Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa"

Transkriptio

1 Dosentti Kalervo Ilmanen, Jyväskylän yliopisto Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa Suomalaiselle liikunnan organisoitumiselle on ollut tyypillistä eteneminen alhaalta ylöspäin. Heti, kun urheilu muotoutui laajaksi joukkoliikkeeksi, alkoi se paitsi rakentaa omaa organisaatiotaan, esittää myös vaatimuksia julkishallinnon suuntaan. Ensimmäisessä vaiheessa urheiluväki kaipasi toiminta-avustuksia ja urheilun suorituspaikkojen rakentamista. Jotta kunnat voivat vastata urheiluväen kasvaviin vaatimuksiin, ne joutuivat perustamaan kokonaan uuden hallinnonalan liikuntahallinnon. Ensimmäinen kunnallinen urheilulautakunta perustettiin maan pääkaupunkiin Helsinkiin Tästä kunnallinen liikuntahallinto laajeni niin, että 1980-luvulle tultaessa Suomen jokaisessa kunnassa oli liikunta-asioista vastaava hallintoelin. Samanaikaisesti kuntien liikuntahallinnon kanssa kehittyi valtion liikuntaorganisaatio. Valtion urheilulautakunta perustettiin vuonna Se sijoitettiin opetusministeriön alaisuuteen. Alusta lähtien valtion liikuntahallinnon tehtävänä on ollut ohjata kuntien ja kansalaisjärjestöjen toimintaa. Vuodesta 1980 lähtien keskeisimpinä valtion liikuntapolitiikan linjaajina ovat olleet liikuntalait, joista viimeisin säädettiin Kuntien ja kansalaisjärjestöjen lisäksi liikuntalain piiriin kuuluvat urheiluopistot ja muut valtionavustusta nauttivat liikunnan parissa toimivat laitokset ja yksiköt. Kun tarkastellaan suomalaisen liikuntajärjestelmän kokonaisuutta, on välttämätöntä ottaa mukaan koululaitos. Suomessa voimistelu tuli oppikoulujen opetusohjelmiin jo 1800-luvun puolivälissä. Voimistelunopettajien yliopistotason koulutus aloitettiin miehille vuonna 1882 ja naisille vuonna Vuonna 1963 liikunnanopettajakoulutus siirtyi Helsingin yliopistosta Jyväskylän yliopistoon. Yleinen oppivelvollisuuslaki takaa sen, että kaikki ikäluokat pääsevät koulussa asiantuntevan liikunnanopetuksen piiriin. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on turvata oppilaiden fyysinen, motorinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvattaa heidät liikunnalliseen elämäntapaan.

2 Kolmantena ja alusta asti mukana olleena liikuntajärjestelmän osana ovat yksityiset yritykset. Urheilun muotoutumisvaiheessa 1800-luvun lopulla yksityinen yritystoiminta oli pienimuotoista luistinratojen, tenniskenttien ja kylpyläpalvelujen tarjoamista maksua vastaan. Tänä päivänä Suomessa on merkittävää liikunnan yritystoimintaa muun muassa laskettelukeskusten, kylpylöiden ja kuntosalien muodossa. Monet liikunta-alan yritykset ovat samalla mukana matkailubisneksessä. Ennen muuta Pohjois- ja Itä-Suomeen on noussut toinen toistaan mittavampia liikunta- ja matkailuyrityksiä. Kuvio1. Suomen liikuntajärjestelmän keskeiset toimijat (soveltaen Heikkala ja Koski 2000). Keskeisten toimijoiden työnjako Suomalaisen liikuntajärjestelmän kokonaisuus voidaan hahmottaa sektoreittain, jolloin kolmanteen sektoriin luetaan liikunta- ja urheiluseurat sekä muut kansalaisten liikuntaa organisoivat vapaaehtoisjärjestöt. Julkishallintoon katsotaan kuuluviksi ensi sijassa valtio- ja kunnat, mutta myös evankelisluterilainen kirkko seurakuntineen edustaa Suomessa julkishallintoa. Yksityinen sektori käsittää puolestaan ne yrittäjyyteen perustuvat

3 organisaatiot, jotka tavoittelevat taloudellista voittoa tarjoamalla liikunta- ja urheilupalveluita. (Kuvio 1.) Eri sektorien välinen työnjako toimii niin, että kolmannen sektorin kansalaisjärjestöt vastaavat pääosin vapaaehtoispohjalta paikallistason seuratyöstä. Seurat ovat organisoituneet ylöspäin alue- ja valtakunnan tason järjestöihin. Julkisella sektorilla kunnat tukevat seurojen toimintaa sekä suoraan avustuksina että välillisesti edullisia liikuntapaikkoja tarjoamalla. Kunnat ovat kohdentaneet tukeaan erityisesti urheiluseurojen alle 18-vuotiaisiin jäseniin. Kuntien tarjoamista maksuttomista tai edullisista liikuntapalveluista pääsevät nauttimaan kaikki kansalaiset seurajäsenyydestä riippumatta. Valtio puolestaan ohjailee ja avustaa valtakunnan tason järjestötoimintaa. Yksityinen sektori tarjoaa palvelujaan maksua vastaan markkinaperustein kaikille halukkaille. Lisäksi yksityinen sektori on mukana tukemassa sponsorirahoin kilpa- ja huippu-urheilua. Kolmas sektori on kautta historian ollut merkittävin suomalaisen liikuntajärjestelmän toimija. Yhä edelleen suomalaisten vapaa-ajan liikkuminen nojaa suurimmalta osaltaan vapaaehtoisen kansalaistoiminnan varaan. Sen sijaan julkisen ja yksityisen sektorin merkitys liikuntapalvelujen tuottajana on vaihdellut. Vielä 1980-luvun lopulle asti kunnat ja valtio vastasivat lähes 90 prosentin osuudella liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien palveluiden tuotannosta, jolloin yksityisen sektorin merkitys oli pieni. Taloudellisten suhdanteiden heikentyessä ja uusliberalistisen talouspolitiikan vahvistaessa asemiaan, julkishallinto on purkanut vastuitaan. Vastaavasti yksityinen sektori on tasaisesti kasvattanut osuuttaan. Tällä hetkellä arvioidaan, että yksityinen sektori tuottaa noin neljänneksen kansalaisten liikuntapalveluista. Valtion liikuntapolitiikka Ennen toista maailmansotaa valtion liikuntapolitiikan tavoitteena oli järjestö- ja rakennusavustuksilla turvata kilpaurheilun harrastamisen edellytykset, jotta Suomi pystyi säilyttämään asemansa yhtenä olympiaurheilun menestyneimpänä kansakuntana. Tämän ohella koulujen ja seurojen liikuntakasvatuksessa korostettiin poikien

4 maanpuolustusvalmiuden kehittämistä. Sotavuosien jälkeen painopiste siirtyi kansalaisten kunnon ja terveyden edistämiseen, mikä on edelleen valtion liikuntapolitiikan päätavoite. Vuonna 1993 muodostettiin valtion ohjauksella uusi, kaikki eri toimijatahot yhdistävä kattojärjestö Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), josta toivottiin pitkäaikaista liikunnan kansalaisjärjestöjen etujen ajajaa. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä parhaillaan SLU:n seuraajaksi ollaan muodostamassa uutta kattojärjestöä, joka on saanut nimekseen Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio (Valo). Samanaikaisesti Suomessa on meneillään huippu-urheilun uudelleen organisoituminen, jonka yhteydessä on keskusteltu Valon ja Suomen olympiakomitean yhdistämisestä yhdeksi urheilun kattojärjestöksi. Siten täsmällistä kuvaa ei ole siitä, minkälainen liikunnan ja urheilun kansalaisjärjestöjen organisaatiorakenne tulee vuoden 2013 muotoutumisvaiheen jälkeen olemaan. Vaikka tilanne joltain osin muuttuu, niin suomalaisen liikunnan ja urheilun kansalaisjärjestöjen organisoitumisen perustasona tulevat edelleenkin olemaan liikunta- ja urheiluseurat, joissa on yhteensä yli miljoona jäsentä. Seuroja oli vuoden 2012 lopulla noin 9000 ja niitä toimii kaikissa Suomen runsaassa 300 kunnassa. Seurat ovat puolestaan jäseninä lajiliitoissa ja niiden kautta myös kattojärjestö Valossa. Perinteisistä keskusjärjestöistä Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (SVUL) lopetti toimintansa vuonna Sen sijaan Työväen Urheiluliitto (TUL) ja ruotsinkielinen keskusjärjestö SFI jatkavat edelleen toimintaansa, joten osa seuroista on myös niiden jäseniä. Valtakunnan tasoa edustavilla keskusjärjestöillä ja lajiliitoilla on omat alue- ja piiriorganisaationsa, jotka ovat välittävinä linkkeinä paikallistason seuroihin. Muita liikunnan keskusjärjestöjä ovat kansalaisten ulkoiluharrastuksia edistävä Suomen Latu, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto sekä koululaisten ja opiskelijoiden liikuntajärjestöt. Kansallisen liikuntapolitiikan linjausten arvopäämääränä korostuu tasa-arvoisuus. Viime kädessä valtiovallan tehtävänä on yhdessä kuntien kanssa turvata liikuntapalvelujen tasapuolinen saavutettavuus henkilön asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tavoitteen saavuttamista on vaikeuttanut kuitenkin maaseudun väestön muuttoliike kaupunkitaajamiin ja sitä seurannut kuntarakenteen muutos. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa pienet ja harvaan asutut maaseutukunnat eivät kykene tarjoamaan kaupunkien veroisia

5 liikuntapalveluja. Myös kotitalouksien tulo- ja varallisuuserot nakertavat tasaarvoisuusperiaatetta. Alimpiin tuloluokkiin kuuluvat kotitaloudet eivät pysty harrastamaan liikuntaa yhtä monipuolisesti kuin ylimpiin tuloluokkiin kuuluvat. Koska viidesosa suomalaisista osallistuu liikunta- ja urheiluseurojen toimintaan, on niiden toimintaedellytysten turvaaminen yksi kansallisen liikuntapolitiikan perustehtävistä. Valtion tavoitteena on kohentaa liikunnan kansalaistoiminnan laatua sekä madaltaa ennen muuta lasten ja nuorten urheilun harrastamisen kynnystä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia esteitä poistamalla. Vastuu seuratoiminnan edistämisestä on liikuntalain mukaisesti kuitenkin viime kädessä kunnilla. Kunnat turvaavat seurojen toimintaedellytykset rakentamalla liikuntapaikkoja, osoittamalla niitä edullisesti järjestöjen käyttöön sekä jakamalla seuraavustuksia. Myös eettisesti kestävän huippu-urheilun tukeminen lukeutuu kansallisen liikuntapolitiikan keskeisiin tavoitteisiin. Huippu-urheilun eettisiksi ongelmiksi on Suomessa koettu luvulla muun muassa doping, väkivalta ja taloudelliset väärinkäytökset, joiden kitkemiseen opetus- ja kulttuuriministeriö on kiinnittänyt erityistä huomiota. Paitsi, että ministeriö rahoittaa lähes kokonaisuudessaan Suomen Antidopingtoimikunnan (ADT) toiminnan, se myös puuttuu sanktioilla niiden urheilujärjestöjen valtionavustuksiin, joiden piirissä on esiintynyt rikkeitä urheilun eettisiä periaatteita vastaan. Saavuttaakseen kansallisen liikuntapolitiikan tavoitteita, valtiovalta käyttää ohjauskeinoinaan järjestöille ja kunnille myöntämiään avustuksia. Osa avustuksista suuntautuu toimintaan osa liikuntarakentamiseen. Vuonna 2012 valtio käytti yhteensä 145 miljoonaa euroa liikuntaavustuksiin. Rahat kertyivät valtion hallinnoiman rahapeliyhtiö Veikkauksen voittovaroista. On kuitenkin painotettava, että valtion panostukset suomalaisten liikunnan tukemiseen ovat huomattavasti kuntia vähäisemmät. Yksistään Helsingin kaupunki panostaa asukkaidensa liikuntapalvelujen järjestämiseen huomattavasti valtiovaltaa enemmän. Väestön liikunnallisen elämäntavan ja riittävän päivittäisen liikunnan lisäämisellä valtiovalta ei tavoittele pelkästään kansalaisten omaa hyvinvointia, vaan taustalla ovat myös kansantaloudelliset vaikuttimet. Liikkuvan ja hyväkuntoisen kansalaisen uskotaan

6 selviytyvän työelämässä pidempään kuin sellaisten kansalaisten, jotka eivät ole liikunnallisesti aktiivisia. Selkeitä tutkimuksellisia näyttöjä tästä ei kuitenkaan ole. Joka tapauksessa Suomessa on monelta taholta nostettu kansallisen liikuntapolitiikan tavoitteeksi kansalaisten fyysisen ja miksei myös henkisen työkyvyn turvaaminen. On syytä uskoa, että kansallisella liikuntapolitiikalla, sitä tukevilla hankkeilla ja koulujen liikuntakasvatuksella voidaan ainakin jossain määrin edesauttaa suomalaisia löytämään liikunnasta iloa ja sisältöä elämäänsä. Voidaan kuitenkin perustellusti kysyä, onko tämä sittenkään Suomen kaltaisessa, pitkälle modernisoituneessa teknoyhteiskunnassa mahdollista. Sellaisten nyky-yhteiskunnan rakennetekijöiden kuten autoistumisen ja korkean teknologian myötä lasten, nuorten ja aikuisten ei tarvitse kotien arjessa juuri omalla lihasvoimalla liikkua, eikä tietokonepäätteen ääressä istuminenkaan fyysistä ponnistelua vaadi. Koulu- ja työmatkatkin tehdään useasti konevoimalla, jolloin liikunta jää helposti pelkästään vapaa-ajan harrastukseksi.

7 Lähteet Heikinaro-Johansson, P. & Telama, R. (2004). Physical Education in Finland. In U. Puhse & M. Gerber (toim.) International Comparison of Physical Education. Oxford. Meyer & Meyer Sport, Heikkala, J. and Koski, P. (2000). Järjestöt kolmen merkitysulottuvuuden vapaaehtoisuuden, valtion ja markkinoiden leikkauspisteessä. Teoksessa H. Itkonen, J. Heikkala, K. Ilmanen ja P. Koski; Liikunnan kansalaistoiminta muutokset, merkitykset ja reunaehdot. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 152. Helsinki, Hentilä, S. (1992). Urheilu järjestäytyy ja politisoituu. Teoksessa T. Pyykkönen (toim.) Suomi uskoi urheiluun. VAKP-kustannus. Helsinki, Ilmanen, K. (1996). Kunnat liikkeellä. Kunnallinen liikuntahallinto suomalaisen yhteiskunnan muutoksessa Studies in Sport, Physical Education and Helth 43. Jyväskylä. Ilmanen, K. (1982). Voimistelunopettajakoulutuksen kuusi ensimmäistä vuosikymmentä. Vuodet Teoksessa K. Ilmanen & T. Voutilainen Jumpasta tiedekunnaksi. Suomalainen voimistelunopettajakoulutus 100 vuotta Helsinki. Valtion painatuskeskus, Liikuntatoimi tilastojen valossa (2012). Perustilastot vuodelta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:20. Meinander, H. (2010). Suomen historia. WSOY. Helsinki. Mäkinen, J. (2010). Urheilun rakenteet ja tuki Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. KIHU. Jyväskylä. Suomi, K., Sjöholm, K., Matilainen, P., Glan, V., Nuutinen, L., Myllylä, S. Pavelka, B., Vettenranta, J., Vehkakoski, K. ja Lee, A. (2012). Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasaarvo. Seurantatutkimus liikuntapaikkapalveluiden muutoksista Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion liikuntaneuvosto (2012). Lausunto vuoden 2013 talousarvioesityksestä.

8 Vasara, E. (2004). Valtion liikuntahallinnon historia. Liikuntatieteellisen Seuran Julkaisu nro 157. Helsinki.

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.)

Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:6. Jarmo Mäkinen (toim.) Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 1 Liikuntajärjestöjen toimialaselvitys Jarmo Mäkinen (toim.) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMIALASELVITYS 3 Opetus-

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015

LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA. Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015 LIIKUNTALÄÄKETIEDE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALALLA Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaoston analyysi Kevät 2015 Sisällys Tausta... 1 1 LIIKUNTALÄÄKETIETEELLISEN TOIMINNAN KEHITYS...

Lisätiedot

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan DROP-OUT vai THROW-OUT? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista Ratkaisuja liikunnan ja urheilun harrastamisen

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi

Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa. kpmg.fi Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa kpmg.fi Yhteenveto Selvitystyö toteutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntayksikön, Suomen Olympiakomitean

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011

Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Valtion liikuntaneuvosto 2007-2011 Yhteenveto liikuntaneuvoston ja sen jaostojen toimikaudesta sekä eväitä tulevaan työhön Toimitus: Antti Vesala Kirjoittajat: Kari Koivumäki, Minna Paajanen, Antti Vesala;

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 1 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA 2 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSOHJELMA Sisällys...2 Johdanto...3 Sukupuolten välinen tasa-arvo...3

Lisätiedot

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU

LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU LÄHILIIKUNTAPAIKAN SUUNNITTELU Case: Lauttasaaren Nuori-Suomi -puisto Opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaan yksikkö 6.5.2005 Anne Huttunen HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Maisemasuunnittelun

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä nat Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä opas arviointiin Toim. Teijo Pyykkönen Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä opas arviointiin Teijo Pyykkönen (toim.) Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

- Salibandyn kehitys Pohjois-Karjalassa

- Salibandyn kehitys Pohjois-Karjalassa Paikallistoiminnasta kilpaurheiluksi - Salibandyn kehitys Pohjois-Karjalassa 1986 2010 Itä-Suomen Yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta Historian oppiaineryhmä Suomen Historian pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä.

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. Urheiluseurat 2010-luvulla Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. SLU-Julkaisusarja 1/2012 Toimittanut: Pasi Mäenpää ja Sirpa Korkatti Taitto: Soile Koskela Paino: Sporttipaino Oy ISSN: 1455-9781

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Paula Harmokivi - Matti Rantala (toim.) PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A174 * 2008 PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot