Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu"

Transkriptio

1 Avustustoiminnan raportteja 9 Romppainen Esko Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu Tutkimus kilpailuoikeuden vaikutuksista RAY:n avustustoimintaan erityisesti silmällä pitäen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kilpailuttamisvelvoitetta 2003

2 RAY:n avustustoiminnan raportteja 9 Esko Romppainen Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu Tutkimus kilpailuoikeuden vaikutuksista Raha-automaattiyhdistyksen avustustoimintaan erityisesti silmällä pitäen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kilpailuttamisvelvoitetta Helsinki 2003

3 II Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjaaja: Professori Kai Kalima Esko Romppainen Kansi: Tarja Brola Pekan Offset Oy Helsinki 2003 ISBN X

4 III HELSINGIN YLIOPISTO? HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto?Fakultet/Sektion Laitos?Institution Oikeustieteellinen tiedekunta Julkisoikeuden laitos Tekijä???Författare Esko Romppainen Työn nimi?? Arbetets titel Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu - Tutkimus kilpailuoikeuden vaikutuksista Rahaautomaattiyhdistyksen avustustoimintaan erityisesti silmällä pitäen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kilpailuttamisvelvoitetta Oppiaine? Läroämne Kilpailuoikeus Työn laji?? Arbetets art Lisensiaattitutkimus Tiivistelmä?? Referat Aika?? Datum Sivumäärä?? Sidoantal 185 Tutkimus käsittelee kilpailuoikeuden vaikutuksia Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusten jakotoimintaan. Erityisen tarkastelun kohteena ovat kuntien julkiset hankinnat RAY:n tuotoista avustusta saaneilta sosiaali- ja terveysjärjestöiltä. Tutkimus tarkastelee myös järjestöjen kilpailuoikeudellista asemaa. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla hankintalainsäädännön määräykset koskevat sosiaali- ja terveyspalveluita. Selvitys tehdään tutkimalla yleisen kansallisen kilpailulainsäädännön ja erityisesti hankintalainsäädännön määräyksiä ja niiden syntyä suhteessa Euroopan yhteisön kilpailuoikeudellisiin määräyksiin. Tutkimuksessa on arvioitu myös RAY:n avustustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä, yhteisölainsäädäntöä ja niiden perusteella tehtyjä linjauksia ja sitten mahdollisuutta sovittaa ne yhteen kilpailusäännöstön kanssa. Tutkimuksen johtopäätöksinä on voitu todeta, että kilpailulainsäädännön määräyksiä voidaan soveltaa tietyin edellytyksin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan. Myös yhteisön kilpailua koskevat säännökset tulee ottaa huomioon, jos järjestön toiminnalla on kansalliset rajat ylittävää vaikutusta. Hankintalainsäädäntö koskee myös kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa, jotka on siten toteutettava hankintalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kun kunta järjestää ne ostopalveluina yksityisiltä tahoilta. Julkiset tuet on otettava huomioon kilpailutuksessa. Suomen hankintalainsäädäntö on sosiaali- ja terveyspalveluissa eräiltä osin EY:n hankintadirektiivejä velvoittavampi, sillä kansalliset määräykset velvoittavat kilpailuttamaan myös ns. kynnysarvoa pienemmät hankinnat. Tämä näyttää perustuvan kansallisesti valittuun ideologiaan noudattaa perustamissopimuksen kilpailun ja markkinoiden toimivuuden edistämisen periaatteita "puhdasoppisesti". Tämä tutkimus ei ole voinut selvittää, toteutuvatko kilpailuttamalla järjestetyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sosiaalilainsäädännön kaikki tavoitteet. On joka tapauksessa todettava, ettei kunnan vastuu poistu ostosopimuksella toteutettavassa järjestämistavassa verrattuna siihen, että kunta tuottaisi palvelut itse. Tutkimuksen eräänä merkittävänä johtopäätöksenä todetaan, että raha-automaattivaroilla tuettu palvelutoiminta näyttäisi väistyvän tilanteessa, jossa palvelu on järjestettävissä markkinaehtoisesti yksityisen palveluntuottajan toimesta. Järjestöjen harjoittama perinteinen järjestötoiminta ei ole ongelmallinen kilpailuoikeudellisessa tarkastelussa. Vastaavaa on lähtökohtaisesti voitu todeta myös järjestön kehittävästä ja kokeilevasta roolista. Tutkimuksessa on pohdittu myös mahdollisuutta antaa yleishyödylliselle sosiaali- ja terveysjärjestölle lainsäädännöllinen erityisasema mainittujen hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Avainsanat Nyckelord julkiset hankinnat, kilpailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, yleishyödyllisyys, sosiaali- ja terveysjärjestö, julkinen tuki, Raha-automaattiyhdistys Säilytyspaikka Förvaringställe Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Helsingin yliopisto Muita tietoja

5 III SAATESANAT Ajatus tämän tutkimuksen tekemiseen kehittyi kahdesta suunnasta. Aikajärjestyksessä ilmaistuna ensimmäisenä minulle syntyi halu syventää tietojani kilpailusääntöjen alueella, sillä jo varsin pitkään olin ollut työelämässä liiketoiminnan yleisjohtajana. Olin kuitenkin joutunut kilpailusääntöjen kanssa tekemisiin pakosta koko 90 -luvun ajan. Kilpailuoikeus oli käsillä tuona ajanjaksona Raha-automaattiyhdistyksen monopolin jatkuvuutta kyseenalaistaneessa prosessissa ja myös sen kohtaamisessa yksityiset yhteistyökumppanit pelitoiminnan alueella. Ajattelin aluksi syventää tietämystäni yhdistyksen pelitoiminnan alueella, koska näkyvissä oli, etteivät lainsäädännön ongelmat olleet poistuneet hetkellisestä seesteisyydestä huolimatta. Ajatuksenani oli samalla suorittaa yliopistollinen jatkotutkinto. Tutkimuksen tarve kehittyi kuitenkin yllättäen Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan suunnasta, mikä aikaisempaan kokemustaustaani nähden tuntui aluksi varsin oudolta. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana oli vähitellen syntynyt myös avustustoiminnan ympärille kiistely avustusten haitallisista vaikutuksista kilpailuun ja markkinoiden toimintaan. Kattava oikeudellinen selvitys havaittiin kuitenkin puuttuvan. Avustustoiminnan alueella oli tutkimuksen tekemiselle edellä toteamastani syystä konkreettinen tilaus, joka osoittautui ajankohtaiseksi enemmän kuin alussa tajusinkaan myös yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimuksen tekemiseen minut lopulta rohkaisi ja innosti professori Kai Kalima, jonka tapasin vain toimiakseni yhteyshenkilönä avustusasioissa. Kain rooli ohjaajana on osoittautunut kuluvan vuoden alkupuolella aloitetun työn kuluessa lähes korvaamattomaksi, erityisesti merkittävää on ollut hänen tapansa pienin kannustuksin ja vinkein panna tutkija itse oppimaan tutkimista, sillä siitähän ylipistollisessa opinnäytetyössä lopulta onkin kysymys. Tutkimuksen kirjoitettu runko on syntynyt istumalla kesälomaviikot kevään kuluessa kerätyn materiaalin parissa Mankkaalla aurinkoisen pihamme huvimajassa. Tutkimus edetessään tuntui entistä innostavammalta, eikä se kesän poikkeuksellisesta helteestä huolimatta tuntunut lainkaan "helteeltä" pikemminkin huvilta. Ongelmaksi osoittautui tutkimuksen pitäminen hyväksyttävissä sivumäärissä, sillä tutkimusalue olikin merkittävän monipuolinen.

6 IV Kun tutkimiseni ja kirjoittamiseni perustui viikonloppuihin ja kesäloma-aikaan, ei lähdemateriaalin kokoaminen olisi minulle omatoimisesti ollut mitenkään mahdollista. Tästä syystä tutkimusassistenttinani toimineen Terhi Kautin panos on ollut merkittävä. Samalla olen saanut myös häneltä asiantuntevia kommentteja tutkimuksesta ja hän on myös uutterasti korjannut hätäisen luonteeni synnyttämiä kirjoituksellisia sotkuja. Lämmin kiitos siitä! Lopuksi haluan todeta myös sen, että työn kuluessa minulla on ollut suuri joukko asiantuntevia "sparraajia" ja ajatusteni kyseenalaistajia sekä Raha-automaattiyhdistyksen sisällä että ulkopuolella. Yhdistyksen avustustoiminnan parissa työskentelevien työtovereitteni ja järjestöihmisten panos on ollut merkittävä. Monipuolisen näkemyksen aikaansaamiseksi en ole kaihtanut keskustelujen käymistä myöskään sellaisten tahojen kanssa, jotka perinteisesti saatettaisiin kokea kuuluviksi Raha-automaattiyhdistyksen tavoitteiden kyseenalaistajiksi. Tällä tavalla olen voinut löytää näkökohtia, jotka varmistavat ymmärrykseni mukaan osaltaan tutkimustulosten uskottavan lopputuloksen. Espoossa, 31. lokakuuta Esko Romppainen

7 V Sisällys SAATESANAT...III LÄHTEET...VIII LYHENTEET...XVI 1 JOHDANTO TUTKIMUSTEHTÄVÄ TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS TUTKIMUSTEHTÄVÄN TAVOITTEET JA RAJAUS TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET TUTKIMUSONGELMAT JA KÄYTETTÄVÄT TUTKIMUSMENETELMÄT TUTKIMUSONGELMAT JA NIIDEN YHTEISKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa esille nousseet ongelmat Ongelmien yhteiskunnallinen merkittävyys TUTKIMUSMENETELMÄN VALINTA PERIAATTEIDEN KÄYTÖSTÄ Oikeusperiaatteista yleisesti EU-oikeuden periaatteet EU-OIKEUDEN SOVELTAMINEN EU-oikeuden sisällöstä Välitön oikeusvaikutus Tulkintavaikutus EY:n tuomioistuinten päätösten sitovuus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN OIKEUDELLINEN ASEMA SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN TUKIJANA RAY:N TOIMINNAN PERUSTA YHTEISÖN AVUSTUSKELPOISUUS RAY:N AVUSTUSKÄYTÄNTÖ Avustuslajit Avustuksen hakeminen Avustuksen myöntäminen RAY:n hallituksen vahvistamat avustustoiminnan linjaukset AVUSTUSTEN KOHDENTUMINEN ERÄINÄ NUMEROINA SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN ASEMA PALVELUMARKKINOILLA JÄRJESTÖTOIMINNAN TAUSTA JÄRJESTÖT PALVELUJEN TUOTTAJINA JÄRJESTÖJEN OSUUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUSTANNUKSISTA KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN OIKEUDELLINEN ASEMA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJANA PERUSTUSLAIN SOSIAALISIA OIKEUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNTIEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN ASEMA SOSIAALIPALVELUIDEN JÄRJESTÄJINÄ Sosiaalipalveluiden järjestämisen vaihtoehdot Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksut SOSIAALIPALVELUIDEN ERI OSA-ALUEET SOSIAALIOIKEUDESSA YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN ASEMA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVELVOITE JA RAY:N AVUSTUSTOIMINTA Raha-automaattiavustukset osana sosiaali- ja terveyspoliittista järjestelmää... 54

8 VI Julkisyhteisön osallistuminen järjestön toimintaan RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUSTOIMINTA JA KILPAILUOIKEUS YLEISHYÖDYLLINEN TOIMINTA JA VALTION TUET EY:N KILPAILUOIKEUDESSA Yleishyödyllisyys EY:n oikeudessa Tulkintoja yleishyödyllisyydestä ja yrityksestä EY:n oikeudessa Valtion tuet KILPAILUNRAJOITUSLAKI JA JÄRJESTÖJEN TOIMINTA Lain soveltaminen Kilpailunrajoituslain sisältämät kiellot AVUSTUSLAKI JA KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ Avustuslain kilpailua koskevat määräykset Avustuslain määräysten suhde kilpailulainsäädäntöön KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN JÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN HANKINTAMENETTELY JA NYKYINEN HANKINTAKÄYTÄNTÖ SUOMEN HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN SYNTY JA KEHITYS HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN PERIAATTEISTA JA SOVELTAMISESTA HANKINTALAIN MÄÄRITTELEMÄT HANKINTAYKSIKÖT Julkishallintoon kuuluva oikeushenkilö hankintayksikkönä eritystarkastelussa Yksityinen hankinnan tekijä hankintayksikkönä rahoituksen perusteella erityistarkastelussa PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN Hankintalain suhde hankinta-asetukseen Sopimus hankintalain merkityksessä erityisesti suhteessa vuokrasopimukseen HANKINTAMENETTELYN JA TOIMITTAJAN VALINNASTA Hankintamenettelyt Hankinta ilman tarjouskilpailua Toimittajan valinnasta ERÄITÄ NÄKÖKOHTIA KILPAILUTTAMISVELVOLLISUUDESTA POIKKEAMISESTA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ PALVELUIDEN TUOTTAMISESSA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU HANKINNAN KOHTEENA HANKINTALAINSÄÄDÄNTÖ JA NYKYINEN HALLINTOKÄYTÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU HANKINNAN KOHTEENA Eräitä näkemyksiä kilpailuttamismahdollisuudesta Sosiaali- ja terveyspalvelu hankintalainsäädännössä Voimassa olevan kansallisen hankintalainsäädännön suhteesta palveluhankintadirektiiviin Komission kannanotot sosiaalinäkökohdista julkisissa hankinnoissa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUN HANKINNASSA HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA OIKEUSKÄYTÄNNÖN MUKAAN VOITAISIINKO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISEEN MYÖNTÄÄ YKSINOIKEUS? Yleiset edellytykset yksinoikeuksille EY:n oikeudessa Hankintalainsäädännön sisältämät määräykset Palvelu voidaan tuottaa vain yksinoikeuden saaneen toimesta Yksioikeus voidaan myöntää vain toiselle julkiselle hankintayksikölle Edellytys "yleisen edun tarkoituksessa" Arviointia yksinoikeuden myöntämismahdollisuudesta PALVELUTOIMINNAN KILPAILUTTAMISEHTO INVESTOINTIAVUSTUKSESSA Kilpailuttamissuosituksen ja -ehdon velvoittavuus Avustusehdon toteutettavuus SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖ HANKINTAYKSIKKÖINÄ JÄRJESTÖ HANKINTAYKSIKKÖNÄ Yksityisoikeudellinen oikeushenkilö hankintayksikkönä Julkisten avustusten eri muodot ja hankintalain soveltaminen niissä JÄRJESTÖN HANKINTAMENETTELY Konsernirakenteen merkitys Hankintamenettely JOHTOPÄÄTÖKSET

9 VII 11.1 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRÄYKSIÄ VOIDAAN SOVELTAA MYÖS SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN HANKINTALAINSÄÄDÄNTÖ KOSKEE MYÖS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUHANKINTOJA HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN JA SOSIAALILAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEIDEN SUHDE RAY VASTAA VALTIONAPUVIRANOMAISENA KILPAILUVAIKUTUSTEN SELVITTÄMISESTÄ KILPAILUVAIKUTUSTEN SEURANTA EDELLYTTÄÄ SYSTEMAATTISTA TOIMINTATAPAA PERINTEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA EI OLE ONGELMALLINEN KILPAILUOIKEUDELLISESSA TARKASTELUSSA RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUS JA MUU JULKINEN TUKI ON HUOMIOITAVA TARJOUSKILPAILUSSA YKSINOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JA SEN TARKASTELU LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMISEN KANNALTA RAHA-AUTOMAATTIJÄRJESTELMÄ LOPUKSI LIITTEET...165

10 VIII LÄHTEET Kirjallisuus Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria, Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva 1989 Arrowsmith, Sue: The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet & Maxwell, London 1996 Halila, Heikki - Tarasti, Lauri: Yhdistysoikeus, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1996 Halila, Heikki: Toimivaltajako yhdistyksissä, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Helsinki 1993 Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, Werner Söderström Lakitieto Oy, Helsinki 1999 Joutsamo, Kari - Aalto, Pekka - Kaila, Heidi - Maunu Antti: Eurooppaoikeus, Kauppakaari, Helsinki 2000 Julkiset hankinnat, ohjekansio, kauppa- ja teollisuusministeriö, Oy Edita Ab 1998 Kalima, Kai: Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja n:o 17, Suomalaiset oikeusjulkaisut SOJ Oy, Saarijärvi 1996 Kalima, Kai: Julkisyhteisöjen hankintatoimi, Suomalaiset oikeusjulkaisut SOJ OY, Jyväskylä 2001 Kalliomaa-Puha, Laura: Julkisten hankintojen kansainvälinen sääntely, Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin julkaisuja 3, Helsinki 1992 Kilpailuviraston vuosikirja 2001, Erweco Kivivuori, Antti: Euroopan energiaoikeuden lähtökohdat, Helsingin Kansainvälisen talousoikeuden instituutin julkaisuja 10, Helsinki 1993 Kuoppamäki, Petri: Kilpailuoikeuden perusteet, Werner Söderström lakitieto, Helsinki 2000 Laatua ja tehokkuutta palveluja kilpailuttamalla; kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 17/2001 Laurinen, Elina: Julkisten palveluhankintojen sääntely ja vaikutukset Suomessa osana Euroopan sisämarkkinoiden toimintaa, Turun yliopisto, Turku 1997 Lievonen, Kirsi-Marja: Kuntien hankinnat ja uudet palveluntuottajat, Turun yliopisto, Turku 1997

11 IX Melin, Tuomo - Paunio, Pekka: Markkinoiden toimivuus II, Lainsäädännöllinen sääntely, julkinen tuki ja verotus sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoilla. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 19/2001, Oy Edita Ab, Helsinki 2001 Mentula, Arttu Saraste, Tuomas: Julkisen palveluvelvoitteen ja kilpailusääntöjen välinen suhde, Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 8/1999, Edita Oy, Helsinki 1999 Myllymäki, Arvo Tetri, Eija: Raha-automaattiyhdistys kansalaispalvelujen rahoittajana, Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 32 Pole-Kuntatieto Oy ja tekijät, Vammala Mäenpää, Olli: Eurooppalainen hallinto-oikeus, Kauppakaari, Helsinki 2001 Ojanen, Tuomas: EY:n oikeuden perusvaikutuksista jäsenvaltioiden tuomioistuinten toiminnassa. Oikeustiede XXXII, 1999, Partanen, Ismo: Sosiaalipalvelut, Toimialaraportti 2001, Kauppa- ja teollisuusministeriön ja TE-keskusten julkaisu, Infomedia, 2001 Poteri, Riitta: Meissä on ytyä!, Selvitys valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta. Helsinki 1998, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys ry. Södergård, Hans: Sosiaali- ja terveysala käännekohdassa: yksityisen ja kolmannen sektorin perusanalyysi ja kehittämisen suuntaviivat, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Helsinki, Taloustieto, 1998 Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi, Werner Söderström lakitieto, Helsinki 2000 Tuori, Kaarlo: Sosiaalioikeus, Werner Söderström lakitieto, Helsinki 2000 Whish, Richard: Competition Law, Butterworths, Bath 2001, Great Britain Virallislähteet ETA-valtiontukitoimikunta: ETA-valtiontukitoimikunnan mietintö, Kuppa- ja teollisuusministeriö, Valtion painatuskeskus, jakaja, 1991 HaVM 12/2001 vp. HE 162/1991 vp. HE 154/1992 vp. HE 309/1993 vp. HE 69/1997 vp.

12 X HE 1/1998 vp. HE 75/1999 vp. HE 147/1999 vp. HE 179/1999 vp. HE 197/1999 vp. HE 63/2001 vp. HE 75/2001 vp. PeVL 23/2000 vp. PeVM 25/1994 vp. StVL 4/2001/2001 vp. Rahapelitoimikunnan mietintö, 1995:5 Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen vuoden 2001 tuoton jaosta, Muut lähteet Ahonen, Sari: osastopäällikkö, Turun kaupungin sosiaalikeskus, Turku, haastattelu, Euroopan komissio: Vihreä kirja, Julkiset hankinnat Euroopan unionissa: Tulevaisuuden kysymyksiä, tiedonanto, hyväksytty Euroopan komissiossa Euroopan parlamentin talous- ja sosiaalikomitean lausunto Voittoa tavoittelemattomat yksityiset sosiaalipalvelut yleishyödyllisten palveluiden yhteydessä Euroopassa EYVL 2001/C 311/08 Euroopan unionin neuvosto: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta, , 2000/0115 (COD), työasiakirja 8439/1/02 Euroopan Unioni, tietolähteitä terminologia - sanasto, Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto - Julkiset hankinnat Euroopan unionissa KOM (98) 143 lopullinen, Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Yhteismarkkinat ja ympäristö, , KOM (1999) 263 lopullinen

13 Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto, merkityksellisten markkinoiden XI määritelmästä yhteisöoikeuden kannalta, EYVL nro C 372, Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, Sosiaalipoliittinen ohjelma, Bryssel, , KOM (2000) 379 lopullinen Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto: Yleishyödylliset palvelut Euroopassa, Bryssel KOM (2000) 580 lopullinen Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tulkitseva tiedonanto julkisiin hankintoihin sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista ottaa sosiaaliset näkökohdat huomioon julkisissa hankinnoissa, Bryssel , KOM (2001) 566 lopullinen Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tulkitseva tiedonanto käyttöoikeussopimuksista (konsessio) yhteisön oikeudessa, Bryssel, Euroopan yhteisöjen komissio: Raportti Laekenin Eurooppa-neuvostolle, yleishyödylliset palvelut, (Komission esittämä) Bryssel, , KOM( 2001) 598 lopullinen Hjelm, Pertti: toiminnanjohtaja Tampereen Vanhustentaloyhdistys, Helsinki, haastattelu, Julkisen palveluvelvoitteen ja kilpailusääntöjen välinen suhde, Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 8/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriö, julkisten hankintojen kynnysarvot, Kauppa- ja teollisuusministeriön ajankohtaistiedote, Kauti, Terhi, muistio, Kunnan sosiaali- ja terveystoimen hankintojen ohjausjärjestelmä, Helsingin yliopisto, Kilpailuvirasto, muistio, Dnro 216/61/2000, Kilpailuviraston tiedonanto vähämerkityksellisistä kilpailunrajoituksista, , Kilpailuvirasto, selvityksiä 1/2001, Kunnat ja yleishyödyllisten palvelujen kilpailuttaminen, Suomen Kuntaliitto, muistio,

14 XII Laine, Juha: Rahapelipalveluiden liikkuvuus tietoyhteiskunnassa, artikkeli, Defensor Legis 2/1998 Markkinat ja kilpailu kuntien tuotantotoiminnassa, Kilpailuviraston selvityksiä 1/2001, Niemelä, Jorma : Sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä valtiovallan yhteistyö, alustus Sosiaalija terveysalan kehittämiskeskuksen STAKES:in järjestämässä järjestöfoorumissa , Helsinki Niiranen, Vuokko: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttaminen sosiaalipoliittinen näkökulma, Muistio, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry. Kuopion yliopisto, Kuopio 2001 Palveluhankintatyöryhmän muistio, moniste, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Helsinki 1993 Parempaa halvemmalla, Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto, Keskustelualoite No 68, kesäkuu 2002, Paikkala, Olli: toimistopäällikkö Raha-automaattiyhdistys, Espoo, haastattelu, ja , Pekkala, Elise: hallitusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö, sisämarkkinat, haastattelu, sähköposti Pulkkinen, Matti: neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, haastattelu, Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma, annettu Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan suuntaviivat ja painoalueet 2002, moniste Raha-automaattiyhdistys, avustusosasto, tilastoja, Raha-automaattiyhdistys: Järjestöjen toimintatietoja 2000 Raha-automaattiyhdistys Suomen Yrittäjät ry: Suositus kilpailunäkökohtien huomioon ottamiseksi Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustustoiminnassa, moniste Raha-automaattiyhdistys: Tulkintaohjeita, Raha-automaattiyhdistys, moniste, Espoo 2002 Raha-automaattiyhdistys: Vuoden 2002 avustusvalmistelun periaatteita, Raha-automaattiyhdistyksen hallitus, moniste,

15 XIII Raha-automaattiyhdistys: Vuoden 2003 avustusvalmistelun taustamuistio Raha-automaattiyhdistys: Vuoden 2003 avustusvalmistelun periaatteita, Raha-automaattiyhdistyksen hallitus, moniste Salokorpi, Hannu: muistio ja haastattelu , johtaja. Raha-automaattiyhdistys Sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan tulossopimus vuodelle 2003, luonnos , moniste Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto Kauppa- ja teollisuusministeriölle Nro 42/335/92 Sosiaali- ja terveysministeriön muistio Raha-automaattiyhdistykselle, : Rahaautomaattiyhdistyksen avustusten jako ja kilpailunäkökulma Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskuksen STAKES:in koolle kutsuman työryhmän alustava raportti , toistaiseksi julkaisematon. STAKES Tieto , Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus STAKES Suomen Kuntaliiton lausunto 1235/90/2001, Lausunto Kauppa- ja teollisuusministeriölle , Suomen Kuntaliitto: Kilpailupoliittiset strategiset linjaukset, KL hallitus Suositus kilpailunäkökohtien huomioonottamiseksi Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnassa, moniste, Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Yrittäjät ry, 2000 Turun kaupungin sosiaalilautakunnan lausunto Raha-automaattiyhdistykselle Valtiontalouden tarkastusvirasto: Raha-automaattiavustukset vanhus- ja vammaishuoltoon, Selvitys Dnro 220/54/02, Yleiset hankintaohjeet 1988, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 1988 OIKEUSTAPAUKSET Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuja C-56/65 Judgment of 30/06/1966, Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm (Rec.1966,p.337) C-6-7/73 Judgment of 06/03/1974, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents Corporation v Commission [1974] ECR p.223 C-155/73 Judgment of 30/04/1974, Guiseppe Sacchi [1974) ECR p.409 C-15/74 Judgment of 31/10/1974, Centrafarm BV and Adrian De Peijper v Sterling Drug [1974] ECR p.1147 C-296/82 and 318/82 Judgment of 13/03/1985, Kingdom of the Netherlands and Leeuwarder Papierwarenfabriek BV v Commission [1985] ECR p.809

16 XIV C-199/85 Judgment of 10/03/1987, Commission v Italian Republic [1987] ECR p.1039 C-30/87 Judgment of 04/05/1988, Crinne Bodson v Pompes funèbres des régions libérées SA [1988] ECR p.2479 C-31/87 Judgment of 20/09/1988, Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands [1988] ECR p.4635 C-45/87 Judgment of 13/03/1987, Commision of the European Communities v Republic of Ireland [1987] ECR p.783 C-265/87 Judgment of 11/07/1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Gronau [1989] p.2237 C-41/90 Judgment of 23/04/1991, Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH [1991] ECR p.i-1979 C-159/91 and160/91 Judgment of 17/02/1993, Christian Poucet v Assurances Générales de France (AGF) and Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac) and Daniel Pistre v Caisse Autonome Nationale de Compensation de l Assurance Vieillesse des Artisans (Cancava), [1993] ECR p.i-637 C-275/92 Judgment of 24/03/1994, H.M. Customs and Excise v Gerhart Schindler and Jörg Scindler [1994] ECR p.i-1039 C-364/92 Judgment of 19/01/1994, SAT Fluggesellschaft mbh v European Organization for the safety of Air Navigation (Eurocontrol) [1994] ECR p.i-43 C-343/95 Judgment of 18/3/1997, Diego Calì & Figli Srl v Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), [1997] ECR p.i-1547 C-44/96 Judgement of , Mannesmann Anlagenbau Austria AG etc. V Strohal Rotationsdruck GesmbH, [1998] ECR p. I-5697 C-360/96 Judgment of 10/11/1998, Gemeente Arnhem and Gemeente Rheden v BFI Holding BV [1998] ECR p.i-6821 C-124/97 Judgment of 21/09/1999, Markku Juhani Läärä v Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) and Suomen valtio (Finnish State) [1999] ECR p.i-6067 C-67/98 Judgment of 21/10/1999, Questore di Verona v Diego Zenatti [1999] ECR p.i-7289 C-380/98 Judgment of 03/10/2000, The Queen v H.M. Treasury, ex parte: The University of Cambridge [2000] ECR p.i-8035 C-309/99 Judgment of 19/02/2002, J.C.J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, [2002] ECR p.i-1577 C-174/00 Judgment of 21/03/2002, Kennemer Golf & Country Club v Staatssecretaris van Financiën, [2002] ECR 2002 p.i-3293 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset C-373/00 21/03/2002, Adolf Truley GmbH v. Bestattung Wien GmbH C-18/01 11/07/2002, Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen ym. v. Varkauden Taitotalo Ky Komission päätös Christiani v. Nielsen, EYVL N:o L 165, Kilpailuneuvoston päätökset 3/359/

17 XV 7/359/ /359/ /690/ /690/ /690/ /690/ /690/ Kilpailuviraston ratkaisu 1061/68/ Korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden tuomiot KHO taltio 3053 KHO taltio 2703 KHO taltio 1970 KHO taltio 3113 KHO taltio 54 KHO taltio 315 KHO taltio 954 KKO taltio 1625

18 XVI LYHENTEET CPV Dnro ECR ECU EEC EFTA ETA ETY EU EY EYVL FIFA GATT GPA HaVM HE KHO KKO KTM PeVL PeVM RAY SDR SopS STAKES STM StVL SVOL TOL TSS vp WTO YrEU YTHS YTY Common Procurement Vocabulary, yhteinen hankintanimikkeistö Diaarinumero European court report, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelma European currency unit, laskennallinen korivaluutta European Economic Community, Euroopan talousyhteisö European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppaliitto Euroopan talousalue Euroopan talousyhteisö Euroopan unioni Euroopan yhteisö, Euroopan yhteisöt Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Fédération Internationale de Football Association, Kansainvälinen jalkapalloliitto General Agreement on Tariffs and Trade, Tullitariffeja ja kauppaa koskeva Yleissopimus General Procurement Agreement, WTO:n hankintakoodi Hallintovaliokunnan mietintö Hallituksen esitys Korkein hallinto-oikeus Korkein oikeus Kauppa- ja teollisuusministeriö Perustuslakivaliokunnan lausunto Perustuslakivaliokunnan mietintö Raha-automaattiyhdistys Special drawing right, erityisnosto-oikeus Sopimussarja Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysvaliokunta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja valtionosuudesta Tilastokeskuksen toimialaluokitus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Valtiopäivät World Trade Organization, Maailman Kauppajärjestö Yritystoiminta-osa Euroopan unionin lakikirjassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys r.y.

19 1 1 JOHDANTO Jo useiden vuosien aikana on eri yhteyksissä esitetty kritiikkiä raha-automaattiavustusten haitallisista vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoiden kehittymiseen. Kritiikin perusteluina oli aluksi se, että raha-automaattivaroista järjestöille myönnettävät tuet vaikuttavat haitallisesti yksityisen tarjonnan syntymiseen kotipalveluissa. Viime aikoina kritiikki on kohdistunut myös vanhusten palveluasumiseen. Käytyä keskustelua ja eri osapuolten suhtautumista on vaikeuttanut se, ettei käytettävissä ole ollut yhtenäistä oikeudellista selvitystä, jossa olisi otettu samanaikaisesti huomioon mahdollisimman laajasti kysymystä koskeva lainsäädäntö, kuten Raha-automaattiyhdistyksen avustustoimintaa, sosiaalipalveluita ja markkinoiden toimivuutta ohjaavat säännökset. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan edellä esille tuotuun haasteeseen. Tutkimus lähestyy sen kohteena olevia kilpailuoikeudellisia kysymyksiä pääosin Raha-automaattiyhdistyksen suunnasta; se arvioi, miten kilpailuoikeuden määräykset vaikuttavat yhdistyksen tuotoista myönnettävien avustusten jakokäytäntöön. Tutkimuksen tavoitteena oli aluksi selvittää erityisesti niitä vaikutuksia, jotka kohdistuvat avustustoimintaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön johdosta. Tutkimuksen edetessä kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa ilmeni, ettei alkuperäisiä tutkimustavoitteita ollut mahdollista saavuttaa ilman kilpailulainsäädännön laajempaa tarkastelua, jolloin tarkasteltaviksi tulivat myös kansallisen kilpailunrajoituslain ja sitä vastaavan EY:n lainsäädännön sisällöt. Avustustoiminnan vaikutuksista käydyssä keskustelussa ovat sosiaalipoliittiset ja kilpailupoliittiset näkemykset törmänneet yhteen ilman yhteistä kieltä ja terminologiaa. Tästä johtuen on ollut vaikea ryhtyä ajatusten vaihtoon, joka olisi auttanut yhteisen näkemyksen syntymistä. Onneksi yhdestä kysymyksestä näyttävät kaikki kiistelyn osapuolet olevan yhtä mieltä; Rahaautomaattiyhdistyksen avustustoiminnalla katsotaan olevan merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja vaikutus hyvinvointipalveluiden tuottamisessa, eikä kenenkään tarkoituksena näytä olevan "heittää lasta pesuveden mukana pois". Tutkimuksen kohteena oleva ongelmakenttä liittyy kuten tutkimuksen kuluessa yllättäen voitiin havaita voimakkaasti ajankohtaisena jatkuvaan yleisempäänkin keskusteluun julkisen vallan vastuusta hyvinvointipalveluiden tuottamisessa ja julkisyhteisöjen taloudellisista resursseista niiden tuottamisessa. Tutkimuksen tilaus oli edellä todetun johdosta olemassa.

20 2 Ristiriitaisen keskustelun keskeisenä "äänettömänä" osapuolena on tähän saakka ollut sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseva kansalainen. Lähes äänettömänä huomataan hänen pysyvän tässäkin tutkimuksessa. Tutkimuksen viitekehyksestä ilmenee myöhemmin, että tähän tutkimukseen kohdistuu eri tahojen odotuksia, jotka eivät kaikilta osin ole yhdensuuntaisia. Tästä syystä tutkimuksen toteutuksessa on erityisesti aiheuttanut pohdintaa tutkimusmenetelmän valinta. Myös tutkijan tuleminen Raha-automaattiyhdistyksen sisältä on ollut omiaan luomaan valinnalle paineita. Mikä on siis se näkökulma, joka parhaiten auttaa ratkaisemaan tutkimusongelmat ja millä tavalla varmistetaan toiminnan sisältä tulevan tutkijan objektiivisuus ja uskottavuus. Tässä lainopillisessa tutkimuksessa kysymys ei lopultakaan noussut suureen rooliin. Lopulta vain argumentoinnin kestävyys oikeusyhteisössä testaa tutkimustulokset.

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala

HANKINTALAKI UUDISTUU. Elise Pekkala . HANKINTALAKI UUDISTUU Elise Pekkala 1 Hankintalain uudistustarve Suomen lainsäädäntö perustuu EU:n julkisia hankintoja koskeviin direktiiveihin. Nykyiset hankintalait ovat vuodelta 2007, perusperiaatteet

Lisätiedot

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009

Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 Yhteisen käytännön opas yhteisöjen säädöstekstien laatimiseksi ajantasaistaminen, huhtikuu 2009 (Muutokset koskevat painetun laitoksen sivuja seuraavan taulukon mukaisesti) Sivu Muutos 2 Korvataan Europa-palvelimen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 KAUPUNGINKANSLIA Oikeuspalvelut Kaisa Mäkinen HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 Kiinteistö Oy Kaapelitalo Kiinteistö Oy Kaapelitalon hankintaoikeudellinen asema Käsiteltävä kysymys Loppupäätelmä Tässä muistiossa on käsitelty KOY Kaapelitalon edustajien

Lisätiedot

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto

Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva lausunto 1 Lausunto 1 (7) kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi kirjaamo@stm.fi Viite: SMDno-2015-1557 ja STM 3351/2015 Arpajaislain hallituksen esitystä ja STM:n asetusluonnoksia koskeva

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetti sosiaali- ja terveysjärjestöjen verotuksessa

Kilpailuneutraliteetti sosiaali- ja terveysjärjestöjen verotuksessa Avustustoiminnan raportteja 12 Romppainen Esko Kilpailuneutraliteetti sosiaali- ja terveysjärjestöjen verotuksessa 2004 RAY:n avustustoiminnan raportteja 12 Esko Romppainen KILPAILUNEUTRALITEETTI SOSIAALI-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus

Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus Hankintadirektiivien uudistus ja SGEI-sääntelyn uudistus - Mitä kuuluu? Kuntamarkkinat 12.-13.9.2012 Katariina Huikko lakimies Uudistuksen tausta Vihreä kirja EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta,

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon?

Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon? Pelieuroillako sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon? Hannu Salokorpi Varatoimitusjohtaja Raha-automaattiyhdistys 12.4.2010 Hotelli Presidentti HS 12.4.2010 1 Toimintaa säädellään laeilla ja asetuksilla

Lisätiedot

Kumppanuuden juridiikkaa

Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuuden juridiikkaa Kumppanuusseminaari Kuntatalo 14.10.2015 Katariina Huikko Johtava lakimies Kumppanuus, mitä se on? Erilaiset järjestelyt julkisen ja yksityisen toimijan välillä Voi olla muodoltaan

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely

Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Sosiaalinen asuntotuotanto ja valtiontukisääntely Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - keskeiset muutokset kuntien näkökulmasta Kuopio 27.8.2015 Hallitussihteeri Ville Koponen Sisältö Mitä

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTO 1.11.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia: LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen

Tilatukilain 20. 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tilatukilain 20 4.2.2009 Jyväskylä MMM/Juha Palonen Tausta Tilatukilaki tuli voimaan 1.8.2005 eduskunta lisäsi lakiin 20 3 ja 4 momentin Ennen lain voimaantuloa tehtyjen vuokrasopimusten päättyessä tukioikeudet

Lisätiedot

IT-hankinnat - ongelmista ratkaisuihin

IT-hankinnat - ongelmista ratkaisuihin IT-hankinnat - ongelmista ratkaisuihin Johtava tuloksellisuustarkastaja, FM, HTT, IT-oikeuden dosentti Tomi Voutilainen Valtiontalouden tarkastusvirasto ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Kapseloidut liiketoimintamallit

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto

Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto Kuntamarkkinat 2013 Helsinki 11.9.2013 Katariina Huikko Lakimies Kunnat ja markkinat -jaosto Kunnat ja markkinat jaosto käsittelee kuntien ja markkinoiden

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Miten perusoikeudet toteutuvat. Kansalainen hankintalain hetteikössä - seminaari Johtaja Riitta Särkelä, 14.1.2013

Miten perusoikeudet toteutuvat. Kansalainen hankintalain hetteikössä - seminaari Johtaja Riitta Särkelä, 14.1.2013 Miten perusoikeudet toteutuvat hankinnoissa Kansalainen hankintalain hetteikössä - seminaari Johtaja Riitta Särkelä, 14.1.2013 Perusoikeuksien ja sisämarkkinavapauksien jännite Jännitteinen lähtökohta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V MYÖNTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio HSO/SUKE/Lassi Kauttonen 20.1.2016 RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUSTEN V. 2016 MYÖNTÄMINEN 1. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TOIMIVALTA JA AVUSTUSSÄÄNNÖKSET Valtioneuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA KOM(2001) 214 LOPULLINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto 8.11.2001 EU/291001/0844 Suuri valiokunta 00102 EDUSKUNTA ASIA: EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSION TIEDONANTO RAJAT YLITTÄVÄÄ TYÖELÄKETARJONTAA KOSKEVIEN VEROESTEIDEN POISTAMISESTA

Lisätiedot

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Oikeussuoja hankintalakien ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa Anne Nenonen OTT, esittelijäneuvos NAF 4.2.2015 Väitöskirjan sisällöstä Artikkeliväitöskirja Yhteenveto Viisi artikkelia Julkaistu FORUM IURIS

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan?

EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? EU:n potilasdirektiivi, priorisointi ja palveluvalikoiman määrittely miten potilaiden vaikutusmahdollisuudet tulevat muuttumaan? Priorisointi terveydenhuollossa 1.11.2012 Mervi Kattelus Terveyspoliittinen

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET

RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET Avustustoiminta RAY:N INVESTOINTIAVUSTUSTEN PERIAATTEET tarkentavia ohjeita hakijoille 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:N INVESTOINTI AVUSTUSTEN PERIAATTEET - tarkentavia ohjeita

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS EUROOPAN UNIONIN OIKEUS euroopan unionin oikeus Juha Raitio TALENTUM PRO Helsinki 2016 Pojalleni Joelille Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Juha Raitio Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2497-7

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle VIITE: Kuulemistilaisuus ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriölle kirjaamo@tem.fi Pvm. 6.7.2015 Lausunnon antaja: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Oulun Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja 20.12.2012 1 I Direktiivi, strategiat ja pk-yritykset Pikakatsaus direktiiviuudistuksen

Lisätiedot

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin

Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikennekaaren vaikutukset hankintalakiin Liikenne- ja viestintävaliokunta 13.10.2016 Esityksen sisältö 1. Hankintaan liittyvät lainsäädännön soveltamisalakysymykset 2. Liikennekaaren mukaiset hankinnan

Lisätiedot

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö

Kyläverkkokoulutus 1.9.2011. Noora Hakola Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Kyläverkkokoulutus 1.9.2011 Maaseutuelinkeino-osasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Sivu 1 16.9.2011 Kyläverkkohankkeet ja lisävaroilla rahoitettavat laajat laajakaista hankkeet HankeVNA 22 : - Yleishyödyllisen

Lisätiedot

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine

PALVELUALOITE. Hankintafoorumi 10.4.2013. Hankintajohtaja Marjo Laine Hankintafoorumi 10.4.2013 Hankintajohtaja Marjo Laine 24.4.2013 Palvelualoite tai palveluhaaste (utmanarrätten) Yrityksille ja järjestöille annettu mahdollisuus tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015

Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Hankintalaki uudistuu mikä on tavoitteena? Tuire Santamäki-Vuori Valtiosihteeri Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Taustaa EU:n julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevat direktiivit uudistettiin

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot