRG-tuotteisiin, noin 78 % hoitopalvelujen tuloista saadaan talousarvion mukaan DRG-tuotteilla. Operatiivisella, konservatiivisella ja päivystyksen toimialueilla avohoidon, vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian hoitopalvelujen tuotteistus perustuu DRG Full luokittelun mukaisiin DRG-ryhmiin (versio 2016). Hintojen laskentaperusteena käytetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä laskettuja DRG-painokertoimia. Hintojen laskennan perusteeksi lasketaan vastuualueittain DRG-pisteen. Tähän an vaikuttavat suunniteltujen DRG-tuotteiden määrä ja budjetoidut kokonaiskustannukset. DRG-tuotteiden hinnat lasketaan kunkin vastuualueen DRG-pisteen hinnan ja DRG-painokertoimen avulla kaikille tuotteille. DRG-pisteen vastuualueittain:

5 Lyhenne DRG tulee sanoista Diagnosis Related Groups. Kyseessä on järjestelmä, jossa potilaat luokitellaan kustannushomogeeneihin ryhmiin. Drg- ryhmittelyyn vaikuttavat potilaan päädiagnoosi (ICD-10), mahdolliset sivudiagnoosit (ICD - 10), toimenpiteet (Pohjoismainen toimenpideluokitus, NCSP), toimenpiteen tekotapa, potilaan ikä, sukupuoli ja poistumistapa (kuollut, lähetetty jatkohoitoon). Lisäksi avohoidon ryhmitykseen vaikuttavat kalliit ja vaativat kuvantamisen tutkimukset, kliinisfysiologiset tutkimukset, erityistyöntekijöiden tekemä potilastyö (mm. toimintaterapeutit, apuvälineohjaajat, kätilöt, sairaanhoitajat ), kalliit laboratoriotutkimukset ja erityisen kalliit lääkkeet ja sytostaattihoidot. DRG:n lyhythoitoryhmiin sisältyvät hoidot, joissa potilas tulee hoitoon ja lähtee hoidosta saman kalenteripäivän aikana. Muihin DRG -ryhmiin ryhmittyvät hoidot, joissa potilas on kirjattu vuodeosastolle ja hoitojakso jatkuu vähintään seuraavaan päivään. Päivystyskäynti, kuten muutkin poliklinikkakäynnit, laskutetaan myös niissä tapauksissa kun potilas siirtyy poliklinikalta välittömästi päivystyksenä vuodeosastohoitoon. Suoritekustannuksiltaan merkittävästi keskimääräisestä poikkeaville, samaan drg-ryhmään muodostuville tapaturma ja muille vastaaville tapauksille käytetään erillisiä kustannuslaskentaan perustuvia painokertoimia muille kuin jäsenkunnille. Tuotteiden hinnat on laskettu omien painokertoimien kautta vastuualueittain. Hinnat esitetään omassa sarakkeessaan. Tasoryhmittäiset avohoitokäynnit ja hoitopäivät Poikkeuksina DRG-tuotteistukseen ovat psykiatrian hoitopalvelut, Kuntoutustoiminnan vuodeosastohoito sekä yksittäisiä poikkeuksia lasten vastuualueella, neurologiassa ja kuntoutustoiminnan avohoidossa. Tasoryhmittäiset hinnat on muodostettu hoitopäivän tai avohoitokäynnin keskimääräisten kustannusten sekä tasoryhmän mukaisen hoidon sisällön mukaisesti. Tuotekohtaisesti on otettu huomioon hoitoon käytetty keskimääräinen työaika ja siihen sisältyvien suoritteiden kuten esim. eri tutkimusten kustannukset mahdollisimman tarkoin. Psykiatria Psykiatriset hoitopalvelut tuotteistetaan vuodeosastohoidossa tasoryhmittäisinä hoitopäivinä ja avohoidossa tasoryhmittäisinä käynteinä. Kuntoutustoiminta Vuodeosastohoito tuotteistetaan tasoryhmittäisinä hoitopäivinä. Avohoidossa laaja-alainen kuntoutustutkimuskäynti sekä erityisen kalliin apuvälineen sisältävä hoitopalvelu tuotteistetaan ja hinnoitellaan tasoryhmittäisenä käyntinä. Neurologia Hengityshalvauspotilaiden hoito laskutetaan kahdella kiinteällä hoitopäivän hinnalla. Potilaan kotona yön yli tapahtuva valvonta (1 kk) laskutetaan kiinteällä kuukauden hinnalla. Kaikilla vastuualueilla yhteiset hinnat

6 Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut tuotteistetaan kaikilla vastuualueilla samoin perustein erilaisiin terapia- ja muihin kuntoutuspalveluihin. Yleislääketieteen vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivinä, mikäli hoidonporrastuksen mukainen potilaan siirto terveyskeskukseen jatkohoitoon viivästyy terveyskeskuksesta johtuvista syistä. Ilmoituksen saatuaan terveyskeskuksella on yksi arkipäivä aikaa järjestää jatkohoitopaikka.

7 Perusterveydenhuollon palvelut Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut (yöpäivystys ja ympärivuorokautinen päivystys) tuotteistetaan tasoryhmittäisinä käynteinä. Sosiaalitoimen palvelut Kehitysvammahuollon palvelut, jotka perustuvat sosiaalitoimen aloitteeseen, tuotteistetaan tasoryhmittäisinä käynteinä. Psykiatrian palveluasuminen on tuotteistettu palvelukotikohtaisina kuntouttavan ja tuetun asumisen päivinä ja avohoitokäynteinä. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja silmätautien palvelusetelit Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin otetaan käyttöön palvelusetelijärjestelmä, joka parantaa palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelutuotantoa. Sairaanhoitopiirin määrittelee palvelusetelin arvon. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänelle voidaan myöntää maksusitoumus entiseen tapaan. Ostopalvelut (hoito muissa sairaaloissa) Ostopalveluiden (hoito muissa sairaaloissa) osalta valtuusto päätti, että sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan potilaan kotikunnalta kauttalaskutuksena asianomaisten laskujen mukaisesti terveydenhoitolain tarkoittaman erityistason sairaanhoidon ja siihen rinnastettavissa olevan valtakunnallisen työnjaon mukaan keskitetyn hoidon sekä terveydenhuoltolaissa määritellyillä perusteilla toisessa sairaanhoitopiirissä tapahtuvan hoidon (kiireellinen hoito, opiskelijoiden, vieraalla paikkakunnalla työskentelevien ja lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten ja nuorten sairaanhoito) kustannukset. Sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan kunnalta asianomaisten laskujen mukaisesti annetun hoidon myös silloin, kun sairaanhoitopiiri ei itse voi antaa tai järjestää tarvittavaa erikoissairaanhoitoa, vaan palvelut ostetaan muulta palvelujen tuottajalta. Sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan kunnalta asianomaisten laskujen mukaisesti järjestämisvastuulleen siirtyvän päihdehuollon palvelut. Kustannus- ja hinnoittelulaskennan periaatteet Kuntalaskutuksen perusteina ovat vastuualueiden talousarviovuoden mukaiset toiminnan menot, käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot ja hoitopalvelutuotannon suunniteltu volyymi. Lisäksi hintoja laskettaessa otetaan huomioon talousarvion mukainen yli- tai alijäämätavoite. Vuodelle 2016 ylijäämätavoitteeksi on asetettu Sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden kustannukset kohdistetaan kustannuslaskennan avulla hoitopalveluja tuottaville yksiköille. Niille kyseiset kustannukset ovat välillisiä kustannuksia. Kustannusten kohdistamisessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta. Yleiskustannuksiin kuuluvien toimintojen kustannukset otetaan huomioon vastuualueiden toiminnan menojen perusteella. Jäljempänä on yksityiskohtaisempi kuvaus kustannuslaskennasta.

8 Liikelaitoksilta ostetut palvelut kuuluvat kunkin vastuualueen toiminnan menoihin, jotka kohdistetaan sisäisen laskutuksen perusteella. Talousarvioon liittyvässä kustannuslaskennassa saadaan selville vastuualueiden kokonaiskustannukset, jotka selvitetään erikseen tuoteryhmittäin (DRG-tuotteet ja muut tuotteet). Nämä kustannukset ovat kunnilta laskutettavien hoitopalvelujen hinnoittelun peruste. Muut kuin hoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset rajataan laskennassa pois budjetoitujen tulojen perusteella. Keskeisenä periaatteena palvelujen hintojen laskennassa on, että vastuualueiden hoitopalveluiden myyntitulot kattavat niiden kustannukset. Sisäisten palvelujen kustannusten laskenta Sisäisten palvelujen käytön kustannukset kohdistetaan laskentajärjestelmässä seuraavilla periaatteilla palveluja käyttäville vastuualueille: 1. Potilaskohtaiset palvelut Potilaskohtaisia palveluja tuottavat vastuualueet laskevat vuosittain tuottamilleen palveluille omakustannusarvot. Tuotteistettuja palveluja ovat seuraavat: anestesia- ja leikkaustoimenpiteet, fysioterapiakäynnit ja kuvantamisen tutkimukset. 2. Muut sisäiset palvelut Palveluita, joita ei voi suoraan kohdistaa potilaaseen ovat mm. tilakustannukset, puhtauspalvelut, osastonsihteeripalvelut, välinehuolto, lääkintätekniikka ja materiaalitoimi. Myös nämä palvelut on tuotteistettu ja kustannusten laskennan perusteena ovat tuotettujen palvelujen Vastuualueet tuottavat toisilleen myös mm. vuodeosastopalveluita, lääkärien ja muiden erityisammattiryhmien konsultaatiopalveluita. Myös nämä kohdistetaan sisäisinä palveluina. Näiden palveluiden kustannukset kohdistetaan laskentajärjestelmässä toimintaa kuvaavilla kohdistusperiaatteilla siten, että kustannusten kohdistaminen vastaisi mahdollisimman tarkasti kustannusten aiheutumisperustetta. 3. Yleiskustannukset Yleiskustannuksiin kuuluvien toimintojen kustannukset otetaan huomioon kunkin vastuualueen toiminnan menojen suhteessa. Vuoden 2016 talousarviossa yleiskustannusten osuus on 6,23 % sairaanhoitopiirin kokonaiskustannuksista.

9 Kaikilla vastuualueilla ovat seuraavat hinnat yhteisiä: Yleislääketieteen vuodeosastohoidon hoitopäivä 420,00 441,00 Vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivinä, mikäli hoidonporrastuksen mukainen potilaan siirto jatkohoitoon viivästyy terveyskeskuksesta johtuvista syistä. Ilmoituksen saatuaan terveyskeskuksella on yksi arkipäivä aikaa järjestää jatkohoitopaikka. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut: Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut tuotteistetaan kaikilla vastuualueilla samoin perustein erilaisiin terapia- ja muihin kuntoutuspalveluihin seuraavasti: Terapiat/käynti Fysioterapia 45 min. aikuiset 36,00 37,80 45 min. kotikäynti aikuiset 51,00 53,55 45 min. lapset 45,00 47,25 45 min. kotikäynti lapset 63,00 66,15 60 min. aikuiset 45,00 47,25 60 min. kotikäynti aikuiset 64,00 67,20 60 min. lapset 60,00 63,00 60 min. kotikäynti lapset 83,00 87,15 60 min., allasterapia, aikuiset 64,00 67,20 60 min., allasterapia, lapset 72,00 75,60 Lymfaterapia 45 min. aikuiset 36,00 37,80 45 min. aikuiset, kotikäynti 51,00 53,55 60 min. aikuiset 45,00 47,25 60 min. aikuiset, kotikäynti 64,00 67,20 Toimintaterapia 45 min. aikuiset 50,00 52,50 45 min. aikuiset, kotikäynti 70,00 73,50 45 min. lapset 60,00 63,00 45 min. lapset, kotikäynti 80,00 84,00 60 min. aikuiset 60,00 63,00 60 min. aikuiset, kotikäynti 83,00 87,15 60 min. lapset 71,00 74,55 60 min. lapset, kotikäynti 93,00 97,65 90 min. aikuiset, kotikäynti 104,00 109,20 90 min. lapset, kotikäynti 120,00 126,00 SI-terapia 45 min. lapset 73,00 76,65 SI-terapia 60 min. lapset 80,00 84,00 SI-terapia 60 min. lapset kotikäynti 82,00 86,10 SI-terapia 90 min. lapset kotikäynti 92,00 96,60 Puheterapia 97,00 101,85 Kuvataideterapia 97,00 101,85 Jalkahoidot /- terapia 97,00 101,85

10 Musiikkiterapia 97,00 101,85 Liikkumistaidonohjaus 97,00 101,85 Psykoterapia 97,00 101,85 Muu vastaava kuntoutustoimenpide 97,00 101,85 Neuropsykologinen kuntoutus 239,00 250,95 Apuvälinekartoitus, -arviointi ja -käytönopetus 250,00 262,50 Kuntoutusohjaus 250,00 262,50 Kuntoutustutkimus 430,00 451,50 Kuntoutuslaitoshoito / vrk 445,00 467,25 Kuntoutustutkimusjakso / vrk 445,00 467,25 Sopeutumisvalmennus / vrk / henkilö 292,00 306,60 Sopeutumisvalmennus /vrk / perhe 557,00 584,85 hinnat koskevat seuraavia potilasryhmiä valtion kustannusvastuulla olevat potilaat (mm. asevelvolliset, vankipotilaat) muualla kuin Suomessa asuvat potilaat, joiden asuinmaan kanssa Suomella ei ole sopimuksia muiden laitosten tai yritysten kustannusvastuulla olevat potilaat, mm. siviilipalvelusta suorittavat potilaat (lukuun ottamatta toisten sairaanhoitopiirien, terveyskeskusten tai vakuutusyhtiöiden potilaat) hinnat sisältävät potilasmaksut

11 hinnat 2016 Kirurgia D004 Selkäydinleikkaus 6 340, , ,10 D004O Selkäydinleikkaus, lyhyt hoito 3 956, , ,01 D005 Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava verisuonten leikkaus 5 819, , ,92 D006 Rannekanavaoireyhtymän leikkaus 1 698, , ,99 D006O Rannekanavaoireyhtymän leikkaus, lyhyt hoito 918,82 964,76 918,82 D007 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, komplisoitunut 8 292, , ,09 D008 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut 4 295, , ,66 D008O Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut, lyhyt hoito 1 329, , ,90 D009 Selkäytimen sairaus tai vamma 5 836, , ,33 D011F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut , , ,60 D012 Etenevä keskushermoston sairaus 3 287, , ,00 D013 MS-tauti tai pikkuaivoataksia 3 002, , ,03 D014A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut 5 094, , ,13 D014B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunu 3 417, , ,74 D018 Ääreis- tai aivohermon sairaus, komplisoitunut 3 865, , ,55 D019 Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut 1 873, , ,88 D024 Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut 4 376, , ,35 D026 Kohtausoire tai päänsärky, lapsi 2 073, , ,61 D027 Vakava aivovamma 3 509, , ,33 D028 Aivovamma, aikuinen, komplisoitunut , , ,68 D031 Aivotärähdys, aikuinen, komplisoitunut 2 299, , ,97 D032 Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut 1 151, , ,72 D033 Aivotärähdys, lapsi 1 530, , ,86 D034 Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut 3 970, , ,49 D035 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut 2 022, , ,32 D040N Silmän ulkoinen toimenpide ikä > , , ,48 D041O Silmän ulkoiset muut toimenpiteet silmän seudussa, lyhyt hoito 947,54 994,92 947,54 D042O Silmän sisäiset muut leikkaukset, lyhyt hoito 863,22 906,38 863,22 D055P Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus 1 125, , ,33 D063 Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide 5 825, , ,29 D064E Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain , , ,51 D069 Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen 1 512, , ,54 D070B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut 1 835, , ,03 D073 Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen 1 668, , ,03 D074 Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, lapsi 3 937, , ,78 D075 Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus , , ,75 D076 Suppea hengityselinten toimenpide, komplisoitunut 8 804, , ,05 D077 Suppea hengityselinten toimenpide, ei komplisoitunut 6 674, , ,15 D078 Keuhkoembolia 2 279, , ,96 D079 Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, komplisoitunut 5 834, , ,31 D080 Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, ei komplisoitunut 3 836, , ,98 D082E Hengityselinten kasvaimet , , ,46 D083 Vakava rintakehän vamma, komplisoitunut 4 654, , ,88 D087 Hengitysvajaus tai keuhkoödeema 4 539, , ,89 D089 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 4 518, , ,87 D092 Interstitielli keuhkosairaus, komplisoitunut 3 672, , ,08 D094 Pneumothorax, komplisoitunut 3 521, , ,15 D095 Pneumothorax, ei komplisoitunut 2 407, , ,30 D100 Hengityselinoire, ei komplisoitunut 1 648, , ,06 D101 Hengityselinten muu sairaus, komplisoitunut 3 218, , ,26 D102 Hengityselinten muu sairaus, ei komplisoitunut 1 656, , ,01 D110 Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, komplisoitunut , , ,87 D111 Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, ei komplisoitunut , , ,44 D113A Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas 6 143, , ,51 D113B Laaja raajan amputaatio ja korjausleikkaus verenkierrollisista syistä, , , ,65 D114 Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä 3 272, , ,32 D114O Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä, lyhyt hoito 956, ,79 956,94 D119 Suonikohjuleikkaus 2 840, , ,43 D119O Suonikohjuleikkaus, lyhyt hoito 1 364, , ,53 D120 Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide 4 631, , ,24 D120O Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide, lyhyt hoito 1 116, , ,12 D122 Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä 3 000, , ,21 D127 Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki 2 992, , ,34 D128 Syvien laskimoiden tromboflebiitti 1 552, , ,99 D130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut 3 504, , ,22 D131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut 2 625, , ,27 D132 Ateroskleroosi, komplisoitunut 3 016, , ,53 D135 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut 3 941, , ,50

12 hinnat 2016 Kirurgia D136 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoitunut 2 730, , ,73 D138 Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut 2 904, , ,07 D144 Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut 2 816, , ,19 D145 Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut 2 221, , ,71 D146 Peräsuolen resektio, komplisoitunut , , ,09 D147 Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut , , ,31 D147O Peräsuolen resektio, lyhyt hoito , , ,81 D148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut , , ,11 D149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut 9 334, , ,69 D151 Peritoneaalisten kiinnikkeiden irroittelu, ei komplisoitunut 6 255, , ,60 D152 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitunut 7 361, , ,05 D153 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei komplisoitunut 5 323, , ,35 D154A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, komplisoitunut , , ,05 D154B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, kompl , , ,27 D155A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut , , ,24 D155B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, ei kompl , , ,73 D157 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut 3 671, , ,12 D158 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut 2 444, , ,32 D158O Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, lyhyt hoito 947,70 995,09 947,70 D159 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut 8 152, , ,91 D160 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut 4 487, , ,22 D160O Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, lyhyt hoito 1 434, , ,57 D161 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut 4 221, , ,85 D162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 934, , ,94 D162O Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito 1 634, , ,87 D162P Nivus- tai reisityrän toimenpiteet, molemminpuolinen lyhyt hoito 2 533, , ,57 D163 Tyräleikkaus, lapsi 3 039, , ,12 D166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut 4 942, , ,57 D167 Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut 3 012, , ,48 D167O Umpilisäkkeen poisto, lyhyt hoito 2 195, , ,50 D170 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut , , ,20 D171 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut 8 209, , ,46 D171O Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito 2 743, , ,34 D172 Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut 3 315, , ,75 D173E Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut , , ,96 D174N Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto 2 658, , ,85 D175N Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmaton 1 595, , ,00 D179 Tulehduksellinen suolistotauti 2 519, , ,16 D180 Suoliston tukos, komplisoitunut 2 796, , ,63 D181 Suoliston tukos, ei komplisoitunut 1 758, , ,14 D182 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, kompl 2 047, , ,44 D183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei kompl 1 366, , ,48 D184A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut 2 741, , ,01 D184B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei kompl 1 724, , ,35 D188 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 635, , ,49 D189 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 074, , ,90 D190 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi 2 916, , ,62 D191B Haiman tai maksan leikkaus, komplisoitunut , , ,55 D192 Haiman tai maksan leikkaus, ei komplisoitunut , , ,43 D193 Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, komplisoitunut , , ,30 D194 Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, ei komplisoitunut 8 140, , ,39 D195 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, komplisoitunut 9 879, , ,34 D196 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, ei komplisoitunut 6 603, , ,26 D197 Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, komplisoitunut , , ,71 D198 Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, ei komplisoitunut 5 488, , ,30 D199 Maksan ja haiman alueen pahanlaatuisen kasvaimen invas diagnostinen tmp , , ,43 D200 Maksan ja haiman alueen invasiivinen diagnostinen toimenpide, ei pah kasv , , ,57 D201 Maksan ja haiman alueen muu toimenpide 4 004, , ,94 D202 Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi 3 178, , ,71 D203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain , , ,83 D204 Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen 3 302, , ,78 D205 Muu maksan sairaus, komplisoitunut 5 392, , ,31 D206 Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut 2 324, , ,78 D207 Sappiteiden sairaus, komplisoitunut 3 538, , ,41 D208 Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut 2 078, , ,87 D209C Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus 9 093, , ,13 D209D Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut 7 838, , ,38 D209E Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut 6 586, , ,90

13 hinnat 2016 Kirurgia D209F Polven tai nilkan sekundarinen tekonivelleikkaus 8 902, , ,58 D209G Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus 6 589, , ,21 D209O Lonkan tai polven tekonivelleikkaus, lyhyt hoito 2 530, , ,05 D210A Vaat lantion, lonkan ja reiden traumaleikk, > 17 v, kompl , , ,75 D210N Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17 vuotias, komplisoitunut 8 227, , ,15 D211A Vaativa lantion, lonkan ja reiden traumaleikkaus, > 17 vuotias, ei komplisoitunu , , ,90 D211N Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17 vuotias, ei komplisoitunut 6 157, , ,39 D212 Lonkan tai reiden muu leikkaus, lapsi 7 431, , ,99 D212O Lonkan tai reiden muu leikkaus, lyhyt hoito 1 371, , ,85 D213 Raaja-amputaatio tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia 9 582, , ,90 D214A Selkänikamien ydistäminen sekä edestä että takaa , , ,26 D214B Muu selkänikamien yhdistäminen, komplisoitunut , , ,69 D214C Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut 6 347, , ,34 D215B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut 7 403, , ,16 D215C Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut 3 869, , ,03 D215O Selän ja niskan leikkaus, lyhyt hoito 5 032, , ,85 D216 Luu-, lihas- tai sidekudosbiopsia 2 035, , ,52 D216O Luu-, lihas- tai sidekudosbiopsia, lyhyt hoito 2 067, , ,01 D217 Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia , , ,87 D217O Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia, lyhyt 1 333, , ,38 D218 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut 7 594, , ,33 D219 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 5 195, , ,81 D220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi 4 951, , ,74 D220O Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lyhyt hoito 1 963, , ,04 D221 Polvileikkaus, komplisoitunut , , ,81 D222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut 4 590, , ,29 D222O Polvileikkaus, lyhyt hoito 1 843, , ,89 D222P Suuri polvileikkaus, lyhyt hoito 2 351, , ,52 D223 Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus, komplisoitunut 5 826, , ,83 D223O Olka- tai kyynärpään vaativa leikkaus, lyhyt hoito 2 564, , ,96 D224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 4 106, , ,46 D224O Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito 2 604, , ,88 D225A Jalkaterän murtumaleikkaus 4 818, , ,62 D225B Jalkaterän muu leikkaus 3 512, , ,75 D225O Jalkaterän leikkaus, lyhyt hoito 1 922, , ,05 D226 Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut 6 208, , ,17 D227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut 3 236, , ,71 D227O Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito 1 623, , ,91 D228 Käden, peukalon, tai ranteen vaat nivelleikkaus tai muu leikkaus, kompl 3 829, , ,88 D228O Käden, peukalon, tai ranteen vaativa nivelleikkaus, lyhyt hoito 1 673, , ,75 D229 Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 3 220, , ,25 D229O Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt hoito 1 547, , ,90 D230 Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto 2 857, , ,78 D230O Lonkan paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto, lyh h 1 553, , ,43 D231 Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto 3 118, , ,18 D231O Muu ort paik leik/sis kiinn.laitt pois, lyh h 1 071, , ,36 D232 Artroskopia 3 751, , ,54 D232O Artroskopia, lyhyt hoito 1 491, , ,69 D233 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, komplisoitunut 7 515, , ,38 D234 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, ei komplisoitunut 4 412, , ,59 D234O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, lyhyt hoito 1 403, , ,87 D235 Reisiluun murtuma 2 398, , ,68 D236 Lonkan tai lantion murtuma 3 016, , ,18 D237 Lantion, lonkan tai reiden venähdys nyrjähdys tai sijoiltaanmeno 1 233, , ,92 D238 Luun ja luuytimen tulehdus 3 326, , ,85 D239E Tuki&liik.el/sidekud mal/patolog murt 2 595, , ,43 D241N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut 3 393, , ,49 D242A Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti 3 654, , ,62 D242B Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, komplisoitunut 3 807, , ,55 D242C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut 2 138, , ,74 D242E Atroosi, komplisoitunut 4 448, , ,67 D242F Artroosi, ei komplisoitunut 2 002, , ,30 D243 Selkäsairaus 2 431, , ,21 D244 Luuston sairaus tai artropatia, komplisoitunut 2 378, , ,42 D245 Luuston sairaus tai artropatia, ei komplisoitunut 1 581, , ,15 D247 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet 2 392, , ,08 D248 Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti 1 927, , ,72 D249 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito 2 629, , ,15

14 hinnat 2016 Kirurgia D250 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, 2 273, , ,38 D251 Käsiv,käd,jal murt,nyrj,ven,sij meno,aik,ei K 1 477, , ,28 D252 Käsiv,käd,jalan murt,nyrj,ven,sij,lapsi 2 234, , ,68 D253 Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoilt 2 486, , ,59 D254 Olkav/alar ei jal mur,ven,sij meno,aik,ei K 2 022, , ,42 D255 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoil 1 890, , ,05 D256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu 2 347, , ,74 D257 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, komplisoitunut 6 091, , ,47 D258 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut 4 619, , ,02 D259A Rinnan osittainen poisto 4 707, , ,46 D259B Rinnan osittainen poisto ja rekonstruktio 6 983, , ,39 D260 Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut 4 130, , ,92 D260O Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, lyhyt hoito 2 071, , ,64 D261 Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei biopsia tai ekskisio 4 125, , ,22 D261O Rintar.leik hyv sair takia,ei biops/eks, lyhyt hoito 1 809, , ,13 D262 Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio 2 926, , ,72 D262O Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio, lyhyt hoito 1 555, , ,26 D263 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, komplisoitunu 6 214, , ,84 D264 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, ei komplisoit 4 369, , ,23 D265 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, komplisoitunut 6 524, , ,87 D266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut 3 571, , ,96 D266O Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito 1 049, , ,12 D267 Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide 2 137, , ,63 D267O Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide, lyhyt hoito 1 061, , ,98 D268 Plastiikkakirurginen toimenpide 4 383, , ,98 D268O Plastiikkakirurginen toimenpide, lyhyt hoito 1 352, , ,84 D269 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, komplisoitunut 5 541, , ,57 D270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei komplisoitunut 3 313, , ,62 D270O Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 360,35 378,37 360,35 D271 Ihon haavauma 3 192, , ,21 D273 Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut 2 854, , ,74 D274 Rintasyöpä, komplisoitunut 2 666, , ,02 D275E Rintasyöpä, ei komplisoitunut , , ,81 D276 Hyvänlaatuinen rintarauhasen sairaus 1 579, , ,67 D277 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 662, , ,38 D278 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 794, , ,46 D280 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, komplisoitunut 1 743, , ,38 D281 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 406, , ,41 D282 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, lapsi 1 547, , ,82 D284A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli 2 034, , ,53 D285 Raajan amputaatio endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden t 6 781, , ,55 D286 Lisämunuaisen ja aivolisäkkeen leikkaukset 7 250, , ,52 D290O Kilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito 3 072, , ,81 D292 Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden muu leikkaushoito, 4 945, , ,32 D293 Endokr,nutr,metab sair muu leik.h,ei K 3 535, , ,33 D294 Aikuisiän diabetes, yli 35 vuotiaat 3 320, , ,97 D295 Nuoruusiän diabetes, alle 35 vuotiaat 3 316, , ,78 D296 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut 3 947, , ,45 D301F Endokr sairaus, muu ei kompl 1 872, , ,81 D303 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus kasvaimen takia 9 189, , ,47 D304 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus, ei kasvain, kompl 9 478, , ,22 D305 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus, ei kasvain, ei ko 6 552, , ,41 D308 Virtsarakon muu toimenpide, komplisoitunut , , ,62 D309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut 3 737, , ,74 D309O Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito 1 200, , ,25 D310 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut 3 580, , ,76 D311 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut 2 753, , ,47 D311O Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, lyhyt hoito 806,14 846,45 806,14 D312 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, komplisoitunut 4 096, , ,90 D313 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 386, , ,05 D315 Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide 6 427, , ,76 D315O Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide, lyhyt hoito 1 844, , ,45 D319E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut , , ,47 D320 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut 2 727, , ,63 D321 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut 1 493, , ,04 D322 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi 2 336, , ,25 D323 Virtsatiekivi, komplisoitunut 2 976, , ,06 D324 Virtsatiekivi, ei komplisoitunut 1 568, , ,02

15 hinnat 2016 Kirurgia D325 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, komplisoitunut 2 149, , ,86 D326 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut 1 570, , ,01 D329N Virtsaputken ahtauma 1 592, , ,10 D331 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 4 087, , ,23 D332 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 364, , ,76 D336 Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut 4 433, , ,83 D337 Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut 2 972, , ,60 D338 Kivesleikkaus, pahanlaatuisen sairauden vuoksi 2 761, , ,60 D339 Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen 3 491, , ,01 D340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta 2 872, , ,33 D340O Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt hoito 1 390, , ,22 D341 Peniksen muu kuin ympärileikkaus 5 293, , ,49 D341O Peniksen muu kuin ympärileikkaus, lyhyt hoito 381,15 400,21 381,15 D342 Ympärileikkaus, aikuinen 2 542, , ,10 D343O Ympärileikkaus, lyhyt hoito 1 196, , ,94 D345 Miehen sukuelinten muu leikkaus, ei pahanlaatuista sairautta 3 430, , ,14 D346 Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, komplisoitunut 2 941, , ,14 D347G Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei komplisoitunut 2 122, , ,80 D350 Tulehdus miehen sukuelimissä 1 695, , ,86 D351O Miehen sterilisaatio, lyhyt hoito 336,55 353,38 336,55 D352 Miehen sukuelinten muu sairaus 2 696, , ,50 D358 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, komplisoitunut 4 652, , ,58 D359 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei komplisoitu 3 496, , ,88 D359O Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito 1 022, , ,12 D360O Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus, lyhyt hoito 776,83 815,67 776,83 D365B Gynekologinen muu leikkaushoito , , ,93 D365O Gynekologinen muu leikkaus, lyhyt hoito 2 947, , ,47 D366 Gynekologinen syöpä, komplisoitunut 3 269, , ,15 D367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut , , ,12 D369 Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus 1 971, , ,16 D377N Obstetrinen toimenpide 2 497, , ,47 D390 Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, muu merkittävä ongelma 5 669, , ,90 D392 Pernan poisto, aikuinen 4 836, , ,42 D394 Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu toimenpide 3 704, , ,33 D394O Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu leikkaus, lyhyt hoito 1 357, , ,87 D395 Punasolusairaus, aikuinen 1 803, , ,16 D398 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, komplisoitunut 2 980, , ,76 D402 Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, ei komplisoitunut 6 404, , ,13 D402O Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, lyhyt hoito 1 757, , ,66 D404F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut , , ,52 D406 Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito vaativalla lei , , ,03 D408 Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito muulla leikkau 7 433, , ,13 D408O Myelop sair/eril kasv hoito muulla leikk,lyhyt 1 017, , ,12 D409 Sädehoito 5 446, , ,12 D413 Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, komplis 2 460, , ,18 D414 Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komp 2 327, , ,49 D415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 8 594, , ,57 D416N Sepsis, aikuinen , , ,93 D418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 2 948, , ,72 D423 Infektiosairaudet, muut 2 639, , ,54 D424N Psyykkisen sairauden hoito leikkaustoimenpiteellä , , ,73 D436A Muu väärikäyttöoireyhtymä, komplisitunut 3 307, , ,04 D436B Muu väärikäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut 1 380, , ,03 D439 Ihonsiirto vamman hoitamiseksi 4 111, , ,65 D441 Käden leikkaus vamman takia 3 734, , ,27 D441O Käden leikkaus vamman takia, lyhyt hoito 1 874, , ,49 D442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut 7 831, , ,52 D443 Vamman takia tehty muu toimenpide, ei komplisoitunut 5 408, , ,84 D443O Vamman takia tehty muu toimenpide, lyhyt hoito 1 270, , ,71 D444 Vamma, aikuinen, komplisoitunut 2 803, , ,50 D445 Vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 2 307, , ,14 D446 Vamma, lapsi 2 633, , ,39 D449 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, komplisoitunut 3 007, , ,96 D452A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, komplisoitunut 5 173, , ,31 D452B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, komplisoitunut 3 055, , ,46 D453A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, ei komplisoitunut 3 660, , ,52 D453B Complications of treatment w/o surgery w/o cc 1 729, , ,36 D455 Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, ei komplisoitunut 1 539, , ,86

16 hinnat 2016 Kirurgia D456 Palovamma, siirto toiseen sairaalaan, hoidon kesto alle 6 vrk 1 762, , ,91 D458 Palovamma, suppea, ihonsiirto 8 427, , ,71 D458O Palovamma, suppea, ihonsiirto, lyhyt hoito 1 573, , ,50 D459 Palovamma, suppea, revisio ja ihonsiirto 5 481, , ,66 D460 Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä 8 282, , ,55 D461 Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen 4 616, , ,27 D461O Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen. 485,04 509, ,83 D463 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut 1 697, , ,07 D464 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut 1 778, , ,04 D467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 1 678, , ,13 D471N Alar usean suuren nivelen tai molempien raajojen kirurginen toimenpide 9 176, , ,98 D472 Laajan palovamman kirurginen hoito 6 667, , ,30 D478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut 5 468, , ,46 D479 Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut 4 152, , ,64 D479O Verisuoniston muu kirurginen hoito, lyhyt hoito 2 097, , ,15 D483 Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito , , ,83 D486N Muu monivamma, trauman aiheuttaman vamman edellyttämä kirurginen toimenpide , , ,66 D491 Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai yläraajan suuri replantaatiolei 7 284, , ,82 D493 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, komplisoitunut 5 435, , ,62 D494 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, ei komplisoitunut 4 036, , ,14 D494O Sappirakon poisto, lyhyt hoito 2 279, , ,63 D501A Rinnan rekonstruktioleikkaus, komplisoitunut tai syövän primaarikorjaus , , ,53 D501B Rinnan rekonstruktioleikkaus, ei komplisoitunut 5 421, , ,33 D501O Rinnan rekonstruktioleikkaus, lyhyt hoito 1 551, , ,86 D502 Rinnan poisto ja rekonstruktio maligniteetin takia 8 528, , ,23 D509 Muu rinnan sairauden toimenpide 3 802, , ,62 D509O Muu rinnan sairauden toimenpide, lyhyt hoito 1 265, , ,68 D531 Yleisanestesia neurologisen ongelman takia 2 301, , ,39 D570O Keskushermoston stimulointilaitteen asennus tai korvaaminen, lyhyt hoito , , ,02 D580B Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista 345,41 362,68 345,41 D580O Suun alueen ongelma, lyhyt hoito 560,36 588,38 560,36 D702O Alahengitysteiden tähystys 1 446, , ,81 D704O Ruoansulatuskanavan tähystystoimenpide 435,54 457,32 435,54 D706O Ruuansulatuskanavan yläosan tähystystoimenpide 467,99 491,39 467,99 D707P Peräpukaminen kovetushoito tai sitominen, lyhyt hoito 750,83 788,37 750,83 D709O Ruoansulatuskanavan tähystys 499,74 524,73 499,74 D710O Paksusuolen tähystys 367,27 385,63 367,27 D711O Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys 455,26 478,02 455,26 D712O Rektosigmoideoskopia 368,17 386,58 368,17 D715O Sappiteiden tähystys 732,60 769,23 732,60 D717O Ylempien virtsateiden tähystys 303,99 319,19 303,99 D718O Alempien virtsateiden tähystys 327,21 343,57 327,21 D719O Naisen sukuelinten tähystys 354,09 371,79 354,09 D720O Ruuansulatuskanavan yhdistetty endoskopia 449,11 471,57 449,11 D801O Neurologinen pientoimenpide 580,48 609,50 580,48 D802O Silmätautien pientoimenpide 344,41 361,63 344,41 D803O Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide 534,12 560,83 534,12 D804O Hengityselinsairauksien pientoimenpide 629,64 661,12 629,64 D805O Verenkiertoelinsairauksien pientoimenpide 419,56 440,54 419,56 D806O Ruoansulatuskanavan sairauksien pientoimenpide 403,95 424,15 403,95 D807O Maksan ja haiman pientoimenpide 507,42 532,79 507,42 D808O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide 418,40 439,32 418,40 D809O Ihon pientoimenpide 321,88 337,97 321,88 D810O Endokrinologia, pientoimenpide 392,80 412,44 392,80 D811O Urologinen pientoimenpide 434,88 456,62 434,88 D812O MIehen sukuelinten pientoimenpide 300,29 315,30 300,29 D813O Naisen sukuelinten pientoimenpide 416,95 437,80 416,95 D814O Obstetrinen pientoimenpide 269,11 282,57 269,11 D816O Hematologia, pientoimenpide 471,26 494,82 471,26 D817O Pahanlaatuinen sairaus, pientoimenpide 448,85 471,29 448,85 D818O Infektiosairaus, pientoimenpide 295,93 310,73 295,93 D819O Psyykkinen sairaus, pientoimenpide 502,19 527,30 502,19 D821O Vamma, komlikaatio tai allergia, pientoimenpide 371,57 390,15 371,57 D822O Palovamman hoito, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 237,24 249,10 237,24 D823O Muu ongelma, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 395,38 415,15 395,38 D830O Rintarauhasen pientoimenpide, lyhyt hoito 308,65 324,08 308,65 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 320,85 336,89 320,85 D901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 518,20 544,11 802,08

17 hinnat 2016 Kirurgia D901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 693,97 728,67 693,97 D902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 218,64 229,57 218,64 D903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito 276,24 290,05 276,24 D904O Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 474,81 498,55 474,81 D905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 339,38 356,35 339,38 D905P Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide 573,76 602,45 573,76 D905Q Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 1 224, , ,60 D905R Ääreisverenkierron diagnostinen toimenpide 642,26 674,37 642,26 D905S Vaativa ääreisverenkierron diagnostinen toimenpide 1 002, , ,15 D906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 310,66 326,19 310,66 D906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 530,68 557,21 530,68 D906Q Ruuansulatuskanavan sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 697,81 732,70 697,81 D907O Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 353,40 371,07 353,40 D908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidet 290,86 305,40 396,96 D908P Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, diagnostinen toimenpide 480,06 504,06 480,06 D908Q Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 646,74 679,08 646,74 D909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 193,56 203,24 334,12 D910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 292,17 306,78 292,17 D910P Endokriininen diagnostinen toimenpide 462,51 485,64 462,51 D911O Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 304,18 319,39 304,18 D912O Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 241,53 253,61 241,53 D913O Naisen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 240,81 252,85 240,81 D915O Vastasyntyneen lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 313,59 329,27 313,59 D916O Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 309,98 325,48 309,98 D917O Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 326,76 343,10 326,76 D918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 397,19 417,05 397,19 D919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 224,09 235,29 224,09 D921O Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 358,95 376,90 358,95 D922O Palovamma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 416,42 437,24 416,42 D923O Muu ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 250,57 263,10 250,57 D930O Rintarauhasen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 287,99 302,39 287,99 D930P Rinnan diagnostinen toimenpide 750,10 787,61 750,10 D930Q Rinnan vaativa diagnostinen toimenpide 952, ,45 952,81

18 hinnat 2016 Naistentaudit ja synnytykset D091A Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, komplisoitunut 4 887, , ,62 D104C Aorttaläpän proteesileikkaus katetriteitse (TAVI) , , ,62 D145 Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut 1 952, , ,11 D149O Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, lyhyt hoito 2 693, , ,42 D153O Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, lyhyt hoito 878,76 922,70 878,76 D167O Umpilisäkkeen poisto, lyhyt hoito 1 929, , ,08 D171O Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito 2 410, , ,45 D172 Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut 2 913, , ,40 D183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei kompl 1 200, , ,67 D184A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut 2 408, , ,40 D209O Lonkan tai polven tekonivelleikkaus, lyhyt hoito 2 223, , ,04 D227O Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito 1 426, , ,85 D240N Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut 5 247, , ,88 D259A Rinnan osittainen poisto 4 136, , ,23 D309O Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito 1 054, , ,60 D310 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut 3 146, , ,25 D334 Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, komplisoitunut 9 029, , ,38 D341 Peniksen muu kuin ympärileikkaus 4 651, , ,15 D353 Gynekologisen syövän radikaalihoito 6 500, , ,97 D354 Kohdun ja sivuel. leikk. muun kuin munasarjojen ja sivuel. pahanlaat. kasvai , , ,43 D355O Kohd&sivuel tp ei munas&sivuel pah kas,lyhyt 2 069, , ,64 D356 Gynekologinen korjausleikkaus 2 863, , ,55 D356O Gynekologinen korjausleikkaus, lyhyt hoito 1 586, , ,07 D357 Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen tai sivuelinten pahanlaatuisen ka 4 411, , ,58 D357O Kohd&sivuel leik munas/sivuel pah kasv,lyhyt 2 099, , ,02 D358 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, komplisoitunut 4 088, , ,01 D359 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei komplisoitu 3 072, , ,55 D359O Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito 898,09 942,99 898,09 D360 Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus 7 365, , ,03 D360O Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus, lyhyt hoito 682,57 716,70 682,57 D361 Laparoskopia tai munajohdinten katkaisu 2 710, , ,10 D361O Laparoskopia tai munajohdinten katkaisu, lyhyt hoito 1 722, , ,13 D362O Laparoskooppinen tai muu endoskooppinen sterilisaatio, lyhyt hoito 244,90 257,15 244,90 D364 Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito hyvänlaatuisen sairauden tak 1 601, , ,60 D365A Vatsan gynekologinen tutkimusleikkaus 6 966, , ,65 D365O Gynekologinen muu leikkaus, lyhyt hoito 2 589, , ,81 D367B Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut, tavanomainen sytostaattihoito 4 703, , ,89 D368 Gynekologinen infektio 1 354, , ,86 D369 Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus 1 731, , ,97 D370 Keisarileikkaus, komplisoitunut 3 521, , ,14 D371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut 3 292, , ,14 D371O Keisarileikkaus, ei komplisoitunut, lyhyt hoito 2 954, , ,22 D373 Alatiesynnytys, ongelmaton 2 198, , ,93 D373O Alatiesynnytys, lyhyt hoito 1 020, , ,67 D374 Alatiesynnytys ja synnytyksen jälkeinen kohdun kaavinta tai sterilisaatio 3 111, , ,76 D375 Alatiesynnytys ja muu synnytykseen liittyvä toimenpide 2 824, , ,88 D377N Obstetrinen toimenpide 2 194, , ,41 D377O Synnytyksen tai abortin jälkeinen toimenpide, lyhyt hoito 1 147, , ,03 D378N Kohdunulkoinen raskaus, leikkaushoito 2 715, , ,45 D379 Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys 1 520, , ,62 D380 Abortti ilman kaavintaa 1 079, , ,12 D381 Abortti ja kaavinta, kohdun avaus 1 583, , ,32 D381O Abortti ja kaavinta, kohdun avaus, lyhyt hoito 864,44 907,66 864,44 D382 Keskeytynyt synnytys tai valeraskaus 1 086, , ,64 D383 Raskauden aikainen muu komplikaatio 1 176, , ,72 D384 Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila 925,79 972,08 925,79 D385A Vastasyntynyt, kuollut, hoitoaika alle 2 vrk, tai siirretty, hoitoaika alle , , ,47 D392 Pernan poisto, aikuinen 4 249, , ,54 D400 Lymfooman tai leukemian vaativa operatiivinen hoito , , ,31 D405 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi 2 410, , ,17 D408O Myelop sair/eril kasv hoito muulla leikk,lyhyt 893,70 938,39 893,70 D413 Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, komplis 2 161, , ,65 D416N Sepsis, aikuinen , , ,13 D417N Sepsis, lapsi , , ,45 D419 Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut 2 140, , ,05 D424N Psyykkisen sairauden hoito leikkaustoimenpiteellä , , ,76 D436A Muu väärikäyttöoireyhtymä, komplisitunut 2 905, , ,75 D444 Vamma, aikuinen, komplisoitunut 2 463, , ,62

19 hinnat 2016 Naistentaudit ja synnytykset D452B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, komplisoitunut 2 684, , ,69 D453B Complications of treatment w/o surgery w/o cc 1 519, , ,51 D454 Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, komplisoitunut 2 901, , ,23 D456 Palovamma, siirto toiseen sairaalaan, hoidon kesto alle 6 vrk 1 548, , ,99 D486A Monivamma, murtuma selkärangassa ja lannerangan, lantion tai reisiluun murtuman , , ,29 D509O Muu rinnan sairauden toimenpide, lyhyt hoito 1 112, , ,10 D701O Ylähengitysteiden tähystys 302,05 317,15 302,05 D719O Naisen sukuelinten tähystys 311,13 326,69 311,13 D811O Urologinen pientoimenpide 382,11 401,22 382,11 D813O Naisen sukuelinten pientoimenpide 366,35 384,67 366,35 D814O Obstetrinen pientoimenpide 236,45 248,27 236,45 D814P Spontaani abortti 242,44 254,56 242,44 D814S Lääkkeellinen abortti 242,44 254,56 242,44 D901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 455,32 478,09 704,43 D905P Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide 504,14 529,35 504,14 D905Q Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 1 076, , ,00 D906B Ruuansulatuskanavan syöpäsairaus, sytostaattihoito, lyhyt hoito 1 259, , ,59 D906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 466,29 489,60 466,29 D906Q Ruuansulatuskanavan sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 613,14 643,80 613,14 D908E Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, erityislääkehitoito, lyhyt hoito 1 260, , ,91 D908P Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, diagnostinen toimenpide 421,80 442,89 421,80 D910P Endokriininen diagnostinen toimenpide 406,39 426,71 406,39 D911B Virtsaelinten syöpäsairaus, sytostaattihoito, lyhyt hoito 1 892, , ,05 D913B Naisen sukuelinten syöpäsairaus, sytostaattihoito, lyhyt hoito 951,69 999,27 951,69 D913O Naisen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 211,59 222,17 211,59 D914P Raskauden hoito, diagnostinen toimenpide 150,69 158,22 150,69 D917B Leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt hoito 2 081, , ,05 D917E Erilaistumaton syöpä, erityslääkehoito, lyhyt hoito 1 443, , ,19 D917O Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 287,11 301,47 287,11 D917V Sädehoidon annossuunnittelu magneettitutkimuksella 614,06 644,76 614,06 D923O Muu ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 220,16 231,17 220,16 D930O Rintarauhasen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 253,05 265,70 253,05 D930P Rinnan diagnostinen toimenpide 659,08 692,03 659,08

20 hinnat 2016 Silmätaudit Silmätautien lääkärivastaanotto - palvelusetelit Silmälääkärivastaanotto 30 min 50,00 52,50 Silmälääkärivastaanotto 30 min ja näkökenttätutkimus 100,00 105,00 Silmälääkärivastaanotto 30 min ja OCT-tutkimus 100,00 105,00 Drg-tuotteet: D002B Muu aikuisen kallonsisäinen toimenpide trauman takia 1 934, , ,62 D036B Laaja verkkokalvon irtoaman tai vuodon korjausleikkaus 1 584, , ,14 D036D Silmän laaja toimenpide 1 638, , ,27 D036O Verkkokalvon toimenpiteet, lyhyt hoito 903,56 948,74 903,56 D037O Silmämunan ja silmäkuopan leikkaukset, lyhyt hoito 1 109, , ,26 D038O Värikalvon leikkaukset, lyhyt hoito 156,02 163,82 156,02 D039O Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito 651,52 684,10 651,52 D039P Mykiön leikkaus, molemminpuoleinen, lyhyt hoito 948,46 995,88 948,46 D040N Silmän ulkoinen toimenpide ikä > , , ,83 D041O Silmän ulkoiset muut toimenpiteet silmän seudussa, lyhyt hoito 739,55 776,53 739,55 D042 Silmän sisäiset muut leikkaukset 1 623, , ,95 D042O Silmän sisäiset muut leikkaukset, lyhyt hoito 673,74 707,43 673,74 D047 Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut 843,30 885,47 843,30 D229O Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt hoito 1 208, , ,14 D270O Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 281,25 295,31 281,25 D802O Silmätautien pientoimenpide 268,81 282,25 268,81 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 250,42 262,94 250,42 D901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 404,46 424,68 626,30 D901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 541,64 568,72 541,64 D902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 170,65 179,18 170,65 D908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidet 227,01 238,36 309,96 D909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 151,07 158,62 260,90 D910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 228,04 239,44 228,04 D918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 310,01 325,51 310,01

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 20.12.2013 Päätös Kh 17.12.2013 Päivitetty 20.12.2013 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 01.04.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan päätös 26.3.2014 Päivitetty 01.04.2014 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2007

PALVELUHINNASTO 1.1.2007 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2007 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston -14.12.2006 180 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2009 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston 18.12.2008 155 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L L

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 26.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Palveluhinnasto 2011 Sisällys Hinnoitteluperiaatteet,

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016 Sisällys

Palveluhinnasto 2016 Sisällys PALVELUHINNASTO 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot... 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 Sisätaudit... 5 4 Lasten taudit ja lasten neurologia...

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 HINNASTO 2008 Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 Hal itus 17.12.2015 20 14

PALVELUHINNASTO 2016 Hal itus 17.12.2015 20 14 PALVELUHINNASTO 2016 Hallitus 17.12.2015 20 14 1 Palveluhinnasto 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat) 4 3 Sisätaudit

Lisätiedot

Hinnat ovat hoitopaikasta riippumatta pääsääntöisesti samat erikoisaloittain.

Hinnat ovat hoitopaikasta riippumatta pääsääntöisesti samat erikoisaloittain. SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus 8 Ihotaudit 9 Keuhkosairaudet 10 Lastentaudit 11 Lastenneurologia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen

Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen 9.12.2015 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

DRG ryhmittelijän muutokset 2014

DRG ryhmittelijän muutokset 2014 DRG ryhmittelijän muutokset 2014 DRG -käyttäjäpäivät 13.12.2013 Minna-Liisa Sjöblom 13.12.2013 Page 1 Poistuneet ryhmät Uudet ryhmät Muutokset: mistä ryhmistä hoitojaksot siirtyneet mihin ryhmiin hoitojaksot

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016 Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuotehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä Tehty

Lisätiedot

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Esimerkki Potilas on ollut osastolla tekonivelen luksaation vuoksi Diagnoosit väärässä järjestyksessä 1. I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 2. I10 Essentiaalinen verenpainetauti

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Drg-ryhmittely: Voidaanko toiminnan taloudellisuutta ja laatua seurata samalla tuotteistuksen määritelmällä? Ilkka Vohlonen, professori Tutkimusjohtaja FCG Oy, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

CC ryhmittelijän testaus

CC ryhmittelijän testaus CC ryhmittelijän testaus Petra Kokko 27.9.2012 1.10.2012 Page 1 Testauksen taustaa ja tavoite Suomessa on pidemmän aikaa käyty keskustelua DRG -ryhmittelyn komplisointisäännöistä Ruotsi analysoi yhdysvalloissa

Lisätiedot

DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset

DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset DRG käyttäjäpäivät 8.11.2012 Minna-Liisa Sjöblom 6.1.2013 Page 1 Muutokset Poistuneet DRG -ryhmät: DRG 58 Risaleikkaus muun toimenpiteen

Lisätiedot

Hinnasto 1.1.2016 Osakkeenomistajille

Hinnasto 1.1.2016 Osakkeenomistajille KILJAVAN SAIRAALAN KOKONAISHOITOPÄIVÄHINNAT 2016 Vuodeosastokuntoutus Kiljavan Sairaalan vuodeosastokuntoutuksen (maksusitoumuksen antajalta/ kotikunnalta laskutettava) kokonaishoitopäivähinta muodostuu:

Lisätiedot

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja professori 17.2.2016 Rakenteellisesta toiminnalliseen integraatioon Rakenteellinen integraatio -> mahdollistaa,

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. 1.1.2014 lukien

PALVELUHINNASTO. 1.1.2014 lukien PALVELUHINNASTO 1.1.2014 lukien Hallitus 13.12.2013 24.1.2014 PALVELUJEN HINNASTO 1.1.2014 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelujen tuotteistuksen ja 1 hinnoittelun periaatteet Hoitokeskus 8 Kymenlaakson

Lisätiedot

Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky. DRG-Hoitojaksot / Suorite ja Eur / Oma toiminta Jäsenkunnat

Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky. DRG-Hoitojaksot / Suorite ja Eur / Oma toiminta Jäsenkunnat Jäsenkunnat Jäsenkunnat Layer 1 of 20 2013 ) 090 Pneumonia/pleuriitti,aik,ei K 404F Lymfooma/krooninen leukemia,ei K 183 Esofag,gastroen,muu ruuans.häir,aik,ei K 372 Alatiesynnytys,ongelmia 224 Ylär muu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen

Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen 18.1.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015

Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015 Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015 2 Sisällysluettelo Hinnasto 2016 Drg-pohjainen hinnoittelu 3 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 3 Siirtoviivehinnoittelu 4 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015 KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖS 49/17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Johdanto 1 Tuote- ja suoritehinnastot: Kirurgia 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2016

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2016 KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2016 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖS 34/15.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Johdanto 1 Tuote- ja suoritehinnastot: Kirurgia 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Lisätiedot

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus

eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus eapr -ryhmittely: prosessijohtamista tukeva perusterveydenhuollon tuotteistus Tuotteistus/potilasryhmitys terveydenhuollossa! Tuotteistuksella ymmärretään monentasoisia asioita yksittäiset toimenpiteet

Lisätiedot

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 DRG:n perusteet ja logiikka 10.12.2013 Page 2

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Välisuoritehinnasto 2016

Välisuoritehinnasto 2016 Välisuoritehinnasto 2016 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SAIRAALOIDEN VÄLISUORITEHINNASTO 2016 Välisuoritehinnastossa on hoivapäivien, leikkaustoiminnan, heräämön ja tehohoidon välisuoritteiden hinnat vuodelle

Lisätiedot

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2008-2010 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2012 12.12.2011 1 (55) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Myyntilaskutus kuntakoonti 2015/11 Drg Jäsenkunnat

Myyntilaskutus kuntakoonti 2015/11 Drg Jäsenkunnat Hamina Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti Myyntilaskutus kuntakoonti 209-alkavien DRG-jaksojen hinnat olivat virheelliset 1-7 2014. Teimme kumulatiivisen korjauksen hintoihin 2014-8. Tästä syystä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

NordDRG:n perusteet ja logiikka

NordDRG:n perusteet ja logiikka NordDRG:n perusteet ja logiikka Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti Kansallinen DRG keskus DRG-käyttäjäpäivät, Vaasa 4.-5.12 2014 DRG, Diagnosis Related Groups DRG -järjestelmä on alun pitäen kehitetty

Lisätiedot

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta Lääk. yo., tekn. yo. (Aalto yliopisto) Susanna Siitonen Toimialuejohtaja Jussi Mertsola, Tyks Tuottavuus Suomen Lastenklinikoilla 2011

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Apuvälinepalvelulaskutus kunnittain tilanne 14.12.2009 58

Apuvälinepalvelulaskutus kunnittain tilanne 14.12.2009 58 PALVELUHINNASTO 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN

KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN KÄYNTISYYTIEDOISTA EPISODEIHIN JA PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEEN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 26.10.2011 KÄYNTISYYTIEDOT Reason for encounter Diagnosis ICPC ICD-10 Potilaan ilmaisema käynnin

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2012. Yhtymähallitus 12.12.2011 / 218 Liite nro 1

PALVELUHINNASTO 2012. Yhtymähallitus 12.12.2011 / 218 Liite nro 1 PALVELUHINNASTO 2012 Yhtymähallitus 12.12.2011 / 218 Liite nro 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito

Lisätiedot

Kirurgia Tulosyksikköjohtaja: ylilääkäri Pekka Nikula Hammaskirurgian hinnat

Kirurgia Tulosyksikköjohtaja: ylilääkäri Pekka Nikula Hammaskirurgian hinnat Tulosyksikköjohtaja: ylilääkäri Pekka Nikula Hammaskirurgian hinnat 46 Murtumahoito, levytys, hammashoito III 1 500 42 Yläleuan ortognaattinen leikkaus 2 300 43 Alaleuan ortognaattinen leikkaus 2 150 44

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. 25.11.2011 Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Esityksen sisältö 1. Lääkityksen merkitys hoitokustannuksista

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS

Tekonivelinfektiot. 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Tekonivelinfektiot 5.10.2012 Teija Puhto Infektiolääkäri Infektioiden torjuntayksikkö, OYS Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Lääkelaitos: Endoproteesirekisteri Tekonivelinfektio Lonkan ja polven primaaritekonivelistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Päivystystoiminta ja ensihoito 7

Päivystystoiminta ja ensihoito 7 PALVELUHINNASTO 2016 Hinnasto 2016 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

LONKKAMURTUMIEN (YLI 65V) KESKITETTY KUNTOUTUS

LONKKAMURTUMIEN (YLI 65V) KESKITETTY KUNTOUTUS LONKKAMURTUMIEN (YLI 65V) KESKITETTY KUNTOUTUS PILOTTI 1-8/2015 SATU AUVINEN KUNTOUTUSYLILÄÄKÄRI KESKI-SUOMEN SHP LONKKAMURTUMAT TAUSTAA 2014 300-350 lonkkamurtumaa/ vuosi/ KSSHP Yli 75 v lähes 70% Ortopedialta

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon episodien laskeminen kansallisessa tilastoinnissa

Erikoissairaanhoidon episodien laskeminen kansallisessa tilastoinnissa Miika Linna, Auvo Rauhala, Jorma Lauharanta, Martti Virtanen, Pirjo Häkkinen, Petri Matveinen AVAUKSIA Erikoissairaanhoidon episodien laskeminen kansallisessa tilastoinnissa Arviointihankkeen loppuraportti

Lisätiedot

NordDRG opas. v. 2016. Kansallinen DRG keskus 1 (30)

NordDRG opas. v. 2016. Kansallinen DRG keskus 1 (30) 1 (30) opas v. 2016 Kansallinen DRG keskus FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Kotipaikka Helsinki FCG KONSULTOINTI OY

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

Kirurgian runkovaiheen toimenpiteet

Kirurgian runkovaiheen toimenpiteet Gastroenterologinen kirurgia 6-12 kk - Vatsaontelon tavalliset avaustekniikat ja sulut - Sappirakon poisto - Tavalliset suoliresektiot ja vatsanpeitteiden tyrät - Endoskopiat:: prokto-, rekto- ja fiberosigmoideoskopia

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11. TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.2009 DIAGNOSIS RELATED GROUPS Diagnooseihin, toimenpiteisiin ikään, sukupuoleen,

Lisätiedot

Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa

Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa Alueellinen ohjaus tiedolla johtaminen käytännössä Case Keski-Suomi esimerkkien valossa Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.2.2016 Kuntatalo Jyväskylään rakennetaan täysin

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

STLK 19.5.2015 1.1.2015 ALKAEN 1.6.2015 ALKAEN HINNASTO MYYTÄVISTÄ PALVELUISTA

STLK 19.5.2015 1.1.2015 ALKAEN 1.6.2015 ALKAEN HINNASTO MYYTÄVISTÄ PALVELUISTA 1 (7) Yleisesti noudatettavat periaatteet: Kaikissa palveluissa peritään lisäksi asiakaskohtainen asiakasmaksu, paitsi niissä joissa siitä on erikseen maininta. Laskutushintaan lisätään tutkivan laitoksen

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT

Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus. 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Avohoidon potilasryhmitys (APR) Terveyskeskuksen avotoiminnan tuotteistus ja hoitoprosessin kuvaus 1.10.2008 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Terveyskeskusten avotoiminnan tuotteistaminen Mikä on tuotteistus?

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito

Somaattinen erikoissairaanhoito Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Somaattinen erikoissairaanhoito 2012 Specialiserad somatisk vård 2012 Somatic Specialist Medical Care 2012 Sami Fredriksson

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot