Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuksia 47. Turo Laitinen. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa"

Transkriptio

1 Tutkimuksia 47 Turo Laitinen Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa Tampere, 2002

2 Laitinen, Turo. Kansainväliset lentorahtipalvelut Suomessa / Turo Laitinen. - Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu, s.- (Tutkimuksia / Tampereen teknillinen korkeakoulu, Liikenne- ja kuljetustekniikka ; 47) ISBN ISSN UDK

3 ALKUSANAT Maailmanlaajuiset hankinta- ja markkina-alueet eivät olisi teollisuuden ja kaupan saavutettavissa nykyisessä laajuudessaan ilman toimivia kuljetuspalveluja. Lentorahti on noussut erittäin keskeiseen asemaan yritysten kansainvälistymisessä. Yritykset muodostavat logistiikkansa tehostamiseksi ketjuja tai verkkoja, joilla ne pyrkivät vastaamaan nopeasti ja täsmällisesti eri puolilla maapalloa olevien asiakkaidensa tarpeisiin. Ne ovat keskittymässä omaan ydinosaamiseensa ja hankkivat ulkopuolelta logistisia palveluja enenevässä määrin. Logististen palvelujen tuottamiselle on edellä kerrotuista syistä syntymässä aivan uudenlaiset markkinat. Logististen palvelujen kysynnän ja tarjonnan tulisi kohdata mahdollisimman hyvin toisensa. Se on kaikkien osapuolten etu. Mikään ei kuitenkaan kehity itsestään ja näyttääkin siltä, että logististen palvelujen tuotannossa ja yhtä hyvin niiden käytön hallitsemisessa on paljonkin kehittämisen varaa. Tässä tutkimusraportissa on pohdittu ilmakuljetusten markkinoita ja niihin liittyviä palveluja. Päähuomio on lentorahdissa, mutta myös muiden ilmakuljetuspalvelujen ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia käsitellään. Tämä tutkimus perustuu Tampereen teknillisessä korkeakoulussa aiemmin tehtyihin tutkimuksiin, joista toinen keskittyi lento- ja pintarahtiin Suomen ja Keski-Euroopan välillä ja toinen käsitteli arvokkaan tavaran käyttämää infrastruktuuria Suomessa. Molemmissa tutkimuksissa on ollut käytettävissä laaja haastatteluaineisto eri teollisuustoimialojen logistiikka-asiantuntijoilta koskien erityisesti arvioita tulevaisuuden tarpeista. Tämä tutkimusraportti on jatkanut em. kahden tutkimuksen viemistä eteenpäin. Raportissa kuvataan ja jäsennellään lentorahtia kuljetuspalveluna ja sen merkitystä laajemmin logististen palvelujen tuotannossa. Tutkimus luokittelee sekä kysyntää että tarjontaa erilaisten ominaisuuksien mukaan ja auttaa näin hahmottamaan laajaa kokonaisuutta. Päätavoitteena on, että tutkimus omalta osaltaan auttaisi logististen palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Tampereella Jorma Mäntynen Liikenne- ja kuljetustekniikan professori

4 2

5 3 Tekijä(t): Turo Laitinen Julkaisun nimi: KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä: KANSAINVÄLISET LENTORAHTIPALVELUT SUOMESSA Tiivistelmä Tutkimuksessa selvitetään kansainvälisten lentorahtipalveluiden nykytila Suomessa ja arvioidaan asiakasnäkemysten perusteella, kuinka kunkin palvelun tarjoajan tulisi kehittää toimintaansa tulevaisuudessa. Lentorahtipalveluiden tarjoajiksi luokitellaan lentoyhtiöt, huolitsijat ja pikarahtiyritykset. Tärkeimpiä lentorahtipalveluiden asiakkaita ovat teollisuusyritykset. Lentorahtipalveluiden kysyntää ja tarjontaa arvioidaan aluksi toisistaan erillisinä kokonaisuuksina. Tämän jälkeen tekijät saatetaan yhteen ja selvitetään markkinoiden kehitystä kokonaisuudessaan. Koska lentorahtipalveluiden markkinat ovat globaalit, tutustutaan työn viitekehyksessä alan kansainväliseen tutkimukseen. Lentoyhtiöiden ja huolitsijoiden tarjoamat palvelut liittyvät kiinteästi toisiinsa, koska huolitsijat myyvät suurimman osan lentoyhtiöiden rahtikapasiteetista. Pikarahtiyritykset tarjoavat koko toimitusketjun kattavaa palvelua pääasiassa pienille lähetyksille. Suomessa toimivien kansainvälisten pikarahtiyritysten tarjoamat palvelut ovat melko samanlaisia keskenään. Muihin ilmakuljetusmuotoihin, ilmalaivoihin ja helikoptereihin, liittyviä tavarakuljetuspalveluita on tarjolla erittäin vähän. Lentorahtiasiakkaiden näkemysten mukaan tärkeimmät kehityskohteet ilmakuljetusketjuissa ovat toimintojen yhdistäminen kokonaispalveluksi sekä informaatiovirran hallinta. Palvelun tarjoajien nähdään verkostoituvan ja lisäävän kilpailijayhteistyötä, jotta ne voivat tarjota asiakkaiden tarvitsemaa kokonaiskuljetuspalvelua. Lentoyhtiöiden on tulevaisuudessakin tarjottava kuljetuspalveluita kaiken kokoisille lähetyksille. Huolitsijoiden ja pikarahtiyritysten rooli markkinoilla muuttuu samaan suuntaan. Molemmat toimivat ilmakuljetusketjun integraattoreina, joiden on tarjottava yhä laajempaa palvelua asiakkaille. Lähdeaineistona työssä on käytetty toimialan kansainvälistä tutkimusta ja kirjallisuutta, tilastotietoja Suomen lentoliikenteestä sekä palvelun tarjoajien palveluoppaita. Lisäksi työn taustalla on liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella tehty tutkimus 'The Future of Air and Surface Transport of Goods between Finland and Central Europe'. Hakusanat: lentorahtipalvelu, lentorahti, ilmaliikenne Julkaisusarja: Tutkimuksia / Tampereen teknillinen korkeakoulu, Liikenne- ja kuljetustekniikka (47) ISSN ISBN Kieli: suomi Sivuja: 105

6 4

7 5 DESCRIPTION Date of publication Authors Turo Laitinen Name of publication INTERNATIONAL AIR FREIGHT SERVICES IN FINLAND Abstract This Master of Science Thesis introduces present state of the market for international air freight services in Finland and identifies development needs for each service provider from customer perspective. Airlines, forwarders and express carriers are categorised as air freight service providers. Major customers of air freight services are industrial companies. At first, demand and supply of air freight services are studied separately. These factors are then combined to define the market as an entity. The framework of this study is based on international studies. These views provide the global perspective and general future prospects in the industry. Services provided by airlines and forwarders are closely connected because forwarders sell most of the freight capacity provided by airlines. Express carriers supply integrated logistics services that are optimised for small packages. Services of the international express carriers operating in Finland are rather similar to each other. There are only few freight services provided by other means of air transport such as airships and helicopters. According to the air freight customers, the main developments needed in the air freight supply chain are provision of integrated services and management of information flow. Service providers are awaited to network with partners and present competitors in order to supply these services. Airlines should provide services for shipments in all weight categories in the future. The roles of forwarders and express carriers are converging. They are both acting as integrators that should provide wider range of services to the customers. The sources of this study are international studies and literature, statistics on Finnish air transport and service guides of air freight service providers. In addition, background of this study lies in a study, 'The Future of Air and Surface Transport of Goods between Finland and Central Europe', in which several service providers and air freight customers were interviewed. Keywords air freight service, air cargo, air transport Serial name Publications / Tampere University of Technology, Transportation Engineering (47) ISSN ISBN Language Pages, total Finnish 105

8 6

9 LYHENTEET JA MERKINNÄT 7 Bilateraalisopimus IATA Ilmakuljetuspalvelu Integraattori JOT LTL SITC Volyymipaino Kahden maan välinen sopimus lentoliikennetoiminnan vapauksista maiden välillä. International Air Transport Association. Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. Lentorahti, pikarahti tai muu tavaran ilmakuljetuksen sisältävä kuljetuspalvelu. Toimitusketjun osapuolet ja informaation yhdistävä logistiikkapalveluyritys. Juuri oikeaan tarpeeseen. Teollisuustuotannon toimintamalli, jossa pyritään muun muassa vähentämään varastointitarvetta. Less than truck load. Täyttä kuormaa pienemmät kuljetuserät pintakuljetuksessa. Standard International Trade Classification. Kansainvälisen kaupan tavararyhmäluokitus. Pakkauksen tilavuuspaino. Hinnoitteluperuste tilaavieville lentorahtipakkauksille. Laskukaava: pituus x leveys x korkeus (cm) / 6000 = volyymipaino (kg)

10 8

11 9 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 KUVAILULEHTI 3 DESCRIPTION 5 LYHENTEET JA MERKINNÄT 7 SISÄLLYS 9 1 JOHDANTO Taustaa Työn tavoitteet ja rajaukset Aineisto ja menetelmät 16 2 ILMAKULJETUSPALVELUIDEN TEORIAA Lentorahtipalveluiden ominaisuudet Lentorahti- ja ilmakuljetuspalveluiden määrittely Lentorahtipalveluiden tuottajat ja tarjonta Lentorahtipalveluiden asiakkaat ja kysyntä Kilpailevat kuljetuspalvelut Lentorahti Suomen ulkomaankaupassa Suomen ulkomaankauppa Lentorahtivienti ja -tuonti Lentorahtipalveluihin kohdistuvat muutospaineet Muutokset toimintaympäristössä Alan sisäiset muutokset Nykyisistä ongelmista johdettavia muutospaineita Muut ilmakuljetuspalvelut Ilmalaivakuljetusten ominaisuudet Helikopterikuljetusten ominaisuudet 45 3 LENTORAHTIPALVELUIDEN NYKYTILA SUOMESSA Tarjonta Lentoyhtiöiden tarjoamat lentorahtipalvelut Pikarahtipalvelut Huolitsijoiden tarjoamat lentorahtipalvelut Muut ilmakuljetuspalvelut Kilpailutilanne markkinoilla Kysyntä Lentorahtipalveluiden valintaperusteet Lentorahtipalveluiden tarve nyt ja tulevaisuudessa Kuljetuspalveluiden kehityssuunnat tulevaisuudessa Asiakasnäkemys palveluiden kehittämistarpeesta Palvelun tarjoajien näkemys tulevaisuudesta 70

12 10

13 11 4 LENTORAHTIPALVELUIDEN TULEVAISUUS JA KEHITTÄMISTARPEET SUOMESSA Lentorahtipalveluiden tarjonnan tulevaisuus Finnair Lentoyhtiöiden allianssit Pikarahtiyritykset Muiden ilmakuljetuspalveluiden tulevaisuus Ilmalaivakuljetukset Helikopterikuljetukset Palvelutarjonnan kehittäminen Lentoyhtiöt Huolitsijat Pikarahtiyritykset Tulosten tarkastelu Tutkimuksen tulosten arviointi Tulosten hyödyntäminen toimialalla 93 5 YHTEENVETO Loppupäätelmä Jatkotutkimustarve 97 LÄHTEET 99 LIITTEET

14 12

15 13 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Lentokoneet kuljettavat matkustajien lisäksi rahtia, joka on arvokkaampaa kuin muissa kuljetusmuodoissa. Lentokoneiden nopeus on kilpailuetu, kun yritykset pyrkivät tavoittamaan asiakkaansa yhä nopeammin. Lentorahtipalvelut ovat kilpailukykyinen vaihtoehto nykyaikaisen teollisuuden kuljetustarpeisiin, joiden taustalla vaikuttavat tuotteiden lyhentyneet elinkaaret. Teollisuuden tarpeiden nopea kehitys on tuonut uusia palvelun tarjoajia alalle, ja kilpailu lentorahtimarkkinoilla on koventunut, vaikka kuljetettavan tavaran määrä kasvaa nopeammin kuin muissa kuljetusmuodoissa. Lentorahtipalvelut ovat mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska palveluiden tarjoajia on enemmän kuin rahtia kuljettavia yrityksiä. Logistisen ketjun yhdistävät operaattorit voivat tarjota laajoja palvelukokonaisuuksia, joissa ilmakuljetuksella on vain marginaalinen osuus. Kuljetustapahtuma on kuitenkin merkittävässä roolissa näissä palveluissa, koska rahdin fyysinen siirtäminen on kuljetusketjun päätarkoitus. Kuvassa 1 esitetään lentorahtimarkkinoiden kolme osatekijää. Kysyntä, tarjonta ja toimintaympäristö muodostavat lentorahtimarkkinat. Kysyntä Tarjonta Toimintaympäristö Kuva 1. Lentorahtimarkkinoiden kolme osatekijää. Lentorahtipalveluiden kehittäminen on tärkeää Suomessa, koska maamme teollisuustuotanto suuntautuu kohti korkeamman teknologian aloja. Lentorahtipalveluiden on tarjottava asiakkaiden tuotteille nopea ja varma toimitus, koska lentorahtilähetykset ovat tyypillisesti kiireellisiä. Asiakkaat odottavat myös saavansa vastinetta lentorahdista maksamalleen korkealle hinnalle. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö tuo lisäksi omat haasteensa tulevaisuudessa. Alan yritykset eivät voi ainoastaan seurata aikaansa, vaan niiden on ennakoitava tulevaa ja kehitettävä palvelujaan oikeaan suuntaan.

16 14 Kansainvälisestä lentoliikenteen tutkimuksesta on saatavissa vain viitteitä lentorahtipalveluiden tulevaisuudesta. Näissä tutkimuksissa ei käsitellä Suomeen liittyvää ongelmakenttää, eikä selvitetä kaikkia toimialaan vaikuttavia markkinavoimia. Työlle on olemassa selkeä tilaus myös lentorahtipalveluita myyvissä yrityksissä, joiden on tiedettävä, miltä alan tulevaisuus näyttää. Lentorahtipalveluita käyttävän teollisuuden edustajien mukaan palveluissa on paljon parantamisen varaa. Erityisesti lentorahtipalveluiden odotetaan vastaavan joustavasti tuotannon muutoksista johtuvaan vaihtelevaan kuljetustarpeeseen. Lentoliikennettä on tutkittu Suomessa viime vuosikymmeninä jonkin verran. Esimerkkinä suomalaisesta lentoliikennetutkimuksesta on Goebelin ja Tuutin (1999) "Toimintaympäristön muutosten vaikutukset lentoliikenteen infrastruktuuripalveluihin", joka on tuoreimpia alan tutkimuksia. Suoranaisesti lentorahtiin liittyvää ongelmakenttää on tutkittu sitäkin vähemmän. "Lentorahti osana Suomen tavarakuljetusjärjestelmää" (Varjola & Naatula 2000) on viimeisin tutkimus, jossa on kartoitettu lentorahdin toimintaympäristöä laajemmin. Tämän tutkimuksen jatkoksi on laadittu "Lento- ja pintarahdin tulevaisuus Suomen ja Keski-Euroopan välisissä kuljetuksissa" (Laitinen 2002), jossa tarkastellaan tyypillisten lentorahtituotteiden kuljetuksia lento- ja pintarahdissa. Kansainvälisesti lentoliikennettä on tutkittu paljon ja aiheeseen liittyen on kirjoitettu useita kirjoja. Suuri osa akateemisista tutkimuksista on amerikkalaista alkuperää. Merkittäviä julkaisuja alalla ovat kirjoittaneet muun muassa liikennepolitiikan tutkija Kenneth Button (1998) ja lentoliikenneasiantuntija Rigas Doganis (1991,2001). He ovat käsitelleet lentoliikennettä laajasti monissa teoksissaan. Myös useat konsulttitoimistot tuottavat tietoa alan kehityksestä. Näistä mainittakoon yhdysvaltalainen MergeGlobal. Suuri osa tehdyistä tutkimuksista keskittyy joko lentoliikenteen talouteen tai säännöstelyn purkamisen vaikutuksiin. Matkustajalentoliikenne on lähes kaikissa tutkimuksissa pääosassa. Pelkästään lentorahtia käsitteleviä tutkimuksia on huomattavasti vähemmän. Alan perusteoksissa käsitellään rahtia yleensä lyhyesti ja toimialan muutoksia melko suppeasti. Esimerkiksi lentorahtialliansseista ja niiden toimintaedellytyksistä on hyvin vähän tutkittua tietoa.

17 Työn tavoitteet ja rajaukset Tämän diplomityön tavoitteena on analysoida Suomessa tarjottavien kansainvälisten lentorahtipalveluiden nykytila asiakasnäkökulmasta. Tämän lisäksi arvioidaan nykyisen kysynnän ja alan muutostekijöiden perusteella tulevaisuuden kysynnän luonnetta. Tarkastelussa otetaan huomioon sekä lentorahtipalveluiden kysyntä että tarjonta. Näiden tietojen perusteella arvioidaan, kuinka kunkin palveluntarjoajatyypin tulisi kehittää toimintaansa tulevaisuudessa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tutkimusongelmaksi voidaan määritellä lyhyesti: Kuinka erilaisten lentorahtipalveluiden tarjoajien tulisi kehittää toimintaansa, jotta se vastaisi asiakkaiden tarpeita? Vastausta tähän kysymykseen pyritään hakemaan eri näkökulmista, jotka ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Asiakkaiden näkemykset lentorahtipalveluiden nykyisistä ongelmista sekä kehittämistarpeista tulevaisuudessa. 2. Millaisen kuvan ja mitä tietoja palvelun tarjoajat antavat palveluistansa esitteissään ja www-sivuillaan? Tämä materiaali on asiakkaillakin palveluiden arvioinnin lähtökohtana. 3. Kuinka kuljetusmuotojen välinen kilpailu ja muut ulkoiset tekijät vaikuttavat ilmakuljetuspalveluiden tarjontaan? Toimintaympäristön muutokset muuttavat markkinoita ja vaikuttavat palveluiden tarjontaan tulevaisuudessa. 4. Useat erityyppiset operaattorit tarjoavat tällä hetkellä samankaltaisia ilmakuljetuspalveluita. Palveluiden erilaistaminen ja kehittäminen on strateginen haaste yrityksille. Muutostarpeita hahmotetaan tässä tutkimuksessa arvioimalla tulevaisuuden kysynnän luonnetta. 5. Kalusto ja infrastruktuuri vaikuttavat markkinoihin. Huomattavasti harvempi yritys kuljettaa lentorahtia kuin sitä tarjoaa palveluna. Infrastruktuurin kapasiteetti saattaa rajoittaa palvelun tarjontamahdollisuuksia tietyillä alueilla. Työssä keskitytään tavarakuljetuksiin. Henkilölentoliikennettä sivutaan ainoastaan käsiteltäessä matkustajakoneiden alaruumassa kuljetettavaa rahtia (belly cargo) ja alan yleisiä muutostekijöitä. Kotimaisen lentorahtitoiminnan vähyyden vuoksi työssä ei keskitytä kotimaanlentoihin. Myös lyhytmatkaisen lähilentoliikenteen palvelut rajataan pois tutkimuksesta niiden vähäisen merkityksen vuoksi. Työssä rajoitutaan kuitenkin selkeästi Suomessa toimiville yrityksille tarjottaviin kansainvälisiin ilmakuljetuspalveluihin.

18 Aineisto ja menetelmät Käytettävä tutkimusote on eksploratiivinen, koska tutkittua tietoa lentorahtipalveluista on erittäin vähän. Työssä on tarkoitus selvittää markkinoiden rakennetta ja tarjottavien palveluiden sopivuutta asiakkaiden tarpeisiin. Työn tuloksina on tarkoitus saada näkemyksiä alan kehitystarpeista yleensä ja yksityiskohtaisemmasta tutkimustarpeesta toimialalla. Työ on rakentunut siten, että ensimmäisessä luvussa kuvaillaan tutkimusaluetta ja esitellään työn taustat. Toisessa luvussa esitetään ilmakuljetuspalveluiden teoreettinen viitekehys ja tarkastellaan palveluita yleisellä tasolla. Teoreettisessa tarkastelussa lähtökohtana ovat kvantitatiiviset aineistot ja aiemmat tutkimukset. Kolmas luku käsittelee analyyttisesti ilmakuljetuspalveluita Suomessa palveluiden tarjonnan ja kysynnän näkökulmasta. Lähtökohtana ovat palvelun tarjoajien haastattelut ja palveluoppaat. Neljännessä luvussa kootaan kaikki muuttujat yhteen ja arvioidaan niiden perusteella kvalitatiivisesti, kuinka palveluita tulisi kehittää tulevaisuudessa. Luvussa viisi esitetään yhteenveto ja arvioidaan, kuinka hyvin työn tavoitteet on saavutettu. Lisäksi luvussa esitellään alan jatkotutkimustarpeita.

19 17 2 ILMAKULJETUSPALVELUIDEN TEORIAA 2.1 Lentorahtipalveluiden ominaisuudet Lentorahti- ja ilmakuljetuspalveluiden määrittely Matkustajalentoyhtiöiden tarjoamia tavarakuljetuspalveluita on perinteisesti kutsuttu lentorahtipalveluiksi (air freight services). Nykyään alalla toimii myös pikarahtiyrityksiä ja muita pelkästään tavarakuljetukseen erikoistuneita yrityksiä. Lisäksi rahtia voidaan kuljettaa ilmateitse helikopterilla tai ilmalaivalla. Näin ollen lentorahtipalvelu saattaa terminä antaa liian suppean kuvan nykyisten palveluiden sisällöstä. Tässä työssä käytettävä termistö ja niihin liittyvät kokonaisuudet määritellään kuvassa 2. ILMALIIKENNE Ilmalaivaliikenne Lentoliikenne Helikopteriliikenne Lentorahtipalvelut Ilmakuljetuspalvelut Kuva 2. Lentorahti- ja ilmakuljetuspalvelut. Kuten kuva 2 osoittaa, lentorahtipalveluiksi luokitellaan lentokoneessa kuljetettavaan rahtiin liittyvät palvelut. Suurin osa pikarahtiyritysten tarjoamista palveluista on lentorahtipalveluita. Ilmakuljetuspalvelut sisältävät kaikki ilmassa tapahtuvat kuljetukset. Näin ollen ilmakuljetuspalveluiksi luokitellaan myös helikopteri- ja ilmalaivakuljetukset. Tässä työssä keskitytään lentorahtipalveluihin, mutta sivutaan myös muita ilmakuljetuspalveluita. Ilmakuljetuspalvelut ovat osa useamman eri kuljetusmuodon tarjoamaa intermodaalista kuljetusketjua. Ilmakuljetukset ovat siis samassa asemassa kuljetusjärjestelmässä kuin meri- ja raidekuljetukset. Toisaalta taas meri- ja raidekuljetuspalveluiden etuna lentorahtipalveluihin verrattuna on kuljetusyksiköiden parempi yhteensopivuus kuljetusmuotojen kesken. Kuorma-autoja ja kontteja voidaan helposti laivata ja kuljettaa myös raiteilla. Samalla periaatteella kokonaisia junia voidaan kuljettaa laivoissa.

20 18 Tiekuljetukset ovat kuljetusjärjestelmässä erityisasemassa, koska kaikki lähetykset voidaan kuljettaa koko ketjun läpi samassa yksikössä ilman terminaalikäsittelyjä. Ilmakuljetuksissa käytetään kevyitä kontteja ja kuormausalustoja eli palletteja, joille lähetykset kuormataan terminaaleissa. Tästä syystä ilmakuljetukset vaativat lähes aina yhden terminaalikäsittelyn enemmän kuljetusketjun alku- ja loppupäässä. Käsittelykertoja ei välttämättä tarvita muiden kuljetusmuotojen välisissä rajapinnoissa. Kuvassa 3 on esitetty ilmakuljetuspalveluiden osapuolet ja vaiheet. Rahdin antaja Pikarahtiyritys Huolitsija Lentoyhtiö Muu yritys Terminaalikäsittely Ilmakuljetus Terminaalikäsittely Pikarahtiyritys Huolitsija Lentoyhtiö Muu yritys Rahdin vastaanottaja Kuva 3. Ilmakuljetuspalveluiden osapuolet ja vaiheet. Kuvassa 3 ilmakuljetukset asemoidaan kuljetusketjun osaksi. Lentorahtipalveluita tarjoavat lento-, pikarahti- ja huolintayhtiöt. Näiden lisäksi palvelua voivat tarjota muut yksittäiset yritykset, jotka hoitavat tyypillisesti itse vain maakuljetusosuuden kuljetusketjussa. Joissakin tapauksissa rahdin antaja voi myös itse toimittaa lähetyksen lentorahtiterminaaliin. Tämä on kuitenkin vähän käytetty vaihtoehto, koska yritykset ovat pääosin ulkoistaneet kuljetuspalvelunsa, eivätkä ne siis toimita lähetyksiä runkokuljetukseen omalla kalustolla muissakaan kuljetusmuodoissa. Lentorahtipalveluissa lähetys noudetaan tyypillisesti kuorma-autoilla rahdin antajalta lentorahtiterminaaliin. Tätä palvelua tarjoavat useat erityyppiset yritykset. Kuorma-autot hoitavat myös jakelun vastaanottajalle määränpäässä. Raidekuljetustakin voidaan käyttää näiden kuljetusketjujen osana.

21 19 Helikopteri- ja ilmalaivakuljetukset ovat käytännössä ainoat ilmakuljetuspalvelut, joissa rahti voidaan kuljettaa ovelta ovelle ilmateitse, mutta näitä palveluita on vielä tarjolla hyvin vähän. Lentorahtipalvelut eroavat muiden kuljetusmuotojen tarjoamista palveluista myös siinä, että niissä on lähes aina useampi kuljetuspalvelua tarjoava osapuoli asiakkaan ja vastaanottajan välillä. Lähes sama tilanne on merikuljetuksissa. Tämä asettaa lisähaasteita niin palvelun tarjoajille kuin kuljetuksen suorittaville yrityksille. Niiden välinen yhteistyö- tai kilpailuasetelma vaikuttaa suoraan kokonaispalvelutasoon Lentorahtipalveluiden tuottajat ja tarjonta Lentorahtipalveluita käsittelevässä kirjallisuudessa on selvästi havaittavissa kaksi lähestymistapaa. Tyypillisesti toimialaa käsittelevissä kirjoissa ja tutkimuksissa tarkastellaan ainoastaan lentoyhtiöiden tarjoamia palveluita ja mainitaan sivumennen, kuinka pikarahtiyritykset ja muut uudentyyppiset palvelun tarjoajat lisäävät osuuttaan lentorahtimarkkinoilla. Laajemmin toimialaa käsittelevissä tutkimuksissa on sen sijaan selvitetty yksityiskohtaisemmin kaikkien palvelun tarjoajien rooli markkinoilla. Coyle et al. (1994) jakaa palvelun tarjoajat lentoyhtiöiden näkökulmasta perinteisen määritelmän mukaisesti. Tämän määritelmän mukaan palveluiden tarjoajat ovat joko yksityisiä tai sopimuksen perusteella toimivia operaattoreita. Palveluita tarjoavat lentoyhtiöt on luokiteltu kuvassa 4. Lentoyhtiöt (air carriers) Suuret (majors) Yksityiset lentoyhtiöt (private carriers) Oma tai vuokrattu lentokalusto Sopimuslentoyhtiöt (for-hire carriers) Kansalliset (nationals) Alueelliset (regionals) Tilaus (charter) Rahti (all-cargo) Taksi (air taxi) Lähiliikenne (commuter) Kansainvälinen (international) Kuva 4. Lentorahtipalveluita tarjoavien lentoyhtiöiden luokittelu (Coyle et al. 1994)

22 20 Kuvassa 4 lentorahtipalveluita tarjoavat lentoyhtiöt on luokiteltu Yhdysvalloissa käytetyn mallin mukaisesti. Yksityiset yhtiöt käyttävät omia koneitaan rahdin kuljetukseen tai vuokraavat koneita toisten yhtiöiden käyttöön. Nämä yhtiöt kuljettavat pääasiassa liikemiehiä, mutta myös jonkin verran rahtia. Yhtiöiden palveluvalikoimassa ei käytännössä ole aikataulutettuja rahtilentoja. Sopimuskuljettajat jaetaan niiden liikevaihdon perusteella suuriin, alueellisiin ja kansallisiin lentoyhtiöihin. Yritysten tarjoamien palveluiden perusteella ne jaetaan rahti-, taksi-, lähiliikenne-, tilaus-, ja kansainvälisiin palveluiden tarjoajiin. Luokittelu on siis erittäin yksityiskohtainen. Toisessa kirjassaan Coyle et al. (1996) tekee vielä tarkemman jaon sopimuksen perusteella toimivista lentoyhtiöistä. Edellä mainittuun luokitukseen on tässä lisätty laillistetut ja ei-laillistetut operaattorit. Lisäksi alueelliset palvelun tarjoajat on jaettu suuriin ja keskisuuriin. Tässä määritelmässä laillistetut operaattorit käyttävät yli 9 tonnin tai yli 60-paikkaisia lentokoneita. Ei-laillistetut taas operoivat näitä raja-arvoja pienemmillä koneilla. Englannissa tehdyn lentorahtiselvityksen (DETR 2000) mukaan lentorahtipalveluita tarjoavat lentoyhtiöt, lentorahtihuolitsijat, myyntiagentit, integraattorit, pikarahtiyritykset, tukkukauppiaat ja kuriirit. Julkaisu käsittelee markkinoita laajasti ja suuntaa alan tutkimusta tavallista laajempiin kokonaisuuksiin ottamalla huomioon kaikki lentorahtipalveluita tarjoavat yritykset. Samassa julkaisussa perustellaan myös toisenlainen luokitteluperuste lentorahtipalveluille, nimittäin luvattu toimitusaika. Toimitusajan mukaan lentorahti jaetaan yleiseen ja nopeaan. Tässä työssä lentorahtimarkkinoita tarkastellaan laajasta näkökulmasta. Lentoyhtiöiden tarjoamat palvelut erotellaan huolitsijoiden myymästä rahdista, koska nämä yritykset käyttävät samaa kalustoa rahdin kuljettamiseen, mutta myyvät erilaisia palveluita. Myös pikarahtipalveluita tarjoavat yritykset tulee erottaa huolitsijoista ja lentoyhtiöistä, koska niiden tarjoama palvelu on erilainen. Projektikuljetuksiin erikoistuneet tilausrahtia kuljettavat yhtiöt luokitellaan lentoyhtiöiksi. Tässä työssä lentorahtipalveluiden tarjoajat jaetaan kolmeen pääryhmään: 1. Lentoyhtiöt 2. Huolitsijat 3. Pikarahtiyritykset

23 21 Palvelun tarjoajien ryhmittely perustuu edellä mainittujen lähteiden käyttämiin luokituksiin sekä Suomessa toimivien alan yritysten palvelurakenteeseen. Tarkastelussa keskitytään tärkeimpiin lentorahtipalveluiden tarjoajiin. Tärkeimmiksi palvelun tarjoajiksi nähdään yritykset, jotka tarjoavat palvelua suoraan rahdin antajalle. Rahtitilan tukkukauppiaita ei tästä syystä luokitella palvelun tarjoajiksi. Integraattoreiden, huolitsijoiden ja pikarahtiyritysten välinen raja on nykyisin melko epäselvä. Koko toimitusketjun yhdistävät pikarahtiyritykset ovat eräänlaisia integraattoreita, koska ne yhdistävät koko toimitusketjun yhdeksi palveluksi, mutta ne tarjoavat palveluita pääasiassa pienille lähetyksille. Suurimmat huolitsijat tarjoavat myös koko toimitusketjun yhdistävää palvelua. Pienet huolitsijat taas toimivat alueellisesti, ja ne tarjoavat usein vain yhden kuljetusmuodon palveluita. Tästä syystä kaikkia huolitsijoitakaan ei voida luokitella integraattoreiksi. Integraattoreita ei siis käsitellä tässä työssä lentorahtipalvelun tarjoajina, koska ne ovat käytännössä joko pikarahtiyrityksiä tai huolitsijoita. Myös pienet kuriiriyritykset on rajattu pois tarkastelusta, koska niiden merkitys lentorahtipalveluiden tarjoajana on marginaalinen. Jos palvelun tarjoajiksi luokiteltaisiin ainoastaan rahtitilaa suoraan rahdin antajille myyvät yritykset, voitaisiin myös lentoyhtiöt rajata pois tarkastelusta. Huolitsijat nimittäin myyvät suuren osan lentoyhtiöiden tarjoamasta rahtikapasiteetista. Lentoyhtiöillä on kuitenkin suuri merkitys lentorahtipalveluiden tarjonnassa, koska ne suorittavat varsinaisen kuljetuksen, joten ei ole perusteltua sivuuttaa niiden roolia markkinoilla. Myös lentokoneiden omistussuhteet monimutkaistavat luokittelua. Jos lentorahtipalveluiden tarjoajiksi luokiteltaisiin myös rahtia kuljettavat lentokoneet omistavat yhtiöt, saataisiin palvelutarjonnasta erilainen kuva. Lentoyhtiöt ja pikarahtiyritykset nimittäin vuokraavat tyypillisesti osan lentokoneistaan muilta toimijoilta (contractors/private). Vuokraukselle on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. Yritys voi vuokrata joko pelkän lentokoneen (dry lease) tai sitten lentokoneen, miehistön ja huollon (wet lease). Kuvassa 5 esitetään lentorahtipalveluiden kategorisointi varsinaisen kuljetuksen hoitavan yrityksen näkökulmasta.

24 22 Lentorahtipalvelu Pikarahtiyritysten palvelut Lentoyhtiöiden palvelut Matkustajakoneissa kuljetettava rahti Rahtikoneissa kuljetettava rahti Aikataulutetut kuljetuspalvelut Tilauskuljetuspalvelut Kuva 5. Lentorahtipalveluiden luokittelu kuljetuspalvelun tyypin mukaan. Kuvan 5 mukaan palvelut voidaan jakaa lentoyhtiöiden ja pikarahtiyhtiöiden tarjoamiin palveluihin, eli luokitella ne kuljetuspalvelun tarjoajan mukaan. Näistä lentoyhtiöiden tarjoamat palvelut voidaan edelleen jakaa käytettävän konetyypin mukaan, koska matkustaja- ja rahtikoneisiin voidaan myydä erilaisia palveluita niiden kapasiteetin perusteella. Rahtikoneiden tarjoamat kuljetuspalvelut jaetaan lisäksi aikataulutettuihin ja tilattuihin palveluihin. Tällä tasolla siirrytään tarkastelemaan kuljetusvälineen käyttövaihtoehtoja. Käytössä oleva konetyyppi vaikuttaa huomattavasti palvelutarjonnan laatuun ja laajuuteen. Matkustajakoneiden ruumassa ei ole mahdollista kuljettaa kaikkia lähetyksiä niiden suuresta koosta tai niiden sisältämistä vaarallisista aineista johtuen. Rahtikoneet tarjoavat joustavuutta ja laajemman palveluvalikoiman tavarakuljetuksiin. Toisaalta taas matkustajakoneiden frekvenssi on tiheämpi lähes kaikkiin kohteisiin. Matkustajavetoiset lentoyhtiöt käyttävät rahtikoneita sellaisilla reiteillä, joilla on kysyntää suuremmille tavaravirroille kuin reitillä liikennöivissä matkustajakoneissa on mahdollista kuljettaa. Myös reiteillä, joilla ei ole matkustajalentoja, voidaan operoida rahtikoneilla. Nämä lennot lennetään tyypillisesti suoraan suurille tavaran käsittelyyn erikoistuneille keskuslentoasemille. Rahtia kuljettavat konetyypit ja niiden rahtitilat on esitetty kuvassa 6.

25 23 MD11 Rahtikone B747 Yhdistelmäkone B747 Muunneltava kone A321 Matkustajakone Kuva 6. Rahdin kuljettamiseen käytettävät lentokonemallit. (Air Canada 2002, Boeing 2002, SAS 2001) Kuvan 6 mukaisesti rahtikoneiden koko kapasiteetti on varattu tavaran kuljettamiseen. Yhdistelmäkoneessa koneen peräosa on varattu rahdille. Koneen etuosassa kuljetetaan matkustajia. Matkustajakoneissa ainoastaan alaruuma on varattu rahdille. Alaruumaa käytetään myös rahti- ja yhdistelmäkoneissa irtotavaran kuljettamiseen. Harvinaisin vaihtoehto on käyttää rahdin kuljettamiseen muunneltavaa konetta, joka voidaan muuttaa rahtikoneesta matkustajakoneeksi ja vastaavasti matkustajakoneesta rahtikoneeksi. Näissä koneissa matkustajia ja rahtia ei siis kuljeteta samoilla lennoilla.

Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle

Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle 2 Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA

LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Toni Saareks LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ Toni Saareks Lentorahtitoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen

Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 1 2 Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

ANALYYSI LENTORAHDIN ENNUSTAMISESTA CASE-YRITYKSESSÄ

ANALYYSI LENTORAHDIN ENNUSTAMISESTA CASE-YRITYKSESSÄ TEKNILLINEN TIEDEKUNTA ANALYYSI LENTORAHDIN ENNUSTAMISESTA CASE-YRITYKSESSÄ Tuomas Pyykkönen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Marraskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Tuotantotalouden

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisu 158 Kaisuliina Vihanti, Tommi Mäkelä, Jorma Mäntynen & Harri Rauhamäki Elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Jyväskylä 2007 Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4,

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti

Suomen ulkomaankaupan. kilpailukyky ja kehittämistarpeet. Selvitysmiesryhmän loppuraportti Suomen ulkomaankaupan logistinen kilpailukyky ja kehittämistarpeet Selvitysmiesryhmän loppuraportti Julkaisuja 6/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström

VÄYLÄ AUKI. Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin. Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström VÄYLÄ AUKI TULEVAISUUTEEN Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin Annemari Andrésen Mikael von Hertzen Johan Ingberg Esipuhe Professori Kim Wikström PBI Research Institute Tammikuu 2013 Jenni

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 neljä skenaariota

Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 neljä skenaariota Suomen lentoliikenne vuoteen 2025 neljä skenaariota Elisa Aalto, Markus Pöllänen, Jorma Mäntynen, Tommi Mäkelä, Harri Rauhamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafis Publications 12/2012 Suomen

Lisätiedot

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Jenni Lehtonen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Kajander, Amanda 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan

Lisätiedot

Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä

Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 71 Tuomo Lapp Halpalentotoiminnan rooli ja potentiaali Suomen lentoliikennejärjestelmässä Tampere 2008 Tampereen

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri

Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri FITS-julkaisuja 20/2003 Tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuuri Loppuraportti ISBN 951-723-881-9 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö

Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan alueellinen palveluyksikkö Logistiset toiminnot, työllisyyden pullonkaulat ja koulutustarpeiden ennakointi -projektin loppuraportti Euroopan sosiaalirahasto Tavoite

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava

Logistiikan kehityskuva 13.10.2014. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Logistiikan kehityskuva 13.10.2014 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JOHDANTO A. Lähtökohdat... 7 1. Nykytila ja kehitys... 7 1.1 Uudenmaan kansainvälinen asema... 7 1.2 Satamat ja

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot