Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti."

Transkriptio

1 LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero LVM/282/07/2016 HAKIJAT Finest Radio Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava Oy Mediatakoja Oy Oneiric Oy Oy Bassomedia LTD Patmos Lähetyssäätiö Pispalan Musa Oy RK Entertainment Oy Salesheli Advisors Oy Sanoma Media Finland Oy Zuffe Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHDE Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti. TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ Myönnetään toimiluvat jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Taajuuskokonaisuus Helsinki 6 (Helsinki 89.7 MHz): Salesheli Advisors Oy Helsinki 103,1 MHz, osana taajuuskokonaisuutta 14: Järviradio Oy Taajuuskokonaisuus Vaasa 3 (uutena myönnettävä taajuus Kankaanpää 100,7 MHz): Kevyt Kanava Oy Lahti 103,8 MHz, osana taajuuskokonaisuutta 19: Mediatakojat Oy PÄÄTÖKSEN YKSITYISKOHTAISEMMAT PERUSTELUT Asian käsittely Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 35 :n mukaan Viestintäviraston on julkaistava ilmoitus analogiseen radiotoimintaan haettavista ohjelmistotoimiluvista, kun ohjelmistotoimilupaa edellyttävään radiotoimintaan on osoitettu 96 :n nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä vapaita taajuuksia. Viestintävirasto julisti tietoyhteiskuntakaaren 35 :n nojalla haettaviksi radion ohjelmistotoimilupia vapaille taajuuksille. Hakuaika päättyi Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaisesti myöntää ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa riittävästi taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Helsingin, Kankaanpään sekä Lahden paikkakuntien vapaisiin taajuuksiin oli

2 2 Viestintäviraston selvityksen perusteella enemmän hakijoita, kuin kyseisille paikkakunnille on osoitettavissa vapaita taajuuksia. Tällaisissa tilanteissa toimivaltainen viranomainen on valtioneuvosto. Näin ollen Viestintävirasto on tietoyhteiskuntakaaren 36 :n nojalla siirtänyt yllä mainittujen paikkakuntien osalta hakemukset valtioneuvoston ratkaistavaksi. Siirrosta on ilmoitettu hakijalle ja siirtoa koskeva tieto on julkaistu Toimiluvan hakijoilla oli mahdollisuus kahden viikon kuluessa siirrosta toimittaa suunnitellulla ohjelmasisällöllä täydennetyt hakemukset valtioneuvostolle. Tietoyhteiskuntakaaren 25 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston toimilupaa koskeva päätös on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on siirretty valtioneuvoston ratkaistavaksi. Valtioneuvosto voi erityisessä tapauksessa pidentää määräaikaa enintään kahdeksalla kuukaudella, jos se on hakumenettelyn tasapuolisuuden, selkeyden tai avoimuuden varmistamiseksi, hakemusten täydentämiseksi taikka muusta erityisestä syystä tarpeen. Valtioneuvosto pidensi tietoyhteiskuntakaaren 25 :n 4 momentin nojalla toimilupapäätöksien antamiselle säädettyä määräaikaa saakka hakemusten täydentämisen ja hakemusten suuren määrän vuoksi. Sovellettavat säännökset Tietoyhteiskuntakaaren 1 :n mukaan lain tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa että viestintäverkot ja palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. Lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen. Tietoyhteiskuntakaaren 34 :n mukaisesti radiotoiminnan harjoittaminen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa edellyttää ohjelmistotoimilupaa, jota haetaan Viestintävirastolta. Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaisesti myöntää ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa riittävästi taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Esitetyn selvityksen perusteella toimilupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää, jos hakija on maksanut 285 :ssä säädetyn hakemusmaksun ja jos hakijan ei perustellusta syystä epäillä rikkovan tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin mukaan toimilupia myönnettäessä valtioneuvoston tulee toimilupa-alueella harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja yleisön erityisryhmien tarpeet tavalla, joka parhaiten edistää tietoyhteiskuntakaaren 1 :ssä säädettyjä tavoitteita. 1 :n tavoitteista erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä kilpailun edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita toimilupia myönnettäessä.

3 3 Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa luvanvaraisen radiotoiminnan kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus korostuu valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa. Hakemusten arvioinnissa on keskeisessä asemassa kunkin hakijan esittämä toiminta-ajatus, jossa määritellään, minkälaiseksi radio-ohjelmiston sisältö muodostuu ja minkälaiselle yleisölle se on suunnattu. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen. Sananvapauden edistämiseksi toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä perustuslain 12 :n mukaisesti. Tietoyhteiskuntakaaren hallituksen esityksen (221/2013 vp) perusteluissa on ohjelmistotoimiluvan myöntämistä koskevan momentin yhteydessä viitattu tältä osin aikaisempiin televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia koskeviin hallituksen esityksiin. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain esitöissä (HE 34/1998 vp) on todettu, että toimilupia myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sananvapautta. Toimilupia myönnettäessä tulee pyrkiä radiotoimilupien myöntämiseen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana kokonaisuutta. Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä. Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on myös itsenäinen merkitys. Verrattaessa lähtökohtaisesti samanlaista ohjelmistoa tarjoavien hakijoiden hakemuksia keskenään tulee arvioitavaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus esimerkiksi musiikin tai puheosuuksien sisällön suhteen. Harkinnassa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vähemmistöjä, joiden etu ei välttämättä tule turvatuksi pelkästään esimerkiksi kilpailun avulla. Toimiluvanvaraisessa radiotoiminnassa erityisryhmien merkitys ei ole erityisen korostunut ja sen on osin päällekkäinen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden kanssa. Tietoyhteiskuntakaaren 37 :n mukaan valtioneuvosto voi liittää ohjelmistotoimilupaan ehtoja, jotka koskevat alueellista kuuluvuutta ja vuorokautista lähetysaikaa. Valtioneuvosto voi lisäksi liittää ohjelmistolupaan ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta välttämättömiä ehtoja. Analogiseen radiotoimintaan sovelletaan tietoyhteiskuntakaaren 37 :n mukaisesti ohjelmistotoimiluvan raukeamisen osalta tietoyhteiskuntakaaren 31 :ää, jonka perusteella digitaalista radiotoimintaa varten myönnetty ohjelmistotoimilupa raukeaa, ellei säännöllistä toimiluvan mukaista toimintaa ole aloitettu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden alkamisesta tai jos säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 30 vuorokautta pidemmäksi ajaksi.

4 4 Viestintäviraston myöntämät ohjelmistotoimiluvat Viestintävirasto myöntää samanaikaisesti valtioneuvoston kanssa toimiluvat tietoyhteiskuntakaaren mukaisin perustein paikkakunnilla, joilla taajuuksista ei ole ollut niukkuutta, eikä myöntämisellä ole arvioitu olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Tällaisia paikkakuntia olivat tällä toimilupakierroksella Alajärvi, Kemi/Tornio, Mänttä-Vilppula/Jämsä, Oulu, Pihtipudas, Pori/Ulvila, Raahe, Turku/Kaarina, Vaasa ja Äänekoski. Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyneet hakemukset Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyivät paikkakunnista Helsinkiä, Kankaanpäätä sekä Lahtea koskevat hakemukset. Hakemukset ja hakijayhtiöt Finest Radio Oy Finest Radio Oy (jäljempänä Finest Radio) on hakenut toimilupaa Helsingin taajuuksille 103,1 MHz tai 89,7 MHz. Finest Radio on ensimmäinen vironkielinen kaupallinen radiokanava Suomessa, ja se harjoittaa tällä hetkellä radiotoimintaa Porvoossa. Finest Radio on toiminut myös Helsingissä lyhytaikaisella toimiluvalla. Finest FM:n kohderyhmään kuuluvat Suomessa vierailevat ja täällä asuvat virolaiset. Kuulijakunta pitää sisällään myös Virosta kiinnostuneet suomalaiset, jotka haluavat radiota kuunnellessaan oppia ja täydentää viron kielen taitoa. Kanavan nykyiseen ja suunniteltuun ohjelmistoon kuuluvat erilaisia uutis- ja ajankohtaisohjelmia, joiden kautta kuulijat saavat tietoa esimerkiksi yhteiskunnallisista muutoksista ja tapahtumista sekä apua oikeudellisissa- ja yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Järviradio Oy Järviradio Oy (jäljempänä Järviradio) on hakenut Helsingin taajuuksia 103,1 MHz tai 89,7 MHz liitettäväksi nykyiseen ohjelmistotoimilupaan taajuuskokonaisuudella 14. Järviradio on harjoittanut paikallisradiotoimintaa vuodesta 1987 lähtien. Järviradion omistaa yhteensä 13 eri toimijaa, joihin kuuluvat muun muassa luterilainen seurakunta, Siion ry, maakuntalehti, teleoperaattori ja yksityishenkilöitä. Tällä hetkellä Järviradio harjoittaa paikallisradiotoimintaa valtioneuvoston myöntämillä paikallisen- ja alueellisen radiotoiminnan toimiluvilla usealla eri paikkakunnalla eri puolella Suomea. Järviradio on harjoittanut radiotoimintaa Helsingissä vuodesta 2008 lyhytaikaisten toimilupien turvin. Järviradion ohjelmatarjonta painottuu aikuis- ja seniori-ikäiselle väestölle ja ohjelmat ovat toimituksellisia ja usein ns. kontaktiohjelmia. Radion ohjelmistoon on sisällytetty varsin huomattava määrä hengellistä ohjelmaa ja kuuluvuusalueiden seurakunnat ja yhteisöt käyttävät Järviradion ohjelma-aikaa omien tapahtumiensa radiointiin. Kanava pyrkii toteuttamaan kuuntelijoidensa toiveita. Kaimax Media Oy Kaimax Media on hakenut toimilupaa Helsingin taajuuksille 89,7 MHz tai 103,1 MHz.

5 5 Kaimax Median omistaa Bauer Media Oy, joka harjoittaa radiotoimintaa kahden valtakunnallisen ja usean alueellisen tai paikallisen toimiluvan turvin. Kaimax Medialla on ohjelmistotoimiluvat kanaville Iskelmä Ankkuri ja Iskelmä Oulu sekä loppuvuonna 2015 myönnetyt ohjelmistotoimiluvat taajuuskokonaisuuksille 15 ja 18. Perustettavan uuden paikallisen radiokanavan kohderyhmänä olisivat vuotiaat pariskunnat ja perheiden huoltajat. Ohjelmisto koostuisi puheesta ja musiikista. Puhesisällöt pyrittäisiin haarukoimaan kohderyhmälle ajankohtaisiksi ja kiinnostaviksi. Musiikki tultaisiin valitsemaan tutkimuksen kautta kyseisen kohderyhmän mieltymysten mukaan kuitenkin siten, että kyseessä olisi niin kotimainen kuin ulkomainenkin populaarimusiikki. Jakelussa painotetaan FM-jakelun lisäksi internet-jakelua. Kevyt Kanava Oy Kevyt Kanava Oy (jäljempänä Kevyt Kanava) on hakenut Helsingistä taajuuksia 89,7 MHz tai 103,1 MHz ja Kankaanpäästä taajuutta 100,7 MHz. Kankaanpään taajuutta haetaan liitettäväksi nykyiseen ohjelmistotoimilupaan taajuuskokonaisuudella Vaasa 3. Kevyt Kanava on lapualainen yhtiö, joka harjoittaa tällä hetkellä paikallista radiotoimintaa Pohjanmaalla (City Pohjanmaa, Iskelmä Pohjanmaa, Iskelmätoive Oulu, Radio City Botnia) ja Savon alueella (Iskelmä Oikea Asema, Radio City Savo ja Radio City Pieksämäki). Kevyt Kanava omistaa lisäksi Pohjois-Suomessa ja pohjoisessa Itä-Suomessa toimivan Radio Kajauksen. Kevyt Kanava on harjoittanut vuosina radiotoimintaa Helsingissä lyhytaikaisten toimilupien turvin. Osa yhtiön nykyisistä kanavista toimii ohjelmayhteistyössä Bauer Median kanavien kanssa tarjoten kuitenkin runsaasti myös paikallista ohjelmaa. Helsinkiin perustettavan uuden paikallisradiokanavan pääkohderyhmänä olisivat pääkaupunkiseudun alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet ihmiset. Kohderyhmä olisi iältään ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman laaja. Erikoiskohderyhmänä olisivat alueella asuva, kasvava väestöryhmä eli venäjänkielinen väestö sekä venäläiset turistit. Toinen erikoiskohderyhmä olisivat muut isot maahanmuuttajaryhmät sekä turvapaikanhakijat. Ohjelmisto sisältäisi sekä venäjänkielisiä ohjelmia että suurimpien maahanmuuttajaryhmien äidinkielisiä ohjelmia. Ohjelmistossa olisi niin ikään yrittäjyyteen ja yritysten perustamiseen liittyvä jatkuva, säännöllinen ohjelmasarja sekä hengellisiä ohjelmia. Ohjelmiston musiikkilinjaus olisi monipuolinen sisältäen venäläistä rock- ja pop-musiikkia sekä Venäjällä suosittua kansainvälistä musiikkia. Samoin maahanmuuttajaryhmille suunnatuissa ohjelmissa soitettaisiin heidän kulttuurinsa musiikkia. Kankaanpään taajuutta on haettu liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen Vaasa 3, johon liittyen Viestintävirasto on myöntänyt Alajärven, Porin ja Vaasan taajuudet Pääkohderyhmänä olisivat länsisuomalaiset alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet sekä suomen- että ruotsinkieliset ihmiset. Kohderyhmä olisi iältään ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman laaja. Lisäkohderyhmänä olisivat alueen sekä ulkomaalaiset että kotimaiset turistit, joten ohjelmisto sisältäisi vieraskielisille suunnattua ohjelmaa. Mahdollisimman iso osa ohjelmistosta tulisi olemaan Pori-Kankaanpää-alueen omaa paikallista ohjelmistoa toimilupaehtojen sallimissa puitteissa. Kohderyhmänä olisivat Satakunnan alueella asuva väestö ja kohderyhmä olisi iältään ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman laaja. Mediatakojat Oy Mediatakojat Oy (jäljempänä Mediatakojat) on hakenut kahta erillistä toimilupaa: ensimmäinen koskee Helsingin taajuuksia 103,1 MHz tai 89,7 MHz ja toinen Helsingin taajuuksia sekä Lahden taajuutta 103,8 MHz. Jälkimmäistä haetaan liitettäväksi nykyiseen ohjelmistotoimilupaan taajuuskokonaisuudella 19.

6 6 Mediatakojat harjoittaa paikallisradiotoimintaa usealla eri paikkakunnalla: Porissa (Radio Pori ja Radio Melodia), Mikkelissä (Radio Mikkeli), Kuopiossa (Radio Kuopio) sekä Jyväskylässä (Radio Kompassi ja Radio Melodia). Radio Pori on toiminut vuodesta 1985 lähtien. Kanava on pitäytynyt perinteisessä paikallisformaatissa ja pyrkinyt identifioimaan itsensä paikallisten ihmisten arkipäivään. Mediatakojien osakkeenomistajia ovat kanavan toimitusjohtajat sekä kaksi muuta suomalaista yksityishenkilöä. Haettava ensimmäinen ohjelmistotoimilupa ( Radio Stadi ) olisi suunnattu aktiivisille kaupunkilaisille (25-50-vuotiaat), jotka ovat kiinnostuneita paikallisista asioista, tapahtumista, kulttuurista ja monipuolisesta musiikista. Kanava ei profiloituisi musiikilla tiettyyn tiukkaan formaattiin, vaan soittaisi laidasta laitaan niin paikallista kuin ulkomaistakin musiikkia. Pääsääntöisesti musiikki olisi kuitenkin ns. AC/Pop-musiikkia. Haettavan toisen ohjelmistotoimiluvan (taajuuskokonaisuus 19, Radio Melodia ) pääkohderyhmä olisi aktiiviset yli 45-vuotiaat kuntalaiset, jotka ovat kiinnostuneita paikallisista asioista, tapahtumista, kulttuurista ja melodisesta iskelmämusiikista. Pääsääntöisesti musiikki olisi aikuisväestölle suunnattua monipuolista iskelmä- ja tanssimusiikkia laajalla artistivalikoimalla. Tarkoituksena olisi samalla edistää kotimaisen iskelmä- ja tanssimusiikin tunnettavuutta. Oneiric Oy Oneiric Oy (jäljempänä Oneiric) on hakenut Helsingin taajuutta 103,1 MHz. Oneiric harjoittaa paikallisradio- ja ohjelmistokehitysliiketoimintaa. Yhtiön pääomistajana on Timo Uusi-Kerttula ja muina omistajina yksityishenkilöitä sekä yrityksiä. Yhtiön paikallisradioliiketoimintaa on harjoitettu alkaen nimellä Radio Rapu. Radio Rapu toimii nettiradiona ja lisäksi kanava on toiminut useaan otteeseen lyhytaikaisilla toimiluvilla, viimeksi elokuussa Radio Rapu on politiikan ja talouden puheradio. Suunnitelmissa olisi mahdollisesti lisätä ohjelmistoon myös puhesisältöjä tukevaa musiikkia. Oy Bassomedia LTD Oy Bassomedia LTD (jäljempänä Bassomedia) hakee uutta toimilupaa Helsinkiin taajuuksille 89.7 MHz tai MHz. Basso Media on helsinkiläinen monialustainen mediatalo, jonka toiminta on alkanut vuonna Bassomedia harjoittaa radiotoimintaa taajuuskokonaisuudella 11, joka pitää sisällään myös Helsingin. Omistajina ovat yhtiön perustaneet Jan Zapasnik sekä Jacod Ehnrooth. Bassomedian on tarkoitus perustaa uusi radiokanava ns. milleniaaleille eli kohderyhmänä olisivat vuotiaat nuoret. Millenium-radio hyödyntäisi freeformformaattia ja tarjoaisi nuorille valtavirrasta poikkeavaa, ikäryhmälleen relevanttia sisältöä. Koska Millenium Radio on suunnattu nuorelle yleisölle, on mobiili ja verkon kautta kuuntelu kanavalla keskeisessä roolissa, mutta FM-kuuntelu pysyy kuitenkin tärkeimpänä. Millenium Radio olisi nuoren monikulttuurisen Suomen äänitorvi positiivisella, kannustavalla ja syrjäytymistä vastaan taistelevalla tavalla. Patmos Lähetyssäätiö Patmos Lähetyssäätiö (jäljempänä Patmos) hakee yhtä ohjelmistotoimilupaa kolmelletoista paikkakunnalle. Näistä Helsingin, Lahden ja Kankaanpään taajuudet ovat siirtyneet valtioneuvoston käsittelyyn. Tällä hetkellä Patmos ostaa viikoittain kuusi tuntia ohjelma-aikaa Radio Deistä. Tämän lisäksi Patmos on toiminut vuodesta 2013 alkaen nettiradiona sekä harjoittanut radiotoi-

7 7 mintaa lyhytaikaisten toimilupien turvin viimeksi vuoden 2015 lopussa kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Patmos jatkaisi lyhytaikaisilla toimiluvilla aloitettua paikallisradiotoimintaa. Radio Patmos on paikallisesti orientoitunut elämäntaparadio, jonka toiminta pohjaa kristillis-eettiseen maailmankatsomukseen. Päämääränä on kuuluvuusalueen ihmisten asioihin ja haasteisiin keskittyvä, kokonaisvaltaiseen terveyteen ja positiiviseen elämäntapaan kannustava kanava. Radion pääasiallisena kohderyhmänä ovat 40 vuotta täyttäneet kaupunkilaiset ja kanavan tehtävänä olisi aktivoida nykypäivän urbaani ihminen hyviin tekoihin ja lähimmäisenrakkauteen sekä tuottaa kotoutusta ja kasvatusta palvelevia ohjelmia. Kanava tarjoaisi myös foorumin katastrofialueilla ja kehittyvissä maissa avustustyötä tekeville yleishyödyllisille yhteisöille. Musiikkisisältö vaihtelisi vuorokauden ajan mukaan siten, että yöaikana sisältö olisi musiikkipainotteista ja muuna aikana musiikkia olisi noin prosenttia ohjelmasisällöstä. Musiikillisesti ohjelmaformaatti pyrittäisiin rakentamaan sellaiseksi, että se vahvistaa uskontojen ja kulttuurisen musiikin tuntemista. Pispalan Musa Oy Pispalan Musa Oy (jäljempänä Pispalan Musa) on hakenut Helsingin taajuuksia 89,7 MHz tai 103,1 MHz liitettäväksi Pispalan Musan nykyiseen Tampereen toimilupaan. Pispalan Musa on harjoittanut radiotoimintaa Tampereella vuodesta 2013 ja Helsingissä lyhytaikaisilla toimiluvilla syksyllä 2014 ja keväällä Radio Musan ohjelmisto koostuisi muun muassa uutisista, viihdeuutisista, haastatteluista, senioritapahtumatiedotteista, pääkaupunkiseudun menovinkeistä ja musiikkiohjelmista. Musiikkisisältö koostuisi monipuolisesti erilaisesta musiikista 1930-luvulta 2010-luvulle. Kanava on suunnattu selkeästi yli 40-vuotiaille ja erityisesti huomioidaan niin sanotut suuret, kaupunkilaiset ikäluokat. RK Entertainment Oy RK Entertainment Oy (jäljempänä RK Entertainment) on hakenut Helsingin taajuuksia 89,7 MHz tai 103,1 MHz. RK Entertainment on harjoittanut radiotoimintaa Helsingissä vuodesta 2008 lähtien lyhytaikaisten toimilupien turvin. RK Entertainmentin Kiekkoradio keskittyy jääkiekkoon ja muihin suomalaisia kiinnostaviin urheilulajeihin. Kesäkuukaudet olisi tarkoitus täyttää muulla urheilutarjonnalla ja hyvällä musiikilla, jääkiekkokauden kestäessä syyskuusta kesäkuuhun. Salesheli Advisors Oy Salesheli Advisors Oy (jäljempänä Salesheli Advisors) on hakenut Helsingin taajuuksia 103,1 MHz tai 89,7 MHz. Toimiluvan hakija Salesheli Advisors Oy on konsuttiyritys, joka on keskittynyt uusmyynnin ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyviin projekteihin. Perustettavan uuden kanavan nimi olisi Business FM, joka on maailmanlaajuisesti suosittu radiokonsepti. Kanava tarjoaisi kuuntelijoilleen ajankohtaista tietoa talouselämän kuulumisista sekä talouteen liittyvistä asioista puolueettomasti ja viihdyttävällä tavalla. Se toimisi myös foorumina ja keskustelunavaajana sekä liike-elämän päättäjille, julkishallinnolle, yrittäjille että työntekijöille. Ohjelmisto tulisi sisältämään päivittäisiä puheenaiheita taloudesta, talousuutisia, omaan talouteen liittyviä aiheita sekä vieraita ja asiantuntijoita. Myös muun muassa työhyvinvointi ja jaksaminen olisivat olennaisia osia sisällössä. Kanava ottaisi myös huomioon EU:ssa ja kotimaisessa poliittisessa päätöksenteossa tapahtuvat kansalaisten talou-

8 8 teen ja liike-elämään liittyvät asiat. Koko toimintaa leimaisi positiivinen ja kannustava suhtautuminen talouteen. Sanoma Media Finland Oy Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä Sanoma Media Finland) on hakenut Helsingin taajuuksia 103,1 MHz tai 89,7 MHz. Sanoma Media Finland harjoittaa radiotoimintaa eri puolilla Suomea. Kuudesta radiokanavasta valtakunnallisia ovat radio SuomiPOP, Radio Rock ja Radio Aalto ja Loop. Lisäksi Sanoma Media Finlandilla alueellisia- ja paikallisradiokanavia ovat Groove FM ja Metro Helsinki. Sanoma Media Finland hakee Supla-radiolle ohjelmistolupaa puhesisältöä julkaisevalle radiokanavalle. Nelonen Median Radiot toi vuonna 2015 kuuntelijoille ja kuluttajille uuden digitaalisen palvelun Suplan. Supla kokoaa keskusteluita, tarinoita ja radioäänet yhteen palveluun. Sisältöjä voi kuunnella mobiilisti ajasta ja paikasta riippumatta. Perustettavan uuden radiokanavan sisältö linkittyisi Supla-palvelun kanssa laajaksi palvelukokonaisuudeksi ja tarjoaisi kuluttajille puhesisältöä ja siten uuden puhepalvelun. Zuffe Finland Oy Zuffe Finland Oy eli Senioriradio (jäljempänä Senioriradio) on hakenut toimilupaa Helsingin taajuuksille 103,1 MHz tai 89,7 MHz. Senioriradio on yksityisesti omistettu suomalainen toimija. Senioriradion konseptin toiminta-ajatuksena olisi palvella pääkaupunkiseudulla asuvaa kasvavaa 55+ väestöryhmää. Senioriradio tekisi ohjelmaa kypsässä iässä oleville kuuntelijoille, yhteiskunnallista ja yksilöllistä aktiivisuutta tukien. Ohjelmarunko jakautuisi asia- ja viihdepitoisiin puheohjelmiin ja kotimaiseen musiikkiin. Ohjelmisto käsittelisi päivittäin kotiin, terveyteen ja lähialueen tapahtumiin ja ilmiöihin liittyviä asioita. Senioriradio tekisi ohjelmayhteistyötä niin yhteiskunnallisten tahojen, kuten SPR:n ja Liikenneturvan, kuin vapaaehtoisjärjestöjen kuten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Musiikkitarjonta olisi suurimmaksi osaksi kotimaista, pääasiassa lukujen musiikkia. Radiotoiminnan kokonaisuus Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Radiotoiminta muodostuu Suomessa Yleisradion tuottamasta julkisen palvelun ohjelmatarjonnasta sekä kaupallisesta valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisesta radiotarjonnasta. Joulukuussa 2015 myönnettyjen ohjelmistotoimilupien myötä myönnettyjä voimassaolevia ohjelmistotoimilupia kaupallisille tai ei-kaupallisille tahoille on yli 100 kappaletta. Kuuluvuusalueen mukaan katsottuna Suomessa toimii erikokoisia valtakunnallisia ja osavaltakunnallisia sekä alueellisia ja paikallisia radiotoimijoita, joista osa lähettää useampaa kuin yhtä radiokanavaa. Ylellä on viisi valtakunnallista radiokanavaa, kaksi alueellista ja yksi paikallinen kanava. Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan osalta Suomessa toimii tällä hetkellä 12 valtakunnallista tai ns. puolivaltakunnallista kaupallista radiokanavaa, joiden verkon väestöpeitto vaihtelee prosentin välillä Manner- Suomen väestöstä. Näiden 12 radiokanavan taustalla on yhteensä seitsemän eri mediayhtiötä. Luonteeltaan valtakunnallisten kanavien lisäksi Suomessa toimii lähes 90 alueellista tai paikallista radioverkkoa. Paikallisradioiden tarkkarajainen määrittely on haastavaa, sillä monenlaiset erilaiset kaupalliset ja ei-kaupalliset kanavat tarjoavat jossain määrin paikallista ohjelmasisältöä. Usein paikallisradiolla viitataan yhden tai useamman

9 9 kunnan alueella toimivaan, väestöltään tai elinkeinoiltaan yhtenäisen alueen radioon. Toimiluvanvaraisten alueellisten ja paikallisten radiotoimijoiden ohella Yle Radio Suomi on merkittävä alueellinen radiotoimija, jonka sisältö tuotetaan arkisin 18 maakuntaradiossa kattaen koko Suomen. Ruotsinkielinen Radio Vega palvelee suomenruotsalaista kuulijakuntaa viidellä aluepaikkakunnallaan. Tässä päätöksessä käsiteltävillä, haettavana olleilla toimilupa-alueilla toimivat tällä hetkellä ohjelmistotoimiluvan nojalla seuraavat toimijat: Helsingissä toimivat tällä hetkellä Oy Basso Media Ltd:n Bassoradio, Sanoma Media Finlandin Groove FM, LOOP, Metro Helsinki, Radio Aalto, Radio Rock, Radio Suomipop, Bauer Median Iskelmä Uusimaa, Radio City Helsinki, The Voice ja Radio Nova (3N Radiot Oy), Kuunappi Oy:n Radio Classic, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei, Kaupunkitarinat Oy:n Radio Helsinki, NRJ Finlandin Radio Nostalgia ja NRJ, Beafina Oy:n Radio SUN Classics ja Radio Satellite Finlandin Spirit FM. Kankaanpään alueella kuuluvat Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy:n FUN Tampere ja Radio SUN, Kustannusliike Aluelehdet Oy:n Iskelmä Sastamala, Järviradio, Bauer Median Play, Radio City Tampere ja Radio Nova ja Sanoma Media Finlandin Radio Suomipop. Lahden alueella kuuluvat Esan kirjapaino Oy:n Iskelmä Lahti ja Radio Voima, Bauer Median Kiss ja Radio Nova, Sanoma Media Finlandin LOOP, Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, Kuunappi Oy:n Radio Classic, Kristillinen Media Oy:n Radio Dei ja NRJ Finlandin Radio Nostalgia ja NRJ. Ohjelmistoluvanhaltijoiden lisäksi haettavilla alueilla toimii vaihtelevasti eri paikallisia ja alueellisia radiokanavia Viestintäviraston myöntämien lyhytaikaisten toimilupien tai tietyissä tapauksissa pelkkien teknisten radiolupien nojalla. Tästä syystä radioohjelmistojen monipuolisuuden taso haettavina olevilla alueilla on jo verrattain korkea, ja näin ollen voidaan katsoa, että kaikissa hakemuksissa esitetty ohjelmisto lisäisi omalla tavallaan alueella lähetettävän radio-ohjelmatarjonnan moniarvoisuutta ja että toisaalta niistä ei yksikään kuitenkaan merkittävästi muuttaisi ohjelmatarjonnan monipuolisuuden kokonaistilannetta. Yleiset edellytykset Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Osa hakijoista on jo valtakunnallisilla tai paikallisilla toimiluvilla toimivia radiokanavia, ja osa vasta vähän aikaa alalla olleita tai aloittelevia toimijoita. Hakijoiden esittämät asiakirjat osoittavat, että kunkin hakijan tase on riittävän vahva ja että kullakin hakijalla on riittävä maksuvalmius selviytyäkseen esittämänsä radiotoiminnan kustannuksista. Näin ollen kaikkien hakijoiden voidaan arvioida olevan vakavaraisia ja hakijoilla voidaan arvioida olevan ilmeinen kyky toimiluvan mukaiseen toiminnan harjoittamiseen. Hakemusten vertailu Yleisten edellytysten täyttyessä hakemusten vertailussa arvioidaan tietoyhteiskuntakaaren 36 :ssä esitettyjä seikkoja, joita ovat radiotoiminnan kokonaisuus huomioon ottaen sananvapauden edistäminen, ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä erityisryhmien tarpeet. Perusteita arvioidaan tietoyhteiskuntakaaren 1 :ssä säädettyjen tavoitteiden edistämisen kannalta, joista keskeisimpiä ovat radion ohjelmistotoimilupia koskevien ratkaisujen osalta erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä kilpailun edistäminen.

10 10 Hakemukset jakautuivat valtioneuvoston käsittelyyn tulevista haettavista taajuuksista seuraavasti: Helsinki Helsinki 89,7 MHz Taajuutta hakivat Finest Radio Oy, Järviradio Oy, Kaimax Media Oy, Kevyt Kanava Oy, Mediatakojat Oy, Oy Bassomedia LTD, Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy, RK Entertainment Oy, Salesheli Advisors Oy, Sanoma Media Finland Oy, Zuffe Finland Oy. Helsinki 103,1 MHz Taajuutta hakivat Finest Radio Oy, Järviradio Oy, Kaimax Media Oy, Kevyt Kanava Oy, Mediatakojat Oy, Oneiric Oy, Oy Bassomedia LTD, Patmos Lähetyssäätiö, Pispalan Musa Oy, RK Entertainment Oy, Salesheli Advisors Oy, Sanoma Media Finland Oy, Zuffe Finland Oy. Kokonaan uutta toimilupaa ovat hakeneet Kaimax Media, Kevyt Kanava, Mediatakojat (Radio Stadi), Bassomedia, Patmos Lähetyssäätiö, RK Entertainment, Salesheli Advisors, Sanoma Media Finland ja Zuffe Finland. Taajuutta liitettäväksi olemassa olevaan kokonaisuuteen ovat hakeneet Finest Radio, Järviradio, Pispalan Musa ja Mediatakojat (Radio Melodia). Hakijoista radiotoimintaa eivät tällä hetkellä harjoita pitkäaikaisilla toimiluvilla Patmos Lähetyssäätiö, RK Entertainment, Salesheli Advisors ja Zuffe Finland. Helsingissä radiotoimintaa pitkäaikaisilla toimiluvilla puolestaan harjoittavat jo ennestään Kaimax (omistusyhtiö Bauer), Bassomedia ja Sanoma Media Finland. Ohjelmasisällön puolesta hakemukset eroavat merkittävällä tavalla toisistaan, ja niiden voidaan arvioida kunkin omalla tavalla edistävän alueen ohjelmatarjonnan monipuolisuutta. Finestin kohderyhmänä olisivat erityisesti Suomessa asuvat ja vierailevat virolaiset kuulijat. Järviradion ohjelmasisällössä painottuu hengellisyys kohderyhmän ollessa aikuis- ja seniori-ikäistä väestöä. Radio Patmos on puolestaan paikallisesti orientoitunut elämäntaparadio, jonka toiminta pohjaa kristillis-eettiseen maailmankatsomukseen. Erityisryhmien tarpeiden turvaamisen osalta erottuvat siten erityisesti Finest vironkielisen kuulijakunnan osalta ja Järviradio ja Patmos hengellisen sisällön vuoksi. Myös RK Entertainmentilla, Salesheli Advisorsilla ja Zuffe Finlandilla tavoiteltu kuulijakunta on spesifi ja eroaa muista toimiluvan hakijoista. RK Entertainmentilla ohjelmasisältö painottuu jääkiekkoon ja yleisesti urheiluun, Salesheli Advisorsilla talouselämään ja Zuffe Finlandilla puolestaan senioriväestöön. Helsingissä ei ole tällä hetkellä tarjolla puhtaasti tämän tyyppistä ohjelmasisältöä tarjoavia radiokanavia. Myös Bassomedian kohderyhmä olisi suppeahko eli vuotiaat nuoret eli ns. milleniaalit ja palvelisi siten tietyn erityisryhmän tarpeita. Toisaalta voidaan arvioida, että osa nykyisistä Helsingin alueella kuuluvista radiokanavista tarjoaa jo ohjelmasisältöä nuorille ja nuorille aikuisille. Kuuluvuusalueen tapahtumiin ja ilmiöihin liittyvää sisältöä painottaisivat hakemuksen perusteella erityisesti Kevyt Kanava, Mediatakojien Radio Stadi ja Zuffe Finland. Muissakin toimilupahakemuksissa kuitenkin tuodaan esiin paikallisuuden merkitystä, joten hakemusten ei voida tässä suhteessa katsoa eroavan merkittävästi toisistaan. Kaimaxin, Kevyt Kanavan ja Mediatakojien Radio Melodian kohderyhmät olisivat laajahkoja. Kaimaxilla kohderyhmä on vuotiaat pariskunnat ja perheiden huoltajat ja musiikkitarjonta olisi myös laaja, Kevyt Kanavalla puolestaan yleinen kohderyhmä olisi laaja ja lisäksi erikoiskohderyhminä olisivat venäjänkieliset sekä maahanmuuttajat. Mediatakojien alueellisen Radio Melodian kohderyhmänä olisivat yli 45-vuotiaat paikallisista

11 11 asioista kiinnostuneet kuntalaiset ja iskelmä- ja tanssimusiikin ystävät. Toinen Mediatakojien suunniteltu kanava puolestaan olisi paikallisradio Radio Stadi, joka olisi suunnattu vuotiaille kuuntelijoille musiikin ollessa monipuolista. Myös Pispalan Musan ohjelmatarjonta ja musiikkisisältö olisi monipuolista ja kohderyhmä laaja eli yli 40-vuotiaat ja erityisesti suuret ikäluokat. Oneiric ja Sanoma Media Finland hakevat toimilupaa puheradiolle ja siten tarjoaisivat olemassa olevasta kaupallisesta ohjelmatarjonnasta erottuvaa sisältöä. Oneiricin Radio Rapu olisi politiikan ja talouden puheradio ja Sanoma Media Finland puolestaan linkittäisi uuden radiokanavan sisällön digitaalisen Supla-palvelun kanssa laajaksi palvelukokonaisuudeksi tarjoten puhesisältöä kuulijoille. Järviradion eduksi voidaan lukea vanhemman kuuntelijaryhmän palveleminen ja hengellisen ohjelmatarjonnan sisällyttäminen osaksi ohjelmatarjontaa ja siten erityisryhmien aseman edistäminen. Järviradion eduksi voidaan lisäksi katsoa sen aiempi toiminta haetulla alueella tilapäisten lupien nojalla kahdeksan vuoden ajan, ja sen myötä muodostunut vakiintunut kuulijakunta, sekä suosittu radiotoiminta muilla paikkakunnilla. Yhtiöllä voidaan siten arvioida olevan erityisen hyvät edellytykset varmistaa sen suunnitteleman monipuolisen ohjelmistotarjonnan toteutuminen. Hakijoista Järviradion ei voida katsoa olevan musiikkityyliltään formaattiradio, vaan kuulijat pääsevät vaikuttamaan musiikin valintaan ja paikallinen musiikkitarjonta pääsee myös esille. Saleshelin eduksi voidaan lukea uudentyyppisen ohjelmasisällön tarjoaminen talous- ja työhyvinvointipainotteisuuden myötä. Salesheli Advisors ei harjoita radiotoimintaa tällä hetkellä ja toimiluvan myöntäminen sille siten monipuolistaisi radiotoiminnan kokonaisuutta Helsingissä ja mahdollistaisi kokonaan uuden paikallisradion perustamisen. Valtioneuvosto ei näe tarkoituksenmukaiseksi myöntää toimilupaa toimijalle, jolla on jo alueella muita toimilupia. Salesheli Advisorsille myönnettävä toimilupa edistäisi siten paitsi ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta, myös sananvapauden toteutumista sekä yleisön erityistarpeiden huomioimista. Vertailun lopputulos: Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus, sananvapauden edistäminen, ohjelmiston monipuolisuus ja erityisryhmien tarpeet huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Helsinki 89,7 MHz Salesheli Advisors Oy:lle ja taajuus 103,1 MHz Järviradio Oy:lle. Kankaanpää Kankaanpää 100,7 MHz Taajuutta hakivat Kevyt Kanava Oy, Patmos Lähetyssäätiö. Kevyt Kanava on hakenut taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen Vaasa 3 ja ohjelmisto tulisi olemaan pääosin samaa kuin tuossa taajuuskokonaisuudessa. Pääkohderyhmänä olisivat satakuntalaiset alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet sekä suomen- että ruotsinkieliset ihmiset. Kohderyhmä olisi iältään ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman laaja. Lisäkohderyhmänä olisivat alueen sekä ulkomaalaiset että kotimaiset turistit, joten ohjelmisto sisältäisi vieraskielisille suunnattua ohjelmaa. Mahdollisimman iso osa ohjelmistosta tulisi olemaan Pori-Kankaanpää-alueen omaa paikallista ohjelmistoa. Patmos Lähetyssäätiön toimintaa on kuvattu edellä Helsingin taajuuksia koskevassa kappaleessa. Kevyt Kanavan eduksi voidaan katsoa paikallisen kohderyhmän huomioiminen, paikallisen ohjelmiston osuus sekä ohjelmiston monipuolisuus erityisesti vieraskielisen ohjelmis-

12 12 ton myötä. Patmos Lähetyssäätiön etuna on erityisryhmien huomioiminen hengellisen sisällön kautta, vaikkakin Kankaanpäässä on jo ennestään tarjolla hengellistä radiosisältöä. Vertailun lopputulos: Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus ja ohjelmiston monipuolisuus huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Kankaanpää 100,7 MHz Kevyt Kanava Oy:lle. Lahti Lahti 103,8 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Patmos Lähetyssäätiö. Mediatakojat on hakenut taajuutta liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen 19 ja Patmos Lähetyssäätiö on hakenut taajuutta osana 13 paikkakunnan kokonaisuutta. Sekä Mediatakojien että Patmoksen suunniteltua ohjelmasisältöä on jo kuvattu Helsingin taajuuksia koskevassa kappaleessa. Mediatakojien ohjelmistosisällössä painottuu erityisesti ohjelmiston monipuolisuus, sillä kanavan kohderyhmä on laaja, eikä se profiloidu musiikillaan tiettyyn tiukkaan formaattiin vaan soittaa musiikkia paikallisesta ulkomaiseen. Patmos lähetyssäätiön kohdalla puolestaan painottuu erityisryhmien tarpeiden huomioiminen hengellisen sisällön kautta. Lahden kuuluvuusalueella on jo ennestään tarjolla hengellistä ohjelmasisältöä ja kohderyhmää on siten huomioitu olemassa olevan ohjelmatarjonnan myötä. Vertailun lopputulos: Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus ja ohjelmiston monipuolisuus huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Lahti 103,8 MHz Mediatakojat Oy:lle. Toimilupaehdot Päätöksiin liitetään toimiluvat, joissa voidaan antaa ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia. Toimilupiin sisällytetään ohjelmistoa koskeva määräys paikallisohjelmista, jonka tavoitteena on taata se, että ohjelmisto palvelee kuuluvuusalueen väestöä. Paikallisohjelmat voivat olla uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia. Paikallisohjelmien kannalta olennaista on kiinnittyminen kuuluvuusalueen ilmiöihin ja tapahtumiin. Pelkkä paikallisen musiikin soittaminen ilman aihetta käsittelevää toimituksellista näkökulmaa ei ole toimilupamääräyksessä tarkoitettua paikallisohjelmaa. Toimiluvissa edellytetään, että ohjelmistoon sisällytetään paikallisohjelmia yhteensä yksi tunti kunakin arkipäivänä kello 6 18 välisenä aikana. Määräys vastaa paikallisen radiotoiminnan toimilupia. Muilta osin toimilupaehdoissa on yleistasoisesti todettu ohjelmasisällön keskeisin kriteeri tai kriteerit kuitenkaan rajaamatta toimijan mahdollisuutta kehittää toimintaansa kysynnän mukaan. Tämä menettely mahdollistaa esimerkiksi radio- että televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien ehdottomasta sisältötulkinnasta luopumisen tietoyhteiskuntakaaren tavoitteiden mukaisesti.

13 13 Siltä osin kuin haettavana olleita toimilupia myönnetään siten, että niiden tarkoituksena on laajentaa hakijan olemassa olevaa valtakunnallista tai alueellista lähetystoimintaa, toimilupaehdoissa viitataan edellä kuvattujen toimilupaehtojen sijasta kyseessä olevaan lähetystoimintaan oikeuttavaan, olemassa olevan toimiluvan ehtoihin. Siltä osin kuin toimilupaa on haettu liitettäväksi osaksi Viestintäviraston aiemmin myöntämää taajuuskokonaisuutta, johon ei ole liitetty toimilupaehtoja, valtioneuvoston myöntämä toimilupa korvaa Viestintäviraston aiemmin myöntämän toimiluvan ja valtioneuvoston määrittelemät toimilupaehdot koskevat siten koko taajuuskokonaisuutta. Tietoyhteiskuntakaaren 37 :n mukaan toimilupakausi voi olla enintään 10 vuotta. Ottaen huomioon teknisen kehityksen ja toimialan kehitysvaiheen toimiluvan voimassaoloajaksi on määritelty Toimilupakauden päättymisaika vastaa muita paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen radiotoiminnan toimilupia. Toimilupien sisältämät taajuuskokonaisuudet määritellään televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä annetussa Viestintäviraston määräyksessä (M 70). Myönnettyjen toimilupien mukaiset muutokset taajuuskokonaisuuksiin tullaan tekemään määräykseen M mennessä Viestintäviraston toimesta. Tietoyhteiskuntakaaren 345 :n mukaisesti valtioneuvoston päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. PÄÄTÖS Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä olevista toimiluvista ilmenevin ehdoin seuraavasti. Muilta osin hakemukset hylätään. Taajuuskokonaisuus Taajuuskokonaisuus Helsinki 6 (Helsinki 89,7 MHz): Salesheli Advisors Oy Helsinki 103,1 MHz, osana taajuuskokonaisuutta 14: Järviradio Oy Taajuuskokonaisuus Vaasa 3 (uutena myönnettävä taajuus Kankaanpää 100,7 MHz): Kevyt Kanava Oy Lahti 103,8 MHz, osana taajuuskokonaisuutta 19: Mediatakojat Oy Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2016 Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori

LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI. Päivämäärä 17.12.2015. Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT

LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI. Päivämäärä 17.12.2015. Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 17.12.2015 Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf Radio Foni Oy

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 5 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 8 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT NRJ Finland Oy Pro Radio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa paikallisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM71468/2010 HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Mediatakojat Oy Paikallisradio Ramona Oy PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päätösehdotus Liite 2 1 (22) Viestintäpolitiikka / Viestintämarkkinat Tomi Lindholm 29.10.2013 LVM/902/07/2013 Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päivämäärä 31.10.2013

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 12 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Arctic Media Ky Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Pohjois-Karjalan alueella

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Pohjois-Karjalan alueella Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/2010 HAKIJAT Karelsat Oy Oy Najaros Ab PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa

Lisätiedot

Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen

Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 28.12.2017 Diaarinumero HAKIJAT Alueradiot Sastamala Oy Bauer Media Oy Businessradio Finland Oy Järviradio

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Satakunta Huittisten Sanomalehti Oy Pori-Rauma (Huittinen 93,0 MHz, Harjavalta/Nakkila 100,4 MHz, Köyliö/Rauma 105,1 MHz) Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Etelä- ja Pohjois-Savo Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy Mikkeli (Savonlinna 96,7 MHz, Mikkeli 89,7 MHz) Pieksämäki (Pieksämäki 102,2 MHz)

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Alfator Oy Emmis Suomi Broadcasting Ab Kristillinen Media Oy Metroradio Finland Oy NRJ Finland

Lisätiedot

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz)

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Pirkanmaa Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy Pro Radio Oy Pro Radio Oy Tampereen yliopisto Tampere (Kokemäki 98,0 MHz, Nokia 107,4 MHz,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 9 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 13 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 7 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy NRJ Finland Oy Perustettava yhtiö Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 3 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Oy Basso Media Ltd Järviradio Oy Kustannus Oy Kuva ja Sanatuotanto Laser Radio Limited

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava Oy Kokkolan Torilaiva /

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Salon Alueradio Oy SBS Finland Oy Turun lähiradioyhdistys ry Turun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Hämeen Sanomat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite [ ] VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy SBS

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Karelsat Oy Kevyt Kanava Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Planetmedia Oy SBS Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Riofori Oy SBS Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIOVUOSITILAISUUS 2017 TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIO AND THE FUTURE OF YOUTH BROADCASTING Patrick

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 13.11.2014 Diaarinumero LVM/1477/07/2014 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Finest Radio Oy Järviradio Oy Kevyt Kanava Oy

Lisätiedot

Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia

Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia Radionkuuntelu Suomessa vuonna 2017 Toimitusjohtaja Lena Brun, Finnpanel (Radio)Waves of Change Aidan McCullen,

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2011 HAKIJAT Antti Soivio Helsingin kristillinen opisto/ Helsingin kristillisen

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIO- TOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 30.9.2010 Diaarinumero 1659/07/2010 HAKIJAT Discovery Communications Europe

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus 30.1.2014

Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Tilaisuuden avaus Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2013 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel

Lisätiedot

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 1 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, toimitusjohtaja Petri Manninen, Radio Nova 9.10 Radion hyvä vuosi 2009 Toimitusjohtaja Lena Sandell,

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (12) 30.6.2015 Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 B MPS 70 B 2 (12) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 1.1

Lisätiedot

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Antennialan tekniikkapäivä 18.11.2010 Kari Kangas, radioverkkojen erityisasiantuntija Viestintävirasto Sisältöä Eri viranomaisten roolit valtioneuvosto liikenne-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A LVM/2224/07/2015 HAKIJA Oy Suomen Uutisradio Ab, Y-tunnus 1042680-6 ASIAN TAUSTA JA HAKEMUS Ab Suomen Uutisradio Oy (jäljempänä Suomen Uutisradio

Lisätiedot

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Toimiluvanvarainen televisiotoiminta Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen Viestintäpolitiikan osasto, Viestintämarkkinat yksikkö kaisa.laitinen@mintc.fi 040

Lisätiedot

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion kuuntelu Suomessa 7..8: Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion tavoittavuus vuosina 99-7 koko väestö (9+) % 95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 9 8 7 6 5 4 8 8 84 85 85 8 8 8 79 8 8

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 4 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Iniön kunta NRJ Finland Oy Pro Radio Oy Salon Alueradio Oy Turun lähiradioyhdistys

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4. 1 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4.2016 LVM/2124/07/2015 HAKIJA Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom)

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi yhdeksän verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020 Radiovuositilaisuus 3.2.2011 Matkalla kohti vuotta 2020 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, suunnittelupäällikkö Hannu Anttila, Yleisradio Oy 9.10 Radion vuosi 2010 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

Tunnetta ja asiaa vuoden jokaisena päivänä

Tunnetta ja asiaa vuoden jokaisena päivänä Radiovuositilaisuus 26.1.2012 Tunnetta ja asiaa vuoden jokaisena päivänä Radiovuosi 2012 Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna

Lisätiedot

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009

Radiovuosi 2009 -tilaisuus 29.1.2009 Radiovuosi 29 -tilaisuus 29..29 Ohjelma 8.3 Aamukahvi 9. Tilaisuuden avaus - KRT-ohjausryhmän PJ Heikki Peltonen 9. Radion kuuntelu Suomessa vuonna 28 - Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel Oy - Asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Radio Taajuuskokonaisuudet

Radio Taajuuskokonaisuudet Radio 2020 Taajuuskokonaisuudet Vaihtoehdot 2020-kierrokselle Vaihtoehto 1: Nykymalli Nykyiset kokonaisuudet Tekniset optimoinnit: Täydet päällekkäisyydet poistettu Vaihtoehto 2: Muokattu malli Valtakunnalliset

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 18.6.2009 Diaarinumero 124/35/2009 HAKIJAT BBC World News Limited Discovery Communications

Lisätiedot

RADIOVUOSITILAISUUS. #Radiovuosi2016. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia

RADIOVUOSITILAISUUS. #Radiovuosi2016. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADIOVUOSITILAISUUS 2016 TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADION KUUNTELU SUOMESSA 2015 Lena Sandell, Finnpanel CATHEDRAL THINKING. WHAT HAPPENS AFTER WHAT COMES

Lisätiedot

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen.

Muistio 18.3.2016. YLE TV1, YLE TV2, YLE Fem ja YLE Teema sekä vapaasti vastaanotettavat yleisen edun kanavat MTV3 ja Nelonen. Muistio 1(6) 18.3.2016 LVM/571/03/2016 Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite 1 Yleistä Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite eli niin kutsuttu must carry -velvoite tarkoittaa sitä, että verkkopalvelua

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus 28.1.2015

Radiovuositilaisuus 28.1.2015 Radiovuositilaisuus 28.1.2015 Tervetuloa! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2014 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Cable Days 17.4.2012 Olli-Pekka Rantala Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi verkkotoimiluvat verkkopalvelun

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 1 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVISTA VERKKOTOIMILUVISTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 31.8.2017 LVM/890/07/2017 PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT VERKKOTOIMILUVAT Verkkotoimiluvat teletoimintaan

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Päätös. Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö

Päätös. Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö Risto Murto Päätös x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 TOIMILUPAPÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ TELEVISIOVERKKOA AH- VENANMAAN MAAKUNNASSA KOSKEVIEN TOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille. Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot

Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille. Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot Radiofoorumi avoin keskusteluareena alan toimijoille Kari Kangas Radioverkkojen erityisasiantuntija Taajuushallinto / kiinteät radioverkot Taustalla LVM:n työryhmän ehdotus LVM asetti syyskuussa 2013 työryhmän,

Lisätiedot

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (8) 21.11.2014 Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 MPS 70 2 (8) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISESSA TELEVISIOVERKOSSA 18.9.2014 Diaarinumero LVM/1184/07/2014 HAKIJAT FOX International Channels Oy MTV

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Classicus Oy Family Channel Oy FutuVision Media Oy JPC Studiot Oy

Lisätiedot

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt.

Televisiotaajuudet. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010. alue: 47-68 MHz (yht. 21 MHz) - ei televisiokäytt. HD-palveluja maanpäälliseen verkkoon - koelähetykset käyntiin 2010 Antti Kohtala Liikenne- ja viestintäministeriö antti.kohtala@lvm.fi Antennialan tekniikkapäivä 12.11.2009, Hyvinkää, Rantasipi Televisiotaajuudet

Lisätiedot

HE 49/2007 vp. muutokset. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 49/2007 vp. muutokset. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille

Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 12.6.2015 Kesäkuun tilityksessä oikeudenomistajaasiakkaille 15,5 miljoonaa euroa Kesäkuun tilityksessä Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille maksetaan Kotimaasta vuonna 2014 kerättyjä esityskorvauksia

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta LVM 041:00/2007 Lausuntokokoelma Sisällysluettelo 1. FiCom

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko

Television ja radion tulevaisuus. Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus Suvi Juurakko Television ja radion tulevaisuus - uudet teknologiat Joukkoviestinnän linjaukset ja suunnat» Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma (VNS 4/2012 vp

Lisätiedot

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010

Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digita Laadukkaat TV-palvelut myös HD-aikana Henri Viljasjärvi 18.11.2010 Digitv 10 vuotta 2000-2010 koelähetysvaihe alkoi 1.9.2000 Alueet Espoo, Tampere ja Turku, näkyvyysalue 39% väestöstä Rinnakkaislähetyksinä

Lisätiedot

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (9) 30.12.2014 Määräyksen 70 perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 MPS 70 2 (9) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 B-OSA PYKÄLÄKOHTAISET

Lisätiedot

FINEST MARKETING MEDIAKORTTI ENSIMMÄINEN VIRONKIELINEN RADIOKANAVA SUOMESSA

FINEST MARKETING MEDIAKORTTI ENSIMMÄINEN VIRONKIELINEN RADIOKANAVA SUOMESSA FINEST MARKETING MEDIAKORTTI ENSIMMÄINEN VIRONKIELINEN RADIOKANAVA SUOMESSA TAAJUUS Finest Plus FM Helsinki, Vantaa, Espoo 102,0 MHz Finest FM Porvoo (Itä Uusimaa) 104,8 MHz Olemme lojaalista kuuntelijaryhmää

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01.

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 3 27.01.2016. 3 Asianro 7479/01.01. Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 3 Asianro 7479/01.01.01/2015 Oikaisuvaatimus / Palomiehen viran valinta alkusijoituspaikkana Riistaveden paloasema Henkilöstö- ja hallintopäällikkö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA TELEVISIOTOIMINNAN HARJOIT- TAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 14.12.2006 Diaarinumero 175/35/2006 HAKIJAT Artecho Oy Blue Media Oy C More Entertainment Oy

Lisätiedot

RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi

RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi Ministeri Krista Kiuru RadioMedian kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi Tietoyhteiskuntakaari selkeyttää sähköisen viestinnän sääntelyä ja parantaa radiotoimintaa koskevaa

Lisätiedot

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa.

Kanavan päämääränä on tarjota kuulijoille tunnelmallinen ja inspiroiva levähdyspaikka kauniin ja rentouttavan klassisen musiikin parissa. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta

Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Helsinki 12.4.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Viite: HE 28/2012 vp ja HE 29/2012 vp Lausunto Yleisradio-uudistuksesta Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto

Lisätiedot

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015

Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Radio- ja televisioarkisto (RTVA) Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot Tietoasiantuntija Juha Piukkula Eduskunnan kirjasto 12.3.2015 Radio- ja tv-arkisto

Lisätiedot

MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT

MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT MUISTIO 049:00/2001 15.6.2004 TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNAN LÄHETYSPALVELUJEN MARKKINAT Komission sähköisen viestinnän markkinoita koskevassa suosituksessa 1 markkina 18 käsittää televisio- ja radiotoiminnan

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 D/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot

Antennitelevisioverkon muutokset. Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevisioverkon muutokset Radiotaajuuspäivä 18.2.2016 Markus Mettälä Päällikkö, Kiinteät radioverkot Antennitelevision muutokset 2015... 31.12.2016 2017...2026 UHF-alueen TV:n taajuusmuutokset 2015-2016

Lisätiedot

RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi

RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Lausuntopyyntö 4.4.2013, LVM/1353/03/2011. RadioMedian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tietoyhteiskuntakaareksi 1 Kiitämme mahdollisuudesta

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot