MILLAINEN ON TOIMIVA VANHUSNEUVOSTO?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MILLAINEN ON TOIMIVA VANHUSNEUVOSTO?"

Transkriptio

1 MILLAINEN ON TOIMIVA VANHUSNEUVOSTO? Maakunnallinen vanhusneuvostoseminaari Hankasalmella Hyvä lukija! Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta halusi herätellä kuntavaalien kynnyksellä ja uuden vanhuspalvelulain viimeistelyn hetkillä laajan keskustelun vanhusneuvostojen tehtävästä ja roolista Keski-Suomen kunnissa tulevaisuudessa. Maakunnallinen vanhusneuvostoseminaari oli suunnattu vanhusneuvostojen jäsenille ja kuntien vanhuspalveluista vastaaville virkamiehille. Osallistujia olikin yhteensä noin 100, lähes jokaisesta Keski-Suomen kunnasta. Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajat, Jyväskylän Ruskat, Kansalliset Seniorit ja Kristilliset Eläkeläiset) järjesti seminaarin yhteistyössä Keski-Suomen liiton ja Vanhus-Kaste hankkeen kanssa. Päivä osoitti, että motivoituneet ja näkemykselliset ihmiset voivat saada paljon aikaiseksi. Vanhusneuvostojen toimivuudessa Keski-Suomen kunnissa on suuria eroja ja muutamasta kunnasta vanhusneuvosto puuttuu vielä kokonaan. Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan tavoitteena on, että jokaisessa Keski-Suomen kunnassa olisi toimiva vanhusneuvosto. Vanhusneuvosto on kunnassa mahdollisuus, ei itsetarkoitus. Tärkeintä on, että kunnissa ymmärretään hyödyntää eläkeläisten kokemusviisaus ja pääoma, tuetaan eläkeläisten osallisuutta ja aktiivisuutta sekä mahdollistetaan arvokas vanheneminen. Tässä käsikirjassa esitellään Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan ajatuksia sekä kootusti syksyn 2012 maakunnallisen vanhusneuvostoseminaarin tuotokset. Koska jokainen keskisuomalainen kunta ja sen eläkeläiset ovat erilaisia, tässä käsikirjassa ei esitetä valmiita vastauksia tai kehotuksia. Sen sijaan tämän käsikirjan tavoitteena on toimia vanhusneuvoston kehittämistoiminnan apuna, kannustajana ja innoittajana. Juuri nyt on aika toimia! Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta toivottaa iloa vanhusneuvostotyöhön! 1

2 Vanhusneuvoston tehtävä on kiteyttää yhdessä kunnan päättäjien, virkamiesten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa se, miten kunnassa edistetään eläkeläisten osallisuutta ja aktiivisuutta, hyödynnetään eläkeläisten kokemusviisautta sekä miten kunnassa mahdollistetaan arvokas vanheneminen huomioimalla sekä henkiset että fyysiset tarpeet. Vanhusneuvoston tehtävä on perehtyä kuntansa ikäihmisiä koskeviin asioihin, edistää niitä ja toimia linkkinä tarvittaviin suuntiin. Huom! Uuden vanhuspalvelulain myötä lakisääteinen tehtävä kiteytyy vanhuspalvelulain astuessa voimaan. Kunnissa on syytä seurata vanhuspalvelulain viimeistelyä ja sen sisältöä. Sisällöllisesti teemat voivat liittyä esim. ikääntymiseen liittyviin yleisiin asenteisiin, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, ympäristö-, ja yhdyskuntarakentamiseen, kulttuurija vapaa-ajan palveluihin, järjestöjen toimintaedellytyksiin, vapaaehtoistoimintaan yms. ikäihmisiä koskeviin asioihin. Erityisesti kunnassa olisi syytä huomioida, että 1. kiteytetään strategia, miten hyvää ja arvokasta vanhenemista tuetaan 2. kiteytetään vanhusneuvoston tehtävä ja rooli sekä kunnan muiden toimijoiden roolit eläkeläisiä koskevissa asioissa (päättäjät, virkamiehet, eläkeläisjärjestöt jne.) 3. kunnan johto on mukana vanhusneuvoston kehittämisessä ja kannustaa eläkeläisiä vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin 4. vanhusneuvosto on aidosti mukana asioiden suunnittelussa ja päätöksenteossa 5. vanhusneuvoston toiminta tehdään kunnassa näkyväksi 6. tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa mahdollisimman laajasti hyvän vanhenemisen tukemiseksi 7. ei pidetä itsestään selvyytenä eläkeläisten aktiivisuutta, vaan muistetaan kiittää ja kannustaa sekä aktivoida uusia ihmisiä 2

3 Toimiviksi havaittuja käytänteitä Keski-Suomen vanhusneuvostoista: Hyvä vanhusneuvoston kokoonpano: - kattavasti kunnan alueella toimivien eri eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustus - kunnanhallituksen jäsen - sihteerinä kunnan virkamies (sosiaali- ja terveyspuolelta) - jäsenillä henkilökohtaiset varaedustajat - muita asiantuntijoita tarpeen mukaan (poikkihallinnollinen yhteistyö) Ja: - vanhusneuvosto on poliittisista voimasuhteista riippumaton - vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen asettamana, tiiviissä yhteydessä perusturvalautakunnan kanssa - jäsenet (varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet) valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan eli valtuustokaudeksi - puheenjohtajan toimikaudessa huomioitava, että jatkuvuus ja pitkäjänteisyys toteutuvat - vanhusneuvoston sihteerinä kunnan virkamies - yksimielinen, aktiivinen, keskusteleva, kantaaottava, kyseenalaistava, pitkäjänteinen, aikaansa seuraava, näkyvä vaikuttaja, ennaltaehkäisevä ote, yhteistyökykyinen, kehittävä ja idearikas - kokoontuu tarpeeksi usein ja ajan kanssa - linkkinä eläkeläisjärjestöihin, kunnan päättäjiin, virkamiehiin, kunnan eläkeläisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin Muita läheisiä yhteistyökumppaneita: - seurakunta - vapaaehtois-, potilas- ja vammaisjärjestöt - kylä- ja asukasyhdistykset - yrittäjät ja kehittämisyhtiöt - media - oppilaitokset: perusopetus, ammatilliset oppilaitokset, Ikääntyvien yliopisto, kansalaisopisto 3

4 Hyvä vanhusneuvoston jäsen: 1. Sitoutuu vanhusneuvoston toimintaan 2. On aloitteellinen, innokas, aktiivinen, rohkea ja luotettava, solmii henk.suhteita päättäjiin 3. Käy säännöllisesti kokouksissa, ottaa asioista selvää ja vie asioita eteenpäin 4. On kokemusta ikääntyneistä ihmisistä ja osaa viedä tiedon vanhusten tarpeista eteenpäin 5. Esiintymis- ja yhteistyökykyinen: osaa tuoda asiat selkeästi ja kansantajuisesti esim. omalle taustaryhmälleen tai yhteistyötahoilleen. 6. Hyväksyy erilaisuutta Kenen asialla ollaan? -miten vanhusneuvostotyöskentelyssä huomioidaan erilaisten eläkeläisten tarpeet? 1. Lähtökohtana on samanvertaisuus ja se, että ikä ei ratkaise vaan toimintakyky huomioidaan sekä aktiiviset että hoivaa tarvitsevat eläkeläiset 2. Kunnan ikäihmisten tarpeet, toiveet ja osaamisen on kartoitettava toimintakykyisten eläkeläisten kyky- ja osaamispankin luominen 3. Tiedotetaan aktiivisesti vanhusneuvoston toiminnasta (paikallislehti, eläkeläisjärjestöjen kokoontumiset, erilaiset tapahtumat, vanhustenviikko, internet, vanhusneuvoston vuositeemat jne.) 4. Kehitetään vapaaehtoistoimintaa (nykyisten toimijoiden, toiminnasta kiinnostuneiden, avuntarvitsijoiden ja kartoittaminen sekä kouluttaminen) 5. Huomioidaan esteettömyys: esim. kuulovammaiset 6. Kehitetään vanhusneuvoston benchmarking-toimintaa (vierailut eri kunnissa, maakunnalliset vanhusneuvostoseminaarit jne.) 4

5 Miten vanhusneuvoston aito vaikutusvalta varmistetaan? 1. Kunnanhallitus asettaa vanhusneuvoston, kuten lautakunnatkin 2. Tehdään vanhusneuvostolle vuosittainen toimintasuunnitelma 3. Kunnalta sekä taloudellista- että henkilöresurssia vanhusneuvoston toimintaan (kokouspaikka, -valmistelut, sihteerin tehtävät, tiedottaminen jne.) 4. Tehdään aloitteita eläkeläisille tärkeistä asioista (hyödynnetään ja luodaan myös henk.kohtaisia suhteita päättäjiin) 5. Osallistutaan ja vaikutetaan eläkeläisiä koskeviin asioihin jo suunnitteluvaiheessa (virkamiehet esittelevät asiat hyvissä ajoin) esim. antamalla lausuntoja lautakunnille ja hallitukselle 6. Annetaan vanhusneuvostolle tarpeeksi aikaa käsitellä asioita, jotta vaikuttaminen ei jää muodolliseksi 7. Vanhusneuvosto hankkii arvovaltaa tuloksellisuuden perusteella Huom! Vanhusneuvosto ei ole kuitenkaan toimeenpaneva elin, vaan aloitteita tekevä, toimeenpanoa seuraava ja siihen vaikuttava. Miten varmistetaan, että muutkin kuntalaiset saavat tietää vanhusneuvoston toiminnasta? 1. Tehdään viestintäsuunnitelma. 2. Huomioidaan sekä kunnan sisäisessä että ulkoisessa tiedottamisessa 3. Kokousten pöytäkirjat kunnan kotisivuille, vanhusneuvostolle omat kotisivut? 4. Ollaan vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa (erilaiset tapahtumat) 5. Tiedottaminen ja esillä olo kunnan kotisivuilla, paikallislehdessä, radiossa jne. 6. Pohditaan, miten kehitetään vanhusneuvoston imagoa 5

6 Uhkia niitäkin nähdään: 1. Aito vaikutusvalta puuttuu (esim. että kantaa pyydetään jo päätettyihin asioihin) 2. Vanhusneuvoston jäsenet, kunnan virkamiehet ja päättäjät eivät ole sitoutuneita eivätkä motivoituneita 3. Kunta ei tue vanhusneuvoston toimintaa: kunnassa ei anneta henkistä, sosiaalista eikä taloudellista painoarvoa eläkeläisten toiminnalle ja aktiivisuudelle 4. Eläkeläiset ovat passiivisia; ei saada aktiivisia eläkeläisiä mukaan toimintaan 5. Pelätään, että vanhusneuvoston toiminta hiljalleen urautuu ja näivettyy 6. Pelätään mahdollisia tulevia kunta- ja palvelurakenteiden muutoksia, lähidemokratian vähenemistä, pitkät välimatkoja (myös nykyisillä liitosalueilla tunnetta ulkopuolisuudesta!) 7. Vanhusneuvostotoiminta ei saa julkisuutta; jää pienen piirin kahvittelukerhoksi 8. Kuntatalouden heikkeneminen heijastuu sekä vanhusneuvoston määrärahoihin että eläkeläisiä koskeviin muihin päätöksiin 6

7 Mitä keskisuomalaisissa vanhusneuvostoissa on jo tehty vuosien varrella? - saatu aikaan arvokeskustelua ikääntyvistä ja heitä koskevista asioista - seurattu ikääntyneiden tarpeiden, olosuhteiden ja palveluiden kehittymistä sekä kunnan hyväksymien vanhuspoliittisten päätösten toteutumista - tiedotettu kunnan päättäjiä vanhuksille tärkeistä asioista - ikäihmisten palveluopas - paneelikeskustelu ikäihmisten palveluista - annettu lausuntoja vanhustenhoidon eri alueilta lautakunnille, kunnanhallitukselle ja valtuustolle - seurattu vanhuspalvelustrategian ja talouden toteutumista - vaikutettu myönteisesti vanhustyön henkilöstöresurssien ja omaishoidontuen määrärahojen lisäämiseen (adressi) - paikallislehden välityksellä tiedotettu kuntalaisille vanhustenhuollon tilanteesta - vaikutettu asumiseen ja rakentamiseen liittyviin asioihin - vaikutettu liikenteeseen, liikkumiseen ja turvallisuuteen liittyviin asioihin (esteettömyys, invaliuskat, invapaikat, kevyenliikenteenväylät) - vaikutettu kotiavun saamiseen sekä asiointiliikenteeseen (taksi- ja bussikyyteihin) - järjestetty toritapahtumia, liikuntatapahtumia, vanhustenviikon juhlat ja muut tapahtumat, ikäihmisten virkistyspäiviä, iltamia, yleisöluentoja, koulutustilaisuuksia sekä retkiä - järjestetty ympärivuorokautisessa hoidossa asuville asukkaille ulkoilua - vaikutettu eläkeläisten kokoontumistiloihin, liikuntapaikkoihin - tehty tutustumiskäyntejä kunnan hoivakoteihin ja palvelutaloihin - tehty tutustumiskäyntejä oman ja ympäristökuntien vanhuspalveluihin - käynnistetty yöpartiotoimintaa - vaikutettu dementiakoti-hankeen etenemiseksi - käynnistetty seniorineuvolatoiminta - kirjallisuuspiirin aloittaminen - äänentoistolaitteiden (induktiosilmukka) korjaaminen julkisissa rakennuksissa - osallistuttu Kimppa-hankkeeseen - osallistuttu seutukunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin: ikäihmisten messut, kirjamessut jne. - edustettu joissakin muissa kunnan työryhmissä tarvittaessa 7

8 Kiitos kaikille tämän materiaalin kokoamiseen osallistuneille. Olkoon tämä käsikirjana ja työkirjana, kun kehitätte oman kuntanne vanhusneuvoston toimintaa. Iloa ja intoa vanhusneuvostotyöskentelyyn! Lisätietoja tarvittaessa: Eeva Karjula: keski-suomi(at)elakeliitto.fi / Marja Leena Makkonen: marjaleena.makkonen(at)hotmail.com / Mikä on Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta? Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukuntaan kuuluvat Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry, Eläkeläiset ry:n Keski-Suomen aluejärjestö ry, Jyväskylän Ruskat ry, Eläkkeensaajien Keskusliiton Keski- Suomen piiri ry, Keski-Suomen Kansallinen senioripiiri ry ja Kristillisen Eläkeliiton Keski-Suomen piiri ry Neuvottelukunnan pääasiallisena tehtävänä on a) toimia yhdyssiteenä ja tehdä yhteistyötä piiriyhdistysten, niiden alaisten jäsenyhdistysten ja sitä kautta kaikkien eläkeläisten, kuntien vanhusneuvostojen, Keski-Suomen liiton, valtion viranomaisten, eri yhteisöjen ja erityisesti poliittisten päättäjien kanssa; b) hoitaa edunvalvontaa, tehdä esityksiä, antaa lausuntoja ja hoitaa tiedotusta eläkeläisiä koskevissa asioissa; c) neuvottelukunta pitää tavoitteena järjestää kaksi kertaa vuodessa evästys - ja informaatiotilaisuuden maakunnan kansanedustajille sekä organisoida yleisötilaisuuksia. 8

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti

Vanhusneuvosto-opas. Jari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas Jari Latvalahti VJari Latvalahti Vanhusneuvosto-opas KL-Kustannus Oy KL-Kustannus Oy, ISBN 978-951-563-922-6 Paul Martin Printservice Oy, Helsinki 2015 Kannen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI

VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI VANHUSASIAVALTUUTETTU KESKI-SUOMI TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 SISÄLTÖ Johdanto 1. Vanhusasiavaltuutetun työtä ohjaavat periaatteet 2. Vanhusasiavaltuutetun toimenkuva

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017

Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017 1 Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017 Vuonna 2015 eläkeikäisiä on enemmistö äänioikeutetuista, mieti sitä! 16.9.2014/ep 2 Osa 2 Varsinainen sisältöosa 3 Suuntaviivoja yhdistyksille vuosille 2014-2017

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen. Hankkeen hallinnollinen loppuraportti ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V ktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Hankkeen hallinnollinen loppuraportti Jari Latvalahti 2015 V KL-Kustannus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Tampereen vanhusneuvosto

Tampereen vanhusneuvosto Tampereen vanhusneuvosto Perusinfo Tampereen vanhusneuvosto aloitti toimintansa 30.5.1988 nimellä Eläkeläisten asioita käsittelevä neuvottelukunta vuodet 2000-2008 toimi eläkeläisneuvosto-nimisenä, vanhusneuvosto-nimen

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 6 2.1 Väestön kehitys... 7 2.2 Sairastavuus ja toimintakyky...10 2.3 Palvelujen tarpeen

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä

Demokratiatyöryhmän väliraportti. 7.4.2014 johtoryhmä 7.4.2014 johtoryhmä Salpausselän kuntajakoselvitys 1. Jos äänestämällä voisi vaikuttaa, se kiellettäisiin lailla. Demokratia kansanvalta; oikeus olla mukana päättämässä yhteisistä asioista. Näin kerrotaan

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I

Yhteistä Hyvää. Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015. luonnos I Yhteistä Hyvää Pohjois-Karjalan Hyvinvointialan järjestöstrategia 2007-2015 luonnos I Hyvinvointialan järjestöstrategia TIIVISTELMÄ SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Strategian lähtökohdat 2.1 Strategian tarve ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot