Käyttäjän avustaminen keskeytyksistä toipumisessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän avustaminen keskeytyksistä toipumisessa"

Transkriptio

1 T Käytettävyyden psykologia Essee Käyttäjän avustaminen keskeytyksistä toipumisessa Jouni Mäenpää Palautettu

2 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto Pitkäkestoisen työmuistin teoria Keskeytykset ja pitkäkestoinen työmuisti Muistivihjeet Keskeytykset Käyttäjän avustaminen keskeytyksen eri vaiheissa Ennen keskeytystä Keskeytyksen aikana Keskeytyksen jälkeen Yhteenveto Lähdeluettelo /9

3 2 Johdanto Tietokoneen käyttäjän huomiosta kilpailevat lukuisat erilaiset tekijät. Näistä tyypillisimpiä esimerkkejä ovat pikaviestisovellukset, web-mainonta (pop-up ikkunat, bannerit jne.), saapuvat sähköpostiviestit, tekstiviestit, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmien hälytykset, sovellusten päivitysilmoitukset, ajanhallintasovellusten muistutukset sekä avustajat esimerkiksi tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksissa. Kaiken kaikkiaan keskeytyksistä on tullut vakava uhka työn tuottavuudelle. Vaikka tietotekniikka ja monitehtäväympäristöt ovatkin kehittyneet jatkuvasti, eivät ihmisten kognitiiviset taidot ole muuttuneet miksikään. Tämän vuoksi tarvitaan uusia keinoja suunnitella, hallita ja koordinoida keskeytyksiä. Tässä tekstissä keskeytyksiä tarkastellaan erityisesti WWW-käyttäjän näkökulmasta. 2.1 Pitkäkestoisen työmuistin teoria Pitkäkestoisen työmuistin teoria on tärkeä ilmiö keskeytysten muistivaikutusten ymmärtämisen kannalta. Työmuisti voidaan jakaa kahteen funktionaaliseen komponenttiin: lyhytkestoiseen työmuistiin ja pitkäkestoiseen työmuistiin [Oulasvirta 2004]. Lyhytkestoisella työmuistilla on kapasiteetti- ja aikarajoituksia tiedon varastoinnin suhteen. Sen tehtävänä on aktiivisesti päivittää ja manipuloida representaatioita, jakaa ja vaihtaa huomiota tehtävien välillä, valikoida relevanttia tietoa ja ehkäistä irrelevanttia tietoa. Pitkäkestoista työmuistia puolestaan voidaan pitää eräänlaisena väliaikaisena muistina klassinen pitkäkestoisen muistin sisällä. Tärkeä pitkäkestoisen työmuistin ominaisuus on, että siihen säilötty tieto ei ole altista toissijaisten tehtävien aiheuttamille häiriöille. Pitkäkestoisen työmuistin teoriassa [Ericsson 1999] kognitiiviset prosessit nähdään ajallisesti peräkkäin etenevinä prosesseina lopputuotteineen ja tiloineen. Teorian ydinolettamus on, että harjoittelun kautta kehittyneiden muistitaitojen avulla kognitiivisten prosessien lopputuote voidaan koodata palautusrakenteisiin pitkäkestoiseen muistiin ja pitää suoraan saatavilla lyhytkestoisessa muistissa pidettävien palautusvihjeiden avulla. Palautusrakenne on palautusvihjeiden joukosta muodostuva pysyvä, organisoitu rakenne. Muistikoodaus tapahtuu tehtävän vaatimalla tavalla joko erityisen palautusrakenteen tai ennakkotietämyksen avulla siten, että esitetystä informaatiosta tehdään integroitu representaatio pitkäkestoiseen muistiin. Integroituun representaatioon otetaan mukaan myös kilpailevat muistisisällöt. Edellytys pitkäkestoisen työmuistiin liittyvien taitojen kehittymiselle on pitkäaikainen harjoitus, toisin sanoen asiantuntijuus. Harjoittelussa asiantuntijalle kehittyy pitkäkestoisen muistin rakenteita, jotka sallivat tiedon taltioimisen pitkäkestoiseen muistiin hyvin nopeasti ja sellaisessa muodossa, että tieto voidaan tarvittaessa helposti palauttaa mieleen [Hakkarainen 2002]. Tämän pohjalta hän voi käyttää pitkäkestoista työmuistiaan oman työmuistinsa laajennuksena ja ylittää tavanomaiset tiedonkäsittelykyvyn rajoitukset. Esimerkiksi tekstiä luettaessa [Ericsson 1995] lyhytkestoiseen työmuistiin generoidaan mentaalirepresentaatioita peräkkäisistä lauseista. Tämän representaation elementtejä linkitetään toisaalta aiemmin muodostettuun tekstin representaatioon, joka varastoidaan pitkäkestoiseen muistiin, ja toisaalta lukijan tietämykseen. Kyseinen linkitys muodostaa pitkäkestoisen työmuistin, joka tarjoaa suoran pääsyn relevantteihin osiin kyseisiä rakenteita lyhytkestoisessa muistissa olevien palautusvihjeiden kautta. Pitkäkestoisen työmuistin teoria olettaa että [Ericsson 1999] (1) muisti määrittyy sen funktion kautta. Pitkäkestoisen työmuistin funktio on auttaa tehtävän suorittamisessa mahdollistamalla valikoiva pääsy tehtävän suorituksen kannalta olennaiseen tietoon. (2) Pitkäkestoisen työmuistin käyttö on kiinteästi sidottu tehtäväkohtaisiin taitoihin, jotka ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa tehtävän vaatimusten kanssa. Muistikoodaus, palautusrakenteet ja palautus ovat tiiviisti kytkeytyneitä toisiinsa. (3) Pitkäkestoisessa työmuistissa aktivoidun tiedon määrä ei ole kapasiteettirajoittunut. (4) Pitkäkestoinen työmuisti perustuu assosiatiiviseen hakuun pitkäkestoisesta muistista. (5) Pitkäkestoisen työmuistin muistisisältöihin päästään käsiksi useilla eri menetelmillä. Muistisisällön palauttamisessa ja erottamisessa muista samankaltaisista sisällöistä auttavat temporaaliset tai äskeisyysvihjeet, eksplisiittiset palautusrakenteet sekä elaboroidut kognitiiviset rakenteet. 2.2 Keskeytykset ja pitkäkestoinen työmuisti Keskeytykset ovat ilmiö, jossa pitkäkestoinen työmuisti on keskeinen tekijä. Jos koehenkilön tarkkaavaisuus siirtyy päätehtävästä keskeytystehtävään riittävän pitkäksi aikaa, lyhytkestoisen työmuistin sisältö menetetään. Tehokas keskeytyksestä toipuminen edellyttääkin päätehtävään liittyvän 3/9

4 informaation tallettamista pitkäkestoiseen työmuistiin ennen keskeytystehtävään siirtymistä. Toisin kuin lyhytkestoisen työmuistin tapauksessa, pitkäkestoiseen työmuistiin säilötty tieto ei ole altista toissijaisten tehtävien aiheuttamille häiriöille. Kun keskeytystehtävästä siirrytään takaisin päätehtävän pariin, voidaan päätehtävän muistirepresentaatio palauttaa takaisin lyhytkestoiseen muistiin. Varsinkin asiantuntijoille, toisin sanoen pitkäaikaisen kokemuksen päätehtävästä omaaville henkilöille, kehittyvän nopean ja tehtäväkohtaisen muistikoodauksen ja palautusrakenteiden avulla lyhytkestoisen työmuistin kapasiteettirajoituksia pystytään kiertämään. Jos henkilölle ei ole kehittynyt näitä mekanismeja, eli hän ei ole asiantuntija päätehtävässä, hän tarvitsee enemmän aikaa siirtyäkseen keskeytystapahtumaan. Näin hän ehtii suorittamaan muistikoodauksen pitkäkestoiseen työmuistiin. Asiantuntijoille voi kehittyä ns. keskeytysresistanssi [Oulasvirta 2001], toisin sanoen kyky palautua keskeytyksistä nopeasti. Edellytyksenä on, että henkilöllä on suuri määrä talletettavan tiedon kannalta olennaista ennakkotietämystä ja että tehtävä on ennestään tuttu. Lisäksi muistikoodauksen tulee assosioida palautusvihjeitä. Assosiaatio tekee mahdolliseksi sen, että informaatio voidaan aktivoida myöhemmin palautus- eli muistivihjeen avulla Muistivihjeet Muistivihje-efekti [Oulasvirta 2001] tarkoittaa sitä, että päätehtävään palaaminen helpottuu, jos käyttäjän on mahdollista saada päätehtävän representaation palauttamisessa auttavia vihjeitä ärsykeympäristöstä. Muistivihje-efekti perustuu asiantuntijan hankkimiin valikoiviin palautusrakenteisiin. Keskeytyksen takia lyhytkestoisen työmuistin sisältö on osittain pyyhkiytynyt, mutta päätehtävään palattaessa esitetyt vihjeet (kursorin paikka, tarinan otsikko jne.) saattavat auttaa muistiin palauttamisessa toimimalla hakua helpottavina vihjeinä. Harjaantumisen myötä asiantuntijan muistikoodaus adaptoituu siten, että esimerkiksi ärsykeympäristön piirteitä koodataan mukaan palautusrakenteisiin helpottamaan palautusta. Jos keskeytettävä henkilö ei ole asiantuntija, päätehtävään takaisin siirryttäessä tiedon palauttaminen on vaikeampaa puutteellisten palautusrakenteiden ja strategioiden takia. Tämä aiheuttaa interferenssiä, toisin sanoen yksi palautusvihje saattaa liittyä useisiin muistirepresentaatioihin. 3 Keskeytykset Keskeytyksellä tarkoitetaan jonkin ulkopuolisen tekijän aiheuttamaa päätehtävän suorituksen katkeamista. Kun keskeytystehtävä on suoritettu, palataan takaisin päätehtävän pariin. Tietokoneen ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa käytettäviä keskeytystapoja ovat välitön, neuvoteltu, skeduloitu, välitetty ja älykäs keskeytys [Oulasvirta 2001]. Välitön keskeytys keskeyttää käyttäjän ilman ennakkovaroitusta. Neuvoteltu keskeytys ilmoittaa käyttäjälle ennalta määritellyllä tavalla keskeytyksestä, minkä jälkeen käyttäjä voi itse valita milloin hän siirtyy keskeytystehtävään. Skeduloitu keskeytys keskeyttää käyttäjän vain sovituin aikavälein. Välitetyssä keskeytyksessä ohjelma delegoi keskeytyspyynnön jollekin kolmannelle taholle, jolla on enemmän tietoa käyttäjästä. Älykäs keskeytys keskeyttää käyttäjän silloin kun tämän kiireisyys ja kognitiivinen kuormitus sen parhaiten sallii. Vielä yksi vaihtoehto on luopua keskeytyksistä kokonaan; tällöin käyttäjä joutuu itse tarkistamaan onko järjestelmän tilassa tapahtunut muutoksia. Keskeytystapahtumaa voidaan tarkastella kolmen eri vaiheen kautta [Franke 2002]: keskeytystä edeltävä vaihe, keskeytyksen aikainen vaihe ja keskeytyksen jälkeinen vaihe. Keskeytystä edeltävä vaihe antaa käyttäjälle mahdollisuuden valmistautua siirtymään päätehtävästä keskeytystehtävään. Keskeytyksen aikainen vaihe keskittyy siirtämään käyttäjän keskeytystehtävään. Sen aikana käyttäjä yrittää pitää yllä tilannetietoisuutta päätehtävästä. Keskeytyksen jälkeisessä vaiheessa käyttäjä palaa päätehtävään ja yrittää palauttaa keskeytystä edeltäneen kontekstin. 3.1 Käyttäjän avustaminen keskeytyksen eri vaiheissa Käyttäjää on mahdollista avustaa aiemminkin kuin vasta päätehtävään palattaessa. Tehokkaasti suunniteltu järjestelmä ottaa keskeytyksestä toipumiseen huomioon paitsi keskeytyksen jo tapahduttua, myös ennen keskeytystä ja sen aikana Ennen keskeytystä Keskeytyksestä toipumisen edesauttamisen kannalta oleellista on valmistautuminen keskeytysviiveen aikana. Keskeytysviive tarkoittaa aikaa keskeytykseen liittyvän hälytyksen (esim. puhelin soi) ja keskeytystapahtuman alkamisen (puhelinkeskustelu) välillä. Keskeytysviive antaa käyttäjälle 4/9

5 mahdollisuuden koodata päätehtävään liittyvä informaatio palautusrakenteisiin pitkäkestoiseen työmuistiin. Tämän vuoksi päätehtävän informaatio tulisi olla käyttäjän nähtävissä keskeytysviiveen aikana. Tällöin käyttäjä ehtii myös koodata päätehtävän ympäristön erityispiirteitä mukaan palautusrakenteisiin. Tutkimukset [Trafton 2003, Altmann 2003] osoittavat, että valmistautuminen keskeytysviiveen aikana auttaa tiedon palauttamisessa päätehtävään palaamisen yhteydessä ja toisaalta myös lyhentää jatkamisviivettä eli aikaa, joka kuluu keskeytystehtävän loppumisen ja ensimmäisen päätehtävässä suoritettavan toimenpiteen välillä. Käyttäjän saatavilla olevat vihjeet ennen keskeytystä, kuten se että käyttäjä voi jatkaa päätehtävän parissa keskeytykseen liittyvän hälytyksen aikana, lyhentävät jatkamisviivettä [Altmann 2003]. Yksi keino toteuttaa tällainen vihje on esimerkiksi avata päätehtävän sovelluksen ikkunaan pieni dialog ikkuna, joka näyttää vaikkapa kymmenen sekunnin lähtölaskennan ennen keskeytystehtävän alkamista (Kuva 1). Oleellista tässä on, että päätehtävän sovelluksen ikkuna on käyttäjän nähtävissä lähtölaskennan aikana. Kuva 1 - Lähtolaskennan näyttävä uusi ikkuna Keskeytyksen aikana Käyttäjää voidaan avustaa keskeytyksen aikana käyttämällä tilanteeseen parhaiten sopivaa keskeytysmenetelmää, koska oikeanlainen ja oikeaan aikaan tapahtuva keskeytys auttaa ylläpitämään käyttäjän tilannetietoisuutta päätehtävästä. Ongelmana on kuitenkin, että yksikään keskeytystapa ei ole ylivoimainen muihin verrattuna, vaan jokaisella on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Tämän osoittaa mm. McFarlanen suorittama eri keskeytysmenetelmien vertailu [McFarlane 1999]. Kyseisessä vertailussa kuitenkin havaittiin, että neuvotellut keskeytykset ovat monessa suhteessa hyvä vaihtoehto. Niiden käyttö tuotti parhaan suorituskyvyn päätehtävässä, joskin keskeytystehtävän suorituksen aloittaminen lykkääntyi enemmän kuin muissa keskeytysmenetelmissä ja myös suorituskyky keskeytystehtävässä kärsi. Neuvotellut keskeytykset ovat varteenotettava vaihtoehto silloin, kun hyvä suoritus päätehtävässä on tärkeämpää kuin hyvä suoritus keskeytystehtävässä. Lisäksi sama keskeytysmenetelmä ei sovellu kaikkiin tilanteisiin: vakavasta, ohjelman suorituksen keskeyttämisen aiheuttavasta virheestä on usein mahdollista ilmoittaa ainoastaan välittömällä keskeytyksellä virheen jo tapahduttua ja varoitusta kannettavan tietokoneen akun loppumisesta ei kannata jättää vaikkapa älykkään keskeytyksen varaan. Paras tapa hoitaa keskeytykset olisikin päättää keskeytysmenetelmästä tapauskohtaisesti. Keskeytysten hallinta voitaisiin esimerkiksi keskittää kolmantena osapuolena toimivalle sovellukselle, joka valitsisi eri kriteereiden perusteella tilanteeseen parhaiten sopivan keskeytysmenetelmän. Yksi kriteeri voisi olla keskeytystapahtuman ja päätehtävän kriittisyys toisiinsa nähden. Esimerkiksi jos keskeytystehtävä ei ole kriittinen, mutta päätehtävä on, voitaisiin käyttää älykästä keskeytystä, joka keskeyttää käyttäjän kun tämän kognitiivinen kuorma on tarpeeksi alhainen. Toinen ääripää on, että keskeytystehtävä on kriittinen 5/9

6 ja päätehtävä ei, jolloin kannattaa käyttää välitöntä keskeytystä. Näiden ääripäiden välillä käytettäisiin useimmiten neuvoteltuja keskeytyksiä. Toinen kriteeri voisi olla päätehtävän modaliteetti: esimerkiksi auditiivista modaliteettia käyttäviin päätehtäviin tehdyt keskeytykset ovat haitallisempia kuin visuaalista modaliteettia käyttäviin [Latorella 1999]. Tätä kriteeriä käytettäessä keskeytyksiä hallitseva palvelu ottaisi siis huomioon päätehtävän modaliteetin, mikä vaikuttaisi myös käytettävän keskeytysmodaliteetin valintaan. Esimerkkejä keskeytysmodaliteeteista [Arroyo 2001] ovat visuaaliset keinot, ääni, värinähälytys, valo jne. On havaittu, että päätehtävän kanssa samaa modaliteettia oleva keskeytystehtävä on haitallisempi kuin eri modaliteettia hyödyntävä keskeytystehtävä. Lisäksi auditiivista modaliteettia käyttävät keskeytykset ovat haitallisempia kuin visuaalista modaliteettia hyödyntävät [Latorella 1999]. Kolmanneksi kriteeriksi voitaisiin valita se, kuinka relevantti keskeytystapahtuma on päätehtävän kannalta. Keskeytykset voidaan luokitella kolmeen kategoriaan [SuwatanaPongched 2003]: (1) päätehtävän kannalta relevantit keskeytykset, (2) irrelevantit, mutta sisällöllisesti päätehtävään liittyvät keskeytykset ja (3) irrelevantit ja päätehtävään sisällöllisesti liittymättömät keskeytykset. Jos päätehtävänä on etsiä määrättyä tietoa tietyltä www-sivulta ja keskeytys tulee pikaviestin muodossa, niin päätehtävän kannalta relevantti pikaviesti tarjoisi apua halutun tiedon löytämiseen kyseiseltä sivulta, irrelevantti pikaviesti voisi pyytää etsimään tietoa toiselta sivulta, kun taas päätehtävään sisällöllisesti liittyvä, mutta irrelevantti pikaviesti pyytäisi käyttäjää etsimään eri tietoa samalta sivulta. Relevanssiin liittyy läheisesti myös päätehtävän ja keskeytyksen semanttinen samankaltaisuus. Jos päätehtävä ja keskeytystehtävä ovat semanttisesti lähellä toisiaan, aiheutuu interferenssiä, joka hankaloittaa tiedon palauttamista lyhytkestoisesta työmuistista [Oulasvirta 2004]. Esimerkki semanttisesta samankaltaisuudesta ovat www-sivu ja pikaviesti, joiden sisältämät tekstit ovat samasta aihepiiristä ja sisällöllisesti lähellä toisiaan. Muita kriteereitä, jotka vaikuttavat keskeytysmenetelmän valintaan, ovat keskeytyksen odotettu pituus; mitä pitempi keskeytys on, sitä todennäköisemmin se vaikuttaa haitallisesti päätehtävän suoritukseen [Oulasvirta 2001], keskeytystehtävän kognitiivinen kompleksisuus; kognitiivisesti vaativat keskeytystehtävät ovat haitallisempia päätehtävälle kuin kognitiivisesti yksinkertaisemmat [Cutrell 2000] ja käyttäjän muistikuorma; jos mahdollista, keskeytys kannattaa ajoittaa tapahtuvaksi silloin, kun käyttäjän muistikuorma on alhaisin [Latorella 1999] Keskeytyksen jälkeen Käyttöliittymän tulisi avustaa käyttäjää päätehtävän muistirepresentaation palauttamisessa pitkäkestoisesta työmuistista lyhytkestoiseen työmuistiin, kun tämä siirtyy keskeytystehtävästä takaisin päätehtävän pariin. Kuten aiemmin mainittiin, käyttöliittymän tarjoamat vihjeet saattavat auttaa palauttamisessa toimimalla muistihakua helpottavina vihjeinä. Yksinkertaisimmillaan vihjeenä voi toimia esimerkiksi kursorin paikka, joka esimerkiksi matkapuhelimen käyttöliittymässä osoittaa mitä kohtaa tekstiviestissä käyttäjä oli muokkaamassa, kun keskeytys, esimerkiksi puheluun vastaaminen, tapahtui (Kuva 2). Luonnollisestikaan näin yksinkertaiset keinot eivät aina ole riittäviä, vaan käyttäjälle on tarjottava monipuolisempia vinkkejä. Puheohjausta hyödyntävässä käyttöliittymässä käyttäjälle voidaan antaa mahdollisuus esittää kysymyksiä, kuten Mitä olin viimeksi tekemässä? [Daniels 2002], mutta samaa periaatetta voidaan hyödyntää tavanomaisemmissakin käyttöliittymissä. Yksi mahdollisuus on tarjota käyttäjälle loki, joka sisältää tämän viimeisimmät päätehtävässä tekemät toimenpiteet. Esimerkiksi ohjelmointityökalun historialoki voi sisältää listan viimeksi kirjoitetuista ja muokatuista koodiriveistä. Sovellusta voidaan myös pyytää havainnollistamaan ennen keskeytystä tehdyt toimenpiteet näyttämällä nauhoite päätehtävän suorituksesta [Daniels 2002]. Jos päätehtävä koostuu erillisistä alitehtävistä, voidaan siihen palattaessa käyttäjälle näyttää tehtävälista, jossa tuorein aloitettu tehtävä on korostettu. Tästä on olemassa myös katastrofaalisia esimerkkejä: erään lento-onnettomuuden syynä oli se, että koneen miehistö keskeytettiin tarkistuksiin liittyvän tehtävälistan läpikäynnin aikana. Keskeytyksen jälkeen palaaminen tapahtui väärään kohtaan listaa, minkä vuoksi laskusiivekkeiden nostaminen unohtui ja kone putosi [McFarlane 1999]. 6/9

7 Kuva 2 - Kursori matkapuhelimen käyttöliittymässä Jos käyttäjä pyrkii päätehtävässä tiettyyn tavoitteeseen ja kyseinen tavoite on sovelluksen tiedossa, voi sovellus päätehtävään palattaessa muistuttaa käyttäjää meneillään olevasta tavoitteesta. Tällainen on mahdollista esimerkiksi peleissä. Monitehtäväympäristöissä taas voidaan keskeytyksen jälkeen palauttaa eri ikkunoiden asemat ruudulle sellaisenaan kuin ne olivat ennen keskeytystä ja osoittaa käyttäjälle minkä ikkunan parissa hän oli keskeytyksen sattuessa työskentelemässä [Czerwinski 2004]. Vielä yksi tapa auttaa käyttäjää palautumaan keskeytyksestä on järjestää päätehtävään liittyvä tieto pieniin ja yhdenmukaisiin palasiin tai jaksoihin [Oulasvirta 2004]. Esimerkiksi WWW-sivulla oleva teksti voidaan jakaa useille erillisille sivuille yhden pitkän tekstin sijaan. Jokaisen sivun alkuun on hyvä laittaa lyhyt tiivistelmä edellisen sivun sisällöstä. Kuva 3 on havainnollistettu miltä tämän esseen teksti voisi näyttää tätä ohjeistusta noudattavana WWW-sivustona. Koska sivut ovat lyhyempiä, keskeytyksen todennäköisyys yhden tekstikokonaisuuden lukemisen aikana pienenee ja muistiin koodattavan informaation määrä vähenee. Tiivistelmä ja pienempi informaation määrä helpottavat keskeytyksestä toipumista. Kuva 3 - Useille sivuille jaettu teksti 4 Yhteenveto Keskeytykset ovat yleinen tekijä jokapäiväisessä työnteossa. Erään vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan toimistotyöntekijä kohtaa keskeytyksiä keskimäärin neljä kertaa tunnissa ja 41 prosenttia 7/9

8 keskeytyksistä häiritsee päätehtävän suorittamista vielä keskeytystapahtuman jälkeenkin [O Conaill 1995]. Vuoden 1995 jälkeen varsinkin erilaisista tietokonesovelluksista lähtöisin olevat keskeytyksen ovat kuitenkin yleistyneet valtavasti. Tästä ovat esimerkkejä muun muassa pikaviestisovellukset, webmainonta (pop-up ikkunat, bannerit jne.), saapuvat sähköpostiviestit, tekstiviestit, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmien hälytykset, sovellusten päivitysilmoitukset, ajanhallintasovellusten muistutukset sekä avustajat esimerkiksi tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksissa. Tämäkin luettelo sisältää vain tyypillisimmät keskeytykset. Kaiken kaikkiaan keskeytyksistä on tullut vakava uhka työn tuottavuudelle. Vaikka tietotekniikka ja monitehtäväympäristöt ovatkin kehittyneet jatkuvasti, eivät ihmisten kognitiiviset taidot ole muuttuneet miksikään. Tämän vuoksi tarvitaan uusia keinoja suunnitella, hallita ja koordinoida keskeytyksiä. Sovelluksien tulisi antaa käyttäjilleen mahdollisuus muokata keskeytyksiin liittyviä asetuksia tai ohjata keskeytykset jollekin kolmantena osapuolena toimivalle sovellukselle, joka päättää mitä keskeytyksille tehdään. Jälkimmäinen lähestymistapa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikista keskeytyksistä tulisi välitettyjä keskeytyksiä; sen sijaan keskeytyksiä hallitsevan sovelluksen tehtävänä olisi päättää, mitä keskeytysmenetelmää kussakin tilanteessa sovelletaan. Tällainen sovellus olisi erikoistunut nimenomaan keskeytysten hallintaan ja sillä olisi parhaat tiedot käyttäjästä. Keskitetty keskeytysten hallinta antaisi käyttäjälle mahdollisuuden asettaa eri sovellusten keskeytyksille prioriteetit, toivotun modaliteetin, keskeytysmenetelmän ja niin edelleen. Halutessaan käyttäjä voisi myös poistaa tietyn sovelluksen keskeytysviestit käytöstä ja käydä aina halutessaan tarkistamassa kyseiseltä sovellukselta tulleet viestit. Keskeytyksiä hallitseva sovellus tekisi päätökset kappaleessa kuvailtujen kriteerien pohjalta. Keskeytystehtävä annetaan käyttäjälle todennäköisimmin, jos se on kriittinen tai päätehtävä käyttää visuaalista modaliteettia, käyttäjän muistikuorma on alhainen, keskeytys on lyhyt, se ei ole kognitiivisesti vaativa, keskeytys on relevantti päätehtävän suorituksen kannalta tai keskeytystehtävä ja päätehtävä on semanttisesti erilaisia. Tämän jälkeen valitaan keskeytyksen modaliteetti, keskeytysviive, keskeytyksen ajoitus, keskeytysmenetelmä ja muut mahdolliset tekijät. Keskeytyksen kriittisyys olisi luonnollisesti tärkein tekijä. Kriittiset keskeytykset tehtäisiin välittömästi, mutta vähemmän kriittisten keskeytysten tapauksessa tarkasteltaisiin myös muita kriteereitä. Kun yllä kuvattuun menetelmään yhdistetään vielä käyttäjän tukeminen ennen keskeytystehtävään siirtymistä (kappale 3.1.1) ja muistivihjeiden tarjoaminen takaisin päätehtävään palattaessa (kappale 3.1.3), ollaan askel lähempänä tehokasta keskeytysten hallintaa ja käyttäjän avustamista. 5 Lähdeluettelo [Altmann 2003] [Arroyo 2001] [Cutrell 2000] [Czerwinski 2004] [Daniels 2002] [Ericsson 1995] [Ericsson 1999] [Franke 2002] [Hakkarainen 2002] [Latorella 1999] [McFarlane 1999] Altmann, E. & Trafton, J., Task Interruption: Resumption Lag and the Role of Cues Arroyo, E. & al., Interruptions as Multimodal Outputs: Which are the Less Disruptive? MIT Media Lab Cutrell, E. & al., Notification, Disruption, and Memory: Effects of Messaging Interruptions on Memory and Performance. Microsoft Research, Czerwinski, M. & al., A Diary Study of Task Switching and Interruptions. CHI letters Volume 6, Number 1, Daniels, J. & al., Support for Intelligent Interruption and Augmented Context Recovery. IEEE 7 th Human Factors Meeting, Scottsdale Arizona Ericsson, K.A. & Kintsch, W., Long-Term Working Memory Ericsson, K.A. & Delaney, P.F., Long-term working memory as an alternative to capacity models of working memory in everyday skilled performance, Franke, J. & al., Recovering Context After Interruption. Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Hakkarainen, K. & al. Kolme näkokulmaa asiantuntijuuden tutkimiseen, Psykologia, 37, 6, Latorella, K., Investigating Interruptions: Implications for Flightdeck Performance. NASA/TM , McFarlane, D., Coordinating the Interruption of People in Human Computer Interaction, Human-Computer Interaction 8/9

9 INTERACT 99, IOS Press. [O Conaill 1995] O Conaill, B. & Frohlich, D., Timespace in the Workplace: Dealing with Interruptions. CHI 95 Mosaic of Creativity, May [Oulasvirta 2001] Oulasvirta, A., Keskeytysten muistivaikutukset, [Oulasvirta 2004] Oulasvirta, A. & Saariluoma, P., Long-term working memory and interrupting messages in human computer interaction. Behaviour & information technology, January-February 2004, vol. 23, no. 1, [SuwatanaPongched 2003] SuwatanaPongched, P., A More Complex Model of Relevancy in Interruptions, [Trafton 2003] Trafton, J. & al., Preparing to resume an interrupted task: effects of prospective goal encoding and retrospective rehearsal. 2003, International Journal of Human-Computer Studies /9

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

4.6 Kurssin palauttaminen

4.6 Kurssin palauttaminen 4.6 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Mitä automatisoitumisella tarkoitetaan? Hyvin pitkälti automatisoitunut tehtävä... voidaan suorittaa ilman tarkkaavaisuutta ei välttämättä tuota minkäänlaista

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko

Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen

Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen Seurantalaskimen simulointi- ja suorituskykymallien vertailu (valmiin työn esittely) Joona Karjalainen 08.09.2014 Ohjaaja: DI Mikko Harju Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

LUENTORUNKO, KUOPIO SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET. - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-)

LUENTORUNKO, KUOPIO SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET. - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-) LUENTORUNKO, KUOPIO LIITE SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-) - HARJOITTELUN RAKENTEESTA - TOTEUTTAMISESTA - OHEISHARJOITTELU

Lisätiedot

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT?

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT? SISÄLLYS I IHMINEN KÄSITTELEE JATKUVASTI TIETOA 10 1 Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä 12 Ympäristöön sopeudutaan kognitiivisten toimintojen avulla Kaikki asiat eivät tule tietoisuuteen

Lisätiedot

Siirtymät urheilussa. Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Martina Roos-Salmi

Siirtymät urheilussa. Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Martina Roos-Salmi Siirtymät urheilussa Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Määritelmiä Urheilu-ura koostuu toisiaan seuraavista vaiheista. Vaiheesta toiseen siirtyminen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä

Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Oppimisen pulmista oppimisen iloon -teemaryhmä Opinnollinen kuntoutus Aija Lund 2007 Ryhmän teemat: Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Jukka Nevala ja Marjukka Peltonen) Tekstinymmärtäminen ja sen

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Valikoiva tarkkaavaisuus: labratuloksista arkielämän visuaalisen haun tilanteisiin

Valikoiva tarkkaavaisuus: labratuloksista arkielämän visuaalisen haun tilanteisiin Valikoiva tarkkaavaisuus: labratuloksista arkielämän visuaalisen haun tilanteisiin Jussi Saarinen 6.4.2016 Suunnattu tarkkaavaisuus Klassiset tutkimusmenetelmät: Kuuloaistissa dikoottinen kuuntelu. Näköaistissa

Lisätiedot

SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus

SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus http://isc.sans.org Käännös: http://je.org Alustus Mitä ovat WMF-tiedostot ja mitä vikaa niissä on? Kuinka haavoittuvuutta käytetään tällä hetkellä?

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus

Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus TEKEEKÖ HARJOITUS MESTARIN? Futurex seminaari 6.6.2011 Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus Taituruus ilmenee: Hyvin organisoituneena ja käyttökelpoisena tietämyksenä taitona ratkaista ongelmia tehokkaalla

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta.

Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Ohjeissa pyydetään toisinaan katsomaan koodia esimerkkiprojekteista (esim. Liikkuva_Tausta1). Saat esimerkkiprojektit opettajalta. Vastauksia kysymyksiin Miten hahmon saa hyppäämään? Yksinkertaisen hypyn

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

LUENTO 3. Toiminnan kehä

LUENTO 3. Toiminnan kehä LUENTO 3 1) Ihminen toimijana ja laitteen käyttäjänä 2) Ihminen laitteen käytön oppijana 3) Käytettävyys 4) Harjoitustehtävä 2 5) Luentotehtävä 3 IHMINEN TOIMIJANA JA LAITTEEN KÄYTTÄJÄNÄ Toiminnan kehä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F

Nyt ensimmäisenä periodina (ei makseta kuponkia) odotettu arvo on: 1 (qv (1, 1) + (1 q)v (0, 1)) V (s, T ) = C + F Mat-2.34 Investointiteoria Laskuharjoitus 2/2008, Ratkaisut 29.04.2008 Binomihilan avulla voidaan laskea T vuoden ja tietyn kupongin sisältävän joukkovelkakirjan arvo eli hinta rekursiivisesti vaihtelevan

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT

FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT FYSP101/K1 KINEMATIIKAN KUVAAJAT Työn tavoitteita tutustua kattavasti DataStudio -ohjelmiston käyttöön syventää kinematiikan kuvaajien (paikka, nopeus, kiihtyvyys) hallintaa oppia yhdistämään kinematiikan

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi

Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä. Kari Wirman IT Valtakunnalliset IT-päivät Rovaniemi Häiriötilanteisiin varautuminen korkeakoulukentässä Kari Wirman IT2012 - Valtakunnalliset IT-päivät 31.10.2012 Rovaniemi Jatkuvuudenhallinta Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Keskittymisen valmiuksien tavoitteita Mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen

Lisätiedot

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta...

1. Johdanto Todennäköisyysotanta Yksinkertainen satunnaisotanta Ositettu otanta Systemaattinen otanta... JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta Liite III: Otanta-asetelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Todennäköisyysotanta... 2 2.1 Yksinkertainen satunnaisotanta... 3 2.2 Ositettu otanta... 3 2.3 Systemaattinen

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

Harjoitus 1 -- Ratkaisut

Harjoitus 1 -- Ratkaisut Kun teet harjoitustyöselostuksia Mathematicalla, voit luoda selkkariin otsikon (ja mahdollisia alaotsikoita...) määräämällä soluille erilaisia tyylejä. Uuden solun tyyli määrätään painamalla ALT ja jokin

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

Tavutusohjelman toimintapa...3. Tavutussääntöjä...3. Keinoja...3. Vihjetavu...3. Katkeamaton väli...4. Katkeamaton tavuviiva...4

Tavutusohjelman toimintapa...3. Tavutussääntöjä...3. Keinoja...3. Vihjetavu...3. Katkeamaton väli...4. Katkeamaton tavuviiva...4 1 Sisältö Tavutusohjelman toimintapa...3 Tavutussääntöjä...3 Keinoja...3 Vihjetavu...3 Katkeamaton väli...4 Katkeamaton tavuviiva...4 Pehmeä rivinvaihto...4 2 Mikään tavutusohjelma ei ole täydellinen.

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 05/2010» 13.4.2010» Martti Launis, Työterveyslaitos

MetSta ry» Verkkojulkaisut» Koneturvallisuus» Artikkelit» Nro 05/2010» 13.4.2010» Martti Launis, Työterveyslaitos kirjoittaja: TaM Martti Launis, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos otsikko: Miten koneen käyttöön liittyvät työtehtävät suunnitellaan ihmisille sopiviksi? SFS-EN 614-2 Ergonomiset suunnitteluperiaatteet,

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio

SoberIT Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio Informaatioverkostojen koulutusohjelma Ihminen ja vuorovaikutus Pääaineen rakenne: T100-1 Informaatioverkostojen perusmoduuli (A1) T200-2 Ihminen ja vuorovaikutus (A2) UUSI T110-3 Ihmisläheiset tietojärjestelmät

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28

HELIA 1 (15) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu 23.11.00 13:28 HELIA 1 (15) Luento 3 Käytettävyyden osapuolet... 2 Ihminen tietojenkäsittelijänä... 3 Muistitoiminnot... 4 Työmuisti (lyhytkestoinen muisti )... 4 Säilömuisti (pitkäkestoinen muisti)... 4 Sensoriset muistit...

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

2 Tarjouskilpailujen haku

2 Tarjouskilpailujen haku 2 Tarjouskilpailujen haku Tarjouskilpailuja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä: neuvoston viite (esimerkiksi: UCA 140/07) tarjouskilpailun kohteen kuvaus (esimerkiksi: puhelininfrastruktuuri) EU:n

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPPIMISEN PERUSTEET: Oppimisen käsitteitä P3, osa 2 Hannele Niemi syksy 2015

OPETUKSEN JA OPPIMISEN PERUSTEET: Oppimisen käsitteitä P3, osa 2 Hannele Niemi syksy 2015 OPETUKSEN JA OPPIMISEN PERUSTEET: Oppimisen käsitteitä P3, osa 2 Hannele Niemi syksy 2015 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Hannele Niemi 28.10.2015 1 Oppimisen käsitteen laajeneminen Oppiminen on

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen

Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Ajanhallinta ja itsensä johtaminen Tavoitteena on antaa pastoreille työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla he voivat arvioida ja kehittää omaa ajanhallintaansa ja itsensä johtamista. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Automaattinen semanttinen annotointi

Automaattinen semanttinen annotointi Automaattinen semanttinen annotointi Matias Frosterus, Reetta Sinkkilä, Katariina Nyberg Semantic Computing Research Group (SeCo) School of Science and Technology, Department of Media Technology and University

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004

Monimutkainen käyttäjä. Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Monimutkainen käyttäjä Käytettävyyden psykologia syksy 2004 Lähde: E.B. Goldstein () Sensation and perception 1980. Valokuva: R.C.James. Havaintokehä Ulkomaailmasta saatava tieto Muokkaa Valikoi Mielessä

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot