Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely (KanSa KA)"

Transkriptio

1 PROJEKTISUUNNITELMA 1(14) Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuurin määrittely () PROJEKTISUUNNITELMA Maarit Laaksonen, Anna Aaltonen

2 PROJEKTISUUNNITELMA 2(14) Dokumentti päivitetty Päivitetyt asiat Tekijä Ensimmäinen versio Anna Aaltonen Käsitelty IT-projektien ohjausryhmässä 3.2. ja Käsitelty palaverissa STM/Porrasmaa Anna Aaltonen, Maarit Laaksonen Hyväksytty arkkitehtuuriryhmässä Maarit Laaksonen Hyväksyttäväksi yhteistyöryhmään

3 Sisällys PROJEKTISUUNNITELMA 3(14) 1. YHTEENVETO, TAUSTA JA TARVE HYÖDYT JA VAIKUTTAVUUS... 5 TAVOITTEET JA TUOTOKSET RAJAUKSET ORGANISOINTI, RESURSSIT JA INFRASTRUKTUURI... 8 ORGANISAATIORAKENNE... 8 INFRASTRUKTUURI, HANKINNAT JA KUMPPANUUSORGANISAATIOT... 8 TYÖSKENTELYTAPA, JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO... 8 RESURSSIENHALLINTA TOTEUTUS JA TYÖSUUNNITELMA... 9 RIIPPUVUUDET... 9 VAIHEISTUS... 9 KESKEISIMMÄT VIRSTANPYLVÄÄT... 9 TYÖPAKETIT... 9 TYÖPAKETTIEN AIKATAULUTUS KUSTANNUSTEN SUUNNITTELU VIESTINTÄ...12 PROJEKTIN ULKOINEN VIESTINTÄ PROJEKTIN SISÄINEN VIESTINTÄ RISKIEN- POIKKEAMINEN JA MUUTOSTENHALLINTA VIITTEET...13 LIITTEET...14 LIITE 1. PROJEKTIN AIKATAULU LIITE 2. PROJEKTIN TYÖMÄÄRÄT... 14

4 1. Yhteenveto, tausta ja tarve PROJEKTISUUNNITELMA 4(14) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen käynnistettiin vuonna 2012 SOTE KA-hankkeessa. Vuonna 2013 valmistui arkkitehtuurin hallintamalli. Sen lisäksi on valmisteltu Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin linjaukset ja periaatteet (Huovila ym. 2014a, lausuntoluonnos), Terveydenhuollon potilastietojen saatavuuden ja yhdenmukaisuuden arkkitehtuuri (Huovila ym. 2014b, lausuntoluonnos) sekä Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamisen kehittämispolku (Huovila 2014, lausuntoluonnos). Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen arkkitehtuurin määrittely projekti (-projekti) on osa SOTE KA-hanketta. -projektissa tunnistetaan sosiaalihuollon valtakunnallisesti toteutettavat tietojärjestelmäpalvelut ja arkkitehtuuri niiden toteuttamiseksi. Lähtökohtana pidetään sosiaalihuollon valtakunnallisen asiakastiedon arkistopalvelun toteuttamista viranomaishallinnointiin perustuvana keskitettynä ratkaisuna (Laaksonen ym. 2013). Lisäksi projektissa laaditaan arvio sosiaalihuollon teknisten asiakirjarakenteiden kehittämisen edellytyksistä ja reunaehdoista. Lähtökohtana pidetään sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteuttamista osana Kanta-palveluja ja niissä toteutettuja tietojärjestelmäpalveluja. Projektissa hyödynnetään, päivitetään ja täydennetään Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (Tikesos) laadittua Sosiaalihuollon kansallista kokonaisarkkitehtuuria (SOKKA) ja muuta Tikesos-hankkeessa laadittua määrittelytyötä (www.thl.fi/sostiedonhallinta). Projektin keskeinen tehtävä on luoda Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja Kansaneläkelaitokselle (Kela) yhtenäinen näkemys sosiaalihuollon valtakunnallisen arkistopalvelun toteutusta edellyttävistä toimenpiteistä, resursseista ja reunaehdoista. Projekti toteutetaan yhteistyössä THL:n, Kelan ja STM:n kanssa. Projektin toteutuksesta ja hallinnoinnista vastaa THL/OPER-yksikkö.

5 2. Hyödyt ja vaikuttavuus PROJEKTISUUNNITELMA 5(14) Tässä projektissa kokonaisarkkitehtuurityön tavoite on tehdä arvio Kanta-toteutuksessa tuotannossa olevien tietojärjestelmäpalvelujen hyödynnettävyydestä sosiaalihuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Samalla tuetaan sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteuttamiseen liittyvän hankkeen suunnittelua ja arkistopalvelun käyttöönoton aikataulun suunnittelua ja resurssitarpeen arviointia. Yhtä aikaa -projektin kanssa valmistellaan Kansa-hankesuunnitelmaa. Kansa-hankkeella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa suunnitellaan sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen ja arkistopalvelun kehittämisen ja käyttöönoton hanketta. KanSa-hankesuunnitelma ja kustannus-hyötyanalyysi sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteutuksesta annetaan vuoden 2014 aikana kunnille ja muille toimijoille lausuttavaksi. Lausuntokierroksen jälkeen hankesuunnitelma tausta-aineistoineen ja kustannus-hyötyanalyysi annetaan auditoitavaksi ja edelleen valtiovarainministeriölle (VM) lausuttavaksi tietohallintolain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta, 634/2011) edellyttämällä tavalla. Tämä projekti tukee KanSahankesuunnittelua ja kustannus-hyötyanalyysin laatimista. -projektin tuloksia voidaan hyödyntää myös STM:ssä valmistelussa olevissa lainsäädäntöhankkeissa. Näistä olennaisimpia ovat sosiaalihuoltolain uudistaminen, sosiaalihuollon asiakirjalain valmistelu ja asiakastietolain (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) valmistelu sosiaalihuollon arkistopalvelun edellyttävien säädöstarpeiden osalta. Tämän projektin tuotoksia tullaan hyödyntämään sosiaalihuollon arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuurin määrittelyssä ja asiakirjastandardin kehittämistyössä. Projektin tuotoksia voidaan hyödyntää myös muussa aosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen strategisessa suunnittelussa, operatiivisessa ohjauksessa ja toimeenpanon suunnittelussa.

6 Tavoitteet ja tuotokset PROJEKTISUUNNITELMA 6(14) Projektin tavoitteet ovat 1. Sosiaalihuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri (SOKKA) on päivitetty ja yhtenäistetty nykyisen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin (2013), linjausten ja periaatteiden (Huovila ym. 2014a) ja kehittämispolun (Huovila 2014) kanssa. 2. Olemassa olevien sosiaalihuollon kansallisten tietojärjestelmä-, toiminta ja tietomääritysten ja linjausten oleelliset osat on tiivistetty kokonaisarkkitehtuuriin ja on tunnistettu puuttuvat määritykset tai niiden osat. 3. Tiedonhallinnan tukiprosessit on tunnistettu ja dokumentoitu. 4. Toteutettu arkkitehtuurianalyysi (toiminnallisuus, tietokokonaisuudet, järjestelmäpalvelut) sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun toteutussuunnittelun avuksi. 5. Toteutettu ylätason gap-analyysi sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun ja muiden kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksesta suhteessa olemassa olevaan Kanta-toteutukseen. Dokumentoidut ehdotukset tarvittavista lainsäädännön muutoksista erityisesti asiakastietolakiin 6. Dokumentoitu aineisto, jota voidaan hyödyntää tausta-aineistona hallituksen esityksen perusteluina lainsäädäntöhankkeissa. 7. Määritellään, kuinka sosiaalihuollossa hyödynnetään kansallista palveluarkkitehtuuria (kuten perustietovarantojen hyödyntäminen) ja laaditaan ehdotukset sosiaalihuollossa tarvittavista (uusista) palveluista. Projektin lopputuotokset ovat 1. Sosiaalihuollon asiakastietojen valtakunnallisen saatavuuden ja yhdenmukaisuuden kokonaisarkkitehtuuri v.1.0 (THL julkaisu), mahdollisesti exceleitä tai muuta liitteeksi tarkoitettua dokumenttia täydentävää aineistoa. 2. Päivitykset julkaisuun Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri - periaatteet ja yhteiset linjaukset 3. Näihin liittyvät mallit (QPR)

7 3. Rajaukset PROJEKTISUUNNITELMA 7(14) Sisällöllisesti projektissa rajaudutaan valtakunnallisesti toteutettavien tai määriteltävien tietojärjestelmäratkaisujen ja yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kuvaamiseen. Alueellisten tietojärjestelmäratkaisujen ja palveluiden toteuttaminen, määritteleminen ja kuvaaminen on kuntien tai muiden alueellisten toimijoiden tehtävä. Tätä työtä tuetaan ja osittain toteutetaan mm. Kuntaliiton VAKAVA-projektissa ja myöhemmin osana AKUSTI-projektia. Projektissa tehdään yhteistyötä mm. Kuntaliiton kanssa kuvausten yhteensovittamiseksi. Tässä projektissa ei tarkenneta tai päivitetä toiminta-arkkitehtuuriin kuuluvista määrittelyistä: Sosiaalihuollon palveluluokitusta (Sosiaalipalvelujen luokitus eli palvelutehtävät, sosiaalipalvelut, palveluprosessit, toteutustapa luokitukset) Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset toimintaprosessit (ks. prosessipankki.qpr.com). Tässä projektissa ei tarkenneta tai päivitetä tieto-arkkitehtuuriin kuuluvista määrittelyistä: Sosiaalihuollon sisällölliset asiakirjarakenteet Sosiaalihuollon käsitemalli ja sanastot (ks. aineistot tietomääritykset). Projektissa tehtävä tietomalli tehdään päätietoryhmätasolla, joka on määritelty aiemmin (ks. Huovila ym. 2014a). Jos arkkitehtuuriin liittyvää yleistä käsitemallia on tarkennettava sosiaalihuollon osalta, se tehdään erillisenä tehtävänä. Projektissa käsitellään sosiaalihuollon asiakasasiakirjastandardin käyttöönottomahdollisuuksia ja vaihtoehtoja yleisellä tasolla. Tarkemmat asiakirjastandardin toteutusvaihtoehdot ja rakenteisuuden asteittaisen käyttöönoton mahdollisuudet selvitetään erillisessä projektissa. Projektissa tunnistetaan tiedonhallinnan tukiprosessit. Jos niistä tarvitaan työnkulkutaso, se tehdään tarvittaessa erikseen. Tiedonhallinnan tukiprosessien mallinnuksessa huomioidaan niiden liittyminen tai mahdolliset riippuvuudet muuhun prosessikehitystyöhön. Sosiaalihuollon valtakunnallisen arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuuri tarkennetaan erillisessä projektissa. Tässä projektissa kuvaukset laaditaan kokonaisarkkitehtuuritasolla (katso JHS179).

8 4. Organisointi, resurssit ja infrastruktuuri PROJEKTISUUNNITELMA 8(14) Organisaatiorakenne Projektin ohjausryhmä: Projektin omistaja: Projektipäällikkö: Projektiryhmän jäsenet: Tukitoiminnot: Arkkitehtuuriryhmä OPER:in yhteistyöryhmä (hyväksyy lopputuotokset) Maarit Laaksonen, THL Leena Raustia-Tarvainen, THL Konstantin Hyppönen, Kela xx, Kela Jari Porrasmaa, STM Tiina, Peksiev, THL xxxx, Kuntaliiton kautta, AKUSTI-projekti Anna Aaltonen, BDO/Coala Anne Kauppinen, THL Infrastruktuuri, hankinnat ja kumppanuusorganisaatiot Toimittajat/Alihankkijat: Infrastruktuuri: Kumppanuusorganisaatiot: BDO/Coala (kokonaisarkkitehtuurikonsultointi) Kela (arkkitehtuuri, Kanta-toteutus) QPR Software (QPR-mallinnusväline) STM Kuntaliitto THL, Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö Työskentelytapa, johtaminen ja päätöksenteko Projektiryhmä kokoontuu n. 2 viikon välein, projektin aikana on arviolta tapaamista. Kela ja BDO raportoivat projektin etenemisestä projektipäällikölle. Projektiryhmä raportoi ohjausryhmälle projektin etenemisestä. Projektiryhmä voi tehdä vähäiset muutokset projektisuunnitelmaan. (ks. tarkemmin Viestintä-luku) Ohjausryhmänä toimiva Arkkitehtuuriryhmä kokoontuu n. kuukauden välein. Lisäksi järjestetään tarvittaessa erillisiä asiantuntijatyöpajoja. Projektin tuotokset hyväksyy Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen yhteistyöryhmä (OPER yhteistyöryhmä). Lisäksi julkaisut käsitellään THL:n julkaisutoimikunnassa. Resurssienhallinta Resurssien käyttöä seurataan organisaatiokohtaisesti. Resurssien toteutumisesta raportoidaan projektipäällikölle. Resursseja koskevat muutokset viedään hyväksyttäväksi ohjausryhmään.

9 5. Toteutus ja työsuunnitelma PROJEKTISUUNNITELMA 9(14) Riippuvuudet Projektissa laadittava dokumentaatio täydentää olemassa olevia sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurikuvauksia, kuten linjauksen ja periaatteet (Huovila ym. 2014a) ja kehittämispolku 2016 (Huovila 2014). Aikaisemmin laaditut kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ovat painottuneet terveydenhuollon näkökulmaan ja sosiaalihuoltoa ei ole pystytty huomioimaan kaikilta osin. Tässä projektissa ei voida toteuttaa huomattavia päivityksiä olemassa olevaan dokumentaatioon vaan muutokset ovat lähinnä täydentäviä ja tarkentavia. Projektin tuotoksia hyödynnetään KanSa-hankesuunnitelmassa ja siihen liittyvässä kustannushyötyanalyysissä. Tämän projektin jälkeen käynnistyy mahdollisesti muita projekteja, jotka pohjautuvat tämän projektin tuotoksiin. Mahdollisesti tarvittavia jatkoprojekteja ovat sosiaalihuollon asiakirjastandardin kehittämisprojekti ja sosiaalihuollon arkistopalvelun (tekninen)suunnitteluprojekti. Projektin aikana on Kuntaliitossa meneillään VAKAVA-projekti, joka saa jatkoa AKUSTI-projektissa. Näissä projekteissa tehdään alueelliset (viite)arkkitehtuurit. Sekä tämän projektin että Kuntaliiton projektien kesken vaihdetaan tietoa säännöllisesti. Vaiheistus Projektin suunnitteluvaihe käynnistyi syksyllä Suunnitteluvaihe päättyy toteutusvaiheen käynnistyttyä projektisuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on käynnistää projekti helmikuussa Projektin toteutusvaiheen voidaan katsoa päättyneen, kun kaikki projektisuunnitelmassa kuvatut tuotokset ovat valmistuneet. Keskeisimmät virstanpylväät Virstanpylväillä seurataan projektien toteutusvaiheen sisällöllistä etenemistä keskittyen ns. uuteen sisältöön. Toteutusvaiheen virstanpylväitä ovat: Prosessikartta ja tiedonhallinnan prosessit tunnistettu Tieto ja järjestelmäarkkitehtuuri kuvattu Sisältö valmis Työpaketit Projektin toteutusvaihe on jaettu 6 työpakettiin. Jokainen työpaketti on jaettu tehtäviin. Työpaketit ja niiden tehtävät TP0: Projektinhallinta TP1: Periaatetason ja lakien läpikäynti - Lähtöaineiston keruun ja läpikäynnin avulla tunnistetaan (varmistetaan) päivitettävät tai korvattavat määrittelyt (pääosin tehty)

10 PROJEKTISUUNNITELMA 10(14) - SOTE-KA periaatetason tarkastus - Kuvataan toimintaympäristö, mm. toimijat, tiedonhallintaroolit ja mahdollisesti roolien välinen työnjako. Lisäksi kuvataan sanallisesti nykytila ja kehittämistavoitteet keskittyen toimialan erityispiirteisiin ja toimintaympäristön muutokseen tulevaisuudessa. TP2: Prosessit - Kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon liittymät ylätasolla yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon prosessikartan avulla. Lisäksi kuvataan yksi tavoitetilan työnkulkutason prosessi esimerkkinä sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintapalvelusta. - Tunnistetaan tiedonhallinnan tukiprosessit TP3: Tietoarkkitehtuuri - Kuvataan sosiaalihuollon päätietoryhmät ja tietovirrat huomioiden jo aiemmin laadittu sosiaalihuollon käsitemalli ja KA:ssa tunnistetut päätietoryhmät. Kuvataan loogisten tietovarantojen väliset tietovirrat. - Kuvataan SOSXML-soveltamistapa tai eri vaihtoehdot. (Mahdollinen arkistopalvelun käyttöönotto asteittain rakenteistettavilla asiakirjoilla vaikuttaa arkistopalvelun arkkitehtuuriratkaisuun ja sillä on vaikutuksia kokonaisaikatauluun ja käyttöönottojen vaiheistukseen. Tämän tarkempi arviointityö toteutetaan erillisenä projektina syksyllä 2014) - Tunnistetaan tekniset toteutusvaihtoehdot sisällöllisten asiakirjarakenteiden julkaisemiselle standardoidulla tavalla, joka voidaan toteuttaa myös koodistopalvelimella. TP4: Tietojärjestelmäarkkitehtuuri - Kuvataan tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila paikallisista, alueellisista ja valtakunnallisista järjestelmäratkaisuista huomioide:ssa tehty pohjatyö. - Tunnistetaan toiminnallisten tarpeiden perusteella sosiaalihuoltoon tarvittavan tietojärjestelmäpalvelut (esim. tiedonhallintapalvelu, Omakanta, arkistopalvelu) - Teknologia-arkkitehtuurista käydään läpi Kanta-ratkaisun tekniset ratkaisut ja standardit suhteessa sosiaalihuollon arkistopalvelun tarpeeseen ja arvioidaan palveluväylän rooli ja hyödyntämismahdollisuudet sosiaalihuollossa - Laaditaan ehdotus sosiaalihuollossa tarvittavista valtakunnallisesti toteutettavista tietojärjestelmäpalveluista ja ratkaisuista. TP5: GAP-analyysi ja roadmap - Laaditaan Gap-analyysi, jossa käydään läpi erot toteutettujen (Kanta) ja tarvittavien (Kansa) tietojärjestelmäpalveluiden välillä. - Tunnistetaan Gap-analyysin perusteella toiminnalliset erot (ja muutostarpeet) Kanta-palvelujen toteutuksissa ja järjestelmäarkkitehtuurissa. Tunnistetaan, onko eroilla vaikutuksia mm. tietojärjestelmien liittymismalleihin, asiayhteyden todentamiseen, metatietojen toteutuksiin, viestinvälitysratkaisuihin, pääsynvalvontaan ja liittyviin tietojärjestelmiin - Tunnistetaan teknologia-arkkitehtuurin erot (ml. standardit) Kanta vs. Kansa - Kuvataan alustava roadmap sosiaalihuollon asiakastietojen arkistopalvelun tarkemmalle suunnittelulle (arkistopalvelun ratkaisuarkkitehtuurin kuvaaminen), vaiheistukselle, toteutukselle ja käyttöönotolle TP6: Julkaisu - Toteutetaan julkaisujen ja kokonaisarkkitehtuurikuvausten lausuntokierros - Viimeistellään julkaisut ja kuvaukset - Dokumentoidaan tunnistetut säädöstarpeet, ehdotukset kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (mikäli tunnistettu tarpeita) ja kootaan muut tarvittavat liiteaineistot - Julkaistaan tuotokset (julkaisupaikat/tavat määritellään erikseen eri aineistoille)

11 Työpakettien aikataulutus Työpaketit ja niiden kestot: TP0: Projektinhallinta: TP1: Lähtöaineisto ja periaatetaso: TP2: Prosessit: TP3: Tietoarkkitehtuuri: TP4: Tietojärjestelmäarkkitehtuuri: TP5: Gap-analyysi ja roadmap: TP6: Julkaisu: PROJEKTISUUNNITELMA 11(14) Yleiskuva projektin kestosta ja aikataulutuksesta on alla olevassa kuvassa. TP0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Työpaketti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Projektinhallinta Lähtöaineisto ja periaatetaso Prosessit ja tiedot Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Gap-analyysi ja roadmap Julkaisu Projekti toteutusvaihe alkaa ja päättyy Kustannusten suunnittelu Projektin työmääräarviot on esitetty liitteessä 2. Jokainen osallistuva organisaatio seuraa resurssien käyttöä projektille ja raportoi projektipäällikölle resurssien toteumasta projektin päättyessä.

12 7. Viestintä Projektin ulkoinen viestintä PROJEKTISUUNNITELMA 12(14) Projektin etenemisestä tiedotetaan ainakin OPERin yhteistyöseminaarissa Oulussa ( ), Terveydenhuollon ATK-päivillä Jyväskylässä ( ) ja SONTIKKA-seminaarissa syyskuussa Projektissa voidaan hyödyntää verkkosivustoa ja sitä kautta levitettävää Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa tiedotetta (arvioidut toimitusajat tammi-, maalis-, touko- ja elokuu). Lopputulokset esitetään viikolla 39 järjestettävässä SONTIKKA seminaarissa ja sostiedonhallinta verkkosivulla. Laadittavat dokumentit julkaistaan THL:n julkaisuina Julkari-järjestelmässä syksyn 2014 aikana ja liitetään sostiedonhallinta sivustolla Kokonaisarkkitehtuuri alasivulla. Projektin sisäinen viestintä Jokaiselle projektiin osallistuvalle henkilölle annetaan henkilökohtaiset tunnukset Yhteiskantaan, jonne perustetaan projektin oma työtila. Projektin tuotokset jaetaan ja työstetään mahdollisuuksien mukaan Yhteiskantassa. Tuotokset toimitetaan tarvittaville kommentoijille tai muille projektiin kuulumattomille toimijoille sähköpostilla. Osallistuvat organisaatiot raportoivat toiminnasta projektiryhmälle. Seurattavia kokonaisuuksia ovat: Projektin eteneminen: Kustannusten seuranta: Muutokset ja poikkeamat: Projektin etenemistä seurataan työpakettikohtaisesti. Kustannuksia seurataan htp/organisaatio tasolla. Muutoksista ja poikkeamista raportoidaan projektiryhmälle. Merkittävät muutokset tai poikkeamat viedään tiedoksi ja toimenpiteitä varten projektin ohjausryhmälle. Riskien- poikkeaminen ja muutostenhallinta

13 8. Viitteet PROJEKTISUUNNITELMA 13(14) Huovila ym. 2014a. Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit & Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Periaatteet ja linjaukset. Lausuntoluonnos saatavilla: set.pdf Huvila ym. 2014b. Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Hyppönen Konstantin, Porrasmaa Jari, Vuokko Riikka & Jalonen Marko Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Terveyenhuollon potilastietojen valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja tiedonjako. Lausuntoluonnos saatavilla: 6.pdf Huovila Huovila Mikko (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Kehittämispolku Lausuntoluonnos saatavilla: Laaksonen ym Laaksonen Maarit, Suhonen Marko, Paakkanen Esa, Mykkänen Juha & Satama Riikka Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto (KanSa) yhteenveto toteutusvaihtoehdoista ja linjauksista. Tervey-den ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 5/2013. ISBN (verkko), ISSN X (verkko) Saatavissa: 2.pdf?sequence=1 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 634/2011. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä /259.

14 Liitteet PROJEKTISUUNNITELMA 14(14) Liite 1. Liite 2. Projektin aikataulu Työmäärät Liite 1. Projektin aikataulu TP0 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 Työpaketti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Projektinhallinta Lähtöaineisto ja periaatetaso Prosessit ja tiedot Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Gap-analyysi ja roadmap Julkaisu Liite 2. Projektin työmäärät Tp Tehtäväkokonaisuudet Anna Mikko+sijMaarit Jari P Tilu Kela AKUSTI Kaikki TP0 0. Projektinhallinta TP1 1.Lähtöaineiston keruu ja läpikäynti TP1 2.SOTE-KA periaatetason tarkastus TP1 3.Toimintaympäristön kuvaus TP2 4.Prosessien läpikäynti TP3 5. Sosiaalihuollon päätietoryhmät ja tietovirrat TP3 6. Sosiaalihuollon asiakastietomallin soveltaminen TP4 7.Tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytila ja tavoitetila TP4 8.Tietojärjestelmäpalvelut Kansa TP4 9.Teknologia-arkkitehtuuri TP5 10.Gap-analyysi TP5 11.Alustava roadmap TP6 12.Julkaisu Yhteensä

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain. toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 25.09.2015 Kansa-koulu hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 02.09.2015 Tarkoitus tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut

Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut OHJAUS Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Tavoitetila 2020 v. 1.0 Maarit Laaksonen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan eteneminen ja organisoituminen Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012, Helsinki OPER - Toiminnan lähtökohdat Lainsäädännön

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen. (Kansa-hanke)

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen. (Kansa-hanke) OHJAUS XX/2015 Maarit Laaksonen, Heidi Berglind, Mikko Huovila, Konstantin Hyppönen & Tiina Peksiev Hankesuunnitelma vuosille 2014 2020 THL Ohjaus nro/2015 1 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE 7.11.2007 Projektipäällikkö Heli Sahala Tietoteknologian käytön edistäminen sosiaalihuollossa hanke 2004-2007 Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman kehittämishanke

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma

Opetushallitus. Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden. Projektisuunnitelma Opetushallitus Asiantuntijapalvelut Oppijan palvelukokonaisuuden hops-palvelun vaatimusmäärittelyn tueksi Projektisuunnitelma Päivitetty 12.2.2014 Sisällysluettelo 1 Projektin yleiskuvaus... 3 1.1 Projektin

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys

Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys Kansallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden jatkokehitys ATK-päivät Turku THL / OPER - Maritta Korhonen / Heikki Virkkunen 1 Eteneminen perustuu säädöksiin ATK-päivät Turku THL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen Taina Jokinen, erikoissuunnittelija, THL Operatiivisen toiminnan ohjaus Pikassos Infopäivä sos.huollon tiedonhallinnan kehittämisestä 14.1.2015,

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri

Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Terveys- ja hyvinvointi kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kurttu- seminaari 2.10.2012 Tiina Pesonen tietojohtaja STM Tavoitteet arkkitehtuuri on terveyden ja hyvinvoinnin toiminnan, siinä tarvittavien

Lisätiedot

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP Mikä ihmeen G4? Yliopistosairaanhoitopiirit paitsi HUS: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois- Pohjanmaa,

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintasuunnitelma 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset tavoitteet, lainsäädäntö OPER projektimalli KA-hallintamalli

Lisätiedot

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin

AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta. Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin AKUSTI-sihteeristön ja Kuntaliiton lausunto Kansahankesuunnitelmasta Lausunto perustuu kuntatoimijoiden esittämiin näkemyksiin ja huomioihin Sisältö Kokonaisuutta koskevat huomiot Hankkeen visio ja tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa

Sosiaalipalveluiden tietosisältöjen kartoittaminen sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta: Avauksia, 12/2009 (toim. P. Ruotsalainen) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2009. Julkaistaan

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri

Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Opiskelun ja opetuksen tuen viitearkkitehtuuri Mitä osia opintohallinnon viitearkkitehtuurissa tulee olla Työstänyt Synergiaryhmä 4.12.2014 Toimittanut Pekka Linna, CSC Tuleva toteutus Tuotetaan sivusto,

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Riitta Konttinen, Juha Mykkänen THL/OPER 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri. Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri Maritta Korhonen kehittämispäällikkö Minna Saario kehittämispäällikkö Terveydenhuollon Atk-päivät, Sosiaalihuollon sessio 15.5.2012,

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot, TAPAS Projekti. Karri Vainio, Kuntaliitto 24.5.

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot, TAPAS Projekti. Karri Vainio, Kuntaliitto 24.5. Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot, TAPAS Projekti Karri Vainio, Kuntaliitto 24.5.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Kotipalvelujen toimintaprosessit

Kotipalvelujen toimintaprosessit Kotipalvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Versio

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS

SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE TIKESOS Järvenpää 25.4.2006 Projektipäällikkö Jarmo Kärki Tikesos-hanke Sosiaalialan tietoteknologiahanke tukee sosiaalialan omista tarpeista lähtevää tietoteknologian

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne. KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tilanne KAOS 12.5.2015 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on tehty kokonaisarkkitehtuurissa? Mikä on arvio nykytilasta? Mihin mennään seuraavaksi?

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Sosiaalihuollon tiedonhallinnan yhteyshenkilöiden työpaja 06.10.2015 Maarit Hiltunen Toura hankejohtaja Kansa koulu hankkeen tarkoitus Tukea

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 28.11.2014 LUONNOS keskustelun pohjaksi 18.11.2014 Tuija Raaska, CSC Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 1.0 Aki Miettinen, HIS-yksikkö, Itä-Suomen yliopisto Päivi Röppänen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

PSOP-SADe kansallinen. 23.4.2013 Johanna Mätäsaho. yhteensopivuus

PSOP-SADe kansallinen. 23.4.2013 Johanna Mätäsaho. yhteensopivuus PSOP-SADe kansallinen 23.4.2013 Johanna Mätäsaho yhteensopivuus Sisällys PSOP-SADe palvelujen järjestämisen orkestroijana Palveluhakemisto-yhteensopivuus Liittyminen KanTa-palveluihin 2 Palvelujen järjestämisen

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu. 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö ICT-muutosten suunnittelu 8.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sote-uudistus, IT-jaos Puheenjohtaja Maritta Korhonen, kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot