GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M /1/10 Leppavirta Hanhisalo Kari Kojonen. Leppavirran Hanhisalon Ni-Cu-malmiaiheen malmimineralogiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M /1/10 Leppavirta Hanhisalo Kari Kojonen. Leppavirran Hanhisalon Ni-Cu-malmiaiheen malmimineralogiaa"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M /1/1 Leppavirta Hanhisalo Kari Kojonen Leppavirran Hanhisalon Ni-Cu-malmiaiheen malmimineralogiaa

2 YHTEENVETO Leppavirran Hanhisalosta tutkittiin 18 kairausnaytteista otettua ohut- ja pintahietta mikroskooppisesti ja mikroanalyyttisesti. Naytteissa on amfiboligabrossa kompaktia, verkkomaista ja pirotemaista sulfidimalmia. Gabbrossa ovat paimineraalit kurnmingtoniittinen amfiboli, plagioklaasi ja biotiitti. Paimalmimineraalit ovat monokliinen magneettikiisu, pentlandiitti ja kuparikiisu. Mangneettikiisussa on keskimaarin.4 % Ni ja.6 % Co. Magneetikiisua on laskemallisesti keskimakin 14.3 %. Paikoitellen magnettiikiisu on muuttunut rikkikiisuksi osittain tai kokonaan. Rikkikiisussa on keskimaarin.5 % Ni ja.6 % Co. Pentlandiitti on muuttunut raoista ja reunoiltaan osittain violariitiksi. Pentlandiitti esiintyy suurimmaksi osaksi rakeisena, mutta viihaisessa makin myos nauhamaisena magneettikiisurakeiden vdeissa ja hienorakeisina liekkimaisina sulkeumina magneettikiisussa. Pentlandiitin ma~iksi saatiin laskemallisesti keskimiiiin 2.57 %, josta on arviolta.47 % liekkimaisina sulkeumina magneettikiisussa. Rakeisessa pentlandiitissa on keskimakin 2.1 % Co ja pentlandiittisulkeumissa 1 % Co seka b violariitissa.7 % Co. Kuparikiisu esiintyy anhedraalisena magneettikiisun yhteydessa ja hienojakoisena silikaattien raoissa seka sulkeumina. Oksidisina malmimineraaleina esiintyy pirotteena ilmeniittia ja rutiilia. Grafiittia esiintyy pirotteena naytteissa. Malmissa nikkeli on paaasiassa jakaantunut rnagneettikiisun ja pentlandiitin +violariitin kesken. Amfibolissa on keskirn2irin.4 % NiO. Nikkelisti on n. 113 rikastamattomassa muodossa magneettiikiisun hilassa ja hienorakeisina pentlandiittisulkeumina magneettikiisussa. Osa kuparikiisusta menetetain silikaattien sulkeumina. ENGLISH SUMMARY Specimens totalling 12 polished sections and 6 thin sections from the Skkiniemi Ni-prospect, Leppavirta comrnun, were studied with polarizing microscope and electron microprobe. The specimens contain matrix ore, massive ore and disseminated ore in ambfibole gabbro host rock. The major sulphide minerals are monoclinicl pyrrhotite (av. 'b 14.3%), pentlandite (av. 2.5 %) and chalcopyrite (av.8 9%). Monoclinic pyrrhotine has in average.4 % Ni and.6 % Co. Pyrrhotite has in some samples altered partly or totally to secondary pyrite which has in average.5 % Ni and.6 % Co. Pentlandite occurs as euhedral grains, as grain bands between pyrrhotite crystals and as fine grained inclusions in pyrrhotite. Pentlandite grains have been partly altered to violarite along the fractures and borders of the grains. The amount of pentlandite as inclusions in pyrrhotine is.47 9%. Coarse grained pentlandite contains in average 2.1 % Co, pentlandite flames 1. % Co and violarite.7 % Co. Anhedral chalcopyrite is intergrown with pyrrhotite but alsooccurs as fine-grained inclusions in silicates and in their fractures. The oxidic ore minerals are ilmenite and rutile, which occur disseminated in the silicates and sulphides. Graphite is found commonly as dissemination. The Ni-content of curnmintonite is.4 % NiO. One third of Ni and Co is estimated to be lost in flotation with pyrrhotite and pentlandite inclusions in it and some Cu with chalcopyrite as inclusions in gangue.

3

4 Kuva 1. Amfibolien mikroanalyysitulokset plotattuna MINPET-ohjelrnan luokitteludiagrammiin. Symbolit: punainen pallo = R m, vihrea kolmio, karki oikeaan= R m, vihtea nelio =R366/141.1, violetti kolmio, kiirki alas =R m, risti = keskiarvo. Katso myijs diagrammit, Liite I. Sulfidimineraalit Magneettikiisu on rakenteeltaan granoblastista, anhedraalista. Kemiallisen koostumuksensa (Liite 1) perusteella se on suurirnmaksi osaksi monokliinista kiderakenteeltaan (koostumusalue at %), Fe pitoisuus magneettikiisussa on keskimarin 46.6 at %. Magneettikiisussa on pentlandiittilamelleja 2-3 tilavuus % sulkeumina. Magneettikiisu on joissakin naytteissa muuttunut kokonaan tai osittain rikkikiisuksi. Kuparikiisua on yleensa kaikissa naytteissa anhedraalisina rakeina magneettikiisun ja pentlandiittin yhteydessa. Kuparikiisua esiintyy myos hienojakoisina sulkeumina silikaattirakeissa. Kuparikiisun kerniallinen koostumus on normaali (Liite 2, Taulukko lb). Kubaniittia esiintyy satunnaisesti kuparikiisun kanssa.

5

6

7 Lisaksi maiiritettiin liekkimaisen pentlandiitin maiiraa suhteessa magneettikiisuun valitsemalla kuvakenttia, joissa on ainostaan e.m. mineraaleja. Liekkimaisen pentlandiitin maaraksi saattin n. 2-4 tilavuus % magneettikiisun maarasta, joka on todennakoisesti liian suuri lukema kuvakenttien valinnan takia. Jos otetaan magnettikiisun ma&aksi taulukon 1 mukainen keskimaarainen pitoisuus %, on liekkimaisen pentlandiitin a &a( 3.3 til. %) laskennallisesti.47 %, ja vastaava maara menee magneettikiisun mukana rikastuksessa jatealueelle, jos magneettikiisua ei oteta mukaan liekkisulatukseen. Liekkimaisen pentlandiitin kumulatiivinen raekoko on % < 25 pm (Liite 4) ja keskimaiirainen raekoko 1 pm. Kaikkien mitattujen pentlandiittirakeiden kumulatiivinen raekoko on % < 1 pm (Liite 4). Eri naytteista mitattujen pentlandiittirakeiden keskimaarainen raekoko vaihtelee 3-5 pm. Malmissa on kuitenkin runsaasti rakeista pentlandiittia, jonka raekoko vaihtelee valilla 1-1 pm. ARVIO RIKASTETTAVUUDESTA Tutkitut naytteet edustavat malmityyppia, josta arvometallit saadaan todennakoisesti hyvin vaahdotettua erilleen. Saannin alenemista kuparin suhteen todennakoisesti vahentiia se, etta kuparikiisua on jonkin verran hienojakoisina rakotaytteina ja sulkeumina silikaateissa. Nikkelista ja koboltista osa menetetaan magneettikiisun yhteydessa magneettikiisun hilassa ja hienojakoisina pentlandiittisulkeumina magneettikiisussa. YHTEENVETO Leppavirran Hanhisalon Ni-Cu-sulfidimalmiaihe on keskimaaraiselta minerralikoostumukseltaan tyypillinen nikkelimalmiaihe: magneettikiisu 14.3 %, kuparikiisu.78 %, pentlandiitti + violariitti 2.57 %, josta.47 % on liekkimaisina sulkeumina magneettikiisussa. Magneettikiisussa on rautapitoisuus keskdarin at. % ja se vastaa kiderakenteeltaan monokliinista magneettikiisua. Magneettikiisu sisaltaa keskimaarin.4 % Ni ja.6 % Co. Rakeisessa pentlandiitissa on keskimiarin 2.12 % Co ja liewisessa pentlandiitissa.98 % Co. Lisaksi on malmissa aksessorisena mackinawiittia (ka Ni=7.2 %), kubaniittia, ilmeniittia, rutiilia ja grafiittia. Malmityyppi vaihtelee naytteissa massiivisesta malmista breksiarnalmiin ja pirotemalmiin. Paikoitellen on magneettikiisu muuttunut kokonaan rikkikiisuksi, jolloin mineraalikoostumukseksi laskennallisesti saadaan: rikkikiisu 5.1 %, kuparikiisu.17 %, pentlandiittilviolariitti 1.33 %. Rikkikiisu sisaltaa keskimaarin Ni.5 %, Co.6 %. Malmin isantakivena on amfiboligabro, jossa amfiboli on paaasiallisesti kummingtoniittista. Malmi-

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Liite 4 Pentlandiittisulkeumien raekokoanalyyseja Yksikko mikrometri Ka. rakeiden Iapimitta Raerajat lukumaara 94 1 lukumaara % kumulatiivinen % Ka. rakeiden lapimitta Raerajat lukumaka lukumaara % kurnulatiivinen % Ka. rakeiden Iapimitta 14. Raerajat lukumaara 47 3 lukumaara % kumulatiivinen %

23

24

25 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Mikroanalyysilaboratorio Tilaaja/Hanke: K. Kojonen 3112 Tiedosto: LEPPSIL.XLS Leppävirran amfiboleja Index No. SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 FeO MnO MgO CaO CoO NiO Total Co [ppm] Ni [ppm] 3369,96 48,3 1,37 1,53,23 1,46,17 15,12 8,39,39,442 94,61 3, 347, KRK/5 337,96 54,99,6 1,1,2 19,56,47 21,42,67,78,56 98,26 61, 398, KRK/5 3371,96 54,9,11 1,7,2 18,1,46 2,18 2,69,65,519 97,49 51, 48, KRK/5 3372,96 49,98,59 9,14,23 9,77,16 16,3 8,43,39,753 94,4 3, 592, KRK/5 3381,96 53,78,5 4,92,46 9,26,18 18,32 8,71,52,338 96,15 41, 265, KRK/6 3382,96 52,1,33 7,8,51 1,15,19 17,14 8,48,,48 95,94, 378, KRK/6 3383,96 53,49,53 3,94,55 7,73,12 16,19 13,32,,28 95,9, 164, KRK/6 3384,96 53,94,13 3,47,27 17,11,42 19,5 2,79,39,376 97,68 3, 296, KRK/6 3373,96 56,34,4,8,6 19,3,51 21,44,82,65,39 99,34 51, 36, KRK/7 3374,96 56,,3,47,4 19,17,49 21,58,78,39,42 98,6 3, 316, KRK/7 3375,96 55,99,4,71,8 19,13,49 21,27,73,65,39 98,47 51, 36, KRK/7 3376,96 54,38,41 4,38,26 1,32,22 18,85 7,61,13,428 96,48 1, 337, KRK/7 3377,96 53,47,67 5,9,45 8,5,14 18,39 9,19,39,286 95,48 3, 224, KRK/8 3378,96 55,13,3 3,86,25 8,2,16 19,1 9,1,13,286 96,4 1, 224, KRK/8 3379,96 54,19,39 5,14,43 9,53,17 18,44 8,52,39,42 96,85 3, 316, KRK/8 338,96 55,21,3,6,4 19,87,52 21,26,71,13,454 98,31 12, 357, KRK/8 53,88,34 3,89,24 13,48,31 19,1 5,68,,4 96,88 35,1 327,5

26 Liite 1 Geologian tutkimuskeskus Mikroanalyysilaboratorio Cameca SX 5 2 kv 3 na Kari Kojonen Hanhisalo, Leppävirta Sulfidianalyysituloksia Magneettikiisu paino % at % Anal.no Fe Ni Cu Co S Total Fe Ni Cu Co S Total ,33,58,, 39,91 99,82 45,86,43 53,72 1 Ku24564 R366/ ,59,62,2,2 4,8 1,32 45,83,46,1,1 53,69 1 Ku24564 R366/ ,63,55,4,24 39,5 99,95 46,15,4,3,17 53,24 1 Ku24564 R366/ ,71,63,, 39,84 1,18 46,4,47 53,5 1 Ku24564 R366/ ,54,68,12,6 39,62 1,1 46,3,5,8,4 53,36 1 Ku24565 R366/ ,54,67,,23 39,94 1,38 45,81,49,17 53,53 1 Ku24565 R366/ ,34,67,3,31 39,27 99,62 46,11,5,2,23 53,15 1 Ku24565 R366/ ,12,4,3,7 39,53 1,14 46,45,29,2,5 53,19 1 Ku24566 R366/ ,3,37,,8 39,67 1,14 46,34,27,6 53,34 1 Ku24567 R366/ ,11,3,1,6 39,48 99,95 46,52,22,1,4 53,21 1 Ku24566 R366/ ,11,34,,4 39, ,49,25,3 53,23 1 Ku24567 R366/ ,11,42,4,5 39,58 1,2 46,41,31,3,4 53,22 1 Ku24567 R366/ ,6,56,,6 39,73 99,95 46,7,41,4 53,48 1 Ku24568 R366/ ,44,41,,1 39,48 99,43 46,19,3,7 53,44 1 Ku24568 R366/ ,43,58,4,8 39,75 99,87 45,96,43,3,6 53,54 1 Ku24568 R366/ ,92,45,,7 39,64 1,8 46,28,33,5 53,34 1 Ku24568 R366/ ,99,39,,9 38,3 98,77 47,18,3,6 52,46 1 Ku24569 R37/ ,9,35,,7 38,44 98,76 47,8,27,5 52,61 1 Ku24569 R37/ ,7,39,1,8 38,47 99,2 47,1,29,1,6 52,54 1 Ku24569 R37/ ,47,41,,3 38,47 98,38 46,87,3,2 52,81 1 Ku24569 R37/ ,99,39,,3 39,81 1,21 46,25,28,2 53,45 1 Ku2257 R37/ ,7,38,,3 38,56 98,67 46,92,28,2 52,78 1 Ku2457 R37/ ,69,3,1,7 39,58 99,66 46,27,22,1,5 53,44 1 Ku2257 R37/ ,68,34,2,6 39,94 1,3 46,3,25,1,4 53,67 1 Ku2257 R37/ ,88,47,,4 38,45 98,85 47,2,35,3 52,6 1 Ku2457 R37/ ,8,36,,5 38,45 98,66 47,3,27,4 52,67 1 Ku2457 R37/ ,5,34,4,5 39,84 99,77 46,2,25,2,4 53,67 1 Ku2257 R37/ ,83,31,,1 39,89 1,14 46,13,23,7 53,57 1 Ku22571 R371/ ,81,27,3,7 39,67 99,85 46,27,2,2,5 53,46 1 Ku22571 R371/ ,5,54,1,1 39,41 1,1 46,44,4,7 53,8 1 Ku22571 R371/ ,67,49,,7 39,26 99,49 46,41,37,6 53,17 1 Ku22571 R371/ ,79,46,,8 39,61 99,95 46,24,34,6 53,36 1 Ku R371/ ,87,48,2,6 39,73 1,16 46,2,35,2,4 53,4 1 Ku R371/ ,57,43,,4 39,86 99,89 46,2,31,3 53,64 1 Ku R371/ ,54,45,,8 39,73 99,8 46,7,33,6 53,54 1 Ku R371/ ,91,42,,5 38,96 1,34 47,14,31,3 52,52 1 Ku24573 R371/ ,51,4,3,6 39,7 1,7 46,9,3,2,4 52,74 1 Ku24573 R371/ ,51,42,2,5 39,8 1,7 46,89,31,2,3 52,75 1 Ku24573 R371/ ,43,42,,5 39,13 1,3 46,83,31,4 52,82 1 Ku24573 R371/ ka 59,92,4,1,6 39, ,5787, ,5652, ,761

27 Liite 1 Mackinawiitti paino % at. % Anal.no Fe Ni Cu Co S Total Fe Ni Cu Co S Total ,6 7,28,1,16 35,82 99,96 44,87 5,49,7,12 49,46 1 Ku24574 R371/ ,2 7,21,7,27 36,34 1,9 44,37 5,42,5,2 49,97 1 Ku24574 R371/ ,17 7,5,2,27 36,47 99,98 44,35 5,29,2,2 5,14 1 Ku24574 R371/ ,5 7,25,16,17 36,22 99,84 44,37 5,46,11,13 49,94 1 Ku24574 R371/ ,5 7,29,9,17 36,42 1,2 44,25 5,48,6,13 5,8 1 Ku24574 R371/ ,95 7,29,8,13 36,45 99,91 44,21 5,48,6,1 5,16 1 Ku24574 R371/ ,76 7,37,13,13 36,12 99,49 44,29 5,57,9,9 49,97 1 Ku24574 R371/ ,72 7,13,47,25 36,15 99,73 44,18 5,38,33,19 49,92 1 Ku24574 R371/ ka 56,625 7,23,14,19 36, , ,44625,9875,145 49,955 Rikkikiisu Anal.no Fe Ni Cu Co S Total Fe Ni Cu Co S Total ,21,1,,12 53,1 1,43 33,77,1,8 66,15 1 Ku24563 R366/ ,11,21,3,5 52,18 99,57 34,7,15,2,3 65,73 1 Ku24563 R366/ ,43 1,66,3,4 52,65 99,81 32,74 1,14,2,3 66,8 1 Ku24564 R366/ ,71,51,4, 52,58 99,85 33,65,35,3 65,97 1 Ku24564 R366/ ,33,81,7,5 53,39 1,65 33,5,55,4,4 66,33 1 Ku24564 R366/ ,6,1,21 52,11 99,93 33,22 1,1,1,14 65,54 1 Ku24564 R366/ ,65 2,18,,2 52,7 1,1 32,94 1,5,14 65,43 1 Ku24564 R366/ ,5 2,27,8, 51,2 99,88 33,8 1,57,5 64,58 1 Ku24564 R366/ ,43,2,3,5 54,28 1,8 32,91,1,2,4 67,2 1 Ku24574 R371/ ,1 45,7,,3,,2,5,4 54, ,3 99,16 32,82 32,38,2,2,3,3 67,15 67, Ku24574 Ku24574 R371/ R371/ ,97,3,,8 53,97 1,5 32,82,2,6 67,11 1 Ku24574 R371/ ,53,5,4,8 53,8 1,49 33,15,3,2,5 66,75 1 Ku24574 R371/ ,54,6,5,5 53,76 1,45 33,17,4,3,3 66,74 1 Ku24574 R371/ ,86,16,,4 53,76 99,82 32,83,11,3 67,4 1 Ku24574 R371/ ,98,7,4,6 53,65 1,8 33,42,5,3,4 66,47 1 Ku24574 R371/ ,78,4,3,5 53,15 1,5 33,54,3,2,4 66,38 1 Ku24574 R371/ ka 46, ,5,2,6 53, ,444,344444,15556, ,9133

28 Liite 1 Rakeinen pentlandiitti Anal.no Fe Ni Cu Co S Total Fe Ni Cu Co S Total ,82 36,4,1 1,97 32,71 99,54 23,63 28,11,1 1,53 46,72 1 Ku24563 R366/ ,51 36,47,7 2,6 32,75 1,41 23,22 28,26,5 2,1 46,46 1 Ku24564 R366/ ,44 36,48,21 2,56 32,95 1,64 23,9 28,18,15 1,97 46,6 1 Ku24564 R366/ ,27 36,4,2 2,19 33,38 1,26 22,96 28,13,1 1,69 47,22 1 Ku24565 R366/ ,26 37,2,4 2,44 32,74 1, ,67,3 1,88 46,42 1 Ku24565 R366/ ,16 36,36,3 2,43 33,7 1,5 22,96 28,19,2 1,88 46,95 1 Ku24565 R366/ ,72 34,78,5 2,11 32,84 99,49 24,36 27,11,3 1,64 46,86 1 Ku24566 R366/ ,89 34,82, 2,15 32,88 99,74 24,44 27,8 1,67 46,82 1 Ku24567 R366/ ,79 35,11, 2,4 33,17 1,11 24,24 27,18 1,58 47,1 1 Ku24567 R366/ ,97, 1,9 33,1 99,88 24,48 27,14 1,47 46,92 1 Ku24567 R366/ ,89 35,3, 2,18 32,96 1,7 24,36 27,16 1,69 46,79 1 Ku24567 R366/ ,48 34,93,3 2,24 33,7 99,75 24,8 27,14,2 1,73 47,3 1 Ku24568 R366/ ,2,2 2,63 33,1 99,77 23,68 27,2,2 2,3 47,7 1 Ku24568 R366/ ,21 34,7, 2,22 32,99 99,12 23,98 27,1 1,73 47,19 1 Ku24568 R366/ ,82 34,9, 2,16 32,9 99,78 24,37 27,13 1,67 46,83 1 Ku24566 R366/ ,98 33,22, 2,28 33,41 98,89 24,59 25,92 1,77 47,72 1 Ku22571 R371/ ,93 34,91, 1,9 32,94 99,67 24,47 27,16 1,47 46,91 1 Ku24572 R371/ ,77 35,1, 1,86 32,91 99,64 24,35 27,31 1,44 46,9 1 Ku24572 R371/ ,92 35,53, 1,66 33,26 99,37 23,66 27,65 1,28 47,4 1 Ku24573 R371/ ,1 35,68, 1,59 33,4 99,32 23,78 27,82 1,24 47,17 1 Ku24573 R371/ ,22 32,69,3 1,29 33,6 99,28 26,38 25,46,2 1 47,14 1 Ku24574 R371/ ka 29, ,26,3 2,12 33,215 24,225 27,3495,175 1,642 46,975 Liekkimäinen pentlandiitti Anal.no Fe Ni Cu Co S Total Fe Ni Cu Co S Total ,7 33,34, 1,28 33,12 99,44 25,91 25,93,99 47,17 1 Ku24565 R366/ ,61 34,98, 1,8 32,7 99,38 25,12 27,3,84 46,74 1 Ku24566 R366/ ,48 32,77,4,61 33,41 1,3 27,12 25,25,3,46 47,14 1 Ku24567 R366/ ,59 35,28, 1,58 33,14 98,59 23,56 27,65 1,23 47,56 1 Ku24568 R366/ ,8 34,62, 1,25 33,31 99,26 24,62 26,95,97 47,47 1 Ku2257 R37/ ,54 34,34, 1,14 33,65 99,66 24,85 26,58,88 47,69 1 Ku2257 R37/ ,39 34,64,2,57 33,14 99,75 25,6 26,87,1,44 47,8 1 Ku2257 R37/ ,16 33,26,3,38 33,49 99,32 26,25 25,82,2,3 47,61 1 Ku2257 R37/ ,68 33,98,6 1,41 33,47 99,6 25,1 26,35,4 1,9 47,52 1 Ku22571 R371/ ,33 33,89, 1,37 33,34 99,94 25,48 26,22 1,6 47,24 1 Ku22571 R371/ ,69 34,25, 1,36 33,11 99,39 25,11 26,66 1,5 47,18 1 Ku22571 R371/ ,79 31,46,6 1,1 33,32 98,74 26,91 24,56,5,86 47,63 1 Ku24573 R371/ ,34 29,83, 1,35 34,21 99,73 27,79 22,96 1,3 48,22 1 Ku24573 R371/ ,67 33,93,3,66 33,44 99,72 25,79 26,27,2,51 47,41 1 Ku24573 R371/ ,25 34,7,15,61 33,24 99,95 25,44 26,86,11,47 47,12 1 Ku24573 R371/ ,31 32,97,2 1,28 33,16 99,74 26,34 25,57,2,99 47,9 1 Ku24574 R371/ ,24 32,54,4 1,28 33,38 99,48 26,3 25,25,3,99 47,43 1 Ku24574 R371/ ,28 32,83,6 1,26 33,41 99,85 26,26 25,4,4,97 47,33 1 Ku24574 R371/ ,96 32,77,2 1,24 33,31 99,3 26,13 25,48,1,96 47,43 1 Ku24574 R371/ ,13 32,7, 1,23 33,6 99,11 26,34 25,5,96 47,2 1 Ku24574 R371/ ,41 32,32, 1,15 33, ,58 25,21,89 47,31 1 Ku24574 R371/ ,51 32,76,3 1,13 33,5 99,47 26,57 25,47,2,88 47,5 1 Ku24574 R371/ ka 29, ,428,1,98 33,346 24,976 26,774,6,764 47,482

29 Kuparikiisu Anal.no Fe Ni Cu Co S Total Fe Ni Cu Co S Total ,46,1 34,49,2 33,7 98,67 25,49,1 25,37,1 49,12 1 Ku24563 R366/ ,19,2 34,79, 33,82 98,81 25,22,1 25,55 49,22 1 Ku24563 R366/ ,42,4 34,58,4 34,51 99,93 25,7,31 25,5,3 49,54 1 Ku24563 R366/ ,42,4 33,85,12 32,85 98,28 26,51,3 25,1,9 48,27 1 Ku24564 R366/ ,39,2 34,34, 34,93 99,67 25,2,2 24,85 5,11 1 Ku24565 R366/ ,9,4 33,76,9 34,77 98,75 24,98,3 24,64,7 5,28 1 Ku24565 R366/ ,28,4 34,73,13 34,57 99,75 24,99,4 25,19,1 49,69 1 Ku24565 R366/ ,4,1 34,22,27 34,56 99,47 25,13,1 24,87,21 49,77 1 Ku24565 R366/ ,33, 34,57,2 34,76 99,68 25,1 25,6,2 49,92 1 Ku24566 R366/ ,51,2 34,65,4 34,96 1,19 25,2,2 24,98,3 49,95 1 Ku24566 R366/ ,52,5 34,53,2 34,64 99,76 25,17,4 25,3,2 49,75 1 Ku24566 R366/ ,24,1 34,69,2 34,6 99,55 24,99 25,19,1 49,8 1 Ku24566 R366/ ,53,6 34,42,3 34,47 99,5 25,25,4 25,2,2 49,66 1 Ku24566 R366/ ,71,4 34,94,4 34,57 1,3 25,23,3 25,23,3 49,48 1 Ku24567 R366/ ,57, 34,33,4 34,82 99,75 25,18 24,85,3 49,94 1 Ku24567 R366/ ,6,1 34,48,3 34,92 1,4 25,13 24,89,2 49,95 1 Ku24567 R366/ ,78, 34,39,2 34,56 99,76 25,39 24,93,2 49,66 1 Ku24567 R366/ ,32, 34,61,1 34,56 99,5 25,7 25,15,1 49,77 1 Ku24568 R366/ ,32, 34,48,3 34,62 99,45 25,6 25,5,3 49,86 1 Ku24568 R366/ ,17, 34,79,2 34,36 99,34 25,1 25,35,2 49,62 1 Ku24568 R366/ ,49,2 34,66,3 34,47 99,65 25,19,1 25,17,2 49,6 1 Ku24568 R366/ ,32,2 34,87, 33,54 98,74 25,4,1 25,67 48,92 1 Ku24569 R37/ ,25,1 34,99,1 33,91 99,16 25,19,1 25,61,1 49,18 1 Ku24569 R37/ ,33,1 34,38,2 35,8 99,81 24,93,1 24,84,1 5,22 1 Ku2257 R37/ ,32,2 34,14,3 34,81 99,32 25,6,1 24,8,3 5,11 1 Ku2257 R37/ ,35, 34,74,2 34,66 99,76 25,2 25,18,2 49,78 1 Ku22571 R371/ ,31, 34,45, 34,82 99, ,97 5,3 1 Ku22571 R371/ ,52, 34,7,5 34,89 99,53 25,16 24,69,4 5,11 1 Ku24572 R371/ ,56,4 34,11, 34,76 99,47 25,23,3 24,75 49,99 1 Ku24572 R371/ ,39,5 34,5,4 34,77 99,74 25,4,4 24,99,3 49,9 1 Ku24573 R371/ ,67,6 34,37, 35,14 1,24 25,11,5 24,73 5,11 1 Ku24573 R371/ ,12,2 34,42, 34,86 99,42 24,87,1 24,98 5,14 1 Ku24573 R371/ ,59, 34,5,5 34,94 1,8 25,11 24,89,4 49,96 1 Ku24573 R371/ ,43,2 34,4,6 34,96 99,88 25,2,2 24,86,4 5,6 1 Ku24573 R371/ ,37,8 34,26,4 34,57 99,32 25,14,6 24,93,3 49,84 1 Ku24574 R371/ ,38,9 34,22,1 34,76 99,46 25,9,7 24,84,1 5 1 Ku24574 R371/ ,63,17 33,73,3 34,9 99,46 25,26,14 24,45,2 5,13 1 Ku24574 R371/ ,22,8 34,7,6 35,29 99,72 24,82,6 24,59,5 5,48 1 Ku24574 R371/ ,44,2 34,52,1 35,27 1,26 24,91,1 24,82,1 5,26 1 Ku24574 R371/ ka 3,434359,4 34, ,4 34, ,1426, ,282, ,7995 Liite 1

30 Liite 1 Sekalaisia faaseja Sulkeumia PENT:ssa Anal.no Fe Ni Cu Co S Total Fe Ni Cu Co S Total ,22 3,8,7 1,61 39,73 99,43 42,16 2,81,5 1,19 53,8 1 Ku24564 R366/ ,34 5,37, 2,81 39,7 1,21 4,49 3,95 2,6 53,5 1 Ku24564 R366/ ,3 17,57, 5,78 41,2 1,84 27,87 12,83 4,21 55,9 1 Ku24565 R366/ ,41 12,2, 3,71 4,82 1,14 33,48 8,95 2,71 54,85 1 Ku24565 R366/11.15 Violariitti Anal.no Fe Ni Cu Co S Total Fe Ni Cu Co S Total ,28 27,1,2,79 34,73 99,83 3,1 2,68,1,6 48,7 1 Ku24566 R366/ ,1 26,69,,62 34,55 99,96 3,66 2,43,48 48,43 1 Ku24572 R371/ ,69 26,85,1,71 34,64 3,335 2,555,5,54 48,565

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta

Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta 9 0 K MALMINETSINTA JAPPILA, SYVANSI Moreeninaytteiden sulfidimineraalien kemiallisesta koostumuksesta Sulfidifaasin koostumus Tutkittavana oli viisi seulottua moreeninaytettä Jappilan Syvänsin malmimineralisaation

Lisätiedot

M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen. ja petrografiaa

M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen. ja petrografiaa /\ 1\S ; KAP PALE M 19/4244/-89/1/42 Ilomantsi Kuittila K. Kojonen, B. Johanson 31.7.1989 Ilomantsin Kuittilan Aumalmiaiheen mineralogiaa ja petrografiaa 5 Taulukko 1. Mikroanalyyseja näytteestä M5.8/84,

Lisätiedot

S e 1 v-i t y s n:o KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN TUTKIMUS

S e 1 v-i t y s n:o KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN TUTKIMUS t I. RAUTABUUKPI OY TUTKIMUS Jakelu t! RO mal i OU mal RV/Juopperi - 1 RAt i - RA ttu (2) G6K Laatija Tilaaja K ~einänen/aa A Hiltunen S e 1 v-i t y s n:o 1412.41 KUPARI-RAUTUVAARAN MALMIN MINERALOGINEN

Lisätiedot

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta

Aulis Häkli, professori. KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA. Malminetsinta KULLAN ESIINTYMISESTÄ JA RIKASTETTAVUUDESTA RAARRK LAIVAKANKAAN KULTW'iINERALISAATIOSSA Tutkimuksen tiiaaja: Tutkimuksen tekija: E ~auharn:ki/ktr Esko Hänninen O U T O K U M P U Oy Malminetsinta Aulis

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX. SUHANGON E~KSISEN KERROSINTRUUSION YLIPORTIMON PGE-ANOMAALISEN SULFIDIMINERALISAATION MALMIMINERAL,OGIACrSA

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX. SUHANGON E~KSISEN KERROSINTRUUSION YLIPORTIMON PGE-ANOMAALISEN SULFIDIMINERALISAATION MALMIMINERAL,OGIACrSA Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX SUHANGON E~KSISEN KERROSINTRUUSION YLIPORTIMON PGE-ANOMAALISEN SULFIDIMINERALISAATION MALMIMINERAL,OGIACrSA ~ilaaja Tekijä Lapin. Malmi Esko Hanninen O U T O K U M P U

Lisätiedot

K Heinänen. nnukainen. olari. Ro k. Rs k. RAUTARUUKKI OY Hannukaisen malmioiden minsra- MALMINETSINTA hginen tutkimus N:o Ro 21/75

K Heinänen. nnukainen. olari. Ro k. Rs k. RAUTARUUKKI OY Hannukaisen malmioiden minsra- MALMINETSINTA hginen tutkimus N:o Ro 21/75 RAUTARUUKKI OY Hannukaisen malmioiden minsra- MALMINETSINTA hginen tutkimus N:o Ro 21/75 ' TUTKIMUSALUE nnukainen K Heinänen JAKELU Ro k olari KARTTALEHTI 2714 10 KOORDINAATIT VERTAA LIITEKARTAT JA -SELOSTEET

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

' Geoanalytical Laboratory

' Geoanalytical Laboratory 0 outokurnpu research ' Geoanalytical Laboratory ---- - RAPORTTI 073/Kylylahti, mineralogia/tah,pms/1994 Proj. no. 5534419 28.6. 1994 - --- ---.- -- KYLYLAHDEN VASARAKANKAAN NAYTTEIDEN KEMIALLINEN JA MINERALOGINEN

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY MALMINETSINfÄ

OUTOKUMPU OY MALMINETSINfÄ MALMINETSINfÄ P Sotka/EG 4.6.195 HITORAN NÄYTTEIDEN :' MINERALoGIAA Tämä tutkimus käsittelee Hi turan potentiaa,li- vaahdotuskokeiluun liittyvien sy5tenäytteiden mineralogiäa. Tutkimuso'n tehty Outokumpu

Lisätiedot

Kopsan kultaesiintymä

Kopsan kultaesiintymä Kopsan kultaesiintymä KaiHaMe-projektin loppuseminaari 18.4.2018 GTK Sijainti Keski-Pohjanmaa, Haapajärven kunta, Kopsankangas 2 Esiintymän tutkimushistoriaa 1939 Kopsan Au-(Cu-Ag-)esiintymä löydettiin

Lisätiedot

Outokumpu Miniug Oy:n kiii-inostus Lunastettujen tutkimusraporttien mukaan arvioitiin esiintymien hyödyntamismahdollisuuksia

Outokumpu Miniug Oy:n kiii-inostus Lunastettujen tutkimusraporttien mukaan arvioitiin esiintymien hyödyntamismahdollisuuksia RAPORTTI 080131 44 051LG11998 Leo Grundström Johdanto Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättanyt 17 päivänä joulukuuta 1996 kaivoslain (503165) 13, 53 ja 54S:n nojalla merkitä kaivosrekisteriin valtausalueiden

Lisätiedot

1. Johdanto. elektronimikroanalysaattorilla. 2. Naytteet

1. Johdanto. elektronimikroanalysaattorilla. 2. Naytteet ALUSTAVA RAPORTTI Geologian tutkimuskeskus Malmiosasto M 41/2743/96/1 &b Suurikuusikko, Kittila Kari Kojonen, Bo Johanson, Lassi Pakkanen, Riitta Juvonen 28.10.1996 Selostus Suurikuusikon Au-malmiaiheen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Nayte 2 (586263/2): pyrrotiitti, sink:v,iv;.ilke, pyriit.ti, lyi jyhohde, kup~rikiisu, falertsi ja magnetiitti.

Nayte 2 (586263/2): pyrrotiitti, sink:v,iv;.ilke, pyriit.ti, lyi jyhohde, kup~rikiisu, falertsi ja magnetiitti. OUTOKUMPU C)y OXM'T: stti (K Vi itanen) saadut slkiytteet MS/Attu/ naytteet 1-3 on tutkittu mikroskooppisesti. OKMT: sts saadut naytteiden analyysitiedot on annettu taulukossai. 1.2 mm:n seulan lapaisseena

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA SUORITETUISTA Ni-MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3144/-93/1/10 Sulkava Sarkalahti Hannu Makkonen 11.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SULKAVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKALAHTI 1, KAIV.REK.N:O 4897/1, VUOSINA 1990-1992 SUORITETUISTA

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

130A/TM/73 Magn.rikaste Magn. Jäte

130A/TM/73 Magn.rikaste Magn. Jäte 2 Malmimineraaleina esiintyy pääasiallisesti magnetiittia ja ilmeniittiä, toisin paikoin kuparikiisua. Vähemmissä määrin on pyriittiä ja kuparikiisurakeiden reunoilla borniittia. Oksidimineraalit sijoittuvat

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU. ;.,,, r 4 x 4 i ALE 0 K MALMINETSINTK RAPORTTI NAYTE 10-JH/ /78. KOBALTIITIN JA ARSEENIKIISUN KOKOOMUS

OUTOKUMPU. ;.,,, r 4 x 4 i ALE 0 K MALMINETSINTK RAPORTTI NAYTE 10-JH/ /78. KOBALTIITIN JA ARSEENIKIISUN KOKOOMUS OUTOKUMPU $2 OY 0 K MALMINETSINTK RAPORTTI NAYTE 10-JH/2431 04/78. KOBALTIITIN JA ARSEENIKIISUN KOKOOMUS --:?--!.: p 3 Qk ;.,,, r 4 x 4 i ALE Näytteen 10-~~/2'431 04/78 (pintahie no C282) mikroskooppisessa

Lisätiedot

M 06/3343/-78-80/1_/_10

M 06/3343/-78-80/1_/_10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3343/-78-80/1_/_10 Rautavaara Pappilanmäki Esko Sipilä 1.10.1084 TUTKIMUSSELOSTUS RAUTAVAARAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAPPILANMÄKI 1, KAIV:REK. N:0 3044/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET M 19/3741/-79/3/10 Sodankylä Koitelaisenvosat Tapani Mutanen 22.2.1979 SODANKYLÄN KOITELAISENVOSIEN KROMI-PLATINAMALMIIN LIITTYVIEN ANORTOSIITTIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Koitelaisenvosien kromi-platinamalmi

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluetoimisto Hannu Seppänen Timo Ahtola Jukka Reinikainen

Etelä-Suomen aluetoimisto Hannu Seppänen Timo Ahtola Jukka Reinikainen Etelä-Suomen aluetoimisto Hannu Seppänen Timo Ahtola Jukka Reinikainen 23.01.2001 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SAUVON KUNNASSA SIJAITSEVAN JÄRVENKYLÄN KALSIITTIKIVIESIINTYMÄN (VALTAUSALUEET JÄRVENKYLÄ JA JÄRVENKYLÄ

Lisätiedot

Reikien Oku-239 ja -419 mikroskooppinen kuvaus, sulfidifaasin ja silikaattien nikkeli

Reikien Oku-239 ja -419 mikroskooppinen kuvaus, sulfidifaasin ja silikaattien nikkeli Outokumpu Oy Malminetsinta VUONOKSEN SERPENTINIITEISTA Reikien Oku-239 ja -419 mikroskooppinen kuvaus, sulfidifaasin ja silikaattien nikkeli Vuonoksen serpentiniitin mineralogista tutkimusta varten on

Lisätiedot

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa

Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Kullan esiintyminen kuparikiisun yhteydessä Pahtavaaran kaivoksen Karoliina- ja Länsimalmeissa Maria Haanela Kandidaatin tutkielma Kaivannaisalan tiedekunta Oulun yliopisto 2016 Abstrakti Tässä työssä

Lisätiedot

HYRYNSALMI, Puistola 1 (kaivosrekisteri N :o 5657/1) ja Paatola 1 (kaivosrekisteri N :o 5619/1) nikkeliesiintyman mineraalivarantoarvio.

HYRYNSALMI, Puistola 1 (kaivosrekisteri N :o 5657/1) ja Paatola 1 (kaivosrekisteri N :o 5619/1) nikkeliesiintyman mineraalivarantoarvio. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Vali-Suomen aluetoimisto M19/4421/-98/l/10 Koskee 4423 Hyrynsalmi Puistola 1 Paatola 1 2.3.1998 HYRYNSALMI, Puistola 1 (kaivosrekisteri N :o 5657/1) ja Paatola 1 (kaivosrekisteri

Lisätiedot

I l l 1 RO mal. 1 tutkimus -RO- 16/ VERTAA RAUTARUUKKI OY. K Heinänen. Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen.

I l l 1 RO mal. 1 tutkimus -RO- 16/ VERTAA RAUTARUUKKI OY. K Heinänen. Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen. RAUTARUUKKI OY MALMINETSINTA TUTKIMUSALUE Lounais-Rautuvaara KUNTA Kolari KARTTALEHTI Lounais-Rautuvaaran malmien rnineraloginen 1 tutkimus -RO- 16/76 - LAATIJA K Heinänen i LAAT.PVM l 15.11.76 i I LIITEKARTAT

Lisätiedot

RAPORTTI 073/0TUS-RUOSTESUO/PT,PMS/1990 Päivämäärä P Toikkanen, P Sotka Finnmines Oy/OKME/L Pekkarinen (3 kpl) GAL/P Sotka Arkisto

RAPORTTI 073/0TUS-RUOSTESUO/PT,PMS/1990 Päivämäärä P Toikkanen, P Sotka Finnmines Oy/OKME/L Pekkarinen (3 kpl) GAL/P Sotka Arkisto Ooufokumpu - GEOANALYYTTINEN LABORATORIO RAPORTTI 073/0TUS-RUOSTESUO/PT,PMS/1990 Päivämäärä P Toikkanen, P Sotka 26.10.1990 OTUKSEN LOHKARENÄYTTEEN MINERALOGINEN TUTKIMUS - JA RUOSTESUON MALMINÄYTTEIDEN

Lisätiedot

--- - u. . A 8 (kaukopuhdut) Aimo Mikkola 4-1. Outokumpu Oy. suurissa puitteissa, n. 2,506 $. Koska korkea lyijypitoi-

--- - u. . A 8 (kaukopuhdut) Aimo Mikkola 4-1. Outokumpu Oy. suurissa puitteissa, n. 2,506 $. Koska korkea lyijypitoi- Outokumpu Oy. r Portlos.: Helilnkl, kblmlnk. 16 Sllhk-: Kumpi. Helsinki Talon 1141 -- Puh.: vaihda 10510 ' Rikastamomme hpazirikasteen lyijypitoisuus on vaihdellut 1 ' * suurissa puitteissa, n. 2,506 $.

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski 26.09.2003 Hannu Makkonen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RAUTALAMMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA MYHINKOSKI 1 (KAIV.REK.NRO 7312/1) SUORITETUISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX. Esko Hanninen/EG SIIKAMN E~KEISEN KERROSINTRUUSION SULFIDI- PGE-MINERALISAATION MALMIMINERALOGIASTA

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX. Esko Hanninen/EG SIIKAMN E~KEISEN KERROSINTRUUSION SULFIDI- PGE-MINERALISAATION MALMIMINERALOGIASTA Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTX Esko Hanninen/EG 11.5.1983 SIIKAMN E~KEISEN KERROSINTRUUSION SULFIDI- PGE-MINERALISAATION MALMIMINERALOGIASTA Tilaaja Lapin Malmi Teki ja Esko Hänninen O U T O K U M P

Lisätiedot

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Kaisa Martikainen, MUTKU-päivät 2017 Pro Gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen

Lisätiedot

E Hänninen/PAL (23) MALMIMINERALOGlAA RlKASTAJILLE. Sisällysluettelo

E Hänninen/PAL (23) MALMIMINERALOGlAA RlKASTAJILLE. Sisällysluettelo OUTOKU M PU Oy E Hänninen/PAL 22.09.1976 1 (23) MALMIMINERALOGlAA RlKASTAJILLE Sisällysluettelo Mineralogisten tietojen hyväksikäyttö rikastuksessa Johdanto Esiintymän sisältämät arvometallit sekä niiden

Lisätiedot

Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaME)

Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaME) Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaME) Mineralogiset tutkimukset Kopsan rikastushiekan rikastuskokeiden ja ympäristökelpoisuuden arvioinnin tueksi, Neea Heino, Mia Tiljander 18.4.2018 Kopsan

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY. Yhtenäisiä sarvivalkegabroalueita tavataan Hyvelan eteläpuolella seka Hyvelasta pohjoiseen Söörmarkussa.

OUTOKUMPU OY. Yhtenäisiä sarvivalkegabroalueita tavataan Hyvelan eteläpuolella seka Hyvelasta pohjoiseen Söörmarkussa. Q 0 K MALMINETSINTA Karsikivet esiintyvat ohuina valikerroksina kinzigiitissa. Karret ovat diopsidikarsia ja sisältävät yleensä hienoa magneettikiisupirotetta. Grafiittigneissit ovat monesti kinzigiitin

Lisätiedot

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS I GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2331/-93/1/10 KYYJÄRVI Saunakylä Jarmo Nikander 9.2.1993 NIKKELI- JA SINKKI-LYIJYMALMITUTKIMUKSET KYYJÄRVEN SAU- NAKYLÄSSÄ, KARTTALEHDELLÄ 2331 12, VUOSINA 1990-1992. TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

LAHTOJOEN KIMBERLIITIN VIERELTÄ LÖYDETYN UUDEN ESIINTYMÄ N INDIKAATTORIMINERAALIEN MIKROANALYYSIEN TULKINTA A

LAHTOJOEN KIMBERLIITIN VIERELTÄ LÖYDETYN UUDEN ESIINTYMÄ N INDIKAATTORIMINERAALIEN MIKROANALYYSIEN TULKINTA A Geologian tutkimuskesku s Tutkimuslaboratori o Marja Lehtone n 7.6.200 4 TUTKIMUSRAPORTT I M 19/4311/2004/1/4 1 LAHTOJOEN KIMBERLIITIN VIERELTÄ LÖYDETYN UUDEN ESIINTYMÄ N INDIKAATTORIMINERAALIEN MIKROANALYYSIEN

Lisätiedot

L Grundströmilta saatu kairausnayte Vs-144/ m (pintahie no. T 606) on tarkastettu malmimikroskooppisesti.

L Grundströmilta saatu kairausnayte Vs-144/ m (pintahie no. T 606) on tarkastettu malmimikroskooppisesti. NAYTE VRS-144/107.30 m. MALMIMIKROSKOOPPISET HAVAINNOT. L Grundströmilta 18.1.1980 saatu kairausnayte Vs-144/ 107.30 m (pintahie no. T 606) on tarkastettu malmimikroskooppisesti. Näyte on peräisin Karankalahden

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

Rak Betonitekniikka 2 Harjoitus Rakennussementit, klinkkerimineraalikoostumus ja lämmönkehitys

Rak Betonitekniikka 2 Harjoitus Rakennussementit, klinkkerimineraalikoostumus ja lämmönkehitys Rak-82.3131 Betonitekniikka 2 Harjoitus 2 23.9.2010 Rakennussementit, klinkkerimineraalikoostumus ja lämmönkehitys Portlandsementti Portlandsementin kemiallinen koostumus KOMPONENTTI LYHENNE PITOISUUS

Lisätiedot

Uunimäen kultaesiintymän malmimineralogia Niilo Kärkkäinen, Pekka Huhta, Thair Al-Ani

Uunimäen kultaesiintymän malmimineralogia Niilo Kärkkäinen, Pekka Huhta, Thair Al-Ani GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen Yksikkö Espoo GTK 76/2015 Uunimäen kultaesiintymän malmimineralogia Niilo Kärkkäinen, Pekka Huhta, Thair Al-Ani GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND

Lisätiedot

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3812/-83/1/10 Koskee 3812 08 Inari Kari A. Kinnunen Kai Hytönen 21.11.1983 MORGAMOJAN MAGNEETTIKIISULOHKARE 1 Professori Herman Stigzeliukselta saatiin syksyllä 1983 tutkittavaksi

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3142/2002/1/10 JUVA Luikujärvi Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3142/2002/1/10 JUVA Luikujärvi Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3142/2002/1/10 JUVA Luikujärvi 09.12.2002 Hannu Makkonen NIKKELIMALMITUTKIMUKSET JUVAN LUIKUJÄRVEN KOHTEESSA VUONNA 1999 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MALMIOSASTON RAPORTTI TIMANTTIPOTENTIAALISTEN ALUEIDEN TUTKIMUKSISTA KUUSAMOSSA VUODELTA 1993.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MALMIOSASTON RAPORTTI TIMANTTIPOTENTIAALISTEN ALUEIDEN TUTKIMUKSISTA KUUSAMOSSA VUODELTA 1993. M 19/4523/2001/1 Geologian tutkimuskeskus Raportti 4.10.2001 Marjatta Koivisto GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MALMIOSASTON RAPORTTI TIMANTTIPOTENTIAALISTEN ALUEIDEN TUTKIMUKSISTA KUUSAMOSSA VUODELTA 1993

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

Q 0 OUTOKUMPU K MALMINETSINTÄ

Q 0 OUTOKUMPU K MALMINETSINTÄ Q 0 OUTOKUMPU K MALMINETSINTÄ M Isohannilta (OKME/Kla) 10.7.1979 saatu lohkarenäyte L-1-MAI/2431-79 on tarkastettu mikroskooppisesti ja analysoitu menetelmillä XRF ja HNOg-liuotus +?LAS. Sulfidien kokoomuksia

Lisätiedot

Ni-OHJELMA. OLIVIININ KOOSTUMUKSEN LASKEMISESTA.

Ni-OHJELMA. OLIVIININ KOOSTUMUKSEN LASKEMISESTA. , """' OUTOKUMPU OY Pk ~e 1,., s,',s;j.jn~n /a4-flo A. rn' 1 Ni-OHJELMA. OLIVIININ KOOSTUMUKSEN LASKEMISESTA. Seuraavassa on tarkasteltu oliviinin koostumuksen

Lisätiedot

Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet'

Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet' Kiinteiden'materiaalien'magnee-set'ominaisuudet' Peruskäsite:' Yhdisteessäelektronien orbtaaliliike ja spinvaiku7avatmagnee:siin ominaisuuksiin(spininvaikutuson merki7ävämpi) ' Diamagne6smi' Kaikkiorbitaalittäysinmiehite7yjätai

Lisätiedot

PYHÄSALMEN HUONOLAATUISTEN SINKKIRIKASTEIDEN EPÄPUHTAUKSISTA

PYHÄSALMEN HUONOLAATUISTEN SINKKIRIKASTEIDEN EPÄPUHTAUKSISTA 070/0KP,ZnR/EH/1986 ARKITOKAPPALE PYHÄALMEN HUONOLAATUITEN INKKIRIKATEIDEN EPÄPUHTAUKITA 29.1. - 11.2. 1986 JOHDANTO OKME:n Geologinen laboratorio vastaanotti 17. 2. geologi Markus EKbergin/OKP toimittamat

Lisätiedot

VIRTASALMEN ALUEEN EMÄKSISTEN KIVIEN NIKKELIPITOISUUDESTA

VIRTASALMEN ALUEEN EMÄKSISTEN KIVIEN NIKKELIPITOISUUDESTA M 19/3232/70/4 Koskee : 3232 3231 Boris Saltikoff VIRTASALMEN ALUEEN EMÄKSISTEN KIVIEN NIKKELIPITOISUUDESTA Virtasalmen alueella on vuosina 1964-70 suoritettu järjestelmällistä malminetsintää silmälläpitäen

Lisätiedot

1 Liite 1) on käytetty sekä Geologisen tutkimuslaitoksen

1 Liite 1) on käytetty sekä Geologisen tutkimuslaitoksen P ~ otka/~~ 23.2.1983 '.L 1 (4)+'6 liitetta - - "MAKELAN LOHKAREENr' MALMIMINERALOGIASTA Yleistä Lohkareen kemiallinen koostumus Tutkiessaan Raahen seudun hiekkakivilohkareiden mineralogista koostumusta

Lisätiedot

VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1997-99

VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1997-99 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/3311/2002/1/10 _VIITASAARI Ilmolahti 18.09.2002 Olavi Kontoniemi VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

Ooufokumpu. ~ - ~~I Veikko Palosaari Laboratoriopäällikkö. RAPORTTI 074/Markenlampi Ni-cu-lohkare /PPL/1990. P. Lamberg.

Ooufokumpu. ~ - ~~I Veikko Palosaari Laboratoriopäällikkö. RAPORTTI 074/Markenlampi Ni-cu-lohkare /PPL/1990. P. Lamberg. Ooufokumpu - GEOANALYYTIINEN LABORATORIO P. Lamberg RAPORTTI 074/Markenlampi Ni-cu-lohkare /PPL/1990 Päivämäärä 20.12.1990 LIEKSAN MARKENLAMMEN LOHKAREEN PETROGRAFIA JA MINERALOGIA Pertti Lamberg Geoanalyyttinen

Lisätiedot

TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA

TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/3724/-89/1/10 Sodankylä Syväoja Olavi Auranen 5.4.1989 TUTKIMUKSET AEROGEOFYSIKAALISISSA MITTAUKSISSA HAVAITULLA JOHDE- ALUEELLA SODANKYLÄN SYVÄOJALLA VUOSINA 1988-89 Aihe

Lisätiedot

Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaME)

Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaME) Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaME) Rikastusprosessin muokkaamisen vaikutukset Kopsan rikastushiekan ja prosessivesien laatuun, Antti Taskinen, Matti Kurhila, Neea Heino & Mia Tiljander 18.4.2018

Lisätiedot

ARKIS..FC KAPN, r :: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/89/3/10. Reisjärvi Esko Sipilä

ARKIS..FC KAPN, r :: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/89/3/10. Reisjärvi Esko Sipilä ARKIS FC KAPN, r :: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/89/3/10 Reisjärvi Esko Sipilä 27 12 1989 REISJÄRVEN AJAKAISEN ULTRAEMÄKSISEN INTRUUSION MALMITUTKIMUKSET VUONNA 1983-1985 JA 1989 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ominaisvakioarvojen ja n?agneettj.kiisupitoisuuden vertailusta Vihannin kaivokseen kairatussa rei2.ssa 586.

Ominaisvakioarvojen ja n?agneettj.kiisupitoisuuden vertailusta Vihannin kaivokseen kairatussa rei2.ssa 586. Outokumpu Oy, Malminetsinta ARKISTOKAPPALE * Ominaisvakioarvojen ja n?agneettj.kiisupitoisuuden vertailusta Vihannin kaivokseen kairatussa rei2.ssa 586. Jatkotutkimuksena ominaisvakioarvojen ji analyysitulosten

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3231/-92/1/10 Juva Luomanen Hannu Makkonen 26.08.1992 LUOMASEN Zn-ESIINTYMÄN, KAIV.REK.NUM. 4466/1, TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 1988-1991 1 JOHDANTO Luomasen Zn-esiintymä si]aitsee

Lisätiedot

EPATAVALLINEN MALMIMINERAALISEURUE TROILIITTI-PENTLANDIITTI-

EPATAVALLINEN MALMIMINERAALISEURUE TROILIITTI-PENTLANDIITTI- E. Hänninen 070/3211 09 C/EH 16.5.1984 1 EPATAVALLINEN MALMIMINERAALISEURUE TROILIITTI-PENTLANDIITTI- MACKII\IAWIITTI-METALLINEN KUPARI LEPPAVIRRAN PETÄJAJARVEN ULTRAMAFIITISSA JOHDANTO Petäjäjärven kairauks$ssa

Lisätiedot

- Näyte Carpco-erotuksessa käytettiin syötteena Vihannin jatettä

- Näyte Carpco-erotuksessa käytettiin syötteena Vihannin jatettä Q OUTOKUMPU OY 0 D( MAL.MINETSIN.i% r HOPEAN JA KULLAN EROTTUMINEN VAHVAMAGNEETTISELLA KÄSITTELY LLÄ NAYTTEESTA OKVI ZnJ Tavoite Kokeessa tutki ttlin hopean ja kullan mahdollista - fraktioitumista vahvamagneettisessa

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3242/-98/1/10 LEPPÄVIRTA Luusniemi 1, 2. Jari Mäkinen, Heikki Forss

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3242/-98/1/10 LEPPÄVIRTA Luusniemi 1, 2. Jari Mäkinen, Heikki Forss 1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3242/-98/1/10 LEPPÄVIRTA Luusniemi 1, 2. Jari Mäkinen, Heikki Forss 11.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA LUUSNIEMI

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

tai jokin Cu-faasi). Sarvivalke ja hieman plagioklaasi ovat

tai jokin Cu-faasi). Sarvivalke ja hieman plagioklaasi ovat Näytteet M283--79 ja L-2-ENY-79 on tarkistettu mikroskooppisecti. Ohut- ja pinta-hiekortit on annettu liitteessä. NSyEteiden Cu, Ni, Co, Zn, Ag, (Fe) ja S- pitoisuudet on annettu liitteessa 2. Näyte -

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Niilo Kärkkäinen Koukunkangas (Ristikallio, Kopsanneva, Vanhahaudankangas Toholampi M19/2342/1999/10/1,

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Niilo Kärkkäinen Koukunkangas (Ristikallio, Kopsanneva, Vanhahaudankangas Toholampi M19/2342/1999/10/1, ARKISTO KAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Niilo Kärkkäinen 30.5.1997 Koukunkangas (Ristikallio, Kopsanneva, Vanhahaudankangas Toholampi M19/2342/1999/10/1, ILMENIITIN ETSINTÄÄ TOHOLAMMILLA v. 1994-1997

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2433/-91/2/10 Haapavesi Ängesneva, Kiimala Kaj J. Västi 8.10.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KUNNASSA VALTAUS- ALUEILLA KIIMALA 1, KAIV. REK. N:o 4125/1, JA KIIMALA 2,

Lisätiedot

Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaMe)

Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät (KaiHaMe) Kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen ja hyötykäyttömahdollisuuksien arviointi lysimetrikokeet ja laboratoriotestien tulokset suhteessa kenttätutkimuksiin Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät

Lisätiedot

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri

Lestijärvi. Kaj J. Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10. Syri GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2341/-91/1/10 Lestijärvi Syri Kaj J. Västi 30.1.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LESTIJÄRVEN KUNNASSA VALTAUSA- LUEELLA SYRI 1, KAIV. REK. N:o 4512/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KEIVITSA 11-12, KAIV.REK. No.3963/1 JA 3963/2, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KEIVITSA 11-12, KAIV.REK. No.3963/1 JA 3963/2, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3714/90/2/10 Sodankylä Keivitsa Tapani Mutanen 1.12.1990 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KEIVITSA 11-12, KAIV.REK. No.3963/1 JA 3963/2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

pkisasiassa on mustaliusketta. Tassa on kolme erillista vyohyketta Oku-jakson kiviii: 1 talkkiliuske-, 1 karsi- ja 1 karbonaatti-karsivyohyke.

pkisasiassa on mustaliusketta. Tassa on kolme erillista vyohyketta Oku-jakson kiviii: 1 talkkiliuske-, 1 karsi- ja 1 karbonaatti-karsivyohyke. RAPORTTI XRF-ANALYYSIT REIASTA PVJ/LI - 1- POLVIJARVI, LIPASVAARA JOHDANTO Mustaliuskeita kasittelevassa raportissa (070/Hg-tutkimus I/ MH/1978) esitettiin kairanreikadiagrammi faktorianalyysin tuloksista

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N: SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSI- NA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N: SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSI- NA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1834/-87/1/60 Enontekiö Palkiskuru Ritva Karttunen 13.8.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAL- KISKURU 1, KAIV.REK. N:0 3226

Lisätiedot

Niinimäki 7801/1. Tutkimustyöselostus Sanna Juurela. ALTONA MINING LTD/VULCAN KOTALAHTI OY Tutkimustyöselostus

Niinimäki 7801/1. Tutkimustyöselostus Sanna Juurela. ALTONA MINING LTD/VULCAN KOTALAHTI OY Tutkimustyöselostus 31.01.2013 Sanna Juurela VULCAN KOTALAHTI OY (Y-tunnus: 2300990-5) Sänkinotkonkatu 6, FIN-83500 Outokumpu, FINLAND Tel. +358 10 271 0090, E-mail. Finland@altonamining.com 1. JOHDANTO Tämä on Vulcan Kotalahti

Lisätiedot

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014

Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 93/2015 Suolikon kairaukset Muuramessa 2014 Esa Heilimo ja Sami Niemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 93/2015 Kuvailulehti Documentation page Sisällysluettelo 1 Kohteen

Lisätiedot

Inarin Sotajoen Matinkiviniemestä löytyneen Vehviläisen kultahipun (67 g) laboratoriomääritykset ja kuvatutkimus Kari A. Kinnunen

Inarin Sotajoen Matinkiviniemestä löytyneen Vehviläisen kultahipun (67 g) laboratoriomääritykset ja kuvatutkimus Kari A. Kinnunen Geologian tutkimuskeskus Espoon Yksikkö M 19/3813/2002/2 Inari 3813 11 Kari A. Kinnunen 14.11.2002 Inarin Sotajoen Matinkiviniemestä löytyneen Vehviläisen kultahipun (67 g) laboratoriomääritykset ja kuvatutkimus

Lisätiedot

M 19/3323/82/1/ GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander

M 19/3323/82/1/ GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS. Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 19/3323/82/1/10 Kiuruvesi Sulkavan järvi Jarmo Nikander 23.9. 1982 ~ 0 's`k LOHKARETUTKIMUKSET KIURUVEDEN SULKAVANJÄRVELLÄ KARTTALEHDELLÄ 3323 07 VUOSINA 1981-82 TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3412/-98/1/10 PULKKILA Viitastenjärvi. Kaj Västi

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3412/-98/1/10 PULKKILA Viitastenjärvi. Kaj Västi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3412/-98/1/10 PULKKILA Viitastenjärvi Kaj Västi 16.02.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS PULKKILAN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VIITA 1 (KAIVOSREKISTERINRO 6263/1),

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LIEKSAN KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA TAINIOVAARA 1, KAIV. REK. N:O 2538/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LIEKSAN KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA TAINIOVAARA 1, KAIV. REK. N:O 2538/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M06/4332/-81/1/10 Lieksa Tainiovaara Jouko Vanne 30.10.1981 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LIEKSAN KAUPUNGISSA VALTAUSALUEELLA TAINIOVAARA 1, KAIV. REK. N:O 2538/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY. ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985. Tapio Koistinen/LAP 25.'1.

OUTOKUMPU OY. ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985. Tapio Koistinen/LAP 25.'1. OUTOKUMPU OY 020/4242, 4243, 4244/TJK/1985 Tapio Koistinen/LAP 25.'1.198 5 l(10) - MALMINETSINTX ' MOHKO-TWPP ISTEN ' LOHKAREIDEN MAHDOLLINEN ALKUPEFtÄ.... Tutkimusalue 1 : 400 000 ja 'Möhkö-tyyppisiä'

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

SISÄLLYS Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Väärämäen Cu-lohkare Moreeninäyttee ;, K_allionäyttee t 11 Ki rjalli suus 13

SISÄLLYS Tiivistelmä 1 Johdanto 2 Väärämäen Cu-lohkare Moreeninäyttee ;, K_allionäyttee t 11 Ki rjalli suus 13 AK ;' :', S-i- - ', E M 19/4121/-79/1/10 Koskee 4121 10, RAUTJÄRVI Kari Kinnunen 1979-03-22 11 g 7 /-f VÄÄRÄSYIÄEN Cu-LOUKARE (K/2986) JA SEN JÄLJITYKSEEN SOV ELTUVISTA MIN-t~xALOGISISTA PIIRTEISTÄ SISÄLLYS

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Yhteenveto Lohjansaaren NE-osasta löydettiin kesina 1977, 1978 yhteensa 44 vaihtelevassa määrin Zn-, Pb- ja Cu-pitoisia pyrokseenikarsilohkareita. Historiaa Lohkareikon

Lisätiedot

Pyhäsalmen, Hituran, Talvivaaran ja Ihalaisen kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen mineraloginen ja kemiallinen koostumus

Pyhäsalmen, Hituran, Talvivaaran ja Ihalaisen kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen mineraloginen ja kemiallinen koostumus Itä-Suomen yksikkö/maankäyttö ja ympäristö S49/0000/2006/3 30.11.2006 Kuopio Pyhäsalmen, Hituran, Talvivaaran ja Ihalaisen kaivosten sivukivien ja rikastushiekkojen mineraloginen ja kemiallinen koostumus

Lisätiedot

outokumdu. V KAIVOSIIOWSUUS /Miting Servi oe.s ~~~.,r LAUKUNLAMMEN.EM!KSISEN INTRUUSION NI-OHJELMATUTKIMUS OUTO:<t:MPll r:)\!

outokumdu. V KAIVOSIIOWSUUS /Miting Servi oe.s ~~~.,r LAUKUNLAMMEN.EM!KSISEN INTRUUSION NI-OHJELMATUTKIMUS OUTO:<t:MPll r:)\! outokumdu. V KAVOSOWSUUS Miting Servi oe.s Geoanalyyttinen laboratorio RAPOR'l'T 73Laukunla,mpi Ni-oh,j. PMS 199 41..tr (} 19.2.199 LAUKUNLAMMEN.EM!KSSEN NTRUUSON N-OHJELMATUTKMUS Pentti Sotka Pertti Lamberg

Lisätiedot

Pentlandiitin online-tunnistusmenetelmät ja niiden soveltaminen Kevitsan kaivoksen malmikiviin

Pentlandiitin online-tunnistusmenetelmät ja niiden soveltaminen Kevitsan kaivoksen malmikiviin Pentlandiitin online-tunnistusmenetelmät ja niiden soveltaminen Kevitsan kaivoksen malmikiviin Pro gradu -tutkielma Markku Seitsaari Kaivannaisalan tiedekunta Oulun yliopisto 2016 ABSTRACT The Kevitsa

Lisätiedot

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek. M 06/3312/-83/1/10 Keitele Kangasjärvi Jarmo Nikander 31.10.1983 KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.n :o 3535/1) 2

Lisätiedot

OUTOKUM PU MALMINETSINTÄ

OUTOKUM PU MALMINETSINTÄ OUTOKUM PU. ö70/haverin jät~/j?ivi S/1 2. 12Li 0'2.... -RAPORTTI P Sotka/EG. 2'5..191 1 ( 5) 1 '.. ' HAVERIN JÄTTEEN MALIVIIIVIINERALOGIASTA Tämä alustava sel v i ty's pöh 1 j autuu kolme en Hav e r in

Lisätiedot

FLUPA I, syksy 2009 RIKASTUS. Tehtävä 1.

FLUPA I, syksy 2009 RIKASTUS. Tehtävä 1. FLUP I, syksy 29 RIKSTUS Tehtävä 1. Lyijymalmia rikastetaan 1 t/h vaahdottamalla käyttäen 43 g reagenssia (ksantaattia) malmitonnia kohti. Syötteen, jätteen ja rikasteen kiintoaineiden mineraalikoostumukset

Lisätiedot

summa jaa alhaiseksi, koska siitä puuttuvat

summa jaa alhaiseksi, koska siitä puuttuvat Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PMSORIKM Johdanto Ori jgrven jatealueelta on otettu (9.-11.4.1980) soijanäytteet 13' eri pisteestä (061/2014 06D/MK/1981). Näytteitä on kaikkiaan 112 kpl ja kukin edustaa

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

LEMPÄÄN GABRON NIKKELIMINERALISAATION TUTKIMUS FORSSASSA VUOSINA

LEMPÄÄN GABRON NIKKELIMINERALISAATION TUTKIMUS FORSSASSA VUOSINA GTK 63/2016 Lempään kairaus, Forssa Mineraalivarannot yksikkö Raportti 63/2016 21.11.2016 Espoo LEMPÄÄN GABRON NIKKELIMINERALISAATION TUTKIMUS FORSSASSA VUOSINA 2013-2016 Niilo Kärkkäinen, Hanna Leväniemi,

Lisätiedot

/xh RAPORTTI PEURA-AHON NI -MALMI NAYTTEEN LABORATORI OVAAHDOTUSTUTKI MUS. 075/Peura-aho, Ni/VIP, EH/1989. Geoanalyyttinen laboratorio

/xh RAPORTTI PEURA-AHON NI -MALMI NAYTTEEN LABORATORI OVAAHDOTUSTUTKI MUS. 075/Peura-aho, Ni/VIP, EH/1989. Geoanalyyttinen laboratorio Geoanalyyttinen laboratorio. 0. 989 RAPORTT 075/Peura-aho, Ni/VP, EH/989 PEURA-AHON N -MALM NAYTTEEN LABORATOR OVAAHDOTUSTUTK MUS Veikko Palosaari Geoanal yyttinen laboratorio Veikko Palosaari ~aborat

Lisätiedot

Uraani, mustaliuske ja Talvivaara

Uraani, mustaliuske ja Talvivaara Gammaspektrometri mustaliuskekalliolla Talvivaarassa 2009: 22 ppm eu 6 ppm eth 4,8 % K Uraani, mustaliuske ja Talvivaara Olli Äikäs Geologian tutkimuskeskus, Kuopio 1 Sisältöä Geologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY Outokummun kaivos

OUTOKUMPU OY Outokummun kaivos -I i' OUTOKUMPU OY Outokummun kaivos WONOKSEN Cu-BULMIY MALMIMINERAALIEM @3OSTUMUSVAIHTELUSTA JAKELU 0~~~/0lari A. Hiikli, E. Hanninen OKME/O~U K TR/EAQ OK/AU~,PJH-HIL, JJR-HOM, OJP OUTOKUMPU OY Outokummun

Lisätiedot

TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel

TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI Tutkimusalue sijaitsee 8 km Haapajärven keskustasta etelään, Pihtiputaan ja Reisjärven teiden välisellä alueella, karttalehdel GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2343/-92/1/10 HAAPAJÄRVI Katajaperä Jarmo Nikander 30.12.1992 325 "3 HAAPAJÄRVEN KATAJAPERÄN PGE-PITOISISTA LOHKAREISTA JA PINTAMOREENIN PGE-TUTKIMUKSISTA KARTTALEHDELLÄ 2343

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TAMMELAN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA KIETYÖNMÄKI 1, KAIV.REK.N:O 3991/1, SUORITETUISTA TEOLLISUUSMINERAALITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TAMMELAN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA KIETYÖNMÄKI 1, KAIV.REK.N:O 3991/1, SUORITETUISTA TEOLLISUUSMINERAALITUTKIMUKSISTA RAPORTTITIEDOSTO N:O 3308 1(7) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2024/-93/1/85 Tammela Kietyönmäki Reijo Alviola 31.3.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS TAMMELAN KUNNASSA, VALTAUSALUEELLA KIETYÖNMÄKI 1, KAIV.REK.N:O

Lisätiedot