Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja.

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja."

Transkriptio

1 Sairaanhoitopiirin hallitus Päivitetty Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä, hoitopalvelujen hintojen rinnalla on esitetty täyden korvauksen hinnat sekä erillislaskentaan perustuvat hinnat muutamille kustannuksiltaan poikkeaville tuotteille. Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja. Jos haluat tulostaa hinnaston, suosittelemme, että tulostat Ohje, Perusteet ja Yhteiset hinnat välilehtien lisäksi vain oman vastuualueen välilehden. hinnat koskevat seuraavia potilasryhmiä valtion kustannusvastuulla olevat potilaat (mm. asevelvolliset, vankipotilaat) muualla kuin Suomessa asuvat potilaat, joiden asuinmaan kanssa Suomella ei ole sopimuksia muiden laitosten tai yritysten kustannusvastuulla olevat potilaat, mm. vastaanottokeskusten potilaat, siviilipalvelusta suorittavat potilaat (lukuun ottamatta toisten sairaanhoitopiirien, terveyskeskusten tai vakuutusyhtiöiden potilaat. Vastuualueiden hinnastot ovat seuraavassa järjestyksessä: Kirurgia Naistentaudit ja synnytykset Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Hammas-, suu- ja leukakirurgia Sisätaudit Lasten vastuualue Ihotaudit ja allergologia Syöpätaudit ja sädehoito Neurologia Keuhkosairaudet Fysiatria Kuntoutuspalvelut Geriatria Kuntoutusosasto Apuvälinekeskus Sairaalapsykiatria Polikliininen psykiatria Nuorisopsykiatria Päivystysalue

2 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattisen erikoissairaanhoidon palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu Drg Full -ryhmittelyn mukaisesti (versio 2017). Drg - tuotteistus kattaa poliklinikalla, vuodeosastolla, päiväkirurgisessa yksikössä ja muissa hoito- ja tutkimusyksiköissä annetun ja/tai näiden yksiköiden vastuulla olevan hoidon. Palvelut ovat lyhythoitotuotteita (avohoitokäynnit) tai hoitojaksoja. Psykiatrian toimialueella tuotteistus on tasoryhmittäinen sekä avohoidossa että vuodeosastolla. Kuntoutuksen vuodeosastohoito, yhteispäivystys ja psykiatrian palveluasuminen on myös tuotteistettu tasoryhmittäin. Miten DRG-tuotteiden hinnat muodostuvat? Ensin selvitetään hinnoilla katettavat kustannukset * Toiminnan menojen, investointien ja rahoitusmenojen ja lainojen lyhennysten määrä * Toiminnan ja rahoituksen muut tulot * Sisäisten palvelujen kustannusten kohdistaminen (edellisen vuoden toteuman ja budjettivuoden menojen perusteella, tulevat muutokset huomioiden) Toiminnan välittömät menot (oma toiminta) + Sisäisten palveluiden kustannukset + Yleiskustannukset = Kokonaiskustannukset Kokonaiskustannukset + Käyttöomaisuuden poistot - Muut kuin hoitopalvelujen myyntitulot = hinnoilla katettavat kustannukset Vastuualue suunnittelee tuotteittain hoitopalvelujen määrän. Jokaisella DRG-tuotteella on erikseen määritelty painokerroin (=pistemäärä). Painokertoimet on saatu KSSHP:n oman laskennan perusteella. Vastuualueen kokonaispisteiden määrä = (DRG-tuotteen A kappalemäärä * Tuotteen A painokerroin) + (DRG-tuotteen B kappalemäärä * Tuotteen B painokerroin)+. (DRG-tuotteen n kappalemäärä * Tuotteen n painokerroin) Vastuualueen DRG-pisteen = hinnoilla katettavat kustannukset Vastuualueen kokonaispisteiden määrä DRG-tuotteen = Vastuualueen DRG-pisteen * Tuotteen painokerroin Esim. hinnoilla katettavat kustannukset Vastuualueen kokonaispisteiden määrä Pisteen /5 000 = 20 Tuotteen A painokerroin 0,125 --> Tuotteen 0,125 * 20 = 2,50 Tuotteen B painokerroin 1,235 --> Tuotteen 1,235 * 20 =24,70 Tuotteen C painokerroin 5,325 --> Tuotteen 5,325 * 20 = 106,50 Koska vastuualueiden hoitopalvelujen hinnoilla katettavat kustannukset ja kokonaispis-

3 teiden määrät vaihtelevat, vastuualueiden DRG-pisteiden hinnat eroavat. Vastuualueiden eri DRG-pisteiden hinnat johtavat siihen, että saman tuotteen hinnat vaihtelevat vastuualueittain. DRG-tuotteiden hinnan muodostumislogiikkaa hyödynnetään myös muiden tuotteiden hinnan laskennassa.

4 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA LASKUTUKSEN PERUSTEET 2017 Tuotteistuksen periaatteet Hoitopalvelulla tarkoitetaan potilaskohtaista tuotetta, joka syntyy poliklinikalla, muussa avohoidossa, päiväsairaalassa, vuodeosastolla tai muussa potilashoitoa antavassa yksikössä. Hoito voi myös tapahtua potilaan kotona. Tuotteistuksen tavoitteena on luoda yhtenäisiä, vertailukelpoisia ja kustannuksiltaan mahdollisimman homogeenisiä hoitokokonaisuuksia. Tuotteistuksessa noudatetaan samoja periaatteita sairaanhoitopiirin kaikilla toimialueilla ja hoidollisilla vastuualueilla erikseen mainittavin poikkeuksin. Erikoissairaanhoidon palvelut DRG-tuotteet Tuotteistus perustuu pääosin DRG-tuotteisiin, noin 73 % hoitopalvelujen tuloista saadaan talousarvion mukaan DRG-tuotteilla. Operatiivisella ja konservatiivisella toimialueilla avohoidon, vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian sekä päivystyksen vuodeosastohoidon hoitopalvelujen tuotteistus perustuu DRG Full luokittelun mukaisiin DRG-ryhmiin (versio 2017). Hintojen laskentaperusteena käytetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä laskettuja DRG-painokertoimia. Hintojen laskennan perusteeksi lasketaan vastuualueittain DRG-pisteen. Tähän an vaikuttavat suunniteltujen DRG-tuotteiden määrä ja budjetoidut kokonaiskustannukset. DRG-tuotteiden hinnat lasketaan kunkin vastuualueen DRG-pisteen hinnan ja DRG-painokertoimen avulla kaikille tuotteille. DRG-pisteen vastuualueittain: Sairaanhoito keskimäärin 542 Kirurgia 577 Naistentaudit ja synnytykset 539 Silmätaudit 450 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 435 Hammas-, suu- ja leukakirurgia 473 Sisätaudit Sisätaudit 571 Keuhkosairaudet 742 Lasten vastuualue 617 Ihotaudit ja allergologia 390 Syöpätaudit ja sädehoito 684 Neurologia 515 Kuntoutustoiminta Fysiatria 307 Kuntoutuspalvelut 431 Geriatrian poliklinikka Kuntoutusosasto Apuvälinekeskus 529 Päivystysalue 319

5 Lyhenne DRG tulee sanoista Diagnosis Related Groups. Kyseessä on järjestelmä, jossa potilaat luokitellaan kustannushomogeeneihin ryhmiin. Drg- ryhmittelyyn vaikuttavat potilaan päädiagnoosi (ICD-10), mahdolliset sivudiagnoosit (ICD - 10), toimenpiteet (Pohjoismainen toimenpideluokitus, NCSP), toimenpiteen tekotapa, potilaan ikä, sukupuoli ja poistumistapa (kuollut, lähetetty jatkohoitoon). Lisäksi avohoidon ryhmitykseen vaikuttavat kalliit ja vaativat kuvantamisen tutkimukset, kliinisfysiologiset tutkimukset, erityistyöntekijöiden tekemä potilastyö (mm. toimintaterapeutit, apuvälineohjaajat, kätilöt, sairaanhoitajat ), kalliit laboratoriotutkimukset ja erityisen kalliit lääkkeet ja sytostaattihoidot. DRG:n lyhythoitoryhmiin sisältyvät hoidot, joissa potilas tulee hoitoon ja lähtee hoidosta saman kalenteripäivän aikana. Muihin DRG -ryhmiin ryhmittyvät hoidot, joissa potilas on kirjattu vuodeosastolle ja hoitojakso jatkuu vähintään seuraavaan päivään. Päivystyskäynti, kuten muutkin poliklinikkakäynnit, laskutetaan myös niissä tapauksissa kun potilas siirtyy poliklinikalta välittömästi päivystyksenä vuodeosastohoitoon. Suoritekustannuksiltaan merkittävästi keskimääräisestä poikkeaville, samaan drg-ryhmään muodostuville tapaturma ja muille vastaaville tapauksille käytetään erillisiä kustannuslaskentaan perustuvia painokertoimia. Tuotteiden hinnat on laskettu omien painokertoimien kautta vastuualueittain. Hinnat esitetään omassa sarakkeessaan. Tasoryhmittäiset avohoitokäynnit ja hoitopäivät Poikkeuksina DRG-tuotteistukseen ovat psykiatrian hoitopalvelut, Kuntoutustoiminnan vuodeosastohoito sekä yksittäisiä poikkeuksia lasten vastuualueella, neurologiassa ja kuntoutustoiminnan avohoidossa. Tasoryhmittäiset hinnat on muodostettu hoitopäivän tai avohoitokäynnin keskimääräisten kustannusten sekä tasoryhmän mukaisen hoidon sisällön mukaisesti. Tuotekohtaisesti on otettu huomioon hoitoon käytetty keskimääräinen työaika ja siihen sisältyvien suoritteiden kuten esim. eri tutkimusten kustannukset mahdollisimman tarkoin. Psykiatria Psykiatriset hoitopalvelut tuotteistetaan vuodeosastohoidossa tasoryhmittäisinä hoitopäivinä ja avohoidossa tasoryhmittäisinä käynteinä. Kuntoutustoiminta Vuodeosastohoito tuotteistetaan tasoryhmittäisinä hoitopäivinä. Avohoidossa laaja-alainen kuntoutustutkimuskäynti sekä erityisen kalliin apuvälineen sisältävä hoitopalvelu tuotteistetaan ja hinnoitellaan tasoryhmittäisenä käyntinä. Neurologia Hengityshalvauspotilaiden hoito laskutetaan kahdella kiinteällä hoitopäivän hinnalla. Potilaan kotona yön yli tapahtuva valvonta (1 kk) laskutetaan kiinteällä kuukauden hinnalla.

6 Kaikilla vastuualueilla yhteiset hinnat Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut tuotteistetaan kaikilla vastuualueilla samoin perustein erilaisiin terapia- ja muihin kuntoutuspalveluihin. Yleislääketieteen vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivinä, mikäli hoidonporrastuksen mukainen potilaan siirto terveyskeskukseen jatkohoitoon viivästyy terveyskeskuksesta johtuvista syistä. Ilmoituksen saatuaan terveyskeskuksella on yksi arkipäivä aikaa järjestää jatkohoitopaikka. Yhteispäivystyksen palvelut Yhteispäivystyksen hoitopalvelut (yöpäivystys ja ympärivuorokautinen päivystys) tuotteistetaan tasoryhmittäisinä käynteinä. Sosiaalitoimen palvelut Psykiatrian palveluasuminen on tuotteistettu palvelukotikohtaisina kuntouttavan ja tuetun asumisen päivinä ja avohoitokäynteinä. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja silmätautien palvelusetelit Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluihin käytetään palvelusetelijärjestelmää, joka parantaa palvelujen saatavuutta ja monipuolistaa palvelutuotantoa. Sairaanhoitopiiri määrittelee palvelusetelin arvon. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänelle voidaan myöntää maksusitoumus entiseen tapaan. Silmätautien vastuualueella käytetään silmälääkärivastaanottoja varten palvelusetelijärjestelmää, jonka parantaa palvelujen saatavuutta. Sairaanhoitopiiri määrittelee palvelusetelin arvon. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänelle voidaan myöntää maksusitoumus entiseen tapaan. Ostopalvelut (hoito muissa sairaaloissa) Ostopalveluiden (hoito muissa sairaaloissa) osalta valtuusto päätti, että sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan potilaan kotikunnalta kauttalaskutuksena asianomaisten laskujen mukaisesti terveydenhoitolain tarkoittaman erityistason sairaanhoidon ja siihen rinnastettavissa olevan valtakunnallisen työnjaon mukaan keskitetyn hoidon sekä terveydenhuoltolaissa määritellyillä perusteilla toisessa sairaanhoitopiirissä tapahtuvan hoidon (kiireellinen hoito, opiskelijoiden, vieraalla paikkakunnalla työskentelevien ja lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten ja nuorten sairaanhoito) kustannukset. Sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan kunnalta asianomaisten laskujen mukaisesti annetun hoidon myös silloin, kun sairaanhoitopiiri ei itse voi antaa tai järjestää tarvittavaa erikoissairaanhoitoa, vaan palvelut ostetaan muulta palvelujen tuottajalta. Sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan kunnalta asianomaisten laskujen mukaisesti järjestämisvastuulleen siirtyvän päihdehuollon palvelut.

7 Kustannus- ja hinnoittelulaskennan periaatteet Kuntalaskutuksen perusteina ovat vastuualueiden talousarviovuoden mukaiset toiminnan menot, käyttöomaisuuden suunnitelman mukaiset poistot ja hoitopalvelutuotannon suunniteltu volyymi. Lisäksi hintoja laskettaessa otetaan huomioon talousarvion mukainen yli- tai alijäämätavoite. Vuodelle 2017 ylijäämätavoitetta ei ole. Sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden kustannukset kohdistetaan kustannuslaskennan avulla hoitopalveluja tuottaville yksiköille. Niille kyseiset kustannukset ovat välillisiä kustannuksia. Kustannusten kohdistamisessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta. Yleiskustannuksiin kuuluvien toimintojen kustannukset otetaan huomioon vastuualueiden toiminnan menojen perusteella. Jäljempänä on yksityiskohtaisempi kuvaus kustannuslaskennasta. Liikelaitoksilta ostetut palvelut kuuluvat kunkin vastuualueen toiminnan menoihin, jotka kohdistetaan sisäisen laskutuksen perusteella. Talousarvioon liittyvässä kustannuslaskennassa saadaan selville vastuualueiden kokonaiskustannukset, jotka selvitetään erikseen tuoteryhmittäin (DRG-tuotteet ja muut tuotteet). Nämä kustannukset ovat kunnilta laskutettavien hoitopalvelujen hinnoittelun peruste. Muut kuin hoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset rajataan laskennassa pois budjetoitujen tulojen perusteella. Keskeisenä periaatteena palvelujen hintojen laskennassa on, että vastuualueiden hoitopalveluiden myyntitulot kattavat niiden kustannukset. Sisäisten palvelujen kustannusten laskenta Sisäisten palvelujen käytön kustannukset kohdistetaan laskentajärjestelmässä seuraavilla periaatteilla palveluja käyttäville vastuualueille: 1. Potilaskohtaiset palvelut Potilaskohtaisia palveluja tuottavat vastuualueet laskevat vuosittain tuottamilleen palveluille omakustannusarvot. Tuotteistettuja palveluja ovat seuraavat: anestesia- ja leikkaustoimenpiteet, fysioterapiakäynnit ja kuvantamisen tutkimukset. 2. Muut sisäiset palvelut Palveluita, joita ei voi suoraan kohdistaa potilaaseen ovat mm. tilakustannukset, puhtauspalvelut, osastonsihteeripalvelut, välinehuolto, lääkintätekniikka ja materiaalitoimi. Myös nämä palvelut on tuotteistettu ja kustannusten laskennan perusteena ovat tuotettujen palvelujen Vastuualueet tuottavat toisilleen myös mm. vuodeosastopalveluita, lääkärien ja muiden erityisammattiryhmien konsultaatiopalveluita. Myös nämä kohdistetaan sisäisinä palveluina. Näiden palveluiden kustannukset kohdistetaan laskentajärjestelmässä toimintaa kuvaavilla kohdistusperiaatteilla siten, että kustannusten kohdistaminen vastaisi mahdollisimman tarkasti kustannusten aiheutumisperustetta. 3. Yleiskustannukset

8 Yleiskustannuksiin kuuluvien toimintojen kustannukset otetaan huomioon kunkin vastuualueen toiminnan menojen suhteessa. Vuoden 2017 talousarviossa yleiskustannusten osuus on 5,77 % sairaanhoitopiirin kokonaiskustannuksista.

9 Kaikilla vastuualueilla ovat seuraavat hinnat yhteisiä: Yleislääketieteen vuodeosastohoidon hoitopäivä 420,00 441,00 Vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivinä, mikäli hoidonporrastuksen mukainen potilaan siirto jatkohoitoon viivästyy terveyskeskuksesta johtuvista syistä. Ilmoituksen saatuaan terveyskeskuksella on yksi arkipäivä aikaa järjestää jatkohoitopaikka. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut: Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut tuotteistetaan kaikilla vastuualueilla samoin perustein erilaisiin terapia- ja muihin kuntoutuspalveluihin seuraavasti: Terapiat/käynti Fysioterapia 45 min. aikuiset 36,00 37,80 45 min. kotikäynti aikuiset 51,00 53,55 45 min. lapset 45,00 47,25 45 min. kotikäynti lapset 63,00 66,15 60 min. aikuiset 45,00 47,25 60 min. kotikäynti aikuiset 64,00 67,20 60 min. lapset 60,00 63,00 60 min. kotikäynti lapset 83,00 87,15 60 min., allasterapia, aikuiset 64,00 67,20 60 min., allasterapia, lapset 72,00 75,60 Lymfaterapia 45 min. aikuiset 36,00 37,80 45 min. aikuiset, kotikäynti 51,00 53,55 60 min. aikuiset 45,00 47,25 60 min. aikuiset, kotikäynti 64,00 67,20 Toimintaterapia 45 min. aikuiset 50,00 52,50 45 min. aikuiset, kotikäynti 70,00 73,50 45 min. lapset 60,00 63,00 45 min. lapset, kotikäynti 80,00 84,00 60 min. aikuiset 60,00 63,00 60 min. aikuiset, kotikäynti 83,00 87,15 60 min. lapset 71,00 74,55 60 min. lapset, kotikäynti 93,00 97,65 90 min. aikuiset, kotikäynti 104,00 109,20 90 min. lapset, kotikäynti 120,00 126,00 SI-terapia 45 min. lapset 73,00 76,65 SI-terapia 60 min. lapset 80,00 84,00 SI-terapia 60 min. lapset kotikäynti 105,00 110,25 SI-terapia 90 min. lapset kotikäynti 136,00 142,80 Puheterapia Puheterapia 45 min. aikuiset 79,00 82,95 Puheterapia 60 min. aikuiset 96,00 100,80

10 Puheterapia 45 min. aikuiset kotikäynti 119,00 124,95 Puheterapia 60 min. aikuiset kotikäynti 144,00 151,20 Puheterapia 45 min. lapset 87,00 91,35 Puheterapia 60 min. lapset 104,00 109,20 Puheterapia 45 min. lapset kotikäynti 124,00 130,20 Puheterapia 60 min. lapset kotikäynti 149,00 156,45 Jalkaterapia Jalkaterapia 45 min. aikuiset 36,00 37,80 Jalkaterapia 60 min. aikuiset 45,00 47,25 Jalkaterapia 45 min. aikuiset kotikäynti 51,00 53,55 Jalkaterapia 60 min. aikuiset kotikäynti 64,00 67,20 Jalkaterapia 45 min. lapset 45,00 47,25 Jalkaterapia 60 min. lapset 60,00 63,00 Jalkaterapia 45 min. lapset kotikäynti 63,00 66,15 Jalkaterapia 60 min. lapset kotikäynti 83,00 87,15 Jalkojenhoito Jalkojenhoito 45 min. aikuiset 29,00 30,45 Jalkojenhoito 60 min. aikuiset 38,00 39,90 Jalkojenhoito 45 min. aikuiset kotikäynti 44,00 46,20 Jalkojenhoito 60 min. aikuiset kotikäynti 57,00 59,85 Kuvataideterapia 97,00 101,85 Musiikkiterapia 97,00 101,85 Liikkumistaidonohjaus 97,00 101,85 Psykoterapia 97,00 101,85 Muu vastaava kuntoutustoimenpide 97,00 101,85 Neuropsykologinen kuntoutus 239,00 250,95 Apuvälinekartoitus, -arviointi ja -käytönopetus 250,00 262,50 Kuntoutusohjaus 250,00 262,50 Kuntoutustutkimus 430,00 451,50 Kuntoutuslaitoshoito / vrk 445,00 467,25 Kuntoutustutkimusjakso / vrk 445,00 467,25 Sopeutumisvalmennus / vrk / henkilö 292,00 306,60 Sopeutumisvalmennus / vrk / perhe 557,00 584,85 Lähetekonsultaatiot: Potilasryhmä 15, avohoito 100,00 105,00 Konsultaatiovastaus, joka vaatii lyhytkestoisen vastausajan. Potilasryhmä 16, avohoito 150,00 157,50 Konsultaatiovastaus, joka vaatii pidemmän aikaa vastaus- ja käsittelytyötä. hinnat koskevat seuraavia potilasryhmiä valtion kustannusvastuulla olevat potilaat (mm. asevelvolliset, vankipotilaat) muualla kuin Suomessa asuvat potilaat, joiden asuinmaan kanssa Suomella ei ole sopimuksia muiden laitosten tai yritysten kustannusvastuulla olevat potilaat, mm. vastaanottokeskusten potilaat, siviilipalvelusta suorittavat potilaat (lukuun ottamatta toisten sairaanhoitopiirien, terveyskeskusten tai vakuutusyhtiöiden potilaat)

11 hinnat 2017 Kirurgia D004 Selkäydinleikkaus 5 941, , ,98 D004O Selkäydinleikkaus, lyhyt hoito 3 707, , ,59 D005 Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava verisuonten leikkaus 5 454, , ,46 D006 Rannekanavaoireyhtymän leikkaus 1 592, , ,31 D006O Rannekanavaoireyhtymän leikkaus, lyhyt hoito 861,12 904,18 861,12 D007 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, komplisoitunut 7 771, , ,40 D008 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut 4 025, , ,92 D008O Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut, lyhyt hoito 1 246, , ,39 D009 Selkäytimen sairaus tai vamma 5 469, , ,85 D011F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut , , ,82 D012 Etenevä keskushermoston sairaus 3 080, , ,60 D013 MS-tauti tai pikkuaivoataksia 2 813, , ,52 D014A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut 4 774, , ,25 D014B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunu 3 203, , ,70 D015 Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia 1 558, , ,45 D018 Ääreis- tai aivohermon sairaus, komplisoitunut 3 622, , ,82 D019 Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut 1 756, , ,22 D025 Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut 1 922, , ,49 D027 Vakava aivovamma 3 288, , ,96 D028 Aivovamma, aikuinen, komplisoitunut 9 934, , ,08 D029 Aivovamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 652, , ,75 D032 Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut 1 079, , ,40 D033 Aivotärähdys, lapsi 1 434, , ,82 D035 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut 1 895, , ,33 D041O Silmän ulkoiset muut toimenpiteet silmän seudussa, lyhyt hoito 888,04 932,44 888,04 D055P Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus 1 054, , ,67 D063O Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide, lyhyt hoito 425,07 446,32 425,07 D064E Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain , , ,63 D069 Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen 1 417, , ,57 D070B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut 1 719, , ,80 D075 Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus , , ,22 D076 Suppea hengityselinten toimenpide, komplisoitunut 8 251, , ,21 D077 Suppea hengityselinten toimenpide, ei komplisoitunut 6 255, , ,06 D077O Suppea hengityselinten toimenpide, lyhyt hoitojakso 427,35 448,72 427,35 D079 Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, komplisoitunut 5 467, , ,95 D080 Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, ei komplisoitunut 3 596, , ,04 D082E Hengityselinten kasvaimet , , ,63 D083 Vakava rintakehän vamma, komplisoitunut 4 362, , ,58 D085 Pleuraeffuusio, komplisoitunut 1 802, , ,43 D087 Hengitysvajaus tai keuhkoödeema 4 254, , ,81 D089 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 4 235, , ,12 D090 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut 2 216, , ,47 D091B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut 2 276, , ,26 D094 Pneumothorax, komplisoitunut 3 300, , ,77 D095 Pneumothorax, ei komplisoitunut 2 256, , ,14 D101 Hengityselinten muu sairaus, komplisoitunut 3 016, , ,77 D110 Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, komplisoitunut , , ,72 D111 Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, ei komplisoitunut , , ,22 D113A Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas 5 757, , ,73 D113B Laaja raajan amputaatio ja korjausleikkaus verenkierrollisista syistä, , , ,46 D114 Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä 3 066, , ,84 D114O Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä, lyhyt hoito 896,85 941,69 896,85 D119 Suonikohjuleikkaus 2 662, , ,07 D119O Suonikohjuleikkaus, lyhyt hoito 1 278, , ,84 D120 Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide 4 340, , ,43 D120O Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide, lyhyt hoito 1 046, , ,03 D130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut 3 284, , ,18 D131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut 2 460, , ,42 D132 Ateroskleroosi, komplisoitunut 2 827, , ,11 D135 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut 3 693, , ,99 D136 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoitunut 2 559, , ,26 D138 Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut 2 721, , ,71 D140 Sydänperäinen rintakipu 2 185, , ,75 D145 Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut 2 082, , ,20 D146 Peräsuolen resektio, komplisoitunut , , ,75 D147 Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut , , ,86 D148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut , , ,44

12 hinnat 2017 Kirurgia D149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut 8 748, , ,53 D152 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitunut 6 898, , ,82 D153 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei komplisoitunut 4 989, , ,08 D154A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, komplisoitunut , , ,51 D154B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, kompl , , ,26 D155A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut , , ,85 D155B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, ei kompl 9 909, , ,77 D157 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut 3 440, , ,59 D158 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut 2 290, , ,84 D158O Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, lyhyt hoito 888,19 932,60 888,19 D159 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut 7 640, , ,95 D160 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut 4 205, , ,45 D160O Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, lyhyt hoito 1 344, , ,49 D161 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut 3 956, , ,75 D162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 750, , ,64 D162O Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito 1 532, , ,21 D162P Nivus- tai reisityrän toimenpiteet, molemminpuolinen lyhyt hoito 2 374, , ,48 D163 Tyräleikkaus, lapsi 2 848, , ,28 D166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut 4 632, , ,20 D167 Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut 2 823, , ,31 D170 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut , , ,00 D171 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut 7 693, , ,95 D171O Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito 2 571, , ,08 D172 Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut 3 107, , ,54 D173E Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut , , ,90 D174N Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto 2 491, , ,89 D175N Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmaton 1 494, , ,84 D179 Tulehduksellinen suolistotauti 2 360, , ,97 D180 Suoliston tukos, komplisoitunut 2 621, , ,02 D181 Suoliston tukos, ei komplisoitunut 1 647, , ,74 D182 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, kompl 1 918, , ,88 D183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei kompl 1 280, , ,68 D184B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei kompl 1 616, , ,07 D188 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 407, , ,20 D189 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 944, , ,61 D190 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi 2 733, , ,47 D191B Haiman tai maksan leikkaus, komplisoitunut , , ,29 D192 Haiman tai maksan leikkaus, ei komplisoitunut , , ,49 D193 Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, komplisoitunut , , ,67 D194 Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, ei komplisoitunut 7 629, , ,22 D195 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, komplisoitunut 9 258, , ,98 D196 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, ei komplisoitunut 6 188, , ,61 D197 Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, komplisoitunut , , ,62 D198 Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, ei komplisoitunut 5 143, , ,67 D199 Maksan ja haiman alueen pahanlaatuisen kasvaimen invas diagnostinen tmp , , ,37 D200 Maksan ja haiman alueen invasiivinen diagnostinen toimenpide, ei pah kasv , , ,35 D201 Maksan ja haiman alueen muu toimenpide 3 753, , ,45 D202 Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi 2 979, , ,11 D203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain , , ,63 D204 Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen 3 095, , ,39 D205 Muu maksan sairaus, komplisoitunut 5 053, , ,10 D206 Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut 2 178, , ,80 D207 Sappiteiden sairaus, komplisoitunut 3 316, , ,22 D208 Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut 1 948, , ,33 D209C Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus 8 522, , ,14 D209D Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut 7 346, , ,18 D209E Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut 6 173, , ,28 D209F Polven tai nilkan sekundarinen tekonivelleikkaus 8 343, , ,55 D209G Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus 6 175, , ,45 D210A Vaat lantion, lonkan ja reiden traumaleikk, > 17 v, kompl , , ,40 D210N Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17 vuotias, komplisoitunut 7 710, , ,71 D211A Vaativa lantion, lonkan ja reiden traumaleikkaus, > 17 vuotias, ei komplisoitunu , , ,52 D211N Muu lantion, lonkan ja reiden leikkaus, > 17 vuotias, ei komplisoitunut 5 770, , ,86 D212 Lonkan tai reiden muu leikkaus, lapsi 6 965, , ,30 D212O Lonkan tai reiden muu leikkaus, lyhyt hoito 1 285, , ,71 D213 Raaja-amputaatio tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia 8 981, , ,15 D214A Selkänikamien ydistäminen sekä edestä että takaa , , ,56

13 hinnat 2017 Kirurgia D214B Muu selkänikamien yhdistäminen, komplisoitunut , , ,76 D214C Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut 5 948, , ,77 D215B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut 6 938, , ,29 D215C Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut 3 626, , ,08 D215O Selän ja niskan leikkaus, lyhyt hoito 4 716, , ,82 D217 Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia , , ,53 D218 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut 7 118, , ,00 D219 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 4 869, , ,20 D220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi 4 640, , ,38 D220O Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lyhyt hoito 1 840, , ,34 D221 Polvileikkaus, komplisoitunut , , ,10 D222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut 4 302, , ,82 D222O Polvileikkaus, lyhyt hoito 1 728, , ,10 D222P Suuri polvileikkaus, lyhyt hoito 2 203, , ,85 D223 Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus, komplisoitunut 5 460, , ,15 D223O Olka- tai kyynärpään vaativa leikkaus, lyhyt hoito 2 403, , ,89 D224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 3 848, , ,60 D224O Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito 2 440, , ,60 D225A Jalkaterän murtumaleikkaus 4 516, , ,04 D225B Jalkaterän muu leikkaus 3 292, , ,17 D225O Jalkaterän leikkaus, lyhyt hoito 1 801, , ,36 D225P Jalkaterän murtumaleikkaus. lyhyt hoito 2 784, , ,09 D226 Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut 5 818, , ,33 D227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut 3 032, , ,84 D227O Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito 1 521, , ,94 D228 Käden, peukalon, tai ranteen vaat nivelleikkaus tai muu leikkaus, kompl 3 589, , ,39 D228O Käden, peukalon, tai ranteen vaativa nivelleikkaus, lyhyt hoito 1 568, , ,65 D229 Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 3 018, , ,04 D229O Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt hoito 1 450, , ,90 D230 Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto 2 678, , ,33 D230O Lonkan paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto, lyh h 1 455, , ,88 D231 Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto 2 922, , ,38 D231O Muu ort paik leik/sis kiinn.laitt pois, lyh h 1 004, , ,52 D232 Artroskopia 3 515, , ,96 D232O Artroskopia, lyhyt hoito 1 398, , ,02 D233 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, komplisoitunut 7 043, , ,46 D234 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, ei komplisoitunut 4 135, , ,51 D234O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, lyhyt hoito 1 315, , ,72 D235 Reisiluun murtuma 2 248, , ,05 D236 Lonkan tai lantion murtuma 2 826, , ,96 D237 Lantion, lonkan tai reiden venähdys nyrjähdys tai sijoiltaanmeno 1 156, , ,44 D238 Luun ja luuytimen tulehdus 3 117, , ,95 D239E Tuki&liik.el/sidekud mal/patolog murt 2 432, , ,46 D242A Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti 3 425, , ,13 D242C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut 2 004, , ,44 D242E Atroosi, komplisoitunut 4 169, , ,32 D242F Artroosi, ei komplisoitunut 1 876, , ,57 D243 Selkäsairaus 2 278, , ,20 D244 Luuston sairaus tai artropatia, komplisoitunut 2 229, , ,07 D247 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet 2 241, , ,88 D248 Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti 1 806, , ,67 D249 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito 2 464, , ,05 D250 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, 2 130, , ,62 D251 Käsiv,käd,jal murt,nyrj,ven,sij meno,aik,ei K 1 385, , ,65 D252 Käsiv,käd,jalan murt,nyrj,ven,sij,lapsi 2 094, , ,36 D253 Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoilt 2 330, , ,41 D254 Olkav/alar ei jal mur,ven,sij meno,aik,ei K 1 895, , ,43 D255 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoil 1 771, , ,37 D256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu 2 200, , ,32 D257 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, komplisoitunut 5 708, , ,96 D258 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut 4 328, , ,97 D259A Rinnan osittainen poisto 4 411, , ,86 D259B Rinnan osittainen poisto ja rekonstruktio 6 544, , ,87 D260 Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut 3 871, , ,53 D260O Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, lyhyt hoito 1 941, , ,55 D261 Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei biopsia tai ekskisio 3 866, , ,18 D261O Rintar.leik hyv sair takia,ei biops/eks, lyhyt hoito 1 695, , ,53

14 hinnat 2017 Kirurgia D262 Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio 2 742, , ,94 D262O Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio, lyhyt hoito 1 457, , ,59 D263 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, komplisoitunu 5 824, , ,58 D264 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, ei komplisoit 4 094, , ,87 D265 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, komplisoitunut 6 115, , ,15 D266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut 3 347, , ,66 D266O Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito 983, ,40 983,24 D267 Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide 2 003, , ,40 D267O Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide, lyhyt hoito 995, ,07 995,30 D268 Plastiikkakirurginen toimenpide 4 108, , ,69 D268O Plastiikkakirurginen toimenpide, lyhyt hoito 1 267, , ,89 D269 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, komplisoitunut 5 193, , ,59 D270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei komplisoitunut 3 105, , ,54 D270O Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 337,72 354,61 337,72 D271 Ihon haavauma 2 992, , ,98 D274 Rintasyöpä, komplisoitunut 2 498, , ,61 D275E Rintasyöpä, ei komplisoitunut , , ,75 D276 Hyvänlaatuinen rintarauhasen sairaus 1 480, , ,47 D277 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 432, , ,40 D278 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 681, , ,78 D280 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, komplisoitunut 1 633, , ,91 D281 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 318, , ,10 D282 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, lapsi 1 450, , ,62 D285 Raajan amputaatio endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden t 6 355, , ,71 D286 Lisämunuaisen ja aivolisäkkeen leikkaukset 6 795, , ,23 D292 Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden muu leikkaushoito, 4 634, , ,79 D293 Endokr,nutr,metab sair muu leik.h,ei K 3 313, , ,33 D294 Aikuisiän diabetes, yli 35 vuotiaat 3 112, , ,44 D303 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus kasvaimen takia 8 612, , ,43 D305 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus, ei kasvain, ei ko 6 140, , ,96 D308 Virtsarakon muu toimenpide, komplisoitunut 9 823, , ,44 D309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut 3 503, , ,03 D309O Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito 1 124, , ,88 D310 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut 3 355, , ,91 D311 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut 2 580, , ,57 D311O Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, lyhyt hoito 755,52 793,30 755,52 D312 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, komplisoitunut 3 839, , ,64 D313 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 236, , ,22 D315 Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide 6 024, , ,14 D315O Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide, lyhyt hoito 1 728, , ,63 D316 Munuaisten toiminnanvajaus 3 626, , ,14 D318 Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut 3 514, , ,08 D319E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut , , ,61 D320 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut 2 556, , ,35 D321 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut 1 399, , ,29 D323 Virtsatiekivi, komplisoitunut 2 789, , ,18 D324 Virtsatiekivi, ei komplisoitunut 1 469, , ,56 D325 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, komplisoitunut 2 014, , ,86 D326 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut 1 471, , ,42 D332 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 216, , ,27 D335 Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, ei komplisoitunut 5 428, , ,33 D336 Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut 4 155, , ,42 D337 Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut 2 785, , ,94 D338 Kivesleikkaus, pahanlaatuisen sairauden vuoksi 2 588, , ,19 D339 Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen 3 271, , ,79 D340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta 2 691, , ,96 D340O Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt hoito 1 302, , ,92 D341 Peniksen muu kuin ympärileikkaus 4 961, , ,09 D341O Peniksen muu kuin ympärileikkaus, lyhyt hoito 357,21 375,07 357,21 D342 Ympärileikkaus, aikuinen 2 382, , ,47 D343O Ympärileikkaus, lyhyt hoito 1 121, , ,78 D345 Miehen sukuelinten muu leikkaus, ei pahanlaatuista sairautta 3 214, , ,75 D346 Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, komplisoitunut 2 756, , ,45 D347G Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei komplisoitunut 1 989, , ,50 D350 Tulehdus miehen sukuelimissä 1 589, , ,37 D351O Miehen sterilisaatio, lyhyt hoito 315,41 331,18 315,41 D359 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei komplisoitu 3 710, , ,36

15 hinnat 2017 Kirurgia D365B Gynekologinen muu leikkaushoito , , ,99 D366 Gynekologinen syöpä, komplisoitunut 3 063, , ,87 D367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut , , ,89 D392 Pernan poisto, aikuinen 4 532, , ,72 D394 Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu toimenpide 3 471, , ,73 D394O Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu leikkaus, lyhyt hoito 1 272, , ,60 D395 Punasolusairaus, aikuinen 1 689, , ,93 D400 Lymfooman tai leukemian vaativa operatiivinen hoito , , ,54 D402 Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, ei komplisoitunut 6 001, , ,99 D406 Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito vaativalla lei , , ,09 D407 Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito vaat tp,ei K 6 238, , ,25 D408 Pahanlaatuisen sairauden tai erilaistumattoman kasvaimen hoito muulla leikkau 6 966, , ,38 D408O Myelop sair/eril kasv hoito muulla leikk,lyhyt 953, ,91 953,25 D414 Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komp 2 181, , ,33 D415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 8 054, , ,89 D416N Sepsis, aikuinen , , ,69 D418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 2 763, , ,49 D423 Infektiosairaudet, muut 2 473, , ,79 D424N Psyykkisen sairauden hoito leikkaustoimenpiteellä , , ,98 D436B Muu väärikäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut 1 293, , ,81 D439 Ihonsiirto vamman hoitamiseksi 3 853, , ,46 D441 Käden leikkaus vamman takia 3 499, , ,79 D441O Käden leikkaus vamman takia, lyhyt hoito 1 756, , ,79 D442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut 7 339, , ,75 D443 Vamman takia tehty muu toimenpide, ei komplisoitunut 5 069, , ,20 D443O Vamman takia tehty muu toimenpide, lyhyt hoito 1 190, , ,98 D444 Vamma, aikuinen, komplisoitunut 2 627, , ,99 D445 Vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 2 162, , ,27 D446 Vamma, lapsi 2 468, , ,03 D449 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, komplisoitunut 2 819, , ,08 D452A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, komplisoitunut 4 848, , ,46 D452B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, komplisoitunut 2 863, , ,59 D453A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, ei komplisoitunut 3 430, , ,67 D453B Complications of treatment w/o surgery w/o cc 1 620, , ,77 D456 Palovamma, siirto toiseen sairaalaan, hoidon kesto alle 6 vrk 1 652, , ,21 D458 Palovamma, suppea, ihonsiirto 7 898, , ,50 D459 Palovamma, suppea, revisio ja ihonsiirto 5 137, , ,45 D460 Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä 7 762, , ,46 D461 Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen 4 326, , ,40 D461O Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen. 454,58 477, ,78 D463 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut 1 590, , ,50 D464 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut 1 666, , ,39 D467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 1 572, , ,76 D468 Diagnoosiin sopimaton merkittävä kirurginen toimenpide , , ,44 D Puutteellinen tai virheellinen tieto tai diagnoosi puuttuu 3 860, , ,37 D471N Alar usean suuren nivelen tai molempien raajojen kirurginen toimenpide 8 600, , ,73 D472 Laajan palovamman kirurginen hoito 6 248, , ,64 D Päädiagnoosiin liittymätön suppea kirurginen toimenpide 4 448, , ,30 D477O Harv/virh tp & dg yhd, supp tp, lyhyt hoito (kipupoli ja silmätaudit) 1 106, , ,15 D478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut 5 125, , ,07 D479 Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut 3 891, , ,88 D479O Verisuoniston muu kirurginen hoito, lyhyt hoito 1 965, , ,46 D483 Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito , , ,16 D486A Monivamma, murtuma selkärangassa ja lannerangan, lantion tai reisiluun murtum , , ,80 D486B Moniv rintakeh ja vatsan alueella ja trauman aih kir tp , , ,15 D486N Muu monivamma, trauman aiheuttaman vamman edellyttämä kirurginen toimenpid , , ,26 D491 Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai yläraajan suuri replantaatiolei 6 827, , ,37 D493 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, komplisoitunut 5 094, , ,30 D494 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, ei komplisoitunut 3 782, , ,69 D494O Sappirakon poisto, lyhyt hoito 2 136, , ,48 D501B Rinnan rekonstruktioleikkaus, ei komplisoitunut 5 080, , ,91 D501O Rinnan rekonstruktioleikkaus, lyhyt hoito 1 454, , ,41 D502 Rinnan poisto ja rekonstruktio maligniteetin takia 7 992, , ,71 D509 Muu rinnan sairauden toimenpide 3 563, , ,84 D509O Muu rinnan sairauden toimenpide, lyhyt hoito 1 186, , ,21 D531 Yleisanestesia neurologisen ongelman takia 2 156, , ,87 D570 Keskushermoston stimulointilaitteen asennus tai korvaaminen, vuodeosastohoito , , ,13

16 hinnat 2017 Kirurgia D570O Keskushermoston stimulointilaitteen asennus tai korvaaminen, lyhyt hoito , , ,87 D580B Suun alueen tutkimus ilman anestesiaa ja merkittävää kuvantamista 323,72 339,91 323,72 D580O Suun alueen ongelma, lyhyt hoito 525,17 551,43 525,17 D702O Alahengitysteiden tähystys 1 355, , ,96 D704O Ruoansulatuskanavan tähystystoimenpide 408,19 428,60 408,19 D706O Ruuansulatuskanavan yläosan tähystystoimenpide 438,60 460,53 438,60 D707O Peräsuolen tähystystoimenpide 621,91 653,01 621,91 D707P Peräpukaminen kovetushoito tai sitominen, lyhyt hoito 703,68 738,86 703,68 D709O Ruoansulatuskanavan tähystys 468,36 491,78 468,36 D710O Paksusuolen tähystys 466,06 489,36 466,06 D711O Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys 426,67 448,00 426,67 D712O Rektosigmoideoskopia 345,05 362,30 345,05 D715O Sappiteiden tähystys 686,60 720,93 686,60 D717O Ylempien virtsateiden tähystys 284,90 299,15 284,90 D718O Alempien virtsateiden tähystys 306,67 322,00 306,67 D720O Ruuansulatuskanavan yhdistetty endoskopia 420,91 441,96 420,91 D801O Neurologinen pientoimenpide 544,03 571,23 544,03 D802O Silmätautien pientoimenpide 322,78 338,92 322,78 D803O Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide 500,58 525,61 500,58 D804O Hengityselinsairauksien pientoimenpide 590,10 619,61 590,10 D805O Verenkiertoelinsairauksien pientoimenpide 393,22 412,88 393,22 D806O Ruoansulatuskanavan sairauksien pientoimenpide 378,58 397,51 378,58 D807O Maksan ja haiman pientoimenpide 475,56 499,34 475,56 D808O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide 392,12 411,73 688,64 D809O Ihon pientoimenpide 301,67 316,75 552,56 D810O Endokrinologia, pientoimenpide 368,13 386,54 368,13 D811O Urologinen pientoimenpide 407,58 427,96 407,58 D812O MIehen sukuelinten pientoimenpide 281,44 295,51 281,44 D813O Naisen sukuelinten pientoimenpide 390,77 410,31 390,77 D814O Obstetrinen pientoimenpide 252,21 264,82 252,21 D816O Hematologia, pientoimenpide 441,67 463,75 441,67 D817O Pahanlaatuinen sairaus, pientoimenpide 420,67 441,70 420,67 D818O Infektiosairaus, pientoimenpide 277,35 291,22 277,35 D819O Psyykkinen sairaus, pientoimenpide 470,66 494,19 470,66 D821O Vamma, komlikaatio tai allergia, pientoimenpide 348,23 365,64 348,23 D822O Palovamman hoito, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 222,35 233,47 222,35 D823O Muu ongelma, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 370,56 389,09 370,56 D830O Rintarauhasen pientoimenpide, lyhyt hoito 289,27 303,73 289,27 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 300,70 315,74 352,38 D901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 485,66 509,94 485,66 D901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 650,39 682,91 650,39 D902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 204,91 215,16 204,91 D903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito 369,31 387,78 500,78 D904O Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 445,00 467,25 553,28 D905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 356,29 374,10 356,29 D905P Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide 675,83 709,62 675,83 D905Q Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 1 147, , ,70 D905R Ääreisverenkierron diagnostinen toimenpide 601,93 632,03 601,93 D905S Vaativa ääreisverenkierron diagnostinen toimenpide 939,22 986,18 939,22 D906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 291,16 305,72 291,16 D906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 497,36 522,23 497,36 D906Q Ruuansulatuskanavan sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 653,99 686,69 653,99 D907O Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 331,21 347,77 331,21 D908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidet 294,30 309,02 294,30 D908P Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, diagnostinen toimenpide 449,91 472,41 449,91 D908Q Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 606,13 636,44 606,13 D909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 181,40 190,47 248,88 D910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 273,82 287,51 273,82 D910P Endokriininen diagnostinen toimenpide 433,47 455,14 433,47 D911O Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 285,08 299,33 285,08 D912O Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 226,36 237,68 226,36 D913O Naisen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 225,69 236,97 225,69 D914O Raskauden hoito, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 165,87 174,16 165,87 D915O Vastasyntyneen lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 293,89 308,58 293,89 D916O Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 290,51 305,04 290,51 D917O Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 306,24 321,55 306,24 D918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 372,25 390,86 372,25

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 16.03.2016 Sairaanhoitopiirin hallitus 16.12.2015 Päivitetty 16.03.2016 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat sekä hinnat vakuutusyhtiöille. Hoitopalveluiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 20.12.2013 Päätös Kh 17.12.2013 Päivitetty 20.12.2013 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 01.04.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan päätös 26.3.2014 Päivitetty 01.04.2014 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin hallitus 13.12.2017 22.12.2017 Päivitetty 22.12.2017 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täyden hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2008

PALVELUHINNASTO 1.1.2008 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2008 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston kokouksessaan 13.12.2007 156 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2007

PALVELUHINNASTO 1.1.2007 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2007 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston -14.12.2006 180 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2009 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston 18.12.2008 155 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L L

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Palveluhinnasto. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Palveluhinnasto. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Palveluhinnasto 2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 26.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Palveluhinnasto 2011 Sisällys Hinnoitteluperiaatteet,

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Vimpeli: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Vimpeli: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Vimpeli: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Lehtimäki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Lehtimäki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Lehtimäki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Alahärmä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alahärmä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alahärmä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Isokyrö: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Isokyrö: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Isokyrö: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

002A kallonsisäinen toimenpide trauma 002B 01 Kroonisen kovakalvonalaisen vuodon leikkaushoito, Kroonisen

002A kallonsisäinen toimenpide trauma 002B 01 Kroonisen kovakalvonalaisen vuodon leikkaushoito, Kroonisen 923 rules in current flilter drg mdc text short text NordDRG DRGL_2018 Fin 17/05/31 001A 01 Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus Keskushermoston 001A kasvaimen kallonsisäinen leik 001B 01

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Myyntilaskutus kuntakoonti /08 Drg Jäsenkunnat

Myyntilaskutus kuntakoonti /08 Drg Jäsenkunnat Myyntilaskutus kuntakoonti 15.9.2017 2017/08 Jäsenkunnat 10007 HAMINAN KAUPUNKI/PERUSTURVA Carean erikoissairaanhoito yhteensä Edell. koko vuosi Kum.tot. Edell. vuosi Kum.tot. Kuluva vuosi M-% EUR Suorite

Lisätiedot

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Esimerkki Potilas on ollut osastolla tekonivelen luksaation vuoksi Diagnoosit väärässä järjestyksessä 1. I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 2. I10 Essentiaalinen verenpainetauti

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 Hal itus 17.12.2015 20 14

PALVELUHINNASTO 2016 Hal itus 17.12.2015 20 14 PALVELUHINNASTO 2016 Hallitus 17.12.2015 20 14 1 Palveluhinnasto 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat) 4 3 Sisätaudit

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016 Sisällys

Palveluhinnasto 2016 Sisällys PALVELUHINNASTO 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot... 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 Sisätaudit... 5 4 Lasten taudit ja lasten neurologia...

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Myyntilaskutus kuntakoonti

Myyntilaskutus kuntakoonti Myyntilaskutus kuntakoonti 15.11.2018 2018/10 Jäsenkunnat 10007 HAMINAN KAUPUNKI/PERUSTURVA Edell. koko vuosi Kum.tot. Edell. vuosi Kum.tot. Kuluva vuosi M-% EUR Suorite lkm EUR Suorite lkm EUR Suorite

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: 31.12.2018 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 961 726 210 25 2,6 52 10 Sisätaudit

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja

Hallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja Hallituksen seminaari 3.10.2018 Kari Janhonen Talousjohtaja 28.8.2018 Talousarvio 2018 Hallituksen linjauksen mukaan lisätalousarviota ei tehdä Palkat ylittyvät lievästi, kokonaisuutena henkilöstökulut

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Hinnat ovat hoitopaikasta riippumatta pääsääntöisesti samat erikoisaloittain.

Hinnat ovat hoitopaikasta riippumatta pääsääntöisesti samat erikoisaloittain. SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus 8 Ihotaudit 9 Keuhkosairaudet 10 Lastentaudit 11 Lastenneurologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 1.12.2018 Sairaanhoitopiirin nimi: PHSHP Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Heinolan tk 90615

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen erikoissairaanhoidon myyntihinnasto Co r on a ri a n t uo t ta mie n p a lv e lu i den o s al t a. 4.2 0 7 al kae n It s e t u o

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 HINNASTO 2008 Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus

Lisätiedot

Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS

Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS LÄHETTEET Lähetteet yhteensä Tammi-elokuu Muutos 2017 2016 17/16 % Sairaalat TYKS 90 821 86 508 5,0 Turunmaan sairaala

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

NordDRG-ryhmittelijän ajankohtaiset asiat

NordDRG-ryhmittelijän ajankohtaiset asiat NordDRG-ryhmittelijän ajankohtaiset asiat Kansallinen DRG keskus FCG Konsultointi Oy johtava konsultti 30.11.2017 3.12.2017 Page 1 Yleistä V.2018 ryhmittelijään tehtiin 55 muutosehdotusta Niistä 29:llä

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Palveluhinnasto Satakunnan sairaanhoitopiiri

Palveluhinnasto Satakunnan sairaanhoitopiiri Palveluhinnasto 2019 Satakunnan sairaanhoitopiiri Hinnasto 1.1.2019 Satasairaala SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 3 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE 6 Päivystystoiminta ja ensihoito 6 Selviämishoitoyksikkö

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 133 - - - 10 Sisätaudit 127 127 0 0-14 10K Kardiologia 5 5

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

DRG ryhmittelijän muutokset 2014

DRG ryhmittelijän muutokset 2014 DRG ryhmittelijän muutokset 2014 DRG -käyttäjäpäivät 13.12.2013 Minna-Liisa Sjöblom 13.12.2013 Page 1 Poistuneet ryhmät Uudet ryhmät Muutokset: mistä ryhmistä hoitojaksot siirtyneet mihin ryhmiin hoitojaksot

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. 1.1.2014 lukien

PALVELUHINNASTO. 1.1.2014 lukien PALVELUHINNASTO 1.1.2014 lukien Hallitus 13.12.2013 24.1.2014 PALVELUJEN HINNASTO 1.1.2014 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelujen tuotteistuksen ja 1 hinnoittelun periaatteet Hoitokeskus 8 Kymenlaakson

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT 410 396 13 1 0,2 19 10 SISÄTAUDIT 61 56 4 1 1,6 20 10E Endokrinologia 23 23 0 0 0,0 6 10G Gastroterologia 102 100 2 0 0,0 26 10H Hematologia 11 11 0 0 0,0 15

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 155 154 1 - - 10 Sisätaudit 129 128 1 0-23 10K Kardiologia 26 26 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 507 456 45 6 1,2 23 10 SISÄTAUDIT 108 103 2 3 2,8 12 10E Endokrinologia 21 21 0 0 0,0 16 10G Gastroterologia 137 133 4 0 0,0 27 10H Hematologia 14 13

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot