VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI"

Transkriptio

1 Liite 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Classicus Oy Family Channel Oy FutuVision Media Oy JPC Studiot Oy Kristillinen Media Oy Mediatakojat Oy Metroradio Finland Oy NRJ Finland Oy Ohjelma- ja tapahtumatoimisto Extra Viihde Oy OOO Center of New Technologies Oy Basso Media Ltd Oy Suomen Uutisradio Ab Radio KLF Oy Radio Satellite Finland Oy Sanoma Television Oy SBS Finland Oy Spin Group Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT Toimiluvat valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Classicus Oy Taajuuskokonaisuus 8 Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 7 NRJ Finland Oy Taajuuskokonaisuus 3 NRJ Finland Oy Taajuuuskokonaisuus 12 Oy Basso Media Ltd Taajuuskokonaisuus 11

2 Oy Suomen Uutisradio Ab Taajuuskokonaisuus 1 2 Radio Satellite Finland Oy Taajuuskokonaisuus 10 Sanoma Entertainment Finland Oy Taajuuskokonaisuus 4 Sanoma Entertainment Finland Oy Taajuuskokonaisuus 6 SBS Finland Oy Taajuuskokonaisuus 2 SISÄLLYS HAKIJAT PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ SISÄLLYS PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Johdanto Taajuuksien käyttösuunnitelma Asian käsittely Sovellettavat säännökset Hakemukset Toimilupahakemusten muodostama kokonaisuus Yleiset edellytykset Hakemusten vertailu Toimilupaehdot PÄÄTÖKSEN LOPPUTULOS LIITTEET Liite 1-12 Toimiluvat Liite 13 Valitusosoitus

3 3 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Johdanto Tällä päätöksellä myönnetään toimiluvat valtakunnalliseen radiotoimintaan maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa. Koska päätösten kohteen oleva radiotoiminta muodostaa kokonaisuuden, on hakemukset tarkoituksenmukaista käsitellä yhdessä. Taajuuksien käyttösuunnitelmaa koskevassa kohdassa kuvataan hakukierroksen perustana olevien taajuuksien käyttöön liittyvät seikat. Asian käsittelyä koskevassa osassa kuvataan hakumenettelyn eri vaiheet. Sovellettavia säännöksiä koskevassa osassa esitetään voimassa olevan lainsäädännön sisältö. Hakemuksia koskevassa osassa kuvataan tiivistetysti hakijaa ja hakemusten sisältöä sen perusteella, mitä hakija on hakuprosessin kuluessa esittänyt. Tämän jälkeen perustellaan ratkaisun lopputulos sekä toimilupaan liitettävät määräykset. Varsinaiset toimiluvat ovat päätöksen liitteinä. Taajuuksien käyttösuunnitelma Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan varatut taajuuskokonaisuudet on määritelty radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 6 a :n mukaisessa, liikenne- ja viestintäviraston antamassa asetuksessa radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta (1799/2009, myöhemmin taajuuksien käyttösuunnitelma). Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta käsittää taajuuksien käyttösuunnitelman 4 :ssä (Valtakunnallinen toimiluvanvarainen radiotoiminta) tarkoitetut taajuuskokonaisuudet. Valtakunnalliseen radiotoimintaan on varattu kaksitoista lähes koko valtakunnan tai merkittävän osan siitä kattavaa taajuuskokonaisuutta. Julistaessaan toimiluvat haettaviksi valtioneuvosto varasi mahdollisuuden tarvittaessa tarkistaa ja täsmentää taajuusalueiden käyttösuunnitelmaa ennen toimilupien myöntämistä. Valtioneuvosto tekee eräitä teknisiä tarkistuksia taajuusalueiden käyttösuunnitelmaan samanaikaisesti toimilupapäätösten kanssa, joiden tarkoitus on panna täytäntöön Viestintäviraston selvittämät taajuusmuutokset, joilla parannetaan radion kuuluvuutta. Toimiluvat haettavaksi julistettaessa uusia, käyttöönotettavia uusia valtakunnallisia taajuuskokonaisuuksia kutsuttiin kaupunkiverkoiksi (Kaupunkiverkko 1 ja 2). Muusta sääntelystä johtuen kaupunkiverkkoja on tarkoituksenmukaista käsitellä valtakunnallisina taajuuskokonaisuuksina, koska niiden kuuluvuusalueella asuu huomattava osa Suomen väestöstä. Tästä syystä niitä käsitellään tässä päätöksessä valtakunnallisen radiotoiminnan taajuuskokonaisuuksina 11 ja 12. Kyseiset taajuuskokonaisuudet sisällytetään taajuuksien käyttösuunnitelmaan tätä päätöstä vastaavalla tavalla.

4 Asian käsittely 4 Toimilupien julistaminen haettaviksi Toimiluvat julistettiin haettavaksi julkaisemalla sitä koskeva ilmoitus seuraavissa lehdissä: Virallinen lehti, Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti, Helsingin Sanoma, Hufvudstadsbladet, Turun Sanoma, Satakunnan Kansa, Aamulehti, Keskisuomalainen, Kaleva, Savon Sanoma ja Ilkka. Lisäksi hakuilmoitus ja lehti-ilmoituksissa mainittu lisätietoja koskeva ilmoitus julkaistiin ministeriön internet-sivuilla Hakuaika päättyi Toimilupailmoituksessa annetut tiedot Toimilupa koskevassa ilmoituksessa haettavina olleista toimiluvista annettiin muun ohessa seuraavat tiedot: Valtioneuvosto myöntää toimiluvat televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 :n nojalla ja lain 10 :ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Jos hakijoita on useita, lupa myönnetään sille hakijalle, jonka toiminta parhaiten edistää televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitettuja seikkoja. Myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee asianomaisella alueella harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet. Toimilupia myöntäessään valtioneuvosto ottaa huomioon myös perustuslakivaliokunnan televisio- ja radiotoimintaan koskevaan hallituksen esitykseen (HE 34/1998) antaman lausunnon (PeVL 19/1998). Lausunnossa kiinnitettiin huomiota muun muassa sananvapauden toteutumisen varmistamiseen estämällä viestinnän keskittymistä ja myöntämällä toimilupia usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 12 :n mukaan toimiluvat voidaan myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi. Haettavana olevat toimiluvat myönnettäisiin lupakaudeksi, joka alkaa ja päättyy Myönnettäviin toimilupiin sisällytetään taajuuksien käyttösuunnitelman mukaiset taajuuskokonaisuudet, joilla toimintaa voidaan harjoittaa. Toimilupiin on tarkoitus sisällyttää määräys, jolla määritellään harjoitettavan radiotoiminnan luonne tai formaatti. Toimilupiin sisällytetään myös määräys, jonka mukaan ohjelmistojen tulee pääsääntöisesti kuulua samanaikaisesti ja samansisältöisinä kaikista lähettimistä. Lisäksi toimiluvassa voidaan antaa määräyksiä muun muassa puhesisältöjen ja paikallisten ohjelmien määrästä. Toimilupailmoituksessa pyydetyt tiedot Toimilupailmoituksen mukaan hakemuksessa tuli esittää hakulomakkeella seuraavat tiedot: 1. hakijan yhteystiedot 2. haettu ensisijainen taajuuskokonaisuus vaihtoehtoineen 3. kuvaus suunnitellusta ohjelmistosta 4. kuvaus suunnitelluista uutislähetyksistä 5. kuvaus suunnitelluista paikallisista puhesisällöistä 6. pääasiallinen kohderyhmä Lisäksi hakemukseen tuli liittää seuraavat tiedot: 1. suunnitelma ohjelmistojen jakelun järjestämisestä ja toiminnan käynnistämisen aikataulu

5 2. arvio toiminnan vaatimista investoinneista ja niiden rahoituksesta 3. arvio liiketoiminnan ja kuuntelijamäärien tai -osuuksien kehityksestä 4. muut toimiluvan edellytyksiä arvioitaessa tarvittavat tiedot 5. selvitys hakijan omistussuhteista 6. kaupparekisteriote tai vastaava selvitys hakijasta 7. jäljennös hakijan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä 8. tilintarkastajien lausunto hakijan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta. 5 Sovellettavat säädökset Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 :n mukaan radiotoiminnan harjoittamiseen viestintämarkkinalain (393/2003) 2 :ssä tarkoitetussa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on haettava valtioneuvostolta toimilupa. Lain 9 :n mukaan toimiluvan julistaa haettavaksi ja myöntää valtioneuvosto. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentin mukaan julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään toimilupia toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon asianomaisella alueella harjoitettava televisio- ja radiotoiminta kokonaisuudessaan ja pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä yleisön erityisryhmien tarpeet. Lain 10 :n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan. Lain 11 :n mukaan toimilupaviranomaisella on oikeus antaa toimilupiin liittyviä ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain edellytysharkinta tapahtuu kahdessa päävaiheessa jotka ovat luonteeltaan osin erilaisia. Lain 10 :n 2 momentin nojalla ratkaistaan ensin hakijan yleinen kelpoisuus harjoittaa radiotoimintaa. Jos hakija ei täytä näitä edellytyksiä, hakemus hylätään tällä perusteella. Lain 10 :n 1 momentissa säädettyjä seikkoja ei silloin harkita. Hakemus voidaan hylätä 10 :n 2 momentin nojalla silloinkin, kun hakijoita on vain yksi. Sääntelyn tarkoituksena on estää toimiluvan myöntäminen hakijalle, jolla ei ole esitetyn selvityksen perusteella lainkaan edellytyksiä hoitaa asianmukaisesti radiotoimintaa. Jos hakija täyttää tai hakijat täyttävät lain 10 :n 2 momentin mukaiset edellytykset, on hakemuksia arvioitava lain 10 :n 1 momentissa säädettyjen seikkojen kannalta. Lain 10 :n 2 momentissa edellytetään vakavaraisuutta ja ilmeistä kykyä harjoittaa säännöllistä toimiluvanmukaista radiotoimintaa. Toimilupaviranomaisen tulee esitetyn selvityksen perusteella voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Toimiluvan hakijaa on pidettävä vakavaraisena, jos asiakirjoista ei muuta ilmene. Arvioitaessa hakijan taloudellisten voimavarojen riittävyyttä on otettava huomioon muiden seikkojen ohessa toiminnan laatu ja laajuus. Taloudellisilla voimavaroilla tarkoitetaan säännöksessä hakijan omien varojen lisäksi myös hakijan mahdollisuuksia saada ulkopuolista rahoitusta. Olennaista asiaa ratkaistaessa ovat hakijan esittämät suunnitelmat ja selvitykset sekä erityisesti arvio niiden uskottavuudesta. Arvioon saattavat vaikuttaa hakijan maksuvalmiuden lisäksi esimerkiksi tiedot hakijan luottokelpoisuudesta sekä myönnettävän toimiluvan hakijan taloudellista asemaa pa-

6 rantava vaikutus sekä toimiluvan mahdollistaman toiminnan aikanaan tuoma tulorahoitus. Arvioon sisältyy epävarmuustekijöitä ja säännöstä on sovellettava tämän vuoksi varovaisesti. Säännöksen merkitys vaihtelee käytännössä tapauskohtaisesti. Jos hakijana on uusi yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radio- tai muuta toimintaa, edellytyksen täyttyminen on tutkittava huolellisesti. Alalla pitkään toimineen yhtiön osalta edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, jos mitään erityisiä syitä epäillä taloudellisten voimavarojen riittävyyttä ei ilmene. Lain 10 :n 1 momentissa on säännös, jonka ohjaamana yleiset edellytykset täyttäneistä hakijoista valitaan tilanteesta riippuen joko yksi tai useampi hakija, jolle toimilupa myönnetään. Valintatapa on luonteeltaan kilpailu, jossa hakijat asetetaan säännöksessä esitettyjen seikkojen avulla paremmuusjärjestykseen. Lain 10 :n 1 momentissa lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus korostuu valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa, jossa on mahdollista myöntää toimilupia usealle erityyppiselle radiolle. Lisäksi valtakunnallisessa toiminnassa on laajan väestöpeiton ansiosta mahdollista kohdentaa radion pääasiallinen kohderyhmä tarkemmin tai muutoin määritellä yksilöidympi radiotoiminnan formaatti. Formaatilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tarjotun sisältöpalvelun (radiokanavan) ja sen esitystapojen kuvausta. Formaatin määrittelyllä on tarkoitus kuvata harjoitetun radiotoiminnan sisältöä, muotoa ja esitystapaa. Tässä yhteydessä määrittely voi tapahtua pääasiallisesti soitetun musiikin, pääasiallisen kohderyhmän tai pääasiallisen sisällön kautta. Valtioneuvosto ei julistaessaan toimilupia haettavaksi valtakunnalliseen ja siihen rinnastettavaan radiotoimintaan määritellyt formaatteja, joille toimilupia myönnetään, vaan hakijat voivat esittää valtioneuvostolle harkittavaksi parhaaksi katsomiaan sisältökuvauksia. Mikäli erilaisia formaatteja on enemmän kuin jaettavaan olevia toimilupia (taajuuskokonaisuuksia), on ensin arvioitava, mitkä formaatit edistäisivät sellaisen kokonaisuuden syntymistä, joka edistää sananvapautta ja turvaa monipuolisuuden ja erityisryhmien tarpeet. Tämän jälkeen tulee tehtäväksi vertailu samaa sisältöä tarjoavien toimiluvanhakijoiden kesken. Toimilupaan liitettävä taajuuskokonaisuus määräytyy tämän jälkeen sen mukaan, mitä taajuuskokonaisuutta toimiluvan saaja on ensisijaisesti hakenut. Lain 10 :n 1 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen. Sanavapauden edistäminen on käsitteenä varsin yleisluontoinen. Toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain esitöissä on todettu, että toimilupia myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sananvapautta. Toimilupia myönnettäessä tulee pyrkiä radiotoimilupien myöntämiseen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana kokonaisuutta. Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja erityisryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä. Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on myös itsenäinen merkitys. 6

7 7 Valtakunnallisessa toiminnassa ohjelmistotarjonnan monipuolisuus muodostuu ensinnäkin siitä, että tarjolla on mahdollisimman monta sisällöltään erilaista ja eri kohderyhmiä palvelevaa radioohjelmistoa. Koska käytettävissä olevia taajuuskokonaisuuksia on niukasti suhteessa hakemuksien määrään, ei ole tarkoituksenmukaista myöntää useita toimilupia tiettyyn rajattuun kohderyhmään tai musiikkityyliin keskittyvään toimintaan. Verrattaessa lähtökohtaisesti samanlaista ohjelmistoformaattia tarjoavien hakemuksia keskenään tulee puolestaan arvioitavaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus esimerkiksi soitetun musiikin tai puheosuuksien sisällön suhteen. Myös paikallisella tasolla lähtökohta on pääpiirteissään sama. Lähtökohtaisesti harkinnassa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Jos hakijana on yhteisö, joka ei ole aiemmin harjoittanut radiotoimintaa suomalaisilla radiomarkkinoilla, hakemusta tulee tarkastella kokonaisuutena sen suhteen, miten hyvät edellytykset hakijalla on monipuolisuutta turvaavan radiotoiminnan harjoittamiseen. Hakemuksen kokonaisuutta arvioidaan myös silloin, jos tarkoituksena on käynnistää uusi radio. Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vähemmistöjä, joiden etu ei välttämättä tule turvatuksi pelkästään esimerkiksi kilpailun avulla. Toimiluvanvaraisessa radiotoiminnassa erityisryhmien merkitys ei ole erityisen korostunut ja sen on osin päällekkäinen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden kanssa. Toimilupaviranomaisella on oikeus liittää toimilupiin määräyksiä televisio- ja radiotoimintalain 11 :n mukaisesti. Ohjelmistojen sisältöjä koskevissa määräyksissä kiinnitetään huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös toiminnan taloudelliset edellytykset. Toimilupamääräyksillä edistetään lain 10 :n 1 momentin mukaisten seikkojen toteutumista. Toimilupamääräyksiä asetettaessa otetaan huomioon myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä 27/2005 vp esitetty lausuma, joka sisältyi eduskunnan vastaukseen televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta HE 82/2005 vp. Lausuman mukaan valtioneuvoston uusia toimilupia myöntäessään tulee huolehtia siitä, että toimilupamääräykset ovat niin selkeitä ja täsmällisiä, että ne ohjaavat tehokkaasti toimiluvanhaltijan harjoittamaa toimintaa. Hakemukset Classicus Oy Classicus Oy on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan klassisen musiikin radiokanavan (Rondo FM) toiminnan jatkamiseen. Rondo FM on länsimaisesta taidemusiikista kiinnostuneille tarkoitettu radio. Musiikkivalikoima koostuu muun muassa vanhasta musiikista, kamarimusiikista, uudesta musiikista, oopperataiteesta, kansanmusiikista ja jazzista. Ohjelmistoon kuuluvat myös konserttinauhoitukset. Rondo FM on tehnyt yhteistyötä muun muassa Sibelius-Akatemian ja Helsingin kaupunginorkesterin kanssa ja konserttien radiointeja on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Puhesisällöissä käsitellään monipuolisesti erilaisia taiteen ja kulttuurin ilmiöitä, muun muassa teatteriin, oopperaan, kuvataiteeseen ja muotoiluun liittyviä asioita. Classicus Oy on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 8 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 2. Classicus Oy:n omistaa kokonaisuudessaan yksityishenkilö. (Harri Valkonen) Family Channel Oy

8 8 Family Channel on hakenut toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavaan radiotoiminnan harjoittamiseksi perustaakseen uuden radion (SuomiRadio). Radio olisi kaupallinen puheradio. Kanavan musiikkiprofiili tukisi puheohjelmistoa. Musiikkitarjonta olisi oldies-tyyppistä ja koostuisi suosikkikappaleista vuosien varrelta. Lisäksi radio olisi tapahtumaradio ja se olisi läsnä erilaisissa yleisötapahtumissa ja välittäisi niitä kuuntelijoille. Ohjelmistoon kuuluisi myös uutisia sekä sää- ja liikenneraportteja. Radion kohderyhmä olisi vuotiaat. Family Channel on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 5 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 2, 3, 6, 4, 9 ja 7. Hakijalla on toimilupa maanpäällisiin televisiolähetyksiin kanavanipussa A (SuomiTV). Tämän lisäksi hakijalla on HD-toimilupa maksullisen nuorten televisiokanavan lähettämisen kanavanipuissa VHF A tai VHF B. Family Channel Oy:n osakekannasta suurin osa (65,8 %) on kanadalaisen Ontario Inc - nimisen yrityksen hallussa. FutuVision Media Oy FutuVision Media Oy on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoiminnan harjoittamiseksi monikulttuuriselle radiokanavalle (Radio Asia). Radio Asia kuuluu tällä hetkellä Helsingissä ja Tampereella teknisillä luvilla sekä internetissä. Ohjelmia ja uutisia toimitettaisiin myös muilla kuin suomen kielellä muun muassa ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi ja kiinaksi. Radiokonseptin tavoitteena on sulauttaa Suomessa vaikuttavat eri kielikulttuurit keskenään, keskustelemaan ennakkoluulottomasti ja kaatamaan kielistä rakentuvat raja-aidat. Radio Asia haluaisi olla globaali kaupunkiradio ja interaktiivinen foorumi suomalaisille, vähemmistöille ja maahanmuuttajille. Musiikki olisi valtavirrasta poikkeavaa, mutta tuttua, pääasiassa lukujen hittejä, ja muun muassa klassista rockia, countrya ja bluesia. FutuVision Media Oy on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 2 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 1. FutuVision Media Oy:n osakekannasta suurimman osan (90 %) omistaa Futuvision Holding. JPC-Studiot Oy JPC-Studiot Oy on hakenut toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavaan radiotoiminnan harjoittamiseksi perustaakseen uuden radion (Radio FUN). Radio FUN olisi yhteisöllinen radiokanava kotimaisen musiikin ystäville ja tekijöille. Radion kohderyhmää ovat vuotiaat. Ohjelmistossa painottuisivat myös monikulttuuriset ja koko Suomea käsittelevät asiat. Osa uutislähetyksistä tarjottaisiin englanninkielisinä. Musiikkivalikoima koostuisi pääasiassa popista, rockista, indie- ja populäärimusiikista. Tarkoituksena olisi tehdä yhteistyötä Mikseri.net -nimisen musiikkiyhteisön kanssa ja tarjota nouseville kotimaisille artisteille näkyvyyttä. JPC-Studiot Oy on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 2 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 3, 5, 6 ja 7. JPC Studiot Oy:n osakekanta jakautuu Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy:n, Lempäälän-Vesilahden Sanoma Oy:n, Ikaalinen Oy:n, Ikaalisten Parkanon Puhelin Oy:n ja Pohjanmaan Puhelin Oy:n kesken. Kristillinen Media Oy Kristillinen Media on hakenut toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan kristillisen radiokanavan (Radio Dei) toiminnan jatkamiseen. Radio Dei on kristillisistä sisäl-

9 löistä kiinnostuneille tarkoitettu radio. Musiikkivalikoima koostuu hengellisestä musiikista ja kristillisen maailmankuvan kanssa sovussa olevasta musiikista. Puhesisällöissä käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä monipuolisesti. Ohjelmistossa on osittain myös paikallista lähetysaikaa ja radiointeja eri seurakuntien tilaisuuksista. Kristillinen Media on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 9 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 4. Kristillinen Media Oy on myös hakenut toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi perustaakseen uuden radion. Radio olisi suunnattu vuotiaille. Radion tarkoituksena olisi huomioida nuorten syvällisempi keskustelu, innostaminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja heidän omien teostensa esittelyyn. Radio tekisi yhteistyötä muun muassa seurakuntien, partioiden ja eri oppilaitosten kanssa. Tavoitteena olisi saada kanavalle mahdollisimman paljon nuorten itsensä tekemää ohjelmaa ja musiikkia. Kristillinen Media Oy on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 2 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 1. Kristillisen Median osakkeista 60 prosenttia omistaa hakijayhtiön toimitusjohtaja Kirsi Rostamo ja loput hänen perheyhtiönsä Rolate Oy. Mediatakojat Oy Mediatakojat Oy on hakenut toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavaan radiotoiminnan harjoittamiseksi perustaakseen uuden radion (Radio Music). Kanava olisi tarkoitettu kuuntelijoille, jotka haluavat keskittyä pääsääntöisesti musiikkiin ilman turhaa puhetta. Kanavan kohderyhmän muodostaisivat vuotiaat. Kanavan puhesisällöt keskittyisivät musiikin käsittelyyn ja musiikkiohjelmiin. Pääasiallinen musiikkisisältö olisi niin kotimaista kuin ulkomaista populaarimusiikkia laajasti edustettuna mukana siis myös rockia ja jazzia. Tavoitteena olisi soittaa uutta musiikkia ja artistien useampien kappaleiden huomioiminen albumilta. Mediatakojat Oy on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 2 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 1. Mediatakojat Oy:n osakkeista 36 % omistaa hakijayhtiön toimitusjohtaja Sampsa Jolma. Lisäksi hakijayhtiön hallitukset jäsenet Jyri Kuusela ja Jari Koskinen omistavat Mediatakojat Oy:n osakkeista 32 % kumpikin. Metroradio Finland Oy Metroradio on hakenut kolmea toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan. Metroradio on hakenut toimilupaa rytmimusiikin erikoiskanavan (Groove FM) toiminnan jatkamiseen. Groove FM on rytmimusiikista (jazz, soul, funk ja vastaavat musiikkilajit) kiinnostuneille kohdennettu kanava. Ohjelmisto sisältää musiikkia sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmia ja käsittelee muun muassa kulttuuriin liittyviä asioita. Metroradio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 2 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 6 tai 7. Metroradio on hakenut toimilupaa pääasiassa suomalaista pop-, rock- ja viihdemusiikkia soittavan kanavan (SuomiPOP) toiminnan jatkamiseksi. SuomiPOP on suomalaiseen musiikkiin, populaarikulttuuriin, ajankohtaisaiheisiin ja uutisiin keskittynyt radioasema. Metroradio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 1 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 5. 9

10 Metroradio on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden urheilupainotteisen kanavan (Legenda FM). Kanava tarjoaisi urheilu- ja liikuntapainotteista puhesisältöä sekä populaarimusiikkia vuosilta Metroradio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 3 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 4 tai kaupunkiverkkoon 1. Lisäksi Metroradio on jättänyt hakemuksen paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Helsingin seudulla. Metroradion Finland Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Yhdysvalloissa rekisteröity yhtiö Metro Radio Inc. LLC, jonka puolestaan omistaa kokonaan Irlannissa rekisteröity yhtiö Communicorp Group Ltd. NRJ Finland Oy NRJ on hakenut kahta toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi. NRJ on hakenut toimilupaa nuorisolle tarkoitetun hittimusiikkikanavan (Radio Energy) toiminnan jatkamiseen. Energy on alle 30-vuotiaille suunnattu hittimusiikkiradio, jonka ohjelmisto koostuu pääasiassa uudesta tai uudehkosta hittimusiikista (pop-, rock-, r n b-, dance- ja hiphop-musiikki) ja musiikin lomassa olevista puheosuuksista. NRJ on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 3 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 1. NRJ on hakenut toimilupaa pääasiassa yli 50-vuotiaille suunnatun, 50-, 60- ja 70-luvun musiikkia soittavan kanavan toiminnan jatkamiseen. Kanavalle myönnettiin syksyllä 2010 toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Helsingin seudulla. Kanavan puhesisältö koostuisi pääasiassa uutisista ja kohderyhmää kiinnostavista aihealueista kuten hyvinvointi, talous, kulttuuri, harrastukset ja matkailu. NRJ on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 1 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 2. NRJ:n omistaa kokonaisuudessaan ranskalainen NRJ Group S.A. Ohjelma- ja tapahtumatoimisto Extra Viihde Oy Ohjelma- ja tapahtumatoimisto Extra Viihde Oy on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden, pääasiassa yli 45-vuotiaille suunnatun kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia soittavan radiokanavan. Haettavan kanavan sisältö olisi pitkälti samanlainen kuin lyhytaikaisilla luvilla kesinä 2009 ja 2010 toimineen Lomaradion. Kanava sisältäisi muun muassa artistien haastatteluja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Extra Viihde Oy on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 1 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 2. Extra Viihde Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Magnum Music Oy, jonka puolestaan omistavat yksityishenkilöt. 10 OOO Center of New Technologies OOO Center of New Technologies on hakenut toimilupaa käynnistääkseen uuden venäjänkielisen radiokanavan (Dorozhnoe Radio eli Liikenneradio). Radiokanava on toiminut Itä-Suomen alueella ja pääkaupunkiseudulla lyhytaikaisilla luvilla. Kanavan musiikkitarjonta koostuisi pääasiassa venäläisestä musiikista ja puhesisältöinä olisivat muun muassa kulttuuri- ja ajankohtaiset aiheet, uutiset

11 ja liikenneinformaatio. Kanava on suunnattu lähinnä Suomen venäjänkieliselle väestölle sekä alueen venäläisille matkailijoille. Toimilupaa on haettu taajuuskokonaisuudelle 10. OOO Center of New Technologies -yhtiön osakekannasta 50 % omistaa Boris Petrov ja Andrej Danilov ja Sergej Yamshikov omistavat molemmat 25 %. OOO Center of New Technologies omistaa lisäksi osakkeita useissa venäläisissä mediayrityksissä. Oy Basso Media Ltd Basso on hakenut toimilupaa pääasiassa vuotiaille suunnatun kanavan (Basso) toiminnan jatkamiseen. Kanava on yhteisöpohjainen radiokanava, jonka juuret ovat dj- ja klubikulttuurissa. Puhesisältöjen suhteen kanava on jatkuvasti muovautuva ja nopealiikkeinen, ja puhesisällöt rakentuvatkin osittain kuuntelijakunnassa syntyvien ilmiöiden, persoonallisuuksien ja tapahtumien varaan. Basso on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 1 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 2. Edelleen vaihtoehtoisesti kaupunkiverkoille Basso on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Helsingin seudulla. Basson osakkeista suurimman osan (n. 90 %) omistaa pääomasijoittaja Jacob Ehrnrooth. Yhtiön perustaneet Jan Zapasnik ja Raine Ruoppa omistavat kumpikin noin 5 % yhtiön osakkeista. Oy Suomen Uutisradio Ab Uutisradio on hakenut kahta toimilupaa valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi. Suomen Uutisradio on hakenut toimilupaa valtakunnallisen toimiluvan nojalla toimivan Radio Novan toiminnan jatkamiseen. Radio Nova on vuotiaille suunnattu radiokanava, joka sisältää aikuisväestölle kohdennettua Adult Contemporary populaarimusiikkia, uutuusmusiikista aina luvulle asti. Kanavan puhesisältöinä on uutis- ja ajankohtaissisältöjä sekä viihteellistä aineistoa. Toimitettu sisältö painottuu voimakkaasti uutis- ja ajankohtaisohjelmiin. Hakemuksen mukaan hakijalla on uutistoimintaa varten käytössään laaja kansainvälinen avustajaverkosto sekä MTV 3:n uutistoimitus. Suomen Uutisradio on hakenut toimilupaa taajuuskokonaisuudelle 1. Suomen Uutisradio on hakenut toimilupaa pääasiassa vuotiaille suunnatun kanavan (Classic Hits) perustamiseksi. Kanava soittaisi pop- ja rock-musiikkia 50- ja 60-luvulta lähtien aina nykypäivään asti. Kanava olisi suunnattu ns. suurille ikäluokille, ja sen pääkohderyhmänä olisivat miehet. Puhesisällöissä painottuisivat uutisohjelmat, musiikin erikoisohjelmat ja liikenneseuranta. Uutisradio on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 6 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 7. Suomen Uutisradiosta MTV Oy omistaa 28 prosenttia ja Alexpress Oy 20 prosenttia. Loppuosuus jakautuu tasan MTV Tekniikka Oy:n, Oy:n, Suomen Kansallisviestintä Oy:n, Suomen Radioviestintä Oy:n ja Special-Hopea Oy Suomen kesken. Uutisradio puolestaan omistaa Suomen sävelradio Oy:n kokonaisuudessaan. Tytäryhtiöllä ei hakemuksen mukaan ole liiketoimintaa. Radio KLF Oy Radio KLF Oy hakee toimilupaa väliaikaisilla luvilla toimivan elektronisen tanssimusiikin ja klubikulttuurin ystäville suunnatun kanavan (KLF) toiminnan jatkamiseen. Kanavan ympärille on rakentunut muuta toimintaa klubi- ja artisti-iltoineen. Kanavan soittaisi pääasiassa dancea, housea, teknoa, trancea ja eurodancea. Puhesisällöt liittyisivät kanavan genreen, ajan ilmiöihin sekä musiikkilajin tulevaisuuteen. Myös suorat lähetykset erilaisista yleisötapahtumista kuuluvat kanavan ohjelmis- 11

12 toon. KLF on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 1 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 2. KLF:n omistaa kokonaisuudessaa Lease Deal Oy. Lease Deal Oy:n puolestaan omistaa sen toimiva johto; Timo Nieminen 80 %, Olli Lassila 10 % ja Sampsa Luomaniemi 10 %. Radio Satellite Finland Oy Radio Satellite Finland Oy on hakenut toimilupaa venäjänkielisen kanavan (Radio Sputnik) toiminnan jatkamiseen. Kanava soittaa pääasiassa venäläistä rock-, pop-, folk-rok- ja dance-musiikkia. Kanavan kohderyhmänä on maan venäjänkielinen väestö sekä matkailijat. Kanavan puhesisältöinä on uutislähetyksiä sekä muun muassa ruokaan, terveyteen, kauneuteen, venäjän kieleen ja matkailuun. Ohjelmistossa on myös lastenohjelmia ja kirkollisia ohjelmia sekä tiedotteita liittyen tapahtumiin, rajajonotilanteisiin ja ostosmahdollisuuksiin. Toimilupaa on haettu taajuuskokonaisuudelle 10. Radio Satelliten osakkeista 70 prosenttia omistaa Sergey Arhipov ja loput Maksim Ivanov. Sanoma Television Oy Sanoma Television Oy (myöhemmin Sanoma) on jättänyt neljä hakemusta valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseen. Sanoma on hakenut toimilupaa pääasiassa vuotiaille naisille suunnatun kanavan (Aalto) toiminnan jatkamiseen. Kanavan tavoitteena on luoda jatkuvasti uusia puheenaiheita ja olla aktiivisesti mukana kohderyhmää kiinnostavissa keskusteluissa. Puheen pääpaino on fiksussa sisällössä huumorilla höystettynä. Ohjelmistossa on vierailuja ja haastatteluja ja käsiteltävät aihepiirit yhteiskunnallisia ja kiinnostavia ajan ilmiöitä ja henkilöitä. Kanavan musiikki elää kohderyhmän makujen mukana. Kanava ei soita hetken hittejä vaan kaikkien aikojen suurimpia kappaleita ja ajatonta suomalaista ja ulkomaista pop- ja rock-musiikkia. Sanoma on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 6 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 2 tai 3. Sanoma on hakenut toimilupaa pääasiassa rockmusiikkia soittavan kanavan (Rock) toiminnan jatkamiseen. Kanavan puhesisällöt koostuvat rock-musiikkiin liittyvistä ilmiöistä, tapahtumista, persoonista, historiasta ja nykypäivästä. Kanavalla tarjotaan musiikin erityisohjelmia ja musiikkihistoriikkeja. Soitettava musiikki on pääasiassa rockia, uutuuksista klassikoihin. Sanoma on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 4 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 2 tai 3. Sanoma on hakenut valtakunnallista toimilupaa perustaakseen uuden radion (Tori). Kanavan toiminta perustuisi vahvasti yhteisöllisyyteen. Kanava olisi vuorovaikutteinen kanava, joka yhdistäisi kuluttajien osallistumisen, interaktiivisuuden, sosiaalisen median ja online-palvelut. Kuulijat voisivat vaikuttaa kanavan sisältöön ja musiikkivalintoihin. Soitettavia musiikkityylejä ovat viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana tehty pop, iskelmä ja rock. Sanoma on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 2 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 3 tai 5. Sanoma on jättänyt hakemuksen myös vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 7, mutta tämä hakemus tuli hakuajan päättymisen jälkeen. Tästä syystä hakemusta taajuuskokonaisuudelle 7 ei oteta huomioon. Hakijan tarkoituksena on lisäksi perustaa uusi pääasiassa suomalaiseen musiikkiin ja suomalaiseen kulttuuriin keskittynyt radiokanava (Nousu). Kanavan musiikki olisi monipuolista kotimaista musiikkia. Lisäksi kuuntelijoille tarjottaisiin toimituksellista sisältöä, musiikin ympärille tehtyjä erikoisohjelmia sekä kotimaisen musiikin tekijöitä ja erilaisia tapahtumia. Puhesisällöissä olisi myös 12

13 urheilua, uutisia ja ajan ilmiöitä. Sanoma on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 5 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuuksille 2 tai 3. Sanoma on jättänyt hakemuksen myös vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuudelle 7, mutta tämä hakemus tuli hakuajan päättymisen jälkeen. Tästä syystä hakemusta taajuuskokonaisuudelle 7 ei oteta huomioon. Sanoma Television Oy:n omistaa kokonaisuudessaan Sanoma Entertainment Oy, jonka puolestaan omistaa kokonaisuudessaan Sanoma Oyj. Hakijayhtiö on sulautunut samaan konserniin kuuluvaan Sanoma Entertainment Finland Oy-nimiseen yhtiöön. Tästä syystä hakijana pidetään tässä päätöksessä Sanoma Entertainment Finland Oy-yhtiötä. SBS Finland OY SBS on hakenut kahta toimilupaa valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan radiotoiminnan harjoittamiseksi. Pro Radio on hakenut toimilupaa pääasiassa vuotiaille suunnatun musiikki- ja viihdekanavan (The Voice) toiminnan jatkamiseen. Kanavan musiikki koostuu populaarimusiikista, popista ja poprockista. Kanavan kohderyhmä olisi naispainotteinen. Ohjelmistoon kuuluu ajankohtaisviihdesisältöjä, haastatteluja, uutisia, keskustelunaiheita sekä suoria tapahtumalähetyksiä. SBS on hakenut toimilupaa ensisijaisesti taajuuskokonaisuudelle 2 ja vaihtoehtoisesti taajuuskokonaisuutta 2 vastaavalle taajuuskokonaisuudelle. SBS on hakenut toimilupaa perustaakseen uuden pääasiassa yli 55-vuotiaille suunnatun radiokanavan (Radio 55) Kanavan formaatti olisi puhepainotteinen ajankohtais- ja uutiskanava, ja sen sisältö kohdentuisi kotimaisiin ilmiöihin, ajankohtaisiin asioihin sekä kohderyhmää kiinnostaviin harrastuksiin. Lisäksi ohjelmistossa olisi uutisia, taloutta, kulttuuria ja politiikkaa. Kanavan musiikki koostuisi pääasiasta kansanmusiikista, iskelmämusiikista ja populäärimusiikista. Musiikki olisi pääasiassa kohdeyleisön, eli vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneiden nuoruusvuosilta. SBS on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 1 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 2. SBS on edellä kuvattujen hakemusten lisäksi jättänyt useita hakemuksia paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Iskelmä-formaatilla eri kaupungeissa. Lisäksi hakija on jättänyt hakemuksia muun paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi. SBS Finland Oy on kokonaan Pro Radio Oy:n omistama, joka puolestaan on kokonaan SBS Belgium N.V:n omistama yritys. Spin Group Oy Spin Group on hakenut toimilupaa nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun radiokanavan (Spin FM) toiminnan jatkamiseen. Spin FM on toiminut viestintäviraston myöntämillä teknisillä toimiluvilla useissa kaupungeissa. Kanava soittaa kansainvälistä englanninkielistä musiikkia, pääasiassa rytmimusiikkia ja kansainvälistä urbaania popmusiikkia (pop, Rnb, soul, hiphop, house, elektro). Kanavan juonnetut ohjelmat ovat osin suomen- ja osin englanninkielisiä. Kanava tekee yhteistyötä muun muassa Pelastakaan Lapset ry:n kanssa ja panostaa myös stand up -komediaohjelmiin. Spin Group on hakenut toimilupaa ensisijaisesti kaupunkiverkkoon 1 ja vaihtoehtoisesti kaupunkiverkkoon 2. Edelleen vaihtoehtoisesti kaupunkiverkoille Spin Group on hakenut toimilupaa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Helsingin seudulla. Spin Group Oy:n omistavat kokonaisuudessaan yksityishenkilöt. 13

14 Toimilupahakemusten muodostama kokonaisuus 14 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus Toimiluvanhakijoiden hakemuksissaan esittämät ohjelmistokuvaukset tai formaatit ryhmitellään jäljempänä seuraavasti: Ryhmittelyn pohjana on hakemuksissa esitettyjen seikkojen pohjalta saatu käsitys siitä, että samaan ryhmään sijoitettujen ohjelmistojen keskinäiset erot eivät ole merkittäviä. Toisaalta eri ryhmien väliset erot voidaan arvioida merkittäviksi. Ohjelmistoja arvioidaan sen suhteen, mikä on suunnitellun ohjelmiston pääasiallinen kohderyhmä, musiikkityyli tai muu pääasiallinen sisältö. Family Channel, JPC-studiot ja Uutisradio ovat hakeneet toimilupaa varsin laajaa kuuntelijaryhmää tavoittelevaan radiotoimintaan, jossa soitetaan aikuisille tai nuorille aikuisille suunnattua pop- ja rock-nykymusiikkia ja johon sisältyy merkittävässä määrin uutis- tai ajankohtaisaineistoa. Harjoitettu radiotoiminta hyödyntäisi ensimmäisen taajuuskokonaisuuden korkealaatuista teknistä ja maantieteellistä peittoa. Tarkoituksena on palvella mahdollisimman laajaa kohderyhmää koko maassa. Family Channel ja JPC-studiot hakevat toimilupaa Uutisradioon verrattuna jonkin verran pienemmän peiton omaaviin taajuuskokonaisuuksiin. Tarkoituksen on kattaa laaja kohderyhmä merkittävässä osassa maata. Sanoma on hakenut toimilupaa naisille suunnatun radiotoiminnan harjoittamiseen. Radion tarkoitus on palvella erityisesti naiskuuntelijoita sekä musiikin (naisten suosimaa ajatonta pop- ja rockmusiikkia) että ohjelmistossa käsiteltävien aiheiden (esimerkiksi koti, perhe ja hyvinvointi) avulla. SBS on hakenut toimilupaa laajalle kohderyhmälle suunnatun musiikki- ja viihdekanavan harjoittamiseksi. Kanavan kohderyhmä olisi aavistuksen naispainotteinen ja suunnattu erityisesti nuorille aikuisille (20 39-vuotiaat). Radion tarkoitus olisi soittaa pinnalla olevaa suosittua populaari- ja rock-musiikkia sekä radioida haastatteluja ja suoria tapahtumalähetyksiä. Sanoma ja Metroradio ovat hakeneet toimilupaa erityisesti miehille suunnattuun radiotoimintaan. Radion tarkoitus on palvella etupäässä miehiä soittamalla laajasti rock-musiikin eri tyylejä sekä käsittelemällä kohderyhmää kiinnostavia aiheita (muun muassa urheilu ja musiikin erikoisohjelmat). NRJ ja Kristillinen Media ovat hakeneet toimilupaa pääasiassa nuorille suunnattuun radiotoimintaan. NRJ:n hakemuksen mukaan radion tarkoitus on palvella nuorimpia kuuntelijaryhmiä tarjoamalla hittimusiikkia eli pinnalla olevaa suosittua kevyttä musiikkia (muun muassa r n b- ja dancemusiikkia) ja kohderyhmän elämää lähellä olevia aiheita (esimerkiksi lifestyle, musiikki ja tapahtumat). Kristillinen Median hakemuksen mukaan radion tarkoituksena olisi puolestaan antaa nuorten osallistua radion tekemiseen ja mahdollistaa syvällisempi keskustelu. Kanavalla olisi tarkoitus soittaa paljon myös nuorten itsensä tekemää musiikkia. Metroradio ja Sanoma ovat hakeneet toimilupaa suomalaiseen pop-, rock- ja viihdemusiikkiin erikoistuneeseen radiotoimintaan. Radion tarkoituksena on palvella kaikenikäisiä suomalaisesta musiikista kiinnostuneita. Mediatakojat, Extra Viihde ja Sanoma (kaksi hakemusta) ovat hakeneet toimilupaa kevyeen musiikkiin keskittyneelle radiolle. Radion tarkoitus on palvella pop-, iskelmä- ja rockmusiikista kiinnostuneita kuuntelijoita viihteellisellä sisällöllä sekä uutis- ja ajankohtaisasioilla. Sanoman toinen

15 hakemus (Radio Tori) tähtää sellaisen suuren yleisön kevyen musiikin yleiskanavan perustamiseen, jossa kanavan yleisöllä olisi mahdollisuus vaikuttaa kanavan musiikkisisältöön. NRJ, Uutisradio ja SBS ovat hakeneet toimilupaa yli 50-vuotiaille kuuntelijoille suunnatulle radiolle. Radion tarkoitus on palvella erityisesti vanhempia kuuntelijoita sekä musiikin (populaarimusiikin klassikot) että ohjelmistossa käsiteltävien kohderyhmää kiinnostavien aiheiden avulla. Metroradio on hakenut toimilupaa erilaiseen rytmimusiikkiin keskittyvään radiotoimintaan. Radion tarkoituksena on palvella kaikenikäisiä mustasta rytmimusiikista (jazz-, soul-, funk- ja bluesmusiikki sekä vastaavat musiikkilajit) kiinnostuneita kuulijoita. Classicus on hakenut toimilupaa klassisen musiikin radiolle. Radion tarkoituksena on palvella kaikenikäisiä klassisesta musiikista ja kulttuurista kiinnostuneita kuulijoita. Kristillinen Media on hakenut toimilupaa kristilliselle radiolle. Radion tarkoituksena on palvella kaikenikäisiä kristillisistä arvoista ja kristillisyydestä kiinnostuneita kuuntelijoita sekä musiikin (kristillisen arvomaailman mukainen ja hengellinen) että ohjelmistossa käsiteltävien kohderyhmää kiinnostavien aiheiden (muun muassa ajan ilmiöt, yhteiskunnalliset aiheet, perhe ja hengellisyys) välityksellä. Radio Satellite, FutuVision Media ja OOO Center of New Technologies ovat hakeneet toimilupaa venäjänkieliseen tai monikieliseen ja -kulttuuriseen radiotoimintaan. Radion tarkoituksena on palvella Suomessa asuvia tai oleskelevia kielivähemmistöjä sekä vieraskielisestä ohjelmistosta kiinnostuneita muita kuuntelijoita. Radion ohjelmisto sisältää venäjänkielistä ja muuta musiikkia sekä kohderyhmää kiinnostavia uutis- ja ajankohtaisaineistoa sekä viihteellistä aineistoa. Basso, KLF ja Spin Group ovat hakeneet toimilupaa dj-, klubi- ja kaupunkikulttuuriin keskittyvälle radiokanavalle. Radion tarkoituksena on palvella nuoria kaupunkilaisia sekä musiikin (hiphop, house, reggae, tekno, dance, soul, elektro) että kohderyhmää kiinnostavien aiheiden (muun muassa ajan ilmiöt, persoonallisuudet, tapahtumat) Valtakunnalliseen tai siihen rinnastettavaan radiotoimintaan on taajuuksien käyttösuunnitelmassa varattu 12 taajuuskokonaisuutta. Tämä merkitsee, että asianomaiseen toimintaan voidaan myöntää enintään kaksitoista toimilupaa. Koska kaikille edellä kuvatuille formaateilla ei toimilupaa ole mahdollista myöntää, tulee formaatteja arvioida suhteessa myönnettävistä toimiluvista muodostuvaan kokonaisuuteen ottaen huomioon sekä valtakunnallisesti että paikallisesti harjoitettava toiminta. Suurtehotaajuuksien käyttöön perustuvaa, teknisesti korkealaatuista ja lähes koko valtakunnan kattavaa verkkoja voidaan taajuuksien niukkuuden vuoksi rakentaa vain yksi. Tähän tarkoitukseen on varattu taajuuksien käyttösuunnitelmassa taajuuskokonaisuus 1. Tästä syystä on perusteltua, että tämän taajuuskokonaisuuden käyttöön oikeuttava toimilupa osoitetaan toimintaan, joka mahdollisimman yleisesti ja laajasti palvelee koko kuuluvuusalueen väestöä. Tällöin kysymykseen tulee esitetyistä formaateista varsin laajaa kuuntelijaryhmää tavoitteleva radiotoiminta, jossa soitetaan aikuisille suunnattua pop- ja rock-nykymusiikkia ja johon sisältyy merkittävässä määrin uutis- tai ajankohtaisaineistoa. Radiotoiminnan kilpailun tasapainon ja sitä kautta sananvapauden ja monipuolisuuden edistämiseksi on lisäksi tarkoituksenmukaista myöntää toimilupa myös vastaavantyyppiseen, mutta osin viihteellisempään radiotoimintaan taajuuskokonaisuudelle 2, jonka tekninen kattavuus on kuitenkin taajuuskokonaisuutta 1 heikompi. Esitetyistä radioformaateista naisille, miehille ja nuorisolle suunnatut radiot sekä kotimaiseen pop-, rock- ja viihdemusiikkiin perustuva radio lisäävät radiotarjonnan kokonaisuuden monimuotoisuutta. Kanavat täydentävät valtavirralle tarjottavien yleiskanavien tarjontaa. Vastaavantyyppisiä ohjelmis- 15

16 toja ei merkittävässä määrin ole tarjolla paikallisessa radiotoiminnassa. Täten on perusteltua, että näille formaateille myönnetään toimilupa. Myös yli 50-vuotiaille suunnatun radion sekä nuorille aikuisille suunnatun urbaanin kaupunkiradion ohjelmistotarjonta lisäävät radiotarjonnan kokonaisuuden monimuotoisuutta. Nämä kanavat täydentävät omalta osaltaan valtavirralle tarjottavien yleiskanavien tarjontaa. Vastaavantyyppistä asianomaista kohderyhmää palvelevia ohjelmistoja ei juuri ole tarjolla paikallisessa radiotoiminnassa. Esitetyistä radioformaateista rytmimusiikkiin ja klassiseen musiikkiin keskittyvät kanavat sekä kristillinen ja monikulttuurinen radio lisäävät radiotarjonnan kokonaisuuden monimuotoisuutta ja palvelevat erityisesti erityisryhmien tarpeita. Radiot ovat siten erikoistuneita, että niiden todellinen kohdeyleisö muodostuu varsin kapeaksi. Näillä radioilla on kuitenkin olennainen merkitys monipuolisuuden vahvistajana ja erityisryhmien tarpeiden turvaamisessa. Täten on perusteltua, että näille formaateille myönnetään toimilupa. Myös kevyeen musiikkiin (iskelmä, pop, rock) keskittyvän radion ohjelmistotarjonta lisää radiotarjonnan kokonaisuuden monimuotoisuutta jossakin määrin. Vastaavantyyppistä musiikkia on kuitenkin tarjolla myös muissa formaateissa, ja vastaavantyyppistä asianomaista kohderyhmää palvelevia ohjelmistoja on tarjolla myös paikallisessa radiotoiminnassa koko maassa. Paikallisten radioiden ohjelmisto perustuu tyypillisesti tämän kohderyhmän palvelemiseen ja tarjoaa vastaavan tyyppistä musiikkisisältöä. Sanoman Radio Torin hakemuksessa esittämän yhteisöllisen musiikinvalintamallin ei voida arvioida muuttavan kanavan profiilia siinä määrin, että se olennaisesti eroaisi muista haetuista kevyen musiikin yleiskanavista. Valtioneuvosto ei pidä perusteltuna myöntää tämän tyyppiselle formaatille toimilupaa. Yleiset edellytykset Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 2 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle, joka on vakavarainen ja jolla on ilmeinen kyky säännölliseen toimiluvan mukaiseen toimintaan Kaikkien hakijoiden voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja niillä on ilmeinen kyky toimiluvan mukaiseen toimintaan. Hakemusten vertailu Hakemusten vertailussa arvioidaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa esitettyjä seikkoja. Taajuuskokonaisuus 1 Toimilupaa varsin laajaa kuuntelijaryhmää tavoittelevaan radiotoimintaan, jossa soitetaan aikuisille suunnattua pop- ja rock-nykymusiikkia ja johon sisältyy merkittävässä määrin uutis- tai ajankohtaisohjelmistoa, ovat hakeneet Family Channel, JPC-studiot ja Suomen Uutisradio. Hakijoista Suomen Uutisradio harjoittaa tällä hetkellä valtakunnallista tai siihen rinnastettavaa radiotoimintaa, eikä toimiluvan myöntäminen Suomen Uutisradiolle siten vaikuttaisi radiotoimialan omistusrakenteeseen nykytilaan verrattuna. Family Channel olisi uusi toimija radiotoimialalla. Yhtiö harjoittaa nykyisin televisiotoimintaa. JPC Studiot harjoittaa tällä hetkellä paikallista radiotoimintaa. 16

17 Ohjelmiston monipuolisuuden suhteen hakijoilla ei katsota olevan merkittäviä eroja. Hakemusten mukaan Suomen Uutisradion tavoittelema kohderyhmä on kattavin (20 54-vuotiaat), Family Channelin ja (30 59-vuotiaat) ja JPC Studioiden (20 50-vuotiaat) jonkin verran suppeampi. Suomen Uutisradion ohjelmisto sisältäisi musiikin ja juontojen ohella uutis- ja ajankohtaisasioita sekä muita toimitettuja juttuja. JPC Studioiden hakemus painottuu musiikista ja muun muassa monikulttuurisista asioista koostuvaan lähetysvirtaan. Family Channelin hakemus puolestaan painottaa puheen merkitystä. Kohderyhmän kattavuuden ja sisällön, etenkin uutis- ja ajankohtaisohjelmien, monipuolisuuden valossa tarkasteltuna Suomen Uutisradion hakemus on muita hakijoita vakuuttavampi. Erityisryhmien tarpeiden huomioonottamisen JPC:n hakemus on jonkin verran muita parempi, koska hakija on esittänyt sisällyttävänsä ohjelmistoon englanninkieliset uutiset. Edellä kerrotun ja erityisesti kohderyhmän kattavuuden ja sisältötarjonnan monipuolisuuden johdosta Suomen Uutisradion hakemuksen arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitettuja seikkoja. Tämän johdosta Suomen Uutisradiolle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 1. Taajuuskokonaisuus 2 Toimilupaa laajaa kuuntelijaryhmää tavoittelevaan radiotoimintaan, jossa soitetaan nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua hitti-, pop- ja rock-nykymusiikkia ja johon sisältyy jonkin verran uutis- ja ajankohtaisohjelmistoa on ainoana hakenut SBS. Radion kohderyhmä olisi melko laaja, vuotiaat. Koska taajuuskokonaisuus 2 on kattava, on perusteltua, että toimilupa taajuuskokonaisuudelle 2 myönnetään laajaa kuuntelijaryhmää tavoittelevalle radiokanavalle. Tästä johtuen SBS:llä katsotaan olevan parhaimmat edellytykset monipuolisimman sisällön tuottamiseen. Sen vuoksi SBS:n hakemuksen arvioidaan parhaiten edistävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 :n 1 momentissa tarkoitettuja seikkoja. Tämän johdosta SBS:lle myönnetään toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen taajuuskokonaisuudelle 2. Taajuuskokonaisuus 3 Toimilupaa pääasiassa nuorille suunnattuun radiotoiminnan harjoittamiseen ovat hakeneet NRJ Finland ja Kristillinen Media. NRJ ja Kristillinen Media harjoittavat molemmat nykyisin radiotoimintaa, eikä toimiluvan myöntämisellä niille olisi vaikutusta radiotoimialan omistusrakenteeseen nykytilaan verrattuna. Hakemusten perusteella arvioituna hakijoilla on jonkin verran eroja ohjelmiston monipuolisuuden suhteen. Hakijoiden tavoittelema kohderyhmä on kutakuinkin sama: NRJ:n ohjelmiston kohderyhmä on alle 30-vuotiaat ja Kristillisen Median 9 25-vuotiaat. NRJ:n musiikki koostuu suositusta nyky- eli hittimusiikista ja Kristillisen Median puolestaan nuorten itsensä tekemästä musiikista. Molempien hakijoiden ohjelmistot on selkeästi kohdennettu nuorimmalle kuuntelijaryhmälle, jolle suunnattua muuta tarjontaa ei juuri ole. Tästä syystä toimilupa on perusteltua myöntää hakijalle, joka parhaiten palvelee suurta osaa kohderyhmästä. Monella paikallisradiolla on muun muassa oppilaitosyhteistyön kautta ohjelmia, joissa nuoret pääsevät osallistumaan radion tekemiseen. Tästä syystä NRJ:n katsotaan palvelevan nuorta kohderyhmää Kristillisen Median ohjelmistoa paremmin. Erityisryhmien tarpeiden huomioonottamisen suhteen molemmat hakijat ovat tasavertaisia. 17

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Alfator Oy Emmis Suomi Broadcasting Ab Kristillinen Media Oy Metroradio Finland Oy NRJ Finland

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 8 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT NRJ Finland Oy Pro Radio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa paikallisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Planetmedia Oy SBS Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 5 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Hämeen Sanomat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM71468/2010 HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Mediatakojat Oy Paikallisradio Ramona Oy PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Riofori Oy SBS Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Pohjois-Karjalan alueella

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Pohjois-Karjalan alueella Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/2010 HAKIJAT Karelsat Oy Oy Najaros Ab PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 9 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Karelsat Oy Kevyt Kanava Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite [ ] VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy SBS

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Salon Alueradio Oy SBS Finland Oy Turun lähiradioyhdistys ry Turun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava Oy Kokkolan Torilaiva /

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 12 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Arctic Media Ky Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2011 HAKIJAT Antti Soivio Helsingin kristillinen opisto/ Helsingin kristillisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 13 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 7 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy NRJ Finland Oy Perustettava yhtiö Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 3 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Oy Basso Media Ltd Järviradio Oy Kustannus Oy Kuva ja Sanatuotanto Laser Radio Limited

Lisätiedot

LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI. Päivämäärä 17.12.2015. Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT

LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI. Päivämäärä 17.12.2015. Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 17.12.2015 Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf Radio Foni Oy

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 4 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Iniön kunta NRJ Finland Oy Pro Radio Oy Salon Alueradio Oy Turun lähiradioyhdistys

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päätösehdotus Liite 2 1 (22) Viestintäpolitiikka / Viestintämarkkinat Tomi Lindholm 29.10.2013 LVM/902/07/2013 Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päivämäärä 31.10.2013

Lisätiedot

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti.

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti. LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 28.4.2016 Diaarinumero LVM/282/07/2016 HAKIJAT Finest Radio Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen

Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 28.12.2017 Diaarinumero HAKIJAT Alueradiot Sastamala Oy Bauer Media Oy Businessradio Finland Oy Järviradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 13.11.2014 Diaarinumero LVM/1477/07/2014 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Finest Radio Oy Järviradio Oy Kevyt Kanava Oy

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 18.6.2009 Diaarinumero 124/35/2009 HAKIJAT BBC World News Limited Discovery Communications

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA 18.9.2014 Diaarinumero LVM/1184/07/2014 HAKIJAT FOX International Channels Oy MTV

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIO- TOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 30.9.2010 Diaarinumero 1659/07/2010 HAKIJAT Discovery Communications Europe

Lisätiedot

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digitv 10 vuotta 2000-2010 koelähetysvaihe alkoi 1.9.2000 Alueet Espoo, Tampere ja Turku, näkyvyysalue 39% väestöstä Rinnakkaislähetyksinä

Lisätiedot

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista

Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Päätös 1 (5) Dnro: 19.6.2014 218/932/2013 Sanoma Media Finland Oy PL 30 00089 SANOMA Viestintäviraston päätös radiouutisten sponsoroinnista Asian tausta VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS Viestintävirastolta tiedusteltiin,

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz)

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Pirkanmaa Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy Pro Radio Oy Pro Radio Oy Tampereen yliopisto Tampere (Kokemäki 98,0 MHz, Nokia 107,4 MHz,

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Satakunta Huittisten Sanomalehti Oy Pori-Rauma (Huittinen 93,0 MHz, Harjavalta/Nakkila 100,4 MHz, Köyliö/Rauma 105,1 MHz) Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Viestintäneuvos Ismo Kosonen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Viestintäneuvos Ismo Kosonen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Viestintäneuvos Ismo Kosonen 10.3.2011 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 31.8.2017 LVM/890/07/2017 PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT VERKKOTOIMILUVAT Verkkotoimiluvat teletoimintaan

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Etelä- ja Pohjois-Savo Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy Mikkeli (Savonlinna 96,7 MHz, Mikkeli 89,7 MHz) Pieksämäki (Pieksämäki 102,2 MHz)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 14.12.2006 Diaarinumero 175/35/2006 HAKIJAT Artecho Oy Blue Media Oy C More Entertainment Oy

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Toimiluvanvarainen televisiotoiminta Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen Viestintäpolitiikan osasto, Viestintämarkkinat yksikkö kaisa.laitinen@mintc.fi 040

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi verkkotoimiluvat verkkopalvelun

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus 30.1.2014

Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Tilaisuuden avaus Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2013 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A LVM/2224/07/2015 HAKIJA Oy Suomen Uutisradio Ab, Y-tunnus 1042680-6 ASIAN TAUSTA JA HAKEMUS Ab Suomen Uutisradio Oy (jäljempänä Suomen Uutisradio

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi yhdeksän verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009 Radiovuosi 29 -tilaisuus 29..29 Ohjelma 8.3 Aamukahvi 9. Tilaisuuden avaus - KRT-ohjausryhmän PJ Heikki Peltonen 9. Radion kuuntelu Suomessa vuonna 28 - Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel Oy - Asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (8) 21.11.2014 Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 MPS 70 2 (8) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Cable Days 17.4.2012 Olli-Pekka Rantala Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion kuuntelu Suomessa 7..8: Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion tavoittavuus vuosina 99-7 koko väestö (9+) % 95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 9 8 7 6 5 4 8 8 84 85 85 8 8 8 79 8 8

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Karelsat Oy Kevyt Kanava Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2011 HAKIJAT Antti Soivio Helsingin kristillinen opisto/ Helsingin kristillisen

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta. Satu Kangas

HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta. Satu Kangas HE 13/2017 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Satu Kangas 30.3.2017 Julkisen yleisradiopalvelun sääntelykehikko Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (kilpailusäännöt) Amsterdamin pöytäkirja julkisen palvelun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (5) 6 Avustusten myöntäminen vuodelle 2014 HEL 2013-015342 T 02 05 01 00 Päätös Johtokunta päätti jakaa opiston vuoden 2014 talousarvioon sisältyvät järjestöjen avustukset,

Lisätiedot

HE 98/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 :n muuttamisesta

HE 98/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 :n muuttamisesta HE 98/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia muutettavaksi.

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020 Radiovuositilaisuus 3.2.2011 Matkalla kohti vuotta 2020 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, suunnittelupäällikkö Hannu Anttila, Yleisradio Oy 9.10 Radion vuosi 2010 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi

RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi Ministeri Krista Kiuru RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi Tietoyhteiskuntakaari selkeyttää sähköisen viestinnän sääntelyä ja parantaa radiotoimintaa koskevaa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Hämeen Sanomat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä?

Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Maanpäällisen verkon toimiluvat uusiksi 2016 jälkeen mitä vaihtoehtoja näköpiirissä? Olli-Pekka Rantala, Liikenne- ja viestintäministeriö Antennialan tekniikkapäivä, Hyvinkää 8.11.2012 Televisioverkot

Lisätiedot

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä

Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Ajankohtaista antenniverkon T2-teknologiaan siirtymisestä Cable Days 27.11.2013 Olli-Pekka Rantala, viestintämarkkinat -yksikön päällikkö Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Hallitus antoi hallitusohjelman

Lisätiedot

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 1 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, toimitusjohtaja Petri Manninen, Radio Nova 9.10 Radion hyvä vuosi 2009 Toimitusjohtaja Lena Sandell,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1250/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Kempele 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä Vapaa-ajan muutokset 1981-2002 Keskeisiä tuloksia

Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä Vapaa-ajan muutokset 1981-2002 Keskeisiä tuloksia Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä Vapaa-ajan muutokset 1981- Keskeisiä tuloksia Mirja Liikkanen Kirjan toimittajat: Mirja Liikkanen, Riitta Hanifi, Ulla Hannula Kirjan kirjoittajat: Päivi

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä

Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00230 Valtioneuvosto cc: kirsi.miettinen@mintc.fi Helsinki 13.6.2007 Lausunto viestintämarkkinalain siirtovelvoitesäännöksestä Viestinnän Keskusliitto ry

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Dnro: 31.5.2016 1272/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Savon Kuopio -hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava Oy Kokkolan Torilaiva /

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1316/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Etelä-Savon hankealue Savonlinna 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

HE 49/2007 vp. muutokset. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 49/2007 vp. muutokset. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

nykyiset etunimet kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *) nykyinen sukunimi hakijan esittämä uusi sukunimi

nykyiset etunimet kaikki etunimet hakijan esittämässä muodossa *) nykyinen sukunimi hakijan esittämä uusi sukunimi Saapunut () NIMENMUUTOSHAKEMUS Diaarinumero HAKEMUS KOSKEE sukunimen muuttamista etunimen muuttamista sukunimen ja etunimen muuttamista HENKILÖ, JONKA NIMEN MUUTTA- MISTA HAETAAN (hakija) JA HAETTAVA UUSI

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu Analyysi 1 (5) Dnro: 30.1.2015 1258/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois- Pohjanmaan hankealue Oulu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta

Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta Muistio 1 (5) Dnro: 31.5.2016 1248/940/2014 Päivitetty markkina-analyysi Pohjois-Pohjanmaan Haapavesi - hankealueen tukikelpoisuudesta 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta:

Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: Verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoava teleyritys on velvollinen siirtämään verkossa ilman korvausta: 1) Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 :n 1 momentissa tarkoitetut, verkon sijaintikunnassa

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus OKM 16.10.2017 Erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta Taike on OKM:n alainen taiteen edistämisen

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp

Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 23.9.2005 Lausunto televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä HE 82/2005 vp Viestinnän Keskusliitto

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa Muistio 1 (5) Dnro: 17.12.2014 1307/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Joutsa 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu Muistio 1 (5) Dnro: 2.2.2015 1309/940/2014 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Keski-Suomi Keuruu 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Keski-Suomen maakunnan liiton ilmoittamaa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot