Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA 1(14) Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely () PROJEKTISUUNNITELMA Maarit Laaksonen, Anna Aaltonen

2 PROJEKTISUUNNITELMA 2(14) Dokumentti päivitetty Päivitetyt asiat Tekijä Ensimmäinen versio Anna Aaltonen Käsitelty IT-projektien ohjausryhmässä 3.2. ja Käsitelty palaverissa STM/Porrasmaa Anna Aaltonen, Maarit Laaksonen Hyväksytty arkkitehtuuriryhmässä Maarit Laaksonen Hyväksyttäväksi yhteistyöryhmään

3 Sisällys PROJEKTISUUNNITELMA 3(14) 1. YHTEENVETO, TAUSTA JA TARVE HYÖDYT JA VAIKUTTAVUUS... 5 TAVOITTEET JA TUOTOKSET RAJAUKSET ORGANISOINTI, RESURSSIT JA INFRASTRUKTUURI... 8 ORGANISAATIORAKENNE... 8 INFRASTRUKTUURI, HANKINNAT JA KUMPPANUUSORGANISAATIOT... 8 TYÖSKENTELYTAPA, JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO... 8 RESURSSIENHALLINTA TOTEUTUS JA TYÖSUUNNITELMA... 9 RIIPPUVUUDET... 9 VAIHEISTUS... 9 KESKEISIMMÄT VIRSTANPYLVÄÄT... 9 TYÖPAKETIT... 9 TYÖPAKETTIEN AIKATAULUTUS KUSTANNUSTEN SUUNNITTELU VIESTINTÄ...12 PROJEKTIN ULKOINEN VIESTINTÄ PROJEKTIN SISÄINEN VIESTINTÄ RISKIEN- POIKKEAMINEN JA MUUTOSTENHALLINTA VIITTEET...13 LIITTEET...14 LIITE 1. PROJEKTIN AIKATAULU LIITE 2. PROJEKTIN TYÖMÄÄRÄT... 14

4 1. Yhteenveto, tausta ja tarve PROJEKTISUUNNITELMA 4(14) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen käynnistettiin vuonna 2012 SOTE KA-hankkeessa. Vuonna 2013 valmistui arkkitehtuurin hallintamalli. Sen lisäksi on valmisteltu Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin linjaukset ja periaatteet (Huovila ym. 2014a, lausuntoluonnos), Terveydenhuollon potilastietojen saatavuuden ja yhdenmukaisuuden arkkitehtuuri (Huovila ym. 2014b, lausuntoluonnos) sekä Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamisen kehittämispolku (Huovila 2014, lausuntoluonnos). Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen arkkitehtuurin määrittely projekti (-projekti) on osa SOTE KA-hanketta. -projektissa tunnistetaan sosiaalihuollon valtakunnallisesti toteutettavat tietojärjestelmäpalvelut ja arkkitehtuuri niiden toteuttamiseksi. Lähtökohtana pidetään sosiaalihuollon valtakunnallisen asiakastiedon arkistopalvelun toteuttamista viranomaishallinnointiin perustuvana keskitettynä ratkaisuna (Laaksonen ym. 2013). Lisäksi projektissa laaditaan arvio sosiaalihuollon teknisten asiakirjarakenteiden kehittämisen edellytyksistä ja reunaehdoista. Lähtökohtana pidetään sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamista osana Kanta-palveluja ja niissä toteutettuja tietojärjestelmäpalveluja. Projektissa hyödynnetään, päivitetään ja täydennetään Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) laadittua Sosiaalihuollon kansallista kokonaisarkkitehtuuria (SOKKA) ja muuta Tikesos-hankkeessa laadittua määrittelytyötä (www.thl.fi/sostiedonhallinta). Projektin keskeinen tehtävä on luoda Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja Kansaneläkelaitokselle (Kela) yhtenäinen näkemys sosiaalihuollon valtakunnallisen arkistopalvelun toteutusta edellyttävistä toimenpiteistä, resursseista ja reunaehdoista. Projekti toteutetaan yhteistyössä THL:n, Kelan ja STM:n kanssa. Projektin toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa THL/OPER-yksikkö.

5 2. Hyödyt ja vaikuttavuus PROJEKTISUUNNITELMA 5(14) Tässä projektissa kokonaisarkkitehtuurityön tavoite on tehdä arvio Kanta-toteutuksessa tuotannossa olevien tietojärjestelmäpalvelujen hyödynnettävyydestä sosiaalihuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Samalla tuetaan sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteuttamiseen liittyvän hankkeen suunnittelua ja arkistopalvelun käyttöönoton aikataulun suunnittelua ja resurssitarpeen arviointia. Yhtä aikaa -projektin kanssa valmistellaan Kansa-hankesuunnitelmaa. Kansa-hankkeella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa suunnitellaan sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen ja arkistopalvelun kehittämisen ja käyttöönoton hanketta. KanSa-hankesuunnitelma ja kustannus-hyötyanalyysi sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteutuksesta annetaan vuoden 2014 aikana kunnille ja muille toimijoille lausuttavaksi. Lausuntokierroksen jälkeen hankesuunnitelma tausta-aineistoineen ja kustannus-hyötyanalyysi annetaan auditoitavaksi ja edelleen valtiovarainministeriölle (VM) lausuttavaksi tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 634/2011) edellyttämällä tavalla. Tämä projekti tukee KanSahankesuunnittelua ja kustannus-hyötyanalyysin laatimista. -projektin tuloksia voidaan hyödyntää myös STM:ssä valmistelussa olevissa lainsäädäntöhankkeissa. Näistä olennaisimpia ovat sosiaalihuoltolain uudistaminen, sosiaalihuollon asiakirjalain valmistelu ja asiakastietolain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) valmistelu sosiaalihuollon arkistopalvelun edellyttävien säädöstarpeiden osalta. Tämän projektin tuotoksia tullaan hyödyntämään sosiaalihuollon arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuurin määrittelyssä ja asiakirjastandardin kehittämistyössä. Projektin tuotoksia voidaan hyödyntää myös muussa aosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen strategisessa suunnittelussa, operatiivisessa ohjauksessa ja toimeenpanon suunnittelussa.

6 Tavoitteet ja tuotokset PROJEKTISUUNNITELMA 6(14) Projektin tavoitteet ovat 1. Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri (SOKKA) on päivitetty ja yhtenäistetty nykyisen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin (2013), linjausten ja periaatteiden (Huovila ym. 2014a) ja kehittämispolun (Huovila 2014) kanssa. 2. Olemassa olevien sosiaalihuollon kansallisten tietojärjestelmä-, toiminta ja tietomääritysten ja linjausten oleelliset osat on tiivistetty kokonaisarkkitehtuuriin ja on tunnistettu puuttuvat määritykset tai niiden osat. 3. Tiedonhallinnan tukiprosessit on tunnistettu ja dokumentoitu. 4. Toteutettu arkkitehtuurianalyysi (toiminnallisuus, tietokokonaisuudet, järjestelmäpalvelut) sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteutussuunnittelun avuksi. 5. Toteutettu ylätason gap-analyysi sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun ja muiden kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksesta suhteessa olemassa olevaan Kanta-toteutukseen. Dokumentoidut ehdotukset tarvittavista lainsäädännön muutoksista erityisesti asiakastietolakiin 6. Dokumentoitu aineisto, jota voidaan hyödyntää tausta-aineistona hallituksen esityksen perusteluina lainsäädäntöhankkeissa. 7. Määritellään, kuinka sosiaalihuollossa hyödynnetään kansallista palveluarkkitehtuuria (kuten perustietovarantojen hyödyntäminen) ja laaditaan ehdotukset sosiaalihuollossa tarvittavista (uusista) palveluista. Projektin lopputuotokset ovat 1. Sosiaalihuollon asiakastietojen valtakunnallisen saatavuuden ja yhdenmukaisuuden kokonaisarkkitehtuuri v.1.0 (THL julkaisu), mahdollisesti exceleitä tai muuta liitteeksi tarkoitettua dokumenttia täydentävää aineistoa. 2. Päivitykset julkaisuun Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri - periaatteet ja yhteiset linjaukset 3. Näihin liittyvät mallit (QPR)

7 3. Rajaukset PROJEKTISUUNNITELMA 7(14) Sisällöllisesti projektissa rajaudutaan valtakunnallisesti toteutettavien tai määriteltävien tietojärjestelmäratkaisujen ja yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kuvaamiseen. Alueellisten tietojärjestelmäratkaisujen ja palveluiden toteuttaminen, määritteleminen ja kuvaaminen on kuntien tai muiden alueellisten toimijoiden tehtävä. Tätä työtä tuetaan ja osittain toteutetaan mm. Kuntaliiton VAKAVA-projektissa ja myöhemmin osana AKUSTI-projektia. Projektissa tehdään yhteistyötä mm. Kuntaliiton kanssa kuvausten yhteensovittamiseksi. Tässä projektissa ei tarkenneta tai päivitetä toiminta-arkkitehtuuriin kuuluvista määrittelyistä: Sosiaalihuollon palveluluokitusta (Sosiaalipalvelujen luokitus eli palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, palveluprosessit, toteutustapa luokitukset) Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset toimintaprosessit (ks. prosessipankki.qpr.com). Tässä projektissa ei tarkenneta tai päivitetä tieto-arkkitehtuuriin kuuluvista määrittelyistä: Sosiaalihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet Sosiaalihuollon käsitemalli ja sanastot (ks. aineistot tietomääritykset). Projektissa tehtävä tietomalli tehdään päätietoryhmätasolla, joka on määritelty aiemmin (ks. Huovila ym. 2014a). Jos arkkitehtuuriin liittyvää yleistä käsitemallia on tarkennettava sosiaalihuollon osalta, se tehdään erillisenä tehtävänä. Projektissa käsitellään sosiaalihuollon asiakasasiakirjastandardin käyttöönottomahdollisuuksia ja vaihtoehtoja yleisellä tasolla. Tarkemmat asiakirjastandardin toteutusvaihtoehdot ja rakenteisuuden asteittaisen käyttöönoton mahdollisuudet selvitetään erillisessä projektissa. Projektissa tunnistetaan tiedonhallinnan tukiprosessit. Jos niistä tarvitaan työnkulkutaso, se tehdään tarvittaessa erikseen. Tiedonhallinnan tukiprosessien mallinnuksessa huomioidaan niiden liittyminen tai mahdolliset riippuvuudet muuhun prosessikehitystyöhön. Sosiaalihuollon valtakunnallisen arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuuri tarkennetaan erillisessä projektissa. Tässä projektissa kuvaukset laaditaan kokonaisarkkitehtuuritasolla (katso JHS179).

8 4. Organisointi, resurssit ja infrastruktuuri PROJEKTISUUNNITELMA 8(14) Organisaatiorakenne Projektin ohjausryhmä: Projektin omistaja: Projektipäällikkö: Projektiryhmän jäsenet: Tukitoiminnot: Arkkitehtuuriryhmä OPER:in yhteistyöryhmä (hyväksyy lopputuotokset) Maarit Laaksonen, THL Leena Raustia-Tarvainen, THL Konstantin Hyppönen, Kela xx, Kela Jari Porrasmaa, STM Tiina, Peksiev, THL xxxx, Kuntaliiton kautta, AKUSTI-projekti Anna Aaltonen, BDO/Coala Anne Kauppinen, THL Infrastruktuuri, hankinnat ja kumppanuusorganisaatiot Toimittajat/Alihankkijat: Infrastruktuuri: Kumppanuusorganisaatiot: BDO/Coala (kokonaisarkkitehtuurikonsultointi) Kela (arkkitehtuuri, Kanta-toteutus) QPR Software (QPR-mallinnusväline) STM Kuntaliitto THL, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö Työskentelytapa, johtaminen ja päätöksenteko Projektiryhmä kokoontuu n. 2 viikon välein, projektin aikana on arviolta tapaamista. Kela ja BDO raportoivat projektin etenemisestä projektipäällikölle. Projektiryhmä raportoi ohjausryhmälle projektin etenemisestä. Projektiryhmä voi tehdä vähäiset muutokset projektisuunnitelmaan. (ks. tarkemmin Viestintä-luku) Ohjausryhmänä toimiva Arkkitehtuuriryhmä kokoontuu n. kuukauden välein. Lisäksi järjestetään tarvittaessa erillisiä asiantuntijatyöpajoja. Projektin tuotokset hyväksyy Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen yhteistyöryhmä (OPER yhteistyöryhmä). Lisäksi julkaisut käsitellään THL:n julkaisutoimikunnassa. Resurssienhallinta Resurssien käyttöä seurataan organisaatiokohtaisesti. Resurssien toteutumisesta raportoidaan projektipäällikölle. Resursseja koskevat muutokset viedään hyväksyttäväksi ohjausryhmään.

9 5. Toteutus ja työsuunnitelma PROJEKTISUUNNITELMA 9(14) Riippuvuudet Projektissa laadittava dokumentaatio täydentää olemassa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurikuvauksia, kuten linjauksen ja periaatteet (Huovila ym. 2014a) ja kehittämispolku 2016 (Huovila 2014). Aikaisemmin laaditut kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ovat painottuneet terveydenhuollon näkökulmaan ja sosiaalihuoltoa ei ole pystytty huomioimaan kaikilta osin. Tässä projektissa ei voida toteuttaa huomattavia päivityksiä olemassa olevaan dokumentaatioon vaan muutokset ovat lähinnä täydentäviä ja tarkentavia. Projektin tuotoksia hyödynnetään KanSa-hankesuunnitelmassa ja siihen liittyvässä kustannushyötyanalyysissä. Tämän projektin jälkeen käynnistyy mahdollisesti muita projekteja, jotka pohjautuvat tämän projektin tuotoksiin. Mahdollisesti tarvittavia jatkoprojekteja ovat sosiaalihuollon asiakirjastandardin kehittämisprojekti ja sosiaalihuollon arkistopalvelun (tekninen)suunnitteluprojekti. Projektin aikana on Kuntaliitossa meneillään VAKAVA-projekti, joka saa jatkoa AKUSTI-projektissa. Näissä projekteissa tehdään alueelliset (viite)arkkitehtuurit. Sekä tämän projektin että Kuntaliiton projektien kesken vaihdetaan tietoa säännöllisesti. Vaiheistus Projektin suunnitteluvaihe käynnistyi syksyllä Suunnitteluvaihe päättyy toteutusvaiheen käynnistyttyä projektisuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on käynnistää projekti helmikuussa Projektin toteutusvaiheen voidaan katsoa päättyneen, kun kaikki projektisuunnitelmassa kuvatut tuotokset ovat valmistuneet. Keskeisimmät virstanpylväät Virstanpylväillä seurataan projektien toteutusvaiheen sisällöllistä etenemistä keskittyen ns. uuteen sisältöön. Toteutusvaiheen virstanpylväitä ovat: Prosessikartta ja tiedonhallinnan prosessit tunnistettu Tieto ja järjestelmäarkkitehtuuri kuvattu Sisältö valmis Työpaketit Projektin toteutusvaihe on jaettu 6 työpakettiin. Jokainen työpaketti on jaettu tehtäviin. Työpaketit ja niiden tehtävät TP0: Projektinhallinta TP1: Periaatetason ja lakien läpikäynti - Lähtöaineiston keruun ja läpikäynnin avulla tunnistetaan (varmistetaan) päivitettävät tai korvattavat määrittelyt (pääosin tehty)

10 PROJEKTISUUNNITELMA 10(14) - SOTE-KA periaatetason tarkastus - Kuvataan toimintaympäristö, mm. toimijat, tiedonhallintaroolit ja mahdollisesti roolien välinen työnjako. Lisäksi kuvataan sanallisesti nykytila ja kehittämistavoitteet keskittyen toimialan erityispiirteisiin ja toimintaympäristön muutokseen tulevaisuudessa. TP2: Prosessit - Kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon liittymät ylätasolla yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon prosessikartan avulla. Lisäksi kuvataan yksi tavoitetilan työnkulkutason prosessi esimerkkinä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintapalvelusta. - Tunnistetaan tiedonhallinnan tukiprosessit TP3: Tietoarkkitehtuuri - Kuvataan sosiaalihuollon päätietoryhmät ja tietovirrat huomioiden jo aiemmin laadittu sosiaalihuollon käsitemalli ja KA:ssa tunnistetut päätietoryhmät. Kuvataan loogisten tietovarantojen väliset tietovirrat. - Kuvataan SOSXML-soveltamistapa tai eri vaihtoehdot. (Mahdollinen arkistopalvelun käyttöönotto asteittain rakenteistettavilla asiakirjoilla vaikuttaa arkistopalvelun arkkitehtuuriratkaisuun ja sillä on vaikutuksia kokonaisaikatauluun ja käyttöönottojen vaiheistukseen. Tämän tarkempi arviointityö toteutetaan erillisenä projektina syksyllä 2014) - Tunnistetaan tekniset toteutusvaihtoehdot sisällöllisten asiakirjarakenteiden julkaisemiselle standardoidulla tavalla, joka voidaan toteuttaa myös koodistopalvelimella. TP4: Tietojärjestelmäarkkitehtuuri - Kuvataan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista järjestelmäratkaisuista huomioide:ssa tehty pohjatyö. - Tunnistetaan toiminnallisten tarpeiden perusteella sosiaalihuoltoon tarvittavan tietojärjestelmäpalvelut (esim. tiedonhallintapalvelu, Omakanta, arkistopalvelu) - Teknologia-arkkitehtuurista käydään läpi Kanta-ratkaisun tekniset ratkaisut ja standardit suhteessa sosiaalihuollon arkistopalvelun tarpeeseen ja arvioidaan palveluväylän rooli ja hyödyntämismahdollisuudet sosiaalihuollossa - Laaditaan ehdotus sosiaalihuollossa tarvittavista valtakunnallisesti toteutettavista tietojärjestelmäpalveluista ja ratkaisuista. TP5: GAP-analyysi ja roadmap - Laaditaan Gap-analyysi, jossa käydään läpi erot toteutettujen (Kanta) ja tarvittavien (Kansa) tietojärjestelmäpalveluiden välillä. - Tunnistetaan Gap-analyysin perusteella toiminnalliset erot (ja muutostarpeet) Kanta-palvelujen toteutuksissa ja järjestelmäarkkitehtuurissa. Tunnistetaan, onko eroilla vaikutuksia mm. tietojärjestelmien liittymismalleihin, asiayhteyden todentamiseen, metatietojen toteutuksiin, viestinvälitysratkaisuihin, pääsynvalvontaan ja liittyviin tietojärjestelmiin - Tunnistetaan teknologia-arkkitehtuurin erot (ml. standardit) Kanta vs. Kansa - Kuvataan alustava roadmap sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun tarkemmalle suunnittelulle (arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuurin kuvaaminen), vaiheistukselle, toteutukselle ja käyttöönotolle TP6: Julkaisu - Toteutetaan julkaisujen ja kokonaisarkkitehtuurikuvausten lausuntokierros - Viimeistellään julkaisut ja kuvaukset - Dokumentoidaan tunnistetut säädöstarpeet, ehdotukset kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (mikäli tunnistettu tarpeita) ja kootaan muut tarvittavat liiteaineistot - Julkaistaan tuotokset (julkaisupaikat/tavat määritellään erikseen eri aineistoille)

11 Työpakettien aikataulutus Työpaketit ja niiden kestot: TP0: Projektinhallinta: TP1: Lähtöaineisto ja periaatetaso: TP2: Prosessit: TP3: Tietoarkkitehtuuri: TP4: Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: TP5: Gap-analyysi ja roadmap: TP6: Julkaisu: PROJEKTISUUNNITELMA 11(14) Yleiskuva projektin kestosta ja aikataulutuksesta on alla olevassa kuvassa. TP0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Työpaketti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Projektinhallinta Lähtöaineisto ja periaatetaso Prosessit ja tiedot Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Gap-analyysi ja roadmap Julkaisu Projekti toteutusvaihe alkaa ja päättyy Kustannusten suunnittelu Projektin työmääräarviot on esitetty liitteessä 2. Jokainen osallistuva organisaatio seuraa resurssien käyttöä projektille ja raportoi projektipäällikölle resurssien toteumasta projektin päättyessä.

12 7. Viestintä Projektin ulkoinen viestintä PROJEKTISUUNNITELMA 12(14) Projektin etenemisestä tiedotetaan ainakin OPERin yhteistyöseminaarissa Oulussa ( ), Terveydenhuollon ATK-päivillä Jyväskylässä ( ) ja SONTIKKA-seminaarissa syyskuussa Projektissa voidaan hyödyntää verkkosivustoa ja sitä kautta levitettävää Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa tiedotetta (arvioidut toimitusajat tammi-, maalis-, touko- ja elokuu). Lopputulokset esitetään viikolla 39 järjestettävässä SONTIKKA seminaarissa ja sostiedonhallinta verkkosivulla. Laadittavat dokumentit julkaistaan THL:n julkaisuina Julkari-järjestelmässä syksyn 2014 aikana ja liitetään sostiedonhallinta sivustolla Kokonaisarkkitehtuuri alasivulla. Projektin sisäinen viestintä Jokaiselle projektiin osallistuvalle henkilölle annetaan henkilökohtaiset tunnukset Yhteiskantaan, jonne perustetaan projektin oma työtila. Projektin tuotokset jaetaan ja työstetään mahdollisuuksien mukaan Yhteiskantassa. Tuotokset toimitetaan tarvittaville kommentoijille tai muille projektiin kuulumattomille toimijoille sähköpostilla. Osallistuvat organisaatiot raportoivat toiminnasta projektiryhmälle. Seurattavia kokonaisuuksia ovat: Projektin eteneminen: Kustannusten seuranta: Muutokset ja poikkeamat: Projektin etenemistä seurataan työpakettikohtaisesti. Kustannuksia seurataan htp/organisaatio tasolla. Muutoksista ja poikkeamista raportoidaan projektiryhmälle. Merkittävät muutokset tai poikkeamat viedään tiedoksi ja toimenpiteitä varten projektin ohjausryhmälle. Riskien- poikkeaminen ja muutostenhallinta

13 8. Viitteet PROJEKTISUUNNITELMA 13(14) Huovila ym. 2014a. Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit & Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Periaatteet ja linjaukset. Lausuntoluonnos saatavilla: set.pdf Huvila ym. 2014b. Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Hyppönen Konstantin, Porrasmaa Jari, Vuokko Riikka & Jalonen Marko Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Terveyenhuollon potilastietojen valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja tiedonjako. Lausuntoluonnos saatavilla: 6.pdf Huovila Huovila Mikko (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Kehittämispolku Lausuntoluonnos saatavilla: Laaksonen ym Laaksonen Maarit, Suhonen Marko, Paakkanen Esa, Mykkänen Juha & Satama Riikka Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) yhteenveto toteutusvaihtoehdoista ja linjauksista. Tervey-den ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 5/2013. ISBN (verkko), ISSN X (verkko) Saatavissa: 2.pdf?sequence=1 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä /259.

14 Liitteet PROJEKTISUUNNITELMA 14(14) Liite 1. Liite 2. Projektin aikataulu Työmäärät Liite 1. Projektin aikataulu TP0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Työpaketti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Projektinhallinta Lähtöaineisto ja periaatetaso Prosessit ja tiedot Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Gap-analyysi ja roadmap Julkaisu Liite 2. Projektin työmäärät Tp Tehtäväkokonaisuudet Anna Mikko+sijMaarit Jari P Tilu Kela AKUSTI Kaikki TP0 0. Projektinhallinta TP1 1.Lähtöaineiston keruu ja läpikäynti TP1 2.SOTE-KA periaatetason tarkastus TP1 3.Toimintaympäristön kuvaus TP2 4.Prosessien läpikäynti TP3 5. Sosiaalihuollon päätietoryhmät ja tietovirrat TP3 6. Sosiaalihuollon asiakastietomallin soveltaminen TP4 7.Tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila TP4 8.Tietojärjestelmäpalvelut Kansa TP4 9.Teknologia-arkkitehtuuri TP5 10.Gap-analyysi TP5 11.Alustava roadmap TP6 12.Julkaisu Yhteensä

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit

Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Vammaispalvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 5.4.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen,

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi

JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6 Katselmointi Versio: 1.0 Julkaistu: 15.12.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 3 2 Yleistä

Lisätiedot

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset

Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perhehoidon alueellinen toimintamalli ja osallistavan kirjaamisen edellytykset Perho- hanke, Hankesuunnitelma 30.9.2013 (täydennetty 6.11.2013 ja 24.1.2014) Sisällys 1 Yhteenveto... 2 2 Tausta ja perustelut...

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut

PROJEKTISUUNNITELMA. Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut PROJEKTISUUNNITELMA Valtion yhteisen työasemaratkaisun toteutuksen organisointi ja henkilöstöratkaisut Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 1.2 Sami Kivivasara 1.1 Sami Kivivasara

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot