SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA

2 SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJAK (Hyväksytty ) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA osoittaa, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan ja mihin henkilökunta sekä johto työssään sitoutuu. Käsikirja varmistaa osaltaan, että kukin Sahakoskella työskentelevä tietää toiminnan perusperiaatteet ja toimintatavat. Käsikirjasta voi tarkistaa, mitä on sovittu. Sitä voi käyttää apuna myös perehdytyksessä. Käsikirja toimii arvioinnin pohjana onko Sahakosken laatu toteutunut sellaisena, kun on sovittu ja kirjattu. Käsikirja on myös Sahakosken asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytettävissä. Käsikirja on luettavissa Sahakosken perhetukikeskuksen internetsivuilla. Käsikirja on syntynyt monivuotisen laatutyön tuloksena. Se päivitetään kerran vuodessa. Sahakosken johto vastaa päivitystyöstä. Virallinen ja kulloinkin voimassaoleva käsikirja sekä tarpeelliset liitteet ovat sähköisessä muodossa (H-asema/Sahakoski/Tietolaari//Käsikirja). Käsikirja ja siihen liittyvät kansiot (5) ovat myös paperiversiona toimiston laatuhyllyllä sekä 3 kansiota johtajan huoneen arkistossa.

3 SAHAKOSKEN KÄSIKIRJAK 1. Toimintaympärist ristö 2. Toiminnan perusta 3. Toiminta-ajatus ajatus ja eri yksiköiden iden tehtävä 4. Sahakosken arvot 5. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit 6. Henkilökunta kunta 7. Tilat, varusteet ja laitteet 8. Toiminnan suunnittelu ja johtaminen 9. Palvelut ja asiakasprosessit 10. Toiminnan arviointi ja kehittäminen 11. Näytöt t tuloksista

4 1.TOIMINTAYMP TOIMINTAYMPÄRISTÖ Sahakosken perhetukikeskus Haminassa jatkaa vuonna 1918 perustetun un Vehkalahden lastenkodin pitkäaikaisia lastensuojelutyön n perinteitä.. Laitos sijaitsee maaseudulla, 200 asukkaan Myllykyläss ssä,, vieressä kohisevan Sahakosken äärell rellä.. Matkaa kaupungin keskustaan on 8 kilometriä.. Nykyisellä paikallaan laitos on toiminut vuodesta 1957 lähtien. l Laitoksen nimi muuttui perhetukikeskukseksi vuonna Peruskorjatut rjatut ja uudet tilat otettiin käyttk yttöön n vuonna Perhetukikeskus on sosiaalityön n alainen tulosyksikkö,, joka toiminnallaan tukee sosiaalityön n ja erityisesti kaupungin lastensuojelun tavoitteita. Sahakosken Vehka-osastolla on 6 asiakaspaikkaa pitkäaikaisesti sijoitetuille lapsille ja nuorille. Kaisla-osastolla on 4 asiakaspaikkaa lapsille ja nuorille sekä 2 perheasuntoa. Kaisla-osastolla tehdää ään n lapsen/nuoren elämäntilanteen arviointia sekä vanhemmuuden arviointia ja perhekuntoutusta. Haminan perhetyön toimitilat ovat myös s Sahakoskella. Sahakoskella työskentelee vakituisesti 10 ohjaajaa, 6 perhetyöntekij ntekijää,, emänt ntä ja johtaja.

5 2. SAHAKOSKEN TOIMINNAN PERUSTA Perhetukikeskus on osa Haminan kaupungin lastensuojelua, jonka tarkoituksena on vaikuttaa lasten kasvuoloihin ja tukea lasten huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Tavoitteena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi sekä turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet. Lapsella on oikeus saada osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Palvelut järjestetään perheiden tarpeiden mukaan. Perheiden kykyä riittävään vanhemmuuteen tuetaan pääosin avohuollollisin keinoin. Jos lapsen tai nuoren tilanne vakavasti vaarantuu, on omassa kaupungissa, Sahakosken perhetukikeskuksessa, mahdollisuus lyhyt- tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Kaisla-osaston palveluja voidaan myydä myös muille kunnille.

6 3. SAHAKOSKEN TOIMINTA-AJATUS AJATUS Perhetukikeskuksen toimintamuotoja ovat pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, vanhemmuuden arviointi, perhekuntoutus, nuorten elämäntilanteen kartoitus sekä lastensuojelun perhetyö. Perhetukikeskuksen tuottamiin palveluihin kuuluvat myös jälkihuolto sekä valvottujen tapaamisten järjestäminen. Perhetukikeskuksen toiminnan kehittämisessä pidetään tärkeänä edellä mainittujen palvelujen tarjoamista omalla paikkakunnalla. Laitos- ja avotyöntekijöiden työskentelyn tiivistäminen ja joustavuus on keskeinen periaate. Kaikessa toiminnassa korostuu suunnitelmallisuus ja yhteistyö asiakkaiden verkostojen kanssa. Palvelujen tuottamisessa ja työssä onnistumisessa edesauttaa työhönsä sitoutunut ja ammattitaitonsa kehittämiseen motivoitunut henkilöstö. Työskentelyä ohjaavat yhteisesti sovitut arvot, jotka ovat: lapsilähtöisyys, luottamuksellisuus ja kunnioitus.

7 4. SAHAKOSKEN ARVOT Lapsiläht htöisyys - lapsen tarpeiden nostaminen ensisijaiseksi, lapselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa ikätasonsa mukaisesti itseää ään n koskeviin pääp äätöksiin - yksilöllisen llisen kehityksen tukeminen Luottamuksellisuus - avoin ja rehellinen työskentely asiakasta kuunnellen - puhutaan asioista vain asianosaisten kesken - pidetää ään n sovituista asioista kiinni - molemminpuolinen sitoutuminen kohti tavoitetta Kunnioitus - tasavertainen, aito kohtaaminen - hienovarainen ja oikeudenmukainen suhtautuminen asiakkaan asioihin in - hyväksyt ksytään n ihminen, vaikka kaikkia tekoja ei hyväksyt ksytä

8 5. ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT Perhetukikeskuksen asiakkaina on haminalaisia lastensuojelupalvelua lua tarvitsevia lapsia, nuoria ja lapsiperheitä.. Asiakkaiden vaikeuksien taustalla on erilaisia ongelmia, jotka tuovat turvattomuutta lasten ja nuorten elämää ään n heidän n omissa kodeissaan. Asiakkaiden saaman hoidon, kasvatuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen n kannalta on tärkeää,, että he kokevat voivansa luottaa työntekij ntekijöihin, ihin, tulevat kuulluksi ja kokevat saavansa kunnioitusta ja tasapuolista kohtelua. Asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin pääp äätöksiin on ensiarvoisen tärket rkeä. Asiakassuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ovat o merkittäväss ssä asemassa eri viranomais- ja yhteistyötahot tahot kuten päihdep ihde- ja mielenterveysyksiköt t sekä perheneuvola. Yhteistyö koulujen oppilashuollon samoin kuin neuvolan ja päivp ivähoidon kanssa on lähes l päivittp ivittäistä.

9 6. HENKILÖKUNTA KUNTA Vehka-osastolla työskentelee 6 ohjaajaa. Osaston ohjaajat vastaavat myös laitoksen yövalvonnasta. Kaisla-osastolla työskentelee 4 ohjaajaa sekä perhetyössä 6 perheohjaajaa. Osa perhetyön työajasta käytetään Kaisla-osaston vanhemmuuden arviointija kuntoutustoimintaan. Henkilökuntaan kuuluvat myös emäntä ja johtaja. Ohjaajien ja perheohjaajien viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva, sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (272/2005 6). Emännän toimen kelpoisuusehtona on suurtalousesimiehen tutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus tai suurtalouskokin/laitoskeittäjän koulutus yhdistettynä riittävään alan työkokemukseen. Johtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Oman perustyönsä lisäksi työntekijöillä on erilaisia vastuualueita ja -tehtäviä. Nämä vastuualueet sovitaan erikseen vuosittain (Talon Tavat kansio). Työntekijöiden tehtäväkuvaukset ovat myös Talon Tavat kansiossa. Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja harjoittelijoiden ohjauksesta vastaavat työntekijät nimetään tilanteen mukaan. Perehdytystä varten on laadittu erityinen Perehdytysohjelma (Talon Tavat kansio).

10 Työhyvinvointi Haminan kaupunki haluaa huolehtia työntekij ntekijöistään n ja kehittää työoloja, koska kaupungille työkykyinen ja jaksava henkilöst stö on tärket rkeä työss ssä onnistuminen edellyttää työhön n sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekij ntekijöitä kaupungin henkilöst stöhallinto on ohjeistanut mm. seuraavia asioita: hyvän n kohtelun ohjeet työpaikoille, ohjeita ja apuvälineit lineitä työyhteis yhteisön kehittämisen tueksi, puheeksiotto-ohje ohje,, päihdeasioiden p käsittelemisenk toimintaohje, työhyvinvointiohjelma hyvinvointiohjelma,, työsuojelun toimintaohje, ylipitkät t työvuorot jaksotyöss ssä edellä mainittujen lisäksi myös s muita henkilöst stöä koskevia ohjeita löytyyl osoitteesta: Tiimiarkisto ohjeet ja sääs äännöt ohjeet ja oppaat henkilöst stöhallinnon tiedotukset kaupungin henkilöst stöhallinnon järjestj rjestämien, työhyvinvointia lisää äävien tekijöiden iden lisäksi perhetukikeskuksessa työntekij ntekijöille ille on järjestetty j sääs äännöllinen työnohjaus sekä mahdollisuus osallistua vuosittain ammatilliseen täydennyskoulutukseent työyhteis yhteisön n ja työhyvinvointiin liittyviin asioihin on mahdollista vaikuttaa eri työryhmien sekä koko talon yhteisissä henkilökuntapalavereissa kuntapalavereissa 1-22 kertaa vuodessa perhetukikeskus järjestj rjestää työajalla toiminnallisen TYHY-½päiv ivän työntekij ntekijät t voivat käyttk yttää Terveysasemalla olevan työterveyshuollon terveyshuollon palveluja

11 7. TILAT, VARUSTEET JA LAITTEET Perhetukikeskuksessa lapsille ja nuorille on omat huoneet sekä perheille perheasunnot. Huoneiden koko on mitoitettu siten, että neliömetri/asiakas vastaa kansallisia suosituksia. Asuin- samoin kuin yleisten tilojen sisustuksessa on panostettu viihtyvyyteen, kodinomaisuuteen, käytk ytännöllisyyteen ja kalusteiden kestävyyteen. Asialliset, viihtyisät t ja kodinomaiset tilat sekä rauhallinen ympärist ristö edistävät t osaltaan asiakkaiden hyvinvointia. Henkilökunnan kunnan käytk ytössä olevat laitteet kuten ATK-laitteet ja ohjelmistot ovat ajanmukaiset. Tietokoneet uusitaan sääs äännöllisesti kahden vuoden välein v kaupungin tekemän n sopimuksen mukaisesti. Tietoturvaan liittyvät t asiat on ohjeistettu ATK-hallinnon laatimassa Nettietiketissä,, joka löytyy paperiversiona Toimintaohjeet -kansiosta toimiston laatuhyllyltä sekä sähköisenä käsikirjakansiosta. Työntekij ntekijöiden iden allekirjoittamat Tietoturvasitoumukset löytyvät t Talon tavat -kansiosta. Perhetukikeskuksen tilojen piirustuksia sekä talon koneiden ja laitteiden teknisiä tietoja, käyttöohjeita ja takuutodistuksia säilytets ilytetään n johtajan huoneen arkistossa. Haminan kaupungin tietohallinnon apua on mahdollista käyttk yttää ongelmatilanteissa. Kiinteistönhuollon nhuollon sekä siihen liittyvien koneiden ja laitteiden kunnossapidosta ja huollosta vastaa kaupungin tekninen toimi ja talonmies.

12 S A H A K O S K I

13

14

15 8. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN Asiakassuunnitelma On tärkein t asiakastyötä ohjaava suunnitelma. Sen laatimisesta vastaa asiakkaan sosiaalityöntekij ntekijä.. Suunnitelma laaditaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa, johon osallistuvat sosiaalityöntekij ntekijän n lisäksi asiakas, omaohjaajat sekä muut mahdolliset yhteistyötahot. tahot. Suunnitelma tarkastetaan tietyin väliajoin, v joka sovitaan asiakaskohtaisesti. Asiakassuunnitelman pohjalta tehdää ään n yksityiskohtaisempi suunnitelma, jonka laadinnasta ja ajantasaisuudesta vastaavat omaohjaajat. Perheohjaajat laativat perhetyön suunnitelman yhdessä perheen kanssa. Osastopalaverit Osastot ja perhetyö pitävät t työryhmiens ryhmiensä omia palavereja viikon välein. v NäissN issä palavereissa käsitellk sitellään n ensisijaisesti asiakasasioita mutta myös s työryhm ryhmän n toimintaan liittyviä asioita ja sovitaan yhteisistä käytännöistä.. Näihin N palavereihin osallistuu myös johtaja. Osastoille ja perhetyölle on nimetty vastuuhenkilö 1-22 vuodeksi kerrallaan. Troikka Osastojen vastuuhenkilöt t (3) ja johtaja kokoontuvat kuukauden välein v käsittelemk sittelemään koko taloa ja henkilöst stöä koskevia asioita.

16 Perhetukikeskuksen toimintasuunnitelma Suunnitelma laaditaan vuosittain. Toimintasuunnitelman laadintaan n osallistuu koko henkilöst stö siten, että osastojen ja perhetyön n palavereissa yhdessä sovitaan tärkeimmistt rkeimmistä tavoitteista seuraavalle vuodelle. Koko laitoksen yhteisen toimintasuunnitelman laatimisesta vastaa johtaja. Sisäinen inen ja ulkoinen tiedottaminen Kaksi kertaa vuodessa pidetää ään n talokokouksia, joihin osallistuu koko henkilöst stö. Kokoukset valmistellaan vastuuhenkilöiden iden ja johtajan kesken. Talon sisäinen inen dokumentointi, raportointi ja tiedottaminen tapahtuu sähks hköisesti (työasema Sahakoski). Tietolaari -kansioon jokainen on velvollinen kirjaamaan koko laitosta ja henkilöst stöä koskevia asioita. Kansioon on kaikilla työntekij ntekijöillä luku- ja kirjoitusoikeudet. Vehka- ja Kaisla -osastoilla sekä perhetyöll llä on omat kansionsa, joista löytyvl ytyvät asiakastiedot. Kansioihin dokumentoidaan asiakkaita koskevat päivittp ivittäiset iset raportit sekä yhteenvedot. Kansioiden lukuoikeudet löytyvl ytyvät t Talon Tavat kansiosta. Kaikki paperiversiona tulevat tiedotteet ja muistiot on koottu Tiedotteet-kansioon kansioon,, joka on toimiston laatuhyllyllä ä. Talon ulkoisesta tiedottamisesta vastaa johtaja.

17 Laitoksen ja eri osastojen toiminnasta on laadittu esitteet. Esitteet ovat sähks hköisessä muodossa käsikirjak sikirja-kansiossa. kansiossa. Esitteiden keskeinen sisält ltö on myös s nähtn htävillä Sahakosken perhetukikeskuksen internet -sivuilla (www.hamina.fi( Toimintaohjeet ja toimintaa ohjaava lainsää äädäntö Arkeen ja arjen askareisiin ja rutiineihin liittyvät t ohjeet on koottu Talon Tavat kansioon. Laitoksen toiminnan ja erilaisten vaativampien tilanteiden iden hallitsemiseksi on laadittu toimintaohjeita. Toimintaohjeiden laatimisesta, ylläpidosta ja päivittp ivittämisestä vastaa johtaja. Toimintaohjeet löytyvl ytyvät t paperiversiona toimiston laatuhyllyltä ä.. Osa ohjeista on myös s sähks hköisessä muodossa käsikirjak sikirja-kansiossa. kansiossa. Toimintaohjeita käsitellk sitellään n ja tietoja päivitetp ivitetään n sekä toimintatavoista ja pelisää äännöistä sovitaan talokokouksissa ja työryhmien palavereissa. Keskeinen toimintaa ohjaava lainsää äädäntö löytyy seuraavista laeista: Lastensuojelulaki Lastensuojeluasetus Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisest misestä Sosiaalihuoltolaki Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöst stön n kelpoisuusvaatimuksista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöst stön n kelpoisuusvaatimuksista Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

18 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Työaikalaki Henkilötietolaki Lastensuojelulaissa mainittuja, asiakkaita koskevia rajoittamistoimenpiteit oimenpiteitä koskeva ohjeistus ja lomakkeet ovat Rajoittamispäätökset kansiossa toimiston laatuhyllyllä ä. Työntekij ntekijöiden iden allekirjoittamat Salassapitovakuutukset löytyvl ytyvät t Talon tavat kansiosta toimiston laatuhyllyltä ä. Vuosirytmi Vuosikelloon on aikataulutettu ja kirjattu keskeiset Sahakosken perhetukikeskuksen toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin in sekä toiminnan toteutuksen ydinkohdat sekä yhteiset henkilökuntapalaverit kuntapalaverit ja vastaavat tapahtumat.

19 Talokokous T l o Kehityskeskustelut tammi-maaliskuussa Käsikirjan päivitys Toimintasuunnitelmien ja kertomusten laadinta marras joulu tammi helmi Itsearviointi loka maalis Talousarvion laadinta syys huhti Vuosilomapäätökset elo touko Talokokous heinä kesä Toiminnallinen TYHY-½päivä Viikkopalaverit (1krt/vko) Kaisla ja perhetyö ASIAKASSUUNNITELMAT Kuukausipalaveri (1krt/kk) Vehka TROIKKA ja johtaja -palaverit 2-3 kk:n välein SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN VUOSIKELLO 2011 Ammatilliset täydennyskoulutukset Yhteisöpalaverit Päivittäinen kirjallinen ja suullinen raportointi Säännöllinen, jatkuva yhteistyö asiakkaiden lähi- ja viranomaisverkostojen kanssa

20 9. PALVELUT JA ASIAKASPROSESSIT Perhetukikeskuksen palvelut: 1. Pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten hoito ja kasvatus 2. Vanhemmuuden arviointi ja perhekuntoutus 3. Lasten/nuorten elämäntilanteen arviointi 4. Perhetyö 5. Jälkihuolto 6. Valvotut tapaamiset. Prosessit kuvattuina: 1. Haminan perhetyön n asiakasprosessi 2. Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakso 3. Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjakso 1. Vehkan asiakasprosessi 2. Jälkihuolto Vehkassa

21 HAMINAN PERHETYÖN ASIAKASPROSESSI ASIAKAS- PERHE PERHE- OHJAAJA SOSIAALI- TYÖN- TEKIJÄ YHTEISTYÖ- TAHOT ALKUTIETO- LOMAKE PERHETYÖN PALAVERI ASIAKAS- SUUNNI- TELMA, TAVOITTEET ASETETAAN PERHE- TYÖN ASIAKKUUS ALKAA TIETO SOSIAALI- TYÖNTEKIJÄLLE PERHE- TYÖN SUUNNI- TELMA PERHETYÖN TOTEUTTA- MINEN PERHETYÖN TOTEUTUK- SEN ARVIOINTI ASIAKAS- SUUNNI- TELMA PERHE- TYÖN JATKU- MINEN PERHETYÖ PÄÄTTYY PERHETYÖ JATKUU DOKUMENTOINTI Maaliskuu 2010

22 Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakso noin 1-9 kk Kaislassa oloa LAPSI/NUORI LAPSI/NUORI PALAA PALAA KOTIIN KOTIIN LAPSI/NUORI TULEE KAISLAAN AS 1-5 PÄIVÄN KULUESSA SELVITTELY JA ARVIOINTI AS n. 1 KK VÄLEIN SIJOITUS SIJOITUS SAHAKOSKELLE SAHAKOSKELLE PITKÄAIKAI- PITKÄAIKAI- SESTI SESTI Tutustuminen, Tutustuminen, omaohjaaja omaohjaaja paljon läsnä paljon läsnä (ja perhetyö) (ja perhetyö) Jos Jos lapsi lapsi palaa palaa kotiin, kotiin, sovitaan sovitaan perhetyön perhetyön käynneistä käynneistä ja ja mahdollisesta mahdollisesta intervallijaksosta intervallijaksosta Kaislassa Kaislassa MUU MUU VAIHTOEHTO VAIHTOEHTO Tavoitteet Tavoitteet Yhteistyö Yhteistyö Arviointimenetelmät Arviointimenetelmät Mukana Mukana perhe, perhe, omahoitaja, omahoitaja, asiantuntijatahot. asiantuntijatahot. Kartoitus Kartoitus yhteistyössä. yhteistyössä. Jos Jos päädytään päädytään muuhun muuhun sijoituspaikkaan, sijoituspaikkaan, alkaa alkaa asian asian valmistelu. valmistelu. Mahdollinen yhteistyö perhetyön kanssa

23 Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjakso HUOLI TUTUSTUMINEN PÄÄTÖS TULO Lastensuojelun Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä sosiaalityöntekijällä huoli huoli perheestä perheestä Paikkatiedustelu Paikkatiedustelu (lomake) (lomake) Perheelle Perheelle tarjotaan tarjotaan kuntoutusjaksoa kuntoutusjaksoa ja ja motivoidaan motivoidaan jaksolle jaksolle Tutustumiskäynti Tutustumiskäynti Verkostopalaveri/ Verkostopalaveri/ AS-neuvottelu AS-neuvottelu Sosiaalitt:n Sosiaalitt:n päätös päätös jaksosta jaksosta Alustavat Alustavat tavoitteet tavoitteet jaksolle jaksolle Perhe Perhe aloittaa aloittaa jakson jakson Kaislassa Kaislassa 1-2 vkoa noin 1 kk - 5 kk Kaislassa oloa yhteensä ORIENTOITU- MINEN ARVIOINTI, OHJAUS JATKOON SUUNTAU- TUMINEN JÄLKI- TYÖSKEN- TELY Tutustuminen Tutustuminen Tiedon Tiedon keruu keruu Tavoitteiden Tavoitteiden konkretisointi konkretisointi Perheen Perheen arkirytmin arkirytmin löytyminen löytyminen jaksolle jaksolle Keskustelut, Keskustelut, ohjaus, ohjaus, neuvonta: neuvonta: lasten lasten kasvatuksen, kasvatuksen, parisuhteen, terveyden parisuhteen, terveyden ym. ym. kysymykset kysymykset Kotivierailut Kotivierailut Tukiverkosto Tukiverkosto Tukipalvelut Tukipalvelut Kotiutuminen Kotiutuminen perhetyön perhetyön käynnit käynnit Vanhemman/vanhempien Vanhemman/vanhempien jatkohoitopaikka jatkohoitopaikka Lapsen/lasten Lapsen/lasten sijoitus sijoitus

24 Vehkan asiakasprosessi PAIKKA- TIEDUSTELU SOS.TYÖSTÄ AS-PALAVERI MUUTTO VEHKAAN ASUMINEN VEHKASSA AS-PALAVERI LAPSI/NUORI: LAPSI/NUORI: -KAISLASSA -KAISLASSA -MUUSSA -MUUSSA LS. LS. YKSIKÖSSÄ YKSIKÖSSÄ -KOTONA -KOTONA MUKANA: MUKANA: -HUOLTAJAT -HUOLTAJAT -ASIAKKAAN -ASIAKKAAN -SOS.TYÖN- -SOS.TYÖN- KOTIUTUMINEN KOTIUTUMINEN TEKIJÄ(T) TEKIJÄ(T) VEHKAAN VEHKAAN -VEHKAN -VEHKAN OMA- OMA- -AS:IEN -AS:IEN OHJAAJAT OHJAAJAT AJANKOHDAT AJANKOHDAT (TULEVAT) (TULEVAT) -SIJOITUKSEN -SIJOITUKSEN -KAISLAN -KAISLAN OMA- OMA- KESTON KESTON OHJAAJA(T) OHJAAJA(T) ARVIOINTI ARVIOINTI -MUUT -MUUT MAHD. MAHD. TAHOT TAHOT AIKATAULUN AIKATAULUN LAATIMINEN LAATIMINEN AS SIJOITUKSEN SIJOITUKSEN PÄÄTTÄMINEN PÄÄTTÄMINEN + JÄLKIHUOLTO: JÄLKIHUOLTO: -KOTIIN -KOTIIN -ITSEN. -ITSEN. ASU- ASU- MISEEN MISEEN SIJOITUS SIJOITUS MUUALLE: MUUALLE: -KAISLA -KAISLA -PERHE -PERHE -PERHEKOTI -PERHEKOTI -MUU -MUU LAITOS LAITOS

25 Jälkihuolto Vehkassa NUORI NUORI TÄYTTÄÄ v. v. JÄLKIHUOLLON ASIAKAS- SUUNNITELMA MUUTTO VEHKASTA JH JH AS AS PALAVERIT NUOREN TARPEEN MUKAAN -JÄLKIHUOLLON -JÄLKIHUOLLON AIKAISET AIKAISET TAPAAMISAJAT TAPAAMISAJAT -TEHTÄVÄJAKO: -TEHTÄVÄJAKO: NUORI, NUORI, PERHETYÖ, PERHETYÖ, VEHKAN VEHKAN OJAAJAT, OJAAJAT, SOS.TT, SOS.TT, TUKIPERHE TUKIPERHE YM. YM. -- AIKATAULUTUS AIKATAULUTUS MUUTOLLE MUUTOLLE -ASUNNON -ASUNNON ETSIMINEN ETSIMINEN -OMAAN -OMAAN ASUN- ASUN- TOON TOON -VANHEMPIEN -VANHEMPIEN LUOKSE LUOKSE -TUKIASUNTOON -TUKIASUNTOON -SAHAKOSKEN -SAHAKOSKEN YKSIÖÖN YKSIÖÖN VÄHINTÄÄN VÄHINTÄÄN 2 X V. V. NUORI NUORI v. v. JÄLKIHUOLTO PÄÄTTYY

26 Vehka PERUSTEHTÄVÄ Vehkan perustehtävä on Vehkassa asuvien sekä jälkihuollossa olevien lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus yhteistyössä vanhempien ja eri yhteistyötahojen kanssa. VEHKAN TYÖTAVAT Turvallisten kasvuolosuhteiden luominen tarjoamalla aikuisen läsnäoloa, välittämistä ja rajoja. Lasta kuunnellaan ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan. Yhteistyö ja yhteydenpito vanhempien ja lähiverkoston kanssa. VEHKAN MENETELMÄT Omaohjaajien parityöskentely. Keskustelut lasten/nuorten kanssa. Asiakassuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin pyrkiminen. Säännölliset yhteisöpalaverit. Menetelmäkorttien (Pesäpuu ry.) käyttö. TYÖORIENTAATIO: Lapsilähtöinen työskentely, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. LAATULUPAUS Lupaamme tarjota lapselle ja nuorelle turvallista arkea, huolenpitoa ja välittämistä.

27 Kaisla PERUSTEHTÄVÄ Kerätä tietoa, tehdä havaintoja ja arvioida lapsen/nuoren ja perheiden elämäntilanteita lapsen hyvinvoinnin esiin nostaen. Tukea perheitä muutokseen, keskustelemalla ja eri menetelmiä käyttäen. Tehdä yhteistyötä asiakkaiden ja heidän n verkostojensa kanssa. KAISLAN TYÖTAVAT TAVAT Keskustelu, kuuntelu, havainnointi, arviointi, läsnl snäolo, ohjaus, neuvonta, tukeminen, kasvattaminen, verkostotyö,,, omaohjaajuus, parityö,, tiimityö. TYÖMENETELM MENETELMÄT Alkuhaastattelu, dokumentointi, viikko-ohjelma, ohjelma, talousseuranta, vanhemmuuden roolikartta, itsenäistyv istyvän n nuoren roolikartta, lapsen elämäntilanteen kartoitus (Pesäpuu ry), verkostokartta, sukupuu, omaohjaajakeskustelut, arjen rytminr taulukointi, videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus, tulevaisuuden uden suunnittelu, kotikäynnit. TYÖORIENTAATIO Lapsikeskeisyys, voimavarasuuntautuneisuus, ratkaisukeskeisyys. LAATULUPAUS Lupaamme kuunnella lasta ja kunnioittaa lapsen mielipidettä.. Tavoitteenamme on lapsen etu ja hyvinvointi. Teemme yhteistyötä vanhempien ja lähiverkoston l kanssa. Kehitämme jatkuvasti työtämme lapsen edun mukaisesti asiakaspalautteen pohjalta.

28 Perhetyö PERUSTEHTÄVÄ Lastensuojelun perhetyön n tehtävänä on lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ja lapsen näkökulmann kulman esille tuominen, mikä toteutuu vanhemmuuden ja perheen tukemisena ja arvioimisena, sekä perheenjäsenten välisen v vuorovaikutuksen vahvistamisena. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheiden kodeissa, mutta myös s perhetukikeskuksella vanhemmuuden arviointijakson aikana asiakassuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden iden mukaisesti. PERHETYÖN N TYÖTAVAT TAVAT Keskustelu, kuuntelu, motivoiminen arviointi (lasten hyvinvointi,, riittävä huolenpito, vanhemmuus), neuvominen, tukeminen, ratkaisujen etsiminen yhdessä,, ohjaaminen muiden palvelujen piiriin, yhdessä tekeminen arjessa, lapsen/lasten ja vanhemman välisten v tapaamisten valvominen, parityöskentely, kotikäynnit ja tapaamiset perhetukikeskuksen tiloissa, työskentely laitoksessa (Kaislassa), moniammatillinen yhteistyö,, verkostotyö. TYÖMENETELM MENETELMÄT Kirjallinen perhetyön n suunnitelma, dokumentointi, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartta, verkostokartta, sukupuu, käsikynkkä- vanhemman ja lapsen välisen v vuorovaikutuksen tukemiseksi, lapsiläht htöisen tilannearvion menetelmät, t, toiminnalliset menetelmät, t, erilaiset lomakkeet keskustelun tueksi, videoavusteinen perheohjaus. TYÖORIENTAATIO Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote, lapsiläht htöisyys (lapsen näkökulman n kulman huomioiminen ja lapsen kanssa työskentely). LAATULUPAUS Lupaus työskennell skennellä lapsiläht htöisesti ja yhteisesti sovittujen arvojen mukaisesti.

29 10. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Perhetukikeskuksen toiminnan menestyksellisen kehittämisen edellytyksenä on koko henkilöst stön n osallistuminen ja sitoutuminen kehittämisty mistyöhön. Kaikessa toiminnassa pyritää ään n suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen toimintaan. Toimintakertomus laaditaan vuosittain ja sen laadinnan pohjalla on aiemmin tehty toimintasuunnitelma. Asiakasmää ääristä,, hoitopäivist ivistä ja paikkakyselyistä pidetää ään n tilastoa. Tilastotiedot löytyvl ytyvät t sähks hköisessä muodossa Tilastot ja talous kansiosta, joka on Tietolaari-kansiossa. Toimintasuunnitelma. kertomus sekä tilastotietoa on myös paperiversiona Laatutallenteet-kansiossa kansiossa. Kerran vuodessa johto arvioi Sahakosken toiminnan toteutunutta laatual asiakaspalautteiden, itsearviointien ja muun palautetiedon avulla. Laatukatsaus liitetää ään toimintakertomukseen. Tarkastuksen tekevät t perusturvalautakunnan puheenjohtaja, sosiaalityön n pääp äällikkö ja perhetukikeskuksen johtaja. Kehityskeskustelut (ty( työntekijä/johtaja) käydk ydään n sääs äännöllisesti kerran vuodessa alkuvuodesta yhtenäisen lomakkeen mukaan. Työnohjausta on työryhmill ryhmillä on noin kerran kuukaudessa (10 krt/vuosi). Johtajalla on oma työnohjaus. Syksyllä laadittavaan seuraavaa vuotta koskevaan toimintasuunnitelmaan sisällytet llytetään n ne koulutusaiheet, jotka ovat tärkeitt rkeitä työn kehittämisen kannalta.

30 Itsearvioinnissa käytetään n Kuntaliiton ITE menetelmää.. ITE -arviointi tehdää ään vuosittain syksyllä ITE -arvioinnin tulokset käydk ydään n läpi l henkilökunnan kunnan kanssa kahden kuukauden sisäll llä arvioinnin suorittamisesta. Sovitaan tarvittavista kehittämistoimista, jotka kirjataan myös s toimintasuunnitelmaan. Arvioinnin toteuttamisesta vastaa johtaja. Vertaisarviointia muiden laitosten ja lastensuojeluyksiköiden iden kanssa toteutetaan vuosittain järjestettj rjestettävillä tutustumiskäynneill ynneillä,, joihin jokaisella on mahdollisuus osallistua. Vastaavasti muiden laitosten työntekij ntekijät t ovat tervetulleita tutustumaan Sahakosken toimintaan. Asiakaspalautetta kertyy koko jakson ja asiakkuuden ajan. Palaute kirjataan ja käsitellään n työryhm ryhmäpalavereissa. Perusteellisempi palautekysely tehdää ään asiakkuuden pääp äätyttyä. Asiakassuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ohjaajien tekemissä päivittäisissä asiakasraporteissa ja omaohjaajan kokoamissa yhteenvedoissa pidemmält ltä aikavälilt liltä. Asiakastyöhön n liittyvä tieto kirjataan päivittp ivittäin in sähks hköiseen muotoon H-asemalleH Sahakoski-kansioon. kansioon. Vehkalla, Kaislalla ja perhetyöll llä on kirjaamiseen omat lomakkeensa. NämäN ja muut perhetukikeskuksessa käytk ytössä olevat lomakkeet on sähköisessä muodossa käsikirjak kansiossa sekä paperiversiona kansiossa toimiston laatuhyllyllä ä.. Dokumentoitu aineisto säilytets ilytetään n sähks hköisessä muodossa vuoden ajan. Aineisto tulostetaan paperiversioksi ja sitä säilytetään n pysyvästi sti Haminan Perusturvan arkistossa.

31 TOIMINTAOHJEISTO Perhetukikeskuksen turvallisuussuunnitelma (s) sisältää toimintaohjeiston ja erilaisia turvaohjeita henkilökunnalle hätätilanteita varten. Kansio sisältää: 1.Yleisiä turvallisuuteen liittyviä ohjeita (TO 1, s). 2.Toimintaohje lapsen karkumatka ja virka-apupyyntölomake (TO 2, s) 3.Sosiaalityössä työskentelevien yhteystiedot; myös kotiosoitteet ja kotipuhelimet (TO 3, s) 4.Yhteistyötiedote kiireellisiä tilanteita varten, terveyskeskus (TO 4, s) 5.Yhteistyötiedote kiireellisiä tilanteita varten, poliisi (TO 5, s) 6.Toimintaohje, jos lapsi ilman huoltoa tai vaarassa (TO 6, s) 7.Toimintaohje, jos lasta ei haeta päivähoidosta 8.Toimintaohje perheohjaajille kun lapsi ilman huoltoa tai vaarassa (TO 8,s) 9.Toimintaohje fyysisen väkivallan uhatessa, liitteenä myös turvapalvelussopimus (TO 9, s) 10.Yksintyöskentelyn turvaohjeet (TO 10) 11.Turvaohjeet kotikäyntiä varten (TO 11) 12.Toimintaohje pommiuhkaustilanteessa (TO 12) 13.Ohje onnettomuuden jälkipuintipalaverin järjestämiseksi (TO 13) 14.Perhetukikeskuksen palo-, pelastus- ja evakuointisuunnitelma (TO 14, s) 15.Elintarvikehuollon omavalvontaohjelma (TO 15, s) 16.Oman auton käyttöä koskevat ohjeet (TO 16, s) 17.Lomake, huoltajien suostumus kuljetuksiin 18.Toimintaohje yöhoitajan sairastuessa (TO 18, s) TO= toimintaohje s= tallennettu myös sähköisessä muodossa

32 11. NÄYTÖT TULOKSISTA Laatutallenteet-kansioon on koottu ITE-arvioinnit ja asiakaspalautteiden tulokset Haminan kaupungin työilmapiiritutkimus perhetukikeskuksen asiakastilastot talokokousten pöytäkirjat Sahakoski- hankkeen loppuraportti Työajan seuranta ja palvelujen tuotteistaminen -opinnäytetyö toimintakertomus ja toimintasuunnitelma yms.

33 SITOUTUMINEN Sitoudumme ja pyrimme noudattamaan Sahakosken perhetukikeskuksen käsikirjassa mainittuja asioita. Sitoutumisen allekirjoittavat vakituinen henkil kilökunta kunta sekä määräaikaiset työntekij ntekijät. t. Sahakoskella

34 KÄSIKIRJAN TARKISTAMINEN Käsikirjan tarkistus ja tehdyt korjaukset: Pvm Sivu Korjaus: Muutettu Perhetyöntekij ntekijänimikkeet nimikkeet perheohjaajiksi Pvm poistettu sosiaaliohjaajaa koskevat tiedot

SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA

SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA (hyväksytty 9.12.2009) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA kertoo, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI

SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI SAHAKOSKI HANKE Perhetukitoiminnan kehittäminen Haminassa SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI Hankkeen toiminta ja tuotokset ajalla 13.8.2007-30.9.2008 Projektityöntekijä Päivi Kaski Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012

TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012 TYHY-SUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS JA SEURANTA V. 2012 Kevät 2011 Marja Mäkiniemi M Tommi Hautaniemi työhyvinvointisuunnittelija psykologi, työhyvinvointiasiat p. 5191 p. 4182 TYÖHYVINVOINNILLA TARKOITETAAN

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ

RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ RANGAISTUS JA LAPSEN HUOMIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ 4.11.2013 Karoliina Taruvuori, apulaisjohtaja Riihimäen vankila Perusteet lapsi- ja perhetyölle Rikosseuraamuslaitoksessa YK:n lapsen oikeudet lapsella on oikeus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN

TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TYÖPAJA: LASTENSUOJELUN PERHETYÖ 8.11.2017 VANKKURI VANHEMMAN KANSSA RINNALLA KULKIEN TAUSTAA KOKEILULLE: Lastensuojelussa on jo vuosien ajan keskusteltu siitä, miten vanhemmat tarvitsevat lisää tukea

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori, yleislää ääketieteen erikoislää ääkäri 7.12.2009 1 KANSALLINEN KASTE- OHJELMA KASTE ohjelma 2008-2011 on valtioneuvoston 31.1.2008

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

KOSKINIITTY. Perhekuntoutus. Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin

KOSKINIITTY. Perhekuntoutus. Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin KOSKINIITTY Perhekuntoutus Uusi suunta perhearkeen sekä lapsen turvaan ja hyvinvointiin Tillikatu 8, 33710 Tampere Puh. 050 350 3845 Fax 03 316 0631 yritys.soon.fi/kumpuniitty Koskiniitty avaa perheelle

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset

Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Lastensuojelun valtakunnalliset laatusuositukset Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.2009 18.09.2009 Projektipäällikkö Hanna Heinonen 1 Mihin tarvitaan laatukriteerejä? Varmistamaan lastensuojelun

Lisätiedot

Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty. mistyön. TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu

Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty. mistyön. TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön n tulevaisuuden skenaariot kehittämisty mistyön lähtökohtana TtT,, yliopettaja Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu Professori Kaija Saranto & Professori Kerttu Tossavainen,

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä Toimiala/ hallinnonala/ tuotantoalue Lasten ja nuorten palvelut Osasto/ yksikkö Lastensuojelu Avopalvelut 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 047SOS04A III johtava sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm 19.5.2008

Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm 19.5.2008 Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm rjestelmää hyväksik ksikäyttäen 19.5.2008 Sanna Hämäläinen Sosiaalitoimen atk-koordinaattori Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Alkuselvittelyt

Lisätiedot

PIETARSAAREN SEUDUN ALUEELLINEN -TOIMINTA

PIETARSAAREN SEUDUN ALUEELLINEN -TOIMINTA PIETARSAAREN SEUDUN ALUEELLINEN -TOIMINTA MISTÄ LIIKKEELLE? NINNI-projekti psyykkisesti oireilevien vanhempien lasten huomioimiseksi v. 2005-> "esikuvana" Muumitarinoiden NäkymN kymätön n lapsi Ninni,

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA Miika Kaskinen LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA 19. 20.11.2015 Mikkeli Rikosseuraamuslaitoksen strategia Rangaistusta suorittavia valmennetaan rikoksettomaan elämäntapaan ja uusiin rikoksiin syyllistymisen

Lisätiedot

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA

Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA 1 Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön lastensuojelun foorumi 21.3.2009 PERHETYÖN JA SOSIAALITYÖN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN LASTENSUOJELUSSA Ryhmätyöt Teema 1: Sosiaalityön ja perhetyön yhteistyön

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa. Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005

Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa. Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005 Endoproteesihoitajan toimenkuva ja asiantuntijuus tekonivelpotilaan hoidossa Raija Lemettinen Päivi Salonen 06.04.2005 Esityksen sisält ltö Aiheen valinta Työn n kokoaminen Asiantuntijuus hoitotyöss ssä

Lisätiedot

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella

Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella Juha Kylli Oulu 24.4.2014 Lastensuojelun kattavat sijais- ja avohuollon palvelut 10-vuoden kokemuksella VILLANUTUN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme lastensuojelupalveluja, joiden päämääränä on turvata lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.

Keski-Pohjanmaan ristöterveydenhuollon. terveydenhuollon strategia. ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11. Keski-Pohjanmaan ympärist ristö strategia ristöterveyslautakuntaterveyslautakunta Hyväksytty 3.11.2010, 19 Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Hyvinvoiva asiakas

Lisätiedot

Oma-aikuinen Arjen Apuna

Oma-aikuinen Arjen Apuna Oma-aikuinen Arjen Apuna Palvelumalli jälkihuoltoon siirtyvälle lapselle ja hänen läheisilleen Urhea Ruusu Meijerikatu 4 74700 Kiuruvesi copyright: Sijaishuoltokoti Urhea Ruusu 2011 Urhea Ruusu on 7- paikkainen

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa.

Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan yhdessä perheiden kanssa. TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastenhoitaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille 6. Kokonaisvaltainen tieto nuoren elämänvaiheista 5. Jälkihuollon arvionti 1. Nuorelle oikeus jälkihuoltoon 2. Jälkihuollon suunnittelu

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010. Socca Socca Annukka Paasivirta

Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010. Socca Socca Annukka Paasivirta Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010 1 Kehrän teematyöpajat Maalis 2010 Touko- Kesä 2010 Loka 2010 Marras- Joulu 2010 Helmi 2011 Touko 2011 LS Päivät Syksy

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

Lastensuojelun tehostettu perhetyö HEL

Lastensuojelun tehostettu perhetyö HEL HELSINGIN KAUPUNKI PALVELUKUVAUS 1 (7) Lastensuojelun tehostettu perhetyö HEL 2016 008415 1 Yleiskuvaus palvelusta Lastensuojelun tehostettu perhetyö on lastensuojelulain 7 luvun 36 :n perusteella järjestettävä

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ

TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT. Lastentarhanopettaja II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ TEHTÄVÄNKUVAUS 1/5 I TAUSTATIEDOT Tehtävän nimike Lastentarhanopettaja Henkilön nimi Koulutus Työpaikka Fyysisen työympäristön kuvaus II YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ Tehtävän tarkoitus Lastentarhanopettajalla

Lisätiedot

Olkkari. Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke

Olkkari. Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke Olkkari Verkostoituva perhekeskus Jalkautuvat erityispalvelut Hyvinvoiva lapsi-ja nuori -hanke Mikä hanke? Hyvinvoiva lapsi ja nuori -hanke on lastensuojelun ennaltaehkäisevä hanke nopea reagointi Palvelutarpeet

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit 2015 Sisällys 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KRITEERIT... 2 1.2 Kotipalvelu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä... 2 1.3 Mihin tarpeeseen lapsiperheiden kotipalvelua

Lisätiedot

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi)

AlfaKuntoutus. (palvelun nimi) AlfaKuntoutus (palvelun nimi) AlfaKuntoutus tuottaa AlfaKuntoutus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tukiasumista tuettua asumista työpajatoimintaa kuntouttavaa korvaushoitoa avopalveluja Asiakkuus

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO

PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO 2014 PIENRYHMÄKOTI HAVUMÄEN PEREHDYTYSKANSIO SISÄLTÖ 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintatavat...4 1.2 Ammatillisuus...4 1.3 Struktuuri ja kodinomaisuus.4 1.4 Yhteistyö... 5 2 HAVUMÄEN KIRJALLISET DOKUMENTIT...6

Lisätiedot

Kohtaamisia lastensuojelussa

Kohtaamisia lastensuojelussa Kohtaamisia lastensuojelussa Lastensuojelun alkuarviointi -hanke Ritva Salpakoski Jyväskylä 10.9.08 15.9.2008 Hankkeen taustaa Sosiaalialan kehittämishanke 2004-2007 Lastensuojelun kehittämisohjelma 2004-2007

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä.

Palaveri on hyvä pitää 1-2 viikkoa ennen suunniteltua siirtymistä. Siirtymäpalaveri Päihdeongelmaisen asiakkaan siirtyminen palvelusta toiseen sisältää aina riskejä. Monia riskejä voidaan kuitenkin pienentää hyvällä valmistautumisella. Siirtymisessä tulisi noudattaa ns.

Lisätiedot

Näin me teimme sen. Perhepalvelumallin kehittäminen Rovaniemellä Teija Karvonen. terveydenhoitaja. Rovaniemi

Näin me teimme sen. Perhepalvelumallin kehittäminen Rovaniemellä Teija Karvonen. terveydenhoitaja. Rovaniemi Näin me teimme sen Perhepalvelumallin kehittäminen Rovaniemellä 2006-2009 Teija Karvonen terveydenhoitaja Rovaniemi 1 Esityksen rakenne Taustaa Perheiden palvelujen rakenne ja sisältö Kehittämisen haasteet

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille Varsinais-Suomen hankekuntien kehittämisosio Sosiaalityön palveluiden sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarpeessa olevan asiakkaan palveluprosessi: Palvelusuunnitelman teko 1 Sosiaalityöntekijä työntekijä 2.Muu työntekijä 4 3 Palvelusuunnitelma

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst. stä hyvinvoinnin edistämiseen

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst. stä hyvinvoinnin edistämiseen Jukka Mäkelä: Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat 1 Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst stä hyvinvoinnin edistämiseen Jukka MäkelM kelä Lastenpsykiatri,

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017

Ohjaamo Helsinki. Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017 Ohjaamo Helsinki Näin teemme /Asiakastiedon tunnuslukuja tammi - joulukuu 2017 Ohjaamo Helsingin muutokset Rahoituspohja uudistuu Henkilökuntarakenne muuttuu Monialaisuus kapenee Te-palveluiden rooli korostuu

Lisätiedot

ENTISTÄ EHOMPI. moniammatillisuus ja yhteistyö erityisen huolenpidon yksikössä Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa

ENTISTÄ EHOMPI. moniammatillisuus ja yhteistyö erityisen huolenpidon yksikössä Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa ENTISTÄ EHOMPI moniammatillisuus ja yhteistyö erityisen huolenpidon yksikössä Lausteen perhekuntoutuskeskuksessa Essi Vahala VTM, erityistyöntekijä/tiiminvetäjä LAUSTEEN PERHEKUNTOUTUSKESKUS yli 90-vuotias

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa

Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Perhesosiaalityö varhaisen tuen palveluissa Lastensuojelun ja perhetyön kehittäminen Kokkolassa Mistä lähdettiin liikkeelle, mikä tarve? Yhteistyön puuttuminen Lastensuojelun vetäytyminen Laki Tutkimuksia

Lisätiedot