Perusturva Grundtrygghet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturva Grundtrygghet"

Transkriptio

1 Perusturva Grundtrygghet 3/12 lokakuu oktober

2 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 3/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kannen kuva Futureimagebank Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Tilaukset ja osoitteenmuutokset Perusturva-tiedote jaetaan jokaiseen kuntaan, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin ja eräille muille alan toimijoille maksutta. Seuraava tiedote Ilmestyy joulukuussa Pääkirjoitus: Rakenteet vievät huomiota sisällöstä 3 Ledare: Strukturerna skymmer innehållet 4 Ajankohtaista 5 Palveluasumisen opas on julkaistu 5 Kaste-hankkeiden hakuohjeet on päivitetty 5 Verkkolaskutuksen edistäminen kunnissa 6 Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tekemät ilmoitukset 7 Uusia työntekijöitä 8 Hyvinvointikompassi osoittaa alueiden hyvinvoinnin tilan 9 Palveluasumisen markkinat kasvavat ja keskittyvät 9 ARAn ohjeistus erityisryhmien investointiavustuksista 10 Tutkimus tilaaja tuottaja -mallista sosiaali- ja terveyspalveluissa 14 Ravitsemuksella hyvinvointia opas kuntapäättäjälle 14 Sisäisen turvallisuuden kolmas ohjelma: Turvallisempi huominen 15 Lainsäädäntö 16 Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen 16 Vanhuspalvelulain valmistelu 17 Talous 18 Valtion talousarvioehdotus heikentää kuntien taloutta entisestään 18 Koulutus 19 Vuoden 2013 CIF/CIPUSA vaihto-ohjelmat haettavina 19 Haku vuoden 2013 HOPE-vaihto-ohjelmaan on käynnissä 20 Komissiolta aloite epävirallisen oppimisen tunnustamisesta 20 Erityistarpeiset lapset ja vammaiset aikuiset väliinputoajia koulutusjärjestelmässä 21 Lapset ja nuoret 22 Koulun keskeyttäminen on usean eri riskitekijän summa 22 Nuorten työllisyys ja sosiaalinen osallisuus etusijalla EU:n nuorisoraportissa 23 Päivähoidon hallinto siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöön 24 Vanhukset 24 Haastattelututkimus vanhusten perhehoidosta 24 Hoitajaresurssointi asiakkaan tarpeen mukaan totta vai tarua? 25 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 26 Vammaiset 27 THL:n kuntakysely kehitysvammaisten asumisesta ja palveluista 27 Väitöstutkimus vaikeavammaisten henkilöiden työllistämisestä 28 Vinkkejä vammaisneuvostotyöhön 28 Invalidiliiton toimijaverkosto 30 Uusia julkaisuja 31 Tilaisuuksia ja koulutusta 32 ISSN

3 Rakenteet vievät huomiota sisällöstä Kaikki maamme kunnat ovat mukana kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Osa on ollut mukana jo Paras- puitelain nojalla, kun kuntia velvoitettiin liittymään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Vähimmäisvaatimukseksi asetettiin noin asukkaan väestöpohja. Lakia täsmennettiin myöhemmin niin, että väestöpohjavaatimus ulotettiin koskemaan kaikkia sosiaalihuollon palveluja päivähoitoa lukuun ottamatta. Siirtymäaikaa myönnettiin vuoden 2015 alkuun saakka. Puitelain tuloksena syntyi yli 60 yhteistoiminta-aluetta, joiden muotoutuminen jatkuu edelleen. Osaa kunnista kunta- ja palvelurakenneuudistus alkoi koskettaa kunnallishallinnon rakenne -ryhmän julkaistua alkutalvesta 2012 raporttinsa ja kuntien vastattua niille esitettyihin kysymyksiin. Tarvetta muutokselle nähtiin, mutta yksimielisyyttä ei useillakaan alueilla saavutettu siitä, millainen kunta- ja palvelurakenne takaisi parhaiten alueen elinvoiman ja turvaisi palvelut. Kannan ottamista tulevaan kuntarakenteeseen pidettiin mahdottomana ennen kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen perusratkaisut ovat tiedossa. Hallitus päätti kesäkuussa kuntauudistusta ohjaavista kriteereistä. Kuntaliitosselvitystarvetta ohjaavat kriteerit koskevat väestöpohjaa, työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäynti- ja yhdyskuntarakennetta sekä kuntataloutta. Jo yksikin kuntaliitostarvetta osoittavan kriteerin täyttyminen osoittaa kunnan liitostarpeen. Kunta ei kuitenkaan voi jättäytyä selvityksen ulkopuolelle vaikka yksikään pääkriteeri ei osoita selvitystarvetta, mikäli alueella ei muutoin ole saavutettavissa toiminnallista kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta hallitus linjasi, että kunnan väestöpohjan on oltava vähintään noin asukasta. Väestöpohja luo mahdollisuudet omaan palvelutuotantoon, matalan kynnyksen palveluihin sekä lähipalveluihin. Hallitus totesi kuitenkin, että tämä vähimmäisväestöpohja ei riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta pohtiva työryhmä jatkoi työtään hallituksen evästysten jälkeen. Työryhmän tuli valmistella uutta sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta niin, että kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet, sote-alueet, vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa sairaalahoitoa. Erikoissairaanhoidon nykyisten viiden erityisvastuualueen, ervan, rooli tuli myös selvittää. Palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun tulee olla kunnalla. Muodostuvasta kuntarakenteesta riippuu, montako sote-aluetta tarvitaan. Työ ei ole edennyt odotetussa aikataulussa. Ilmassa on jo levottomuutta: esitys tulevaisuuden kuntarakennetta sääteleväksi rakennelaiksi on valmis, mutta se odottaa seurakseen kuntien lausuntokierrokselle sote-rakenteen perusteita. Lausunnon antamiseen on luvattu varata noin 10 viikkoa, jotta kunnat ehtisivät yhdessä naapureidensa kanssa muodostaa kuvaa tulevaisuudesta. Kun lehteä luetaan, tiedämme näistä paljon enemmän. Suurten rakenneuudistusten rinnalla on valmisteltu mittavia sisältölakien uudistuksia. Vanhuspalvelulain yhdestä osasta, henkilöstön määrästä ympärivuorokautisessa laitoshoidossa, keskusteltiin hyvin paljon. Vanhuspalvelulaissa on keskeistä laaja näkökulma hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseen. Tulossa on laki, joka painottaa kaivattua ehkäisevää toimintaa. Siitä ei valitettavasti juurikaan julkisuudessa keskusteltu. Myös toinen merkittävä lainvalmistelu etenee: esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi on lausuntokierroksella. Lakiesityksessä on vahvasti mukana hyvinvoinnin edistäminen, ihmisten oman toimintakyvyn ja yhteisöjen toiminnan tukeminen sekä sosiaalisten ongelmien syntymisen ehkäisy. Lakiesitys tähtää sosiaalihuollon ja sen erityispalvelujen sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistamiseen. Lailla pyritään myös parantamaan sosiaalihuollon edellytyksiä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutoksia niin kuntarakenteessa, palvelurakenteessa kuin rahoituksen rakenteissakin. Tulevaisuutta tehdään vielä tällä valtuustokaudella, kun annetaan lausunto rakennelakiesityksestä ja sote-rakenteesta. Merkittävimmät ratkaisut tehdään kuitenkin lokakuun kunnallisvaaleissa valittavissa uusissa valtuustoissa. Vaaleilla on väliä. Erityisesti nyt. Tarja Myllärinen Perusturva 3/2012 3

4 Strukturerna skymmer innehållet Alla kommuner i Finland deltar i kommunreformen. En del var med redan i kommun- och servicestrukturreformen med stöd av ramlagen, när kommunerna förpliktades att ansluta sig till samarbetsområden för social-, hälso- och sjukvården. Som minimivillkor ställdes ett befolkningsunderlag på cirka invånare. Lagen preciserades senare så att kravet på befolkningsunderlag utsträcktes till att gälla alla socialvårdstjänster utom dagvården. En övergångtid beviljades till ingången av år Som ett resultat av ramlagen bildades över 60 samarbetsområden och processen pågår fortfarande. En del av kommunerna började beröras av kommun- och servicestrukturreformen när Kommunalförvaltningens strukturarbetsgrupp förvintern 2012 hade publicerat sin rapport efter att kommunerna hade besvarat de frågor som riktats till dem. Man såg ett behov av förändring men det var inte på många områden man nådde enighet om en hurdan kommun- och servicestruktur som bäst skulle garantera områdets livskraft och trygga servicen. Att ta ställning till den kommande kommunstrukturen ansågs omöjligt innan man känner till de grundläggande lösningarna för social-, hälso- och sjukvårdens servicestruktur. Regeringen beslutade i juni vilka kriterier som ska styra kommunreformen. Kriterierna som styr behovet av kommunsammanslagningsutredningar gäller befolkningsunderlag, arbetsplatssufficiens, pendling och samhällsstruktur samt ekonomi. Om ett enda av kriterierna för en kommunsammanslagning uppfylls visar det att kommunen är i behov av en sammanslagning. Även om inget av huvudkriterierna uppfylls kan en kommun emellertid inte ställa sig utanför en utredning om det annars inte kan uppnås någon funktionell helhet i området. Enligt regeringens riktlinjer ska kommunen i fråga om social- och hälsovården ha ett befolkningsunderlag på minst cirka invånare. Befolkningsunderlaget ger möjligheter till egen serviceproduktion, lättillgängliga tjänster och närservice. Regeringen konstaterade ändå att detta befolkningsunderlag inte räcker till för en integration av primärvården och den specialiserade sjukvården. Arbetsgruppen som dryftar servicestrukturen inom social- och hälsovården har fortsatt sitt arbete efter att ha fått råd av regeringen. Arbetsgruppen skulle bereda en ny social- och hälsovårdsstruktur där kommunerna eller social- och hälsovårdsområdena ansvarar för tillhandahållandet av tjänster i utvidgad omfattning på basnivå, inklusive en stor del av sjukhusvården. Den roll de fem nuvarande specialupptagningsområdena (erva) för den specialiserade sjukvården spelar skulle också utredas. Kommunen ska ansvara för tillhandahållandet och finansieringen av servicen. Den kommunstruktur som uppstår avgör hur många social- och hälsovårdsområden som behövs. Arbetet har inte framskridit enligt tidsplanen. Det ligger redan oro i luften: förslaget till en strukturlag som ska reglera framtidens kommunstruktur är klart men väntar på att grunderna för strukturen inom social- och hälsovården ska bli klara för remissbehandling i kommunerna. Man har lovat reservera cirka 10 veckor för utlåtandet för att kommunerna tillsammans med sina grannar ska hinna skapa sig en bild av farmtiden. När tidningen utkommit vet vi mycket mer om saken. Vid sidan av de stora strukturreformerna har omfattande revideringar av substanslagar beretts. Livliga diskussioner har förts om en del av äldreomsorgslagen, personalstyrkan i dygnetruntvård på institution. Centralt i äldreomsorgslagen är ett brett perspektiv på främjandet av hälsan och välfärden, funktionsförmågan och på att de äldre klarar sig på egen hand. I den kommande lagen betonas något man länge efterlyst, nämligen förebyggande verksamhet. Detta har tyvärr knappt diskuterats i offentligheten. Även en annan viktig lagberedning framskrider: ett förslag till ny socialvårdslag är på remiss. I lagförslaget poängteras välfärdsfrämjande, stödjande av människors funktionsförmåga, samfundsverksamhet och förebyggande av sociala problem. Lagförslaget är inriktat på att stärka samarbetet mellan dels socialvården och dess specialtjänster, dels socialvården och hälso- och sjukvården. Med lagen eftersträvas också bättre förutsättningar för socialvården att samarbeta med andra aktörer. För att man ska kunna möta framtida utmaningar krävs förändringar i kommunstrukturen, servicestrukturen och finansieringsstrukturerna. Framtiden byggs under den här fullmäktigeperioden när utlåtanden ges om förslaget till strukturlag och om strukturerna inom social- och hälsovården. De viktigaste avgörandena tas ändå i de nya fullmäktigeförsamlingar som väljs i kommunalvalet i oktober. Valet har betydelse. Särskilt nu. Tarja Myllärinen 4 Perusturva 3/2012

5 AJANKOHTAISTA Palveluasumisen opas on julkaistu Kuntaliitto julkaisi syyskuussa Kuntamarkkinoilla oppaan palveluasumisen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta. Julkaisu käsittelee palveluasumisen strategioita, kilpailuttamista, hankintasopimuksen laadintaa ja sopimuskauden aikaista yhteistyötä, asiakkaan asemaa palveluasumisessa, palveluasumisen tuotteistamista ja edullisuusvertailua sekä tiloihin liittyviä erityiskysymyksiä. Julkaisussa on esimerkkejä palveluasumisen toteuttamisesta kunnissa. Julkaisu sisältää myös Kuntaliiton suositukset palveluasumisen järjestämiseen ja kilpailuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Kuntaliitto suosittaa muun muassa, että palveluasumisen strategisia linjauksia tarkasteltaisiin kunnissa kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikavälillä ja että palvelun käyttäjille varattaisiin mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palveluasumista koskeviin suunnitelmiin jo aikaisessa vaiheessa. Asiakkaan näkökulma tulee huomioida myös osana kilpailutusprosessia siten, että hankinnan kohteen määrittelyssä tulisi painottaa palveluasumisen laadun tosiasiallista vaikuttavuutta asiakkaisiin. Opas on tarkoitettu kuntien palveluasumisen ja hankintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä yhteistyötahoille. Julkaisun nimi on Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen, tilausnumero Kuntaliiton verkkokaupasta voi tilata painettua julkaisua (30 e) sekä ladata verkkojulkaisun, www. kunnat.net > Tuotteet ja tietopankki > Verkkokauppa > Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen tai Julkaisun voi tilata myös p Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen -seminaari Kuntaliitto järjestää palveluasumisseminaarin Kuntatalolla. Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautuminen osoitteessa etusivu. Eevaliisa Virnes, puh: Kaste-hankkeiden hakuohjeet on päivitetty Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustusten hakua ohjaava hankeopas on päivitetty. Opas sisältää ne periaatteet ja käytännöt, joita noudatetaan valtionavustuksen hakemisessa, myöntämisessä, hankkeiden hallinnoinnissa ja toteuttamisessa sekä raportoinnissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset suunnataan Kaste-ohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä toteuttaviin hankkeisiin vuosina Avustushakemuksen valmisteluvaiheessa tulee tutustua huolellisesti Kaste-ohjelmaan sekä siitä laadittavaan toimeenpanosuunnitelmaan, joka valmistuu syyskuussa Valtionavustus voidaan myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustettavilla hankkeilla on oltava kiinteä yhteys kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja niiden täytyy olla laaja-alaisesti hyödynnettäviä. Kehittämishankkeiden tavoitteena on luoda, arvioida, levittää ja juurruttaa uusia hyviä käytäntöjä. Hankehallinnoinnin menettelyjä on uudistettu. Hankkeet tulee jatkossa toteuttaa hallinnollisesti yhtenä kokonaisuutena. Hankkeella tulee olla sen hallinnoinnista vastaava taho, jonka kirjanpitoon hankkeen menot ja tulot merkitään. Hallinnoija laatii muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa sopimuksen valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista. Hankkeiden hakuaika päättyy tänä vuonna Vuosina 2013 ja 2014 hakuaika päättyy syyskuun lopussa. Hakulomake löytyy hankeoppaan liitteistä ja sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-verkkosivuilta, www. stm.fi -> Kaste, osiosta Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset. neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, puh: neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, puh: ylitarkastaja Minna Kylmäniemi, puh: Perusturva 3/2012 5

6 Verkkolaskutuksen edistäminen kunnissa E-lasku ja suoramaksu kotimaan suoraveloituksen tilalle Euroalueen maissa luovutaan kotimaisesta suoraveloituksesta EU-asetuksen määräyksestä mennessä. Suomessa suoraveloituslaskuttajille korvaaviksi palveluiksi suositellaan siirtymistä e-laskuun ja uuteen suoramaksuun. Muita korvaavia palveluita ovat SEPAsuoraveloitus ja paperilasku. Verkkopankkia käyttävien asiakkaiden laskutukseen suositellaan e-laskua sekä sen automaattista maksamista. Maksaja siis antaa pankilleen toimeksiannon maksaa laskuttajan laskut automaattisesti tililtään. Halutessaan maksaja voi hyödyntää e-laskuja myös ilman automaattisen maksamisen palvelua, jolloin maksaja voi hyväksyä verkkopankissaan jokaisen laskun erikseen maksettavaksi. Pankit tarjoavat suoraveloituslaskuttajille muuntopalvelua, jossa suoraveloitusasiakkaat siirretään automaattisesti e-laskun ja suoramaksun käyttäjiksi. Suoramaksun käyttöönotto ja valtakirjojen muunto aiheuttaa laskuttajille seuraavat toimenpiteet: e-laskutusta jo käyttävän laskuttajan tulee päivittää laskutusohjelmistonsa tukemaan suoramaksua ja valtakirjojen muuntoa sekä sopia muuntopalvelusta pankkinsa kanssa laskuttajan, joka ei vielä käytä e-laskutusta on sovittava pankin kanssa e-laskupalvelusta ja muuntopalvelusta sekä otettava käyttöön suoramaksua ja valtakirjojen muuntoa tukeva laskutusohjelma. Laskuttaja voi tämän jälkeen käynnistää muuntopalvelun vuoden 2013 aikana. Maksaja-asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Kuntien asiakaslaskutuksessa suoraveloituksen päättyminen tarkoittaa sitä, että nykyisten suoraveloitusasiakkaiden suoraveloitus voidaan korvata toisella alla olevista vaihtoehdoista. Kuntien asiakkaiden kannalta on kuitenkin erittäin tärkeää, että ennen kaikkea vajaakuntoiset huomioidaan ja että heidän laskutuksensa tapahtuu jatkossakin asiakaskohtaisesti sopivimmalla tavalla. Jos maksaja-asiakkaalla on jo ennestään verkkopankkitunnus, pankki lähettää asiakkaalle viestin, että suoraveloitus on päättymässä ja muuttuu e-laskuksi automaattisesti määrättynä päivänä, ellei asiakas ilmoita vastustavansa muutosta. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä sopimuksesta. Niille asiakkaille, joilla ei ole verkkopankkia käytössään, pankit ovat laskuttajien kanssa kehittäneet suoramaksun. Laskuttaja lähettää suoramaksuasiakkaalle laskun asiakkaan kanssa sopimallaan tavalla (esim. postitse) ja kopion laskusta e-laskuna pankkiin. Maksaja-asiakas on antanut pankilleen toimeksiannon maksaa laskuttajan pankkiin lähettämät e-laskut eräpäivänä automaattisesti tililtään. Maksajan kannalta suoramaksu vastaakin palvelutasoltaan ja toiminnallisuudeltaan nykyistä suoraveloitusta. Ellei e-maksuun liittyvää sopimusta tai suoramaksuun liittyvää toimeksiantoa synny, asiakas saa jatkossa laskunsa paperisena. Koska kunnilla on jonkin verran vajaakykyisiä asiakkaita, muutos aiheuttaa näiltä osin ongelmia kuntien maksujen perimisessä. Ongelmatilanteet koskevat lähinnä asiakkaita, jotka eivät ole verkkopankin asiakkaita, ja joilla on ilmeisiä vaikeuksia tehdä sopimus suoramaksusta pankin kanssa ja vaikeuksia huolehtia paperilaskujensa maksamisesta. Erityisesti ongelmia syntyy niissä tilanteissa, joissa asiakkaalle ei ole myönnetty edunvalvojaa, vaikka asiakas olisi sen tarpeessa. Takaraja paperisten laskujen vastaanottamiselle Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) myötä pankkien tarjoamat maksupalvelut tulevat perustumaan pääosin sähköiseen laskutukseen. Kunnat ovat myös merkittävä laskujen vastaanottaja. Suurella osalla kunnista on valmius vastaanottaa verkkolaskuja, mutta parantamisen varaa on vielä. Verkkolaskuttaminen merkitsee suuria kustannussäästöjä. Suomen Kuntaliitto esittää, että kaikki ne kunnat ja kuntayhtymät, joilla on jo valmius vastaanottaa verkkolaskuja, asettavat takarajan paperisten laskujen vastaanottamiselle. Järjestelmätarpeet ja muut valmiudet Laskuttajien tulee tehdä tarvittavat muutokset laskutusjärjestelmiinsä tämän ja ensi vuoden aikana. Kuntien kannattaa suunnitella ja toteuttaa suoraveloituksesta luopumisen edellyttämät tekniset muutokset jo hyvissä ajoin ennen suoraveloituksen päättymistä. Myös verkkolaskujen vastaanottamisen edellytykset on varmistettava niiden kuntien ja kuntayhtymien osalta, jotka eivät sitä vielä ole tehneet. Tarvittavat toimenpiteet ja järjestelmävaatimukset on syytä tarkistaa sekä pankin että järjestelmätoimittajan kanssa. Sähköisen laskutuksen toimenpiteistä on saatavissa tarkempi kuvaus Finanssialan Keskusliiton sivuilta Jari Vaine, puh: , Tero Tyni puh: , Perusturva 3/2012

7 Kunnilla on velvollisuus toimittaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tekemät ilmoitukset aluehallintoviranomaisille. Aluehallintoviranomaisen sosiaalipalvelua tuottavien rekisteristä puuttuva palveluntuottaja ei ole sosiaalipalveluja koskevien arvonlisäverokäytäntöjen piirissä eikä voi osallistua kilpailutuksiin. Velvollisuus on määritelty laissa yksityisistä sosiaalipalveluista: 11 Ilmoituksenvaraiset palvelut Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. 13 Kunnan velvollisuus antaa ilmoitetut tiedot aluehallintovirastolle Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle 11 ja 12 nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 :n 1. momentin 3. kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoituksenvaraista toimintaa koskevissa ohjeissa mainitaan myös siitä, että kunnan toimielimen tulee liittää ilmoitukseen oma lausuntonsa, josta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tekemät ilmoitukset Kunnilla on velvollisuus toimittaa yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien tekemät ilmoitukset aluehallintoviranomaisille. Aluehallintoviranomaisen sosiaalipalvelua tuottavien rekisteristä puuttuva palveluntuottaja ei ole sosiaalipalveluja koskevien arvonlisäverokäytäntöjen piirissä eikä voi osallistua kilpailutuksiin. Velvollisuus on määritelty laissa yksityisistä sosiaalipalveluista: 11 Ilmoituksenvaraiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ilmoituksenvaraista toimintaa koskevissa ohjeissa mainitaan myös siitä, että kunnan toimielimen tulee liittää ilmoitukseen oma lausuntonsa, josta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kun-nassa, jossa palveluja tuotetaan. 13 Kunnan velvollisuus antaa ilmoitetut tiedot aluehallintovirastolle Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle 11 ja 12 nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 :n 1. momentin 3. kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa. Perusturva 3/2012 7

8 Uusia työntekijöitä Lakimies Minna Hirvonen Olen syntynyt Jokioisilla, missä asuin 19-vuotiaaksi asti. Muutin Turkuun opiskelujen perässä ja siellä asustin siihen asti, että Helsinki kutsui (toki levottomana sieluna muutin Turussa kuusi kertaa). Helsinkiin muuttaminen oli aika jännittävää olin käynyt Helsingissä ehkä kolme kertaa aiemmin ja jotenkin määränpää oli aina Linnanmäki (myönnetään, olin myös katsomassa Rolling Stonesia Olympiastadionilla). Töissä olen ollut muutaman kuukauden Varamiespalvelun toimistolla ja yhden kesän Forssa-Loimaan käräjäoikeudessa. Valmistuttuani vuonna 2010 pääsin Lounais-Suomen aluehallintovirastoon töihin. AVIssa olin töissä puolitoista vuotta esittelijänä ja ylitarkastajana. Esittelijänä tein päätöksiä hallintokanteluihin sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. Enimmäkseen olin tekemisissä lastensuojelun kanteluiden kanssa ja pääsinkin puoleksi vuodeksi kokeilemaan myös ylitarkastajan töitä lastensuojelun puolella. Kuntaliitossa aloitin sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä, tällä kertaa lakimiehen tittelillä. Millainen sitten olen henkilönä? Rakastan ruuanlaittamista, kutomista (ja virkkaamista), ulkoilua, sisustamista, musiikkia ja tietenkin ihanaa koiraani, Neferiä (suomeksi tarkoittaa kaunista). Haluan kokea mahdollisimman paljon elämässäni (mielellään positiivisia asioita) ja etsinkin koko ajan uusia virikkeitä. Tällä hetkellä tarkoituksena on pitää turistina Helsingissä -viikonloppu ja tutkia mitä kaikkea erilaista täältä löytyykään. Minun suunnistamistaidoilla tuskin ehdin kokea paljoakaan viikonlopun aikana! Kesäisin intohimonani on eri paikkoihin suuntautuvat piknikit hyvässä seurassa, mukana tietenkin maukkaat eväät ja virvoittavaa juomaa. Talvisin täytyykin sitten enemmän improvisoida, piknik omassa olohuoneessa on virkistävä kokemus! Tässä oli nyt erittäin lyhyessä paketissa pieni sukellus minun maailmaani. Kuntaliittoa koskien toivon, että saan oppia vielä paljon minun kollegoilta, alan rautaisilta ammattilaisilta! Ikinä en voi oppia liikaa! Vielä toivottelen kaikille työniloa raikkaaseen syksyyn! Jean-Tibor IsoMauno 34-vuotias Jean-Tibor IsoMauno siirtyi Kuntaliittoon Espoosta. Hän teki Espoon kaupungin sosiaali- ja terveysyksikössä hallintolakimiehen töitä äitiysloman sijaisena. Sitä ennen hän työskenteli asianajotoimistossa. IsoMaunolla oli myös parin vuoden ajan oma firma, jossa hän hoiti siviilijuttuja kuten asuntokauppariitoja ja myös pieniä rikosjuttuja Kuntaliittoon Jean-Tibor haki, koska Espoossa työskennellessään hän kysyi neuvoja Kuntaliitosta ja sai tuolloin Kuntaliitosta hyvän kuvan: vastaukset olivat asiantuntevia ja ihmiset vaikuttivat miellyttäviltä. Jean-Tiborin erikoinen nimiyhdistelmä selittyy sillä, että hänen isänsä on ranskalainen filologi. Ranskalainen Jean sai seurakseen unkarilaisen, ugrilaisen Tiborin. Jean-Tibor on syntynyt Kuopiossa, mutta asunut pääkaupunkiseudulla jo pienestä pitäen. Vuosaarelaisen IsoMaunon perheeseen kuuluvat vaimo ja viisivuotias Lucas-poika. Vapaa-ajan harrastuksia ovat kuntosali, koripallo ja tennis. Minna Hirvonen, puh Perusturva 3/2012

9 Hyvinvointikompassi osoittaa alueiden hyvinvoinnin tilan THL:n Hyvinvointikompassi-verkkopalvelun avulla kunnat ja alueet voivat vertailla väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa sekä koko maahan että muihin alueisiin. Vertailutieto auttaa päättäjiä tunnistamaan keskeiset kehittämistarpeet ja puuttumaan niihin. Lisäksi Hyvinvointikompassi.fi tarjoaa yleiskuvan hyvinvoinnin ja terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden kehityksestä Suomessa. Keväällä käyttöön otettu Hyvinvointikompassi.fi -verkkopalvelu on rakennettu THL:n koordinoimassa avainindikaattoriohjelmassa (INDI), joka perustui laajaan yhteistyöhön useiden kansallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Ohjelmassa valittiin tiedon runsaudesta keskeisimmät ja luotettavimmat osoittimet. Kunnissa ja alueilla on kaivattu laajempaan näkemykseen perustuvaa tietoa hyvinvoinnista ja apuvälineitä lakisääteisen hyvinvointikertomuksen tekoon. Tähän Hyvinvointikompassi auttaa, toteaa avainidikaattoriohjelmaa johtanut ylijohtaja Marja Vaarama THL:stä. Palvelussa satakunta keskeisintä indikaattoria Palvelu sisältää noin sata hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuutta kuvaavaa avainindikaattoria. Ne perustuvat kansallisiin rekistereihin tai väestötutkimuksiin. Kaikista indikaattoreista esimerkiksi koetusta elämänlaadusta tai aikuisten elintavoista ei ole vielä saatavissa alue- tai kuntakohtaisia tietoja, mutta palvelua täydennetään sitä mukaa kun tietopohja paranee. Numeroiden lisäksi Hyvinvointikompassi antaa indikaattoreiden tulkintaa tukevaa tietoa. Kaikki Hyvinvointikompassin indikaattorit löytyvät myös SOTKAnet-palvelusta, joka on THL:n tilasto- ja indikaattoripankki. Sen avulla useiden eri alueiden tiedot voi hakea yhdellä kertaa taulukointiohjelmaan jatkokäsittelyä varten tai liittää oman kunnan tiedot esimerkiksi sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Hyvinvointikompassi näyttää kehityksen suunnan Verkkopalvelussa avainindikaattorit on ryhmitelty kolmeksi sisällölliseksi kokonaisuudeksi eli profiiliksi: hyvinvointiprofiili sisältää keskeisimmät väestön hyvinvoinnin ja terveyden indikaattorit, palveluprofiili kattaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuutta kuvaavat keskeisimmät indikaattorit sekä väestöprofiili väestön rakennetta ja muutoksia kuvaavat tunnusluvut. Käyttäjä saa kussakin profiilissa yhdellä napin painalluksella yleiskuvan oman alueensa sijoittumisesta muihin alueisiin verrattuna, mikä auttaa tunnistamaan alueen vahvuudet ja kehittämistarpeet. Käyttäjä voi myös valita aikasarjanäkymän, joka kertoo viimeaikaisen kehityksen suunnasta omalla alueella, yhdellä vertailualueella ja koko maassa: mennäänkö parempaan vai huonompaan suuntaan, ja onko ero vertailualueisiin kasvamassa vai supistumassa? Aikasarjakuvat saa myös valmiina PowerPointkalvoina, joita voi hyödyntää esimerkiksi esityksissä tai sähköisessä hyvinvointikertomuksessa. Indikaattoreiden perussivuilla olevat kuvaus- ja tulkintatiedot auttavat tulkinnassa ja opastavat lisätiedon lähteille. Sivuston osoite on Tuija Martelin, tutkimuspäällikkö, THL, puh , tuija.martelin(at)thl.fi Suvi Parikka, tutkija, THL, puh , suvi.parikka(at)thl.fi Palveluasumisen markkinat kasvavat ja keskittyvät Yksityiset palvelutalo- ja asumispalvelut ovat yksi Suomen nopeimmin kasvaneita toimialoja. Edes taloudellinen taantuma ei ole pysäyttänyt kasvua. Samaan aikaan alan yritysten määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun, ja markkinat ovat keskittyneet. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta raportista, jossa tarkastellaan palveluasumisen markkinoiden kehitystä 2000-luvulla. Palveluasumisessa yritysten työllisyys ja liikevaihto lisääntyivät prosenttia vuonna Samanaikaisesti liikevaihto kasvoi koko yrityskentässä vain 6 7 prosenttia. Samana vuonna palvelutalo- ja asumispalveluihin kohdistuvien palvelujen arvo kunnissa oli lähes kaksi miljardia euroa. Kuntien oman tuotannon osuus oli runsaat 40 prosenttia ja ostetun tuotannon vajaat 60 prosenttia. Ostetusta tuotannosta yksityisillä palveluntuottajilla oli kaksi kolmasosaa. Yksityisten ostopalvelujen määrä oli yli 800 miljoonaa euroa. Perusturva 3/2012 9