VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI"

Transkriptio

1 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Alfator Oy Emmis Suomi Broadcasting Ab Kristillinen Media Oy Metroradio Finland Oy NRJ Finland Oy Pro Radio Oy Radio Satellite Finland Oy Suomen Sävelradio Oy Oy Suomen Uutisradio Ab Swelcom Oy Teljän Mediat Oy Tezoma Solutions Oy Trondisol Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT Toimiluvat valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 7 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 8 NRJ Finland Oy Taajuuskokonaisuus 3 Pro Radio Oy Taajuuskokonaisuus 2 Radio Satellite Finland Oy Taajuuskokonaisuus 10 Oy Suomen Uutisradio Ab Taajuuskokonaisuus 1 Swelcom Oy Taajuuskokonaisuus 4 Swelcom Oy Taajuuskokonaisuus 6

2 2 SISÄLLYS HAKIJAT PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ SISÄLLYS PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Johdanto Taajuuksien käyttösuunnitelma Asian käsittely Sovellettavat säännökset Hakemukset Toimilupahakemusten muodostama kokonaisuus Yleiset edellytykset Hakemusten vertailu Toimilupaehdot PÄÄTÖKSEN LOPPUTULOS LIITTEET Liite 1-10 Toimiluvat Liite 11 Valitusosoitus

3 3 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Johdanto Tällä päätöksellä myönnetään toimiluvat valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan analogisissa lähetysverkoissa. Koska päätösten kohteen oleva radiotoiminta muodostaa kokonaisuuden, on hakemukset tarkoituksenmukaista käsitellä yhdessä. Taajuuksien käyttösuunnitelmaa koskevassa kohdassa kuvataan hakukierroksen perustana olevien taajuuksien käyttöön liittyvät seikat. Asian käsittelyä koskevassa osassa kuvataan hakumenettelyn eri vaiheet. Sovellettavia säännöksiä koskevassa osassa esitetään voimassa olevan lainsäädännön sisältö. Hakemuksia koskevassa osassa kuvataan tiivistetysti hakijaa ja hakemusten sisältöä sen perusteella, mitä hakija on hakuprosessin kuluessa esittänyt. Tämän jälkeen perustellaan ratkaisun lopputulos sekä toimilupaan liitettävät määräykset. Varsinaiset toimiluvat ovat päätöksen liitteinä. Taajuuksien käyttösuunnitelma Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan varatut taajuuskokonaisuudet on määritelty radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 6 :n 2 momentin mukaisessa, valtioneuvoston vahvistamassa toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmassa (valtioneuvoston asetus 1159/2002 muutoksineen). Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman kohdassa 2.2 (Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö) mainitut taajuuskokonaisuudet. Tähän tarkoitukseen on varattu kymmenen lähes koko valtakunnan tai merkittävän osan siitä kattavaa taajuuskokonaisuutta. Alueellinen ja paikallinen toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman kohdassa 2.3 (Analoginen radiotoiminta: alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen käyttö) mainitut taajuuskokonaisuudet. Tähän tarkoitukseen on varattu 51 alueelliseen tai paikalliseen käyttöön tarkoitettua taajuuskokonaisuutta. Julistaessaan toimiluvat haettaviksi valtioneuvosto varasi mahdollisuuden tarvittaessa tarkistaa ja täsmentää taajuusalueiden käyttösuunnitelmaa toimilupien käsittelyyn liittyen. Valtioneuvosto tekee eräitä teknisiä tarkistuksia taajuusalueiden käyttösuunnitelmaan samanaikaisesti toimilupapäätösten kanssa. Asian käsittely Toimilupien julistaminen haettaviksi Toimiluvat julistettiin haettavaksi julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus seuraavissa lehdissä: Virallinen lehti, Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Turun Sanomat, Satakunnan Kansa, Aamulehti, Keskisuomalainen, Kaleva, Savon Sanomat ja Ilkka. Lisäksi hakuilmoitus ja lehti-ilmoituksissa mainittu lisätietoja koskeva ilmoitus julkaistiin ministeriön internetsivuilla Hakuaika päättyi kello 13.

4 Toimilupailmoituksessa annetut tiedot 4 Toimilupa koskevassa ilmoituksessa haettavina olleista toimiluvista annettiin muun ohessa seuraavat tiedot: Valtioneuvosto myöntää toimiluvat kullekin taajuuskokonaisuudelle televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 :n nojalla ja lain 10 :ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Jos hakijoita on useita, lupa myönnetään sille hakijalle, jonka toiminta parhaiten edistää televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Myöntäessään toimilupia valtioneuvosto kiinnittää huomiota haetun toimialueen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuteen sekä yleisön erityisryhmien tarpeisiin. Toimilupia myöntäessään valtioneuvosto ottaa huomioon myös perustuslakivaliokunnan televisio- ja radiotoimintaan koskevaan hallituksen esitykseen (HE 34/1998) antaman lausunnon. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota muun muassa sananvapauden toteutumisen varmistamiseen estämällä viestinnän keskittymistä ja myöntämällä toimilupia usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 12 :n mukaan toimiluvat voidaan myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi. Liikenne- ja viestintäministeriö tulee esittämään, että toimilupakausi alkaisi nykyisin voimassa olevien toimilupien toimilupakauden umpeutuessa ja päättyisi Myönnettäviin toimilupiin sisällytetään vahvistetun taajuuksien käyttösuunnitelman mukaiset taajuuskokonaisuudet, joilla toimintaa voidaan harjoittaa. Toimilupiin on tarkoitus sisällyttää määräys, jolla määritellään harjoitettavan radiotoiminnan luonne tai formaatti. Valtakunnallisen ja siihen rinnastettavan toiminnan mahdollistaviin toimilupiin sisällytetään määräys, jonka mukaan ohjelmistojen tulee pääsääntöisesti kuulua samanaikaisesti ja samansisältöisinä kaikista lähettimistä. Alueellisen ja paikallisen radiotoiminnan mahdollistaviin toimilupiin puolestaan on tarkoitus sisällyttää määräys (esimerkiksi prosentuaalinen rajaus), joka ohjaa ohjelmiston sisältöä toimilupahakemuksessa esitetyn perusteella esimerkiksi alueelliseksi tai paikalliseksi taikka erityisryhmiä palvelevaksi toiminnaksi. Toimilupailmoituksessa pyydetyt tiedot Toimilupailmoituksen mukaan hakemuksessa tuli esittää hakulomakkeella seuraavat tiedot: 1. hakijan yhteystiedot 2. haettu ensisijainen taajuuskokonaisuus vaihtoehtoineen 3. haetun radiotoiminnan formaatti tai kuvaus Lisäksi hakemukseen tuli liittää seuraavat tiedot: 1. tarkempi kuvaus suunnitellusta ohjelmatoiminnasta ja toiminnan käynnistämisen aikataulusta 2. arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta 3. arvio liiketoiminnan ja kuuntelijamäärien tai osuuksien kehityksestä 4. kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta 5. selvitys hakijan omistussuhteista 6. jäljennös hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä 7. tilintarkastajien lausunto hakijan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta.

5 Sovellettavat säädökset 5 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 :n mukaan radiotoiminnan harjoittamiseen viestintämarkkinalain (393/2003) 2 :ssä tarkoitetussa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on haettava valtioneuvostolta toimilupa. Lain 9 :n mukaan toimiluvan julistaa haettavaksi ja myöntää valtioneuvosto. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentin mukaan julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon asianomaisella alueella harjoitettava televisio- ja radiotoiminta kokonaisuudessaan ja pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet. Lain 10 :n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan. Lain 11 :n mukaan toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain edellytysharkinta tapahtuu kahdessa päävaiheessa jotka ovat luonteeltaan osin erilaisia. Lain 10 :n 2 momentin nojalla ratkaistaan ensin hakijan yleinen kelpoisuus harjoittaa radiotoimintaa. Jos hakija ei täytä näitä edellytyksiä, hakemus hylätään tällä perusteella. Lain 10 :n 1 momentissa säädettyjä seikkoja ei silloin harkita. Hakemus voidaan hylätä 10 :n 2 momentin nojalla silloinkin, kun hakijoita on vain yksi. Sääntelyn tarkoituksena on estää toimiluvan myöntäminen hakijalle, jolla ei ole esitetyn selvityksen perusteella lainkaan edellytyksiä hoitaa asianmukaisesti radiotoimintaa. Jos hakija täyttää tai hakijat täyttävät lain 10 :n 2 momentin mukaiset edellytykset, on hakemuksia arvioitava lain 10 :n 1 momentissa säädettyjen seikkojen kannalta. Lain 10 :n 2 momentissa edellytetään vakavaraisuutta ja ilmeistä kykyä harjoittaa säännöllistä toimiluvanmukaista radiotoimintaa. Toimilupaviranomaisen tulee esitetyn selvityksen perusteella voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Toimiluvan hakijaa on pidettävä vakavaraisena, jos asiakirjoista ei muuta ilmene. Arvioitaessa hakijan taloudellisten voimavarojen riittävyyttä on otettava huomioon muiden seikkojen ohessa toiminnan laatu ja laajuus. Taloudellisilla voimavaroilla tarkoitetaan säännöksessä hakijan omien varojen lisäksi myös hakijan mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta. Olennaista asiaa ratkaistaessa ovat hakijan esittämät suunnitelmat ja selvitykset sekä erityisesti arvio niiden uskottavuudesta. Arvioon saattavat vaikuttaa hakijan maksuvalmiuden lisäksi esimerkiksi tiedot hakijan luottokelpoisuudesta sekä myönnettävän toimiluvan hakijan taloudellista asemaa parantava vaikutus sekä toimiluvan mahdollistaman toiminnan aikanaan tuoma tulorahoitus. Arvioon sisältyy epävarmuustekijöitä ja säännöstä on sovellettava tämän vuoksi varovaisesti. Säännöksen merkitys vaihtelee käytännössä tapauskohtaisesti. Jos hakijana on uusi yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radio- tai muuta toimintaa, edellytyksen täyttyminen on tutkittava huolellisesti. Alalla pitkään toimineen yhtiön osalta edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, jos mitään erityisiä syitä epäillä taloudellisten voimavarojen riittävyyttä ei ilmene. Lain 10 :n 1 momentissa on säännös, jonka ohjaamana yleiset edellytykset täyttäneistä hakijoista valitaan tilanteesta riippuen joko yksi tai useampi hakija, jolle toimilupa myönnetään. Valintatapa

6 on luonteeltaan kilpailu, jossa hakijat asetetaan säännöksessä esitettyjen seikkojen avulla paremmuusjärjestykseen. Lain 10 :n 1 momentissa lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus korostuu valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa, jossa on mahdollista myöntää toimilupia usealle erityyppiselle radiolle. Lisäksi valtakunnallisessa toiminnassa on laajan väestöpeiton ansiosta mahdollista kohdentaa radion pääasiallinen kohderyhmä tarkemmin tai muutoin määritellä yksilöidympi radiotoiminnan formaatti. Formaatilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tarjotun sisältöpalvelun (radiokanavan) ja sen esitystapojen kuvausta. Formaatin määrittelyllä on tarkoitus kuvata harjoitetun radiotoiminnan sisältöä, muotoa ja esitystapaa. Tässä yhteydessä määrittely voi tapahtua pääasiallisesti soitetun musiikin, pääasiallisen kohderyhmän tai pääasiallisen sisällön kautta. Valtioneuvosto ei julistaessaan toimilupia haettavaksi valtakunnalliseen ja siihen rinnastettavaan radiotoimintaan määritellyt formaatteja, joille toimilupia myönnetään, vaan hakijat voivat esittää valtioneuvostolle harkittavaksi parhaaksi katsomiaan sisältökuvauksia. Mikäli erilaisia formaatteja on enemmän kuin jaettavaan olevia toimilupia (taajuuskokonaisuuksia), on ensin arvioitava, mitkä formaatit edistäisivät sellaisen kokonaisuuden syntymistä, joka edistää sananvapautta ja turvaa monipuolisuuden ja erityisryhmien tarpeet. Tämän jälkeen tulee tehtäväksi vertailu samaa sisältöä tarjoavien toimiluvanhakijoiden kesken. Toimilupaan liitettävä taajuuskokonaisuus määräytyy tämän jälkeen sen mukaan, mitä taajuuskokonaisuutta toimiluvan saaja on ensisijaisesti hakenut. Lain 10 :n 1 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen. Sanavapauden edistäminen on käsitteenä varsin yleisluontoinen. Toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain esitöissä on todettu, että toimilupia myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sananvapautta. Toimilupia myönnettäessä tulee pyrkiä radiotoimilupien myöntämiseen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana kokonaisuutta. Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä. Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on myös itsenäinen merkitys. Valtakunnallisessa toiminnassa ohjelmistotarjonnan monipuolisuus muodostuu ensinnäkin siitä, että tarjolla on mahdollisimman monta sisällöltään erilaista ja eri kohderyhmiä palvelevaa radioohjelmistoa. Koska käytettävissä olevia taajuuskokonaisuuksia on niukasti suhteessa hakemuksien määrään, ei ole tarkoituksenmukaista myöntää useita toimilupia tiettyyn rajattuun kohderyhmään tai musiikkityyliin keskittyvään toimintaan. Verrattaessa lähtökohtaisesti samanlaista ohjelmistoformaattia tarjoavien hakemuksia keskenään tulee puolestaan arvioitavaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus esimerkiksi soitetun musiikin tai puheosuuksien sisällön suhteen. Myös paikallisella tasolla lähtökohta on pääpiirteissään sama. Lähtökohtaisesti harkinnassa tulee kuiten- 6

7 kin kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Jos hakijana on yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radiotoimintaa suomalaisilla radiomarkkinoilla, hakemusta tulee tarkastella kokonaisuutena sen suhteen, miten hyvät edellytykset hakijalla on monipuolisuutta turvaavan radiotoiminnan harjoittamiseen. Hakemuksen kokonaisuutta arvioidaan myös silloin, jos tarkoituksena on käynnistää uusi radio. Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vähemmistöjä, joiden etu ei välttämättä tule turvatuksi pelkästään esimerkiksi kilpailun avulla. Toimiluvanvaraisessa radiotoiminnassa erityisryhmien merkitys ei ole erityisen korostunut ja sen on osin päällekkäinen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden kanssa. Toimilupaviranomaisella on oikeus liittää toimilupiin määräyksiä televisio- ja radiotoimintalain 11 :n mukaisesti. Ohjelmistojen sisältöjä koskevissa määräyksissä kiinnitetään huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös toiminnan taloudelliset edellytykset. Toimilupamääräyksillä edistetään lain 10 :n 1 momentin mukaisten seikkojen toteutumista. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä 27/2005 vp esitetty lausuma, joka sisältyi eduskunnan vastaukseen televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta HE 82/2005 vp. Lausuman mukaan valtioneuvoston uusia toimilupia myöntäessään tulee huolehtia siitä, että toimilupamääräykset ovat niin selkeitä ja täsmällisiä, että ne ohjaavat tehokkaasti toimiluvanhaltijan harjoittamaa toimintaa. 7 Hakemukset Alfator Oy Alfator on hakenut toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavaan radiotoiminnan harjoittamiseksi perustaakseen uuden radion. Radio olisi suunnattu vuotiaille miehille ja sen sisältö rakentuisi monipuolisesta rock-painotteisesta musiikista sekä urheilusta ja siihen liittyvien ilmiöiden käsittelystä sekä uutisista. Alfator on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 4 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 5 ja 6. Alfator on uusi yritys, jolla ei ole aiempaa toimintaa. Alfatorin omistaa kokonaisuudessaan Suomen Uutisradio Ab. Oy Emmis Suomi Broadcasting Ab Emmis on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden vuotiaille miehille suunnatun rockmusiikkia soittavan kanavan. Radion ohjelmisto sisältäisi monipuolista rock-musiikki viimeisen neljän vuosikymmenen ajalta. Puheosuuksiin sisältyisi uutisia sekä suomeksi että ruotsiksi, ajankohtaisia asioita, urheilua sekä sää ja liikennetietoa. Emmis on hakenut yhtä toimilupaa taajuuskokonaisuuksille 2, 3, 4, 5 tai 6. Hakijan omistaa Emmis International Broadcasting Corporation, joka on NASDAQ:ssa noteerattu pörssiyhtiö. Yhtiö harjoittaa radiotoimintaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kristillinen Media Oy

8 Kristillinen Media on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan kristillisen radiokanavan (Radio Dei) toiminnan jatkamiseen. Radio Dei on kristillisistä sisällöistä kiinnostuneille tarkoitettu radio. Musiikkivalikoima koostuu hengellisestä musiikista ja kristillisen maailmankuvan kanssa sovussa olevasta musiikista. Puhesisällöissä käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä monipuolisesti. Ohjelmiston tavoitteena on auttaa kuuntelijoita erilaisissa elämänhallintaan liittyvissä asioissa luoden toivoa tulevaisuuteen. Kristillinen Media on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 9 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 5. Kristillisen Median osakkeista 60 prosenttia omistaa hakijayhtiön toimitusjohtaja Kirsi Rostamo ja loput hänen perheyhtiönsä Rolate Oy. Metroradio Finland Oy Metroradio on hakenut kolmea toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan. Metroradio on hakenut toimilupaa rytmimusiikin erikoiskanavan (Groove FM) toiminnan jatkamiseen. Groove FM on rytmimusiikista (jazz, soul, funk, blues ja vastaavat musiikkilajit) kiinnostuneille kohdennettu kanava. Ohjelmisto sisältää musiikkia sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmia ja käsittelee kulttuuriin liittyviä asioita. Metroradio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 7 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 4 tai 9. Metroradio on hakenut toimilupaa klassisen musiikin erikoiskanavan (Classic Radio) toiminnan jatkamiseen. Classic Radio on klassisesta musiikista kiinnostuneille kohdennettu kanava. Ohjelmisto sisältää musiikkia sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmia ja käsittelee kulttuuriin liittyviä asioita. Metroradio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 8 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 2 tai 6. Metroradio on hakenut toimilupaa pääasiassa suomalaista pop-, rock- ja viihdemusiikkia soittavan kanavan (SuomiPOP) toiminnan jatkamiseksi. SuomiPOP on suomalaiseen musiikkiin, populaarikulttuuriin, ajankohtaisaiheisiin ja uutisiin keskittynyt radioasema. Metroradio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 5 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 3 tai 9. Lisäksi Metroradio on jättänyt hakemuksen paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Helsingin seudulla. Metroradion omistaa kokonaisuudessaan Metroradio International LLC, jonka puolestaan omistaa kokonaan Irlannissa rekisteröity Metroradio International Ltd. Metroradio International Ltd:n puolestaan omistaa Irlannissa rekisteröity Communicorp Group Ltd. Yhtiö harjoittaa muun muassa radiotoimintaa Euroopassa. NRJ Finland Oy NRJ on hakenut neljää toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi. NRJ on hakenut toimilupaa nuorisolle tarkoitetun hittimusiikkikanavan (Energy) toiminnan jatkamiseen. Energy on 9-25-vuotiaille suunnattu hittimusiikkiradio, jonka ohjelmisto koostuu pääasiassa uudesta tai uudehkosta hittimusiikista (pop-, rock-, r n b- ja dance-musiikki) ja musiikin lomassa olevista puheosuuksista. NRJ on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 3 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 2 tai 1. NRJ on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden aikuisille, erityisesti naisille, suunnatun kanavan, joka sisältäisi musiikkia ja juontoja sekä toimitettuja juttuja ja puheohjelmia. Puheosuuksissa 8

9 käsiteltäisiin kohderyhmää kiinnostavia aihepiirejä esimerkiksi hyvinvointia, taloutta ja perhettä. NRJ on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 5 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 4 tai 6. NRJ on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden yli 25-vuotiaille miehille suunnatun rockmusiikkia soittavan kanavan. Radion ohjelmisto koostuisi monipuolisesta rock-musiikista ja musiikin lomassa olevista urheiluun ja uutisiin keskittyvistä puheosuuksista. Ilta-aikaan ohjelmistoon sisällytettäisiin rock-musiikin erityisohjelmia. NRJ on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 4 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 5 tai 6. NRJ on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden yli 50-vuotiaille kuuntelijoille suunnatun kanavan. Radion ohjelmisto koostuisi pääosin ja 1970-lukujen kevyen musiikin klassikkokappaleista. Kanavan puhesisältö koostuisi pääasiassa uutisista ja vanhempaa kohderyhmää palvelevista ajankohtaisista asioista. Lisäksi ohjelmistoon sisältyisi musiikin erikoisohjelmia. NRJ on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 6 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 4 tai 5. Hakija on lisäksi jättänyt seitsemän hakemusta paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi eri kaupungeissa (pääkaupunkiseutu, Tampereen, Turun, Lahden, Jyväskylän ja Oulun seudut sekä Kymenlaakso ja Etelä-Karjala). Hakija harjoittaa nykyisin paikallisten toimilupien nojalla radiotoimintaa merkittävässä osassa maata nimellä Energy. NRJ:n omistaa ranskalainen NRJ S.A. Pro Radio Oy Pro Radio hakenut neljää toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi. Pro Radio on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen radiotoimintaan uuden uutisiin keskittyvän radion perustamiseksi. Radio olisi vuotiaille suunnattu radiokanava, joka sisältää aikuisen väestön musiikkimakuun sopivaa musiikkia ja monipuolisia uutissisältöjä (pääuutiset, kotimaan uutiset, urheilu-uutiset ja talousuutiset), jotka toimittaisi STT. Pro Radio on hakenut toimilupaa taajuuskokonaisuudelle 1. Pro Radio on hakenut toimilupaa käynnistääkseen radiokanavan, joka on suunnattu vuotiaille tai vaihtoehtoisesti vuotiaille kuulijoille, ja jonka ohjelmisto koostuu nuorille aikuisille suunnatusta hitti-, pop- ja rock-musiikista, uutis- ja ajankohtaisaineistosta ja viihteellisestä sisällöstä. Pro Radio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 2, jolla hakija nykyisin harjoittaa vuotiaille suunnattu radiotoimintaa nimellä Uusi Kiss, ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 1, 3, 4, 5 tai 6. Pro Radio on hakenut toimilupaa perustaakseen uuden nuorisolle suunnatun radiokanavan. Radio olisi 9-20-vuotiaille suunnattu hittimusiikkiradio, jonka ohjelmisto koostuisi laajasti kotimaisesta ja ulkomaisesta hittimusiikista (pop-, rock-, hip hop, r n b- ja dance-musiikki) ja musiikin lomassa olevista puheosuuksista. Radion toteutus tapahtuisi yhteistyössä Pro Radion The Voicetelevisiokanavan kanssa. Pro Radio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 3 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 1, 2, 4, 5 tai 6. Pro Radio on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen rinnastettavan radiotoimintaan perustaakseen uuden rock-musiikkiin pohjautuvan radiokanavan. Radio olisi vuotiaille suunnattu radio, jonka ohjelmisto koostuisi laajasti rock-musiikista ja siihen liittyvistä puhesisällöistä. Pro Radio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 4 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 1, 2, 3, 5 tai 6. 9

10 10 Pro Radio on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen rinnastettavan radiotoimintaan jatkaakseen nykyisin paikalliseen radiotoimintaan myönnettyjen lupien nojalla hakijan harjoittamaa iskelmämusiikkiin pohjautuvaa radiotoimintaa (Iskelmä). Hakemus on toissijainen suhteessa hakijan vastaavaan toimintaan paikallisesti jättämiin hakemuksiin. Radion kohderyhmän muodostavat yli 30- vuotiaat iskelmämusiikista kiinnostuneet. Ohjelmisto sisältää iskelmämusiikkia, uutis- ja ajankohtasisältöjä sekä viihteellistä sisältöä. Pro Radio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 4 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 1, 2, 3, 5 tai 6. Pro Radio on edellä kuvattujen hakemusten lisäksi jättänyt 10 hakemusta paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Iskelmä-formaatilla eri kaupungeissa (pääkaupunkiseutu, Tampereen, Turun, Jyväskylän seudut, Pohjanmaa (Lapua, Oulu, Kemi), Kymenlaakso ja Etelä-Karjala sekä Rovaniemi). Lisäksi hakija on jättänyt viisi hakemusta muun paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi (Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu). Pro Radio on kokonaan luxemburgilaisen SBS Broadcasting s.á.r.l:n omistama yritys. Radio Satellite Finland Oy Radio Satellite on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan venäjänkielisen radiokanavan (Radio Sputnik) toiminnan jatkamiseen. Radio Sputnik on venäjänkielisille ja venäjänkielisestä ohjelmistosta kiinnostuneille suunnattu radiokanava. Musiikkivalikoima koostuu monipuolisesta venäläisestä ja kansainvälisestä musiikista. Puhesisältöjen aiheina ovat muun muassa kulttuuri- ja tiede, kirkolliset asiat ja opetus. Ohjelmisto sisältä myös lastenohjelmia, liikenteeseen liittyvää informaatiota ja uutisia. Radio Satellite on hakenut toimilupaa taajuuskokonaisuudelle 10. Radio Satelliten omistavat Maxim Ivanov ja Over Border Services Oy, jonka puolestaan omistavat Kauppahuone Amarex Oy, Maxim Ivanov ja hakijayhtiön toimitusjohtaja Mauri Raveala. Suomen Sävelradio Oy Sävelradio on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan nykyisin erikoisradiotoimiluvan nojalla toimivan Sävelradion toiminnan jatkamiseen. Sävelradio on vuotiaille suunnattu radiokanava, jonka musiikkivalikoima koostuu iskelmistä ja menneiden vuosikymmenten parhaiten muistetuimmista kotimaisista ja ulkomaisesta kevyestä musiikista. Toimitettu sisältö painottuu liikenne- ja peruspalveluihin sekä viihteelliseen tarjontaan. Sävelradio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 2 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 4, 5 tai 6. Sävelradion omistaa kokonaisuudessaan Oy Suomen Uutisradio Ab. Oy Suomen Uutisradio Ab Uutisradio on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen radiotoimintaan nykyisin valtakunnallisen toimiluvan nojalla toimivan Radio Novan toiminnan jatkamiseen. Radio Nova on vuotiaille suunnattu radiokanava, joka sisältää aikuisille suunnattua pop- ja rock-nykymusiikkia, uutis- ja ajankohtaissisältöjä sekä viihteellistä aineistoa. Toimitettu sisältö painottuu voimakkaasti uutis- ja ajankohtaisohjelmiin. Uutisradio on hakenut toimilupaa taajuuskokonaisuudelle 1.

11 Uutisradiosta MTV Oy omistaa 28 prosenttia ja Alexpress Oy 20 prosenttia. Loppuosuus jakautuu tasan Novatar Oy:n, Suomen Kansallisviestintä Oy:n, Suomen Radioviestintä Oy:n ja Special- Hopea Oy Suomen kesken. Uutisradio puolestaan omistaa Suomen sävelradio Oy:n ja Alfator Oy:n kokonaisuudessaan. Swelcom Oy Swelcom on jättänyt kolme hakemusta valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseen. Swelcom on hakenut valtakunnallista toimilupaa perustaakseen uuden radion, joka olisi suunnattu vuotiaille kuuntelijoille ja jonka ohjelmisto koostuisi aikuisille suunnatusta pop- ja rocknykymusiikkista, uutis- ja ajankohtaissisällöistä sekä viihteellistä aineistosta. Radio olisi valtakunnallinen viihde-, tieto- ja palvelukanava. Swelcom on hakenut toimilupaa tähän toimintaan taajuuskokonaisuudelle 1. Vaihtoehtona yhdelle valtakunnalliselle toimiluvalle Swelcom on hakenut kahta toimilupaa valtakunnalliseen rinnastettavaan radiotoimintaan. Hakijan tarkoituksena on perustaa uusi radio, jonka kohderyhmänä ovat vuotiaat ensisijaisesti naiskuuntelijat. Ohjelmisto koostuisi ajattomasta koti- ja ulkomaisesta pop-musiikista, uutis- ja ajankohtaissisällöistä sekä viihteellisestä aineistosta. Puhesisältöjen aihepiirinä olisi kohderyhmää kiinnostavat aiheet (esimerkiksi ihmissuhteet, terveys- ja kuntoilu, sisustaminen, työelämä, vapaaaika). Swelcom on hakenut toimilupaa tähän toimintaan taajuuskokonaisuudelle 6. Hakijan tarkoituksena on perustaa myös toinen uusi radio, jonka kohderyhmänä ovat vuotiaat ensisijaisesti mieskuuntelijat. Ohjelmisto koostuisi monipuolisesta rock-musiikista, uutis- ja ajankohtaissisällöistä sekä viihteellisestä aineistosta. Puhesisältöjen aihepiirinä olisi kohderyhmää kiinnostavat aiheet (esimerkiksi musiikki ja urheilu). Swelcom on hakenut toimilupaa tähän toimintaan taajuuskokonaisuudelle 4. Swelcomin omistaa kokonaisuudessaan SanomaWSOY Oyj. Teljän Mediat Oy Teljän Mediat on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden lähinnä yli 30-vuotiaille naisille suunnatun radiokanavan. Kanavan sisältöjen pääpaino on hyvinvoinnissa ja se sisältäisi tietoa muun muassa perheestä, terveydestä, liikunnasta, hyvinvoinnista, kauneudesta ja sisustamisesta. Musiikki painottuisi aikuisille suunnattuun pop- ja rock-nykymusiikkiin pääpainon ollessa rauhallisella aikuismusiikilla. Teljän Mediat on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 7 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 8, 9, 6, 3 tai 4. Teljän Mediat on lisäksi jättänyt hakemuksen paikallisen toiminnan harjoittamiseksi Porin seudulla (Radio Pori). Hakijayhtiön osakekannasta noin 54 prosenttia omistaa Satakunnan Puhelin Oy, 39 prosenttia Kehitys Oy ja noin seitsemän prosenttia hakijayhtiön toimitusjohtaja Jari Koskinen. Trondisol Oy Trondisol on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden vuotiaille suunnatun kanavan, joka erikoistuu kotimaiseen ja eurooppalaiseen diskomusiikkiin. Musiikin lisäksi kanava sisältäisi juontoja sekä sää- ja tapahtumatiedotteita. Trondisol on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 7 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 8, 6, 9 tai muu jokin taajuuskokonaisuus. 11

12 12 Hakija on vaihtoehtoisesti hakenut toimilupaa vastaavan toiminnan harjoittamiseen pääkaupunkiseudulla. Yhtiö harjoittaa nykyisin ravintolatoimintaan liittyvää liiketoimintaa. Trondisolin omistavat Seppo Koskinen Ravintolat Oy ja Solar Film Inc Oy. Tezoma Solutions Oy Tezoma Solutions on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden vuotiaille suunnatun radiokanavan, joka sisältää aikuisille suunnattua pop- ja rock-nykymusiikkia, uutis- ja ajankohtaissisältöjä sekä viihteellistä aineistoa. Hakija on käynnistänyt internetissä Zoice.fi nimisen verkkopalvelun, jota hyödynnettäisiin radiokanavan sisällön rakentamisessa. Hakemus sisältää innovatiivisia ratkaisuja musiikki- ja ohjelmistosisältöjen valinnan ohjaamisesta internet-palvelun avulla. Tezoma Solutions hakee toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 2 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 4, 3, 5 tai 7. Toimilupahakemusten muodostama kokonaisuus Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus Säädöstä käsitellään tarkemmin edellä kohdassa Sovellettavat säännökset. Toimiluvanhakijoiden hakemuksissaan esittämät ohjelmistokuvaukset tai formaatit ryhmitellään jäljempänä seuraavasti: Ryhmittelyn pohjana on hakemuksissa esitettyjen seikkojen pohjalta saatu käsitys siitä, että samaan ryhmään sijoitettujen ohjelmistojen keskinäiset erot eivät ole merkittäviä. Toisaalta eri ryhmien väliset erot voidaan arvioida merkittäviksi. Ohjelmistoja arvioidaan sen suhteen, mikä on suunnitellun ohjelmiston pääasiallinen kohderyhmä, musiikkityyli tai muu pääasiallinen sisältö. Swelcom, Pro Radio ja Uutisradio ovat hakeneet toimilupaa varsin laajaa kuuntelijaryhmää tavoittelevaan radiotoimintaan, jossa soitetaan aikuisille tai nuorille aikuisille suunnattua pop- ja rocknykymusiikkia ja johon sisältyy merkittävässä määrin uutis- tai ajankohtaisaineistoa. Harjoitettu radiotoiminta hyödyntäisi ensimmäisen taajuuskokonaisuuden korkealaatuista teknistä ja maantieteellistä peittoa. Tarkoituksena on palvella mahdollisimman laajaa kohderyhmää koko maassa. Pro Radio ja Tezoma Solutions puolestaan hakevat toimilupaa vastaavaan, mutta jonkin verran viihteellisempään radiotoimintaan. Tarkoituksen on kattaa laaja kohderyhmä merkittävässä osassa maata. NRJ, Swelcom ja Teljän Mediat ovat hakeneet toimilupaa naisille suunnatun radiotoiminnan harjoittamiseen. Radion tarkoitus on palvella erityisesti naiskuuntelijoita sekä musiikin (naisten suosimaa pop- ja rock-nykymusiikkia) että ohjelmistossa käsiteltävien aiheiden (esimerkiksi koti, perhe ja hyvinvointi) avulla. Alfator, Emmis, NRJ, Swelcom ja Pro Radio ovat hakeneet toimilupaa rock-musiikkia sisältävään radiotoimintaan. Radion tarkoitus on palvella erityisesti rockista kiinnostuneita kuuntelijoita, etupäässä miehiä, soittamalla laajasti rock-musiikin eri tyylejä sekä käsittelemällä kohderyhmää kiinnostavia aiheita (muun muassa urheilu ja musiikin erikoisohjelmat). NRJ, Pro Radio ja Trondisol ovat hakeneet toimilupaa pääasiassa nuorille suunnattuun radiotoimintaan. Radion tarkoitus on palvella nuorimpia kuuntelijaryhmiä tarjoamalla hittimusiikkia eli pinnalla olevaa suosittua kevyttä musiikkia ja kohderyhmän elämää lähellä olevia aiheita (esimerkiksi lifestyle, musiikki ja tapahtumat).

13 Metroradio on hakenut toimilupaa suomalaiseen pop-, rock- ja viihdemusiikkiin erikoistuneeseen radiotoimintaan. Radion tarkoituksena on palvella kaikenikäisiä suomalaisesta musiikista kiinnostuneita. Sävelradio ja Pro Radio ovat hakeneet toimilupaa iskelmä- ja vastaavan tyyppiseen musiikkiin keskittyneelle radiolle. Radion tarkoitus on palvella iskelmämusiikista kiinnostuneita kuuntelijoita viihteellisellä sisällöllä sekä uutis- ja ajankohtaisasioilla. Iskelmä käsitteenä on varsin yleisluontoinen ja kattaa monipuolisen valikoiman musiikki. Yleismerkityksessä iskelmällä tarkoitetaan yksinkertaista, helposti mieleen jäävää suosittua tanssi- tai laulusävelmää. NRJ on hakenut toimilupaa yli 50-vuotiaille kuuntelijoille suunnatulle radiolle. Radion tarkoitus on palvella erityisesti vanhempia kuuntelijoita sekä musiikin (populaarimusiikin klassikot) että ohjelmistossa käsiteltävien kohderyhmää kiinnostavien aiheiden avulla. Metroradio on hakenut toimilupaa erilaiseen rytmimusiikkiin keskittyvään radiotoimintaan. Radion tarkoituksena on palvella kaikenikäisiä rytmimusiikista (jazz-, soul-, funk- ja blues-musiikki sekä vastaavat musiikkilajit). Metroradio on hakenut toimilupaa klassisen musiikin radiolle. Radion tarkoituksena on palvella kaikenikäisiä klassisesta musiikista ja kulttuurista kiinnostuneita kuulijoita. Kristillinen Media on hakenut toimilupaa kristilliselle radiolle. Radion tarkoituksena on palvella kaikenikäisiä kristillisistä arvoista ja kristillisyydestä kiinnostuneita kuuntelijoita sekä musiikin (kristillisen arvomaailman mukainen ja hengellinen) että ohjelmistossa käsiteltävien kohderyhmää kiinnostavien aiheiden (muun muassa ajan ilmiöt, yhteiskunnalliset aiheet, perhe ja hengellisyys) välityksellä. Radio Satellite on hakenut toimilupaa venäjänkieliseen radiotoimintaan. Radion tarkoituksena on palvella Suomessa asuvia tai oleskelevia venäjänkielisiä kuuntelijoita sekä venäjänkielisestä ohjelmistosta kiinnostuneita muita kuuntelijoita. Radion ohjelmisto sisältää venäjänkielistä ja muuta musiikkia sekä kohderyhmää kiinnostavia uutis- ja ajankohtaisaineistoa sekä viihteellistä aineistoa. Valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan on taajuuksien käyttösuunnitelmassa varattu 10 taajuuskokonaisuutta. Tämä merkitsee, että asianomaiseen toimintaan voidaan myöntää enintään kymmenen toimilupaa. Koska kaikille edellä kuvatuille formaateilla ei toimilupaa ole mahdollista myöntää, tulee formaatteja arvioida suhteessa myönnettävistä toimiluvista muodostuvaan kokonaisuuteen ottaen huomioon sekä valtakunnallisesti että paikallisesti harjoitettava toiminta. Suurtehotaajuuksien käyttöön perustuvaa, teknisesti korkealaatuista ja lähes koko valtakunnan kattavaa verkkoja voidaan taajuuksien niukkuuden vuoksi rakentaa vain yksi. Tähän tarkoitukseen on varattu taajuuksien käyttösuunnitelmassa taajuuskokonaisuus 1. Tästä syystä on perusteltua, että tämän taajuuskokonaisuuden käyttöön oikeuttava toimilupa osoitetaan toimintaan, joka mahdollisimman yleisesti ja laajasti palvelee koko kuuluvuusalueen väestöä. Tällöin kysymykseen tulee esitetyistä formaateista varsin laajaa kuuntelijaryhmää tavoitteleva radiotoiminta, jossa soitetaan aikuisille suunnattua pop- ja rock-nykymusiikkia ja johon sisältyy merkittävässä määrin uutis- tai ajankohtaisaineistoa. Radiotoiminnan kilpailun tasapainon ja sitä kautta sananvapauden ja monipuolisuuden edistämiseksi on lisäksi tarkoituksenmukaista myöntää toimilupa myös vastaavantyyppiseen, mutta osin viihteellisempään radiotoimintaan taajuuskokonaisuudelle 2, jonka tekninen kattavuus on kuitenkin taajuuskokonaisuutta 1 heikompi. 13

14 Esitetyistä radioformaateista naisille ja nuorisolle suunnatut radiot sekä rock- ja kotimaiseen pop-, rock- ja viihdemusiikkiin perustuva radio lisäävät radiotarjonnan kokonaisuuden monimuotoisuutta. Kanavat täydentävät valtavirralle tarjottavien yleiskanavien tarjontaa. Vastaavantyyppisiä ohjelmistoja ei merkittävässä määrin ole tarjolla paikallisessa radiotoiminnassa. Täten on perusteltua, että näille formaateille myönnetään toimilupa. Myös iskelmä- ja sitä lähellä olevan musiikkiin keskittyvän radion sekä yli 50-vuotiaille suunnatun radion ohjelmistotarjonta lisäävät radiotarjonnan kokonaisuuden monimuotoisuutta jossakin määrin. Nämä kanavat täydentävät omalta osaltaan valtavirralle tarjottavien yleiskanavien tarjontaa. Vastaavantyyppistä asianomaista kohderyhmää palvelevia ohjelmistoja on kuitenkin tarjolla paikallisessa radiotoiminnassa koko maassa. Paikallisten radioiden ohjelmisto perustuu tyypillisesti tämän kohderyhmän palvelemiseen ja tarjoaa vastaavan tyyppistä musiikkisisältöä. Täten ei ole perusteltua, että näille formaateille myönnetään toimilupa. Esitetyistä radioformaateista rytmimusiikkiin ja klassiseen musiikkiin keskittyvät kanavat sekä kristillinen ja venäjänkielinen radio lisäävät radiotarjonnan kokonaisuuden monimuotoisuutta ja palvelevat erityisesti eritysryhmien tarpeita. Radiot ovat siten erikoistuneita, että niiden todellinen kohdeyleisö muodostuu varsin kapeaksi. Näillä radioilla on kuitenkin olennainen merkitys monipuolisuuden vahvistajana ja erityisryhmien tarpeiden turvaamisessa. Täten on perusteltua, että näille formaateille myönnetään toimilupa. Yleiset edellytykset Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan. Sovellettavaa säännöstä on tarkemmin selvitetty kohdassa Sovellettavat säännökset. Kaikkien hakijoiden voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja niillä on ilmeinen kyky toimiluvan mukaiseen toimintaan. Hakemusten vertailu Hakemusten vertailussa arvioidaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa esitettyjä seikkoja. Sovellettavaa säännöstä on tarkemmin selvitetty kohdassa Sovellettavat säännökset. Taajuuskokonaisuus 1 Toimilupaa varsin laajaa kuuntelijaryhmää tavoittelevaan radiotoimintaan, jossa soitetaan aikuisille suunnattua pop- ja rock-nykymusiikkia ja johon sisältyy merkittävässä määrin uutis- tai ajankohtaisohjelmistoa, ovat hakeneet Swelcom, Pro Radio ja Uutisradio. Hakijoista Pro Radio ja Uutisradio harjoittavat tällä hetkellä valtakunnallista tai siihen rinnastettavaa radiotoimintaa. Toimiluvan myöntämisellä Uutisradiolle ei olisi vaikutusta radiotoimialan omistusrakenteeseen nykytilaan verrattuna. Toimiluvan myöntäminen Pro Radiolle kaventaisi toimialan omistusrakennetta Uutisradion poistuessa radiomarkkinoilta, mikäli sen tytäryhtiöille ei myönnettäisi muita toimilupia. Swelcom olisi uusi toimija radiotoimialalla. Yhtiö harjoittaa nykyisin televisiotoimintaa ja on osa SanomaWSOY-konsernia. Samaan konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö harjoittaa nykyisin paikallista radiotoimintaa. Toimiluvan myöntäminen Swelcomille monipuolistaisi radiotoiminnan harjoittajien omistusrakennetta. Toisaalta uuden toimiluvan saaminen vahvistaisi konsernin asemaa suomalaisessa viestinnässä. 14

15 15 Ohjelmiston monipuolisuuden suhteen hakijoilla ei katsota olevan merkittäviä eroja. Hakemusten mukaan Pro Radion tavoittelema kohderyhmä on kattavin (20-60-vuotiaat), Uutisradion jonkin verran suppeampi (25-50-vuotiaat) ja Swelcomin kapein (25-44-vuotiaat). Uutisradion ja Swelcomin ohjelmisto sisältäisi musiikin ja juontojen ohella uutis- ja ajankohtaisasioita sekä muita toimitettuja juttuja. Pro Radion hakemus painottuu musiikista ja uutisista koostuvaan lähetysvirtaan siten, että uutispuhesisältöjen osuus olisi 65 prosenttia. Kohderyhmän kattavuuden ja sisällön monipuolisuuden valossa tarkasteltuna Uutisradion hakemus on jonkin verran muita parempi. Uusista hakijoista Swelcomin hakemus on Pro Radion hakemusta uskottavampi, mutta ei kuitenkaan yllä Uutisradion hakemuksessa esitetyn tasolle. Eritysryhmien tarpeiden huomioonottamisen suhteen kaikki hakijat ovat tasavertaisia. Edellä kerrotun ja erityisesti kohderyhmän kattavuuden ja sisältötarjonnan monipuolisuuden johdosta Uutisradion hakemuksen arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Tämän johdosta Uutisradiolle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 1. Taajuuskokonaisuus 2 Toimilupaa laajaa kuuntelijaryhmää tavoittelevaan radiotoimintaan, jossa soitetaan aikuisille suunnattua hitti-, pop- ja rock-nykymusiikkia ja johon sisältyy jonkin verran uutis- ja ajankohtaisohjelmistoa ovat hakeneet Pro Radio ja Tezoma Solutions. Pro Radio harjoittaa tällä hetkellä niin sanottua erikoisradiotoiminta että paikallista radiotoimintaa, eikä toimiluvan myöntämisellä olisi vaikutusta radiotoimialan omistusrakenteeseen nykytilaan verrattuna. Tezoma Solutionsilla ei ole aikaisempaa toimintaa radiomarkkinoilla. Toimiluvan myöntäminen monipuolistaisi radiotoimialan omistusrakennetta nykyisestä. Ohjelmiston monipuolisuuden suhteen hakijoilla ei katsota olevan merkittäviä eroja. Hakemusten mukaan Tezoma Solutionsin tavoittelema kohderyhmä on hivenen laajempi kuin Pro Radion, mutta sen ydinkohderyhmän muodostavat vuotiaat. Ohjelmiston sisällön suhteen hakijat ovat lähtökohtaisesti tasavertaiset. Tezoma Solutionsin hakemus sisältää innovatiivisia ratkaisuja musiikki- ja ohjelmistosisältöjen valinnan ohjaamisesta internet-palvelun avulla, ohjelmiston musiikkivalinnat noudattavat kohderyhmän musiikkivalintoja. Kokemuksia järjestelmän soveltuvuudesta toimiluvanmukaisessa radiotoiminnassa ei kuitenkaan ole. Koska hakemukset eivät olennaisesti eronneet toisistaan edellä esitetyllä tavalla, monipuolisuuden arvioimiseksi on tarkasteltava esitettyjen suunnitelmia kokonaisuudessaan. Pro Radion hakemus perustuu hakijan nykyisen radiokanavan (Kiss) toimintaan, vaikkakin hakijan tarkoituksena on mahdollisen uuden toimiluvan myötä uudistaa kanava. Kokonaisuutena arvioiden Pro Radion hakemus ja suunnitelma on Tezoma Solutionsin suunnitelmaa realistisempi ja uskottavampi. Tästä johtuen Pro Radiolla katsotaan olevan parhaimmat edellytykset monipuolisimman sisällön tuottamiseen. Eritysryhmien tarpeiden huomioonottamisen suhteen molemmat hakijat ovat tasavertaisia. Edellä kerrotun ja erityisesti sen johdosta, että Pro Radiolla katsotaan olevan Tezoma Solutionsia paremmat edellytykset monipuolisen sisällön tuottamiseen, Pro Radion hakemuksen arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Tämän johdosta Pro Radiolle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 2.

16 Taajuuskokonaisuus 3 16 Toimilupaa pääasiassa nuorille suunnattuun radiotoiminnan harjoittamiseen ovat hakeneet NRJ, Pro Radio ja Trondisol. Hakijoista NRJ ja Pro Radio harjoittavat nykyisin radiotoimintaa, eikä toimiluvan myöntämisellä näille olisi vaikutusta radiotoimialan omistusrakenteeseen nykytilaan verrattuna. Toimiluvanmyöntäminen Pro Radiolle vahvistaisi kuitenkin sen asemaa radiomarkkinoilla, koska sille myönnetään toimilupa taajuuskokonaisuudelle 2. Trondisol kuuluu konserniin, joka harjoittaa ravintolatoimintaa, eikä sillä ole aikaisempaa toimintaa radiotoiminnassa. Toimiluvan myöntäminen monipuolistaisi radiotoimialan omistusrakennetta nykyisestä. Hakemusten perusteella arvioituna hakijoilla on jonkin verran eroja ohjelmiston monipuolisuuden suhteen. Hakijoiden tavoittelema kohderyhmä on ikäryhmän suhteen jonkin verran erilainen; NRJ:n ohjelmiston kohderyhmä on 9-25-vuotiaat, Pro Radion 9-20-vuotiaat, Trondisolin kohderyhmä on vanhempi vuotiaat ydinkohderyhmän ollessa kuitenkin alle 25-vuotiaat. Kaikkien hakijoiden ohjelmistot sisältäisivät musiikin ja juontojen ohella tapahtumatiedottamista ja uutisia. NRJ:n ja Pro Radion musiikki koostuu suositusta nykymusiikista (hittimusiikki), Trondisolin puolestaan discomusiikista. NRJ:n ja Pro Radion ohjelmistot on selkeästi kohdennettu nuorimmalle kuuntelijaryhmälle, jolle suunnattua muuta tarjontaa ei ole. Tästä syystä niiden katsotaan edistävän monipuolisuutta Trondisolin ohjelmistoa paremmin. Arvioitaessa Pro Radion ja Trondisolin suunnittelemaa toimintaa kokonaisuudessaan hakemuksessa esitetyn pohjalta Pro Radion hakemus on Trondisolin hakemusta uskottavampi ja toteuttamiskelpoisempia, mutta ei yllä NRJ:n esittämälle tasolle. Eritysryhmien tarpeiden huomioonottamisen suhteen kaikki hakijat ovat tasavertaisia Edellä kerrotun ja erityisesti sen johdosta, että NRJ:llä katsotaan olevan muita hakijoita paremmat edellytykset monipuolisen sisällön tuottamiseen, NRJ:n hakemuksen arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Tämän johdosta NRJ:lle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 3. Taajuuskokonaisuus 4 Toimilupaa miehille suunnattuun rock-musiikkia sisältävään radiotoimintaa ovat hakeneet Alfator, Emmis, NRJ, Swelcom ja Pro Radio. Hakijoista NRJ ja Pro Radio harjoittavat nykyisin radiotoimintaa, eikä toimiluvan myöntämisellä näille olisi vaikutusta radiotoimialan omistusrakenteeseen nykytilaan verrattuna. Toimiluvan myöntäminen kuitenkin vahvistaisi yhtiöiden asemaa radiomarkkinoiden toimijana. Alfator on valtakunnallista radiotoimintaa harjoittavan Uutisradion uusi tytäryhtiö, jolla ei ole aikaisempaa toimintaa. Toimiluvan myöntämisellä yhtiölle ei olisi vaikutusta radiotoimialan omistusrakenteeseen nykytilaan verrattuna. Toimiluvan myöntäminen kuitenkin vahvistaisi konsernin, johon yhtiö kuuluu, asemaa radiomarkkinoiden toimijana. Swelcom olisi uusi toimija radiotoimialalla. Yhtiö harjoittaa nykyisin televisiotoimintaa ja on osa SanomaWSOY-konsernia. Samaan konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö harjoittaa nykyisin paikallista radiotoimintaa. Toimiluvan myöntäminen Swelcomille monipuolistaisi radiotoiminnan harjoittajien omistusrakennetta. Toisaalta uuden toimiluvan saaminen vahvistaisi konsernin asemaa suomalaisessa viestinnässä. Emmisillä ei ole aikaisempaa toimintaa Suomessa. Toimiluvan myöntäminen monipuolistaisi radiotoimialan omistusrakennetta nykyisestä. Hakemusten perusteella arvioituna hakijoilla ei ohjelmiston monipuolisuuden suhteen katsota olevan merkittäviä eroja. Hakijoiden tavoittelema kohderyhmä on ikäryhmän suhteen vain hieman erilainen. Emmisin kohderyhmä on ikäryhmän suhteen kapein ja Alfatorin laajin. Kaikkien hakijoiden ohjelmisto sisältäisi musiikin ja juontojen ohella uutis- ja ajankohtaisasioita sekä mahdollisesti muita toimitettuja juttuja. Emmisin ja NRJ:n ohjelmistot ovat musiikkipainotteisimmat, vähiten musiikkia sisältyisi Swelcomin ohjelmistoon.

17 17 Eritysryhmien tarpeiden huomioonottamisen Emmisin hakemus on muita parempi, koska hakija on esittänyt sisällyttävänsä ohjelmistoon ruotsinkieliset uutiset. Kaikki hakemukset tähtäävät uuden radiokanavan perustamiseen. Tästä johtuen haettua toimintaa voidaan arvioida vain hakijoiden esittämien suunnitelmien pohjalta. Vaikka hakemukset eivät olennaisesti eronneet toisistaan edellä esitetyllä tavalla, kokonaisuutena arvioiden Swelcomin hakemus ja suunnitelma oli kattavin, realistisin ja uskottavin. Tästä johtuen Swelcomilla katsotaan olevan parhaimmat edellytykset monipuolisimman sisällön tuottamiseen. Edellä kerrotun ja erityisesti sen johdosta, että Swelcomilla katsotaan olevan muita hakijoita paremmat edellytykset monipuolisen sisällön tuottamiseen, Swelcomin hakemuksen arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Tämän johdosta Swelcomille myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 4. Taajuuskokonaisuus 5 Toimilupaa suomalaiseen pop-, rock- ja viihdemusiikkiin erikoistuneelle radiolle on ainoana hakijana hakenut Metroradio. Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 5. Taajuuskokonaisuus 6 Toimilupaa naisille suunnatun radiotoiminnan harjoittamiseen ovat hakeneet NRJ, Swelcom ja Teljän Mediat. Hakijoista NRJ ja Teljän Media harjoittavat tällä hetkellä radiotoimintaa paikallisilla toimiluvilla. Toimiluvan myöntämisellä NRJ:lle ei olisi vaikutusta radiotoimialan omistusrakenteeseen nykytilaan verrattuna. Vaikka yhtiö nykyisin harjoittaa radiotoimintaa paikallisten toimilupien nojalla, voidaan hakija rinnastaa muihin valtakunnallisiin toimijoihin. Toimiluvan myöntäminen kuitenkin vahvistaisi NRJ:n asemaa radiomarkkinoiden toimijana, koska sille myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudella 3. Toimiluvan myöntäminen Teljän Medioille ei sinänsä monipuolistaisi toimialan omistusrakennetta, mutta toisi mukanaan uuden valtakunnallisen toimijan. Swelcom olisi uusi toimija radiotoimialalla. Yhtiö harjoittaa nykyisin televisiotoimintaa ja on osa SanomaWSOY-konsernia. Samaan konserniin kuuluva Sanoma Osakeyhtiö harjoittaa nykyisin paikallista radiotoimintaa. Toimiluvan myöntäminen Swelcomille monipuolistaisi radiotoiminnan harjoittajien omistusrakennetta. Toisaalta uuden toimiluvan saaminen vahvistaisi konsernin asemaa suomalaisessa viestinnässä. Hakemusten perusteella arvioituna hakijoilla ei ohjelmiston monipuolisuuden suhteen katsota olevan merkittäviä eroja. Hakijoiden tavoittelema kohderyhmä on ikäryhmän suhteen verrattain samanlainen; NRJ:llä aikuiset naiset, Swelcomilla vuotiaat naiset ja Teljän Medioilla yli 30- vuotiaat naiset. Kaikkien hakijoiden ohjelmisto sisältäisi musiikin ja juontojen ohella uutis- ja ajankohtaisasioita sekä muita toimitettuja juttuja. Swelcomin ohjelmisto sisältää eniten puhesisältöjä, vähiten puhesisältöjä olisi NRJ:n tarjoamassa ohjelmistossa. Haettu formaatti on kokonaan uusi suomalaisessa radiotoiminnassa. Tästä johtuen haettua toimintaa voidaan arvioida vain hakijoiden esittämien suunnitelmien pohjalta. Vaikka hakemukset eivät merkittävästi eronneet toisistaan edellä esitetyllä tavalla, kokonaisuutena arvioiden Swelcomin hakemus ja suunnitelma oli kattavin ja uskottavin. Tästä johtuen Swelcomilla katsotaan olevan parhaimmat edellytykset monipuolisimman sisällön tuottamiseen. Eritysryhmien tarpeiden huomioonottamisen suhteen kaikki hakijat ovat tasavertaisia

18 18 Edellä kerrotun ja erityisesti sen johdosta, että Swelcomilla katsotaan olevan muita hakijoita paremmat edellytykset monipuolisen sisällön tuottamiseen, Swelcomin hakemuksen arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa lueteltuja seikkoja. Tämän johdosta Swelcomille myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 6. Taajuuskokonaisuus 7 Toimilupaa erilaiseen rytmimusiikkiin erikoistuneelle radiolle on ainoana hakijana hakenut Metroradio. Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 7. Taajuuskokonaisuus 8 Toimilupaa klassisen musiikin radiolle on ainoana hakijana hakenut Metroradio. Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 8. Taajuuskokonaisuus 9 Toimilupaa kristilliselle radiolle on ainoana hakijana hakenut Kristillinen Media. Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 9. Taajuuskokonaisuus 10 Toimilupaa venäjänkieliselle radiolle on ainoan hakijana hakenut Radio Satellite. Hakijalle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 10. Muut hakemukset Toimilupaa yli 50-vuotiaille kuuntelijoille suunnatulle radiolle on hakenut NRJ. Toimilupaa iskelmämusiikkiin ja vastaavantyyppiseen musiikkiin keskittyneelle radiolle ovat hakeneet Sävelradio ja Pro Radio. Hakemukset hylätään, koska toimilupien myöntäminen hakijoiden esittämille formaateille ei ole perusteltua siten kuin edellä kohdassa Toimilupahakemusten muodostama kokonaisuus esitetään. Toimilupaehdot Päätökseen liitetään toimilupa, johon liitettävistä määräyksistä säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 11 :ssä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia. Päätöksen kohteena on valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman kohdassa 2.2 (Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö) mainitut taajuuskokonaisuudet. Taajuuskokonaisuuksien 4, 5, 7 ja 8 toimilupien toimilupamääräyksiin on sisällytetty määräys toimiluvanmukaisen toiminnan pääasiallisesta musiikkisisällöstä. Taajuuskokonaisuuksien 9 ja 10 toimilupien toimilupamääräyksiin on sisällytetty määräys toimiluvanmukaisen toiminnan pääasiallisesta asiasisällöstä. Pääasiallisella tarkoitetaan tässä yhteydessä merkittävää, esimerkiksi 60 prosen-

19 tin osuutta kaikesta soitetusta musiikista (4, 5, 7, ja 8) tai koko sisällöstä (9 ja 10). Taajuuskokonaisuuksien 1, 2, 3 ja 6 toimilupien määräyksiin puolestaan on sisällytetty määräys toimiluvanmukaisen toiminnan pääasiallisesta kohderyhmästä. Pääasiallisella kohderyhmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä kuuntelijaryhmää, joka muodostaa suhteellisesti suurimman osan kyseisen. kanavan kuuntelijoista tai kuuntelusta. Uutis- ja ajankohtaisaineistolla tarkoitetaan toimiluvissa toimituksellisen aineiston sellaisia puhesisältöjä, jotka ovat luonteeltaan uutisia, uutisluonteisia asiajuttuja, liikennetiedotuksia tai muutoin taustoittavat ajankohtaisia asioita. Toimituksellisella aineistolla tarkoitetaan radiolähetyksen ohjelmasisältöjä eli musiikin, puhesisältöjen ja muiden sisältöosuuksien muodostamaa kokonaisuutta. Mainonta ei ole toimituksellista aineistoa. Puhesisällöillä tarkoitetaan toimiluvissa ihmisen tuottamaa toimitettua puheosuutta, joka voi olla ilman taustaa tai puhuttu musiikkiesityksen päälle. Puhesisältönä ei kuitenkaan pidetä mainoksia, kanavatunnuksi tai vastaavaa sisältöä. Koska kyse on valtakunnallisesta tai siihen rinnastettavasta toiminnasta toimilupaan liitetään määräys, jonka mukaan luvanhaltijan on lähetettävä toimituksellinen sisältö ja siihen liittyvät mainokset kuuluvuusalueella samanaikaisesti ja samansisältöisenä. Radiotoimintaan taajuuskokonaisuudella 9 oikeuttavan toimiluvan suhteen tästä pääsäännöstä poiketaan, koska se on perusteltua hakijan toiminnan luonteen kannalta. Hakijan tarkoituksena on sisällyttää ohjelmistoon vähäisessä määrin paikallisten kristillisten yhteisöjen osuuksia. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan toimilupakausi voi olla enintään 10 vuotta. Ottaen huomioon teknisen kehityksen ja toimialankehitysvaiheen toimilupien voimassaoloajaksi on määritelty viisi vuotta eli PÄÄTÖKSEN LOPPUTULOS Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä olevista toimiluvista ilmenevin ehdoin seuraaville hakijoille seuraavasti. Muilta osin hakemukset hylätään. Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 liite 1 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 liite 2 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 7 liite 3 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 8 liite 4 NRJ Finland Oy Taajuuskokonaisuus 3 liite 5 Pro Radio Oy Taajuuskokonaisuus 2 liite 6 Radio Satellite Finland Oy Taajuuskokonaisuus 10 liite 7 Oy Suomen Uutisradio Ab Taajuuskokonaisuus 1 liite 8 Swelcom Oy Taajuuskokonaisuus 4 liite 9 Swelcom Oy Taajuuskokonaisuus 6 liite 10 Allekirjoitukset 19

20 LIITTEET Liite 1-10 Toimilupa Liite 11 Valitusosoitus 20

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 8 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT NRJ Finland Oy Pro Radio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa paikallisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 5 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 12 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Arctic Media Ky Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM71468/2010 HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Mediatakojat Oy Paikallisradio Ramona Oy PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 9 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 13 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 7 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy NRJ Finland Oy Perustettava yhtiö Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 3 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Oy Basso Media Ltd Järviradio Oy Kustannus Oy Kuva ja Sanatuotanto Laser Radio Limited

Lisätiedot

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti.

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti. LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 28.4.2016 Diaarinumero LVM/282/07/2016 HAKIJAT Finest Radio Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päätösehdotus Liite 2 1 (22) Viestintäpolitiikka / Viestintämarkkinat Tomi Lindholm 29.10.2013 LVM/902/07/2013 Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päivämäärä 31.10.2013

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Satakunta Huittisten Sanomalehti Oy Pori-Rauma (Huittinen 93,0 MHz, Harjavalta/Nakkila 100,4 MHz, Köyliö/Rauma 105,1 MHz) Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz)

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Pirkanmaa Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy Pro Radio Oy Pro Radio Oy Tampereen yliopisto Tampere (Kokemäki 98,0 MHz, Nokia 107,4 MHz,

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Etelä- ja Pohjois-Savo Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy Mikkeli (Savonlinna 96,7 MHz, Mikkeli 89,7 MHz) Pieksämäki (Pieksämäki 102,2 MHz)

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIO- TOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 30.9.2010 Diaarinumero 1659/07/2010 HAKIJAT Discovery Communications Europe

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 18.6.2009 Diaarinumero 124/35/2009 HAKIJAT BBC World News Limited Discovery Communications

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 14.12.2006 Diaarinumero 175/35/2006 HAKIJAT Artecho Oy Blue Media Oy C More Entertainment Oy

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4. 1 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4.2016 LVM/2124/07/2015 HAKIJA Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom)

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus 30.1.2014

Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Tilaisuuden avaus Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2013 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A LVM/2224/07/2015 HAKIJA Oy Suomen Uutisradio Ab, Y-tunnus 1042680-6 ASIAN TAUSTA JA HAKEMUS Ab Suomen Uutisradio Oy (jäljempänä Suomen Uutisradio

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Toimiluvanvarainen televisiotoiminta Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen Viestintäpolitiikan osasto, Viestintämarkkinat yksikkö kaisa.laitinen@mintc.fi 040

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi yhdeksän verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009 Radiovuosi 29 -tilaisuus 29..29 Ohjelma 8.3 Aamukahvi 9. Tilaisuuden avaus - KRT-ohjausryhmän PJ Heikki Peltonen 9. Radion kuuntelu Suomessa vuonna 28 - Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel Oy - Asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 1 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, toimitusjohtaja Petri Manninen, Radio Nova 9.10 Radion hyvä vuosi 2009 Toimitusjohtaja Lena Sandell,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle.

Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle. POSTITOIMILUPAHAKEMUS i Valtioneuvosto hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle. - Alueella on kaikkiaan noin 26 000 kotitaloutta, joista Vai'sinais-Suomen Tietojakelu

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta LVM 041:00/2007 Lausuntokokoelma Sisällysluettelo 1. FiCom

Lisätiedot

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (12) 30.6.2015 Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 B MPS 70 B 2 (12) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 1.1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HAKULOMAKE 1/10. Neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto

HAKULOMAKE 1/10. Neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto HAKULOMAKE 1/10 Hakemusten viimeinen palautuspäivä on 13.2.2015 klo 15.45, johon mennessä hakemusten tulee liitteineen olla perillä. Hakemukset ja sen liitteet palautetaan 4 kappaleena sen yliopiston psykologian

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri

Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010. Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri Tieteellisen neuvottelukunnan vierailu YLEssä 26.3.2010 Olli Pekka Heinonen YLE Asia ja Kulttuuri YLEn tekemät säästöt 2000 luvulla Tappio sisään: suurimmillaan n. 100 Me Kaupallisten maksamat toimilupamaksut

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajille 16,0 miljoonaa euroa 13.6.2013 Kesäkuun tilityksessä kotimaisille oikeudenomistajille maksetaan kaikkiaan Kotimaasta kerättyjä esityskorvauksia 12,4 miljoonaa

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153

2013/00153 1. SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 PÄÄTÖS 13.08.2013 2013/00153 SUOMEN RIISTAKESKUS Varsinais-Suomi Hadvalantie 8, 7 B 21500 Piikkiö 029 431 2001 Jarmo Laaksonen Telkkäkuja 8 23500 UUSIKAUPUNKI PÄÄTÖS Pvm Nro 13.08.2013 2013/00153 2013/00153 1 METSÄSTYSLAIN 10 :N MUKAINEN

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014

28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014 ESITTELYMUISTIO Opetustoimen ryhmän esimies Tuomo Laitila 28.2.2013 OSAAVA OHJELMAN MUKAISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIOAVUS- TUSPÄÄTÖKSET VUOSILLE 2013-2014 1. Säädökset ja ohjeet Aluehallintovirastoista

Lisätiedot

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä

HE 175/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä HE 175/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain :n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot