Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

2 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUS Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät TURKU 2012 ISBN

3 Esipuhe Elinkeinoelämän luottamus talouteen kohentui yleisesti hieman helmikuussa, jolloin tämän Etelä Suomen logistiikkabarometrin kysely lähetettiin yrityksiin. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdanneseurannan mukaan helmikuussa teollisuuden, yksityisten palvelujen ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit olivat hienoisessa nousussa, rakennusalan luottamusta kuvaavan indikaattorin pysyessä kuitenkin aiemmalla tasollaan. Huolimatta lievästä kohentumisesta teollisuudessa, ollaan sen pitkän ajan keskiarvosta yhä jäljessä. Tämä näkyy myös pitkälti teollisuuden suhdanteiden mukaan elävän logistiikka alan suhdannebarometrin tuloksissa. Viime vuoden loppupuoliskolla toteutunut kansainvälisen talouden alamäki heijastui Suomeen ja näkyy myös logistiikkaalan yritysten barometrivastauksissa koskien kulunutta kautta. Suomen ulkomaankaupan tavaravirrat siis hiipuivat loppuvuotta kohti, mutta hyvän alkuvuoden ansiosta saavutettiin kuitenkin esimerkiksi ulkomaan merikuljetuksissa Liikenneviraston tilastojen mukaan vuonna 2011 kokonaisuutena tuonnissa 5,3 % ja viennissä 6 % kasvua verrattuna vuoteen Tämä Etelä Suomen logistiikkabarometri on järjestyksessään viides. Barometrilla kootaan tietoa eteläisen Suomen maakuntien (Etelä Karjala, Kanta Häme, Kymenlaakso, Päijät Häme, Uusimaa ja Varsinais Suomi) eri kuljetusmuotojen tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselyn kysymykset liittyvät toisaalta logistiikkayritysten taloudelliseen toimintaympäristöön (alan yleinen suhdannetilanne, kilpailutilanne, hinnat, toimintakustannukset) ja toisaalta yrityksen omiin taloudellisiin indikaattoreihin (liikevaihdon, kysynnän, kapasiteetin käyttöasteen, investointien ja henkilöstömäärän kehitys). Kysymyspatteristolla luodataan toteutunutta kehitystä kuluneella vuoden ajanjaksolla ja yritysten ennustamaa kehitystä vuodeksi eteenpäin. Etelä Suomen logistiikkabarometri on osa ELLO hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Etelä Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa logistiikkaalan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. ELLO hanketta toteuttavat NELI North European Logistics Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (MKK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke. Etelä Suomen logistiikkabarometrin 1/2012 suhdannekysely toteutettiin helmimaaliskuussa. Barometri perustuu 475 logistiikkaalan yrityksen vastauksiin. Barometrin toteutuksesta Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksessa ovat vastanneet Laura Leppänen, Elisa Holma ja Sakari Kajander. Turussa Sakari Kajander

4

5 Sisällys Tiivistelmä... 4 Johdanto... 6 Vastaajat... 7 Suhdanteet... 8 Kysyntä Liikevaihto Kannattavuus Palveluiden hinnat Toimintakustannukset Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Henkilöstömäärä Kilpailutilanne Kasvun ja kehityksen esteet Venäjän transitoliikenne Teema: Logistiikkayritysten yhteistyö ja verkostoituminen

6 Tiivistelmä Suhdannekuva jonkin verran kohentunut viime syksystä, mutta ennakoi edelleen heikohkoa kehitystä Kustannusten lisäksi hinnat nousseet, mutta kannattavuuskehityksessä ei vielä nähdä merkittävää kohentumista Viime syksyn kaikkein synkimmistä näkymistä suhdannekuva on jonkin verran kohentunut. Edelleen kuitenkin hiukan useampi vastaaja ennusti suhdannetilanteen toimialallaan heikkenevän kuin kohenevan. Verrattuna toteutuneeseen kehitykseen, näkymät ovat siis kuitenkin paremmat. Alatoimialoista lastinkäsittely ja varastointi sekä huolinta ja rahtaus olivat hiukan keskimääräistä positiivisempia sekä toteutuneen kehityksen että ennusteen osalta, tie ja meriliikenteen yritykset vastaavasti hiukan keskimääräistä negatiivisempia arvioissaan. Logistiikkapalvelujen kysynnän ennustettiin keskimäärin pysyvän nykyisellä tasollaan tulevan vuoden ajanjaksolla. Toteutuneen kehityksen osalta yritykset raportoivat keskimäärin heikentyneestä kysynnästä, joten ennuste on siihen nähden myös kysynnässä myönteinen. Liikevaihtokehityksessä tulokset ovat lievästi positiivisten saldolukujen puolella sekä toteutuneessa kehityksessä että ennusteessa. Toimijoiden suhdannekehityksen, kysynnän ja liikevaihdon odotukset yhdistävä luottamusindeksi kohosi hiukan arvoon 1. Viime syksynä indeksi putosi saman vuoden keväästä 32 pistettä arvoon 9. Viime syksynä ennakoitiin logistiikkapalvelujen hintojen nousua ja näin näyttää yli puolella vastaajista käyneenkin. Edelleen, yli puolet vastaajista ennakoi hintojensa nousevan tulevalla kaudella. Kustannusten noususta raportoitiin painokkaasti; jopa 45 prosenttia vastaajista kertoi kustannusten huomattavasta noususta kuluneen kauden aikana. Myös jatkossa kustannusten odotetaan selvästi kohoavan, mutta vastausten perusteella näyttää siltä, että jyrkimmän kustannusnousun ennakoidaan kuitenkin laantuvan tulevan vuoden aikana. Yritysten toiminnan kannattavuuskehitys nähdään lähes yhtä heikkona kuin syksyn barometrissa, oletettavasti juuri edellä esitetyn melko voimakkaan kustannusnousun vuoksi. Ennuste on piirun verran toteutunutta kehitystä parempi, mutta edelleen suurempi osa yrityksiä ennakoi kannattavuutensa tulevalla kaudella heikkenevän kuin kohentuvan. Toimipaikkojen kokoluokkatarkastelussa kannattavuuden osalta suurimpien toimipaikkojen myönteisemmät suhdannenäkymät erottuivat melko selkeästi. Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan pysyvän kutakuinkin nykyisellä tasolla, tosin pientä positiivista virettä voidaan nähdä kehityksen suunnassa. Investointiodotuksiin tai henkilöstömäärän kasvattamiseen se ei kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan; vastausten perusteella odotuksissa investointien kehittymisessä ei ole piristymisen merkkejä ja henkilöstömäärien ennakoidaan keskimäärin pysyvän nykyisellä tasolla. Etelä Suomen logistiikka alan luottamusindeksi, kevät

7 Tiivistelmä Suhdanteet 19 7 Kysyntä 7 0 Liikevaihto 4 8 Kannattavuus Hinnat Kapasiteetin käyttöaste 3 0 Investoinnit Henkilöstömäärä Ennuste () Toteutunut () Logistiikkayritysten keskimääräiset näkemykset saldolukuina esitettynä jo toteutuneesta kehityksestä (viimeiset 12 kk) ja tulevasta kehityksestä (). Mitä suurempi saldoluku on, sitä positiivisemmat näkymät ovat. N=475 5

8 Johdanto Logistiikkabarometrissa kartoitetaan alan yritysten kehitystä ja näkymiä Etelä Suomessa Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikka alan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä sekä toteutunutta kehitystä: aikajänne on nykyhetkestä 12 kuukautta taaksepäin (toteutunut kehitys) ja eteenpäin (tuleva kehitys). Suhdannetilannetta kartoittaviin kysymyksiin yrityksiltä pyydetään vastauksia toimipaikkakohtaisesti eli vastaajat kertovat näkemyksensä vain oman toimipaikkansa näkökulmasta. Lisäksi yrityksiltä kysytään muun muassa niiden kasvua ja kehittymistä mahdollisesti haittaavista tekijöistä. Näkemyksiä kootaan puolivuosittain kuuden maakunnan alueelta eteläisestä Suomesta: Etelä Karjalasta, Kanta Hämeestä, Kymenlaaksosta, Päijät Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais Suomesta. Maakuntajaossa vuonna 2011 tapahtunut muutos, Itä Uusimaan liittäminen Uudenmaan maakuntaan, on otettu tarkastelussa huomioon. Tarkasteltavat maakunnat ovat Etelä Suomen EAKR ohjelman toiminta alueen mukaiset. Barometri, joka on osa Ello hanketta, on toteutettu nyt viidettä kertaa. Viidennessä logistiikkabarometrissa hieman alle 500 vastaajaa Suhdannekysely lähetettiin lähes kaikille tutkimusalueella sijaitseville tavaraliikenteeseen osallistuville logistiikkayrityksille tammikuussa Ainoastaan tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivien yritysten määrää karsittiin niiden suuren lukumäärän takia. Kysely lähetettiin joko sähköisessä tai paperisessa muodossa yhteensä yli 3700:aan logistiikkayrityksen toimipaikkaan. Toimipaikkakohtaiset vastaukset koottiin helmi maaliskuun aikana. Vastauksia oli määräaikaan mennessä tullut 475 kappaletta eli koko kyselyn vastausprosentti oli noin 13. Logistiikkatoimiala ja logistiikkayritys on tässä määritelty Tilastokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen mukaisesti. Kohderyhmä on siten Tilastokeskuksen päätoimialaluokkaan H: Kuljetus ja varastointi kuuluvat yritykset tietyin poikkeuksin (liite 1). Kyselyn tulokset esitetään graafeina ja saldolukuina Kyselyn tulokset esitetään tässä raportissa tiivistetysti erilaisten diagrammien avulla. Lisäksi käytetään käsitettä saldoluku, joka kuvastaa vastaajien keskimääräistä mielipidettä tiettynä ajankohtana. Se saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Tässä barometrissa on käytetty niin sanottua painotettua saldolukua: Saldoluku lasketaan painottamalla kysymyksen vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet luvuilla +1, +0,5, 0, 0,5 ja 1. Saldoluvut lasketaan tarkoista prosenttiluvuista, mutta diagrammeissa käytetään pyöristettyjä lukuja, minkä vuoksi niiden yhteissummaksi ei välttämättä aina tule täsmälleen 100 %. Tästä syystä saldolukuja ei lasketa pyöristetyistä prosenttiluvuista. Etelä Suomen logistiikka alan luottamusindeksi kertoo tiivistetysti alan keskimääräiset odotukset suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon kehityksen suhteen. Se saadaan laskemalla keskiarvo suhdanne, kysyntä ja liikevaihto odotuksien saldoluvuista. 6

9 Vastaajat Laaja joukko vastaajia eri maakunnista ja toimialoilta Vajaalla puolella vastanneista oli toimipaikka Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Varsinais Suomesta ja Kymenlaaksosta. Kymenlaakson, Päijät Hämeen ja Kanta Hämeen suhteellinen osuus on hieman kasvanut edellisestä barometrista. Uudenmaan sekä Etelä Karjalan toimijoiden suhteellinen osuus vastaajajoukossa on puolestaan hieman pienentynyt edellisestä barometrista. Maakuntien väliset erot kyselyn tuloksissa eivät olleet suuria, minkä vuoksi tässä raportissa ei ole erikseen esitetty alueellisia vertailuja. 6 % 8 % 12 % 9 % 21 % 44 % Kuva 1. Vastaajat maakunnittain (n=475). Vastaajayritykset on jaettu henkilöstömäärän mukaan neljään luokkaan. Kyselyt kohdistettiin toimipaikoille eli henkilöstömäärä ei kuvaa koko yrityksen, vaan yhden toimipaikan henkilölukua. Eniten vastauksia tuli pienistä yritystoimipaikoista, joissa työskentelee 1 2 henkeä. Viime barometriin verrattuna vastauksista hieman pienempi osa vastaajista toimii 1 2 hengen toimipaikoissa ja suurempi osa 3 9 hengen toimipaikoissa. 22 % 6 % 35 % 37 % Uusimaa (n=210) Varsinais Suomi (n=101) Kymenlaakso (n=55) Etelä Karjala (n=27) Kanta Häme (n=39) Päijät Häme (n=43) Henkilöstömäärä 1 2 (n=178) 3 9 (n=165) (n=105) 50 (n=27) Kuva 2. Vastaajat yritystoimipaikan koon mukaan (henkilöstömäärä, n=475). Vastaajat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Raportissa on myöhemmin lyhennetty toimialanimityksiä, jotka on alla olevassa kuviossa esitetty kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi tieliikenteellä tarkoitetaan nimenomaan tieliikenteen tavarakuljetusta ja sen parissa toimivia yrityksiä. Ryhmässä jokin muu on pääasiassa toimialaa tukevia toimijoita, kuten esimerkiksi logistiikan konsultti ja henkilöstövälitysyrityksiä. Barometrikyselyyn vastanneista yli kaksi kolmasosaa oli tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä tai niiden toimipaikkoja. Raideja lentoliikenteen tavarankuljetuksessa toimivia yrityksiä oli kutakin kyselyyn vastanneissa vain 1 %, minkä vuoksi näiden toimialojen kyselyvastauksia ei ole käsitelty erikseen tässä raportissa toisin kuin muiden toimialojen. Eri toimialojen suhteelliset osuudet ovat lähes samat kuin edellisessä barometrissa. 9 % 5 % 1 %1 % 5 % 7 % 72 % Tieliikenteen tavarakuljetus (n=344) Lastinkäsittely/varastointi (n=43) Meriliikenteen tavarakuljetus (n=31) Huolinta/rahtaus (n=22) Jokin muu (n=24) Lentoliikenteen tavarakuljetus (n=7) Raideliikenteen tavarakuljetus (n=4) Kuva 3. Vastaajat toimialoittain (n=475). Vastaajista noin viidesosalla oli merkittävää toimintaa muillakin logistiikan toimialoilla kuin ilmoittamallaan päätoimialalla. Vastaajista 64 % ilmoitti toiminta alueekseen ainoastaan Suomen. 7

10 Suhdanteet Suhdanneodotukset vain hieman valoisammat kuin syksyllä 2011 Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa päätoimialan suhdanteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä lähitulevaisuuden odotuksista. Suhdanteiden toteutunut kehitys oli yhtä negatiivista kuin syksyn 2011 suhdanneodotuksissa ilmeni. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli nyt selvästi negatiivinen ( 19). Suhdanneodotukset olivat edelleen negatiiviset, mutta positiivisemmat kuin syksyn 2011 barometrissa. Syksyn 2011 heikot suhdanneodotukset realisoituivat toteutuneessa kehityksessä, vaikkakin suhdanneodotukset eivät ole enää niin negatiiviset. Saldoluku oli selvästi negatiivinen sekä suhdanne ennusteelle ( 7) että toteutuneelle kehitykselle ( 19). Edelliseen barometriin verrattuna suhdanne ennusteen saldoluku nousi kuitenkin 12 pistettä. Noin kolmannes vastaajista koki suhdanteiden pysytelleen samalla tasolla edeltävien 12 kuukauden ajanjaksolla. Suhdanteiden huonontumisesta raportoi hieman alle puolet vastaajista, eli suhdanteiden koettiin kehittyneen hyvin heikosti edeltävien 12 kuukauden ajanjaksolla. Suhdanneodotukset olivat kuitenkin positiivisemmat kuin toteutunut kehitys: neljännes vastaajista odottaa suhdanteiden paranevan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla. Edelleen 34 % vastaajista odottaa suhdanteiden heikkenemistä. Suhdanteiden ennallaan pysymistä odotti suurempi osuus kuin edellisessä barometrissa eli 41 % vastaajista. Alueellisesti toteutunut kehitys nähtiin muita Etelä Suomen alueita positiivisempana Kymenlaaksossa. Suhdanneodotukset nähtiin positiivisina ainoastaan Kymenlaaksossa. Kanta Hämeessä suhdanteiden odotettiin pysyvän ennallaan ja muilla alueilla niiden odotettiin edelleen hieman heikkenevän., Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 19 % Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 12 % 32 % 36 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 1 % Jonkin verran parempi 24 % 0 % 100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 6 % 28 % 41 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 8

11 Suhdanteet ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Yrityksen koko henkilöstömäärällä mitattuna vaikutti jonkin verran siihen, miten toteutunutta suhdannekehitystä oli arvioitu. Erot erikokoisten yritysten välillä kasvoivat edelliseen barometriin verrattuna. Suurimmissa yritystoimipaikoissa näkemys toteutuneesta kehityksestä oli selvästi positiivisin, kun taas pienimmillä yritystoimipaikoilla kehitys nähtiin heikoimpana. Toimialoittain tarkasteltuna lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen toimialoilla toteutunut kehitys nähtiin positiivisimpana, kun taas meriliikenteessä ja tieliikenteessä toteutunut suhdannekehitys nähtiin heikoimpana Saldolukujen vertailu toimialoittain: suhdanteet Arviot tulevasta suhdannekehityksestä ovat edelliseen barometriin verrattuna parantuneet hieman, joskin suhdanteiden odotetaan edelleen lievästi heikkenevän. Kokoluokittain tarkasteltuna suhdanteiden odotetaan paranevan eniten suurimmissa yrityksissä ja toimialoista lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen aloilla. Tieliikenteen ja meriliikenteen toimialoilla runsas kolmannes vastaajista odottaa suhdanteiden edelleen heikkenevän Saldolukujen vertailu kokoluokittain: suhdanteet Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Suhdanneodotukset toimialoittain 1 % 5 % 20 % 23 % 43 % 39 % 29 % 32 % 7 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne 44 % 41 % 40 % 16 % 27 % 27 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 2 % 1 % 19 % 27 % 24 % 44 % 43 % 42 % 41 % 30 % 28 % 27 % 30 % 26 % 9 % 4 % 5 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 9

12 Kysyntä Puolet vastaajista odottaa palveluiden kysynnän pysyvän ennallaan Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa tarjoamien palveluiden kysynnän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Viimeisen vuoden aikana palveluiden kysyntä oli noussut noin neljäsosalla vastaajista ja laskenut noin kolmasosalla vastaajista. Kysynnän ei siis koettu kehittyneen kovinkaan suotuisasti edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tulevaisuudenodotukset olivat positiivisemmat kuin arviot jo toteutuneesta kehityksestä. Puolet vastaajista odotti kysynnän pysyvän ennallaan, yli neljännes odotti kysynnän kasvua ja lähes neljännes kysynnän laskua. Saldoluku kysyntäennusteelle oli neutraali (0) odotusten suhteen. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli 7.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 1 % 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 23 % 28 % 43 % 75 % 50 % 7 0 Huomattavasti pienempi 5 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 1 % Jonkin verran suurempi 25 % 0 % 100 Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 2 % 21 % 50 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 10

13 Kysyntä ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku, joka kuvaa vastaajien keskimääräistä näkemystä, oli jo toteutuneen kehityksen osalta suurin lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa (19) sekä huolinnassa ja rahtauksessa (5), mikä tarkoittaa kysynnän kehittyneen hieman keskimääräistä positiivisemmin näillä aloilla. Myös suurimmilla toimipaikoilla oli keskimääräistä positiivisempi näkemys kysynnän kehittymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Arviot olivat keskimääräistä negatiivisempia meri ja tieliikenteessä sekä pienimmissä yritystoimipaikoissa Saldolukujen vertailu toimialoittain: kysyntä Toimialoittain tarkasteltuna tulevaisuuden odotukset olivat melko samansuuntaisesti nousevat. Kokoluokittain tarkasteltuna tulevaisuuden odotukset olivat positiivisimmat suurilla yritystoimipaikoilla ja toimialoittain lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa. Kaikissa kokoluokissa ja kaikilla toimialoilla huolintaa ja rahtausta lukuun ottamatta tulevaisuuden odotukset olivat nousevat. Edelliseen barometriin nähden hieman suurempi osuus vastaajista odottaa kysynnän kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana ja hieman pienempi osuus puolestaan uskoo kysynnän kasvuun Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kysyntä Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Kysyntäodotukset toimialoittain 23 % 23 % 52 % 45 % 22 % 26 % 3 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne 2 % 44 % 44 % 9 % 32 % 32 % 36 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Kysyntäodotukset yrityskoonmukaan 1 % 1 % 4 % 16 % 30 % 26 % 56 % 56 % 47 % 51 % 26 % 25 % 19 % 21 % 15 % 3 % 3 % 1 % henkilöä 11 Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi

14 Liikevaihto Liikevaihdossa hienoista positiivisesta kehitystä Yrityksiä pyydettiin arvioimaan oman toimipaikkansa liikevaihdon kehitystä. 43 % vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen viimeisen vuoden aikana, kun taas 27 % raportoi sen pienentyneen. Liikevaihdon kasvusta raportoi nyt hieman useampi vastaaja kuin syksyn 2011 barometrissa, ja liikevaihdon pienentymisestä raportoineiden osuus oli sama. Liikevaihdon koettiin siis kehittyneen suotuisasti edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tulevaisuudennäkymät ovat toteutunutta kehitystä hieman negatiivisemmat, joskin saldoluku on yhä positiivinen (4). Neljännes vastaajista odottaa liikevaihtonsa pienenemistä, ja yli kolmannes sen kasvua. Liikevaihdon ennallaan pysymistä ennakoi 39 % vastaajista. Liikevaihdon kasvua odottaa nyt 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä barometrissa. Liikevaihdon suhteen odotukset ovat siis positiivisemmat kuin syksyn 2011 barometrissa., Huomattavasti suurempi 6 %, odotukset ja saldoluvut 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 21 % 30 % 37 % 75 % 50 % 8 4 Huomattavasti pienempi 6 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % 0 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 6 % 19 % 34 % 39 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 12

15 Liikevaihto ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Eri toimialoilla liikevaihto kehittyi positiivisesti viimeisten 12 kuukauden aikana, joskin vahvinta kasvu oli selvästi lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen aloilla. Tieliikenteessä ja meriliikenteessä saldoluvut olivat vain hieman nollan yläpuolella. Kuten edellisessäkin barometrissa, lastinkäsittelyn ja varastoinnin liikevaihdon kehitys sekä tieliikenteen ja meriliikenteen liikevaihdon kehitys nähtiin saldolukujen perusteella melko yhteneväisinä. Kokoluokittain yritysten välillä oli edellisen barometrin tavoin merkittäviä eroja liikevaihdon kehityksessä Saldolukujen vertailu toimialoittain: liikevaihto 1 2 henkilön toimipaikoissa liikevaihdon toteutunut ja odotettava saldoluvun kehitys pysytteli edelleen tasaisesti 10 tasolla. Muissa kokoluokissa ja kaikilla toimialoilla saldoluvut pysyivät positiivisina. Positiivisimmat näkemykset olivat edelleen suurimmissa toimipaikoissa sekä lastinkäsittelyn ja varastoinnin parissa toimivilla. Ero toteutuneen kehityksen ja kehitysennusteen välillä oli suurin huolinnan ja rahtauksen toimialalla Saldolukujen vertailu kokoluokittain: liikevaihto Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset liikevaihdon kehityksestä toimialoittain 2 % 2 % 5 % 31 % 42 % 19 % 45 % 26 % 19 % 7 % 10 % Tieliikenne Meriliikenne 53 % 35 % 9 % 32 % 27 % 36 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Odotukset liikevaihdon kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 1 % 3 % 4 % 24 % 39 % 35 % 67 % 39 % 24 % 40 % 44 % 15 % 11 % 16 % 17 % 4 % 1 % 15 % henkilöä 13 Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi

16 Kannattavuus Kannattavuus ja kannattavuusodotukset pysytelleet samansuuntaisina kuin syksyn 2011 barometrissa Yrityksiä pyydettiin arvioimaan kannattavuuden kehitystä oman toimipaikkansa näkökulmasta. Vain yksi kuudesosa vastaajista ilmoitti kannattavuuden parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana, ja yli puolet vastaajista raportoi heikentyneestä kannattavuudesta. Alle kolmannes vastaajista ilmoitti kannattavuutensa pysyneen ennallaan. Tilanne oli lähes sama kuin syksyn 2011 barometrissa. Tulevaisuuden näkymät olivat aavistuksen positiivisemmat kuin toteutunut kehitys. Edelliseen barometriin verrattuna kannattavuusodotukset ovat muuttuneet hieman positiivisemmiksi. 42 % vastanneista yritystoimipaikoista odotti kannattavuutensa edelleen heikkenevän. 18 % vastaajista odotti parannusta kannattavuuteensa. Jo toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku painui yhden yksikön enemmän miinukselle ( 23) kuin edellisessä barometrissa ( 22). Tulevaa kehitystä kuvaava saldoluku oli vähemmän negatiivinen kuin mitä toteutuneen kehityksen saldoluku.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti parempi 1 % 100 % 100 Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi 16 % 30 % 42 % 75 % 50 % Huomattavasti huonompi 11 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 1 % Jonkin verran parempi 17 % 0 % 100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 10 % 39 % 32 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 14

17 Kannattavuus ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku kannattavuuden kehityksestä viimeisten 12 kuukauden aikana oli negatiivinen kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa lukuun ottamatta huolintaa ja rahtausta sekä suurimpia toimipaikkoja. Toiminnan kannattavuus on siis edelleen heikentynyt. Kannattavuuden toteutuneen kehityksen saldoluku oli negatiivisin tieliikenteen toimialalla ( 30) ja 1 2 henkilön toimipaikoissa ( 35), joilla saldoluku laski hieman barometriin nähden. Positiivisin toteutuneen kehityksen saldoluku oli huolinnan ja rahtauksen toimialalla (7) sekä yli 50 henkilön toimipaikoissa (9). Saldolukujen vertailu toimialoittain: kannattavuus Saldoluvun perusteella kannattavuuden kehityksen odotetaan heikkenevän etenkin meriliikenteen sekä huolinnan ja rahtauksen toimialoilla, joilla tulevan 12 kuukauden kehityksen saldoluku on pienempi kuin toteutuneiden 12 kuukauden. Lastinkäsittelyä ja varastointia sekä suurimpia toimipaikkoja lukuun ottamatta saldoluvut pysyttelevät negatiivisina kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa, eli toiminnan kannattavuuden odotetaan jatkavan heikkenemistään. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kannattavuus Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset kannattavuuden kehityksestä toimialoittain 1 % 3 % 5 % 16 % 16 % 23 % 18 % Odotukset kannattavuuden kehityksestä yrityskoon mukaan 1 % 1 % 13 % 20 % 17 % 11 % 38 % 32 % 13 % 23 % 55 % 3 % Tieliikenne Meriliikenne 56 % 21 % 45 % 32 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus 35 % 37 % 47 % 26 % 37 % 36 % 15 % 7 % 9 % 33 % 26 % 30 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 15

18 Palveluiden hinnat Hintojen nostopaineet jatkuvat Vastaajayrityksiltä kysyttiin heidän tarjoamiensa palveluiden hintojen kehityksestä. Vastaajista 52 prosenttia raportoi hintatason noususta, eli yhä useampi vastaajista kertoi jo tapahtuneesta hintojen nostosta edelliseen barometriin verrattuna. Hintatason ennallaan pysymisestä raportoi 35 % toimipaikoista. Hinnanalennuksista kertoi puolestaan 13 % vastaajista. Hintojen nousua ennakoi selvästi yli puolet vastaajista ja vain 7 % odotti niiden laskevan. Saldoluku kehitysennusteelle oli 23, mikä oli 7 yksikköä korkeampi kuin syksyn ennusteessa. Kokoluokittain tarkasteltuna kaikissa yrityskokoluokissa pienimpiä toimipaikkoja lukuun ottamatta yli puolet vastaajista raportoi tarjoamiensa palveluiden hintojen kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Yli puolet yrityksistä kaikissa kokoluokissa pienimpiä yrityksiä lukuun ottamatta ennakoi hintojen nousevan edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana. Eri toimialojen väliset erot tieliikenteen, huolinnan ja rahtauksen sekä lastinkäsittelyn toimialojen välillä olivat melko pienet. Meriliikenteen toimialalla hintojen laskua odotti sen sijaan lähes kolmannes vastaajista.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti korkeammat 3 % 100 % 100 Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat 10 % 35 % 49 % 75 % 50 % Huomattavasti matalammat 3 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeammat 2 % Jonkin verran korkeammat 51 % 0 % 100 Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat 5 % 2 % 39 % Huomattavasti korkeammat Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat Saldoluku 16

19 Toimintakustannukset Kustannusten nousu yhä merkittävää nousukehityksen odotetaan kuitenkin helpottavan hieman Kustannuskehitystä kartoitettiin kysymällä toimintakustannusten kehityksestä vastaajayritysten päätoimialalla. Jopa 94 % vastaajista ilmoitti toimintakustannusten kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Tulos on lähes sama syksyn 2011 barometriin verrattuna, vaikkakin huomattavasti kohonneista kustannuksista raportoineiden osuus on noussut merkittävästi edelliseen barometriin verrattuna. Toimintakustannusten nousua edelleen ennakoi sama osuus vastaajista (84 %) kuin edellisessäkin barometrissa. Sekä toteutunutta kehitystä että kehitysennustetta kuvaavat saldoluvut olivat vahvasti negatiivisia. Jo tapahtuneesta huomattavasta kustannusten noususta raportoi kuitenkin yhä useampi vastaaja. Tulevaisuuden odotusten suhteen erot erikokoisten toimipaikkojen ja eri toimialojen välillä olivat pieniä. Tieliikenteessä huomattavaa kustannusten nousua odotettiin edelleen hieman useammin kuin muilla toimialoilla. Samoin pienimmissä, 1 2 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa keskimääräistä useampi odotti huomattavaa toimintakustannusten nousua., Huomattavasti matalammat 1 %, odotukset ja saldoluvut 100 % 100 Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 1 % 5 % 45 % 49 % 75 % 50 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti matalammat 0 % 0 % Toteutunut kehitys 100 Jonkin verran matalammat 2 % Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 14 % 17 % 67 % Huomattavasti matalammat Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat Saldoluku 17

20 Kapasiteetin käyttöaste Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan keskimäärin hiukan nousevan Saldoluvun perusteella kapasiteetin käyttöaste säilyi keskimäärin ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Noin puolet vastaajista ilmoitti kapasiteetin käyttöasteen pysyneen ennallaan toimipaikassaan viimeisen vuoden aikana. Tulos on lähes sama kuin edellisessä barometrissa. Neljäsosa vastaajista ilmoitti kapasiteetin käyttöasteen laskeneen. Kapasiteetin käyttöasteen kasvusta raportoi runsas neljännes, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisessä barometrissa. Seuraavien 12 kuukauden aikana kapasiteetin käyttöasteen kasvua ennakoi yli neljännes vastaajista. Yli puolet vastaajista uskoi kapasiteettinsa käyttöasteen pysyvän ennallaan ja 18 % vastaajista uskoi sen laskevan. Ennusteen saldoluku oli positiivinen (3)., Huomattavasti korkeampi 3 % Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi 20 % 25 % 48 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % % Huomattavasti matalampi 5 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeampi 1 % 0 % Toteutunut kehitys 100 Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 2 % 16 % 25 % 57 % Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi Saldoluku 18

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015. Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Varsinais-Suomen Osuuspankit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2015 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen osuuspankit Toimitus

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA

LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET VAKKA-SUOMESSA, RAISIOSSA JA RAUMALLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 168 2009 LOGISTIIKKA-ALAN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEET

Lisätiedot

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 5 kesäkuu 2005 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät 1 SATAKUNNAN TALOUS 5 kesäkuu 2005 YLEISTÄ Satakunnan yritysten yhteenlasketun liikevaihdon kasvu jatkui melko nopeana viime vuoden loppupuolella.

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Alueraportti, Keski-Suomi

Alueraportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, syksy 2014 1 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 2 Pk-yritysbarometri, syksy 2014 Esipuhe Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Yritysrahoituskysely SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Yritysrahoituskysely 2013 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Sisällys Esipuhe 3 Yhteenveto 4 1. Aineisto 5 2. Yritysten rahoituksen hankinta 6 3. Yritysten rahoituksen hankinta-aikomukset 12 4.

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 5. 2007 18.5.2007 1. Vuosikokouskuulumisia 2. Lainsäädäntö 3. Uutisia

Lisätiedot