5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä"

Transkriptio

1 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Kemissä on yhteensä noin 9000 työpaikkaa ja sen työpaikkaomavaraisuus on 118%. Tästä huolimatta korkea työttömyysaste ja monialaiset sosio-ekonomiset haasteet ovat olleet kaupunkia viime vuosina leimaavia haasteita. Valikoiva muuttoliike nuorten ja korkeammin koulutettujen on osaltaan vaikeuttanut tilannetta. Kemissä on kolmisensataa alle 25 vuotiasta työtöntä ja kaupungissa on työskennelty useita vuosia systemaattisesti työllisyystilanteeseen parantamiseksi tavoitteena puolittaa kemiläinen työttömyys. Kaupungissa on toteutettu vaikuttavuudeltaan hyviä hankkeita ja projektimuotoinen työskentely on nivoutunut osaksi julkista palvelutuotantoa. Palveluiden skaalautuvuuden ja jatkuvuuden lisäämiseksi on nähty tarvetta kehittää hanketoiminnan rinnalla palvelurakenteita ja malleja, jotka sitovat kolmannen sektorin ja kaupungin perusrahoituksella toteuttamat toiminnot entistä tiiviimmin osaksi yhteistä työllisyyden hoidon ja hyvinvoinnin tavoitetta. Hankkeen taustalla vaikuttaa älykkääseen erikoistumiseen perustuva ajatus; Onko Kemin haasteet käännettävissä kaupungin kilpailueduksi ja hedelmälliseksi kehittämisympäristöksi hyvinvointipalveluille ja sosiaalisille innovaatioille. Työttömiin kohdentuvien palveluiden lisäksi Kemi on satsannut ennakkoluulottomasti matkailu- ja elinkeinopalveluihin. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat Digipolis, Sampo ja Lumilinna, jotka ovat luoneet uusia palveluperusteisia työpaikkoja talousalueelle. Tiukentuva julkinen talous ja muutokset julkisessa palvelutuotannossa ovat lisänneet keskustelua mahdollisuuksista yhdistellä tähän asti erillisinä tuotettuja, mutta kaupungin perusrahoituksella toimivia palveluita. Hyvinvointi on nähty yleisenä teemana, jonka ympärille on rakennettavissa uusia palveluiden tuottamistapoja. Myös liikunta- ja urheiluseurojen tarjoamat hyvinvointiliikunnan palvelut ovat osa tätä kokonaisuutta. Hanke on valmistelu Kemin kaupungin ESR rahoitetussa LUMP SUM esiselvityksessä ja siihen ovat osallistuneet kaupungin lisäksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, LAMK hyvinvointiala, Lappia hyvinvointi ja kaupungin liikuntaseurat. Lisäksi valmistelu vaiheessa toteutettiin kemiläisille verkkokysely, johon vastasi 330 kaupunkilaista. Valmistelussa on huomioitu myös Kemin kuntakokeilussa ja kemiläinen työllistymismalli hankkeissa tehdyt kokeilut pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Matkailulliset ja toimintaympäristöön liittyvät kehittämistarpeet ovat nousseet Kemin matkailun ympärivuotiseen lumilinnaan liittyvistä suunnitelmista. Tavoitteena on rakentaa työvoimapalveluiden rinnalle uusia työllistämistä edistäviä palveluita kaupungin perusrahoituksella toimivien matkailun ja hyvinvointipalveluiden rajapintaan erityisesti nuorille ja vanhuksille elämänkaariajattelu ajattelun pohjalta prosessiperusteisia hyvinvointipalveluita ja niihin perustuva palvelukeskus, joka on samalla kansainvälinen matkailukohde. Hankkeen valmistelussa on hyödynnetty mm seuraavia hankkeita/selvityksiä

2 - Liikuntapaikka esiselvitys välityömarkkinoiden kehittäminen - Maahanmuuttajien työllistämishanke - Kemin työllistämismalli - Kemin kuntakokeilu - Innolink Research Oy työllisyyteen liittyvä esiselvitys - Kemin Matkailu Oy:n ympärivuotisen lumilinnan kehittämissuunnitelmat - Pohjoinen hyvinvointikeskus, LAMK - Maakunnallinen järjestöstrategia - Lapin maahanmuuttostrategia - Nuorten yhteiskuntatakuu Hanke liittyy kaupungin LUMPSUM esisuunnitteluhankkeen tavoitteisiin ja on esitelty kaupunginvaltuuston iltakoulussa Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen hakemuksen jättämisestä rahoittajalle. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen päätavoitteena on edistää Kemin kehittymistä Pohjoisen hyvinvoivaksi kunnaksi ja siinä kehitetään pienelle alueelle soveltuvaa sosiaalista innovaatiota, joka perustuu kunnallisen elinkeino- (erityisesti matkailu) ja hyvinvointipolitiikan synergiaetuihin. Kaksi päätavoitetta toteuttavat ESR-ohjelman toimintalinjaan kolme sisältyviä teemoja erityisesti sosiaalisten innovaatioiden näkökulmasta. TAVOITE 1 Omaehtoiseen harrastamiseen pohjautuvien yksilöllisten työllisyys ja koulutuspolkujen tuottaminen julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä. 1.1 Seurasilppurit julkisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannossa. Hankkeen käytännön toiminta perustuu seurasilppureihin, jotka toimivat yhteistyössä kaupungin sivistys-, sosiaali-terveys- ja matkailusektoreiden kanssa. Silpputyön ajatus perustuu Kemin työllistämismalli hankkeessa käytettyyn työskentelymalliin, jossa etsitään pieniä, silppumaisia työkokonaisuuksia, joista rakentuu työtehtäväkokonaisuuksia. Seurasilppurit tekevät paikallisia kokeiluja ja etsivät innovatiivisia ratkaisuja monialaisessa yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Kemiläisiin liikuntaseuroihin palkattavien viiden silpputyöntekijän työ painottuu yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen rakentumisen tukeminen omaehtoisen harrastamisen avulla. Samalla kehitetään paikallisia välityömarkkinoita ja rakennetaan moniammatillista palvelutuotantoa. Hyvinvoinnin ja matkailun aloille on synnytettävissä myös uusia tuettuja työpaikkoja. Ennakoivassa palveluun ohjauksessa hyödynnetään työmarkkinatukijärjestelmän tuottamaa tietoa toimenpiteiden kohdentamiseen siten, että nykyistä enemmän ohjataan asiakkaita kevyemmälle omaehtoiselle palvelupolulle. Seurat tarjoavat erityisesti nuorille työttömille tuki- ja ohjauspalveluita. Samalla seurat etsivät yhdessä kaupungin palveluntuottajien kanssa uusia tapoja palveluiden yhteistuotantoon nuorisotakuun toteuttamiseksi. Omaehtoinen harrastaminen on keskeinen sosiaalisen innostamisen keino, jolla nuoret saadaan koulutus- tai työllistymispolun alkuun. Yhdistämällä

3 Kemin kaupungin harrastamiseen, matkailuun ja sosiaaliterveyssektorin suuntaamia resursseja voidaan löytää uusia työllistymisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on uudet innovatiiviset eri toimijoiden yhteistyönä tuottamat palvelut, jotka tukevat erityisesti nuorten ja maanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Seurasilppurit edistävät yksilöllisesti tuettua omaehtoisuutta. 1.2 Omaehtoista työllistymistä tukevat menetelmät, palvelut ja toimintamallit. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun toteuttavat yhteistyössä hankkeen toimintatutkimusosion, joka edistää käytännön pilottien toteuttamista ja tuottaa tarvittavaa seurantatietoa palvelu- ja toimintamallien jalkauttamiseksi. Yliopiston osio liittyy taide- ja kulttuuripohjaisten toimintamallien soveltamiseen ja Lapin ammattikorkeakoulun osuus käsittelee hyvinvointia. Toimintatutkimuksessa sovelletaan taidekasvatuksen, ympäristötaiteen ja palvelumuotoilun menetelmiä nuorten aktivoimiseksi omaehtoiseen työllisyys- ja koulutuspolkujen rakentamiseen. Silppureiden toiminnan tueksi ja SnowCastle palvelukeskuksen liiketoimintasuunnitelmaa varten haetaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi matkailijoiden ja paikalliselle väestölle. Samalla kehitetään nuorten työllistymistä edistäviä yksilöllisiä työ- ja koulutuspolkuja ja etsitään uusia työllistymismahdollisuuksia matkailuun ja seuratyöhön liittyvistä hyvinvointipalveluista. Toimintamallien rakentamisen yhteydessä tutustutaan myös kansainvälisiin Social Centre toteutuksiin. 1.3 Työpajatoiminnan kehittäminen osana Kemin kaupunki kehittää työpajatoimintaa yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten kanssa. Yhteistyön kehittäminen työpajatoiminnassa tukee nuorten työllisyys- ja koulutuspolkujen rakentamista. Työpajoissa kehitetään työvaltaisia koulutusmalleja (oppisopimuskoulutus, opinnollistettu työpaja) ja pilotoidaan Lappian hyvinvointialan uusia oppimisympäristöjä. Nuorille tarjotaan räätälöityjä koulutusratkaisuja ja parannetaan työmarkkinoille pääsyä osaamista ja työmarkkinavalmiuksia lisäämällä. Koulutuspolulla etenemistä nopeuttaa ohjaus- ja tukipalvelut sekä vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen tutkinto tai tutkinnonosa. TAVOITE 2 Kuntalaisille hyvinvointipalveluita tarjoavan palvelukeskuksen ja lumilinna konseptiin perustuvan ympärivuotisen matkailukohteen suunnittelu sekä investorimateriaalin valmistaminen SnowCastle -palvelukeskusrakenteen ja palvelukonseptin suunnittelu investoreita varten Hankkeen toisena päätavoitteena on suunnitella Kemin kaupunkikeskustaan uuden sukupolven palvelukeskus, joka on kaupunkilaisten hyvinvointipalvelupiste ja kansainvälisesti kiinnostavana matkailukohde. Palvelukeskuksen brändi rakentuu kansainvälisesti tunnettuun Kemin lumilinnaan. Palvelurakenteen ja mallin suunnittelussa huomioidaan seniorimatkailun (ja palveluiden) kasvava tarve sekä nuorten työllistymismahdollisuudet. Social Centre palvelukeskus yhdistettynä matkailukohteeseen tarjoaa Kemin kaupungille monialaisen hyvinvointiajatteluun perustuvan kehittämisympäristön.

4 Hankkeen aikana tehdään konsepti- ja teemasuunnitelmat SnowCastle osallistamalla palvelumuotoilutyöpajoihin potentiaaliset käyttäjäryhmät. Näiden suunnitelmien pohjalta tehdään liiketoimintasuunnitelma, joiden osana on alustavat tila- ja arkkitehtisuunnitelmat. Näiden lisäksi tehdään investorimateriaali koemarkkinointia varten. 2.2 EAKR investointihankkeen valmistelu ja käynnistäminen 2017 Hankkeessa valmisteltavan materiaalin pohjalta Kemin kaupunki valmistelee SnowCastle toimintaympäristöön liittyvän investointihankehakemuksen. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Julkisen sektorin (matkailu)elinkeinoon suuntautuvaan investointiin sosiaalisen ulottuvuuden liittäminen. Matkailukohde, johon sisältyy omaehtoinen Social Centre tyyppinen palvelukeskus. Palvelurakenteen ja palvelukeskuksen konseptin testaus investoreilla hyvinvointimatkailu. Omaehtoisuuden tukeminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa julkisiin palveluihin ohjauksessa 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat maahanmuuttajat. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Välillisenä kohderyhmänä ovat kohdassa 5.4 mainitulle kohderyhmälle palveluja tarjoavat, työnantajat ja koulutusorganisaatiot.

5 Hankkeen rahoitussuunnitelma euroa 1.ESR ja valtion rahoitus Kemin kaupunki Kemin matkailu Oy LAMK Lappia Lapin yliopisto Kustannusarvio Henkilöstö Projektipäällikkö / LAY kpl seurasilppurit kpl suunnittelijat (LAMK, Lappia, Lay) Taloushallinto/Kemi Ostopalvelut Arkkitehti- ja tekninen suunnittelu Liiketoimintasuunnitelma Palvelumuotoilutyöpajat Sosiaalisen innovoinnin koulutus - ja asiantuntijapalvelut. Investorimateriaali Hyvinvointimatkailun markkinaselv Työpajapilotoinnit Flatrate 15% 84457

6

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS

YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS YRITYSYHTEISTYÖN KARTOITUS Yritysyhteistyötä tekeviä ESR:n toimintalinja 2:n välityömarkkinaprojekteja Toteuttajaorganisaatio Projektin nimi Toteutusaika Vastuuhenkilö Osio Vastuuviranomainen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot