Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

2 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUS Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät TURKU 2012 ISBN

3 Esipuhe Elinkeinoelämän luottamus talouteen kohentui yleisesti hieman helmikuussa, jolloin tämän Etelä Suomen logistiikkabarometrin kysely lähetettiin yrityksiin. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdanneseurannan mukaan helmikuussa teollisuuden, yksityisten palvelujen ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit olivat hienoisessa nousussa, rakennusalan luottamusta kuvaavan indikaattorin pysyessä kuitenkin aiemmalla tasollaan. Huolimatta lievästä kohentumisesta teollisuudessa, ollaan sen pitkän ajan keskiarvosta yhä jäljessä. Tämä näkyy myös pitkälti teollisuuden suhdanteiden mukaan elävän logistiikka alan suhdannebarometrin tuloksissa. Viime vuoden loppupuoliskolla toteutunut kansainvälisen talouden alamäki heijastui Suomeen ja näkyy myös logistiikkaalan yritysten barometrivastauksissa koskien kulunutta kautta. Suomen ulkomaankaupan tavaravirrat siis hiipuivat loppuvuotta kohti, mutta hyvän alkuvuoden ansiosta saavutettiin kuitenkin esimerkiksi ulkomaan merikuljetuksissa Liikenneviraston tilastojen mukaan vuonna 2011 kokonaisuutena tuonnissa 5,3 % ja viennissä 6 % kasvua verrattuna vuoteen Tämä Etelä Suomen logistiikkabarometri on järjestyksessään viides. Barometrilla kootaan tietoa eteläisen Suomen maakuntien (Etelä Karjala, Kanta Häme, Kymenlaakso, Päijät Häme, Uusimaa ja Varsinais Suomi) eri kuljetusmuotojen tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselyn kysymykset liittyvät toisaalta logistiikkayritysten taloudelliseen toimintaympäristöön (alan yleinen suhdannetilanne, kilpailutilanne, hinnat, toimintakustannukset) ja toisaalta yrityksen omiin taloudellisiin indikaattoreihin (liikevaihdon, kysynnän, kapasiteetin käyttöasteen, investointien ja henkilöstömäärän kehitys). Kysymyspatteristolla luodataan toteutunutta kehitystä kuluneella vuoden ajanjaksolla ja yritysten ennustamaa kehitystä vuodeksi eteenpäin. Etelä Suomen logistiikkabarometri on osa ELLO hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Etelä Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa logistiikkaalan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. ELLO hanketta toteuttavat NELI North European Logistics Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (MKK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke. Etelä Suomen logistiikkabarometrin 1/2012 suhdannekysely toteutettiin helmimaaliskuussa. Barometri perustuu 475 logistiikkaalan yrityksen vastauksiin. Barometrin toteutuksesta Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksessa ovat vastanneet Laura Leppänen, Elisa Holma ja Sakari Kajander. Turussa Sakari Kajander

4

5 Sisällys Tiivistelmä... 4 Johdanto... 6 Vastaajat... 7 Suhdanteet... 8 Kysyntä Liikevaihto Kannattavuus Palveluiden hinnat Toimintakustannukset Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Henkilöstömäärä Kilpailutilanne Kasvun ja kehityksen esteet Venäjän transitoliikenne Teema: Logistiikkayritysten yhteistyö ja verkostoituminen

6 Tiivistelmä Suhdannekuva jonkin verran kohentunut viime syksystä, mutta ennakoi edelleen heikohkoa kehitystä Kustannusten lisäksi hinnat nousseet, mutta kannattavuuskehityksessä ei vielä nähdä merkittävää kohentumista Viime syksyn kaikkein synkimmistä näkymistä suhdannekuva on jonkin verran kohentunut. Edelleen kuitenkin hiukan useampi vastaaja ennusti suhdannetilanteen toimialallaan heikkenevän kuin kohenevan. Verrattuna toteutuneeseen kehitykseen, näkymät ovat siis kuitenkin paremmat. Alatoimialoista lastinkäsittely ja varastointi sekä huolinta ja rahtaus olivat hiukan keskimääräistä positiivisempia sekä toteutuneen kehityksen että ennusteen osalta, tie ja meriliikenteen yritykset vastaavasti hiukan keskimääräistä negatiivisempia arvioissaan. Logistiikkapalvelujen kysynnän ennustettiin keskimäärin pysyvän nykyisellä tasollaan tulevan vuoden ajanjaksolla. Toteutuneen kehityksen osalta yritykset raportoivat keskimäärin heikentyneestä kysynnästä, joten ennuste on siihen nähden myös kysynnässä myönteinen. Liikevaihtokehityksessä tulokset ovat lievästi positiivisten saldolukujen puolella sekä toteutuneessa kehityksessä että ennusteessa. Toimijoiden suhdannekehityksen, kysynnän ja liikevaihdon odotukset yhdistävä luottamusindeksi kohosi hiukan arvoon 1. Viime syksynä indeksi putosi saman vuoden keväästä 32 pistettä arvoon 9. Viime syksynä ennakoitiin logistiikkapalvelujen hintojen nousua ja näin näyttää yli puolella vastaajista käyneenkin. Edelleen, yli puolet vastaajista ennakoi hintojensa nousevan tulevalla kaudella. Kustannusten noususta raportoitiin painokkaasti; jopa 45 prosenttia vastaajista kertoi kustannusten huomattavasta noususta kuluneen kauden aikana. Myös jatkossa kustannusten odotetaan selvästi kohoavan, mutta vastausten perusteella näyttää siltä, että jyrkimmän kustannusnousun ennakoidaan kuitenkin laantuvan tulevan vuoden aikana. Yritysten toiminnan kannattavuuskehitys nähdään lähes yhtä heikkona kuin syksyn barometrissa, oletettavasti juuri edellä esitetyn melko voimakkaan kustannusnousun vuoksi. Ennuste on piirun verran toteutunutta kehitystä parempi, mutta edelleen suurempi osa yrityksiä ennakoi kannattavuutensa tulevalla kaudella heikkenevän kuin kohentuvan. Toimipaikkojen kokoluokkatarkastelussa kannattavuuden osalta suurimpien toimipaikkojen myönteisemmät suhdannenäkymät erottuivat melko selkeästi. Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan pysyvän kutakuinkin nykyisellä tasolla, tosin pientä positiivista virettä voidaan nähdä kehityksen suunnassa. Investointiodotuksiin tai henkilöstömäärän kasvattamiseen se ei kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan; vastausten perusteella odotuksissa investointien kehittymisessä ei ole piristymisen merkkejä ja henkilöstömäärien ennakoidaan keskimäärin pysyvän nykyisellä tasolla. Etelä Suomen logistiikka alan luottamusindeksi, kevät

7 Tiivistelmä Suhdanteet 19 7 Kysyntä 7 0 Liikevaihto 4 8 Kannattavuus Hinnat Kapasiteetin käyttöaste 3 0 Investoinnit Henkilöstömäärä Ennuste () Toteutunut () Logistiikkayritysten keskimääräiset näkemykset saldolukuina esitettynä jo toteutuneesta kehityksestä (viimeiset 12 kk) ja tulevasta kehityksestä (). Mitä suurempi saldoluku on, sitä positiivisemmat näkymät ovat. N=475 5

8 Johdanto Logistiikkabarometrissa kartoitetaan alan yritysten kehitystä ja näkymiä Etelä Suomessa Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikka alan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä sekä toteutunutta kehitystä: aikajänne on nykyhetkestä 12 kuukautta taaksepäin (toteutunut kehitys) ja eteenpäin (tuleva kehitys). Suhdannetilannetta kartoittaviin kysymyksiin yrityksiltä pyydetään vastauksia toimipaikkakohtaisesti eli vastaajat kertovat näkemyksensä vain oman toimipaikkansa näkökulmasta. Lisäksi yrityksiltä kysytään muun muassa niiden kasvua ja kehittymistä mahdollisesti haittaavista tekijöistä. Näkemyksiä kootaan puolivuosittain kuuden maakunnan alueelta eteläisestä Suomesta: Etelä Karjalasta, Kanta Hämeestä, Kymenlaaksosta, Päijät Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais Suomesta. Maakuntajaossa vuonna 2011 tapahtunut muutos, Itä Uusimaan liittäminen Uudenmaan maakuntaan, on otettu tarkastelussa huomioon. Tarkasteltavat maakunnat ovat Etelä Suomen EAKR ohjelman toiminta alueen mukaiset. Barometri, joka on osa Ello hanketta, on toteutettu nyt viidettä kertaa. Viidennessä logistiikkabarometrissa hieman alle 500 vastaajaa Suhdannekysely lähetettiin lähes kaikille tutkimusalueella sijaitseville tavaraliikenteeseen osallistuville logistiikkayrityksille tammikuussa Ainoastaan tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivien yritysten määrää karsittiin niiden suuren lukumäärän takia. Kysely lähetettiin joko sähköisessä tai paperisessa muodossa yhteensä yli 3700:aan logistiikkayrityksen toimipaikkaan. Toimipaikkakohtaiset vastaukset koottiin helmi maaliskuun aikana. Vastauksia oli määräaikaan mennessä tullut 475 kappaletta eli koko kyselyn vastausprosentti oli noin 13. Logistiikkatoimiala ja logistiikkayritys on tässä määritelty Tilastokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen mukaisesti. Kohderyhmä on siten Tilastokeskuksen päätoimialaluokkaan H: Kuljetus ja varastointi kuuluvat yritykset tietyin poikkeuksin (liite 1). Kyselyn tulokset esitetään graafeina ja saldolukuina Kyselyn tulokset esitetään tässä raportissa tiivistetysti erilaisten diagrammien avulla. Lisäksi käytetään käsitettä saldoluku, joka kuvastaa vastaajien keskimääräistä mielipidettä tiettynä ajankohtana. Se saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Tässä barometrissa on käytetty niin sanottua painotettua saldolukua: Saldoluku lasketaan painottamalla kysymyksen vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet luvuilla +1, +0,5, 0, 0,5 ja 1. Saldoluvut lasketaan tarkoista prosenttiluvuista, mutta diagrammeissa käytetään pyöristettyjä lukuja, minkä vuoksi niiden yhteissummaksi ei välttämättä aina tule täsmälleen 100 %. Tästä syystä saldolukuja ei lasketa pyöristetyistä prosenttiluvuista. Etelä Suomen logistiikka alan luottamusindeksi kertoo tiivistetysti alan keskimääräiset odotukset suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon kehityksen suhteen. Se saadaan laskemalla keskiarvo suhdanne, kysyntä ja liikevaihto odotuksien saldoluvuista. 6

9 Vastaajat Laaja joukko vastaajia eri maakunnista ja toimialoilta Vajaalla puolella vastanneista oli toimipaikka Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Varsinais Suomesta ja Kymenlaaksosta. Kymenlaakson, Päijät Hämeen ja Kanta Hämeen suhteellinen osuus on hieman kasvanut edellisestä barometrista. Uudenmaan sekä Etelä Karjalan toimijoiden suhteellinen osuus vastaajajoukossa on puolestaan hieman pienentynyt edellisestä barometrista. Maakuntien väliset erot kyselyn tuloksissa eivät olleet suuria, minkä vuoksi tässä raportissa ei ole erikseen esitetty alueellisia vertailuja. 6 % 8 % 12 % 9 % 21 % 44 % Kuva 1. Vastaajat maakunnittain (n=475). Vastaajayritykset on jaettu henkilöstömäärän mukaan neljään luokkaan. Kyselyt kohdistettiin toimipaikoille eli henkilöstömäärä ei kuvaa koko yrityksen, vaan yhden toimipaikan henkilölukua. Eniten vastauksia tuli pienistä yritystoimipaikoista, joissa työskentelee 1 2 henkeä. Viime barometriin verrattuna vastauksista hieman pienempi osa vastaajista toimii 1 2 hengen toimipaikoissa ja suurempi osa 3 9 hengen toimipaikoissa. 22 % 6 % 35 % 37 % Uusimaa (n=210) Varsinais Suomi (n=101) Kymenlaakso (n=55) Etelä Karjala (n=27) Kanta Häme (n=39) Päijät Häme (n=43) Henkilöstömäärä 1 2 (n=178) 3 9 (n=165) (n=105) 50 (n=27) Kuva 2. Vastaajat yritystoimipaikan koon mukaan (henkilöstömäärä, n=475). Vastaajat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Raportissa on myöhemmin lyhennetty toimialanimityksiä, jotka on alla olevassa kuviossa esitetty kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi tieliikenteellä tarkoitetaan nimenomaan tieliikenteen tavarakuljetusta ja sen parissa toimivia yrityksiä. Ryhmässä jokin muu on pääasiassa toimialaa tukevia toimijoita, kuten esimerkiksi logistiikan konsultti ja henkilöstövälitysyrityksiä. Barometrikyselyyn vastanneista yli kaksi kolmasosaa oli tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä tai niiden toimipaikkoja. Raideja lentoliikenteen tavarankuljetuksessa toimivia yrityksiä oli kutakin kyselyyn vastanneissa vain 1 %, minkä vuoksi näiden toimialojen kyselyvastauksia ei ole käsitelty erikseen tässä raportissa toisin kuin muiden toimialojen. Eri toimialojen suhteelliset osuudet ovat lähes samat kuin edellisessä barometrissa. 9 % 5 % 1 %1 % 5 % 7 % 72 % Tieliikenteen tavarakuljetus (n=344) Lastinkäsittely/varastointi (n=43) Meriliikenteen tavarakuljetus (n=31) Huolinta/rahtaus (n=22) Jokin muu (n=24) Lentoliikenteen tavarakuljetus (n=7) Raideliikenteen tavarakuljetus (n=4) Kuva 3. Vastaajat toimialoittain (n=475). Vastaajista noin viidesosalla oli merkittävää toimintaa muillakin logistiikan toimialoilla kuin ilmoittamallaan päätoimialalla. Vastaajista 64 % ilmoitti toiminta alueekseen ainoastaan Suomen. 7

10 Suhdanteet Suhdanneodotukset vain hieman valoisammat kuin syksyllä 2011 Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa päätoimialan suhdanteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä lähitulevaisuuden odotuksista. Suhdanteiden toteutunut kehitys oli yhtä negatiivista kuin syksyn 2011 suhdanneodotuksissa ilmeni. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli nyt selvästi negatiivinen ( 19). Suhdanneodotukset olivat edelleen negatiiviset, mutta positiivisemmat kuin syksyn 2011 barometrissa. Syksyn 2011 heikot suhdanneodotukset realisoituivat toteutuneessa kehityksessä, vaikkakin suhdanneodotukset eivät ole enää niin negatiiviset. Saldoluku oli selvästi negatiivinen sekä suhdanne ennusteelle ( 7) että toteutuneelle kehitykselle ( 19). Edelliseen barometriin verrattuna suhdanne ennusteen saldoluku nousi kuitenkin 12 pistettä. Noin kolmannes vastaajista koki suhdanteiden pysytelleen samalla tasolla edeltävien 12 kuukauden ajanjaksolla. Suhdanteiden huonontumisesta raportoi hieman alle puolet vastaajista, eli suhdanteiden koettiin kehittyneen hyvin heikosti edeltävien 12 kuukauden ajanjaksolla. Suhdanneodotukset olivat kuitenkin positiivisemmat kuin toteutunut kehitys: neljännes vastaajista odottaa suhdanteiden paranevan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla. Edelleen 34 % vastaajista odottaa suhdanteiden heikkenemistä. Suhdanteiden ennallaan pysymistä odotti suurempi osuus kuin edellisessä barometrissa eli 41 % vastaajista. Alueellisesti toteutunut kehitys nähtiin muita Etelä Suomen alueita positiivisempana Kymenlaaksossa. Suhdanneodotukset nähtiin positiivisina ainoastaan Kymenlaaksossa. Kanta Hämeessä suhdanteiden odotettiin pysyvän ennallaan ja muilla alueilla niiden odotettiin edelleen hieman heikkenevän., Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 19 % Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 12 % 32 % 36 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 1 % Jonkin verran parempi 24 % 0 % 100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 6 % 28 % 41 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 8

11 Suhdanteet ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Yrityksen koko henkilöstömäärällä mitattuna vaikutti jonkin verran siihen, miten toteutunutta suhdannekehitystä oli arvioitu. Erot erikokoisten yritysten välillä kasvoivat edelliseen barometriin verrattuna. Suurimmissa yritystoimipaikoissa näkemys toteutuneesta kehityksestä oli selvästi positiivisin, kun taas pienimmillä yritystoimipaikoilla kehitys nähtiin heikoimpana. Toimialoittain tarkasteltuna lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen toimialoilla toteutunut kehitys nähtiin positiivisimpana, kun taas meriliikenteessä ja tieliikenteessä toteutunut suhdannekehitys nähtiin heikoimpana Saldolukujen vertailu toimialoittain: suhdanteet Arviot tulevasta suhdannekehityksestä ovat edelliseen barometriin verrattuna parantuneet hieman, joskin suhdanteiden odotetaan edelleen lievästi heikkenevän. Kokoluokittain tarkasteltuna suhdanteiden odotetaan paranevan eniten suurimmissa yrityksissä ja toimialoista lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen aloilla. Tieliikenteen ja meriliikenteen toimialoilla runsas kolmannes vastaajista odottaa suhdanteiden edelleen heikkenevän Saldolukujen vertailu kokoluokittain: suhdanteet Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Suhdanneodotukset toimialoittain 1 % 5 % 20 % 23 % 43 % 39 % 29 % 32 % 7 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne 44 % 41 % 40 % 16 % 27 % 27 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 2 % 1 % 19 % 27 % 24 % 44 % 43 % 42 % 41 % 30 % 28 % 27 % 30 % 26 % 9 % 4 % 5 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 9

12 Kysyntä Puolet vastaajista odottaa palveluiden kysynnän pysyvän ennallaan Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa tarjoamien palveluiden kysynnän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Viimeisen vuoden aikana palveluiden kysyntä oli noussut noin neljäsosalla vastaajista ja laskenut noin kolmasosalla vastaajista. Kysynnän ei siis koettu kehittyneen kovinkaan suotuisasti edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tulevaisuudenodotukset olivat positiivisemmat kuin arviot jo toteutuneesta kehityksestä. Puolet vastaajista odotti kysynnän pysyvän ennallaan, yli neljännes odotti kysynnän kasvua ja lähes neljännes kysynnän laskua. Saldoluku kysyntäennusteelle oli neutraali (0) odotusten suhteen. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli 7.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 1 % 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 23 % 28 % 43 % 75 % 50 % 7 0 Huomattavasti pienempi 5 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 1 % Jonkin verran suurempi 25 % 0 % 100 Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 2 % 21 % 50 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 10

13 Kysyntä ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku, joka kuvaa vastaajien keskimääräistä näkemystä, oli jo toteutuneen kehityksen osalta suurin lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa (19) sekä huolinnassa ja rahtauksessa (5), mikä tarkoittaa kysynnän kehittyneen hieman keskimääräistä positiivisemmin näillä aloilla. Myös suurimmilla toimipaikoilla oli keskimääräistä positiivisempi näkemys kysynnän kehittymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Arviot olivat keskimääräistä negatiivisempia meri ja tieliikenteessä sekä pienimmissä yritystoimipaikoissa Saldolukujen vertailu toimialoittain: kysyntä Toimialoittain tarkasteltuna tulevaisuuden odotukset olivat melko samansuuntaisesti nousevat. Kokoluokittain tarkasteltuna tulevaisuuden odotukset olivat positiivisimmat suurilla yritystoimipaikoilla ja toimialoittain lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa. Kaikissa kokoluokissa ja kaikilla toimialoilla huolintaa ja rahtausta lukuun ottamatta tulevaisuuden odotukset olivat nousevat. Edelliseen barometriin nähden hieman suurempi osuus vastaajista odottaa kysynnän kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana ja hieman pienempi osuus puolestaan uskoo kysynnän kasvuun Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kysyntä Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Kysyntäodotukset toimialoittain 23 % 23 % 52 % 45 % 22 % 26 % 3 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne 2 % 44 % 44 % 9 % 32 % 32 % 36 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Kysyntäodotukset yrityskoonmukaan 1 % 1 % 4 % 16 % 30 % 26 % 56 % 56 % 47 % 51 % 26 % 25 % 19 % 21 % 15 % 3 % 3 % 1 % henkilöä 11 Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi

14 Liikevaihto Liikevaihdossa hienoista positiivisesta kehitystä Yrityksiä pyydettiin arvioimaan oman toimipaikkansa liikevaihdon kehitystä. 43 % vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen viimeisen vuoden aikana, kun taas 27 % raportoi sen pienentyneen. Liikevaihdon kasvusta raportoi nyt hieman useampi vastaaja kuin syksyn 2011 barometrissa, ja liikevaihdon pienentymisestä raportoineiden osuus oli sama. Liikevaihdon koettiin siis kehittyneen suotuisasti edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tulevaisuudennäkymät ovat toteutunutta kehitystä hieman negatiivisemmat, joskin saldoluku on yhä positiivinen (4). Neljännes vastaajista odottaa liikevaihtonsa pienenemistä, ja yli kolmannes sen kasvua. Liikevaihdon ennallaan pysymistä ennakoi 39 % vastaajista. Liikevaihdon kasvua odottaa nyt 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä barometrissa. Liikevaihdon suhteen odotukset ovat siis positiivisemmat kuin syksyn 2011 barometrissa., Huomattavasti suurempi 6 %, odotukset ja saldoluvut 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 21 % 30 % 37 % 75 % 50 % 8 4 Huomattavasti pienempi 6 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % 0 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 6 % 19 % 34 % 39 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 12

15 Liikevaihto ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Eri toimialoilla liikevaihto kehittyi positiivisesti viimeisten 12 kuukauden aikana, joskin vahvinta kasvu oli selvästi lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen aloilla. Tieliikenteessä ja meriliikenteessä saldoluvut olivat vain hieman nollan yläpuolella. Kuten edellisessäkin barometrissa, lastinkäsittelyn ja varastoinnin liikevaihdon kehitys sekä tieliikenteen ja meriliikenteen liikevaihdon kehitys nähtiin saldolukujen perusteella melko yhteneväisinä. Kokoluokittain yritysten välillä oli edellisen barometrin tavoin merkittäviä eroja liikevaihdon kehityksessä Saldolukujen vertailu toimialoittain: liikevaihto 1 2 henkilön toimipaikoissa liikevaihdon toteutunut ja odotettava saldoluvun kehitys pysytteli edelleen tasaisesti 10 tasolla. Muissa kokoluokissa ja kaikilla toimialoilla saldoluvut pysyivät positiivisina. Positiivisimmat näkemykset olivat edelleen suurimmissa toimipaikoissa sekä lastinkäsittelyn ja varastoinnin parissa toimivilla. Ero toteutuneen kehityksen ja kehitysennusteen välillä oli suurin huolinnan ja rahtauksen toimialalla Saldolukujen vertailu kokoluokittain: liikevaihto Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset liikevaihdon kehityksestä toimialoittain 2 % 2 % 5 % 31 % 42 % 19 % 45 % 26 % 19 % 7 % 10 % Tieliikenne Meriliikenne 53 % 35 % 9 % 32 % 27 % 36 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Odotukset liikevaihdon kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 1 % 3 % 4 % 24 % 39 % 35 % 67 % 39 % 24 % 40 % 44 % 15 % 11 % 16 % 17 % 4 % 1 % 15 % henkilöä 13 Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi

16 Kannattavuus Kannattavuus ja kannattavuusodotukset pysytelleet samansuuntaisina kuin syksyn 2011 barometrissa Yrityksiä pyydettiin arvioimaan kannattavuuden kehitystä oman toimipaikkansa näkökulmasta. Vain yksi kuudesosa vastaajista ilmoitti kannattavuuden parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana, ja yli puolet vastaajista raportoi heikentyneestä kannattavuudesta. Alle kolmannes vastaajista ilmoitti kannattavuutensa pysyneen ennallaan. Tilanne oli lähes sama kuin syksyn 2011 barometrissa. Tulevaisuuden näkymät olivat aavistuksen positiivisemmat kuin toteutunut kehitys. Edelliseen barometriin verrattuna kannattavuusodotukset ovat muuttuneet hieman positiivisemmiksi. 42 % vastanneista yritystoimipaikoista odotti kannattavuutensa edelleen heikkenevän. 18 % vastaajista odotti parannusta kannattavuuteensa. Jo toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku painui yhden yksikön enemmän miinukselle ( 23) kuin edellisessä barometrissa ( 22). Tulevaa kehitystä kuvaava saldoluku oli vähemmän negatiivinen kuin mitä toteutuneen kehityksen saldoluku.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti parempi 1 % 100 % 100 Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi 16 % 30 % 42 % 75 % 50 % Huomattavasti huonompi 11 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 1 % Jonkin verran parempi 17 % 0 % 100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 10 % 39 % 32 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 14

17 Kannattavuus ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku kannattavuuden kehityksestä viimeisten 12 kuukauden aikana oli negatiivinen kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa lukuun ottamatta huolintaa ja rahtausta sekä suurimpia toimipaikkoja. Toiminnan kannattavuus on siis edelleen heikentynyt. Kannattavuuden toteutuneen kehityksen saldoluku oli negatiivisin tieliikenteen toimialalla ( 30) ja 1 2 henkilön toimipaikoissa ( 35), joilla saldoluku laski hieman barometriin nähden. Positiivisin toteutuneen kehityksen saldoluku oli huolinnan ja rahtauksen toimialalla (7) sekä yli 50 henkilön toimipaikoissa (9). Saldolukujen vertailu toimialoittain: kannattavuus Saldoluvun perusteella kannattavuuden kehityksen odotetaan heikkenevän etenkin meriliikenteen sekä huolinnan ja rahtauksen toimialoilla, joilla tulevan 12 kuukauden kehityksen saldoluku on pienempi kuin toteutuneiden 12 kuukauden. Lastinkäsittelyä ja varastointia sekä suurimpia toimipaikkoja lukuun ottamatta saldoluvut pysyttelevät negatiivisina kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa, eli toiminnan kannattavuuden odotetaan jatkavan heikkenemistään. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kannattavuus Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset kannattavuuden kehityksestä toimialoittain 1 % 3 % 5 % 16 % 16 % 23 % 18 % Odotukset kannattavuuden kehityksestä yrityskoon mukaan 1 % 1 % 13 % 20 % 17 % 11 % 38 % 32 % 13 % 23 % 55 % 3 % Tieliikenne Meriliikenne 56 % 21 % 45 % 32 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus 35 % 37 % 47 % 26 % 37 % 36 % 15 % 7 % 9 % 33 % 26 % 30 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 15

18 Palveluiden hinnat Hintojen nostopaineet jatkuvat Vastaajayrityksiltä kysyttiin heidän tarjoamiensa palveluiden hintojen kehityksestä. Vastaajista 52 prosenttia raportoi hintatason noususta, eli yhä useampi vastaajista kertoi jo tapahtuneesta hintojen nostosta edelliseen barometriin verrattuna. Hintatason ennallaan pysymisestä raportoi 35 % toimipaikoista. Hinnanalennuksista kertoi puolestaan 13 % vastaajista. Hintojen nousua ennakoi selvästi yli puolet vastaajista ja vain 7 % odotti niiden laskevan. Saldoluku kehitysennusteelle oli 23, mikä oli 7 yksikköä korkeampi kuin syksyn ennusteessa. Kokoluokittain tarkasteltuna kaikissa yrityskokoluokissa pienimpiä toimipaikkoja lukuun ottamatta yli puolet vastaajista raportoi tarjoamiensa palveluiden hintojen kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Yli puolet yrityksistä kaikissa kokoluokissa pienimpiä yrityksiä lukuun ottamatta ennakoi hintojen nousevan edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana. Eri toimialojen väliset erot tieliikenteen, huolinnan ja rahtauksen sekä lastinkäsittelyn toimialojen välillä olivat melko pienet. Meriliikenteen toimialalla hintojen laskua odotti sen sijaan lähes kolmannes vastaajista.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti korkeammat 3 % 100 % 100 Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat 10 % 35 % 49 % 75 % 50 % Huomattavasti matalammat 3 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeammat 2 % Jonkin verran korkeammat 51 % 0 % 100 Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat 5 % 2 % 39 % Huomattavasti korkeammat Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat Saldoluku 16

19 Toimintakustannukset Kustannusten nousu yhä merkittävää nousukehityksen odotetaan kuitenkin helpottavan hieman Kustannuskehitystä kartoitettiin kysymällä toimintakustannusten kehityksestä vastaajayritysten päätoimialalla. Jopa 94 % vastaajista ilmoitti toimintakustannusten kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Tulos on lähes sama syksyn 2011 barometriin verrattuna, vaikkakin huomattavasti kohonneista kustannuksista raportoineiden osuus on noussut merkittävästi edelliseen barometriin verrattuna. Toimintakustannusten nousua edelleen ennakoi sama osuus vastaajista (84 %) kuin edellisessäkin barometrissa. Sekä toteutunutta kehitystä että kehitysennustetta kuvaavat saldoluvut olivat vahvasti negatiivisia. Jo tapahtuneesta huomattavasta kustannusten noususta raportoi kuitenkin yhä useampi vastaaja. Tulevaisuuden odotusten suhteen erot erikokoisten toimipaikkojen ja eri toimialojen välillä olivat pieniä. Tieliikenteessä huomattavaa kustannusten nousua odotettiin edelleen hieman useammin kuin muilla toimialoilla. Samoin pienimmissä, 1 2 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa keskimääräistä useampi odotti huomattavaa toimintakustannusten nousua., Huomattavasti matalammat 1 %, odotukset ja saldoluvut 100 % 100 Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 1 % 5 % 45 % 49 % 75 % 50 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti matalammat 0 % 0 % Toteutunut kehitys 100 Jonkin verran matalammat 2 % Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 14 % 17 % 67 % Huomattavasti matalammat Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat Saldoluku 17

20 Kapasiteetin käyttöaste Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan keskimäärin hiukan nousevan Saldoluvun perusteella kapasiteetin käyttöaste säilyi keskimäärin ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Noin puolet vastaajista ilmoitti kapasiteetin käyttöasteen pysyneen ennallaan toimipaikassaan viimeisen vuoden aikana. Tulos on lähes sama kuin edellisessä barometrissa. Neljäsosa vastaajista ilmoitti kapasiteetin käyttöasteen laskeneen. Kapasiteetin käyttöasteen kasvusta raportoi runsas neljännes, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisessä barometrissa. Seuraavien 12 kuukauden aikana kapasiteetin käyttöasteen kasvua ennakoi yli neljännes vastaajista. Yli puolet vastaajista uskoi kapasiteettinsa käyttöasteen pysyvän ennallaan ja 18 % vastaajista uskoi sen laskevan. Ennusteen saldoluku oli positiivinen (3)., Huomattavasti korkeampi 3 % Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi 20 % 25 % 48 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % % Huomattavasti matalampi 5 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeampi 1 % 0 % Toteutunut kehitys 100 Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 2 % 16 % 25 % 57 % Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi Saldoluku 18

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 44 / 2005 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 5 / 2004 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvoi hivenen syksyn alussa - kysyntä on edelleen vaimeaa Kannattavuus on laskussa heikon hintakehityksen vuoksi

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MONIPUOLINEN MERENKULKUALAN OSAAJA Tarjoamme yliopistotasoista täydennyskoulutusta merenkulku-, satama- ja kuljetusalalla sekä meriteollisuudessa työskenteleville

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi

Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Suhdanneodotukset loivassa nousussa, saldoluku 4 Tämänhetkinen tilanne yhä normaalia huonompi Tuotantokapasiteetti ylittää

Lisätiedot

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa

Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä on vaimeaa Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Toukokuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantomäärät pysyivät alkuvuodesta ennallaan - lähikuukausille nousuodotuksia Suhdannetilanne on normaalia heikompi ja kysyntä

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi 22 Pirkanmaa 7 Itä-Suomi 22 Keski-Suomi 4 Uusimaa 18 Lounais-Suomi -1 Pohjois-Suomi 12 Pohjanmaa Häme -6-11 85 87

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. 17. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen LOKAKUU 17 Suhdannebarometri Uusimaa kuvataan tavanomaista paremmaksi Tuotanto kasvaa ja henkilöstön määrä lisääntyy Heikko kysyntä yhä yleisin tuotantokapeikko Yleiset suhdanneodotukset ovat myönteiset,

Lisätiedot

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia

Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotantokehitys on melko tasaista Kysyntä on vaimeaa ja tuotantokapasiteettia on runsaasti vapaana Suhdanteiden ennakoidaan

Lisätiedot

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Heinäkuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani alkukesän aikana ovat pysyneet myönteisinä, saldoluku 17 Tuotannon kasvun ennakoidaan jatkuvan lähikuukausina ja myös

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen

Suhdannebarometri. Teollisuus ja rakentaminen. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen TAMMIKUU 218 Suhdannebarometri Uusimaa arvioitiin tammikuussa yleisesti normaalia suotuisammaksi ovat lokakuuta varovaisemmat, saldoluku 2 Tuotanto kasvaa ja henkilökunnan määrä on nousussa Ammattityövoimasta

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy. denmaan vastaajien suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat. Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Elokuu 214 Teollisuus ja rakentaminen heikkeni hieman kesän alussa Kysyntä on normaalia alhaisemmalla tasolla, mutta tuotanto lisääntyy Suhdanteiden ennakoidaan kohentuvan

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 21 Uusimaa Toukokuu 217 Teollisuus ja rakentaminen z arvioidaan tavanomaista suotuisammaksi z Tuotanto kasvaa ja tilauskirjat ovat normaalia täydemmät z Yleiset suhdanneodotukset

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-8 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Kaakkois-Suomi -4 Pohjanmaa -16 Keski-Suomi -7 Uusimaa -19 Lounais-Suomi -15 Pohjois-Suomi -23 Pirkanmaa -15 Häme Itä-Suomi -23-3

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät

Pk-yritysbarometri. Alueraporttien 1/2003 yhteenveto. Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2003 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset Teija Suoknuuti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu / North European Logistics Institute 7.4.2010 ELLO hanke 1.9.2009 30.4.2012

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Alueraporttien yhteenveto 1/2006

Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Alueraporttien yhteenveto 1/2006 Suomen Yrittäjät ALUERAPORTTIEN YHTEENVETO Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat kaikilla tutkimusalueilla saldolukujen 1 mukaan positiivisia

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 158 28 VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 28 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012

PK-Suhdannebarometri. Elokuu 2012 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-Suhdannebarometri Elokuu 12 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

1.Kuljetusalan yleisten näkymien parantumista vastanneiden osuus syksyn tiedusteluissa vuosina sekä saldoluvut, prosenttia

1.Kuljetusalan yleisten näkymien parantumista vastanneiden osuus syksyn tiedusteluissa vuosina sekä saldoluvut, prosenttia SKAL:n kuljetusbarometri 2/6 Yleiset näkymät Kuljetusalan yleisissä näkymissä on tapahtunut viime ja kuluvan vuoden aikana huomattavaa parantumista. Kuljetusbarometrin kymmenvuotisen historian aikana näkymien

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06 SKAL:n kuljetusbarometri 1/26 Yleiset näkymät Viime vuoden keväällä kuljetusalan näkymät huonotuivat selvästi. Kolmannes vastaajista odotti näkymien huonontuvan lähitulevaisuudessa ja vain kymmenen prosenttia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri syksy 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 13.9.2011 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2011 13.9.2011

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen Osuuspankit Toimitus Eurofacts Oy 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 Talousjohtajabarometri II/2013 yhteenveto Maailmantalouden tulevaisuuden näkymät toiveikkaat. Kasvuun uskoo lähes 60 prosenttia vastaajista. Suomen BKT:n kehityksen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen suhdanteet

Yksityisten palvelualojen suhdanteet Yksityisten palvelualojen suhdanteet Tammikuu 2004 Suhdannetiedustelu Sisältö Heikki Almgren Ulkoasu Jussi Elimäki & Sampo Saarinen Taitto Sampo Saarinen Painopaikka Pekan Pikapaino, Espoo, 2004 Tilaukset

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen

Katsaus Venäjänkauppaan. Syksyn 2017 barometri Jaana Rekolainen Katsaus Venäjänkauppaan n 01 barometri Jaana Rekolainen.11.01 Miltä nyt näyttää? % Venäjän BKT:n muutos (y/y) Lähde: Rosstat, 0 - - - Ruplan eurokurssi RUB.1 Lähde: Venäjän keskuspankki Suomen ja Venäjän

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri

PK-Suhdannebarometri PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 212 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6 4, kausitas. Teollisuus

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Myynnin kasvu hidastuu

Myynnin kasvu hidastuu Myynnin kasvu hidastuu * Suhdanneodotuksissa epävarmuutta * Yksityisten palveluyritysten myynti kasvaa vajaat neljä prosenttia * Toimialoittain suuria eroja myynnin kasvussa * Kasvua myös ruuhkasuomen

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014 Talousjohtajabarometri II/2014 - Yhteenveto Enemmistö talousjohtajista uskoo maailmantalouden kasvuun lähitulevaisuudessa. Määrä on kuitenkin hieman laskenut

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot