Etelä Suomen logistiikkabarometri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Suomen logistiikkabarometri"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

2 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUS Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 TURKU 2010 ISBN

3 Esipuhe Etelä Suomen logistiikkabarometri on toteutettu osana ELLO hanketta. ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa logistiikka alan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. ELLO hanketta toteuttavat NELI North European Logistics Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (MKK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. ELLOn ensimmäisen työpaketin toteutuksesta vastaa MKK. Työpaketin teemana on logistiikkaalan taloudellinen suorituskyky, ja osana sitä tuotetaan käsillä oleva Etelä Suomen logistiikkabarometri kaksi kertaa vuodessa, kevät ja syyskaudella. Barometrilla kootaan tietoa eteläisen Suomen maakuntien (Etelä Karjala, Itä Uusimaa, Kanta Häme, Kymenlaakso, Päijät Häme, Uusimaa ja Varsinais Suomi) tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselyn kysymykset liittyvät toisaalta logistiikkayritysten taloudelliseen toimintaympäristöön (alan yleinen suhdannetilanne, kilpailutilanne, hinnat, toimintakustannukset) ja toisaalta yrityksen omiin taloudellisiin indikaattoreihin (liikevaihdon, kysynnän, kapasiteetin käyttöasteen, investointien ja henkilöstömäärän kehitys). Kysymyspatteristolla luodataan toteutunutta kehitystä kuluneella vuoden ajanjaksolla ja yritysten ennustamaa kehitystä vuodeksi eteenpäin. Käsillä oleva ajankohta on erityisen mielenkiintoinen alan suhdannekyselyn kannalta. Alkuvuonna julkaistuissa talouden yleisennusteissa on kohtalaisen iso haarukka eri tahojen ennusteiden välillä ja talouden alkavan nousun ajoituksesta ja ripeydestä on asiantuntijoilla erilaisia näkemyksiä. On mielenkiintoista, miten talouden pyörien pyörimiseen konkreettisesti osallistuva logistiikka ala suhdannetilanteen ja lähitulevaisuuden kehityksen näkee. Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 perustuu 588 yrityksen vastauksiin. Vastaukset on koottu helmikuussa Barometrin toteutuksesta MKK:ssa ovat vastanneet projektipäällikkö Johanna Särkijärvi ja erikoistutkija Sakari Kajander. Turussa

4 Sisällys Tiivistelmä... 2 Johdanto... 3 Vastaajat... 4 Suhdanteet... 5 Kysyntä... 7 Liikevaihto... 9 Palveluiden hinnat Toimintakustannukset Henkilöstömäärä Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Kilpailutilanne Kasvun ja kehityksen esteet Venäjän transitoliikenne Kehityskohteet Etelä Suomen logistisessa järjestelmässä Liite 1. Suhdannekyselyn kohderyhmä TOL 2008:n mukaan Liite 2. Kyselylomake 1

5 Tiivistelmä Logistiikka alan suhdanneodotukset pääosin myönteisiä Talouden käänne näkyy Etelä Suomen logistiikkayritysten suhdannekyselyn tuloksissa. Vaikka yli puolet alan yrityksistä koki suhdannetilanteen heikentyneen viimeisen vuoden aikana, tilanteen odotetaan kuitenkin parantuvan tulevan vuoden ajanjaksolla. Odotukset ovat keskimäärin sitä myönteisemmät, mitä suuremmasta logistiikkayrityksestä on kyse. Kysyntä elpymässä Suhdannenäkymien taustalla ovat odotukset logistiikkapalvelujen kysyntätilanteen elpymisestä: siinä missä valtaosalla vastaajia kysyntä on heikentynyt viimeisen vuoden aikana (saldoluku 26), ovat odotukset tulevan vuoden jaksolle kuitenkin huomattavasti useammalla myönteiset kuin kielteiset (saldoluku 38). Logistiikan toimialoista lentoliikenteen yritykset näkevät kysynnän elpymisen jonkin verran muita voimakkaampana. Transitoliikenteessä kasvuodotukset ovat jonkin verran yleistä kehitystä maltillisemmat mutta kuitenkin positiiviset (saldoluku 24 itään suuntautuvan transiton osalta ja 12 länteen suuntautuvan osalta). Myös liikevaihdon toteutunut kehitys ja ennuste noudattavat suhdanne ja kysyntätilanteen mukaista kehitystä. Liikevaihto on vuoden kuluessa pienentynyt yli puolella vastaajista, mutta vastaavasti yli puolet ennakoi liikevaihdon kasvua tulevan 12 kk:n aikana. Alentunut kysyntä on laskenut kapasiteetin käyttöastetta lähes vastaavalla osuudella viimeisen vuoden ajanjaksolla. Kysynnän elpymisodotusten myötä kapasiteetin käyttöasteen odotetaan vastaavasti kohoavan. Kustannusten noususta hinnannostopaineita Vähentyneen kysynnän lisäksi logistiikkayritysten liikevaihtoa ovat viimeisen vuoden aikana barometrin mukaan supistaneet alentuneet logistiikkapalvelujen hinnat. Hintojen odotetaan vuoden kuluessa kuitenkin kohoavan tämänhetkisestä tasosta. Toiminnan kustannusten noususta raportoi valtaosa vastaajista ja lähes yhtä suurella joukolla odotetaan kustannusten nousevan myös tulevan vuoden aikana. Koettu kustannusten nousu ja toisaalta tuotettujen palvelujen hintatason epäsuotuisa kehitys ovat vaikuttaneet alan yritysten kannattavuuteen ja ne nähdään merkittävimpinä kasvun ja kehittymisen esteinä tällä hetkellä. Myös alentunut kysyntä sinällään, siitä aiheutunut kilpailun kiristyminen ja kysynnän voimakkaat vaihtelut koetaan merkittävinä esteinä logistiikka alan suotuisalle kehitykselle Etelä Suomessa. Alan investointihalukkuus vielä keskimäärin laimeaa Sopeutuminen laskeneeseen kysyntään on aiheuttanut henkilöstömäärän vähentämistä lähes kolmasosassa vastanneista yrityksistä (saldoluku 18). Tulevan vuoden aikana kolme yritystä neljästä odottaa henkilöstömääränsä pysyvän nykyisellään, ja lopuista hiukan useampi ennakoi lisäävänsä kuin vähentävänsä henkilöstöään (saldoluku 7). Investointeja ovat logistiikkayritykset keskimäärin toteuttaneet viimeisen 12 kk:n jaksolla aikaisempaa vähemmän (35 % vähentänyt investointeja, 19 % lisännyt). Tulevan vuoden aikana hiukan useampi ennakoi kasvattavansa investointiensa määrää kuin vähentävänsä niitä. 2

6 Johdanto Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan alan yritysten kehitystä ja näkymiä Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikka alan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä sekä toteutunutta kehitystä: aikajänne on nykyhetkestä 12 kuukautta taaksepäin (toteutunut kehitys) ja eteenpäin (tuleva kehitys). Lisäksi yrityksiltä kysytään muun muassa niiden kasvua ja kehittymistä mahdollisesti haittaavista tekijöistä. Näkemyksiä kootaan puolivuosittain seitsemän maakunnan alueelta eteläisestä Suomesta: Etelä Karjalasta, Itä Uudeltamaalta, Kanta Hämeestä, Kymenlaaksosta, Päijät Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais Suomesta. Tarkasteltavat maakunnat ovat Etelä Suomen EAKR ohjelman toimintaalueen mukaiset. Barometri, joka on osa Ellohanketta, on toteutettu nyt ensimmäistä kertaa. Ensimmäisessä barometrissa lähes 600 vastaajaa Suhdannekysely lähetettiin lähes kaikille tutkimusalueella sijaitseville tavaraliikenteeseen osallistuville logistiikkayrityksille helmikuussa Ainoastaan tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivien yritysten määrää karsittiin niiden suuren lukumäärän takia. Kysely lähetettiin joko sähköisessä tai paperisessa muodossa yhteensä 3400:aan logistiikkayrityksen toimipaikkaan. Toimipaikkakohtaiset vastaukset koottiin helmikuun aikana. Vastauksia oli määräaikaan mennessä tullut 588 kappaletta eli koko kyselyn vastausprosentti oli 17. Logistiikkatoimiala ja logistiikkayritys on tässä määritelty Tilastokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen mukaisesti. Kohderyhmä on siten Tilastokeskuksen päätoimialaluokkaan H: Kuljetus ja varastointi kuuluvat yritykset tietyin poikkeuksin (liite 1). Kyselyn tulokset esitetään graafeina ja saldolukuina Kyselyn tulokset esitetään tässä raportissa tiivistetysti erilaisten diagrammien avulla. Lisäksi käytetään käsitettä saldoluku, joka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Esimerkiksi, jos 54 % vastaajista ennustaa suhdanteiden paranevan ja 16 % huononevan, saldoluvuksi tulee 38. Saldoluvut lasketaan tarkoista prosenttiluvuista. Diagrammeissa käytetään pyöristettyjä lukuja, minkä vuoksi niiden yhteissummaksi ei välttämättä aina tule täsmälleen %. Tästä syystä myöskään saldolukuja ei lasketa pyöristetyistä prosenttiluvuista. 3

7 Vastaajat Laaja joukko vastaajia eri maakunnista ja toimialoilta Lähes puolet vastanneista sijaitsi Uudellamaalla tai Itä Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Varsinais Suomesta ja Kymenlaaksosta. Maakuntien väliset erot kyselyn tuloksissa olivat hyvin pieniä, minkä vuoksi tässä raportissa ei ole erikseen esitetty alueellisia vertailuja. Vastaajayritykset on jaettu henkilöstömäärän mukaan neljään luokkaan. Kyselyt kohdistettiin toimipaikoille eli henkilöstömäärä ei kuvaa koko yrityksen, vaan yhden toimipaikan henkilölukua. Eniten vastauksia tuli pienistä yritystoimipaikoista, joissa työskentelee 1 2 henkeä. Vastaajat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Raportissa on myöhemmin lyhennetty toimialanimityksiä, jotka on alla olevassa kuviossa esitetty kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi tieliikenteellä tarkoitetaan nimenomaan tieliikenteen tavarakuljetusta ja sen parissa toimivia yrityksiä. Ryhmässä jokin muu on pääasiassa toimialaa tukevia toimijoita, kuten esimerkiksi logistiikan konsultti ja henkilöstövälitysyrityksiä. Barometrikyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa oli tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä tai niiden toimipaikkoja. Raideliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä oli kyselyyn vastanneissa vain 1 %, minkä vuoksi raideliikenteen kyselyvastauksia ei ole käsitelty erikseen tässä raportissa toisin kuin muiden toimialojen. Alla olevissa kuvioissa on esitetty sekä vastaajien suhteelliset osuudet alueittain, toimialoittain ja yrityskoon mukaan että vastaajien absoluuttiset määrät (n). Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi 588 logistiikkatoimipaikkaa. Vastaajat maakunnittain 7 % 7 % 14 % 6 % 3 % Uusimaa (n=255) Varsinais Suomi (n=109) Kymenlaakso (n=82) 43 % Etelä Karjala (n=44) Kanta Häme (n=40) Päijät Häme (n=38) 19 % Itä Uusimaa (n=20) Vastaajat toimialoittain Vastaajat yrityskoon mukaan 7 % Henkilöstömäärä 16 % 1 2 (n=259) 44 % 3 9 (n=193) (n=93) 33 % 50 (n=43) 3 % 3 % 1 % 8 % 8 % 11 % 66 % Tieliikenteen tavarakuljetus (n=388) Lastinkäsittely/varastointi (n=67) Meriliikenteen tavarakuljetus (n=49) Huolinta/rahtaus (n=48) Jokin muu (n=16) Lentoliikenteen tavarakuljetus (n=15) Raideliikenteen tavarakuljetus (n=5) 4

8 Suhdanteet Yli puolet vastaajista odotti parannusta suhdanteisiin positiivisimmat näkymät suurimmissa yrityksissä ja lentoliikenteessä Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa päätoimialan suhdanteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä lähitulevaisuuden odotuksista. Yli puolet vastaajista koki suhdanteiden huonontuneen viimeisen vuoden aikana, mutta lähes sama määrä vastaajia odotti suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Odotukset olivat maltillisia, sillä vain 2 % vastaajista odotti suhdanteiden paranevan huomattavasti. Suhdanteiden huonontumista edelleen ennusti alle viidesosa vastaajista. Saldoluku suhdanne ennusteelle oli selvästi positiivinen (38), kun taas viimeisten 12 kuukauden aikaista eli toteutunutta suhdannekehitystä kuvaava saldoluku oli lähes saman verran miinuksella ( 33). Toteutunut kehitys, Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 20 % 23 % Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 21 % 34 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 51 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 2 % 14 % 31 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 5

9 Suhdanteet Saldolukujen perusteella suurinta suhdanneparannusta odotettiin yli 50 henkeä työllistävissä logistiikkayrityksissä sekä lentoliikenteen tavarakuljetuksessa toimivissa yrityksissä. Suurimmista yrityksistä kaksi kolmasosaa odotti suhdanteiden paranevan, kun taas pienimmistä, 1 2 henkilöä työllistävistä yrityksistä, vain noin puolet ennusti suhdanteiden paranevan päätoimialallaan. Silti myös pienimpien yritysten suhdannenäkymät olivat parantuneet. Toimialakohtaisesti positiivisimmat tulevaisuudennäkymät olivat lentoliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa, kun taas huonoimmat olivat tieliikenteessä Saldolukujen vertailu kokoluokittain: suhdanteet Saldolukujen vertailu toimialoittain: suhdanteet Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Suhdanneodotukset toimialoittain Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 2 % 2 % 7 % 13 % 2 % 3 % 1 % 5 % 46 % 59 % 80 % 52 % 67 % 50 % 46 % 53 % 55 % 63 % 34 % 22 % 36 % 25 % 31 % 16 % 12 % 2 % 13 % 4 % 12 % 4 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu 32 % 29 % 35 % 18 % 14 % 8 % 2 % 2 % 1 % 30 % 2 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 6

10 Kysyntä Palvelujen kysynnän kasvua ennakoi puolet vastaajista vain noin joka kymmenes odottaa kysynnän putoavan nykyisestä Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa tarjoamien palveluiden kysynnän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Viimeisen vuoden aikana palveluiden kysyntä oli laskenut lähes puolella vastaajista ja noussut viidesosalla. Tulevaisuudenodotukset olivat tätä positiivisemmat. Puolet vastaajista odotti kysynnän kasvavan nykyisestä ja vain noin joka kymmenes odotti laskua. Saldoluku suhdanne ennusteelle oli selvästi positiivinen (38), kun taas viimeisten 12 kuukauden aikaista eli toteutunutta suhdannekehitystä kuvaava saldoluku oli miinuksella ( 26). Odotukset palvelujen kysynnän kehityksestä olivat samansuuntaiset kuin odotukset suhdanteiden kehityksestä. Toteutunut kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % Jonkin verran suurempi 18 % Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 15 % 33 % 32 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % Jonkin verran suurempi 48 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 2 % 11 % 36 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 7

11 Kysyntä Palveluiden kysynnän odotettiin paranevan kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa yrityksissä. Suurimmat yritykset olivat toiveikkaimpia kysynnän kehityksen suhteen samaan tapaan kuin yleisen suhdannekehityksen osaltakin. Lisäksi erityisesti lentoliikenteessä toimivat yritykset näkivät palveluiden kysynnän kasvavan lähitulevaisuudessa. Meriliikenteessä ja huolinta tai rahtaussektorilla toimivat yritykset olivat hiukan keskimääräistä positiivisempia tulevan kysyntäkehityksen suhteen, joskin pieni osa odotti kysynnän huomattavaa laskua. Tieliikenteessä ja pienissä yrityksissä oltiin varovaisempia tulevaisuuden odotuksissa, vaikka myös niissä keskimäärin kysynnän uskottiin kasvavan verrattuna viimeisen vuoden aikana tapahtuneeseen kehitykseen Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kysyntä Saldolukujen vertailu toimialoittain: kysyntä Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Kysyntäodotukset toimialoittain Kysyntäodotukset yrityskoon mukaan 2 % 4 % 13 % 2 % 6 % 2 % 3 % 3 % 2 % 42 % 51 % 65 % 63 % 56 % 73 % 41 % 36 % 18 % 25 % 38 % 12 % 4 % 2 % 8 13 % 13 % 6 % 4 % 40 % 54 % 56 % 58 % 40 % 33 % 35 % 33 % 14 % 9 % 4 % 4 % % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 8

12 Liikevaihto Viimeisen vuoden aikana liikevaihto oli pienentynyt valtaosalla yrityksistä nyt yli puolet vastaajista odotti kasvua Yrityksiä pyydettiin arvioimaan oman toimipaikkansa liikevaihdon kehitystä. Reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa pienentyneen viimeisen vuoden aikana. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta, sillä lähes sama osuus vastaajista odotti liikevaihtonsa kasvavan seuraavan vuoden aikana. Positiiviset odotukset näkyivät myös plussan puolelle kääntyneenä saldolukuna (35). Viimeisen 12 kuukauden kehitystä kuvaava saldoluku oli vielä melko voimakkaasti miinuksella ( 38). Viimeinen vuosi ei silti ollut kaikille yrityksille negatiivisen kehityksen aikaa. Viidesosa vastaajista ilmoitti toimipaikkansa liikevaihdon kasvaneen ja pienessä osassa yrityksistä kasvu oli ollut huomattavaa. Liikevaihdon toteutunutta kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä kuvaavat luvut ovat hyvin linjassa yritysten suhdannenäkymiä ja palveluiden kysyntää kuvaavien lukujen kanssa. Toteutunut kehitys, Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 2 % % Jonkin verran suurempi 18 % 21 % 75 % 35 Pienempi 59 % 50 % 38 Ennustettu kehitys, 25 % Huomattavasti suurempi 3 % 0 % Jonkin verran suurempi Pienempi 17 % 31 % 49 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Pienempi Saldoluku 9

13 Liikevaihto Liikevaihdon kasvua lähitulevaisuudessa odotettiin etenkin suurissa yrityksissä, lentoliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa. Odotukset liikevaihdon tulevasta kehityksestä olivat negatiivisimmat tieliikenteen toimijoilla sekä pienimmillä yrityksillä. Kaikilla toimialoilla viimeisten 12 kuukauden kehitystä kuvaava saldoluku oli miinuksella, mutta odotusten osalta saldoluku oli positiivinen. Suurin ero saldoluvuissa toteutuneen ja ennusteen välillä oli meriliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: liikevaihto Saldolukujen vertailu toimialoittain: liikevaihto Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotuksetliikevaihdon kehityksestätoimialoittain Odotukset liikevaihdon kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 4 % 43 % 65 % 37 % 12 % 19 % 18 % 20 % 67 % 7 % 7 % 3 % 54 % 28 % 15 % 71 % 21 % 8 % 19 % 44 % 19 % 19 % 2 % 4 % 2 % 12 % 39 % 52 % 63 % 63 % 40 % 25 % 19 % 19 % 26 % 14 % 9 % 12 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Pienempi 10

14 Palveluiden hinnat Hintojen putoaminen koetteli yli kolmasosaa vastaajista odotukset valoisammat Vastaajayrityksiltä kysyttiin heidän tarjoamiensa palveluiden hintojen kehityksestä. Noin puolessa toimipaikoista hintataso oli pysynyt ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana mutta yli kolmasosassa toimipaikkoja hinnat olivat pudonneet. Hintojaan oli nostanut vain 15 % vastaajista. Odotukset seuraavalle vuodelle olivat hieman positiivisemmat: vain joka kymmenes odotti hintojen putoavan, kun taas 38 % vastaajista ennusti palveluidensa hintojen kohoavan. Puolet odotti niiden pysyvän samalla tasolla. Saldoluku kehitysennusteelle oli positiivinen (28). Toimialakohtaiset ja erikokoisten yritysten väliset erot odotusten suhteen olivat suhteellisen pieniä. Suurimmat poikkeamat olivat kolmessa vastaajaryhmässä: meriliikenteessä, lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa sekä pienissä yrityksissä. Meriliikenteen toimijoiden parissa odotettiin keskimääräistä enemmän hintojen kohoamista: 53 % vastaajista ennusti tarjoamiensa palveluiden hintojen kohoavan seuraavien 12 kuukauden aikana. Vähiten hintojen nousua odotettiin pienissä, 1 2 hengen yrityksissä (31 % vastaajista), ja lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa (27 % vastaajista). Toteutunut kehitys, Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti korkeammat 1 % % Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat 14 % 27 % 52 % 75 % 50 % Huomattavasti matalammat 7 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeammat 1 % Jonkin verran korkeammat 37 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat 1 % 9 % 52 % Huomattavasti korkeammat Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat Saldoluku 11

15 Toimintakustannukset Kustannusten nousun uskotaan jatkuvan samankaltaisena Kustannuskehitystä kartoitettiin kysymällä toimintakustannusten kehityksestä vastaajayritysten päätoimialalla. Valtaosa vastaajista (72 %) ilmoitti toimintakustannusten kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Lähes yhtä suuri osa odotti kustannusten nousevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Molemmat, sekä toteutunutta kehitystä että kehitysennustetta kuvaavat saldoluvut olivat vahvasti negatiivisia. Erot toimialojen ja erikokoisten yritysten välillä olivat pieniä. Vähiten kustannusten nousua odotettiin meriliikenteessä, jossa 49 % vastaajista ennusti kustannusten kohoavan. Kustannusten nousua odotettiin yleisimmin tieliikenteen toimijoiden parissa (78 % vastaajista). Suurin muutos toimialakohtaisissa saldoluvuissa toteutuneen ja ennustetun välillä tapahtui huolinnassa ja rahtauksessa, jossa toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku oli 25 ja tulevaa kuvaava saldoluku 56. Muilla toimialoilla saldolukujen muutokset olivat pieniä. Toteutunut kehitys, Huomattavasti matalammat 1 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % Jonkin verran matalammat 5 % 75 % Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 7 % 23 % 65 % 50 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti matalammat 0 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 3 % 4 % 26 % 68 % Huomattavasti matalammat Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat Saldoluku 12

16 Henkilöstömäärä Suurin osa vastaajista uskoo henkilöstömäärän pysyvän nykyisellä tasolla Vastaajilta kysyttiin henkilöstömäärän kehityksestä heidän toimipaikassaan. Lähes kolmasosa ilmoitti henkilöstömäärän vähentyneen viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta vain 9 % odotti henkilöstövähennyksiä seuraavien 12 kuukauden aikana. Kymmenesosa oli lisännyt henkilöstöä viimeisen vuoden aikana ja 15 % odotti henkilöstön kasvavan lähitulevaisuudessa. Suurin osa vastaajista (76 %) uskoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku oli negatiivinen ( 18), mutta tulevaa kehitystä kuvaava saldoluku nousi jo positiiviseksi (7), joskin lukuarvo jäi selvästi esimerkiksi liikevaihdon ja suhdanteiden tulevaa kehitystä kuvaavista arvoista, jotka olivat yli kolmekymmentä. Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % 50 % % Toteutunut kehitys, 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 1 % 7 % 10 % 22 % 61 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 0 % Jonkin verran suurempi 15 % 76 % Jonkin verran pienempi 7 % Huomattavasti pienempi 2 % 13

17 Henkilöstömäärä Suurimmissa yrityksissä odotettiin eniten muutoksia henkilöstömääriin: viidesosa odotti henkilöstön kasvavan ja lähes yhtä suuri joukko odotti henkilöstön vähenevän. Pienimmissä yrityksissä taas suurin osa (86 %) uskoi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Positiivisimmat näkymät olivat huolinnassa ja rahtauksessa sekä lentoliikenteessä: vain harva vastaaja odotti henkilöstön vähenevän ja reilu neljäsosa odotti henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana. Saldoluvuissa suurin muutos toteutuneen ja ennusteen välillä oli meriliikenteessä ja huolinnassa ja rahtauksessa. Meriliikenteen osalta tosin ennusteen saldoluku ylitti hädin tuskin nollan. 40 Saldolukujen vertailu kokoluokittain: henkilöstö 40 Saldolukujen vertailu toimialoittain: henkilöstö Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotukset henkilöstömäärän kehityksestä toimialoittain Odotukset henkilöstömäärän kehityksestä yrityskoon mukaan 13 % 16 % 27 % 1 % 13 % 29 % 25 % 11 % 1 % 18 % 19 % 26 % 80 % 69 % 67 % 69 % 65 % 69 % 86 % 74 % 65 % 47 % 5 % 8 % 16 % 4 % 2 6 % 7 % 2 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus 6 % Jokin muu 13 % 1 % 7 % 2 % 1 % 2 % 28 % henkilöä Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 14

18 Kapasiteetin käyttöaste Kapasiteetin käyttöasteen uskottiin parantuvan tai säilyvän samalla tasolla Viidesosa vastaajista ilmoitti kapasiteettinsa käyttöasteen nousseen viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas 41 % kertoi käyttöasteen laskeneen. Joka kymmenennellä se oli laskenut huomattavasti. Ennustettu kehitys oli toteutunutta huomattavasti positiivisempi. Lähes puolet vastaajista uskoi kapasiteettinsa käyttöasteen nousevan ja vain joka kymmenes odotti sen laskevan. Ennusteen saldoluku oli reilusti plussalla (33) ja lähes samalla tasolla kuin suhdanne ennusteen saldoluku, joka oli 38. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli selvästi negatiivinen ( 21). Toteutunut kehitys, Huomattavasti korkeampi 3 % Jonkin verran korkeampi 18 % Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 12 % 37 % 29 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeampi 2 % Jonkin verran korkeampi 43 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 1 % 10 % 45 % Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi Saldoluku 15

19 Kapasiteetin käyttöaste Kaikilla toimialoilla ja erikokoisissa yrityksissä odotukset kapasiteetin käyttöasteen tulevasta kehityksestä olivat selvästi positiivisemmat kuin viimeisen vuoden aikana toteutunut kehitys. Positiivisimmat odotukset olivat vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yritystoimipaikoissa. Myös lento ja meriliikenteessä sekä huolinnassa ja rahtauksessa odotukset olivat keskimääräistä korkeammalla. Saldolukujen perusteella suurin parannus kapasiteetin käyttöasteeseen olisi odotettavissa huolinnan ja rahtauksen piirissä toimivissa yrityksissä. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kapasiteetin käyttöaste Saldolukujen vertailu toimialoittain: kapasiteetin käyttöaste Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotuksetkapasiteetin käyttöasteen kehityksestätoimialoittain Odotukset kapasiteetin käyttöasteen kehityksestä yrityskoon mukaan 1 % 2 % 7 % 1 % 6 % 1 % 3 % 1 % 2 % 39 % 55 % 53 % 42 % 56 % 25 % 36 % 42 % 55 % 58 % 46 % 33 % 33 % 51 % 38 % 69 % 49 % 42 % 41 % 35 % 13 % 4 % 4 % 1 % 6 7 % 6 % 2 % 12 % 12 % 2 % 1 % 2 1 % 5 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 16

20 Investoinnit Investointimääriin ei odotettavissa suuria muutoksia Yli kolmasosa vastaajista ilmoitti investointien laskeneen toimipaikassaan viimeisen vuoden aikana, ja osassa yrityksiä lasku oli ollut huomattavaa (15 %). Joka viides kertoi kuitenkin investointien lisäämisestä. Odotukset seuraaville 12 kuukaudelle olivat hieman toteutunutta kehitystä positiivisemmat. Joka neljäs odotti investointiensa kasvavan ja joka viides uskoi niiden laskevan. Huomattavaa laskua odotti enää 6 % vastaajista. Saldoluku toteutuneelle jaksolle oli 15. Kehitysennusteessa saldoluku nousi positiiviseksi (7). Henkilöstömäärän toteutuneen ja odotetun kehityksen saldoluvut olivat hyvin lähellä investointien kehitystä kuvaavien saldolukujen kanssa. Toteutunut kehitys, Huomattava kasvu 4 % Jonkin verran kasvua 15 % Jonkin verran laskua 20 % Huomattava lasku 15 % 46 % Toteutunut kehitys, odotukset ja saldoluvut % 75 % 7 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattava kasvu 1 % Jonkin verran kasvua 25 % 0 % Toteutunut kehitys Kehitysennuste Jonkin verran laskua Huomattava lasku 13 % 6 % 55 % Huomattava kasvu Jonkin verran kasvua Jonkin verran laskua Huomattava lasku Saldoluku 17

21 Investoinnit Saldolukujen perusteella investoinnit toteutuneeseen kehitykseen suhteutettuna lisääntyisivät eniten suurissa yrityksissä ja lentoliikenteessä seuraavan vuoden aikana. Muilla toimialoilla ja muun kokoisissa yrityksissä vastaajaryhmien väliset erot olivat suhteellisen pieniä. Pienissä yrityksissä joka kymmenes odotti vielä huomattavaa laskua investointeihin. Alhaisimmat saldoluvut sekä toteutuneen että odotetun kehityksen osalta olivat huolinnassa ja rahtauksessa. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: investoinnit Saldolukujen vertailu toimialoittain: investoinnit Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys 60 Toteutunut kehitys Ennustettu kehitys Henkilöstömäärä Kaikki Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./var. Huolinta/raht. Muu Kaikki Odotukset investointien kehityksestä toimialoittain Odotukset investointien kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 2 % 25 % 22 % 60 % 21 % 19 % 25 % 23 % 25 % 24 % 35 % 52 % 67 % 60 % 65 % 56 % 53 % 57 % 59 % 49 % 40 % 14 % 4 % 8 % 16 % 13 % 19 % 6 % 4 % 13 % 12 % 14 % 14 % 10 % 5 % 1 % Tieliikenne Meriliikenne Lentoliikenne Lastinkäs./ varastointi Huolinta/ rahtaus Jokin muu henkilöä Huomattava kasvu Jonkin verran kasvua Jonkin verran laskua Huomattava lasku 18

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

ELLO WP 3. Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010. Marja Mattila. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Marja Mattila Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT ELLO WP 3 Vientiteollisuuden tulevaisuuden näkymät Haastatteluraportti 9.11.2010 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.)

Kasvufoorumi 08. Loppuraportti. Jyrki Kontio (Toim.) Kasvufoorumi 08 Loppuraportti Jyrki Kontio (Toim.) ISDN 978-952-92-4396-9 (NID.) ISBN 978-952-92-4434-8 (PDF) Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy Graafinen suunnittelu: GREY PRO Oy Kansi: Oddball Graphics

Lisätiedot