SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA

2 SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJAK (Hyväksytty ) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA osoittaa, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan ja mihin henkilökunta sekä johto työssään sitoutuu. Käsikirja varmistaa osaltaan, että kukin Sahakoskella työskentelevä tietää toiminnan perusperiaatteet ja toimintatavat. Käsikirjasta voi tarkistaa, mitä on sovittu. Sitä voi käyttää apuna myös perehdytyksessä. Käsikirja toimii arvioinnin pohjana onko Sahakosken laatu toteutunut sellaisena, kun on sovittu ja kirjattu. Käsikirja on myös Sahakosken asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytettävissä. Käsikirja on luettavissa Sahakosken perhetukikeskuksen internetsivuilla. Käsikirja on syntynyt monivuotisen laatutyön tuloksena. Se päivitetään kerran vuodessa. Sahakosken johto vastaa päivitystyöstä. Virallinen ja kulloinkin voimassaoleva käsikirja sekä tarpeelliset liitteet ovat sähköisessä muodossa (H-asema/Sahakoski/Tietolaari//Käsikirja). Käsikirja ja siihen liittyvät kansiot (5) ovat myös paperiversiona toimiston laatuhyllyllä sekä 3 kansiota johtajan huoneen arkistossa.

3 SAHAKOSKEN KÄSIKIRJAK 1. Toimintaympärist ristö 2. Toiminnan perusta 3. Toiminta-ajatus ajatus ja eri yksiköiden iden tehtävä 4. Sahakosken arvot 5. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit 6. Henkilökunta kunta 7. Tilat, varusteet ja laitteet 8. Toiminnan suunnittelu ja johtaminen 9. Palvelut ja asiakasprosessit 10. Toiminnan arviointi ja kehittäminen 11. Näytöt t tuloksista

4 1.TOIMINTAYMP TOIMINTAYMPÄRISTÖ Sahakosken perhetukikeskus Haminassa jatkaa vuonna 1918 perustetun un Vehkalahden lastenkodin pitkäaikaisia lastensuojelutyön n perinteitä.. Laitos sijaitsee maaseudulla, 200 asukkaan Myllykyläss ssä,, vieressä kohisevan Sahakosken äärell rellä.. Matkaa kaupungin keskustaan on 8 kilometriä.. Nykyisellä paikallaan laitos on toiminut vuodesta 1957 lähtien. l Laitoksen nimi muuttui perhetukikeskukseksi vuonna Peruskorjatut rjatut ja uudet tilat otettiin käyttk yttöön n vuonna Perhetukikeskus on sosiaalityön n alainen tulosyksikkö,, joka toiminnallaan tukee sosiaalityön n ja erityisesti kaupungin lastensuojelun tavoitteita. Sahakosken Vehka-osastolla on 6 asiakaspaikkaa pitkäaikaisesti sijoitetuille lapsille ja nuorille. Kaisla-osastolla on 4 asiakaspaikkaa lapsille ja nuorille sekä 2 perheasuntoa. Kaisla-osastolla tehdää ään n lapsen/nuoren elämäntilanteen arviointia sekä vanhemmuuden arviointia ja perhekuntoutusta. Haminan perhetyön toimitilat ovat myös s Sahakoskella. Sahakoskella työskentelee vakituisesti 10 ohjaajaa, 6 perhetyöntekij ntekijää,, emänt ntä ja johtaja.

5 2. SAHAKOSKEN TOIMINNAN PERUSTA Perhetukikeskus on osa Haminan kaupungin lastensuojelua, jonka tarkoituksena on vaikuttaa lasten kasvuoloihin ja tukea lasten huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Tavoitteena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus saada osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Palvelut järjestetään perheiden tarpeiden mukaan. Perheiden kykyä riittävään vanhemmuuteen tuetaan pääosin avohuollollisin keinoin. Jos lapsen tai nuoren tilanne vakavasti vaarantuu, on omassa kaupungissa, Sahakosken perhetukikeskuksessa, mahdollisuus lyhyt- tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Kaisla-osaston palveluja voidaan myydä myös muille kunnille.

6 3. SAHAKOSKEN TOIMINTA-AJATUS AJATUS Perhetukikeskuksen toimintamuotoja ovat pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, vanhemmuuden arviointi, perhekuntoutus, nuorten elämäntilanteen kartoitus sekä lastensuojelun perhetyö. Perhetukikeskuksen tuottamiin palveluihin kuuluvat myös jälkihuolto sekä valvottujen tapaamisten järjestäminen. Perhetukikeskuksen toiminnan kehittämisessä pidetään tärkeänä edellä mainittujen palvelujen tarjoamista omalla paikkakunnalla. Laitos- ja avotyöntekijöiden työskentelyn tiivistäminen ja joustavuus on keskeinen periaate. Kaikessa toiminnassa korostuu suunnitelmallisuus ja yhteistyö asiakkaiden verkostojen kanssa. Palvelujen tuottamisessa ja työssä onnistumisessa edesauttaa työhönsä sitoutunut ja ammattitaitonsa kehittämiseen motivoitunut henkilöstö. Työskentelyä ohjaavat yhteisesti sovitut arvot, jotka ovat: lapsilähtöisyys, luottamuksellisuus ja kunnioitus.

7 4. SAHAKOSKEN ARVOT Lapsiläht htöisyys - lapsen tarpeiden nostaminen ensisijaiseksi, lapselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa ikätasonsa mukaisesti itseää ään n koskeviin pääp äätöksiin - yksilöllisen llisen kehityksen tukeminen Luottamuksellisuus - avoin ja rehellinen työskentely asiakasta kuunnellen - puhutaan asioista vain asianosaisten kesken - pidetää ään n sovituista asioista kiinni - molemminpuolinen sitoutuminen kohti tavoitetta Kunnioitus - tasavertainen, aito kohtaaminen - hienovarainen ja oikeudenmukainen suhtautuminen asiakkaan asioihin in - hyväksyt ksytään n ihminen, vaikka kaikkia tekoja ei hyväksyt ksytä

8 5. ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT Perhetukikeskuksen asiakkaina on haminalaisia lastensuojelupalvelua lua tarvitsevia lapsia, nuoria ja lapsiperheitä.. Asiakkaiden vaikeuksien taustalla on erilaisia ongelmia, jotka tuovat turvattomuutta lasten ja nuorten elämää ään n heidän n omissa kodeissaan. Asiakkaiden saaman hoidon, kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen n kannalta on tärkeää,, että he kokevat voivansa luottaa työntekij ntekijöihin, ihin, tulevat kuulluksi ja kokevat saavansa kunnioitusta ja tasapuolista kohtelua. Asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin pääp äätöksiin on ensiarvoisen tärket rkeä. Asiakassuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ovat o merkittäväss ssä asemassa eri viranomais- ja yhteistyötahot tahot kuten päihdep ihde- ja mielenterveysyksiköt t sekä perheneuvola. Yhteistyö koulujen oppilashuollon samoin kuin neuvolan ja päivp ivähoidon kanssa on lähes l päivittp ivittäistä.

9 6. HENKILÖKUNTA KUNTA Vehka-osastolla työskentelee 6 ohjaajaa. Osaston ohjaajat vastaavat myös laitoksen yövalvonnasta. Kaisla-osastolla työskentelee 4 ohjaajaa sekä perhetyössä 6 perheohjaajaa. Osa perhetyön työajasta käytetään Kaisla-osaston vanhemmuuden arviointija kuntoutustoimintaan. Henkilökuntaan kuuluvat myös emäntä ja johtaja. Ohjaajien ja perheohjaajien viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva, sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (272/2005 6). Emännän toimen kelpoisuusehtona on suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus tai suurtalouskokin/laitoskeittäjän koulutus yhdistettynä riittävään alan työkokemukseen. Johtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Oman perustyönsä lisäksi työntekijöillä on erilaisia vastuualueita ja -tehtäviä. Nämä vastuualueet sovitaan erikseen vuosittain (Talon Tavat kansio). Työntekijöiden tehtäväkuvaukset ovat myös Talon Tavat kansiossa. Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja harjoittelijoiden ohjauksesta vastaavat työntekijät nimetään tilanteen mukaan. Perehdytystä varten on laadittu erityinen Perehdytysohjelma (Talon Tavat kansio).

10 Työhyvinvointi Haminan kaupunki haluaa huolehtia työntekij ntekijöistään n ja kehittää työoloja, koska kaupungille työkykyinen ja jaksava henkilöst stö on tärket rkeä työss ssä onnistuminen edellyttää työhön n sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekij ntekijöitä kaupungin henkilöst stöhallinto on ohjeistanut mm. seuraavia asioita: hyvän n kohtelun ohjeet työpaikoille, ohjeita ja apuvälineit lineitä työyhteis yhteisön kehittämisen tueksi, puheeksiotto-ohje ohje,, päihdeasioiden p käsittelemisenk toimintaohje, työhyvinvointiohjelma hyvinvointiohjelma,, työsuojelun toimintaohje, ylipitkät t työvuorot jaksotyöss ssä edellä mainittujen lisäksi myös s muita henkilöst stöä koskevia ohjeita löytyyl osoitteesta: Tiimiarkisto ohjeet ja sääs äännöt ohjeet ja oppaat henkilöst stöhallinnon tiedotukset kaupungin henkilöst stöhallinnon järjestj rjestämien, työhyvinvointia lisää äävien tekijöiden iden lisäksi perhetukikeskuksessa työntekij ntekijöille ille on järjestetty j sääs äännöllinen työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain ammatilliseen täydennyskoulutukseent työyhteis yhteisön n ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin on mahdollista vaikuttaa eri työryhmien sekä koko talon yhteisissä henkilökuntapalavereissa kuntapalavereissa 1-22 kertaa vuodessa perhetukikeskus järjestj rjestää työajalla toiminnallisen TYHY-½päiv ivän työntekij ntekijät t voivat käyttk yttää Terveysasemalla olevan työterveyshuollon terveyshuollon palveluja

11 7. TILAT, VARUSTEET JA LAITTEET Perhetukikeskuksessa lapsille ja nuorille on omat huoneet sekä perheille perheasunnot. Huoneiden koko on mitoitettu siten, että neliömetri/asiakas vastaa kansallisia suosituksia. Asuin- samoin kuin yleisten tilojen sisustuksessa on panostettu viihtyvyyteen, kodinomaisuuteen, käytk ytännöllisyyteen ja kalusteiden kestävyyteen. Asialliset, viihtyisät t ja kodinomaiset tilat sekä rauhallinen ympärist ristö edistävät t osaltaan asiakkaiden hyvinvointia. Henkilökunnan kunnan käytk ytössä olevat laitteet kuten ATK-laitteet ja ohjelmistot ovat ajanmukaiset. Tietokoneet uusitaan sääs äännöllisesti kahden vuoden välein v kaupungin tekemän n sopimuksen mukaisesti. Tietoturvaan liittyvät t asiat on ohjeistettu ATK-hallinnon laatimassa Nettietiketissä,, joka löytyy paperiversiona Toimintaohjeet -kansiosta toimiston laatuhyllyltä sekä sähköisenä käsikirjakansiosta. Työntekij ntekijöiden iden allekirjoittamat Tietoturvasitoumukset löytyvät t Talon tavat -kansiosta. Perhetukikeskuksen tilojen piirustuksia sekä talon koneiden ja laitteiden teknisiä tietoja, käyttöohjeita ja takuutodistuksia säilytets ilytetään n johtajan huoneen arkistossa. Haminan kaupungin tietohallinnon apua on mahdollista käyttk yttää ongelmatilanteissa. Kiinteistönhuollon nhuollon sekä siihen liittyvien koneiden ja laitteiden kunnossapidosta ja huollosta vastaa kaupungin tekninen toimi ja talonmies.

12 S A H A K O S K I

13

14

15 8. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN Asiakassuunnitelma On tärkein t asiakastyötä ohjaava suunnitelma. Sen laatimisesta vastaa asiakkaan sosiaalityöntekij ntekijä.. Suunnitelma laaditaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa, johon osallistuvat sosiaalityöntekij ntekijän n lisäksi asiakas, omaohjaajat sekä muut mahdolliset yhteistyötahot. tahot. Suunnitelma tarkastetaan tietyin väliajoin, v joka sovitaan asiakaskohtaisesti. Asiakassuunnitelman pohjalta tehdää ään n yksityiskohtaisempi suunnitelma, jonka laadinnasta ja ajantasaisuudesta vastaavat omaohjaajat. Perheohjaajat laativat perhetyön suunnitelman yhdessä perheen kanssa. Osastopalaverit Osastot ja perhetyö pitävät t työryhmiens ryhmiensä omia palavereja viikon välein. v NäissN issä palavereissa käsitellk sitellään n ensisijaisesti asiakasasioita mutta myös s työryhm ryhmän n toimintaan liittyviä asioita ja sovitaan yhteisistä käytännöistä.. Näihin N palavereihin osallistuu myös johtaja. Osastoille ja perhetyölle on nimetty vastuuhenkilö 1-22 vuodeksi kerrallaan. Troikka Osastojen vastuuhenkilöt t (3) ja johtaja kokoontuvat kuukauden välein v käsittelemk sittelemään koko taloa ja henkilöst stöä koskevia asioita.

16 Perhetukikeskuksen toimintasuunnitelma Suunnitelma laaditaan vuosittain. Toimintasuunnitelman laadintaan n osallistuu koko henkilöst stö siten, että osastojen ja perhetyön n palavereissa yhdessä sovitaan tärkeimmistt rkeimmistä tavoitteista seuraavalle vuodelle. Koko laitoksen yhteisen toimintasuunnitelman laatimisesta vastaa johtaja. Sisäinen inen ja ulkoinen tiedottaminen Kaksi kertaa vuodessa pidetää ään n talokokouksia, joihin osallistuu koko henkilöst stö. Kokoukset valmistellaan vastuuhenkilöiden iden ja johtajan kesken. Talon sisäinen inen dokumentointi, raportointi ja tiedottaminen tapahtuu sähks hköisesti (työasema Sahakoski). Tietolaari -kansioon jokainen on velvollinen kirjaamaan koko laitosta ja henkilöst stöä koskevia asioita. Kansioon on kaikilla työntekij ntekijöillä luku- ja kirjoitusoikeudet. Vehka- ja Kaisla -osastoilla sekä perhetyöll llä on omat kansionsa, joista löytyvl ytyvät asiakastiedot. Kansioihin dokumentoidaan asiakkaita koskevat päivittp ivittäiset iset raportit sekä yhteenvedot. Kansioiden lukuoikeudet löytyvl ytyvät t Talon Tavat kansiosta. Kaikki paperiversiona tulevat tiedotteet ja muistiot on koottu Tiedotteet-kansioon kansioon,, joka on toimiston laatuhyllyllä ä. Talon ulkoisesta tiedottamisesta vastaa johtaja.

17 Laitoksen ja eri osastojen toiminnasta on laadittu esitteet. Esitteet ovat sähks hköisessä muodossa käsikirjak sikirja-kansiossa. kansiossa. Esitteiden keskeinen sisält ltö on myös s nähtn htävillä Sahakosken perhetukikeskuksen internet -sivuilla (www.hamina.fi( Toimintaohjeet ja toimintaa ohjaava lainsää äädäntö Arkeen ja arjen askareisiin ja rutiineihin liittyvät t ohjeet on koottu Talon Tavat kansioon. Laitoksen toiminnan ja erilaisten vaativampien tilanteiden iden hallitsemiseksi on laadittu toimintaohjeita. Toimintaohjeiden laatimisesta, ylläpidosta ja päivittp ivittämisestä vastaa johtaja. Toimintaohjeet löytyvl ytyvät t paperiversiona toimiston laatuhyllyltä ä.. Osa ohjeista on myös s sähks hköisessä muodossa käsikirjak sikirja-kansiossa. kansiossa. Toimintaohjeita käsitellk sitellään n ja tietoja päivitetp ivitetään n sekä toimintatavoista ja pelisää äännöistä sovitaan talokokouksissa ja työryhmien palavereissa. Keskeinen toimintaa ohjaava lainsää äädäntö löytyy seuraavista laeista: Lastensuojelulaki Lastensuojeluasetus Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisest misestä Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöst stön n kelpoisuusvaatimuksista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöst stön n kelpoisuusvaatimuksista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

18 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Työaikalaki Henkilötietolaki Lastensuojelulaissa mainittuja, asiakkaita koskevia rajoittamistoimenpiteit oimenpiteitä koskeva ohjeistus ja lomakkeet ovat Rajoittamispäätökset kansiossa toimiston laatuhyllyllä ä. Työntekij ntekijöiden iden allekirjoittamat Salassapitovakuutukset löytyvl ytyvät t Talon tavat kansiosta toimiston laatuhyllyltä ä. Vuosirytmi Vuosikelloon on aikataulutettu ja kirjattu keskeiset Sahakosken perhetukikeskuksen toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin in sekä toiminnan toteutuksen ydinkohdat sekä yhteiset henkilökuntapalaverit kuntapalaverit ja vastaavat tapahtumat.

19 Talokokous T l o Kehityskeskustelut tammi-maaliskuussa Käsikirjan päivitys Toimintasuunnitelmien ja kertomusten laadinta marras joulu tammi helmi Itsearviointi loka maalis Talousarvion laadinta syys huhti Vuosilomapäätökset elo touko Talokokous heinä kesä Toiminnallinen TYHY-½päivä Viikkopalaverit (1krt/vko) Kaisla ja perhetyö ASIAKASSUUNNITELMAT Kuukausipalaveri (1krt/kk) Vehka TROIKKA ja johtaja -palaverit 2-3 kk:n välein SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN VUOSIKELLO 2011 Ammatilliset täydennyskoulutukset Yhteisöpalaverit Päivittäinen kirjallinen ja suullinen raportointi Säännöllinen, jatkuva yhteistyö asiakkaiden lähi- ja viranomaisverkostojen kanssa

20 9. PALVELUT JA ASIAKASPROSESSIT Perhetukikeskuksen palvelut: 1. Pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten hoito ja kasvatus 2. Vanhemmuuden arviointi ja perhekuntoutus 3. Lasten/nuorten elämäntilanteen arviointi 4. Perhetyö 5. Jälkihuolto 6. Valvotut tapaamiset. Prosessit kuvattuina: 1. Haminan perhetyön n asiakasprosessi 2. Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakso 3. Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjakso 1. Vehkan asiakasprosessi 2. Jälkihuolto Vehkassa

21 HAMINAN PERHETYÖN ASIAKASPROSESSI ASIAKAS- PERHE PERHE- OHJAAJA SOSIAALI- TYÖN- TEKIJÄ YHTEISTYÖ- TAHOT ALKUTIETO- LOMAKE PERHETYÖN PALAVERI ASIAKAS- SUUNNI- TELMA, TAVOITTEET ASETETAAN PERHE- TYÖN ASIAKKUUS ALKAA TIETO SOSIAALI- TYÖNTEKIJÄLLE PERHE- TYÖN SUUNNI- TELMA PERHETYÖN TOTEUTTA- MINEN PERHETYÖN TOTEUTUK- SEN ARVIOINTI ASIAKAS- SUUNNI- TELMA PERHE- TYÖN JATKU- MINEN PERHETYÖ PÄÄTTYY PERHETYÖ JATKUU DOKUMENTOINTI Maaliskuu 2010

22 Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakso noin 1-9 kk Kaislassa oloa LAPSI/NUORI LAPSI/NUORI PALAA PALAA KOTIIN KOTIIN LAPSI/NUORI TULEE KAISLAAN AS 1-5 PÄIVÄN KULUESSA SELVITTELY JA ARVIOINTI AS n. 1 KK VÄLEIN SIJOITUS SIJOITUS SAHAKOSKELLE SAHAKOSKELLE PITKÄAIKAI- PITKÄAIKAI- SESTI SESTI Tutustuminen, Tutustuminen, omaohjaaja omaohjaaja paljon läsnä paljon läsnä (ja perhetyö) (ja perhetyö) Jos Jos lapsi lapsi palaa palaa kotiin, kotiin, sovitaan sovitaan perhetyön perhetyön käynneistä käynneistä ja ja mahdollisesta mahdollisesta intervallijaksosta intervallijaksosta Kaislassa Kaislassa MUU MUU VAIHTOEHTO VAIHTOEHTO Tavoitteet Tavoitteet Yhteistyö Yhteistyö Arviointimenetelmät Arviointimenetelmät Mukana Mukana perhe, perhe, omahoitaja, omahoitaja, asiantuntijatahot. asiantuntijatahot. Kartoitus Kartoitus yhteistyössä. yhteistyössä. Jos Jos päädytään päädytään muuhun muuhun sijoituspaikkaan, sijoituspaikkaan, alkaa alkaa asian asian valmistelu. valmistelu. Mahdollinen yhteistyö perhetyön kanssa

23 Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjakso HUOLI TUTUSTUMINEN PÄÄTÖS TULO Lastensuojelun Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä sosiaalityöntekijällä huoli huoli perheestä perheestä Paikkatiedustelu Paikkatiedustelu (lomake) (lomake) Perheelle Perheelle tarjotaan tarjotaan kuntoutusjaksoa kuntoutusjaksoa ja ja motivoidaan motivoidaan jaksolle jaksolle Tutustumiskäynti Tutustumiskäynti Verkostopalaveri/ Verkostopalaveri/ AS-neuvottelu AS-neuvottelu Sosiaalitt:n Sosiaalitt:n päätös päätös jaksosta jaksosta Alustavat Alustavat tavoitteet tavoitteet jaksolle jaksolle Perhe Perhe aloittaa aloittaa jakson jakson Kaislassa Kaislassa 1-2 vkoa noin 1 kk - 5 kk Kaislassa oloa yhteensä ORIENTOITU- MINEN ARVIOINTI, OHJAUS JATKOON SUUNTAU- TUMINEN JÄLKI- TYÖSKEN- TELY Tutustuminen Tutustuminen Tiedon Tiedon keruu keruu Tavoitteiden Tavoitteiden konkretisointi konkretisointi Perheen Perheen arkirytmin arkirytmin löytyminen löytyminen jaksolle jaksolle Keskustelut, Keskustelut, ohjaus, ohjaus, neuvonta: neuvonta: lasten lasten kasvatuksen, kasvatuksen, parisuhteen, terveyden parisuhteen, terveyden ym. ym. kysymykset kysymykset Kotivierailut Kotivierailut Tukiverkosto Tukiverkosto Tukipalvelut Tukipalvelut Kotiutuminen Kotiutuminen perhetyön perhetyön käynnit käynnit Vanhemman/vanhempien Vanhemman/vanhempien jatkohoitopaikka jatkohoitopaikka Lapsen/lasten Lapsen/lasten sijoitus sijoitus

24 Vehkan asiakasprosessi PAIKKA- TIEDUSTELU SOS.TYÖSTÄ AS-PALAVERI MUUTTO VEHKAAN ASUMINEN VEHKASSA AS-PALAVERI LAPSI/NUORI: LAPSI/NUORI: -KAISLASSA -KAISLASSA -MUUSSA -MUUSSA LS. LS. YKSIKÖSSÄ YKSIKÖSSÄ -KOTONA -KOTONA MUKANA: MUKANA: -HUOLTAJAT -HUOLTAJAT -ASIAKKAAN -ASIAKKAAN -SOS.TYÖN- -SOS.TYÖN- KOTIUTUMINEN KOTIUTUMINEN TEKIJÄ(T) TEKIJÄ(T) VEHKAAN VEHKAAN -VEHKAN -VEHKAN OMA- OMA- -AS:IEN -AS:IEN OHJAAJAT OHJAAJAT AJANKOHDAT AJANKOHDAT (TULEVAT) (TULEVAT) -SIJOITUKSEN -SIJOITUKSEN -KAISLAN -KAISLAN OMA- OMA- KESTON KESTON OHJAAJA(T) OHJAAJA(T) ARVIOINTI ARVIOINTI -MUUT -MUUT MAHD. MAHD. TAHOT TAHOT AIKATAULUN AIKATAULUN LAATIMINEN LAATIMINEN AS SIJOITUKSEN SIJOITUKSEN PÄÄTTÄMINEN PÄÄTTÄMINEN + JÄLKIHUOLTO: JÄLKIHUOLTO: -KOTIIN -KOTIIN -ITSEN. -ITSEN. ASU- ASU- MISEEN MISEEN SIJOITUS SIJOITUS MUUALLE: MUUALLE: -KAISLA -KAISLA -PERHE -PERHE -PERHEKOTI -PERHEKOTI -MUU -MUU LAITOS LAITOS

25 Jälkihuolto Vehkassa NUORI NUORI TÄYTTÄÄ v. v. JÄLKIHUOLLON ASIAKAS- SUUNNITELMA MUUTTO VEHKASTA JH JH AS AS PALAVERIT NUOREN TARPEEN MUKAAN -JÄLKIHUOLLON -JÄLKIHUOLLON AIKAISET AIKAISET TAPAAMISAJAT TAPAAMISAJAT -TEHTÄVÄJAKO: -TEHTÄVÄJAKO: NUORI, NUORI, PERHETYÖ, PERHETYÖ, VEHKAN VEHKAN OJAAJAT, OJAAJAT, SOS.TT, SOS.TT, TUKIPERHE TUKIPERHE YM. YM. -- AIKATAULUTUS AIKATAULUTUS MUUTOLLE MUUTOLLE -ASUNNON -ASUNNON ETSIMINEN ETSIMINEN -OMAAN -OMAAN ASUN- ASUN- TOON TOON -VANHEMPIEN -VANHEMPIEN LUOKSE LUOKSE -TUKIASUNTOON -TUKIASUNTOON -SAHAKOSKEN -SAHAKOSKEN YKSIÖÖN YKSIÖÖN VÄHINTÄÄN VÄHINTÄÄN 2 X V. V. NUORI NUORI v. v. JÄLKIHUOLTO PÄÄTTYY

26 Vehka PERUSTEHTÄVÄ Vehkan perustehtävä on Vehkassa asuvien sekä jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus yhteistyössä vanhempien ja eri yhteistyötahojen kanssa. VEHKAN TYÖTAVAT Turvallisten kasvuolosuhteiden luominen tarjoamalla aikuisen läsnäoloa, välittämistä ja rajoja. Lasta kuunnellaan ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan. Yhteistyö ja yhteydenpito vanhempien ja lähiverkoston kanssa. VEHKAN MENETELMÄT Omaohjaajien parityöskentely. Keskustelut lasten/nuorten kanssa. Asiakassuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin pyrkiminen. Säännölliset yhteisöpalaverit. Menetelmäkorttien (Pesäpuu ry.) käyttö. TYÖORIENTAATIO: Lapsilähtöinen työskentely, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. LAATULUPAUS Lupaamme tarjota lapselle ja nuorelle turvallista arkea, huolenpitoa ja välittämistä.

27 Kaisla PERUSTEHTÄVÄ Kerätä tietoa, tehdä havaintoja ja arvioida lapsen/nuoren ja perheiden elämäntilanteita lapsen hyvinvoinnin esiin nostaen. Tukea perheitä muutokseen, keskustelemalla ja eri menetelmiä käyttäen. Tehdä yhteistyötä asiakkaiden ja heidän n verkostojensa kanssa. KAISLAN TYÖTAVAT TAVAT Keskustelu, kuuntelu, havainnointi, arviointi, läsnl snäolo, ohjaus, neuvonta, tukeminen, kasvattaminen, verkostotyö,,, omaohjaajuus, parityö,, tiimityö. TYÖMENETELM MENETELMÄT Alkuhaastattelu, dokumentointi, viikko-ohjelma, ohjelma, talousseuranta, vanhemmuuden roolikartta, itsenäistyv istyvän n nuoren roolikartta, lapsen elämäntilanteen kartoitus (Pesäpuu ry), verkostokartta, sukupuu, omaohjaajakeskustelut, arjen rytminr taulukointi, videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus, tulevaisuuden uden suunnittelu, kotikäynnit. TYÖORIENTAATIO Lapsikeskeisyys, voimavarasuuntautuneisuus, ratkaisukeskeisyys. LAATULUPAUS Lupaamme kuunnella lasta ja kunnioittaa lapsen mielipidettä.. Tavoitteenamme on lapsen etu ja hyvinvointi. Teemme yhteistyötä vanhempien ja lähiverkoston l kanssa. Kehitämme jatkuvasti työtämme lapsen edun mukaisesti asiakaspalautteen pohjalta.

28 Perhetyö PERUSTEHTÄVÄ Lastensuojelun perhetyön n tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ja lapsen näkökulmann kulman esille tuominen, mikä toteutuu vanhemmuuden ja perheen tukemisena ja arvioimisena, sekä perheenjäsenten välisen v vuorovaikutuksen vahvistamisena. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheiden kodeissa, mutta myös s perhetukikeskuksella vanhemmuuden arviointijakson aikana asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden iden mukaisesti. PERHETYÖN N TYÖTAVAT TAVAT Keskustelu, kuuntelu, motivoiminen arviointi (lasten hyvinvointi,, riittävä huolenpito, vanhemmuus), neuvominen, tukeminen, ratkaisujen etsiminen yhdessä,, ohjaaminen muiden palvelujen piiriin, yhdessä tekeminen arjessa, lapsen/lasten ja vanhemman välisten v tapaamisten valvominen, parityöskentely, kotikäynnit ja tapaamiset perhetukikeskuksen tiloissa, työskentely laitoksessa (Kaislassa), moniammatillinen yhteistyö,, verkostotyö. TYÖMENETELM MENETELMÄT Kirjallinen perhetyön n suunnitelma, dokumentointi, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartta, verkostokartta, sukupuu, käsikynkkä- vanhemman ja lapsen välisen v vuorovaikutuksen tukemiseksi, lapsiläht htöisen tilannearvion menetelmät, t, toiminnalliset menetelmät, t, erilaiset lomakkeet keskustelun tueksi, videoavusteinen perheohjaus. TYÖORIENTAATIO Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote, lapsiläht htöisyys (lapsen näkökulman n kulman huomioiminen ja lapsen kanssa työskentely). LAATULUPAUS Lupaus työskennell skennellä lapsiläht htöisesti ja yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti.

29 10. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Perhetukikeskuksen toiminnan menestyksellisen kehittämisen edellytyksenä on koko henkilöst stön n osallistuminen ja sitoutuminen kehittämisty mistyöhön. Kaikessa toiminnassa pyritää ään n suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Toimintakertomus laaditaan vuosittain ja sen laadinnan pohjalla on aiemmin tehty toimintasuunnitelma. Asiakasmää ääristä,, hoitopäivist ivistä ja paikkakyselyistä pidetää ään n tilastoa. Tilastotiedot löytyvl ytyvät t sähks hköisessä muodossa Tilastot ja talous kansiosta, joka on Tietolaari-kansiossa. Toimintasuunnitelma. kertomus sekä tilastotietoa on myös paperiversiona Laatutallenteet-kansiossa kansiossa. Kerran vuodessa johto arvioi Sahakosken toiminnan toteutunutta laatual asiakaspalautteiden, itsearviointien ja muun palautetiedon avulla. Laatukatsaus liitetää ään toimintakertomukseen. Tarkastuksen tekevät t perusturvalautakunnan puheenjohtaja, sosiaalityön n pääp äällikkö ja perhetukikeskuksen johtaja. Kehityskeskustelut (ty( työntekijä/johtaja) käydk ydään n sääs äännöllisesti kerran vuodessa alkuvuodesta yhtenäisen lomakkeen mukaan. Työnohjausta on työryhmill ryhmillä on noin kerran kuukaudessa (10 krt/vuosi). Johtajalla on oma työnohjaus. Syksyllä laadittavaan seuraavaa vuotta koskevaan toimintasuunnitelmaan sisällytet llytetään n ne koulutusaiheet, jotka ovat tärkeitt rkeitä työn kehittämisen kannalta.

30 Itsearvioinnissa käytetään n Kuntaliiton ITE menetelmää.. ITE -arviointi tehdää ään vuosittain syksyllä ITE -arvioinnin tulokset käydk ydään n läpi l henkilökunnan kunnan kanssa kahden kuukauden sisäll llä arvioinnin suorittamisesta. Sovitaan tarvittavista kehittämistoimista, jotka kirjataan myös s toimintasuunnitelmaan. Arvioinnin toteuttamisesta vastaa johtaja. Vertaisarviointia muiden laitosten ja lastensuojeluyksiköiden iden kanssa toteutetaan vuosittain järjestettj rjestettävillä tutustumiskäynneill ynneillä,, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua. Vastaavasti muiden laitosten työntekij ntekijät t ovat tervetulleita tutustumaan Sahakosken toimintaan. Asiakaspalautetta kertyy koko jakson ja asiakkuuden ajan. Palaute kirjataan ja käsitellään n työryhm ryhmäpalavereissa. Perusteellisempi palautekysely tehdää ään asiakkuuden pääp äätyttyä. Asiakassuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ohjaajien tekemissä päivittäisissä asiakasraporteissa ja omaohjaajan kokoamissa yhteenvedoissa pidemmält ltä aikavälilt liltä. Asiakastyöhön n liittyvä tieto kirjataan päivittp ivittäin in sähks hköiseen muotoon H-asemalleH Sahakoski-kansioon. kansioon. Vehkalla, Kaislalla ja perhetyöll llä on kirjaamiseen omat lomakkeensa. NämäN ja muut perhetukikeskuksessa käytk ytössä olevat lomakkeet on sähköisessä muodossa käsikirjak kansiossa sekä paperiversiona kansiossa toimiston laatuhyllyllä ä.. Dokumentoitu aineisto säilytets ilytetään n sähks hköisessä muodossa vuoden ajan. Aineisto tulostetaan paperiversioksi ja sitä säilytetään n pysyvästi sti Haminan Perusturvan arkistossa.

31 TOIMINTAOHJEISTO Perhetukikeskuksen turvallisuussuunnitelma (s) sisältää toimintaohjeiston ja erilaisia turvaohjeita henkilökunnalle hätätilanteita varten. Kansio sisältää: 1.Yleisiä turvallisuuteen liittyviä ohjeita (TO 1, s). 2.Toimintaohje lapsen karkumatka ja virka-apupyyntölomake (TO 2, s) 3.Sosiaalityössä työskentelevien yhteystiedot; myös kotiosoitteet ja kotipuhelimet (TO 3, s) 4.Yhteistyötiedote kiireellisiä tilanteita varten, terveyskeskus (TO 4, s) 5.Yhteistyötiedote kiireellisiä tilanteita varten, poliisi (TO 5, s) 6.Toimintaohje, jos lapsi ilman huoltoa tai vaarassa (TO 6, s) 7.Toimintaohje, jos lasta ei haeta päivähoidosta 8.Toimintaohje perheohjaajille kun lapsi ilman huoltoa tai vaarassa (TO 8,s) 9.Toimintaohje fyysisen väkivallan uhatessa, liitteenä myös turvapalvelussopimus (TO 9, s) 10.Yksintyöskentelyn turvaohjeet (TO 10) 11.Turvaohjeet kotikäyntiä varten (TO 11) 12.Toimintaohje pommiuhkaustilanteessa (TO 12) 13.Ohje onnettomuuden jälkipuintipalaverin järjestämiseksi (TO 13) 14.Perhetukikeskuksen palo-, pelastus- ja evakuointisuunnitelma (TO 14, s) 15.Elintarvikehuollon omavalvontaohjelma (TO 15, s) 16.Oman auton käyttöä koskevat ohjeet (TO 16, s) 17.Lomake, huoltajien suostumus kuljetuksiin 18.Toimintaohje yöhoitajan sairastuessa (TO 18, s) TO= toimintaohje s= tallennettu myös sähköisessä muodossa

32 11. NÄYTÖT TULOKSISTA Laatutallenteet-kansioon on koottu ITE-arvioinnit ja asiakaspalautteiden tulokset Haminan kaupungin työilmapiiritutkimus perhetukikeskuksen asiakastilastot talokokousten pöytäkirjat Sahakoski- hankkeen loppuraportti Työajan seuranta ja palvelujen tuotteistaminen -opinnäytetyö toimintakertomus ja toimintasuunnitelma yms.

33 SITOUTUMINEN Sitoudumme ja pyrimme noudattamaan Sahakosken perhetukikeskuksen käsikirjassa mainittuja asioita. Sitoutumisen allekirjoittavat vakituinen henkil kilökunta kunta sekä määräaikaiset työntekij ntekijät. t. Sahakoskella

34 KÄSIKIRJAN TARKISTAMINEN Käsikirjan tarkistus ja tehdyt korjaukset: Pvm Sivu Korjaus: Muutettu Perhetyöntekij ntekijänimikkeet nimikkeet perheohjaajiksi Pvm poistettu sosiaaliohjaajaa koskevat tiedot

SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI

SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SAHAKOSKI HANKE Perhetukitoiminnan kehittäminen Haminassa SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI Hankkeen toiminta ja tuotokset ajalla 13.8.2007-30.9.2008 Projektityöntekijä Päivi Kaski Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy

Länsi-Suomen läänin. Lehmusrinne 6, 13100 HÄMEENLINNA www.mansikkapuisto.fi - PERHEIDEN TASAPAINOISEEN TULEVAISUUTEEN - LapsiperhePalvelu Stark Oy Länsi-Suomen läänin www.ctmoy.fi 1 Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula porukat.fi SISÄLLÄ Lastensuojelun Keskusliitto Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke

Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006 Prosessien mallinnus Kainuun sosiaalihuollossa 2005-2006. Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen Kainuussa -hanke Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja järjestelmän kehittämistarpeet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 29/2014 Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot