Etelä Suomen logistiikkabarometri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Suomen logistiikkabarometri"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

2 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUS Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 TURKU 2010 ISBN

3 Esipuhe Etelä Suomen logistiikkabarometri on toteutettu osana ELLO hanketta. ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa logistiikka alan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. ELLO hanketta toteuttavat NELI North European Logistics Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (MKK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. ELLOn ensimmäisen työpaketin toteutuksesta vastaa MKK. Työpaketin teemana on logistiikkaalan taloudellinen suorituskyky, ja osana sitä tuotetaan käsillä oleva Etelä Suomen logistiikkabarometri kaksi kertaa vuodessa, kevät ja syyskaudella. Barometrilla kootaan tietoa eteläisen Suomen maakuntien (Etelä Karjala, Itä Uusimaa, Kanta Häme, Kymenlaakso, Päijät Häme, Uusimaa ja Varsinais Suomi) tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselyn kysymykset liittyvät toisaalta logistiikkayritysten taloudelliseen toimintaympäristöön (alan yleinen suhdannetilanne, kilpailutilanne, hinnat, toimintakustannukset) ja toisaalta yrityksen omiin taloudellisiin indikaattoreihin (liikevaihdon, kysynnän, kapasiteetin käyttöasteen, investointien ja henkilöstömäärän kehitys). Kysymyspatteristolla luodataan toteutunutta kehitystä kuluneella vuoden ajanjaksolla ja yritysten ennustamaa kehitystä vuodeksi eteenpäin. Käsillä oleva ajankohta on erityisen mielenkiintoinen alan suhdannekyselyn kannalta. Alkuvuonna julkaistuissa talouden yleisennusteissa on kohtalaisen iso haarukka eri tahojen ennusteiden välillä ja talouden alkavan nousun ajoituksesta ja ripeydestä on asiantuntijoilla erilaisia näkemyksiä. On mielenkiintoista, miten talouden pyörien pyörimiseen konkreettisesti osallistuva logistiikka ala suhdannetilanteen ja lähitulevaisuuden kehityksen näkee. Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 perustuu 588 yrityksen vastauksiin. Vastaukset on koottu helmikuussa Barometrin toteutuksesta MKK:ssa ovat vastanneet projektipäällikkö Johanna Särkijärvi ja erikoistutkija Sakari Kajander. Turussa

4 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 3 Vastaajat... 4 Suhdanteet... 5 Kysyntä... 7 Liikevaihto... 9 Palveluiden hinnat Toimintakustannukset Henkilöstömäärä Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Kilpailutilanne Kasvun ja kehityksen esteet Venäjän transitoliikenne Kehityskohteet Etelä Suomen logistisessa järjestelmässä Liite 1. Suhdannekyselyn kohderyhmä TOL 2008:n mukaan Liite 2. Kyselylomake 1

5 Tiivistelmä Logistiikka alan suhdanneodotukset pääosin myönteisiä Talouden käänne näkyy Etelä Suomen logistiikkayritysten suhdannekyselyn tuloksissa. Vaikka yli puolet alan yrityksistä koki suhdannetilanteen heikentyneen viimeisen vuoden aikana, tilanteen odotetaan kuitenkin parantuvan tulevan vuoden ajanjaksolla. Odotukset ovat keskimäärin sitä myönteisemmät, mitä suuremmasta logistiikkayrityksestä on kyse. Kysyntä elpymässä Suhdannenäkymien taustalla ovat odotukset logistiikkapalvelujen kysyntätilanteen elpymisestä: siinä missä valtaosalla vastaajia kysyntä on heikentynyt viimeisen vuoden aikana (saldoluku 26), ovat odotukset tulevan vuoden jaksolle kuitenkin huomattavasti useammalla myönteiset kuin kielteiset (saldoluku 38). Logistiikan toimialoista lentoliikenteen yritykset näkevät kysynnän elpymisen jonkin verran muita voimakkaampana. Transitoliikenteessä kasvuodotukset ovat jonkin verran yleistä kehitystä maltillisemmat mutta kuitenkin positiiviset (saldoluku 24 itään suuntautuvan transiton osalta ja 12 länteen suuntautuvan osalta). Myös liikevaihdon toteutunut kehitys ja ennuste noudattavat suhdanne ja kysyntätilanteen mukaista kehitystä. Liikevaihto on vuoden kuluessa pienentynyt yli puolella vastaajista, mutta vastaavasti yli puolet ennakoi liikevaihdon kasvua tulevan 12 kk:n aikana. Alentunut kysyntä on laskenut kapasiteetin käyttöastetta lähes vastaavalla osuudella viimeisen vuoden ajanjaksolla. Kysynnän elpymisodotusten myötä kapasiteetin käyttöasteen odotetaan vastaavasti kohoavan. Kustannusten noususta hinnannostopaineita Vähentyneen kysynnän lisäksi logistiikkayritysten liikevaihtoa ovat viimeisen vuoden aikana barometrin mukaan supistaneet alentuneet logistiikkapalvelujen hinnat. Hintojen odotetaan vuoden kuluessa kuitenkin kohoavan tämänhetkisestä tasosta. Toiminnan kustannusten noususta raportoi valtaosa vastaajista ja lähes yhtä suurella joukolla odotetaan kustannusten nousevan myös tulevan vuoden aikana. Koettu kustannusten nousu ja toisaalta tuotettujen palvelujen hintatason epäsuotuisa kehitys ovat vaikuttaneet alan yritysten kannattavuuteen ja ne nähdään merkittävimpinä kasvun ja kehittymisen esteinä tällä hetkellä. Myös alentunut kysyntä sinällään, siitä aiheutunut kilpailun kiristyminen ja kysynnän voimakkaat vaihtelut koetaan merkittävinä esteinä logistiikka alan suotuisalle kehitykselle Etelä Suomessa. Alan investointihalukkuus vielä keskimäärin laimeaa Sopeutuminen laskeneeseen kysyntään on aiheuttanut henkilöstömäärän vähentämistä lähes kolmasosassa vastanneista yrityksistä (saldoluku 18). Tulevan vuoden aikana kolme yritystä neljästä odottaa henkilöstömääränsä pysyvän nykyisellään, ja lopuista hiukan useampi ennakoi lisäävänsä kuin vähentävänsä henkilöstöään (saldoluku 7). Investointeja ovat logistiikkayritykset keskimäärin toteuttaneet viimeisen 12 kk:n jaksolla aikaisempaa vähemmän (35 % vähentänyt investointeja, 19 % lisännyt). Tulevan vuoden aikana hiukan useampi ennakoi kasvattavansa investointiensa määrää kuin vähentävänsä niitä. 2

6 Johdanto Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan alan yritysten kehitystä ja näkymiä Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikka alan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä sekä toteutunutta kehitystä: aikajänne on nykyhetkestä 12 kuukautta taaksepäin (toteutunut kehitys) ja eteenpäin (tuleva kehitys). Lisäksi yrityksiltä kysytään muun muassa niiden kasvua ja kehittymistä mahdollisesti haittaavista tekijöistä. Näkemyksiä kootaan puolivuosittain seitsemän maakunnan alueelta eteläisestä Suomesta: Etelä Karjalasta, Itä Uudeltamaalta, Kanta Hämeestä, Kymenlaaksosta, Päijät Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais Suomesta. Tarkasteltavat maakunnat ovat Etelä Suomen EAKR ohjelman toimintaalueen mukaiset. Barometri, joka on osa Ellohanketta, on toteutettu nyt ensimmäistä kertaa. Ensimmäisessä barometrissa lähes 600 vastaajaa Suhdannekysely lähetettiin lähes kaikille tutkimusalueella sijaitseville tavaraliikenteeseen osallistuville logistiikkayrityksille helmikuussa Ainoastaan tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivien yritysten määrää karsittiin niiden suuren lukumäärän takia. Kysely lähetettiin joko sähköisessä tai paperisessa muodossa yhteensä 3400:aan logistiikkayrityksen toimipaikkaan. Toimipaikkakohtaiset vastaukset koottiin helmikuun aikana. Vastauksia oli määräaikaan mennessä tullut 588 kappaletta eli koko kyselyn vastausprosentti oli 17. Logistiikkatoimiala ja logistiikkayritys on tässä määritelty Tilastokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen mukaisesti. Kohderyhmä on siten Tilastokeskuksen päätoimialaluokkaan H: Kuljetus ja varastointi kuuluvat yritykset tietyin poikkeuksin (liite 1). Kyselyn tulokset esitetään graafeina ja saldolukuina Kyselyn tulokset esitetään tässä raportissa tiivistetysti erilaisten diagrammien avulla. Lisäksi käytetään käsitettä saldoluku, joka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Esimerkiksi, jos 54 % vastaajista ennustaa suhdanteiden paranevan ja 16 % huononevan, saldoluvuksi tulee 38. Saldoluvut lasketaan tarkoista prosenttiluvuista. Diagrammeissa käytetään pyöristettyjä lukuja, minkä vuoksi niiden yhteissummaksi ei välttämättä aina tule täsmälleen %. Tästä syystä myöskään saldolukuja ei lasketa pyöristetyistä prosenttiluvuista. 3

7 Vastaajat Laaja joukko vastaajia eri maakunnista ja toimialoilta Lähes puolet vastanneista sijaitsi Uudellamaalla tai Itä Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Varsinais Suomesta ja Kymenlaaksosta. Maakuntien väliset erot kyselyn tuloksissa olivat hyvin pieniä, minkä vuoksi tässä raportissa ei ole erikseen esitetty alueellisia vertailuja. Vastaajayritykset on jaettu henkilöstömäärän mukaan neljään luokkaan. Kyselyt kohdistettiin toimipaikoille eli henkilöstömäärä ei kuvaa koko yrityksen, vaan yhden toimipaikan henkilölukua. Eniten vastauksia tuli pienistä yritystoimipaikoista, joissa työskentelee 1 2 henkeä. Vastaajat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Raportissa on myöhemmin lyhennetty toimialanimityksiä, jotka on alla olevassa kuviossa esitetty kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi tieliikenteellä tarkoitetaan nimenomaan tieliikenteen tavarakuljetusta ja sen parissa toimivia yrityksiä. Ryhmässä jokin muu on pääasiassa toimialaa tukevia toimijoita, kuten esimerkiksi logistiikan konsultti ja henkilöstövälitysyrityksiä. Barometrikyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa oli tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä tai niiden toimipaikkoja. Raideliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä oli kyselyyn vastanneissa vain 1 %, minkä vuoksi raideliikenteen kyselyvastauksia ei ole käsitelty erikseen tässä raportissa toisin kuin muiden toimialojen. Alla olevissa kuvioissa on esitetty sekä vastaajien suhteelliset osuudet alueittain, toimialoittain ja yrityskoon mukaan että vastaajien absoluuttiset määrät (n). Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi 588 logistiikkatoimipaikkaa. Vastaajat maakunnittain 7 % 7 % 14 % 6 % 3 % Uusimaa (n=255) Varsinais Suomi (n=109) Kymenlaakso (n=82) 43 % Etelä Karjala (n=44) Kanta Häme (n=40) Päijät Häme (n=38) 19 % Itä Uusimaa (n=20) Vastaajat toimialoittain Vastaajat yrityskoon mukaan 7 % Henkilöstömäärä 16 % 1 2 (n=259) 44 % 3 9 (n=193) (n=93) 33 % 50 (n=43) 3 % 3 % 1 % 8 % 8 % 11 % 66 % Tieliikenteen tavarakuljetus (n=388) Lastinkäsittely/varastointi (n=67) Meriliikenteen tavarakuljetus (n=49) Huolinta/rahtaus (n=48) Jokin muu (n=16) Lentoliikenteen tavarakuljetus (n=15) Raideliikenteen tavarakuljetus (n=5) 4

8 Suhdanteet Yli puolet vastaajista odotti parannusta suhdanteisiin positiivisimmat näkymät suurimmissa yrityksissä ja lentoliikenteessä Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa päätoimialan suhdanteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä lähitulevaisuuden odotuksista. Yli puolet vastaajista koki suhdanteiden huonontuneen viimeisen vuoden aikana, mutta lähes sama määrä vastaajia odotti suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Odotukset olivat maltillisia, sillä vain 2 % vastaajista odotti suhdanteiden paranevan huomattavasti. Suhdanteiden huonontumista edelleen ennusti alle viidesosa vastaajista. Saldoluku suhdanne ennusteelle oli selvästi positiivinen (38), kun taas viimeisten 12 kuukauden aikaista eli toteutunutta suhdannekehitystä kuvaava saldoluku oli lähes saman verran miinuksella ( 33). Toteutunut kehitys, Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 20 % 23 % Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 21 % 34 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 51 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 2 % 14 % 31 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 5

9 Suhdanteet Saldolukujen perusteella suurinta suhdanneparannusta odotettiin yli 50 henkeä työllistävissä logistiikkayrityksissä sekä lentoliikenteen tavarakuljetuksessa toimivissa yrityksissä. Suurimmista yrityksistä kaksi kolmasosaa odotti suhdanteiden paranevan, kun taas pienimmistä, 1 2 henkilöä työllistävistä yrityksistä, vain noin puolet ennusti suhdanteiden paranevan päätoimialallaan. Silti myös pienimpien yritysten suhdannenäkymät olivat parantuneet. Toimialakohtaisesti positiivisimmat tulevaisuudennäkymät olivat lentoliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa, kun taas huonoimmat olivat tieliikenteessä Saldolukujen vertailu kokoluokittain: suhdanteet Saldolukujen vertailu toimialoittain: suhdanteet Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Suhdanneodotukset toimialoittain Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 2 % 2 % 7 % 13 % 2 % 3 % 1 % 5 % 46 % 59 % 80 % 52 % 67 % 50 % 46 % 53 % 55 % 63 % 34 % 22 % 36 % 25 % 31 % 16 % 12 % 2 % 13 % 4 % 12 % 4 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu 32 % 29 % 35 % 18 % 14 % 8 % 2 % 2 % 1 % 30 % 2 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 6

10 Kysyntä Palvelujen kysynnän kasvua ennakoi puolet vastaajista vain noin joka kymmenes odottaa kysynnän putoavan nykyisestä Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa tarjoamien palveluiden kysynnän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Viimeisen vuoden aikana palveluiden kysyntä oli laskenut lähes puolella vastaajista ja noussut viidesosalla. Tulevaisuudenodotukset olivat tätä positiivisemmat. Puolet vastaajista odotti kysynnän kasvavan nykyisestä ja vain noin joka kymmenes odotti laskua. Saldoluku suhdanne ennusteelle oli selvästi positiivinen (38), kun taas viimeisten 12 kuukauden aikaista eli toteutunutta suhdannekehitystä kuvaava saldoluku oli miinuksella ( 26). Odotukset palvelujen kysynnän kehityksestä olivat samansuuntaiset kuin odotukset suhdanteiden kehityksestä. Toteutunut kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % Jonkin verran suurempi 18 % Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 15 % 33 % 32 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % Jonkin verran suurempi 48 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 2 % 11 % 36 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 7

11 Kysyntä Palveluiden kysynnän odotettiin paranevan kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa yrityksissä. Suurimmat yritykset olivat toiveikkaimpia kysynnän kehityksen suhteen samaan tapaan kuin yleisen suhdannekehityksen osaltakin. Lisäksi erityisesti lentoliikenteessä toimivat yritykset näkivät palveluiden kysynnän kasvavan lähitulevaisuudessa. Meriliikenteessä ja huolinta tai rahtaussektorilla toimivat yritykset olivat hiukan keskimääräistä positiivisempia tulevan kysyntäkehityksen suhteen, joskin pieni osa odotti kysynnän huomattavaa laskua. Tieliikenteessä ja pienissä yrityksissä oltiin varovaisempia tulevaisuuden odotuksissa, vaikka myös niissä keskimäärin kysynnän uskottiin kasvavan verrattuna viimeisen vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kysyntä Saldolukujen vertailu toimialoittain: kysyntä Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Kysyntäodotukset toimialoittain Kysyntäodotukset yrityskoon mukaan 2 % 4 % 13 % 2 % 6 % 2 % 3 % 3 % 2 % 42 % 51 % 65 % 63 % 56 % 73 % 41 % 36 % 18 % 25 % 38 % 12 % 4 % 2 % 8 13 % 13 % 6 % 4 % 40 % 54 % 56 % 58 % 40 % 33 % 35 % 33 % 14 % 9 % 4 % 4 % % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 8

12 Liikevaihto Viimeisen vuoden aikana liikevaihto oli pienentynyt valtaosalla yrityksistä nyt yli puolet vastaajista odotti kasvua Yrityksiä pyydettiin arvioimaan oman toimipaikkansa liikevaihdon kehitystä. Reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen viimeisen vuoden aikana. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta, sillä lähes sama osuus vastaajista odotti liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana. Positiiviset odotukset näkyivät myös plussan puolelle kääntyneenä saldolukuna (35). Viimeisen 12 kuukauden kehitystä kuvaava saldoluku oli vielä melko voimakkaasti miinuksella ( 38). Viimeinen vuosi ei silti ollut kaikille yrityksille negatiivisen kehityksen aikaa. Viidesosa vastaajista ilmoitti toimipaikkansa liikevaihdon kasvaneen ja pienessä osassa yrityksistä kasvu oli ollut huomattavaa. Liikevaihdon toteutunutta kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä kuvaavat luvut ovat hyvin linjassa yritysten suhdannenäkymiä ja palveluiden kysyntää kuvaavien lukujen kanssa. Toteutunut kehitys, Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 2 % % Jonkin verran suurempi 18 % 21 % 75 % 35 Pienempi 59 % 50 % 38 Ennustettu kehitys, 25 % Huomattavasti suurempi 3 % 0 % Jonkin verran suurempi Pienempi 17 % 31 % 49 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Pienempi Saldoluku 9

13 Liikevaihto Liikevaihdon kasvua lähitulevaisuudessa odotettiin etenkin suurissa yrityksissä, lentoliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa. Odotukset liikevaihdon tulevasta kehityksestä olivat negatiivisimmat tieliikenteen toimijoilla sekä pienimmillä yrityksillä. Kaikilla toimialoilla viimeisten 12 kuukauden kehitystä kuvaava saldoluku oli miinuksella, mutta odotusten osalta saldoluku oli positiivinen. Suurin ero saldoluvuissa toteutuneen ja ennusteen välillä oli meriliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: liikevaihto Saldolukujen vertailu toimialoittain: liikevaihto Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotuksetliikevaihdon kehityksestätoimialoittain Odotukset liikevaihdon kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 4 % 43 % 65 % 37 % 12 % 19 % 18 % 20 % 67 % 7 % 7 % 3 % 54 % 28 % 15 % 71 % 21 % 8 % 19 % 44 % 19 % 19 % 2 % 4 % 2 % 12 % 39 % 52 % 63 % 63 % 40 % 25 % 19 % 19 % 26 % 14 % 9 % 12 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Pienempi 10

14 Palveluiden hinnat Hintojen putoaminen koetteli yli kolmasosaa vastaajista odotukset valoisammat Vastaajayrityksiltä kysyttiin heidän tarjoamiensa palveluiden hintojen kehityksestä. Noin puolessa toimipaikoista hintataso oli pysynyt ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana mutta yli kolmasosassa toimipaikkoja hinnat olivat pudonneet. Hintojaan oli nostanut vain 15 % vastaajista. Odotukset seuraavalle vuodelle olivat hieman positiivisemmat: vain joka kymmenes odotti hintojen putoavan, kun taas 38 % vastaajista ennusti palveluidensa hintojen kohoavan. Puolet odotti niiden pysyvän samalla tasolla. Saldoluku kehitysennusteelle oli positiivinen (28). Toimialakohtaiset ja erikokoisten yritysten väliset erot odotusten suhteen olivat suhteellisen pieniä. Suurimmat poikkeamat olivat kolmessa vastaajaryhmässä: meriliikenteessä, lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa sekä pienissä yrityksissä. Meriliikenteen toimijoiden parissa odotettiin keskimääräistä enemmän hintojen kohoamista: 53 % vastaajista ennusti tarjoamiensa palveluiden hintojen kohoavan seuraavien 12 kuukauden aikana. Vähiten hintojen nousua odotettiin pienissä, 1 2 hengen yrityksissä (31 % vastaajista), ja lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa (27 % vastaajista). Toteutunut kehitys, Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti korkeammat 1 % % Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat 14 % 27 % 52 % 75 % 50 % Huomattavasti matalammat 7 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeammat 1 % Jonkin verran korkeammat 37 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat 1 % 9 % 52 % Huomattavasti korkeammat Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat Saldoluku 11

15 Toimintakustannukset Kustannusten nousun uskotaan jatkuvan samankaltaisena Kustannuskehitystä kartoitettiin kysymällä toimintakustannusten kehityksestä vastaajayritysten päätoimialalla. Valtaosa vastaajista (72 %) ilmoitti toimintakustannusten kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Lähes yhtä suuri osa odotti kustannusten nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Molemmat, sekä toteutunutta kehitystä että kehitysennustetta kuvaavat saldoluvut olivat vahvasti negatiivisia. Erot toimialojen ja erikokoisten yritysten välillä olivat pieniä. Vähiten kustannusten nousua odotettiin meriliikenteessä, jossa 49 % vastaajista ennusti kustannusten kohoavan. Kustannusten nousua odotettiin yleisimmin tieliikenteen toimijoiden parissa (78 % vastaajista). Suurin muutos toimialakohtaisissa saldoluvuissa toteutuneen ja ennustetun välillä tapahtui huolinnassa ja rahtauksessa, jossa toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku oli 25 ja tulevaa kuvaava saldoluku 56. Muilla toimialoilla saldolukujen muutokset olivat pieniä. Toteutunut kehitys, Huomattavasti matalammat 1 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % Jonkin verran matalammat 5 % 75 % Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 7 % 23 % 65 % 50 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti matalammat 0 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 3 % 4 % 26 % 68 % Huomattavasti matalammat Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat Saldoluku 12

16 Henkilöstömäärä Suurin osa vastaajista uskoo henkilöstömäärän pysyvän nykyisellä tasolla Vastaajilta kysyttiin henkilöstömäärän kehityksestä heidän toimipaikassaan. Lähes kolmasosa ilmoitti henkilöstömäärän vähentyneen viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta vain 9 % odotti henkilöstövähennyksiä seuraavien 12 kuukauden aikana. Kymmenesosa oli lisännyt henkilöstöä viimeisen vuoden aikana ja 15 % odotti henkilöstön kasvavan lähitulevaisuudessa. Suurin osa vastaajista (76 %) uskoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku oli negatiivinen ( 18), mutta tulevaa kehitystä kuvaava saldoluku nousi jo positiiviseksi (7), joskin lukuarvo jäi selvästi esimerkiksi liikevaihdon ja suhdanteiden tulevaa kehitystä kuvaavista arvoista, jotka olivat yli kolmekymmentä. Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % 50 % % Toteutunut kehitys, 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 1 % 7 % 10 % 22 % 61 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 0 % Jonkin verran suurempi 15 % 76 % Jonkin verran pienempi 7 % Huomattavasti pienempi 2 % 13

17 Henkilöstömäärä Suurimmissa yrityksissä odotettiin eniten muutoksia henkilöstömääriin: viidesosa odotti henkilöstön kasvavan ja lähes yhtä suuri joukko odotti henkilöstön vähenevän. Pienimmissä yrityksissä taas suurin osa (86 %) uskoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Positiivisimmat näkymät olivat huolinnassa ja rahtauksessa sekä lentoliikenteessä: vain harva vastaaja odotti henkilöstön vähenevän ja reilu neljäsosa odotti henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana. Saldoluvuissa suurin muutos toteutuneen ja ennusteen välillä oli meriliikenteessä ja huolinnassa ja rahtauksessa. Meriliikenteen osalta tosin ennusteen saldoluku ylitti hädin tuskin nollan. 40 Saldolukujen vertailu kokoluokittain: henkilöstö 40 Saldolukujen vertailu toimialoittain: henkilöstö Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotukset henkilöstömäärän kehityksestä toimialoittain Odotukset henkilöstömäärän kehityksestä yrityskoon mukaan 13 % 16 % 27 % 1 % 13 % 29 % 25 % 11 % 1 % 18 % 19 % 26 % 80 % 69 % 67 % 69 % 65 % 69 % 86 % 74 % 65 % 47 % 5 % 8 % 16 % 4 % 2 6 % 7 % 2 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus 6 % Jokin muu 13 % 1 % 7 % 2 % 1 % 2 % 28 % henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 14

18 Kapasiteetin käyttöaste Kapasiteetin käyttöasteen uskottiin parantuvan tai säilyvän samalla tasolla Viidesosa vastaajista ilmoitti kapasiteettinsa käyttöasteen nousseen viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas 41 % kertoi käyttöasteen laskeneen. Joka kymmenennellä se oli laskenut huomattavasti. Ennustettu kehitys oli toteutunutta huomattavasti positiivisempi. Lähes puolet vastaajista uskoi kapasiteettinsa käyttöasteen nousevan ja vain joka kymmenes odotti sen laskevan. Ennusteen saldoluku oli reilusti plussalla (33) ja lähes samalla tasolla kuin suhdanne ennusteen saldoluku, joka oli 38. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli selvästi negatiivinen ( 21). Toteutunut kehitys, Huomattavasti korkeampi 3 % Jonkin verran korkeampi 18 % Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 12 % 37 % 29 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeampi 2 % Jonkin verran korkeampi 43 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 1 % 10 % 45 % Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi Saldoluku 15

19 Kapasiteetin käyttöaste Kaikilla toimialoilla ja erikokoisissa yrityksissä odotukset kapasiteetin käyttöasteen tulevasta kehityksestä olivat selvästi positiivisemmat kuin viimeisen vuoden aikana toteutunut kehitys. Positiivisimmat odotukset olivat vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yritystoimipaikoissa. Myös lento ja meriliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa odotukset olivat keskimääräistä korkeammalla. Saldolukujen perusteella suurin parannus kapasiteetin käyttöasteeseen olisi odotettavissa huolinnan ja rahtauksen piirissä toimivissa yrityksissä. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kapasiteetin käyttöaste Saldolukujen vertailu toimialoittain: kapasiteetin käyttöaste Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotuksetkapasiteetin käyttöasteen kehityksestätoimialoittain Odotukset kapasiteetin käyttöasteen kehityksestä yrityskoon mukaan 1 % 2 % 7 % 1 % 6 % 1 % 3 % 1 % 2 % 39 % 55 % 53 % 42 % 56 % 25 % 36 % 42 % 55 % 58 % 46 % 33 % 33 % 51 % 38 % 69 % 49 % 42 % 41 % 35 % 13 % 4 % 4 % 1 % 6 7 % 6 % 2 % 12 % 12 % 2 % 1 % 2 1 % 5 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 16

20 Investoinnit Investointimääriin ei odotettavissa suuria muutoksia Yli kolmasosa vastaajista ilmoitti investointien laskeneen toimipaikassaan viimeisen vuoden aikana, ja osassa yrityksiä lasku oli ollut huomattavaa (15 %). Joka viides kertoi kuitenkin investointien lisäämisestä. Odotukset seuraaville 12 kuukaudelle olivat hieman toteutunutta kehitystä positiivisemmat. Joka neljäs odotti investointiensa kasvavan ja joka viides uskoi niiden laskevan. Huomattavaa laskua odotti enää 6 % vastaajista. Saldoluku toteutuneelle jaksolle oli 15. Kehitysennusteessa saldoluku nousi positiiviseksi (7). Henkilöstömäärän toteutuneen ja odotetun kehityksen saldoluvut olivat hyvin lähellä investointien kehitystä kuvaavien saldolukujen kanssa. Toteutunut kehitys, Huomattava kasvu 4 % Jonkin verran kasvua 15 % Jonkin verran laskua 20 % Huomattava lasku 15 % 46 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % 7 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattava kasvu 1 % Jonkin verran kasvua 25 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran laskua Huomattava lasku 13 % 6 % 55 % Huomattava kasvu Jonkin verran kasvua Jonkin verran laskua Huomattava lasku Saldoluku 17

21 Investoinnit Saldolukujen perusteella investoinnit toteutuneeseen kehitykseen suhteutettuna lisääntyisivät eniten suurissa yrityksissä ja lentoliikenteessä seuraavan vuoden aikana. Muilla toimialoilla ja muun kokoisissa yrityksissä vastaajaryhmien väliset erot olivat suhteellisen pieniä. Pienissä yrityksissä joka kymmenes odotti vielä huomattavaa laskua investointeihin. Alhaisimmat saldoluvut sekä toteutuneen että odotetun kehityksen osalta olivat huolinnassa ja rahtauksessa. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: investoinnit Saldolukujen vertailu toimialoittain: investoinnit Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotukset investointien kehityksestä toimialoittain Odotukset investointien kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 2 % 25 % 22 % 60 % 21 % 19 % 25 % 23 % 25 % 24 % 35 % 52 % 67 % 60 % 65 % 56 % 53 % 57 % 59 % 49 % 40 % 14 % 4 % 8 % 16 % 13 % 19 % 6 % 4 % 13 % 12 % 14 % 14 % 10 % 5 % 1 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattava kasvu Jonkin verran kasvua Jonkin verran laskua Huomattava lasku 18

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 44 / 2005 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 5 / 2004 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MONIPUOLINEN MERENKULKUALAN OSAAJA Tarjoamme yliopistotasoista täydennyskoulutusta merenkulku-, satama- ja kuljetusalalla sekä meriteollisuudessa työskenteleville

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset Teija Suoknuuti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu / North European Logistics Institute 7.4.2010 ELLO hanke 1.9.2009 30.4.2012

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 158 28 VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 28 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot

LOGISTIIKKATOIMIALAN RAKENNE JA TALOUDELLINEN KEHITYS ETELÄ-SUOMESSA 2000-LUVULLA

LOGISTIIKKATOIMIALAN RAKENNE JA TALOUDELLINEN KEHITYS ETELÄ-SUOMESSA 2000-LUVULLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 182 211 LOGISTIIKKATOIMIALAN RAKENNE JA TALOUDELLINEN KEHITYS

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 1/2006

Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

TEM/TK/VesaVirtanen 1

TEM/TK/VesaVirtanen 1 1 Aluebarometri 1-2/2009 Aluebarometri on työ- ja elinkeinoministeriön ja Suomen Kuntaliiton kaksi kertaa vuodessa teettämä internetkysely, jonka Tilastokeskus toteuttaa. Aluebarometri mittaa maan eri

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 Talousjohtajabarometri II/2013 yhteenveto Maailmantalouden tulevaisuuden näkymät toiveikkaat. Kasvuun uskoo lähes 60 prosenttia vastaajista. Suomen BKT:n kehityksen

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen Katsaus Venäjänkauppaan n 01 barometri Jaana Rekolainen.11.01 Miltä nyt näyttää? % Venäjän BKT:n muutos (y/y) Lähde: Rosstat, 0 - - - Ruplan eurokurssi RUB.1 Lähde: Venäjän keskuspankki Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

1.Kuljetusalan yleisten näkymien parantumista vastanneiden osuus syksyn tiedusteluissa vuosina sekä saldoluvut, prosenttia

1.Kuljetusalan yleisten näkymien parantumista vastanneiden osuus syksyn tiedusteluissa vuosina sekä saldoluvut, prosenttia SKAL:n kuljetusbarometri 2/6 Yleiset näkymät Kuljetusalan yleisissä näkymissä on tapahtunut viime ja kuluvan vuoden aikana huomattavaa parantumista. Kuljetusbarometrin kymmenvuotisen historian aikana näkymien

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06 SKAL:n kuljetusbarometri 1/26 Yleiset näkymät Viime vuoden keväällä kuljetusalan näkymät huonotuivat selvästi. Kolmannes vastaajista odotti näkymien huonontuvan lähitulevaisuudessa ja vain kymmenen prosenttia

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 2009

VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 2009 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 165 29 VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 29 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä 0 MKK pähkinänkuoressa Turun yliopiston erillislaitos Perustettu 1980 5 toimipistettä 42 työntekijää Vuonna 2011: 38 julkaisua

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh. 03 646 2627 AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax. 03 646 2290 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 27.6.2016 Talousjohtajabarometrin taustaa Talousjohtajabarometrin rakenne Kansantalouden näkymät Yrityksen talousnäkymät Ajankohtaisteema: Yhteiskuntasopimus Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006 VARUSTAMOBAROMETRI marraskuu 26 2 Alkusanat Merenkulku on ala, jossa suhdannekäänteet näkyvät ensimmäisenä. Merenkulun suhdannekehitys ennakoi siten myös teollisuuden ja kaupan suhdanteiden kehitystä.

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen Osuuspankit Toimitus Eurofacts Oy 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU

TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 138 27 VARUSTAMOBAROMETRI toukokuu 27 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014 Talousjohtajabarometri II/2014 - Yhteenveto Enemmistö talousjohtajista uskoo maailmantalouden kasvuun lähitulevaisuudessa. Määrä on kuitenkin hieman laskenut

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA Projektipäällikkö Päivi Pulkkinen, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Barometrien tavoitteena on saada selville eri toimijoiden mielipiteitä ja

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Kevätbarometri 2014 grafiikka 64 kpl 147 kpl 13.3.- 2.4.2014 302 vastausta 42 kpl Muu 49 kpl 4 % 16 % 21 % 9 % 14 % teollisuustoimialaa palvelutoimialaa rakennustoimialaa

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS joulukuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn joulukuussa 28

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen suhdanteet

Yksityisten palvelualojen suhdanteet Yksityisten palvelualojen suhdanteet Tammikuu 2004 Suhdannetiedustelu Sisältö Heikki Almgren Ulkoasu Jussi Elimäki & Sampo Saarinen Taitto Sampo Saarinen Painopaikka Pekan Pikapaino, Espoo, 2004 Tilaukset

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland. Varustamobarometrin julkistamistilaisuus klo 8:30. Minna Alhosalo. Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland. Varustamobarometrin julkistamistilaisuus klo 8:30. Minna Alhosalo. Tapahtumatalo Bank, Helsinki Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 21.11.2013 klo 8:30 Minna Alhosalo Tapahtumatalo Bank, Helsinki Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite

Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Tutkimusosio Valtuutetut: palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen ovat tärkein sote-uudistuksen tavoite Valtuutetut pitivät kaikkia valtioneuvoston sote-uudistukselle asettamia keskeisiä

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot