OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINNÄYTETYÖOHJE. Kokkolan ammattiopisto"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖOHJE Kokkolan ammattiopisto

2 Sisältö JOHDANTO MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? SUUNNITELMALLISUUS TIEDON HANKINTA OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄN VALINTA OPINNÄYTETYÖ PROSESSINA - MIKÄ SE ON? SINÄ ITSE OLET SUURI VAIKUTTAJA TIETOJEN KÄSITTELEMISESTÄ ITSEOHJAUTUVA OPISKELIJA OPINNÄYTETYÖN RAKENNE KANSILEHTI TIIVISTELMÄ MERKIT JA LYHENTEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KÄSITTELY JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA LÄHTEET LIITTEET OPINNÄYTETYÖN ESITTÄMINEN JA ARVIOINTI ARVIOINTIPERUSTEET KIITETTÄVÄ HYVÄ TYYDYTTÄVÄ HYLÄTTY RAPORTOINTITEKNIIKKA...13

3 1 (16) JOHDANTO Opiskelemasi perustutkintoon kuuluu vähintään kahden opintoviikon laajuisen Opinnäytetyön tekeminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työskentelet vähintään 80-tuntia Opinnäytetyön suorittamiseksi. Voit valita aiheen Opinnäytetyöllesi oman kiinnostuksesi tai kokemukseksi mukaan. Aiheen valinnasta on hyvä keskustella opettajien ja opiskelutoverien kanssa. Opinnäytetyön aiheen voit suunnitella myös jonkin yrityksen tai laitoksen kanssa siten, että se palvelee työelämän tarpeita, antaa mahdollisuuden osallistua työelämään ja helpottaa työhön siirtymistäsi. Opinnäytetyön tarkoituksena on, että laajennat ja syvennät tietojasi omalta ammattialaltasi. Tietojen syventäminen tarkoittaa uusien asioiden pohtimista ja omaksumista. Opinnäytetyön tekeminen harjaannuttaa sinua tiedon etsintään ja tietolähteiden hyväksikäyttöön, saat uusia näkökulmia tulevaan ammattialaasi, kartutat tietoja itsestäsi tai kehität taitoja ja valmiuksiasi. Opit suunnittelemaan ajankäyttöäsi ja työtapojasi. Oman työn arviointi ja kehittäminen ovat keskeisiä tavoitteita päättö-työssä. Opinnäytetyöstä annetaan erillinen arvosana tutkintotodistukseen, josta selviää myös työn aihe. "OPH: Opintoja kokoavan opinnäytetyön laajuus on vähintään kaksi opintoviikkoa. Opinnäytetyön tekeminen edellyttää opiskelijalta itsearviointia, ja lisää näin oppimisen valmiuksia. Opinnäytetyön aihe valitaan siten, että se palvelee työelämän tarpeita, liittyy työssäoppimiseen ja helpottaa näin työhön siirtymistä. Opinnäytetyö voi olla esimerkiksi työtehtäväkokonaisuus, kirjallinen tai multi- tai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote. Siihen liittyy aina kirjallinen osuus, ja se voidaan suorittaa yksilö- tai ryhmätyönä tai laajempana projektina. Työn tekeminen voi alkaa jo opiskelun alkuvaiheessa tai esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä, mutta työ valmistuu opiskelun loppupuolella.

4 2 (16) 1 MILLAINEN ON OPINNÄYTETYÖ Opinnäytetyö voi olla kirjallinen työ: selvitys, referaatti tai raportti. Opinnäytetyö voi olla myös muu kuin kirjallinen tuotos: työtehtäväkokonaisuus, projekti, tuote tai muu vastaava. Työtehtäväkokonaisuus / projekti Suunnittelet (esim. asiakkaan tai koulun tilaaman tuotteen) ja toteutat sen itse (riippuen työtehtävän laajuudesta, voit toteuttaa sen itse vai tarvitset ehkä opiskelutovereitasi avuksi), arvioit ja raportoit. Työtehtäväkokonaisuuden suorittamisessa raportointitapoja on useita. Selvitystyö Sinulla on jokin ongelma, johon haluat etsiä vastauksia. Käytännön ongelmia ja ristiriitoja kohtaat oppilaitoksessa ammattiopetuksen yhteydessä, asiakastöissä, työharjoittelun yhteydessä tms. Perehtyessäsi ongelmaan saatat huomata, että kyseessä onkin monisäikeinen laajempi ongelma. Mieti silloin, miten rajaisit ongelman tai pohdi opiskelutoveriesi kanssa voisitteko yhteistyössä ratkaista ongelman (yksi ongelma, jonka eri ilmiöt ja ongelma-alueet jaetaan eri opiskelijoille). Selvitystyö voi olla myös jonkin ilmiön ja ammattityöalueen kehittämistyö. Selvitystyö voi olla myös teoreettinen analyysi jostain ammattialaasi kohdistuvasta asiasta, ilmiöstä tai tapahtumasta, mikä sinua askarruttaa. Tuotekehittely Mikäli sinua kiinnostaa tuotteiden jatkojalostus, erilaisten raaka-aineiden yhteensopivuus, kestävyys, tuotetestaus, markkinointi jne., voit valita Opinnäytetyön aiheeksi oman tuotekehittelyprojektin. Tällöin Opinnäytetyön raportoinnissa pääpaino on käytännön työskentelyllä, mutta toki jotain kirjallistakin raportointia tuotteen suunnittelusta, toteutuksesta ja tuotteen onnistumisesta on tehtävä.

5 3 (16) 2 KOSKA OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? Jokaisen opiskelu ja ammatillinen kehittyminen on yksilöllistä. Voit opettajasi kanssa keskustella sinulle sopivimmasta aikataulusta. Pääsääntöisesti Opinnäytetyö valmistuu opintojen loppuvaiheessa, jolloin opiskelija syventää ammatillista osaamistaan. Tutki opintokokonaisuuksien aiheita ja tavoitteita, työmenetelmiä ja työsuunnitelmia; näin voit löytää itsellesi sopivan aikataulun ja ajankohdan.

6 4 (16) 3 MITEN OPINNÄYTETYÖ TEHDÄÄN? 3.1 Suunnitelmallisuus Opinnäytetyön toteuttaminen alkaa aina suunnittelulla. Opinnäytetyön suunnittelu sisältää suunnitelmia työn aiheesta, työskentelytavoista ja työn etenemisen aikataulusta. Suunnitelmissa sinua auttavat opiskelutoverit ja opettajasi tai mikäli aiheesi kohdistuu jonkin yrityksen toimintaan, varmaankin yrityksen henkilöstö ohjaa sinua mielellään. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös silloin, kun on kyse Opinnäytetyön tekemisestä. Ensimmäinen vaihe Opinnäytetyön suunnitelmassa on tavoitteidesi tarkentaminen. Mikä tai mitkä ovat Opinnäytetyösi tavoitteet? Mikä tarkoitus työlläsi on?seuraavaksi on pohdittava, Miten toteutan työni, niin että se vastaa tarkoitustaan? Minkälaista lähdeaineistoa tarvitsen työtäni varten? Millaisen lukujärjestyksen / aikataulun teen itselleni? Aloita Opinnäytetyön tekeminen ajoissa. Opiskelusuunnitelmaa ei saa tehdä liian kiireiseksi. Suunnitelmaa tehdessäsi ei saa edellyttää, että jokainen hetki on työskenneltävä äärimmäisen tehokkaasti. Hyvä suunnitelma on joustava; voit muuttaa suunniteltua työjärjestystä tai -aikataulua tarpeen mukaan. 3.2 Tiedon hankinta Opinnäytetyötäsi varten voit hankkia tietoa monella eri tavalla. Opettajat ja opiskelu-toverit ohjaavat sinua lähdeaineiston hankinnassa. Opettajien ohjeet ovat suuntaa antavia, joten muista, että sinun on omatoimisesti hakeuduttava tiedon lähteille. Tietoa saat mm. seuraavista paikoista tai seuraavilla menetelmillä: Oppilaitoksesi kirjasto, kunnan kirjasto, muut kirjastot kaukolainausta apunasi käyttäen (muista kirjojen lisäksi aikakausi-ja sanomalehdet sekä ammattialasi julkaisut ja tiedotteet), tietotekniikan avulla (Internet kotisivut), asiantuntijoita haastattelemalla. Älä aliarvioi jo opiskeltuja asioita, ammatillisia tietojasi ja taitojasi tai kokemuksiasi. Ne ovat sinulle kuuluvaa pääomaa, jota voit nyt käyttää Opinnäytetyötä tehdessäsi. Muista merkitä kaikki käyttämäsi lähteet ja mainita ne Opinnäytetyön lähdeluettelossa. Jos haastattelet ihmisiä, muista merkitä haastattelupäivä muistiin. Haastattelu on ns. painamaton lähde.

7 5 (16) 3.3 Opinnäytetyön menetelmän valinta Opinnäytetyön menetelmän valinnalla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla teet työsi (katso kohta 1.). Menetelmät voivat olla esim. seuraavanlaisia: Kehittämistoimista, joka tarkoittaa järjestelmällistä toimintaa ammatillisen tiedon lisäämiseksi ja löytämiseksi sitä kautta uusia sovellutuksia. Kehittämistoiminta voi kohdistua asiaan, ilmiöön tai tapahtumaan. Tapausselvitys (case), joka tarkoittaa jonkin ilmiön tarkastelua. Sisällön erittely, joka tarkoittaa teksti- tai kuvamateriaalin tarkastelua (lähinnä teoreettista tarkastelua).

8 6 (16) 4. OPINNÄYTETYÖ PROSESSINA - MIKÄ SE ON? 4.1 Sinä itse olet suuri vaikuttaja Opiskelun aikana opit soveltamaan aktiivisesti ja valikoiden tietoja, taitoja ja henkisiä valmiuksia omaan työskentelyysi. Aktiivisena ihmisenä asetat itsellesi tavoitteita, pohdit aikaisempia tietoja, muistelet kokemuksiasi sekä valikoit kuultua ja luettua. Huomaatko, että itse kehität koko ajan älyllisten toimintojesi kulkua ja kehittelet itsellesi erilaisia menetelmiä sevitäksesi ongelmallisista tilanteista. 4.2 Tietojen käsittelemisestä Jokainen sinun toimintasi edellyttää tietojen käsittelyä. Valikoit ja muokkaat havaintoja. Aikaisemmin opitut asiat ja niiden sisällöllinen jäsentyneisyys ohjaavat kaikkia vaiheitasi. Kun liität jo opitun asian uuteen oppimaasi asiaan, säätelet ja ohjaat näin oppimistasi. Uusien asioiden oppisessa kannattaa olla hieman kriittinen ja arvioida, ovatko asiat mielestäsi oleellisia, tarpeellisia, oikeita, hyödyllisiä. Samoistakin asioista voi ajatella eri tavalla tai jotain työtä voidaan tehdä useilla eri menetelmillä! Kun mietit jo aiemmin opittua ja saamaasi uutta tietoa tai taitoa, huomaat, että sen ajattelun seurauksena maailmankuvasi usein hieman muuttuu. Sanotaankin, että oppimista tapahtuu ikään kuin havaitsemisen ja ajattelun sivutuotteina. Opit siis joka tapauksessa, vaikka sinulla ei olisikaan asetettuja tavoitteita oppimiselle. Ammatillisen oppimisen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että pohdit omaa opiskelutapaasi.tietojen ja taitojen hankinnassa opiskelutapa ei ole kuitenkaan aina kovin tehokasta joka vaiheessa ja kaikissa tilanteissa. Tehokkainta se on silloin, kun olet kiinnostunut aiheesta; haluat todella oppia uutta jostain erityisesti sinua kiinnostavasta aiheesta. Tästä syystä muista valita Opinnäytetyön aiheeksi se, mikä sinua kiinnostaa, askarruttaa ja haluat tutkia sekä perehtyä juuri siihen asiaa paremmin. 4.3 Itseohjautuva opiskelija Itseohjautuvuudella tarkoitetaan sitä, että olet aktiivinen tiedonetsijä. Teet itse opiskeluasi ja Opinnäytetyötäsi koskevia ratkaisuja. Otat vastuun työtäsi koskevista tavoitteiden määräämisestä, Opinnäytetyön suunnittelu- ja toteutusprosessista sekä työn arvioinnista. On tärkeää, että valitset Opinnäytetyön aiheeksi sen, mikä sinua kiinnostaa. Motivoituneena jaksat suoriutua paremmin työn tekemisestä ja tavoitteesi ovat yleensä korkeammalla kuin huonosti motivoituneella Opinnäytetyötä uurastavalla opiskelijalla. Muista, että myös pettymykset ja epäonnistumiset työtä tehdessä saattavat kuulua asiaan, mutta luota ja usko itseesi, niin suoriudut tehtävästä hyvin.

9 7 (16) 5. OPINNÄYTETYÖN RAKENNE Opinnäytetyön rakenne voi vaihdella sen mukaan, millainen työ on kyseessä. Seuraavaa jäsennystä voit kuitenkin käyttää soveltuvasti hyväksi. Olipa työsi sitten tuotekehittely, työtehtäväkokonaisuus tai jokin muu, siitä on oltava myös kirjallinen raportti. Kirjallisessa esityksessä sinulla on oltava mukana seuraavat osat: 5.1 Kansilehti Kansilehteen merkitään Opinnäytetyön nimi, Opinnäytetyön tekijä/tekijät, oppilaitos ja koulutusala sekä Opinnäytetyön valmistumisaika 5.2 Tiivistelmä Tiivistelmä on korkeintaan yhden sivun mittainen yhteenveto työn sisällöstä. Se kirjoitetaan kokonaisin lausein ja se on itsenäinen, sellaisenaan ymmärrettävä kokonaisuus. Tiivistelmästä tulee selvitä työsi tarkoitus, menetelmät ja tulokset. Tiivistelmän perusteella lukija päättää haluaako hän tutustua kyseiseen työhön. 5.3 Merkit ja lyhenteet Harvinaisista merkeistä, omatekoisista symboleista ja lyhenteistä laaditaan sisällysluettelo. Standardin mukaisia merkintöjä ei tarvitse selittää. 5.4 Sisällysluettelo Sisällysluettelon tehtävänä on auttaa sisällön hahmottamisessa ja helpottaa lukemista. Sen vuoksi luettelo kannattaa asemoida samoin kuin itse tekstin otsikot. Myös lähdeluettelon alkamissivu merkitään. Liitteet merkitään loppuun ilman sivunumeroa. Sivunumerot kirjoitetaan sivun oikeaan yläkulmaan. 5.5 Johdanto Johdannossa esittelet lyhyesti Opinnäytetyösi taustaa ja sen, miksi valitsit kyseisen aiheen. Kerrot myös, mikä on Opinnäytetyösi tarkoitus, esimerkiksi miksi haluat selvitellä jotakin ongelmaa ja sen merkitystä mm. omalle ammatilliselle kehitykselle. 5.6 Käsittely Työsi varsinainen sisältö; Opinnäytetyön aiheeseen kuuluvaa tietoa (teoreettinen / kokemuksellinen / käytännöllinen tieto), ongelman taustatietoja, tiedon hankintaasi, miten olet menetellyt kehittämistyössäsi jne. Voit havainnollistaa tuloksia tarvittaessa graafisesti.

10 8 (16) 5.7 Johtopäätökset ja pohdinta - Päätelmä / pohdinta; kokoa mietteesi työn loppuvaiheessa. - Saavutitko sen mitä tavoittelitkin? - Minkälaisia tuloksia tai ajatuksia työsi tuotti? - Mitä hyötyä ja kenelle työstäsi oli? - Mitä opit ja miksi? - Mitä olisi ehkä pitänyt tehdä toisin ja miksi? Pohdintaa tehdessäsi voit ottaa siihen yhden tai useamman näkökulman, riippuen Opinnäytetyösi aiheesta; esimerkiksi yksittäisen kuluttajan, alan ammattilaisen, yhteiskunnallisen tai jonkin muun yrityksen/laitoksen. 5.8 Lähteet Esitä kaikki käyttämäsi lähteet aakkostettuina ja yhdenmukaisesti kirjoitettuina. Muista tekstiä kirjoittaessasi ja lähteitä käyttäessäsi lähdeviittaukset! Näin on tehtävä aina, kun lainataan jonkun toisen tekstiä. Lukijan on saatava selville, kenen tietoa tai ajatuksia lainataan ja mistä tiedon voi tarkistaa. Raportin tekstin tulee olla omaa ilmaisuasi. Käytä lähteitä kriittisesti. Lähteiden käyttö ei ole itsetarkoitus, vaan niiden tulisi tukea työsi etenemistä. 5.9 Liitteet Liitteenä voi olla videonauhoituksia, joihin työssäsi viittaat, piirustuksia, valokuvia, hinta- ja katelaskelmia, haatattelunauhoja /-kysymyksiä yms. Numeroi liitteet ja viittaa kirjallisessa työssäsi liitteisiin kertoessasi niihin kuuluvista asioista.

11 9 (16) 6 OPINNÄYTETYÖN ESITTÄMINEN JA ARVIOINTI Opinnäytetyöt esitellään ja käsitellään omassa ryhmässä tai luokassa. Opinnäytetyön esittäminen on osa kokonaisuutta, jossa jokainen opiskelija vuorollaan esittelee oman työnsä. Tarkoituksena on työn esittelyn lisäksi keskustella esittelystä aiheesta ja siihen liittyvistä seikoista. Jokainen ryhmän jäsen voi esittää työn tekijälle kysymyksiä ja keskustelu aiheesta on paitsi sallittua myös toivottavaa. Opinnäytetyö on kypsyysnäyte, jolla arvioidaan sinun ammatillisia valmiuksiasi. Arviointi on yksi Opinnäytetyön opetuksellinen osa. Oppiminen on meidän työtämme, johon liittyy olennaisena osana palaute, kontrolli ja arviointi. Arvioinnissa pohditaan koko Opinnäytetyön tekemisen prosessia. Opinnäytetyötä arvioidaan useasta eri näkökulmasta ja eri vaiheiden aikana. 6.1 Arviointiperusteet Opinnäytetyön arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: ideointitaito käden taidot tuotteen laatu kustannustietoisuus järjestelmällisyys sitkeys päämäärätietoisuus jäsentelytaito työn ilo itsearviointi kirjallinen raportointivalmius kirjallisen tuotoksen muoto ja kieli yhteistyötaidot

12 10 (16) tiedonhankintataidot alakohtaisen nykytekniikan hyväksikäyttö Esimerkki arvosanojen muodostumisperiaatteista: KIITETTÄVÄ Yleistä: Opiskelija käsittelee työtään monipuolisesti ja omaperäisesti. Hän kykenee osoittamaan tehtäväalueeseen liittyviä kehittämiskohteita. Osoittaa kriittisyyttä lähdeaineiston valinnassa. Opiskelija valitsee tietojen käsittelytavat työn luonteen mukaan sekä hallitsee käyttämänsä menetelmät. Ongelmien käsittely: Selkiintynyttä omaperäistä. Itsenäiset perustelut, ongelmat osoitettu selvästi. Asiaa pohdittu perinpohjaisesti. Opinnäytetyön suunnittelu: Itsenäisesti ja loogisesti rakennettu suunnitelma. Tiedon hankinta: Tiedonhankinta itsenäistä ja kriittistä. Menettelyt perusteltu johdonmukaisesti ja seikkaperäisesti. Tulokset ja johtopäätökset: Itsenäinen, kriittinen, arvioiva näkökulma. Perustellut johtopäätökset, viitteet jatkoselvityksiin ja -ongelmiin. Käyttökelpoisuus: Suositeltavissa käyttöön. Ratkaisut työn kannalta perusteltuja, valmiiksi harkittuja vaihtoehtoja erilaisia kehittämistoimenpiteitä varten. Kieli- ja esitystaito: Valmis monistettavaksi. Sujuvaa ja virheetöntä HYVÄ Yleistä: Opiskelija käsittelee aihetta johdonmukaisesti. Löytää aiheesta soveltamiskohtia ammattialansa kehittämiseen. Käytettävät tietojen hankinta- ja käsittelytavat ovat asianmukaiset. Ongelmien esittely: Niukan asiallinen esittely. Selvitetty aiheen valinnan taustaa ja perusteltu ratkaisuja. Opinnäytetyön suunnittelu: Ohjeet pystytty hyödyntämään ja toteuttamaan. Tiedon hankinta: Asiallinen ja joustava ohjeiden toteuttaminen. Menettelytavat selvitetty perustelematta. Tulokset ja johtopäätökset: Selkeä esitys. Tulokset pohdiskellaan. Selvitys tulosten luotettavuudesta. Käyttökelpoisuus: Varauksin suositeltavissa käyttöön.

13 11 (16) Kieli- ja esitystaito: Viimeisteltynä monistuskelpoinen. Teksti helposti luettavaa TYYDYTTÄVÄ Yleistä: Opiskelija pystyy ohjauksen avulla hankkimaan käyttökelpoista tietoa ja laatimaan opinnäytetyön. Ongelmien esittely: Aiheen valinta selvitetty perustelematta. Toiminta kokonaan ohjauksen ansiosta. Irrallisuus. Opinnäytetyön suunnittelu: Paljon ohjausta ja korjauksia vaativa. Tiedon hankinta: Toimittu annettujen ohjeiden mukaan. Puutteellinen selvitys menettelytavoista. Tulokset ja johtopäätökset: Jää tulosten toteamisen tasolle. Käyttökelpoisuus: Hyödyllinen lähtökohta jatkokäsittelylle. Kieli- ja esitystaso: Epäselvä esitys. Ei sellaisenaan monistus kelpoinen. Kielivirheitä HYLÄTTY Yleistä: Opinnäytetyössä opiskelija tarvitsee paljon ohjausta. Opinnäytetyö ei osoita aiheen ja/tai menetelmien hallintaa. Ongelmien esittely: Ongelmaa ei ilmaistu, alue rajaamatta. Opinnäytetyön suunnittelu: Suunnittelematon työ Tiedon hankinta: Ei selvitystä Tulokset ja johtopäätökset: Ei selviä tuloksia, epäjohdonmukainen. Käyttökelpoisuus: Ei kelpaa käytettäväksi. Kieli- ja esitystaso: Täysin viimeistelemätön ja virheellinen. Opinnäytetyön tekemisessä korostetaan sinun yksilöllistä opiskeluprosessia ja oman oppimisen säätelyä. Niiden arviointitaitoja tarvitaan kaiken aikaa. Tärkeintä on se, että arviointia ajatellaan ja muistamme sen, että se on oleellinen osa oppimista.

14 12 (16)

15 13 (16) 7 RAPORTOINTITEKNIIKKA Kirjasintyyppi Suositeltavin kirjasintyyppi on Arial 12. (Sama kuin tässä ohjeessa.) Riviväli Tekstin riviväli on 1,5. Tiivistelmän voit tarvittaessa kirjoittaa rivivälillä 1. Sivunumerot Kansilehteä, tiivistelmä- ja sisällysluettelosivua ei numeroida. Sivunumero merkitään sivun oikeaan yläkulmaan. Myös lähdeluettelo sivu numeroidaan. Liitteisiin merkitään liitteen numero (LIITE1), ei sivunumeroa. Sivut pyritään kirjoittamaan täyteen. Otsikon jälkeen sivun alareunaan on tultava tekstiä vähintään kaksi riviä. Marginaalit Sivun ylä- ja alareunaan jätetään 2,5 cm:n marginaali, vasempaan reunaan 4 cm:n ja oikeaan reunaan 1,5 cm:n marginaali. Oikean reunan tasausta ei saa käyttää, tavutusta voi käyttää. Kappalejako Kappaleet erotetaan toisistaan kahdella rivisiirrolla. Muuten rivit kirjoitetaan täyteen. Liian lyhyitä kappaleita on syytä välttää. Otsikot Otsikot alkavat samasta kohdasta kuin varsinainen teksti. Pääotsikon edelle jätetään neljä rivisiirtoa ja sen jälkeen kolme. Alaotsikon edellä on kolme rivisiirtoa ja sen jäljessä kaksi. PÄÄOTSIKKO kirjoitetaan isoilla kirjaimilla lihavoiden.

16 14 (16) Alaotsikko kirjoitetaan lihavoiden, alkukirjan on iso ja muut pieniä. Otsikot numeroidaan. Numero-osan viimeisen numeron jälkeen jätetään kaksi välilyöntiä, pistettä ei merkitä. Otsikkohierarkiassa saa käyttää enintään kolmea eri tasoa (esim ). Numerottomia ns. ohjaavia otsikoita kannattaa käyttää silloin, kun numeroituja otsikoita tulisi liikaa. Otsikot havainnollistetaan lihavoimalla. Sinun ei tarvitse kahlita itseäsi näihin ohjeisiin. Voit käyttää omaa raportointitekniikkaa. Sen on oltava kuitenkin johdonmukainen, selkeä ja ymmärrettävä. Omalla ammattialallasi työskennellessäsi tarvitset luovaa ongelmanratkaisukykyä. Opinnäytetyössä sinulla oiva tilaisuus harjoitella luovuuttasi myös raportin ulkoasun suhteen. Alkuperäisteksti: Markku Forsell Onnea ja menestystä työllesi!

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Opas opinnäytteen tekijälle

Opas opinnäytteen tekijälle Opas opinnäytteen tekijälle 2009 2 Sisältö 1 Oppaan käyttäjälle...3 2 Opinnäytteen tekemisen vaiheet ja aikataulutus...4 2.1 Aiheen valinta...4 2.2 Opinnäytteen suunnittelu...4 2.3 Opinnäytteen kokoaminen...5

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Oppimisen ja osaamisen arviointi. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Oppimisen ja osaamisen arviointi Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppimisen (ammatillinen peruskoulutus) arvioinnin periaatteita kolmikantaisuus: työssäoppija, työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen

Laboratoriotyöselostuksen laatiminen CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi Kevät 2016 Laboratoriotyöselostuksen laatiminen Työselostus tehdään kurssin ryhmätyöstä: Atomi/molekyylikerroskasvatuksella

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät:

OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät: 1 OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät: Koulutusohjelma (t)/ suuntautumisvaihtoehto 1. Aihevalinta Aihevalinnan perustelut

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle kyselyn analyysi. Vastuuta ottamalla opit 3 hanke Päivi Kukkonen Ylivieskan ammattiopisto

Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle kyselyn analyysi. Vastuuta ottamalla opit 3 hanke Päivi Kukkonen Ylivieskan ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle kyselyn analyysi Vastuuta ottamalla opit 3 hanke Päivi Kukkonen Ylivieskan ammattiopisto Taustatietoja kyselyssä Vastaajina 12 työyksikköä: sairaaloita, vanhustenhuollon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ ARVIOINTI OPINNÄYTEPROSESSISSA Arvioidaan myös oppimista tuketyöprosessin aikana opinnäytetyön lisäksi Opiskelija kirjoittaa koko ajan oppimispäiväkirjaa, joka

Lisätiedot

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P)

KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) KT4 Projektiopinnot, 5 op (418013P) 20.11.2007 26.2.2008 Eläytymismenetelmä (role-playing) J. Eskola, J. Suoranta R. Rajala, P. Hakkarainen - sosiaalitieteet, kasvatustieteet, tulevaisuudentutkimus Kehystarina

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1

Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely. Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 Tekstin rakenne ja epälineaarinen työskentely Kandidaattiseminaarin kielikeskuksen osuus, tekstipaja 1 tiina.airaksinen@aalto.fi Kirjoittaminen on palapelin kokoamista Kirjoittaminen on toimintaa Jörn

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot