OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖOHJE Kokkolan ammattiopisto

2 Sisältö JOHDANTO MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? SUUNNITELMALLISUUS TIEDON HANKINTA OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄN VALINTA OPINNÄYTETYÖ PROSESSINA - MIKÄ SE ON? SINÄ ITSE OLET SUURI VAIKUTTAJA TIETOJEN KÄSITTELEMISESTÄ ITSEOHJAUTUVA OPISKELIJA OPINNÄYTETYÖN RAKENNE KANSILEHTI TIIVISTELMÄ MERKIT JA LYHENTEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KÄSITTELY JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET OPINNÄYTETYÖN ESITTÄMINEN JA ARVIOINTI ARVIOINTIPERUSTEET KIITETTÄVÄ HYVÄ TYYDYTTÄVÄ HYLÄTTY RAPORTOINTITEKNIIKKA...13

3 1 (16) JOHDANTO Opiskelemasi perustutkintoon kuuluu vähintään kahden opintoviikon laajuisen Opinnäytetyön tekeminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työskentelet vähintään 80-tuntia Opinnäytetyön suorittamiseksi. Voit valita aiheen Opinnäytetyöllesi oman kiinnostuksesi tai kokemukseksi mukaan. Aiheen valinnasta on hyvä keskustella opettajien ja opiskelutoverien kanssa. Opinnäytetyön aiheen voit suunnitella myös jonkin yrityksen tai laitoksen kanssa siten, että se palvelee työelämän tarpeita, antaa mahdollisuuden osallistua työelämään ja helpottaa työhön siirtymistäsi. Opinnäytetyön tarkoituksena on, että laajennat ja syvennät tietojasi omalta ammattialaltasi. Tietojen syventäminen tarkoittaa uusien asioiden pohtimista ja omaksumista. Opinnäytetyön tekeminen harjaannuttaa sinua tiedon etsintään ja tietolähteiden hyväksikäyttöön, saat uusia näkökulmia tulevaan ammattialaasi, kartutat tietoja itsestäsi tai kehität taitoja ja valmiuksiasi. Opit suunnittelemaan ajankäyttöäsi ja työtapojasi. Oman työn arviointi ja kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteita päättö-työssä. Opinnäytetyöstä annetaan erillinen arvosana tutkintotodistukseen, josta selviää myös työn aihe. "OPH: Opintoja kokoavan opinnäytetyön laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäytetyön tekeminen edellyttää opiskelijalta itsearviointia, ja lisää näin oppimisen valmiuksia. Opinnäytetyön aihe valitaan siten, että se palvelee työelämän tarpeita, liittyy työssäoppimiseen ja helpottaa näin työhön siirtymistä. Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi työtehtäväkokonaisuus, kirjallinen tai multi- tai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote. Siihen liittyy aina kirjallinen osuus, ja se voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina. Työn tekeminen voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppupuolella.

4 2 (16) 1 MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetyö voi olla kirjallinen työ: selvitys, referaatti tai raportti. Opinnäytetyö voi olla myös muu kuin kirjallinen tuotos: työtehtäväkokonaisuus, projekti, tuote tai muu vastaava. Työtehtäväkokonaisuus / projekti Suunnittelet (esim. asiakkaan tai koulun tilaaman tuotteen) ja toteutat sen itse (riippuen työtehtävän laajuudesta, voit toteuttaa sen itse vai tarvitset ehkä opiskelutovereitasi avuksi), arvioit ja raportoit. Työtehtäväkokonaisuuden suorittamisessa raportointitapoja on useita. Selvitystyö Sinulla on jokin ongelma, johon haluat etsiä vastauksia. Käytännön ongelmia ja ristiriitoja kohtaat oppilaitoksessa ammattiopetuksen yhteydessä, asiakastöissä, työharjoittelun yhteydessä tms. Perehtyessäsi ongelmaan saatat huomata, että kyseessä onkin monisäikeinen laajempi ongelma. Mieti silloin, miten rajaisit ongelman tai pohdi opiskelutoveriesi kanssa voisitteko yhteistyössä ratkaista ongelman (yksi ongelma, jonka eri ilmiöt ja ongelma-alueet jaetaan eri opiskelijoille). Selvitystyö voi olla myös jonkin ilmiön ja ammattityöalueen kehittämistyö. Selvitystyö voi olla myös teoreettinen analyysi jostain ammattialaasi kohdistuvasta asiasta, ilmiöstä tai tapahtumasta, mikä sinua askarruttaa. Tuotekehittely Mikäli sinua kiinnostaa tuotteiden jatkojalostus, erilaisten raaka-aineiden yhteensopivuus, kestävyys, tuotetestaus, markkinointi jne., voit valita Opinnäytetyön aiheeksi oman tuotekehittelyprojektin. Tällöin Opinnäytetyön raportoinnissa pääpaino on käytännön työskentelyllä, mutta toki jotain kirjallistakin raportointia tuotteen suunnittelusta, toteutuksesta ja tuotteen onnistumisesta on tehtävä.

5 3 (16) 2 KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? Jokaisen opiskelu ja ammatillinen kehittyminen on yksilöllistä. Voit opettajasi kanssa keskustella sinulle sopivimmasta aikataulusta. Pääsääntöisesti Opinnäytetyö valmistuu opintojen loppuvaiheessa, jolloin opiskelija syventää ammatillista osaamistaan. Tutki opintokokonaisuuksien aiheita ja tavoitteita, työmenetelmiä ja työsuunnitelmia; näin voit löytää itsellesi sopivan aikataulun ja ajankohdan.

6 4 (16) 3 MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? 3.1 Suunnitelmallisuus Opinnäytetyön toteuttaminen alkaa aina suunnittelulla. Opinnäytetyön suunnittelu sisältää suunnitelmia työn aiheesta, työskentelytavoista ja työn etenemisen aikataulusta. Suunnitelmissa sinua auttavat opiskelutoverit ja opettajasi tai mikäli aiheesi kohdistuu jonkin yrityksen toimintaan, varmaankin yrityksen henkilöstö ohjaa sinua mielellään. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös silloin, kun on kyse Opinnäytetyön tekemisestä. Ensimmäinen vaihe Opinnäytetyön suunnitelmassa on tavoitteidesi tarkentaminen. Mikä tai mitkä ovat Opinnäytetyösi tavoitteet? Mikä tarkoitus työlläsi on?seuraavaksi on pohdittava, Miten toteutan työni, niin että se vastaa tarkoitustaan? Minkälaista lähdeaineistoa tarvitsen työtäni varten? Millaisen lukujärjestyksen / aikataulun teen itselleni? Aloita Opinnäytetyön tekeminen ajoissa. Opiskelusuunnitelmaa ei saa tehdä liian kiireiseksi. Suunnitelmaa tehdessäsi ei saa edellyttää, että jokainen hetki on työskenneltävä äärimmäisen tehokkaasti. Hyvä suunnitelma on joustava; voit muuttaa suunniteltua työjärjestystä tai -aikataulua tarpeen mukaan. 3.2 Tiedon hankinta Opinnäytetyötäsi varten voit hankkia tietoa monella eri tavalla. Opettajat ja opiskelu-toverit ohjaavat sinua lähdeaineiston hankinnassa. Opettajien ohjeet ovat suuntaa antavia, joten muista, että sinun on omatoimisesti hakeuduttava tiedon lähteille. Tietoa saat mm. seuraavista paikoista tai seuraavilla menetelmillä: Oppilaitoksesi kirjasto, kunnan kirjasto, muut kirjastot kaukolainausta apunasi käyttäen (muista kirjojen lisäksi aikakausi-ja sanomalehdet sekä ammattialasi julkaisut ja tiedotteet), tietotekniikan avulla (Internet kotisivut), asiantuntijoita haastattelemalla. Älä aliarvioi jo opiskeltuja asioita, ammatillisia tietojasi ja taitojasi tai kokemuksiasi. Ne ovat sinulle kuuluvaa pääomaa, jota voit nyt käyttää Opinnäytetyötä tehdessäsi. Muista merkitä kaikki käyttämäsi lähteet ja mainita ne Opinnäytetyön lähdeluettelossa. Jos haastattelet ihmisiä, muista merkitä haastattelupäivä muistiin. Haastattelu on ns. painamaton lähde.

7 5 (16) 3.3 Opinnäytetyön menetelmän valinta Opinnäytetyön menetelmän valinnalla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla teet työsi (katso kohta 1.). Menetelmät voivat olla esim. seuraavanlaisia: Kehittämistoimista, joka tarkoittaa järjestelmällistä toimintaa ammatillisen tiedon lisäämiseksi ja löytämiseksi sitä kautta uusia sovellutuksia. Kehittämistoiminta voi kohdistua asiaan, ilmiöön tai tapahtumaan. Tapausselvitys (case), joka tarkoittaa jonkin ilmiön tarkastelua. Sisällön erittely, joka tarkoittaa teksti- tai kuvamateriaalin tarkastelua (lähinnä teoreettista tarkastelua).

8 6 (16) 4. OPINNÄYTETYÖ PROSESSINA - MIKÄ SE ON? 4.1 Sinä itse olet suuri vaikuttaja Opiskelun aikana opit soveltamaan aktiivisesti ja valikoiden tietoja, taitoja ja henkisiä valmiuksia omaan työskentelyysi. Aktiivisena ihmisenä asetat itsellesi tavoitteita, pohdit aikaisempia tietoja, muistelet kokemuksiasi sekä valikoit kuultua ja luettua. Huomaatko, että itse kehität koko ajan älyllisten toimintojesi kulkua ja kehittelet itsellesi erilaisia menetelmiä sevitäksesi ongelmallisista tilanteista. 4.2 Tietojen käsittelemisestä Jokainen sinun toimintasi edellyttää tietojen käsittelyä. Valikoit ja muokkaat havaintoja. Aikaisemmin opitut asiat ja niiden sisällöllinen jäsentyneisyys ohjaavat kaikkia vaiheitasi. Kun liität jo opitun asian uuteen oppimaasi asiaan, säätelet ja ohjaat näin oppimistasi. Uusien asioiden oppisessa kannattaa olla hieman kriittinen ja arvioida, ovatko asiat mielestäsi oleellisia, tarpeellisia, oikeita, hyödyllisiä. Samoistakin asioista voi ajatella eri tavalla tai jotain työtä voidaan tehdä useilla eri menetelmillä! Kun mietit jo aiemmin opittua ja saamaasi uutta tietoa tai taitoa, huomaat, että sen ajattelun seurauksena maailmankuvasi usein hieman muuttuu. Sanotaankin, että oppimista tapahtuu ikään kuin havaitsemisen ja ajattelun sivutuotteina. Opit siis joka tapauksessa, vaikka sinulla ei olisikaan asetettuja tavoitteita oppimiselle. Ammatillisen oppimisen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että pohdit omaa opiskelutapaasi.tietojen ja taitojen hankinnassa opiskelutapa ei ole kuitenkaan aina kovin tehokasta joka vaiheessa ja kaikissa tilanteissa. Tehokkainta se on silloin, kun olet kiinnostunut aiheesta; haluat todella oppia uutta jostain erityisesti sinua kiinnostavasta aiheesta. Tästä syystä muista valita Opinnäytetyön aiheeksi se, mikä sinua kiinnostaa, askarruttaa ja haluat tutkia sekä perehtyä juuri siihen asiaa paremmin. 4.3 Itseohjautuva opiskelija Itseohjautuvuudella tarkoitetaan sitä, että olet aktiivinen tiedonetsijä. Teet itse opiskeluasi ja Opinnäytetyötäsi koskevia ratkaisuja. Otat vastuun työtäsi koskevista tavoitteiden määräämisestä, Opinnäytetyön suunnittelu- ja toteutusprosessista sekä työn arvioinnista. On tärkeää, että valitset Opinnäytetyön aiheeksi sen, mikä sinua kiinnostaa. Motivoituneena jaksat suoriutua paremmin työn tekemisestä ja tavoitteesi ovat yleensä korkeammalla kuin huonosti motivoituneella Opinnäytetyötä uurastavalla opiskelijalla. Muista, että myös pettymykset ja epäonnistumiset työtä tehdessä saattavat kuulua asiaan, mutta luota ja usko itseesi, niin suoriudut tehtävästä hyvin.

9 7 (16) 5. OPINNÄYTETYÖN RAKENNE Opinnäytetyön rakenne voi vaihdella sen mukaan, millainen työ on kyseessä. Seuraavaa jäsennystä voit kuitenkin käyttää soveltuvasti hyväksi. Olipa työsi sitten tuotekehittely, työtehtäväkokonaisuus tai jokin muu, siitä on oltava myös kirjallinen raportti. Kirjallisessa esityksessä sinulla on oltava mukana seuraavat osat: 5.1 Kansilehti Kansilehteen merkitään Opinnäytetyön nimi, Opinnäytetyön tekijä/tekijät, oppilaitos ja koulutusala sekä Opinnäytetyön valmistumisaika 5.2 Tiivistelmä Tiivistelmä on korkeintaan yhden sivun mittainen yhteenveto työn sisällöstä. Se kirjoitetaan kokonaisin lausein ja se on itsenäinen, sellaisenaan ymmärrettävä kokonaisuus. Tiivistelmästä tulee selvitä työsi tarkoitus, menetelmät ja tulokset. Tiivistelmän perusteella lukija päättää haluaako hän tutustua kyseiseen työhön. 5.3 Merkit ja lyhenteet Harvinaisista merkeistä, omatekoisista symboleista ja lyhenteistä laaditaan sisällysluettelo. Standardin mukaisia merkintöjä ei tarvitse selittää. 5.4 Sisällysluettelo Sisällysluettelon tehtävänä on auttaa sisällön hahmottamisessa ja helpottaa lukemista. Sen vuoksi luettelo kannattaa asemoida samoin kuin itse tekstin otsikot. Myös lähdeluettelon alkamissivu merkitään. Liitteet merkitään loppuun ilman sivunumeroa. Sivunumerot kirjoitetaan sivun oikeaan yläkulmaan. 5.5 Johdanto Johdannossa esittelet lyhyesti Opinnäytetyösi taustaa ja sen, miksi valitsit kyseisen aiheen. Kerrot myös, mikä on Opinnäytetyösi tarkoitus, esimerkiksi miksi haluat selvitellä jotakin ongelmaa ja sen merkitystä mm. omalle ammatilliselle kehitykselle. 5.6 Käsittely Työsi varsinainen sisältö; Opinnäytetyön aiheeseen kuuluvaa tietoa (teoreettinen / kokemuksellinen / käytännöllinen tieto), ongelman taustatietoja, tiedon hankintaasi, miten olet menetellyt kehittämistyössäsi jne. Voit havainnollistaa tuloksia tarvittaessa graafisesti.

10 8 (16) 5.7 Johtopäätökset ja pohdinta - Päätelmä / pohdinta; kokoa mietteesi työn loppuvaiheessa. - Saavutitko sen mitä tavoittelitkin? - Minkälaisia tuloksia tai ajatuksia työsi tuotti? - Mitä hyötyä ja kenelle työstäsi oli? - Mitä opit ja miksi? - Mitä olisi ehkä pitänyt tehdä toisin ja miksi? Pohdintaa tehdessäsi voit ottaa siihen yhden tai useamman näkökulman, riippuen Opinnäytetyösi aiheesta; esimerkiksi yksittäisen kuluttajan, alan ammattilaisen, yhteiskunnallisen tai jonkin muun yrityksen/laitoksen. 5.8 Lähteet Esitä kaikki käyttämäsi lähteet aakkostettuina ja yhdenmukaisesti kirjoitettuina. Muista tekstiä kirjoittaessasi ja lähteitä käyttäessäsi lähdeviittaukset! Näin on tehtävä aina, kun lainataan jonkun toisen tekstiä. Lukijan on saatava selville, kenen tietoa tai ajatuksia lainataan ja mistä tiedon voi tarkistaa. Raportin tekstin tulee olla omaa ilmaisuasi. Käytä lähteitä kriittisesti. Lähteiden käyttö ei ole itsetarkoitus, vaan niiden tulisi tukea työsi etenemistä. 5.9 Liitteet Liitteenä voi olla videonauhoituksia, joihin työssäsi viittaat, piirustuksia, valokuvia, hinta- ja katelaskelmia, haatattelunauhoja /-kysymyksiä yms. Numeroi liitteet ja viittaa kirjallisessa työssäsi liitteisiin kertoessasi niihin kuuluvista asioista.

11 9 (16) 6 OPINNÄYTETYÖN ESITTÄMINEN JA ARVIOINTI Opinnäytetyöt esitellään ja käsitellään omassa ryhmässä tai luokassa. Opinnäytetyön esittäminen on osa kokonaisuutta, jossa jokainen opiskelija vuorollaan esittelee oman työnsä. Tarkoituksena on työn esittelyn lisäksi keskustella esittelystä aiheesta ja siihen liittyvistä seikoista. Jokainen ryhmän jäsen voi esittää työn tekijälle kysymyksiä ja keskustelu aiheesta on paitsi sallittua myös toivottavaa. Opinnäytetyö on kypsyysnäyte, jolla arvioidaan sinun ammatillisia valmiuksiasi. Arviointi on yksi Opinnäytetyön opetuksellinen osa. Oppiminen on meidän työtämme, johon liittyy olennaisena osana palaute, kontrolli ja arviointi. Arvioinnissa pohditaan koko Opinnäytetyön tekemisen prosessia. Opinnäytetyötä arvioidaan useasta eri näkökulmasta ja eri vaiheiden aikana. 6.1 Arviointiperusteet Opinnäytetyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: ideointitaito käden taidot tuotteen laatu kustannustietoisuus järjestelmällisyys sitkeys päämäärätietoisuus jäsentelytaito työn ilo itsearviointi kirjallinen raportointivalmius kirjallisen tuotoksen muoto ja kieli yhteistyötaidot

12 10 (16) tiedonhankintataidot alakohtaisen nykytekniikan hyväksikäyttö Esimerkki arvosanojen muodostumisperiaatteista: KIITETTÄVÄ Yleistä: Opiskelija käsittelee työtään monipuolisesti ja omaperäisesti. Hän kykenee osoittamaan tehtäväalueeseen liittyviä kehittämiskohteita. Osoittaa kriittisyyttä lähdeaineiston valinnassa. Opiskelija valitsee tietojen käsittelytavat työn luonteen mukaan sekä hallitsee käyttämänsä menetelmät. Ongelmien käsittely: Selkiintynyttä omaperäistä. Itsenäiset perustelut, ongelmat osoitettu selvästi. Asiaa pohdittu perinpohjaisesti. Opinnäytetyön suunnittelu: Itsenäisesti ja loogisesti rakennettu suunnitelma. Tiedon hankinta: Tiedonhankinta itsenäistä ja kriittistä. Menettelyt perusteltu johdonmukaisesti ja seikkaperäisesti. Tulokset ja johtopäätökset: Itsenäinen, kriittinen, arvioiva näkökulma. Perustellut johtopäätökset, viitteet jatkoselvityksiin ja -ongelmiin. Käyttökelpoisuus: Suositeltavissa käyttöön. Ratkaisut työn kannalta perusteltuja, valmiiksi harkittuja vaihtoehtoja erilaisia kehittämistoimenpiteitä varten. Kieli- ja esitystaito: Valmis monistettavaksi. Sujuvaa ja virheetöntä HYVÄ Yleistä: Opiskelija käsittelee aihetta johdonmukaisesti. Löytää aiheesta soveltamiskohtia ammattialansa kehittämiseen. Käytettävät tietojen hankinta- ja käsittelytavat ovat asianmukaiset. Ongelmien esittely: Niukan asiallinen esittely. Selvitetty aiheen valinnan taustaa ja perusteltu ratkaisuja. Opinnäytetyön suunnittelu: Ohjeet pystytty hyödyntämään ja toteuttamaan. Tiedon hankinta: Asiallinen ja joustava ohjeiden toteuttaminen. Menettelytavat selvitetty perustelematta. Tulokset ja johtopäätökset: Selkeä esitys. Tulokset pohdiskellaan. Selvitys tulosten luotettavuudesta. Käyttökelpoisuus: Varauksin suositeltavissa käyttöön.

13 11 (16) Kieli- ja esitystaito: Viimeisteltynä monistuskelpoinen. Teksti helposti luettavaa TYYDYTTÄVÄ Yleistä: Opiskelija pystyy ohjauksen avulla hankkimaan käyttökelpoista tietoa ja laatimaan opinnäytetyön. Ongelmien esittely: Aiheen valinta selvitetty perustelematta. Toiminta kokonaan ohjauksen ansiosta. Irrallisuus. Opinnäytetyön suunnittelu: Paljon ohjausta ja korjauksia vaativa. Tiedon hankinta: Toimittu annettujen ohjeiden mukaan. Puutteellinen selvitys menettelytavoista. Tulokset ja johtopäätökset: Jää tulosten toteamisen tasolle. Käyttökelpoisuus: Hyödyllinen lähtökohta jatkokäsittelylle. Kieli- ja esitystaso: Epäselvä esitys. Ei sellaisenaan monistus kelpoinen. Kielivirheitä HYLÄTTY Yleistä: Opinnäytetyössä opiskelija tarvitsee paljon ohjausta. Opinnäytetyö ei osoita aiheen ja/tai menetelmien hallintaa. Ongelmien esittely: Ongelmaa ei ilmaistu, alue rajaamatta. Opinnäytetyön suunnittelu: Suunnittelematon työ Tiedon hankinta: Ei selvitystä Tulokset ja johtopäätökset: Ei selviä tuloksia, epäjohdonmukainen. Käyttökelpoisuus: Ei kelpaa käytettäväksi. Kieli- ja esitystaso: Täysin viimeistelemätön ja virheellinen. Opinnäytetyön tekemisessä korostetaan sinun yksilöllistä opiskeluprosessia ja oman oppimisen säätelyä. Niiden arviointitaitoja tarvitaan kaiken aikaa. Tärkeintä on se, että arviointia ajatellaan ja muistamme sen, että se on oleellinen osa oppimista.

14 12 (16)

15 13 (16) 7 RAPORTOINTITEKNIIKKA Kirjasintyyppi Suositeltavin kirjasintyyppi on Arial 12. (Sama kuin tässä ohjeessa.) Riviväli Tekstin riviväli on 1,5. Tiivistelmän voit tarvittaessa kirjoittaa rivivälillä 1. Sivunumerot Kansilehteä, tiivistelmä- ja sisällysluettelosivua ei numeroida. Sivunumero merkitään sivun oikeaan yläkulmaan. Myös lähdeluettelo sivu numeroidaan. Liitteisiin merkitään liitteen numero (LIITE1), ei sivunumeroa. Sivut pyritään kirjoittamaan täyteen. Otsikon jälkeen sivun alareunaan on tultava tekstiä vähintään kaksi riviä. Marginaalit Sivun ylä- ja alareunaan jätetään 2,5 cm:n marginaali, vasempaan reunaan 4 cm:n ja oikeaan reunaan 1,5 cm:n marginaali. Oikean reunan tasausta ei saa käyttää, tavutusta voi käyttää. Kappalejako Kappaleet erotetaan toisistaan kahdella rivisiirrolla. Muuten rivit kirjoitetaan täyteen. Liian lyhyitä kappaleita on syytä välttää. Otsikot Otsikot alkavat samasta kohdasta kuin varsinainen teksti. Pääotsikon edelle jätetään neljä rivisiirtoa ja sen jälkeen kolme. Alaotsikon edellä on kolme rivisiirtoa ja sen jäljessä kaksi. PÄÄOTSIKKO kirjoitetaan isoilla kirjaimilla lihavoiden.

16 14 (16) Alaotsikko kirjoitetaan lihavoiden, alkukirjan on iso ja muut pieniä. Otsikot numeroidaan. Numero-osan viimeisen numeron jälkeen jätetään kaksi välilyöntiä, pistettä ei merkitä. Otsikkohierarkiassa saa käyttää enintään kolmea eri tasoa (esim ). Numerottomia ns. ohjaavia otsikoita kannattaa käyttää silloin, kun numeroituja otsikoita tulisi liikaa. Otsikot havainnollistetaan lihavoimalla. Sinun ei tarvitse kahlita itseäsi näihin ohjeisiin. Voit käyttää omaa raportointitekniikkaa. Sen on oltava kuitenkin johdonmukainen, selkeä ja ymmärrettävä. Omalla ammattialallasi työskennellessäsi tarvitset luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opinnäytetyössä sinulla oiva tilaisuus harjoitella luovuuttasi myös raportin ulkoasun suhteen. Alkuperäisteksti: Markku Forsell Onnea ja menestystä työllesi!

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytteen / kehittämistehtävän opas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2011 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 OPINNÄYTTEEN / KEHITTÄMISTEHTÄVÄN AIHEVALINTA 2 3 OPINNÄYTE / KEHITTÄMISTEHTÄVÄPROSESSI 3 4 OPINNÄYTTEEN

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET

PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUSOHJELMAN OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OHJEET 23.1.2014 Päivitetty: 10.10.2014: Kappaleet 514,15 ja 16, lisätty kappale 12.2. 2 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ 2 2. Opinnäytetyön aiheen valinta

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3

SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 SISÄLLYS 1 OHJEEN KÄYTTÖ 3 2 TIETOJEN HANKINTA 3 2.1 Tehtävään perehtyminen 3 2.2 Tiedonhaku 4 2.3 Lähdetiedot 5 2.3.1 Nimi-vuosijärjestelmä eli Harvardin järjestelmä 6 2.3.2 Numeroviitejärjestelmä 6 2.3.3

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON

TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON TUTKIVA SUOMEN KIELEN OPISKELIJA OHJEITA SEMINAARITYÖSKENTELYYN JA TUTKIELMANTEKOON Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos 2008 SISÄLLYS 1 Johdanto...1 2 Seminaarityöskentely...2

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet)

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT. Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Kuopio Kirjalliset tehtävät -ohjemoniste KIRJALLISET TEHTÄVÄT Tekijän nimi (Tekijöiden nimet) Ohjemoniste Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopio Ulla Nissi

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot