Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Tilannekatsaus Lokakuu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Tilannekatsaus Lokakuu 2013"

Transkriptio

1 Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Tilannekatsaus Lokakuu 2013

2 Sisällys 1 Johdanto Vanhusneuvostokyselyn tulokset Kyselyn taustatiedot Vanhusneuvostojen käytännöt Kokoukset ja jäsenet Vanhusneuvoston toimintaedellytykset Vanhusneuvoston tehtävät Vanhusneuvostojen toimivuus Ylikunnallinen yhteistyö Tiedotus/ sähköisten kanavien hyödyntäminen Yhteenvetoa Keski-Suomen vanhusneuvostojen vahvuudet Kehitettävät asiat Keski-Suomen vanhusneuvostoissa Kehittämistavoitteet Liite 1: Keski-Suomen vanhusneuvostot, lokakuu

3 1 Johdanto Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 1 ) astui voimaan Sen myötä vanhusneuvostoista tuli lakisääteisiä alkaen. Lain 11 :n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Tässä selvityksessä on tulokset Keski-Suomen vanhusneuvostojen tilanteesta ennen vanhusneuvostopykälän voimaantuloa lokakuussa Vanhuspalvelulaki määritteli lyhyesti vanhusneuvoston tehtävät, mutta ei niiden organisoitumista ja toimintatapoja. Vanhuspalvelulain toimeenpanon tukemiseksi STM ja Suomen kuntaliitto julkaisivat muistion 2 lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi (Myöhemmin tässä selvityksessä viitataan lyhyesti muistio.) Muistiossa on määritelty esimerkiksi vanhusneuvoston toimintaedellytykset, jotka laissa edellytetään. Muistiota on käytetty apuna tätä selvitystä ja sitä varten tehtyä kyselyä valmisteltaessa. Lisäksi vanhusneuvoston toimintaa on kuvattu uudistetussa vanhuspalveluita ohjaavassa Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 3. (Myöhemmin tässä selvityksessä laatusuositus ). Lisäksi on hyödynnetty ennen lain voimaantuloa tehtyä osapilottia 4, jossa yhtenä osana selvitettiin vanhusneuvostojen tilannetta Väli-Suomen ikäkasteessa. Vanhusneuvostoja on ollut laajasti jo ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Kuntaliiton teettämän valtakunnallisen kyselyn mukaan vanhusneuvosto puuttui 29:stä kunnasta vuonna Keski-Suomesta se puuttui kolmesta kunnasta ja kaikkiin kuntiin vanhusneuvosto saatiin syksyn 2013 aikana. Vanhusneuvostot voivat olla yhteisiä kuntayhtymissä. Lisäksi se voi olla yhdistettynä vammaisneuvoston kanssa. Oma tupa, oma lupa -hanke 5 käynnistyi Keski-Suomessa heinäkuussa Hankkeen tarkoituksena on viedä käytäntöön vanhuspalvelulakia. Eräs hankkeen tavoitteista on parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua omiin elinoloihinsa vaikuttavien päätösten suunnitteluun. Lisäksi vahvistetaan ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua heille järjestettävien palveluiden sisältöön ja toteutustapaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut perustettavien vanhusneuvostojen tukemista, vanhusneuvostotoiminnan kehittämistä sekä ylikunnallisen toiminnan suunnittelua. Hankkeen kesto on Vanhusneuvostot asettuvat kunnissa haastavaan rooliin ilman päätösvaltaa julkisen päätöksentekojärjestelmän ja samaan aikaan kansalaistoiminnan rajapintaan. Vanhusneuvostojen asema yhdessä toimijana vaatii uudenlaista asennetta ja ajattelutapaa jäseniltä, virkamiehiltä ja luottamusmiehiltä. Vanhusneuvostojen uusi rooli lakisääteisenä on merkittävä ja tämän raportin pohjalta voidaan arvioida, ettei sen merkitystä ja roolia ole vielä kaikilta osin sisäistetty. 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 2 Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi (STM ja Suomen Kuntaliitto 2013) 3 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM ja Suomen Kuntaliitto 2013) Oma tupa, oma lupa -hankkeen Internetsivut

4 2 Vanhusneuvostokyselyn tulokset 2.1 Kyselyn taustatiedot Nykytilan kartoittamiseksi vanhusneuvostoille lähetettiin sähköinen kysely, jonka tavoitteena oli kartoittaa neuvostojen nykytilaa vanhuspalvelulain ja laatusuositusten näkökulmasta. Kyselyn vastausaika oli Kysely lähetettiin vanhusneuvostojen sihteereille ja/tai puheenjohtajille. Kyselyyn toivottiin vastattavan mahdollisuuksien mukaan koko vanhusneuvoston kanssa. Tietoa siitä, kuka/ketkä kyselyyn ovat kussakin vanhusneuvostossa vastanneet, ei ole koottu. Kyselyyn vastasi kaikki Keski-Suomen vanhusneuvostot lukuun ottamatta Luhankaa, jossa toiminta oli tuolloin vasta käynnistymässä. Vastaajia oli yhteensä Vanhusneuvostojen käytännöt Taulukko 1: Vanhusneuvoston asettanut taho (n=21) Vanhusneuvostot olivat pääsääntöisesti kunnanhallituksen asettamia. Kaksi vanhusneuvostoa oli perusturvalautakunnan asettamia ja kaksi kunnanvaltuuston.

5 Taulukko 2: Vanhusneuvoston toimikausi (n=21) Vanhusneuvostojen toimikausi on 60 % neljä vuotta ja 40 % kaksi vuotta. Kinnulassa, jossa toiminta käynnistyi syksyn 2013 aikana ei kyselyn vastaushetkellä oltu toimikautta vielä määritelty. Toimikauteen ei ole ohjeistusta, mutta käytännössä on huomioitava toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Useimmissa kunnissa vanhusneuvosto vaihtuu valtuustokausittain Kokoukset ja jäsenet Vanhusneuvostoissa oli jäseniä neljästä kuuteentoista. Kunnan asukasluvulla ei ollut suoraa vaikutusta neuvoston jäsen määrään. Pienin neuvosto toimii Viitasaarella ja suurin Jämsässä. Useimmissa kunnissa jäsenille ei ole nimetty henkilökohtaisia varajäseniä. Vanhusneuvostot kokoontuvat kerrasta kahdeksaan kertaa vuodessa. Keskimäärin kokouksia on neljä. Jyväskylässä vanhusneuvoston kokouksia on lisätty kuudesta kahdeksaan vuonna Silti yhteinen kokemus on ollut, että aikaa on niukasti kutakin käsiteltävää asiaa kohden.

6 Taulukko 3: Vanhusneuvoston kokoonpano Jämsää lukuun ottamatta kaikissa vanhusneuvostoissa puheenjohtajana toimii eläkeläisjärjestöjen edustaja ja sihteerinä kunnan työntekijä Kaikissa vanhusneuvostoissa on edustus eläkeläisjärjestöistä ja kunnan viranhaltijoista. Viidestä puuttuu edustus kunnan luottamushenkilöistä. Viranhaltijat olivat pääsäätöisesti perusturvapalveluista tai vanhus- ja vammaispalveluista. Seurakunta on vahva yhteistyökumppani, ja se on edustettuna 75 % vanhusneuvostoissa. Edustusta on usein myös veteraanijärjestöistä tai vammaisjärjestöistä (osa vanhusneuvostoista on vammaisneuvoston kanssa yhteisiä). Järjestötoiminnan ulkopuolelta ikäihmisistä on edustus vain yhdessä vanhusneuvostossa. Vanhusneuvoston jäsenet eivät ole muodollisesti kunnan luottamushenkilöitä, vaikka heidän asemansa on lähes vastaava (Muistio, 12). Ikälain pilotissa ei annettu suositusta vanhusneuvoston kokoonpanosta tai luottamushenkilöiden edustuksesta. Sen mukaan kokoonpanoa pohdittaessa tulee ottaa huomioon neuvoston toiminnan tarkoitus ja tiedonkulku. Luottamushenkilöiden on koettu lisäävän tiedonkulkua, mutta toisaalta virkamiesten ja luottamushenkilöiden vahva osuus voi ohittaa neuvoston tarkoituksen toimia ikäihmisten äänitorvena.

7 2.4. Vanhusneuvoston toimintaedellytykset Kunnan on vanhuspalvelulain mukaan huolehdittava vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä. Toimintaedellytyksiin sisältyy muistion mukaan seuraavat asiat: kokoustilat kokousten järjestäminen kokouskäytännöt kokouksista aiheutuneet kustannukset kunnan palveluksessa oleva sihteeri koulutuksiin osallistuminen (kunnan päätöksellä) kokouspalkkioiden maksaminen määräraha Taulukko 4: Toimintaedellytyksistä huolehtiminen Kaikissa vanhusneuvostoissa kunta on järjestänyt kokoustilat maksutta sekä kunnan työntekijänä toimivan sihteerin. Suurin osa kunnista huolehti myös kokousjärjestelyistä ja kahvituksista. Koulutuksiin osallistumisen oli mahdollistanyt 75 % kunnista. Vanhusneuvoston jäsenten osallistuminen kunnan tai muiden tahojen koulutukseen vahvistaa osaltaan neuvoston toimintaedellytyksiä (Muistio, 13). Vanhuspalvelulaissa ei ole määritelty vanhusneuvoston organisoinnista ja toimintavoista erikseen, joten ne ovat kuntien päätettävissä. Vanhusneuvostolle suositellaan tehtäväksi kunnanhallituksen hyväksymää toimintasääntöä, joka sisältää seuraavat asiat: tarkoitus lakisääteiset ja muut tehtävät vanhusneuvoston asettava toimielin jäsenten lukumäärä mitä tahoja jäsenet edustavat neuvoston toimikausi kokousten koollekutsuminen puheenjohtajan valinta

8 sihteerin tehtävien hoitaminen toimintasuunnitelman laatiminen toimintakertomuksen antaminen. Kyselyn mukaan oma toimintasääntö on 65 % vanhusneuvostoista. Melkein yhtä usealla on vuosittainen toimintasuunnitelma. Sen sijaan toimintakertomuksen on antanut vain 33 % vanhusneuvostoista. Taulukko 5: Toimintasäännön, -suunnitelman ja -kertomusten tilanne Kyllä Ei toimintasääntö toimintasuunnitelma vuosittain toimintakertomus Taulukko 6: Kokouspalkkioiden maksaminen Kokouspalkkion jäsenille maksaa 76 % kaikista kunnista. Muistion mukaan kokouspalkkion maksaminen jäsenille on perusteltua, joskin kunnan harkittavissa.

9 Taulukko 7: Määräraha Oma määräraha vanhusneuvostoilla on alle puolella. Muistion sanamuoto määrärahasta on jämäkämpi kuin kokouspalkkioiden osalta. Sen mukaan kunta osoittaa talousarviossa vanhusneuvoston toimintaan tarvittavat määrärahat (Muistio 2013, 13). Tällä hetkellä vanhusneuvostojen budjetti on useimmissa kunnissa osa jotakin muuta määrärahaa. Määrärahan suuruus vaihteli muutamasta sadasta eurosta noin seitsemään tuhanteen Vanhusneuvoston tehtävät Vanhuspalvelulain mukaan vanhusneuvoston tehtäviä ovat: 1) Neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. 2) Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Vastausten mukaan lain mukainen tehtävä 1) on useimmissa kunnissa ollut osa toimintaa. Laatusuositus pitää tärkeinä tehtävinä myös yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä vanhusneuvostojen iäkkäiden aktivointia käyttämään voimavarojaan itsensä ja yhteisönsä hyväksi (Laatusuositus, 2013, 18). Myös nämä ovat olleet useimmissa vanhusneuvostojen tehtävänä. Kyselyssä pyydettiin vanhusneuvostoja nimeämään heidän tehtäviään. Tehtäviksi mainittiin seuraavia asioita: Seuraa, ottaa kantaa, tekee aloitteita ja kannanottoja, toimii vanhusten edunvalvojana, tuo ikäihmisten ääntä päätöksentekoon Työryhmissä mukanaoleminen Tapahtumien järjestäminen o Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Jakaa ateria- ja siivousseteleitä veteraaneille

10 Lisäksi kyselyssä pyydettiin vanhusneuvostoja nimeämään vuoden 2013 tärkeimmät tehtävät: Toiminnan käynnistäminen (uudet vanhusneuvostot) Vanhuspalvelulain eteenpäin vieminen + koulutus Hyvinvointiohjelma/strategian valmistelu Talousarvion seuranta ja vuoden 2014 suunnittelu Asumispalveluihin liittyviin asioihin osallistumine Taulukko 8: Lakisääteiset tehtävät Kunnan hyvinvointisuunnitelman tekemiseen Palvelujen laadun arviointiin Kyllä Ei Vanhuspalvelulain asettama tehtävä vanhusneuvostoille on osallistua Ikäihmisiä koskevan hyvinvointisuunnitelman tekemiseen (Vanhuspalvelulaki 5 ) sekä palveluiden laadun arviointiin (Vanhuspalvelulaki 6 ). Keski-Suomen vanhusneuvostoille nämä tehtävät ovat suurelle osalle uusia. Suunnitelman tekemiseen ja laadun arviointiin on osallistunut noin 30% vanhusneuvostoista.

11 2.6. Vanhusneuvostojen toimivuus Kyselyssä pyydettiin sanallista arvioita siitä, mikä omassa vanhusneuvostossa toimii hyvin. Mainitut asiat on tiivistetty seuraavaan luetteloon, jossa vihreät ympyrät kuvaavat mainintojen määrää. Eniten mainintoja saivat aktiivisuus, hyvä henki ja keskustelut sekä yhteistyö eri tahoihin. Yksittäisistä toimivista asioista olevat maininat olivat myös joillakin neuvostoilla kehitettävien asioiden listalla. Keskustelu ja kannanotto OOOOOO Hyvä henki OOOOO Aktiivisuus OOOOOO Yhteistyö eri tahoihin OOOO Asiantuntijoiden käyttö OOO Tiedotus (kunnan taholta) OO Taloudelliset edellytykset O Hyvä sihteeri OO Puheenjohtajuus OO Lisäksi pyydettiin sanallista arvioita vanhusneuvoston osalta kehitettävistä asioista. Kehitettävissä asioissa oli enemmän vaihtelua kuin toimivissa asioissa. Eniten mainintoja sai eri sanakääntein muotoiltuna vanhusneuvoston asema. Uudet ja osa vanhoistakin pohti tehtävien muotoilua uudelleen. Viranhaltijoiden sitoutuminen Tietojen hankkiminen Tehtävien muotoutuminen Vaikutusmahdollisuuden puuttuminen o vastaukset kannanottoihin puuttuu o kuuleminen asioiden valmistelu vaiheessa o yhteistyötä päättäjien kanssa o yhteistyö viranhaltijoiden ja eri toimialojen kanssa Vanhusneuvostojen yhteistoiminta Toimintaa enemmän Toimintasuunnitelma ja -kertomus Oma budjetti Toiminta tunnetuksi Näkyvyyttä toiminnalle Yhteistyö median kanssa Yhteistyö vammaisneuvoston kanssa Sihteeri, jolla olisi aikaa neuvostolle Kokouksiin sitoutuminen Aktiivisten toimijoiden löytäminen Palveluiden arvioinnin ja laadun kehittäminen

12 2.7. Ylikunnallinen yhteistyö Valmisteilla olevan sosiaali- ja terveyspalvelu uudistuksen näkökulmasta ylikunnallisen yhteistyön käynnistäminen on perusteltua. Lisäksi useat asiat ovat kunnissa yhteisiä. Kyselyn perusteella vanhusneuvostoilla ei vielä ole ylikunnallista yhteistyötä. Suurimmasta osasta oli kuitenkin osallistuttu maakunnalliseen vanhusneuvostoseminaariin, jotka pidetiin 2012 Hankasalmella ja 2013 Laukaassa. Seminaareihin oli useista kunnista osallistunut myös kunnan virkamies, mutta päättäjiä vain joka kolmannesta kunnasta. Maakunnallinen seminaari on ollut Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan järjestämä foorumi. Seminaaria kiiteltiin palautteessa. Erityisesti hyvänä pidettiin vuoden 2012 ryhmätöitä ja niiden pohjalta tehtyä koontia Millainen on toimiva vanhusneuvosto. Kehittämisehdotuksia vuosittaiseen seminaariin: Etukäteisvalmistelua enemmän, esim. parempi tiedotus Useammin (2 x vuosi) Ajankohdan pohdinta Sosiaaliasiamiehen raporttien läpikäynti Yhteistyöelimen perustaminen Kierrätys eri paikkakunnille Päättäjiä mukaan Sisältöä voi olla vähemmän Yhteisten asioiden ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen

13 2.8. Tiedotus/ sähköisten kanavien hyödyntäminen Vanhusneuvostoilla on melkein kaikilla jäsenten sähköpostiosoitteet käytössä. Sen sijaan vanhusneuvostojen muistiot/ pöytäkirjat löytyvät sähköisesti alle 30%. Oma nettisivu on vain 18%. Oma viestintäsuunnitelma on tehty vain yhdelle vanhusneuvostolle. Kaikkien kuntien sivuilta ei löydy mainintaa vanhusneuvostosta, sen jäsenistä tai mahdollisista yhteystiedoista. Sähköisten kanavien hyödyntämisellä voidaan lisätä tiedotusta vanhusneuvostolle esimerkiksi ikäihmisiin liittyvistä tapahtumista tai asioista. Lisäksi esim. sähköisellä kokousjärjestelyillä voidaan helpottaa sihteerin työtä ja mahdollistaa asioiden sopimisesta nopeammin vaikkapa työryhmään osallistumisesta. Osa vanhusneuvostoista on tiedottanut omasta toiminnastaan paikalliselle medialle/ eläkeläisjärjestöille. Osana tunnettavuuden kehittämistä on tiedotuksen/näkyvyyden lisääminen eri keinoilla. Kyselyssä tunnettavuuden parantamiseen mainittiin seuraavia keinoja: Tiedotuksen lisääminen/ tiedotteiden tekeminen o eläkeläisjärjestöille o eri toimijoille ja medialle, esim. paikallislehteen Yhteydenpito eri toimijoihin Esite Kunnan nettisivuille vanhusneuvosto o kokoonpano, pöytäkirjat Yhteistyötä muiden ikäluokkien kanssa Erilaisiin tapahtumiin osallistumalla

14 3 Yhteenvetoa 3.1. Keski-Suomen vanhusneuvostojen vahvuudet 1. Vuoden 2013 loppuun mennessä kaikkiin Keski-Suomen kuntiin on perustettu vanhuspalvelulain mukaisesti vanhusneuvosto. 2. Lain edellyttämät toimintaedellykset ovat lähes kaikissa vanhusneuvostoissa turvattu. 3. Suurelle osalle jäsenistä maksetaan kokouspalkkiot. 4. Vanhusneuvostot ovat aktivoituneet vanhuspalvelulain myötä entisestään. 5. Ylikunnallista toimintaa on järjestetty jo kahtena vuonna maakunnallisena seminaarina. 6. Vanhusneuvostojen työskentelyä tuetaan Oma tupa, oma lupa -hankkeen kautta lokakuun 2014 loppuun asti Kehitettävät asiat Keski-Suomen vanhusneuvostoissa 1. Vanhusneuvoston roolin selkiyttäminen Eri tahojen sitoutuminen toimintaan Kannanottoihin ja lausuntoihin vastaaminen/ huomioiminen 2. Vanhusneuvostojen tunnettavuuden lisääminen 3. Toimintasäännön/ toimintasuunnitelman tekeminen

15 4 Kehittämistavoitteet Edellä mainitut kehittämistavoitteet ovat kuntien vanhusneuvostojen itsensä esille nostamia asioita. Näiden lisäksi lain, laatusuositusten, sote-integraation ja väli-suomessa tehdyn vanhusneuvostojen pilotoinnin pohjalta voidaan nostaa kehittämistavoitteita vanhusneuvostoille. Selvityksen mukaan vanhusneuvostojen kehittämistyötä pitää tehdä kunnallisella tasolla. Joissakin kunnissa vanhusneuvostotoiminta on varsin hyvällä tasolla, mutta kaikissa kunnissa on parannettavaa.keskeisimmät kehitettävät asiat ovat samoja kunnan koosta ja sijainnista riippumatta. Ne liittyvät joko vanhusneuvoston roolin kirkastamiseen tai toiminnan tunnettavuuden lisäämiseen. Tulevaisuuden sote-ratkaisuista riippumatta arkielämä ylittää kuntarajat jo nyt. Tästä syystä alueellista ja ylikunnallista yhteistyötä on syytä suunnitella ja tehdä. 1. Vanhusneuvoston roolin kirkastaminen ja toiminnan tarkoitus a. Kokoonpano vastaaminen neuvoston nykytilaa ja tavoitteita b. Vanhusneuvoston jäsenten, virkamiesten ja päättäjien sitouttaminen vanhusneuvoston toimintaan i. Toiminnan lakisääteisyyden ja tarkoituksen avaaminen eri tahoijen kanssa ii. Yhteisten tapaamisten järjestäminen päättäjien ja järjestöjen kanssa iii. Aloitteiden ja kannanottojen tekemiseen liittyvän prosessin avaaminen c. Vanhusneuvoston mukanaolo asioiden suunnitteluvaiheessa, esim. erilaisiin työryhmiin osallistuminen 2. Toiminnan perustan varmistaminen a. Toimintasäännön tekeminen ja hyväksyttäminen b. Toimintasuunnitelman tekeminen kausittain tai vuosittain c. Oman budjetin määrittely ja kokouspalkkioiden maksaminen d. Sihteerin resurssien riittävyyden varmistaminen 3. Tunnettavuuden lisääminen a. Erilaisten näkyvyyttä lisäävien keinojen käyttöönotto (ks. luku 2.8) b. Viestintäsuunnitelman tekeminen ja toteuttamiseen tarvittavien resurssien varmistaminan 4. Vanhusneuvostojen ylikunnallinen yhteistyö a. Ylikunnallisen yhteistyön tekeminen lähialueella b. Ylikunnallisen yhteistyön tekeminen maakunnassa c. Valtakunnallisen vanhusneuvostotyön seuraaminen Oma tupa, oma lupa -hanke tukee Keski-Suomen vanhusneuvostoja järjestämällä ylikunnallista yhteistyöpalavereita. Lisäksi hankkeen työntekijä tekee kuntakohtaisia käyntejä vanhusneuvostojen tukemiseksi.

16 Liite 1: Keski-Suomen vanhusneuvostot, lokakuu 2013 Jäsenten lukumäärä Kokousten määrä Toimintakertomus Toimikausi Toimintasääntö Toimintasuunnitelma Toimintaedellytykset Kokouspalkkio Määräraha Hyvinvointisuunnitelma Laadun arvionti Jäsenten s.postitos. Hankasalmi ei x x \ x x x ei x ei Joutsa ei ei ei x x ei ei ei x ei Jyväskylä x x ei x x ei x x x x Jämsä ei ei ei \ ei ei ei ei x Kannonkoski x ei ei x ei ei ei ei ei ei Karstula x x x x x x x ei x ei Keuruu x x x x x x x x x ei Kinnula ei ei ei x ei ei ei ei x ei Kivijärvi ei x ei x x x ei ei x ei Muu sähköinen muistio netissä Konnevesi x x ei x x ei ei ei x nettisivu Kyyjärvi ei x ei x x ei x ei x Laukaa x x x x x x Luhanka aloittanut juuri toimintansa Multia x x x x x x ei ei x x Muurame x x ei x x ei x x ei ei Petäjävesi ei ei ei \ ei ei ei ei x ei Pihtipudas ei ei ei x x ei ei ei ei ei Saarijärvi x x ei \ x ei x x x ei Toivakka x x x x x x ei ei x Uurainen x x ei \ ei x ei x x ei Viitasaari x ei ei x x ei x x ei ei Äänekoski x x x x x x ei ei x muistio netissä muistio netissä muistio netissä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

Maakunnallinen vanhusneuvosto

Maakunnallinen vanhusneuvosto Maakunnallinen vanhusneuvosto Pirkanmaan vanhusneuvostojen tapaaminen 13.10.2016 Lempäälä Raija Moilanen Tampereen vanhusneuvosto Maakunnan vaikuttamistoimielimet ( lausunnolla oleva Maakuntalaki 26 )

Lisätiedot

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016

- tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future. Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 - tulevaisuuden kunta - a municipality with a bright future Juha Valkama, kunnanjohtaja 9.2.2016 Väestönmuutos 2014 2015 (enn.) Kinnula -25 Pihtipudas -40 Kyyjärvi -21 Karstula -18 Kivijärvi -43 Kannonkoski

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä

Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Kunnalliset ja maakunnalliset vammaisneuvostot uudessa lainsäädännössä Valtakunnalliset vammaisneuvostopäivät 14.12.2017 Suvi Savolainen 1 15.12.2017 Etunimi Sukunimi Kunnalliset vammaisneuvostot 2 15.12.2017

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 24.10.2013 VANHUS- JA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Aika Torstai 24.10.2013 klo 14.00 15.30 Paikka Läsnä sto Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Vanhusneuvosto ESITYSLISTA Kokousaika 16.11.2017 klo 12.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Outi Kurkela pj Piia Juuso j Aimo Ahti j Ristenrauna Magga j Onni

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen liitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Keski-Suomen liitto. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen liitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Keski-Suomen liitto. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Allekirjoittaneet Keski-Suomen liiton jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

Johtajien työryhmän II kokous. Työryhmän II kokous Äänekoski 11.11.2013

Johtajien työryhmän II kokous. Työryhmän II kokous Äänekoski 11.11.2013 Johtajien työryhmän II kokous Työryhmän II kokous Äänekoski 11.11.2013 Hankkeen muiden työryhmien eteneminen VANHUSNEUVOSTOT: - Tavoite: Käynnistyvien vanhusneuvostojen tukeminen ja ylikunnallisen toiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015

Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road. Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020- hanke 3000 km on the road Henkilöstötilaisuudet joulukuu 2014-maaliskuu 2015 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen henkilöstötyöpajat Kaikkiaan 24 tilaisuutta (jokaisessa hankekunnassa

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13

Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 153/00.00 02 00/2013 YV 13 Yhtymävaltuusto 13 11.02.2013 Hallitus 146 05.03.2013 Hallitus 328 21.08.2013 Valtuustoaloite: Koulutusta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013

Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Vammaisten perhehoidon koordinointi Keski-Suomessa Sosiaali- ja terveysjohdon maakunnallinen työkokous 7.11. 2013 Miksi vammaisten perhehoitoa ja koordinointia tulee kehittää? Vammaisten ihmisoikeudet

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena

Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin. SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Vanhusneuvosto-seminaari, Hankasalmi 22.9.2014 YTM Tuula Telin SATAKUNNAN VANHUSNEUVOSTO Satakunnan vanhusneuvostojen ja vanhusväestön äänitorvena Maakunnallisen yhteistyön foorumi Satakuntaliiton alaisuuteen

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä

Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä LIITE 1 Vanhusneuvoston toiminnan itt l esittelyä xx.xx.xxxx Mitä on vanhusneuvostotyö? Sosiaali ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto; Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi: Vanhusneuvosto

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IV KOKOUS Aika: to 12.12.2013 klo 12.00 16.00 Paikka: Jämsä, Sairaalantie 11, auditorio Asialista 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

9.9.2014 VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18

9.9.2014 VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18 3/2014 9.9.2014 Asiat VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18 VANH 19 KANGASALAN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2015 19 VANH 20 VANHUSTENVIIKON

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN II KOKOUS: Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla -hanke

OHJAUSRYHMÄN II KOKOUS: Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla -hanke OHJAUSRYHMÄN II KOKOUS: Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla -hanke Aika: Maanantaina 2.12.2013 klo 13.00-15.22 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,

Lisätiedot

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Mitä keskisuomalaiset sairastavat? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Mitä suomalaiset sairastavat? Suomessa suurta alueellista vaihtelua Sairastavuudessa Kuolleisuudessa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Vammaispalvelut Päijät-Hämeessä

Vammaispalvelut Päijät-Hämeessä Vammaispalvelut Päijät-Hämeessä Vammaisasioiden maakunnallinen seminaari 3.11.2017 Hollola Pirkko Valtanen Organisaatio Phhyky toimintakulut n. 767 M Valtuusto Hallitus Toimitusjohtaja Eetu Salunen Esikunta

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014. SOTE uudistus. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014. SOTE uudistus. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014 SOTE uudistus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sairaanhoidon erityisvastuualueet ja sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUSLUKUJA 2012

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUSLUKUJA 2012 17.5.213 Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUSLUKUJA 212 Tiedot perustuvat pääosin kuntien toimittamiin tietoihin (Kuntatalousryhmän aloitteesta tehty kysely) 1 Toimintakate /as. 212-438 -4643-4855

Lisätiedot

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh Ohje 1 / 5 Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh 23.10.2017 Alaotsikko Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Lapsiperheraati Elinkeinoasioiden raati Kylä- ja kaupunginosaraati Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin.

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin. Muistio Kauhajoen vanhusneuvoston kokouksesta 26.5.2015 klo 13.00 15.50 Paikka: Kauhajoen kaupungintalo,kaupunginhallituksen kokoushuone. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Marja Aalto avasi kokouksen ja

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä. Riitta Pylvänen 26.11.2014

Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä. Riitta Pylvänen 26.11.2014 Lähipalvelut ja palveluverkko työryhmä Riitta Pylvänen 26.11.2014 SOTE-ALUE Järjestämisvastuu Kunnat päättävät Valtio ohjaa TUOTANTO-ALUE Tuotantovastuu Keski-Suomen SOTE 2020-hanke selvittää Kunnat päättävät

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA

ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA ALUEELLISESTI YHTENÄINEN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI PALVELUIDEN JA RAKENTEIDEN KEHITTÄMISEN TUKENA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Tapas-seminaari 19.4.2011 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (6) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.04.2013 500 HEL 2012-015498 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta

Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä. Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus kuntayhtymissä Puheenvuoro tiistaina 4.11.2014 sotetilaisuudessa Laajavuoressa Matti Mäkinen kunnanjohtaja Hankasalmen kunta Kuntien omistajaohjaus lienee aivan auki Palvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen

Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien toteutuminen Hankekunnat Kokonaispinta-ala 687,76 km² - maa 571,73 km² - sisävesi 116,3 km² Väkiluku 5 329 - väestötiheys 9,32 as/km² Ikäjakauma

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Vanhusneuvosto PÖYTÄKIRJA Kokousaika 16.11.2017 klo 12.00-14.32 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Outi Kurkela pj Piia Juuso j Aimo Ahti j Ristenrauna Magga

Lisätiedot

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

9 Keski-Suomi. 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 9 Keski-Suomi 9.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 9.1. KESKI-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 17 kpl Keski-Suomi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi

Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015. Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Koko Suomi leikkii hanke Täyskäsipäivillä 7.2.2015 Taija Savolainen Leikkilähetti Keski-Suomi Mikä on Terhokerho? Sukupolvien kohtaamispaikka, jossa lapset, eläkeläiset ja muut aikuiset voivat tavata ja

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki

Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Nuorisovaltuustotoiminta ja uusi kuntalaki Aleksi Koivisto, liittohallituksen jäsen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. 14.8.2014, Ilmajoki Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Vuonna 1998

Lisätiedot

Esimiesten osaamiskartoitusten tulokset

Esimiesten osaamiskartoitusten tulokset Esimiesten osaamiskartoitusten tulokset Kartoitus tehty sähköisenä kyselynä Oma tupa, oma lupa hankkeeseen liittyen 10/2013 http://www.jkl.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelut/omatupa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus

Kiitos veteraanit! palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus palveluaktiviteetti 107-G piirin käytännön toteutus Kiitos veteraanit -toimikunta Piirikoordinaattori: Jaakko Harjumäki, jaakko.harjumäki@lions.fi, 040 164 9030 PDG: Toivo Lehtinen, toivo.lehtinen@pp.inet.fi,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 15 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTA-

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 15 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTA- ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 28 Vanhus- ja vammaisneuvosto 04.12.2012 AIKA 18:00-19:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTA- 30 MINEN

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokous Hollolan kunta Muistio 1/2016 1 (5) n kokous Aika Perjantaina kello 9.00-11.10 Paikka Kutsutut Käsiteltävät asiat Asumispalveluyksikkö Onnenkoto, Terveystie 6, Hollola. Kokoush. 2 krs. Eila Iso-Kuortti

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot Keski-Suomen kunnissa 2017 1 5.6.2017 Tuija Koivisto Yleisesti myöntämisperusteista voi todeta Keski-Suomessa on kaikkiaan 17 ohjekirjaa omaishoidon tuen

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollossa vanhusneuvostojen toiminnan kannalta

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollossa vanhusneuvostojen toiminnan kannalta Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollossa vanhusneuvostojen toiminnan kannalta Eevaliisa Virnes, erityisasiantuntija Satakunnan vanhusneuvostojen työseminaari 11.3.2015 Esityksen sisältö Väestön ikärakenne

Lisätiedot

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta

Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Esitys vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin jatkamisesta Vammaisten ja ikäihmisten maakunnallista perhehoidon koordinointi- pilottia on toteutettu kaksivuotisen kuntien välisen

Lisätiedot

Karstula. Kuntaraportti

Karstula. Kuntaraportti Karstula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa

Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Paikallinen ulottuvuus aluehallinto- ja soteuudistuksessa Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi Silja Ässämäki 22.10.2015 silja.assamaki@jkl.fi p. 050 5685831 Keski-Suomen kunnat ja SOTE-rakenteet 2015

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN IX KOKOUS Aika: ti 26.8.2014 klo 12.00 14.20 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila Mat 100 Matarankatu

Lisätiedot

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen

Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen alkaen Perusturvalautakunta 9 0.03.07 Vammaisneuvosto 3 5.04.07 Kunnanhallitus 79 5.05.07 Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasäännön muuttaminen.6.07 alkaen 786/00.0.0/06 Perusturvalautakunta 0.03.07 9 Perusturvan

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet

Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Keski-Suomen biokaasupotentiaali raaka-aineiden ja lopputuotteiden hyödyntämismahdollisuudet Veli-Heikki Vänttinen, Hanne Tähti, Saija Rasi, Mari Seppälä, Anssi Lensu & Jukka Rintala Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN LOMA-AJAT ENSIMMÄISTEN LUOKKIEN JA ESILUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT ENNAKKOTIEDOT LAKKAUTETTAVISTA, YHDISTETTÄVISTÄ JA PERUSTETTAVISTA PERUSKOULUISTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Päivämäärä Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt Kaupunginhallitus , asia jätettiin pöydälle

Päivämäärä Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt Kaupunginhallitus , asia jätettiin pöydälle Oulun kaupunki Kaupunginhallitus 154 Dno Päätöshistoria Tiivistelmä Päivämäärä 22.05.2017 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännöt 1.6.2017 OUKA/4083/00.02.01/2017 Ote pöytäkirjasta 11/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista

Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 2013 käytettävissä olevista tiedoista Tähän kalvosarjaan on koottuna elinkeinotilastoja keväällä 213 käytettävissä olevista tiedoista Laatija kunnanjohtaja elinkeino- ja työllisyyspoliittisen ohjelman laadinnan yhteydessä Kunnan väestön jakautuminen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (5) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (7) 500 V Stj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite vanhusasiamiehestä HEL 2012-015498 T 00 00 03 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 30.6.2017 PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot