Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

2 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS JA TUTKIMUSKESKUS Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät TURKU 2012 ISBN

3 Esipuhe Elinkeinoelämän luottamus talouteen kohentui yleisesti hieman helmikuussa, jolloin tämän Etelä Suomen logistiikkabarometrin kysely lähetettiin yrityksiin. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdanneseurannan mukaan helmikuussa teollisuuden, yksityisten palvelujen ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit olivat hienoisessa nousussa, rakennusalan luottamusta kuvaavan indikaattorin pysyessä kuitenkin aiemmalla tasollaan. Huolimatta lievästä kohentumisesta teollisuudessa, ollaan sen pitkän ajan keskiarvosta yhä jäljessä. Tämä näkyy myös pitkälti teollisuuden suhdanteiden mukaan elävän logistiikka alan suhdannebarometrin tuloksissa. Viime vuoden loppupuoliskolla toteutunut kansainvälisen talouden alamäki heijastui Suomeen ja näkyy myös logistiikkaalan yritysten barometrivastauksissa koskien kulunutta kautta. Suomen ulkomaankaupan tavaravirrat siis hiipuivat loppuvuotta kohti, mutta hyvän alkuvuoden ansiosta saavutettiin kuitenkin esimerkiksi ulkomaan merikuljetuksissa Liikenneviraston tilastojen mukaan vuonna 2011 kokonaisuutena tuonnissa 5,3 % ja viennissä 6 % kasvua verrattuna vuoteen Tämä Etelä Suomen logistiikkabarometri on järjestyksessään viides. Barometrilla kootaan tietoa eteläisen Suomen maakuntien (Etelä Karjala, Kanta Häme, Kymenlaakso, Päijät Häme, Uusimaa ja Varsinais Suomi) eri kuljetusmuotojen tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Kyselyn kysymykset liittyvät toisaalta logistiikkayritysten taloudelliseen toimintaympäristöön (alan yleinen suhdannetilanne, kilpailutilanne, hinnat, toimintakustannukset) ja toisaalta yrityksen omiin taloudellisiin indikaattoreihin (liikevaihdon, kysynnän, kapasiteetin käyttöasteen, investointien ja henkilöstömäärän kehitys). Kysymyspatteristolla luodataan toteutunutta kehitystä kuluneella vuoden ajanjaksolla ja yritysten ennustamaa kehitystä vuodeksi eteenpäin. Etelä Suomen logistiikkabarometri on osa ELLO hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Etelä Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen markkinointikampanja kuljetuskäytävän tunnettuuden lisäämiseksi, tuotetaan uutta tietoa logistiikkaalan suorituskyvystä ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä sekä tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia logistiikkakeskittymien ekologisuuden ja turvallisuuden kehittämiseksi. ELLO hanketta toteuttavat NELI North European Logistics Institute, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskus (MKK), Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI), Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Turku Science Park. ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke. Etelä Suomen logistiikkabarometrin 1/2012 suhdannekysely toteutettiin helmimaaliskuussa. Barometri perustuu 475 logistiikkaalan yrityksen vastauksiin. Barometrin toteutuksesta Merenkulkualan koulutus ja tutkimuskeskuksessa ovat vastanneet Laura Leppänen, Elisa Holma ja Sakari Kajander. Turussa Sakari Kajander

4

5 Sisällys Tiivistelmä... 4 Johdanto... 6 Vastaajat... 7 Suhdanteet... 8 Kysyntä Liikevaihto Kannattavuus Palveluiden hinnat Toimintakustannukset Kapasiteetin käyttöaste Investoinnit Henkilöstömäärä Kilpailutilanne Kasvun ja kehityksen esteet Venäjän transitoliikenne Teema: Logistiikkayritysten yhteistyö ja verkostoituminen

6 Tiivistelmä Suhdannekuva jonkin verran kohentunut viime syksystä, mutta ennakoi edelleen heikohkoa kehitystä Kustannusten lisäksi hinnat nousseet, mutta kannattavuuskehityksessä ei vielä nähdä merkittävää kohentumista Viime syksyn kaikkein synkimmistä näkymistä suhdannekuva on jonkin verran kohentunut. Edelleen kuitenkin hiukan useampi vastaaja ennusti suhdannetilanteen toimialallaan heikkenevän kuin kohenevan. Verrattuna toteutuneeseen kehitykseen, näkymät ovat siis kuitenkin paremmat. Alatoimialoista lastinkäsittely ja varastointi sekä huolinta ja rahtaus olivat hiukan keskimääräistä positiivisempia sekä toteutuneen kehityksen että ennusteen osalta, tie ja meriliikenteen yritykset vastaavasti hiukan keskimääräistä negatiivisempia arvioissaan. Logistiikkapalvelujen kysynnän ennustettiin keskimäärin pysyvän nykyisellä tasollaan tulevan vuoden ajanjaksolla. Toteutuneen kehityksen osalta yritykset raportoivat keskimäärin heikentyneestä kysynnästä, joten ennuste on siihen nähden myös kysynnässä myönteinen. Liikevaihtokehityksessä tulokset ovat lievästi positiivisten saldolukujen puolella sekä toteutuneessa kehityksessä että ennusteessa. Toimijoiden suhdannekehityksen, kysynnän ja liikevaihdon odotukset yhdistävä luottamusindeksi kohosi hiukan arvoon 1. Viime syksynä indeksi putosi saman vuoden keväästä 32 pistettä arvoon 9. Viime syksynä ennakoitiin logistiikkapalvelujen hintojen nousua ja näin näyttää yli puolella vastaajista käyneenkin. Edelleen, yli puolet vastaajista ennakoi hintojensa nousevan tulevalla kaudella. Kustannusten noususta raportoitiin painokkaasti; jopa 45 prosenttia vastaajista kertoi kustannusten huomattavasta noususta kuluneen kauden aikana. Myös jatkossa kustannusten odotetaan selvästi kohoavan, mutta vastausten perusteella näyttää siltä, että jyrkimmän kustannusnousun ennakoidaan kuitenkin laantuvan tulevan vuoden aikana. Yritysten toiminnan kannattavuuskehitys nähdään lähes yhtä heikkona kuin syksyn barometrissa, oletettavasti juuri edellä esitetyn melko voimakkaan kustannusnousun vuoksi. Ennuste on piirun verran toteutunutta kehitystä parempi, mutta edelleen suurempi osa yrityksiä ennakoi kannattavuutensa tulevalla kaudella heikkenevän kuin kohentuvan. Toimipaikkojen kokoluokkatarkastelussa kannattavuuden osalta suurimpien toimipaikkojen myönteisemmät suhdannenäkymät erottuivat melko selkeästi. Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan pysyvän kutakuinkin nykyisellä tasolla, tosin pientä positiivista virettä voidaan nähdä kehityksen suunnassa. Investointiodotuksiin tai henkilöstömäärän kasvattamiseen se ei kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan; vastausten perusteella odotuksissa investointien kehittymisessä ei ole piristymisen merkkejä ja henkilöstömäärien ennakoidaan keskimäärin pysyvän nykyisellä tasolla. Etelä Suomen logistiikka alan luottamusindeksi, kevät

7 Tiivistelmä Suhdanteet 19 7 Kysyntä 7 0 Liikevaihto 4 8 Kannattavuus Hinnat Kapasiteetin käyttöaste 3 0 Investoinnit Henkilöstömäärä Ennuste () Toteutunut () Logistiikkayritysten keskimääräiset näkemykset saldolukuina esitettynä jo toteutuneesta kehityksestä (viimeiset 12 kk) ja tulevasta kehityksestä (). Mitä suurempi saldoluku on, sitä positiivisemmat näkymät ovat. N=475 5

8 Johdanto Logistiikkabarometrissa kartoitetaan alan yritysten kehitystä ja näkymiä Etelä Suomessa Etelä Suomen logistiikkabarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikka alan yritysten lyhyen aikavälin näkymiä sekä toteutunutta kehitystä: aikajänne on nykyhetkestä 12 kuukautta taaksepäin (toteutunut kehitys) ja eteenpäin (tuleva kehitys). Suhdannetilannetta kartoittaviin kysymyksiin yrityksiltä pyydetään vastauksia toimipaikkakohtaisesti eli vastaajat kertovat näkemyksensä vain oman toimipaikkansa näkökulmasta. Lisäksi yrityksiltä kysytään muun muassa niiden kasvua ja kehittymistä mahdollisesti haittaavista tekijöistä. Näkemyksiä kootaan puolivuosittain kuuden maakunnan alueelta eteläisestä Suomesta: Etelä Karjalasta, Kanta Hämeestä, Kymenlaaksosta, Päijät Hämeestä, Uudeltamaalta ja Varsinais Suomesta. Maakuntajaossa vuonna 2011 tapahtunut muutos, Itä Uusimaan liittäminen Uudenmaan maakuntaan, on otettu tarkastelussa huomioon. Tarkasteltavat maakunnat ovat Etelä Suomen EAKR ohjelman toiminta alueen mukaiset. Barometri, joka on osa Ello hanketta, on toteutettu nyt viidettä kertaa. Viidennessä logistiikkabarometrissa hieman alle 500 vastaajaa Suhdannekysely lähetettiin lähes kaikille tutkimusalueella sijaitseville tavaraliikenteeseen osallistuville logistiikkayrityksille tammikuussa Ainoastaan tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivien yritysten määrää karsittiin niiden suuren lukumäärän takia. Kysely lähetettiin joko sähköisessä tai paperisessa muodossa yhteensä yli 3700:aan logistiikkayrityksen toimipaikkaan. Toimipaikkakohtaiset vastaukset koottiin helmi maaliskuun aikana. Vastauksia oli määräaikaan mennessä tullut 475 kappaletta eli koko kyselyn vastausprosentti oli noin 13. Logistiikkatoimiala ja logistiikkayritys on tässä määritelty Tilastokeskuksen käyttämän toimialaluokituksen mukaisesti. Kohderyhmä on siten Tilastokeskuksen päätoimialaluokkaan H: Kuljetus ja varastointi kuuluvat yritykset tietyin poikkeuksin (liite 1). Kyselyn tulokset esitetään graafeina ja saldolukuina Kyselyn tulokset esitetään tässä raportissa tiivistetysti erilaisten diagrammien avulla. Lisäksi käytetään käsitettä saldoluku, joka kuvastaa vastaajien keskimääräistä mielipidettä tiettynä ajankohtana. Se saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Tässä barometrissa on käytetty niin sanottua painotettua saldolukua: Saldoluku lasketaan painottamalla kysymyksen vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet luvuilla +1, +0,5, 0, 0,5 ja 1. Saldoluvut lasketaan tarkoista prosenttiluvuista, mutta diagrammeissa käytetään pyöristettyjä lukuja, minkä vuoksi niiden yhteissummaksi ei välttämättä aina tule täsmälleen 100 %. Tästä syystä saldolukuja ei lasketa pyöristetyistä prosenttiluvuista. Etelä Suomen logistiikka alan luottamusindeksi kertoo tiivistetysti alan keskimääräiset odotukset suhdanteiden, kysynnän ja liikevaihdon kehityksen suhteen. Se saadaan laskemalla keskiarvo suhdanne, kysyntä ja liikevaihto odotuksien saldoluvuista. 6

9 Vastaajat Laaja joukko vastaajia eri maakunnista ja toimialoilta Vajaalla puolella vastanneista oli toimipaikka Uudellamaalla. Seuraavaksi eniten vastauksia tuli Varsinais Suomesta ja Kymenlaaksosta. Kymenlaakson, Päijät Hämeen ja Kanta Hämeen suhteellinen osuus on hieman kasvanut edellisestä barometrista. Uudenmaan sekä Etelä Karjalan toimijoiden suhteellinen osuus vastaajajoukossa on puolestaan hieman pienentynyt edellisestä barometrista. Maakuntien väliset erot kyselyn tuloksissa eivät olleet suuria, minkä vuoksi tässä raportissa ei ole erikseen esitetty alueellisia vertailuja. 6 % 8 % 12 % 9 % 21 % 44 % Kuva 1. Vastaajat maakunnittain (n=475). Vastaajayritykset on jaettu henkilöstömäärän mukaan neljään luokkaan. Kyselyt kohdistettiin toimipaikoille eli henkilöstömäärä ei kuvaa koko yrityksen, vaan yhden toimipaikan henkilölukua. Eniten vastauksia tuli pienistä yritystoimipaikoista, joissa työskentelee 1 2 henkeä. Viime barometriin verrattuna vastauksista hieman pienempi osa vastaajista toimii 1 2 hengen toimipaikoissa ja suurempi osa 3 9 hengen toimipaikoissa. 22 % 6 % 35 % 37 % Uusimaa (n=210) Varsinais Suomi (n=101) Kymenlaakso (n=55) Etelä Karjala (n=27) Kanta Häme (n=39) Päijät Häme (n=43) Henkilöstömäärä 1 2 (n=178) 3 9 (n=165) (n=105) 50 (n=27) Kuva 2. Vastaajat yritystoimipaikan koon mukaan (henkilöstömäärä, n=475). Vastaajat on jaoteltu myös toimialan mukaan. Raportissa on myöhemmin lyhennetty toimialanimityksiä, jotka on alla olevassa kuviossa esitetty kokonaisuudessaan. Siten esimerkiksi tieliikenteellä tarkoitetaan nimenomaan tieliikenteen tavarakuljetusta ja sen parissa toimivia yrityksiä. Ryhmässä jokin muu on pääasiassa toimialaa tukevia toimijoita, kuten esimerkiksi logistiikan konsultti ja henkilöstövälitysyrityksiä. Barometrikyselyyn vastanneista yli kaksi kolmasosaa oli tieliikenteen tavarakuljetuksessa toimivia yrityksiä tai niiden toimipaikkoja. Raideja lentoliikenteen tavarankuljetuksessa toimivia yrityksiä oli kutakin kyselyyn vastanneissa vain 1 %, minkä vuoksi näiden toimialojen kyselyvastauksia ei ole käsitelty erikseen tässä raportissa toisin kuin muiden toimialojen. Eri toimialojen suhteelliset osuudet ovat lähes samat kuin edellisessä barometrissa. 9 % 5 % 1 %1 % 5 % 7 % 72 % Tieliikenteen tavarakuljetus (n=344) Lastinkäsittely/varastointi (n=43) Meriliikenteen tavarakuljetus (n=31) Huolinta/rahtaus (n=22) Jokin muu (n=24) Lentoliikenteen tavarakuljetus (n=7) Raideliikenteen tavarakuljetus (n=4) Kuva 3. Vastaajat toimialoittain (n=475). Vastaajista noin viidesosalla oli merkittävää toimintaa muillakin logistiikan toimialoilla kuin ilmoittamallaan päätoimialalla. Vastaajista 64 % ilmoitti toiminta alueekseen ainoastaan Suomen. 7

10 Suhdanteet Suhdanneodotukset vain hieman valoisammat kuin syksyllä 2011 Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa päätoimialan suhdanteiden viimeaikaisesta kehityksestä sekä lähitulevaisuuden odotuksista. Suhdanteiden toteutunut kehitys oli yhtä negatiivista kuin syksyn 2011 suhdanneodotuksissa ilmeni. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli nyt selvästi negatiivinen ( 19). Suhdanneodotukset olivat edelleen negatiiviset, mutta positiivisemmat kuin syksyn 2011 barometrissa. Syksyn 2011 heikot suhdanneodotukset realisoituivat toteutuneessa kehityksessä, vaikkakin suhdanneodotukset eivät ole enää niin negatiiviset. Saldoluku oli selvästi negatiivinen sekä suhdanne ennusteelle ( 7) että toteutuneelle kehitykselle ( 19). Edelliseen barometriin verrattuna suhdanne ennusteen saldoluku nousi kuitenkin 12 pistettä. Noin kolmannes vastaajista koki suhdanteiden pysytelleen samalla tasolla edeltävien 12 kuukauden ajanjaksolla. Suhdanteiden huonontumisesta raportoi hieman alle puolet vastaajista, eli suhdanteiden koettiin kehittyneen hyvin heikosti edeltävien 12 kuukauden ajanjaksolla. Suhdanneodotukset olivat kuitenkin positiivisemmat kuin toteutunut kehitys: neljännes vastaajista odottaa suhdanteiden paranevan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla. Edelleen 34 % vastaajista odottaa suhdanteiden heikkenemistä. Suhdanteiden ennallaan pysymistä odotti suurempi osuus kuin edellisessä barometrissa eli 41 % vastaajista. Alueellisesti toteutunut kehitys nähtiin muita Etelä Suomen alueita positiivisempana Kymenlaaksossa. Suhdanneodotukset nähtiin positiivisina ainoastaan Kymenlaaksossa. Kanta Hämeessä suhdanteiden odotettiin pysyvän ennallaan ja muilla alueilla niiden odotettiin edelleen hieman heikkenevän., Huomattavasti parempi 2 % Jonkin verran parempi 19 % Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 12 % 32 % 36 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % 50 % % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 1 % Jonkin verran parempi 24 % 0 % 100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 6 % 28 % 41 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 8

11 Suhdanteet ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Yrityksen koko henkilöstömäärällä mitattuna vaikutti jonkin verran siihen, miten toteutunutta suhdannekehitystä oli arvioitu. Erot erikokoisten yritysten välillä kasvoivat edelliseen barometriin verrattuna. Suurimmissa yritystoimipaikoissa näkemys toteutuneesta kehityksestä oli selvästi positiivisin, kun taas pienimmillä yritystoimipaikoilla kehitys nähtiin heikoimpana. Toimialoittain tarkasteltuna lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen toimialoilla toteutunut kehitys nähtiin positiivisimpana, kun taas meriliikenteessä ja tieliikenteessä toteutunut suhdannekehitys nähtiin heikoimpana Saldolukujen vertailu toimialoittain: suhdanteet Arviot tulevasta suhdannekehityksestä ovat edelliseen barometriin verrattuna parantuneet hieman, joskin suhdanteiden odotetaan edelleen lievästi heikkenevän. Kokoluokittain tarkasteltuna suhdanteiden odotetaan paranevan eniten suurimmissa yrityksissä ja toimialoista lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen aloilla. Tieliikenteen ja meriliikenteen toimialoilla runsas kolmannes vastaajista odottaa suhdanteiden edelleen heikkenevän Saldolukujen vertailu kokoluokittain: suhdanteet Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Suhdanneodotukset toimialoittain 1 % 5 % 20 % 23 % 43 % 39 % 29 % 32 % 7 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne 44 % 41 % 40 % 16 % 27 % 27 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Suhdanneodotukset yrityskoon mukaan 2 % 1 % 19 % 27 % 24 % 44 % 43 % 42 % 41 % 30 % 28 % 27 % 30 % 26 % 9 % 4 % 5 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 9

12 Kysyntä Puolet vastaajista odottaa palveluiden kysynnän pysyvän ennallaan Vastaajilta kysyttiin heidän toimipaikkansa tarjoamien palveluiden kysynnän kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Viimeisen vuoden aikana palveluiden kysyntä oli noussut noin neljäsosalla vastaajista ja laskenut noin kolmasosalla vastaajista. Kysynnän ei siis koettu kehittyneen kovinkaan suotuisasti edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tulevaisuudenodotukset olivat positiivisemmat kuin arviot jo toteutuneesta kehityksestä. Puolet vastaajista odotti kysynnän pysyvän ennallaan, yli neljännes odotti kysynnän kasvua ja lähes neljännes kysynnän laskua. Saldoluku kysyntäennusteelle oli neutraali (0) odotusten suhteen. Toteutuneen kehityksen saldoluku oli 7.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti suurempi 1 % 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 23 % 28 % 43 % 75 % 50 % 7 0 Huomattavasti pienempi 5 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 1 % Jonkin verran suurempi 25 % 0 % 100 Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 2 % 21 % 50 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 10

13 Kysyntä ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku, joka kuvaa vastaajien keskimääräistä näkemystä, oli jo toteutuneen kehityksen osalta suurin lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa (19) sekä huolinnassa ja rahtauksessa (5), mikä tarkoittaa kysynnän kehittyneen hieman keskimääräistä positiivisemmin näillä aloilla. Myös suurimmilla toimipaikoilla oli keskimääräistä positiivisempi näkemys kysynnän kehittymisestä viimeisen 12 kuukauden aikana. Arviot olivat keskimääräistä negatiivisempia meri ja tieliikenteessä sekä pienimmissä yritystoimipaikoissa Saldolukujen vertailu toimialoittain: kysyntä Toimialoittain tarkasteltuna tulevaisuuden odotukset olivat melko samansuuntaisesti nousevat. Kokoluokittain tarkasteltuna tulevaisuuden odotukset olivat positiivisimmat suurilla yritystoimipaikoilla ja toimialoittain lastinkäsittelyssä ja varastoinnissa. Kaikissa kokoluokissa ja kaikilla toimialoilla huolintaa ja rahtausta lukuun ottamatta tulevaisuuden odotukset olivat nousevat. Edelliseen barometriin nähden hieman suurempi osuus vastaajista odottaa kysynnän kasvavan seuraavien 12 kuukauden aikana ja hieman pienempi osuus puolestaan uskoo kysynnän kasvuun Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kysyntä Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Kysyntäodotukset toimialoittain 23 % 23 % 52 % 45 % 22 % 26 % 3 % 6 % Tieliikenne Meriliikenne 2 % 44 % 44 % 9 % 32 % 32 % 36 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Kysyntäodotukset yrityskoonmukaan 1 % 1 % 4 % 16 % 30 % 26 % 56 % 56 % 47 % 51 % 26 % 25 % 19 % 21 % 15 % 3 % 3 % 1 % henkilöä 11 Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi

14 Liikevaihto Liikevaihdossa hienoista positiivisesta kehitystä Yrityksiä pyydettiin arvioimaan oman toimipaikkansa liikevaihdon kehitystä. 43 % vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen viimeisen vuoden aikana, kun taas 27 % raportoi sen pienentyneen. Liikevaihdon kasvusta raportoi nyt hieman useampi vastaaja kuin syksyn 2011 barometrissa, ja liikevaihdon pienentymisestä raportoineiden osuus oli sama. Liikevaihdon koettiin siis kehittyneen suotuisasti edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tulevaisuudennäkymät ovat toteutunutta kehitystä hieman negatiivisemmat, joskin saldoluku on yhä positiivinen (4). Neljännes vastaajista odottaa liikevaihtonsa pienenemistä, ja yli kolmannes sen kasvua. Liikevaihdon ennallaan pysymistä ennakoi 39 % vastaajista. Liikevaihdon kasvua odottaa nyt 6 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä barometrissa. Liikevaihdon suhteen odotukset ovat siis positiivisemmat kuin syksyn 2011 barometrissa., Huomattavasti suurempi 6 %, odotukset ja saldoluvut 100 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi 21 % 30 % 37 % 75 % 50 % 8 4 Huomattavasti pienempi 6 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti suurempi 2 % 0 % 100 Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi 6 % 19 % 34 % 39 % Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi Saldoluku 12

15 Liikevaihto ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Eri toimialoilla liikevaihto kehittyi positiivisesti viimeisten 12 kuukauden aikana, joskin vahvinta kasvu oli selvästi lastinkäsittelyn ja varastoinnin sekä huolinnan ja rahtauksen aloilla. Tieliikenteessä ja meriliikenteessä saldoluvut olivat vain hieman nollan yläpuolella. Kuten edellisessäkin barometrissa, lastinkäsittelyn ja varastoinnin liikevaihdon kehitys sekä tieliikenteen ja meriliikenteen liikevaihdon kehitys nähtiin saldolukujen perusteella melko yhteneväisinä. Kokoluokittain yritysten välillä oli edellisen barometrin tavoin merkittäviä eroja liikevaihdon kehityksessä Saldolukujen vertailu toimialoittain: liikevaihto 1 2 henkilön toimipaikoissa liikevaihdon toteutunut ja odotettava saldoluvun kehitys pysytteli edelleen tasaisesti 10 tasolla. Muissa kokoluokissa ja kaikilla toimialoilla saldoluvut pysyivät positiivisina. Positiivisimmat näkemykset olivat edelleen suurimmissa toimipaikoissa sekä lastinkäsittelyn ja varastoinnin parissa toimivilla. Ero toteutuneen kehityksen ja kehitysennusteen välillä oli suurin huolinnan ja rahtauksen toimialalla Saldolukujen vertailu kokoluokittain: liikevaihto Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset liikevaihdon kehityksestä toimialoittain 2 % 2 % 5 % 31 % 42 % 19 % 45 % 26 % 19 % 7 % 10 % Tieliikenne Meriliikenne 53 % 35 % 9 % 32 % 27 % 36 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus Odotukset liikevaihdon kehityksestä yrityskoon mukaan 2 % 1 % 3 % 4 % 24 % 39 % 35 % 67 % 39 % 24 % 40 % 44 % 15 % 11 % 16 % 17 % 4 % 1 % 15 % henkilöä 13 Huomattavasti suurempi Jonkin verran suurempi Jonkin verran pienempi Huomattavasti pienempi

16 Kannattavuus Kannattavuus ja kannattavuusodotukset pysytelleet samansuuntaisina kuin syksyn 2011 barometrissa Yrityksiä pyydettiin arvioimaan kannattavuuden kehitystä oman toimipaikkansa näkökulmasta. Vain yksi kuudesosa vastaajista ilmoitti kannattavuuden parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana, ja yli puolet vastaajista raportoi heikentyneestä kannattavuudesta. Alle kolmannes vastaajista ilmoitti kannattavuutensa pysyneen ennallaan. Tilanne oli lähes sama kuin syksyn 2011 barometrissa. Tulevaisuuden näkymät olivat aavistuksen positiivisemmat kuin toteutunut kehitys. Edelliseen barometriin verrattuna kannattavuusodotukset ovat muuttuneet hieman positiivisemmiksi. 42 % vastanneista yritystoimipaikoista odotti kannattavuutensa edelleen heikkenevän. 18 % vastaajista odotti parannusta kannattavuuteensa. Jo toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku painui yhden yksikön enemmän miinukselle ( 23) kuin edellisessä barometrissa ( 22). Tulevaa kehitystä kuvaava saldoluku oli vähemmän negatiivinen kuin mitä toteutuneen kehityksen saldoluku.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti parempi 1 % 100 % 100 Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi 16 % 30 % 42 % 75 % 50 % Huomattavasti huonompi 11 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti parempi 1 % Jonkin verran parempi 17 % 0 % 100 Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 10 % 39 % 32 % Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi Saldoluku 14

17 Kannattavuus ja odotukset toimialoittain ja erikokoisissa yrityksissä Saldoluku kannattavuuden kehityksestä viimeisten 12 kuukauden aikana oli negatiivinen kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa lukuun ottamatta huolintaa ja rahtausta sekä suurimpia toimipaikkoja. Toiminnan kannattavuus on siis edelleen heikentynyt. Kannattavuuden toteutuneen kehityksen saldoluku oli negatiivisin tieliikenteen toimialalla ( 30) ja 1 2 henkilön toimipaikoissa ( 35), joilla saldoluku laski hieman barometriin nähden. Positiivisin toteutuneen kehityksen saldoluku oli huolinnan ja rahtauksen toimialalla (7) sekä yli 50 henkilön toimipaikoissa (9). Saldolukujen vertailu toimialoittain: kannattavuus Saldoluvun perusteella kannattavuuden kehityksen odotetaan heikkenevän etenkin meriliikenteen sekä huolinnan ja rahtauksen toimialoilla, joilla tulevan 12 kuukauden kehityksen saldoluku on pienempi kuin toteutuneiden 12 kuukauden. Lastinkäsittelyä ja varastointia sekä suurimpia toimipaikkoja lukuun ottamatta saldoluvut pysyttelevät negatiivisina kaikilla toimialoilla ja kaikissa kokoluokissa, eli toiminnan kannattavuuden odotetaan jatkavan heikkenemistään. Saldolukujen vertailu kokoluokittain: kannattavuus Tieliikenne Lastinkäs./var. Kaikki Meriliikenne Huolinta/raht. Henkilöstömäärä Kaikki Odotukset kannattavuuden kehityksestä toimialoittain 1 % 3 % 5 % 16 % 16 % 23 % 18 % Odotukset kannattavuuden kehityksestä yrityskoon mukaan 1 % 1 % 13 % 20 % 17 % 11 % 38 % 32 % 13 % 23 % 55 % 3 % Tieliikenne Meriliikenne 56 % 21 % 45 % 32 % Lastinkäs./ Huolinta/ varastointi rahtaus 35 % 37 % 47 % 26 % 37 % 36 % 15 % 7 % 9 % 33 % 26 % 30 % henkilöä Huomattavasti parempi Jonkin verran parempi Jonkin verran huonompi Huomattavasti huonompi 15

18 Palveluiden hinnat Hintojen nostopaineet jatkuvat Vastaajayrityksiltä kysyttiin heidän tarjoamiensa palveluiden hintojen kehityksestä. Vastaajista 52 prosenttia raportoi hintatason noususta, eli yhä useampi vastaajista kertoi jo tapahtuneesta hintojen nostosta edelliseen barometriin verrattuna. Hintatason ennallaan pysymisestä raportoi 35 % toimipaikoista. Hinnanalennuksista kertoi puolestaan 13 % vastaajista. Hintojen nousua ennakoi selvästi yli puolet vastaajista ja vain 7 % odotti niiden laskevan. Saldoluku kehitysennusteelle oli 23, mikä oli 7 yksikköä korkeampi kuin syksyn ennusteessa. Kokoluokittain tarkasteltuna kaikissa yrityskokoluokissa pienimpiä toimipaikkoja lukuun ottamatta yli puolet vastaajista raportoi tarjoamiensa palveluiden hintojen kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Yli puolet yrityksistä kaikissa kokoluokissa pienimpiä yrityksiä lukuun ottamatta ennakoi hintojen nousevan edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana. Eri toimialojen väliset erot tieliikenteen, huolinnan ja rahtauksen sekä lastinkäsittelyn toimialojen välillä olivat melko pienet. Meriliikenteen toimialalla hintojen laskua odotti sen sijaan lähes kolmannes vastaajista.,, odotukset ja saldoluvut Huomattavasti korkeammat 3 % 100 % 100 Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat 10 % 35 % 49 % 75 % 50 % Huomattavasti matalammat 3 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeammat 2 % Jonkin verran korkeammat 51 % 0 % 100 Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat 5 % 2 % 39 % Huomattavasti korkeammat Jonkin verran korkeammat Jonkin verran matalammat Huomattavasti matalammat Saldoluku 16

19 Toimintakustannukset Kustannusten nousu yhä merkittävää nousukehityksen odotetaan kuitenkin helpottavan hieman Kustannuskehitystä kartoitettiin kysymällä toimintakustannusten kehityksestä vastaajayritysten päätoimialalla. Jopa 94 % vastaajista ilmoitti toimintakustannusten kohonneen viimeisten 12 kuukauden aikana. Tulos on lähes sama syksyn 2011 barometriin verrattuna, vaikkakin huomattavasti kohonneista kustannuksista raportoineiden osuus on noussut merkittävästi edelliseen barometriin verrattuna. Toimintakustannusten nousua edelleen ennakoi sama osuus vastaajista (84 %) kuin edellisessäkin barometrissa. Sekä toteutunutta kehitystä että kehitysennustetta kuvaavat saldoluvut olivat vahvasti negatiivisia. Jo tapahtuneesta huomattavasta kustannusten noususta raportoi kuitenkin yhä useampi vastaaja. Tulevaisuuden odotusten suhteen erot erikokoisten toimipaikkojen ja eri toimialojen välillä olivat pieniä. Tieliikenteessä huomattavaa kustannusten nousua odotettiin edelleen hieman useammin kuin muilla toimialoilla. Samoin pienimmissä, 1 2 henkilöä työllistävissä toimipaikoissa keskimääräistä useampi odotti huomattavaa toimintakustannusten nousua., Huomattavasti matalammat 1 %, odotukset ja saldoluvut 100 % 100 Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 1 % 5 % 45 % 49 % 75 % 50 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti matalammat 0 % 0 % Toteutunut kehitys 100 Jonkin verran matalammat 2 % Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat 14 % 17 % 67 % Huomattavasti matalammat Jonkin verran matalammat Jonkin verran korkeammat Huomattavasti korkeammat Saldoluku 17

20 Kapasiteetin käyttöaste Kapasiteetin käyttöasteen odotetaan keskimäärin hiukan nousevan Saldoluvun perusteella kapasiteetin käyttöaste säilyi keskimäärin ennallaan viimeisten 12 kuukauden aikana. Noin puolet vastaajista ilmoitti kapasiteetin käyttöasteen pysyneen ennallaan toimipaikassaan viimeisen vuoden aikana. Tulos on lähes sama kuin edellisessä barometrissa. Neljäsosa vastaajista ilmoitti kapasiteetin käyttöasteen laskeneen. Kapasiteetin käyttöasteen kasvusta raportoi runsas neljännes, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisessä barometrissa. Seuraavien 12 kuukauden aikana kapasiteetin käyttöasteen kasvua ennakoi yli neljännes vastaajista. Yli puolet vastaajista uskoi kapasiteettinsa käyttöasteen pysyvän ennallaan ja 18 % vastaajista uskoi sen laskevan. Ennusteen saldoluku oli positiivinen (3)., Huomattavasti korkeampi 3 % Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi 20 % 25 % 48 %, odotukset ja saldoluvut 100 % % % Huomattavasti matalampi 5 % 25 % Ennustettu kehitys, Huomattavasti korkeampi 1 % 0 % Toteutunut kehitys 100 Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi 2 % 16 % 25 % 57 % Huomattavasti korkeampi Jonkin verran korkeampi Jonkin verran matalampi Huomattavasti matalampi Saldoluku 18

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 44 / 2005 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU C 5 / 2004 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKASEKTORIN SUHDANNEBAROMETRI

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS MONIPUOLINEN MERENKULKUALAN OSAAJA Tarjoamme yliopistotasoista täydennyskoulutusta merenkulku-, satama- ja kuljetusalalla sekä meriteollisuudessa työskenteleville

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset

ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset ELLO Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Hankkeen tulokset Teija Suoknuuti Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu / North European Logistics Institute 7.4.2010 ELLO hanke 1.9.2009 30.4.2012

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008

VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 2008 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 158 28 VARUSTAMOBAROMETRI Joulukuu 28 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen

Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen 1 Yleiset suhdannenäkymät alueittain Teollisuus ja rakentaminen Uusimaa 6 Pohjanmaa -6 Itä-Suomi 2 Lounais-Suomi -16 Pirkanmaa -3 Häme Pohjois-Suomi -5 Kaakkois-Suomi Keski-Suomi -29-49 1 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTA ENNUSTE VUODELLE 2016 Yhteistyössä Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen Osuuspankit Toimitus Eurofacts Oy 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2013

PANKKIBAROMETRI III/2013 PANKKIBAROMETRI III/2013 19.9.2013 1 Pankkibarometri III/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 Talousjohtajabarometri II/2013 yhteenveto Maailmantalouden tulevaisuuden näkymät toiveikkaat. Kasvuun uskoo lähes 60 prosenttia vastaajista. Suomen BKT:n kehityksen

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen suhdanteet

Yksityisten palvelualojen suhdanteet Yksityisten palvelualojen suhdanteet Tammikuu 2004 Suhdannetiedustelu Sisältö Heikki Almgren Ulkoasu Jussi Elimäki & Sampo Saarinen Taitto Sampo Saarinen Painopaikka Pekan Pikapaino, Espoo, 2004 Tilaukset

Lisätiedot

Myynnin kasvu hidastuu

Myynnin kasvu hidastuu Myynnin kasvu hidastuu * Suhdanneodotuksissa epävarmuutta * Yksityisten palveluyritysten myynti kasvaa vajaat neljä prosenttia * Toimialoittain suuria eroja myynnin kasvussa * Kasvua myös ruuhkasuomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Heinäkuu 213 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2014 27.10.2014 Talousjohtajabarometri II/2014 - Yhteenveto Enemmistö talousjohtajista uskoo maailmantalouden kasvuun lähitulevaisuudessa. Määrä on kuitenkin hieman laskenut

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 2009

VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 2009 TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 165 29 VARUSTAMOBAROMETRI Heinäkuu 29 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa

Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa 1 Logistiikan tilanne Suomessa Logistiikkaselvitys 2012 -raportin valossa Logistiikka-Kuljetus 2012, Helsinki Erikoistutkija Tomi Solakivi 10.5.2012 LOGISTIIKKASELVITYS 2012 2 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Helmikuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Helmikuu 214 Suhdannebarometri Helmikuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri Q1/2012 Tutkimusajanjakso 6.3.-23.3.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 444 toimitusjohtajaa

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013

PK-Suhdannebarometri. Helmikuu 2013 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-Suhdannebarometri Helmikuu 13 PK-yritysten suhdanteet Suhdannenäkymät Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 8 6, kausitas. Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

LOGISTIIKKATOIMIALAN RAKENNE JA TALOUDELLINEN KEHITYS ETELÄ-SUOMESSA 2000-LUVULLA

LOGISTIIKKATOIMIALAN RAKENNE JA TALOUDELLINEN KEHITYS ETELÄ-SUOMESSA 2000-LUVULLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 182 211 LOGISTIIKKATOIMIALAN RAKENNE JA TALOUDELLINEN KEHITYS

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

Palvelualojen odotukset heikkenemässä

Palvelualojen odotukset heikkenemässä Palvelualojen odotukset heikkenemässä * Yksityisten palvelualojen suhdanneodotuksissa heikkenemisen merkkejä * Palveluyritysten myynnin kasvu jatkuu hidastuen * Kannattavuusodotukset ennallaan * Työvoiman

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2016

PANKKIBAROMETRI I/2016 PANKKIBAROMETRI I/2016 18.3.2016 1 Pankkibarometri I/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006

VARUSTAMOBAROMETRI. marraskuu 2006 VARUSTAMOBAROMETRI marraskuu 26 2 Alkusanat Merenkulku on ala, jossa suhdannekäänteet näkyvät ensimmäisenä. Merenkulun suhdannekehitys ennakoi siten myös teollisuuden ja kaupan suhdanteiden kehitystä.

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2014

PANKKIBAROMETRI I/2014 PANKKIBAROMETRI I/2014 7.3.2014 1 Pankkibarometri I/2014 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010

Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri Syksy 2010 Etelä-Pirkanmaalla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2010 Toimeksiantajat - Valkeakosken Seudun Kehitys Oy - Valkeakosken

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9..2011 klo

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA

PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA PÄIJÄT-HÄMEEN TULEVAISUUSODOTUKSET BAROMETRIEN VALOSSA Projektipäällikkö Päivi Pulkkinen, Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus Barometrien tavoitteena on saada selville eri toimijoiden mielipiteitä ja

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 Mark Rantala (09) 1734 3552 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Kuopio 12.11.2008 12.11.2008

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2011 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 211 Suhdannebarometri Elokuu 211 Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29

Lisätiedot

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa

Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15. Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Shortsea Promotion Centre (SPC) Finland Varustamobarometrin julkistamistilaisuus 3.12.2014 klo 9:15 Minna Alhosalo Hilton Helsinki Kalastajatorppa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopiston

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista pkyrityksistä 11.3. 1.4.2. Kyselyyn

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU

TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 138 27 VARUSTAMOBAROMETRI toukokuu 27 Pekka Sundberg TURUN

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI KEVÄT 2014 20.3.2014

TALOUSJOHTAJABAROMETRI KEVÄT 2014 20.3.2014 TALOUSJOHTAJABAROMETRI KEVÄT 2014 20.3.2014 Talousjohtajabarometri I/2014 Yhteenveto Talousjohtajien luottamus maailmantalouden kasvuun on vahvistunut entisestään. Talousjohtajista yli 60 % uskoo kasvuun

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Elokuu 2013 Lisätietoja: Suhdannebarometri Elokuu 213 Suhdannebarometri Elokuu 213 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 25 26 27 28

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011

Pankkibarometri IV/2011 15.12.2011 Pankkibarometri IV/2011 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE

HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE 1 HYÖTYLOGISTIIKAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE Professori Lauri Ojala LIIKENTEEN KUMPPANUUSFOORUMI HYÖTYLIIKENTEEN JAKELULOGISTIIKAN KEHITTÄMINEN Turku, 5.11.2015 ARVIOITA LOGISTIIKASTA OSANA YRITYSTEN

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2015

PANKKIBAROMETRI III/2015 PANKKIBAROMETRI III/2015 16.9.2015 1 Pankkibarometri III/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007

PK-Suhdannebarometri Marraskuu 2007 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-Suhdannebarometri Marraskuu 7 PK-yritysten suhdanteet Suhdannetilanne jatkunut tavanomaista vahvempana alkusyksyllä Odotukset lähikuukausille aiempaa vaisummat - suhdannehuippu

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä

MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS Meriliikenteen kehitys Itämerellä 0 MKK pähkinänkuoressa Turun yliopiston erillislaitos Perustettu 1980 5 toimipistettä 42 työntekijää Vuonna 2011: 38 julkaisua

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2013 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT 2 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 2. YRITTÄJIEN LOMAT... 7 3. KESÄTYÖNTEKIJÄT... 10 Suomen Yrittäjät: KESÄTYÖNTEKIJÄT

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot