Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma"

Transkriptio

1 Tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelma Tässä liitteessä kuvataan yksityiskohtaisesti tutkinto-ohjelman molempien pääaineiden rakenne (sivu 1), opintojen ohjeellinen ajoitus (tietotekniikka, sivu 2; biotekniikka, sivu 3) ja tutkintotasoiset tavoitteet (sivulta 4 alkaen). Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenne: yhteensä 180 op Moduulit ovat (TT: tietotekniikan pääaineen opiskelijoille, BT: biotekniikan pääaineen opiskelijoille): Polytekniset perusopinnot 100 op o Matematiikka ja fysiikka (TT 30 op, BT 35 op) o Työelämä- ja tieteenalavalmiudet (TT 25 op, BT 19 op) o Pääainekohtaiset opinnot (TT 45 op, BT 46 op) Pääaine 40 op o Tietotekniikka (TT 40 op) o Biotekniikka (BT 40 op) Kandidaattitutkielma ja seminaari 8 op Kielet ja kulttuuri 12 op Sivuaine 20 op Ylemmät tutkinto-ohjelmat Valmistunut tekniikan kandidaatti saa jatkaa opintojaan jossakin seuraavista diplomi-insinöörin (DI) tutkintoon johtavista ylemmistä tutkinto-ohjelmista Turun yliopistossa, tai hakeutua muiden korkeakoulujen ylempiin tutkintoihin johtaviin ohjelmiin sekä Suomessa että kansainvälisesti: Tietotekniikan pääaine o Tietotekniikan tutkinto-ohjelma pääaineet: ohjelmistotekniikka, sulautettu elektroniikka, tietoliikennetekniikka o Master s Degree Programme in Embedded Computing o Master s Degree Programme in Information Security and Cryptography Biotekniikan pääaine o Biotekniikan tutkinto-ohjelma o Master s Degree Programme in Food Development Tietotekniikan pääaineen kandidaattitutkinnossaan suorittanut opiskelija voi valita myös filosofian maisterin (FM) tutkintoon johtavan pääaineen seuraavissa tutkinto-ohjelmissa: tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma ja Master s Degree Programme in Bioinformatics. Ylempien tutkinto-ohjelmien tarkemmat kuvaukset löytyvät ohjelmien omista opetussuunnitelmista. Tietotekniikan opiskelijat voivat hakeutua myös EIT ICT Labs -maisterikouluun tai suorittamaan Turun yliopiston ja Fudan-yliopiston (Shanghai, Kiina) ICT-alan yhteistutkinto-ohjelmaa. Lisätietoja näistä löydät tämän tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman pääsivulta.

2 Opintojen ohjeellinen ajoitus (Tietotekniikka) Vuosi 1 Insmat A 5 op Tietotekn. perust. 2 op Op. & työel. tietot. 3 op Ins. tiet. kirj. viest. 1 op Insmat B 4 op FysPK II 4 op Tietoy. & kybert. 4 op AOP 5 op Insmat C 5 op OOP 5 op Tietokannat I 5op Englanti 2 op Tiedons. perusteet 5 op Teoll. tal. & tuote- ja palv. lt. 4 op Itä-Aasia tekn. & kultt. toim. ymp. 2 op Englanti 2 op 13,5 op 19,5 op 17 op 13 op Vuosi 2 OO metodiikka 4op Johd. tn-laskentaan ja tilastotieteeseen 4 op Lin järj & piirit 2,5 op Mikropros. tekn. 5 op Puheviestintä 2 op Haj. ohj. järj. 5op TRAK I 5op Lin järj & piirit 2,5 op Tietotekn. algebra 4 op Käyttöliittymät 2 op El järj. 2 op Dig. sign. käs. 3 op Diskr. mat. II 4 op Käyttöliittymät 2 op Tietoverkkotekn. 4 op El järj. 2 op Elek. laitteet & kk 5 op 17,5 op 16,5 op 13 op 15 op Vuosi 3 Ohj. tuot. pk 4 op Digit. tietol. järj. 5 op TkK-tutkielma 2 op Kirjallinen viestintä 1op TkK-tutkielma 6 op Sul. pros. järj. 4 op Ohj. kielet & par. 2,5 op Tk-ark & kj 4 op Ohj. kielet & par. 2,5 op TT laboratorioproj 4 op 16 op 16 op 11,5 op 11,5 op Periodi 5 on varattu lukuvuosittain mahdollisesti järjestettäville intensiivikursseille, tutkielmien viimeistelylle, sopimuksen mukaan suoritettavien laboratoriotöiden tekemiseen sekä sopimuksen mukaan suoritettaviin tentteihin.

3 Opintojen ohjeellinen ajoitus (Biotekniikka) Vuosi 1 Insmat A 5 op Kirjallinen viestintä 1 op Op. & työel. tietot. 3 op Biomolekyylit I 5 op Elintarviketiet. per. 2 op Kemian perusteet 4 op Kem. perusharj. 1 2 op Insmat B 4 op AOP 5 op Mitä biotekn. on 3 op Kemian perusteet 4 op Kem. perusharj. 1 2 op Insmat C 5 op Mol. biol. 4 op Biomolekyylit II 4 op Orgaaninen kem. 2,5 op Kem. perusharj. 2 2,5 op Insmat D 5 op Orgaaninen kem. 2,5 op Kem. perusharj. 2 2,5 op 24,5 op 20,5 op 18 op 10 op Vuosi 2 FysPK I 4 op FysPK II 4 op FysPK III 4 op FysPK IV 4 op IVD perusteet 3 op Biokemian labr. 4 op Fysikaalinen kem. 1,5 op Biokemian labr. 4 op Mikrobiol. per. 4 op Mikrobiol. harj. 3 op Fysikaalinen kem. 1,5 op 14 op 11 op 14,5 op 21,5 op Vuosi 3 Julkaisukäytännöt 1 op Englanti kirj. 2 op Puheviestintä 2 op Kirjallinen viestintä 1 op Molekyylibiol. harj. 5 op Immunomäär. keh. 5 op Krom. anal. 5 op TkK-tutkielma 2 op TkK-tutkielma 6 op Englanti suul 2 op 5 op 2,5 op 2,5 op 5 op 12 op 9,5 op 14,5 op 10 op Periodi 5 on varattu lukuvuosittain mahdollisesti järjestettäville intensiivikursseille, tutkielmien viimeistelylle, sopimuksen mukaan suoritettavien laboratoriotöiden tekemiseen sekä sopimuksen mukaan suoritettaviin tentteihin. Joitakin pääaineen valinnaisia kursseja voi olla mahdollista suorittaa oman HOPSin mukaisesti jo toisena opiskeluvuotena.

4 Kandidaattitutkinnon tavoitteet: tutkintotaso Tavoitteet Antaa riittävän polyteknisen pohjan opiskelijoille jatkaa valitsemassaan DI-tutkinto-ohjelmassa sekä muissa soveltuvissa ylemmissä tutkinto-ohjelmissa Antaa teoreettisen ja teknologisen pohjan työelämään Antaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen työelämässä Yleiset oppimistavoitteet Omaa vahvan ja laaja-alaisen teoreettisen pohjan tietotekniikassa tai biotekniikassa sekä kykenee soveltamaan sitä käytäntöön Kykenee hahmottamaan ja identifioimaan insinööriammatille ominaisia ongelmia. Kykenee määrittelemään, suunnittelemaan ja toteuttamaan ratkaisuja insinööriammatille ominaisiin ongelmiin realistiset rajoitteet huomioiden. Pystyy työskentelemään ryhmässä ja kykenee toimivaan vuorovaikutukseen suullisesti ja kirjallisesti. Kykenee hankkimaan, arvioimaan ja käsittelemään kriittisesti tarvitsemaansa informaatiota sekä soveltamaan sitä käytäntöön insinöörityössä Kykenee kehittämään osaamistaan ja tekemään aktiivisia valintoja oman ammatillisen profiilinsa rakentamisessa Ymmärtää ammatillisen ja eettisen vastuun työtehtävissään Ymmärtää tutkimuksen ja teknologiakehityksen merkityksen yhteiskunnan kehitykseen Oppimistavoitteet: tekniset sisällöt Tietotekniikka o Ohjelmistotekniikka Tuntee ohjelmistotuotannon menetelmät, työkalut ja kehitysprosessit sekä ymmärtää ketterien kehitysprosessien osien merkityksen ja osaa soveltaa niitä toimien itse osana kehitysryhmää Omaa hyvän ohjelmointitaidon Hallitsee laajan kirjon ohjelmistoteknisten ratkaisujen toteutusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä laajaan kirjoon suoritusalustoja (mm. hajautetut järjestelmät, mobiilialustat, web) tuntien ohjelmistoratkaisujen kerrosrakenteen kaikki osaalueet Kykenee osallistumaan ohjelmistoteknisten järjestelmien suunnitteluun sekä ohjelmisto-ongelmien ratkaisuun o Sulautettu elektroniikka Ymmärtää miten sulautetut elektroniikkajärjestelmät ja niiden komponentit toimivat ja kommunikoivat Ymmärtää mikroprosessorien (single-core/multi-core) rakenteet ja toimintaperiaatteet Hallitsee sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnin perustaidot Kykenee osallistumaan sulautettujen järjestelmien suunnitteluun komponenttitasolla o Tietoliikennetekniikka Tuntee perusteet digitaalisista tietoliikenne- ja signaalinkäsittelyjärjestelmistä sekä niiden suunnitteluun vaadittavista perusteorioista ja tekniikoista Ymmärtää yleisimmät internet-käytössä olevat verkkotekniikat ja protokollat Kykenee osallistumaan tietoliikenne- ja signaalinkäsittelyjärjestelmien suunnitteluun komponenttitasolla

5 Biotekniikka o Biotekniikka Ymmärtää miten in vitro diagnostiset testit ja mittalaitteet toimivat Tuntee mikrobien geneettisessä muokkauksessa käytettävät työkalut ja osaa näitä hyödyntäen tuottaa rekombinanttiproteiineja sekä puhdistaa ne Hallitsee puhdastilatyöskentelyyn liittyvät vaatimukset o Elintarvikekehitys Tuntee teoreettisesti ja käytännön tasolla elintarviketieteiden peruskäsitteet ja - ilmiöt sekä niiden yhteydet toisiinsa Tuntee kromatografiset-, bioaktviisuus-, ja aistittavan laadun menetelmät, osaa niiden käytön ja ymmärtää niiden merkityksen käytännön tutkimussovelluksille Kykenee itsenäiseen laboratoriotyöskentelyyn Työelämätaidot tutkinnossa Tutkinnossa teknisten sisältöjen lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota muiden työelämätaitojen omaksumiseen tulevaa työuraa, esimerkiksi asiantuntija-, esimies-, yrittäjä-, tai tutkijauraa varten. Erityisesti kehitetään ja vahvistetaan seuraavia taitoja ja valmiuksia: Kykenee luovasti ja tehokkaasti ratkaisemaan ongelmia erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Kykenee ottamaan huomioon erilaiset ratkaisuvaihtoehdot ja valitsemaan niistä sellaisen, joka käytössä olevan tiedon perusteella vaikuttaa parhaiten toimivalta. Kykenee käyttämään oppimiaan teoreettisia asioita käytännön tehtävissä. Pystyy hallitsemaan projektin eri osa-alueet ja pystyy työskentelemään osana ryhmää erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaiset toimintatavat omaavien ihmisten kanssa. Kykenee ottamaan vastuuta sekä jakamaan ja delegoimaan tehtäviä. Osaa aikatauluttaa työtehtävät asianmukaisella tavalla. Omaa hyvät viestintätaidot suomeksi ja englanniksi sisältäen puheviestinnän, esiintymisen ja kirjallisten tekstikokonaisuuksien tuottamisen kulloinenkin kohderyhmä tai -yksilö huomioon ottaen. Kykenee hankkimaan tietoa monipuolisesti ja suhtautumaan kriittisesti tietolähteisiin ja tietoon. Tärkeää on erottaa olennainen epäolennaisesta ja pystyä tiivistämään tietoa. Kykenee kriittiseen itsearviointiin: omat toimintatavat, vahvuudet, heikkoudet, minkätyyppisiin tehtäviin parhaiten soveltuu. Tämä on myös hyvä lähtökohta opintoja suunniteltaessa. Omaa käytännön työnhakutaidot: ymmärtää omat vahvuutensa ja sopivuutensa erilaisiin työtehtäviin, ja osaa tuoda nämä esiin asianmukaisesti. Ymmärtää portfolio-ajattelun ja osaa käytännössä tuottaa työnhakuasiakirjat.

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot