SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA

2 SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJAK (Hyväksytty ) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA osoittaa, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan ja mihin henkilökunta sekä johto työssään sitoutuu. Käsikirja varmistaa osaltaan, että kukin Sahakoskella työskentelevä tietää toiminnan perusperiaatteet ja toimintatavat. Käsikirjasta voi tarkistaa, mitä on sovittu. Sitä voi käyttää apuna myös perehdytyksessä. Käsikirja toimii arvioinnin pohjana onko Sahakosken laatu toteutunut sellaisena, kun on sovittu ja kirjattu. Käsikirja on myös Sahakosken asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytettävissä. Käsikirja on luettavissa Sahakosken perhetukikeskuksen internetsivuilla. Käsikirja on syntynyt monivuotisen laatutyön tuloksena. Se päivitetään kerran vuodessa. Sahakosken johto vastaa päivitystyöstä. Virallinen ja kulloinkin voimassaoleva käsikirja sekä tarpeelliset liitteet ovat sähköisessä muodossa (H-asema/Sahakoski/Tietolaari//Käsikirja). Käsikirja ja siihen liittyvät kansiot (5) ovat myös paperiversiona toimiston laatuhyllyllä sekä 3 kansiota johtajan huoneen arkistossa.

3 SAHAKOSKEN KÄSIKIRJAK 1. Toimintaympärist ristö 2. Toiminnan perusta 3. Toiminta-ajatus ajatus ja eri yksiköiden iden tehtävä 4. Sahakosken arvot 5. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit 6. Henkilökunta kunta 7. Tilat, varusteet ja laitteet 8. Toiminnan suunnittelu ja johtaminen 9. Palvelut ja asiakasprosessit 10. Toiminnan arviointi ja kehittäminen 11. Näytöt t tuloksista

4 1.TOIMINTAYMP TOIMINTAYMPÄRISTÖ Sahakosken perhetukikeskus Haminassa jatkaa vuonna 1918 perustetun un Vehkalahden lastenkodin pitkäaikaisia lastensuojelutyön n perinteitä.. Laitos sijaitsee maaseudulla, 200 asukkaan Myllykyläss ssä,, vieressä kohisevan Sahakosken äärell rellä.. Matkaa kaupungin keskustaan on 8 kilometriä.. Nykyisellä paikallaan laitos on toiminut vuodesta 1957 lähtien. l Laitoksen nimi muuttui perhetukikeskukseksi vuonna Peruskorjatut rjatut ja uudet tilat otettiin käyttk yttöön n vuonna Perhetukikeskus on sosiaalityön n alainen tulosyksikkö,, joka toiminnallaan tukee sosiaalityön n ja erityisesti kaupungin lastensuojelun tavoitteita. Sahakosken Vehka-osastolla on 6 asiakaspaikkaa pitkäaikaisesti sijoitetuille lapsille ja nuorille. Kaisla-osastolla on 4 asiakaspaikkaa lapsille ja nuorille sekä 2 perheasuntoa. Kaisla-osastolla tehdää ään n lapsen/nuoren elämäntilanteen arviointia sekä vanhemmuuden arviointia ja perhekuntoutusta. Haminan perhetyön toimitilat ovat myös s Sahakoskella. Sahakoskella työskentelee vakituisesti 10 ohjaajaa, 6 perhetyöntekij ntekijää,, emänt ntä ja johtaja.

5 2. SAHAKOSKEN TOIMINNAN PERUSTA Perhetukikeskus on osa Haminan kaupungin lastensuojelua, jonka tarkoituksena on vaikuttaa lasten kasvuoloihin ja tukea lasten huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Tavoitteena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus saada osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Palvelut järjestetään perheiden tarpeiden mukaan. Perheiden kykyä riittävään vanhemmuuteen tuetaan pääosin avohuollollisin keinoin. Jos lapsen tai nuoren tilanne vakavasti vaarantuu, on omassa kaupungissa, Sahakosken perhetukikeskuksessa, mahdollisuus lyhyt- tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Kaisla-osaston palveluja voidaan myydä myös muille kunnille.

6 3. SAHAKOSKEN TOIMINTA-AJATUS AJATUS Perhetukikeskuksen toimintamuotoja ovat pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, vanhemmuuden arviointi, perhekuntoutus, nuorten elämäntilanteen kartoitus sekä lastensuojelun perhetyö. Perhetukikeskuksen tuottamiin palveluihin kuuluvat myös jälkihuolto sekä valvottujen tapaamisten järjestäminen. Perhetukikeskuksen toiminnan kehittämisessä pidetään tärkeänä edellä mainittujen palvelujen tarjoamista omalla paikkakunnalla. Laitos- ja avotyöntekijöiden työskentelyn tiivistäminen ja joustavuus on keskeinen periaate. Kaikessa toiminnassa korostuu suunnitelmallisuus ja yhteistyö asiakkaiden verkostojen kanssa. Palvelujen tuottamisessa ja työssä onnistumisessa edesauttaa työhönsä sitoutunut ja ammattitaitonsa kehittämiseen motivoitunut henkilöstö. Työskentelyä ohjaavat yhteisesti sovitut arvot, jotka ovat: lapsilähtöisyys, luottamuksellisuus ja kunnioitus.

7 4. SAHAKOSKEN ARVOT Lapsiläht htöisyys - lapsen tarpeiden nostaminen ensisijaiseksi, lapselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa ikätasonsa mukaisesti itseää ään n koskeviin pääp äätöksiin - yksilöllisen llisen kehityksen tukeminen Luottamuksellisuus - avoin ja rehellinen työskentely asiakasta kuunnellen - puhutaan asioista vain asianosaisten kesken - pidetää ään n sovituista asioista kiinni - molemminpuolinen sitoutuminen kohti tavoitetta Kunnioitus - tasavertainen, aito kohtaaminen - hienovarainen ja oikeudenmukainen suhtautuminen asiakkaan asioihin in - hyväksyt ksytään n ihminen, vaikka kaikkia tekoja ei hyväksyt ksytä

8 5. ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT Perhetukikeskuksen asiakkaina on haminalaisia lastensuojelupalvelua lua tarvitsevia lapsia, nuoria ja lapsiperheitä.. Asiakkaiden vaikeuksien taustalla on erilaisia ongelmia, jotka tuovat turvattomuutta lasten ja nuorten elämää ään n heidän n omissa kodeissaan. Asiakkaiden saaman hoidon, kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen n kannalta on tärkeää,, että he kokevat voivansa luottaa työntekij ntekijöihin, ihin, tulevat kuulluksi ja kokevat saavansa kunnioitusta ja tasapuolista kohtelua. Asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin pääp äätöksiin on ensiarvoisen tärket rkeä. Asiakassuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ovat o merkittäväss ssä asemassa eri viranomais- ja yhteistyötahot tahot kuten päihdep ihde- ja mielenterveysyksiköt t sekä perheneuvola. Yhteistyö koulujen oppilashuollon samoin kuin neuvolan ja päivp ivähoidon kanssa on lähes l päivittp ivittäistä.

9 6. HENKILÖKUNTA KUNTA Vehka-osastolla työskentelee 6 ohjaajaa. Osaston ohjaajat vastaavat myös laitoksen yövalvonnasta. Kaisla-osastolla työskentelee 4 ohjaajaa sekä perhetyössä 6 perheohjaajaa. Osa perhetyön työajasta käytetään Kaisla-osaston vanhemmuuden arviointija kuntoutustoimintaan. Henkilökuntaan kuuluvat myös emäntä ja johtaja. Ohjaajien ja perheohjaajien viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva, sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (272/2005 6). Emännän toimen kelpoisuusehtona on suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus tai suurtalouskokin/laitoskeittäjän koulutus yhdistettynä riittävään alan työkokemukseen. Johtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Oman perustyönsä lisäksi työntekijöillä on erilaisia vastuualueita ja -tehtäviä. Nämä vastuualueet sovitaan erikseen vuosittain (Talon Tavat kansio). Työntekijöiden tehtäväkuvaukset ovat myös Talon Tavat kansiossa. Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja harjoittelijoiden ohjauksesta vastaavat työntekijät nimetään tilanteen mukaan. Perehdytystä varten on laadittu erityinen Perehdytysohjelma (Talon Tavat kansio).

10 Työhyvinvointi Haminan kaupunki haluaa huolehtia työntekij ntekijöistään n ja kehittää työoloja, koska kaupungille työkykyinen ja jaksava henkilöst stö on tärket rkeä työss ssä onnistuminen edellyttää työhön n sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekij ntekijöitä kaupungin henkilöst stöhallinto on ohjeistanut mm. seuraavia asioita: hyvän n kohtelun ohjeet työpaikoille, ohjeita ja apuvälineit lineitä työyhteis yhteisön kehittämisen tueksi, puheeksiotto-ohje ohje,, päihdeasioiden p käsittelemisenk toimintaohje, työhyvinvointiohjelma hyvinvointiohjelma,, työsuojelun toimintaohje, ylipitkät t työvuorot jaksotyöss ssä edellä mainittujen lisäksi myös s muita henkilöst stöä koskevia ohjeita löytyyl osoitteesta: Tiimiarkisto ohjeet ja sääs äännöt ohjeet ja oppaat henkilöst stöhallinnon tiedotukset kaupungin henkilöst stöhallinnon järjestj rjestämien, työhyvinvointia lisää äävien tekijöiden iden lisäksi perhetukikeskuksessa työntekij ntekijöille ille on järjestetty j sääs äännöllinen työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain ammatilliseen täydennyskoulutukseent työyhteis yhteisön n ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin on mahdollista vaikuttaa eri työryhmien sekä koko talon yhteisissä henkilökuntapalavereissa kuntapalavereissa 1-22 kertaa vuodessa perhetukikeskus järjestj rjestää työajalla toiminnallisen TYHY-½päiv ivän työntekij ntekijät t voivat käyttk yttää Terveysasemalla olevan työterveyshuollon terveyshuollon palveluja

11 7. TILAT, VARUSTEET JA LAITTEET Perhetukikeskuksessa lapsille ja nuorille on omat huoneet sekä perheille perheasunnot. Huoneiden koko on mitoitettu siten, että neliömetri/asiakas vastaa kansallisia suosituksia. Asuin- samoin kuin yleisten tilojen sisustuksessa on panostettu viihtyvyyteen, kodinomaisuuteen, käytk ytännöllisyyteen ja kalusteiden kestävyyteen. Asialliset, viihtyisät t ja kodinomaiset tilat sekä rauhallinen ympärist ristö edistävät t osaltaan asiakkaiden hyvinvointia. Henkilökunnan kunnan käytk ytössä olevat laitteet kuten ATK-laitteet ja ohjelmistot ovat ajanmukaiset. Tietokoneet uusitaan sääs äännöllisesti kahden vuoden välein v kaupungin tekemän n sopimuksen mukaisesti. Tietoturvaan liittyvät t asiat on ohjeistettu ATK-hallinnon laatimassa Nettietiketissä,, joka löytyy paperiversiona Toimintaohjeet -kansiosta toimiston laatuhyllyltä sekä sähköisenä käsikirjakansiosta. Työntekij ntekijöiden iden allekirjoittamat Tietoturvasitoumukset löytyvät t Talon tavat -kansiosta. Perhetukikeskuksen tilojen piirustuksia sekä talon koneiden ja laitteiden teknisiä tietoja, käyttöohjeita ja takuutodistuksia säilytets ilytetään n johtajan huoneen arkistossa. Haminan kaupungin tietohallinnon apua on mahdollista käyttk yttää ongelmatilanteissa. Kiinteistönhuollon nhuollon sekä siihen liittyvien koneiden ja laitteiden kunnossapidosta ja huollosta vastaa kaupungin tekninen toimi ja talonmies.

12 S A H A K O S K I

13

14

15 8. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN Asiakassuunnitelma On tärkein t asiakastyötä ohjaava suunnitelma. Sen laatimisesta vastaa asiakkaan sosiaalityöntekij ntekijä.. Suunnitelma laaditaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa, johon osallistuvat sosiaalityöntekij ntekijän n lisäksi asiakas, omaohjaajat sekä muut mahdolliset yhteistyötahot. tahot. Suunnitelma tarkastetaan tietyin väliajoin, v joka sovitaan asiakaskohtaisesti. Asiakassuunnitelman pohjalta tehdää ään n yksityiskohtaisempi suunnitelma, jonka laadinnasta ja ajantasaisuudesta vastaavat omaohjaajat. Perheohjaajat laativat perhetyön suunnitelman yhdessä perheen kanssa. Osastopalaverit Osastot ja perhetyö pitävät t työryhmiens ryhmiensä omia palavereja viikon välein. v NäissN issä palavereissa käsitellk sitellään n ensisijaisesti asiakasasioita mutta myös s työryhm ryhmän n toimintaan liittyviä asioita ja sovitaan yhteisistä käytännöistä.. Näihin N palavereihin osallistuu myös johtaja. Osastoille ja perhetyölle on nimetty vastuuhenkilö 1-22 vuodeksi kerrallaan. Troikka Osastojen vastuuhenkilöt t (3) ja johtaja kokoontuvat kuukauden välein v käsittelemk sittelemään koko taloa ja henkilöst stöä koskevia asioita.

16 Perhetukikeskuksen toimintasuunnitelma Suunnitelma laaditaan vuosittain. Toimintasuunnitelman laadintaan n osallistuu koko henkilöst stö siten, että osastojen ja perhetyön n palavereissa yhdessä sovitaan tärkeimmistt rkeimmistä tavoitteista seuraavalle vuodelle. Koko laitoksen yhteisen toimintasuunnitelman laatimisesta vastaa johtaja. Sisäinen inen ja ulkoinen tiedottaminen Kaksi kertaa vuodessa pidetää ään n talokokouksia, joihin osallistuu koko henkilöst stö. Kokoukset valmistellaan vastuuhenkilöiden iden ja johtajan kesken. Talon sisäinen inen dokumentointi, raportointi ja tiedottaminen tapahtuu sähks hköisesti (työasema Sahakoski). Tietolaari -kansioon jokainen on velvollinen kirjaamaan koko laitosta ja henkilöst stöä koskevia asioita. Kansioon on kaikilla työntekij ntekijöillä luku- ja kirjoitusoikeudet. Vehka- ja Kaisla -osastoilla sekä perhetyöll llä on omat kansionsa, joista löytyvl ytyvät asiakastiedot. Kansioihin dokumentoidaan asiakkaita koskevat päivittp ivittäiset iset raportit sekä yhteenvedot. Kansioiden lukuoikeudet löytyvl ytyvät t Talon Tavat kansiosta. Kaikki paperiversiona tulevat tiedotteet ja muistiot on koottu Tiedotteet-kansioon kansioon,, joka on toimiston laatuhyllyllä ä. Talon ulkoisesta tiedottamisesta vastaa johtaja.

17 Laitoksen ja eri osastojen toiminnasta on laadittu esitteet. Esitteet ovat sähks hköisessä muodossa käsikirjak sikirja-kansiossa. kansiossa. Esitteiden keskeinen sisält ltö on myös s nähtn htävillä Sahakosken perhetukikeskuksen internet -sivuilla (www.hamina.fi( Toimintaohjeet ja toimintaa ohjaava lainsää äädäntö Arkeen ja arjen askareisiin ja rutiineihin liittyvät t ohjeet on koottu Talon Tavat kansioon. Laitoksen toiminnan ja erilaisten vaativampien tilanteiden iden hallitsemiseksi on laadittu toimintaohjeita. Toimintaohjeiden laatimisesta, ylläpidosta ja päivittp ivittämisestä vastaa johtaja. Toimintaohjeet löytyvl ytyvät t paperiversiona toimiston laatuhyllyltä ä.. Osa ohjeista on myös s sähks hköisessä muodossa käsikirjak sikirja-kansiossa. kansiossa. Toimintaohjeita käsitellk sitellään n ja tietoja päivitetp ivitetään n sekä toimintatavoista ja pelisää äännöistä sovitaan talokokouksissa ja työryhmien palavereissa. Keskeinen toimintaa ohjaava lainsää äädäntö löytyy seuraavista laeista: Lastensuojelulaki Lastensuojeluasetus Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisest misestä Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöst stön n kelpoisuusvaatimuksista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöst stön n kelpoisuusvaatimuksista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

18 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Työaikalaki Henkilötietolaki Lastensuojelulaissa mainittuja, asiakkaita koskevia rajoittamistoimenpiteit oimenpiteitä koskeva ohjeistus ja lomakkeet ovat Rajoittamispäätökset kansiossa toimiston laatuhyllyllä ä. Työntekij ntekijöiden iden allekirjoittamat Salassapitovakuutukset löytyvl ytyvät t Talon tavat kansiosta toimiston laatuhyllyltä ä. Vuosirytmi Vuosikelloon on aikataulutettu ja kirjattu keskeiset Sahakosken perhetukikeskuksen toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin in sekä toiminnan toteutuksen ydinkohdat sekä yhteiset henkilökuntapalaverit kuntapalaverit ja vastaavat tapahtumat.

19 Talokokous T l o Kehityskeskustelut tammi-maaliskuussa Käsikirjan päivitys Toimintasuunnitelmien ja kertomusten laadinta marras joulu tammi helmi Itsearviointi loka maalis Talousarvion laadinta syys huhti Vuosilomapäätökset elo touko Talokokous heinä kesä Toiminnallinen TYHY-½päivä Viikkopalaverit (1krt/vko) Kaisla ja perhetyö ASIAKASSUUNNITELMAT Kuukausipalaveri (1krt/kk) Vehka TROIKKA ja johtaja -palaverit 2-3 kk:n välein SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN VUOSIKELLO 2011 Ammatilliset täydennyskoulutukset Yhteisöpalaverit Päivittäinen kirjallinen ja suullinen raportointi Säännöllinen, jatkuva yhteistyö asiakkaiden lähi- ja viranomaisverkostojen kanssa

20 9. PALVELUT JA ASIAKASPROSESSIT Perhetukikeskuksen palvelut: 1. Pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten hoito ja kasvatus 2. Vanhemmuuden arviointi ja perhekuntoutus 3. Lasten/nuorten elämäntilanteen arviointi 4. Perhetyö 5. Jälkihuolto 6. Valvotut tapaamiset. Prosessit kuvattuina: 1. Haminan perhetyön n asiakasprosessi 2. Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakso 3. Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjakso 1. Vehkan asiakasprosessi 2. Jälkihuolto Vehkassa

21 HAMINAN PERHETYÖN ASIAKASPROSESSI ASIAKAS- PERHE PERHE- OHJAAJA SOSIAALI- TYÖN- TEKIJÄ YHTEISTYÖ- TAHOT ALKUTIETO- LOMAKE PERHETYÖN PALAVERI ASIAKAS- SUUNNI- TELMA, TAVOITTEET ASETETAAN PERHE- TYÖN ASIAKKUUS ALKAA TIETO SOSIAALI- TYÖNTEKIJÄLLE PERHE- TYÖN SUUNNI- TELMA PERHETYÖN TOTEUTTA- MINEN PERHETYÖN TOTEUTUK- SEN ARVIOINTI ASIAKAS- SUUNNI- TELMA PERHE- TYÖN JATKU- MINEN PERHETYÖ PÄÄTTYY PERHETYÖ JATKUU DOKUMENTOINTI Maaliskuu 2010

22 Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakso noin 1-9 kk Kaislassa oloa LAPSI/NUORI LAPSI/NUORI PALAA PALAA KOTIIN KOTIIN LAPSI/NUORI TULEE KAISLAAN AS 1-5 PÄIVÄN KULUESSA SELVITTELY JA ARVIOINTI AS n. 1 KK VÄLEIN SIJOITUS SIJOITUS SAHAKOSKELLE SAHAKOSKELLE PITKÄAIKAI- PITKÄAIKAI- SESTI SESTI Tutustuminen, Tutustuminen, omaohjaaja omaohjaaja paljon läsnä paljon läsnä (ja perhetyö) (ja perhetyö) Jos Jos lapsi lapsi palaa palaa kotiin, kotiin, sovitaan sovitaan perhetyön perhetyön käynneistä käynneistä ja ja mahdollisesta mahdollisesta intervallijaksosta intervallijaksosta Kaislassa Kaislassa MUU MUU VAIHTOEHTO VAIHTOEHTO Tavoitteet Tavoitteet Yhteistyö Yhteistyö Arviointimenetelmät Arviointimenetelmät Mukana Mukana perhe, perhe, omahoitaja, omahoitaja, asiantuntijatahot. asiantuntijatahot. Kartoitus Kartoitus yhteistyössä. yhteistyössä. Jos Jos päädytään päädytään muuhun muuhun sijoituspaikkaan, sijoituspaikkaan, alkaa alkaa asian asian valmistelu. valmistelu. Mahdollinen yhteistyö perhetyön kanssa

23 Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjakso HUOLI TUTUSTUMINEN PÄÄTÖS TULO Lastensuojelun Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä sosiaalityöntekijällä huoli huoli perheestä perheestä Paikkatiedustelu Paikkatiedustelu (lomake) (lomake) Perheelle Perheelle tarjotaan tarjotaan kuntoutusjaksoa kuntoutusjaksoa ja ja motivoidaan motivoidaan jaksolle jaksolle Tutustumiskäynti Tutustumiskäynti Verkostopalaveri/ Verkostopalaveri/ AS-neuvottelu AS-neuvottelu Sosiaalitt:n Sosiaalitt:n päätös päätös jaksosta jaksosta Alustavat Alustavat tavoitteet tavoitteet jaksolle jaksolle Perhe Perhe aloittaa aloittaa jakson jakson Kaislassa Kaislassa 1-2 vkoa noin 1 kk - 5 kk Kaislassa oloa yhteensä ORIENTOITU- MINEN ARVIOINTI, OHJAUS JATKOON SUUNTAU- TUMINEN JÄLKI- TYÖSKEN- TELY Tutustuminen Tutustuminen Tiedon Tiedon keruu keruu Tavoitteiden Tavoitteiden konkretisointi konkretisointi Perheen Perheen arkirytmin arkirytmin löytyminen löytyminen jaksolle jaksolle Keskustelut, Keskustelut, ohjaus, ohjaus, neuvonta: neuvonta: lasten lasten kasvatuksen, kasvatuksen, parisuhteen, terveyden parisuhteen, terveyden ym. ym. kysymykset kysymykset Kotivierailut Kotivierailut Tukiverkosto Tukiverkosto Tukipalvelut Tukipalvelut Kotiutuminen Kotiutuminen perhetyön perhetyön käynnit käynnit Vanhemman/vanhempien Vanhemman/vanhempien jatkohoitopaikka jatkohoitopaikka Lapsen/lasten Lapsen/lasten sijoitus sijoitus

24 Vehkan asiakasprosessi PAIKKA- TIEDUSTELU SOS.TYÖSTÄ AS-PALAVERI MUUTTO VEHKAAN ASUMINEN VEHKASSA AS-PALAVERI LAPSI/NUORI: LAPSI/NUORI: -KAISLASSA -KAISLASSA -MUUSSA -MUUSSA LS. LS. YKSIKÖSSÄ YKSIKÖSSÄ -KOTONA -KOTONA MUKANA: MUKANA: -HUOLTAJAT -HUOLTAJAT -ASIAKKAAN -ASIAKKAAN -SOS.TYÖN- -SOS.TYÖN- KOTIUTUMINEN KOTIUTUMINEN TEKIJÄ(T) TEKIJÄ(T) VEHKAAN VEHKAAN -VEHKAN -VEHKAN OMA- OMA- -AS:IEN -AS:IEN OHJAAJAT OHJAAJAT AJANKOHDAT AJANKOHDAT (TULEVAT) (TULEVAT) -SIJOITUKSEN -SIJOITUKSEN -KAISLAN -KAISLAN OMA- OMA- KESTON KESTON OHJAAJA(T) OHJAAJA(T) ARVIOINTI ARVIOINTI -MUUT -MUUT MAHD. MAHD. TAHOT TAHOT AIKATAULUN AIKATAULUN LAATIMINEN LAATIMINEN AS SIJOITUKSEN SIJOITUKSEN PÄÄTTÄMINEN PÄÄTTÄMINEN + JÄLKIHUOLTO: JÄLKIHUOLTO: -KOTIIN -KOTIIN -ITSEN. -ITSEN. ASU- ASU- MISEEN MISEEN SIJOITUS SIJOITUS MUUALLE: MUUALLE: -KAISLA -KAISLA -PERHE -PERHE -PERHEKOTI -PERHEKOTI -MUU -MUU LAITOS LAITOS

25 Jälkihuolto Vehkassa NUORI NUORI TÄYTTÄÄ v. v. JÄLKIHUOLLON ASIAKAS- SUUNNITELMA MUUTTO VEHKASTA JH JH AS AS PALAVERIT NUOREN TARPEEN MUKAAN -JÄLKIHUOLLON -JÄLKIHUOLLON AIKAISET AIKAISET TAPAAMISAJAT TAPAAMISAJAT -TEHTÄVÄJAKO: -TEHTÄVÄJAKO: NUORI, NUORI, PERHETYÖ, PERHETYÖ, VEHKAN VEHKAN OJAAJAT, OJAAJAT, SOS.TT, SOS.TT, TUKIPERHE TUKIPERHE YM. YM. -- AIKATAULUTUS AIKATAULUTUS MUUTOLLE MUUTOLLE -ASUNNON -ASUNNON ETSIMINEN ETSIMINEN -OMAAN -OMAAN ASUN- ASUN- TOON TOON -VANHEMPIEN -VANHEMPIEN LUOKSE LUOKSE -TUKIASUNTOON -TUKIASUNTOON -SAHAKOSKEN -SAHAKOSKEN YKSIÖÖN YKSIÖÖN VÄHINTÄÄN VÄHINTÄÄN 2 X V. V. NUORI NUORI v. v. JÄLKIHUOLTO PÄÄTTYY

26 Vehka PERUSTEHTÄVÄ Vehkan perustehtävä on Vehkassa asuvien sekä jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus yhteistyössä vanhempien ja eri yhteistyötahojen kanssa. VEHKAN TYÖTAVAT Turvallisten kasvuolosuhteiden luominen tarjoamalla aikuisen läsnäoloa, välittämistä ja rajoja. Lasta kuunnellaan ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan. Yhteistyö ja yhteydenpito vanhempien ja lähiverkoston kanssa. VEHKAN MENETELMÄT Omaohjaajien parityöskentely. Keskustelut lasten/nuorten kanssa. Asiakassuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin pyrkiminen. Säännölliset yhteisöpalaverit. Menetelmäkorttien (Pesäpuu ry.) käyttö. TYÖORIENTAATIO: Lapsilähtöinen työskentely, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. LAATULUPAUS Lupaamme tarjota lapselle ja nuorelle turvallista arkea, huolenpitoa ja välittämistä.

27 Kaisla PERUSTEHTÄVÄ Kerätä tietoa, tehdä havaintoja ja arvioida lapsen/nuoren ja perheiden elämäntilanteita lapsen hyvinvoinnin esiin nostaen. Tukea perheitä muutokseen, keskustelemalla ja eri menetelmiä käyttäen. Tehdä yhteistyötä asiakkaiden ja heidän n verkostojensa kanssa. KAISLAN TYÖTAVAT TAVAT Keskustelu, kuuntelu, havainnointi, arviointi, läsnl snäolo, ohjaus, neuvonta, tukeminen, kasvattaminen, verkostotyö,,, omaohjaajuus, parityö,, tiimityö. TYÖMENETELM MENETELMÄT Alkuhaastattelu, dokumentointi, viikko-ohjelma, ohjelma, talousseuranta, vanhemmuuden roolikartta, itsenäistyv istyvän n nuoren roolikartta, lapsen elämäntilanteen kartoitus (Pesäpuu ry), verkostokartta, sukupuu, omaohjaajakeskustelut, arjen rytminr taulukointi, videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus, tulevaisuuden uden suunnittelu, kotikäynnit. TYÖORIENTAATIO Lapsikeskeisyys, voimavarasuuntautuneisuus, ratkaisukeskeisyys. LAATULUPAUS Lupaamme kuunnella lasta ja kunnioittaa lapsen mielipidettä.. Tavoitteenamme on lapsen etu ja hyvinvointi. Teemme yhteistyötä vanhempien ja lähiverkoston l kanssa. Kehitämme jatkuvasti työtämme lapsen edun mukaisesti asiakaspalautteen pohjalta.

28 Perhetyö PERUSTEHTÄVÄ Lastensuojelun perhetyön n tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ja lapsen näkökulmann kulman esille tuominen, mikä toteutuu vanhemmuuden ja perheen tukemisena ja arvioimisena, sekä perheenjäsenten välisen v vuorovaikutuksen vahvistamisena. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheiden kodeissa, mutta myös s perhetukikeskuksella vanhemmuuden arviointijakson aikana asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden iden mukaisesti. PERHETYÖN N TYÖTAVAT TAVAT Keskustelu, kuuntelu, motivoiminen arviointi (lasten hyvinvointi,, riittävä huolenpito, vanhemmuus), neuvominen, tukeminen, ratkaisujen etsiminen yhdessä,, ohjaaminen muiden palvelujen piiriin, yhdessä tekeminen arjessa, lapsen/lasten ja vanhemman välisten v tapaamisten valvominen, parityöskentely, kotikäynnit ja tapaamiset perhetukikeskuksen tiloissa, työskentely laitoksessa (Kaislassa), moniammatillinen yhteistyö,, verkostotyö. TYÖMENETELM MENETELMÄT Kirjallinen perhetyön n suunnitelma, dokumentointi, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartta, verkostokartta, sukupuu, käsikynkkä- vanhemman ja lapsen välisen v vuorovaikutuksen tukemiseksi, lapsiläht htöisen tilannearvion menetelmät, t, toiminnalliset menetelmät, t, erilaiset lomakkeet keskustelun tueksi, videoavusteinen perheohjaus. TYÖORIENTAATIO Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote, lapsiläht htöisyys (lapsen näkökulman n kulman huomioiminen ja lapsen kanssa työskentely). LAATULUPAUS Lupaus työskennell skennellä lapsiläht htöisesti ja yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti.

29 10. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Perhetukikeskuksen toiminnan menestyksellisen kehittämisen edellytyksenä on koko henkilöst stön n osallistuminen ja sitoutuminen kehittämisty mistyöhön. Kaikessa toiminnassa pyritää ään n suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Toimintakertomus laaditaan vuosittain ja sen laadinnan pohjalla on aiemmin tehty toimintasuunnitelma. Asiakasmää ääristä,, hoitopäivist ivistä ja paikkakyselyistä pidetää ään n tilastoa. Tilastotiedot löytyvl ytyvät t sähks hköisessä muodossa Tilastot ja talous kansiosta, joka on Tietolaari-kansiossa. Toimintasuunnitelma. kertomus sekä tilastotietoa on myös paperiversiona Laatutallenteet-kansiossa kansiossa. Kerran vuodessa johto arvioi Sahakosken toiminnan toteutunutta laatual asiakaspalautteiden, itsearviointien ja muun palautetiedon avulla. Laatukatsaus liitetää ään toimintakertomukseen. Tarkastuksen tekevät t perusturvalautakunnan puheenjohtaja, sosiaalityön n pääp äällikkö ja perhetukikeskuksen johtaja. Kehityskeskustelut (ty( työntekijä/johtaja) käydk ydään n sääs äännöllisesti kerran vuodessa alkuvuodesta yhtenäisen lomakkeen mukaan. Työnohjausta on työryhmill ryhmillä on noin kerran kuukaudessa (10 krt/vuosi). Johtajalla on oma työnohjaus. Syksyllä laadittavaan seuraavaa vuotta koskevaan toimintasuunnitelmaan sisällytet llytetään n ne koulutusaiheet, jotka ovat tärkeitt rkeitä työn kehittämisen kannalta.

30 Itsearvioinnissa käytetään n Kuntaliiton ITE menetelmää.. ITE -arviointi tehdää ään vuosittain syksyllä ITE -arvioinnin tulokset käydk ydään n läpi l henkilökunnan kunnan kanssa kahden kuukauden sisäll llä arvioinnin suorittamisesta. Sovitaan tarvittavista kehittämistoimista, jotka kirjataan myös s toimintasuunnitelmaan. Arvioinnin toteuttamisesta vastaa johtaja. Vertaisarviointia muiden laitosten ja lastensuojeluyksiköiden iden kanssa toteutetaan vuosittain järjestettj rjestettävillä tutustumiskäynneill ynneillä,, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua. Vastaavasti muiden laitosten työntekij ntekijät t ovat tervetulleita tutustumaan Sahakosken toimintaan. Asiakaspalautetta kertyy koko jakson ja asiakkuuden ajan. Palaute kirjataan ja käsitellään n työryhm ryhmäpalavereissa. Perusteellisempi palautekysely tehdää ään asiakkuuden pääp äätyttyä. Asiakassuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ohjaajien tekemissä päivittäisissä asiakasraporteissa ja omaohjaajan kokoamissa yhteenvedoissa pidemmält ltä aikavälilt liltä. Asiakastyöhön n liittyvä tieto kirjataan päivittp ivittäin in sähks hköiseen muotoon H-asemalleH Sahakoski-kansioon. kansioon. Vehkalla, Kaislalla ja perhetyöll llä on kirjaamiseen omat lomakkeensa. NämäN ja muut perhetukikeskuksessa käytk ytössä olevat lomakkeet on sähköisessä muodossa käsikirjak kansiossa sekä paperiversiona kansiossa toimiston laatuhyllyllä ä.. Dokumentoitu aineisto säilytets ilytetään n sähks hköisessä muodossa vuoden ajan. Aineisto tulostetaan paperiversioksi ja sitä säilytetään n pysyvästi sti Haminan Perusturvan arkistossa.

31 TOIMINTAOHJEISTO Perhetukikeskuksen turvallisuussuunnitelma (s) sisältää toimintaohjeiston ja erilaisia turvaohjeita henkilökunnalle hätätilanteita varten. Kansio sisältää: 1.Yleisiä turvallisuuteen liittyviä ohjeita (TO 1, s). 2.Toimintaohje lapsen karkumatka ja virka-apupyyntölomake (TO 2, s) 3.Sosiaalityössä työskentelevien yhteystiedot; myös kotiosoitteet ja kotipuhelimet (TO 3, s) 4.Yhteistyötiedote kiireellisiä tilanteita varten, terveyskeskus (TO 4, s) 5.Yhteistyötiedote kiireellisiä tilanteita varten, poliisi (TO 5, s) 6.Toimintaohje, jos lapsi ilman huoltoa tai vaarassa (TO 6, s) 7.Toimintaohje, jos lasta ei haeta päivähoidosta 8.Toimintaohje perheohjaajille kun lapsi ilman huoltoa tai vaarassa (TO 8,s) 9.Toimintaohje fyysisen väkivallan uhatessa, liitteenä myös turvapalvelussopimus (TO 9, s) 10.Yksintyöskentelyn turvaohjeet (TO 10) 11.Turvaohjeet kotikäyntiä varten (TO 11) 12.Toimintaohje pommiuhkaustilanteessa (TO 12) 13.Ohje onnettomuuden jälkipuintipalaverin järjestämiseksi (TO 13) 14.Perhetukikeskuksen palo-, pelastus- ja evakuointisuunnitelma (TO 14, s) 15.Elintarvikehuollon omavalvontaohjelma (TO 15, s) 16.Oman auton käyttöä koskevat ohjeet (TO 16, s) 17.Lomake, huoltajien suostumus kuljetuksiin 18.Toimintaohje yöhoitajan sairastuessa (TO 18, s) TO= toimintaohje s= tallennettu myös sähköisessä muodossa

32 11. NÄYTÖT TULOKSISTA Laatutallenteet-kansioon on koottu ITE-arvioinnit ja asiakaspalautteiden tulokset Haminan kaupungin työilmapiiritutkimus perhetukikeskuksen asiakastilastot talokokousten pöytäkirjat Sahakoski- hankkeen loppuraportti Työajan seuranta ja palvelujen tuotteistaminen -opinnäytetyö toimintakertomus ja toimintasuunnitelma yms.

33 SITOUTUMINEN Sitoudumme ja pyrimme noudattamaan Sahakosken perhetukikeskuksen käsikirjassa mainittuja asioita. Sitoutumisen allekirjoittavat vakituinen henkil kilökunta kunta sekä määräaikaiset työntekij ntekijät. t. Sahakoskella

34 KÄSIKIRJAN TARKISTAMINEN Käsikirjan tarkistus ja tehdyt korjaukset: Pvm Sivu Korjaus: Muutettu Perhetyöntekij ntekijänimikkeet nimikkeet perheohjaajiksi Pvm poistettu sosiaaliohjaajaa koskevat tiedot

SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA

SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA (hyväksytty 9.12.2009) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA kertoo, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO 2014 PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO SISÄLTÖ 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintatavat...4 1.2 Ammatillisuus...4 1.3 Struktuuri ja kodinomaisuus.4 1.4 Yhteistyö... 5 2 HAVUMÄEN KIRJALLISET DOKUMENTIT...6

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Lastensuojelun tehostettu perhetyö HEL

Lastensuojelun tehostettu perhetyö HEL HELSINGIN KAUPUNKI PALVELUKUVAUS 1 (7) Lastensuojelun tehostettu perhetyö HEL 2016 008415 1 Yleiskuvaus palvelusta Lastensuojelun tehostettu perhetyö on lastensuojelulain 7 luvun 36 :n perusteella järjestettävä

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ALUEELLINEN -TOIMINTA

PIETARSAAREN SEUDUN ALUEELLINEN -TOIMINTA PIETARSAAREN SEUDUN ALUEELLINEN -TOIMINTA MISTÄ LIIKKEELLE? NINNI-projekti psyykkisesti oireilevien vanhempien lasten huomioimiseksi v. 2005-> "esikuvana" Muumitarinoiden NäkymN kymätön n lapsi Ninni,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa

Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Lastensuojelulaki vahvistaa yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollossa Oppilas- ja opiskelijahuollon koordinaattoripäivä 15.4.2010 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelulain uudistuneet pykälät

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Juha Jokinen, Asiakasohjausyksikön päällikkö Sijaishuollon asiakasohjaus HELSINKI Yleistä - Hki kilpailutti sijaishuollon palvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 17.2.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS/PERUSFILOSOFIA 3 3. STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT HYÖDYT SEKÄ RISKIT 3 4.

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA. 7.2.2014 Kati Sunimento

LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA. 7.2.2014 Kati Sunimento LAPSI- JA PERHETYÖN LINJAUSTEN JALKAUTUMINEN RIKOSSEURAAMUSLAITOKSESSA 7.2.2014 Kati Sunimento PERUSTEET LAPSI- JA PERHETYÖLLE YK:n lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaan: lapsella on oikeus molempien

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst. stä hyvinvoinnin edistämiseen

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst. stä hyvinvoinnin edistämiseen Jukka Mäkelä: Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat 1 Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst stä hyvinvoinnin edistämiseen Jukka MäkelM kelä Lastenpsykiatri,

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset

Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Kodin ulkopuolella asuvat vammaiset lapset ja lakiuudistukset Sanna Ahola Erityisasiantuntija 28.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Milloin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle? Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA

PALVELUOHJAUS POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄN, KARVIA 1 PALVELUOHJAUS - Asiakkaan etua korostava työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujärjestelmän

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon koulutuspäivä 4.2.2016 Hanna Lohijoki sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Kaakkois- Suomen

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet?

Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Miten laadin perheen ja lapsen tavoitteet? Pohjautuu artikkeliin: Tavoitteenasettelu perhekuntoutuksessa (Saarinen, Röntynen, Lyytinen) Mari Saarinen, PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET) MLL:n

Lisätiedot

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011

Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 Työsuojelu työergonomian edistäjänä PPSHP:ssa 10.6.2011 työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala & työsuojeluvaltuutettu Leena Rauta-aro Organisaatio 1.1.2011 n. 6 700 henkilöstöä n. 300 ammattinimikettä TULOSALUEET

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Vastaanottotiimin arviointia. Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010

Vastaanottotiimin arviointia. Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010 Vastaanottotiimin arviointia Herttoniemi-Itäkeskus Syksy 2010 Lastensuojelun kansalliset laatusuositukset 1b Palvelurakenne vastaa lasten, nuorten ja perheiden tarpeita Suurimmat voimavarat ovat aina lapsen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen 1 Esityksen rakenne Taustaa: tavoitteet Nuorten ja vanhempien ajatuksia ja palvelukokemuksia Kehittämisen

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015

SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ. prosessit ja vastuualueet SISUKAS-PROJEKTI 2015 SISUKAS VERKOSTOYHTEISTYÖ prosessit ja vastuualueet 2015 SISUKAS-PROJEKTI 2015 Lukijalle Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä.

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot