Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu"

Transkriptio

1 Avustustoiminnan raportteja 9 Romppainen Esko Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu Tutkimus kilpailuoikeuden vaikutuksista RAY:n avustustoimintaan erityisesti silmällä pitäen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kilpailuttamisvelvoitetta 2003

2 RAY:n avustustoiminnan raportteja 9 Esko Romppainen Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu Tutkimus kilpailuoikeuden vaikutuksista Raha-automaattiyhdistyksen avustustoimintaan erityisesti silmällä pitäen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kilpailuttamisvelvoitetta Helsinki 2003

3 II Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjaaja: Professori Kai Kalima Esko Romppainen Kansi: Tarja Brola Pekan Offset Oy Helsinki 2003 ISBN X

4 III HELSINGIN YLIOPISTO? HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto?Fakultet/Sektion Laitos?Institution Oikeustieteellinen tiedekunta Julkisoikeuden laitos Tekijä???Författare Esko Romppainen Työn nimi?? Arbetets titel Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu - Tutkimus kilpailuoikeuden vaikutuksista Rahaautomaattiyhdistyksen avustustoimintaan erityisesti silmällä pitäen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintojen kilpailuttamisvelvoitetta Oppiaine? Läroämne Kilpailuoikeus Työn laji?? Arbetets art Lisensiaattitutkimus Tiivistelmä?? Referat Aika?? Datum Sivumäärä?? Sidoantal 185 Tutkimus käsittelee kilpailuoikeuden vaikutuksia Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusten jakotoimintaan. Erityisen tarkastelun kohteena ovat kuntien julkiset hankinnat RAY:n tuotoista avustusta saaneilta sosiaali- ja terveysjärjestöiltä. Tutkimus tarkastelee myös järjestöjen kilpailuoikeudellista asemaa. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla hankintalainsäädännön määräykset koskevat sosiaali- ja terveyspalveluita. Selvitys tehdään tutkimalla yleisen kansallisen kilpailulainsäädännön ja erityisesti hankintalainsäädännön määräyksiä ja niiden syntyä suhteessa Euroopan yhteisön kilpailuoikeudellisiin määräyksiin. Tutkimuksessa on arvioitu myös RAY:n avustustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä, yhteisölainsäädäntöä ja niiden perusteella tehtyjä linjauksia ja sitten mahdollisuutta sovittaa ne yhteen kilpailusäännöstön kanssa. Tutkimuksen johtopäätöksinä on voitu todeta, että kilpailulainsäädännön määräyksiä voidaan soveltaa tietyin edellytyksin myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan. Myös yhteisön kilpailua koskevat säännökset tulee ottaa huomioon, jos järjestön toiminnalla on kansalliset rajat ylittävää vaikutusta. Hankintalainsäädäntö koskee myös kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintaa, jotka on siten toteutettava hankintalainsäädännön edellyttämällä tavalla, kun kunta järjestää ne ostopalveluina yksityisiltä tahoilta. Julkiset tuet on otettava huomioon kilpailutuksessa. Suomen hankintalainsäädäntö on sosiaali- ja terveyspalveluissa eräiltä osin EY:n hankintadirektiivejä velvoittavampi, sillä kansalliset määräykset velvoittavat kilpailuttamaan myös ns. kynnysarvoa pienemmät hankinnat. Tämä näyttää perustuvan kansallisesti valittuun ideologiaan noudattaa perustamissopimuksen kilpailun ja markkinoiden toimivuuden edistämisen periaatteita "puhdasoppisesti". Tämä tutkimus ei ole voinut selvittää, toteutuvatko kilpailuttamalla järjestetyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sosiaalilainsäädännön kaikki tavoitteet. On joka tapauksessa todettava, ettei kunnan vastuu poistu ostosopimuksella toteutettavassa järjestämistavassa verrattuna siihen, että kunta tuottaisi palvelut itse. Tutkimuksen eräänä merkittävänä johtopäätöksenä todetaan, että raha-automaattivaroilla tuettu palvelutoiminta näyttäisi väistyvän tilanteessa, jossa palvelu on järjestettävissä markkinaehtoisesti yksityisen palveluntuottajan toimesta. Järjestöjen harjoittama perinteinen järjestötoiminta ei ole ongelmallinen kilpailuoikeudellisessa tarkastelussa. Vastaavaa on lähtökohtaisesti voitu todeta myös järjestön kehittävästä ja kokeilevasta roolista. Tutkimuksessa on pohdittu myös mahdollisuutta antaa yleishyödylliselle sosiaali- ja terveysjärjestölle lainsäädännöllinen erityisasema mainittujen hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Avainsanat Nyckelord julkiset hankinnat, kilpailu, sosiaali- ja terveyspalvelut, yleishyödyllisyys, sosiaali- ja terveysjärjestö, julkinen tuki, Raha-automaattiyhdistys Säilytyspaikka Förvaringställe Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Helsingin yliopisto Muita tietoja

5 III SAATESANAT Ajatus tämän tutkimuksen tekemiseen kehittyi kahdesta suunnasta. Aikajärjestyksessä ilmaistuna ensimmäisenä minulle syntyi halu syventää tietojani kilpailusääntöjen alueella, sillä jo varsin pitkään olin ollut työelämässä liiketoiminnan yleisjohtajana. Olin kuitenkin joutunut kilpailusääntöjen kanssa tekemisiin pakosta koko 90 -luvun ajan. Kilpailuoikeus oli käsillä tuona ajanjaksona Raha-automaattiyhdistyksen monopolin jatkuvuutta kyseenalaistaneessa prosessissa ja myös sen kohtaamisessa yksityiset yhteistyökumppanit pelitoiminnan alueella. Ajattelin aluksi syventää tietämystäni yhdistyksen pelitoiminnan alueella, koska näkyvissä oli, etteivät lainsäädännön ongelmat olleet poistuneet hetkellisestä seesteisyydestä huolimatta. Ajatuksenani oli samalla suorittaa yliopistollinen jatkotutkinto. Tutkimuksen tarve kehittyi kuitenkin yllättäen Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan suunnasta, mikä aikaisempaan kokemustaustaani nähden tuntui aluksi varsin oudolta. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana oli vähitellen syntynyt myös avustustoiminnan ympärille kiistely avustusten haitallisista vaikutuksista kilpailuun ja markkinoiden toimintaan. Kattava oikeudellinen selvitys havaittiin kuitenkin puuttuvan. Avustustoiminnan alueella oli tutkimuksen tekemiselle edellä toteamastani syystä konkreettinen tilaus, joka osoittautui ajankohtaiseksi enemmän kuin alussa tajusinkaan myös yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimuksen tekemiseen minut lopulta rohkaisi ja innosti professori Kai Kalima, jonka tapasin vain toimiakseni yhteyshenkilönä avustusasioissa. Kain rooli ohjaajana on osoittautunut kuluvan vuoden alkupuolella aloitetun työn kuluessa lähes korvaamattomaksi, erityisesti merkittävää on ollut hänen tapansa pienin kannustuksin ja vinkein panna tutkija itse oppimaan tutkimista, sillä siitähän ylipistollisessa opinnäytetyössä lopulta onkin kysymys. Tutkimuksen kirjoitettu runko on syntynyt istumalla kesälomaviikot kevään kuluessa kerätyn materiaalin parissa Mankkaalla aurinkoisen pihamme huvimajassa. Tutkimus edetessään tuntui entistä innostavammalta, eikä se kesän poikkeuksellisesta helteestä huolimatta tuntunut lainkaan "helteeltä" pikemminkin huvilta. Ongelmaksi osoittautui tutkimuksen pitäminen hyväksyttävissä sivumäärissä, sillä tutkimusalue olikin merkittävän monipuolinen.

6 IV Kun tutkimiseni ja kirjoittamiseni perustui viikonloppuihin ja kesäloma-aikaan, ei lähdemateriaalin kokoaminen olisi minulle omatoimisesti ollut mitenkään mahdollista. Tästä syystä tutkimusassistenttinani toimineen Terhi Kautin panos on ollut merkittävä. Samalla olen saanut myös häneltä asiantuntevia kommentteja tutkimuksesta ja hän on myös uutterasti korjannut hätäisen luonteeni synnyttämiä kirjoituksellisia sotkuja. Lämmin kiitos siitä! Lopuksi haluan todeta myös sen, että työn kuluessa minulla on ollut suuri joukko asiantuntevia "sparraajia" ja ajatusteni kyseenalaistajia sekä Raha-automaattiyhdistyksen sisällä että ulkopuolella. Yhdistyksen avustustoiminnan parissa työskentelevien työtovereitteni ja järjestöihmisten panos on ollut merkittävä. Monipuolisen näkemyksen aikaansaamiseksi en ole kaihtanut keskustelujen käymistä myöskään sellaisten tahojen kanssa, jotka perinteisesti saatettaisiin kokea kuuluviksi Raha-automaattiyhdistyksen tavoitteiden kyseenalaistajiksi. Tällä tavalla olen voinut löytää näkökohtia, jotka varmistavat ymmärrykseni mukaan osaltaan tutkimustulosten uskottavan lopputuloksen. Espoossa, 31. lokakuuta Esko Romppainen

7 V Sisällys SAATESANAT...III LÄHTEET...VIII LYHENTEET...XVI 1 JOHDANTO TUTKIMUSTEHTÄVÄ TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS TUTKIMUSTEHTÄVÄN TAVOITTEET JA RAJAUS TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET TUTKIMUSONGELMAT JA KÄYTETTÄVÄT TUTKIMUSMENETELMÄT TUTKIMUSONGELMAT JA NIIDEN YHTEISKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa esille nousseet ongelmat Ongelmien yhteiskunnallinen merkittävyys TUTKIMUSMENETELMÄN VALINTA PERIAATTEIDEN KÄYTÖSTÄ Oikeusperiaatteista yleisesti EU-oikeuden periaatteet EU-OIKEUDEN SOVELTAMINEN EU-oikeuden sisällöstä Välitön oikeusvaikutus Tulkintavaikutus EY:n tuomioistuinten päätösten sitovuus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN OIKEUDELLINEN ASEMA SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN TUKIJANA RAY:N TOIMINNAN PERUSTA YHTEISÖN AVUSTUSKELPOISUUS RAY:N AVUSTUSKÄYTÄNTÖ Avustuslajit Avustuksen hakeminen Avustuksen myöntäminen RAY:n hallituksen vahvistamat avustustoiminnan linjaukset AVUSTUSTEN KOHDENTUMINEN ERÄINÄ NUMEROINA SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN ASEMA PALVELUMARKKINOILLA JÄRJESTÖTOIMINNAN TAUSTA JÄRJESTÖT PALVELUJEN TUOTTAJINA JÄRJESTÖJEN OSUUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUSTANNUKSISTA KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN OIKEUDELLINEN ASEMA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TILAAJANA PERUSTUSLAIN SOSIAALISIA OIKEUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNTIEN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN ASEMA SOSIAALIPALVELUIDEN JÄRJESTÄJINÄ Sosiaalipalveluiden järjestämisen vaihtoehdot Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksut SOSIAALIPALVELUIDEN ERI OSA-ALUEET SOSIAALIOIKEUDESSA YKSITYISEN PALVELUJEN TUOTTAJAN ASEMA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA KUNTIEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISVELVOITE JA RAY:N AVUSTUSTOIMINTA Raha-automaattiavustukset osana sosiaali- ja terveyspoliittista järjestelmää... 54

8 VI Julkisyhteisön osallistuminen järjestön toimintaan RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUSTOIMINTA JA KILPAILUOIKEUS YLEISHYÖDYLLINEN TOIMINTA JA VALTION TUET EY:N KILPAILUOIKEUDESSA Yleishyödyllisyys EY:n oikeudessa Tulkintoja yleishyödyllisyydestä ja yrityksestä EY:n oikeudessa Valtion tuet KILPAILUNRAJOITUSLAKI JA JÄRJESTÖJEN TOIMINTA Lain soveltaminen Kilpailunrajoituslain sisältämät kiellot AVUSTUSLAKI JA KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ Avustuslain kilpailua koskevat määräykset Avustuslain määräysten suhde kilpailulainsäädäntöön KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN JÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN HANKINTAMENETTELY JA NYKYINEN HANKINTAKÄYTÄNTÖ SUOMEN HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN SYNTY JA KEHITYS HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN PERIAATTEISTA JA SOVELTAMISESTA HANKINTALAIN MÄÄRITTELEMÄT HANKINTAYKSIKÖT Julkishallintoon kuuluva oikeushenkilö hankintayksikkönä eritystarkastelussa Yksityinen hankinnan tekijä hankintayksikkönä rahoituksen perusteella erityistarkastelussa PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN Hankintalain suhde hankinta-asetukseen Sopimus hankintalain merkityksessä erityisesti suhteessa vuokrasopimukseen HANKINTAMENETTELYN JA TOIMITTAJAN VALINNASTA Hankintamenettelyt Hankinta ilman tarjouskilpailua Toimittajan valinnasta ERÄITÄ NÄKÖKOHTIA KILPAILUTTAMISVELVOLLISUUDESTA POIKKEAMISESTA KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ PALVELUIDEN TUOTTAMISESSA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU HANKINNAN KOHTEENA HANKINTALAINSÄÄDÄNTÖ JA NYKYINEN HALLINTOKÄYTÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU HANKINNAN KOHTEENA Eräitä näkemyksiä kilpailuttamismahdollisuudesta Sosiaali- ja terveyspalvelu hankintalainsäädännössä Voimassa olevan kansallisen hankintalainsäädännön suhteesta palveluhankintadirektiiviin Komission kannanotot sosiaalinäkökohdista julkisissa hankinnoissa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUN HANKINNASSA HUOMIOON OTETTAVIA SEIKKOJA OIKEUSKÄYTÄNNÖN MUKAAN VOITAISIINKO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISEEN MYÖNTÄÄ YKSINOIKEUS? Yleiset edellytykset yksinoikeuksille EY:n oikeudessa Hankintalainsäädännön sisältämät määräykset Palvelu voidaan tuottaa vain yksinoikeuden saaneen toimesta Yksioikeus voidaan myöntää vain toiselle julkiselle hankintayksikölle Edellytys "yleisen edun tarkoituksessa" Arviointia yksinoikeuden myöntämismahdollisuudesta PALVELUTOIMINNAN KILPAILUTTAMISEHTO INVESTOINTIAVUSTUKSESSA Kilpailuttamissuosituksen ja -ehdon velvoittavuus Avustusehdon toteutettavuus SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖ HANKINTAYKSIKKÖINÄ JÄRJESTÖ HANKINTAYKSIKKÖNÄ Yksityisoikeudellinen oikeushenkilö hankintayksikkönä Julkisten avustusten eri muodot ja hankintalain soveltaminen niissä JÄRJESTÖN HANKINTAMENETTELY Konsernirakenteen merkitys Hankintamenettely JOHTOPÄÄTÖKSET

9 VII 11.1 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN MÄÄRÄYKSIÄ VOIDAAN SOVELTAA MYÖS SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN HANKINTALAINSÄÄDÄNTÖ KOSKEE MYÖS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUHANKINTOJA HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN JA SOSIAALILAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEIDEN SUHDE RAY VASTAA VALTIONAPUVIRANOMAISENA KILPAILUVAIKUTUSTEN SELVITTÄMISESTÄ KILPAILUVAIKUTUSTEN SEURANTA EDELLYTTÄÄ SYSTEMAATTISTA TOIMINTATAPAA PERINTEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA EI OLE ONGELMALLINEN KILPAILUOIKEUDELLISESSA TARKASTELUSSA RAHA-AUTOMAATTIAVUSTUS JA MUU JULKINEN TUKI ON HUOMIOITAVA TARJOUSKILPAILUSSA YKSINOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN JA SEN TARKASTELU LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMISEN KANNALTA RAHA-AUTOMAATTIJÄRJESTELMÄ LOPUKSI LIITTEET...165

10 VIII LÄHTEET Kirjallisuus Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria, Werner Söderström Osakeyhtiö, Juva 1989 Arrowsmith, Sue: The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet & Maxwell, London 1996 Halila, Heikki - Tarasti, Lauri: Yhdistysoikeus, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1996 Halila, Heikki: Toimivaltajako yhdistyksissä, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Helsinki 1993 Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet, Werner Söderström Lakitieto Oy, Helsinki 1999 Joutsamo, Kari - Aalto, Pekka - Kaila, Heidi - Maunu Antti: Eurooppaoikeus, Kauppakaari, Helsinki 2000 Julkiset hankinnat, ohjekansio, kauppa- ja teollisuusministeriö, Oy Edita Ab 1998 Kalima, Kai: Julkiset hankinnat ja Eurooppaoikeus, Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja n:o 17, Suomalaiset oikeusjulkaisut SOJ Oy, Saarijärvi 1996 Kalima, Kai: Julkisyhteisöjen hankintatoimi, Suomalaiset oikeusjulkaisut SOJ OY, Jyväskylä 2001 Kalliomaa-Puha, Laura: Julkisten hankintojen kansainvälinen sääntely, Helsingin yliopiston Kansainvälisen talousoikeuden instituutin julkaisuja 3, Helsinki 1992 Kilpailuviraston vuosikirja 2001, Erweco Kivivuori, Antti: Euroopan energiaoikeuden lähtökohdat, Helsingin Kansainvälisen talousoikeuden instituutin julkaisuja 10, Helsinki 1993 Kuoppamäki, Petri: Kilpailuoikeuden perusteet, Werner Söderström lakitieto, Helsinki 2000 Laatua ja tehokkuutta palveluja kilpailuttamalla; kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 17/2001 Laurinen, Elina: Julkisten palveluhankintojen sääntely ja vaikutukset Suomessa osana Euroopan sisämarkkinoiden toimintaa, Turun yliopisto, Turku 1997 Lievonen, Kirsi-Marja: Kuntien hankinnat ja uudet palveluntuottajat, Turun yliopisto, Turku 1997

11 IX Melin, Tuomo - Paunio, Pekka: Markkinoiden toimivuus II, Lainsäädännöllinen sääntely, julkinen tuki ja verotus sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoilla. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 19/2001, Oy Edita Ab, Helsinki 2001 Mentula, Arttu Saraste, Tuomas: Julkisen palveluvelvoitteen ja kilpailusääntöjen välinen suhde, Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 8/1999, Edita Oy, Helsinki 1999 Myllymäki, Arvo Tetri, Eija: Raha-automaattiyhdistys kansalaispalvelujen rahoittajana, Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 32 Pole-Kuntatieto Oy ja tekijät, Vammala Mäenpää, Olli: Eurooppalainen hallinto-oikeus, Kauppakaari, Helsinki 2001 Ojanen, Tuomas: EY:n oikeuden perusvaikutuksista jäsenvaltioiden tuomioistuinten toiminnassa. Oikeustiede XXXII, 1999, Partanen, Ismo: Sosiaalipalvelut, Toimialaraportti 2001, Kauppa- ja teollisuusministeriön ja TE-keskusten julkaisu, Infomedia, 2001 Poteri, Riitta: Meissä on ytyä!, Selvitys valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta. Helsinki 1998, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys ry. Södergård, Hans: Sosiaali- ja terveysala käännekohdassa: yksityisen ja kolmannen sektorin perusanalyysi ja kehittämisen suuntaviivat, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Helsinki, Taloustieto, 1998 Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi, Werner Söderström lakitieto, Helsinki 2000 Tuori, Kaarlo: Sosiaalioikeus, Werner Söderström lakitieto, Helsinki 2000 Whish, Richard: Competition Law, Butterworths, Bath 2001, Great Britain Virallislähteet ETA-valtiontukitoimikunta: ETA-valtiontukitoimikunnan mietintö, Kuppa- ja teollisuusministeriö, Valtion painatuskeskus, jakaja, 1991 HaVM 12/2001 vp. HE 162/1991 vp. HE 154/1992 vp. HE 309/1993 vp. HE 69/1997 vp.

12 X HE 1/1998 vp. HE 75/1999 vp. HE 147/1999 vp. HE 179/1999 vp. HE 197/1999 vp. HE 63/2001 vp. HE 75/2001 vp. PeVL 23/2000 vp. PeVM 25/1994 vp. StVL 4/2001/2001 vp. Rahapelitoimikunnan mietintö, 1995:5 Valtioneuvoston päätös Raha-automaattiyhdistyksen vuoden 2001 tuoton jaosta, Muut lähteet Ahonen, Sari: osastopäällikkö, Turun kaupungin sosiaalikeskus, Turku, haastattelu, Euroopan komissio: Vihreä kirja, Julkiset hankinnat Euroopan unionissa: Tulevaisuuden kysymyksiä, tiedonanto, hyväksytty Euroopan komissiossa Euroopan parlamentin talous- ja sosiaalikomitean lausunto Voittoa tavoittelemattomat yksityiset sosiaalipalvelut yleishyödyllisten palveluiden yhteydessä Euroopassa EYVL 2001/C 311/08 Euroopan unionin neuvosto: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta, , 2000/0115 (COD), työasiakirja 8439/1/02 Euroopan Unioni, tietolähteitä terminologia - sanasto, Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto - Julkiset hankinnat Euroopan unionissa KOM (98) 143 lopullinen, Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, Yhteismarkkinat ja ympäristö, , KOM (1999) 263 lopullinen

13 Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto, merkityksellisten markkinoiden XI määritelmästä yhteisöoikeuden kannalta, EYVL nro C 372, Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, Sosiaalipoliittinen ohjelma, Bryssel, , KOM (2000) 379 lopullinen Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tiedonanto: Yleishyödylliset palvelut Euroopassa, Bryssel KOM (2000) 580 lopullinen Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tulkitseva tiedonanto julkisiin hankintoihin sovellettavasta yhteisön lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista ottaa sosiaaliset näkökohdat huomioon julkisissa hankinnoissa, Bryssel , KOM (2001) 566 lopullinen Euroopan yhteisöjen komissio: Komission tulkitseva tiedonanto käyttöoikeussopimuksista (konsessio) yhteisön oikeudessa, Bryssel, Euroopan yhteisöjen komissio: Raportti Laekenin Eurooppa-neuvostolle, yleishyödylliset palvelut, (Komission esittämä) Bryssel, , KOM( 2001) 598 lopullinen Hjelm, Pertti: toiminnanjohtaja Tampereen Vanhustentaloyhdistys, Helsinki, haastattelu, Julkisen palveluvelvoitteen ja kilpailusääntöjen välinen suhde, Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 8/1999 Kauppa- ja teollisuusministeriö, julkisten hankintojen kynnysarvot, Kauppa- ja teollisuusministeriön ajankohtaistiedote, Kauti, Terhi, muistio, Kunnan sosiaali- ja terveystoimen hankintojen ohjausjärjestelmä, Helsingin yliopisto, Kilpailuvirasto, muistio, Dnro 216/61/2000, Kilpailuviraston tiedonanto vähämerkityksellisistä kilpailunrajoituksista, , Kilpailuvirasto, selvityksiä 1/2001, Kunnat ja yleishyödyllisten palvelujen kilpailuttaminen, Suomen Kuntaliitto, muistio,

14 XII Laine, Juha: Rahapelipalveluiden liikkuvuus tietoyhteiskunnassa, artikkeli, Defensor Legis 2/1998 Markkinat ja kilpailu kuntien tuotantotoiminnassa, Kilpailuviraston selvityksiä 1/2001, Niemelä, Jorma : Sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä valtiovallan yhteistyö, alustus Sosiaalija terveysalan kehittämiskeskuksen STAKES:in järjestämässä järjestöfoorumissa , Helsinki Niiranen, Vuokko: Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttaminen sosiaalipoliittinen näkökulma, Muistio, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry. Kuopion yliopisto, Kuopio 2001 Palveluhankintatyöryhmän muistio, moniste, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Helsinki 1993 Parempaa halvemmalla, Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto, Keskustelualoite No 68, kesäkuu 2002, Paikkala, Olli: toimistopäällikkö Raha-automaattiyhdistys, Espoo, haastattelu, ja , Pekkala, Elise: hallitusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö, sisämarkkinat, haastattelu, sähköposti Pulkkinen, Matti: neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, haastattelu, Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma, annettu Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan suuntaviivat ja painoalueet 2002, moniste Raha-automaattiyhdistys, avustusosasto, tilastoja, Raha-automaattiyhdistys: Järjestöjen toimintatietoja 2000 Raha-automaattiyhdistys Suomen Yrittäjät ry: Suositus kilpailunäkökohtien huomioon ottamiseksi Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustustoiminnassa, moniste Raha-automaattiyhdistys: Tulkintaohjeita, Raha-automaattiyhdistys, moniste, Espoo 2002 Raha-automaattiyhdistys: Vuoden 2002 avustusvalmistelun periaatteita, Raha-automaattiyhdistyksen hallitus, moniste,

15 XIII Raha-automaattiyhdistys: Vuoden 2003 avustusvalmistelun taustamuistio Raha-automaattiyhdistys: Vuoden 2003 avustusvalmistelun periaatteita, Raha-automaattiyhdistyksen hallitus, moniste Salokorpi, Hannu: muistio ja haastattelu , johtaja. Raha-automaattiyhdistys Sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan tulossopimus vuodelle 2003, luonnos , moniste Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto Kauppa- ja teollisuusministeriölle Nro 42/335/92 Sosiaali- ja terveysministeriön muistio Raha-automaattiyhdistykselle, : Rahaautomaattiyhdistyksen avustusten jako ja kilpailunäkökulma Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskuksen STAKES:in koolle kutsuman työryhmän alustava raportti , toistaiseksi julkaisematon. STAKES Tieto , Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskeskus STAKES Suomen Kuntaliiton lausunto 1235/90/2001, Lausunto Kauppa- ja teollisuusministeriölle , Suomen Kuntaliitto: Kilpailupoliittiset strategiset linjaukset, KL hallitus Suositus kilpailunäkökohtien huomioonottamiseksi Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnassa, moniste, Raha-automaattiyhdistys ja Suomen Yrittäjät ry, 2000 Turun kaupungin sosiaalilautakunnan lausunto Raha-automaattiyhdistykselle Valtiontalouden tarkastusvirasto: Raha-automaattiavustukset vanhus- ja vammaishuoltoon, Selvitys Dnro 220/54/02, Yleiset hankintaohjeet 1988, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 1988 OIKEUSTAPAUKSET Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisuja C-56/65 Judgment of 30/06/1966, Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm (Rec.1966,p.337) C-6-7/73 Judgment of 06/03/1974, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents Corporation v Commission [1974] ECR p.223 C-155/73 Judgment of 30/04/1974, Guiseppe Sacchi [1974) ECR p.409 C-15/74 Judgment of 31/10/1974, Centrafarm BV and Adrian De Peijper v Sterling Drug [1974] ECR p.1147 C-296/82 and 318/82 Judgment of 13/03/1985, Kingdom of the Netherlands and Leeuwarder Papierwarenfabriek BV v Commission [1985] ECR p.809

16 XIV C-199/85 Judgment of 10/03/1987, Commission v Italian Republic [1987] ECR p.1039 C-30/87 Judgment of 04/05/1988, Crinne Bodson v Pompes funèbres des régions libérées SA [1988] ECR p.2479 C-31/87 Judgment of 20/09/1988, Gebroeders Beentjes BV v State of the Netherlands [1988] ECR p.4635 C-45/87 Judgment of 13/03/1987, Commision of the European Communities v Republic of Ireland [1987] ECR p.783 C-265/87 Judgment of 11/07/1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Gronau [1989] p.2237 C-41/90 Judgment of 23/04/1991, Klaus Höfner and Fritz Elser v Macrotron GmbH [1991] ECR p.i-1979 C-159/91 and160/91 Judgment of 17/02/1993, Christian Poucet v Assurances Générales de France (AGF) and Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon (Camulrac) and Daniel Pistre v Caisse Autonome Nationale de Compensation de l Assurance Vieillesse des Artisans (Cancava), [1993] ECR p.i-637 C-275/92 Judgment of 24/03/1994, H.M. Customs and Excise v Gerhart Schindler and Jörg Scindler [1994] ECR p.i-1039 C-364/92 Judgment of 19/01/1994, SAT Fluggesellschaft mbh v European Organization for the safety of Air Navigation (Eurocontrol) [1994] ECR p.i-43 C-343/95 Judgment of 18/3/1997, Diego Calì & Figli Srl v Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), [1997] ECR p.i-1547 C-44/96 Judgement of , Mannesmann Anlagenbau Austria AG etc. V Strohal Rotationsdruck GesmbH, [1998] ECR p. I-5697 C-360/96 Judgment of 10/11/1998, Gemeente Arnhem and Gemeente Rheden v BFI Holding BV [1998] ECR p.i-6821 C-124/97 Judgment of 21/09/1999, Markku Juhani Läärä v Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) and Suomen valtio (Finnish State) [1999] ECR p.i-6067 C-67/98 Judgment of 21/10/1999, Questore di Verona v Diego Zenatti [1999] ECR p.i-7289 C-380/98 Judgment of 03/10/2000, The Queen v H.M. Treasury, ex parte: The University of Cambridge [2000] ECR p.i-8035 C-309/99 Judgment of 19/02/2002, J.C.J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, [2002] ECR p.i-1577 C-174/00 Judgment of 21/03/2002, Kennemer Golf & Country Club v Staatssecretaris van Financiën, [2002] ECR 2002 p.i-3293 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset C-373/00 21/03/2002, Adolf Truley GmbH v. Bestattung Wien GmbH C-18/01 11/07/2002, Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen ym. v. Varkauden Taitotalo Ky Komission päätös Christiani v. Nielsen, EYVL N:o L 165, Kilpailuneuvoston päätökset 3/359/

17 XV 7/359/ /359/ /690/ /690/ /690/ /690/ /690/ Kilpailuviraston ratkaisu 1061/68/ Korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden tuomiot KHO taltio 3053 KHO taltio 2703 KHO taltio 1970 KHO taltio 3113 KHO taltio 54 KHO taltio 315 KHO taltio 954 KKO taltio 1625

18 XVI LYHENTEET CPV Dnro ECR ECU EEC EFTA ETA ETY EU EY EYVL FIFA GATT GPA HaVM HE KHO KKO KTM PeVL PeVM RAY SDR SopS STAKES STM StVL SVOL TOL TSS vp WTO YrEU YTHS YTY Common Procurement Vocabulary, yhteinen hankintanimikkeistö Diaarinumero European court report, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelma European currency unit, laskennallinen korivaluutta European Economic Community, Euroopan talousyhteisö European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppaliitto Euroopan talousalue Euroopan talousyhteisö Euroopan unioni Euroopan yhteisö, Euroopan yhteisöt Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Fédération Internationale de Football Association, Kansainvälinen jalkapalloliitto General Agreement on Tariffs and Trade, Tullitariffeja ja kauppaa koskeva Yleissopimus General Procurement Agreement, WTO:n hankintakoodi Hallintovaliokunnan mietintö Hallituksen esitys Korkein hallinto-oikeus Korkein oikeus Kauppa- ja teollisuusministeriö Perustuslakivaliokunnan lausunto Perustuslakivaliokunnan mietintö Raha-automaattiyhdistys Special drawing right, erityisnosto-oikeus Sopimussarja Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysvaliokunta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja valtionosuudesta Tilastokeskuksen toimialaluokitus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Valtiopäivät World Trade Organization, Maailman Kauppajärjestö Yritystoiminta-osa Euroopan unionin lakikirjassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys r.y.

19 1 1 JOHDANTO Jo useiden vuosien aikana on eri yhteyksissä esitetty kritiikkiä raha-automaattiavustusten haitallisista vaikutuksista sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoiden kehittymiseen. Kritiikin perusteluina oli aluksi se, että raha-automaattivaroista järjestöille myönnettävät tuet vaikuttavat haitallisesti yksityisen tarjonnan syntymiseen kotipalveluissa. Viime aikoina kritiikki on kohdistunut myös vanhusten palveluasumiseen. Käytyä keskustelua ja eri osapuolten suhtautumista on vaikeuttanut se, ettei käytettävissä ole ollut yhtenäistä oikeudellista selvitystä, jossa olisi otettu samanaikaisesti huomioon mahdollisimman laajasti kysymystä koskeva lainsäädäntö, kuten Raha-automaattiyhdistyksen avustustoimintaa, sosiaalipalveluita ja markkinoiden toimivuutta ohjaavat säännökset. Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan edellä esille tuotuun haasteeseen. Tutkimus lähestyy sen kohteena olevia kilpailuoikeudellisia kysymyksiä pääosin Raha-automaattiyhdistyksen suunnasta; se arvioi, miten kilpailuoikeuden määräykset vaikuttavat yhdistyksen tuotoista myönnettävien avustusten jakokäytäntöön. Tutkimuksen tavoitteena oli aluksi selvittää erityisesti niitä vaikutuksia, jotka kohdistuvat avustustoimintaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön johdosta. Tutkimuksen edetessä kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa ilmeni, ettei alkuperäisiä tutkimustavoitteita ollut mahdollista saavuttaa ilman kilpailulainsäädännön laajempaa tarkastelua, jolloin tarkasteltaviksi tulivat myös kansallisen kilpailunrajoituslain ja sitä vastaavan EY:n lainsäädännön sisällöt. Avustustoiminnan vaikutuksista käydyssä keskustelussa ovat sosiaalipoliittiset ja kilpailupoliittiset näkemykset törmänneet yhteen ilman yhteistä kieltä ja terminologiaa. Tästä johtuen on ollut vaikea ryhtyä ajatusten vaihtoon, joka olisi auttanut yhteisen näkemyksen syntymistä. Onneksi yhdestä kysymyksestä näyttävät kaikki kiistelyn osapuolet olevan yhtä mieltä; Rahaautomaattiyhdistyksen avustustoiminnalla katsotaan olevan merkittävä yhteiskunnallinen rooli ja vaikutus hyvinvointipalveluiden tuottamisessa, eikä kenenkään tarkoituksena näytä olevan "heittää lasta pesuveden mukana pois". Tutkimuksen kohteena oleva ongelmakenttä liittyy kuten tutkimuksen kuluessa yllättäen voitiin havaita voimakkaasti ajankohtaisena jatkuvaan yleisempäänkin keskusteluun julkisen vallan vastuusta hyvinvointipalveluiden tuottamisessa ja julkisyhteisöjen taloudellisista resursseista niiden tuottamisessa. Tutkimuksen tilaus oli edellä todetun johdosta olemassa.