Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä"

Transkriptio

1 Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahaston (Cultura-säätiö) toteuttaman kyselyn tulokset Maaliskuu 2016 Irma Kettunen Lea Laine

2 Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili... 4 Venäjän kielen opiskelu... 5 Oppilasvaihto Venäjällä... 6 Millainen vaihto-ohjelma?... 8 Venäjän kielen vaihto-ohjelma muussa maassa Tutkinto-opiskelu Venäjällä Oppilasvaihtoon lähtöön vaikuttavat tekijät Miten kiinnostusta venäjän kielen opiskeluun voitaisiin lisätä? Johtopäätökset Liite Kyselylomake

3 Johdanto Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto (Cultura-säätiö) teki maaliskuussa 2016 Kyselyn oppilasvaihdosta Venäjällä. Kyselyn toteutuksessa konsultoitiin vaihto-oppilasjärjestö Suomen Youth for Understanding ry:tä. Kysely kohdistettiin peruskoulun 9-luokkalaisille ja lukion 1- ja 2-luokkalaisille nuorille. Kyselylinkkiä lähetettiin Lukiolaisten liitto ry:n uutiskirjeen saajille, Suomen Rehtorit ry:n, Suomen kieltenopettajien liitto ry:n jäsenyhdistysten ja opinto-ohjaajien alueyhdistysten kautta oppilaille. Linkkiä jaettiin myös Cultura-säätiön opettajarekisterin kautta ja valikoidusti YFU ry:n vaihto-oppilasrekisterissä oleville oppilaille. Kyselystä tiedotettiin Cultura-säätiön verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kyselyyn vastasi yhteensä 968 henkilöä eri puolilta Suomea. Noin puolet kyselyyn vastanneista on opiskellut venäjän kieltä. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista on naisia. Koulutaustan mukaan jaoteltuna vastaajat jakautuivat melko tasaisesti peruskoululaisiin, lukion 1- ja 2-luokkalaisiin. Kyselyn tuloksia tarkastellaan raportissa omissa luvuissaan. Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita oppilaita ja toteutukseen osallistuneita asiantuntijoita. Venäjän kielen opiskelun suosio on jonkin verran noussut peruskouluissa ja lukioissa vuosina Etenkin lukiolaisia ovat kiinnostaneet venäjän kielen perusteet. Oppilaat lähtevät kuitenkin harvoin pidempiin, lukuvuoden tai puoli vuotta kestäviin oppilasvaihtoihin. Juhlarahaston apurahojen kohdentamiseksi sekä vaihto-oppilasohjelmien tukemiseksi ja kehittämiseksi selvitämme tällä kyselyllä mielenkiintoa oppilasvaihtoon Venäjällä. Kartoitimme myös syitä, miksi Venäjä ei ole kiinnostava vaihto-oppilasmaa. Samalla etsimme keinoja ja kannusteita oppilasvaihdon lisäämiseksi. Kysyimme myös, kiinnostaisiko venäjän kielen vaihto-ohjelma jossain toisessa maassa, jossa voisi asua venäjänkielisessä perheessä ja käydä venäläistä koulua. Lopuksi kysyimme kiinnostuksesta tutkintoopiskeluun Venäjällä ja pyysimme nuoria kertomaan, miten venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskelua Suomessa voitaisiin edistää. Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto kannustaa suomalaisia venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskeluun ja tukee niiden opetuksen kehittämistä. Cultura-säätiöön sijoitettu rahasto perustettiin eduskunnan päätöksellä syyskuussa Juhlarahaston pääoman (10 miljoonaa euroa) vuotuista tuottoa voidaan käyttää suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelun ja opetuksen edistämiseen. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota ja parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa. Juhlarahasto järjesti ensimmäisen apurahahaun syksyllä Apurahaa myönnettiin muun muassa venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskeluun Venäjällä, oppimateriaalien tekemiseen sekä kerho- ja harrastetoimintaan Suomessa. 3

4 Vastaajaprofiili Kyselyn taustatiedoiksi vastaajilta kysyttiin koulutausta (peruskoulun 9-luokkalainen, lukion 1-luokkalainen vai 2-luokkalainen) ja koulu. Lisäksi kysyttiin sukupuolta, tietoa venäjän kielen opiskelusta sekä asuinpaikkaa. Vastaajien jakautuminen koulutaustan, sukupuolen, venäjän opiskelun ja asuinpaikan mukaan on koottu kaavioihin I-IV. Koulutausta (N=968) Sukupuoli (N=968) Peruskoululainen Lukion 1- Lukion Nainen Mies Kaavio I Kaavio II Venäjän kielen opiskelu (N=968) Kyllä En Kaavio III Kaavio IV Myöhemmin kyselyn vastauksia tarkastellaan suhteessa vastaajien koulutaustaan, sukupuoleen tai venäjän opiskeluun. 4

5 Venäjän kielen opiskelu Venäjän kieltä opiskelleita on yli puolet kyselyyn vastaajista, ja venäjän opiskelu on tasaisesti jakautunut kaikkiin vastaajaryhmiin. Pyysimme aluksi venäjän kieltä opiskelleita kertomaan, kuinka pitkään he ovat opiskelleet venäjän kieltä. Vastausvaihtoehdot olivat: alle 1 vuotta 1-2 vuotta 2-3 vuotta 3-4 vuotta yli neljä vuotta Vastaajista noin puolet ilmoittaa opiskelleensa venäjää. Suurin osa venäjää opiskelleista on opiskellut venäjää korkeintaan kaksi vuotta. Viidesosa vastaajista on opiskellut venäjää yli neljä vuotta. Tämä ryhmä koostuu ilmeisesti venäjää A1-kielenä opiskelleista. Peruskoulun 9-luokkalaiset on kyselyn suurin vastaajaryhmä, samoin kuin 1-2 vuotta venäjää opiskelleista (Kaavio V). Venäjän opiskelun pituus vastaajaryhmittäin (N=498) alle 1 vuotta 1-2 vuotta 2-3 vuotta 3-4 vuotta yli 4 vuotta Peruskoululainen (N=205) Lukion 1-luokkalainen (N=154) Lukion 2-luokkalainen (N=139) Kaavio V Jos vastaaja ei ollut opiskellut venäjää, niin kysyttiin perusteita siihen. Erillisinä syinä mainittiin: Venäjän kieli ei ole koulun kielivaihtoehtona Kukaan kavereistani ei valinnut venäjän kieltä En pidä venäjän kieltä hyödyllisenä itselleni Venäjän kieli on liian vaikea Vastauksia koulutaustan mukaan tarkasteltuna yli 30 % kaikkien ryhmien vastaajista ei pitänyt venäjän kieltä hyödyllisenä. Venäjän kielen vaikeutta piti syynä yli 20 % kaikkien vastaajaryhmien vastaajista. Lähes 60 % peruskoululaisista mainitsi syyksi sen, ettei koulussa ollut tarjolla venäjän kielen opetusta (Kaavio VI). 5

6 Miksi et ole opiskellut venäjän kieltä? (N=470) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Venäjän kieli ei ole koulun kielivaihtoehtona Kukaan kavereistani ei valinnut venäjän En pidä venäjän kieltä hyödyllisenä itselleni Venäjän kieli on liian vaikea Muu syy, mikä? Peruskoululainen (N=168) Lukion 1-luokkalainen (N=160) Lukion 2-luokkalainen (N=142) Kaavio VI Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus kertoa vapaasti syitä siihen, miksi he eivät ole opiskelleet venäjää. Selitykseksi mainittiin ajan tai tilan puute lukujärjestyksessä, samoin kuin halu ylläpitää muiden opiskeltujen kielten osaamista. Muutamia kommentteja on alla. ei mahtunut lukujärjestykseen, kurssitarjottimessa ei ole tilaa opiskella venäjää en ole kiinnostunut kielestä itsestään halusin parantaa jo opiskelemieni kielten osaamista Oppilasvaihto Venäjällä Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa vastaajien mielenkiintoa lähteä vaihto-oppilaaksi Venäjälle. Seuraavasta kaaviosta VII löytyvät peruskysymyksen vastaukset. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista on kiinnostunut tai ehkä kiinnostunut oppilasvaihdosta Venäjällä, tosin vain noin 16 % vastaajista on varma kiinnostuksestaan. Tämä on kuitenkin enemmän kuin edellä venäjän kieltä yli neljä vuotta eli oletettavasti A1-venäjää opiskelleiden määrä (98). 6

7 Mielenkiinto oppilasvaihtoon Venäjällä (N=968) Kyllä 152 En 357 Ehkä 459 Kaavio VII Tarkastellaan seuraavaksi vastauksia taustamuuttujan venäjän opiskelu mukaan jaoteltuina. Kaaviossa VIII kuvataan venäjän kieltä opiskelleiden kiinnostusta oppilasvaihtoon ja kaaviossa IX niiden vastaajien kiinnostusta oppilasvaihtoon, jotka eivät ole lukeneet venäjää. Vastausten perusteella näyttää siltä, että venäjän kielen opiskelu lisää kiinnostusta oppilasvaihtoon. Venäjää opiskelleista vastaajista noin 23 % on kiinnostunut oppilasvaihdosta Venäjällä. Ryhmästä, joka ei ole opiskellut venäjää vain noin 8 % ilmoittaa olevansa kiinnostunut oppilasvaihdosta Venäjällä. Sen sijaan sekä venäjää opiskelleiden että ei-opiskelleiden ryhmässä on huomattava kiinnostuksestaan epävarmojen ryhmä (ehkä-vastaajien ryhmä). Mielenkiinto oppilasvaihtoon Venäjällä (N=498, opiskellut venäjää) Kyllä 114 En 129 Ehkä 255 Kaavio VIII 7

8 Mielenkiinto oppilasvaihtoon Venäjällä (N=470, ei opiskellut venäjää) Kyllä 38 En 228 Ehkä 205 Kaavio IX Millainen vaihto-ohjelma? Jos vastaaja oli kiinnostunut oppilasvaihdosta Venäjällä, niin häneltä kysyttiin millainen vaihto-ohjelma kiinnostaisi. Vaihtoehdot olivat: Vuosivaihto Puolivuosivaihto Kesäohjelma Kieli- ja kulttuuriohjelma Lyhyet vaihto-ohjelmat näyttävät olevan kiinnostavimpia kaikille Venäjän oppilasvaihdosta kiinnostuneille. Yli puolta vastaajista kiinnostavat sekä kesä- että kieli- ja kulttuuriohjelma. Lähes 40 %:a vastaajista kiinnostaa myös puolen vuoden pituinen oppilasvaihto. Vuoden oppilasvaihto kiinnosti vain vajaata viidennestä vastaajista (Kaavio X). 8

9 Millainen Venäjän vaihto-ohjelma kiinnostaa? (N=611) Vuosivaihto 117 Puolivuosivaihto 237 Kesäohjelma 330 Kieli- ja kulttuuriohjelma 337 Jokin muu, mikä? 30 Kaavio X Avoimissa jokin muu, mikä? -kohdan vastauksissa esitettiin muun muassa seuraavia vaihto-ohjelmia: lyhyt viikon-parin vaihto kaikki, mikä ei liiaksi sotke opiskelua Suomessa leirikoulu tutustuminen venäläisten opettajien työhön Venäjän kieltä opiskelleita kiinnostaa merkittävästi enemmän vuoden ja puolen vuoden oppilasvaihto kuin kaikkia vastaajia (Kaavio XI). Eniten tämän ryhmän keskuudessa kannatetaan kuitenkin kesäohjelmaa, joka taas kaikkien vastaajien mielestä on vasta toiseksi suosituin vaihto-ohjelma. Millainen Venäjän vaihto-ohjelma kiinnostaa? (N=114, venäjää opiskellut) Vuosivaihto 46 Puolivuosivaihto Kesäohjelma Kieli- ja kulttuuriohjelma 64 Jokin muu, mikä? 7 Kaavio XI 9

10 Toinen lisäkysymys koski paikkaa tai aluetta Venäjällä, jonne oppilasvaihdosta kiinnostunut haluaisi lähteä vaihto-oppilaaksi. Erillisinä vaihtoehtoina esitettiin: Moskova Pietari Petroskoi Ei väliä Kaaviossa XII on kuvattuna vastaukset tähän kysymykseen. Yli puolet oppilasvaihdosta kiinnostuneista vastaajista valitsi oppilasvaihdon kohteeksi Pietarin. Vajaa puolet haluaisi Moskovaan. Lähes yhtä suurelle määrälle oppilasvaihdosta kiinnostuneita alueella tai paikalla Venäjällä ei ole merkitystä. Avoimessa jokin muu, mikä? -kohdassa useat vastaajat esittivät kuitenkin toivomuksia päästä pienempiin kaupunkeihin tai maaseudulle. Kohteina mainittiin muun muassa Sotši, Novgorod, Jekaterinburg, Kaliningrad ja Vladivostok. Alue, johon voisi lähteä vaihto-oppilaaksi? (N=611) Moskova 265 Pietari 342 Petroskoi 85 Ei väliä 241 Jokin muu, mikä? 27 Kaavio XII Tarkasteltaessa aluetta tai paikkaa venäjän kieltä opiskelleiden ja Venäjän vaihdosta kiinnostuneiden sukupuolen mukaan (Kaavio XIII), niin sekä miehet että naiset lähtisivät mieluiten oppilasvaihtoon Pietariin tai Moskovaan. Naisvastaajien mielestä Moskovan kanssa lähes yhtä suosittu oli vaihtoehto ei väliä, eli he olisivat kiinnostuneita lähtemään mihin tahansa Venäjän alueella. 10

11 Alue, johon voisi lähteä vaihto-oppilaaksi (N=114, venäjää opiskellut) Moskova Pietari Petroskoi 4 18 Ei väliä 7 39 Jokin muu, mikä? 1 4 Nainen (N=85) Mies (N=29) Kaavio XIII Niiltä vastaajilta, jotka eivät ole kiinnostuneita oppilasvaihdosta Venäjällä, kysyttiin miksi ei? Erillisinä syinä, joista oli mahdollista valita useampi, esitettiin kahdeksan eri vaihtoehtoa (alla). Osa vastaajista valitsi useamman vaihtoehdon. Kielestä ei ole hyötyä Kulttuuri on erilainen Arkielämä Venäjällä Venäjä ei ole trendikäs kohdemaa Epävakaa kansainvälinen tilanne En tunne riittävästi venäläistä yhteiskuntaa Muiden maiden suurempi kiinnostavuus En osaa sanoa Kaavion XIV mukaisesti epävakaa kansainvälinen tilanne on kaikkien vastaajien mielestä tärkein syy, miksi he eivät ole kiinnostuneita oppilasvaihdosta Venäjällä. Seuraavaksi tärkeimpiä syitä ovat en tunne riittävästi venäläistä yhteiskuntaa ja muiden maiden suurempi kiinnostavuus. Vastausten perusteella suomalaisnuorten mielestä kulttuurin ja arkielämän erot eivät vähennä kiinnostusta oppilasvaihtoon. 11

12 Miksi et ole kiinnostunut vaihto-ohjelmasta Venäjällä? (N=357) Kielestä ei ole hyötyä Kulttuuri on erilainen Arkielämä Venäjällä 76 Venäjä ei ole trendikäs kohdemaa 52 Epävakaa kansainvälinen tilanne 151 En tunne riitävästi venäläistä yhteiskuntaa 102 Muiden maiden suurempi kiinnostavuus 89 Jokin muu syy, mikä 72 En osaa sanoa 79 Kaavio XIV Vaihtoehdon muiden maiden suurempi kiinnostavuus -kohdalla mainittiin monia Länsi-Euroopan maita, mutta erityisen selkeästi tuli esille kiinnostus Aasian maihin ja Australiaan. Lisäksi vastaajat antoivat avoimessa jokin muu syy, mikä -kohdassa muita konkreettisia syitä siihen, miksi he eivät halua lähteä oppilasvaihtoon Venäjälle: En ole kiinnostunut vaihto-ohjelmista ylipäänsä. En halua matkustaa mihinkään. Venäjän kulttuuri vaikuttaa hyvin erilaiselta ja vähän konservatiiviselta Se olisi pelottavaa Erittäin kallista Tarkastellaan seuraavaksi vastauksia venäjän opiskelun mukaan. Kaaviossa XV esitetään venäjää opiskelleiden mielestä tärkeimmät syyt siihen, miksi he eivät ole kiinnostuneita oppilasvaihdosta Venäjällä. Vaihtoehdot en tunne riittävästi venäläistä yhteiskuntaa ja epävakaa kansainvälinen tilanne eivät näytä olevan tälle ryhmälle yhtä tärkeitä syitä kuin kaikille vastaajille. 12

13 Miksi et ole kiinnostunut vaihto-ohjelmasta Venäjällä? (N=129, venäjää opiskellut) Kielestä ei ole hyötyä Kulttuuri on erilainen Arkielämä Venäjällä Venäjä ei ole trendikäs kohdemaa Epävakaa kansainvälinen tilanne En tunne riitävästi venäläistä yhteiskuntaa Muiden maiden suurempi kiinnostavuus Jokin muu syy, mikä En osaa sanoa Kaavio XV Sukupuolen mukaan tarkasteltuna näyttää siltä, että naiset mainitsevat selkeästi miehiä useammin syyksi muiden maiden suuremman kiinnostavuuden. (Kaavio XVI) Miksi et ole kiinnostunut vaihto-ohjelmasta Venäjällä? (N=357) Kielestä ei ole hyötyä Kulttuuri on erilainen Arkielämä Venäjällä Venäjä ei ole trendikäs kohdemaa Epävakaa kansainvälinen tilanne En tunne riitävästi venäläistä yhteiskuntaa Muiden maiden suurempi kiinnostavuus Jokin muu syy, mikä En osaa sanoa Nainen (N=228) Mies (N=129) Kaavio XVI 13

14 Tarkastellaan tärkeimpänä pidetyn vaihtoehdon epävakaa kansainvälinen tilanne valinneiden vastaajien taustaa. Kaaviossa XVII on kuvattuna vaihtoehdon syyksi maininneet vastaajat (N=151) koulutaustan mukaan jaoteltuna. Epävakaan kansainvälisen tilanteen syyksi valinneiden joukko koostuu melko tasaisesti tarkasteltavana olevista ryhmistä, lukion 2-luokkalaisia heistä on hieman enemmän kuin muita. Kaaviossa näkyvät myös heidän muut syynsä siihen, miksi eivät ole kiinnostuneita oppilasvaihdosta Venäjällä. Peruskoululaiset pitävät syynä kielen hyödyttömyyttä ja kulttuurin erilaisuutta useammin kuin muut vastaajaryhmät. Peruskoululaiset nimesivät keskimäärin 3,2 ja kaikki lukiolaiset keskimäärin 2,6 syytä. Miksi et ole kiinnostunut vaihto-ohjelmasta Venäjällä? (N=151) Kielestä ei ole hyötyä Kulttuuri on erilainen Arkielämä Venäjällä Venäjä ei ole trendikäs kohdemaa Epävakaa kansainvälinen tilanne En tunne riitävästi venäläistä yhteiskuntaa Muiden maiden suurempi kiinnostavuus Jokin muu syy, mikä En osaa sanoa Peruskoululainen (N=50) Lukion 1-luokkalainen (N=46) Lukion 2-luokkalainen (N=55) Kaavio XVII Venäjän kielen vaihto-ohjelma muussa maassa Kysyttäessä mielenkiintoa venäjän kielen vaihto-ohjelmaan jossain muussa maassa yli puolet vastaajista on kiinnostunut ja ehkä kiinnostunut, mutta vain noin 17 % vastaajista vastasi kyllä. Kaavion XVIII mukaan lähes puolet vastaajista ei ole kiinnostunut venäjän kielen vaihto-ohjelmasta jossain muussa maassa. Huomionarvoista on, että oppilasvaihdosta jossain toisessa maassa kiinnostuneita (17 %) on vain hieman enemmän kuin oppilasvaihdosta Venäjällä kiinnostuneita (16 %) (vrt. kaavio VII). 14

15 Mielenkiinto venäjän kielen vaihto-ohjelmaan jossain muussa maassa? (N=968) Kyllä 164 En 465 Ehkä 339 Kaavio XVIII Niistä vastaajista, jotka eivät ole kiinnostuneet oppilasvaihdosta Venäjällä, vain hyvin pieni osa oli kiinnostunut venäjän kielen vaihto-ohjelmasta muussakaan maassa. Lähes kaikki vastaajat vastasivat kysymykseen kielteisesti (Kaavio XIX). Mielenkiinto venäjän kielen vaihto-ohjelmaan jossain muussa maassa (N=357, ei kiinnostunut oppilasvaihdosta Venäjällä) Kyllä 12 En 300 Ehkä 45 Kaavio XIX Venäjää opiskelleet vastaajat ovat yhtä kiinnostuneita oppilasvaihdosta jossain muussa maassa kuin Venäjällä. Oppilasvaihdosta Venäjällä ehkä kiinnostuneita on jonkin verran enemmän kuin oppilasvaihdosta ehkä kiinnostuneita jossain muussa maassa. (Kaaviot XX ja XXI) 15

16 Mielenkiinto oppilasvaihtoon Venäjällä? (N=498, venäjää opiskellut) Kyllä 114 En 129 Ehkä 255 Kaavio XX Mielenkiinto venäjän kielen vaihto-ohjelmaan jossain muussa maassa? (N=498, venäjää opiskellut) Kyllä 116 En 166 Ehkä 216 Kaavio XXI Jossain muussa maassa toteutettavasta vaihto-ohjelmasta kiinnostuneita vastaajia pyydettiin valitsemaan maat, joissa he haluaisivat suorittaa oppilasvaihdon. Alla esitetyistä vaihtoehdoista oli mahdollista valita useampi. Viro Latvia Liettua Ukraina Moldova Suosituimmaksi maaksi valikoitui Viro. Vastausten perusteella näyttää siltä, että myös muut Baltian maat ovat kiinnostavia oppilasvaihtomaita (Kaavio XXII). 16

17 Mikä olisi kiinnostava maa, jos siellä olisi tarjolla venäjän kielen vaihtoohjelma? (N=476) Viro 263 Latvia 229 Liettua 210 Ukraina 192 Moldova 172 Muu, mikä? 44 Kaavio XXII Oppilasvaihdosta sekä Venäjällä että jossain muussa maassa kiinnostuneiden vastaajien (N=52) mukaan (Kaavio XXIII) kiinnostavien maiden järjestys on lähes sama kuin edellisessä kaaviossa XXII. Mikä olisi kiinnostava maa, jos siellä olisi tarjolla venäjän kielen vaihtoohjelma? (N=52) Viro 37 Latvia 33 Liettua 32 Ukraina 27 Moldova 29 Muu, mikä? 4 Kaavio XXIII Esitettyjen vaihtoehtojen lisäksi vastaajat saivat nimetä jonkin toisen maan, johon haluaisivat lähteä oppilasvaihtoon. Tässä kohdassa mainittiin muun muassa Valko-Venäjä, Kazakstan ja Georgia. 17

18 Tutkinto-opiskelu Venäjällä Oppilasvaihdon lisäksi kysyimme osion lopuksi mielenkiintoa korkeakoulututkinnon (AMK tai yliopisto) suorittamiseen Venäjällä. Kysyimme myös, minkä alan tutkinto Venäjällä olisi kiinnostava. Annetuista vaihtoehdoista pystyi valitsemaan useamman: Oikeustiede Lääketiede Matkailu Kulttuuriala: tanssi, teatteri, musiikki, kuvataide jne. Tekniset alat Venäjän kieli ja kulttuuri Vastaukset ovat kaavioissa XXIV ja XXV. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista ei ole kiinnostunut opiskelemaan tutkintoa Venäjällä tai ei osannut sanoa kiinnostuksestaan, kun taas loppua vajaata kolmasosaa se kiinnostaisi. Tutkinto-opiskelusta kiinnostuneet pitivät mielenkiintoisimpina kulttuurialan ja Venäjän kielen opintoja Venäjällä. Myös oikeus- ja lääketiede, samoin kuin matkailualan tutkinto saivat kannatusta tasaisesti. Muu, mikä? -vaihtoehdossa mainittiin useasti kauppatieteet ja psykologia. Oletko kiinnostunut tutkinto-opiskelusta (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) Venäjällä? (N=968) Kyllä 49 Ainoastaan, jos tutkinto rinnastetaan/hyväksytään Suomessa 215 En 467 En osaa sanoa 237 Kaavio XXIV 18

19 Minkä alan tutkinto Venäjällä olisi kiinnostava? (N=261) Oikeustiede Lääketiede Turismi ja matkailu Kulttuuriala: tanssi, teatteri,musiikki, kuvataide,jne. 103 Tekniset alat 48 Venäjän kieli ja kulttuuri 95 Muu, mikä? 28 Ei mikään 3 Kaavio XXV Oppilasvaihtoon lähtöön vaikuttavat tekijät Lopuksi Venäjän oppilasvaihdosta kiinnostuneilta vastaajilta kysyttiin oppilasvaihtoon lähtöön vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä. Vaihtoehdoista pystyi valitsemaan useamman. Erillisinä tekijöinä kyselyssä mainittiin: venäjän kielen oppiminen venäjän kielitaidon parantaminen venäläisiin ikätovereihin tutustuminen arkielämään tutustuminen taloudellinen tuki vaihto-ohjelmaan opettajan suositus tieto jatko-opiskelumahdollisuuksista Venäjällä Kaaviosta XXVI käy ilmi, mitkä tekijät ovat tärkeitä oppilasvaihtoon lähdön kannalta. Yli puolet vastaajista pitää erittäin tärkeänä kaikkia muita vaihtoehtoja paitsi opettajien suositusta ja tietoa jatkoopiskelumahdollisuuksista, joita pitää erittäin tärkeänä vain vajaa 20 % vastaajista. Jopa yli 90 % vastaajista pitää ensin mainittuja tekijöitä melko ja erittäin tärkeänä. 19

20 Kuinka tärkeänä pidät seuraavia tekijöitä Venäjän oppilasvaihtoon lähdölle? (N=610) Venäjän kielen oppiminen Venäjän kielitaidon parantaminen Venäläisiin ikätovereihin tutustuminen Arkielämään tutustuminen Taloudellinen tuki vaihto-ohjelmaan Opettajan suositus Tieto jatko-opiskelumahdollisuuksista Ei ollenkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä Kaavio XXVI Jatkokysymyksenä edelliseen kysyimme vielä erikseen taloudellisen tuen merkitystä vastaajien vaihtooppilaaksi lähdön kannalta. 72 % vastaajista ilmoitti taloudellisella tuella olevan merkitystä (Kaavio XXVII). Taloudellisen tuen merkitys vaihto-oppilaaksi lähtööni (N=611) Ei merkitystä 29 On merkitystä 444 En osaa sanoa 138 Kaavio XXVII Toisena jatkokysymyksenä kysyttiin valmiutta lähteä oppilasvaihtoon Venäjälle, jos vastaaja saisi vaihtooppilasohjelman ohjelmamaksusta stipendinä 20 % 50 % 80 % 20

21 Ennakko-odotusten mukaisesti noin puolet vastaajista olisi valmis lähtemään oppilasvaihtoon Venäjälle, jos saisi ohjelmamaksusta 80 % stipendinä. Halukkuus vähenee sitä mukaa kuin stipendin määrä pienenee. 20%:n stipendillä ohjelmamaksusta enää vajaa seitsemän prosenttia olisi halukas lähtemään oppilasvaihtoon. Joissakin avoimissa vastauksissa esitettiin 100 %:n stipendiä (Kaavio XXVIII). Olisin valmis lähtemään oppilasvaihtoon Venäjälle, jos saisin stipendinä (N=440) % ohjelmamaksusta % ohjelmamaksusta % ohjelmamaksusta 220 Muu, mikä? 25 Kaavio XXVIII Miten kiinnostusta venäjän kielen opiskeluun voitaisiin lisätä? Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa näkemyksiään siitä, miten kiinnostusta venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin opiskeluun voitaisiin lisätä. Erillisinä vaihtoehtoina listattiin: Ajanmukaiset oppimateriaalit Luokkaretki tai leirikoulu Venäjälle Opettajan innostus ja kannustus Monipuolinen, kiinnostavia näkökulmia tarjoava tietoa venäläisestä yhteiskunnasta ja kulttuurista Yhteistyö vanhempien kanssa Tieto venäjän kielen hyödyistä työmarkkinoilla Tieto jatko-opintomahdollisuuksista Venäjällä Kaaviosta XXIX ilmenee eri keinojen kannatus. 21

22 Miten innostusta venäjän kielen ja kulttuurin opiskeluun Suomessa voisi lisätä? (N=949) Ajanmukaiset oppimateriaalit 373 Luokkaretki tai leirikoulu Venäjälle 642 Opettajan innostus ja kannustus 441 Monipuolinen, kiinnostavia näkökulmia tarjoava tieto venäläisestä yhteiskunnasta 605 Yhteistyö vanhempien kanssa 82 Tieto venäjän kielen hyödyistä työmarkkinoilla 552 Tieto jatko-opintomahdollisuuksista Venäjällä 303 Jokin muu, mikä? 49 Kaavio XXIX Lisäksi kohdassa jokin muu, mikä? saimme paljon ehdotuksia kiinnostuksen lisäämiseksi, kuten stereotypioiden kumoaminen, ennakkoluulojen kitkeminen, enemmän mahdollisuuksia opiskella venäjää jne. Johtopäätökset Oppilasvaihdosta Venäjällä kiinnostuneita on noin 16 % kyselyyn vastanneista (N=968). Lähes puolet vastanneista ilmoitti olevansa mahdollisesti kiinnostunut. Noin 37 % vastaajista ei ole kiinnostunut oppilasvaihdosta Venäjällä. Periaatteellista kiinnostusta oppilasvaihtoon Venäjällä on, mutta kiinnostusta vähentävät tekijät näyttävät silti olevan vahvoja. Suurimmaksi syyksi siihen, miksi oppilasvaihto Venäjällä ei kiinnosta, kyselyssä nousi epävakaa kansainvälinen tilanne. Seuraavaksi tärkeimmäksi syyksi vastaajat katsoivat riittämättömän venäläisen yhteiskunnan tuntemuksen. Venäjää opiskelleiden mielestä nämä syyt eivät ole yhtä merkittäviä kuin kaikkien vastaajien mielestä, mikä johtunee venäläiseen yhteiskuntaan tutustumisesta kielen opiskelun aikana. Muiden maiden suurempi kiinnostavuus osoittautui kolmanneksi suurimmaksi tekijäksi. Naiset mainitsevat sen syyksi selkeästi useammin kuin miehet. Suomalaisnuorten mielestä kulttuurin ja arkielämän erot eivät vähennä kiinnostusta oppilasvaihtoon. Avoimissa vastauksissa jotkut nuoret toivat kuitenkin esille 22

23 venäläisen kulttuurin erilaisuuden, yhteiskunnan ja asenteiden konservatiivisuuden sekä pelkonsa oppilasvaihtoon Venäjällä. Monet mainitsivat syyksi myös oppilasvaihdon kalleuden. Nuoret tarvitsevat monipuolista tietoa venäläisestä yhteiskunnasta ja arkielämästä suoraan venäläisiltä tai oppilasvaihdossa jo olleilta ikätovereiltaan. Tämän kyselyn perusteella näyttää siltä, että venäjän kielen opiskelu lisää kiinnostusta oppilasvaihtoon Venäjällä. Venäjää opiskelleista vastaajista noin 23 % on kiinnostunut oppilasvaihdosta maassa. Ryhmästä, joka ei ole opiskellut venäjää, vain noin 8 % ilmoittaa olevansa kiinnostunut. Oppilasvaihdosta mahdollisesti kiinnostuneita on kuitenkin huomattavan paljon sekä venäjää opiskelleiden että ei-opiskelleiden ryhmissä. Vaihto-oppilasorganisaatiot voisivat kohdentaa tiedotustaan näille oppilaille. Lähes puolet vastaajista (N=968) ei ole ollenkaan kiinnostunut venäjän kielen vaihto-ohjelmasta muussa maassa. Tällaisesta vaihto-ohjelmasta on kiinnostunut vain noin 17 % vastanneista. Tämä luku ei eroa merkittävästi oppilasvaihdosta Venäjällä kiinnostuneiden määrästä (noin 16 % vastanneista). Lyhyet vaihto-ohjelmat ovat kaikkien vastanneiden mielestä kiinnostavimpia ohjelmia. Venäjää opiskelleita kiinnostavat myös vuoden ja puolen vuoden oppilasvaihto. Vaihto-oppilasorganisaatioiden kannattaa ottaa nämä seikat huomioon kehitettäessä venäjän kielen vaihto-ohjelmia. Venäjälle oppilasvaihtoon lähtöön vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä kysyttäessä yli puolet vastaajista pitää kielen oppimista tai kielitaidon parantamista, venäläisiin ikätovereihin ja arkielämään tutustumista sekä taloudellista tukea vaihto-ohjelmaan erittäin tärkeänä. Opettajien suositusta ja tietoa jatkoopiskelumahdollisuuksista pitää erittäin tärkeänä vain vajaa 20 % vastaajista. Avoimissa vastauksissa nuoret pitivät erittäin tärkeänä kulttuuriin, historiaan ja venäläisiin tapahtumiin/juhliin tutustumista. Vastaajista 72 % piti taloudellista tukea merkityksellisenä oppilasvaihtoon lähdön kannalta. Noin puolet vastaajista (N=440) ilmoitti olevansa valmis lähtemään oppilasvaihtoon, jos saisi 80 % ohjelmamaksusta stipendinä. Taloudelliselle tuelle näyttää olevan tarvetta. Liite Kyselylomake Kysely oppilasvaihdosta Venäjällä 23

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää?

Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Miten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta tulisi kehittää? Cultura-säätiön toteuttaman verkkokyselyn tulokset Maaliskuu 2015 Tuija Korpela Irma Kettunen Sisällys Johdanto... 3 Vastaajaprofiili...

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot

Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Tuuli Mirola Anneli Pirttilä Terttu Kauranen Kielikysely syksyllä 2012 7. luokan oppilaiden kielivalinnat ja vaihtoehdot Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2013 Saimaan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013

KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 KUVATAITEILIJA- SENIORI KUVATAITEILIJASENIORIT RY:N TIEDOTE JOULUKUU 2013 Näyttely Kaapelin Puristamossa 2012 pj. Pentti Saksala Yhdistyksemme yli 40-vuotisen taipaleen jatkumisen edellytys o n o s a l

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2.

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2. Toimivallan delegointi työllisyyskokeilun ajalle kokeilulainsäädännön mukaisten tehtävien ja vastuiden hoitamista varten elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille / Elinvoima- ja osaamislautakunta

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus

FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010. Opiskelijaliikkuvuus FIRST ohjelman liikkuvuustilastoja 2009-2010 Opiskelijaliikkuvuus FIRST-ohjelman Suomen ja Venäjän välinen opiskelijaliikkuvuus lukuvuonna 2009-2010 (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Lukuvuosi 2008-2009

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.

KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ. Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6. KYLÄT JA KOULUT -HANKE TUTKII, KEHITTÄÄ JA TUKEE KOULUJEN JA PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEISTYÖTÄ Hanke on käynnissä 1.1.2014-30.6.2016 MITÄ Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Suomen Kylätoiminta ry.

Lisätiedot

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011

Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan. Tiivistelmä 2011 Lukiolaisten arvot ja asenteet jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Tiivistelmä 2011 Tervetuloa tutustumaan lukiolaisten arvoihin ja asenteisiin jatko-opiskelua sekä työelämää kohtaan Lukiolaistutkimus

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Työelämä muuttuu monipuolisen

Työelämä muuttuu monipuolisen Työelämä muuttuu monipuolisen kielitaidon merkitys elinkeinoelämälle kasvaa Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KIELITIVOLI-konferenssi 27..202 Esityksen sisältö Tavat tehdä töitä muuttuvat

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Syyskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 22.5.2012 Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu,, &. Lopussa 2012 erilliskysymykset. Osallistuminen opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla 180 11 2 146 27% 80 1 Olen

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012

SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012 SeAMK Etelä- Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tarveselvitys 2012 Raportti 21.2.2012 Mikko Kesä Juuso Heinisuo INNOLINK RESEARCH OY 2O12 INNOLINK RESEARCH OY SeAMK TARVESELVITYS 2012 2 (43) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät.

Nordplus Junior. Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät. Nordplus Junior Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle Tavoitteet ja kohderyhmät Tavoitteena vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia koulujen

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015

KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE. Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 KOULUJEN JA KYLÄYHDISTYSTEN YHTEISTYÖLLÄ VIREYTTÄ KYLÄT JA KOULUT -HANKE Lehtori Juha Oksanen 12.5.2015 Humak on valtakunnallinen Verkostoammattikorkeakoulu HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijoita

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Tammikuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys

Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn taustaa 3. Kyselyn tulokset 3.1. Vastaajien taustatiedot 3.2. Tiedeopetuksen tukeminen koulussa 3.2.1. Syventävän

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Joulukuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Lokakuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Marraskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien joustava perusopetus

Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus Maahanmuuttajien joustava perusopetus OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella OPM:n hankkeen toteutus Kontiolahdella Aija Vartiainen, Kontiolahden koulu, tammikuu 2008

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) maaliskuu 2016 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot