YLEISTÄ LUVAN HAKEMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ LUVAN HAKEMISESTA"

Transkriptio

1 OHJE 1 (13) YLEISTÄ LUVAN HAKEMISESTA 1. Lomakkeen täyttö ja postitus Lomakkeella haetaan lupaa saada tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon salassa pidettävistä rekistereistä ja asiakirjoista tutkimustarkoitusta varten. Lomakkeen voi täyttää ja tallentaa sähköisesti. Lomake antaa tarvittaessa lisärivejä tekstin mukaan. Allekirjoitettu lomake ja aineistoa käsittelevien henkilöiden salassapitositoumukset (liite 1) postitetaan alkuperäisinä paperiversioina osoitteeseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kirjaamo, PL 30, Helsinki. Muut liitteet voidaan toimittaa THL:lle postitse, sähköpostilla tai turvasähköpostilla ( Lomaketta voidaan käyttää salassa pidettävien tietojen käyttöluvan hakemiseen myös muilta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastoilta ja laitoksilta. Tällöin hakemus tulee toimittaa kyseessä olevan viraston tai laitoksen kirjaamoon. Lisätietoja sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimusluvista antaa tutkimuslupahakemusten palvelupuhelin, puh THL:n lupakäsittelijöiden ja rekisteriasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta 2. Milloin tarvitaan viranomaislupa? Kun tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, käsittelyn tulee tapahtua kyseisten henkilöiden suostumuksella aina kun se on mahdollista. Jos tutkimusaineisto muodostetaan yksinomaan tutkittavien suostumuksella, esimerkiksi kyselyin tai haastatteluin kerättävistä tiedoista, ei viranomaislupaa tarvita. Jos suostumuksen hankkiminen ei ole mahdollista tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun sellaisen syyn vuoksi, tietojen saamiseen voidaan hakea viranomaislupaa. Erityislainsäädännön nojalla ylläpidettyjen valtakunnallisten rekistereiden tietojen saamiseen tarvitaan aina viranomaislupa. Viranomaislupa tietojen saamiseen tarvitaan myös silloin, kun suostumuksella kerättyihin tietoihin halutaan yhdistää tietoja viranomaisen ylläpitämästä lakisääteisestä valtakunnallisesta rekisteristä. 3. Lupaviranomainen 3.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset rekisterit ja asiakirjat Kun lupaa haetaan yksittäisen viraston tai laitoksen valtakunnallisen rekisterin tietoihin, lupaviranomainen on asianomainen virasto tai laitos. Lomake koskee pääasiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekistereitä ja asiakirjoja, joten useimmiten lupaviranomainen on THL. Lomakkeella voidaan kuitenkin hakea käyttölupaa myös muilta hallinnonalan virastoilta ja laitoksilta, kuten Työterveyslaitokselta, Säteilyturvakeskukselta tai Valviralta.

2 OHJE 2 (13) 3.2 Julkisessa palvelutuotannossa syntyneet potilas- ja asiakasasiakirjat Jos tutkimuksessa käytetään vain yhden kunnan tai kuntayhtymän julkisessa palvelutuotannossa syntyneitä asiakirjatietoja, luvan myöntää paikallinen lupaviranomainen, eikä THL ole asiassa toimivaltainen. Jos tutkimusta varten tarvitaan tietoja useamman kuin yhden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan kunnan tai kuntayhtymän potilasasiakirjoista tai sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, lupaviranomaisena voi toimia THL. Vaihtoehtoisesti lupaa voidaan hakea jokaisesta kunnasta tai kuntayhtymästä erikseen, jolloin THL:n lupaa ei tarvita. Kun lupaa saada käyttää potilas- tai asiakasasiakirjoja haetaan THL:stä, tulee hakijan olla yhteydessä asiakirjojen luovutuksesta vastaaviin palveluja tuottaviin tahoihin jo hakemuksen valmisteluvaiheessa. THL:lle lähetettävästä lupahakemuksesta tulee ilmetä, että tutkimuksessa käytettävien asiakirjatietojen keruutavasta, tietosisällöistä, tietoturvasta ja keruukustannusten korvaamisesta on asianmukaisesti sovittu tietojen luovuttajien kanssa. 3.3 Yksityisessä palvelutuotannossa syntyneet potilas- ja asiakasasiakirjat Pääsääntö on, että THL myöntää luvan yksityisen palvelun tuottajan asiakirjatietojen käyttöön tutkimuksessa. Yksityisessä palvelutuotannossa syntyvät asiakirjat katsotaan viranomaisen asiakirjoiksi silloin, kun ne syntyvät viranomaisen toimeksiannosta tapahtuvassa palvelutuotannossa. Näihin asiakirjoihin myöntää luvan joko palvelut hankkinut viranomainen tai THL, kun tietoja tarvitaan useamman kuin yhden palveluja hankkineen kunnan tai kuntayhtymän asiakirjoista. Jos kyse ei ole viranomaisen lukuun tapahtuneessa palvelutuotannossa syntyneistä asiakirjoista, luvan myöntää aina THL. Kun lupaa saada käyttää yksityisessä palvelutuotannossa syntyneitä asiakirjoja haetaan THL:stä, tulee hakijan olla yhteydessä asiakirjojen luovuttamisesta vastaaviin palveluja tuottaviin tahoihin jo hakemuksen valmisteluvaiheessa. THL:lle lähetettävästä lupahakemuksesta tulee ilmetä, että tutkimuksessa käytettävien asiakirjatietojen keruutavasta, tietosisällöistä, tietoturvasta ja keruukustannusten korvaamisesta on asianmukaisesti sovittu tietojen luovuttajien kanssa. 3.4 Sähköisen reseptin Reseptikeskus ja Reseptiarkisto (Kanta) THL toimii sähköisistä lääkemääräyksistä koostuvien Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tietojen tutkimuslupaviranomaisena. Ennen luvan hakemista on syytä tutustua sähköisen lääkemääräyksen tietosisältöön: (erityisesti dokumentti Tietosisällöt ja käyttäjät). Vaikka THL on lupaviranomainen luovutettaessa tietoja tieteellisiin tutkimuksiin, on Kela Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tietojen rekisterinpitäjä. Tietoja ei tule sekoittaa Kelan lääkekorvaustietokantoihin, joiden tutkimuslupaviranomaisena toimii Kela. Mikäli tutkimuksessa käytetään myös Kelan korvaustietokantojen tietoja, tulee näihin tietoihin hakea erikseen käyttölupa Kelasta. Kelan tutkimuslupasivut ovat osoitteessa

3 OHJE 3 (13) 3.5 Eettisten toimikuntien rooli Sairaanhoitopiirien tai muiden eettisten toimikuntien käsittely koskee tutkimuksen eettistä hyväksyttävyyttä, eikä korvaa lainsäädännön edellyttämiä lupia salassa pidettävien tietojen käyttöön. Mikäli tutkimus tarvitsee eettisen hyväksynnän, on eettisen toimikunnan lausunto hankittava ennen salassa pidettävien tietojen käyttöluvan hakemista. 4. Luvan saamisen edellytyksistä 4.1 Asianmukainen tutkimussuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta tai potilasta koskevia tietoja on mahdollista luovuttaa ja tallettaa vain yksittäisen tutkimushankkeen tutkimusaineistoa varten. Hankkeen ja siinä käytettävien tietojen yksilöinti tapahtuu asianmukaisessa tutkimussuunnitelmassa, joka tulee liittää hakemukseen. 4.2 Tutkimusaineiston rekisterinpitäjän määrittely Lupa myönnetään tutkimuksen toteuttajalle eli tutkimusaineiston rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä täsmennetään hakemuksen liitteenä toimitettavassa luonnoksessa tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteeksi. Rekisterinpitäjä vastaa tutkimusaineistosta ja sen käsittelystä. Kerättävä aineisto muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin aina, kun henkilö on aineistosta suoraan tai välillisesti tunnistettavissa. Silloinkin, kun henkilötunnus tai muu suora tunnistetieto talletetaan varsinaisesta käsiteltävästä aineistosta erillisenä, tutkimusaineisto muodostaa henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolain säännöksiä. Rekisterinpidon kannalta on olennaista, kenellä on määräysvalta tutkimukseen ja siinä kerättävään aineistoon nähden. Silloin, kun tutkija tekee tutkimusta tutkimuslaitoksen tai sairaalan virka-, työ- tai palvelussuhteessa, rekisterinpitäjä on kyseinen tutkimuslaitos tai sairaala, ei kyseinen tutkija. Hakemukseen liitetään rekisterinpitäjänä toimivan organisaation päätös siitä, että asianomainen tutkimus voidaan suorittaa. Omaa yksityistä tutkimustaan (esimerkiksi väitöskirjaa) tekevä tutkija on sen sijaan usein itse rekisterinpitäjä. Tutkimuksen toteuttajan eli tutkimusaineiston rekisterinpitäjän tulee kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa huolehtia siitä, ettei rekisteröidyn yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta. Tutkimuksen osalta se tarkoittaa muun muassa: henkilöiden tunnistetietoja ei kerätä silloin, kun tutkimus voidaan suorittaa ilman niitä, tutkimuksen menettelytavat ja toteutus suunnitellaan siten, että rekisteröityä koskevia tietoja saavat henkilötasoisena tietoonsa mahdollisimman harvat henkilöt (jotka allekirjoittavat salassapitositoumuksen ja joille haetaan lupa), tutkimusrekisterin käyttö on sallittua vain luvan saaneille henkilöille, tutkimuslomakkeet suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan siten, että tunnistetiedot voidaan tarvittaessa erottaa ja hävittää,

4 OHJE 4 (13) aineistojen analysointi hoidetaan ilman tunnistetietoja ja/tai henkilötiedot salakirjoitetaan aina, kun se on mahdollista ja henkilön tunnistetiedot hävitetään heti, kun ne eivät ole enää välttämättömiä tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. 5. Maksu 4.3 Tutkimuksen elinkaaren määrittely Tutkimuksen keston tulee olla rajattu. Pitkäkestoisissa tutkimuksissa lupa edellytetään tarkistettavaksi viiden vuoden välein. Jollei tutkimusta ole aloitettu, eikä myönnetyssä luvassa tarkoitettua aineistoa ole pyydetty viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, lupa katsotaan rauenneeksi. Luvan määräajan päättymisen jälkeen henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto on pääsääntöisesti hävitettävä. Aineistolle tutkimuksen päättyessä suoritettavia toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tämän ohjeen sivuilla Päätökset tutkimuslupa-asioissa ovat maksullisia. Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu. Uutta tutkimuslupaa tai aineiston laajennusta koskeva THL:n päätös maksaa 300 euroa. Opinnäytetyöhön liittyvän vastaavan päätöksen hinta on 150 euroa. Aikaisemmin myönnetyn luvan jatkamista tai tarkistamista tai tutkijaryhmän täydentämistä koskeva THL:n päätös maksaa 50 euroa. Varsinaisen tutkimusaineiston poiminnasta perittävän maksun suuruus määräytyy siihen käytetyn työajan perusteella. Ennakollinen kustannusarvio edellyttää poimintakriteerien ja kerättävien tietojen huolellista kuvausta. Arviota voi tiedustella aineistopyynnön yhteydessä.

5 OHJE 5 (13) LOMAKKEEN JA LIITTEIDEN YKSITYISKOHTAISET TÄYTTÖOHJEET LUPAHAKEMUSLOMAKE 1. Tutkimuksen nimi Kohtaan 1 merkitään tutkimuksen nimi, jonka perusteella tutkimus on yksilöitävissä. 2. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä Henkilötietolaki edellyttää, että tutkimukselle on nimettävä vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä. Tutkimuksen vastuulllisella johtajalla tarkoitetaan tutkimuksen rekisterinpitäjän määräämää henkilöä, joka on vastuussa kyseisen tutkimuksen toteuttamisesta (ei sen sijaan esimerkiksi laitoksessa yleisestä tutkimushallinnosta vastaavaa tutkimusjohtajaa). Vastuullisen johtajan sijasta tutkimukselle voidaan nimetä siitä vastaava ryhmä. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun tutkimus tehdään useamman laitoksen tai yhteisön yhteistyöhankkeena tai kun tutkimuksen eri osa-alueille on aiheellista nimetä oma toteutuksesta vastaava henkilö samassakin laitoksessa. 3. Hakijan yhteystiedot 3.1 Yhdyshenkilönä ilmoitetaan henkilö, joka voi antaa tutkimuksesta tarkempia tietoja lupaviranomaiselle. Yleensä yhdyshenkilö on joku tutkijoista. 3.2 Henkilö, jolle päätös postitetaan, on usein tutkimuksen vastuullinen johtaja, tai muu tutkimuksen hallinnosta vastaava henkilö. 4. Laskutustiedot Lupapäätös ja aineistopoiminta ovat maksullisia. Kohdassa ilmoitetaan perittävän maksun sähköinen laskutusosoite (verkkolaskun laskutustiedot). Suomen valtionhallinto suosii verkkolaskutusta. Ei-sähköinen lasku voidaan lähettää vain, jos laskutettava henkilö on yksityishenkilö. Tällöin tarvitaan laskutettavan henkilön kotiosoitetiedot. Yksityishenkilön kotiosoite voidaan ilmoittaa kohdassa 3.2. Uutta tutkimuslupaa tai aineiston laajennusta koskeva THL:n päätös maksaa 300 euroa. Opinnäytetyöhön liittyvän vastaavan päätöksen hinta on 150 euroa. Aikaisemmin myönnetyn luvan jatkamista tai tarkistamista tai tutkijaryhmän täydentämistä koskeva THL:n päätös maksaa 50 euroa. Varsinaisen tutkimusaineiston poiminnasta perittävän maksun suuruus määräytyy siihen käytetyn työajan perusteella. Ennakollinen kustannusarvio edellyttää poimintakriteerien ja kerättävien tietojen huolellista kuvausta hakemuksen liitteessä 2. Aineistopoiminnan kustannusarviota voi tiedustella aineistopyynnön yhteydessä.

6 OHJE 6 (13) 5. Luvan hakemisen peruste Kohdassa 5 tulee selvittää luvan hakemisen peruste. Perusteena voi olla kokonaan uuden tutkimuksen käynnistäminen, jo aikaisemmin myönnetyssä luvassa tarkoitetun tutkimusaineiston laajentaminen, tutkimusaineiston seurantavuosien jatkaminen, tutkijaryhmän täydentäminen tai aikaisemmin myönnetyn luvan voimassaolon tarkistaminen. Uudesta tutkimuslupahakemuksesta on kyse, kun kyseiseen tutkimukseen haetaan ensimmäistä kertaa salassa pidettävien tietojen käyttölupaa lupaviranomaiselta. Tutkimusaineiston laajennuslupahakemuksella tarkoitetaan, että tutkimukseen halutaan liittää tietoja sellaisista sisältöasioista tai alueelta, joita aiemmin myönnetyssä luvassa tarkoitettu tutkimusaineisto ei ole sisältänyt. Tutkimusaineistoa laajennettaessa kohdassa tulee kuvata aineistoon lisättävät uudet tiedot. Kohdassa ilmoitetaan myös aiempien lupapäätösten diaarinumerot. Aineiston laajentaminen edellyttää tutkimussuunnitelman päivittämistä kattamaan vastaavat tiedot. Laajennuslupahakemuksen liitteenä toimitetaan päivitetty tutkimussuunnitelma, jäljennökset aiemmin myönnetyistä luvista ja päivitetty tutkimusrekisterin rekisteriseloste. Tutkimusaineiston seurantavuosien jatkolupahakemus tarkoittaa, että tutkimusaineisto pysyy sisällöltään samana. Lupaa haetaan uusia vuosia koskevien tietojen saamiseen ja liittämiseen tutkimusaineistoon. Tutkimusaineistoa jatkettaessa tulee kohdassa kuvata aineistoon lisättävien uusien tietojen vuodet. Kohdassa ilmoitetaan myös aiempien lupapäätösten diaarinumerot. Jatkolupahakemuksen liitteenä toimitetaan jäljennökset aiemmin myönnetyistä luvista ja päivitetty tutkimusrekisterin rekisteriseloste. Tutkijaryhmän täydennyslupahakemus tarkoittaa joko tutkijan vaihtumista tai sitä, että salassa pidettävää tutkimusaineistoa tulee käsittelemään uusia tutkijoita tai muita henkilöitä, joita ei myönnetyssä luvassa ole mainittu. Kun kyse on tutkijaryhmän täydennyslupahakemuksesta, riittää, että lomakkeesta täytetään kohdat 1 5 ja Täydennyslupahakemuksen liitteenä toimitetaan jäljennökset aiemmin myönnetyistä luvista ja uusien tutkijoiden salassapitositoumukset (liite 1). Luvan voimassaolon tarkistaminen tulee kyseeseen, kun lupaehdoissa on edellytetty, että luvan tarkistamista koskeva hakemus on tehtävä luvan myöntäneelle viranomaiselle määrätyn ajan kuluttua luvan myöntämisestä. Tarkistuslupahakemuksen mukaan tulee liittää jäljennökset aiemmin myönnetyistä luvista, lyhyt selostus tutkimushankkeen vaiheista ja julkaisuista, luettelo tarkistushetkellä mukana olevista tutkijoista sekä arvio asetettujen lupaehtojen ja jäljellä olevan tutkimusosuuden toteutumisesta. Samoin mukana tulee olla ajan tasalla oleva tutkimusrekisterin rekisteriseloste, josta ilmenee aineiston tietosuojan toteutuminen tutkimuksen aikana. 6. Kerättävien tietojen käyttötarkoitus Kohdassa 6 kerrotaan tiiviisti tutkimussuunnitelmasta tarkemmin ilmenevä tutkimuksen tarkoitus, johon tietoja aiotaan käyttää. Tietojen käyttötarkoituksen yksilöintivaatimus tieteellisen tutkimuksen osalta tarkoittaa sitä, että tutkimus on määriteltävä koskemaan sekä

7 OHJE 7 (13) kohteeltaan että ajallisesti rajattua ja yksilöityä tutkimushanketta. Yleisesti todettu määrittely, esimerkiksi syöpätutkimus, ei täytä yksilöintivaatimusta. 7. Tutkimuksen arvioitu kokonaiskesto Kohdassa 7 ilmoitetaan arvio tutkimuksen kestosta. Salassa pidettävien tietojen käyttölupa myönnetään pääsääntöisesti tutkimuksen kokonaiskeston ajaksi. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn perustetta ja säilyttämisen tarvetta on arvioitava henkilötietolain 12 :n 2 momentin mukaan vähintään viiden vuoden välein. Mikäli tutkimuksen kokonaiskesto on yli viisi vuotta, voidaan lupa määrätä tarkistettavaksi viiden vuoden päästä luvan myöntämisestä. 8. Opinnäytetyötä koskevat tiedot Kohdassa 8.1 ilmoitetaan, onko tutkimuksessa kyse opinnäytetyöstä. Jos kyse on opinnäytetyöstä, kohdassa 8.2 ilmoitetaan opinnäytetyön ohjaajien nimet, oppiarvot, virat ja toimipaikat. Kohdassa 8.3 ilmoitetaan opinnäytetyön tekijöiden nimet, oppiarvot, virat ja toimipaikat. Salassa pidettävien tietojen käyttölupia ei pääsääntöisesti myönnetä tohtorin tutkintoon johtavaa tutkimusta alemmille opinnäytetöille. 9. Julkaisusuunnitelma Kohdassa kerrotaan tiiviisti, miten ja missä tutkimustulokset aiotaan julkaista. 10. Lupahakemuslomakkeen liitteet Liitteet 1 4 toimitetaan aina: Liitteenä 1 toimitetaan tutkimusaineistoa käsittelevien salassapitositoumukset, jotka annetaan erilliselle lomakkeelle. Liitteenä 2 toimitetaan muodostettavan tutkimusaineiston kuvaus, joka niin ikään tehdään erilliselle lomakkeelle. Jos lupaa haetaan useamman toisistaan erillisen aineiston muodostamiseen, täytetään jokaisesta aineistosta oma liitelomakkeensa. Liitteenä 3 toimitetaan asianmukainen tutkimussuunnitelma tai sen tiivistelmä, josta tutkimus on yksilöitävissä ja josta ilmenevät luvan käsittelyssä tarpeelliset seikat. Silloin kun tutkimussuunnitelma on esimerkiksi englanninkielinen, mukana tulee olla suomen- tai ruotsinkielinen tiivistelmä tutkimuksesta. Liitteenä 4 toimitetaan luonnos tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteeksi. Rekisteriselosteessa täsmennetään tutkimuksen toteuttaja eli tutkimusaineiston rekisterinpitäjä. Rekisteriselosteen täyttämisessä on suositeltavaa käyttää Tietosuojavaltuutetun toimiston Internet-sivustolta löytyvää mallipohjaa: Seuraavat liitteet toimitetaan tarvittaessa:

8 OHJE 8 (13) Liite 5. Jos hanke on käsitelty eettisessä toimikunnassa, eettisen toimikunnan lausunto tulee liittää hakemukseen. Eettisen toimikunnan lausunto tulee hankkia ennen salassa pidettävien tietojen käyttöluvan hakemista. Liite 6. Mallit tutkimus- ja verrokkihenkilöiden yhteydenottokirjeistä, tiedotteista ja suostumusasiakirjoista toimitetaan liitteenä, kun rekisteri- tai asiakirjatietoja aiotaan yhdistää tutkittavilta suostumuksella hankittaviin tietoihin. Liite 7. Kopiot aiemmin myönnetyistä lupapäätöksistä toimitetaan, kun kyse on laajennus-, jatko-, täydennys- tai tarkistuslupahakemuksesta. Liite 8. Jos rekisteriselosteessa määriteltynä tutkimusrekisterin rekisterinpitäjänä toimii organisaatio, liitteenä tulee toimittaa organisaation päätös siitä, että asianomainen tutkimus voidaan suorittaa. Vaihtoehtoisesti päätös voidaan antaa lupahakemuslomakkeen kohtaan 12. Liite 9. Kun kyse on yhteistyöhankkeesta, hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, miten yhteistyöhankkeissa on sovittu tietojen käsittelyyn, hävittämiseen tai säilyttämiseen liittyvistä vastuista ja miten tutkimusaineiston suojaus tutkimuksen aikana toteutetaan. Yhteistyöhankkeissa näistä seikoista on syytä laatia hankkeen osapuolten kesken sopimus, josta toimitetaan jäljennös lupaviranomaiselle lupahakemuksen liitteenä. Muut liitteet. Mahdollisina muina liitteinä voidaan toimittaa muun muassa jäljennökset muille lupaviranomaisille lähetetyistä lupahakemuksista tai muilta lupaviranomaisilta saaduista luvista. 11. Tutkimuksen vastuullisen johtajan allekirjoitus Tarkistettuaan lupahakemuksen ja sen mukana toimitettavien liitteiden oikeellisuuden tutkimuksen vastuullinen johtaja antaa allekirjoituksensa kohtaan 11. Tutkimuksen vastuullisen johtajan salassapitositoumus annetaan erikseen liitteeseen Hakijan virallisen edustajan allekirjoitus Kohdan 12 allekirjoittaa tutkimusrekisterin rekisterinpitäjänä toimivan organisaation virallinen edustaja, jolla on organisaation nimenkirjoitusoikeudet. Tällöin kohdan allekirjoittaminen voi korvata liitteenä 8 toimitettavan organisaation päätöksen. Mikäli rekisterinpitäjänä toimii yksittäinen tutkija tai tutkijaryhmä, kohdan voi allekirjoittaa tutkijaryhmän yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Kohta 12 voidaan jättää täyttämättä vain jos hakemuksen liitteenä toimitetaan erillinen rekisterinpitäjänä toimivan organisaation päätös tutkimuksen toteuttamisesta ja rekisterinpitäjänä toimimisesta (Liite 8).

9 OHJE 9 (13) LIITE 1: TUTKIMUSAINEISTOA KÄSITTELEVIEN SALASSAPITOSITOUMUKSET Liitteeseen 1 annetaan tutkimusaineistoa käsittelevien henkilöiden salassapitositoumukset. Salassapitositoumuksen allekirjoittavat kaikki ne henkilöt, jotka käsittelevät tutkimussuunnitelmassa ja liitteessä 2 tarkemmin määriteltävää tutkimusaineistoa. Liite 1 toimitetaan lupaviranomaiselle postitse alkuperäisenä. LIITE 2: TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS Liitteessä 2 kuvataan tutkimusaineisto, johon lupaa haetaan. Jos lupaa haetaan useamman toisistaan erillisen aineiston muodostamiseen, täytetään jokaisesta aineistosta oma liitelomakkeensa. Liitettä käytetään hyväksi aineistoa poimittaessa, joten lomake on syytä täyttää huolellisesti tutustuen rekistereiden rekisteriselosteisiin, lomakkeisiin ja oppaisiin. THL:n rekisterien sisältökuvauksia löytyy osoitteesta: 1. Tietojen keruun laajuus Kohdan 1 tarkoituksena on antaa yleinen kuvaus aineiston keruun laajuudesta kuten siitä, onko kyseessä valtakunnallinen, alueellinen vai yksittäisiä toimintayksiköitä koskeva tutkimus. 2. Poimintaehtojen määrittely Kohdassa määritellään tutkittavien joukko tai joukot, joista aineisto muodostetaan. Kohdassa 2.1 määritellään tietolähteet, joista tutkimuksen kohdejoukot ja mahdolliset verrokit tunnistetaan/rekrytoidaan sekä tietojen poimintavuodet tästä ensisijaisesta tietolähteestä (esimerkiksi: Kohdejoukko syöpärekisteristä, verrokit väestörekisteristä, tiedot vuosilta ). Kohdassa 2.2 määritellään tutkimuskohdetta ja ja tutkimusaineiston kokoa kuvaavat seikat (esimerkiksi: Yli 60-vuotiaat eturauhassyöpäpotilaat vuosilta , noin henkilöä). Mikäli tutkimuksessa on myös vertailuryhmä tai vertailuryhmiä, kuvataan ne kohdassa 2.3 (esimerkiksi: väestörekisteristä poimitut iän ja sukupuolen mukaan kaltaistetut terveet väestöverrokit, noin 5000 henkilöä). 3. Aineistoon poimittavat henkilön yksilöintitiedot (kuten nimi, henkilötunnus,..) Kohdassa luetellaan aineistoon poimittavat henkilön yksilöintitiedot. Aineiston yksilöintitiedot voidaan eritellä esimerkiksi seuraavantyyppisesti: Henkilötunnus, nimi, osoitetiedot yhteydenottoa varten.

10 OHJE 10 (13) 4. Aineistoon poimittavat tiedot THL:n terveydenhuollon rekistereistä Kohdassa on lueteltu ne THL:n terveydenhuollon rekisterit, joiden sisältämiin tietoihin lupa voidaan myöntää asianmukaisen tutkimussuunnitelman edellyttämässä laajuudessa. Kohdassa tulee ilmoittaa, miltä vuosilta tietoja aiotaan poimia sekä yksilöidä rekisteristä poimittavat tiedot/muuttujat. Ennen kohdan täyttämistä on syytä tutustua huolellisesti THL:n rekisterien sisältökuvauksiin: Lisätietoja rekistereistä antavat rekisteriselosteissa mainitut vastuuhenkilöt. 5. Aineistoon poimittavat tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoista Kohta käsittää sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasrekistereiden tiedot kunnissa, kuntayhtymissä ja yksityisessä palvelutuotannossa. THL myöntää luvan silloin, kun tutkimuksessa on tarkoitus käyttää useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän potilastai asiakasrekisterien tietoja tai yhdenkin yksityisen toimintayksikön/laitoksen tietoja. Kohdassa tulee ilmoittaa, miltä vuosilta tietoja aiotaan poimia sekä yksilöidä rekisteristä poimittavat tiedot/muuttujat. Hakijan tulee olla yhteydessä asiakirjoja luovuttaviin toimintayksiköihin jo hakemuksen valmisteluvaiheessa. THL:lle lähetettävästä lupahakemuksesta tulee ilmetä, että tutkimuksessa käytettävien asiakirjatietojen keruutavasta, tietosisällöistä, tietoturvasta ja keruukustannusten korvaamisesta on asianmukaisesti sovittu tietojen luovuttajien kanssa. Lisäksi kohta käsittää THL:n oikeuspsykiatriset asiakirjat ja oikeuslääketieteelliset ruumiinavausasiakirjat. Ennen vuotta 2010 syntyneet oikeuslääketieteelliset ruumiinavausasiakirjat eivät ole THL:n hallussa, joten niiden tutkimuskäyttöön haetaan lupaa aluehallintovirastosta tai sosiaali- ja terveysministeriöstä. Luvan hakemiseen voidaan kuitenkin käyttää samaa lomaketta. 6. Aineistoon poimittavat tiedot THL:n sosiaalihuollon rekistereistä Kohdassa on lueteltu ne THL:n sosiaalihuollon rekisterit, joiden sisältämiin tietoihin lupa voidaan myöntää asianmukaisen tutkimussuunnitelman edellyttämässä laajuudessa. THL:n sosiaalihuollon rekistereistä ei voida luovuttaa tunnisteellisia tietoja. Tietoja voidaan luovuttaa tilastollisina tai niin, että henkilötunnukset on muutettu sellaiseen muotoon, ettei yksittäisiä henkilöitä voida niiden perusteella tunnistaa. Mahdollinen aineistojen yhdistäminen tapahtuu THL:ssä. Kohdassa tulee ilmoittaa, miltä vuosilta tietoja aiotaan poimia sekä yksilöidä rekisteristä poimittavat tiedot/muuttujat. Ennen kohdan täyttämistä on syytä tutustua huolellisesti THL:n rekisterien sisältökuvauksiin: Lisätietoja rekistereistä antavat rekisteriselosteissa mainitut vastuuhenkilöt. 7. Aineistoon poimittavat tiedot sähköisen reseptin Reseptikeskuksesta ja Reseptiarkistosta (Kanta) Kohdassa 7 viitataan sähköisistä lääkemääräyksistä koostuvien Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tietoihin (Kanta). Tietojen tutkimuskäyttöön lupaa haetaan aina THL:stä. Kohdassa tulee ilmoittaa, miltä vuosilta tietoja aiotaan poimia ja mitä lääkkeitä tai lääkeryhmiä koskevia tietoja aiotaan poimia (ATC-koodit). Lisäksi tulee yksilöidä rekisteristä poimittavat

11 OHJE 11 (13) tiedot/muuttujat. Ennen kohdan täyttämistä on syytä tutustua huolellisesti sähköisen lääkemääräyksen tietosisältöön: (erityisesti dokumentti Tietosisällöt ja käyttäjät). Vaikka THL toimii Reseptikeskuksen ja Reseptiarkiston tietojen tutkimuslupaviranomaisena, tietojen rekisterinpitäjänä toimii Kela. Tietoja ei tule sekoittaa Kelan lääkekorvaustietokantoihin, joiden tutkimuslupaviranomaisena toimii Kela. Mikäli tutkimuksessa käytetään myös Kelan korvaustietokantojen tietoja, merkitään tämä lomakkeen kohtaan 9 ja lupaa tietojen käyttöön haetaan erikseen Kelasta. Kelan tutkimuslupasivut ovat osoitteessa 8. Aineistoon poimittavat tiedot muilta STM:n hallinnonalan virastoilta/laitoksilta Kohdassa 8 ilmoitetaan tutkimuksessa käytettävät sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tiedot, joihin lupaa haetaan. Kohdassa tulee ilmoittaa, miltä vuosilta tietoja aiotaan poimia sekä yksilöidä rekisterit ja niistä poimittavat tiedot/muuttujat. 9. Aineistoon yhdistettävät tiedot muilta viranomaisilta ja organisaatioilta Kohdassa 9 ilmoitetaan muut kuin kohdissa 4 8 ilmoitetut, tutkimuksessa käytettävät viranomaisten rekisteri- ja asiakirjatiedot, joiden tietojen saamiseksi on saatu lupa tai joihin ollaan hakemassa lupia. Muita viranomaisia ovat esimerkiksi Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus ja Kela, joka on eduskunnan, ei sosiaali- ja terveysministeriön alainen viranomainen. Hakemukseen on hyvä liittää jäljennökset muista viranomaisluvista tai niitä koskevista hakemuksista. 10. Aineistoon yhdistettävät tutkittavan suostumuksella saatavat tiedot Kohdassa 10 ilmoitetaan tutkimuksen piiriin kuuluvilta henkilöiltä heidän suostumuksellaan saatavat tiedot. Suostumuksella pyydettävien tietojen osalta mukaan tulee liittää mallit informointikirjeistä ja suostumuslomakkeista. Jos tutkimuksen kannalta pidetään tarpeellisena ottaa yhteyttä potilaisiin/asiakkaisiin rekisteritietojen perusteella, on yhteydenottotarve erikseen perusteltava hakemuksessa ja ilmoitettava miten yhteydenotto on suunniteltu toteutettavaksi. Suora yhteydenotto THL:n valtakunnallisten rekisteritietojen pohjalta ei ole mahdollinen. Yhteydenoton tutkittavaan tulee tapahtua sen toimintayksikön/laitoksen nimissä, jolla tutkittava voi olettaa olevan häntä koskevia tietoja (potilasta hoitanut terveydenhuollon toimintayksikkö, sosiaalihuollon viranomainen), vaikka tiedot alun perin perustuisivat viranomaisten rekisteritietoihin. Informointi- ja suostumusasiakirjojen lisäksi hakemukseen tulee liittää luonnos yhteydenottokirjeeksi. Aineistoa, johon sisältyy suostumuksella saatuja tietoja, voidaan käyttää uudessa tutkimuksessa edellyttäen, että siihen on suostumuksessa annettu lupa, suostumuksessa on määritelty kuka tutkimusta voi tehdä (esim. yliopisto, THL tms.), eikä tutkimusaihe suuresti poikkea alkuperäisestä tutkimuksesta.

12 OHJE 12 (13) 11. Aineiston muodostaminen Kohdassa 11 tulee vaiheittain kuvata aineiston muodostusprosessi. Tarvittaessa hakemukseen voidaan liittää myös eri tietojen yhdistämistä havainnollistava kulkukaavio. 12. Aineiston suojaus tutkimuksen aikana Kohdassa 12 ilmoitetaan aineiston tunnistetietojen suojaustapa. Kohdassa tulee kertoa aineiston mahdollinen koodiavaimen säilyttäjä. Mikäli tutkimuksessa käytetään THL:n tietoja, voi THL toimia koodiavaimen säilyttäjänä. Jos aineisto aiotaan analysoida tunnistetiedoin, kohdassa tulee perustella, miksi tunnistetietojen säilyttäminen tässä vaiheessa on tarpeen. 13. Aineistolle suoritettavat toimenpiteet tutkimuksen päättyessä Tutkimusta varten perustettu henkilörekisteri on henkilötietolain 14 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan hävitettävä tai siirrettävä arkistoitavaksi tai sen tiedot muutettava sellaiseen muotoon, etteivät tiedon kohteet ole niistä tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. Edellä mainittu toimenpide on suoritettava pääsääntöisesti silloin, kun tutkimuksen (lupahakemuslomakkeen kohdassa 6 ilmoitettu) kestoaika on päättynyt. Tutkimusaineiston hävittäminen. Mikäli rekisteri hävitetään tutkimuksen päättyessä, on kohdassa 13 ilmoitettava hävittämistapa sekä se, kuka hävittämisestä vastaa. Tutkimusaineiston anonymisointi. Kohdassa mainittu tietojen muuttaminen sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, tarkoittaa kaikkien tunnistetietojen hävittämistä tutkimusaineistosta. Tunnistamisen mahdollisuutta on arvioitava aineistokohtaisesti. Esimerkiksi pelkkä nimien ja henkilötunnusten poistaminen ei usein tee henkilörekisteristä vielä anonyymia. Rekisteriaineiston aito anonymisointi edellyttää sekä suoran että välillisen tunnistamisen mahdollisuuden poistamista sekä tunnisteavaimen hävittämistä. Tutkimusaineiston arkistointi viranomaisen arkistonmuodostussuunnitelman nojalla. Viranomaistyönä tehtävän tutkimuksen aineiston arkistointiin ja hävittämiseen sovelletaan ensisijaisesti arkistolain säännöksiä. Viranomainen voi arkistoida tutkimusrekisterin oman arkistonmuodostussuunnitelmansa mukaisesti. Silloin, kun kyseessä on yhteistyöhanke, aineiston arkistoinnista (tai hävittämisestä), on sovittava yhteistyösopimuksessa. Yhteistyöhankkeissa rekisterinpitäjänä toimii yleensä viranomainen, sillä se voi arkistoida aineiston. Yksityisen rekisterinpitäjän tutkimusaineiston siirto arkistoitavaksi. Yksittäisten tutkijoiden tai esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön ollessa rekisterinpitäjä aineiston hävittämistä on pidettävä pääsääntönä. Tieteellisen tutkimuksen kannalta tai muusta syystä merkityksellinen tutkimusrekisteri, joka säännösten mukaan tulisi hävittää, voidaan kuitenkin henkilötietolain 35 :n 2 momentin mukaan siirtää arkistoitavaksi, jos Kansallisarkisto on myöntänyt siihen luvan ( Rekisteri voidaan Kansallisarkiston luvan perusteella arkistoida korkeakouluun taikka tutkimustyötä lakisääteisenä tehtävänä suorittavan laitoksen tai viranomaisen arkistoon. Nämä tilanteet voivat tulla kyseeseen esimerkiksi yliopistoissa opinnäytetyönä tehtävien tutkimusten osalta.

13 OHJE 13 (13) Kansallisarkisto voi myös antaa yksityiselle yhteisölle, säätiölle ja laitokselle luvan arkistoida sen omassa toiminnassa syntyneitä henkilörekistereitä, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset. Hakemuslomakkeessa on mainittava ne mahdolliset säädökset, jotka oikeuttavat tai velvoittavat tietojen säilyttämiseen, tai sen laitoksen taikka organisaation nimi ja osoite, joka on saanut Kansallisarkistolta arkistointiluvan tai jolle lupaa haetaan.

Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi 1 (6) Hakemuksen saapumispäivämäärä 1 LUVAN HAKIJA TAI RYHMÄN VASTUU- HENKILÖ Sukunimi Osoite Puhelin Oppi-/tutkimuslaitos 1 Yliopisto Muu korkeakoulu Keskiasteen/ammatillinen koulu 4 Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö Lupahakemusohje.pdf 14.1.2010 OHJE LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI Sisällysluettelo I Yleistä 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu II Lomakkeen

Lisätiedot

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS

TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS TIETOSUOJA JA TIETEELLINEN TUTKIMUS Tutkimuksen päätyttyä huomioitavat tietosuoja-asiat Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto Tilastokeskus 6.5.2009, Helsinki LUENTOAIHEET Yleistä

Lisätiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Suoma Sihto Osaston johtaja Liikennejärjestelmäosasto HSL

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Suoma Sihto Osaston johtaja Liikennejärjestelmäosasto HSL TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 26.03.2013 Huom! Lomake on muokattu erityisesti tieteellistä tutkimusta varten ja se on laajuudeltaan informatiivisempi

Lisätiedot

Rekisteritutkimuksen lupaprosessi ja kustannukset THL:ssä

Rekisteritutkimuksen lupaprosessi ja kustannukset THL:ssä Rekisteritutkimuksen lupaprosessi ja kustannukset THL:ssä YTM Arto Vuori, THL Tieto-osasto Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa -seminaari, Turun yliopisto, 8.12.2010

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161 TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 21.08.2012 Huom! Lomake on muokattu erityisesti tieteellistä tutkimusta varten ja se on laajuudeltaan informatiivisempi

Lisätiedot

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta?

Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Mitä työnantaja odottaa nuorelta tutkijalta? Naantali 26.4.2012 Jussi Mertsola Ylilääkäri Lastenklinikka, TYKS Lastenklinikka 2011 Tutkimusprojekteja 94 Tutkimushenkilöstöä 95, 312 palvelujaksoa Tutkijoita

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA)

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) N:o 841 2787 Liitteet Liite 1 Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta (TUKIJA) ENNAKKOILMOITUS KLIINISESTÄ LÄÄKETUTKIMUKSESTA 1. Viranomainen täyttää Saapunut Diaari-/rekisterinumero

Lisätiedot

THL ja rekisteritutkimusten luvat

THL ja rekisteritutkimusten luvat THL ja rekisteritutkimusten luvat Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Alueellisten eettisten toimikuntien sihteerien neuvottelupäivä, Helsinki, 28.3.2011 THL ja rekisteritutkimusten luvat 1. THL:n

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA(T)

1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA(T) TAMPEREEN KAUPUNKI TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (6) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA(T) Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat

Lisätiedot

THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena alkaen

THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena alkaen THL rekisteritutkimuksen lupaviranomaisena 1.10.2010 alkaen Suunnittelija Arto Vuori, THL Tieto-osasto Kysy rekisteritutkimuksen luvista ja tietosuojasta IV -seminaari, Tieteiden talo, Helsinki, 9.12.2010

Lisätiedot

Lupa tietojen saamiseksi salassa pidettävistä asiakirjoista

Lupa tietojen saamiseksi salassa pidettävistä asiakirjoista PÄÄTÖS 1 (4) Dnro THL/1529/5.05.00/2017 6.10.2017 Dosentti Pirjo Laitinen-Parkkonen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Kankurinkatu 4-6 05810 Hyvinkää Hakemuksenne 25.9.2017 ja siihen toimitetut täydennykset

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Kudosluvat Valvirassa. 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1

Kudosluvat Valvirassa. 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Kudosluvat Valvirassa 4.4.2011 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Mitä ovat kudosluvat? Kudosluvat ovat lupia, joita Valvira myöntää hakemuksesta ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.9.2014 250/07.01.01.02.01/2013 1. Rekisterinpitäjä Nimi

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tilastokeskuksen käyttölupamenettely. Seminaari

Tilastokeskuksen käyttölupamenettely. Seminaari Tilastokeskuksen käyttölupamenettely Seminaari 2.3.2009 Käyttölupahakemusten määrä Tilastokeskuksessa Lautakunnassa käsiteltävien asioiden lukumäärä Hakemukset yht. Vuosi 1.6.1994 18 137 1995 37 198 1996

Lisätiedot

TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8.

TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8. TUKIJAn lausuntomenettely biopankin perustamisen edellytyksenä Tiedotus- ja keskustelutilaisuus biopankkilain toimeenpanosta, 19.8.2013 19.8.2013 Pääsihteeri Outi Konttinen 1 Tietoiskun sisältö Lyhyesti

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

REKISTERIEN JA ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖLUVAT JA TIETOPOIMINNAT NYKYTILA JA HAASTEET

REKISTERIEN JA ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖLUVAT JA TIETOPOIMINNAT NYKYTILA JA HAASTEET REKISTERIEN JA ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖLUVAT JA TIETOPOIMINNAT NYKYTILA JA HAASTEET SOTE-tiedon toissijaisen käytön lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän työpaja 25.8.2015 Kehittämispäällikkö Arto Vuori 25.8.2015

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: LAUSUNTOHAKEMUS tutkimuseettiselle toimikunnalle Pvm Dnro / (sihteeri täyttää tämän kohdan) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (Ksshp) tutkimuseettinen toimikunta on alueellinen lakisääteinen toimikunta,

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa

Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Ajankohtaista tutkimusten viranomaisarvioinnissa Horisontissa 2020 strategiapäivä 26.4.2012 Vs. hallintojohtaja, VT Jari-Pekka Tuominen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Lääketieteellistä tutkimusta koskevat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 52/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 52/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 159 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2015-008754 HEL 2015-008754 T 13 02 01 Päätös Sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö päätti myöntää ********** ym. luvan

Lisätiedot

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten

Tampereen BIOPANKKI. Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Tampereen BIOPANKKI Selvitys näytteenantajalle suostumuksen antamista varten Pyydämme sinulta suostumusta näytteiden ja sinua koskevien tietojen keräämiseksi Tampereen Biopankkiin ja käytettäväksi biopankkitutkimukseen.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

TIETOSUOJA LÄÄKETIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA LUENTOAIHEET. Tietosuoja on: 1. MITÄ TIETOSUOJA ON? TSV:n tehtävät. Tietosuojaperiaatteet: (HetiL)

TIETOSUOJA LÄÄKETIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA LUENTOAIHEET. Tietosuoja on: 1. MITÄ TIETOSUOJA ON? TSV:n tehtävät. Tietosuojaperiaatteet: (HetiL) TIETOSUOJA LÄÄKETIETEELLISESSÄ TUTKIMUKSESSA LUENTOAIHEET 1. MITÄ TIETOSUOJA ON? Ylitarkastaja Heljä-Tuulia Pihamaa Tietosuojavaltuutetun toimisto 27.9.2005, Helsinki 2. HENKILÖTIETOLAKI JA LÄÄKETIETEELLINEN

Lisätiedot

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Tiedote tutkimuksesta 1(5) Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva tiedotemalli Yleistä Mahdollista tutkittavaa puhutellaan yleensä teitittelemällä. Menettely kuitenkin vaihtelee kohderyhmän mukaan. Tiedote

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää): Tutkija täyttää: Tutkimuksen nimi: Tutkimuksen tekijä /-t: Tutkimus:

Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää): Tutkija täyttää: Tutkimuksen nimi: Tutkimuksen tekijä /-t: Tutkimus: TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 2013 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUSLUPAHAKEMUS Ylemmät korkeakoulututkinnot ja (YAMK, pro gradu, lisensiaatti, väitöskirja jne.) Hakemuksen saapumispvm (opetusylihoitaja täyttää):

Lisätiedot

3 Päätös tutkimuslupaan HEL 2013-014196. Päätös

3 Päätös tutkimuslupaan HEL 2013-014196. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 3 Päätös tutkimuslupaan HEL 2013-014196 HEL 2013-014196 T 13 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti myöntää hakemuksen mukaisesti tutkimusluvan ********** tutkimukselle

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Yhtymähallinto 26.1.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 2/2015 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797

Järvenpään kaupunki/ lasten ja nuorten palvelualue. Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 1 / 7 Tietosuojaseloste 1/6 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 3.1.2014 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki/

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2.

Oheistusta selkeyttävä prosessikuvaus on liitteessä 2. HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 1/2010 1 (5) OPINNÄYTETYÖN TUTKIMUSLUPA 1 Ohjeen sovellusala 2 Tutkimusluvan hakeminen opinnäytetyölle Opinnäytetyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti puh. (03) 81 911 19.2.2009 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmät 1 REKISTERIN PITÄJÄ Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keskussairaalankatu

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Jari Parkkari Kaupinpuistonkatu 1 33500 Tampere puh. 03 2829 335. Juha-Heikki Henttonen, Harri Kujanpää

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Jari Parkkari Kaupinpuistonkatu 1 33500 Tampere puh. 03 2829 335. Juha-Heikki Henttonen, Harri Kujanpää TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 20.3.11 Huom! Lomake on muokattu erityisesti tieteellistä tutkimusta varten ja se on laajuudeltaan informatiivisempi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Päätös ID (6) Viite: Poliisiammattikorkeakoulun hakemus päätöksen SM /Tu-44 päivittämiseksi,

Päätös ID (6) Viite: Poliisiammattikorkeakoulun hakemus päätöksen SM /Tu-44 päivittämiseksi, Päätös ID-1634548 1 (6) 13.02.2017 POL-2015-14542 Viite: Poliisiammattikorkeakoulun hakemus päätöksen SM-2008-1652/Tu-44 päivittämiseksi, 3.11.2015 Poliisin valtakunnallisten henkilörekisterien tietojen

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

Laatimispvm: 13.6.2014. Sosiaali- ja terveystoimi PL 43, 67101 KOKKOLA 06-828 9111 (vaihde) www.kokkola.fi

Laatimispvm: 13.6.2014. Sosiaali- ja terveystoimi PL 43, 67101 KOKKOLA 06-828 9111 (vaihde) www.kokkola.fi TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 13.6.2014 Rekisterin nimi Rekisterinpitäjä Kokkolan terveyskeskuksen päihdetyön rekisteri Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi PL

Lisätiedot

Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia. Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi

Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia. Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi Tutkimuksen aineistonhallinnan eettisiä ulottuvuuksia Tutkimusetiikkaseminaari, Tampereen yliopisto 18.11.2015 Arja Kuula-Luumi 2 Esityksen sisältö Tietoarkisto Tieteen avoimuus Tutkittavien informointi

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Lapsen elatuksen rekisteri

Lapsen elatuksen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi

Virkailijan nimi: Kallio Riitta Osoite: Valtakatu 16, 96200 Rovaniemi Puhelin: 050-396 2558 Sähköposti: riitta.kallio@mol.fi REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 26.2.2007, uusittu 29.10.2007 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Rovaniemen työvoiman palvelukeskus (Rovaniemen työvoimatoimiston, Rovaniemen kaupungin sosiaali ja

Lisätiedot

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman.

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. HAKEMUS Lääketieteen yksikkö Lääketieteen tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden tohtorin Filosofian lisensiaatin Terveystieteiden lisensiaatin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus

Hyvän kasvun avaimet: Seurantatutkimus Turun seudun lasten ja nuorten hyvinvoinnista seurantatutkimus Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 14 Laatimispäivä 25.1.2007, päiv 8.1.2014,

Lisätiedot

Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste

Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI

Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI Aineistonhallinta ARJA KUULA-LUUMI ALAIKÄISIIN KOHDISTUVAN TUTKIMUKSEN ETIIKKAA -SEMINAARI 11.11.2014 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA, HELSINKI 2 Sisältö Aineiston elinkaari Aineistonkeruuvaihe Tutkimusluvat,

Lisätiedot

Eettinen tutkimus mitä se on?

Eettinen tutkimus mitä se on? Mihin ennakkoarviointia tarvitaan Kirsti Uusi-Rasi 18.11.2015 Eettinen tutkimus mitä se on? Noudattaa lakia, määräyksiä ja suosituksia On laadultaan hyvää (täyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteerit)

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Suostumus biopankkitutkimukseen

Suostumus biopankkitutkimukseen Suostumus biopankkitutkimukseen Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari Riitta Burrell, STM 29.10.2013 Esityksen rakenne 1) Yhteiskunnallinen ympäristö, jossa näytetutkimusta harjoitetaan 2) Omistusoikeusmalli

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Keskussairaalantie 7 15850 LAHTI puh. 03 819 111

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Keskussairaalantie 7 15850 LAHTI puh. 03 819 111 19.2.2009 Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Effica Yksilö- ja Perhehuolto 1 REKISTERIN NIMI Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto) Perhehuoltojärjestelmä on osa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa

Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Kansallisten tietovarantojen toissijainen käyttö biopankkitutkimuksessa Sandra Liede Lakimies Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 14.9.2015 15.9.2015 Sandra Liede 1 Biopankkilaki

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 3.2.2012

HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 3.2.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO 3.2.2012 1 (6) OHJEITA TUTKIMUSLUVAN HAKIJALLE Mihin tutkimuksiin tarvitaan lupa opetusvirastossa Silloin, kun opetusviraston ulkopuolinen taho haluaa tehdä opetusvirastoon

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

merkitty "ylipainokoodi" (=raportointikoodi TL20) merkitty "ylipainokoodi".

merkitty ylipainokoodi (=raportointikoodi TL20) merkitty ylipainokoodi. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 22 Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2014-008049 HEL 2014-008049 T 13 02 01 Päätös päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimukselle "Lasten ylipaino ja lihavuus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot