SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 SAHAKOSKI HANKE Perhetukitoiminnan kehittäminen Haminassa SAHAKOSKI HANKKEEN VÄLIRAPORTTI Hankkeen toiminta ja tuotokset ajalla Projektityöntekijä Päivi Kaski Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Sähköposti Sahakoskentie 31 Sahakoskentie 31 (05) VEHKAJOKI VEHKAJOKI

2 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAVOITTEET, ORGANISOITUMINEN JA TALOUS 3 2. HANKKEEN TUOTOKSET AJALLA ARVIOINTI-, PERHEKUNTOUTUS- JA SELVITTELYJAKSOJEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI HANKKEEN ARVIOINTI 11

3 3 1. HANKKEEN TAVOITTEET, ORGANISOITUMINEN JA TALOUS Perhetukitoiminnan kehittämishanke on jatkoa Haminan lastensuojelun pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Valtakunnallinen sosiaalialan kehittämishanke toimi vuosina ja se mahdollisti hankkeelle valtionavustuksen vuosille Sahakoski-hankkeessa ovat mukana myös Miehikkälän ja Virolahden kunnat. Lastensuojelun uudistuva lainsäädäntö korostaa ennaltaehkäisyn, lastensuojelutarpeen arvioinnin sekä perhekuntoutuksen merkitystä. Hankkeen aikana käyttöön otettavilla uusilla toimintamuodoilla pystytään vastaamaan kehittyvän lastensuojelutyön laadullisiin ja sisällöllisiin vaatimuksiin. Hankkeen tavoitteet Hankehakemuksen mukaisesti hankkeen tavoitteet ovat: 1. Suunnitelmallista vanhemmuuden arviointia ja perhekuntoutusta tarjotaan lähipalveluna 2. Avo- ja laitoshenkilöstö työskentelee joustavasti, oikea-aikaisesti ja tiiviisti yhdessä häivyttäen palvelurajoja 3. Vanhemmuuden arvioinnin ja perhekuntoutuksen sekä lastensuojelun tarve selvitetään 4. Henkilöstön määrä, ammattirakenne ja osaaminen määritetään vastaamaan palvelutarvetta 5. Työprosesseja käydään läpi, laaditaan prosessikuvaukset ja määritetään työskentelymenetelmät 6. Perustetaan lastensuojelun kehittämisryhmä Hankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan että tavoite 6 ei ole enää ajankohtainen tämän hankkeen tehtävänä, sillä hankekunnat järjestävät parhaillaan uuden lastensuojelulain mukaisesti seudullista lastensuojelun asiantuntijaryhmää. Projektityöntekijä laati tavoitteista konkretisoidun toteuttamisohjelman sekä aikataulun. Hankkeen organisoituminen Ohjausryhmä muodostettiin elokuussa 2007 ja projektityöntekijä aloitti työn hankkeessa Ohjausryhmän tehtävänä on johtaa, valvoa ja seurata hanketta. Ohjausryhmän jäsenet ovat: sosiaalityön päällikkö Merja Niemelä (pj) sosiaalisihteeri Sisko Seppälä (Miehikkälän ja Virolahden edustaja) perhetukikeskuksen johtaja Hannu Liikkanen vastaava psykologi Eeva Tuurihalme (Haminan kasvatus- ja perheneuvola), perhetyöntekijä Katja Tilli ohjaaja Kimmo Heikkilä johtava sosiaalityöntekijä Tarja Vihtonen ohjaaja Katriina Hartikainen ( alkaen) projektityöntekijä Päivi Kaski (siht.) Ohjausryhmä on kokoontunut syyskuun -08 loppuun mennessä kuusi kertaa. Ohjausryhmässä on käsitelty mm. hankkeeseen osallistuvien tahojen odotuksia projektilta, hankkeen tavoitteiden täsmentämistä ja toteuttamisaikataulua, seurattu hankkeen taloutta sekä toimintojen käynnistymistä ja edistymistä. Sahakosken uusien toimintojen suunnittelua ja hankkeen pohjatyötä on tehnyt joulukuussa 2005 perustettu pääryhmä, joka jatkoi kokoontumisiaan saakka. Hankkeen käynnistyttyä

4 4 elokuussa -07 muodostettiin Sahakosken uuden osaston ohjaajista, sosiaaliohjaajasta, ja perhetyöntekijöistä toimintojen kehittämis- ja suunnittelutyöryhmä, joka on kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Lisäksi sosiaalityön päällikkö, Sahakosken johtaja ja projektityöntekijä ovat tarpeen mukaan kokoontuneet suunnittelemaan ja arvioimaan hankkeen toimintaa. Sahakosken uusina perhetukitoimintoina hankkeessa käynnistettiin Kaisla-osastoon sijoittuvat vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjaksot sekä lasten ja nuorten elämäntilanteen selvittelyjaksot. Osaston henkilökunnasta neljä ohjaajaa aloitti työn Sahakoskella , osaaikainen sosiaaliohjaaja ja määräaikainen ohjaaja Kaisla-osaston uudet toimitilat, kaksi perheasuntoa ja neljä lasten/nuorten asiakaspaikkaa otettiin käyttöön saneerattujen toimitilojen valmistuttua. Tilojen vastaanottotarkastus oli Hankkeen talous Hankkeen talousarvio vuosille on yhteensä euroa, josta valtionavustuksen osuus on 75 % eli euroa. Hankkeelle budjetoidusta rahoituksesta oli syyskuun loppuun 2008 mennessä käytetty 53 %. 2. HANKKEEN TUOTOKSET AJALLA Tavoite 1: Suunnitelmallisten vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjaksojen toteuttaminen Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutustyöhön kuuluvat seuraavat työmuodot: perhetyö perheessä, perhe laitosjaksolla, lapsi elämäntilanteen selvittelyjaksolla ja laitosjakson jälkeinen perhetyö avohuollon tukitoimena. Perheille Kaislassa on kaksi perheasuntoa ja lapsille/nuorille neljä asiakaspaikkaa. Seuraavassa taulukossa esitetään asiakkaiden kertyneet laitospäivät Sahakosken Kaisla-osastolla Lapsella viitataan alle 13- vuotiaaseen henkilöön. Kaisla-osaston laitospäivät PERHEET LAPSI/NUORI laitospäivät laitospäivät perhe 1 5 nuori 1 306* perhe nuori 2 41 perhe nuori 3 85 perhe 4 7 nuori 4 166* perhe 5 63 lapsi 5 25 perhe 6 4 lapsi 6 23 perhe 7 29* lapsi 7 14* nuori 8 1* Yhteensä 363 Yhteensä 661 Tähdellä (*) merkittyjen perheiden tai lasten/nuorten jaksot jatkuivat jälkeen. Arviointi- ja perhekuntoutusjaksolla olleista perheistä viisi on ollut perhetyön asiakasperheenä ennen Sahakoskelle tuloa. Jakson jälkeen avohuollon perhetyö on jatkunut neljässä perheessä. Yksinään jaksolla olleista lapsista/nuorista lähes kaikkien perheet ovat olleet perhetyön asiakkaana ennen Kaisla-osastojaksoa. Syyskuun loppuun mennessä jaksolta on

5 5 kotiutunut neljä lasta/nuorta ja heidän perheissään jatkuivat perhetyön käynnit suunnitelman mukaisesti noin kolmen kuukauden ajan. Selvittelyjakson tuloksellisuudesta kertoo se, että tuetun kotiutumisen jälkeen perhetyön käynnit on voitu lopettaa tai on suunniteltu lopetettavaksi kahden nuoren perheessä. Sekä vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjaksoille että lasten/nuorten elämäntilanteen selvittelyjaksoille laadittuja prosessikuvauksia on täsmennetty. Asiakastyön raportointiin on luotu käytännöt, ohjeistot ja lomakepohjat. Uusista palveluista tiedottamiseen on laadittu esitteet ja päivitetty kaupungin internet-sivusto. Avo-ja laitoshenkilöstön yhteisissä palavereissa on laadittu alustava kriteeristö siitä, millaisille asiakkaille arviointi- ja kuntoutusjaksot parhaiten soveltuvat. Tavoite 2: Avo- ja laitoshenkilöstö työskentelee joustavasti, oikea-aikaisesti ja tiiviisti yhdessä häivyttäen palvelurajoja Kaisla-osaston ensimmäisen toimintavuoden aikana perhetyöntekijät sekä osaston ohjaajat ovat säännöllisesti kokoontuneet yhteisiin palavereihin suunnittelemaan asiakastyötä ja sopimaan tarkoituksenmukaisen ja tuloksellisen työn toteuttamiseen liittyvistä asioista. Edellisten henkilöstöryhmien lisäksi myös lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja pitkäaikaisia sijoituspaikkoja tarjoavan Vehka-osaston työntekijät ovat suunnitelleet ja kehittäneet toimintoja. Työtä on tehty yhdessä mm. Sahakosken henkilöstökokouksissa, hankkeeseen sisältyvän koulutuksen puitteissa sekä muissa palavereissa. Asiakastyö on toteutunut pääpiirteissään hankkeen suunnitteluvaiheessa tehtyjen prosessimallinnuksien mukaisesti. Toimintakäytäntöjä on täsmennetty erityisesti Kaislaan tulovaiheen osalta sekä perhetyöntekijöiden ja ohjaajien yhteistyön toteuttamisen osalta. Perhetyöntekijät osallistuvat Kaisla-osastolla olevan asiakasperheensä kuntoutusjaksoon mm. tapaamalla perheenjäseniä erikseen ja yhdessä ohjaajien kanssa, tukemalla yhteyksiä asiakkaan lähi- ja viranomaisverkostoon ja hoitamalla perheen lapsia. Perhetyön toimintaa laitosjaksoilla arvioidaan ja kehitetään hankkeessa edelleen. Tavoite 3: Vanhemmuuden arvioinnin ja perhekuntoutuksen sekä lastensuojelun tarve selvitetään Seuraavaan taulukkoon on koottu hankkeessa mukana olevien kuntien lastensuojelun tarvetta ja asiakasmääriä kuvaavia lukuja. (Lähdetiedot: kuntien oma tilastointi, Stakesin lastensuojelutilasto) Lastensuojelun tilastoja HAMINA MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI Lastensuojeluilmoituksia/v ei tietoa 6 7 ei tietoa Lastensuojelun avohuoll.asiakkaat ei ei Laitoshuollossa vuoden aikana tietoa tietoa Perhehoidossa vuoden aikana Muu (jälkihuolto) ei tietoa ei tietoa 1 Sijoitettujen %-osuus ikäryhmästä 0-17-vuotiaat 0,6 0,6 0,9 ei tietoa 0,2 0,5 0,8 0,8 0,6 -vastaava osuus koko maa* 1,4 1,4 1,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 *Koko maan 0-17 v:n osuudet: Haminan kohdalla kaikkien kaupunkien keskiarvo, Miehikkälän ja Virolahden kohdalla kaikkien maaseutumaisten kuntien keskiarvo

6 6 Laitos- tai perhehoitoon sijoitettujen osuus ikäryhmästä on Haminassa ja Miehikkälässä ollut jo pitempään alle koko maan kaupunkien/maaseutumaisten kuntien keskitason. Virolahdella tämä osuus on painunut alle maaseutukuntien keskiarvon viime vuonna. Haminassa on sekä avohuollon tukitoimia tarvitsevien lasten että sijoitettujen lasten määrä lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2006 vuoteen Vanhemmuuden arviointi- ja kuntoutusjaksolle Kaisla osastolle on kysytty asiakaspaikkaa lokakuun -07 ja syyskuun -08 välisenä aikana kahdelletoista perheelle, joista seitsemän on otettu Sahakoskelle eripituisille jaksoille. Perheiden paikkakyselyt ovat koskeneet yhteensä 33:a perheenjäsentä. Samalla aikavälillä lapsia tai nuoria koskevia paikkakyselyitä on tullut yhteensä 19. Näistä kahdeksan lasta tai nuorta on tullut Sahakoskelle elämäntilanteen selvittelyjaksolle. Paikkakyselyt on pyritty dokumentoimaan tarkasti, jotta eri palveluissa sijoitus- tai jatkosijoituspaikkaa odottavien asiakkaiden tarpeet saadaan selville. Tavoite 4: Henkilöstön määrä, osaaminen ja ammattirakenne määritetään vastaamaan palvelutarvetta Sahakosken perhetukikeskuksen henkilökunta syyskuussa 2008 Perhetyö: 6 kokoaikaisia ja vakituista perhetyöntekijää (perhetyöntekijät työskentelevät perheissä sekä avohuollossa tehtävin kotikäynnein että Kaisla-jaksolla Sahakoskella) Kaisla-osasto, vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutus sekä lasten ja nuorten elämäntilanteen selvittelyjaksot: 4 kokopäivätoimista ja vakituista ohjaajaa 1 kokopäivätoiminen, määräaikainen ohjaaja ( saakka) 1 osapäivätoiminen (50 %), vakituinen sosiaaliohjaaja Vehka-osasto, pitkäaikaisesti sijoitettujen lasten ja nuorten koti: 6 kokopäivätoimista ja vakituista ohjaajaa Muu henkilöstö: 1 johtaja (kokopäivätoiminen, vakituinen) 1 emäntä (kokopäivätoiminen, vakituinen) 1 projektityöntekijä (kokopäivätoiminen, määräaikainen saakka) Vuonna 2007 laaditun hankesuunnitelman mukaisesti perhetukikeskuksessa ohjaajat ja perhetyöntekijät tekevät jaksotyötä, jotta heidän työaikansa voidaan suunnitella vastaamaan jaksolla olevien perheiden ja lasten tarpeita. Kaislan ohjaajat tekevä työtä pääsääntöisesti klo 7.00 ja välillä kolmessa vuorossa. Lasten ja nuorten koti Vehkan puolella oleva yövuorolainen valvoo myös Kaislan asiakkaat yövuoron ajan klo Hankkeen väliarvioinnissa maaliskuussa -08 nousi esille Kaisla-osaston henkilöstömitoitus. Sekä asiakaspalautteesta, työntekijöiden itsearviointikyselyn vastauksista että ohjausryhmän tekemästä riskianalyysistä saatiin viestiä Kaisla-osaston työntekijöiden ajan riittämättömyydestä asiakastyöhön. Tilanne parantui kun saatiin lupa uuden määräaikaisen ohjaajan palkkaamiseen. Viides ohjaaja aloitti työn syyskuun alussa. Hankkeen toisena toimintavuotena selvitetään ja kokeillaan perhetyöntekijöiden työskentelyä oman asiakasperheensä kanssa laitosjaksolla entistä intensiivisemmin. Vanhemmuuden arvioinnin, perhekuntoutuksen ja kriisityön osaamista on hankkeen aikana vahvistettu Sahakosken henkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden yhteisillä koulutuksilla. Koko perheen kuntoutus prosessikoulutukseen ovat osallistuneet myös perhetyöntekijä ja sosiaalisihteeri Miehikkälän ja Virolahden lastensuojelutyöstä. Sahakosken perhetukikeskuksessa työskentelevillä on varsin monipuolista ja laajaa lastensuojelutyön osaamista. Esimerkiksi koko henkilöstöllä on Pesäpuu ry:n lastensuojelutarpeen arviointimenetelmäkoulutus, joka perustuu lapsilähtöisyyteen ja toiminnallisten välineiden käyttöön.

7 7 Tammikuusta 2008 alkaen on Kaisla-osaston ohjaajille ja perhetyöntekijöille järjestetty yhteinen työnohjaus kerran kuukaudessa. Tavoite 5. Työprosesseja käydään läpi, laaditaan prosessikuvaukset ja määritetään työskentelymenetelmät Uusien perhetukitoimintojen työprosessien toteuttamista on suunniteltu ja täsmennetty Kaislaosaston ohjaajien ja perhetyöntekijöiden kanssa säännöllisissä kokoontumisissa. Sen lisäksi keskustelua on käyty ja uusista käytännöistä ja ohjeistuksista sovittu tarpeen mukaan lasten ja nuorten koti Vehkan ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Vanhemmuuden arvioinnin ja perhekuntoutusjakson prosessikaavio: HUOLI TUTUS- TUMI- NEN PÄÄTÖS TULO Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä huoli perheestä Paikkatiedustelu (lomake) Perheelle tarjotaan kuntoutusjaksoa ja motivoidaan jaksolle Tutustumiskäynti Verkostopalaveri/ ASneuvottelu Sosiaalitt:n päätös jaksosta Alustavat tavoitteet jaksolle Perhe aloittaa jakson Kaislassa 1 2 VKOA 3 9 VKOA 10 VKOA 3 KK 3 KK - ORIEN- TOITU- MINEN ARVIOINTI OHJAUS JATKOON SUUNTAU- TUMINEN JÄLKI- TYÖSKEN- TELY Tutustuminen Tiedon keruu Tavoitteiden konkretisointi Perheen arkirytmin löytyminen jaksolle Keskustelut, ohjaus, neuvonta: lasten kasvatuksen, parisuhteen, terveyden ym. kysymykset Kotivierailut Tukiverkosto Tukipalvelut Kotiutuminen perhetyön käynnit Vanhemman/vanhempien jatkohoitopaikka Lapsen/lasten sijoitus

8 8 Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakson prosessikaavio: n. 3 9 KK MUU VAIHTOEHTO LAPSI/NUORI TULEE KAISLAAN AS 1-5 PÄIVÄN KULUESSA SELVITTELY JA ARVIOINTI AS n. 1 KK VÄLEIN LAPSI/NUORI PALAA KOTIIN Tutustuminen, omaohjaaja paljon läsnä (ja perhetyö) Tavoitteet Yhteistyö Arviointimenetelmät Mukana perhe, omahoitaja, asiantuntijatahot. Kartoitus yhteistyössä. Jos päädytään muuhun sijoituspaikkaan, alkaa asian valmistelu. Jos lapsi palaa kotiin, sovitaan perhetyön käynneistä ja mahdollisesta intervallijaksosta Kaislassa SIJOITUS SAHAKOS- KELLE PITKÄAIKAI- SESTI Kaisla-osastolla käytössä olevat työmenetelmät Kaisla-osaston ensimmäisen vajaan toimintavuoden aikana on sovellettu lastensuojelu- ja perhetyössä jo aiemmin käytettyjä menetelmiä sekä sen lisäksi suunniteltu ja kehitetty uusia toimintatapoja ja työvälineitä. Ihmissuhdetyössä kaikki asiakastyö ja siinä käytettävät menetelmät perustuvat asiakkaan ja työntekijän välittömään vuorovaikutukseen. Työntekijän oma persoona on tärkein työväline. Vuorovaikutuksen laadulla ja määrällä on siten myös suora yhteys työn tuloksellisuuteen. -Asiakassuunnitelmaneuvottelu Sosiaalityöntekijä vastaa lapsen tai nuoren asiakassuunnitelmaprosessista. Siinä kuvataan lapsen ja perheen nykytilanne, asetetaan yhdessä lapsen hyvinvointia edistävät muutostavoitteet ja määritellään toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi. -Viikko-ohjelma Viikko-ohjelman laativat yhdessä asiakas ja (oma)ohjaaja. Myös perhetyöntekijä voi osallistua ohjelman tekoon. -Keskustelut, omaohjaajakeskustelut (asiakas, ohjaaja + perhetyöntekijä) Perheille tehtyjen haastattelujen perusteella vuorovaikutus ja keskustelut ohjaajan, perhetyöntekijän ja sosiaaliohjaajan kanssa on vanhempien kokemuksissa tärkein auttamisen tapa. -Toiminnalliset menetelmät ja kartat: Pesäpuun kortit, leikit ja pelit, verkostokartta, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartat, aarrekartta, elämänjana -Videointi

9 9 Kaislan ohjaajat ovat käyttäneet videointia erityisesti lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen havainnoimiseen ja kehittämiseen. -Päivittäinen raportointi ja yhteenvedot Kaislan toiminnassa päivittäinen yksityiskohtainen raportointi on osoittautunut välttämättömäksi ja erittäin tarkoituksenmukaiseksi arvioinnin ja kuntouttavan työn käytännöksi. -Taulukointi Kaislan ohjaajat suunnittelivat taulukointikäytännön sovellettavaksi perhekuntoutustyössä silloin, kun vanhemmat tarvitsevat erityisen paljon ohjausta lapsen hoito- ja huolenpitotehtäviin. Hankkeen kumppanuuskuntien, Miehikkälän ja Virolahden kanssa toteutunut yhteistoiminta Hankkeen ohjausryhmässä on Miehikkälän ja Virolahden kuntien edustajana sosiaalisihteeri Sisko Seppälä. Projektityöntekijä teki tutustumiskäynnin Virolahden sosiaalitoimistoon aloitettuaan työn elokuussa -07. Kumppanuuskuntien lastensuojelutyö eroaa Haminasta määrällisesti, mutta erityisesti Virolahden sosiaalityössä tulevat näkyville lapsiperheiden ongelmat ja niistä aiheutuvat lastensuojelun ja perhetyön tarpeet kaupunkimaisia paikkakuntia vastaavasti. Kysyntää lasten ja nuorten elämäntilanteen selvittelyjaksoille on myös maaseutukunnissa ja hankkeen aikana kunnat ovat tehneet asiakasyhteistyötä Sahakosken Kaisla-osaston kanssa. Toisena yhteistyöalueena on ollut hankkeen järjestämät koulutukset, joihin on saatu Virolahdelta osallistujia mukaan. Kolmantena yhteistoiminnan alueena on suunniteltu Haminan perhetyön toimintakäytäntöihin tutustumisesta ja kokemusten vaihdosta. Syyskuun alussa -08 Sahakosken henkilökuntaa vieraili Miehikkälässä, jossa vapaamuotoisessa iltapäivänvietossa keskusteltiin mm. ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta ja perhetyöstä, suunniteltiin tulevia koulutuspäiviä ja käytiin läpi hankkeen väliraporttiin koottuja tuloksia. Ohjausryhmä vieraili Virojoella syyskuussa -08 hankkeen kuudennen ohjausryhmäkokouksen merkeissä.

10 10 3. ARVIOINTI-, PERHEKUNTOUTUS- JA SELVITTELYJAKSOJEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Sahakoski-hankkeessa käynnistettyjen toimintojen vaikuttavuutta arvioidaan käyttämällä Petteri Paasion (2003) sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden arviointimallia: Vaikuttavuuden arvioinnin rakenne ja mahdollisuus sosiaalialalla. Seuraavassa esitetään Sahakosken Kaisla-osaston työn vaikuttavuustekijät. Asiakkaiden määrää ja toteutuneita jaksoja koskevat tiedot on ajalta , yksittäisiä suoritteita koskevat tilastotiedot ajalta LÄHTÖKOHTA JA PANOS Paikkatiedusteluja 52 asiakkaalle 2 perheasuntoa + 4 asiakashuonetta + yhteiset tilat 4 ohjaajaa ( alk. 5 ohjaajaa) sosiaaliohjaaja (50 %) perhetyöntekijöiden ja Vehkan yövalvojan työpanos johtajan ja emännän työpanos laskennalliset kustannukset 198 /vrk (koko perhetukikeskukset vrk hinta) PROSESSI Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjakso 1-5 kk Lapsen/nuoren elämäntilanteen selvittelyjakso 1-12 kk prosessissa mukana lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, Kaisla-osaston ohjaajat ja Vehka-osaston ohjaajat työotteet, käytännöt ja menetelmät otettu käyttöön ja kehitetty asiakkaiden tarpeita vastaaviksi palveluprosessin osatoimintojen tuotteistus käynnissä TUOTOS 7 perheen ja 8 lapsen/nuoren toteuteutuneet jaksot 363 perheiden laitosvuorokautta (perheissä keskim. 3 jäsentä) 661 lapsen/nuoren laitosvuorokautta Aineettomat suoritteet ajalla (n. 8 kk): 672 vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyösuoritetta perheille, 609 lapsille/nuorille työn positiiviset muutosvaikutukset asiakkaiden elämään: 4-5 merkittävää vaikutusta/perhe tai lapsi/nuori Materiaaliset suoritteet ajalla : 153 ateriaa perheille, 485 lapsille/nuorille 171 kuljetusta perheille, 236 lapsille/nuorille Toteutunutta toimintaa arvioitaessa on todettava että Sahakoskella on varsin lyhyessä ajassa otettu käyttöön onnistuneesti suunnitellut työmuodot ja tehty paljon hyvää työtä varsin suuren asiakasmäärän kanssa. Työn tuloksellisuus ja positiiviset vaikutukset ovat selvästi pääteltävissä jo nyt systemaattisesti koottua tietoa ja palautehaastatteluja tarkasteltaessa.

11 11 4. HANKKEEN ARVIOINTI Hankesuunnitelman mukaisesti Sahakoski-hankkeen arviointi toteutetaan prosessinarviointina ja se perustuu hankkeen suunnitteluryhmän sekä ohjausryhmän jäsenten riskianalyysiin, työntekijöiden itsearviointiin sekä asiakaspalautteen käsittelyyn. Projektityöntekijä laati hankkeelle erillisen arviointisuunnitelman. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana on ohjausryhmässä käsitelty kahdessa eri vaiheessa tehtyä riskianalyysikyselyä sekä maaliskuussa -07 tehtyä työntekijöiden itsearviointikyselyä. Riskianalyysin yhteydessä ohjausryhmä on keskustellut mm. sijaistyövoiman heikosta saatavuudesta ajoittain, lomautusten vaikutuksista ja henkilöstön työssä jaksamisesta. Kokonaisuutena hankkeen riskit on arvioitu kuitenkin verraten pieniksi. Henkilöstön itsearvioinnnissa maalis-huhtikuussa nousi esille myös työssä jaksaminen ja henkilöstöresurssit. Hankkeen ja Kaisla-osaston toimintaa on täsmennetty arvioinnista saadun tiedon perusteella. Asiakaspalautehaastatteluista raportoitiin ensimmäiset tulokset työntekijöiden käyttöön syyskuussa -08.

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA

SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKI- KESKUKSEN KÄSIKIRJA SAHAKOSKEN PERHETUKIKESKUKSEN KÄSIKIRJA (hyväksytty 9.12.2009) SAHAKOSKEN KÄSIKIRJA kertoo, miten perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan

Lisätiedot

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ

LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Lapsuus tässä ja nyt. Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 7.-8.10.08 Jyväskylässä Alaseminaari Lasten osallisuus ja toimijuus tutkimuksen näkökulmasta LAPSEN OSALLISUUS JA SUOJELU SOSIAALITYÖNÄ Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO

PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISVERKOSTO Kehittämishankkeeseen osallistuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan koulupsykologit ja koulukuraattorit. Koordinoiva kaupunki on Vantaa. Ohjausryhmä: Vantaa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja

Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 29.-30.9.15, Lahti Hankintatyöpaja Juha Jokinen, Asiakasohjausyksikön päällikkö Sijaishuollon asiakasohjaus HELSINKI Yleistä - Hki kilpailutti sijaishuollon palvelut

Lisätiedot

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA

LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA LIITE 2. NURMIJÄRVEN PERHETUKIKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 17.2.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 3 2. TOIMINTA-AJATUS/PERUSFILOSOFIA 3 3. STRATEGISET TAVOITTEET JA TAVOITELTAVAT HYÖDYT SEKÄ RISKIT 3 4.

Lisätiedot

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä

Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella. Esitys Anne Kerälä Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön kartoitus Kuusamo-Posio- Taivalkoski-alueella Esitys Anne Kerälä 15.11.2012 Opinnäytetyöni liittyy Lapsen hyvä arkihankkeeseen ja tarkemmin Koillismaan hankekuntien

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa. Kristiina Tirroniemi

Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa. Kristiina Tirroniemi Perhevalmennuksen kehittämisarviointi Rovaniemen Napero hankkeessa Kristiina Tirroniemi Lähtökohdat Perhevalmennuksen kehittäminen Napero hankkeessa Sairaanhoitaja (YAMK) tutkinto, terveyden edistämisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PERHETYÖN KEHITTÄMISHANKE HÄMEENLINNASSA JA SEUTUKUNNASSA

PÄIVÄHOIDON PERHETYÖN KEHITTÄMISHANKE HÄMEENLINNASSA JA SEUTUKUNNASSA Osaava lastensuojelu -projekti projektityöntekijä Terhi Salonen Lukiokatu 16, 13100 Hämeenlinna Puh. (03) 621 2431, gsm.040 5858234 Sähköposti terhi.salonen@hameenlinna.fi Liite 1 Han Liite 1 PÄIVÄHOIDON

Lisätiedot

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Johanna Hietamäki, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monialainen, lapsilähtöinen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS. Silja Ässämäki KESKI-SUOMEN SOTE 2020 KASTE-HANKESUUNNITELMA JA - HAKEMUS Silja Ässämäki 11.12.2013 Kaste-hankesuunnitelma 2014-2016 Keski-Suomen SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti Hakijana

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet: Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

Perheneuvola lapsiperheen tukena. Mitä ja milloin?

Perheneuvola lapsiperheen tukena. Mitä ja milloin? Perheneuvola lapsiperheen tukena Mitä ja milloin? Sosiaalihuoltolain velvoittamaa toimintaa Kunnilla on Sosiaalihuoltolain mukaan velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen. Kasvatus-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Tarja Tirkkonen 12.10.2015

Tarja Tirkkonen 12.10.2015 Tarja Tirkkonen 12.10.2015 Perheiden erityispalvelut Hanne Kalmari perheiden erityispalvelujen päällikkö Perheneuvola Leena Lehikoinen perheneuvolan päällikkö Perheoikeudelliset asiat Katja Niemelä perheoikeudellisten

Lisätiedot

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 24.05.2016 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi SOSTER 24 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

SIFT-TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMASTA /Petteri Heino

SIFT-TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMASTA /Petteri Heino SIFT-TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKE RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMASTA 13.10.2016/Petteri Heino Lähtökohtia työskentelylle Taustalla yli kymmenen vuoden työskentely sosiaalihuollon tiedontuotannon

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA Lapsiperheiden kotipalvelu (sosiaalihuoltolaki 19 ) Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit

Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Nurmijärven kunta Poikkihallinnollisten prosessien tarkastelu Lastensuojelun kustannushyötyanalyysit Juha Sutelainen 15.11.213 Taloudellisen mallintamisen lähtökohtia Mallilla simuloidaan yksittäisen kuntalaisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät Työryhmä: Osallistavaa ja monikulttuurista kohtaamista 30.9.2011 Esityksen sisältö Tutkimushankkeen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ELI HYVÄ KUNTOUTUS PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA ELI HYVÄ KUNTOUTUS PROJEKTI 2007-2011 Projektit vievät lasten kuntoutusta eteenpäin 4.9.2009 TOI - päivät Suomen Toimintaterapeuttiliiton koulutuspäivät: TOI on pätevä 3. - 4.9.2009 Paasitorni, Helsinki LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla. Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismikuntoutus ja kehittäminen ta 6:lla Autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Autismin kirjo ja kuntoutus Autismin kirjo on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa pulmia henkilön aistikokemuksiin,

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE

OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE OULUN SEUDUN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2008 4.2.2008 2 1. Kehittämistarpeiden kartoitus toiminnan suuntaajana Kehittämisyksikkö käynnisti toimintansa syksyllä

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014

LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 LASTENSUOJELUN TILA LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2014 2014 Sisältö Lastensuojelun tila 2014 1. LASTENSUOJELUILMOITUKSET 2. LASTENSUOJELUN ASIAKKAAT 3. LASTENSUOJELUN KUSTANNUKSET 4. LASTENSUOJELUN PALVELURAKENNE

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen

Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä. Helsinki Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Ankkuritoiminta Kanta-Hämeessä Helsinki 28.5.2013 Tarja Rannikko ja Jonna Laitonen Toiminnan taustaa Ankkuri -hanke vuosina 2004-2006 Hämeenlinnan kihlakunnan poliisilaitoksella (rahoitus kunnilta, Hämeen

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Sosiaalityö ja vaikuttavuus: kuinka työn vaikuttavuus otetaan haltuun?

Sosiaalityö ja vaikuttavuus: kuinka työn vaikuttavuus otetaan haltuun? Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalityö ja vaikuttavuus: kuinka työn vaikuttavuus otetaan haltuun? Petteri Paasio FL, tutkija SoccaPetteri Paasio 1 Huhtikuussa 2015 voimaan tullut

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro Terveyden edistämisen kehittämispäivät 13.1.2010 Jenni Kehus & Sanna Lähteinen, Lapin yliopisto Puheenvuoro pohjautuu: Opiskelijoiden ennakkotehtäviin

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Toteutussuunnitelma 11.9.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Ohjelman tavoitteet Laadukkaamman

Lisätiedot

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tiedonantajapalaute 21/2002

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä tiedonantajapalaute 21/2002 Stakes/StakesTieto 12.12.2002 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2064 Salla Säkkinen Puh. (09) 3967 2234 Tuula Kuoppala Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija

Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija Perheasiain sovittelua koskeva kartoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kunnat / syksy 2014/ Mauri Ylinentalo, korkeakouluharjoittelija Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 18.12.2014

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa

Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa Omaiset mukana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa 2.11.2015 Marjo Lehtinen, projektisuunnittelija, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke Omaishoitajat ja läheiset liitto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko

Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko Kehittämisverkostojen kick off tule kuulemaan mistä on kysymys! Mona Särkelä-Kukko 1.9.2016 1. Kehittämisverkostojen käynnistämisen tausta 2. Yhteinen ymmärrys lähtökohtiin 3. Toiveet, tarpeet ja osaamisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Ohjelmateoria, arviointikriteeri(t), mittarit, mittaaminen ja arvio

Ohjelmateoria, arviointikriteeri(t), mittarit, mittaaminen ja arvio Ohjelmateoria, arviointikriteeri(t), mittarit, mittaaminen ja arvio Miten malleista päästään arvioimaan sosiaalityön vaikuttavuutta? 29.3.2007 Kerttu Vesterinen Vaikuttavuuden arvioinnin malli Peter Dahler-Larsen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hanne Kalmari 5.4.2016 Hallitusohjelma: Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot