Käyttäjän avustaminen keskeytyksistä toipumisessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän avustaminen keskeytyksistä toipumisessa"

Transkriptio

1 T Käytettävyyden psykologia Essee Käyttäjän avustaminen keskeytyksistä toipumisessa Jouni Mäenpää Palautettu

2 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto Pitkäkestoisen työmuistin teoria Keskeytykset ja pitkäkestoinen työmuisti Muistivihjeet Keskeytykset Käyttäjän avustaminen keskeytyksen eri vaiheissa Ennen keskeytystä Keskeytyksen aikana Keskeytyksen jälkeen Yhteenveto Lähdeluettelo /9

3 2 Johdanto Tietokoneen käyttäjän huomiosta kilpailevat lukuisat erilaiset tekijät. Näistä tyypillisimpiä esimerkkejä ovat pikaviestisovellukset, web-mainonta (pop-up ikkunat, bannerit jne.), saapuvat sähköpostiviestit, tekstiviestit, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmien hälytykset, sovellusten päivitysilmoitukset, ajanhallintasovellusten muistutukset sekä avustajat esimerkiksi tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksissa. Kaiken kaikkiaan keskeytyksistä on tullut vakava uhka työn tuottavuudelle. Vaikka tietotekniikka ja monitehtäväympäristöt ovatkin kehittyneet jatkuvasti, eivät ihmisten kognitiiviset taidot ole muuttuneet miksikään. Tämän vuoksi tarvitaan uusia keinoja suunnitella, hallita ja koordinoida keskeytyksiä. Tässä tekstissä keskeytyksiä tarkastellaan erityisesti WWW-käyttäjän näkökulmasta. 2.1 Pitkäkestoisen työmuistin teoria Pitkäkestoisen työmuistin teoria on tärkeä ilmiö keskeytysten muistivaikutusten ymmärtämisen kannalta. Työmuisti voidaan jakaa kahteen funktionaaliseen komponenttiin: lyhytkestoiseen työmuistiin ja pitkäkestoiseen työmuistiin [Oulasvirta 2004]. Lyhytkestoisella työmuistilla on kapasiteetti- ja aikarajoituksia tiedon varastoinnin suhteen. Sen tehtävänä on aktiivisesti päivittää ja manipuloida representaatioita, jakaa ja vaihtaa huomiota tehtävien välillä, valikoida relevanttia tietoa ja ehkäistä irrelevanttia tietoa. Pitkäkestoista työmuistia puolestaan voidaan pitää eräänlaisena väliaikaisena muistina klassinen pitkäkestoisen muistin sisällä. Tärkeä pitkäkestoisen työmuistin ominaisuus on, että siihen säilötty tieto ei ole altista toissijaisten tehtävien aiheuttamille häiriöille. Pitkäkestoisen työmuistin teoriassa [Ericsson 1999] kognitiiviset prosessit nähdään ajallisesti peräkkäin etenevinä prosesseina lopputuotteineen ja tiloineen. Teorian ydinolettamus on, että harjoittelun kautta kehittyneiden muistitaitojen avulla kognitiivisten prosessien lopputuote voidaan koodata palautusrakenteisiin pitkäkestoiseen muistiin ja pitää suoraan saatavilla lyhytkestoisessa muistissa pidettävien palautusvihjeiden avulla. Palautusrakenne on palautusvihjeiden joukosta muodostuva pysyvä, organisoitu rakenne. Muistikoodaus tapahtuu tehtävän vaatimalla tavalla joko erityisen palautusrakenteen tai ennakkotietämyksen avulla siten, että esitetystä informaatiosta tehdään integroitu representaatio pitkäkestoiseen muistiin. Integroituun representaatioon otetaan mukaan myös kilpailevat muistisisällöt. Edellytys pitkäkestoisen työmuistiin liittyvien taitojen kehittymiselle on pitkäaikainen harjoitus, toisin sanoen asiantuntijuus. Harjoittelussa asiantuntijalle kehittyy pitkäkestoisen muistin rakenteita, jotka sallivat tiedon taltioimisen pitkäkestoiseen muistiin hyvin nopeasti ja sellaisessa muodossa, että tieto voidaan tarvittaessa helposti palauttaa mieleen [Hakkarainen 2002]. Tämän pohjalta hän voi käyttää pitkäkestoista työmuistiaan oman työmuistinsa laajennuksena ja ylittää tavanomaiset tiedonkäsittelykyvyn rajoitukset. Esimerkiksi tekstiä luettaessa [Ericsson 1995] lyhytkestoiseen työmuistiin generoidaan mentaalirepresentaatioita peräkkäisistä lauseista. Tämän representaation elementtejä linkitetään toisaalta aiemmin muodostettuun tekstin representaatioon, joka varastoidaan pitkäkestoiseen muistiin, ja toisaalta lukijan tietämykseen. Kyseinen linkitys muodostaa pitkäkestoisen työmuistin, joka tarjoaa suoran pääsyn relevantteihin osiin kyseisiä rakenteita lyhytkestoisessa muistissa olevien palautusvihjeiden kautta. Pitkäkestoisen työmuistin teoria olettaa että [Ericsson 1999] (1) muisti määrittyy sen funktion kautta. Pitkäkestoisen työmuistin funktio on auttaa tehtävän suorittamisessa mahdollistamalla valikoiva pääsy tehtävän suorituksen kannalta olennaiseen tietoon. (2) Pitkäkestoisen työmuistin käyttö on kiinteästi sidottu tehtäväkohtaisiin taitoihin, jotka ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa tehtävän vaatimusten kanssa. Muistikoodaus, palautusrakenteet ja palautus ovat tiiviisti kytkeytyneitä toisiinsa. (3) Pitkäkestoisessa työmuistissa aktivoidun tiedon määrä ei ole kapasiteettirajoittunut. (4) Pitkäkestoinen työmuisti perustuu assosiatiiviseen hakuun pitkäkestoisesta muistista. (5) Pitkäkestoisen työmuistin muistisisältöihin päästään käsiksi useilla eri menetelmillä. Muistisisällön palauttamisessa ja erottamisessa muista samankaltaisista sisällöistä auttavat temporaaliset tai äskeisyysvihjeet, eksplisiittiset palautusrakenteet sekä elaboroidut kognitiiviset rakenteet. 2.2 Keskeytykset ja pitkäkestoinen työmuisti Keskeytykset ovat ilmiö, jossa pitkäkestoinen työmuisti on keskeinen tekijä. Jos koehenkilön tarkkaavaisuus siirtyy päätehtävästä keskeytystehtävään riittävän pitkäksi aikaa, lyhytkestoisen työmuistin sisältö menetetään. Tehokas keskeytyksestä toipuminen edellyttääkin päätehtävään liittyvän 3/9

4 informaation tallettamista pitkäkestoiseen työmuistiin ennen keskeytystehtävään siirtymistä. Toisin kuin lyhytkestoisen työmuistin tapauksessa, pitkäkestoiseen työmuistiin säilötty tieto ei ole altista toissijaisten tehtävien aiheuttamille häiriöille. Kun keskeytystehtävästä siirrytään takaisin päätehtävän pariin, voidaan päätehtävän muistirepresentaatio palauttaa takaisin lyhytkestoiseen muistiin. Varsinkin asiantuntijoille, toisin sanoen pitkäaikaisen kokemuksen päätehtävästä omaaville henkilöille, kehittyvän nopean ja tehtäväkohtaisen muistikoodauksen ja palautusrakenteiden avulla lyhytkestoisen työmuistin kapasiteettirajoituksia pystytään kiertämään. Jos henkilölle ei ole kehittynyt näitä mekanismeja, eli hän ei ole asiantuntija päätehtävässä, hän tarvitsee enemmän aikaa siirtyäkseen keskeytystapahtumaan. Näin hän ehtii suorittamaan muistikoodauksen pitkäkestoiseen työmuistiin. Asiantuntijoille voi kehittyä ns. keskeytysresistanssi [Oulasvirta 2001], toisin sanoen kyky palautua keskeytyksistä nopeasti. Edellytyksenä on, että henkilöllä on suuri määrä talletettavan tiedon kannalta olennaista ennakkotietämystä ja että tehtävä on ennestään tuttu. Lisäksi muistikoodauksen tulee assosioida palautusvihjeitä. Assosiaatio tekee mahdolliseksi sen, että informaatio voidaan aktivoida myöhemmin palautus- eli muistivihjeen avulla Muistivihjeet Muistivihje-efekti [Oulasvirta 2001] tarkoittaa sitä, että päätehtävään palaaminen helpottuu, jos käyttäjän on mahdollista saada päätehtävän representaation palauttamisessa auttavia vihjeitä ärsykeympäristöstä. Muistivihje-efekti perustuu asiantuntijan hankkimiin valikoiviin palautusrakenteisiin. Keskeytyksen takia lyhytkestoisen työmuistin sisältö on osittain pyyhkiytynyt, mutta päätehtävään palattaessa esitetyt vihjeet (kursorin paikka, tarinan otsikko jne.) saattavat auttaa muistiin palauttamisessa toimimalla hakua helpottavina vihjeinä. Harjaantumisen myötä asiantuntijan muistikoodaus adaptoituu siten, että esimerkiksi ärsykeympäristön piirteitä koodataan mukaan palautusrakenteisiin helpottamaan palautusta. Jos keskeytettävä henkilö ei ole asiantuntija, päätehtävään takaisin siirryttäessä tiedon palauttaminen on vaikeampaa puutteellisten palautusrakenteiden ja strategioiden takia. Tämä aiheuttaa interferenssiä, toisin sanoen yksi palautusvihje saattaa liittyä useisiin muistirepresentaatioihin. 3 Keskeytykset Keskeytyksellä tarkoitetaan jonkin ulkopuolisen tekijän aiheuttamaa päätehtävän suorituksen katkeamista. Kun keskeytystehtävä on suoritettu, palataan takaisin päätehtävän pariin. Tietokoneen ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa käytettäviä keskeytystapoja ovat välitön, neuvoteltu, skeduloitu, välitetty ja älykäs keskeytys [Oulasvirta 2001]. Välitön keskeytys keskeyttää käyttäjän ilman ennakkovaroitusta. Neuvoteltu keskeytys ilmoittaa käyttäjälle ennalta määritellyllä tavalla keskeytyksestä, minkä jälkeen käyttäjä voi itse valita milloin hän siirtyy keskeytystehtävään. Skeduloitu keskeytys keskeyttää käyttäjän vain sovituin aikavälein. Välitetyssä keskeytyksessä ohjelma delegoi keskeytyspyynnön jollekin kolmannelle taholle, jolla on enemmän tietoa käyttäjästä. Älykäs keskeytys keskeyttää käyttäjän silloin kun tämän kiireisyys ja kognitiivinen kuormitus sen parhaiten sallii. Vielä yksi vaihtoehto on luopua keskeytyksistä kokonaan; tällöin käyttäjä joutuu itse tarkistamaan onko järjestelmän tilassa tapahtunut muutoksia. Keskeytystapahtumaa voidaan tarkastella kolmen eri vaiheen kautta [Franke 2002]: keskeytystä edeltävä vaihe, keskeytyksen aikainen vaihe ja keskeytyksen jälkeinen vaihe. Keskeytystä edeltävä vaihe antaa käyttäjälle mahdollisuuden valmistautua siirtymään päätehtävästä keskeytystehtävään. Keskeytyksen aikainen vaihe keskittyy siirtämään käyttäjän keskeytystehtävään. Sen aikana käyttäjä yrittää pitää yllä tilannetietoisuutta päätehtävästä. Keskeytyksen jälkeisessä vaiheessa käyttäjä palaa päätehtävään ja yrittää palauttaa keskeytystä edeltäneen kontekstin. 3.1 Käyttäjän avustaminen keskeytyksen eri vaiheissa Käyttäjää on mahdollista avustaa aiemminkin kuin vasta päätehtävään palattaessa. Tehokkaasti suunniteltu järjestelmä ottaa keskeytyksestä toipumiseen huomioon paitsi keskeytyksen jo tapahduttua, myös ennen keskeytystä ja sen aikana Ennen keskeytystä Keskeytyksestä toipumisen edesauttamisen kannalta oleellista on valmistautuminen keskeytysviiveen aikana. Keskeytysviive tarkoittaa aikaa keskeytykseen liittyvän hälytyksen (esim. puhelin soi) ja keskeytystapahtuman alkamisen (puhelinkeskustelu) välillä. Keskeytysviive antaa käyttäjälle 4/9

5 mahdollisuuden koodata päätehtävään liittyvä informaatio palautusrakenteisiin pitkäkestoiseen työmuistiin. Tämän vuoksi päätehtävän informaatio tulisi olla käyttäjän nähtävissä keskeytysviiveen aikana. Tällöin käyttäjä ehtii myös koodata päätehtävän ympäristön erityispiirteitä mukaan palautusrakenteisiin. Tutkimukset [Trafton 2003, Altmann 2003] osoittavat, että valmistautuminen keskeytysviiveen aikana auttaa tiedon palauttamisessa päätehtävään palaamisen yhteydessä ja toisaalta myös lyhentää jatkamisviivettä eli aikaa, joka kuluu keskeytystehtävän loppumisen ja ensimmäisen päätehtävässä suoritettavan toimenpiteen välillä. Käyttäjän saatavilla olevat vihjeet ennen keskeytystä, kuten se että käyttäjä voi jatkaa päätehtävän parissa keskeytykseen liittyvän hälytyksen aikana, lyhentävät jatkamisviivettä [Altmann 2003]. Yksi keino toteuttaa tällainen vihje on esimerkiksi avata päätehtävän sovelluksen ikkunaan pieni dialog ikkuna, joka näyttää vaikkapa kymmenen sekunnin lähtölaskennan ennen keskeytystehtävän alkamista (Kuva 1). Oleellista tässä on, että päätehtävän sovelluksen ikkuna on käyttäjän nähtävissä lähtölaskennan aikana. Kuva 1 - Lähtolaskennan näyttävä uusi ikkuna Keskeytyksen aikana Käyttäjää voidaan avustaa keskeytyksen aikana käyttämällä tilanteeseen parhaiten sopivaa keskeytysmenetelmää, koska oikeanlainen ja oikeaan aikaan tapahtuva keskeytys auttaa ylläpitämään käyttäjän tilannetietoisuutta päätehtävästä. Ongelmana on kuitenkin, että yksikään keskeytystapa ei ole ylivoimainen muihin verrattuna, vaan jokaisella on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Tämän osoittaa mm. McFarlanen suorittama eri keskeytysmenetelmien vertailu [McFarlane 1999]. Kyseisessä vertailussa kuitenkin havaittiin, että neuvotellut keskeytykset ovat monessa suhteessa hyvä vaihtoehto. Niiden käyttö tuotti parhaan suorituskyvyn päätehtävässä, joskin keskeytystehtävän suorituksen aloittaminen lykkääntyi enemmän kuin muissa keskeytysmenetelmissä ja myös suorituskyky keskeytystehtävässä kärsi. Neuvotellut keskeytykset ovat varteenotettava vaihtoehto silloin, kun hyvä suoritus päätehtävässä on tärkeämpää kuin hyvä suoritus keskeytystehtävässä. Lisäksi sama keskeytysmenetelmä ei sovellu kaikkiin tilanteisiin: vakavasta, ohjelman suorituksen keskeyttämisen aiheuttavasta virheestä on usein mahdollista ilmoittaa ainoastaan välittömällä keskeytyksellä virheen jo tapahduttua ja varoitusta kannettavan tietokoneen akun loppumisesta ei kannata jättää vaikkapa älykkään keskeytyksen varaan. Paras tapa hoitaa keskeytykset olisikin päättää keskeytysmenetelmästä tapauskohtaisesti. Keskeytysten hallinta voitaisiin esimerkiksi keskittää kolmantena osapuolena toimivalle sovellukselle, joka valitsisi eri kriteereiden perusteella tilanteeseen parhaiten sopivan keskeytysmenetelmän. Yksi kriteeri voisi olla keskeytystapahtuman ja päätehtävän kriittisyys toisiinsa nähden. Esimerkiksi jos keskeytystehtävä ei ole kriittinen, mutta päätehtävä on, voitaisiin käyttää älykästä keskeytystä, joka keskeyttää käyttäjän kun tämän kognitiivinen kuorma on tarpeeksi alhainen. Toinen ääripää on, että keskeytystehtävä on kriittinen 5/9

6 ja päätehtävä ei, jolloin kannattaa käyttää välitöntä keskeytystä. Näiden ääripäiden välillä käytettäisiin useimmiten neuvoteltuja keskeytyksiä. Toinen kriteeri voisi olla päätehtävän modaliteetti: esimerkiksi auditiivista modaliteettia käyttäviin päätehtäviin tehdyt keskeytykset ovat haitallisempia kuin visuaalista modaliteettia käyttäviin [Latorella 1999]. Tätä kriteeriä käytettäessä keskeytyksiä hallitseva palvelu ottaisi siis huomioon päätehtävän modaliteetin, mikä vaikuttaisi myös käytettävän keskeytysmodaliteetin valintaan. Esimerkkejä keskeytysmodaliteeteista [Arroyo 2001] ovat visuaaliset keinot, ääni, värinähälytys, valo jne. On havaittu, että päätehtävän kanssa samaa modaliteettia oleva keskeytystehtävä on haitallisempi kuin eri modaliteettia hyödyntävä keskeytystehtävä. Lisäksi auditiivista modaliteettia käyttävät keskeytykset ovat haitallisempia kuin visuaalista modaliteettia hyödyntävät [Latorella 1999]. Kolmanneksi kriteeriksi voitaisiin valita se, kuinka relevantti keskeytystapahtuma on päätehtävän kannalta. Keskeytykset voidaan luokitella kolmeen kategoriaan [SuwatanaPongched 2003]: (1) päätehtävän kannalta relevantit keskeytykset, (2) irrelevantit, mutta sisällöllisesti päätehtävään liittyvät keskeytykset ja (3) irrelevantit ja päätehtävään sisällöllisesti liittymättömät keskeytykset. Jos päätehtävänä on etsiä määrättyä tietoa tietyltä www-sivulta ja keskeytys tulee pikaviestin muodossa, niin päätehtävän kannalta relevantti pikaviesti tarjoisi apua halutun tiedon löytämiseen kyseiseltä sivulta, irrelevantti pikaviesti voisi pyytää etsimään tietoa toiselta sivulta, kun taas päätehtävään sisällöllisesti liittyvä, mutta irrelevantti pikaviesti pyytäisi käyttäjää etsimään eri tietoa samalta sivulta. Relevanssiin liittyy läheisesti myös päätehtävän ja keskeytyksen semanttinen samankaltaisuus. Jos päätehtävä ja keskeytystehtävä ovat semanttisesti lähellä toisiaan, aiheutuu interferenssiä, joka hankaloittaa tiedon palauttamista lyhytkestoisesta työmuistista [Oulasvirta 2004]. Esimerkki semanttisesta samankaltaisuudesta ovat www-sivu ja pikaviesti, joiden sisältämät tekstit ovat samasta aihepiiristä ja sisällöllisesti lähellä toisiaan. Muita kriteereitä, jotka vaikuttavat keskeytysmenetelmän valintaan, ovat keskeytyksen odotettu pituus; mitä pitempi keskeytys on, sitä todennäköisemmin se vaikuttaa haitallisesti päätehtävän suoritukseen [Oulasvirta 2001], keskeytystehtävän kognitiivinen kompleksisuus; kognitiivisesti vaativat keskeytystehtävät ovat haitallisempia päätehtävälle kuin kognitiivisesti yksinkertaisemmat [Cutrell 2000] ja käyttäjän muistikuorma; jos mahdollista, keskeytys kannattaa ajoittaa tapahtuvaksi silloin, kun käyttäjän muistikuorma on alhaisin [Latorella 1999] Keskeytyksen jälkeen Käyttöliittymän tulisi avustaa käyttäjää päätehtävän muistirepresentaation palauttamisessa pitkäkestoisesta työmuistista lyhytkestoiseen työmuistiin, kun tämä siirtyy keskeytystehtävästä takaisin päätehtävän pariin. Kuten aiemmin mainittiin, käyttöliittymän tarjoamat vihjeet saattavat auttaa palauttamisessa toimimalla muistihakua helpottavina vihjeinä. Yksinkertaisimmillaan vihjeenä voi toimia esimerkiksi kursorin paikka, joka esimerkiksi matkapuhelimen käyttöliittymässä osoittaa mitä kohtaa tekstiviestissä käyttäjä oli muokkaamassa, kun keskeytys, esimerkiksi puheluun vastaaminen, tapahtui (Kuva 2). Luonnollisestikaan näin yksinkertaiset keinot eivät aina ole riittäviä, vaan käyttäjälle on tarjottava monipuolisempia vinkkejä. Puheohjausta hyödyntävässä käyttöliittymässä käyttäjälle voidaan antaa mahdollisuus esittää kysymyksiä, kuten Mitä olin viimeksi tekemässä? [Daniels 2002], mutta samaa periaatetta voidaan hyödyntää tavanomaisemmissakin käyttöliittymissä. Yksi mahdollisuus on tarjota käyttäjälle loki, joka sisältää tämän viimeisimmät päätehtävässä tekemät toimenpiteet. Esimerkiksi ohjelmointityökalun historialoki voi sisältää listan viimeksi kirjoitetuista ja muokatuista koodiriveistä. Sovellusta voidaan myös pyytää havainnollistamaan ennen keskeytystä tehdyt toimenpiteet näyttämällä nauhoite päätehtävän suorituksesta [Daniels 2002]. Jos päätehtävä koostuu erillisistä alitehtävistä, voidaan siihen palattaessa käyttäjälle näyttää tehtävälista, jossa tuorein aloitettu tehtävä on korostettu. Tästä on olemassa myös katastrofaalisia esimerkkejä: erään lento-onnettomuuden syynä oli se, että koneen miehistö keskeytettiin tarkistuksiin liittyvän tehtävälistan läpikäynnin aikana. Keskeytyksen jälkeen palaaminen tapahtui väärään kohtaan listaa, minkä vuoksi laskusiivekkeiden nostaminen unohtui ja kone putosi [McFarlane 1999]. 6/9

7 Kuva 2 - Kursori matkapuhelimen käyttöliittymässä Jos käyttäjä pyrkii päätehtävässä tiettyyn tavoitteeseen ja kyseinen tavoite on sovelluksen tiedossa, voi sovellus päätehtävään palattaessa muistuttaa käyttäjää meneillään olevasta tavoitteesta. Tällainen on mahdollista esimerkiksi peleissä. Monitehtäväympäristöissä taas voidaan keskeytyksen jälkeen palauttaa eri ikkunoiden asemat ruudulle sellaisenaan kuin ne olivat ennen keskeytystä ja osoittaa käyttäjälle minkä ikkunan parissa hän oli keskeytyksen sattuessa työskentelemässä [Czerwinski 2004]. Vielä yksi tapa auttaa käyttäjää palautumaan keskeytyksestä on järjestää päätehtävään liittyvä tieto pieniin ja yhdenmukaisiin palasiin tai jaksoihin [Oulasvirta 2004]. Esimerkiksi WWW-sivulla oleva teksti voidaan jakaa useille erillisille sivuille yhden pitkän tekstin sijaan. Jokaisen sivun alkuun on hyvä laittaa lyhyt tiivistelmä edellisen sivun sisällöstä. Kuva 3 on havainnollistettu miltä tämän esseen teksti voisi näyttää tätä ohjeistusta noudattavana WWW-sivustona. Koska sivut ovat lyhyempiä, keskeytyksen todennäköisyys yhden tekstikokonaisuuden lukemisen aikana pienenee ja muistiin koodattavan informaation määrä vähenee. Tiivistelmä ja pienempi informaation määrä helpottavat keskeytyksestä toipumista. Kuva 3 - Useille sivuille jaettu teksti 4 Yhteenveto Keskeytykset ovat yleinen tekijä jokapäiväisessä työnteossa. Erään vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan toimistotyöntekijä kohtaa keskeytyksiä keskimäärin neljä kertaa tunnissa ja 41 prosenttia 7/9

8 keskeytyksistä häiritsee päätehtävän suorittamista vielä keskeytystapahtuman jälkeenkin [O Conaill 1995]. Vuoden 1995 jälkeen varsinkin erilaisista tietokonesovelluksista lähtöisin olevat keskeytyksen ovat kuitenkin yleistyneet valtavasti. Tästä ovat esimerkkejä muun muassa pikaviestisovellukset, webmainonta (pop-up ikkunat, bannerit jne.), saapuvat sähköpostiviestit, tekstiviestit, palomuuri- ja virustorjuntaohjelmien hälytykset, sovellusten päivitysilmoitukset, ajanhallintasovellusten muistutukset sekä avustajat esimerkiksi tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksissa. Tämäkin luettelo sisältää vain tyypillisimmät keskeytykset. Kaiken kaikkiaan keskeytyksistä on tullut vakava uhka työn tuottavuudelle. Vaikka tietotekniikka ja monitehtäväympäristöt ovatkin kehittyneet jatkuvasti, eivät ihmisten kognitiiviset taidot ole muuttuneet miksikään. Tämän vuoksi tarvitaan uusia keinoja suunnitella, hallita ja koordinoida keskeytyksiä. Sovelluksien tulisi antaa käyttäjilleen mahdollisuus muokata keskeytyksiin liittyviä asetuksia tai ohjata keskeytykset jollekin kolmantena osapuolena toimivalle sovellukselle, joka päättää mitä keskeytyksille tehdään. Jälkimmäinen lähestymistapa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikista keskeytyksistä tulisi välitettyjä keskeytyksiä; sen sijaan keskeytyksiä hallitsevan sovelluksen tehtävänä olisi päättää, mitä keskeytysmenetelmää kussakin tilanteessa sovelletaan. Tällainen sovellus olisi erikoistunut nimenomaan keskeytysten hallintaan ja sillä olisi parhaat tiedot käyttäjästä. Keskitetty keskeytysten hallinta antaisi käyttäjälle mahdollisuuden asettaa eri sovellusten keskeytyksille prioriteetit, toivotun modaliteetin, keskeytysmenetelmän ja niin edelleen. Halutessaan käyttäjä voisi myös poistaa tietyn sovelluksen keskeytysviestit käytöstä ja käydä aina halutessaan tarkistamassa kyseiseltä sovellukselta tulleet viestit. Keskeytyksiä hallitseva sovellus tekisi päätökset kappaleessa kuvailtujen kriteerien pohjalta. Keskeytystehtävä annetaan käyttäjälle todennäköisimmin, jos se on kriittinen tai päätehtävä käyttää visuaalista modaliteettia, käyttäjän muistikuorma on alhainen, keskeytys on lyhyt, se ei ole kognitiivisesti vaativa, keskeytys on relevantti päätehtävän suorituksen kannalta tai keskeytystehtävä ja päätehtävä on semanttisesti erilaisia. Tämän jälkeen valitaan keskeytyksen modaliteetti, keskeytysviive, keskeytyksen ajoitus, keskeytysmenetelmä ja muut mahdolliset tekijät. Keskeytyksen kriittisyys olisi luonnollisesti tärkein tekijä. Kriittiset keskeytykset tehtäisiin välittömästi, mutta vähemmän kriittisten keskeytysten tapauksessa tarkasteltaisiin myös muita kriteereitä. Kun yllä kuvattuun menetelmään yhdistetään vielä käyttäjän tukeminen ennen keskeytystehtävään siirtymistä (kappale 3.1.1) ja muistivihjeiden tarjoaminen takaisin päätehtävään palattaessa (kappale 3.1.3), ollaan askel lähempänä tehokasta keskeytysten hallintaa ja käyttäjän avustamista. 5 Lähdeluettelo [Altmann 2003] [Arroyo 2001] [Cutrell 2000] [Czerwinski 2004] [Daniels 2002] [Ericsson 1995] [Ericsson 1999] [Franke 2002] [Hakkarainen 2002] [Latorella 1999] [McFarlane 1999] Altmann, E. & Trafton, J., Task Interruption: Resumption Lag and the Role of Cues Arroyo, E. & al., Interruptions as Multimodal Outputs: Which are the Less Disruptive? MIT Media Lab Cutrell, E. & al., Notification, Disruption, and Memory: Effects of Messaging Interruptions on Memory and Performance. Microsoft Research, Czerwinski, M. & al., A Diary Study of Task Switching and Interruptions. CHI letters Volume 6, Number 1, Daniels, J. & al., Support for Intelligent Interruption and Augmented Context Recovery. IEEE 7 th Human Factors Meeting, Scottsdale Arizona Ericsson, K.A. & Kintsch, W., Long-Term Working Memory Ericsson, K.A. & Delaney, P.F., Long-term working memory as an alternative to capacity models of working memory in everyday skilled performance, Franke, J. & al., Recovering Context After Interruption. Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Hakkarainen, K. & al. Kolme näkokulmaa asiantuntijuuden tutkimiseen, Psykologia, 37, 6, Latorella, K., Investigating Interruptions: Implications for Flightdeck Performance. NASA/TM , McFarlane, D., Coordinating the Interruption of People in Human Computer Interaction, Human-Computer Interaction 8/9

9 INTERACT 99, IOS Press. [O Conaill 1995] O Conaill, B. & Frohlich, D., Timespace in the Workplace: Dealing with Interruptions. CHI 95 Mosaic of Creativity, May [Oulasvirta 2001] Oulasvirta, A., Keskeytysten muistivaikutukset, [Oulasvirta 2004] Oulasvirta, A. & Saariluoma, P., Long-term working memory and interrupting messages in human computer interaction. Behaviour & information technology, January-February 2004, vol. 23, no. 1, [SuwatanaPongched 2003] SuwatanaPongched, P., A More Complex Model of Relevancy in Interruptions, [Trafton 2003] Trafton, J. & al., Preparing to resume an interrupted task: effects of prospective goal encoding and retrospective rehearsal. 2003, International Journal of Human-Computer Studies /9

Käyttöliittymä. Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta. ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin

Käyttöliittymä. Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta. ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin Käyttöliittymä Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin Tasot: 1. Teknis-fysiologis-ergonimen 2. Käsitteellis-havainnoillinen 3. Toiminnallis-kontekstuaalinen, käyttötilanne

Lisätiedot

Ongelma(t): Miten tietokoneen käyttöjärjestelmä toimii sisäisesti, jotta resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön?

Ongelma(t): Miten tietokoneen käyttöjärjestelmä toimii sisäisesti, jotta resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön? Ongelma(t): Miten tietokoneen käyttöjärjestelmä toimii sisäisesti, jotta resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön? 2013-2014 Lasse Lensu 2 Systeemiohjelmat ovat tietokoneen laitteistoa lähellä olevia ohjelmia,

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

3.3 Kurssin palauttaminen

3.3 Kurssin palauttaminen 3.3 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

Tarkkaavaisuus ja muisti

Tarkkaavaisuus ja muisti Luennon sisältö Tarkkaavaisuus ja muisti IHTE-5100 Ihminen käyttäjänä Sari Kujala Tarkkaavaisuus - Mitä se on? - Tarkkaavaisuuden lajit ja rajallisuus - Johtopäätökset suunnitteluun Muisti ja muistaminen

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Aivojen hyvinvointi työssä

Aivojen hyvinvointi työssä Aivojen hyvinvointi työssä Virpi Kalakoski, PsT, erikoistutkija Työterveyslaitos, Helsinki 14.3.2011 Salon muistiyhdistys Aivojen kuormittuminen - kaikille tuttu ongelma Työ ja terveys 2009 tutkimus (TTL)

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo

Concurrency - Rinnakkaisuus. Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Concurrency - Rinnakkaisuus Group: 9 Joni Laine Juho Vähätalo Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. C++ thread... 4 3. Python multiprocessing... 6 4. Java ExecutorService... 8 5. Yhteenveto... 9 6. Lähteet...

Lisätiedot

4.6 Kurssin palauttaminen

4.6 Kurssin palauttaminen 4.6 Kurssin palauttaminen Yleistä kurssin palauttamisesta Kurssipohjan tulee olla luotuna Moodleen ennen kuin sen päälle voi palauttaa varmuuskopion. Yleensä palauttaminen kannattaa tehdä siten, että entisen

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Ohjeita F-Secure Internet Security 2013 ohjelman aiheuttamiin virheilmoituksiin

Ohjeita F-Secure Internet Security 2013 ohjelman aiheuttamiin virheilmoituksiin SS 16.6.2013 Ohjeita F-Secure Internet Security 2013 ohjelman aiheuttamiin virheilmoituksiin Tämän ohjeen näyttökuvat ja ohjeet koskevat F-Secure Internet Security 2013 ohjelmistoa. Muut F-Securen tuotteet

Lisätiedot

Tietotekniikan opintojen aktivointi

Tietotekniikan opintojen aktivointi Tietotekniikan opintojen aktivointi 8.6.2011 Auri Kaihlavirta Päivän agenda HOPSien käsittelyä Päättötyön kirjoittamisen keinoja Opponoinnista Kirjoitustehtävä 1 1 Ryhmätehtävä: HOPSin jälkeen Kirjaa paperille

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus

Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus Jari Laine 1, Markku Lätti 1, Petri Palmu 2, Rauno Pääkkönen 3, Jari Pekka Suokas 2, Tapio Toivonen 4, Veli Matti

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

Maxivision Go käyttöliittymän ohje

Maxivision Go käyttöliittymän ohje Maxivision Go käyttöliittymän ohje Rekisteröityminen käyttöliittymään Käynnistyessään Viihdeboksi kysyy Maxivision tunnuksia. Nämä ovat samat tunnukset joilla kirjaudut my.maxivision.fi sivustolle. Syötä

Lisätiedot

Kertausta aivovammojen oireista

Kertausta aivovammojen oireista Toiminta takkuaa, auttaako terapia? Toimintaterapeutti Kari Löytönen 16.4.2013 Kertausta aivovammojen oireista (Tenovuon, Raukolan ja Ketolan luennot) Aivovamman tyypillinen oirekokonaisuus Poikkeava väsyvyys,

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Älypuhelimet. Sisällysluettelo

Älypuhelimet. Sisällysluettelo Älypuhelimet Jussi Huhtala Sisällysluettelo Älypuhelimen määritelmä Historia Laitteistoarkkitehtuuri Käyttöjörjestelmät Android Symbian ios Yhteenveto 1 Älypuhelin Puhelin joka sisältää normaalit puhelimen

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN - OPPIMISEN KOGNITIIVISET PERUSTEET. Jonna Malmberg Learning and Educational Technology Research Unit (LET)

OPPIMAAN OPPIMINEN - OPPIMISEN KOGNITIIVISET PERUSTEET. Jonna Malmberg Learning and Educational Technology Research Unit (LET) 1 OPPIMAAN OPPIMINEN - OPPIMISEN KOGNITIIVISET PERUSTEET Jonna Malmberg Learning and Educational Technology Research Unit (LET) 2 LUENNON RAKENNE Mitä ovat myytit oppimisesta Miten ihmisen muisti toimii

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

Cog311 Resurssit ja monitehtäväsuoritus

Cog311 Resurssit ja monitehtäväsuoritus Cog311 Resurssit ja monitehtäväsuoritus Esko Lehtonen... @helsinki.fi Resursseja? Ihminen havaintokognitiivisena kokonaisuutena voi Keskittyä johonkin kerrallaan Yhteen asiaan keskittyminen sulkee pois

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

MUISTIA NIIN MONENMOISTA: lyhytkestoinen ja pitkäkestoinen työmuisti kääntämisen ja tulkkauksen näkökulmasta

MUISTIA NIIN MONENMOISTA: lyhytkestoinen ja pitkäkestoinen työmuisti kääntämisen ja tulkkauksen näkökulmasta 1/7 Sinikka Hiltunen: MUISTIA NIIN MONENMOISTA: lyhytkestoinen ja pitkäkestoinen työmuisti kääntämisen ja tulkkauksen näkökulmasta Kääntäjä Översättaren, SKTL:n jäsenlehti, huhtikuu 2006 Tässä artikkelissa

Lisätiedot

UML -mallinnus TILAKAAVIO

UML -mallinnus TILAKAAVIO UML -mallinnus TILAKAAVIO SISÄLLYS 3. Tilakaavio 3.1 Tilakaavion alku- ja lopputilat 3.2 Tilan nimi, muuttujat ja toiminnot 3.3 Tilasiirtymä 3.4 Tilasiirtymän vai tilan toiminnot 3.5 Tilasiirtymän tapahtumat

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Seminaari: Keskusmuistitietokannat. Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta Ilkka Pullinen

Seminaari: Keskusmuistitietokannat. Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta Ilkka Pullinen Seminaari: Keskusmuistitietokannat Keskusmuistitietokantojen samanaikaisuuden hallinta Ilkka Pullinen Sisältö Johdanto Esiteltävien menetelmien taustoja Hajautetun tietokannan spekuloiva samanaikaisuuden

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Transitioiden käytettävyys Case: Nokia

Transitioiden käytettävyys Case: Nokia Transitioiden käytettävyys Case: Nokia Tero Heiskanen World Usability Day 2007 Jyväskylä - Varaslähtö Käytech-projektin päätösseminaari 23.10.-24.10.2007 Transitio toiminnallinen siirtymä Transitio/siirtymä

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite IBM Lotus Notes -integrointi

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite IBM Lotus Notes -integrointi OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Pikaopas - versio 6.0 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite yhdistettynä IBM Lotus Notes -ohjelmistoon luo korkeatasoisia palveluita. Integrointi

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Tässä tiedostossa on ohjeistettu Suomen Nuorkauppakamarin jäsenrekisteri M-Filesin käyttöä. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa.

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto /Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto /Tietohallinto 2012 Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Windows 8 -kurssi. Kurssista

Windows 8 -kurssi. Kurssista Windows 8 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Kurssista Maanantaisin ja keskiviikkoisin 9. 16.9.2013 Kolme kertaa 3 x 4 h = 12 h Klo 12:15 15:30 Puolessa välissä pidetään vartin kahvitauko Kännykät

Lisätiedot

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille

KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille KServer Etäohjaus 1 (5) KServer Etäohjaus Spesifikaatio asiakaspuolen toteutuksille Palvelimen toteutuksen ollessa versio 1.0, spesifikaation versio 1.0.0. 2009, Riku Eskelinen/ KServer Software Development

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

OPI-Maksut - Käyttötapaukset

OPI-Maksut - Käyttötapaukset OPIMaksut Käyttötapaukset Toiminnallisuudet ja käyttötapaukset: maksupalvelutoiminnot Toimeksiannon lisääminen Palveluväylä toiminto: Toimeksiannon lisääminen Yleiskuvaus Palveluväylään sallitut asiointisovellukset

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT?

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT? SISÄLLYS I IHMINEN KÄSITTELEE JATKUVASTI TIETOA 10 1 Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä 12 Ympäristöön sopeudutaan kognitiivisten toimintojen avulla Kaikki asiat eivät tule tietoisuuteen

Lisätiedot

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus

Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Automatisoituminen, resurssit ja monitehtäväsuoritus Mitä automatisoitumisella tarkoitetaan? Hyvin pitkälti automatisoitunut tehtävä... voidaan suorittaa ilman tarkkaavaisuutta ei välttämättä tuota minkäänlaista

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Microsoft Outlook -integrointi

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Microsoft Outlook -integrointi OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Pikaopas - versio 6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite yhdistettynä Microsoft Outlook -ohjelmistoon luo korkeatasoisia palveluita.

Lisätiedot

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06

WinTraden päivitys- ja asennusohjeistus 2006-09-06 Sisällysluettelo Automaattisesta päivityksestä...1 Uuden version hakeminen...2 Laajennetut asetukset...3 Lataamisen aloittaminen...3 Latauksen päättäminen...5 Ohjelman asentamisesta...6 Kielen valinta...6

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique

TIEDONKULKU. PROJEKTITYÖ Tik-76.115 Wclique TIEDONKULKU PROJEKTITYÖ Tik-76.115 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Versiohistoria... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus... 3 1.2 Projekti... 3 2. Tiedonkulku... 3 2.1 Yleistä... 3

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

Miten oppimista voi tehostaa?

Miten oppimista voi tehostaa? Miten oppimista voi tehostaa?, PsT, erikoistutkija TIEKE Vaikuta ja vaikutu juhlaseminaari 11.11.2014, Helsinki Virpi.Kalakoski@TTL.FI Oppiminen on vaativaa - tänään ja tulevaisuudessa Ihmisen kyky käsitellä

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Nelli käyttäjän puheenvuoro

Nelli käyttäjän puheenvuoro Timo Leino 29.10.2008 Nelli käyttäjän puheenvuoro Kömpelö, hidas ja massiivinen 1 Timo Leino Akateeminen hapatus KTT, Tietojärjestelmätiede TuKKK:n lehtori, opetusta ja tutkimusta yli 20 v. Mielenkiinnon

Lisätiedot

Muistista, oppimisesta ja sen tukemisesta. Johanna K. Kaakinen dosentti, ma. yliopistonlehtori, TY johkaa@utu.fi

Muistista, oppimisesta ja sen tukemisesta. Johanna K. Kaakinen dosentti, ma. yliopistonlehtori, TY johkaa@utu.fi Muistista, oppimisesta ja sen tukemisesta Johanna K. Kaakinen dosentti, ma. yliopistonlehtori, TY johkaa@utu.fi Mitä muistaminen on? AISTIHAVAINNOT TIEDON AKTIIVINEN KÄSITTELY MIELEEN- PALAUTTAMINEN MUISTIIN

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus

Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus TEKEEKÖ HARJOITUS MESTARIN? Futurex seminaari 6.6.2011 Tuire Palonen Oppimistutkimuksen keskus Taituruus ilmenee: Hyvin organisoituneena ja käyttökelpoisena tietämyksenä taitona ratkaista ongelmia tehokkaalla

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN

TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN TEHTÄVIEN PALAUTTAMINEN MOODLEEN Moodlessa opettaja voi valita tehtävälleen jonkun neljästä erilaisesta tehtävämuodosta: Lähetä yksi tiedosto opiskelija palauttaa yhden tiedoston. Tiedostojen lähetys opiskelija

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Webinaarin osallistujan ohje

Webinaarin osallistujan ohje Webinaarin osallistujan ohje 9.10.2015 Webinaariohjelmisto Kiinko käyttää webinaareissaan WebEx-ohjelmistoa Se mahdollistaa tietokoneiden väliset neuvottelut, kokoukset ja koulutukset internet-yhteyden

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

Version päivittäminen

Version päivittäminen Version päivittäminen Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Uuden version haku internetistä ja ohjelmiston rekisteröinti...3 1.1 Ohjelmiston Rekisteröiminen...3 1.2 Internet-rekisteröinnin

Lisätiedot

Valikoiva tarkkaavaisuus: labratuloksista arkielämän visuaalisen haun tilanteisiin

Valikoiva tarkkaavaisuus: labratuloksista arkielämän visuaalisen haun tilanteisiin Valikoiva tarkkaavaisuus: labratuloksista arkielämän visuaalisen haun tilanteisiin Jussi Saarinen 6.4.2016 Suunnattu tarkkaavaisuus Klassiset tutkimusmenetelmät: Kuuloaistissa dikoottinen kuuntelu. Näköaistissa

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus

SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus http://isc.sans.org Käännös: http://je.org Alustus Mitä ovat WMF-tiedostot ja mitä vikaa niissä on? Kuinka haavoittuvuutta käytetään tällä hetkellä?

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET

OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET OPPIMISSOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJEET Käyttöohjeen sisältö Tästä käyttöohjeesta löydät seuraavat ohjeet ja tiedot: Salasanan luominen Sovelluksen lataaminen ja kirjautuminen Profiilikuvan asettaminen Muumi-hahmon

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

LUENTORUNKO, KUOPIO SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET. - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-)

LUENTORUNKO, KUOPIO SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET. - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-) LUENTORUNKO, KUOPIO LIITE SISÄLTÖ : - MIKSI AMPUMAHIIHTO? - AMPUMAHIIHDON AMMUNNAN ERITYISPIIRTEET - AMMUNNAN TEKNIIKKAA ( ampumahiihto-) - HARJOITTELUN RAKENTEESTA - TOTEUTTAMISESTA - OHEISHARJOITTELU

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Makrojen perusteita Toistuvia tehtäviä ja tehtäväsarjoja voidaan automatisoidan makrojen avulla. Makrot ovat sarja nauhoitettuja käskyjä, jotka määräävät mitä toimintoja makro toteuttaa.

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. I Johdanto 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016 I Johdanto Sisältö 1. Algoritmeista ja tietorakenteista 2. Algoritmien analyysistä 811312A TRA, Johdanto 2 I.1. Algoritmeista ja tietorakenteista I.1.1. Algoritmien

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot