Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyö (ISAT) 2012 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet ja kuvaavat opiskelijoiden suunnitellun ammatillisen kasvun ja oppimisen prosessin. Niiden laadinnan perustana ovat työelämän ja sen kehittämisen tarpeet, opiskelijoiden ennakoidut valmiudet sekä ammattikorkeakoulun strategiset valinnat. Opetussuunnitelmat ovat suhteellisen pysyviä asiakirjoja, jotka hyväksytään ammattikorkeakoulun virallisen päätöksenteon kokouksissa. Ne luovat perustan monipuoliselle yhteistyölle, erilaisten toteutussuunnitelmien laadinnalle ja opiskelijoiden henkilökohtaiselle opintojen suunnittelulle. Toteutussuunnitelmat ovat joustavia ja vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja mahdollistavia käytännön työkaluja. Toteutussuunnitelmissa määritellään opintojaksojen tavoitteet, sisällöt, vastuuhenkilöt, toteutustavat, suoritustavat, opiskelijoiden työn mitoitus ja aikataulut. Ne luovat pohjan opiskelijoiden yksityiskohtaiselle opintojen suunnittelulle (HOPS) sekä ammattikorkeakoulun opetuksen ja resurssien käytön suunnittelulle. Sairaanhoitajien (AMK) opetussuunnitelma toteutetaan ISAT (Itä-Suomen ammattikorkeakoulut) yhteistyönä. Yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Savonia ammattikorkeakoulun Iisalmen ja Kuopion opetusyksiköt (www.isat.fi). ISAT yhteistyössä toimivien terveysalan opetusyksiköiden (Iisalmi, Joensuu, Kuopio) toteutussuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää koulutusohjelmakohtaisia sekä opetusyksikkökohtaisia ja koko ammattikorkeakoulua koskevia osia. Toteutussuunnitelmaan liittyvät valinnat tehdään yhteistyössä eri opetusyksiköiden kanssa. TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI Tutkinto: Laajuus: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja (AMK) 2 op /, vuotta Hoitotyön koulutusohjelmassa tavoitteena on kouluttaa hoitotyön ammattilaisia, sairaanhoitajia. Koulutuksen aikana tuetaan opiskelijoiden ammatillista kasvua ja asiantuntijuuden kehittymistä. Sairaanhoitajan ammatissa toimiminen edellyttää vahvaa eettistä ja ammatillista päätöksentekotaitoa. Sairaanhoitaja toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Sairaanhoitaja ohjaa ja tukee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä eri elämänvaiheissa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Sairaanhoitaja vastaa hoitotyön ammatillisista tehtävistä perustaen toimintansa parhaaseen mahdolliseen näyttöön eri tieteenaloilta. Sairaanhoitaja on vastuullinen itsensä ja ammattialansa jatkuvasta kehittämisestä. Hän toteuttaa, johtaa ja arvioi hoitotyötä ja vastaa tutkimukseen perustuvasta hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä. Sairaanhoitajan osaaminen koostuu seuraavista osa-alueista: - Terveyden edistämisen osaaminen - Hoitotyön asiakaslähtöisen päätöksenteon osaaminen - Moniammatillinen yhteistyöosaaminen - Ohjaus- ja opetusosaaminen - Kliinisen hoitotyön osaaminen - Oppimisen taidot - Eettinen osaaminen - Työyhteisöosaaminen - Innovaatio-osaaminen - Kansainvälisyysosaaminen ISAT -strategian mukaisesti sairaanhoitajan (AMK) opetus painottuu vanhustyön ja perusterveydenhuollon alueille. Aikuiskoulutuksessa erityisinä painotuksina ovat ikääntyneiden hoito ja työ perusterveydenhuollossa ja kotihoidossa. Sairaanhoitajan (AMK) koulutuksessa noudatetaan ammattikorkeakoululakia 1/200 ja asetusta 2/200 sekä OPM:n (työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:2) Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien am-

2 matillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet. Koulutus täyttää Euroopan parlamentin ja Neuvoston ammattipätevyyden tunnustamisesta antaman direktiivin (200/6/EY) vaatimukset. OPPIMISPROSESSIN KUVAUS Opiskelijan ammatillinen kasvu esitetään vuositeemoina, joissa kuvataan hoitotyön opiskelijan kehittymisen polku hoitotyön perehtyjästä hoitotyön kehittäjäksi. Vuositeemat ja niiden osaamistason kuvaukset sekä lukukausiteemat ja teemojen osaamistavoitteet auttavat opiskelijaa keskittymään ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden oppimiseen. Opinnoissaan opiskelija kartuttaa ammatillista osaamistaan tietämisen, ymmärtämisen ja toiminnan osaamisessa sekä kyvyssä hallita erilaisia tilanteita. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa. Tämä edellyttää opiskelijan omien tavoitteiden ja päämäärien tunnistamista. Oppimisen suunniteltu eteneminen sairaanhoitajaopinnoissa 1. vuosi Hoitotyöhön perehtyjä Opiskelija toimii hoitotyön arvo- ja tietoperustan mukaan ja ymmärtää niiden merkityksen potilaan hoitamisessa Perehtyjänä hoitotyön toimintaympäristössä. 29 op. Opiskelija osaa tarkastella ihmistä ja hoitotyötä osana sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä. Oppijana hoitotyön toimintaympäristössä. 1 op. Opiskelija osaa käyttää perustietoa ihmisestä, hoitotyön arvoista ja toiminnoista harjoitellessaan hoitotyötä. 2. vuosi Hoitotyöhön harjaantuja Opiskelija vahvistaa hoitotyön osaamistaan ja sen reflektointia.. vuosi Hoitotyön soveltaja Opiskelija osaa soveltaa hoitotyön osaamistaan erilaisissa ympäristöissä ja arvioida ammatillista kehittymistään kriittisesti.. vuosi Hoitotyön kehittäjä Opiskelija syventää hoitotyön osaamistaan ja hänellä on valmiudet kehittää hoitotyötä. Harjaantujana pitkäaikaissairaan potilaan terveyden edistämisessä. 0, op. Opiskelija osaa käyttää tietoa terveyden edistämisestä ja pitkäaikaissairauksista harjoitellessaan hoitotyötä. Soveltajana erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä. 29, op. Opiskelija osaa soveltaa tietoaan perhehoitotyöstä sekä mielenterveyden ja päihdehoitotyöstä harjoitellessaan hoitotyötä. Kehittyvä hoitotyön asiantuntija. 0 op. Opiskelija osaa arvioida, suunnitella ja ehdottaa ratkaisuja hoitotyön kehittämiseksi. Harjaantujana perioperatiivisessa hoitotyössä. 0 op. Opiskelija osaa käyttää näyttöön perustuvaa tietoa perioperatiivisen hoitotyön toiminnoista harjoitellessaan hoitotyötä. Soveltajana erilaisissa gerontologisen hoitotyön ympäristöissä. 0 op. Opiskelija osaa soveltaa ja analysoida tietoa ikääntymisestä ja sairaanhoitajan vastaanottotoiminnasta sekä osaa toteuttaa hoitotyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Pedagogiset valinnat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun koulutusta ohjaava pedagoginen viitekehys pohjautuu sosiokonstruktivistiseen lähestymistapaan, jonka mukaan oppija on aktiivinen tiedon muokkaaja. Oppija tekee tiedosta oman tulkintansa ja konstruoi eli rakentaa tiedon aikaisempien tietojensa ja kokemustensa pohjalta. Hoitotyön asiantuntijaksi kasvu nähdään oppijan jatkuvana prosessina, joka kehittyy opintojen aikana. Sosiaalisella vuorovaikutuksella ja dialogilla on keskeinen rooli oppijan oppimisessa, jota tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä ammattikorkeakoulussa sekä työelämässä esim. terveydenhuollon oppimisen harjoittelupaikoissa ja erilaisten maakunnallisten hankkeiden sekä projektien avulla. Oppiminen on tavoitteellista, tilannesidonnaista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka edellyttää opiskelijalta omien tavoitteiden ja päämäärien tunnistamista. Oppiminen ei ole vain tiedollista kehittymistä ja käsitteellistä muutosta, vaan se on myös omien asenteiden, tunteiden ja käsitysten entistä parempaa tiedostamista ja hallintaa niin, että ne tukevat kokonais-

3 valtaista oppimista. Tähän tarvitaan reflektoinnin taitoa, joka kehittyy ohjauksen ja kokemuksen myötä. Opiskelija on itseohjautuva ja omasta ammatillisesta kasvustaan ja kehittymisestään vastuun ottava yksilö. Opiskelijan itseohjautuvuuden ja yhteistoiminnallisuuden kehittymistä tuetaan opintojen aikana eri tavoin. Opintojen tavoitteena on rakentaa perustaa tutkivalle työotteelle, joka vahvistuu erilaisissa oppimisympäristöissä luokkahuoneissa, verkkoympäristöissä ja työ- ja harjoittelupaikoilla. Kriittinen ja vaihtoehtoja etsivä näkökulma tietoon on uudistamisen ja ammatillisen kehittymisen edellytys. Opetusmenetelmällisiä vaihtoehtoja käytetään monipuolisesti, mutta harkitusti. Monimuotoinen opetus sisältää useampia opetusmuotoja, joissa käytetään hyödyksi tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia. Koulutusohjelman opintojen joustavia toimintatapoja ovat esimerkiksi: - opiskelussa yhdistyvät opettaja- ja opiskelijalähtöiset, verkkoperusteiset sekä yhteisölliset vuorovaikutustilanteet - opiskelija tekee opintoihin liittyviä oppimistehtäviä työelämäyhteyksissä - opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista tunnistetaan osaamiskartoituksen avulla (AHOT) ja hän voi osoittaa osaamistaan eri osaamisen tunnistamisen keinoin - opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan hankkeissa tai kansainvälisessä vaihdossa Harjoittelusta osa toteutetaan asianmukaiset potilashoidon välineet sisältävissä ammattikorkeakoulun harjoitustiloissa ja - tilanteissa. Harjoittelu toteutetaan ohjattuna harjoitteluna ammattikorkeakoulun terveysalan hyväksymissä toimintaympäristöissä. Keskeiset harjoittelupaikat ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston ammattipätevyyden tunnustamisesta antaman direktiivin mukaiset. Ohjattu harjoittelu toteutetaan ammattikorkeakoulun solmimien harjoittelusopimusten mukaisena. Oppimisen ohjaus Hoitotyön koulutusohjelmassa ohjauksen keskeinen tehtävä on tukea opiskelijan sairaanhoitajaksi kasvua sekä kehitystä. Ohjauksen tavoitteena on opintojen eri vaiheissa vastata opiskelijan elämäntilanteen, oppimisen ja opiskelun sekä henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen mukanaan tuomiin ohjaustarpeisiin. Ohjaus on eri toimijoiden; opettajien, opettajatutoreiden, opinto-ohjaajan ja opiskelijatutoreiden yhteinen tehtävä. Opintojaksoilla tapahtuvan ohjauksen käytännöt sovitaan opettajan ja opiskelijoiden kesken. Kunkin saapumisryhmän tutoropettajalla on tärkeä tehtävä toimia ensisijaisena oman ryhmänsä ohjaajana. Opettajatutorit pitävät yhteyttä ryhmäänsä ja sen opiskelijoihin. Säännöllisten ryhmätapaamisten lisäksi tutoropettajat käyvät vuosittain kehityskeskustelut ryhmänsä opiskelijoiden kanssa. Opinto-ohjaajan tehtävänä on yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla mm. edistää opiskeluvalmiuksien arviointia ja kehittymistä, hoitotyön opintojen tavoitteisiin, sisältöihin ja toteutukseen perehtymistä ja tukea henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja toteutumisen arvioinnissa yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Aloittavien opiskelijoiden ammattikorkeakouluopintoihin orientoimisessa on opiskelijatutoreilla tärkeä tehtävä. Heidän toimintansa tavoitteena on olla omalta osaltaan rakentamassa myönteistä opiskeluilmapiiriä yhdessä muun henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijan ammatillista kehittymistä ja opiskelusuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa sekä opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Harjoittelun yhteydessä käytäviin palaute- ja arviointikeskusteluihin opettajan ja opiskelijan lisäksi osallistuu myös työpaikan ohjaaja. Harjoittelua ohjaava opettaja mahdollistaa pedagogisena asiantuntijana opiskelijan laadukkaan ohjatun harjoittelun ja ammatillisen kehittymisen yhdessä työpaikan ohjaajan/ohjaajien kanssa. Opintotoimisto, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut tukipalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita. Osaamisen arviointi ja AHOT Arvioinnissa noudatetaan Savonia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tutkintosääntöjä. Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson tavoitteisiin ja opiskelijan saa opintojakson alkaessa tiedot arviointiperusteista. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa Opetussuunnitelmassa määritellään kunkin opintojakson tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintopisteinä, opintojen ja opetuksen järjestämisen periaatteet sekä vaadittavat suoritukset. Opintojen joustavuuden takaavat virtuaaliopinnot, sosiaalisen median käyttö oppimisen välineenä ja vaihtoehtoisten osaamisen osoittamistapojen käyttäminen. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja näyttö (AHOT) ovat osa tätä prosessia. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) ja osaamisen kehittymisen tukena toimii tutoropettaja.

4 Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoaan riippumatta siitä, miten ja missä osaaminen on hankittu. Osaamisen tunnustamisessa opiskelijan osaamista verrataan ISAT opetussuunnitelmassa kirjattuihin osaamistavoitteisiin. Pääsääntöisesti tunnistamista ja tunnustamista haetaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Opintojen aikana opiskelija arvioi oman osaamisensa kehittymistä vuosittain kehityskeskustelussa ja tämän pohjalta päivitetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tutoropettajansa kanssa. Opetus ISAT yhteistyönä eri oppilaitosten kesken Opiskelijat osallistuvat sairaanhoitaja (AMK) lähipäivien yhteis- ja ryhmäopetukseen joko Iisalmessa, Joensuussa tai Kuopiossa. Kullekin opiskelijalle osoitetaan yhteis- ja ryhmäopetusta varten pääoppilaitos, johon hän alun perin hakenut ja tullut valituksi. Näin ollen opiskelija sitoutuu noudattamaan pääoppilaitoksensa opetussuunnitelmaa. Savonia ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat poikkeavat filosofisilta lähtökohdiltaan toisistaan, mutta Iisalmen, Joensuun ja Kuopion sairaanhoitaja (AMK) opetussuunnitelmien toteutus on kaikille opiskelijoille samanlainen. Opiskelijan verkko-opiskelu on paikkaan sitomatonta. Työ- ja harjoittelupaikoilla tapahtuvan oppimisen tavoitteista sopivat yhdessä kulloisenkin harjoittelujaksosta vastaavan opettajan kanssa. Opetuksen ja TKI-toiminnan integrointi Opintoja (teoriaopintoja, harjoitteluja, opinnäytetyötä) voidaan toteuttaa myös koulutuksen ja työelämän yhteisissä soveltavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, jotka tukevat opiskelijan työelämävalmiuksien syntymistä. Kansainvälistymisen polku Toteutuksessa kansainvälisyysosaaminen näkyy eri opintojen vaiheissa oppimisen tavoitteissa, opintojaksojen sisällöissä, kansainvälisessä vaihdossa tai harjoittelussa, ohjaus- ja tutortoiminnassa, hankkeissa, opinnäytetöissä sekä vapaasti valittavissa opinnoissa. Kansainvälistymisopintojen (kieli- ja monikulttuurisuusopinnot, opiskelija- ja opettajavaihdot) tavoitteena on tukea opiskelijan kansainvälisyysosaamisen kasvua ja varmistaa, että opiskelijat saavat valmiudet työskennellä kansainvälisessä ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä oman alansa kansainvälisistä toimintaympäristöistä sekä tukea vuorovaikutustaitojen, kielitaidon ja monikulttuurisen osaamisen kehittymistä. Vaihtoon valmentava virtuaalinen Valtteri-opintojakso (2 op) on pakollinen ensimmäistä kertaa opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille lähteville PKAMK:n opiskelijoille pois lukien IB:n ja ID:n opiskelijat. Valtteri sisältää valmentautumista ennen vaihtoon lähtemistä sekä raporttiosion vaihdosta palaamisen jälkeen. Koulutuksen keskeinen tehtävä on monikulttuurisen yhteiskunnan kehityksen mahdollistaminen ja tukeminen. Koulutus voi vaikuttaa myönteisesti yhdenvaraisuuden toteutumiseen ja asenneilmapiiriin monimuotoistuvassa yhteiskunnassa. Koulutus kehittää kansainvälisen osaamisen kautta työelämää sekä parantaa valmistuvien opiskelijoiden työmarkkina-asemaa. Kansainvälistyminen edistää innovaatiomahdollisuuksia ja osaamisen kehittymistä. Yrittäjyyspolku Yrittäjyys Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa tähtää yrittäjyyden ammatilliseen osaamiseen, jonka päämääränä on paitsi yrittäjänä toimiminen, myös yrittäjämäisen toiminnan, yrittäjyystietojen ja yrityselämän tuntemuksen lisääminen riippumatta siitä muodosta, jossa opiskelija nyt tai tulevaisuudessa työtään tekee. Yrittäjyystietoutta ja -kokemuksia tarjotaan hoitotyön koulutusohjelmassa opiskelijoille vapaasti valittavissa opintojaksoissa, joissa kannustetaan yrittäjän uralle ja joissa ideoita voi jalostaa liikeideoiksi. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINTA, TOTEUTUS, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Tämä opetussuunnitelma on tuotettu Itä-Suomen ammattikorkeakoulut -yhteistyössä (ISAT). Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri opetusyksiköiden kanssa (Iisalmi, Joensuu, Kuopio). Opetussuunnitelman toimivuutta arvioidaan säännöllisesti opiskelija-, työelämä- ja henkilöstöpalautteen perusteella. Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen yhteistyö varmistaa molemminpuolisen substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Opetushenkilöstö luo yhdessä oppijoiden ja työelämän kanssa oppimistilanteita, jotka tukevat opiskelijan oppimista.

5 Itä-Suomen ammattikorkeakoulut ISAT Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Savonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 1. vuosi: Hoitotyöhön perehtyjä 2. vuosi: Hoitotyöhön harjaantuja. vuosi: Hoitotyön soveltaja. vuosi: Hoitotyön kehittäjä Perehtyjänä hoitotyön toimintaympäristössä - Opiskelun viestintätaidot - Luonnontieteelliset perusteet hoitotyössä - Terveysalan palvelujärjestelmät ja hyvinvointipalvelut - Hoitotyön filosofiset, tieteelliset ja kulttuuriset perusteet - Hoitotyön toiminnot Oppijana hoitotyön toimintaympäristössä - English for Nurses - Tuki- ja liikuntaelimistö ja potilassiirrot - Lääkehoidon perusteet - Hoitotyön tiedonhallinta - Infektioiden torjunta ja tautioppi - Hoitotyön toimintojen harjoittelu - Vapaasti valittavat opinnot Harjaantujana pitkäaikaissairaan potilaan terveyden edistämisessä - Diagnostiikan perusteet - Pitkäaikaissairaan potilaan hoitotyö - Terveyden edistäminen - Pitkäaikaissairaan potilaan hoitotyön harjoittelu - Vapaasti valittavat opinnot Harjaantujana perioperatiivisessa hoitotyössä - Svenska för hälsovård - Tutkiva kehittäminen - Perioperatiivinen hoitotyö - Perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu Soveltajana erilaisissa hoitotyön toimintaympäristöissä - Mielenterveys- ja päihdehoitotyö - Perhehoitotyö - Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu - Perhehoitotyön harjoittelu Soveltajana erilaisissa gerontologisen hoitotyön ympäristössä - Gerontologinen hoitotyö - Hoitotyö sairaanhoitajan vastaanotolla - Gerontologisen hoitotyön harjoittelu - Sairaanhoitajan vastaanottotyön harjoittelu Kehittyvä hoitotyön asiantuntija - Ammatillinen kehittyminen ja kollegiaalisuus - Johtaminen, kehittäminen ja yrittäjyys terveysalalla - Lääkehoidon syventävät opinnot - Hoitotyön syventävä harjoittelu Laajuus, op 0, , 6 1 Terveyden edistämisen osaaminen 1 Hoitotyön asiakaslähtöisen päätöksenteon osaaminen Moniammatillinen yhteistyöosaaminen Ohjaus- ja opetusosaaminen Kliinisen hoitotyön osaaminen Oppimisen taidot Eettinen osaaminen Työyhteisöosaaminen Innovaatio-osaaminen Kansainvälisyysosaaminen

6 Liite 1. Kompetenssit (osaamisprofiili) Kompetenssi Terveyden edistäminen osaaminen Hoitotyön asiakaslähtöisen päätöksenteon osaaminen Moniammatillinen yhteistyöosaaminen Kuvaus - ymmärtää terveyden edistämisen merkityksen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja perustaa toimintansa terveyden edistämisen ohjelmiin. - tuntee vaikutusmahdollisuutensa yhteiskunnan päätöksentekojärjestelmässä ja vaikuttaa hoitotyön asiantuntijana yksilön ja yhteisön terveyttä edistävään yhteiskunnalliseen kehittämiseen. - perustaa toimintansa terveyden edistämisen eettisiin periaatteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. - osaa käyttää näyttöön perustuvia terveyden edistämisen menetelmiä eri toimintaympäristöissä. - tunnistaa ja ennakoi yksilön ja yhteisön terveysongelmia ja uhkia. - vahvistaa ja aktivoi yksilön, perheen ja erityisesti ikääntyvän väestön omahoitoa tukemalla näiden voimaantumista, autonomiaa, motivaatiota ja pystyvyyden tunnetta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. - toimii hoitotyön asiantuntijana kestävää kehitystä ja ympäristön terveyttä edistävässä työssä. - tietää asiakkaan/potilaan palveluketjut ja osaa käyttää tietoaan terveyden edistämisessä. - tietää tavallisimpien sairauksien etiologian ja lääketieteelliset hoitoprosessit ja osaa käyttää tietoaan terveyden edistämisessä. - toimii holistiseen ihmiskäsitykseen perustuen. - hallitsee näyttöön perustuvan ammatillisen päätöksenteon ja vastuunoton. - osaa toimia asiakaslähtöisessä ja tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa ja hoitosuhteessa potilaan, perheen ja yhteisön sekä eri-ikäisten ja eri kulttuureista tulevien kanssa. - vastaa hoitotyön tarpeen määrittelystä ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan/asiakkaan hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. - osaa dokumentoida hoitotyön potilasasiakirjojen ja potilastietojen edellyttämän tietosuojan ja - turvan mukaisesti. - osaa hyödyntää informaatioteknologian mahdollisuuksia. - toimii ikääntyneitä asiakkaita kunnioittaen ja soveltaa ikäosaamistaan asiakastyössä. - hallitsee tasavertaisen asiakaslähtöisen yhteistyön. - toimii moniammatillisissa tiimeissä, projekteissa ja verkostoissa hoitotyön asiantuntijana. - osaa koordinoida ja vastata asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessista. - osaa soveltaa ja kehittää ikäosaamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Ohjaus- ja opetusosaaminen - osaa ohjata ja opettaa erilaisia potilaita ja asiakkaita, heidän omaisiaan ja läheisiään sekä ryhmiä ja yhteisöjä näyttöön perustuen. - osaa ohjata ja tukea potilasta ja asiakasta omahoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa asiakaslähtöisesti kumppanuus- ja valmennussuhteessa. - osaa ohjata ja opettaa opiskelijoita ja henkilöstöä. - osaa käyttää ja tuottaa tarkoituksenmukaista materiaalia ohjauksensa tueksi sekä hyödyntää sähköistä potilasohjausta. Kliinisen hoitotyön osaaminen - perustaa toimintansa hoitotieteeseen, terveystieteisiin ja muihin lähitieteisiin. - perustaa toimintansa parhaaseen mahdolliseen näyttöön. - osaa toimia kuntoutumista edistävän hoitotyön ja hoidon jatkuvuuden periaatteiden mukaisesti. - osaa vastata potilaan fyysisestä, psyykkisestä, hengellisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta ja tukea potilaan ja hänen läheistensä hyvinvointia ja jaksamista. - osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä hoitotyön toimintoja turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja arvioida hoidon vaikuttavuutta. - osaa käyttää keskeisiä gerontologisen hoitotyön toimintoja ja arvioida hoidon vaikuttavuutta. - osaa seurata potilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien hoidossa sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset. - osaa keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ja niissä tarvittavien välineiden ja laitteiden oikean ja turvallisen käytön. - osaa ennalta ehkäistä ja tunnistaa potilaan/asiakkaan mielenterveyttä uhkaavia tilanteita ja auttaa häntä tarkoituksenmukaisin tavoin. - osaa lievittää potilaan kipua ja kärsimystä eri tilanteissa, myös elämän päättyessä. - osaa antaa ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä, hallitsee potilaan peruselvytyksen apuvälineitä käyttäen ja osallistua hoitoelvytykseen toimivaltaansa kuuluvissa tehtävissä sekä tarvittaessa johtaa elvytystoimintaa, jos paikalla ei ole lääkäriä. - osaa toimia normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa voimassa olevien toimintaohjeiden mukaisesti. - osaa toimia ergonomisesti.

7 - osaa torjua infektioita. - toteuttaa lääkärin hoito-ohjeen mukaisen lääkehoidon turvallisesti ja osaa seurata lääkehoidon vaikuttavuutta. - hallitsee lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan ja lääkehoidon perustana olevan keskeisen kliinisen farmakologian tiedon eri-ikäisten hoitotyössä. - hallitsee nestehoidon ja potilaan laskimoon annettavan lääkehoidon ja verensiirron valmisteluun ja toteutukseen liittyvät toimenpiteet, potilaan valmistamisen näihin hoitoihin sekä potilaan tarkkailun nestehoidon ja verensiirron aikana ja niiden jälkeen. - tunnistaa lääkehoitoprosessiin liittyvät riskikohdat ja osaa käyttää lääkityspoikkeamista koottua tietoa lääkehoitoprosessin kehittämiseksi. Oppimisen taidot - osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan - osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti - kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta Eettinen osaaminen Työyhteisöosaaminen Innovaatio-osaaminen Kansainvälistymisosaaminen - kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista - osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti - osaa ottaa muut huomioon työskentelyssään - osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita - osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita - - osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia - osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa - osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä - kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa - osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa - kykenee työ johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä - omaa valmiuksia yrittäjyyteen - - kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen - osaa työskennellä projekteissa - osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä - osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja - omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon - kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön - osaa ottaa työssään huomioon kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2010- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.2010 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2010- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.2010 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 POHJOIS KARJALANAMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyönkoulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet ja kuvaavat

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Kone jatuotantotekniikankoulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSOHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2014-2015 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 18.11.2013 2 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot 30 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Fysioterapian,

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus OPETUSSUUNNITELMA SAIRAANHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Fysioterapeuttiopiskelijan arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Fysioterapian ammattikohtaiset

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä. Opintojesi aikana hyödynnät

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Koulutukseeni liittyvät työelämäsuhteet ovat tiiviit 1. KOULUTUSOHJELMA OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖSKETELYILMAPIIRI Tiedonkulku on toimivaa Opiskeluympäristö on viihtyisä ja toimiva Opiskelijoita kohdellaan

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA Terveydenhoitaja (AMK) Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opit terveysriskien ja sairauksien

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa

Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa Susanna Kantola Hoitotyön lehtori, opinto-ohjaaja opiskelija Opintojen ohjauksen käytänteet uudessa Lapin ammattikorkeakoulussa 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulut ovat osa Suomen korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakouluopinnot

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö

Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö Kansallinen Bologna-seminaari: Tutkinnonuudistuksen arviointi mitä jäi kesken? 15.3.2011 Paasitorni, Helsinki Työryhmä I Osaamisperusteinen opetussuunnitelmatyö Yhteenveto työryhmän tuloksista aidot osaamistavoitteet

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa

Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Osaamisen arviointi korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa Suunnittelija Tarita Tuomola, Metropolia Ammattikorkeakoulu Koulutuspäällikkö Mika Saranpää, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa

Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa 1 (8) Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa Opinto-ohjaajakoulutukseen liittyvän kehittämistyöni aiheena oli ammattikorkeakoulun liiketalouden alan ammatillisen kasvun ohjauksen kehittäminen.

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sairaanhoitaja (AMK) Karelia-ammattikorkeakoulussa suoritat sairaanhoitajatutkinnon työelämäläheisissä, moniammatillisissa ja moderneissa oppimisympäristöissä. Opintojesi aikana hyödynnät

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA

12.6.2014 AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA [ASIAKIRJAN NIMI] [nro] 1(5) [Nimen täydenne] AHOTOINTI TERVEYSPALVELUT-TUTKINTOKOKONAISUUDEN YAMK-TUTKINNOISSA AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot