Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 11.6.2013 62 koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta 82/ /2013 YMPLTK Antti Rahijärvi on lähettänyt rakennustarkastajalle ja ympäristölautakunnalle seuraavat kirjeet: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri ja Asikkalan ympäristölautakunta, Rakennustarkastaja ja ympäristölautakunta ovat ilmeisen tahallisesti viivytelleet asian käsittelyssä, mitä on pidettävä hyvän hallintotavan vastaisena menettelynä ja mahdollisesti myös tahallisena toisen yrittäjän suosimisena toisen kustannuksella. Luvaton viemäriliittymä ja mahdollisesti luvaton käyttötarkoituksen muutos mahdollisine lisärakennelmineen (rengasvarasto muutettu autokorjaamotilaksi ja lisätty mahdollisesti luvattomasti sosiaalitilat luvattomine viemäriliittymineen), vaaditaan ottamaan ympäristölautakunnan käsittelyyn viipymättä ja ympäristölautakuntaa vaaditaan ryhtymään viipymättä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksy / Antti Rahijärvi, toim.joht. Rakennustarkastaja Tapio Tonteri ja Asikkalan kunnan ympäristölautakunta, Alla olevista sähköpostiviesteistä ilmenee, että jo vuonna 2009 on kunnan taholla tiedostettu, että Huoltola kiinteistöllä oli tehty luvaton viemäriliittymä. Lisäksi viemäriliittymä on tehty siten, että siitä aiheutuu toimintahäiriöitä (tukkeutumia) Linja kiinteistön tonttiliittymään. Ilmeisesti kunta ei ole ryhtynyt asianjohdosta mihinkään toimenpiteisiin ja luvattomasti tehty viemäriliittymä on edelleen sellaisenaan paikoillaan. Ilmeisesti rakennukseen on rakennettu luvattomasti (rakennuslupakuvista poiketen) sosiaalitiloja. Onko edes liittymämaksut peritty asianmukaisesti Huoltola kiinteistöltä? Ympäristölautakuntaa pyydetään ryhtymään viivytyksettä asian vaatimiin toimenpiteisiin luvattomasti tehdyn viemäriliittymän osalta ja mahdollisesti luvattomasti tehtyjen sosiaalitilojen osalta (kyseessä saattaa olla luvaton käyttötarkoituksen muutos Huoltola kiinteistön rengasvaraston osalta). Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksy / Antti Rahijärvi Kirjeet ovat jatkumoa vuodesta 2009 ja koko viestiketju on esityslistan liitteenä.

2 Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Mihinkään toimenpiteisiin ei ole aihetta. Kyseisen Huoltola- kiinteistön laajennusta koskeva sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä on tehty sopimus Asikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa. Sopimuksessa mainitut liittymismaksut on maksettu. Huoltola- kiinteistön laajennukselle on annettu rakennuslupa Rakennus on suunnitelman mukainen, eikä siellä ollut valituksessa mainittuja luvattomia sosiaalitiloja. Toiminta näytti myös luvan mukaiselta. Näin ollen valituskirjelmä on täysin aiheeton. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Antti Rahijärvi on valittanut Kouvolan hallinto-oikeuteen edellä mainitusta päätöksestä. Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksyn taholta on vaadittu ympäristölautakuntaa ryhtymään asian vaa timiin toimenpiteisiin sen johdosta, että Huoltola kiinteistöllä on tehty luvaton viemäriliittymä, jota ei voida pitää asianmukaisena ja joka ai heuttaa viemärin tukkeutumisia. Lisäksi on vaadittu ympäristö lau takuntaa ryhtymään asian vaatimiin toimen piteisiin sen johdosta, et tä Huoltola kiinteistössä on tehty mahdolli sesti luvaton käyttötar koi tuksen muutos siten, että rakennusluvan mukaan rengasvaras toksi rakennettu rakennuksen laajennusosa on otettu autokorjaamokäyt töön ja tilaan on mahdollisesti rakennettu luvattomasti sosiaaliti loja (esim WC / pukukoppi). Valituksen vaatimukset: Palautettava viemäriliittymäasia ympäristö lautakunnan käsiteltäväksi ja velvoitettava pitämään paikalla katselmus niin, että katselmustilaisuuksiin on kutsuttava kaikki asianosaiset tai suoraan velvoitettava Huoltola -kiinteistön omistaja Mirko Tähkänen tekemään asianmukainen ja hyvän rakennustavan mukainen viemäriliittymä asianmukaisine suunnitelmineen, jotka on myös velvoitettava hyväksyttämään kunnalla ja liittymätyölle on velvoitettava hakemaan ja nimeämään asianmukaisen koulutuksen omaava KVV -työnjohtaja. Palautettava käyttötarkoituksenmuutosasia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja määrättävä pidettäväksi tilassa katselmus niin, että katselmustilaisuuksiin on kutsuttava kaikki asianosaiset tai on suoraan velvoitettava Huoltola -kiinteistön omistaja Mirko Tähkänen palauttamaan laajennusosa rakennusluvan mukaiseen käyttöön yhtenäiseksi rengasvarastoksi ilman WC- tai muita rakennelmia.

3 Valitusta on perusteltu seuraavasti: MRL 124 :n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä MRL:ssa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. MRL 182 :n mukaan: "Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain (MRL) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen sekä asianomainen ministeriö markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin." Hallintolain 6 :n mukaan: "Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojeltava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia." Hallintolain 31 :n mukaan: "Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset." Hallintolain 38 :n mukaan: "Viranomainen voi toimittaa katselmuksen, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Asianosaiselle on varattava tilaisuus olla läsnä katselmuksessa ja esittää mielipiteensä esille tulevista sei koista... Katselmuksessa on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee käy dä ilmi viranomaisen tekemät keskeiset havainnot ja asianosaisen esittämät huomautukset.... Katselmus on julkinen...." Viemäriliittymä Viemäriliittymät on tehtävä perustuen asianmukaisiin ja kunnalla hyväksytettyihin suunnitelmiin ja kunnan osoittamiin kohtiin ja korkeusasemiin. Suunnitelmien laatijalle on asetettu omat kelpoisuusvaatimuksensa Suomen rakentamismääräyskokoelmissa. Viemäriliittymä on toteutettava asianmukaisesti ja hyvän rakennustavan mukaisesti noudattaen rakennusmääräyksiä ja kunnan ohjeita. Kunnalla on velvollisuus valvoa, että viemäriliittymät tehdään kaikilta osin asianmukaisesti ja että työlle on myös haettu ja nimetty KVV -työnjohtaja. Jo vuonna 2009 on tullut esille, että Huoltola -kiinteistöllä on rakennuksen laajennustöiden yhteydessä tehty luvaton viemäriliittymä vanhan viemärin runkolinjan tarkastuskaivon puoleen väliin (korkeussuunnassa). Kunta on kehottanut hakemaan lupaa vasta sen jälkeen, kun naapurikiinteistön taholta on useita kertoja kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin luvattoman viemäriliittymän johdosta. Liittymälupa on myönnetty vasta useita vuosia liittymän tekemisen jälkeen ja silloinkin il-

4 man asianmukaisia suunnitelmia. Viemäriliittymää ei ole suunniteltu asianmukaisesti eikä siitä ole esitetty kunnalle piirustuksia hyväksyttäväksi. Liittymää ei ole myöskään raken nettu hyvän rakennustavan mukaisesti ja siitä aiheutuu haittaa naa puri kiinteistölle (Linjala, omistaja: Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksy) sen johdosta, että virheellinen liittymätapa aiheuttaa tukkeumia vie mä riputkessa, koska korkean vapaapudotuksen (n 1,5 m ) aikana kiin toainekset erottuvat juoksevista nesteistä ja padottavat viemäri put ken pohjaa (kuvaliite 2). Käyttötarkoituksen muutos Jo aiemmin rakennustarkastaja Tapio Tonteri on järjestänyt hallintolain vastaisen katselmoinnin (asianosaiselle ei annettu pyynnöstä huolimatta osallistumismahdollisuutta ja pöytäkirjaan kirjattiin ilmeisen tahallisesti virheellisiä tietoja) Huoltola -kiinteistöllä luvattomien merikonttien katselmoinnin yhteydessä. Tälläkään kertaa rakennustarkastaja Tapio Tonteri ole selvittänyt asiaa asianmukaisesti; ei puolueettomasti eikä riittävässä määrin, eikä kutsunut kaikkia asianosaisia katselmustilaisuuteen. Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksyn edustajalle ei ole annettu hallintolain 38 :n suomaa oikeutta osallistua katselmukseen. Rakennustarkastaja Tapio Tonteri on antanut käyttötarkoituksenmuutoksenkin osalta ilmeisen tahallisesti virheellisen lausunnon vastoin parempaa tietoaan. Hallintolain mukaan viranomaisen on toimittava tasapuolisesti ja katselmuksiin on kutsuttava kaikki asianosaiset. Tässä tapauksessa rakennustarkastaja Tapio Tonteri on menetellyt virheellisesti, kun ei ole kutsunut katselmustilaisuuteen mukaan naapurikiinteistön (Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksy) edustajaa, jolloin suoritettua katselmusta ei voida pitää siltäkään osin asianmukaisesti pidettynä. Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksyn taholta on havaittu, että rakennusluvan mukaan rengasvarastoksi rakennettu laajennusosa on otettu autokorjaamo /huoltamo käyttöön eikä se enää ainakaan vuodesta 2008 lähtien ole toiminut rengasvarastona. Ovien auki ollessa on voitu havaita, että tilaa todellisuudessa käytetään pääasiassa autokorjaamo/huoltamotilana. Rakennuksen päädyssä on kyltti: "AUTO- SALPA LÄHIHUOLTO". Tilassa on aiemmin pidetty katselmus, jossa on todettu asiaton jäteöljyn käsittely. Rengasvarastossa ei synny jäteöljyä, mutta autohuollossa sitä syntyy runsaasti. Käyttötarkoituksen muuttamisella on naapurikiinteistölle (Linjala / Ki Oy Asikkalantie 2 Vääksy) haitallinen vaikutus, koska ren gasvarastoa ei enää ole käytetty renkaiden varastointiin vaan ren kaita on alettu va rastoida MRL:n ja myös napuruussuhdelain vastai sesti rakennuksen ulkopuolelle, jossa ne ovat välittömästi tontin ra jan tuntumassa suo raan naapuritalon (Linjala-kiinteistö) asuntojen ikkunoiden alla ru mentaen maisemaa ja muodostaen huomattavan paloriskin. Palon syttyessä renkaista muodostuu paksua, mustaa ja myrkyllistä savua, joka on suurimpana vaarana lähiasunnoille.

5 Lain vastaisesta renkaiden ulkovarastoinnista ja sen sallimisesta on jo aiemmin valitettu Kouvolan hallinto-oikeuteen, jossa asia on vielä ilmeisesti käsittelyvaiheessa (päätöstä ei ole vielä annettu). Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Koska viemäriliittymäasia on teknisen lautakunnan hallin non alaa niin on sovittu, että se antaa lausunnon siltä osin. Katsotaan edelleen, että ko. rakennusta käytetään rakennusluvan ja asemakaavan mukai seen toimintaan. Rakennuslupa on myönnetty rakennuksen laajennuksena ja sen käyttötarkoitukseksi on merkitty kulkuneuvojen suoja -hr. Rakennuslupa on haettu rengasvarastona ja laajennuksessa on myös renkaita varastoituna sekä rengaskoneet ja autojen nostolaitteet. Koska lupaa ei ole myönnetty varastona vaan tuotantokäyttöön, toiminta ei ole rakennusluvan vastaista. Renkaita on varastoitu aiemminkin rakennuksen ul kopuolella kasoissa ja kun ne ovat alkaneet häiritä Rahijärveä ja hän valitti asiasta, kat sottiin oikeaksi ehdottaa niiden varas toi mis ta avo kont tiin, jol loin ne so peu tui si vat pa rem min ym päristöön. Näin Vääk syn Varaosa te kikin ja varastokontti on sijoitettu paloviran omai sen ohjei den mu kai sesti. Asemakaavassa alue on huoltoasemarakennusten korttelialue LH I, joten toiminta on myös kaavan mukaista. Rakennustarkastaja on selvittänyt valitusten sisältämät asiat paikan päällä, mutta ei ole pitänyt hallintolain mukaista katselmusta, koska ei katsonut sitä tarpeelliseksi. Rakennustarkastaja on käynyt to teamassa valituksessa mainitut seikat. Mikäli hallinto-oikeus haluaa pitää katselmuksen Huoltolan tilalla, niin ympäristölautakunnalla ei ole mitään sitä vastaan. Jos hallinto-oi keus suorittaa paikalla katselmuksen, niin samalla voisi selvittää Lin ja lan tilalla tehtyjen maisematöiden luvanvarai suuden. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tuula Wikström saapui pykälän käsittelyn aikana klo

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 Ympäristölautakunta 70 07.10.2014 Ympäristölautakunta 87 02.12.2014 Ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 339/10.03.00/2012 YMPLTK 70 7.10.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta 1 Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta Lupa-arkkitehti on 9.2.2015 40 ja 41 myöntänyt YYja YYn hakemat rakennusluvat 2015-45 ja 2015-46. Naapuri XX on 23.2.2015 jättänyt

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29 KOKOUSAIKA Torstaina klo 16.00-16.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU

ASIA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 14.10.2013 Dnro OKV/509/1/2011 1/13 ASIA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen menettely neuvonnassa ym. 1 KANTELU A on kantelussaan 14.4.2011 arvostellut Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot