Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA 1(14) Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely () PROJEKTISUUNNITELMA Maarit Laaksonen, Anna Aaltonen

2 PROJEKTISUUNNITELMA 2(14) Dokumentti päivitetty Päivitetyt asiat Tekijä Ensimmäinen versio Anna Aaltonen Käsitelty IT-projektien ohjausryhmässä 3.2. ja Käsitelty palaverissa STM/Porrasmaa Anna Aaltonen, Maarit Laaksonen Hyväksytty arkkitehtuuriryhmässä Maarit Laaksonen Hyväksyttäväksi yhteistyöryhmään

3 Sisällys PROJEKTISUUNNITELMA 3(14) 1. YHTEENVETO, TAUSTA JA TARVE HYÖDYT JA VAIKUTTAVUUS... 5 TAVOITTEET JA TUOTOKSET RAJAUKSET ORGANISOINTI, RESURSSIT JA INFRASTRUKTUURI... 8 ORGANISAATIORAKENNE... 8 INFRASTRUKTUURI, HANKINNAT JA KUMPPANUUSORGANISAATIOT... 8 TYÖSKENTELYTAPA, JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO... 8 RESURSSIENHALLINTA TOTEUTUS JA TYÖSUUNNITELMA... 9 RIIPPUVUUDET... 9 VAIHEISTUS... 9 KESKEISIMMÄT VIRSTANPYLVÄÄT... 9 TYÖPAKETIT... 9 TYÖPAKETTIEN AIKATAULUTUS KUSTANNUSTEN SUUNNITTELU VIESTINTÄ...12 PROJEKTIN ULKOINEN VIESTINTÄ PROJEKTIN SISÄINEN VIESTINTÄ RISKIEN- POIKKEAMINEN JA MUUTOSTENHALLINTA VIITTEET...13 LIITTEET...14 LIITE 1. PROJEKTIN AIKATAULU LIITE 2. PROJEKTIN TYÖMÄÄRÄT... 14

4 1. Yhteenveto, tausta ja tarve PROJEKTISUUNNITELMA 4(14) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen käynnistettiin vuonna 2012 SOTE KA-hankkeessa. Vuonna 2013 valmistui arkkitehtuurin hallintamalli. Sen lisäksi on valmisteltu Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin linjaukset ja periaatteet (Huovila ym. 2014a, lausuntoluonnos), Terveydenhuollon potilastietojen saatavuuden ja yhdenmukaisuuden arkkitehtuuri (Huovila ym. 2014b, lausuntoluonnos) sekä Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamisen kehittämispolku (Huovila 2014, lausuntoluonnos). Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen arkkitehtuurin määrittely projekti (-projekti) on osa SOTE KA-hanketta. -projektissa tunnistetaan sosiaalihuollon valtakunnallisesti toteutettavat tietojärjestelmäpalvelut ja arkkitehtuuri niiden toteuttamiseksi. Lähtökohtana pidetään sosiaalihuollon valtakunnallisen asiakastiedon arkistopalvelun toteuttamista viranomaishallinnointiin perustuvana keskitettynä ratkaisuna (Laaksonen ym. 2013). Lisäksi projektissa laaditaan arvio sosiaalihuollon teknisten asiakirjarakenteiden kehittämisen edellytyksistä ja reunaehdoista. Lähtökohtana pidetään sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamista osana Kanta-palveluja ja niissä toteutettuja tietojärjestelmäpalveluja. Projektissa hyödynnetään, päivitetään ja täydennetään Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) laadittua Sosiaalihuollon kansallista kokonaisarkkitehtuuria (SOKKA) ja muuta Tikesos-hankkeessa laadittua määrittelytyötä (www.thl.fi/sostiedonhallinta). Projektin keskeinen tehtävä on luoda Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja Kansaneläkelaitokselle (Kela) yhtenäinen näkemys sosiaalihuollon valtakunnallisen arkistopalvelun toteutusta edellyttävistä toimenpiteistä, resursseista ja reunaehdoista. Projekti toteutetaan yhteistyössä THL:n, Kelan ja STM:n kanssa. Projektin toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa THL/OPER-yksikkö.

5 2. Hyödyt ja vaikuttavuus PROJEKTISUUNNITELMA 5(14) Tässä projektissa kokonaisarkkitehtuurityön tavoite on tehdä arvio Kanta-toteutuksessa tuotannossa olevien tietojärjestelmäpalvelujen hyödynnettävyydestä sosiaalihuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Samalla tuetaan sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteuttamiseen liittyvän hankkeen suunnittelua ja arkistopalvelun käyttöönoton aikataulun suunnittelua ja resurssitarpeen arviointia. Yhtä aikaa -projektin kanssa valmistellaan Kansa-hankesuunnitelmaa. Kansa-hankkeella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa suunnitellaan sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen ja arkistopalvelun kehittämisen ja käyttöönoton hanketta. KanSa-hankesuunnitelma ja kustannus-hyötyanalyysi sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteutuksesta annetaan vuoden 2014 aikana kunnille ja muille toimijoille lausuttavaksi. Lausuntokierroksen jälkeen hankesuunnitelma tausta-aineistoineen ja kustannus-hyötyanalyysi annetaan auditoitavaksi ja edelleen valtiovarainministeriölle (VM) lausuttavaksi tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 634/2011) edellyttämällä tavalla. Tämä projekti tukee KanSahankesuunnittelua ja kustannus-hyötyanalyysin laatimista. -projektin tuloksia voidaan hyödyntää myös STM:ssä valmistelussa olevissa lainsäädäntöhankkeissa. Näistä olennaisimpia ovat sosiaalihuoltolain uudistaminen, sosiaalihuollon asiakirjalain valmistelu ja asiakastietolain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) valmistelu sosiaalihuollon arkistopalvelun edellyttävien säädöstarpeiden osalta. Tämän projektin tuotoksia tullaan hyödyntämään sosiaalihuollon arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuurin määrittelyssä ja asiakirjastandardin kehittämistyössä. Projektin tuotoksia voidaan hyödyntää myös muussa aosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen strategisessa suunnittelussa, operatiivisessa ohjauksessa ja toimeenpanon suunnittelussa.

6 Tavoitteet ja tuotokset PROJEKTISUUNNITELMA 6(14) Projektin tavoitteet ovat 1. Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri (SOKKA) on päivitetty ja yhtenäistetty nykyisen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin (2013), linjausten ja periaatteiden (Huovila ym. 2014a) ja kehittämispolun (Huovila 2014) kanssa. 2. Olemassa olevien sosiaalihuollon kansallisten tietojärjestelmä-, toiminta ja tietomääritysten ja linjausten oleelliset osat on tiivistetty kokonaisarkkitehtuuriin ja on tunnistettu puuttuvat määritykset tai niiden osat. 3. Tiedonhallinnan tukiprosessit on tunnistettu ja dokumentoitu. 4. Toteutettu arkkitehtuurianalyysi (toiminnallisuus, tietokokonaisuudet, järjestelmäpalvelut) sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteutussuunnittelun avuksi. 5. Toteutettu ylätason gap-analyysi sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun ja muiden kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksesta suhteessa olemassa olevaan Kanta-toteutukseen. Dokumentoidut ehdotukset tarvittavista lainsäädännön muutoksista erityisesti asiakastietolakiin 6. Dokumentoitu aineisto, jota voidaan hyödyntää tausta-aineistona hallituksen esityksen perusteluina lainsäädäntöhankkeissa. 7. Määritellään, kuinka sosiaalihuollossa hyödynnetään kansallista palveluarkkitehtuuria (kuten perustietovarantojen hyödyntäminen) ja laaditaan ehdotukset sosiaalihuollossa tarvittavista (uusista) palveluista. Projektin lopputuotokset ovat 1. Sosiaalihuollon asiakastietojen valtakunnallisen saatavuuden ja yhdenmukaisuuden kokonaisarkkitehtuuri v.1.0 (THL julkaisu), mahdollisesti exceleitä tai muuta liitteeksi tarkoitettua dokumenttia täydentävää aineistoa. 2. Päivitykset julkaisuun Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri - periaatteet ja yhteiset linjaukset 3. Näihin liittyvät mallit (QPR)

7 3. Rajaukset PROJEKTISUUNNITELMA 7(14) Sisällöllisesti projektissa rajaudutaan valtakunnallisesti toteutettavien tai määriteltävien tietojärjestelmäratkaisujen ja yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kuvaamiseen. Alueellisten tietojärjestelmäratkaisujen ja palveluiden toteuttaminen, määritteleminen ja kuvaaminen on kuntien tai muiden alueellisten toimijoiden tehtävä. Tätä työtä tuetaan ja osittain toteutetaan mm. Kuntaliiton VAKAVA-projektissa ja myöhemmin osana AKUSTI-projektia. Projektissa tehdään yhteistyötä mm. Kuntaliiton kanssa kuvausten yhteensovittamiseksi. Tässä projektissa ei tarkenneta tai päivitetä toiminta-arkkitehtuuriin kuuluvista määrittelyistä: Sosiaalihuollon palveluluokitusta (Sosiaalipalvelujen luokitus eli palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, palveluprosessit, toteutustapa luokitukset) Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset toimintaprosessit (ks. prosessipankki.qpr.com). Tässä projektissa ei tarkenneta tai päivitetä tieto-arkkitehtuuriin kuuluvista määrittelyistä: Sosiaalihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet Sosiaalihuollon käsitemalli ja sanastot (ks. aineistot tietomääritykset). Projektissa tehtävä tietomalli tehdään päätietoryhmätasolla, joka on määritelty aiemmin (ks. Huovila ym. 2014a). Jos arkkitehtuuriin liittyvää yleistä käsitemallia on tarkennettava sosiaalihuollon osalta, se tehdään erillisenä tehtävänä. Projektissa käsitellään sosiaalihuollon asiakasasiakirjastandardin käyttöönottomahdollisuuksia ja vaihtoehtoja yleisellä tasolla. Tarkemmat asiakirjastandardin toteutusvaihtoehdot ja rakenteisuuden asteittaisen käyttöönoton mahdollisuudet selvitetään erillisessä projektissa. Projektissa tunnistetaan tiedonhallinnan tukiprosessit. Jos niistä tarvitaan työnkulkutaso, se tehdään tarvittaessa erikseen. Tiedonhallinnan tukiprosessien mallinnuksessa huomioidaan niiden liittyminen tai mahdolliset riippuvuudet muuhun prosessikehitystyöhön. Sosiaalihuollon valtakunnallisen arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuuri tarkennetaan erillisessä projektissa. Tässä projektissa kuvaukset laaditaan kokonaisarkkitehtuuritasolla (katso JHS179).

8 4. Organisointi, resurssit ja infrastruktuuri PROJEKTISUUNNITELMA 8(14) Organisaatiorakenne Projektin ohjausryhmä: Projektin omistaja: Projektipäällikkö: Projektiryhmän jäsenet: Tukitoiminnot: Arkkitehtuuriryhmä OPER:in yhteistyöryhmä (hyväksyy lopputuotokset) Maarit Laaksonen, THL Leena Raustia-Tarvainen, THL Konstantin Hyppönen, Kela xx, Kela Jari Porrasmaa, STM Tiina, Peksiev, THL xxxx, Kuntaliiton kautta, AKUSTI-projekti Anna Aaltonen, BDO/Coala Anne Kauppinen, THL Infrastruktuuri, hankinnat ja kumppanuusorganisaatiot Toimittajat/Alihankkijat: Infrastruktuuri: Kumppanuusorganisaatiot: BDO/Coala (kokonaisarkkitehtuurikonsultointi) Kela (arkkitehtuuri, Kanta-toteutus) QPR Software (QPR-mallinnusväline) STM Kuntaliitto THL, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö Työskentelytapa, johtaminen ja päätöksenteko Projektiryhmä kokoontuu n. 2 viikon välein, projektin aikana on arviolta tapaamista. Kela ja BDO raportoivat projektin etenemisestä projektipäällikölle. Projektiryhmä raportoi ohjausryhmälle projektin etenemisestä. Projektiryhmä voi tehdä vähäiset muutokset projektisuunnitelmaan. (ks. tarkemmin Viestintä-luku) Ohjausryhmänä toimiva Arkkitehtuuriryhmä kokoontuu n. kuukauden välein. Lisäksi järjestetään tarvittaessa erillisiä asiantuntijatyöpajoja. Projektin tuotokset hyväksyy Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen yhteistyöryhmä (OPER yhteistyöryhmä). Lisäksi julkaisut käsitellään THL:n julkaisutoimikunnassa. Resurssienhallinta Resurssien käyttöä seurataan organisaatiokohtaisesti. Resurssien toteutumisesta raportoidaan projektipäällikölle. Resursseja koskevat muutokset viedään hyväksyttäväksi ohjausryhmään.

9 5. Toteutus ja työsuunnitelma PROJEKTISUUNNITELMA 9(14) Riippuvuudet Projektissa laadittava dokumentaatio täydentää olemassa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurikuvauksia, kuten linjauksen ja periaatteet (Huovila ym. 2014a) ja kehittämispolku 2016 (Huovila 2014). Aikaisemmin laaditut kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ovat painottuneet terveydenhuollon näkökulmaan ja sosiaalihuoltoa ei ole pystytty huomioimaan kaikilta osin. Tässä projektissa ei voida toteuttaa huomattavia päivityksiä olemassa olevaan dokumentaatioon vaan muutokset ovat lähinnä täydentäviä ja tarkentavia. Projektin tuotoksia hyödynnetään KanSa-hankesuunnitelmassa ja siihen liittyvässä kustannushyötyanalyysissä. Tämän projektin jälkeen käynnistyy mahdollisesti muita projekteja, jotka pohjautuvat tämän projektin tuotoksiin. Mahdollisesti tarvittavia jatkoprojekteja ovat sosiaalihuollon asiakirjastandardin kehittämisprojekti ja sosiaalihuollon arkistopalvelun (tekninen)suunnitteluprojekti. Projektin aikana on Kuntaliitossa meneillään VAKAVA-projekti, joka saa jatkoa AKUSTI-projektissa. Näissä projekteissa tehdään alueelliset (viite)arkkitehtuurit. Sekä tämän projektin että Kuntaliiton projektien kesken vaihdetaan tietoa säännöllisesti. Vaiheistus Projektin suunnitteluvaihe käynnistyi syksyllä Suunnitteluvaihe päättyy toteutusvaiheen käynnistyttyä projektisuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on käynnistää projekti helmikuussa Projektin toteutusvaiheen voidaan katsoa päättyneen, kun kaikki projektisuunnitelmassa kuvatut tuotokset ovat valmistuneet. Keskeisimmät virstanpylväät Virstanpylväillä seurataan projektien toteutusvaiheen sisällöllistä etenemistä keskittyen ns. uuteen sisältöön. Toteutusvaiheen virstanpylväitä ovat: Prosessikartta ja tiedonhallinnan prosessit tunnistettu Tieto ja järjestelmäarkkitehtuuri kuvattu Sisältö valmis Työpaketit Projektin toteutusvaihe on jaettu 6 työpakettiin. Jokainen työpaketti on jaettu tehtäviin. Työpaketit ja niiden tehtävät TP0: Projektinhallinta TP1: Periaatetason ja lakien läpikäynti - Lähtöaineiston keruun ja läpikäynnin avulla tunnistetaan (varmistetaan) päivitettävät tai korvattavat määrittelyt (pääosin tehty)

10 PROJEKTISUUNNITELMA 10(14) - SOTE-KA periaatetason tarkastus - Kuvataan toimintaympäristö, mm. toimijat, tiedonhallintaroolit ja mahdollisesti roolien välinen työnjako. Lisäksi kuvataan sanallisesti nykytila ja kehittämistavoitteet keskittyen toimialan erityispiirteisiin ja toimintaympäristön muutokseen tulevaisuudessa. TP2: Prosessit - Kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon liittymät ylätasolla yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon prosessikartan avulla. Lisäksi kuvataan yksi tavoitetilan työnkulkutason prosessi esimerkkinä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintapalvelusta. - Tunnistetaan tiedonhallinnan tukiprosessit TP3: Tietoarkkitehtuuri - Kuvataan sosiaalihuollon päätietoryhmät ja tietovirrat huomioiden jo aiemmin laadittu sosiaalihuollon käsitemalli ja KA:ssa tunnistetut päätietoryhmät. Kuvataan loogisten tietovarantojen väliset tietovirrat. - Kuvataan SOSXML-soveltamistapa tai eri vaihtoehdot. (Mahdollinen arkistopalvelun käyttöönotto asteittain rakenteistettavilla asiakirjoilla vaikuttaa arkistopalvelun arkkitehtuuriratkaisuun ja sillä on vaikutuksia kokonaisaikatauluun ja käyttöönottojen vaiheistukseen. Tämän tarkempi arviointityö toteutetaan erillisenä projektina syksyllä 2014) - Tunnistetaan tekniset toteutusvaihtoehdot sisällöllisten asiakirjarakenteiden julkaisemiselle standardoidulla tavalla, joka voidaan toteuttaa myös koodistopalvelimella. TP4: Tietojärjestelmäarkkitehtuuri - Kuvataan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista järjestelmäratkaisuista huomioide:ssa tehty pohjatyö. - Tunnistetaan toiminnallisten tarpeiden perusteella sosiaalihuoltoon tarvittavan tietojärjestelmäpalvelut (esim. tiedonhallintapalvelu, Omakanta, arkistopalvelu) - Teknologia-arkkitehtuurista käydään läpi Kanta-ratkaisun tekniset ratkaisut ja standardit suhteessa sosiaalihuollon arkistopalvelun tarpeeseen ja arvioidaan palveluväylän rooli ja hyödyntämismahdollisuudet sosiaalihuollossa - Laaditaan ehdotus sosiaalihuollossa tarvittavista valtakunnallisesti toteutettavista tietojärjestelmäpalveluista ja ratkaisuista. TP5: GAP-analyysi ja roadmap - Laaditaan Gap-analyysi, jossa käydään läpi erot toteutettujen (Kanta) ja tarvittavien (Kansa) tietojärjestelmäpalveluiden välillä. - Tunnistetaan Gap-analyysin perusteella toiminnalliset erot (ja muutostarpeet) Kanta-palvelujen toteutuksissa ja järjestelmäarkkitehtuurissa. Tunnistetaan, onko eroilla vaikutuksia mm. tietojärjestelmien liittymismalleihin, asiayhteyden todentamiseen, metatietojen toteutuksiin, viestinvälitysratkaisuihin, pääsynvalvontaan ja liittyviin tietojärjestelmiin - Tunnistetaan teknologia-arkkitehtuurin erot (ml. standardit) Kanta vs. Kansa - Kuvataan alustava roadmap sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun tarkemmalle suunnittelulle (arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuurin kuvaaminen), vaiheistukselle, toteutukselle ja käyttöönotolle TP6: Julkaisu - Toteutetaan julkaisujen ja kokonaisarkkitehtuurikuvausten lausuntokierros - Viimeistellään julkaisut ja kuvaukset - Dokumentoidaan tunnistetut säädöstarpeet, ehdotukset kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (mikäli tunnistettu tarpeita) ja kootaan muut tarvittavat liiteaineistot - Julkaistaan tuotokset (julkaisupaikat/tavat määritellään erikseen eri aineistoille)

11 Työpakettien aikataulutus Työpaketit ja niiden kestot: TP0: Projektinhallinta: TP1: Lähtöaineisto ja periaatetaso: TP2: Prosessit: TP3: Tietoarkkitehtuuri: TP4: Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: TP5: Gap-analyysi ja roadmap: TP6: Julkaisu: PROJEKTISUUNNITELMA 11(14) Yleiskuva projektin kestosta ja aikataulutuksesta on alla olevassa kuvassa. TP0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Työpaketti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Projektinhallinta Lähtöaineisto ja periaatetaso Prosessit ja tiedot Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Gap-analyysi ja roadmap Julkaisu Projekti toteutusvaihe alkaa ja päättyy Kustannusten suunnittelu Projektin työmääräarviot on esitetty liitteessä 2. Jokainen osallistuva organisaatio seuraa resurssien käyttöä projektille ja raportoi projektipäällikölle resurssien toteumasta projektin päättyessä.

12 7. Viestintä Projektin ulkoinen viestintä PROJEKTISUUNNITELMA 12(14) Projektin etenemisestä tiedotetaan ainakin OPERin yhteistyöseminaarissa Oulussa ( ), Terveydenhuollon ATK-päivillä Jyväskylässä ( ) ja SONTIKKA-seminaarissa syyskuussa Projektissa voidaan hyödyntää verkkosivustoa ja sitä kautta levitettävää Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa tiedotetta (arvioidut toimitusajat tammi-, maalis-, touko- ja elokuu). Lopputulokset esitetään viikolla 39 järjestettävässä SONTIKKA seminaarissa ja sostiedonhallinta verkkosivulla. Laadittavat dokumentit julkaistaan THL:n julkaisuina Julkari-järjestelmässä syksyn 2014 aikana ja liitetään sostiedonhallinta sivustolla Kokonaisarkkitehtuuri alasivulla. Projektin sisäinen viestintä Jokaiselle projektiin osallistuvalle henkilölle annetaan henkilökohtaiset tunnukset Yhteiskantaan, jonne perustetaan projektin oma työtila. Projektin tuotokset jaetaan ja työstetään mahdollisuuksien mukaan Yhteiskantassa. Tuotokset toimitetaan tarvittaville kommentoijille tai muille projektiin kuulumattomille toimijoille sähköpostilla. Osallistuvat organisaatiot raportoivat toiminnasta projektiryhmälle. Seurattavia kokonaisuuksia ovat: Projektin eteneminen: Kustannusten seuranta: Muutokset ja poikkeamat: Projektin etenemistä seurataan työpakettikohtaisesti. Kustannuksia seurataan htp/organisaatio tasolla. Muutoksista ja poikkeamista raportoidaan projektiryhmälle. Merkittävät muutokset tai poikkeamat viedään tiedoksi ja toimenpiteitä varten projektin ohjausryhmälle. Riskien- poikkeaminen ja muutostenhallinta

13 8. Viitteet PROJEKTISUUNNITELMA 13(14) Huovila ym. 2014a. Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit & Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Periaatteet ja linjaukset. Lausuntoluonnos saatavilla: set.pdf Huvila ym. 2014b. Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Hyppönen Konstantin, Porrasmaa Jari, Vuokko Riikka & Jalonen Marko Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Terveyenhuollon potilastietojen valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja tiedonjako. Lausuntoluonnos saatavilla: 6.pdf Huovila Huovila Mikko (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Kehittämispolku Lausuntoluonnos saatavilla: Laaksonen ym Laaksonen Maarit, Suhonen Marko, Paakkanen Esa, Mykkänen Juha & Satama Riikka Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) yhteenveto toteutusvaihtoehdoista ja linjauksista. Tervey-den ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 5/2013. ISBN (verkko), ISSN X (verkko) Saatavissa: 2.pdf?sequence=1 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä /259.

14 Liitteet PROJEKTISUUNNITELMA 14(14) Liite 1. Liite 2. Projektin aikataulu Työmäärät Liite 1. Projektin aikataulu TP0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Työpaketti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Projektinhallinta Lähtöaineisto ja periaatetaso Prosessit ja tiedot Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Gap-analyysi ja roadmap Julkaisu Liite 2. Projektin työmäärät Tp Tehtäväkokonaisuudet Anna Mikko+sijMaarit Jari P Tilu Kela AKUSTI Kaikki TP0 0. Projektinhallinta TP1 1.Lähtöaineiston keruu ja läpikäynti TP1 2.SOTE-KA periaatetason tarkastus TP1 3.Toimintaympäristön kuvaus TP2 4.Prosessien läpikäynti TP3 5. Sosiaalihuollon päätietoryhmät ja tietovirrat TP3 6. Sosiaalihuollon asiakastietomallin soveltaminen TP4 7.Tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila TP4 8.Tietojärjestelmäpalvelut Kansa TP4 9.Teknologia-arkkitehtuuri TP5 10.Gap-analyysi TP5 11.Alustava roadmap TP6 12.Julkaisu Yhteensä

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri

Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2009 SESSIO 12 Antero Lehmuskoski Projektipäällikkö Sosiaalialan tietoteknologiahanke Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1 Sessio

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

toimeenpanosuunnitelma

<Viitearkkitehtuurin nimi> toimeenpanosuunnitelma toimeenpanosuunnitelma XX.X.201X Versio: 0.X toimeenpanosuunnitelma XX.XX.201X 2 (7) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin vaikutukset... 3 2.1. Viitearkkitehtuurin vaikutukset toimintaympäristöön...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella

Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Kansallisen kehittämisen kehto Kuopion kampuksella Sote-tiedonhallinnan keskustelufoorumi, Kuopio 9.10.2015 Antero Lehmuskoski, erikoissuunnittelija, THL 9.10.2015 Antero Lehmuskoski 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät

Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Sosiaalihuollon tietojärjestelmät Tulevaisuudessa osa Kantapalveluita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut rakennetaan ja otetaan

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Jarmo Heinonen ICT-päällikkö Kuntasektorin KA Kuntasektorin KA Organisointi Kuntaliitto toimii kuntasektorin

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care

Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä. Solutions for Value-Based Health Care Hanke-ehdotus alueellisen SOTEtiedon hyödyntämisestä palvelutuotannon johtamisessa ja kehittämisessä Solutions for Value-Based Health Care Taustaa Vuonna 2015 valtionavustusten yleinen hakuaika päättyy

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Osahankkeesta hankkeeksi

Osahankkeesta hankkeeksi Tikesos - hankkeesta pysyväksi toiminnaksi Projektipäällikkö Heli Sahala 26.5.2010 www.tikesos.fi Esihistoriaa Kuntien sosiaalihuollossa asiakasjärjestelmiä 1980 luvun lopulta lähtien Valtion tietokonekeskuksen

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1

Sanastotyö THL:SSÄ Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Sanastotyö THL:SSÄ 18.5.2011 9.11.2014 Sanastotyö THL:ssä / Outi Meriläinen 1 Miksi THL:ssä tehdään sanastotyötä? Sanastotyö on THL:ssä lakisääteistä: Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 688/2008

Lisätiedot

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen

THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen THL:n rooli kansallisten palvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä Osastojohtaja Päivi Hämäläinen 23.4. 2013 23.4.2013 THL/TITO/PH 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 16.2.2017 Sosiaalityön tutkimuksen päivät, Sosiaalihuollon asiakastiedot ja niiden hyödyntäminen Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Kansa-koulu-hanke

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen Taina Jokinen, erikoissuunnittelija, THL Operatiivisen toiminnan ohjaus Pikassos Infopäivä sos.huollon tiedonhallinnan kehittämisestä 14.1.2015,

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen

ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen ICT rakenteiden ja toiminnan muutoksen mahdollistajana Maritta Korhonen Esityksen rakenne Sote-uudistuksen tavoitteet Sote-ICTn tilanne Kansallisen ja alueellisen tietohallinnon ohjaus ja järjestäminen

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Riitta Konttinen, Juha Mykkänen THL/OPER 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen So far Toimeksianto: Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Tietoarkkitehtuurin osuuteen liittyen Synergiaryhmä 4.12.2014 linjannut,

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP

OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ. Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP OYS SOTE ICT -YHTEISTYÖ Kari Säkkinen, tietohallintojohtaja PPSHP 26.11.2014 MITEN YHTEISTYÖTÄ ON TEHTY TÄHÄN ASTI? - Tuotekohtainen yhteistyö, ns. toimittajalukitus - Sairaanhoitopiirien tietohallintojohtajien

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus

JUHTA:n kokous Sote- ja aluehallintouudistus JUHTA:n kokous 14.10.2015 Sote- ja aluehallintouudistus Sirpa Mäntynen Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto/digitalisaatio - yksikkö 2 Itsehallintoalueiden perustamisen ja soteuudistuksen

Lisätiedot

THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset

THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset THL:n sosiaalihuollon palvelutehtäviä koskeva määräys, käyttöoikeuksien perusteet ja muut määräykset Maarit Rötsä Kehittämispäällikkö THL/OPER 16.11.2016 Maarit Rötsä / OPER 1 Sisältö Palvelutehtäväluokitusta

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu

Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietohallintoyhteistyöfoorumi Hanko-projektin tilannekatsaus Hyvinvointijärjestelmäkokonaisuuden uudistamisen valmistelu 11.4.2016 Projektin

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Sosiaalihuollon tiedonhallinnan yhteyshenkilöiden työpaja 06.10.2015 Maarit Hiltunen Toura hankejohtaja Kansa koulu hankkeen tarkoitus Tukea

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri 14.10.2014 OSAPUOLET

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen OPER Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja sähköisten palveluiden kehittäminen Vesa Jormanainen Yksikön päällikkö, THL / Tieto-osasto / OPER Terveydenhuollon atk-päivät Sessio 1: Kansallisten

Lisätiedot