Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

2 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUS Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät TURKU 2012 ISBN

3 Esipuhe Elinkeinoelämän luottamus talouteen kohentui yleisesti hieman helmikuussa, jolloin tämän Etelä Suomen logistiikkabarometrin kysely lähetettiin yrityksiin. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdanneseurannan mukaan helmikuussa teollisuuden, yksityisten palvelujen ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit olivat hienoisessa nousussa, rakennusalan luottamusta kuvaavan indikaattorin pysyessä kuitenkin aiemmalla tasollaan. Huolimatta lievästä kohentumisesta teollisuudessa, ollaan sen pitkän ajan keskiarvosta yhä jäljessä. Tämä näkyy myös pitkälti teollisuuden suhdanteiden mukaan elävän logistiikka alan suhdannebarometrin tuloksissa. Viime vuoden loppupuoliskolla toteutunut kansainvälisen talouden alamäki heijastui Suomeen ja näkyy myös logistiikkaalan yritysten barometrivastauksissa koskien kulunutta kautta. Suomen ulkomaankaupan tavaravirrat siis hiipuivat loppuvuotta kohti, mutta hyvän alkuvuoden ansiosta saavutettiin kuitenkin esimerkiksi ulkomaan merikuljetuksissa Liikenneviraston tilastojen mukaan vuonna 2011 kokonaisuutena tuonnissa 5,3 % ja viennissä 6 % kasvua verrattuna vuoteen Tämä Etelä Suomen logistiikkabarometri on järjestyksessään viides. Barometrilla kootaan tietoa eteläisen Suomen maakuntien (Etelä Karjala, Kanta Häme, Kymenlaakso, Päijät Häme, Uusimaa ja Varsinais Suomi) eri kuljetusmuotojen tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselyn kysymykset liittyvät toisaalta logistiikkayritysten taloudelliseen toimintaympäristöön (alan yleinen suhdannetilanne, kilpailutilanne, hinnat, toimintakustannukset) ja toisaalta yrityksen omiin taloudellisiin indikaattoreihin (liikevaihdon, kysynnän, kapasiteetin käyttöasteen, investointien ja henkilöstömäärän kehitys). Kysymyspatteristolla luodataan toteutunutta kehitystä kuluneella vuoden ajanjaksolla ja yritysten ennustamaa kehitystä vuodeksi eteenpäin. Etelä Suomen logistiikkabarometri on osa ELLO hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Etelä Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa logistiikkaalan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. ELLO hanketta toteuttavat NELI North European Logistics Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (MKK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke. Etelä Suomen logistiikkabarometrin 1/2012 suhdannekysely toteutettiin helmimaaliskuussa. Barometri perustuu 475 logistiikkaalan yrityksen vastauksiin. Barometrin toteutuksesta Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksessa ovat vastanneet Laura Leppänen, Elisa Holma ja Sakari Kajander. Turussa Sakari Kajander

4

5 Sisällys Tiivistelmä... 4 Johdanto... 6 Vastaajat... 7 Suhdanteet... 8 Kysyntä Liikevaihto Kannattavuus Palveluiden hinnat Toimintakustannukset Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Henkilöstömäärä Kilpailutilanne Kasvun ja kehityksen esteet Venäjän transitoliikenne Teema: Logistiikkayritysten yhteistyö ja verkostoituminen

6 Tiivistelmä Suhdannekuva jonkin verran kohentunut viime syksystä, mutta ennakoi edelleen heikohkoa kehitystä Kustannusten lisäksi hinnat nousseet, mutta kannattavuuskehityksessä ei vielä nähdä merkittävää kohentumista Viime syksyn kaikkein synkimmistä näkymistä suhdannekuva on jonkin verran kohentunut. Edelleen kuitenkin hiukan useampi vastaaja ennusti suhdannetilanteen toimialallaan heikkenevän kuin kohenevan. Verrattuna toteutuneeseen kehitykseen, näkymät ovat siis kuitenkin paremmat. Alatoimialoista lastinkäsittely ja varastointi sekä huolinta ja rahtaus olivat hiukan keskimääräistä positiivisempia sekä toteutuneen kehityksen että ennusteen osalta, tie ja meriliikenteen yritykset vastaavasti hiukan keskimääräistä negatiivisempia arvioissaan. Logistiikkapalvelujen kysynnän ennustettiin keskimäärin pysyvän nykyisellä tasollaan tulevan vuoden ajanjaksolla. Toteutuneen kehityksen osalta yritykset raportoivat keskimäärin heikentyneestä kysynnästä, joten ennuste on siihen nähden myös kysynnässä myönteinen. Liikevaihtokehityksessä tulokset ovat lievästi positiivisten saldolukujen puolella sekä toteutuneessa kehityksessä että ennusteessa. Toimijoiden suhdannekehityksen, kysynnän ja liikevaihdon odotukset yhdistävä luottamusindeksi kohosi hiukan arvoon 1. Viime syksynä indeksi putosi saman vuoden keväästä 32 pistettä arvoon 9. Viime syksynä ennakoitiin logistiikkapalvelujen hintojen nousua ja näin näyttää yli puolella vastaajista käyneenkin. Edelleen, yli puolet vastaajista ennakoi hintojensa nousevan tulevalla kaudella. Kustannusten noususta raportoitiin painokkaasti; jopa 45 prosenttia vastaajista kertoi kustannusten huomattavasta noususta kuluneen kauden aikana. Myös jatkossa kustannusten odotetaan selvästi kohoavan, mutta vastausten perusteella näyttää siltä, että jyrkimmän kustannusnousun ennakoidaan kuitenkin laantuvan tulevan vuoden aikana. Yritysten toiminnan kannattavuuskehitys nähdään lähes yhtä heikkona kuin syksyn barometrissa, oletettavasti juuri edellä esitetyn melko voimakkaan kustannusnousun vuoksi. Ennuste on piirun verran toteutunutta kehitystä parempi, mutta edelleen suurempi osa yrityksiä ennakoi kannattavuutensa tulevalla kaudella heikkenevän kuin kohentuvan. Toimipaikkojen kokoluokkatarkastelussa kannattavuuden osalta suurimpien toimipaikkojen myönteisemmät suhdannenäkymät erottuivat melko selkeästi. Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan pysyvän kutakuinkin nykyisellä tasolla, tosin pientä positiivista virettä voidaan nähdä kehityksen suunnassa. Investointiodotuksiin tai henkilöstömäärän kasvattamiseen se ei kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan; vastausten perusteella odotuksissa investointien kehittymisessä ei ole piristymisen merkkejä ja henkilöstömäärien ennakoidaan keskimäärin pysyvän nykyisellä tasolla. Etelä Suomen logistiikka alan luottamusindeksi, kevät

7 Tiivistelmä Suhdanteet 19 7 Kysyntä 7 0 Liikevaihto 4 8 Kannattavuus Hinnat Kapasiteetin käyttöaste 3 0 Investoinnit Henkilöstömäärä Ennuste () Toteutunut () Logistiikkayritysten keskimääräiset näkemykset saldolukuina esitettynä jo toteutuneesta kehityksestä (viimeiset 12 kk) ja tulevasta kehityksestä (). Mitä suurempi saldoluku on, sitä positiivisemmat näkymät ovat. N=475 5

8 Johdanto Logistiikkabarometrissa kartoitetaan alan yritysten kehitystä ja näkymiä Etelä Suomessa Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikka alan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä sekä toteutunutta kehitystä: aikajänne on nykyhetkestä 12 kuukautta taaksepäin (toteutunut kehitys) ja eteenpäin (tuleva kehitys). Suhdannetilannetta kartoittaviin kysymyksiin yrityksiltä pyydetään vastauksia toimipaikkakohtaisesti eli vastaajat kertovat näkemyksensä vain oman toimipaikkansa näkökulmasta. Lisäksi yrityksiltä kysytään muun muassa niiden kasvua ja kehittymistä mahdollisesti haittaavista tekijöistä. Näkemyksiä kootaan puolivuosittain kuuden maakunnan alueelta eteläisestä Suomesta: Etelä Karjalasta, Kanta Hämeestä, Kymenlaaksosta, Päijät Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais Suomesta. Maakuntajaossa vuonna 2011 tapahtunut muutos, Itä Uusimaan liittäminen Uudenmaan maakuntaan, on otettu tarkastelussa huomioon. Tarkasteltavat maakunnat ovat Etelä Suomen EAKR ohjelman toiminta alueen mukaiset. Barometri, joka on osa Ello hanketta, on toteutettu nyt viidettä kertaa. Viidennessä logistiikkabarometrissa hieman alle 500 vastaajaa Suhdannekysely lähetettiin lähes kaikille tutkimusalueella sijaitseville tavaraliikenteeseen osallistuville logistiikkayrityksille tammikuussa Ainoastaan tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivien yritysten määrää karsittiin niiden suuren lukumäärän takia. Kysely lähetettiin joko sähköisessä tai paperisessa muodossa yhteensä yli 3700:aan logistiikkayrityksen toimipaikkaan. Toimipaikkakohtaiset vastaukset koottiin helmi maaliskuun aikana. Vastauksia oli määräaikaan mennessä tullut 475 kappaletta eli koko kyselyn vastausprosentti oli noin 13. Logistiikkatoimiala ja logistiikkayritys on tässä määritelty Tilastokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen mukaisesti. Kohderyhmä on siten Tilastokeskuksen päätoimialaluokkaan H: Kuljetus ja varastointi kuuluvat yritykset tietyin poikkeuksin (liite 1). Kyselyn tulokset esitetään graafeina ja saldolukuina Kyselyn tulokset esitetään tässä raportissa tiivistetysti erilaisten diagrammien avulla. Lisäksi käytetään käsitettä saldoluku, joka kuvastaa vastaajien keskimääräistä mielipidettä tiettynä ajankohtana. Se saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Tässä barometrissa on käytetty niin sanottua painotettua saldolukua: Saldoluku lasketaan painottamalla kysymyksen vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet luvuilla +1, +0,5, 0, 0,5 ja 1. Saldoluvut lasketaan tarkoista prosenttiluvuista, mutta diagrammeissa käytetään pyöristettyjä lukuja, minkä vuoksi niiden yhteissummaksi ei välttämättä aina tule täsmälleen 100 %. Tästä syystä saldolukuja ei lasketa pyöristetyistä prosenttiluvuista. Etelä Suomen logistiikka alan luottamusindeksi kertoo tiivistetysti alan keskimääräiset odotukset suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon kehityksen suhteen. Se saadaan laskemalla keskiarvo suhdanne, kysyntä ja liikevaihto odotuksien saldoluvuista. 6

9 Vastaajat Laaja joukko vastaajia eri maakunnista ja toimialoilta Vajaalla puolella vastanneista oli toimipaikka Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Varsinais Suomesta ja Kymenlaaksosta. Kymenlaakson, Päijät Hämeen ja Kanta Hämeen suhteellinen osuus on hieman kasvanut edellisestä barometrista. Uudenmaan sekä Etelä Karjalan toimijoiden suhteellinen osuus vastaajajoukossa on puolestaan hieman pienentynyt edellisestä barometrista. Maakuntien väliset erot kyselyn tuloksissa eivät olleet suuria, minkä vuoksi tässä raportissa ei ole erikseen esitetty alueellisia vertailuja. 6 % 8 % 12 % 9 % 21 % 44 % Kuva 1. Vastaajat maakunnittain (n=475). Vastaajayritykset on jaettu henkilöstömäärän mukaan neljään luokkaan. Kyselyt kohdistettiin toimipaikoille eli henkilöstömäärä ei kuvaa koko yrityksen, vaan yhden toimipaikan henkilölukua. Eniten vastauksia tuli pienistä yritystoimipaikoista, joissa työskentelee 1 2 henkeä. Viime barometriin verrattuna vastauksista hieman pienempi osa vastaajista toimii 1 2 hengen toimipaikoissa ja suurempi osa 3 9 hengen toimipaikoissa. 22 % 6 % 35 % 37 % Uusimaa (n=210) Varsinais Suomi (n=101) Kymenlaakso (n=55) Etelä Karjala (n=27) Kanta Häme (n=39) Päijät Häme (n=43) Henkilöstömäärä 1 2 (n=178) 3 9 (n=165) (n=105) 50 (n=27) Kuva 2. Vastaajat yritystoimipaikan koon mukaan (henkilöstömäärä, n=475). Vastaajat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Raportissa on myöhemmin lyhennetty toimialanimityksiä, jotka on alla olevassa kuviossa esitetty kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi tieliikenteellä tarkoitetaan nimenomaan tieliikenteen tavarakuljetusta ja sen parissa toimivia yrityksiä. Ryhmässä jokin muu on pääasiassa toimialaa tukevia toimijoita, kuten esimerkiksi logistiikan konsultti ja henkilöstövälitysyrityksiä. Barometrikyselyyn vastanneista yli kaksi kolmasosaa oli tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä tai niiden toimipaikkoja. Raideja lentoliikenteen tavarankuljetuksessa toimivia yrityksiä oli kutakin kyselyyn vastanneissa vain 1 %, minkä vuoksi näiden toimialojen kyselyvastauksia ei ole käsitelty erikseen tässä raportissa toisin kuin muiden toimialojen. Eri toimialojen suhteelliset osuudet ovat lähes samat kuin edellisessä barometrissa. 9 % 5 % 1 %1 % 5 % 7 % 72 % Tieliikenteen tavarakuljetus (n=344) Lastinkäsittely/varastointi (n=43) Meriliikenteen tavarakuljetus (n=31) Huolinta/rahtaus (n=22) Jokin muu (n=24) Lentoliikenteen tavarakuljetus (n=7) Raideliikenteen tavarakuljetus (n=4) Kuva 3. Vastaajat toimialoittain (n=475). Vastaajista noin viidesosalla oli merkittävää toimintaa muillakin logistiikan toimialoilla kuin ilmoittamallaan päätoimialalla. Vastaajista 64 % ilmoitti toiminta alueekseen ainoastaan Suomen. 7

10 Suhdanteet Suhdanneodotukset vain hieman valoisammat kuin syksyllä 2011 Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa päätoimialan suhdanteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä lähitulevaisuuden odotuksista. Suhdanteiden toteutunut kehitys oli yhtä negatiivista kuin syksyn 2011 suhdanneodotuksissa ilmeni. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli nyt selvästi negatiivinen ( 19). Suhdanneodotukset olivat edelleen negatiiviset, mutta positiivisemmat kuin syksyn 2011 barometrissa. Syksyn 2011 heikot suhdanneodotukset realisoituivat toteutuneessa kehityksessä, vaikkakin suhdanneodotukset eivät ole enää niin negatiiviset. Saldoluku oli selvästi negatiivinen sekä suhdanne ennusteelle ( 7) että toteutuneelle kehitykselle ( 19). Edelliseen barometriin verrattuna suhdanne ennusteen saldoluku nousi kuitenkin 12 pistettä. Noin kolmannes vastaajista koki suhdanteiden pysytelleen samalla tasolla edeltävien 12 kuukauden ajanjaksolla. Suhdanteiden huonontumisesta raportoi hieman alle puolet vastaajista, eli suhdanteiden koettiin kehittyneen hyvin heikosti edeltävien 12 kuukauden ajanjaksolla. Suhdanneodotukset olivat kuitenkin positiivisemmat kuin toteutunut kehitys: neljännes vastaajista odottaa suhdanteiden paranevan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla. Edelleen 34 % vastaajista odottaa suhdanteiden heikkenemistä. Suhdanteiden ennallaan pysymistä odotti suurempi osuus kuin edellisessä barometrissa eli 41 % vastaajista. Alueellisesti toteutunut kehitys nähtiin muita Etelä Suomen alueita positiivisempana Kymenlaaksossa. Suhdanneodotukset nähtiin positiivisina ainoastaan Kymenlaaksossa. Kanta Hämeessä suhdanteiden odotettiin pysyvän ennallaan ja muilla alueilla niiden odotettiin edelleen hieman heikkenevän., Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 19 % Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 12 % 32 % 36 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 1 % Jonkin verran parempi 24 % 0 % 100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 6 % 28 % 41 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 8

11 Suhdanteet ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Yrityksen koko henkilöstömäärällä mitattuna vaikutti jonkin verran siihen, miten toteutunutta suhdannekehitystä oli arvioitu. Erot erikokoisten yritysten välillä kasvoivat edelliseen barometriin verrattuna. Suurimmissa yritystoimipaikoissa näkemys toteutuneesta kehityksestä oli selvästi positiivisin, kun taas pienimmillä yritystoimipaikoilla kehitys nähtiin heikoimpana. Toimialoittain tarkasteltuna lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen toimialoilla toteutunut kehitys nähtiin positiivisimpana, kun taas meriliikenteessä ja tieliikenteessä toteutunut suhdannekehitys nähtiin heikoimpana Saldolukujen vertailu toimialoittain: suhdanteet Arviot tulevasta suhdannekehityksestä ovat edelliseen barometriin verrattuna parantuneet hieman, joskin suhdanteiden odotetaan edelleen lievästi heikkenevän. Kokoluokittain tarkasteltuna suhdanteiden odotetaan paranevan eniten suurimmissa yrityksissä ja toimialoista lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen aloilla. Tieliikenteen ja meriliikenteen toimialoilla runsas kolmannes vastaajista odottaa suhdanteiden edelleen heikkenevän Saldolukujen vertailu kokoluokittain: suhdanteet Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Suhdanneodotukset toimialoittain 1 % 5 % 20 % 23 % 43 % 39 % 29 % 32 % 7 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne 44 % 41 % 40 % 16 % 27 % 27 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 2 % 1 % 19 % 27 % 24 % 44 % 43 % 42 % 41 % 30 % 28 % 27 % 30 % 26 % 9 % 4 % 5 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 9

12 Kysyntä Puolet vastaajista odottaa palveluiden kysynnän pysyvän ennallaan Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa tarjoamien palveluiden kysynnän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Viimeisen vuoden aikana palveluiden kysyntä oli noussut noin neljäsosalla vastaajista ja laskenut noin kolmasosalla vastaajista. Kysynnän ei siis koettu kehittyneen kovinkaan suotuisasti edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tulevaisuudenodotukset olivat positiivisemmat kuin arviot jo toteutuneesta kehityksestä. Puolet vastaajista odotti kysynnän pysyvän ennallaan, yli neljännes odotti kysynnän kasvua ja lähes neljännes kysynnän laskua. Saldoluku kysyntäennusteelle oli neutraali (0) odotusten suhteen. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli 7.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 1 % 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 23 % 28 % 43 % 75 % 50 % 7 0 Huomattavasti pienempi 5 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 1 % Jonkin verran suurempi 25 % 0 % 100 Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 2 % 21 % 50 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 10

13 Kysyntä ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku, joka kuvaa vastaajien keskimääräistä näkemystä, oli jo toteutuneen kehityksen osalta suurin lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa (19) sekä huolinnassa ja rahtauksessa (5), mikä tarkoittaa kysynnän kehittyneen hieman keskimääräistä positiivisemmin näillä aloilla. Myös suurimmilla toimipaikoilla oli keskimääräistä positiivisempi näkemys kysynnän kehittymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Arviot olivat keskimääräistä negatiivisempia meri ja tieliikenteessä sekä pienimmissä yritystoimipaikoissa Saldolukujen vertailu toimialoittain: kysyntä Toimialoittain tarkasteltuna tulevaisuuden odotukset olivat melko samansuuntaisesti nousevat. Kokoluokittain tarkasteltuna tulevaisuuden odotukset olivat positiivisimmat suurilla yritystoimipaikoilla ja toimialoittain lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa. Kaikissa kokoluokissa ja kaikilla toimialoilla huolintaa ja rahtausta lukuun ottamatta tulevaisuuden odotukset olivat nousevat. Edelliseen barometriin nähden hieman suurempi osuus vastaajista odottaa kysynnän kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana ja hieman pienempi osuus puolestaan uskoo kysynnän kasvuun Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kysyntä Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Kysyntäodotukset toimialoittain 23 % 23 % 52 % 45 % 22 % 26 % 3 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne 2 % 44 % 44 % 9 % 32 % 32 % 36 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Kysyntäodotukset yrityskoonmukaan 1 % 1 % 4 % 16 % 30 % 26 % 56 % 56 % 47 % 51 % 26 % 25 % 19 % 21 % 15 % 3 % 3 % 1 % henkilöä 11 Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi

14 Liikevaihto Liikevaihdossa hienoista positiivisesta kehitystä Yrityksiä pyydettiin arvioimaan oman toimipaikkansa liikevaihdon kehitystä. 43 % vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen viimeisen vuoden aikana, kun taas 27 % raportoi sen pienentyneen. Liikevaihdon kasvusta raportoi nyt hieman useampi vastaaja kuin syksyn 2011 barometrissa, ja liikevaihdon pienentymisestä raportoineiden osuus oli sama. Liikevaihdon koettiin siis kehittyneen suotuisasti edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tulevaisuudennäkymät ovat toteutunutta kehitystä hieman negatiivisemmat, joskin saldoluku on yhä positiivinen (4). Neljännes vastaajista odottaa liikevaihtonsa pienenemistä, ja yli kolmannes sen kasvua. Liikevaihdon ennallaan pysymistä ennakoi 39 % vastaajista. Liikevaihdon kasvua odottaa nyt 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä barometrissa. Liikevaihdon suhteen odotukset ovat siis positiivisemmat kuin syksyn 2011 barometrissa., Huomattavasti suurempi 6 %, odotukset ja saldoluvut 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 21 % 30 % 37 % 75 % 50 % 8 4 Huomattavasti pienempi 6 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % 0 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 6 % 19 % 34 % 39 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 12

15 Liikevaihto ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Eri toimialoilla liikevaihto kehittyi positiivisesti viimeisten 12 kuukauden aikana, joskin vahvinta kasvu oli selvästi lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen aloilla. Tieliikenteessä ja meriliikenteessä saldoluvut olivat vain hieman nollan yläpuolella. Kuten edellisessäkin barometrissa, lastinkäsittelyn ja varastoinnin liikevaihdon kehitys sekä tieliikenteen ja meriliikenteen liikevaihdon kehitys nähtiin saldolukujen perusteella melko yhteneväisinä. Kokoluokittain yritysten välillä oli edellisen barometrin tavoin merkittäviä eroja liikevaihdon kehityksessä Saldolukujen vertailu toimialoittain: liikevaihto 1 2 henkilön toimipaikoissa liikevaihdon toteutunut ja odotettava saldoluvun kehitys pysytteli edelleen tasaisesti 10 tasolla. Muissa kokoluokissa ja kaikilla toimialoilla saldoluvut pysyivät positiivisina. Positiivisimmat näkemykset olivat edelleen suurimmissa toimipaikoissa sekä lastinkäsittelyn ja varastoinnin parissa toimivilla. Ero toteutuneen kehityksen ja kehitysennusteen välillä oli suurin huolinnan ja rahtauksen toimialalla Saldolukujen vertailu kokoluokittain: liikevaihto Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset liikevaihdon kehityksestä toimialoittain 2 % 2 % 5 % 31 % 42 % 19 % 45 % 26 % 19 % 7 % 10 % Tieliikenne Meriliikenne 53 % 35 % 9 % 32 % 27 % 36 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Odotukset liikevaihdon kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 1 % 3 % 4 % 24 % 39 % 35 % 67 % 39 % 24 % 40 % 44 % 15 % 11 % 16 % 17 % 4 % 1 % 15 % henkilöä 13 Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi

16 Kannattavuus Kannattavuus ja kannattavuusodotukset pysytelleet samansuuntaisina kuin syksyn 2011 barometrissa Yrityksiä pyydettiin arvioimaan kannattavuuden kehitystä oman toimipaikkansa näkökulmasta. Vain yksi kuudesosa vastaajista ilmoitti kannattavuuden parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana, ja yli puolet vastaajista raportoi heikentyneestä kannattavuudesta. Alle kolmannes vastaajista ilmoitti kannattavuutensa pysyneen ennallaan. Tilanne oli lähes sama kuin syksyn 2011 barometrissa. Tulevaisuuden näkymät olivat aavistuksen positiivisemmat kuin toteutunut kehitys. Edelliseen barometriin verrattuna kannattavuusodotukset ovat muuttuneet hieman positiivisemmiksi. 42 % vastanneista yritystoimipaikoista odotti kannattavuutensa edelleen heikkenevän. 18 % vastaajista odotti parannusta kannattavuuteensa. Jo toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku painui yhden yksikön enemmän miinukselle ( 23) kuin edellisessä barometrissa ( 22). Tulevaa kehitystä kuvaava saldoluku oli vähemmän negatiivinen kuin mitä toteutuneen kehityksen saldoluku.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti parempi 1 % 100 % 100 Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi 16 % 30 % 42 % 75 % 50 % Huomattavasti huonompi 11 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 1 % Jonkin verran parempi 17 % 0 % 100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 10 % 39 % 32 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 14

17 Kannattavuus ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku kannattavuuden kehityksestä viimeisten 12 kuukauden aikana oli negatiivinen kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa lukuun ottamatta huolintaa ja rahtausta sekä suurimpia toimipaikkoja. Toiminnan kannattavuus on siis edelleen heikentynyt. Kannattavuuden toteutuneen kehityksen saldoluku oli negatiivisin tieliikenteen toimialalla ( 30) ja 1 2 henkilön toimipaikoissa ( 35), joilla saldoluku laski hieman barometriin nähden. Positiivisin toteutuneen kehityksen saldoluku oli huolinnan ja rahtauksen toimialalla (7) sekä yli 50 henkilön toimipaikoissa (9). Saldolukujen vertailu toimialoittain: kannattavuus Saldoluvun perusteella kannattavuuden kehityksen odotetaan heikkenevän etenkin meriliikenteen sekä huolinnan ja rahtauksen toimialoilla, joilla tulevan 12 kuukauden kehityksen saldoluku on pienempi kuin toteutuneiden 12 kuukauden. Lastinkäsittelyä ja varastointia sekä suurimpia toimipaikkoja lukuun ottamatta saldoluvut pysyttelevät negatiivisina kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa, eli toiminnan kannattavuuden odotetaan jatkavan heikkenemistään. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kannattavuus Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset kannattavuuden kehityksestä toimialoittain 1 % 3 % 5 % 16 % 16 % 23 % 18 % Odotukset kannattavuuden kehityksestä yrityskoon mukaan 1 % 1 % 13 % 20 % 17 % 11 % 38 % 32 % 13 % 23 % 55 % 3 % Tieliikenne Meriliikenne 56 % 21 % 45 % 32 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus 35 % 37 % 47 % 26 % 37 % 36 % 15 % 7 % 9 % 33 % 26 % 30 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 15

18 Palveluiden hinnat Hintojen nostopaineet jatkuvat Vastaajayrityksiltä kysyttiin heidän tarjoamiensa palveluiden hintojen kehityksestä. Vastaajista 52 prosenttia raportoi hintatason noususta, eli yhä useampi vastaajista kertoi jo tapahtuneesta hintojen nostosta edelliseen barometriin verrattuna. Hintatason ennallaan pysymisestä raportoi 35 % toimipaikoista. Hinnanalennuksista kertoi puolestaan 13 % vastaajista. Hintojen nousua ennakoi selvästi yli puolet vastaajista ja vain 7 % odotti niiden laskevan. Saldoluku kehitysennusteelle oli 23, mikä oli 7 yksikköä korkeampi kuin syksyn ennusteessa. Kokoluokittain tarkasteltuna kaikissa yrityskokoluokissa pienimpiä toimipaikkoja lukuun ottamatta yli puolet vastaajista raportoi tarjoamiensa palveluiden hintojen kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Yli puolet yrityksistä kaikissa kokoluokissa pienimpiä yrityksiä lukuun ottamatta ennakoi hintojen nousevan edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana. Eri toimialojen väliset erot tieliikenteen, huolinnan ja rahtauksen sekä lastinkäsittelyn toimialojen välillä olivat melko pienet. Meriliikenteen toimialalla hintojen laskua odotti sen sijaan lähes kolmannes vastaajista.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti korkeammat 3 % 100 % 100 Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat 10 % 35 % 49 % 75 % 50 % Huomattavasti matalammat 3 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeammat 2 % Jonkin verran korkeammat 51 % 0 % 100 Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat 5 % 2 % 39 % Huomattavasti korkeammat Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat Saldoluku 16

19 Toimintakustannukset Kustannusten nousu yhä merkittävää nousukehityksen odotetaan kuitenkin helpottavan hieman Kustannuskehitystä kartoitettiin kysymällä toimintakustannusten kehityksestä vastaajayritysten päätoimialalla. Jopa 94 % vastaajista ilmoitti toimintakustannusten kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Tulos on lähes sama syksyn 2011 barometriin verrattuna, vaikkakin huomattavasti kohonneista kustannuksista raportoineiden osuus on noussut merkittävästi edelliseen barometriin verrattuna. Toimintakustannusten nousua edelleen ennakoi sama osuus vastaajista (84 %) kuin edellisessäkin barometrissa. Sekä toteutunutta kehitystä että kehitysennustetta kuvaavat saldoluvut olivat vahvasti negatiivisia. Jo tapahtuneesta huomattavasta kustannusten noususta raportoi kuitenkin yhä useampi vastaaja. Tulevaisuuden odotusten suhteen erot erikokoisten toimipaikkojen ja eri toimialojen välillä olivat pieniä. Tieliikenteessä huomattavaa kustannusten nousua odotettiin edelleen hieman useammin kuin muilla toimialoilla. Samoin pienimmissä, 1 2 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa keskimääräistä useampi odotti huomattavaa toimintakustannusten nousua., Huomattavasti matalammat 1 %, odotukset ja saldoluvut 100 % 100 Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 1 % 5 % 45 % 49 % 75 % 50 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti matalammat 0 % 0 % Toteutunut kehitys 100 Jonkin verran matalammat 2 % Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 14 % 17 % 67 % Huomattavasti matalammat Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat Saldoluku 17

20 Kapasiteetin käyttöaste Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan keskimäärin hiukan nousevan Saldoluvun perusteella kapasiteetin käyttöaste säilyi keskimäärin ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Noin puolet vastaajista ilmoitti kapasiteetin käyttöasteen pysyneen ennallaan toimipaikassaan viimeisen vuoden aikana. Tulos on lähes sama kuin edellisessä barometrissa. Neljäsosa vastaajista ilmoitti kapasiteetin käyttöasteen laskeneen. Kapasiteetin käyttöasteen kasvusta raportoi runsas neljännes, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisessä barometrissa. Seuraavien 12 kuukauden aikana kapasiteetin käyttöasteen kasvua ennakoi yli neljännes vastaajista. Yli puolet vastaajista uskoi kapasiteettinsa käyttöasteen pysyvän ennallaan ja 18 % vastaajista uskoi sen laskevan. Ennusteen saldoluku oli positiivinen (3)., Huomattavasti korkeampi 3 % Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi 20 % 25 % 48 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % % Huomattavasti matalampi 5 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeampi 1 % 0 % Toteutunut kehitys 100 Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 2 % 16 % 25 % 57 % Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi Saldoluku 18

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-4 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Lounais-Suomi 26 Uusimaa -21 Pohjanmaa 5 Keski-Suomi -21 Pohjois-Suomi -12 Pirkanmaa -21 Kaakkois-Suomi -18 Itä-Suomi Häme -25-43

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1

Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Helmikuu 17 Teollisuus ja rakentaminen parani vuoden 16 lopussa - tilauksia edelleen normaalia niukemmin Yleiset suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku 1 Tuotantomäärät

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Itä-Suomi Keski-Suomi -7 Pohjois-Suomi 3 Lounais-Suomi -9 Kaakkois-Suomi Häme -18 Uusimaa -1 Pohjanmaa Pirkanmaa -19 1 85 87 89 91 93 95

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Häme -2 Pohjanmaa -8 Pohjois-Suomi -4 Pirkanmaa -8 Keski-Suomi -5 Kaakkois-Suomi -1 Itä-Suomi -7 Lounais-Suomi Uusimaa -25 1 8 6

Lisätiedot

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu

Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni. Tuotantomäärät pienenivät kausivaihtelu Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Elokuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto on hienoisessa laskussa Henkilökunnan määrä on pysynyt ennallaan - kannattavuus heikkeni Suhdanneodotukset

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat

Tilauksia on saatu lisää, mutta tilauskirjat Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2016 Teollisuus ja rakentaminen Tuotanto kasvaa - vapaata kapasiteettia edelleen runsaasti Tilauksia on saatu lisää - tilauskirjat edelleen normaalia ohuemmat

Lisätiedot

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto

Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Marraskuu 2014 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannekuva on synkentynyt alkusyksyn aikana Kysyntä on henkentynyt ja tuotanto on laskussa Suhdannenäkymät ovat hiipuneet

Lisätiedot

Suhdannebarometri Helmikuu 2010

Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Suhdannebarometri Helmikuu 1 Uusimaa Elokuu 16 Teollisuus ja rakentaminen zsuhdanneodotukset laskusuunnassa, saldoluku -13 z Tilaustilanne on hieman normaalia heikompi z Tuotanto pysynee lähikuukausina

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 8 6 4 2-6 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomi 39 Kaakkois-Suomi -18 Pohjanmaa 17 Pirkanmaa -26 Häme -11 Itä-Suomi -31 Uusimaa -12 Lounais-Suomi Pohjois-Suomi -33-35

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 158 28 VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 28 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06

1. Kuljetusalan yleiset näkymät. Parantumista ja huonontumista vastanneiden osuudet ja saldoluvut, 1/03 2/03 1/04 2/04 1/05 2/05 1/06 SKAL:n kuljetusbarometri 1/26 Yleiset näkymät Viime vuoden keväällä kuljetusalan näkymät huonotuivat selvästi. Kolmannes vastaajista odotti näkymien huonontuvan lähitulevaisuudessa ja vain kymmenen prosenttia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus Jenny Katila Ravintola Pääposti Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 9.12.2015 Jenny Katila Ravintola Pääposti Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Pori Turun yliopiston Brahea-keskus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A Sonkajärvi Puh. (017) Telefax (017) Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 14 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012

SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n Kuljetusbarometri 3/2012 SKAL:n vuoden 2012 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi 810 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä sekä

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA Projektipäällikkö Päivi Pulkkinen, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Barometrien tavoitteena on saada selville eri toimijoiden mielipiteitä ja

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS joulukuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn joulukuussa 28

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 16 Suhdannebarometri Marraskuu 16 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 - -4 - -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 8 9 1 11 12 13

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011

Pohjois ois--karj Kar alan alan kaupp kau akamarin SYYSBAROMETRI 2011 j j k vk 41-43 333 vastausta: 86kpl l 151 kpl 42 kpl muut 51 kpl (tyhjiä 3kpl) Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 13 % 15 % 26 % 9 % 6 % alle 50 työntekijää 50-249 työntekijää 46 % muu 85

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013

SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 SKAL KULJETUSBAROMETRI 1/2013 www.skal.fi SKAL:n Kuljetusbarometri 1/2013 SKAL:n vuoden 2013 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi 966 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL:n alue- ja erikoisjärjestöjä

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006 VARUSTAMOBAROMETRI marraskuu 26 2 Alkusanat Merenkulku on ala, jossa suhdannekäänteet näkyvät ensimmäisenä. Merenkulun suhdannekehitys ennakoi siten myös teollisuuden ja kaupan suhdanteiden kehitystä.

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15 Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä

ALKULAUSE. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä 2 ALKULAUSE Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region -julkaisu on aiemmin puolivuosittain ja vuodesta 21 vuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2016 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 216 Suhdannebarometri Elokuu 216 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 28 29 21 211

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2005

SUHDANNEKATSAUS 2/2005 SUHDANNEKATSAUS 2/25 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 14...25 14 Ennuste 12 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 1 2 3 4 5 6 7 SUHDANNEKATSAUS 2/25 31.1.25 1(3) SUUNNITTELUVIENTI VETÄÄ HYVIN, OSAAVASTA

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot