Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/ /2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/02.02.00/2014"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/ /2014 Kh Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Pekka Takkinen, puh Siilinjärven kunnanvaltuusto on päättänyt ( 23) hyväksyä talousarvion käyt tö ta lous osan rakenteen tulosalueittain sekä investointiosan hankerajat. Tällöin päätöksen taustalla on ollut sen aikaisen Kunnallisen laskentatoimen uu dista mis toi mi kun nan suositus kunnan talousarviorakenteesta. Käytännössä tämä pää tös on määritellyt kunnan talousarvion jakaantumisen käyttötalousosaan, inves toin ti osaan sekä rahoitusosaan. Samalla tästä alkaen kunnan talousarvio on ra ken net tu toimielimittäin ja käyttötalousosa on jaettu tulosalueittain, jonka toi mieli met ovat edelleen jakaneet tulosyksiköiksi. Investointiosassa määrärahat on esi tet ty investoinneista vastaaville toimielimille hankkeittain. Lisäksi valtuusto on tuol loin hyväksynyt investointiosan hankerajat. Hankerajojen mukaan valtuusto hy väk syy talonrakennuksen uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa euroa (yli 1,5 milj. mk) suuremmat yksittäiset hankkeet ja maa- ja ve si ra ken tei den ja vesihuollon yli euron (yli 2 milj. mk) hankkeet. Muiden in ves toin tien sekä irtaimistonosalta valtuusto päättää yli euron (yli 1 milj. mk) suu ruisis ta yksittäisistä hankkeista. Tämän jälkeen kunnassa ei ole käsitelty erillisenä asiana ta lous ar vio ra ken teeseen / sitovuustasoihin liittyviä muutoksia. Varsinainen talousarvion sitovuustaso käyt tö ta lous osas sa on edelleen toimielimittäin tulosaluetasolla tuon vuoden 1991 kun nas sa tehdyn päätöksen mukaisesti. Tulosalueiden määrä ja sisältö on vuosien myötä organisaatiomuutoksissa yms. muuttunut. Muutokset on esitetty talous ar vio asia kir jas sa ja ne on hyväksytty talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kunnan talousarvion ja -suunnitelman rakenne on aikojen saatossa muuttunut käyt tö ta lous- ja tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan. Lisäksi on tul lut muita muutoksia, jotka on kunnassa huomioitu mm. Kirjanpitolautakunnan kun ta jaos ton ohjeiden sekä Kuntaliiton suositusten mukaisesti. Kuntaliiton jul kaise ma viimeisin suositus on vuodelta Lisäksi käyttötalousosassa on ollut voimassa talousarvioasiakirjaan sisältyvinä sito vuus ta soi na ja ohjeina mm. seuraavaa: Kunkin tulosalueen määrärahat ja tuloarviot esitetään tuloslaskelman muo dossa tiliryhmittäin. Tiliryhmät sisältävät myös ns. sisäiset erät eli eri hal lin non alojen väliset palveluiden ostot. Valtuusto vahvistaa tulosalueen määrärahan ja tuloarvion joko brutto- tai net tomää räi se nä. Nettomääräisiä ovat olleet joukkoliikenteen tulosalue, maa seu tuhal lin non tulosalue, ympäristöterveyspalveluiden tulosalue ja ve si huol to lai toksen laskennallinen taseyksikkö. Näiden osalta sitova on toi min ta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen erotus eli toimintakate. Kaikki muut tu los alu eet ovat brut to määräi siä jolloin sitovia ovat sekä toimintatuotot että toi min ta ku lut. Talousarvioasiakirjaan sisältyvät myös valtuustoon nähden sitovat tu los aluei-

2 den tavoitteet sekä lautakuntien omat tavoitteet, jotka sitovat vain lau ta kuntaan nähden. Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia ovat olleet verotulot, val tionosuu det, korkotulot ja -menot sekä rahoitustulot ja -menot. Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia ovat olleet mm. antolainojen vähen nys/li sä ys ja pitkäaikaisten lainojen vähennys/lisäys. Investointiosassa määrärahat on hyväksytty suurten rakennushankkeiden osalta hank keit tain ja muilta osin hankeryhmittäin. Talousarvioprosessia ja talousarvioon vuoden aikana tulevien muutosten hal lintaa, ohjeistusta ja kunnassa vallitsevia käytäntöjä tarkastellessa on todettu, että val tuus ton nykyinen sitovuustaso jättää lautakuntien omille käyttösuunnitelmille to si asial li ses ti vain vähäisen merkityksen. Tulosalueet ovat hyvin erilaisia ja erisuu rui sia suhteessa toisiinsa ja koko kuntaan nähden. Talousarviovuoden ai kaiset ylitykset ja alitukset muodostavat listauksen, josta valtuutetun on vaikea hahmot taa kokonaisuutta. Kunnan johtoryhmä on keskustellut tarpeesta muuttaa sito vuus ta soa yhtä organisaatiotasoa ylemmäksi ja linjannut muutostyötä. Vuoden 2015 aikana on päätetty, ettei valtuustoon viedä erillistä tiedoksiantoa vuo den aikana hyväksymättä jääneistä menojen ylityksistä ja tulojen alituksista (val tuus to ). Olennaiset poikkeamat talousarvioon nähden kä si tellään talousarviovuoden aikana ja hyväksymättä jääneet erät käsitellään ti lin päätök sen hyväksymisen yhteydessä. Tämän vuoksi talousarvion toi meen pa no-ohjeis sa on mahdollistettu joustavammin käyttää niitä mahdollisuuksia, joita jo ennes tään on käytettävissä talousarviovuoden aikaisten muutosten tekemiseen. Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmat tulosyksikkötasolla tai muulla päät tä mäl lään tasolla niin, että mm. talouden seuranta tapahtuu tar koi tuk sen mukai sel la tarkkuudella ja lakisääteiset tilastointi- ym. tarpeet tulevat täytetyksi. Talou den seurannan jatkuvuus tulee myös turvata. Talousarvion rakenne määräytyy voimassa olevien valtakunnallisten ohjeiden ja suo si tus ten mukaisesti. Kunta päättää sitovuustason asettamisesta valtuustoon ja eri toimielimiin nähden. Toimielimet hyväksyvät tulosaluejaon ja -sisällön ta lous arvion hyväksymisen yhteydessä. Kunnanhallitus antaa tarkemmat ohjeet ta lous arvion laadinnasta ja toimeenpanosta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvion sitovuustasot val tuus toon nähden ovat ta lous ar vio vuo des ta 2016 alkaen seuraavat: Talousarvion tuloslaskelmaosa: sitovia eriä valtuustoon nähden ovat ve rotu lot, valtionosuudet ja nettona rahoitustulot ja -menot. Talousarvion rahoitusosa: valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainojen li säys / vähennys ja pitkäaikaisten lainojen lisäys/vähennys. Talousarvion käyttötalousosa: sitovuustasot ovat nykyisen organisaation mu kai sil la palvelualueilla toimintatuotot ja toimintakulut bruttona ellei alla ole

3 toi sin mainittu. Palvelualueiden väliset sisäiset erät sisältyvät summiin. Käyt töta lous osas sa myös toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetetaan val tuustoon näh den sitovana seuraaville tasoille: Talous- ja tukipalvelut Tilintarkastus (brutto) Ympäristöterveyspalvelut (netto) Maaseutupalvelut (netto) Pelastustoimi (brutto) Kunnanhallituksen alaiset yksiköt yhteensä (brutto) sisältäen tulosalueet Talous- ja tukipalveluiden hallinto Talouspalvelut Muut tukipalvelut Tietotekniikkapalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Konserni- ja maankäyttöpalvelut Vaalit (brutto) Joukkoliikenne (brutto) Kunnanhallituksen alaiset yksiköt yhteensä (brutto) sisältäen tulosalueet Hallinto- ja viestintäpalvelut Elinkeinopalvelut Henkilöstöpalvelut Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Kaavoitus Konserniyhtiöt Tekniset palvelut Laskennallisesti eriytetty taseyksikkö: toimitilapalvelut (tilikauden tulos) Kirjanpidollinen taseyksikkö *: vesihuoltolaitos (tilikauden tulos) Viranomaislautakunnan alaiset yksiköt yhteensä (brutto) sisältäen tu losalu eet: Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Teknisen lautakunnan alaiset yksiköt yhteensä (brutto) sisältäen tu losalu eet Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Kuntatekniikka Yksityistieasiat (brutto) * vesilain muutoksen myötä muuttuu erillisellä päätöksellä myöhemmin vuoden ai ka na kir jan pidol li sek si taseyksiköksi (tasejatkuvuus) Sivistyspalvelut Koko palvelualue yhteensä (brutto) sisältäen tulosalueet Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kansalaisopisto Kirjasto Liikuntapalvelut Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut

4 Koko palvelualue yhteensä (brutto) sisältäen tulosalueet Yhteiset palvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Hoiva- ja vanhuspalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito (nostetaan tulosalueen tasolle) Toimielimen (kunnanhallitus, lautakunta) on käyttösuunnitelman vahvistamisen yh tey des sä mää ri tel tä vä toimielintä sitova taso käyttötaloudessa. Toimielin määrit te lee myös omat sitovat tavoitteensa, jotka ovat valtuustoon nähden in for ma tiivi sia. Talousarvion investointiosa: Sitovuustasot valtuustoon näh den ovat toi mielin koh tai set hankeryhmät seu raa vasti: aineettomat hyödykkeet, maa- ja ve sialu eet, koneet ja kalusto, osakkeet ja osuudet, elinkeinoelämän kehittäminen, lii kun ta pai kat, rakennukset, maa- ja ve si ra ken teet, vesihuoltolaitos. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että suurten hankkeiden hankerajat val tuus toon nähden ovat seuraavat: Sitovuus valtuustoon nähden / vuosi Rakennukset - Suuret toimitilainvestoinnit euroa Alueiden käyttöönotto - Alueen käyttöönotto euroa Maa- ja vesirakenteet - Suuret maa- ja vesirakennushankkeet euroa Koneet ja kalusto - Yksittäinen kone- ja kalustohankinta euroa Vesihuoltolaitos - Suuret hankkeet euroa Investointien sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet valtuustoon näh den ase te taan toimielimittäin. Bruttomääräiset määrärahat ja tuloarviot esitetään investoinneista vastaaville toimi eli mil le hankkeittain. Toimielin päättää investointiosan määrärahasiirrot (ei vaiku tus ta kokonaisuuteen) han ke ryh mien sisällä hankkeiden kesken lukuun ot tamat ta suuria ra ken nus hank kei ta. Päätös Kv 13 Päätösehdotus Hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto päättää, että kunnan talousarvion sitovuustasot valtuustoon näh den ovat talousarviovuodesta 2016 alkaen seuraavat. Talousarvion tuloslaskelmaosa Sitovia eriä valtuustoon nähden ovat verotulot, val tion osuu det ja nettona rahoitustulot ja me not. Talousarvion rahoitusosa Sitovia eriä valtuustoon nähden ovat an to lai nojen lisäys/vähennys ja pitkäaikaisten lainojen lisä ys/vä hen nys. Talousarvion käyttötalousosa Sitovuustasot ovat nykyisen organisaation mu-

5 kai sil la palvelualueilla toimintatuotot ja toi min taku lut bruttona ellei jäljempnä ole toisin mai nit tu. Palvelualueiden väliset sisäiset erät si säl ty vät summiin. Käyttötalousosassa myös toi minal li set ja taloudelliset tavoitteet ase te taan valtuuston nähden sitovana seuraavana mai ni tuil le tasoille. Konserni- ja maankäyttöpalvelut Vaalit (brutto) Joukkoliikenne (brutto) Kunnanhallituksen alaiset yksiköt yhteensä (brutto) sisältäen tulosalueet Hallinto- ja viestintäpalvelut Elinkeinopalvelut Henkilöstöpalvelut Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Kaavoitus Konserniyhtiöt Talous- ja tukipalvelut Tilintarkastus (brutto) Ympäristöterveyspalvelut (netto) Maaseutupalvelut (netto) Pelastustoimi (brutto) Kunnanhallituksen alaiset yksiköt yhteensä (brutto) sisältäen tulosalueet Talous- ja tukipalveluiden hallinto Talouspalvelut Muut tukipalvelut Tietotekniikkapalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Tekniset palvelut Laskennallisesti eriytetty taseyksikkö: toi mi ti la palve lut (tilikauden tulos) Kirjanpidollinen taseyksikkö*: vesihuoltolaitos (ti likau den tulos) Viranomaislautakunnan alaiset yksiköt yhteensä (brut to) sisältäen tulosalueet Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Teknisen lautakunnan alaiset yksiköt (brutto) sisäl täen tulosalueet Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Kuntatekniikka Yksityistieasiat (brutto) * vesilain muutoksen myötä muuttuu erillisellä pää tök sel lä myöhem min vuoden aikana kirjanpidolliseksi ta se yk si kök si (ta se jat kuvuus) Sivistyspalvelut Koko palvelualue yhteensä (brutto) sisältäen tulos alu eet Opetuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Kansalaisopisto Kirjasto Liikuntapalvelut Nuoriso- ja kulttuuripalvelut

6 Talousarvion investointiosa Sosiaali- ja terveyspalvelut Koko palvelualue yhteensä (brutto) sisältäen tulos alu eet Yhteiset palvelut Sosiaali- ja perhepalvelut Hoiva- ja vanhuspalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito (nostetaan tulosalueen tasol le) Toimielimen (kunnanhallitus, lautakunta ymv.) on käyt tö suun ni tel man vahvistamisen yhteydessä määri tel tä vä toimielintä sitova taso käyt tö ta lou des sa. Toimielin määrittelee myös omat sitovat ta voit teen sa, jotka ovat valtuustoon nähden in for ma tii vi sia. Sitovuustasot valtuustoon nähden ovat toi mielin koh tai set hankeryhmät seuraavasti: aineettomat hyödykkeet maa- ja vesialueet koneet ja kalusto osakkeet ja osuudet elinkeinoelämän kehittäminen liikuntapaikat rakennukset maa- ja vesialueet vesihuoltolaitos Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että suurten hankkeiden hankerajat valtuustoon näh den ovat seuraavat. Sitovuus valtuustoon nähden / vuosi Rakennukset - Suuret toimitilainvestoinnit euroa Alueiden käyttöönotto - Alueen käyttöönotto euroa Maa- ja vesirakenteet - Suuret maa- ja ve si ra ken nus hankkeet euroa Koneet ja kalusto - Yksittäinen kone- ja kalustohankinta euroa Vesihuoltolaitos - Suuret hankkeet euroa Investointien sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet valtuustoon nähden ase te taan toimielimittäin. Bruttomääräiset määrärahat ja tuloarviot esitetään inves toin neis ta vastaaville toimielimille hankkeittain. Toimielin päättää in ves toin tiosan määrärahasiirrot (ei vaikutusta kokonaisuuteen) hankeryhmien sisällä hankkei den kesken lukuun ottamatta suuria rakennushankkeita. Päätös Hyväksyttiin.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus Lautakunnat ja muut kaupungin viranomaiset VUODEN 2012 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginvaltuusto on 20.12.2011 :ssä 69 hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion. Vuoden 2007 alussa voimaan tulleen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Palvelutuotannon johtokunta 6 25.01.2011. Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010

Palvelutuotannon johtokunta 6 25.01.2011. Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 Palvelutuotannon johtokunta 6 25.01.2011 Palvelutuotannon johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 PATU 6 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008

YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 1 SISÄLLYSLUETTELO OSA I YLIVIESKAN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITELMA 2006-2008 SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueille Sosiaalipalvelut 1. Palveluajatus...........................................

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot