LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI. Päivämäärä Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI. Päivämäärä 17.12.2015. Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT"

Transkriptio

1 LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero LVM/1902/07/2015 HAKIJAT Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf Radio Foni Oy Fabio Putrino Kaimax Media Oy Kristillinen Media Oy Mediatakojat Oy Kevyt Kanava Oy NRJ Finland Oy Suomen Uutisradio Oy Järviradio Oy PÄÄTÖKSEN KOHDE Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Joensuu, Kokkola, Lappeenranta, Loviisa, Mikkeli, Pietarsaari, Raasepori, Rauma ja Seinäjoki. Toimiluvat koskevat taajuuskokonaisuuksia Pietarsaari, Rauma 2, taajuuskokonaisuuksia 18, 19 ja 20 ja taajuuksia Loviisa MHz (osana taajuuskokonaisuutta Porvoo), Kokkola MHz (osana taajuuskokonaisuutta 9), Joensuu MHz, Kokkola MHz, Mikkeli 98.9 MHz ja Seinäjoki MHz (osana taajuuskokonaisuutta 12) sekä Rauma MHz (osana taajuuskokonaisuutta 14). TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSEN SISÄLLÖSTÄ Myönnetään toimiluvat jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Taajuuskokonaisuus Pietarsaari (Pietarsaari 98.0 MHz): Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf Loviisa MHz, osana taajuuskokonaisuutta Porvoo: Radio Foni Oy Taajuuskokonaisuus 18 (Mikkeli 94.0 MHz, Raasepori 92.3 MHz, Rauma 98.4 MHz, Seinäjoki MHz): Kaimax Media Oy Kokkola MHz, osana valtakunnallista taajuuskokonaisuutta 9: Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 19 (Joensuu 99.9 MHz, Lappeenranta 97.4 MHz, Seinäjoki MHz): Mediatakojat Oy Taajuuskokonaisuus Rauma 2 (Rauma 92.9 MHz): Mediatakojat Oy Taajuuskokonaisuus 20 (Joensuu MHz, Lappeenranta 97.7 MHz, Mikkeli MHz): Kevyt Kanava Oy Joensuu MHz, Kokkola MHz, Mikkeli 98.9 MHz ja Seinäjoki MHz, osana taajuuskokonaisuutta 12: NRJ Finland Oy Rauma MHz, osana taajuuskokonaisuutta 14: Järviradio Oy

2 2 PÄÄTÖKSEN YKSITYISKOHTAISEMMAT PERUSTELUT Asian käsittely Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 35 :n mukaan Viestintäviraston on julkaistava ilmoitus analogiseen radiotoimintaan haettavista ohjelmistotoimiluvista, kun ohjelmistotoimilupaa edellyttävään radiotoimintaan on osoitettu 96 :n nojalla annetussa Viestintäviraston määräyksessä vapaita taajuuksia. Viestintävirasto julisti tietoyhteiskuntakaaren 35 :n nojalla haettaviksi radion ohjelmistotoimilupia vapaille taajuuksille. Hakuaika päättyi Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaisesti myöntää ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa riittävästi taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Joensuun, Kokkolan, Lappeenrannan, Loviisan, Mikkelin, Pietarsaaren, Raaseporin, Rauman ja Seinäjoen paikkakuntien taajuuksiin oli Viestintäviraston selvityksen perusteella enemmän hakijoita, kuin kyseisille paikkakunnille on osoitettavissa vapaita taajuuksia. Tällaisissa tilanteissa toimivaltainen viranomainen on valtioneuvosto. Näin ollen Viestintävirasto on tietoyhteiskuntakaaren 36 :n nojalla siirtänyt yllä mainittujen paikkakuntien osalta hakemukset valtioneuvoston ratkaistavaksi. Siirrosta on ilmoitettu hakijalle ja siirto koskeva tieto on julkaistu Toimiluvan hakijoilla oli mahdollisuus kahden viikon kuluessa siirrosta toimittaa suunnitellulla ohjelmasisällöllä täydennetyt hakemukset valtioneuvostolle. Tietoyhteiskuntakaaren 25 :n 4 momentin mukaan valtioneuvoston toimilupaa koskeva päätös on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on siirretty valtioneuvoston ratkaistavaksi. Valtioneuvosto voi erityisessä tapauksessa pidentää määräaikaa enintään kahdeksalla kuukaudella, jos se on hakumenettelyn tasapuolisuuden, selkeyden tai avoimuuden varmistamiseksi, hakemusten täydentämiseksi taikka muusta erityisestä syystä tarpeen. Valtioneuvosto pidensi tietoyhteiskuntakaaren 25 :n 4 momentin nojalla toimilupapäätöksien antamiselle säädettyä määräaikaa saakka hakuprosessin kaksivaiheisuuden (Viestintäviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön käsittelyt), hakemusten täydentämisen ja hakuprosessin laajuuden vuoksi. Sovellettavat säännökset Tietoyhteiskuntakaaren 1 :n mukaan lain tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa että viestintäverkot ja palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. Lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen. Tietoyhteiskuntakaaren 34 :n mukaisesti radiotoiminnan harjoittaminen analogisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa edellyttää ohjelmistotoimilupaa, jota haetaan Viestintävirastolta. Viestintävirasto voi tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaisesti myöntää ohjelmistotoimiluvan niissä tilanteissa, joissa kaikille hakijoille on osoitettavissa riittävästi taajuuksia, eikä luvan myöntämisellä arvioida olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Esitetyn selvityksen perusteella toimilupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Tietoyhteiskuntakaaren 36

3 3 :n 1 momentin mukaan toimilupa voidaan myöntää, jos hakija on maksanut 285 :ssä säädetyn hakemusmaksun ja jos hakijan ei perustellusta syystä epäillä rikkovan tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n mukaan valtioneuvosto tekee ohjelmistotoimilupaa koskevan ratkaisun jos kaikille hakijoille ei ole myönnettävissä taajuuskapasiteettia tai toimilupapäätöksellä on huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin mukaan toimilupia myönnettäessä valtioneuvoston tulee toimilupa-alueella harjoitettava radiotoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen pyrkiä sananvapauden edistämiseen sekä turvaamaan ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja yleisön erityisryhmien tarpeet tavalla, joka parhaiten edistää tietoyhteiskuntakaaren 1 :ssä säädettyjä tavoitteita. 1 :n tavoitteista erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä kilpailun edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita toimilupia myönnettäessä. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Säännös voidaan nähdä päätöksentekoprosessin kokonaisuutta ohjaavana siten, että kutakin toimilupahakemusta tulee tarkastella suhteessa luvanvaraisen radiotoiminnan kokonaisuuteen. Tämä kokonaisuus korostuu valtakunnallisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa. Hakemusten arvioinnissa on keskeisessä asemassa kunkin hakijan esittämä toiminta-ajatus, jossa määritellään, minkälaiseksi radio-ohjelmiston sisältö muodostuu ja minkälaiselle yleisölle se on suunnattu. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentissa varsinaisina arviointikriteereinä ovat sananvapauden edistäminen sekä ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden sekä yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaaminen. Sananvapauden edistämiseksi toimilupapäätöksillä tulee pyrkiä siihen, ne edistävät oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä perustuslain 12 :n mukaisesti. Tietoyhteiskuntakaaren hallituksen esityksen (221/2013 vp) perusteluissa on ohjelmistotoimiluvan myöntämistä koskevan momentin yhteydessä viitattu tältä osin aikaisempiin televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia koskeviin hallituksen esityksiin. Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain esitöissä (HE 34/1998 vp) on todettu, että toimilupia myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei viestintä keskity tavalla, joka olisi omiaan vaarantamaan sananvapautta. Toimilupia myönnettäessä tulee pyrkiä radiotoimilupien myöntämiseen usealle toisistaan riippumattomalle hakijalle. Sananvapauden edistämistä tarkastellaankin tässä yhteydessä toimilupien hakijatahojen ja hakijoiden omistuksen monimuotoisuuden näkökulmasta. Tarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon, omistuksen monimuotoisuuden korostaminen saattaa joissakin tapauksissa johtaa toimijakentän pirstoutumiseen. Tämä puolestaan saattaa heikentää toiminnan harjoittajien toimintaedellytyksiä ja tätä kautta heikentää sananvapauden toteutumista. Hakijatahojen arvioinnissa olennaista on myös se, että hakemusta tarkastellaan osana kokonaisuutta. Ohjelmistotarjonnan monipuolisuus ja eritysryhmien tarpeet ovat osa sananvapauden edistämistä. Ne ovat osin päällekkäisiä käsitteitä sananvapauden kanssa, mutta hakemusten arvioinnissa niillä on myös itsenäinen merkitys. Verrattaessa lähtökohtaisesti samanlaista ohjelmistoa tarjoavien hakijoiden hakemuksia keskenään tulee arvioitavaksi kunkin hakijan ohjelmiston sisältöjen monipuolisuus esimerkiksi musiikin tai puheosuuksien sisällön suhteen. Harkinnassa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota ohjelmistotarjonnan yleisiin linjoihin puuttumatta yksityiskohtaisemmin toiminnan harjoittajan oikeuteen päättää ohjelmistonsa sisällöstä. Erityisryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia vähemmistöjä, joiden etu ei välttämättä tule turvatuksi

4 4 pelkästään esimerkiksi kilpailun avulla. Toimiluvanvaraisessa radiotoiminnassa erityisryhmien merkitys ei ole erityisen korostunut ja sen on osin päällekkäinen ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden kanssa. Tietoyhteiskuntakaaren 37 :n mukaan valtioneuvosto voi liittää ohjelmistotoimilupaan ehtoja, jotka koskevat alueellista kuuluvuutta ja vuorokautista lähetysaikaa. Valtioneuvosto voi lisäksi liittää ohjelmistolupaa ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta välttämättömiä ehtoja. Analogiseen radiotoimintaan sovelletaan tietoyhteiskuntakaaren 37 :n mukaisesti ohjelmistotoimiluvan raukeamisen osalta tietoyhteiskuntakaaren 31 :ää, jonka perusteella digitaalista radiotoimintaa varten myönnetty ohjelmistotoimilupa raukeaa, ellei säännöllistä toimiluvan mukaista toimintaa ole aloitettu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden alkamisesta tai jos säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 30 vuorokautta pidemmäksi ajaksi. Viestintäviraston myöntämät ohjelmistotoimiluvat Viestintävirasto on tietoyhteiskuntakaaren mukaisin perustein myöntänyt toimiluvat paikkakunnilla, joilla taajuuksista ei ole ollut niukkuutta, eikä myöntämisellä ole arvioitu olevan huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen. Viestintävirasto myönsi ohjelmistotoimiluvat uusiin kokonaisuuksiin Pispalan Radioyhdistys ry:lle, Alueradiot Sastamala Oy:lle, Love FM Oy:lle, Kaimax Media Oy:lle, Kevyt Kanava Oy:lle ja Mediatakojat Oy:lle. Osa ohjelmistotoimiluvista liitettiin hakijoiden toiveiden mukaisesti aiemmin myönnettyihin toimilupiin siten, että myönnetyt taajuudet liitettiin osaksi valmiita taajuuskokonaisuuksia. Ohjelmistotoimiluvat tällaisiin ns. peittoalueiden laajennuksiin myönnettiin Nordic Palvelut Oy:lle, Kristillinen Media Oy:lle, Oy Suomen Uutisradio Ab:lle, Järviradio Oy:lle, NRJ Finland Oy:lle, Kevyt Kanava Oy:lle sekä Suomen Lähiradiot Oy:lle. Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyneet hakemukset Valtioneuvoston käsittelyyn siirtyivät paikkakunnista Joensuu, Kokkola, Lappeenranta, Loviisa, Mikkeli, Pietarsaari, Raasepori, Rauma ja Seinäjoki. Hakemukset ja hakijayhtiöt Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf Laestadiernas Fridföreningars Förbund rf (jäljempänä Laestadiernas Fridföreningars Förbund) on hakenut toimilupaa taajuudelle Pietarsaari 98 MHz. Laestadiernas Fridföreningars Förbund on lestadiolaisten ruotsin- ja kaksikielisten rukoushuoneyhdistysten järjestö, lestadiolaisten rauhanyhdistysten liitto. Liiton jäsenyhdistyksinä on yhdeksän rekisteröityä rauhanyhdistystä ja rukoushuoneyhdistystä ruotsinkielisillä alueilla Suomessa. Järjestön kotipaikka on Pietarsaari ja se on harjoittanut radiotoimintaa lyhytaikaisilla toimiluvilla vuodesta Radio LFF on järjestön ylläpitämä radiokanava, joka lähettäisi hengellistä ohjelmaa kuten seuratilaisuuksia ja hartauksia ja lähetykset olisivat pääsääntöisesti kaksikielisiä. Radio Foni Oy Radio Foni Oy (jäljempänä Radio Foni) on hakenut toimilupaa Loviisan taajuudelle MHz.

5 5 Hakija lähettäisi Loviisan taajuudella samaa ohjelmaa kuin nykyisellä Porvoon taajuudellaan 99.8 MHz. Radio Foni on toiminut Porvoossa yhdellä taajuudella yli 20 vuotta. Iskelmä Porvoo-kanavan ohjelmatarjonnassa painottuvat Itä-Uudenmaan paikalliset asiat kuten viranomais- ja kunnalliset tiedotteet, yhteistyö eri oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. Kanavan musiikki koostuu kotimaisesta kevyestä musiikista sekä kansainvälisistä klassikoista. Fabio Putrino Fabio Putrino (yksityishenkilö) on hakenut toimilupaa Loviisan taajuudelle MHz. Hakija ei ole toimittanut tietoyhteiskuntakaaren 35 :n mukaista selvitystä hakijan vakavaraisuudesta ja kyvystä säännölliseen radiotoiminnan harjoittamiseen. Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan ohjelmistotoimilupa voidaan myöntää sitä hakeneelle, jos hakija on vakavarainen ja sillä on ilmeinen kyky säännölliseen ohjelmistotoimiluvan mukaiseen toimintaan. Esitetyn selvityksen perusteella toimilupaviranomaisen tulee voida vakuuttua siitä, että hakijalla on riittävät taloudelliset voimavarat säännölliseen, toimiluvan mukaiseen toimintaan. Hakijalta on pyydetty asiakirjan täydentämistä vakavaraisuutta koskevan selvityksen puuttumisen johdosta. Valtioneuvostolle ei ole toimitettu kyseistä selvitystä. Yllä esitetyn perusteella, vakavaraisuutta koskevan selvityksen toimittamatta jättämisen johdosta, hakijalle ei voida myöntää ohjelmistotoimilupaa. Kaimax Media Oy Kaimax Media Oy (jäljempänä Kaimax Media) on hakenut ohjelmistotoimilupaa valtakunnalliselle radiokanavalle, johon liittyen taajuudet Joensuu MHz, Lappeenranta 97.7 MHz, Mikkeli 98.9 MHz, Raasepori 92.3 MHz, Rauma MHz ja Seinäjoki 104,5 MHz on siirretty valtioneuvoston käsittelyyn. Viestintävirasto on myöntänyt kyseistä hakemusta koskien päätöksellään 13733/710/2015 Kaimax Medialle uuden toimiluvan taajuuskokonaisuudelle 15, joka kattaa paikkakunnat Hausjärvi, Hollola, Hämeenlinna, Jyväskylä, Tornio, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lohja, Loimaa, Oulu, Ulvila, Raahe, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Ylöjärvi, Kaarina ja Vaasa. Kaimax Median omistaa Bauer Media Oy, joka harjoittaa radiotoimintaa yhden valtakunnallisen (The Voice) ja usean alueellisen tai paikallisen toimiluvan turvin. Kaimax Medialla on ohjelmistotoimiluvat kanaville Iskelmä Ankkuri ja Iskelmä Oulu. Perustettavan uuden kanavan kohderyhmänä olisivat vuotiaat pariskunnat ja perheiden huoltajat. Ohjelmisto koostuisi puheesta ja musiikista. Puhesisällöt pyrittäisiin haarukoimaan kohderyhmälle ajankohtaisiksi ja kiinnostaviksi. Musiikki tultaisiin valitsemaan tutkimuksen kautta kyseisen kohderyhmän mieltymysten mukaan kuitenkin siten, että kyseessä olisi niin kotimainen kuin ulkomainenkin populaarimusiikki. Jakelussa painotetaan FM-jakelun lisäksi internet-jakelua. Kristillinen Media Oy Kristillinen Media Oy (jäljempänä Kristillinen Media) on hakenut uusia taajuuksia liitettäväksi Radio Dein nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 9. Haetuista taajuuksista Kokkola MHz ja Kokkola MHz on siirretty valtioneuvoston käsittelyyn.

6 6 Viestintävirasto on myöntänyt kyseistä hakemusta koskien päätöksellään 13707/710/2015 Kristilliselle Medialle toimiluvan, jonka myötä Sotkamosta ja Vaasasta haetut taajuudet on yhdistetty taajuuskokonaisuuteen 9. Kristillinen Media eli Radio Dei aloitti toimintansa paikallisradiona Helsingissä vuonna Nykyään kanava kuuluu ns. osavaltakunnallisena radiona 21 paikkakunnalla taajuuskokonaisuudella 9. Radio Dein pääkohderyhmä on aikuisväestö eli vuotiaat ja ohjelmisto painottuu kristinuskoon liittyvien aiheiden ohella myös muihin yksittäisten ihmisten kysymyksiin sekä yhteiskunnallisiin ja seurakunnallisiin aiheisiin. Mediatakojat Oy Mediatakojat Oy (jäljempänä Mediatakojat) on hakenut kolmea uutta ohjelmistotoimilupaa, joista kahteen liittyen taajuudet Joensuu MHz, Lappeenranta 97.4 MHz, Mikkeli 98.9 MHz, Rauma 92.9 MHz, Rauma MHz, Rauma MHz ja Seinäjoki MHz. on siirretty valtioneuvoston käsittelyyn. Viestintävirasto on myöntänyt kyseisiä hakemuksia koskien päätöksillään 13733/710/2015, 13744/710/2015 ja 13745/710/2015 Kaimax Medialle toimiluvat taajuuskokonaisuuksille Tampere 10 (Tampere), Pori 4 (Pori) ja taajuuskokonaisuus 16 (Hämeenlinna, Iisalmi, Kuopio, Oulu, Savonlinna, Tampere ja Vaasa). Mediatakojat harjoittaa paikallisradiotoimintaa usealla eri paikkakunnalla: Porissa (Radio Pori ja Radio Melodia), Mikkelissä (Radio Mikkeli), Kuopiossa (Radio Kuopio) sekä Jyväskylässä (Radio Kompassi ja Radio Melodia). Radio Pori on toiminut vuodesta 1985 lähtien. Kanava on pitäytynyt perinteisessä paikallisformaatissa ja pyrkinyt identifioimaan itsensä paikallisten ihmisten arkipäivään. Mediatakojien osakkeenomistajia ovat kanavan toimitusjohtajat sekä kaksi muuta suomalaista yksityishenkilöä. Haettavan toisen ohjelmistotoimiluvan (taajuuskokonaisuus 16, Radio Melodia ) pääkohderyhmä olisi aktiiviset yli 50-vuotiaat kuntalaiset, jotka ovat kiinnostuneita paikallisista asioista, tapahtumista, kulttuurista ja melodisesta iskelmämusiikista. Pääsääntöisesti musiikki olisi aikuisväestölle suunnattua monipuolista iskelmä- ja tanssimusiikkia laajalla artistivalikoimalla. Haettava toinen ohjelmistotoimilupa (taajuuskokonaisuus Pori 4, Radio Pori/Rauma ) olisi suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita monipuolisesta musiikista, tapahtumista ja paikallisista musiikkikonserteista. Kanava ei profiloituisi musiikilla tiettyyn formaattiin, vaan soittaisi monipuolista musiikkia rockmusiikista ns. listahitteihin. Pääsääntöisesti musiikki olisi kuitenkin nuorille aikuisille suunnattua musiikkia. Ohjelmasisältö koostuisi musiikin lisäksi juonnetusta ohjelmasta. Kanava lähettäisi muun muassa paikallisia ja ajankohtaisia haastatteluja sekä paikallisuutisia. Kanavan tavoitteena olisi edistää paikallista kulttuuria puheenaiheita. Kevyt Kanava Oy Kevyt Kanava Oy (jäljempänä Kevyt Kanava) on hakenut neljää ohjelmistotoimilupaa, joista kahteen liittyen taajuudet Kokkola MHz, Pietarsaari 98.0 MHz, Seinäjoki MHz, Joensuu MHz, Lappeenranta 97.4 MHz ja Mikkeli 98.9 MHz on siirretty valtioneuvoston käsittelyyn. Viestintävirasto on myöntänyt kyseisiä hakemuksia koskien päätöksillään 13730/710/2015, 13737/710/2015, 13738/710/2015 ja 13739/710/2015 Kevyt Kanavalle toimiluvat taajuuskokonaisuuksille Pieksämäki 1 (Iisalmi, Joroinen, Kajaani), Taajuuskokonaisuudelle 17 (Kotka, Kouvola, Kuopio, Savonlinna, Varkaus), Kajaani 3 (Kajaani) sekä Vaasa 3 (Alajärvi, Pori, Vaasa).

7 7 Kevyt Kanava harjoittaa tällä hetkellä paikallista radiotoimintaa Pohjanmaalla (City Pohjanmaa, Iskelmä Pohjanmaa, Iskelmätoive Oulu, Radio City Botnia) ja Savon alueella (Iskelmä Oikea Asema, Radio City Savo ja Radio City Pieksämäki). Kevyt Kanava omistaa lisäksi Pohjois-Suomessa ja pohjoisessa Itä-Suomessa toimiva Radio Kajaus. Haettavan toisen ohjelmistotoimiluvan (Joensuu, Lappeenranta, Mikkeli, taajuuskokonaisuus 17) pääkohderyhmänä olisi itäsuomalaiset alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet ihmiset. Kohderyhmä olisi iältään ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman laaja. Lisäkohderyhminä olisivat alueen venäjänkielinen väestö ja venäjänkieliset turistit sekä kotimaiset ja muut ulkomaiset turistit. Ohjelmisto sisältäisi myös sekä venäjänkielisiä että mahdollisesti muita vieraskielisiä turisteille suunnattuja ohjelmia. Ohjelmiston musiikkilinjaus olisi monipuolinen. Ohjelmistossa olisi jossain määrin myös venäläistä rock- ja pop-musiikkia sekä Venäjällä suosittua kansainvälistä musiikkia. Hakija korostaa, ettei tulisi tekemään ohjelmayhteistyötä Iskelmä- tai Radio Cityohjelmayhteistyöketjujen kanssa, vaan keskittyisi omaan vahvaan tuotantoon. Haettavan toisen ohjelmistotoimiluvan (Seinäjoki, Kokkola, Pietarsaari) osalta pääkohderyhmänä olisi länsisuomalaiset alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet sekä suomen- että ruotsinkieliset ihmiset. Kohderyhmä olisi iältään ja muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman laaja. Lisäkohderyhmänä olisivat alueen sekä ulkomaalaiset että kotimaiset turistit, joten ohjelmistomme sisältäisi myös sekä venäjän-, ruotsin- että mahdollisesti muita vieraskielisiä turisteille suunnattuja ohjelmia. NRJ Finland Oy NRJ Finland Oy (jäljempänä NRJ Finland) on hakenut uusia taajuuksia liitettäväksi Radio Nostalgian nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 12. Haetuista taajuuksista Joensuu MHz, Kokkola MHz, Mikkeli 98.9 MHz, Rauma MHz ja Seinäjoki MHz on siirretty valtioneuvoston käsittelyyn. Viestintävirasto on myöntänyt kyseistä hakemusta koskien päätöksellään 13767/710/2015 NRJ Finland Oy:lle toimiluvan, jonka myötä Loimaalta, Parkanosta, Pihtiputaalta, Rovaniemeltä ja Savonlinnasta haetut taajuudet on liitetty taajuuskokonaisuuteen 12. NRJ:n omistaa kokonaisuudessaan ranskalainen NRJ SAS-konserni. Suomen NRJ harjoittaa radiotoimintaa kahden valtioneuvoston myöntämän toimiluvan nojalla (Radio NRJ ja Radio Nostalgia). Radio Nostalgia on yli 50-vuotiaille suunnattu, 50-, 60- ja 70-luvun musiikkia soittava radiokanava. Kanavan puhesisältö kostuu pääasiassa uutisista ja kohderyhmää kiinnostavista aihealueista kuten hyvinvointi, talous, kulttuuri, harrastukset ja matkailu. Suomen Uutisradio Oy Suomen Uutisradio Oy (jäljempänä Suomen Uutisradio) on hakenut uusia taajuuksia liitettäväksi Novan nykyiseen taajuuskokonaisuuteen 1. Haetuista taajuuksista Loviisa MHz, Raasepori 92.3 MHz ja Rauma 98.4/107.7 MHz on siirretty valtioneuvoston käsittelyyn. Viestintävirasto on myöntänyt kyseistä hakemusta koskien päätöksellään 13711/710/2015 Suomen Uutisradio Oy:lle toimiluvan, jonka myötä Mäntsälästä haettu taajuus on liitetty taajuuskokonaisuuteen 1.

8 8 Suomen Uutisradio Oy kuuluu MTV:lle, jonka omistaa mediayhtiö Bonnier AB. Bonnier on ruotsalainen perheyhtiö, joka toimii 16 maassa. Suomen Uutisradio harjoittaa radiotoimintaa yhden valtioneuvoston myöntämän toimiluvan nojalla (Nova). Nova on vuotiaille suunnattu radiokanava, joka tarjoaa aikuisväestölle kohdennettua populaarimusiikkia, uutuusmusiikista luvulle asti. Musiikin monipuolisuus korostuu kanavan runsaina, toimitetun musiikin erikoisohjelmina, Kanavan puhesisältöinä on uutis- ja ajankohtaissisältöjä sekä viihteellistä aineistoa. Toimitettu sisältö painottuu voimakkaasti tunnettuihin radiopersooniin ja tarinalliseen puhesisältöön. Nova panostaa myös ulkopuolelta ostettuihin ohjelmasarjoihin. Nova ostaa uutis- ja ajankohtaissisältönsä Mediahub:lta joka vastaa myös MTV3:n uutissisällöistä. Järviradio Oy Järviradio Oy (jäljempänä Järviradio) on hakenut uusia taajuuksia liitettäväksi nykyisiin ohjelmistotoimilupiin ja haetuista taajuuksista Rauma MHz on siirretty valtioneuvoston käsittelyyn. Viestintävirasto on myöntänyt kyseistä hakemusta koskien päätöksellään 13716/710/2015 Järviradio Oy:lle toimiluvan Oulun, Parkanon, Riihimäen, Salon ja Savonlinnan taajuuksille (taajuuskokonaisuus 14). Järviradio on harjoittanut paikallisradiotoimintaa vuodesta 1987 lähtien. Järviradion omistaa yhteensä 13 eri toimijaa, joihin kuuluvat muun muassa luterilainen seurakunta, Siion ry, maakuntalehti, teleoperaattori ja yksityishenkilöitä. Tällä hetkellä Järviradio harjoittaa paikallisradiotoimintaa valtioneuvoston myöntämillä paikallisen- ja alueellisen radiotoiminnan toimiluvilla usealla eri paikkakunnalla eri puolella Suomea. Järviradion ohjelmatarjonta painottuu aikuis- ja seniori-ikäiselle väestölle ja ohjelmat ovat toimituksellisia ja usein ns. kontaktiohjelmia. Kuuluvuusalueiden seurakunnat ja yhteisöt käyttävät Järviradion ohjelma-aikaa omien tapahtumiensa radiointiin. Kanava pyrkii toteuttamaan kuuntelijoidensa toiveita. Radiotoiminnan kokonaisuus Tietoyhteiskuntakaaren 36 :n 5 momentin lähtökohtana on, että toimilupaviranomaisen tulee ottaa huomioon olemassa oleva ohjelmistojen tarjonta ja toimilupien myöntämisen seurauksena syntyvä kokonaisuus. Radiotoiminta muodostuu Suomessa Yleisradion tuottamasta julkisen palvelun ohjelmatarjonnasta sekä kaupallisesta valtakunnallisesta, alueellisesta ja paikallisesta radiotarjonnasta. Marraskuussa 2015 myönnettyjen ohjelmistotoimilupien myötä myönnettyjä voimassaolevia ohjelmistotoimilupia kaupallisille tai ei-kaupallisille tahoille on 101 kappaletta ( tilanne). Kuuluvuusalueen mukaan katsottuna Suomessa toimii erikokoisia valtakunnallisia ja osavaltakunnallisia sekä alueellisia ja paikallisia radiotoimijoita, joista osa lähettää useampaa kuin yhtä radiokanavaa. Ylellä on viisi valtakunnallista radiokanavaa, kaksi alueellista ja yksi paikallinen kanava. Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan osalta Suomessa toimii tällä hetkellä 12 valtakunnallista tai ns. puolivaltakunnallista kaupallista radiokanavaa, joiden verkon väestöpeitto vaihtelee prosentin välillä Manner-Suomen väestöstä. Näiden 12 radiokanavan taustalla on yhteensä 8 eri mediayhtiötä. Luonteeltaan valtakunnallisten kanavien lisäksi Suomessa toimii lähes 90 alueellista tai paikallista radioverkkoa. Paikallisradioiden tarkkarajainen määrittely on haastavaa, sillä monenlaiset erilaiset kaupalliset ja ei-kaupalliset kanavat tarjoavat jossain määrin paikallista ohjelmasisältöä. Usein paikallisradiolla viitataan yhden tai useamman kunnan alueella toimivaan, väestöltään tai elinkeinoiltaan yhtenäisen alueen radioon. Toimiluvanvaraisten alueellisten ja paikallisten radiotoimijoiden ohella Yle Radio Suomi on merkittä-

9 9 vä alueellinen radiotoimija, jonka sisältö tuotetaan arkisin 18 maakuntaradiossa kattaen koko Suomen. Ruotsinkielinen Radio Vega palvelee suomenruotsalaista kuulijakuntaa viidellä aluepaikkakunnallaan. Tässä päätöksessä käsiteltävillä, haettavana olleilla toimilupa-alueilla toimivat tällä hetkellä ohjelmistotoimiluvan nojalla seuraavat toimijat: Joensuussa toimivat tällä hetkellä Oy Najaros Ab:n Iskelmä Rex ja Radio City Joensuu, Sanoma Median Finlandin (jäljempänä Sanoma) LOOP, Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, Bauer Median The Voice, Kristillisen Median Radio Dei sekä MTV:n Nova. Kokkolassa toimivat Kevyt Kanavan Iskelmä Botnia ja Radio City Botnia, Järviradio, MTV:n Nova, Sanoman Radio Aalto ja Radio Suomipop, Kristillisen Median Radio Dei, Radio NRJ, Bauer Median Radio Pooki ja The Voice. Lappeenrannassa toimivat Bauer Median Iskelmä Kaakko, Radio City Kaakko ja The Voice, MTV:n Nova, Sanoman Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, Kristillisen Median Radio Dei, NRJ:n Radio NRJ ja Radio Nostalgia sekä Radio Satellite Finlandin Radio Sputnik. Loviisassa toimivat Bauer Median Iskelmä Kaakko, Radio City Kaakko ja The Voice, Sanoman LOOP, Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, MTV:n Nova, NRJ Finlandin Radio NRJ ja Radio Nostalgia, Kristillisen Median Radio Dei, Kuunappi Oy:n Radio Classic ja Radio Satellite Finlandin Sputnik FM. Mikkelissä toimivat Järvi-Savon Viestintä Oy:n Iskelmä Etelä-Savo ja Radio City Etelä- Savo, Järviradio, MTV:n Nova, Sanoman Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, Kristillisen Median Radio Dei, NRJ Finlandin Radio NRJ, Mediatakojien Radio Mikkeli ja Bauer Median The Voice. Pietarsaaressa toimivat Järviradio, MTV:n Nova, NRJ:n Radio NRJ ja Nostalgia sekä Bauer Median The Voice. Raaseporissa toimivat Bauer Median Iskelmä Länsi-Uusimaa ja The Voice, Sanoman LOOP, Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, MTV:n Nova, NRJ Finlandin Radio NRJ ja Nostalgia, Kuunappi Oy:n Radio Classic. Raumalla toimivat Turun paikallisradio Oy:n Auran Aallot ja Radio Melodia, Huittisten Sanomalehti Oy:n Iskelmä Satakunta, Bauer Median Iskelmä Varsinais-Suomi, The Voice ja Radio City Turku, MTV:n Nova, Sanoman Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, Kristillisen Median Radio Dei, NRJ Finlandin Radio NRJ sekä Paikallisradio Ramona Oy:n Radio Ramona. Seinäjoella toimivat Kevyt Kanavan Iskelmä Pohjanmaa ja Radio City Pohjanmaa, Järviradio, Sanoman LOOP, Radio Aalto, Radio Rock ja Radio Suomipop, MTV:n Nova, Kristillisen Median Radio Dei, NRJ Finlandin Radio NRJ ja Bauer Median The Voice. Ohjelmistoluvanhaltijoiden lisäksi haettavilla alueilla toimii vaihtelevasti eri paikallisia ja alueellisia radiokanavia Viestintäviraston myöntämien lyhytaikaisten toimilupien tai tietyissä tapauksissa pelkkien teknisten radiolupien nojalla sekä edellä mainittuja valtakunnallisia radiokanavia. Tästä syystä radio-ohjelmistojen monipuolisuuden taso haettavina olevilla alueilla on jo verrattain korkea, ja näin ollen voidaan katsoa, että kaikissa hakemuksissa esitetty ohjelmisto lisäisi omalla tavallaan alueella lähetettävän radioohjelmatarjonnan moniarvoisuutta ja että toisaalta niistä ei yksikään kuitenkaan merkittävästi muuttaisi ohjelmatarjonnan monipuolisuuden kokonaistilannetta.

10 10 Hakemusten vertailu Hakemusten vertailussa arvioidaan tietoyhteiskuntakaaren 36 :ssä esitettyjä seikkoja, joita ovat radiotoiminnan kokonaisuus huomioon ottaen sananvapauden edistäminen, ohjelmistotarjonnan monipuolisuus sekä erityisryhmien tarpeet. Perusteita arvioidaan tietoyhteiskuntakaaren 1 :ssä säädettyjen tavoitteiden edistämisen kannalta, joista keskeisimpiä ovat radion ohjelmistotoimilupia koskevien ratkaisujen osalta erityisesti radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä kilpailun edistäminen. Hakemukset jakautuivat valtioneuvoston käsittelyyn tulevista haettavista taajuuksista seuraavasti: Joensuu Joensuu 99.9 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy, Kevyt Kanava Oy. Joensuu MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy, Kevyt Kanava Oy, NRJ Finland Oy Ab. Joensuu MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy, Kevyt Kanava Oy. Mediatakojat, Kaimax Media ja Kevyt Kanava ovat hakeneet kaikkia Joensuussa vapaana olleita taajuuksia. NRJ Finland on hakenut yhtä taajuutta. Kaikki hakijat ovat toimineet radioalalla pitkään. Mediatakojat, Kevyt Kanava ja Kaimax Media ovat hakeneet kokonaan uutta toimilupaa ja NRJ Finland lisätaajuutta olemassa olevaan toimilupaan Radio Nostalgialle. Hakijoista Mediatakojat on hakenut Joensuun taajuutta osana 12 paikkakunnan kokonaisuutta. Mediatakojien kohderyhmänä olisivat paikallisista asioista kiinnostuneet yli 50-vuotiaat kuntalaiset ja musiikkitarjonta olisi monipuolista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Kevyt Kanavan uuden kanavan kohderyhmänä olisivat itäsuomalaiset alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet ihmiset ja ohjelmisto pitäisi sisällään myös venäjänkielistä musiikkia ja muuta ohjelmistoa. Ohjelmistossa olisi jossain määrin myös venäläistä rock- ja pop-musiikkia sekä Venäjällä suosittua kansainvälistä musiikkia. Kaimax Media hakee toimilupaa valtakunnalliselle radiokanavalle ja Joensuu olisi osa haetuista taajuuksista muodostuvaa laajempaa kokonaisuutta. Kanavan kohderyhmä on laaja, vuotiaat pariskunnat, ja musiikki pitäisi sisällään niin kotimaista kuin ulkomaista populaarimusiikkia. Kaimax Media myös painottaisi jakelussa internet-jakelua FMjakelun lisäksi. NRJ Finland puolestaan hakee Radio Nostalgialle taajuuksia liitettäväksi nykyiseen toimilupaan. Radio Nostalgian kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat ja kanavan ohjelmatarjonta koostuu nostalgisesta 50-, 60- ja 70-luvun musiikista ja pääasiassa uutisista ja kohderyhmää kiinnostavista aihealueista. Kevyt Kanava, NRJ Finland ja Mediatakojat olisivat kaikki uusia toimijoita Joensuussa, Kaimax Median omistavalla Bauer Medialla on Joensuussa jo radiotoimintaa. Kevyt Kanavan vahvuutena voidaan pitää erityisryhmien tarpeiden huomioonottamisen venäjänkielisen ohjelmiston myötä. Mediatakojien ohjelmiston voidaan katsoa tuovan monipuolisuutta musiikkitarjontaan, sillä se ei profiloidu musiikillaan tiettyyn tiukkaan formaattiin, vaan soittaa musiikkia paikallisesta ulkomaiseen. NRJ Finlandin Radio Nostalgian vahvuutena voidaan katsoa olevan omalle selkeälle iäkkäämmälle kohderyhmälle tarjottu musiikki- ja puhesisältö. Joensuussa toimii jo runsaasti valtakunnallisia radiokanavia ja Kaimax Medi-

11 11 an suunnitellun radiokanavan kohderyhmä on jo huomioitu olemassa olevan ohjelmatarjonnan myötä. Erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus ja erityisryhmien tarpeet huomioon ottaen Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää Joensuu 99.9 taajuuden Mediatakojille, Joensuu taajuuden NRJ Finlandille ja Joensuu taajuuden Kevyt Kanavalle. Kokkola Kokkola MHz Taajuutta hakivat Kristillinen Media Oy ja Kevyt Kanava Oy. Kokkola MHz Taajuutta hakivat Kristillinen Media Oy, Kevyt Kanava Oy ja NRJ Finland Oy Ab. Kokkolan taajuuksia ovat hakeneet Kristillinen Media, Kevyt Kanava ja NRJ Finland. Kristillinen Media ja NRJ Finland ovat hakeneet taajuuksia liitettäväksi olemassa olevaan taajuuskokonaisuuteen. Kevyt Kanava on hakenut uutta toimilupaa, jonka kohderyhmä olisi laaja käsittäen länsisuomalaiset alueellisista ja paikallisista asioista kiinnostuneet sekä suomen- että ruotsinkieliset ihmiset sekä osittain myös alueen sekä ulkomaalaiset että kotimaiset turistit. NRJ Finlandin ohjelmatarjontaa on kuvattu tarkemmin Joensuun taajuuksia käsittelevässä kappaleessa. Kristillinen Media puolestaan tavoittelee vuotiaita kuuntelijoita ohjelmiston painottuessa kristinuskoon ja yhteiskunnallisiin aiheisiin. Kaikki hakijat harjoittavat jo Kokkolan alueella radiotoimintaa. Ohjelmiston monipuolisuuden suhteen hakijoilla ei katsota olevan merkittäviä eroja. Muista hakijoista poiketen Kristillisen Median Radio Dei tarjoaisi kuuntelijoille myös hengellistä sisältöä. NRJ Finlandin Radio Nostalgialle Kokkola olisi täysin uutta peittoaluetta ja palvelisi parhaiten tavoitetta taajuuksien tehokkaasta käytöstä. Valtioneuvosto katsoo erityisesti radiotoiminnan kokonaisuutta ja tietoyhteiskuntakaaren 1 :n taajuustehokkuutta koskevien tavoitteiden perusteella tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Kokkola Kristilliselle Medialle ja taajuus Kokkola NRJ Finlandille. Lappeenranta Lappeenranta 97.4 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy ja Kevyt Kanava Oy. Lappeenranta 97.7 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy ja Kevyt Kanava Oy. Mediatakojat, Kaimax Media ja Kevyt Kanava ovat hakeneet kahta Lappeenrannassa vapaana ollutta taajuutta kaikki osaksi uutta toimilupaa. Kevyt Kanavan, Mediatakojien ja Kaimax Median toiminta-ajatusta kuvataan tarkemmin Joensuun taajuuksia käsittelevässä kappaleessa. Kaimax Median omistamalla Bauer Medialla on jo ohjelmatoimintaa Lappeenrannassa, mutta Mediatakojat ja Kevyt Kanava olisivat alueella uusia toimijoita, joten toimiluvan myöntäminen jälkimmäisille monipuolistaisi viestinnän omistusrakennetta.

12 12 Kevyt Kanavan eduksi katsotaan lisäksi osin venäjänkielinen ohjelmisto ja siten erityisryhmien tarpeiden parempi huomioonottaminen. Radiotoiminnan kokonaisuus, ohjelmiston monipuolisuus ja erityisryhmien tarpeet huomioonottaen valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Lappeenranta 97.4 Mediatakojille ja taajuus 97.7 Kevyt Kanavalle. Loviisa Loviisa MHz Taajuutta hakivat Radio Foni Oy, Putrino Fabio ja Oy Suomen Uutisradio Ab. Hakijoista Radio Foni ja Suomen Uutisradio harjoittavat toimiluvanvaraista radiotoimintaa. Fabio Putrinon tilannetta on käsitelty yllä kappaleessa Fabio Putrino. Koska hakijalle ei voida myöntää toimilupaa, vertailu tehdään hakijoiden Radio Foni ja Suomen Uutisradio välillä. Ohjelmistojen sisältöjen suhteen hakijat ovat keskenään hieman erilaisia musiikkityylien ja ohjelmistojen rakenteen perusteella arvioituna. Hakijoista Radio Foni painottuisi enemmän iskelmämusiikkiin ja Suomen Uutisradio soittaisi monenlaista kevyttä musiikkia. Suomen Uutisradion eli Novan kohderyhmä on laajempi ja kanavan kuuluvuusalue on jo tällä hetkellä maan kattavin. Radio Fonin voidaan katsoa tarjoavan paikallisradiotoimijana enemmän ohjelmistoa, joka liittyisi haetun kuuluvuusalueen tapahtumiin ja ilmiöihin. Radio Fonin kohdalla tavoite taajuuksien tehokkaasta käytöstä täyttyy hakijoista paremmin. Valtioneuvosto katsoo ratkaisun, jossa painotetaan alueen paikallisradiotarjonnassa alueen erityispiirteet huomioon ottavaa iskelmämusiikista koostuvaa tarjontaa, edistävän parhaiten tietoyhteiskuntakaaren 36 :ssä tarkoitettuja seikkoja. Ratkaisua tukee tietoyhteiskuntakaaren 1 :n tavoite taajuuksien tehokkaasta käytöstä. Valtioneuvosto katsoo näin ollen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Loviisa Radio Fonille. Mikkeli Mikkeli 94.0 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy ja Kevyt Kanava Oy. Mikkeli 98.9 MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy, Kevyt Kanava Oy ja NRJ Finland Oy Ab. Mikkeli MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy ja Kevyt Kanava Oy. Mediatakojat, Kaimax Media, Kevyt Kanava ja NRJ Finland ovat hakeneet Mikkelistä joko yhtä tai kaikkia vapaita taajuuksia. Kaikki toimijat Kevyt Kanavaa lukuun ottamatta harjoittavat jo radiotoimintaa Mikkelissä ja Mikkelin ohjelmatarjonnan voidaan katsoa olevan jo melko monipuolista. Hakijoiden radiokanavien toiminta-ajatusta kuvataan tarkemmin edellä Joensuun taajuuksia käsittelevässä kappaleessa. Kaimax Media, Kevyt Kanava ja Mediatakojat ovat hakeneet alueelle uutta toimilupaa, NRJ Finland taas täydennystä nykyiseen toimilupaan. Ohjelmiston monipuolisuuden suhteen hakijoilla ei katsota olevan merkittäviä eroja. Hakijat kilpailevat samoista haettavina olevista taajuuksista usealla

13 13 alueella, ja vertailussa on siten laajemman tasapuolisuuden ja omistuksen monimuotoisuuden vuoksi tarkoituksenmukaista katsoa tehtäviä päätöksiä myös kokonaisuutena. Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi yllä olevat seikat ja erityisesti radiotoiminnan kokonaisuus ja ohjelmiston monipuolisuus huomioiden myöntää taajuus Mikkeli 94.0 MHz Kaimax Medialle, taajuus Mikkeli 98.9 MHz NRJ Finlandille ja taajuus Mikkeli MHz Kevyt Kanavalle. Pietarsaari Pietarsaari 98.0 MHz Taajuutta hakivat Kevyt Kanava Oy ja Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf. Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf (jäljempänä LFF) on harjoittanut radiotoimintaa alueella pitkään lyhytaikaisen toimiluvan turvin. LFF on toimintansa pohjalta osoittanut kykenevänsä harjoittamaan menestyksekkäästi radiotoimintaa ja sillä on Pietarsaaren alueella vakiintunut kuulijakunta. Radio LFF lähettäisi hengellistä ohjelmaa kuten seuratilaisuuksia ja hartauksia ja lähetykset olisivat pääsääntöisesti sekä ruotsin- että suomenkielisiä. Toinen Pietarsaaren taajuuden hakija Kevyt Kanava on pitänyt hakemansa toisen taajuuskokonaisuuden osalta (Seinäjoki, Kokkola, Pietarsaari) Pietarsaaren taajuutta vähiten tärkeänä. LFF:n radiotoiminnan voidaan katsoa edellä esitetyn pohjalta paremmin ottavan huomioon erityisryhmien tarpeet kaksikielisen ohjelmiston myötä ja edistävän ohjelmiston monipuolisuutta. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus, ohjelmiston monipuolisuus ja erityisryhmien tarpeet huomioonottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Pietarsaari 98.0 MHz LFF:lle. Raasepori Raasepori 92.3 MHz Taajuutta hakivat Kaimax Media Oy ja Oy Suomen Uutisradio Ab. Kaimax Median ohjelmatarjontaa on kuvattu edellä Joensuun taajuuksia käsittelevässä kohdassa. Suomen Uutisradion kanava Nova puolestaan on vuotiaille suunnattu radiokanava, joka tarjoaa aikuisväestölle kohdennettua monipuolista populaarimusiikkia. Toimitettu sisältö painottuu voimakkaasti tunnettuihin radiopersooniin ja tarinalliseen puhesisältöön. Nova panostaa myös ulkopuolelta ostettuihin ohjelmasarjoihin. Nova ostaa uutis- ja ajankohtaissisältönsä Mediahub:lta joka vastaa myös MTV3:n uutissisällöistä. Toimilupahakijoiden hakemuksissa esitetty ohjelmatarjonta ei eroa merkittävästi toisistaan, vaan kummankin kanavan kuulijaryhmä olisi laaja ja ohjelmatarjonta monipuolista. Suomen Uutisradion toimiluvan kuuluvuusalue eli taajuusalue 1 on jo erittäin kattava. Taajuustehokkuutta arvioitaessa Kaimax Median hakemus täyttää paremmin tietoyhteiskuntakaaren mukaiset taajuuksien tehokasta käyttöä koskevat tavoitteet. Valtioneuvosto katsoo erityisesti radiotoiminnan kokonaisuuden ja taajuuksien tehokkaan käytön edistämisen vuoksi tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Raasepori 92.3 MHz Kaimax Medialle. Rauma Rauma 92.9 MHz:

14 14 Taajuutta haki Mediatakojat Oy. Rauma 98.4 MHz Taajuutta hakivat Kaimax Media Oy ja Oy Suomen Uutisradio Ab. Rauma MHz Taajuutta haki Mediatakojat Oy. Rauma MHz Taajuutta hakivat Järviradio Oy, Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy, Oy Suomen Uutisradio Ab ja NRJ Finland Oy Ab. Rauman neljää taajuutta haki viisi hakijaa. Taajuuksista kahta (92.9 MHz ja MHz) haki ainoastaan Mediatakojat toisilleen vaihtoehtoisina taajuuksina ja kolmatta taajuutta Mediatakojat (107.7 MHz) haki toiseen ohjelmistotoimilupaan. Ensimmäinen Mediatakojien kanava ( Radio Pori/Rauma ) olisi suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita monipuolisesta musiikista, tapahtumista ja paikallisista musiikkikonserteista. Kanava ei profiloituisi musiikilla tiettyyn formaattiin, vaan soittaisi monipuolista musiikkia rockmusiikista ns. listahitteihin. Pääsääntöisesti musiikki olisi kuitenkin nuorille aikuisille suunnattua musiikkia. Kanava keskittyisi myös paikallisuuden edistämiseen. Haettavan toisen kanavan ( Radio Melodia ) pääkohderyhmä olisi aktiiviset yli 50-vuotiaat kuntalaiset, jotka ovat kiinnostuneita paikallisista asioista ja tapahtumista ja musiikkisisältö olisi aikuisväestölle suunnattua monipuolista iskelmä- ja tanssimusiikkia laajalla artistivalikoimalla. Hakijoista Kaimax Median omistajalla Bauer Medialla, Suomen Uutisradiolla ja NRJ Finlandilla on Rauman alueella jo radiotoimintaa. Mediatakojat ja Järviradio olisivat alueella kokonaan uusia toimijoita. Raumalla on tällä hetkellä jo kohtuullisen monipuolinen ohjelmatarjonta sisältäen sekä valtakunnallisia että paikallisia radiokanavia. Hakijoista Järviradion ei voida katsoa olevan musiikkityyliltään formaattiradio vaan kuulijat pääsevät vaikuttamaan musiikin valintaan ja paikallinen musiikkitarjonta pääsee myös esille. Ohjelmasisällössä painottuu hengellisyys. Kaimax Median, Suomen Uutisradion ja NRJ Finlandin ohjelmatarjontaa on kuvattu Joensuun ja Raaseporin taajuuksia koskevissa luvuissa. Useamman taajuuden myöntäminen samalta paikkakunnalta Mediatakojille keskittäisi taajuuksia alueella ja siten keskittäisi myös viestinnän omistusrakennetta. Taajuuksien tehokkaan käytön turvaamisen näkökulmasta valtioneuvosto näkee tarkoituksenmukaisena myöntää toimilupa toimijoille, joiden nykyisen verkon kanssa ei synny turhaa päällekkäisyyttä, kuten Järviradion ja Kaimax Median tapauksessa. Valtioneuvosto katsoo radiotoiminnan kokonaisuus, ohjelmiston monipuolisuus, erityisryhmien tarpeet ja taajuuksien tehokas käyttö huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmaksi myöntää taajuus Rauma 92.9 MHz Mediatakojille, taajuus Rauma 98.4 MHz Kaimax Medialle ja taajuus Rauma MHz Järviradiolle. Taajuutta Rauma MHz:a ei valtioneuvoston päätöksellä myönnetä, koska taajuuden ainut hakija Mediatakojat saa jo hakemalleen toimiluvalle ( Radio Pori/Rauma ) toisen vaihtoehtoisen taajuuden 92.9 MHz.

15 15 Seinäjoki Seinäjoki MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy ja Kevyt Kanava Oy. Seinäjoki MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy ja Kevyt Kanava Oy. Seinäjoki MHz Taajuutta hakivat Mediatakojat Oy, Kaimax Media Oy, Kevyt Kanava Oy ja NRJ Finland Oy Ab. Seinäjoen taajuuksia on hakenut yhteensä neljä toimijaa: Mediatakojat, Kaimax Media, Kevyt Kanava ja NRJ Finland. Hakijoiden ohjelmatarjonnan kuvauksia on käsitelty tarkemmin yllä olevissa kappaleissa. Ohjelmiston monipuolisuuden suhteen hakijoilla ei katsota olevan merkittäviä eroja. NRJ Finland pitää hakemuksessaan tärkeimpänä taajuutena Seinäjoen taajuutta. Kevyt Kanavalla on Seinäjoella jo kolme taajuutta ja lähiseuduilla Lapualla ja Kurikassa kolme taajuutta. Taajuuksien myöntäminen Kevyt Kanavalle keskittäisi taajuuksia alueella voimakkaasti yhdelle toimijalle ja siten keskittäisi alueen viestinnän omistusrakennetta. Valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi erityisesti radiotoiminnan kokonaisuuden ja ohjelmatarjonnan monipuolisuuden perusteella myöntää taajuus Seinäjoki MHz Mediatakojille, taajuus Seinäjoki MHz Kaimax Medialle ja taajuus Seinäjoki MHz NRJ Finlandille. Toimilupaehdot Päätöksiin liitetään toimiluvat, joissa voidaan antaa ohjelmatoimintaa koskevia, ohjelmiston monipuolisuuden ja yleisön erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Toimilupaviranomaisella on oikeus antaa myös määräyksiä, jotka koskevat lähetysten alueellista kuuluvuutta tai näkyvyyttä, vuorokautista lähetysaikaa ja lähetystekniikkaa ja siirtokapasiteettia. Toimilupiin sisällytetään ohjelmistoa koskeva määräys paikallisohjelmista, jonka tavoitteena on taata se, että ohjelmisto palvelee kuuluvuusalueen väestöä. Paikallisohjelmat voivat olla uutis-, ajankohtais-, keskustelu-, urheilu- tai muita kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä ohjelmia. Paikallisohjelmien kannalta olennaista on kiinnittyminen kuuluvuusalueen ilmiöihin ja tapahtumiin. Pelkkä paikallisen musiikin soittaminen ilman aihetta käsittelevää toimituksellista näkökulmaa ei ole toimilupamääräyksessä tarkoitettua paikallisohjelmaa. Toimiluvissa edellytetään, että ohjelmistoon sisällytetään paikallisohjelmia yhteensä yksi tunti kunakin arkipäivänä kello 6 18 välisenä aikana. Määräys vastaa muita paikallisen radiotoiminnan toimilupia. Muilta osin toimilupaehdoissa on yleistasoisesti todettu ohjelmasisällön keskeisin kriteeri tai kriteerit kuitenkaan rajaamatta toimijan mahdollisuutta kehittää toimintaansa kysynnän mukaan. Toimilupaehtoja asetettaessa huomioidaan soveltuvin osin valtioneuvoston antama lausuma, jonka mukaan valtioneuvosto toimilupaviranomaisena ottaa toimilupapäätöksissään huomioon hallituksen esityksessä ehdotetut toimilupasääntelyä joustavoittavat ja keventävät muutosehdotukset siten kuin se voimassa olevien säädösten toimilupamenettelyä tai taajuushallintoa koskevien säännösten mukaan on mahdollista. Tämä menettely mahdollistaa esimerkiksi ohjelmistotoimiluvanhaltijoiden siirtymiset

16 16 eri kanavanippujen välillä ja sekä radio- että televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien nykyisenkaltaisesta ehdottomasta sisältötulkinnasta luopumisen tietoyhteiskuntakaaren tavoitteiden mukaisesti. Siltä osin kuin haettavana olleita toimilupia myönnetään siten, että niiden tarkoituksena on laajentaa hakijan olemassa olevaa valtakunnallista tai alueellista lähetystoimintaa, toimilupaehdoissa viitataan edellä kuvattujen toimilupaehtojen sijasta kyseessä olevaan lähetystoimintaan oikeuttavaan, olemassa olevan toimiluvan ehtoihin. Tietoyhteiskuntakaaren 37 :n mukaan toimilupakausi voi olla enintään 10 vuotta. Ottaen huomioon teknisen kehityksen ja toimialan kehitysvaiheen toimiluvan voimassaoloajaksi on määritelty Toimilupakauden päättymisaika vastaa muita paikallisen ja valtakunnallisen radiotoiminnan toimilupia. Toimilupien sisältämät taajuuskokonaisuudet määritellään televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä annetussa Viestintäviraston määräyksessä (M 70). Myönnettyjen toimilupien mukaiset muutokset taajuuskokonaisuuksiin tullaan tekemään määräykseen M mennessä Viestintäviraston toimesta. Tietoyhteiskuntakaaren 345 :n mukaisesti valtioneuvoston päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. PÄÄTÖS Edellä kerrotuilla perusteilla toimiluvat myönnetään tämän päätöksen liitteinä olevista toimiluvista ilmenevin ehdoin seuraavasti. Muilta osin hakemukset hylätään. Taajuuskokonaisuus Pietarsaari (Pietarsaari 98.0 MHz): Laestadiernas Fridsföreningars Förbund rf Loviisa MHz, osana taajuuskokonaisuutta Porvoo: Radio Foni Oy Taajuuskokonaisuus 18 (Mikkeli 94.0 MHz, Raasepori 92.3 MHz, Rauma 98.4 MHz, Seinäjoki MHz): Kaimax Media Oy Kokkola MHz, osana valtakunnallista taajuuskokonaisuutta 9: Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 19 (Joensuu 99.9 MHz, Lappeenranta 97.4 MHz, Seinäjoki MHz): Mediatakojat Oy Taajuuskokonaisuus Rauma 2 (Rauma 92.9 MHz): Mediatakojat Oy Taajuuskokonaisuus 20 (Joensuu MHz, Lappeenranta 97.7 MHz, Mikkeli MHz): Kevyt Kanava Oy Joensuu MHz, Kokkola MHz, Mikkeli 98.9 MHz ja Seinäjoki MHz, osana taajuuskokonaisuutta 12: NRJ Finland Oy Rauma MHz, osana taajuuskokonaisuutta 14: Järviradio Oy Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015 Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Neuvotteleva virkamies Mirka Meres-Wuori

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 8 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT NRJ Finland Oy Pro Radio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa paikallisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Liite 5 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNA HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti.

Toimilupa radiotoiminnan harjoittamiseen paikkakunnilla Helsinki, Kankaanpää ja Lahti. LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 28.4.2016 Diaarinumero LVM/282/07/2016 HAKIJAT Finest Radio Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM71468/2010 HAKIJAT Huittisten Sanomalehti Oy Mediatakojat Oy Paikallisradio Ramona Oy PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 12 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Arctic Media Ky Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Pohjois-Karjalan alueella

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimilupa paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi Pohjois-Karjalan alueella Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/2010 HAKIJAT Karelsat Oy Oy Najaros Ab PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio

Lisätiedot

Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen

Kristillinen Media Oy (Radio Dei): taajuus Raahe 95,2 MHz (liitettäväksi taajuuskokonaisuuteen LIITE 2 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 28.12.2017 Diaarinumero HAKIJAT Alueradiot Sastamala Oy Bauer Media Oy Businessradio Finland Oy Järviradio

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN. Satakunta TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Satakunta Huittisten Sanomalehti Oy Pori-Rauma (Huittinen 93,0 MHz, Harjavalta/Nakkila 100,4 MHz, Köyliö/Rauma 105,1 MHz) Paikallisradio Ramona Oy Teljän Mediat Oy

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta

TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta TOIMILUVAT ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Valtakunnallinen ja siihen rinnastettava toiminta Kristillinen Media Oy Taajuuskokonaisuus 9 Metroradio Finland Oy Taajuuskokonaisuus 5 Metroradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Alfator Oy Emmis Suomi Broadcasting Ab Kristillinen Media Oy Metroradio Finland Oy NRJ Finland

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN

TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Etelä- ja Pohjois-Savo Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy Mikkeli (Savonlinna 96,7 MHz, Mikkeli 89,7 MHz) Pieksämäki (Pieksämäki 102,2 MHz)

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 9 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Pohjois-Savon Paikallisradio Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi

Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päätösehdotus Liite 2 1 (22) Viestintäpolitiikka / Viestintämarkkinat Tomi Lindholm 29.10.2013 LVM/902/07/2013 Valtioneuvoston päätös ohjelmistotoimiluvista radiotoiminnan harjoittamiseksi Päivämäärä 31.10.2013

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet

Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Värien selitys vihreä jatko nykyiselle toimiluvalle, nykyinen taajuuskokonaisuus keltainen vanhan toimiluvanhaltijan hakemus uuteen toimintaan tai vaihtoehtoinen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 13 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Inarin paikallisradioyhdistys ry Kaimax Media Oy Kainuun Paikallisradio Oy Kajaus

Lisätiedot

Radio Taajuuskokonaisuudet

Radio Taajuuskokonaisuudet Radio 2020 Taajuuskokonaisuudet Vaihtoehdot 2020-kierrokselle Vaihtoehto 1: Nykymalli Nykyiset kokonaisuudet Tekniset optimoinnit: Täydet päällekkäisyydet poistettu Vaihtoehto 2: Muokattu malli Valtakunnalliset

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Kaimax Media Oy Kevyt Kanava Oy Kokkolan Torilaiva /

Lisätiedot

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz)

Tampere (Ikaalinen 92,9 MHz, Orivesi 96,4 MHz, Ruovesi 103,3 MHz, Tampere 95,7 MHz, Valkeakoski 87,6 MHz, Vammala 89,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Pirkanmaa Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy Pro Radio Oy Pro Radio Oy Tampereen yliopisto Tampere (Kokemäki 98,0 MHz, Nokia 107,4 MHz,

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 7 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy NRJ Finland Oy Perustettava yhtiö Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 3 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Oy Basso Media Ltd Järviradio Oy Kustannus Oy Kuva ja Sanatuotanto Laser Radio Limited

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Salon Alueradio Oy SBS Finland Oy Turun lähiradioyhdistys ry Turun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järviradio Oy Riofori Oy SBS Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Planetmedia Oy SBS Finland Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVA TOIMILUPA Toimilupa

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Järvi-Savon Viestintä Oy Karelsat Oy Kevyt Kanava Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA

Lisätiedot

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz)

Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Keski-Suomi Järviradio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 91,3 MHz, Pihtipudas 87,9 MHz, Viitasaari 90,5 MHz) Pro Radio Oy Jyväskylä (Jyväskylä 102,5 MHz, Viitasaari 107,5 MHz,

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 D/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1246/2014 Valtioneuvoston asetus. radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1246/2014 Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI. Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: Liite [ ] VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Kustannusliike Aluelehdet Oy Pohjois-Satakunnan Viestintä Oy SBS

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 B/2015 M 1 (34) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä xx päivänä xkuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 C/2015 M 1 (36) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2010 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Hämeen Sanomat Oy PÄÄTÖKSEN KOHTEENA OLEVAT TOIMILUVAT

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 G/2017 M 1 (34) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2017 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 F/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Liite VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTA- MISEKSI Päivämäärä 17.2.2011 Diaarinumero LVM/1468/07/2011 HAKIJAT Antti Soivio Helsingin kristillinen opisto/ Helsingin kristillisen

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 E/2016 M 1 (37) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä xx. päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 A/2015 M 1 (31) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 GF/20176 M 1 (37) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 20162017 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Liite 4 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA ANALOGISEN RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä Diaarinumero HAKIJAT Iniön kunta NRJ Finland Oy Pro Radio Oy Salon Alueradio Oy Turun lähiradioyhdistys

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 FE/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 20xx. päivänä kesäxxkuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen. Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä 1 (12) 30.6.2015 Määräyksen 70 B perustelut ja soveltaminen Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä MPS 70 B MPS 70 B 2 (12) SISÄLLYS A-OSA MÄÄRÄYKSEN TAUSTA... 3 1.1

Lisätiedot

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013

Kuulijan markkinat. Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Radiovuositilaisuus 13.2.2013 Kuulijan markkinat Hyvää maailman radiopäivää! Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2012 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS OHJELMISTOTOIMILUVISTA RADIOTOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI Päivämäärä 13.11.2014 Diaarinumero LVM/1477/07/2014 HAKIJAT Esan Kirjapaino Oy Finest Radio Oy Järviradio Oy Kevyt Kanava Oy

Lisätiedot

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa

Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Ohjelmistotoimiluvat nyt ja tulevaisuudessa Toimiluvanvarainen televisiotoiminta Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen Viestintäpolitiikan osasto, Viestintämarkkinat yksikkö kaisa.laitinen@mintc.fi 040

Lisätiedot

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi

Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Tv-jakeluverkot mitä säädellään ja miksi Antennialan tekniikkapäivä 18.11.2010 Kari Kangas, radioverkkojen erityisasiantuntija Viestintävirasto Sisältöä Eri viranomaisten roolit valtioneuvosto liikenne-

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A

VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A VALTIONEUVOSTON ENNAKKOPÄÄTÖS MÄÄRÄ Y SV ALL AN MUUT OKSEST A LVM/2224/07/2015 HAKIJA Oy Suomen Uutisradio Ab, Y-tunnus 1042680-6 ASIAN TAUSTA JA HAKEMUS Ab Suomen Uutisradio Oy (jäljempänä Suomen Uutisradio

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4.

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4. 1 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA LAAJAKAISTAISTA 450 MATKAVIESTINVERKKOA KOSKEVASTA VERKKOTOIMILUVASTA AHVENANMAAN MAAKUNNASSA 7.4.2016 LVM/2124/07/2015 HAKIJA Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom)

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto

Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista. Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv-palvelujen valvonnan ajankohtaisista asioista Kehityspäällikkö Harri Rasilainen, Viestintävirasto Viestintäviraston puheenvuoro tv palvelujen valvonnan ajankohtaisista

Lisätiedot

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti:

Toimiluvat myönnetään jäljempänä kerrotuin perustein ja ehdoin seuraavasti: VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS TOIMILUVISTA (OHJELMISTOLUPA) TELEVISIO- TOIMINNAN HARJOITTAMISEKSI DIGITAALISISSA TELEVISIOVERKOISSA 30.9.2010 Diaarinumero 1659/07/2010 HAKIJAT Discovery Communications Europe

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi yhdeksän verkkotoimilupaa

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus 30.1.2014

Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Radiovuositilaisuus 30.1.2014 Tilaisuuden avaus Radiopäällikkö Marja Keskitalo, Yleisradio Oy Toimitusjohtaja Stefan Möller, RadioMedia ry Radion kuuntelu vuonna 2013 Toimitusjohtaja Lena Sandell, Finnpanel

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel

RADIOVUOSITILAISUUS. TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia. RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIOVUOSITILAISUUS 2017 TERVETULOA ALKUSANAT Marja Keskitalo, Yleisradio Stefan Möller, RadioMedia RADION KUUNTELU SUOMESSA 2016 Lena Sandell, Finnpanel RADIO AND THE FUTURE OF YOUTH BROADCASTING Patrick

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos

Radion kuuntelu Suomessa : Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion kuuntelu Suomessa 7..8: Lena Sandell ja Mervi Raulos Radion tavoittavuus vuosina 99-7 koko väestö (9+) % 95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 9 8 7 6 5 4 8 8 84 85 85 8 8 8 79 8 8

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 26.9.2012 Katseet tulevaisuuteen: Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Televisio on katsojilleen tärkeä osa

Lisätiedot

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen

ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen ILMOITUS TOIMILUPIEN JULISTAMISESTA HAETTAVIKSI Verkkotoimiluvat verkkopalvelun tarjoamiseen Valtioneuvosto julistaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 7 :n nojalla haettaviksi verkkotoimiluvat verkkopalvelun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017

Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maanpäällisen verkon toimilupajärjestelyt ja teknologiasiirtymä vuosina 2014-2017 Maaret Suomi, viestintämarkkinat-yksikkö, viestintäpolitiikan osasto Taustaa maanpäällisen televisiotoiminnan toimilupamallista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020

Radiovuositilaisuus Matkalla kohti vuotta 2020 Radiovuositilaisuus 3.2.2011 Matkalla kohti vuotta 2020 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, suunnittelupäällikkö Hannu Anttila, Yleisradio Oy 9.10 Radion vuosi 2010 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista Luonnos 25.5.2005 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Cable Days 17.4.2012 Olli-Pekka Rantala Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut

Lisätiedot

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010

Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 Radiovuosi 2010 -tilaisuus 21.1.2010 1 Ohjelma 8.30 Aamukahvi 9.00 Tilaisuuden avaus KRT-ohjausryhmän PJ, toimitusjohtaja Petri Manninen, Radio Nova 9.10 Radion hyvä vuosi 2009 Toimitusjohtaja Lena Sandell,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2002 N:o 118 119 SISÄLLYS N:o Sivu 118 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot