TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN

2 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI TULEVAISUUTEEN Tampereen kasvu jatkui edelleen viime vuonna. Kaupungin väkiluku kasvoi asukkaalla. Kaiken kaikkiaan tamperelaisia oli vuoden lopussa Kaupunkiseudun kuntien väkiluku ylitti vuoden lopussa asukkaan rajan. Ennusteiden mukaan kaupunkiseudun kasvu jatkuu tasaisena lähivuosinakin. Seudun kuntien yhteistyötä tehostamaan perustettiin viime vuonna kaupunkiseudun kuntayhtymä. Tampereen kasvu on aiheuttanut monien positiivisten vaikutusten lisäksi myös keskimääräistä korkeampia menopaineita kaupungin taloudelle. Joudumme jatkuvasti tasapainottelemaan kasvavien palvelutarpeiden ja taloudellisten mahdollisuuksien välillä. Olemme pärjänneet tässä vaativassa tehtävässä kohtuullisen hyvin ja kaupungin talous on onnistuttu pitämään tasapainossa. Vakaan ja ennustettavan talouden avulla kykenemme parhaiten turvaamaan kaupunkilaisten tarvitsemat peruspalvelut jatkossakin. Tampereen kaupunginvaltuusto teki suomalaista kunnallispoliittista historiaa toukokuussa 2005, jolloin valtuusto päätti uudesta toimintamallista. Kaupungin johtoon valitaan vuodesta 2007 alkaen pormestari ja neljä apulaispormestaria ja kaupunki siirtyy kaikissa toiminnoissaan tilaaja tuottaja malliin. Samassa yhteydessä uudistetaan lautakuntarakenne kokonaisuudessaan prosessiajatteluun perustuen ja hyvinvointipalveluihin valmistellaan uusi toimintamalli. Tässä yhteydessä on syytä palauttaa mieliin toimintamallin uudistuksen tavoitteet. Uudistuksen tavoitteena on kyetä vastaamaan niihin tulevaisuuden haasteisiin, jotka asettavat kaupungin nykyisen johtamis ja palvelujärjestelmän koetukselle. Tällaisia haasteita ovat muun muassa jatkuva palvelutarpeen kasvu, väestön ikääntyminen, kaupungin henkilöstön eläköityminen sekä poliittisen järjestelmän luottamuksen vahvistaminen kuntalaisten silmissä. Uudistuksen keskeisenä lähtökohtana on sekä oman palvelutuotannon kehittäminen ja tuottavuuden lisääminen että uusien vaihtoehtojen etsiminen markkinoita hyödyntämällä ja luomalla. Näiden muutosten valmistelussa kaupunkiorganisaatiolla riittää vielä paljon työtä. Tampereen kaupungin toimintamenot kasvoivat viime vuonna yhä nopeasti. Sosiaali ja terveyspalvelujen menokehitys oli toimialan ponnisteluista huolimatta liian nopeaa, jos sitä verrataan kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien samanaikaiseen kehitykseen. Erityisesti hoitotakuun toteuttaminen näkyi kaupungin taloudessa kasvaneina terveysmenoina. Yhdyskuntapalvelujen huomattavasti arvioitua parempi talouskehitys tasapainotti kaupungin nettomenojen kasvua siten, että kaupungin talous säilyi viime vuonna kokonaisuutena tarkastellen vakaana. Tilinpäätöksestä muodostui ylijäämäinen. Hyvään tulokseen vaikuttaa merkittävästi satunnaisiin eriin kirjattu 58,8 milj. euron myyntivoitto, joka syntyi omaisuuden siirrosta kaupungin tytäryhtiö Tammerkosken Energia Oy:lle. Ilman em. myyntivoittoa tilikauden tulos on 5,7 milj. euroa. Koska investointien taso pysyi korkeana, kaupungin velkamäärä kasvoi viime vuonna. Toimintamenojen kasvuvauhdin pitäminen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousohjelman rajoissa on kuluvan valtuustokauden tärkein taloudellinen tavoite. Viime vuosi oli vuonna 2001 alkaneen etampere ohjelman viimeinen toimintavuosi. etampere ohjelma onnistui tavoitteissaan huolimatta samaan aikaan vallinneesta IT alan taantumasta. Myös muut merkittävimmät Tampereen kaupungin ja muiden tahojen yhteiset kehittämisohjelmat etenivät tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmaperusteista kehittämispolitiikkaa jatkettiin viime vuonna valmistelemalla ensisijaisesti elinkeinopoliittista Luova Tampere ohjelmaa. Vuoden aikana valmisteltiin myös hakemusta eurooppalaiseksi kulttuuripääkaupungiksi vuodelle Suurten yhdyskuntahankkeiden toteutus eteni suunnitellusti. Joulukuussa saatiin Vuoreksessa Mäyrämäen korttelikilpailu ratkaistuksi ja varsinainen asemakaavoitus käynnistetyksi. Vuoreksen rakentaminen alkanee vuonna Ratinan kauppakeskuksen rakentaminen aloitettiin kilpailuna. Ratinanrannan valmistelu eteni siten, että Etelärannan länsipään toteutukseen päästään kuluvan vuoden keväällä. Vuosi 2005 jää Tampereen historiaan ennakkoluulottomien päätösten ja suurten muutosten vuotena. Kaupungin imago oli tutkimusten mukaan edelleen suomalaisten kaupunkien kärkijoukossa, mistä kiitokseni kaikille tamperelaisille sekä kaikille Tampereen menestystä tukeneille yhteistyötahoille. Jarmo Rantanen kaupunginjohtaja

3 SISÄLTÖ Kaupunginjohtajan katsaus I TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Tampereen kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat Henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Yleinen kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon 9 ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tuloslaskelman analysointi 12 3 TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelman analysointi 15 4 TASETARKASTELU Tase ja sen tunnusluvut Taseen analysointi 19 5 KOKONAISTULOT JA MENOT 20 6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Konsernirakenne ja konsernin talous Konsernitase ja sen tunnusluvut 23 7 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 26 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 27 1 STRATEGIAOSA Vaikuttavuus Uudistuminen Prosessit ja rakenteet Resurssit 42 2 KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinto Konsernihallinto Palvelukeskukset Varamäärärahat ja työllisyystyöt Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kasvatus ja opetuspalvelut Hallintopalvelut Perusopetus Päivähoito 52

4 2.3 Osaamis ja elinkeinopalvelut Lukiotoimi Tampereen ammattiopisto Tampereen ammattikorkeakoulu Elinkeinokeskus Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Kirjastot Museotoimi Sara Hildénin taidemuseo Kulttuuritoimi Kaupunginorkesteri Taidelaitosten avustus Liikuntatoimi Työväenopisto Sosiaali ja terveyspalvelut Hallintopalvelut (Kehittämiskeskus) Sosiaalityö Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Vanhusten palvelut Erityispalvelut Yhdyskuntapalvelut Hallinto ja tukipalvelut Kiinteistö ja asuntotoimi Kaupunkiympäristön kehitys Ympäristö ja rakennustoimi Paikkatietotuotanto Suunnittelupalvelut Katu ja vihertuotanto Pelastustoimi Joukkoliikenteen avustus 82 3 TULOSLASKELMAOSA 84 4 INVESTOINTIOSA Atk ohjelmat ja projektit Muut pitkävaikutteiset menot Maa ja vesialueet Talonrakentaminen Liikenneväylät ja viheralueet Liikunta ja virkistysalueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Irtain käyttöomaisuus Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet 94 5 RAHOITUSOSA 95 6 LIIKELAITOKSET JA RAHASTOT Tampereen Sähkölaitos Tampereen Vesi Tampereen kaupungin liikennelaitos Tampereen aluepelastuslaitos Tampereen tietotekniikkakeskus Tampereen auto ja konekeskus Tampereen tilakeskus Rahastot 104

5 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE 111 IV LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Toimintatuotot Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistojen perusteet Pakollisten varausten muutokset Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot Rahoitustuotot ja kulut TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuiden yhteismäärä Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut Huollettavien varat Elatustukisaamiset HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ LIIKELAITOSTEN JA RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET LIITTEINEEN Sähkölaitoksen tilinpäätös liitteineen Liikennelaitoksen tilinpäätös liitteineen Tampereen Veden tilinpäätös liitteineen Tampereen Aluepelastuslaitoksen tilinpäätös liitteineen Tietotekniikkakeskus Tilakeskuksen tilinpäätös liitteineen Auto ja konekeskuksen tilinpäätös liitteineen Rahastojen tilinpäätös liitteineen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 168 V LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO TOSITELAJEISTA 172 VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 173

6 1 I TOIMINTAKERTOMUS

7 2

8 3 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Tampereen kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Tampereen kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 67 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2005 toiminut Hanna Tainio (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Marja Tiura (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Gunnar Graeffe (Kesk.). Kaupunginvaltuustoon ovat lisäksi kuuluneet seuraavat valtuutetut (puoluekanta sulkeissa): Aleksovski Atanas (SDP) Ashorn Per (Vihr.) Asumaniemi Hellä (SDP) Axén Erkki (Kok.) Berg Esko (Kok.) Dündar Järvinen Aila (Kok.) Flinck Tuija (Kok.) Gustafsson Jukka (SDP) Hanhilahti Timo (Kesk.) Heikkilä Jari (Vas.) Heikkilä Lasse (KD) Heinivaho Matti (Kok.) Heinonen Jari (Vas.) Hervonen Antti (Kok.) Ilomäki Aimo (Vas.) Jaskari Harri (Kok.) Joki Matti (TaSi) Jokinen Tarja (SDP) Järvelä Kristiina (Kok.) Kajan Maija (Vihr.) Karhu Saara (SDP) Kinanen Jaana (TaSi) Kivistö Anneli (SDP) Koivisto Sirpa (SDP) Kontula Anna (Vas.) Koskinen Riitta (Kok.) Kriikku Mikko (Kesk.) Lepistö Joonas (SDP) Länsiö Matti (SDP) Löfberg Peter (RKP) Merikoski Sirkka (SDP) Meriläinen Rosa (Vihr.) Minkkinen Lea (Vas.) Mäkinen Seppo (Kok.) Nieminen Timo P. (Kok.) Nyberg Matti (Kok.) Oksanen Lasse (TaSi) Ollila Riitta (SDP) Paavola Pekka (TaSi) Pesä Perttu (Vihr.) Punkari Antti (Kok.) Pöllänen Elli Maija (Vas.) Rantanen Seppo (Kok.) Rauhala Leena (KD) Rimmi Eila (Vas.) Roivainen Irene (Vihr.) Ruoholahti Pauli (SDP) Salminen Seppo (SDP) Seppälä Miikka (Kok.) Sipilä Satu (KD) Sirén Elina (Kok.) Sirniö Ilpo (SDP) Sirnö Minna (Vas.) Soro Hannu (TaSi) Tervo Anne (SDP) Tulonen Irja (Kok.) Tynkkynen Oras (Vihr.) Valkeasuo Laura (Vihr.) Veko Tiia (Kok.) Vesasto Aro Irja (SDP) Viitanen Pia (SDP) Virtanen Pertti (TaSi). Virtanen Sirkkaliisa (Vas.) Välimäki Pauli (Vihr.) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huolehtii Tampereen kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuuluu yhteensä 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2005 toiminut Timo P. Nieminen (Kok.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Pauli Ruoholahti (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Pekka Paavola (TaSi). Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat jäsenet: Koskinen Riitta (Kok.) Länsiö Matti (SDP) Merikoski Sirkka (SDP) Rantanen Seppo (Kok.) Sipilä Satu (KD) Sirén Elina (Kok.) Virtanen Sirkkaliisa (Vas.) Välimäki Pauli (Vihr.)

9 4 Kaupunginhallituksen esittelijöinä ovat toimineet kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen sekä apulaiskaupunginjohtajat Esa Kotilahti ja Päivi Sillanaukee. Kaupunginhallituksella on vuonna 2005 ollut kaksi jaostoa; suunnittelujaosto ja henkilöstöjaosto. Suunnittelujaoston tehtävänä on ollut käsitellä kaupunkikonsernin strategiseen ohjaukseen ja suunnitteluun liittyvät asiat. Henkilöstöjaoston tehtävänä on ollut käsitellä kaupunkikonsernin strategiseen henkilöstöohjaukseen liittyviä asioita. Jaostoihin ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: Henkilöstöjaosto Länsiö Matti (SDP) pj. Sirén Elina (Kok.) I vpj. Sipilä Satu (Kd.) II vpj. Heikkilä Jari (Vas.) Merikoski Sirkka (SDP) Pesä Perttu (Vihr.) Seppälä Miikka (Kok.) Suunnittelujaosto Rantanen Seppo (Kok.) pj. Ruoholahti Pauli (SDP) I vpj. Välimäki Pauli (Vihr.) II vpj. Kivistö Anneli (SDP) Koskinen Riitta (Kok.) Paavola Pekka (TaSi) Virtanen Sirkka Liisa (Vas.) Tampereen kaupungin keskeinen luottamuselin ja toimialaorganisaatio on esitetty seuraavassa kaaviossa: Tampereen kaupungin organisaatio alkaen suunnittelujaosto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konsernihallinto henkilöstöjaosto Tarkastustoimikunta Osaamis ja elinkeinolautakunta Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Sähkölaitoksen johtokunta Liikennelaitoksen johtokunta Tampereen Veden johtokunta Tilakeskuksen johtokunta Tietotekniikkakeskuksen johtokunta Auto ja konekeskuksen johtokunta Aluepelastuslaitos Liikelaitokset Sosiaali ja terveyslautakunta Jaosto Apulaiskaupunginjohtaja Sosiaali ja terveyspalvelut Toisen asteen koulutuksen johtokunta Kasvatus ja opetuslautakunta Päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta Apulaiskaupunginjohtaja Sivistyspalvelut Sara Hildenin taidemuseon johtokunta Ympäristö ja rakennuslautakunta Yhdyskuntalautakunta Kulttuuri ja vapaa aikalautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus Yhdyskuntatuotannon johtokunta Apulaiskaupunginjohtaja Yhdyskuntapalvelut Kiinteistö ja asuntolautakunta

10 5 Tarkastustoimikunnan tehtävänä on ollut valvoa ja arvioida sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta sekä käsitellä riskienhallinnan tilaa. Se myös ohjaa ja kehittää sisäistä tarkastusta, hyväksyi sen vuosisuunnitelman ja käsitteli sen raportointia sekä koordinoi sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen työtä. Tarkastustoimikunnan jäseninä ovat toimineet puheenjohtajana kaupunginjohtaja Jarmo Rantanen sekä jäseninä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen ja tarkastuslautakunnan vuosien puheenjohtaja Lea Minkkinen sekä kevään 2005 ajan tarkastuslautakunnan vuosien puheenjohtaja Antti Punkari Lautakunnat, johtokunnat ja toimikunnat Vuoden 2005 alusta aloitti neljä uutta lautakuntaa ja kolme uutta johtokuntaa. Muutos liittyy kaupungin toimintamallin uudistukseen ja tilaaja tuottaja malliin siirtymiseen. Lautakuntien ja johtokuntien tehtävänä on huolehtia oman toimialansa toiminnan ja talouden johtamisesta ja valtuuston asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. Toimikunnat huolehtivat niille asetettujen tehtävien toteuttamisesta. Lautakunnat Kasvatus ja opetuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kiinteistö ja asuntolautakunta Kulttuuri ja vapaa aikalautakunta Osaamis ja elinkeinolautakunta Sosiaali ja terveyslautakunta Tarkastuslautakunta Yhdyskuntalautakunta Ympäristö ja rakennuslautakunta Johtokunnat Auto ja konekeskuksen johtokunta Liikennelaitoksen johtokunta Päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta Sara Hildénin taidemuseon johtokunta Tampereen Sähkölaitoksen johtokunta Tampereen Veden johtokunta Tietotekniikkakeskuksen johtokunta Tilakeskuksen johtokunta Toisen asteen koulutuspalveluiden johtokunta Yhdyskuntatuotannon johtokunta Ammattikorkeakoulun hallitus Toimikunnat Kadunnimitoimikunta Lahjoitus ja tukirahaston toimikunta Liikennetoimikunta Luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunta Sosiaali ja terveystoimen tutk.lupatoimikunta Tampereen kaupungin multimediapalkinto toimikunta Tarkastustoimikunta Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunta Tiederahaston toimikunta Toimintamallin uudistamistoimikunta Henkilöstö Toimialoittain 2005 Konsernihallinto 225 Kasvatus ja opetuspalvelut 3809 Osaamis ja elinkeinopalvelut 1445 Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut Sosiaali ja terveyspalvelut Yhdyskuntapalvelut 854 Palvelukeskukset 861 Liikelaitokset YHTEENSÄ Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2004 lopussa oli Henkilöstömäärät toimialoittain eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2004 nähden organisaatiouudistusten vuoksi. Henkilöstö toimialoittain Palvelukeskukset 5 % Yhdyskuntapalvelut 5 % Liikelaitokset 16 % Sosiaali ja terveyspalvelut 34 % Konsernihallinto 1 % 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys Kasvatus ja opetuspalv. 24 % Osaamis ja elink.palv. 9 % Kulttuuri ja vapaaaikapalv. 6 % Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia vuonna Tuotannon kasvu hidastui viime vuoden aikana erityisesti euroalueen odotettua vaimeamman talouskasvun sekä alkukesän paperiteollisuuden työsulkujen ja lakkojen vuoksi. Viiden viimeisen vuoden aikana kokonaistuotannon kasvu on ollut keskimäärin 2,3 prosenttia vuodessa. Ennustelaitokset arvioivat vuoden 2006 talouskasvun ylittävän 3 prosenttia, mikä johtuu alentuneesta vertailutasosta. Öljyn korkea hinta taittaa kuitenkin voimakkaimman kasvun. Kysynnän kasvu oli viime vuonna edellisen vuoden tapaan kotitalouksien kulutuksen varassa. Vuonna 2004 kasvuun kääntyneet investoinnit lisääntyivät edelleen. Viennin määrä kasvoi 7 prosenttia ja tuonnin määrä runsaat 10 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna 3,4 prosenttia.

11 6 Vuoden 2004 alkusyksystä alkanut hyvä työllisyyskehitys jatkui tasaisena koko vuoden. Työllisten määrä nousi kuluneena vuonna hengellä ja työllisyysaste oli 68,0 prosenttia, kun se vuonna 2004 oli 67,2 prosenttia. Työttömiä oli keskimäärin eli vähemmän kuin vuonna Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, kun se vuonna 2004 oli 8,8 prosenttia. Maailman talouskasvu jatkui ripeänä, tosin eri alueiden kasvuvauhti oli edelleen varsin epäyhtenäistä. Kiinassa, Intiassa ja Venäjällä tuotanto lisääntyi selvästi vauhdikkaammin kuin länsimaissa. Yhdysvalloissa talouskasvu hidastui hieman edellisestä vuodesta, mutta pysyi melko vahvana. Euroalueella kehitys osoitti pieniä piristymisen merkkejä, mutta koko kuluneen vuoden talouskasvu jäi selvästi alle kahden prosentin. Japanissa kokonaistuotanto kohosi hieman euroaluetta nopeammin. Raakaöljyn tuntuva kallistuminen hidasti koko maailman talouskasvua ja vauhditti inflaatiota. Suomessa inflaatio pysyi hitaana, vaikka öljy oli kallista ja palkat kohosivat. Ennakkotietojen mukaan kuluttajahinnat nousivat viime vuonna noin prosentin, kun vuoden 2004 kasvu oli 0,2 prosenttia. Inflaatio pysyi vuoden 2005 aikana edelleen selvästi alle euroalueen keskitason. Asumismenoja kohottivat etenkin energiakulut, joiden hinnat nousivat 5 prosenttia. Ansiotason nousu oli 4 prosentin luokkaa. Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna 3,4 prosenttia. Kasvuvauhti nopeutui hieman edellisestä vuodesta. Uusien autojen hankinta jatkui maltillisena, mutta kodinkoneita ja viihde elektroniikkaa, huonekaluja ja muita sisustustarvikkeita ostettiin runsaasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuonna kestokulutustavaroiden ostot kasvoivat 8,5 prosenttia, kun edellisenä vuonna kasvu oli 7 prosenttia. Korot olivat edelleen matalalla, vaikka Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan. Ennustelaitokset arvioivat Euroopan keskuspankin nostavan ohjauskorkoaan kuluvana vuonna edelleen 3,25 prosenttiin inflaatiopelkojen vuoksi sekä hillitäkseen ylikuumentuneita asuntomarkkinoita. Matala korkotaso piti Suomessa asuntoluottojen kysynnän vilkkaana. Julkisen sektorin talous säilyi ylijäämäisenä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen ylijäämä oli 2,6 prosenttia BKT:sta vuonna Valtiolle kertyi ylijäämää 1,3 mrd. euroa. Kuntasektori sen sijaan oli edelleen 1,2 mrd. euroa alijäämäinen. Vaihtotase suhteessa kansantuotteeseen kaventui edellisen vuoden noin 5 prosentista viime vuoden noin 3 prosenttiin. Julkisyhteisöjen euromääräinen EMU velka aleni 3,5 miljardia euroa edellisvuodesta. EMU velan osuus bruttokansantuotteesta supistui 45,1 prosentista 41,1 prosenttiin, mihin vaikutti velan pienenemisen lisäksi BKT:n kasvu. Kuntien velkaantuminen jatkui, kun taas valtion velka kääntyi selvään laskuun. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli edellisen vuoden tasolla, 50,7 prosenttia. Veroaste eli julkisyhteisöjen keräämien verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 44,5 prosenttia vuonna Edellisenä vuonna veroaste oli 0,2 prosenttiyksikköä alempi. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien nettomenojen kasvu oli 5,3 prosenttia vuonna Kuntien investointien volyymi laski 4,2 prosenttia. Kuntien lainakanta oli vuoden lopussa 6,9 mrd. euroa, mikä on 0,8 mrd. euroa eli 13,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2005 kuntien saamat verotilitykset olivat 14,2 mrd. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 0,6 mrd. euroa eli 4,2 prosenttia. Kuntien keskimääräinen veroprosentti nousi 18,12 prosentista 18,29 prosenttiin ja kunnallisveroa korotti 136 kuntaa. Valtionosuudet lisääntyivät noin 0,3 mrd. eurolla. Ennakkotietojen mukaan kuntien tilikauden tulos jäi jo toisena vuonna peräkkäin alijäämäiseksi. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski ja kattoi poistoista enää 74 prosenttia. Useamman kuin joka kolmannen kunnan vuosikate oli negatiivinen. Kuntia, joissa on kattamatonta alijäämää, oli 187. Niissä alijäämä nousi yhteensä ennätysmäiseen puoleen miljardiin euroon. Kuntatalous pysyi poikkeuksellisen heikkona, koska toimintakulut kasvoivat edelleen nopeammin kuin verorahoitus eli kuntien verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Kustannusten nousu johtui pitkälti kunnista riippumattomista syistä eli lähinnä palvelujen kysynnän lisääntymisestä ja ansiotason 4 prosentin kohoamisesta. Vuosikate riitti poistoihin vain joka viidennessä kunnassa ja investointien omahankintamenoihin vain joka kymmenennessä kunnassa. Tämän seurauksena kuntien velkaantuminen jatkuu huolestuttavan nopeana, ja veronkorotuspaineet pysyvät korkeana. Vuonna 2005 kunnilla oli lainaa keskimäärin euroa asukasta kohti, kun vielä vuonna 2000 lainaa oli noin puolet siitä eli 746 euroa asukasta kohti. 1.3 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Yleinen kehitys Tampereen väkiluku oli vuoden 2005 lopussa , jossa on kasvua asukasta (+ 0,7 %). Väestön kasvu hidastui edellisestä vuodesta vajaalla 600:lla ja oli suurista kaupungeista viidenneksi nopeinta. Viiden viimeisen vuoden aikana väestömäärä on lisääntynyt keskimäärin noin asukkaalla vuodessa. Tampereen nettomuutto oli kuluneen vuoden aikana 762 asukasta, josta 38 % oli maahanmuuttoa.

12 7 Suurista kaupungeista Tampereen muuttovoitto oli Espoon jälkeen toiseksi suurinta. Vantaan, Helsingin ja Oulun kasvu perustui puolestaan suurelta osin syntyvyyteen. Tampereella syntyi viime vuonna lasta, mikä on selvästi 10 vuoden keskiarvoa korkeampi. Vuonna 2005 syntyneitä oli 623 enemmän kuin kuolleita. Syntyvyyden kasvu tukee kaupungin väestöennusteiden arvioita pienten lasten määrän kääntymisestä nousuun. Tampereen kehyskuntien kasvu jatkui edellisvuosien tapaan vilkkaana. Koko seutukunnan väkiluku oli vuodenvaihteessa , jossa on kasvua asukasta (+ 1,3 %). Tampereen osuus seutukunnan kasvusta oli 33 %. Seutukunnan kasvu oli sekä määrällisesti että suhteellisesti mitattuna toiseksi parasta suurten seutukuntien välisessä vertailussa. Vuoteen 2020 mennessä Tampereen väkiluvun arvioidaan lisääntyvän noin asukkaalla ja koko seutukunnan väestön noin asukkaalla. Tampereen työttömyysaste oli vuonna 2005 keskimäärin 12,6 %, mikä on 2,0 % yksikköä koko maan ja 1,3 % yksikköä Pirkanmaan tasoa korkeampi. Työttömyysaste aleni 1,0 % yksikköä vuoteen 2004 verrattuna. Työttömien määrä laski Tampereella edelliseen vuoteen verrattuna 924:llä ( 6,6 %). Työttömien määrä on kuitenkin edelleen korkea eli henkilöä. Myös työttömyyden rakenteellinen kehitys oli myönteistä: nuorten alle 25 vuotiaiden työttömien määrä laski 15,3 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä 4,5 % edellisvuoden keskiarvoon verrattuna. Teollisuuden rakennemuutoksen ja laman jäljiltä pitkäaikaistyöttömiä on edelleen noin Yli vuoden työttömänä olleita oli kuluneena vuonna 29,9 % kaikista työttömistä ja 3,8 % koko työvoimasta. Naisten osuus työttömistä oli 49,3 % ja nuorten 12,6 %. Työpaikkojen määrä lisääntyi Tampereella suurista kaupungeista eniten vuonna Vuoden 2004 lopussa työpaikkoja oli ennakkotiedon mukaan , jossa on kasvua edellisestä vuodesta työpaikkaa. Eniten lisääntyivät terveydenhuoltopalvelujen työpaikat. Viimeisen viiden vuoden aikana työpaikkojen määrä on lisääntynyt keskimäärin 2 380:lla vuodessa. Tampereelle valmistui viime vuonna asuntoa, mikä on 25 prosenttia vähemmän kuin vuonna Vähenemisen syynä oli asuntotuotantoon myönnettyjen lupamäärien notkahdus. Rakentaminen on kuitenkin vilkastunut, sillä rakennuslupia on myönnetty kuluneena vuonna runsaasti ja rakennustyöt ovat myös käynnistyneet. Matala korkotaso ja kysynnän kasvu nostivat asuntojen hintoja Tampereella 10,5 % eli keskimäärin 170 euroa/m² edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2005 lopussa kerrostaloasunto maksoi Tampereella keskimäärin euroa/m² ja rivitaloasunto euroa/m². Hintojen nousu oli nopeinta Helsingissä, mutta asuntojen hinnat nousivat nopeasti myös pääkaupunkiseudulla ja muissa aluekeskuksissa. Helsingissä asunnosta joutui maksamaan keskimäärin euroa/m². Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asunnon hinta oli keskimäärin euroa/m². Myös asuntojen vuokrat kallistuivat viime vuoden aikana. Asunnon keskimääräinen vuokra Tampereella oli 9,46 euroa/m², mikä on 3,2 % edellisvuotta korkeampi. Vuoden 2005 talousarviota valmisteltiin kiristyvän taloustilanteen vallitessa. Talousarviossa toimialojen nettomenojen kasvu oli 5,9 prosenttia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2005 talousarvion yhteydessä talousohjelman, jonka mukaan toimialojen nettomenojen kasvuksi tavoitellaan vuosina keskimäärin 3,0 prosenttia. Tilinpäätöksessä toimialojen nettomenot kasvoivat 38,7 milj. euroa eli 5,0 prosenttia vuoden 2004 tilinpäätökseen verrattuna. Suuri osa menojen kasvusta suuntautui sosiaali ja terveystoimeen. Talousarvio toteutui vuoden aikana varsin hyvin, lukuun ottamatta sosiaali ja terveystoimen 11,1 milj. euron nettomenojen ylitystä. Toisaalta yhdyskuntapalvelujen ja konsernihallinnon nettomenot toteutuivat selvästi talousarviota parempina. Sähkölaitoksen tulos oli 6,1 milj. euroa ylijäämäinen, joka on kuitenkin 2,1 milj. euroa budjetoitua huonompi. Tavoitetta huonompi tulos johtui mm. lämpimästä syksystä. Liikennelaitoksen tulos oli 1,4 milj. euroa talousarviota huonompi. Suurimmat syyt olivat polttoainehintojen nousu ja matkustajamäärän lasku. Sisäisistä liikelaitoksista tietotekniikkakeskus ylitti talousarviossa asetetun tulostavoitteen 2,5 milj. eurolla ja tilakeskus 1,6 milj. eurolla. Vuosikatteeksi muodostui 86,2 milj. euroa, mikä on 8,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Vuosikate riitti kattamaan poistot 107 prosenttisesti. Tilikauden tulos oli 64,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa kuitenkin satunnaisiin eriin kirjattu myyntivoitto 58,8 milj. euroa, joka syntyi omaisuuden siirrosta kaupungin tytäryhtiö Tammerkosken Energia Oy:lle. Ilman em. myyntivoittoa tulos oli 5,7 milj. euroa ylijäämäinen. Koko kaupungin nettoinvestoinnit olivat 140,8 milj. euroa, mikä on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Vuosikate riitti investointien kattamiseen 61,2 prosenttisesti. Investointien rahoittamiseksi kaupungin lainamäärä kasvoi kuluneena vuonna 35,7 milj. eurolla. Kassavarat ovat lisääntyneet 6,1 milj. euroa. Kokonaisuutena kaupungin talous oli viime vuonna tasapainossa. Hyvän kokonaistuloksen sisällä on kuitenkin tekijöitä, joihin ei voi olla tyytyväinen. Sosiaali ja terveyspalvelujen menojen kasvua ei onnistuttu pienentämään, vaan menot kasvoivat edelleen liian nopeasti. Jatkossa menokehitys on saatava paremmin hallintaan, mikäli kaupungin toiminnan ja talouden tasapaino aiotaan säilyttää.

13 Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa Olennaiset tuloperusteiden muutokset Valtionosuudet kasvoivat 15,3 milj. euroa vuoden 2004 tilinpäätökseen verrattuna. Voimakas kasvu aiheutui kunnallisveron ansiotulovähennyksen korotuksen kompensaatiosta, valtion osittain maksamasta valtion velasta kunnille sekä sosiaali ja terveydenhuollon valtionosuuksien kasvusta. Kunnallisverotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 16,2 milj. euroa (3,4 %) ja yhteisöverotulot 10,4 milj. euroa (19,1 %). Verotulojen tilitykset kasvoivat yhteensä 28,0 milj. euroa (5,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot kasvoivat Tampereella 2,2 prosenttia koko maan keskiarvon ollessa 2,1 prosenttia. Yhteisöverotulojen 10,4 milj. euron kasvu johtui kuntaryhmän jako osuuden kasvusta 19,75 prosentista 22,03 prosenttiin sekä Tampereen kaupungin vuodelle 2005 kohonneesta yhteisöveron jakoosuudesta. Kiinteistöverotuloja kertyi 1,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kasvu aiheutui lähinnä verohallinnon toteuttamista maa alueiden verotusarvojen tarkistamisesta. Veden ja jäteveden käyttömaksuja tarkistettiin vuodelle Korotuksen tuomalla lisätuloilla varaudutaan verkostojen saneerausinvestointeihin sekä Tampereen seudun keskusjätevedenpuhdistamohankkeen toteuttamiseen. Olennaiset toiminnassa tapahtuneet muutokset Vuoden 2005 alusta aloittivat toimintansa seuraavat uudet lautakunnat: yhdyskuntalautakunta, ympäristöja rakennuslautakunta, kasvatus ja opetuslautakunta sekä osaamis ja elinkeinolautakunta. Uusina johtokuntina aloittivat yhdyskuntatuotannon johtokunta, päivähoidon ja perusopetuksen johtokunta sekä toisen asteen koulutuksen johtokunta. Vuoden 2005 alusta lakkautettiin koulutuslautakunta ja sen jaosto, elinkeinolautakunta sekä tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden toimintamallin. Vuodesta 2007 alkaen kaupungin johtoon valitaan kaupunginvaltuutetuista luottamushenkilöinä toimivat pormestari ja neljä apulaispormestaria. Valtuuston päätöksen mukaan kaupunki siirtyy tällöin kaikissa toiminnoissa tilaajatuottaja malliin. Tilaajalautakuntien jäsenet tullaan valitsemaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Koko kaupungin tasolla erittäin merkittävän toiminnanohjausjärjestelmän hankekokonaisuuden toteutus eteni voimakkaasti vuonna Järjestelmän ensimmäiset osakokonaisuudet saatiin otetuksi käyttöön vuoden 2006 alussa. Järjestelmä on tarkoitus ottaa suunnitellussa kokonaislaajuudessaan käyttöön vuonna Vuoden 2005 maaliskuun alusta tuli voimaan hoitotakuulaki, jossa määriteltiin enimmäisajat hoidon tarpeen arviointiin ja tarpeelliseksi koettuun hoitoon. Hoitotakuun toteuttaminen lisäsi terveydenhuollon menoja. Vuoden 2005 aikana aloitti toimintansa neljä palvelukeskusta: taloushallinnon, ruokapalvelujen, työterveyspalvelujen sekä henkilöstöhallinnon. Palvelukeskusten perustamisella tavoitellaan ensisijaisesti tukipalveluiden keskittämisestä saatavia resurssihyötyjä sekä laadun paranemista toimintatapoja yhtenäistämällä. Kaupunkiseudun kuntien yhteinen seutustrategia valmistui ja hyväksyttiin kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän perussopimus hyväksyttiin ja kuntayhtymän perustamiskokous pidettiin Investoinnit Kaupungin toimialojen ja liikelaitosten investoinnit olivat yhteensä 142,4 milj. euroa. Sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittäminen vaikeuttaa kaupungin investointien vertailtavuutta edellisiin vuosiin nähden. Järjestely lisäsi kaupungin investointeja yhteensä 89,2 milj. euroa, josta ulkoiset investointivaikutukset olivat 23,0 milj. euroa. Ilman sisäisiä eriä toimialojen investoinnit olivat 76,6 milj. euroa eli 53,8 % ja liikelaitosten investoinnit olivat 65,8 milj. euroa eli 46,2 % koko kaupungin investoinneista. Suurimmat investointiryhmät kaupungin toimialoilla olivat vuonna 2005 liikenneväylät ja viheralueet, irtain käyttöomaisuus sekä osakkeet ja osuudet. Tampereen sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä tehdystä omaisuuden (sähköverkko) siirrosta syntyi kiinteät rakenteet ja laitteet investointiryhmään 63,2 milj. euron menot ja tulot. Liikenneväylien ja viheralueiden rakentamiseen ja saneeraamiseen käytettiin 24,0 milj. euroa, josta katujen saneerauksiin käytettiin yhteensä 7,7 milj. euroa, uuden katuverkon rakentamiseen 4,9 milj. euroa ja viherrakentamisen kohteisiin 2,6 milj. euroa. Irtainta käyttöomaisuutta hankittiin 9,3 milj. eurolla. Maa alueiden hankintaan käytettiin 5,2 milj. euroa, jolla kaupungin omistukseen siirtyi noin 72 ha erilaisia maa alueita. Osakkeisiin ja osuuksiin investoitiin 32,8 milj. euroa, mutta niistä saatiin vastaavasti 23,3 milj. euroa tuloja. Liikelaitoksista suurimmat investoinnit olivat tilakeskuksella, jonka talonrakennusinvestointeihin käytettiin 31,8 milj. euroa. Tilakeskuksen talonrakentamisen painopiste oli edellisvuosien tapaan perusparantamisessa, mutta myös muutamia merkittäviä uudiskohteita toteutettiin. Merkittävimmät uudiskohteet olivat noin 800 oppilaan Sammon

14 9 keskuslukio ja Muotialan monipalvelukeskus, johon sijoittuvat päiväkoti, koulu ja neuvola. Sähkölaitoksen 19,2 milj. euron investoinnit kohdistuivat sähkö ja lämpöverkostoon sekä energian tuotantolaitoksiin. Vesilaitoksen 7,0 milj. euron investointien pääpaino oli verkostorakentamisessa. Muiden liikelaitosten investoinneista merkittävimmät olivat liikennelaitoksen linja ja kuorma autohankinta ja tietotekniikkakeskuksen koneet ja kalusto Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Verotulot ylittivät talousarvion 1,5 milj. eurolla. Yhteisöveroja kertyi 2,7 milj. euroa ja kiinteistöveroja 1,2 milj. euroa talousarviota enemmän. Kunnan tuloveroarvio alittui 2,4 milj. eurolla. Valtionosuudet toteutuivat yhteensä 1,7 milj. euroa talousarviota suurempina. Bruttobudjetoidut tehtäväalueet tai tehtäväalueiden bruttobudjetoidut osat: Toimintamenojen ylitykset ( ) Milj. euroa Erikoissairaanhoito 5,0 Vanhusten palvelut 3,2 Erityispalvelut 2,1 Sosiaalityö 1,8 Hallintopalvelut, sosiaali ja terveyspalvelut 0,4 Perusopetus 0,4 Joukkoliikenteen avustus 0,1 Liikuntatoimi 0,1 Toimintatulojen alitukset ( ) Milj. euroa Päivähoito 2,6 Perusopetus 0,5 Suunnittelupalvelut 0,5 Vanhusten palvelut 0,4 Varamäärärahat ja työllisyystyöt 0,3 Erityispalvelut 0,1 Kirjastot 0,1 Asuntotoimi 0,1 Erikoissairaanhoito 0,1 Hallintopalvelut, koulutus, kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,1 Toimintamenojen alitukset (+) Milj. euroa Varamäärärahat ja työllisyystyöt 2,4 Kaupunkiympäristön kehitys 2,0 Päivähoito 1,7 Konsernihallinto 1,5 Perusterveydenhuolto 1,2 Asuntotoimi 0,3 Hallintopalvelut, koulutus, kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 0,3 Elinkeinokeskus 0,2 Kirjastot 0,2 Pelastustoimi 0,2 Ympäristö ja rakennustoimi 0,2 Ammattiopisto 0,2 Museot 0,1 Kulttuuritoimi 0,1 Tarkastuslautakunta 0,1 Toimintatulojen ylitykset (+) Milj. euroa Kaupunkiympäristön kehitys 1,5 Sosiaalityö 0,5 Ympäristö ja rakennustoimi 0,3 Konsernihallinto 0,2 Ammattiopisto 0,1 Perusterveydenhuolto 0,1 Nettobudjetoidut tehtäväalueet tai tehtäväalueiden nettobudjetoidut osat: Toimintakatteen alitukset ( ) Milj. euroa Kurun metsäoppilaitos 0,8 Tampereen Ateria 0,4 Työterveyshuolto (sote) 0,1 Mittaus, kartta ja geotekniikkapalvelut 0,1 Museoiden näyttelyt 0,1 Toimintakatteen ylitykset (+) Milj. euroa Kiinteistötoimi 7,8 Katu ja vihertuotanto 2,2 Ammattiopiston maksullinen palvelutoiminta 0,6 Tullinkulman työterveys 0,4 Ammattikorkeakoulu 0,3 Kuvantaminen 0,2 Materiaalikeskus 0,2 Elinkeinokeskus 0,1 Konsernihallinnon projektit 0,1 Henkilöstöhallinnon sisäiset projektit 0,1 Työväenopisto 0,1 Ulkomaalaispalvelut 0,1 Edellä mainittujen poikkeamien syyt on esitetty tehtäväalueiden kohdalla käyttötalousosassa Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tampereen kaupungin toimintamenot kasvoivat viime vuonna voimakkaasti. Verotulojen ja valtionosuuksien sekä toteutuneiden tonttikauppojen myyntivoittojen myönteinen kasvu riitti kattamaan menojen kasvun. Tilikauden tulos muodostui 64,5 milj. euroa ylijäämäiseksi. Ilman Tampereen Sähkölaitoksen verkkotoiminnan vaikutusta tilinpäätöksen tulos olisi 5,7 milj. euroa ylijäämäinen. Tämä on vertailukelpoinen luku aiempiin vuosiin nähden. Tuloksen kannalta tilinpäätös oli tasapainossa. Rahoituksen osalta lainamäärä kasvoi 35,7 milj. euroa ja kassavarat lisääntyivät 6,1 milj. euroa. Taseessa ei ole aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää. Vuoden 2006 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän 614,7 milj. euroa, missä on noin 4 prosentin kasvu vuodesta Alkuvuodesta 2006 tarkentuneen arvion mukaan verotuloja arvioidaan kertyvän noin 5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Yhteisöverotuloja on kertymässä selkeästi arvioitua vähem

15 10 män, mikä johtuu koko maan kertymäarvion alenemisesta sekä Tampereen kaupungin vuodelle 2006 laskeneesta yhteisöveron jako osuudesta. Vuoden 2006 talousarviossa valtionosuuksien määräksi on arvioitu 170,0 milj. euroa, missä on kasvua noin 15 milj. euroa vuodesta Joulukuussa 2005 tehtyjen ministeriöiden rahoituspäätösten perusteella valtionosuuksia on kertymässä noin 2 milj. euroa talousarviota enemmän. Kaupungin nettomenot kasvavat vuoden 2006 talousarviossa 4,9 prosenttia vuoden 2005 talousarviosta. Talousarviossa tilikauden tulos on 2,4 milj. alijäämäinen. Omalla tulorahoituksella kyetään kattamaan 70 prosenttia käyttöomaisuusinvestoinneista. Talousarviossa lainamäärä kasvaa 10 milj. euroa ja kaupungin kassavarat vähenevät 15,3 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 2006 talousarvioon 5,5 milj. euron edestä uudelleenbudjetointeja ja muutosesityksiä. Vuonna 2006 toimialojen tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen. Kaupungin palvelutuotannossa on tulevina vuosina kyettävä sovittamaan menojen kasvuvauhti paremmin verotulojen ja valtionosuuksien kasvun mahdollistamiin kehyksiin.

16 11 2 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 2.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut euroa euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys ( ) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate/Poistot

17 Tuloslaskelman analysointi Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujenkattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Viralliseen tuloslaskelmaan sisältyvät myös kaupungin liikelaitokset. Tuotot Tampereen kaupungin tuottojen kokonaismäärä oli vuonna 2005 yhteensä 1 194,2 milj. euroa. Tuottojen määrä kasvoi edellisestä tilikaudesta yhteensä 112,2 milj. euroa (10,4 %). Tähän vaikuttaa kuitenkin merkittävästi sähköverkkotoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä kirjattu satunnainen myyntivoitto 58,8 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat 4,9 milj. euroa (1,3 %). Lisäksi verotulojen määrä kasvoi 28,0 milj. euroa (5 %) ja valtionosuudet 15,3 milj. euroa (10,9 %) Koiravero Yhteisövero Kiinteistövero Kunnallisvero Valtionosuudet 14 % Verotulot 52 % Vuoden 2005 tuotot Myyntituotot 22 % Maksutuotot 4 % Tuet ja avustukset 2 % Muut tuotot 5 % Rahoitustuotot 1 % Verotulojen jakautuminen verolajeittain Milj. euroa Kunnallisvero 499,6 483,4 Kiinteistövero 26,2 24,8 Yhteisövero 64,7 54,3 Koiravero 0,2 0,2 Yhteensä 590,7 562,6 Tuloveroprosentin ja verotettavan tulon kehitys Tulovero Verotet.tulo Muutos, % prosentti milj. euroa , ,2 6, , ,7 6, , ,4 3, , ,2 2, , ,8 2, , ,00 Verotuloarvion toteutuminen Verotulot, milj. euroa Alkup. TA Muutokset TA yhteensä Toteutuma Ero Kunnan tulovero 502,0 502,0 499,6 2,4 Yhteisövero 58,0 4,0 62,0 64,7 2,7 Kiinteistövero 25,6 0,6 25,0 26,2 1,2 Muut verotulot 0,2 0,2 0,2 0,0 Yhteensä 585,8 3,4 589,2 590,7 1,5 Valtionosuuksien toteutuminen Valtionosuudet milj.euroa Alkup. TA Muutokset TA yhteensä Toteutuma Ero Yleinen valtionosuus 4,2 4,2 4,2 0,0 Sos. ja terv.huolto 105,7 3,8 109,5 110,2 0,7 Opetus ja kulttuuri 39,1 1,5 40,7 41,6 1,0 Yhteensä 149,0 5,3 154,3 156,1 1,7

18 13 Kulut Tampereen kaupungin kulujen kokonaismäärä vuonna 2005 oli 1 129,7 milj. euroa ja kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 54,6 milj. euroa (5,1 %). Kulujen kasvu aiheutui toimintakulujen kasvusta, joka oli 57,8 milj. euroa (5,9 %). Kuluista merkittävimmän erän muodostavat henkilöstökulut, joiden määrä vuonna 2005 oli yhteensä 548,7 milj. euroa. Omaan rakentamiseen ja muuhun omaan valmistamiseen liittyvät menot, esim. palkat, palvelujen ostot ja aineet, yhteensä 72,9 milj. euroa, sisältyvät tuloslaskelman toimintamenoihin ja on oikaistu investointimenoiksi rivillä Valmistus omaan käyttöön. Vuoden 2005 kulut Muut kulut 1 % Avustukset 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 % Palvelujen ostot 27 % Poistot 7 % Rahoituskulut 0 % Henkilöstökulut 46 % Toimintakate ja vuosikate Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo kuinka paljon varsinaisen toiminnan kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on kunnissa negatiivinen. Toimintakate heikkeni vuonna 2005 toimintakulujen voimakkaan kasvun vuoksi edelliseen tilikauteen verrattuna 53,0 milj. euroa (8,6 %). Toimintakatteen heikkenemiseen vaikutti osaltaan sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittämisjärjestely, joka pienensi sähkölaitoksen liikevaihtoa. Toimintatuotot kattoivat vuonna ,8 prosenttia toimintakuluista. Vuosikate kuvaa kunnan kokonaistulorahoituksen riittävyyttä, siinä toimintakatteen lisäksi on otettu huomioon verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja kulut. Vuosikate vuonna 2005 oli 86,2 milj. euroa, asukasta kohden laskettuna 422 euroa. Vuosikate heikkeni 2,9 milj. euroa (3,3 %) edelliseen tilikauteen verrattuna. Tulos ja ylijäämä/alijäämä Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Siinä on otettu huomioon myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot ja satunnaiset erät. Tilikauden tulos oli vuonna ,5 milj. euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikuttaa merkittävästi aiemmin mainittu satunnainen myyntivoitto. Tuloksenkäsittelyerillä tarkoitetaan kirjanpidollisia eriä, joiden avulla voidaan vaikuttaa tietyin edellytyksin tuloksen jakautumiseen eri tilikausien välillä. Poistoerokirjaukset on tehty kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti ja niiden avulla käytettyjen investointivarausten vaikutus jaetaan useammalle tilikaudelle. Poistoeron vähennystä on kirjattu 0,6 milj. euroa. Tampereen Vesi liikelaitoksen ylijäämäisestä tuloksesta on muodostettu 2,0 milj. euron investointivaraus keskuspuhdistamohanketta varten. Rahastojen muutokseksi on kirjattu riskirahastojen ja takausvastuurahaston nettolisäys 1,9 milj. euroa. Tuloksenkäsittelyerien jälkeinen ylijäämä vuodelta 2005 on 61,2 milj. euroa.

19 14 3 TOIMINNAN RAHOITUS 3.1 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut euroa euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % Lainanhoitokate 5 4 Kassan riittävyys, pv Investointien tulorahoitus 100 * Vuosikate/Investointien omahankintameno Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Pääomamenojen tulorahoitus 100 * Vuosikate/ (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä Lainanhoitokate (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv 365 * Kassavarat / Kassasta maksut tilikaudella

20 Rahoituslaskelman analysointi Rahoituslaskelman sisältö Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki kaupungin rahan lähteet ja käytöt. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kaupungin kassavaroihin eli sitä, lisääntyivätkö vai vähenivätkö kaupungin kassavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää ainoastaan erät, jotka ovat syntyneet koko kaupungin kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden. Liikelaitosten erät sisältyvät rahoituslaskelmaan. Tulorahoitus ja investoinnit Tulorahoitus kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta kassavaroihin. Tulorahoituksen määrä oli 77,5 milj. euroa vuonna 2005, määrä väheni edelliseen tilikauteen verrattuna 6,5 milj. euroa. Rahoituslaskelman investoinnit muodostuvat käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Investointimenojen määrä oli vuonna 2005 yhteensä 142,4 milj. euroa, joka on 3,1 milj. euroa edellisen vuoden määrää suurempi. Koska käyttöomaisuuden myyntitulot toisaalta olivat poikkeuksellisen suuret, rahan käyttö investointeihin oli yhteensä vain 6,0 milj. euroa. Myyntitulojen suuruuteen vaikutti sähköverkkotoiminnan yhtiöittäminen ja siinä yhteydessä tapahtunut omaisuuden siirto. Tulorahoituksen ja investointien erotuksena laskettu välitulos varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli tilikaudella 71,5 milj. euroa positiivinen. Vuonna 2004 vastaava määrä oli 36,4 milj. euroa negatiivinen. Aiemmin mainittu omaisuuden siirto vaikuttaa myös tähän välitulokseen. Rahoitustoiminta Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli vuonna 2005 yhteensä 65,4 milj. euroa negatiivinen. Syynä negatiivisuudelle on antolainojen lisäysten poikkeuksellisen suuri määrä, joka sekin kirjattiin sähkölaitoksen toimintojen yhtiöittämisessä. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuonna 2005 yhteensä 40,6 milj. euroa. Lyhytaikaisiin lainoihin on kirjattu henkilöstökassan muutos sekä konsernitilin kautta kaupungin kirjanpitoon kirjatut tytäryhteisöjen varat. Kassavarojen muutos Varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan kassavirroista muodostuva kokonaiskassavarojen muutos muodostui 6,1 milj. euroa positiiviseksi. Vuonna 2004 vastaava kassavarojen muutos oli 5,5 milj. euroa negatiivinen.. Vuosikatteen ja nettoinvestointien kehitys Milj. euroa 160 Nettoinvestoinnit 140 Vuosikate TP1997 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TP2002 TP2003 TP 2004 TP 2005

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson

T A M P E R E E N K A U P U N K I 1. Tilinpäätös 2007. Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 27 Pormestari Timo P. Nieminen Johtaja Juha Yli Rajala Laskentapäällikkö Kristiina Michelsson T A M P E R E E N K A U P U N K I 2 Yleinen kehitys Tampereen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2007 ISSN 0355 2837 KOHTI PORMESTARIVETOISTA TOIMINTAMALLIA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

T A M P E R E E N K A U P U N K I

T A M P E R E E N K A U P U N K I Tilinpäätös 2010 T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Tilinpäätös 2010 pormestari Timo P. Nieminen johtaja Juha Yli Rajala vs. laskentapäällikkö Tarja Puskala Kaupunginhallitus T A M P E R E E N K A U P

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot