PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa s. 7 Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa s. 16 Maahanmuuttajataustaiset lapset s. 17 Näin arvioimme toimintaamme s. 19 Oppimisen iloa esikoulussa s. 20 Liitteet 2

3 Alkusanat Kun lapsi kysyy lähde hänen kanssaan kyselemään, etsimään, ihmettelemään, elämään. Älä pelästy jos et saa vastausta, jos et saa vastata. Lapsi haluaa kysyessään olla lähelläsi. Anna hänen kertoa mitä hän itse asiasta ajattelee. Kuuntele tunteella mitä lapsi todella kysyy. Sinä annat lapselle aina vain oman elämänkokemuksesi kautta saatuja vastauksia. Lasten on tärkeä saada monenlaisia vastauksia eri ihmisten kautta. Lapsi löytää vastauksia kysymyksiinsä myös elämänkokemuksensa kautta, oman elämänsä myötä. Ole aito ja rehellinen itseäsi ja lasta kohtaan. Aikuinen voi kasvaa lapsen kanssa, pohdittaessa yhdessä elämän syvimpiä kysymyksiä. hyväksyvä asenne, turvallisuuden tunne, vapauttavat lapsen jakamaan kokemuksiaan ja ongelmia. Kysymään hänelle niin vakavia asioita. 3

4 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on varhaiskasvatuksen ohjauksen väline. Tavoitteena on yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen koko maassa, henkilöstön ammattitaidon lisääminen, kasvatuskumppanuus, moniammatillinen yhteistyö sellaisten palvelujen kesken, joilla tuetaan lasta ja perhettä ennen koulun aloittamista. Vasu perustuu valtakunnallisiin perusteisiin, yhteiskunnallisiin linjauksiin, lakeihin ja asetuksiin. Pehtoorin vasu perustuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Se täydentää kunnan suunnitelmaa ja siinä kuvataan Pehtoorin erityispiirteitä ja toimintaa. Vasu on henkilöstön jatkuvan ammatillisen kehittymisen, kasvatuskumppanuuden ja lapsilähtöisen kasvatuksen työväline. Vasu on lupaus toiminnastamme ja toimintatavoistamme. Tämä on Pehtoori Kauniin luonnonsuojelualueen kupeeseen valmistui Latokartanon päivähoitoalueen ensimmäinen päiväkoti. Se avasi ovensa jo viime vuosituhannella, Erik Spårentie 7;ssä. Siitä huolimatta tarjoamme nykyaikaista päivähoitoa n. 100 lapselle, 20 aikuisen voimin. Arkkitehtuurisesti kiinnostava päiväkotimme saa usein vieraita, jotka haluavat tutustua taloon. Lapsiryhmät on nimetty lintujen mukaan. Perustamisen aikaan peltoalue oli vielä suuri ja siellä pongattiin lukuisia lintulajeja. Pehtoorissa lapsia kasvatetaan huumorintajuisessa ja leikkimielisessä ilmapiirissä. Oman leimansa Pehtooriin luo erillinen 1-5 vuotiaiden Jyvän ryhmä, mikä toimii osoitteessa Tilanhoitajankaari 3, kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa. 4

5 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot Perusturvallisuus Toiminnan perusteena on luoda sellainen ilmapiiri, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja saa mahdollisuuden kasvaa johdonmukaisessa sääntöympäristössä. Kun päiväkodin henkilökunta tuntee olonsa sosiaalisesti turvalliseksi työyhteisössään, he voivat yhdessä lasten vanhempien kanssa luoda edellä mainitut puitteet. Turvallisuuden tunteeseen kuuluu fyysinen, henkinen sekä sosiaalinen turvallisuus. Yhteenkuuluvuus Kun lapsi oppii kunnioittamaan itseään ainutlaatuisena persoonana, hän pystyy toimimaan osana ryhmää. Päiväkodin henkilökunta ja vanhemmat sitoutuvat tietoisesti tukemaan lapsen positiivista minäkuvaa. Vertaisryhmässä toimiessaan lapsi oppii sosiaalisia taitoja, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa, sekä kunnioittamaan toisia. Sitoutuminen Motivoitunut työyhteisö, jossa halutaan kehittyä sekä yksilönä, että yhdessä, mahdollistaa hyvän arjen. Sitoutuminen omaan perustehtävään, sekä yhteisten asioiden hoitamiseen, edistää avointa ja toimivaa työyhteisöä kehittymisessä. Jokaisen ammattitaitoa ja työpanosta arvostetaan. Perheiden kohtaamisessa ja johdonmukaisessa kasvatuskumppanuudessa on tärkeä pyrkiä ammatillisuuteen. Lapsen etu on tärkeintä. Toiminta-ajatuksemme Pehtoorissa toteutetaan hoito- ja kasvatustyötä yhteistyössä vanhempien kanssa (kasvatuskumppanuus). Tärkeä tehtävämme on sosiaalisten ja tunneelämän taitojen vahvistaminen, jolloin mahdollistetaan lapsen kasvaminen 5

6 omaksi vahvaksi minäksi. Yksilöllisyyttä kunnioittaen ja suvaitsevassa ilmapiirissä lapsi voi toimia yksin ja ryhmässä, sekä kokea oppimisen oivaltamisen iloa. Yhteistyö Asiakaslähtöisyys Pehtoorin henkilökunta on yhdessä käynyt läpi, miten asiakasta ohjataan ensimmäisestä kontaktista lähtien. Näin kaikilla on valmiudet palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Palvelu-, varhaiskasvatus- ja lapsen esiopetussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi asiakkaan toiveet ja ennen kaikkea lapsen tarpeet ( arvot, kulttuuri, ruoka-allergiat ym.). Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimia lapsen parhaaksi. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten, mutta ammattikasvattaja tuntee hänet osana ryhmää. Kasvatuskumppanuus perustuu vanhempien ja kasvattajien keskinäiseen luottamukseen, tasavertaisuuteen ja kunnioittamiseen. Lapsen ja vanhemman päiväkotiin tutustumisjaksolle varataan riittävästi aikaa, yksilöllisten tarpeiden mukaan. Näin lapselle ja vanhemmalle muodostuu luottamuksen ja turvallisuuden tunne päiväkodin arjesta. Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja sen suunnitteluun, esim. retket, yhteiset projektit, vanhempaintoimikunta, ryhmien aamuiset kahvihetket jne. Arkisten keskustelujen lisäksi laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetusvuoden alkaessa, lapsen esiopetussuunnitelma, joita arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Palautteen antaminen ja saaminen on ensiarvoisen tärkeää kasvatuskumppanuuden toteutumiseksi. Päiväkodin aikuisilta löytyy aikaa keskustelulle, kun siihen koetaan tarvetta. Vanhemmilla on myös mahdollisuus osallistua asiakastyytyväisyys- kyselyyn ja tätä kautta vaikuttaa toimintaan. 6

7 Muut yhteistyökumppanit Teemme yhteistyötä alueen muiden päiväkotien kanssa, retkien ja yhteisten tapahtumien merkeissä. Loma-aikoina (joulu, kesä) toimipisteitä yhdistetään ja tällöin saattaa toimia useitakin päivähoitoyksiköitä saman katon alla. Henkilökunnan koulutuspäivien ajaksi hoitoa tarvitsevat lapset saavat varahoitoa naapuripäiväkodeissa. Yhteistyö lähikoulujen kanssa (yhteistoimintasopimus) sekä vierailut puolin ja toisin auttavat kouluun siirtyviä. Lapsen esiopetussuunnitelma (leops) siirtyy päiväkodista kouluun, hänen mukanaan. Tarvittaessa ja vanhempien niin halutessa teemme yhteistyötä neuvoloiden ja sairaaloiden kanssa (kuvaus lapsen päivähoidosta). Näiden lisäksi teemme yhteistyötä monien eri tahojen, mm. seurakunnan, kirjaston, lastensuojelun ja perhetyön kanssa. Arki Pehtoorissa Lapsi on aktiivinen oppija. Aikuinen ottaa huomioon lapsen aikaisemmat oppimiskokemukset, taidot ja nykyiset kasvun ja kehityksen vaiheet ja tarpeet. Meidän tehtävämme on huomioida, että lapsen oma innostus ja kiinnostus ohjaavat toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Päiväkodissamme painottuu pienryhmätoiminta, näin lapsen yksilölliset tarpeet tulevat paremmin huomioiduiksi. Oppimisympäristö järjestetään lapsen tarpeita vastaavaksi. Lapsi- ja oppimiskäsityksemme Erilaisia lapsia erilaisista perheistä; ihmissuhteet monimuotoisia. Lapsi tarvitsee merkittäviä ihmissuhteita kehittyäkseen vahvaan itsetuntemukseen ja ihmisyyteen. Lapsi on aktiivinen tiedon kerääjä ja opettelee tietojen ja taitojen käyttöä. Hän tarvitsee turvallisen 7

8 kasvuympäristön/ympäristöt ja tarvitsee aikuista sekä fyysisten, että henkisten tarpeiden tyydyttämiseen. Lapsi on luonnostaan utelias ja hänellä on halu oppia uutta. Motivaatio ohjaa oppimista ja sen ylläpito on aikuisen tehtävä. Oppimisympäristö on avainasemassa. Toiminnan eriyttäminen ikä- ja kehitysvaiheen mukaisesti tukee oppimisprosessia ja sen etenemistä tutusta tuntemattomampaan. Ihminen kasvaa lapsesta Aikuinen kasvaa lapsesta Kasvan Hippiäisestä koululaiseksi, liikun, leikin, ilmaisen ja tutkin Liikun Liikkuminen on vahvasti esillä Pehtoorin päivittäisessä toiminnassa, se on lapselle ominainen tapa toimia ja oppia. Sisätiloissa liikutaan pääosin ryhmätiloissa erilaisissa tuokioissa ja tietysti omaehtoisestikin, kili- tuokioissa (kieli ja liikunta), erilaisin liikuntaleikein, tanssein ym. Pihaliikunta on luonnollisesti myös lähes päivittäistä. Liikuntasalimme on jaettu tasapuolisesti pienimmistä suurempien käyttöön. Ryhmät itse päättävät salin käytöstä omana päivänään. Perusliikuntaa, satu- ja musiikkiliikuntaa, pallopelejä, temppurataa, tanssia, ym. kaikki yhdessä tai eriytettynä pienryhmiin. Perjantaisin kokoonnumme kaikki yhteiseen tuokioon saliin ja ohjelmaan kuuluu usein myös liikuntaleikkejä. Muihinkin sisätiloihin on järjestetty mahdollisuuksia liikuntaan, sekä omaehtoisesti, turvallisin välinein, että ohjatusti. Aula, käytävät ja lepohuoneet ovat ajoittain liikkumiskäytössä. Piha-alueella tapahtuva liikkuminen on paljolti omaehtoista leikkeihin ja kisailuihin kuuluvaa temmellystä. Välillä pelaillaan aikuisen ohjatessa ja mukana ollessa. (tervapataa, kymmenen tikkua laudalla ym.) Kallioisella 8

9 pihalla ohjattua liikuntaa järjestetään pienryhmissä. Pihaltamme löytyy haasteellisia kohtia varsinkin pienimmille liikkujille, portaissa kiipeily ja harjoittelu, vaatii meiltä kaikilta aikuisilta tarkkaavaisuutta ja hellää avustusta. Kalliolle kiipeävät vain esikoululaiset. Olympiavuosina järjestetään omat leikkimieliset kisat omalla pihallamme. (liite 1.) Muu liikkuminen pehtoorilaisille on retkeilyä lähimaastoon ja hieman pidemmällekin. Pellolle voimme vaikka mennä pelailemaan ja ottamaan tilaa itsellemme. Pienimmät nauttivat esimerkiksi kävelyretkestä kirjastoon. Lähikoulussa meillä on salivuoro kerran viikossa. Koulun suuremmat liikuntatilat antavat lisämahdollisuuksia ohjatun liikunnan järjestämiseen. Tätä mahdollisuutta käyttävät pääasiassa 5-6 vuotiaat, jotka jaksavat vielä liikuntatuokion jälkeen kivuta takaisin Pehtooriin. Vuosittain Pehtoorista lähtee reipas joukkue alueen sählyturnaukseen ja luontovaelluksille, sekä kaupungin järjestämiin liikuntatapahtumiin. Talviliikunnassa voiton vie mäenlasku, löytyyhän hyvä turvallinen mäki ihan nurkan takaa. Luistelemassa käymme pienissä ryhmissä, sään sen meille suodessa. Pehtoorin henkilökunta on erittäin liikuntamyönteistä ja motivoitunut lasten ohjaamiseen ja kannustamiseen monipuoliseen liikkumiseen. Meillä on paljon liikuntavälineitä ja niitä myös käytetään. Kiinnitämme huomiota perusliikuntataitoihin (juoksu, hyppääminen, kieriminen ym.) ja motoriikkaan. Havainnoimme ja dokumentoimme ja jos on tarvetta ja vanhemmat haluavat teemme yhteistyötä asian tiimoilta esim. neuvolan kanssa. Aikuinen voi suunnitella lapsille sellaista liikuntaa, jossa lapsi voi harjoitella, omaksua, tai opetella liikunnan ohella esim. värejä, laskemista, tai luontoon liittyviä asioita. Esimerkki satuliikuntatuokiostamme syksyinen metsä Lapset saapuvat pienenä ryhmänä liikuntasaliimme syksyiseen metsään, jossa kuuluu kaunista linnunlaulua ja veden kohinaa jota pysähdymme hetkeksi kuuntelemaan. Liukumäestä 9

10 laskettuamme, löytyy sen juurelta maahan pudonneita omenoita, joita lapset kiipeävät viemään koriin ylös puolapuille, jokainen 5 kpl. Tutkimme hyvin vanhoja kiviä ennen astumistamme kapealle sillalle, joka vie meidät merenpoukaman yli. Matka on tehtävä hitaasti, sillä silta on sateesta märkä. Maistamme lasista suolaista merivettä ja mietimme mistä suola on veteen tullut. Vastarannalla on roskia maassa ja lapset keräävät ne pois luontoa likaamasta ja kuljettavat roskat hyppimällä roskakoriin. Pohdimme minkälainen luonto on kaunis ja millaisena haluaisimme sen pysyvän. Kenen luonto on ja kuka siellä saa liikkua. Ryömimme ahtaan luolan kautta hiljaa ja yritämme selvittää, joko karhu on käynyt sinne talviunilleen. Polvien alla rapisee syksyiset lehdet, tuuli puhaltaa navakasti, mutta ei vielä karhua luolassaan. Lapset jäävät vielä hetkeksi kiertämään rataa ja monia kysymyksiä tuleekin vielä mieleen, joihin aikuinen yrittää vastata tietojensa ja taitojensa mukaan. Leikin Leikkiminen on varhaiskasvatuksen keskeinen toiminnan tapa. Lapset kehittyvät leikkiessään, he käyttävät leikkiessään aineksina kaikkea kokemaansa, näkemäänsä ja kuulemaansa. Parhaimmillaan lapsi kokee leikissään kokonaisvaltaista leikkiin uppoutumista. Kasvattajat Pehtoorissa ovat tietoisia leikin merkityksestä lapsen kehitykseen. Leikkiympäristö muokataan siten, että kaikilla on selkeästi rajattu tila, jossa on leikkirauha. Hyväksi käytetään mattoja, kalusteita, sermejä ym. Leikkivälineitä vaihdetaan ajoittain. Ylimääräiset tavarat poistettaan, jotta leikki selkeytyy. Aikuinen seuraa leikkiä ja saattaa huomata, että leikki soveltuu paremmin johonkin toiseen tilaan. Havainnoimalla leikkiä, teemme tärkeitä havaintoja leikkijöistä ja leikin sujumisesta. Leikki on aina vapaaehtoista, eikä siihen voi pakottaa, ei aikuinen, eikä toinen lapsi tai lapset. Jos leikki ei löydy itsestään, tai lapsella on vaikeuksia keskittymisessä tai aloittamisessa, aikuinen on 10

11 apuna leikin aloittamisessa ja ideoinnissa ja mahdollisuuksien mukaan mukana leikissä. Leikissä mukana ollessaan aikuinen voi halutessaan ohjata leikkiä ja on vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Tämä on erityisen tärkeää pienimpien kohdalla, tai jos leikkitaidot ovat puutteelliset ja tarvitsevat tukea. Samalla voi tehdä havaintoja lapsen edistymisestä ja kehittymisestä. Lapsilta kysyttäessä mukavinta puuhaa päiväkodissa, on vastaus lelupäivä, jolloin saa tuoda oman lelun ja leikkiä niillä. Tämä poikikin moneen ryhmään ns. leikkipäivän, jolloin aamupäivä on vapaan leikin aikaa, silloin annetaan aikaa pitkille sujuville leikeille ja tingitään ulkoilusta. Pehtoorissa on käytössä leikkitaulut, josta lapsi voi itse valita haluamansa leikin ja siihen leikkitoverit. Aikuinen voi kannustaa ja rohkaista lasta vaihtamaan välillä leikkitovereitaan. Kun lapset valitsevat itse, leikin kesto ja siihen keskittyminen pitenee, lapsi sitoutuu leikkiinsä. Aikuinen kannustaa myös leikkitovereiden vaihtamiseen ja uusiin leikkeihin. On olemassa myös mustia leikkejä, (riehunta, kaoottisuus), niille järjestetään oikea paikka ja aika, mikä on turvallinen leikkijöille ja ei häiritse muita. Tavallisesti nämä mustat ja valkeat leikit ryhmittyvät spontaanisti, esimerkkinä ulkoleikki, jossa ensin rakennetaan kauan hienoa hiekkalinnaa ja leikki päättyy hurjaan tuotoksen hajotukseen ja tuhoamiseen. Välillä lasten leikeissä saattaa näkyä myös uskonnollisuus. Vierailtuamme kirkon tapahtumissa, lapsi saattaa mietiskellä kuulemaansa ja näkemäänsä. Nämä kokemukset voivat heijastua hänen leikeissään. Aikuinen voi organisoida myös leikkiin eri sisältöalueiden aiheita. Leikkiesimerkkinä hiekkaleikki ulkona Lapset ovat rakentaneet hiekkalaatikon laidalle kaupan, jossa myydään monenlaisia herkkuja, asiakkaita houkutellaan halvoilla hinnoilla. Kivikolikoita lasketaan tarkasti, jotta asiakas saa oikean määrän takaisin. Miksi kuivasta hiekasta ei saa yhtä hienoa kakkua, kuin märästä? Ihmettelemme ja haemme vettä avuksi. Millaisia kakkuja teki isoäiti ja millaisia kakkuja saa oikeasta kaupasta? Satujen prinsessoille maistuu röyhelökakku. Kuinka 11

12 kauniita saa Pehtoorin pihalla tehtyä. Ihailemme toistemme tuotoksia, arvostamme toisen tekemää. emmekä riko. Kaikki ovat leikissä tasavertaisia, jokaisen panosta tarvitaan ja jokaisen rooli on tärkeä. Tähän leikkiin mahtuvat kaikkein pienimmätkin leipurit. Ilmaisen, eläydyn ja saan taiteellisia kokemuksia Pehtoorissa raikuu musiikki. Musiikki on vahvasti esillä sen kaikissa muodoissaan. Päivittäistä musisointia omissa kotiryhmissä, joihin kuuluu niin soittimiin tutustuminen, musiikkiliikunta tai musiikkimaalaus, kuin lauleskelukin. Lasten omaehtoinen, sekä ohjattu musiikin tuottaminen. Soittimia on lasten saatavilla. Kesällä 2007 pikku Lordit soittelevat pihalla ämpäreillään ja lapioillaan. Tällä hetkellä jokaisella lapsella on oma iso rumpu, joihin lapset värjäsivät kankaat ja vanhemmat askartelivat yhteisissä rumpuilloissa raskaammat osuudet. Kerran viikossa on koko talon yhteinen laulutuokio, jossa sekä liikunta, leikki, että musiikki yhdistyvät. Musiikkia käytetään rentoutumiseen lepotuokion aikana ja usein myös vauhdikkaan liikunnallisen tuokion päätteeksi. Erilaiset konsertit ja tapahtumat ovat meille tärkeitä. Niissä esiintyminen antaa jännitystä ja esiintymisen riemua kaikille pehtoorilaisille. Joka vuosi saavat niin isät, kuin äiditkin oman konserttinsa, unohtamatta isovanhempia. Toisinaan lapset saavat olla asiantuntevana yleisönä retkillä, konserteissa tai täällä Pehtoorissa aikuisten heittäytyessä laulun vietäviksi. Valitsemme ajoittain yhteisen teeman. Jonain vuonna se on vesi, johon liitämme askartelua, musiikkia ja liikuntaa. Yhteiset tuokiot ja projektit, yhdessä tekemisen ilo ja tehtävien jakaminen, kasvattavat yhteishenkeä. Pehtoorissa taiteillaan joka päivä. Maalataan, piirretään, askarrellaan ja sadutetaan. Aina saa piirtää tai värittää. Välineet siihen ovat lasten saatavilla ja paperi ei suomesta lopu. Moni vanhemmista huokaiseekin illalla, löytäessään suuren rullalle käärityn aarrepinon lapsen naulakosta. 12

13 Sadutus on lapsista mieluisaa puuhaa, on hauskaa kertoa tarinaa kuvasta/kuvista, jonka on itse piirtänyt. Kuvitamme myös retkikokemuksia, näin muistot säilyvät pitempään. Maalaamme paljon, sekä sisällä, että kesäisin myös ulkosalla. Aikuiset antavat mahdollisuuden ohjatusti tutustua eri materiaaleihin ja tekniikoihin. Isoimmat pehtoorilaiset vierailevat vuosittain Ateneumissa ihailemassa taideteoksia, joihin olemme tutustuneet kirjan välityksellä ensin päiväkodissa. Näin on helpompi löytää tuttu kuva näyttelyssä. Kädentaitoja harjoitamme mm. muovaillen, leikkaamalla, huovuttamalla, kaikki omien kykyjensä ja innostustensa mukaan. Draamaa ja tanssia Pehtoorissa. Pehtoorin nukketeatterivälineistö on usein käytössä. Lapset saavat itse tuottaa omia esityksiään ja usein innokkaat teatterin tekijät käyvätkin yleisöä kutsumassa näytöksiin. Nähdään meillä aikuistenkin esittämiä nukketeatteriesityksiä, ne tuovat mukavaa vaihtelua arkeen, niin lapsille, kuin meille aikuisille. Tanssi ja musiikkiliikunta ovat luonnollisesti mieluisia meille, kun musiikki on niin suuri osa arkeamme. Toimintakaudesta varataankin sille aina oma jakso, jolloin saadaan tanssia ja liikkua musiikin tahdissa enemmänkin. Muutakin teatteria Pehtoorissa esitetään. Sekä lapset että aikuiset esiintyvät mielellään erilaisissa näytännöissä, omissa juhlissamme ja tuokioissamme. Pehtoorin salissa on nähty vierailijoitakin, pellejä, soittajia, näyttelijöitä mm. Ja ainahan on vaihtoehtona retkeillä johonkin, jossa saamme nauttia ammattilaisten esiintymisestä. Kirjahyllystämme löytyy kirjallisuutta laidasta laitaan. Viikin kirjasto on lähellä ja sitä käytämme paljon. Lapset ovat mukana valitsemassa lainattavia kirjoja, joten aina tulee mukaan varmasti sellaisia, mitkä kiinnostavat. Lapsille luetaan päivittäin ja lapset lukevat päivittäin. Kirjat ovat lasten helposti saatavilla. Jyvän ryhmässä käy viikoittain satutäti Sari lukemassa lapsille. Satukasetit, 13

14 joissa on mukana kirja, jota voi itse seurata ovat suosittuja. On joskus kiva rauhoittua kaverin kanssa kuuntelemaan satua, vauhdikkaan päivän lomassa. Useassa ryhmässä on käytössä oman kirjan päivä, jolloin kotoa voi tuoda lempikirjansa ja se luetaan kaikille yhdessä. Lapsille esitellään myös joitain suomalaisia kirjailijoita, joilla on kalenterissa merkkipäivä. Heistä kerrotaan ja heidän teoksiinsa tutustutaan (mm. Aleksis Kivi ja J.L. Runeberg). Loruilu on mukavaa ja kehittävää. Lorupusseja löytyykin jokaisesta kotiryhmästä. Niitä käytetään paljon ja lapset osaavatkin monia ulkoa. Lorukortti jossa on loruun liittyvä kuva, on pienillekin pehtoorilaisille mielenkiintoinen juttu. Sanojen tapailu lorun tahdissa kehittää. Isoimmat käyttävät lukuleikkejä hyväkseen, nimetyt asiat ja esineet auttavat hahmottamaan sanoja ja monet lukevatkin jo ennen koulun aloitusta. Oppimisympäristöt ovat järjestetty sen mukaan, että kaiken ikäisillä lapsilla on mahdollisuus vapaasti piirtää, maalata, askarrella, lukea ja rakennella. Tietysti turvallisesti, omien kasvavien taitojensa mukaisesti. Tutkin kaikkea ympäristössäni Lapsi tutkii kaikkea ja oppii koko ajan uutta. Pienet tutkijat tutkivat kaiken aikaa ympäristöään, leikkiessään, liikkuessaan ja kaikessa toiminnassaan. Meidän aikuisten tehtävä on luoda sellainen ympäristö, jotta tutkiminen ja toimiminen mahdollistuvat lapsen ehdoilla, tarjoamalla eri materiaaleja ja riittävästi aikaa lasten itsenäiseen ja välillä ohjattuunkin käyttöön. Tutkimalla ympäristöään lapsi kerää tietoa ja sitten opettelee mihin tietoa käytetään. Kirjoitettu tieto, kuvat ja konkreettinen (esimerkiksi metsästä tuodut aarteet, elintarvikkeet ym.) materiaali, ovat välineitä loputtomaan tiedonhaluun, joka yksilöllisesti herää aika ajoin. Pehtoorissa on lasten suosiossa myös tietokoneohjelmat, joista pieni tutkija saa hyödyllistä tietoa mm. luonnosta. Meillä on lapsille oma tietokone, jossa on vaan lapsille tarkoitettuja mm. oivaltamis- ja päättely ohjelmia. ( kidsmart) 14

15 Kieli ja kommunikaatio Kasvattajien on oltava herkkänä ja ajan tasalla, auttaakseen lasta kielen sujuvassa kehittymisessä. Pienille lapsille kuvataan ja selitetään arjen eri tapahtumia ja avataan uusia sanoja. Lasta kunnioittava ja arvostava vuorovaikutus on kaiken perusta. Kun ollaan tekemisissä puhumaan opettelevien, tai puhepulmista kärsivien lasten kanssa, on erityisen tärkeää avata uusia sanoja ja ottaa käyttöön puhetta korvaavia, sekä auttavia välineitä, oppimisen avuksi. Esim. kuvia viittomia ym. Ympäristön tulee olla puheen oppimisenkin takia virikkeellinen ja toiminnallinen. Lapsi oppii ja oivaltaa itsenäisesti ympäristöään havannoimalla. Hyväksi käytetään kuvia ja sanoja joilla kuvataan tiettyä asiaa, tekemistä, tai paikkaa. Esim. korissa johon autot kuuluu, on auton kuva ja hyllyssä jossa on korin paikka, löytyy samainen kuva. Päivärytmi ja sen kulku voi olla kuvitettuna seinällä. josta lapsi voi seurata arjen kulkua. Tämä auttaa erityisesti lasta, joka on juuri aloittanut päivähoidon, tai ei täysin ymmärrä kieltämme. Lasten naulakkopaikat nimetään ja oma nimi löytyy muistakin tärkeistä paikoista. Aikuisen puhemalli on tärkeää. On hyvä korjata lapsen väärät sanat asiallisesti lasta kunnioittaen ja lausua ne ääneen oikein. esim. tee töö = tie työ. Kehon kielen on oltava sopusoinnussa puhekielen kanssa. Ilmeet ja eleet voivat muuten antaa täysin vastakkaisen kuvan, kuin kuullut sanat. Lapsen aito kuunteleminen ja hänelle kuuntelemisen opettaminen ovat tärkeitä hyvän vuorovaikutuksen onnistumiselle. Kielemme eri murteet, puhetyylit tai rytmit ovat rikkaus ja hyväksyttäviä ja lapselle onkin hyvä selittää, että voi olla useita eri mahdollisuuksia sanoa oikein jokin tietty asia. Erilaiset pelit ja tehtävät, sekä leikit auttavat käsitteiden löytymisessä. ( pienempi, vanha, alla, takana ym.) Luettu teksti saattaa hyvinkin poiketa puhekielestämme ja onkin tärkeää selittää ja avata vieraalta kuulostavia sanoja. Lukeminen on kuitenkin tärkeää ja rikastuttaa sanavarastoamme. Päiväkodissamme on runsaasti käytössä pcs- kuvia, joissa on selkeä värillinen piirros ja sana. Niitä käytämme eri tilanteissa helpottamaan 15

16 kommunikointia ja apuna tukemassa kielen kehitystä. Saamme käyttöömme myös erilaisia testejä ja tehtäviä, joilla voimme kartoittaa kielen tasoa ja kehittymistä. Kieli- ja liikunta kerho = kili-kerho, tuokioita järjestetään pienryhmille ja niihin pääsee mukaan, vaikka mitään pulmaa ei puheessa olisikaan. Osa henkilökunnastamme on saanut s2= suomi toisena kielenä, koulutusta ja sieltä hyviä vinkkejä saaneena, pystyneet auttamaan mm. maahanmuuttajalapsia, heidän opetellessa kieltämme. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa tarkoittaa sitä, että lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan hyvän perustyön kautta. Jos jonkun lapsen vaikeudet pitkittyvät, niin pyritään löytämään eri menetelmiä, joilla lasta tuetaan. Varhainen tukeminen Pehtoorissa Lähtökohtana lapsen tuen tarpeen arvioinnissa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön huoli lapsen kehityksestä, tai aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Kasvatushenkilöstö ja vanhemmat keskustelevat lapsen asioista yhdessä ja tarvittaessa mukaan otetaan kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) tai resurssi erityislastentarhanopettaja (relto), joka työskentelee kyseisessä päiväkodissa. Lisäksi voidaan konsultoida muita asiantuntijoita; neuvolaa, terapeutteja ym. Mikäli lapselle päädytään yhdessä hakemaan erityispaikkaa päiväkotiin, tarvitaan siihen ulkopuolisen asiantuntijan lausunto, esim. psykologin tai puheterapeutin ja vanhempien tulee allekirjoittaa hakemus. Erityistä hoitoa ja kasvatusta saavalle lapselle tukimuoto voi päiväkodissa olla ryhmän pienennys (lapsi on ns. kahden paikalla), henkilökohtainen tai ryhmäkohtainen avustaja tai relton apu. Lapsen tehostettu tukeminen järjestetään yhteistyössä vanhempien kanssa. Työvälineenä on kuntoutussuunnitelma (päivähoitolaki /1119), joka on osa yksilöllistä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kuntoutussuunnitelman tavoitteet, toteutus ja arviointi mietitään yhdessä 16

17 vanhempien, henkilöstön ja erityistyöntekijöiden kanssa. Suunnitelmaan kirjataan, mikä on päivähoidon, erityislastentarhanopettajan, kodin ja muiden lasten kuntoutukseen osallistuvien osuus lapsen kuntoutuksessa. Suunnitelmaa päivitetään sovituin väliajoin, vähintään puolivuosittain. Pehtoorissa oppimisympäristö järjestetään niin, että lapsella on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti ryhmän toimintaan. Tavoitteena lapsen integroituminen ryhmään,= saa olla mukana ryhmässä ja toimintaa eriytetään tarpeen mukaan. Tukitoimet ovat osa Pehtoorin arkea, jossa kasvatukselliset keinot, ympäristö ja toiminta on muokattu niin, että ne paremmin vastaavat lapsen tarpeita. Toiminta toteutetaan niin, että lapsen perustaidot (pukeutuminen, ruokailu, muiden huomioon ottaminen ym.) harjaantuvat, itsetunto vahvistuu ja hän saa kokea oppimisen iloa. Näihin pääsemme silloin, kun hänelle annetaan kehitystasoa vastaavia tehtäviä ja hän saa välittömän, myönteisen palautteen onnistumisestaan. Pehtoorin toiminnassa on selkeä päiväjärjestys ja johdonmukaisuus. Erityisen tuen mahdollistamiseksi, on ryhmässä oltava riittävä määrä asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa. Joka sitoutuu sovittuihin menetelmiin. Toiminnassa on myös erityiskasvatuksellisia menetelmiä, lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Mm. tukiviittomia ja kuvia puhevaikeuksiin, kili-ryhmät, vuorovaikutusleikki-ryhmät ja suujumppa-ryhmät. Näitä menetelmiä käytetään myös ryhmän kaikille lapsille ja innostus kaikenlaisiin pienryhmä kerhoihin onkin valtava. Maahanmuuttajataustaiset lapset Pehtoorissa hoidetaan vuosittain vaihtelevia määriä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja autetaan heidän perheitään kasvatustehtävässään ja kotoutumisessaan tänne Suomeen. Heidän osallistumisensa työelämään ja yhteiskunnan toimintaan niin, että he samalla säilyttävät omaa kieltään ja kulttuuriaan, on kaikkien etu. Olemme saaneet kohdata hyvin monista eri maista tulleita perheitä ja he lapsineen ovat antaneet meille runsaasti tietoa ja näkemyksiä eri kulttuureista, sekä rikastuttaneet ja värittäneet arkeamme. Perheen hakiessa päivähoitopaikkaa, yritämme löytää yhteisen kielen, jonka 17

18 avulla saadaan asiakas ymmärretysti ohjattua palveluihimme. Miksi lapsi halutaan päivähoitoon? Onko päiväkoti se oikea paikka juuri tälle lapselle? Mitä muita vaihtoehtoja on? Kun lapsen päivähoito alkaa Pehtoorissa, annamme hänelle mahdollisimman paljon kahdenkeskistä aikaa ja ohjausta. Käsi kädessä, selkeästi puhuen, ilmein ja elein, sekä kuvia hyväksi käyttäen, autamme lasta kotiutumaan ja toimimaan ryhmän mukana. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun lapsi ei lainkaan puhu suomea. Perheen aikuisille varataan myös hieman enemmän aikaa tutustumiseen ja haku, sekä tuomistilanteisiin. Heille tarjotaan tilaisuutta tulla seuraamaan toimintaamme ja tutustumaan lapsensa päivään Pehtoorissa. (liite 2.) Vaikka pyrimme puhumaan myös perheen vanhemmille suomea, korostamme kuitenkin heidän oman äidinkielensä tärkeyttä ja kehotamme puhumaan sitä kotona, jotta lapsi omaksuu kielen ja sen rakenteet hyvin. Näin suomenkielen oppiminen helpottuu. Usein vanhemmat tai lapset kiinnittyvät johonkin päiväkodin aikuisista, varsinkin alkupäivinä. On helpompi tulla keskustelemaan ja kysymään askarruttavia kysymyksiä jo tutumman aikuisen kanssa, kun yhteinen ymmärrys on jo syntynyt. Tämä on ymmärrettävää ja annamme sille aikaa ja mahdollisuuden, vaikka perheen lapsi ei olisi kyseisen aikuisen ryhmässäkään. Yhteiset lapset yhteisessä Pehtoorissa. Hoito- ja kasvatuskeskustelut järjestetään mahdollisimman pian, jotta kaikki perheen toiveet ja kysymykset tulevat tietoon. Mahdollisuuksien mukaan käytämme perheen äidinkieltä puhuvaa tulkkia keskustelujen apuna, sillä vaikka ymmärtäisimmekin toisiamme, voi joku asia jäädä painamaan mieltä ja aiheuttaa myöhemmin pulmia. Tulkin läsnäolo on muulloinkin hyväksi, vaikka perheen tutustuessa päivähoitoon. Usein mukana onkin joku suvun jäsen, tai ystävä joka ymmärtää ja puhuu suomea. Riittävän ajan kuluttua ja tutustuttuamme lapseen, voimme testata hänen suomenkielentasonsa, antaa hänelle tarvitsemaansa tukea kielen oppimiseen, joko yksilöllisesti tai pienryhmässä. Kielitaidon edistymistä ja oppimisprosessia voidaan seurata 18

19 määräajoin ja kirjata seurantalomakkeelle, mikä kulkee kouluun asti lapsen mukana. (liite 3.) Lapsen kulttuuria kunnioitetaan ja arvostetaan, vaikka hän onkin osa suurta ryhmää. Hänen tavat ja tottumukset saattavat poiketa paljonkin meille totutuista, mutta lapset ovat vastaanottavia ja selityksien jälkeen sopeutuvat uuteen tulokkaaseen luonnollisesti. Maahanmuuttajalapsi on tasa-arvoinen ja rikastuttava ryhmän jäsen. Henkilökunnan avoimuus, rohkeus ja asenne, sekä kulttuurin tuntemus, auttavat perheiden kotoutumista. Heidän äidinkielensä arvostus ja kulttuurinsa kunnioittaminen, luo varmasti luottamuksen, jonka avulla kasvatuskumppanuus heidän lastensa hyväksi, kantaa pitkälle. Näin arvioimme toimintaamme Arvioinnin tehtävänä on kuvata, ohjata ja kehittää toimintaa. Jatkuvan kehityksen ja laadukkaan toiminnan saavuttamiseksi, säännöllinen arviointi on välttämätöntä. Päivittäin Pehtoorissa arvioidaan arjen kulkua. Lapset arvioivat omaa päiväänsä ja keskustelutuokiot vanhempien kanssa kuuluvat jokapäiväiseen yhteistyöhön. Miten tänään on mennyt ja mitä on touhuttu? Viikoittain arvioimme toimintaamme ja suunnittelemme tulevaa. Kotiryhmät pitävät omat suunnittelu- ja arviointipalaverinsa ja koko työyhteisöllä on vakituinen viikkopalaveriaika. Kaksi kertaa vuodessa pidämme henkilökunnan kehittämispäivän, jolloin päiväkoti on suljettu. Näinä päivinä arvioimme mennyttä aikaa ja luomme tulevalle uusia tavoitteita. Lasten kasvua ja kehitystä seurataan ja dokumentoidaan. Monessa ryhmässä on käytössä lapsen oma kasvunkansio, johon kerätään hänen omia töitään, liitetään valokuvia ja kirjataan muutakin hänen arjestaan Pehtoorissa. Vanhempien kanssa käytävissä hoito- ja kasvatuskeskusteluissa arvioimme yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä lapsen kehitystä. Esiopetusvuoden ollessa loppusuoralla arvioidaan miten vuosi on sujunut ja 19

20 tavoitteet toteutuneet. Arvioimme jälkikäteen omia projekteja ja tapahtumia, mitä hyvää niissä oli, mitä saimme aikaan, miten projekti muutti osallistuneiden lasten maailmankuvaa, itsetuntemusta ja itsetuntoa, mitä lapset saattoivat siinä oppia, muuttuiko jotain lasten leikkimisessä ja mitä voimme kehittää seuraavaksi kerraksi. Määräajoin arvioimme työhyvinvointiamme ja johtamista. Niitä varten järjestetään kehityskeskustelut johtajan kanssa kahden kesken ja joihinkin kyselyihin vastaamme kirjallisesti. Nämä antavat mahdollisuuden vaikuttaa työoloihimme ja se heijastuu tietenkin myös lasten viihtyvyyteen. Kaupunki järjestää ajoittain asiakastyytyväisyys kyselyn, joissa asiakasperheet pääsevät kertomaan omat mielipiteensä päivähoidosta ja sen sujumisesta. Koemme hyvin tärkeäksi saamamme palautteen, niin työtovereiltamme, kuin vanhemmilta. Me Pehtoorissa haluamme, että tämä varhaiskasvatussuunnitelma toimii jatkossa hyvänä työvälineenä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, joten suunnitelman päivitys ja arviointi määräajoin on tärkeä tehtävä. Oppimisen iloa esikoulussa Helsingissä noudatetaan päivättyä Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Päiväkoti Pehtoorin varhaiskasvatussuunnitelma esiopetuksen osalta on laadittu edellä mainitun opetussuunnitelman pohjalta. Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista opetusta ja kasvatusta, jota annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetus on maksutonta ja siihen on oikeus jokaisella lapsella. Esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä ja se noudattaa peruskoulun toiminta- ja loma-aikoja. Ennen syyskauden alkua kartoitamme lasten yksilöllisiä oppimaan oppimisen taitoja, edellisen toimintakauden sujumisen perusteella. Uusien lasten ja perheiden aloittaessa käydään yhdessä alkukeskustelu, joka antaa meille tärkeää tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. Esiopetuksesta vastaavat ryhmissä toimivat lastentarhanopettajat ja työpareina lastenhoitajat. Esiopetusryhmän tarpeet huomioiden laadimme joka syksy 20

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN

4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN 1 Posion neuvola/päivähoito 4-VUOTIAAN LAPSEN KEHITYKSEN SEURANTA /LUOTTAMUKSELLINEN Lapsen nimi: Syntymäaika: Vanhemmat / huoltajat: Päivähoito-/kerhopaikka: Hoitaja: Terveydenhoitaja: 1. SOSIAALISET

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika

Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika Liite 3 PEDAGOGINEN ARVIO ESIOPETUS tehostetun tuen päätöksentekoa varten lapsi syntymäaika esiopetusyksikkö ja ryhmä lastentarhanopettaja erityisopettaja/ kelto 1. Lapsen kasvun ja oppimisen tilanne Lapsen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot