Etelä Suomen logistiikkabarometri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Suomen logistiikkabarometri"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

2 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUS Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 TURKU 2010 ISBN

3 Esipuhe Etelä Suomen logistiikkabarometri on toteutettu osana ELLO hanketta. ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa logistiikka alan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. ELLO hanketta toteuttavat NELI North European Logistics Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (MKK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. ELLOn ensimmäisen työpaketin toteutuksesta vastaa MKK. Työpaketin teemana on logistiikkaalan taloudellinen suorituskyky, ja osana sitä tuotetaan käsillä oleva Etelä Suomen logistiikkabarometri kaksi kertaa vuodessa, kevät ja syyskaudella. Barometrilla kootaan tietoa eteläisen Suomen maakuntien (Etelä Karjala, Itä Uusimaa, Kanta Häme, Kymenlaakso, Päijät Häme, Uusimaa ja Varsinais Suomi) tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselyn kysymykset liittyvät toisaalta logistiikkayritysten taloudelliseen toimintaympäristöön (alan yleinen suhdannetilanne, kilpailutilanne, hinnat, toimintakustannukset) ja toisaalta yrityksen omiin taloudellisiin indikaattoreihin (liikevaihdon, kysynnän, kapasiteetin käyttöasteen, investointien ja henkilöstömäärän kehitys). Kysymyspatteristolla luodataan toteutunutta kehitystä kuluneella vuoden ajanjaksolla ja yritysten ennustamaa kehitystä vuodeksi eteenpäin. Käsillä oleva ajankohta on erityisen mielenkiintoinen alan suhdannekyselyn kannalta. Alkuvuonna julkaistuissa talouden yleisennusteissa on kohtalaisen iso haarukka eri tahojen ennusteiden välillä ja talouden alkavan nousun ajoituksesta ja ripeydestä on asiantuntijoilla erilaisia näkemyksiä. On mielenkiintoista, miten talouden pyörien pyörimiseen konkreettisesti osallistuva logistiikka ala suhdannetilanteen ja lähitulevaisuuden kehityksen näkee. Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 perustuu 588 yrityksen vastauksiin. Vastaukset on koottu helmikuussa Barometrin toteutuksesta MKK:ssa ovat vastanneet projektipäällikkö Johanna Särkijärvi ja erikoistutkija Sakari Kajander. Turussa

4 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 3 Vastaajat... 4 Suhdanteet... 5 Kysyntä... 7 Liikevaihto... 9 Palveluiden hinnat Toimintakustannukset Henkilöstömäärä Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Kilpailutilanne Kasvun ja kehityksen esteet Venäjän transitoliikenne Kehityskohteet Etelä Suomen logistisessa järjestelmässä Liite 1. Suhdannekyselyn kohderyhmä TOL 2008:n mukaan Liite 2. Kyselylomake 1

5 Tiivistelmä Logistiikka alan suhdanneodotukset pääosin myönteisiä Talouden käänne näkyy Etelä Suomen logistiikkayritysten suhdannekyselyn tuloksissa. Vaikka yli puolet alan yrityksistä koki suhdannetilanteen heikentyneen viimeisen vuoden aikana, tilanteen odotetaan kuitenkin parantuvan tulevan vuoden ajanjaksolla. Odotukset ovat keskimäärin sitä myönteisemmät, mitä suuremmasta logistiikkayrityksestä on kyse. Kysyntä elpymässä Suhdannenäkymien taustalla ovat odotukset logistiikkapalvelujen kysyntätilanteen elpymisestä: siinä missä valtaosalla vastaajia kysyntä on heikentynyt viimeisen vuoden aikana (saldoluku 26), ovat odotukset tulevan vuoden jaksolle kuitenkin huomattavasti useammalla myönteiset kuin kielteiset (saldoluku 38). Logistiikan toimialoista lentoliikenteen yritykset näkevät kysynnän elpymisen jonkin verran muita voimakkaampana. Transitoliikenteessä kasvuodotukset ovat jonkin verran yleistä kehitystä maltillisemmat mutta kuitenkin positiiviset (saldoluku 24 itään suuntautuvan transiton osalta ja 12 länteen suuntautuvan osalta). Myös liikevaihdon toteutunut kehitys ja ennuste noudattavat suhdanne ja kysyntätilanteen mukaista kehitystä. Liikevaihto on vuoden kuluessa pienentynyt yli puolella vastaajista, mutta vastaavasti yli puolet ennakoi liikevaihdon kasvua tulevan 12 kk:n aikana. Alentunut kysyntä on laskenut kapasiteetin käyttöastetta lähes vastaavalla osuudella viimeisen vuoden ajanjaksolla. Kysynnän elpymisodotusten myötä kapasiteetin käyttöasteen odotetaan vastaavasti kohoavan. Kustannusten noususta hinnannostopaineita Vähentyneen kysynnän lisäksi logistiikkayritysten liikevaihtoa ovat viimeisen vuoden aikana barometrin mukaan supistaneet alentuneet logistiikkapalvelujen hinnat. Hintojen odotetaan vuoden kuluessa kuitenkin kohoavan tämänhetkisestä tasosta. Toiminnan kustannusten noususta raportoi valtaosa vastaajista ja lähes yhtä suurella joukolla odotetaan kustannusten nousevan myös tulevan vuoden aikana. Koettu kustannusten nousu ja toisaalta tuotettujen palvelujen hintatason epäsuotuisa kehitys ovat vaikuttaneet alan yritysten kannattavuuteen ja ne nähdään merkittävimpinä kasvun ja kehittymisen esteinä tällä hetkellä. Myös alentunut kysyntä sinällään, siitä aiheutunut kilpailun kiristyminen ja kysynnän voimakkaat vaihtelut koetaan merkittävinä esteinä logistiikka alan suotuisalle kehitykselle Etelä Suomessa. Alan investointihalukkuus vielä keskimäärin laimeaa Sopeutuminen laskeneeseen kysyntään on aiheuttanut henkilöstömäärän vähentämistä lähes kolmasosassa vastanneista yrityksistä (saldoluku 18). Tulevan vuoden aikana kolme yritystä neljästä odottaa henkilöstömääränsä pysyvän nykyisellään, ja lopuista hiukan useampi ennakoi lisäävänsä kuin vähentävänsä henkilöstöään (saldoluku 7). Investointeja ovat logistiikkayritykset keskimäärin toteuttaneet viimeisen 12 kk:n jaksolla aikaisempaa vähemmän (35 % vähentänyt investointeja, 19 % lisännyt). Tulevan vuoden aikana hiukan useampi ennakoi kasvattavansa investointiensa määrää kuin vähentävänsä niitä. 2

6 Johdanto Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan alan yritysten kehitystä ja näkymiä Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikka alan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä sekä toteutunutta kehitystä: aikajänne on nykyhetkestä 12 kuukautta taaksepäin (toteutunut kehitys) ja eteenpäin (tuleva kehitys). Lisäksi yrityksiltä kysytään muun muassa niiden kasvua ja kehittymistä mahdollisesti haittaavista tekijöistä. Näkemyksiä kootaan puolivuosittain seitsemän maakunnan alueelta eteläisestä Suomesta: Etelä Karjalasta, Itä Uudeltamaalta, Kanta Hämeestä, Kymenlaaksosta, Päijät Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais Suomesta. Tarkasteltavat maakunnat ovat Etelä Suomen EAKR ohjelman toimintaalueen mukaiset. Barometri, joka on osa Ellohanketta, on toteutettu nyt ensimmäistä kertaa. Ensimmäisessä barometrissa lähes 600 vastaajaa Suhdannekysely lähetettiin lähes kaikille tutkimusalueella sijaitseville tavaraliikenteeseen osallistuville logistiikkayrityksille helmikuussa Ainoastaan tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivien yritysten määrää karsittiin niiden suuren lukumäärän takia. Kysely lähetettiin joko sähköisessä tai paperisessa muodossa yhteensä 3400:aan logistiikkayrityksen toimipaikkaan. Toimipaikkakohtaiset vastaukset koottiin helmikuun aikana. Vastauksia oli määräaikaan mennessä tullut 588 kappaletta eli koko kyselyn vastausprosentti oli 17. Logistiikkatoimiala ja logistiikkayritys on tässä määritelty Tilastokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen mukaisesti. Kohderyhmä on siten Tilastokeskuksen päätoimialaluokkaan H: Kuljetus ja varastointi kuuluvat yritykset tietyin poikkeuksin (liite 1). Kyselyn tulokset esitetään graafeina ja saldolukuina Kyselyn tulokset esitetään tässä raportissa tiivistetysti erilaisten diagrammien avulla. Lisäksi käytetään käsitettä saldoluku, joka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Esimerkiksi, jos 54 % vastaajista ennustaa suhdanteiden paranevan ja 16 % huononevan, saldoluvuksi tulee 38. Saldoluvut lasketaan tarkoista prosenttiluvuista. Diagrammeissa käytetään pyöristettyjä lukuja, minkä vuoksi niiden yhteissummaksi ei välttämättä aina tule täsmälleen %. Tästä syystä myöskään saldolukuja ei lasketa pyöristetyistä prosenttiluvuista. 3

7 Vastaajat Laaja joukko vastaajia eri maakunnista ja toimialoilta Lähes puolet vastanneista sijaitsi Uudellamaalla tai Itä Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Varsinais Suomesta ja Kymenlaaksosta. Maakuntien väliset erot kyselyn tuloksissa olivat hyvin pieniä, minkä vuoksi tässä raportissa ei ole erikseen esitetty alueellisia vertailuja. Vastaajayritykset on jaettu henkilöstömäärän mukaan neljään luokkaan. Kyselyt kohdistettiin toimipaikoille eli henkilöstömäärä ei kuvaa koko yrityksen, vaan yhden toimipaikan henkilölukua. Eniten vastauksia tuli pienistä yritystoimipaikoista, joissa työskentelee 1 2 henkeä. Vastaajat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Raportissa on myöhemmin lyhennetty toimialanimityksiä, jotka on alla olevassa kuviossa esitetty kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi tieliikenteellä tarkoitetaan nimenomaan tieliikenteen tavarakuljetusta ja sen parissa toimivia yrityksiä. Ryhmässä jokin muu on pääasiassa toimialaa tukevia toimijoita, kuten esimerkiksi logistiikan konsultti ja henkilöstövälitysyrityksiä. Barometrikyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa oli tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä tai niiden toimipaikkoja. Raideliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä oli kyselyyn vastanneissa vain 1 %, minkä vuoksi raideliikenteen kyselyvastauksia ei ole käsitelty erikseen tässä raportissa toisin kuin muiden toimialojen. Alla olevissa kuvioissa on esitetty sekä vastaajien suhteelliset osuudet alueittain, toimialoittain ja yrityskoon mukaan että vastaajien absoluuttiset määrät (n). Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi 588 logistiikkatoimipaikkaa. Vastaajat maakunnittain 7 % 7 % 14 % 6 % 3 % Uusimaa (n=255) Varsinais Suomi (n=109) Kymenlaakso (n=82) 43 % Etelä Karjala (n=44) Kanta Häme (n=40) Päijät Häme (n=38) 19 % Itä Uusimaa (n=20) Vastaajat toimialoittain Vastaajat yrityskoon mukaan 7 % Henkilöstömäärä 16 % 1 2 (n=259) 44 % 3 9 (n=193) (n=93) 33 % 50 (n=43) 3 % 3 % 1 % 8 % 8 % 11 % 66 % Tieliikenteen tavarakuljetus (n=388) Lastinkäsittely/varastointi (n=67) Meriliikenteen tavarakuljetus (n=49) Huolinta/rahtaus (n=48) Jokin muu (n=16) Lentoliikenteen tavarakuljetus (n=15) Raideliikenteen tavarakuljetus (n=5) 4

8 Suhdanteet Yli puolet vastaajista odotti parannusta suhdanteisiin positiivisimmat näkymät suurimmissa yrityksissä ja lentoliikenteessä Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa päätoimialan suhdanteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä lähitulevaisuuden odotuksista. Yli puolet vastaajista koki suhdanteiden huonontuneen viimeisen vuoden aikana, mutta lähes sama määrä vastaajia odotti suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Odotukset olivat maltillisia, sillä vain 2 % vastaajista odotti suhdanteiden paranevan huomattavasti. Suhdanteiden huonontumista edelleen ennusti alle viidesosa vastaajista. Saldoluku suhdanne ennusteelle oli selvästi positiivinen (38), kun taas viimeisten 12 kuukauden aikaista eli toteutunutta suhdannekehitystä kuvaava saldoluku oli lähes saman verran miinuksella ( 33). Toteutunut kehitys, Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 20 % 23 % Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 21 % 34 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 51 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 2 % 14 % 31 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 5

9 Suhdanteet Saldolukujen perusteella suurinta suhdanneparannusta odotettiin yli 50 henkeä työllistävissä logistiikkayrityksissä sekä lentoliikenteen tavarakuljetuksessa toimivissa yrityksissä. Suurimmista yrityksistä kaksi kolmasosaa odotti suhdanteiden paranevan, kun taas pienimmistä, 1 2 henkilöä työllistävistä yrityksistä, vain noin puolet ennusti suhdanteiden paranevan päätoimialallaan. Silti myös pienimpien yritysten suhdannenäkymät olivat parantuneet. Toimialakohtaisesti positiivisimmat tulevaisuudennäkymät olivat lentoliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa, kun taas huonoimmat olivat tieliikenteessä Saldolukujen vertailu kokoluokittain: suhdanteet Saldolukujen vertailu toimialoittain: suhdanteet Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Suhdanneodotukset toimialoittain Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 2 % 2 % 7 % 13 % 2 % 3 % 1 % 5 % 46 % 59 % 80 % 52 % 67 % 50 % 46 % 53 % 55 % 63 % 34 % 22 % 36 % 25 % 31 % 16 % 12 % 2 % 13 % 4 % 12 % 4 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu 32 % 29 % 35 % 18 % 14 % 8 % 2 % 2 % 1 % 30 % 2 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 6

10 Kysyntä Palvelujen kysynnän kasvua ennakoi puolet vastaajista vain noin joka kymmenes odottaa kysynnän putoavan nykyisestä Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa tarjoamien palveluiden kysynnän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Viimeisen vuoden aikana palveluiden kysyntä oli laskenut lähes puolella vastaajista ja noussut viidesosalla. Tulevaisuudenodotukset olivat tätä positiivisemmat. Puolet vastaajista odotti kysynnän kasvavan nykyisestä ja vain noin joka kymmenes odotti laskua. Saldoluku suhdanne ennusteelle oli selvästi positiivinen (38), kun taas viimeisten 12 kuukauden aikaista eli toteutunutta suhdannekehitystä kuvaava saldoluku oli miinuksella ( 26). Odotukset palvelujen kysynnän kehityksestä olivat samansuuntaiset kuin odotukset suhdanteiden kehityksestä. Toteutunut kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % Jonkin verran suurempi 18 % Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 15 % 33 % 32 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % Jonkin verran suurempi 48 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 2 % 11 % 36 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 7

11 Kysyntä Palveluiden kysynnän odotettiin paranevan kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa yrityksissä. Suurimmat yritykset olivat toiveikkaimpia kysynnän kehityksen suhteen samaan tapaan kuin yleisen suhdannekehityksen osaltakin. Lisäksi erityisesti lentoliikenteessä toimivat yritykset näkivät palveluiden kysynnän kasvavan lähitulevaisuudessa. Meriliikenteessä ja huolinta tai rahtaussektorilla toimivat yritykset olivat hiukan keskimääräistä positiivisempia tulevan kysyntäkehityksen suhteen, joskin pieni osa odotti kysynnän huomattavaa laskua. Tieliikenteessä ja pienissä yrityksissä oltiin varovaisempia tulevaisuuden odotuksissa, vaikka myös niissä keskimäärin kysynnän uskottiin kasvavan verrattuna viimeisen vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kysyntä Saldolukujen vertailu toimialoittain: kysyntä Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Kysyntäodotukset toimialoittain Kysyntäodotukset yrityskoon mukaan 2 % 4 % 13 % 2 % 6 % 2 % 3 % 3 % 2 % 42 % 51 % 65 % 63 % 56 % 73 % 41 % 36 % 18 % 25 % 38 % 12 % 4 % 2 % 8 13 % 13 % 6 % 4 % 40 % 54 % 56 % 58 % 40 % 33 % 35 % 33 % 14 % 9 % 4 % 4 % % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 8

12 Liikevaihto Viimeisen vuoden aikana liikevaihto oli pienentynyt valtaosalla yrityksistä nyt yli puolet vastaajista odotti kasvua Yrityksiä pyydettiin arvioimaan oman toimipaikkansa liikevaihdon kehitystä. Reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen viimeisen vuoden aikana. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta, sillä lähes sama osuus vastaajista odotti liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana. Positiiviset odotukset näkyivät myös plussan puolelle kääntyneenä saldolukuna (35). Viimeisen 12 kuukauden kehitystä kuvaava saldoluku oli vielä melko voimakkaasti miinuksella ( 38). Viimeinen vuosi ei silti ollut kaikille yrityksille negatiivisen kehityksen aikaa. Viidesosa vastaajista ilmoitti toimipaikkansa liikevaihdon kasvaneen ja pienessä osassa yrityksistä kasvu oli ollut huomattavaa. Liikevaihdon toteutunutta kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä kuvaavat luvut ovat hyvin linjassa yritysten suhdannenäkymiä ja palveluiden kysyntää kuvaavien lukujen kanssa. Toteutunut kehitys, Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 2 % % Jonkin verran suurempi 18 % 21 % 75 % 35 Pienempi 59 % 50 % 38 Ennustettu kehitys, 25 % Huomattavasti suurempi 3 % 0 % Jonkin verran suurempi Pienempi 17 % 31 % 49 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Pienempi Saldoluku 9

13 Liikevaihto Liikevaihdon kasvua lähitulevaisuudessa odotettiin etenkin suurissa yrityksissä, lentoliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa. Odotukset liikevaihdon tulevasta kehityksestä olivat negatiivisimmat tieliikenteen toimijoilla sekä pienimmillä yrityksillä. Kaikilla toimialoilla viimeisten 12 kuukauden kehitystä kuvaava saldoluku oli miinuksella, mutta odotusten osalta saldoluku oli positiivinen. Suurin ero saldoluvuissa toteutuneen ja ennusteen välillä oli meriliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: liikevaihto Saldolukujen vertailu toimialoittain: liikevaihto Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotuksetliikevaihdon kehityksestätoimialoittain Odotukset liikevaihdon kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 4 % 43 % 65 % 37 % 12 % 19 % 18 % 20 % 67 % 7 % 7 % 3 % 54 % 28 % 15 % 71 % 21 % 8 % 19 % 44 % 19 % 19 % 2 % 4 % 2 % 12 % 39 % 52 % 63 % 63 % 40 % 25 % 19 % 19 % 26 % 14 % 9 % 12 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Pienempi 10

14 Palveluiden hinnat Hintojen putoaminen koetteli yli kolmasosaa vastaajista odotukset valoisammat Vastaajayrityksiltä kysyttiin heidän tarjoamiensa palveluiden hintojen kehityksestä. Noin puolessa toimipaikoista hintataso oli pysynyt ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana mutta yli kolmasosassa toimipaikkoja hinnat olivat pudonneet. Hintojaan oli nostanut vain 15 % vastaajista. Odotukset seuraavalle vuodelle olivat hieman positiivisemmat: vain joka kymmenes odotti hintojen putoavan, kun taas 38 % vastaajista ennusti palveluidensa hintojen kohoavan. Puolet odotti niiden pysyvän samalla tasolla. Saldoluku kehitysennusteelle oli positiivinen (28). Toimialakohtaiset ja erikokoisten yritysten väliset erot odotusten suhteen olivat suhteellisen pieniä. Suurimmat poikkeamat olivat kolmessa vastaajaryhmässä: meriliikenteessä, lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa sekä pienissä yrityksissä. Meriliikenteen toimijoiden parissa odotettiin keskimääräistä enemmän hintojen kohoamista: 53 % vastaajista ennusti tarjoamiensa palveluiden hintojen kohoavan seuraavien 12 kuukauden aikana. Vähiten hintojen nousua odotettiin pienissä, 1 2 hengen yrityksissä (31 % vastaajista), ja lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa (27 % vastaajista). Toteutunut kehitys, Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti korkeammat 1 % % Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat 14 % 27 % 52 % 75 % 50 % Huomattavasti matalammat 7 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeammat 1 % Jonkin verran korkeammat 37 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat 1 % 9 % 52 % Huomattavasti korkeammat Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat Saldoluku 11

15 Toimintakustannukset Kustannusten nousun uskotaan jatkuvan samankaltaisena Kustannuskehitystä kartoitettiin kysymällä toimintakustannusten kehityksestä vastaajayritysten päätoimialalla. Valtaosa vastaajista (72 %) ilmoitti toimintakustannusten kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Lähes yhtä suuri osa odotti kustannusten nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Molemmat, sekä toteutunutta kehitystä että kehitysennustetta kuvaavat saldoluvut olivat vahvasti negatiivisia. Erot toimialojen ja erikokoisten yritysten välillä olivat pieniä. Vähiten kustannusten nousua odotettiin meriliikenteessä, jossa 49 % vastaajista ennusti kustannusten kohoavan. Kustannusten nousua odotettiin yleisimmin tieliikenteen toimijoiden parissa (78 % vastaajista). Suurin muutos toimialakohtaisissa saldoluvuissa toteutuneen ja ennustetun välillä tapahtui huolinnassa ja rahtauksessa, jossa toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku oli 25 ja tulevaa kuvaava saldoluku 56. Muilla toimialoilla saldolukujen muutokset olivat pieniä. Toteutunut kehitys, Huomattavasti matalammat 1 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % Jonkin verran matalammat 5 % 75 % Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 7 % 23 % 65 % 50 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti matalammat 0 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 3 % 4 % 26 % 68 % Huomattavasti matalammat Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat Saldoluku 12

16 Henkilöstömäärä Suurin osa vastaajista uskoo henkilöstömäärän pysyvän nykyisellä tasolla Vastaajilta kysyttiin henkilöstömäärän kehityksestä heidän toimipaikassaan. Lähes kolmasosa ilmoitti henkilöstömäärän vähentyneen viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta vain 9 % odotti henkilöstövähennyksiä seuraavien 12 kuukauden aikana. Kymmenesosa oli lisännyt henkilöstöä viimeisen vuoden aikana ja 15 % odotti henkilöstön kasvavan lähitulevaisuudessa. Suurin osa vastaajista (76 %) uskoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku oli negatiivinen ( 18), mutta tulevaa kehitystä kuvaava saldoluku nousi jo positiiviseksi (7), joskin lukuarvo jäi selvästi esimerkiksi liikevaihdon ja suhdanteiden tulevaa kehitystä kuvaavista arvoista, jotka olivat yli kolmekymmentä. Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % 50 % % Toteutunut kehitys, 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 1 % 7 % 10 % 22 % 61 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 0 % Jonkin verran suurempi 15 % 76 % Jonkin verran pienempi 7 % Huomattavasti pienempi 2 % 13

17 Henkilöstömäärä Suurimmissa yrityksissä odotettiin eniten muutoksia henkilöstömääriin: viidesosa odotti henkilöstön kasvavan ja lähes yhtä suuri joukko odotti henkilöstön vähenevän. Pienimmissä yrityksissä taas suurin osa (86 %) uskoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Positiivisimmat näkymät olivat huolinnassa ja rahtauksessa sekä lentoliikenteessä: vain harva vastaaja odotti henkilöstön vähenevän ja reilu neljäsosa odotti henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana. Saldoluvuissa suurin muutos toteutuneen ja ennusteen välillä oli meriliikenteessä ja huolinnassa ja rahtauksessa. Meriliikenteen osalta tosin ennusteen saldoluku ylitti hädin tuskin nollan. 40 Saldolukujen vertailu kokoluokittain: henkilöstö 40 Saldolukujen vertailu toimialoittain: henkilöstö Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotukset henkilöstömäärän kehityksestä toimialoittain Odotukset henkilöstömäärän kehityksestä yrityskoon mukaan 13 % 16 % 27 % 1 % 13 % 29 % 25 % 11 % 1 % 18 % 19 % 26 % 80 % 69 % 67 % 69 % 65 % 69 % 86 % 74 % 65 % 47 % 5 % 8 % 16 % 4 % 2 6 % 7 % 2 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus 6 % Jokin muu 13 % 1 % 7 % 2 % 1 % 2 % 28 % henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 14

18 Kapasiteetin käyttöaste Kapasiteetin käyttöasteen uskottiin parantuvan tai säilyvän samalla tasolla Viidesosa vastaajista ilmoitti kapasiteettinsa käyttöasteen nousseen viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas 41 % kertoi käyttöasteen laskeneen. Joka kymmenennellä se oli laskenut huomattavasti. Ennustettu kehitys oli toteutunutta huomattavasti positiivisempi. Lähes puolet vastaajista uskoi kapasiteettinsa käyttöasteen nousevan ja vain joka kymmenes odotti sen laskevan. Ennusteen saldoluku oli reilusti plussalla (33) ja lähes samalla tasolla kuin suhdanne ennusteen saldoluku, joka oli 38. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli selvästi negatiivinen ( 21). Toteutunut kehitys, Huomattavasti korkeampi 3 % Jonkin verran korkeampi 18 % Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 12 % 37 % 29 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeampi 2 % Jonkin verran korkeampi 43 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 1 % 10 % 45 % Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi Saldoluku 15

19 Kapasiteetin käyttöaste Kaikilla toimialoilla ja erikokoisissa yrityksissä odotukset kapasiteetin käyttöasteen tulevasta kehityksestä olivat selvästi positiivisemmat kuin viimeisen vuoden aikana toteutunut kehitys. Positiivisimmat odotukset olivat vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yritystoimipaikoissa. Myös lento ja meriliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa odotukset olivat keskimääräistä korkeammalla. Saldolukujen perusteella suurin parannus kapasiteetin käyttöasteeseen olisi odotettavissa huolinnan ja rahtauksen piirissä toimivissa yrityksissä. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kapasiteetin käyttöaste Saldolukujen vertailu toimialoittain: kapasiteetin käyttöaste Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotuksetkapasiteetin käyttöasteen kehityksestätoimialoittain Odotukset kapasiteetin käyttöasteen kehityksestä yrityskoon mukaan 1 % 2 % 7 % 1 % 6 % 1 % 3 % 1 % 2 % 39 % 55 % 53 % 42 % 56 % 25 % 36 % 42 % 55 % 58 % 46 % 33 % 33 % 51 % 38 % 69 % 49 % 42 % 41 % 35 % 13 % 4 % 4 % 1 % 6 7 % 6 % 2 % 12 % 12 % 2 % 1 % 2 1 % 5 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 16

20 Investoinnit Investointimääriin ei odotettavissa suuria muutoksia Yli kolmasosa vastaajista ilmoitti investointien laskeneen toimipaikassaan viimeisen vuoden aikana, ja osassa yrityksiä lasku oli ollut huomattavaa (15 %). Joka viides kertoi kuitenkin investointien lisäämisestä. Odotukset seuraaville 12 kuukaudelle olivat hieman toteutunutta kehitystä positiivisemmat. Joka neljäs odotti investointiensa kasvavan ja joka viides uskoi niiden laskevan. Huomattavaa laskua odotti enää 6 % vastaajista. Saldoluku toteutuneelle jaksolle oli 15. Kehitysennusteessa saldoluku nousi positiiviseksi (7). Henkilöstömäärän toteutuneen ja odotetun kehityksen saldoluvut olivat hyvin lähellä investointien kehitystä kuvaavien saldolukujen kanssa. Toteutunut kehitys, Huomattava kasvu 4 % Jonkin verran kasvua 15 % Jonkin verran laskua 20 % Huomattava lasku 15 % 46 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % 7 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattava kasvu 1 % Jonkin verran kasvua 25 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran laskua Huomattava lasku 13 % 6 % 55 % Huomattava kasvu Jonkin verran kasvua Jonkin verran laskua Huomattava lasku Saldoluku 17

21 Investoinnit Saldolukujen perusteella investoinnit toteutuneeseen kehitykseen suhteutettuna lisääntyisivät eniten suurissa yrityksissä ja lentoliikenteessä seuraavan vuoden aikana. Muilla toimialoilla ja muun kokoisissa yrityksissä vastaajaryhmien väliset erot olivat suhteellisen pieniä. Pienissä yrityksissä joka kymmenes odotti vielä huomattavaa laskua investointeihin. Alhaisimmat saldoluvut sekä toteutuneen että odotetun kehityksen osalta olivat huolinnassa ja rahtauksessa. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: investoinnit Saldolukujen vertailu toimialoittain: investoinnit Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotukset investointien kehityksestä toimialoittain Odotukset investointien kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 2 % 25 % 22 % 60 % 21 % 19 % 25 % 23 % 25 % 24 % 35 % 52 % 67 % 60 % 65 % 56 % 53 % 57 % 59 % 49 % 40 % 14 % 4 % 8 % 16 % 13 % 19 % 6 % 4 % 13 % 12 % 14 % 14 % 10 % 5 % 1 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattava kasvu Jonkin verran kasvua Jonkin verran laskua Huomattava lasku 18

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 158 28 VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 28 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06 SKAL:n kuljetusbarometri 1/26 Yleiset näkymät Viime vuoden keväällä kuljetusalan näkymät huonotuivat selvästi. Kolmannes vastaajista odotti näkymien huonontuvan lähitulevaisuudessa ja vain kymmenen prosenttia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax

Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski Teollisuuden palveluliiketoiminnan KT-keskus Puh. 03 646 2627 AutoMaint -osaamiskeskittymä Fax. 03 646 2290 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA Projektipäällikkö Päivi Pulkkinen, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Barometrien tavoitteena on saada selville eri toimijoiden mielipiteitä ja

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS joulukuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn joulukuussa 28

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011 j j k vk 41-43 333 vastausta: 86kpl l 151 kpl 42 kpl muut 51 kpl (tyhjiä 3kpl) Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 13 % 15 % 26 % 9 % 6 % alle 50 työntekijää 50-249 työntekijää 46 % muu 85

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006 VARUSTAMOBAROMETRI marraskuu 26 2 Alkusanat Merenkulku on ala, jossa suhdannekäänteet näkyvät ensimmäisenä. Merenkulun suhdannekehitys ennakoi siten myös teollisuuden ja kaupan suhdanteiden kehitystä.

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15 Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Syksy Venäjän-kaupan barometri

Syksy Venäjän-kaupan barometri Venäjän-kaupan barometri Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja East office of Finnish industries

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Kevät 2016 VENÄJÄN KAUPAN BAROMETRI

Kevät 2016 VENÄJÄN KAUPAN BAROMETRI 06 VENÄJÄN KAUPAN BAROMETRI Tietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tekemistä ovat rahoittaneet Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja East Office of Finnish industries.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Syksy 2009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: mrd 10 Suomen ja Venäjän välinen kauppa 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (01- Vienti

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2016 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2016 SKAL ry:n vuoden 2016 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 690 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014

Pk-yritysbarometri. Kevät 2014 Pk-yritysbarometri Kevät 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 3/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2013 SKAL:n vuoden 2013 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 694 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot