Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?"

Transkriptio

1 Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen

2 Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili... 4 Venäjän kielen opiskelua ja opetusta tukevat toiminnot... 5 Oppimateriaalien kehittäminen Opiskelu Venäjällä Opettajien täydennyskoulutus Apurahojen kohderyhmät Muutoksia venäjän kielen opiskelussa Miten kiinnostusta venäjän kielen opiskeluun voitaisiin lisätä? Johtopäätökset Liite Kyselylomake

3 Johdanto Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto kannustaa suomalaisia venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun ja tukee niiden opetusta. Cultura-säätiöön sijoitettu rahasto perustettiin eduskunnan päätöksellä syyskuussa Juhlarahaston pääoman (10 miljoonaa euroa) vuotuista tuottoa voidaan käyttää suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelun ja opetuksen edistämiseen. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota ja parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa. Venäjän kielen opiskelun suosio on ollut peruskouluissa ja lukioissa vuosina hienoisessa nousussa. Etenkin lukiolaisia ovat kiinnostaneet venäjän kielen perusteet. Joissakin yliopistoissa kehitys on ollut jokseenkin päinvastaista. Suosion laskun syy ei ole välttämättä opiskelijoissa itsessään, vaan esimerkiksi yliopistojen säästötarpeet ovat vaikuttaneet kurssitarjonnan vähentymiseen. Venäjän kieltä, kirjallisuutta ja kääntämistä pää- ja sivuaineena opiskelee yliopistoissa lukuvuonna noin tuhat opiskelijaa. Ammattikorkeakouluissa venäjän opiskelu on ollut yleisintä Itä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Useimmissa ammattikorkeakouluissa opiskellaan vähintään venäjän alkeis- ja jatkokurssit sekä liikevenäjää. Myös ammattioppilaitosten Venäjä-verkostojen oppilaitoksissa opiskellaan venäjää vapaasti valittavina opintoina 1 5 opintoviikkoa. Viimeisen vuoden aikana venäjän kielen suosion kehitys on vaihdellut paikkakunnasta riippuen. Metrolehden artikkelin mukaan helsinkiläislapsia ja heidän perheitään innostaa venäjän kielen opiskelu rutkasti yli nykyisen tarjonnan. Yle-uutisten tietojen mukaan venäjän kielen suosio vapaaehtoisena vieraana kielenä on vähentynyt selvästi Lappeenrannan peruskouluissa. Lappeenrannassa venäjän valitsi A2-kieleksi reilu 100 nykyistä 3.-luokkalaista eli 16 prosenttia koko ikäluokasta, kun edellisenä vuonna kielen valitsi jopa kolmannes ikäluokasta. Vaikka varsinkin palvelualoilla venäjän kielen taitoa vaativien työpaikkojen määrä on tilapäisesti vähentynyt venäläisturistien määrän vähentyessä, tarvetta venäjän osaamiselle ilmenee kuitenkin myös liike-elämässä sekä sosiaali- ja terveysalalla ja teknisillä aloilla. Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston apurahojen tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi Cultura-säätiö kartoitti Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? -verkkokyselyllä venäjän kielen opiskeluun ja opetukseen liittyviä apurahatarpeita helmikuussa Kyselylinkkiä lähetettiin muun muassa kuntiin, oppilaitoksiin, opettajaja opiskelijajärjestöille sekä venäläistä kulttuuria edistäville organisaatioille. Kyselyä mainostettiin myös Cultura-säätiön verkkosivuilla ja Somessa. Kyselyyn tuli yhteensä 446 vastausta eri puolilta Suomea ja sen tuloksia tarkastellaan seuraavaksi omissa luvuissaan. 3

4 Vastaajaprofiili Kyselyn vastaajilta kysyttiin taustatiedoiksi heidän asuinpaikkansa, ikänsä, arvio omasta venäjän kielen taidostaan ja sitä, opiskelevatko he tällä hetkellä venäjää. Lisäksi vastaajilta kysyttiin ovatko he koululaisia, opiskelijoita, opettajia, muuten venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita vai muita. Vastaajista 45 % ilmoitti opiskelevansa venäjää. Vastaajien jakautuminen muiden taustamuuttujien mukaan on koottu kaavioihin I-IV. 41% Asuinpaikka (n=446) 26% 32% Pääkaupunki seutu Itä-Suomi Muu Suomi 30% 20% 10% 0% Ikäjakauma (n=446) 25% 23% 27% 17% 4% 4% alle 15 v v v v v yli 65 v Kaavio I Kaavio II Vastaajien tausta (n=446) Venäjän osaaminen (n=445) Koululainen 4% Hyvin 45% Opiskelija Opettaja Muuten Venäjästä kiinnostunut 21% 30% 37% Kohtuullisesti Alkeet 24% 21% Muu 9% En lainkaan 10% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 20% 40% 60% Kaavio III Kaavio IV Myöhemmässä tarkastelussa kyselyn vastauksia tarkastellaan suhteessa vastaajien asuinpaikkaan ja siihen, ovatko he koululaisia, opiskelijoita, opettajia vai muita. Kaavioissa V ja VI on esitelty vastaajaryhmien jakautuminen alueittain. Vastaajien osuus alueittain (n=446) Koululainen Opiskelija Opettaja Muut Alueiden osuus vastaajaryhmittäin (n=446) Pääkaupunkiseutu Itä-Suomi Muu Suomi Pääkaupunkiseutu (n=144) 1% 47% 28% 24% Koululainen (n=18) 6% 67% 28% Itä-Suomi (n=117) 10% 24% 34% 32% Opiskelija (n=163) 42% 17% 41% Muu Suomi (n=185) 3% 36% 29% 32% Opettaja (n=133) Muut (n=132) 30% 27% 30% 28% 40% 45% Kaavio V Kaavio VI 4

5 Kaavio V osoittaa, että lähes puolet pääkaupunkiseudun vastaajista oli opiskelijoita. Opiskelijoiden osuus oli isoin myös muun Suomen vastaajista, kun taas Itä-Suomen suurin vastaajaryhmä olivat opettajat. Kaavio VI kertoo jokseenkin samat asiat mutta käänteisesti eli sen perusteella voidaan tarkastella kuinka suuri osa mistäkin vastaajaryhmästä oli tietyltä alueelta. Kaaviosta VI nähdään, että kaksi kolmasosaa koululaisvastaajista tulee Itä-Suomesta. On syytä olettaa, että Lappeenrannassa, Imatralla ja Joensuussa toimivan Itä-Suomen koulun oppilaat ovat innostuneet vastaamaan kyselyyn pääkaupunkiseudun ja muun Suomen koululaisia enemmän. Koululaisten vastauksia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi vain 18 koululaista. Pienestä osuudestaan huolimatta koululaiset päätettiin jättää jatkoanalyysissä omaksi ryhmäkseen, sillä he ovat selkeä ja potentiaalinen ryhmä myös apurahojen kohderyhmiä pohdittaessa. Sen sijaan ryhmät muuten venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet sekä muu päätettiin jatkoanalyysissä yhdistää, sillä niiden sisältämät vastaajat sisältävät kirjavan ja apurahojen suhteen huonosti eriteltävissä olevan joukon. Venäjän kielen opiskelua ja opetusta tukevat toiminnot Ensimmäisenä vastaajia pyydettiin määrittelemään, kuinka tärkeänä he pitävät erilaisiin venäjän kielen opiskelua ja opetusta tukevien toimintojen tukemista. Erillisinä toimintoina kyselyssä mainittiin: Kirjallisten oppimateriaalien kehittäminen (uudet oppikirjat) Sähköisten oppimateriaalien kehittäminen (sovellukset) Motivaatio- ja opintomatka tai leirikoulu Venäjälle 1 2 viikkoa kestävät intensiivikurssit Koululaisten vaihto-opiskelu Opiskelijoiden vaihto-opiskelu ja/tai tutkinto-opiskelu Venäjällä Kielipesä- ja harrastetoiminta (taidetyöpaja, shakki) Opettajien täydennyskoulutus Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua positiivisesti esiintuovat hankkeet Näiden vaihtoehtojen lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus ehdottaa muita vaihtoehtoja, joita voisi listata tähän. Kaaviosta VII käy ilmi, mitä toiminnan muotoja pidettiin tärkeinä ja mitä ei niin tärkeinä. 5

6 Kuinka tärkeää on kohdistaa apurahoja seuraaviin kohteisiin? (n=446) Kirjalliset oppimateriaalit Sähköiset oppimateriaalit Motivaatio- ja opintomatkat Koululaisten vaihto-opiskelu Intensiivikurssit Opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu Kielipesä- ja harrastetoiminta Opettajien täydennyskoulutus Positiiviset hankkeet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä Eos/puuttuu Kaavio VII Yli 70 % vastaajista piti kielipesä- ja harrastetoimintaa lukuun ottamatta kaikkien esitettyjen vaihtoehtojen tukemista melko tai erittäin tärkeänä. Yli 60 % vastaajista piti erittäin tärkeänä venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua positiivisesti esiintuovien hankkeiden tukemista. Samoin motivaatio- ja opintomatkat sekä opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu nousevat hieman muita enemmän toivotuiksi tuen kohteiksi. Tarkastellaan seuraavaksi vastauksia vastaajaryhmittäin jaoteltuina. Kaikkien ryhmien vastauksissa venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua positiivisesti esiintuovien hankkeiden tukeminen on tärkeimpien tuen kohteiden joukossa, joten tulevassa keskitytään siihen, mitä muita tuen kohteita eri ryhmien vastauksissa nousee esiin. Kirjalliset oppimateriaalit Sähköiset oppimateriaalit Motivaatio- ja opintomatkat Intensiivikurssit Koululaisten vaihto-opiskelu Opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu Kielipesä- ja harrastetoiminta Opettajien täydennyskoulutus Positiiviset hankkeet Kaavio VIII Kuinka tärkeää on kohdistaa apurahoja seuraaviin kohteisiin? Koululaiset (n=18) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä Eos/puuttuu Kaaviosta VIII huomataan, että yli 60 % koululaisista pitää melko tai erittäin tärkeänä oppimateriaalien kehittämiseen, opettajien täydennyskoulutukseen ja koululaisten vaihto-opiskeluun kohdistettua tukea. 6

7 Puuttuvat ja en osaa sanoa -vastaukset korostuvat koululaisten joukossa myös selkeästi muita ryhmiä enemmän. Kuinka tärkeää on kohdistaa apurahoja seuraaviin kohteisiin? Opiskelijat (n=163) Kirjalliset oppimateriaalit Sähköiset oppimateriaalit Motivaatio- ja opintomatkat Intensiivikurssit Koululaisten vaihto-opiskelu Opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu Kielipesä- ja harrastetoiminta Opettajien täydennyskoulutus Positiiviset hankkeet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä Eos/puuttuu Kaavio IX Opiskelijoiden vastauksissa korostuu opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelun tukeminen, kuten kaaviosta IX käy ilmi. Ainoastaan kielipesä- ja harrastetoiminnan tukemista pitää tärkeänä alle 70 % opiskelijoista. Motivaatio- ja opintomatkojen tukeminen on melko tai erittäin tärkeää vähintään 80 % opiskelijoista mielestä ja myös oppimateriaalien kehittämistä pidetään tärkeänä opiskelijoiden piirissä. Kuinka tärkeää on kohdistaa apurahoja seuraaviin kohteisiin? Opettajat (n=133) Kirjalliset oppimateriaalit Sähköiset oppimateriaalit Motivaatio- ja opintomatkat Intensiivikurssit Koululaisten vaihto-opiskelu Opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu Kielipesä- ja harrastetoiminta Opettajien täydennyskoulutus Positiiviset hankkeet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä Eos/puuttuu Kaavio X Opettajat pitävät tärkeimpänä opettajien täydennyskoulutuksen tukemista (kaavio X). Yli 90 % opettajista pitää melko tai erittäin tärkeänä myös oppimateriaalien kehittämiseen, motivaatio- ja opintomatkoihin sekä opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskeluun kohdistettua tukea. 7

8 Muiden vastauksissa ehdotetut tuen kohteet saavat tukea tasaisemmin, kuten kaaviosta XI nähdään. Kuinka tärkeää on kohdistaa apurahoja seuraaviin kohteisiin? Muut (n=132) Kirjalliset oppimateriaalit Sähköiset oppimateriaalit Motivaatio- ja opintomatkat Intensiivikurssit Koululaisten vaihto-opiskelu Opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu Kielipesä- ja harrastetoiminta Opettajien täydennyskoulutus Positiiviset hankkeet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä Eos Kaavio XI Vastaukset on jaoteltu alueittain kaavioissa XII-XIV, mutta niiden välillä ei ole nähtävissä kovin suuria eroja toivottujen tuen kohteiden välillä. Lyhyesti voidaan todeta, että Itä-Suomessa korostuu hieman muita enemmän motivaatio- ja opintomatkojen tarve, kun taas pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu nousee hieman muita tärkeämpänä pidetyksi apurahakohteeksi. Kuinka tärkeää on kohdistaa apurahoja seuraaviin kohteisiin? Pääkaupunkiseutu (n=144) Kirjalliset oppimateriaalit Sähköiset oppimateriaalit Motivaatio- ja opintomatkat Intensiivikurssit Koululaisten vaihto-opiskelu Opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu Kielipesä- ja harrastetoiminta Opettajien täydennyskoulutus Positiiviset hankkeet 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä Eos Kaavio XII 8

9 Kirjalliset oppimateriaalit Sähköiset oppimateriaalit Motivaatio- ja opintomatkat Intensiivikurssit Koululaisten vaihto-opiskelu Opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu Kielipesä- ja harrastetoiminta Opettajien täydennyskoulutus Positiiviset hankkeet Kaavio XIII Kuinka tärkeää on kohdistaa apurahoja seuraaviin kohteisiin? Itä-Suomi (n=117) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä Eos Kirjalliset oppimateriaalit Sähköiset oppimateriaalit Motivaatio- ja opintomatkat Intensiivikurssit Koululaisten vaihto-opiskelu Opiskelijoiden vaihto- ja tutkinto-opiskelu Kielipesä- ja harrastetoiminta Opettajien täydennyskoulutus Positiiviset hankkeet Kaavio XIV Kuinka tärkeää on kohdistaa apurahoja seuraaviin kohteisiin? Muu Suomi (n=185) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei ollenkaan tärkeä Eos/puuttuu Avoimissa vastauksissa myös seuraavia toimintoja nostettiin tärkeiksi apurahojen kohteiksi: Itsenäinen opiskelu ja aikuisopiskelu: avoin yliopisto, työväenopistot, Studia Generalia -luennot, verkkokurssit Venäjänkielisten elokuvien, dokumenttien, TV-ohjelmien, musiikin, lehtien ja kirjojen näkyvyyden lisääminen, kulttuuritapahtumat Erilaisten opetusmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto: huomion kiinnittäminen ääntämykseen, kielen opettaminen taidepedagogiikan keinoin Venäjänkielisten ja suomenkielisten kanssakäyminen, tandem-kurssit Stipendit, ystävyyskoulutoiminta, venäläiset vierailijat kouluissa Suomenvenäläisten tukeminen Yhteistyö yritysten kanssa 9

10 Oppimateriaalien kehittäminen Tarkentavana kysymyksenä tuen kohdistamiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, minkä tason oppimateriaalien kehittämistä he pitävät tärkeänä. Toivottuja kohteita oli mahdollisuus valita useampi, minkä lisäksi vastaajilta kysyttiin lisävinkkejä oppimateriaalien kehittämiseen. Kaaviosta XV löytyvät vastaukset eriteltynä vastaajaryhmittäin. 60% Minkä tason oppimateriaalien kehittämistä vastaajat pitivät tärkeänä? (mahdollisuus valita useampi vaihtoehto) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Koululaiset (n=18) Opiskelijat (n=163) Opettajat (n=133) Muut (n=132) Kaikki (n=446) Päiväkoti ja esikoulu A1-kieli A2-kieli B2-kieli B3-kieli Oma äidinkieli tai kotikieli Aikuisopiskelu Muu Kaavio XV Kaikista vastaajista yli 40 % pitää aikuisopiskelun materiaalien kehittämistä tärkeänä. Erityisesti aikuisopiskelun tukemisen tarve korostuu muiden vastaajien joukossa, johon siis sisältyvät muuten venäjän kielestä ja kirjallisuudesta kiinnostuneet ja muut vastaajat. Tästä joukosta löytyykin oletettavasti juuri venäjän kielen aikuisopiskelijoita. Muutama vastaaja ryhmästä Muut esitti erikseen toiveen saada lisää itseopiskelumateriaaleja pyydettäessä lisävinkkejä oppimateriaalien kehittämiseen. Opiskelijat pitävät tärkeimpänä B3-kielen materiaalien kehittämistä. B3-kieli oli vastausvaihtoehdoissa tarkennettu lukion vapaaehtoiseksi kielivalinnaksi, mutta on mahdollista, että osa vastaajista on tulkinnut sen myös yliopiston kielikeskuksen kurssitasoksi, sillä yliopistoissa venäjän kielen ensimmäiset kurssit kielikeskuksessa vastaavat lukion kursseja. Korkeakoulutason kieliopintoihin on saatettu viitata myös aikuisopiskeluna, mikä on opiskelijoiden vastauksissa toiseksi suosituin tuen kohde. Useampi opiskelijavastaaja tarkensi avoimessa kohdassa tarkoittavansa juuri korkeakoulujen materiaaleja. Koululaiset pitävät tärkeänä peruskoulutason oppimateriaalien kehittämistä ja opettajien vastauksissa korostuivat aikuisopiskelun lisäksi B2- ja B3-tasot. Tarkentavissa kommenteissaan useampi opettaja nosti esille ammatillisten aineiden (kuten hoitoalan) oppimateriaalit. 10

11 Tarkasteltaessa alueellisia eroja (kaavio XVI) vastauksista löytyy hienoisia eroja. Pääkaupunkiseudulla korostuvat hieman keskimääräistä enemmän B2- ja B3-tasot sekä äidinkielisen venäjän oppimateriaalit. Itä- Suomessa toivotaan enemmän tukea A1- ja A2-kielten sekä esiopetuksen oppimateriaalien kehittämiselle, kun taas muualla Suomessa korostuu selkeimmin aikuisopiskelun materiaalien kehittäminen. 60% 50% 40% 30% Minkä tason oppimateriaalien kehittämistä vastaajat pitivät tärkeänä? (mahdollisuus valita useampi vaihtoehto) 20% 10% 0% Pääkaupunkiseutu Itä-Suomi Muu Suomi Kaikki Päiväkoti ja esikoulu A1-kieli A2-kieli B2-kieli B3-kieli Oma äidinkieli tai kotikieli Aikuisopiskelu Muu Kaavio XVI Lisäksi vastaajat antoivat seuraavia konkreettisia vinkkejä ja toiveita oppimateriaalien kehittämiseen: Asiatekstejä, sanomalehtitekstejä. Opiskelija, v, pääkaupunkiseutu Esim. internet-sivuja, joille on koottu sanalistoja ja sanontoja tiettyihin aihealueisiin liittyen Opiskelija, v, muu Suomi Itseopiskelumateriaalia (sähköinen ja paperiversio tukena), joka mahdollistaisi aikuisen opiskelua paikasta ja ajasta riippumatta Opiskelija, v, muu Suomi Sähköinen oppimateriaali: pelit, kilpailut, audiovisuaalinen materiaali (piirretyt, elokuvat) Opiskelija, v, pääkaupunkiseutu Käytännönläheisyys/Tilannepohjaisuus; pari-/ryhmätyösk.; hyödyll.nettiteht.; KIINNOSTAVIA KUUNT.HARJ.; toimivat kokeet Opettaja, v, muu Suomi Toivoisin pientä siirtymää dialogeista tarinoihin, joita hyödynnetään venäläisessä perinteessä. Dialogit eivät ole kaikki! Opettaja, v, muu Suomi Venäjää ruotsinkielisille! taso A2 ja eteenpäin, varsinkin liikevenäjää! Myös alkeistaso, oppikirja aikuisille! Opettaja, v, pääkaupunkiseutu Kielikursseja, eritasoisia TV kanaville Muuten venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostunut, yli 65 v, muu Suomi 11

12 Opiskelu Venäjällä Kysyttäessä millaista korkeakouluopiskelijoiden Venäjällä tapahtuvan opiskelun tukemista vastaajat pitävät hyödyllisimpänä vastaukset eivät juuri jätä tulkinnan varaa (kaavio XVII). Lähes puolet kaikista vastaajista piti hyödyllisimpänä yli 3 kk vaihto-opiskelua, mitä useissa vastauksissa perusteltiin sillä, että kielen kunnollinen oppiminen vaatii pidempää oleskelua maassa. Lyhyemmillä kurssi- ja vaihtojaksoilla oli kuitenkin myös puolestapuhujansa, joista osan mielestä lyhytaikaisia kursseja pitäisi olla tarjolla enemmän ja useammin sekä yksilöllisesti räätälöityinä, sillä ne saattaisivat madaltaa kynnystä lähteä jatkossa pidempiaikaiseen vaihtoon tai Venäjälle töihin. Vastaajilta kysyttiin vaihto-opiskeluun Millaista opiskelua Venäjällä pidetään hyödyllisimpänä? (n=419) Intensiivikurssit (1-2 vko) Alle 3 kk vaihto Yli 3 kk vaihto Tutkinto-opiskelijan valmistavan vuoden opinnot Venäjällä Työharjoittelu Kaavio XVII 12% 6% 48% 16% 17% liittyen myös sitä, mikä olisi heidän mielestään sopiva kuukausiapuraha opiskelijavaihtoon Venäjällä. Yli 30 % vastaajista oli sitä mieltä, että sopiva apuraha olisi 500 kuukaudessa, kuten kaaviosta XVIII käy ilmi. Vaihto-opiskeluun liittyvien kysymysten osalta vastaajaryhmien ja alueiden välillä ei ollut kovin merkittäviä eroja. Mainittakoon, että ainoastaan koululaisten vastauksissa alle 3 kuukauden vaihto sai enemmän kannatusta kuin yli 3 kuukauden vaihto, joskin koko kysymykseen jätti ylipäänsä vastaamatta kolmasosa koululaisvastaajista. Sopivimpana kuukausiapurahan määränä koululaiset pitivät 300 euroa, jota ehdotti viisi vastaajaa neljän vastaajan ehdottaessa 500 euroa. Kuukausiapurahan osalta pääkaupunkiseutulaisten toiseksi yleisin ehdotus 500 euron jälkeen oli 600 euroa, kun taas Itä- ja muun Suomen asukkaat ehdottivat toiseksi yleisimmin 400 euroa Kaavio XVIII Mikä olisi sopiva kuukausiapurahan määrä? (n=410) 16 % 12 % 31 % 4 % 14 % 23 % Opettajien täydennyskoulutus Toiveita ja ehdotuksia opettajien täydennyskoulutukseen kerättiin avoimella kysymyksellä. Vastauksia jaoteltiin jonkin verran vastaajaryhmittäin, jotta saatiin käsitys siitä, mitä opettajat itse toivovat ja minkälaisia 12

13 ehdotuksia muilla vastaajilla on. Useimpien opettajien vastauksissa nousi esiin tarve kielitaidon ylläpitämisestä kielen kehittyessä jatkuvasti. Konkreettisena keinona useat vastaajat mainitsivat muutaman päivän koulutusmatkat ja Venäjälle tehtävät kulttuurimatkat tai 1-2 viikon intensiivikurssit, joille osallistumista toivottiin tuettavan. Lisäksi opettajat toivoivat käytännönläheistä koulutusta sähköisten materiaalien ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Toiveissa oli myös opettajien keskinäistä verkostoitumista tukevat seminaarit sekä venäläisten asiantuntijoiden esitykset niissä. Myös opiskelijat ja muut vastaajat toivoivat opettajien kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen olevan ajan tasalla muun muassa siksi, että sen nähtiin tekevän opiskelusta kiinnostavampaa ja nostavan koulutuksen tasoa. Niin ikään opettajilta toivottiin sähköisten materiaalien käytön osaamista ja osallistavaa opetusta. Eräältä opiskelijalta tuli toiveita myös muille opetuksesta vastaaville: Muille kuin venäjän opettajille (esim. luokanopettajille, yläkoulun luokanvalvojille, opoille): asennekasvatusta ja kielitietoisuutta, tietoa siitä miksi venäjää kannattaa opiskella. Venäjän opettajille: koulutusta aktiiviseen puhevalmiuden opettamiseen (oppilaille tunne siitä, että tärkeää ei ole se, meneekö kieliopit juuri oikein, vaan se että uskaltaa avata suunsa ja käyttää kieltä). Lastentarhanopettajille: vieraiden kielten hyödyntäminen leikeissä/päiväkotiympäristössä lasten kielitietoisuuden ja tulevaisuuden kieltenopiskelumotivaation herättämiseksi. Opiskelija, v, Itä-Suomi Apurahojen kohderyhmät Kysyttäessä mitkä ovat tärkeimpiä kohderyhmiä, joille apurahoja tulisi kohdentaa, vastaajille esitettiin 11 eri ryhmää ja pyydettiin valitsemaan enintään neljä tärkeintä. Osa valitsi myös useamman vaihtoehdon joidenkin jättäessä kokonaan vastaamatta. Vastaukset on kaavioissa XIX-XX eritelty vastaajaryhmien ja asuinpaikan mukaan. Vastaajaryhmittäisestä jaottelusta (kaavio XIX) käy ilmi, että eri vastaajaryhmistä koululaiset, opiskelijat ja opettajat pitävät tärkeimpänä oman ryhmänsä tukemista, muiden vastaajien tuen jakautuessa melko tasaisesti useammille ryhmille. Kaikkien vastauksissa lukiolaiset ja yliopistossa venäjän kieltä ja kulttuuria opiskelevat nousivat hieman muita tärkeämmiksi tuen kohteiksi, mikä voi selittyä opiskelijoiden suurella osuudella kaikista vastaajista. Myös alueellisessa lajittelussa (kaavio XX) nämä ryhmät nousivat tärkeimmiksi lukuun ottamatta Itä-Suomea, jossa tärkeimpänä tuen kohteena nähtiin yläasteikäiset. Muiksi apurahojen kohderyhmiksi vastaajat ehdottivat Venäjään liittyvää tutkimusta tekeviä, avoimessa yliopistossa ja kansalaisopistoissa venäjää opiskelevia, suomalais-venäläisissä hankkeissa toimivia, venäjänkielisiä medioita sekä taide- ja kulttuuritoimijoita. Useampi Tampereen teknillisen yliopiston opiskelija toivoi (tässä ja myöhemmissä avoimissa kohdissa) tukea TTY:n kielikeskuksen kurssien säilyttämiseksi, sillä kielikeskus oli juuri ilmoittanut lopettavansa ison osan venäjän kursseistaan lukuvuonna

14 100% Mitkä ovat tärkeimmät kohderyhmät, joille apurahoja tulisi kohdentaa? Valitse enintään neljä tärkeintä. 80% 60% 40% 20% 0% Koululaiset (n=14) Opiskelijat (n=160) Opettajat (n=131) Muut (n=126) Kaikki (N=431) Päiväkoti- ja esikouluikäiset Yläasteikäiset Ammattiin opiskelevat Muut yliopistoissa ja amk:issa opiskelevat Muut työelämässä mukana olevat Eläkeläiset Ala-asteikäiset Lukiolaiset Yliopistossa venäjän kieltä ja kulttuuria opiskelevat Venäjän kielen opettajat Työttömät Muu Kaavio XIX Mitkä ovat tärkeimmät kohderyhmät, joille apurahoja tulisi kohdentaa? Valitse enintään neljä tärkeintä. 80% 60% 40% 20% 0% Pääkaupunkiseutu (n=138) Itä-Suomi (n=113) Muu Suomi (n=180) Kaikki (n=431) Päiväkoti- ja esikouluikäiset Yläasteikäiset Ammattiin opiskelevat Muut yliopistoissa ja amk:issa opiskelevat Muut työelämässä mukana olevat Eläkeläiset Ala-asteikäiset Lukiolaiset Yliopistossa venäjän kieltä ja kulttuuria opiskelevat Venäjän kielen opettajat Työttömät Muu Kaavio XX Muutoksia venäjän kielen opiskelussa Viimeisessä osiossa oppilaitosten edustajia pyydettiin vastaamaan muutamaan kysymykseen liittyen venäjän kielen opiskeluun heidän organisaatiossaan. Vastauksista käy ilmi, että kyselyyn vastasi laajasti eri tasoilla venäjää opettavien organisaatioiden edustajia (kaavio XXI). 14

15 Oppilaitoksessamme / organisaatiossamme opiskellaan venäjän kieltä lukuvuonna (n=260) A1-kielenä A2-kielenä B2-kielenä B3-kielenä Liike- tai työelämän venäjä Venäjän kieli, kirjallisuus, kääntäminen Ei opiskella Kaavio XXI Jatkokysymyksinä oppilaitosten edustajilta kysyttiin, miten he arvioivat venäjän kielen opiskelun kehittyneen organisaatiossaan viimeisen viiden vuoden aikana. Kaaviosta XXII huomataan, että venäjän kielen opiskelun arvioidaan selkeästi lisääntyneen. Ainoastaan pääkaupunkiseutulaisista hieman useampi arvioi kielen opiskelun lisääntymisen sijaan pysyneen ennallaan. Huomattava osa pääkaupunkiseutulaisista ei kuitenkaan osannut vastata kysymykseen. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Miten arvioit venäjän kielen opiskelijoiden määrän kehittyneen oppilaitoksessanne lukuvuosina ? 0% Pääkaupunkiseutu (n=95) Itä-Suomi (n=72) Muu Suomi (n=115) Kaikki (n=282) Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt En osaa sanoa Kaavio XXII Kaikista edelliseen kysymykseen vastanneista hieman reilu 40 % (121 vastaajaa) arvioi venäjän kielen opiskelun lisääntyneen, mutta kysymykseen opiskelun lisääntymisen syistä vastasi kuitenkin 159 vastaajaa (kaavio XXIII). Puolet vastaajista arvioi opiskelijoiden määrän lisääntyneen parempien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien ja lisääntyneen kiinnostuksen johdosta. Alueellisesta vertailusta huomataan, että pääkaupunkiseudulla yleisimmiksi syiksi arvioitiin parempien opiskelu- ja työmahdollisuuksien lisäksi yleisen kiinnostuksen Venäjään lisääntyneen ja lisänneen opiskelijoiden määrää. Itä-Suomessa suosituimmaksi ehdotetuksi syyksi nousi lisääntynyt kiinnostus venäjän 15

16 kieleen ja kulttuuriin, mikä oli täpärästi suosituin syy myös muualla Suomessa. Sen sijaan kiinnostusta Venäjän matkailuun ei nähty kovinkaan vaikuttavana tekijänä missään päin Suomea ja vanhempien asenteiden muutoksella arvioi olevan vaikutusta noin viidesosa vastaajista. Muina syinä kiinnostuksen lisääntymiseen vastaajat mainitsivat muun muassa venäläisten (matkailijoiden) lisääntyneen määrän Suomessa sekä Venäjään ja venäjän kielen opiskeluun liittyvän positiivisen uutisoinnin, aktiivisen markkinoinnin ja ylipäänsä venäjän kielen osaamisen tarpeen. Eräs opettaja mainitsi erikseen Ville Haapasalon ja KHL:n tuoneen lisää poikaoppilaita. 80% 60% 40% 20% Jos opiskelijoiden määrä on lisääntynyt, mistä arvioit sen johtuvan? 0% Pääkaupunkiseutu (n=49) Itä-Suomi (n=40) Muu Suomi (n=70) Kaikki (n=159) Paremmat opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet Vanhempien asenteiden muutos Yleinen kiinnostus Venäjään Lisääntynyt kiinnostus venäjän kieleen ja kulttuuriin Kiinnostus Venäjän matkailuun Muu Kaavio XXIII Syitä mahdolliseen kiinnostuksen vähentymiseen kysyttiin avoimella kysymyksellä, jonka vastauksissa toistui moneen kertaan nykyinen poliittisen tilanteen negatiivinen vaikutus. Syiksi esitettiin myös kielenopetuksen resurssien väheneminen ja venäjän kielen oletettu vaikeus. Miten kiinnostusta venäjän kielen opiskeluun voitaisiin lisätä? Kyselyn vastaajilla oli mahdollisuus kertoa ideoitaan ja näkemyksiään siitä, miten kiinnostusta venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun voitaisiin yleensä lisätä. Aiheiltaan vastaukset pyörivät seuraavien teemojen ympärillä: 1) Venäjän kielen osaamisen hyötyjen markkinointi, myönteiset esimerkit (opiskelu- ja työelämässä) 2) Kulttuuritapahtumat, radio- ja TV-sarjat, verkkosivut 3) Suomalaisten ja venäläisten kohtaamiset, kielen käyttömahdollisuus 4) Myönteinen uutisointi ja tietous Venäjästä, venäläisistä ja heidän kulttuuristaan 16

17 Kokonaisuudessaan kiinnostuksen lisäämiseksi saatiin paljon sekä yleisiä että konkreettisia ehdotuksia. Alle on koottu muutama ehdotus konkreettisemmasta päästä. Apurahat leirikoulumatkoille Venäjälle kaikille halukkaille (esim e/ alle 10 opp. ryhmä ja 2000/ 20 opp. ryhmä tms, osan rahoituksesta oppilaat/opiskelijat siis keräisivät itse) Opettaja, v, muu Suomi Pieniä stipendejä ( euroa) lukukauden päätteeksi jokaisen koulun jokaiselle vuosiluokalle, jossa opiskellaan venäjää, siis esim. 8.lk parhaalle (tai aktiivisimmalle tms.), 9-lk parhaalle jne. Alakouluun pienemmät stipendit, yläkouluun ja lukioon isommat. Opettaja, v, muu Suomi Esim. osallistumalla opintoja esitteleville messuille ja järjestämällä mielenkiintoinen Venäjän kieltä ja kulttuuria esittelevä pöytä. Opiskelija, v, muu Suomi Kohdentaisin jonkinlaisen kampanjan yläkouluikäisille, jotka tekevät itsenäisiä valintoja valinnaisaineita valittaessa ja lukio-opintoja suunnitellessaan. Heistä löytyvät ne, jotka mahdollisesti jatkavat venäjän opintojaan ammatillisella puolella ja näin hyötyvät itse ja hyödyttävät jatkossa yhteiskuntaa. Esim. jokin foorumi Facebookissa, esitellään nuorisokulttuuria ja musiikkia, joku vastaa ja kommentoi nuorten esittämiin kysymyksiin. Ruotsin osalta esim. Victor treenaa on kiva ja nykyaikaa. Opettaja, v, muu Suomi Mahdollistamalla tapaamisia rajan yli. Ystävyyskoulut. Opettaja, yli 65 v, muu Suomi Ilmainen lasten kanava tv:ssa, radio ven. kielellä, musiikkiesitykset eri kaupungeissa, lasten ja nuorten leirit, pelit nuorille venäjäksi, yritysten edustajien vierailut kouluissa, nuorten vierailut yrityksissä, urheilutapahtumat. Opiskelija v, Itä-Suomi Kaikille avoimia teemapäiviä ja työpajoja (esim. oppilaitosten tiloissa), kaksikielisiä muutamien tuntien pituisia Venäjä-aiheisia kokkikursseja Opiskelija v, Itä-Suomi Venäjältä voisi kutsua venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijoita, jotka esiintyisivät samalla matkallaan eri yhteyksissä (esim. täydennyskoulutus ja yliopistot). Apurahoja oppimateriaalin tuottajille. Matka-avustuksia venäjää opiskeleville. Opettaja v, pääkaupunkiseutu Venäläistä nuorisokulttuuria (bändit, leffat, kirjat, nuoret taiteilijat) pitäisi tuoda esille Suomessa ja sen kautta alentaa kynnystä myös venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun. Muuten venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostunut, v, Itä-Suomi Positiivisia uutis/tietospotteja esim TV:ssä; esimerkkejä, mitä hyötyä venäjän opiskelusta on; ns. menestystarinoita. Opettaja v, muu Suomi Ville Haapasalon vierailu Mikkelissä ja lasten ja nuorten kanssa yhteisen esiintyminen raviradalla, tapahtuma videolle, samalla matkailun kehittäminen, SOME mukaan suunnitteluun. Opiskelija v, Itä- Suomi Ville Haapasalon kaltaiset ihmiset, jotka kertovat Venäjän nykytilasta, sen erilaisista kulttuureista ja elämästä, Ville kertomaan kouluihin ja työpaikoille Venäjästä omalla valloittavalla tavallaan. Opettaja v, muu Suomi Johtopäätökset Useimmilla kyselyyn vastanneilla vaikutti olevan ainakin jonkinlainen suhde venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun. Monista avoimista vastauksista kävi ilmi huoli vallitsevan poliittisen tilanteen vaikutuksista ihmisten yleiseen suhtautumiseen Venäjään ja sitä myöten myös venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun. 17

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä

Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston (Cultura-säätiö) toteuttaman kyselyn tulokset Maaliskuu 2016 Irma Kettunen Lea Laine Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi

Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Lappeenrannan Rotaryklubi Jäsenhankintatutkimus Tämä jäsenhankintatutkimus tehtiin Rotaryn piirille numero 1430. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville potentiaalisten jäsenten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) Tekijä: Pakkoruotsi.net. Mahdolliset oikaisut: info@pakkoruotsi.net KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus) KIEPO-projektin keskeiset suositukset, sivut 50

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet Taina Salonen Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Tuuli Mirola Anneli Pirttilä Terttu Kauranen Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2013 Saimaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Avoimien yliopistoopintojen

Avoimien yliopistoopintojen www.helsinki.fi/avoin Avoimien yliopistoopintojen kysyntä Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla 2011 Koulutustarveselvitys pääkaupunkiseudulla hankkeen lähtökohta ja tausta avointen yliopisto-opintojen

Lisätiedot

Tutkimuksen Tulokset. Ja ideoiden esitteleminen. Espoon työväenopisto

Tutkimuksen Tulokset. Ja ideoiden esitteleminen. Espoon työväenopisto Tutkimuksen Tulokset Ja ideoiden esitteleminen Tutkimus Nuoret asiakaskohderyhmänä: Tarjonnan ja palveluiden kohdentaminen Nuorten tavoittaminen Ryhmäkeskustelut (joulukuu 2014): Nuorten parissa työskentelevät

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa

Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Kieli varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa Suomen koulutusjärjestelmä on kolmiasteinen. Ensimmäisen asteen muodostaa perusopetus, toisen asteen muodostavat lukio- ja ammatillinen koulutus ja kolmannen

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

S2-opetus aikuisten perusopetuksessa - aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa tukeva koulutus 15.5.

S2-opetus aikuisten perusopetuksessa - aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa tukeva koulutus 15.5. S2-opetus aikuisten perusopetuksessa - aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoa tukeva koulutus 15.5.2017 Katri Kuukka Tiina Muukka Satu Lahtonen Keskeistä lukutaitovaiheessa

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä - oppimistulosten arviointi: riittävän hyvää osaamista? Katri Kuukka

Suomi toisena kielenä - oppimistulosten arviointi: riittävän hyvää osaamista? Katri Kuukka Suomi toisena kielenä - oppimistulosten arviointi: riittävän hyvää osaamista? Katri Kuukka Mitä arvioitiin? Mitä tarkasteltiin? Kielitaidon osa-alueet > hyvän osaamisen kriteeri B1.1-B1.2 kuullun ymmärtäminen

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia

EUROSTUDENT VI - SEMINAARI. Petri Haltia EUROSTUDENT VI - SEMINAARI Petri Haltia 1.3.2016 Eurostudent FI = Opiskelijatutkimus 2014 Relevanssi kansalliselle koulutuspolitiikalle, Euroopan komissiolle, Bolognan prosessiin Suomen osuus Eurostudent

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

A2- kielivalinta. 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli

A2- kielivalinta. 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli A2- kielivalinta 1 Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishanke Kielitivoli Hyvät KOLMASLUOKKALAISTEN vanhemmat Lapsellanne on nyt mahdollisuus valita toinenkin vieras kieli englannin lisäksi.

Lisätiedot

Maahanmuuttajien joustava perusopetus

Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella Aija Vartiainen, Kontiolahden koulu, tammikuu 2008

Lisätiedot

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva VALINTAOPAS VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA kuva VAPAAEHTOISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

KIELIKYLPY, VALINNANVAPAUS KIELTEN OPISKELUMOTIVAATIO JA OPPIMISTULOKSET

KIELIKYLPY, VALINNANVAPAUS KIELTEN OPISKELUMOTIVAATIO JA OPPIMISTULOKSET KIELIKYLPY, VALINNANVAPAUS KIELTEN OPISKELUMOTIVAATIO JA OPPIMISTULOKSET Karita Mård-Miettinen, FT, dos. Kieli- ja viestintätieteiden laitos Sivistysvaliokunnan kokous, 23.11.2017 Ruotsin kielen varhainen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

Kielenopiskelu vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja työntekoa. Toisaalta alakouluikäisten kielenoppimisen herkkyyskausi, rohkeus ja uteliaisuus

Kielenopiskelu vaatii pitkäjänteistä sitoutumista ja työntekoa. Toisaalta alakouluikäisten kielenoppimisen herkkyyskausi, rohkeus ja uteliaisuus Kielivalinta Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä. Mahdollisuus valita useita kieliä on kädenojennus,

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 30.3.2015 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sidosryhmäkysely 2015 Tuloskoonti [Päiväys] SISÄLLYS I Taustatiedot II Alueellinen toiminta III Palvelut/tuotteet IV Yhteistyö ja viestintä V Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись

Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä. Живи и учись. Век живи - век учись Valtakunnalliset ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusalan kehittämispäivät 7. 8.11.2012 Näkökulmia ja haasteita Venäjäliiketoimintaympäristössä Живи и учись. Век живи - век учись Mitä on Venäjä-osaaminen?

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta

Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Maahanmuuttajat osana Valma- koulutusta Tuloksia Opetushallituksen kyselystä syksyllä 2016 Opetusneuvos Ulla Aunola 14.3.2017 Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Valma-kyselyn tausta Valma-koulutus =

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot