Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö"

Transkriptio

1 VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

2 Hyvinkin pitkälliseksi käyneen päättötyöprosessini aikana olen ymmärtänyt yhä selvemmin toisaalta omien vanhempieni taidokkuuden vanhempina ja toisaalta sen, kuinka merkityksellisiä heidän vanhemmuudelleen ovat olleet ne ihmissuhteet, se sosiaalinen verkosto, joka olennaisena osana on kuulunut lapsuuteni elämään. Kiitokseksi vanhemmilleni sekä heidän ystävilleen, lapsuuteni aikuisille, olen nimennyt työni isäni kansakoulun kaunokirjoitusvihkosta vuodelta -33 löytämälläni kirjoitusharjoituksena noin sata kertaa toistetulla sananparrella Hyv' on lapsen lasna olla viisaan vanhemman varassa. Kiitos iskä, kiitos äiskä, kiitos Aino, Martta, Toivo, Esteri, Asseri ja koko muu jengi.

3 PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Koivisto-Savolainen, Leena Vanhemmuuden tukemista Peukun malliin - Hyv' on lapsen lasna olla viisaan vanhemman varassa. Järvenpää s. Hyv' on lapsen lasna olla viisaan vanhemman varassa on päättötyö, joka käsittelee vanhemmuuden tukemista. Se kuvaa etenkin sitä kuinka vanhemmuutta tuetaan Järvenpään Jampassa toimivan Perhekeskus Peukaloisen malliin. Lisäksi työssä luodaan kuvaa siitä, kuinka toiminnassa mukana olijat ovat sen kokeneet. Tässä työssä vanhemmuuden tukemista on tarkasteltu etnografisen lähestymistavan keinoin, keräämällä ja analysoimalla monenlaista vanhemmuuden tukemista käsittelevää aineistoa. Aineistoa on kerätty osallistuvalla havainnoinnilla Peukaloisessa, haastattelemalla toimintaan osallistuvia, tutustumalla Perhekeskuksesta tuotettuun kirjalliseen materiaaliin sekä laajemminkin siihen keskusteluun, jota vanhemmuuden tukemisen ympärillä on viime aikoina käyty. Päättötyö tukee käsitystä, jonka mukaan vanhemmuuden tukeminen on tänä päivänä merkittävä työmuoto, kun ajatellaan perheiden ja lasten hyvinvointia. Peukaloinen on mahdollistamassa vanhemmuuteen kasvua tarjoamalla eväitä itsetuntemuksen lisäämiseen, tiedonhallinnan ja tiedostamisen vahvistumiseen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä arkielämän taitojen hallintaan. Aineiston perusteella voidaankin päätellä Peukaloisen kaltaisen toimipisteen parhaimmillaan tukevan vanhemmuutta kuin luonnollinen sosiaalinen verkosto. Asiasanat: Vanhemmat, vanhemmuus, vanhempi -lapsisuhde. Säilytyspaikka: DIAK / Järvenpään yksikön kirjasto

4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. VANHEMMUUS Vanhemmuutta - mitä uutta? Perhe Vanhemmuuden tehtävät Muutoksia vanhemmuudessa 6 3. VANHEMMUUDEN TUKEMINEN Vanhemmuuden tukemisen tarve Virityksiä vanhemmuuden tueksi ASETELMA Kohteena Perhekeskus Peukaloinen toimijoineen Etsin, jotta löytäisin MENETELMÄT Aineiston keruu Osallistuva havainnointi Haastattelut Etsijän rooli Aineiston analysointi PUHETTA PEUKUSTA JA PEUKUSSA Arkea Peukaloisessa Itsetuntemusta etsimässä Isiä - vai onko heitä? Vuorovaikutusta Vertaisryhmä Peukaloinen, sosiaalisen verkoston jatke tai korvike ENTÄS SITTEN? 31 LÄHTEET 34

5 1. JOHDANTO Viime aikoina julkisuudessa käyty keskustelu luo omaa kuvaansa suomalaisesta vanhemmuudesta. Lapsijuopot, lapsiprostituoidut, psyykkisesti oireilevat tai vain virtuaalitodellisuudessa iltapäiviänsä viettävät pikkukoululaiset ovat kaukana siitä kuvasta, joka useimmilla perheenlisäystä haikailevilla nuorilla pareilla on lastensa tulevaisuudesta. Yleisesti ihmetellään miksi lapset voivat niin huonosti ja miten on mahdollista, että vanhemmat tuntevat niin suurta neuvottomuutta. Onhan asiantuntijoita, tietoa ja neuvoja yllin kyllin saatavissa. Yleinen kiinnostus vanhemmuutta kohtaan on ilmeisen kasvava ja verrattavissa suoraan lasten ja nuorten lisääntyneisiin ongelmiin. Oma kiinnostukseni vanhemmuuden problematiikkaan herää jo opiskelujen alkuvaiheessa ja haluni perehtyä syvemmin juuri tähän aihealueeseen vahvistuu lastensuojelujaksolla. Lastensuojelutyön arjessa konkretisoituu vanhemmuuden vaikeus. Vanhemmuudesta välittyvä kuva saa pohtimaan mistä vanhemmuuden vaikeus johtuu ja toisaalta miten vanhemmuudesta selviytymistä voisi helpottaa. Ammatillisissa keskusteluissa jo terminä tutuksi tullut vanhemmuuden tukeminen saa ensimmäistä kertaa näiden pohdintojen kautta aitoa, arkitodellisuuteen perustuvaa sisältöä. Päättötyössäni olenkin lähtenyt etsimään vastausta kysymykseen mitä vanhemmuuden tukeminen voisi olla. Lähestyn aihetta konkreettista vanhemmuuden tukemistyötä tekevän Perhekeskus Peukaloisen kautta. Osallistuvan havainnoinnin ja haastattelujen avulla pyrin luomaan kuvaa Peukaloisen toiminnasta ja siitä miten toiminnassa mukana olevat perheet toiminnan kokevat. Työni alkuperäisenä tarkoituksena oli myös, että se palvelisi Peukaloisen toiminnan kehittämistä jäsentämällä käytännön toimintaa ja lisäämällä siinä toimivien ihmisten tietoisuutta toiminnastaan. Valitettavasti tämä tavoite menetti merkityksensä Peukaloisen toiminnan muuttaessa oleellisesti muotoaan. Vaikka työni menetti merkityksensä Peukaloisen kehittämisen kannalta toivon kuitenkin sen antavan aineksia pohdintoihin, joita käydään vanhemmuuden tukemisesta muissa yhteyksissä, sillä tarve vanhemmuuden tukemiseen on tullut jäädäkseen.

6 2 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (1997, 253) ovat todenneet, että laadullinen tutkimus on kertomus etsimisestä. Vierastan tutkimustermistön käyttöä tämän oman perin pienimuotoisen työni kohdalla, joten olenkin päättänyt käyttää etsimissanastoa vältellessäni tutkimustermistöä.

7 3 2. VANHEMMUUS Jokaisella on käsitys vanhemmuudesta niin sanottuna arkikäsityksenä. Omat, vaikkakin osin jo koulutuksen avulla laajentuneet käsitykseni vaativat vielä avartamista. Voimakkaimmin käsityksiäni värittävät omat lapsuuden kokemukseni, yllätyn kuinka vahvasti vanhemmuus avautuu 60-luvun maalaismiljöössä todentuneiden selkeiden sukupuoli- ja sukupolviroolien kautta. Myös vanhempien roolit olivat enemmän kuin selvät, perheestä vastaa raavas, rakastava, rahaa kotiin kantava isä kumppaninaan hellä ja hoitava äiti. Työteliään ja osin yksinkertaisenkin elämän keskellä ensisijaisena kokemuksena lapsella on aikuisten antama turva. Kirjallisuuden ja teoreettisen pohdinnan avulla pyrin laajentamaan käsityksiäni, joille huomaan suurelta osin tulkintani vanhemmuudesta ja jopa oma vanhemmuuteni perustuvan Vanhemmuutta - mitä uutta? Vanhemmuus on tulkinnallinen, ymmärtämisen kautta syntynyt käsite. Se on sidottu aikaan, paikkaan ja kulttuuriin missä se määritellään. Moderni käsitys on luomassa kuvaa vanhemmuudesta kulttuurisesti hahmottuvana konstruktiona. Vanhemmuus (äitiys, isyys) luodaan ja se saa erilaisia tulkintoja eri toimintaympäristöissä ja kulttuureissa. (Hirsjärvi, Laurinen & tutkijaryhmä 1998, ) Vanhemmuutta voidaan lähestyä sekä psykologisesta että sosiologisesta näkökulmasta. Psykologisesti katsoen vanhemmuudessa on kysymys ainutlaatuisen läheisestä ja merkityksellisestä ihmissuhteesta, joka muodostuu kahta eri sukupolvea olevan ihmisen välille. Sosiologisena ilmiönä vanhemmuudessa on kysymys yhteiskunnallisesta instituutiosta, joka pohjaa tapoihin ja lakeihin. Niitä tukevat normit ja yleisesti hyväksytty virallinen moraalikäsitys siitä, mitä vanhemman ja lapsen suhteelta edellytetään. Vanhemmuutta tarkastellaan usein perhekäsitysten mukaan määräytyvien roolien näkökulmasta. Yleisesti voidaan puhua vanhemman roolista tai eriytyneemmin isän ja äidin roolista. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 49-51).

8 4 Vanhemmuuden käsitteestä voidaan erottaa biologinen, sosiaalinen ja psykologinen vanhemmuus. Biologinen vanhempi on joko siittänyt tai synnyttänyt lapsen. Sosiaalinen vanhemmuus voidaan nähdä oikeudellisena suhteena lapseen, eli sosiaalinen vanhempi on se, jonka vanhemmuus on laillistettu. Psykologinen vanhemmuus taas syntyy siitä, kun lapsi alkaa pitää jotain ihmistä isänään tai äitinään eli kun joku aikuinen saa hänen mielessään vanhemman aseman. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 53). Hirsjärvi, Laurinen ja kumppanit (1998) esittävät Arendellin (1997) mukaan vanhemmuuden kulttuuristen merkitysten perustuvan pitkälti traditioon, käytäntöön ja ideologiaan. Erilaiset määritykset vanhemmuudesta muotoutuvat monien tekijöiden vaikutuksesta. Näitä vaikuttajia ovat mm. kokemukset perheestä, perheen vuorovaikutussuhteiden laadusta ja sosioekonomisesta luokka-asemasta, uskomukset tämän päivän perheestä ja laajemminkin yhteiskunnasta sekä arvioinnit hyvinvoinnista ja taloudellisista mahdollisuuksista. Lisäksi vanhemmuus ja vanhemmuuden tavat ovat kiinteästi yhteydessä lapsuutta koskeviin käsityksiin. Vanhemmuus on näin alituisesti muuttuvaa ja uudelleen muotoiltua Perhe Pohtiessani vanhemmuutta ja vanhempien rooleja, isän ja äidin rooleja, saan siis huomata kuinka ne määräytyvät taustalla olevien perhekäsitysten mukaan. Värri (1997, 118) esittääkin, että isyys ja äitiys ovat rooliodotusten ja kulloisenkin aikakauden perheideologioiden läpäisemiä käsitteitä. Perheen arvosidonnaisuus tulee esiin sen määrittelyssä. Perhe kuten vanhemmuuskaan ei ole yksiselitteinen eikä sen merkitys ole kaikille sama. Tyhjentävää määritelmää perheestä on miltei mahdotonta luoda. Määrittelyä ohjaa myös se, mihin tarkoitukseen määritelmää haetaan. Määrittelyn kompleksisuuden voi havaita julkisuudessakin käydystä perheen muotoon ja rakenteisiin liittyvästä keskustelusta. Perherakenteessa on tapahtunut viime vuosikymmeninä merkittävää moninaistumista. Vaikka meillä on yhä kulttuurisena ihanteena ajatus ydinperheestä, vain kolmasosa väestöstä elää sellaisissa ydinperheissä, jonka muodostavat ensimmäisessä avioliitossa olevat vanhemmat ja heidän yhteiset lapsensa. Näissäkin ns. perinteisissä perheissä on tapahtunut yhteiskunnan

9 5 modernisoitumisen (Ziehe, 1991) myötä sukupuoliroolien rapautumista. Lisäksi ydinperheen rinnalle ovat tulleet avoliittoperheet, yksinhuoltajaperheet ja uusperheet. Sen lisäksi on huomioitava, että osa perheistä on samaa sukupuolta olevien vanhempien homo- tai lesboperheitä. Perhe nähdään yhteiskunnassa kuitenkin yhä keskeisenä tuen ja turvan lähteenä. Sen voidaan katsoa määrittelevän lasten fyysiseen sekä psyykkiseen huolenpitoon ja turvallisuuteen liittyviä vastuita. Se kanavoi sukupolvelta toiselle tapahtuvaa kokemusten että perinteen siirtoa. Perhemuodosta riippumatta tärkeintä olisi, että jokaisella lapsella olisi psykologista vanhemmuutta tarjoava perhe, tai muu vastaava kiinteä muodostelma, jossa lapsi pysyvien aikuiskontaktien avulla ja niiden kautta voisi rakentaa sosioemotionaalisuuttaan osana tasapainoista persoonallisuutta (Ahvenainen, Ikonen & Koro, 1999, 135). Lisäksi perheeseen liittyy taloudellisia funktioita. Värri (1997) kuvaa perhettä Lauri Mehtosen analyysin mukaan kulttuuriseksi ilmiöksi, jossa erilaiset julkisen ja privaatin tendenssit lyövät toistensa läpi. Perhe kiinnostaa näissä etsinnöissä lähinnä juuri monimuotoistumisensa vuoksi. Tavallaan perheen muuttumisen myötä sen tehtävien määrittäminen on muuttunut entistä vaikeammaksi Vanhemmuuden tehtävät Vaikkakin yhteiskuntamme pitää vanhempia ratkaisevan tärkeinä lapsen kehityksen kannalta on vanhempien rooli ja tehtävät määritelty hämmästyttävän epämääräisesti. Perheen perustaminen ja vanhemmuuteen tarvittavien taitojen ja valmiuksien kartuttaminen on ensisijaisesti perheen oma sisäinen prosessi. Ensisijainen kasvatusvastuu sekä lasten fyysisten että henkisten tarpeiden tyydyttäminen kuuluu vanhemmille. Vanhemmuuden keskeisin tehtävä on lastenpsykiatri E. Huikon mukaan vastata lapsen kehityksellisiin tarpeisiin. Vanhempien tulee huolehtia fysiologisesta säätelystä, tarjota järjestynyt struktuuri sekä huolehtia haavoittuvan lapsen suojelusta. Tärkeää on myös kiintymisen tarpeeseen vastaaminen eli emotionaalinen saatavillaolo sekä sitoutuminen. Vanhemmuuden tehtäviin kuuluu

10 6 lisäksi erilaisten taitojen opettaminen ja välittäminen. Lapsen ja vanhemman välisen suhteen tulee vahvistaa tunteiden säätelyä, empaattista vastavuoroisuutta ja itsehallintaa. Kyky empa-tiaan onkin vanhemman tärkein taito ja pätevyys. Oleellisena osana vanhemmuuteen kuuluu leikin mahdollistaminen lapselle ja erilaisten konkreettisten asioiden opettaminen. (Huikko 8/99). Lastenpsykiatri J. Sinkkosen mukaan vanhempien tehtävänä on luoda perheeseen ilmapiiri, jossa lapsella on mahdollisuus olla lapsi. Lapsi ei voi olla esimerkiksi vanhemmalleen ystävä. Ystävyys edellyttää erityyppistä suhdetta kuin lapsen ja vanhemman välillä tulisi olla. (Sinkkonen 4/99). Bruno Bettelheim (1988, 324) toteaa samasta aiheesta, että parhaissakin oloissa ainoa paikka, jonka lapsi pystyy hyvin täyttämään, on lapsen paikka. Sen lisäksi hän ei voi korvata mitään muuta, sellaista mitä vanhemman elämästä saattaa puuttua. Vanhempi puolestaan voi olla lapselleen juuri vanhempi; hellä ja hoivaa antava vanhempi, kypsä persoona, joka rakastavasti ja lapsesta huolta pitäen hyväksyy tämän kypsymättömät piirteet ja pitää huolta siitä, ettei lapsi tunne huonommuutta niiden takia ja että ne eivät johda vaarallisiin seurauksiin. Samalla vanhempi antaa lapselleen kypsän aikuisen mallin, joka opettaa lasta kehityksen tiellä Muutoksia vanhemmuudessa Teollistuminen pani alulle yhteiskuntarakenteellisen muutoksen, jonka myötä myös perhe monien muiden sosiaalisten instituutioiden tavoin muuttui (Jallinoja 1985). Suurin osa suomalaislapsista varttui aina luvulle asti talonpoikaisyhteiskunnassa, jonka kasvatusperinne oli säilynyt 1800-luvun alusta suhteellisen muuttumattomana. Olennaista oli selkeä työnjako, kasvatusvastuu oli äideillä, lapset hoidettiin muiden töiden ohessa. Myöhemmin rakennemuutoksen myötä alkoivat suomalaisäidit suuntautua kodin ulkopuolisiin töihin ja tehtäviin. Nykyisin onkin yleistä, että lapsia kasvattavat ja hoitavat vanhempien lisäksi päiväkodit sekä koulut. Jopa joukkotiedotusvälineet ovat varsin voimakas kasvattaja. Kasvatusammattilaisten määrän kasvu on ollut nopeaa, mikä osaltaan on vähentänyt vanhempien uskoa omiin kykyihinsä kasvattajina. (Huttunen 1991, 25.) Perheen ulkopuolisen asiantuntijuuden korostuminen saataa myös heikentää ja hämärtää

11 7 vanhempien käsitystä omien valmiuksien ja vastuun ensisijaisuudesta. Hoikkala (1993, 49) kuvaa asiantuntijuuden keskeisyyttä vanhemmuutta koostavana todellisuutena, johon liittyvät niin velvoittavuus kuin myös syyllistävyys. Lisäksi entisaikojen luonnolliset oheiskasvattajat, sukulais- ja asuinyhteisöt, ovat menettäneet merkitystään ja vaikutusvaltaansa. Moniarvoinen maailma on levittäytynyt kaikkialle. Samanmielisyys ja yhteiset arvot ovat harvinaisuus. Vanhempien onkin selviydyttävä lähes yksin kasvatustehtävästään. Kasvatuksen ammatillistumisen, kasvatusammattien lisääntymisen ja vanhempien yksinjääminen ovat aiheuttaneet epävarmuutta. Samanaikaisesti kun kasvatus on eriytynyt se on myös monimutkaistunut, on miltei mahdotonta ennakoida minkälaiseen maailmaan lapsia pitäisi kasvattaa. Toisaalta taas kasvatuksen perustana on oletus siitä, että kasvattajalla on tietoa oikeasta tai ainakin suunnasta oikeaa kohti. Kasvattaessaan vanhemman täytyy joko tietoisesti tai tiedostamattaan ratkaista suhteensa siihen, minkälainen on hyvä ihminen (Ahvenainen ym. 1999, 16), lisäksi, jotta kasvatus ylipäätään olisi mahdollista ja eettisesti perusteltua, kasvattajalla on oltava näkemys hyvästä elämästä, vaikka hän ei lopulta tiedäkään, mitä se varsinaisesti on (Värri 1997, 26.) Maailman moniarvoisuus vaikeuttaa pysyvien päätöksien tekemistä, on vaikea päättää mitkä ovat ne asiat, joita kasvatuksella halutaan edistää. Omien kokemusten käyttö mallina kasvatustehtävässä on mahdotonta, koska kulttuurin voimakas muuttuminen vaatii vanhemmilta eri taitoja kuin esimerkiksi 1960-luvulla. Aiemmin lapset oppivat omilta vanhemmiltaan, yhdessä työskenteleminen toi muassaan arvostuksen, jolloin lapsi kunnioitti vanhempiaan viisaina, vahvoina ja taitavina. Perheiden lapsiluvun pienenemisen myötä on menetetty myös sisarusten merkitys apukasvattajina. Yhteinen ponnistelu perheen elatukseksi sai myös lapsen tuntemaan itsensä hyödylliseksi ja arvokkaaksi. Nykyisin kun yhteiset työt ovat vaihtuneet yhteiseksi kuluttamiseksi on tilanne aivan toinen, vanhemmat joutuvat pohtimaan miten saavuttaa arvovalta ja kuinka säilyttää se. Lisäksi asiaa mutkistaa sukupolvien välisen rajan hämärtyminen, tiedon kulkusuunta ei nykyisin suinkaan aina ole vanhemmilta lapselle, vaan esimerkiksi tietotekniikassa lapset ovat usein vanhempiaan kyvykkäämpiä.

12 8 Vanhemmuuden roolien lisäksi yhteiskunta edellyttää vanhemmilta muidenkin roolien hallintaa. Tästä seuraa monille jatkuvaa tasapainoilua vanhemmuuden ja työelämän välillä. Työelämän vaativuus vähentää lasten kanssa vietettyä aikaa ja vaikeuttaa näinollen toimivan vuorovaikutussuhteen syntymistä lapsen ja vanhemman välillä. Perheet elävät nykyisin tilanteessa, jossa perhe ja työ asettuvat vastakkain. Kun aikaa perheelle ja lapsille on entistä vähemmän halutaan sen olevan onnellista, syntyy ns. ikuisen sunnuntain illuusio, illuusio perheestä, jossa kaikilla kaikki on hyvin. Koska perheen yhtenäisyys ellei suorastaan sen olemassaolon perusta nykyään paljossa on perheenjäsenten keskinäisten emotionaalisten siteiden varassa, niin vanhemmat kuin lapsetkin asettavat toisilleen paljon entistä suurempia emotionaalisia vaatimuksia ja heillä on myös paljon korkeammat psykologiset odotukset siitä tyydytyksestä, mitä perhe-elämän heille pitäisi tarjota. Entistä suuremmat odotukset ja vaikeammin konkretisoituvat vaatimukset tekevät perheen sisäisistä suhteista erittäin herkästi vaurioituvia. (Bettelheim 1988.) Ydinperheiden aseman vahvistumisen myötä parisuhteen merkitys on lisääntynyt ja rakkaudesta on tullut ensisijainen määrittäjä parisuhteelle (Jallinoja 1985, 39). Parisuhdetta rasittavat ylisuuret odotukset ja romanttisen rakkauden tavoittelu. Toisaalta parisuhdetta hyödynnetään itsekkäistä syistä oman identiteetin rakennusaineeksi. Kuluttamispainotteisen elämäntavan voidaan näin nähdä levinneen myös ihmissuhteisiin, parisuhde koetaan arvokkaaksi vain niin kauan kuin siitä on itselle hyötyä. Pahimmillaan parisuhde voi muodostua jopa uhaksi vanhemmuudelle. Entiseen tapaan parisuhdetta ei enää valjasteta palvelemaan vanhemmuutta vaan sen päämääränä on olla olemassa kahden ihmisen onnellisuuden lisääjänä (Hellsten 1999, 67). Elämänkaariteorioissa vanhemmaksi tuloa pidetään yhtenä keskeisempänä aikuisiän kehitystehtävänä. Nykyisin aikuisuutta ei pidetä kuitenkaan tavoiteltavana vaan Hellsten (1999) toteaa kulttuurissa vallitsevan kollektiivisen päätöksen olla kasvamatta aikuiseksi. Aikuisuuden arvon menetystä pohtii myös Hoikkala (1993), esittäessään kuinka kukaan ei enää halua aikuiseksi vaan vallalla on ikuisen teineyden ihannointi. Ylisuuret odotukset, romanttisen rakkauden tavoittelu ja haluttomuus sitoa parisuhdetta vanhemmuuden velvotteista selviämiseen altistaa suhdetta rikkoutumiselle ja on näin johtamassa avioerojen lisääntymiseen. Lisääntyneiden avioerojen myötä vanhemmuus

13 9 on levinnyt myös kodin ulkopuolelle viikonloppuäitiyteen ja -isyyteen. Yksinhuoltajaja uusperheiden kirjo edellyttää niissä eläviltä ihmisiltä aivan uudenlaista valmiutta, kypsyyttä ja kyvykkyyttä vastata vanhemmuuden vaatimuksiin. Lisäksi lapsi- ja yksilökeskeisyyden myötä kasvatuskeinot ovat muuttuneet aiempaa pehmeämmiksi jo pelkästään ruumiillisen kurituksen lailla kieltämisenkin vuoksi. Muutokset vaikuttavat luonnollisestikin vanhemmuuden tulkintoihin ja tapoihin. Ziehe (1991, 16, 17) kuvaa viime vuosikymmeninä tapahtuneita muutoksia kahtena toisiinsa kietoutuneena kehitystendenssinä, elämänalueiden teknokratisoitumisena ja perinteiden murtumisena. Nämä tendenssit vaikuttavat syvälle kulttuuriseen todellisuuteemme, osittain tuhoamalla sitä, osittain muokkaamalla ja mullistamalla sitä. Hän toteaa perinteisen kulttuurin muuttuneen merkittävästi, kun pohditaan suurten kristillisten uskontunnustusten merkitystä elämän ja arkipäivän ohjenuorina, sukupuolimoraalin ja seksuaalikäyttäytymisen muuttumista, sukupolviroolien purkautumista ja sukupuoliroolien probletisoitumista sekä muuttunutta suhtautumista niin sanottuihin auktoriteettihenkilöihin. 3. VANHEMMUUDEN TUKEMINEN Perinteisesti vanhemmilla on ollut kasvatustehtävässään isovanhempien, muiden sukulaisten ja naapurien antama tuki ja turva. Yhteiskunnassa tapahtunut modernisoituminen on suurelta osin vaikuttanut tämän luonnollisen tuen asteittaiseen vähenemiseen ja synnyttänyt tarpeen tukea vanhemmuutta muilla keinoin Vanhemmuuden tukemisen tarve Tarve vanhemmuuden tukemiseen tiedostettiin laajasti 90-luvun loppupuolella, kun lasten ja nuorten pahoinvointi ja kaikenlainen oireilu lisääntyi huomattaviin mittoihin. Jo 90-luvun alussa vanhemmuudesta, sen vähenemisestä ja heikkenemisestä käytiin keskustelua. Tuolloin vanhemmuuden ongelmat liitettiin lähinnä laman mukanaan

14 10 tuomiin lisääntyneisiin sosiaalisiin ongelmiin. Viime vuosina on jouduttu myöntämään, että kyse on suuremmasta ja laajemmasta, yli yhteiskunta- ja sosioekonomisten luokkien levittäytyvästä ongelmasta ja ilmiöstä. Miltei kaikki perheet tarvitsevat tukea, eivät vain ns. "ongelmaperheet". Tutkimusten mukaan vain 20% vanhemmista kokee selviytyvänsä kasvatuksesta hyvin, loput 80% vanhemmista tuntevat itsensä riittämättömäksi ja epävarmoiksi kasvattajina ja kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua ja tukea (Huttunen 1991,63). Taustalla olevien yhteiskunnallisten muutosten vaikutus tilanteeseen on ilmeinen, Ziehen mukaan perheen sisällä on heikentynyt eniten isän auktoriteetin asema ja hänen roolinsa kasvattajana ja normien välittäjänä joutuu uhatuksi. Äidin merkitys perheen koossapitävänä voimana kasvaa, mutta toisaalta hän saattaa sitoa lapset tiedostamattaan itseensä yhteiskunnallisen muutoksen aiheuttaman epävarmuuden kompensaationa. (Ziehe 1991, 250.) Kaikenlaisen perinteisen tiedon siirtyminen ja sen käyttökelpoisuus on vähentynyt ja yhä suurempi osa vanhemmista tuntee kyvyttömyyttä sekä lasten- että kodinhoidollisissa tehtävissä. Lisäksi työmarkkinat vaatimuksineen ovat lohkaisseet tilaa ja voimia perheeltä ja sitä kautta heikentäneet vanhemmuuden edellytyksiä. Työelämä edellyttää yksilöltä joko täydellistä panostamista työhön tai tyytymistä epävarmuutta ylläpitäviin pätkätöihin tai työttömyyteen, perheen ja vanhemmuuden kannalta huonoja vaihtoehtoja kaikki. Vanhemmuuden tukemisen tarpeesta karua kieltään kertoo lasten ja nuorten pahoinvointi. Yhä useampi lapsi voi tänä päivänä huonosti. Eurooppalaisessa ja maailmanlaajuisessa vertailussa Suomi sijoittuu tilastojen kärkeen, kun on kyse lasten ja nuorten väkivaltaisuudesta ja itsetuhoisuudesta. Eri indeksein mitattuna sosioemotionaalisessa kehityksessään häiriintyneiden määrä on kasvamassa (erityisopetuksen tarve, psykiatrisen hoidon tarve, itsetuhoisuus, nuorisorikollisuus) eikä kasvun pysähtymisestä ole merkkejä. Huolehdimme lastemme fyysisestä kehityksestä, mutta psyykkinen puoli jää heikommalle. Voikin todeta, että Arvo Ylpön ansiosta meillä on maailman terveimmät nuorisorikolliset. (Ahvenainen ym. 1999, 98, 134)

15 Virityksiä vanhemmuuden tueksi Yhteiskunnalla on olemassa varsin kattava ja monipuolinen lapsia ja lapsiperheiden kasvatustyötä tukeva asiantuntijaverkosto, äitiys- ja lastenneuvolatoiminta tavoittaa miltei kaikki lapsiperheet. On kuitenkin ryhdytty pohtimaan miten olemassaolevien palveluiden tulisi kehittyä ja muuttua, jotta ne paremmin vastaisivat perheiden ja vanhempien muuttuneisiin tarpeisiin. Kehittämishankkeet painivat kuitenkin resurssien vähyyden kanssa. Neuvolatoiminta onkin yhä enimmäkseen perinteistä lapsen kasvunja kehityksenseurantaa, juuri sellaisenaan tärkeää, mutta ei riittävästi vanhemmuutta tukevaa. Yhteiskunnan tarjoamien taloudellisten edellytysten lisäksi on noussut tarve entistä voimakkaammin tukea myös ns. perhevalmiuksien syntymistä ja vanhemmuuteen kasvamista. Tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää löytää keinot, joilla entistä selkeämmin pystyttäisiin auttamaan perhettä, lapsen kehityksen tuen perusyksikköä. Uudistus- ja kehittämishaasteet suuntautuvat sosiaali-, koulutus sekä terveydenhuoltopoliittisiin toimenpiteisiin. Tavoitteena on uudistaa toimintaa ja todellista yhteistyötä tehden luoda sellaiset olosuhteet, joissa jokaisen lapsen katsotaan entistä selkeämmin olevan myös sosiaalinen ja tunteita omaava yksilö, ja jossa perheelle annettu tuki edesauttaa sitä selviytymään vastuullisessa tehtävässään. (Ahvenainen ym. 1999, 134.) Ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on toivomisen varaa. Tehostettu perhetyö, lastensuojelulliset avohuoltopalvelut sekä perhe- ja kasvatusneuvolat tukevat perheitä yleensä vasta, kun ongelmat ovat jo merkittäviä. Jonotusajat ovat liian pitkiä, jolloin tuen ja hoidon piiriin päästessään perheiden ongelmat ovat vaikeutuneet ja monimutkaistuneet. Palveluita, joiden tarve koko ajan kasvaa joudutaan lisäksi tuottamaan yhä pienenevillä resursseilla, mikä taas aiheuttaa työntekijöiden uupumista. Yhteiskunnan ja erilaisten virallisten instituutioiden rinnalle on viime vuosina noussut vapaamuotoisempaa toimintaa vanhemmuuden tukemiseksi. Vertaisuuteen perustuvan kansalaistoiminnan lisäksi erilaiset järjestöt ja yhteisöt ovat asettaneet projekteja ja luoneet uusia työmuotoja vanhemmuuden tukemiseksi jo ennaltaehkäisevästikin.

16 12 4. ASETELMA 4.1. Kohteena Perhekeskus Peukaloinen toimijoineen Konkreettisena kohteena on Perhekeskus Peukaloisen toiminta ja se yhteisö, jonka muodostavat työntekijät ja toiminnassa mukana olevat vanhemmat lapsineen. Perhekeskus Peukaloinen on osa Jampan Asukasyhdistys ry:n asettamaa Perheprojektitoimintaa. Perheprojektin päätavoitteena on tukea erityisesti nuoria jamppalaisia lapsiperheitä vanhemmuudessa sekä lapsia heidän kehityksessään ja kasvussaan. Tavoitteena on myös lisätä perheiden elämänhallintataitoja ja estää syrjäytymiskehitystä. (Perheprojekti, Toimintasuunnitelma 1999.) Tarkoitus on valjastaa käyttöön perheiden omat voimavarat ja sitä kautta saada perheistä oman elämänsä subjekteja. Perhekeskus Peukaloinen aloitti toimintansa Peukaloinen syntyy tilanteeseen, jossa Jamppa, Järvenpään kaupunginosista suurin, on tilastotietojen valossa varsin ongelmallinen asumalähiö. Ongelmien kasautuminen on jo aiheuttanut slummiutumisen käynnistymisen joissakin taloyhtiöissä. Asukkaita Jampassa on noin nelisen tuhatta, Jamppaa voisi kuvailla tyypilliseksi luvulla rakennetuksi lähiöksi. Valtaosa alueen asunnoista on kaupungin tai VVO:n vuokra-asuntoja. Projektin käynnistymisvuonna työttömyys alueella on 25 %, 20 % asukkaista elää toimeentulotuen turvin ja noin 50 % kaupungin lastensuojelutapauksista on juuri Jampan alueelta. Koko alueen keskimääräinen koulutustaso on muuta kaupunkia alhaisempi. (Projektisuunnitelma 1996.) Tutustun Peukaloisen toimintaan keväällä Perhekeskus on ollut toiminnassa pari vuotta. Peukaloinen toimii tavallisessa kerrostalokolmiossa, jonka lisäksi sillä on tarpeen vaatiessa mahdollisuus käyttää taloyhtiön yhteistä kerhotilaa. Työntekijöitä on kaksi vakinaista ja harjoittelija, joka myöhemmin vakinaistetaan. Perhekeskuksen vastaava on koulutukseltaan psykiatrian sairaanhoitaja ja toinen työntekijä on kodinhoitaja. Lisäksi toimintaan osallistuu viikoittain seurakunnan työntekijä. Toimintatavat samoin kuin kävijäkuntakin ovat varsin vakiintuneet.

17 13 Perhekeskus on avoinna perheille maanantaista torstaihin kello yhdeksästä kolmeentoista, perjantait on varattu kahdenkeskisille keskusteluille sekä toiminnan esittelylle. Peukaloisessa työotteena on ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Toiminnassa tärkeällä sijalla ovat ryhmäkeskustelut ja lisäksi on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen keskusteluun. Perheiden ohjaaminen oikean avun piiriin on yksi Peukaloisen mahdollisuuksista.. Olipa kyse sitten päihde-, mielenterveys-, kasvatus- tai parisuhdeongelmista ei Peukaloisella ole mahdollisuutta tarjota varsinaista hoitoa. Sen tehtävä on ensisijaisesti vaikeimmissa ongelmissa olla ohjaamassa ja kannustamassa eteenpäin. Vaikka Peukaloisen toiminta on suunnattu nimenomaan perheille, ovat toimintaan osallistujat käytännössä äitejä lapsineen. Kohderyhmäni koostuu siis iältään vuotiaista naisista, joilla on lapsia yhdestä neljään. Pääsääntöisesti Peukaloisen äidit ovat kotiäitejä, kevään -98 aikana äideistä vain yksi työskentelee kodin ulkopuolella ja yhdellä on vieras lapsi hoidettavanaan. Valtaosa äideistä osallistuu toimintaan omaehtoisesti. Peukaloisessa ollaan kuitenkin käynnistämässä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa, ajatuksena on määrätietoisesti hyödyntää Peukaloista lastensuojeluperheiden tukena. Kevään -98 aikana toiminnassa on mukana jo muutama ns. lastensuojelun lähetteellä tullut äiti lapsineen. Heidän osallistumisensa toimintaan on kevään aikana kuitenkin vähäistä. Koska Perhekeskuksen kävijäkunta on suhteellisen suppea, on oletettavaa, että toiminnassa mukana olevat olisi helppo tunnistaa tarkempien kuvausten perusteella. Näin ollen esittelenkin perheiden ja äitien taustoja vain yleisellä tasolla. Lisäksi osa äideistä olisi identifioitavissa myös puheensa ja käyttämiensä ilmausten perusteella, tästä syystä kaikki haastattelulainaukset on yhdenmukaistettu ulkoiselta muodoltaan vastaamaan Peukaloisessa yleisemmin käytettyä kieltä. Yksinhuoltajuus on useille Peukaloisen perheelle arkipäivää. Osa perheistä on hakeutunut Peukaloiseen vain saadakseen arkipäiviinsä sisältöä, äideille aikuiskontakteja ja lapsille ikäistään seuraa. Monet ovat kokeneet kasvattamisen ongelmalliseksi ja osalla on taustalla moninaisia sosiaalisia ongelmia, työttömyyttä, ongelmia parisuhteissa, perheväkivaltaa ja taloudellisia ongelmia. Sosiaalisten

18 14 ongelmien ohella perheillä saattaa olla rasitteena mielenterveys- sekä muita terveydellisiä ongelmia Etsin, jotta löytäisin Päättötyöprojektini tavoitteena on saada monipuolista tietoa vanhemmuuden tukemistyötä tekevän yksikön toiminnasta sekä siitä, mitä toiminta antaa mukana oleville eli selvittää perhekeskuksen merkitystä toimintaan osallistuville. Lisäksi koko prosessin yhtenä tavoitteena on lisätä henkilökohtaista ammatillista osaamistani ja tuoda uusia tapoja hahmottaa vanhemmuuden problematiikkaa. Oma kiinnostukseni vanhemmuuden tukemiseen herää jo opintojen alkutaipaleella ja lastensuojelujakson aikana varmistuu haluni sukeltaa syvemmin juuri tähän aihealueeseen. Aihettani voidaan pitää varsin ajankohtaisena, keskustelu perheiden ja lasten ongelmien ja etenkin niiden ennaltaehkäisyn ympärillä on vain kiihtynyt koko projektini ajan. Ammatillisesti koen aiheen merkittäväksi, lisäksi näen tarpeelliseksi pyrkiä ymmärtämään myös ajassa vellovaa keskustelua vanhemmuudesta. Projektin alkuperäiset tavoitteet ja kysymyksenasettelut muuttuvat matkan varrella jo pelkästään Perhekeskuksen toiminnan muuttumisen myötä. Alkuperäisenä tavoitteena on pyrkiä tuottamaan sellaista tietoa, joka palvelisi välittömästi Peukaloisen toiminnan kehittämistä. Mutta jo aineiston keruuvaiheessa käy selväksi, että tämän tavoitteen toteutuminen on mahdotonta. Peukaloisen vastuuhenkilöt vaihtuvat ja toiminta muuttaa merkittävästi muotoaan. Oma työni pohjautuu kevään -98 tilanteeseen ja silloisen vastaavan työntekijän ohjaaman toiminnan tulkintaan.

19 15 5. MENETELMÄT 5.1. Aineiston keruu Ryhdyn keräämään aineistoa tutkielmaani keväällä Lähtökohtana on saada materiaali kokoon pääosin havainnoimalla, ennekkovalmisteluja en liiemmin suorita lähtiessäni kentälle, osallistuvan havainnoinnin oppaat koluan toki tarkkaan. Tavoitteenani on saada tietoa kohteesta havainnoinnin avulla ja vasta sen jäkeen hakeutua perhekeskuksesta kertovan kirjallisen materiaalin äärelle Osallistuva havainnointi Lähtiessäni Peukaloiseen osallistuva havainnointi työmenetelmänäni olen tietoinen sen eduista ja haittapuolista. Mutta yhtä kaikki menetelmän, työläys tulee kaikesta huolimatta yllätyksenä. Moneen kertaan ehdin kaivata edes pieniä metodisia harjoituksia. Tarkoituksena on havainnoinnin avulla luoda kuvaa perhekeskuksen arjesta ja siihen osallistuvien ihmisten toiminnasta. Havainnoinnin suurimpana etuna pidetään sitä, että sen avulla voidaan saada välitöntä, suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Havinnoinnin avulla voidaan tutkia toimivatko ihmiset niin kuin sanovat toimivansa. Se on todellisen elämän ja maailman tutkimista, havainnoimalla voidaan välttää keinotekoisuutta, joka on monien muiden menetelmien rasitteena. Toisaalta havainnoinnissa on aina muistettava pohtia, kuinka havainnoija vaikuttaa jo pelkällä olemassaolollaan tilanteiden kulkuun. (Hirsjärvi ym. 1997, ) Grönforsin (1982, 93) mukaan osallistuvassa havainnoinnissa vuorovaikutus tapahtuu varsin pitkälle kohteiden ehdoilla, ja tutkijan osallistumisen pitäisi mahdollisimman vähän tai ei lainkaan vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Osallistuvan havainnoijan suurin haaste on pyrkiä pitämään erillään omat havainnot ja omat tulkinnat tehdyistä havainnoista.

20 16 Kerätessäni aineistoa havainnoinnin kohteet ovat tietoisia tavoitteistani, olen mukana tarkkailemassa ja keräämässä aineistoa opinnäytetyöhöni. Kaikesta avoimmuudesta huolimatta osoittautuu havaintojen kirjaaminen välillä hankalaksi, koen itseni oudoksi kirjatessani tapahtumien kulkua paperille. Osin tyydynkin kirjaamaan tapahtumat muistinvaraisesti vasta tilanteiden jälkeen. Päivittäin puran havainnointipäiväkirjani selkeämpään muotoon, tarkoitukseni on vielä verekseltään palauttaa muistiin käyttämäni lyhenteet sekä tarkentaa kuulemiani keskusteluja, jotka väliin käydään sellaisella intensiteetillä, että hyvä kun aiheet ehdin kirjata. Osallistuvan havinnoinnin avulla kasaamani aineisto on runsas, mutta erittäin epätasainen, rönsyilevä ja rosoinen. Lohdukseni luen kuitenkin Alasuutarin (1999) Laadullinen tutkimus -teoksesta, kuinka kvalitatiivisen aineiston ominaisluonne onkin juuri ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus ja kompleksisuus Haastattelut Havinnointimateriaalin lisäksi koen vielä tarvitsevani tarkennettua tietoa Peukaloisen äitien kokemuksista ja ajatuksista. Suoritan neljä haastattelua keväällä -98 ja yhden tammikuussa -99. Haastattelemani äidit ovat Peukaloisen vakituisia kävijöitä. Toiveeni vastatulleiden äitien haastattelusta kariutuu, koska aineiston keruuni ajoituu Peukaloisen toiminnan kannalta poikkeuksellisiin oloihin; vastuuhenkilö on joko lähdössä tai uuden sisäänajovaihe on meneillään, eikä uusien kävijöiden kiinnittyminen toimintaan ole parasta mahdollista. Haastattelujen teemaksi valitsen Peukaloisen merkityksen toiminnassa mukana oleville. Teema tuottaa ennakko-odotusten mukaisesti runsaasti tietoa myös vanhemmuuden kokemisesta ja kaiken kaikkiaan pienten lasten kanssa elämisestä. Esittämällä tarkentavia lisäkysymyksiä pyrin täydentämään havainnoinnin kautta saamaani aineistoa ja löytämään vastauksia havainnoinnin pohjalta nousseisiin kysymyksiin. Koen tarvitsevani lähinnä syventävää ja selventävää tietoa, jonka tuottamiseen haastattelut tuntuvat parhaalta vaihtoehdolta.

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Mummot, muksut ja kaikki muut

Mummot, muksut ja kaikki muut Mummot, muksut ja kaikki muut Keitä perheeseen kuuluu? Mikä on perheessä pyhää? Perhekerho- ja pikkulapsityön neuvottelupäivät 17.-18.3.2011 Meillä siihen kuuluu meidän lisäksi mun vanhemmat ja sisarukset,

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT

LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT 2014 LAPSIPERHEEN ARJEN VOIMAVARAT Lapsiperheen elämään sisältyy monenlaisia ilonaiheita, mutta välillä arki voi olla melko rankkaa. Vanhemmat voivat hyötyä siitä, että he joskus pysähtyvät pohtimaan elämäänsä

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa?

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Mirva Makkonen 1 Miksi osallisuus?

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ

Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ 1 Elisse Heinimaa / Luentojen tekstit 3. - 4.5.2013 Tallinnassa ja Tartossa REGGIO EMILIA -PEDAGOGIIKAN PERIAATTEITA JA PERUSKÄSITTEITÄ REGGIO EMILIAN PÄIVÄKOTIEN KASVATUSAJATTELUN OMINAISPIIRTEITÄ: PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua?

Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Miten kirkon tehtävästä käsin tuetaan tyttöjen identiteettiä ja kasvua? Ja miksi niin tulee tehdä? 15.10.2012 TT, pari- ja seksuaaliterapeutti Heli Pruuki Millaista sinulle on olla nainen? Mitä arvostat

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) KT Veli-Matti Ulvinen - Osa III - Kasvatussosiologia osana kasvatustieteitä Kasvatustiede tieteiden välistä

Lisätiedot

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys

KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys KAVEREITA NOLLA lasten ja nuorten yksinäisyys PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä

VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä VAIN NAISASIAKKAITA VARTEN Asunnottomien naisten tulkintoja naiserityisestä asunnottomuustyöstä Diakonian tutkimuksen päivä 7.11.2008 Riikka Haahtela, YTM, jatko-opiskelija sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku.

Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. Haavoittuvasta lapsuudesta ehjään aikuisuuteen seminaari 23.4.2014. Siirtolaisuusinstituutti, Turku. KT Merja Paksuniemi Verkostotutkija Siirtolaisuusinstituutti Yliopistonlehtori Lapin yliopisto Lapsuuden

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

SENSO PROJEKTI. Taustaa

SENSO PROJEKTI. Taustaa SENSO PROJEKTI Taustaa Mistä tarve muutokseen? 1. asukas/asiakas tulee tietoiseksi oikeuksistaan (seksuaalioikeudet) ja kokee, että hänen oikeutensa eivät toteudu ja vaatii muutosta. 2. henkilökunnassa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA!

HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! HAASTEENA AKTIIVISET SENIORIT MYÖS MARGINAALISSA! Diak Länsi 29.11.2007 Rehtori, dosentti Jorma Niemelä 1. Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen kuuluu oikeus olla osallisena ympäröivästä yhteisöstä

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön

Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Miten ihminen kohtaa annetun ympäristön Oppimisen ja ymmärtämisen ongelmien vaikutus ihmisen mahdollisuuksiin selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry /

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen

Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Ryhmämuotoinen työskentely lasten ja vanhempien tukena eron jälkeen Pirpana ry:n koulutuspäivä Kuntatalo 13.5.2013 Riitta Mykkänen-Hänninen kouluttaja, työnohjaaja Samanaikaiset ryhmäprosessit Vanhempia

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa

Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Samalla Puolella? Näkökulmia perheiden jälleenyhdistämiseen lastensuojelussa Susanna Hoikkala & Hanna Heinonen Valtakunnalliset Sijaishuollon päivät Tampere L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry.

Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry. TERVETULOA SEMINAARIIMME: LAPSI KUTSUU TURVALLISUUTEEN - mikä luo turvaa vauva- ja pikkulapsiperheiden kotielämään? Turvallisten perheiden Päijät Häme projekti Lahden ensi- ja turvakoti ry. Piirun verran

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS

VALMENNUSOHJELMAN / INTERVENTION KUVAUS Myötätunto itseä kohtaan - ohjelman tutkiminen ja kehittäminen suomalaisen työelämän tarpeisiin TSR hankenumero 115274 MYÖTÄTUNNON MULLISTAVA VOIMA HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSHANKE VALMENNUSOHJELMAN

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ?

Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Jukka Oksanen Päihde- ja mielenterveyspäivät 2011 VERTAISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HOITOVAIHTOEHTOJEN ETSIMISESSÄ VOIKO VERTAISUUTTA KEHITTÄÄ? Pienyhteisö jokaisen tukena ALAN VAUX (1988) Perheemme, ystävämme,

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström

IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN. Anki Mannström IMUA JA HYVINVOINTIA OMAAN TYÖHÖN Anki Mannström Holistinen - Kokonaisvaltainen yksilö Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme! TASAPAINO? TERVEYS IHMISSUHTEET TYÖ TALOUS Tasapainoa

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 PÄÄKAUPUNKISEUDUN LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.-30.9.2011 VANHEMMUUSTYÖ LAPSEN EDUN VAHVISTAJANA TO 29.9.2011 KLO 13:30-16:00 PE 30.9.2011 KLO 9:00-11:30 /Jaana Pynnönen Lapsen tarpeet ja vanhemmuuden valmiudet

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA

KOOSTE SORA- TOIMINNASTA October 27, 2014 KOOSTE SORA- TOIMINNASTA Erja Saurama/Jonna Vanhanen 1 2 Huomiopeilien heikot signaalit (Erja Saurama) Ylisukupolvinen asiakkuus ja näkymättömät lapset Traumatisoituneet vanhemmat: miten

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle 15.4.2014 Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle Tiia Aarnipuu, koulutussuunnittelija tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi Mitkä sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN

KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN TUKEMISEN ASENNE LASTEN SUOJELUN KESÄPÄIVÄT 10.6.2015 1 Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten ja vanhempi-lapsisuhteiden psykoterapeutti Erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Kodin ja koulun kohtaaminen. Yhteistyön tavoitteet ja kohteet POPS 2004 ja POPS 2014

Kodin ja koulun kohtaaminen. Yhteistyön tavoitteet ja kohteet POPS 2004 ja POPS 2014 Kodin ja koulun kohtaaminen Yhteistyön tavoitteet ja kohteet POPS 2004 ja POPS 2014 Yhteistyöstä Kodin ja koulun yhteistyötä pidetään yhtenä tärkeimmistä kehittämiskohteista opetuksessa Yhteiskunnan moninaistuminen

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta

Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja ja tarinoita sukupuolesta ja vallasta Outi Ylitapio-Mäntylä Lapin yliopisto Varhaiskasvatustutkimusseminaari 15.11.2010 15/11/2010 OYM Lastentarhaopettajien tarinoita

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI Paula Loukkola Oulun yliopisto Varhaiskasvatus Yhdessä lapsen parhaaksi - seminaari 3.2.2011 Haapajärvi PUHEENVUORON SUUNTAVIIVOJA varhaiskasvattajien ja vanhempien välinen yhteistyö

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Orientaationa mahdollistava lähimmäisyys

Orientaationa mahdollistava lähimmäisyys Orientaationa mahdollistava lähimmäisyys Marjo Kinnunen-Kakko Pienryhmäohjaaja Rinnekoti-Säätiö 9.10 2013 Vuorovaikutuksellista Kohtaavaa kumppanuustyötä; taitavampi osapuoli tasa-arvon hengessä mahdollistaa

Lisätiedot

Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse

Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse MIESTYÖ Miestyön keskus Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse Myyteissä mies on... itsenäinen, ei tarvitse muiden apua ei näytä tunteitaan, ei pelkää vahva ja osaava käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - RYHMÄSSÄ VAI EI?

ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - RYHMÄSSÄ VAI EI? ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - RYHMÄSSÄ VAI EI? Antti Maunu VTT, vapaa tutkija 22.4.2016 maunuan@gmail.com www.anttimaunu.fi Esitys 1) Nuoruus sosiaalisena elämänvaiheena 2) Miten nuorten yhteisöllisyys lisää

Lisätiedot

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy

Kuoleman lähellä 3.4. Kotka. sh Minna Tani KymSy Kuoleman lähellä 3.4. Kotka sh Minna Tani KymSy Hyvästi jää, on vaikeaa Nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa Kun kevät saapuu nauraen Kukka kaunis jokainen, mä luonas oon kun näet sen Sairastumisen merkityksestä

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot