A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET"

Transkriptio

1 MERI-KANTVIK ry A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET Kantvikin pienvenesatama telakointialueineen on Kirkkonummen kunnan omistuksessa oleva satama, jonka hallinnointia hoitaa yksinoikeudella sopimuksen mukaisesti Meri-Kantvik ry (jäljempänä Yhdistys ). Satama on samalla myös Kantvikin Purjehtijat ry:n virallinen kotisatama. Sen lisäksi mitä alempana on määrätty laituripaikkojen osalta, tulee alueella noudattaa pysäköinnissä liikennemerkein osoitettuja autojen pysäköintipaikkoja sekä pysäköintikieltoja. Laitureiden ja telakointiramppien edustalle on pysähtyminen sallittu vain veneiden lyhytaikaisen kuormauksen ja vesillelaskun ajaksi. Vesilläolon ajaksi on auto AINA jätettävä telakointi/pysäköintikentälle. Yhdistys varaa itselleen oikeuden välittömästi irtisanoa venepaikka mikäli auto on pysäköitynä laitureiden edustalle. Veneenomistajan vastuulla on myös hänen vieraittensa sääntöjenmukainen pysäköinti. Alueella on jäteastia, joka on tarkoitettu ainoastaan veneilyn yhteydessä syntyvälle sekajätteelle. Kotitalousjätteen vieminen sataman jäteastiaan on ehdottomasti kielletty. Akkuja ei satamaalueelle ei ole lupa jättää. Vanhat akut ja muut ongelmajätteet voi jokainen henkilökohtaisesti viedä kunnan keräilypisteeseen joka sijaitsee Munkinmäessä. Vastaanotto on maksuton yksityishenkilöille. Jätehuoltolain rikkomukset saatetaan viranomaisten tietoon. Lajiteltujen jätteiden (paperi, lasi yms) lähin keräilypiste on Kantvikin Penni-kaupan pysäköintialueella Sataman vesillelaskuramppi pidetään normaalisti lukittuna. Lukitus järjestetään siten, että laituriavaimella ketjun tai puomin voi avata. Lisäksi yhdistys myy muille kuin laituripaikan haltijoille avaimen, joka on aina vuoden kerrallaan käytössä. Uusi lukko asennetaan keväisin veneilykauden alkaessa ja siihen sopivat avaimet voi vuosittain lunastaa satamakapteenilta tai kunnan palvelupisteestä. Avaimesta perittävällä hinnalla katetaan lukituskustannukset ja periaatteessa kaikkien veneilijöiden käytössä olevien vesi-, sähkö- ja jätepisteiden käytöstä koituvia yhdistykselle lankeavia kustannuksia. Avaimen palautuksesta ei suoriteta maksuhyvitystä. Avaimen ostajalta kerätään yhteystiedot sekä auton ja peräkärryn rekisterinumerot. Avaimia ei myydä yrityksille tai yhdistyksille muutoin kuin erillisellä hallituksen päätöksellä ja erikseen määrättävällä hinnalla. Kirkkovenesoutajien kanssa yhdistys sopii sataman pelisäännöistä erikseen. Alla olevat Yhdistyksen venepaikkasäännöt on laadittu noudattaen sataman omistajan, eli Kirkkonummen kunnan pienvenesatamista julkaisemia sääntöjä sekä kunnan ja Yhdistyksen välisessä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja. Paikkaoikeus, paikkojen hakeminen ja hinnoittelu 1 Venepaikan voi saada henkilö, joka ko. vuoden tammikuun 1. päivänä on henkikirjoitettu Kirkkonummen kunnassa, ja ulkokuntalainen yhdeksi kaudeksi, mikäli vapaita venepaikkoja on (ks. lähemmin ohjeiden kohta 3 ja 5). Vuokramiehen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. 2 Mikäli vene on yhteisomistuksessa, on venepaikanhaltijan omistettava siitä vähintään 50 %. Tästä on toimitettava pyydettäessä kirjallinen todistus Yhdistyksen venerekisterin pitäjälle. 3 Vapaat venepaikat jaetaan ainoastaan kirjallisen hakemuksen perusteella hakujärjestyksessä kutakin paikkatyyppiä varten erikseen. Jakopäivästä ja hakumenettelystä ilmoitetaan Yhdistyksen tiedotteissa ja sataman ilmoitustaululla. Hakulomakkeita voi tiedustella Yhdistyksen yhteyshenkilöiltä, kunnan vapaa-aikatoimistosta, Sokeritehtaan Venekerholta tai Kantvikin

2 2 Purjehtijoiden internet kotisivulta (www.kantvikinpurjehtijat.fi ). Hakulomakkeet toimitetaan Yhdistyksen puheenjohtajalle tai venepaikkojen järjestelystä vastaavalle hallituksen jäsenelle. Yhteystiedot ovat saatavilla internet-kotisivulta tai sataman ilmoitustaululla sekä kunnan vapaa-aikatoimistosta. Keväisin vanhojen paikanhaltijoiden uusimatta jääneet (= eräpäivään mennessä maksamattomat) ja näin vapautuvat paikat pyritään jakamaan jonossa oleville normaalisti maaliskuun loppuun mennessä 4 Vuosittain ensimmäisen jakokerran jälkeen voidaan vapaat venepaikat vuokrata yhdeksi veneilykaudeksi kerrallaan ulkokuntalaisille puolitoistakertaisella (1,5) hinnalla. 5 Yhdistyksen syyskokous vahvistaa hallituksen ehdotuksesta laituriin liittymismaksut, venepaikkamaksut sekä telakointimaksut vuodeksi kerrallaan. Maksuluokkia ovat liittymismaksu, laituripaikkamaksu (yksilöidysti paikkanumeron mukaan), sekä talvitelakointimaksu. Lisäksi määrätään vartiointimaksu, jolla katetaan mahdollinen ulkopuolinen vartiopalvelun osto 6 Kirkkonummelaisen, Kirkkonummella vakituisesti työssä käyvän ja /tai satamassa vuoden 1999 kesällä venepaikan vuokranneen haltijan oikeus paikkaan säilyy vuosittain automaattisesti mikäli venepaikkamaksu maksetaan eräpäivään mennessä. (Selvyyden vuoksi todetaan, että vuonna 1999 myös satamassa olleiden ulkopaikkakuntalaisten paikkaoikeus jatkuu vuosittain niin pitkään kun venepaikkamaksu eräpäivään mennessä maksetaan) Venepaikan vuosivuokra suoritetaan maksamalla Yhdistyksen lähettämä venepaikkalasku määräaikaan mennessä. Yhdistys lähettää laskun viimeistään 14 pv ennen eräpäivää, joka on normaalisti helmikuun lopussa. Maksun laiminlyönti tai myöhästyminen aiheuttaa automaattisen venepaikkaoikeuden raukeamisen. Veneiden talvisäilytys Talvisäilytyskausi on Yhdistyksen ulkotelakointipaikat ovat välittömästi laiturialueen tuntumassa olevalla kentällä. 8 Veneitä saa telakoida ainoastaan Yhdistyksen osoittamilla paikoilla. 9 Oikeus talvitelakointiin on kaikilla laiturissa olevilla veneillä ja se sisältyy laituripaikan hintaan. Yhdistys vuokraa eri sopimuksella talvitelakointipaikkoja myös muille veneille. Telakointipaikan vuokran määrää Yhdistyksen syyskokous. Muut yleiset ohjeet 10 Jokainen venepaikan haltija on velvollinen osallistumaan Yhdistyksen järjestämiin alueen siivoukseen ja kunnossapitoon liittyviin talkoisiin. Talkoista ilmoitetaan satama-alueen ilmoitustauluilla vähintään viikkoa aikaisemmin. 11 Jokainen venepaikan haltija on velvollinen osallistumaan Yhdistyksen järjestämään laituri- ja telakointialueen vartiointiin erikseen annettavan vartiointiohjeen mukaisesti. Yhdistys varaa itselleen oikeuden määrätä sanktio laiminlyönnistä. Sanktio voi olla venepaikan jatko-oikeuden menetys ja siirto jonotuslistan viimeiseksi seuraavaa kautta varten. Vaihtoehtoisesti voidaan periä ylimääräinen laituripaikkamaksu. Mikäli yhdistyksen syyskokous kuitenkin päättää ostaa vartiopalvelun ulkopuoliselta vartioliikkeeltä peritään tästä aiheutunut kustannus venepaikkamaksun yhteydessä ja talkoovartiointivelvollisuus luonnollisesti raukeaa ko. vuodelta. 12 Selvyyden vuoksi todetaan että vartioinnin tarkoituksen on ilkivallan ja muun luvattoman toiminnan ehkäisy ja esimerkiksi sääolosuhteiden veneille ja laitteille mahdollisesti aiheuttamien

3 vaurioiden torjuminen ja tarvittaessa avun hälyttäminen. Yhdistystä tai kulloinkin vartiovuorossa olevaa henkilöä/henkilöitä ei kuitenkaan missään olosuhteissa voida saattaa vahingonkorvausvastuuseen vartiovuoron aikana veneille tai satamalaitteille tai alueella liikkuville henkilöille mahdollisesti sattuneista aineellisista vahingoista tai menetyksistä tai tapaturmista. 13 Yhdistys ei vastaa vahingoista, jotka tapahtuvat laiturissa, telakka-alueella tai kuljetuksissa niiden välillä. Myös mastonosturin ja muiden satamalaitteiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yhdistys ei myöskään vastaa vahingoista jotka sattuvat veneille luonnonvoimien seurauksena. 14 Yhdistys edellyttää, että veneet ovat asiallisesti vakuutettuja. Erityisesti huomautetaan että veneen omistaja vastaa aina täysimääräisesti muille veneille tai yhdistyksen omaisuudelle (laiturit, aisat, peräpoijut, portit, veden- ja sähkönjakelulaitteet ja rakenteet yms) aiheuttamistaan vahingoista silloin kuin vahingon syy on veneenomistajan kontrollissa (esimerkiksi veneen huolimaton käsittely tai kiinnitys tai veneen jättäminen jäihin). Yhdistys varaa itselleen oikeuden pyytää veneenomistajaa esittämään kirjallinen todiste veneensä vakuutuksesta (joko vakuutuskirja tai todistus vakuutusyhtiöltä) 15 Yhdistys varaa itselleen oikeuden ryhtyä veneenomistajan kustannuksella välittömästi tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin, mikäli jonkin veneen todetaan voivan aiheuttaa vahinkoa joko laitureille, laiturirakenteille, muille veneille tai ympäristölle ja mikäli omistajaa ei tavoiteta tai hän itse ei heti tiedon saatuaan ryhdy korjaamaan tilannetta. Tällaisia tilanteita voivat olla uhkaava uppoaminen, jäätyminen laituriin, telakointipukkien ilmeinen sortumavaara tms. Veneenomistajan ilmeinen välinpitämättömyys vaaratilanteiden korjaamisessa johtaa venepaikkaoikeuden menettämiseen. 16 Veneessä tulee olla näkyvillä sen nimi tai rekisterinumero tai muu selkeä tunnus, jonka satamakapteeni tai vartiomies voi tarvittaessa tunnistaa. Veneen vaihdon yhteydessä on uuden veneen tiedot toimitettava kirjallisesti Yhdistykselle. 3 B) YHDISTYKSEN VENEPAIKAN VUOKRAUSSÄÄNNÖT Venepaikan vuokraaminen 1 Mikäli vuokramies täyttää yleisten vuokrausperiaatteiden mukaiset ehdot, hänellä on käytettävissä olevien venepaikkojen puitteissa oikeus tehdä vuokrasopimus. Vuokrasopimus katsotaan syntyneeksi heti kun ensimmäinen venepaikkamaksu on maksettu. 2 Vuokra-aika on maksua seuraava tai meneillään oleva kesäkausi ja sitä seuraava telakointikausi.. Erityisesti todetaan, että mikäli sataman omistussuhteissa tapahtuu vuokra-aikana muutoksia rajoittuu Yhdistyksen vastuu vain venepaikan vuokra-aikaan, mutta ei mahdollisiin hinnanmuutoksiin laituri- ja telakointipaikoilla. 3 Vuokrasopimus uusiutuu automaattisesti, mikäli venepaikan vuokraaja on edelleen henkikirjoilla kunnassa ja vuosivuokra on maksettu määräaikaan mennessä. Venepaikan haltijan kuoltua on hänen edunsaajallaan, joka täyttää mainitut vuokrausehdot, oikeus uusia venepaikan vuokrasopimus nimiinsä. Muussa kuin em. tapauksessa ei venepaikan vuokraoikeutta voi siirtää toiselle henkilölle.

4 4 4 Kaikista venepaikan haltijaa, hänen asunto-osoitettaan sekä venettään koskevista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus Yhdistyksen venerekisterin pitäjälle viipymättä. Yhdistyksellä on oikeus pyytää kunnan viranomaisia tarkastamaan tietojen todenperäisyys ja purkaa vuokrasopimus, mikäli edellä mainitut tiedot ovat virheellisiä. 5 Mikäli venepaikan haltija ei jostakin syystä voi voimassa olevana veneilykautena käyttää hänelle myönnettyä venepaikkaa, on siitä ilmoitettava Yhdistyksen venerekisterin pitäjälle viimeistään toukokuun alkuun mennessä. Yhdistys voi tehdä päätöksen, jonka perusteella vuokramies säilyttää oikeutensa venepaikkaan yhden veneilykauden ajan. Tässä tapauksessa venepaikkamaksu, vähennettynä jäsenmaksuosuudella, palautetaan. Yhdistyksellä on tällöin oikeus vuokrata kyseinen paikka määräaikaisesti toiselle veneilijälle. Mikäli vuokramies ei seuraavana vuonna käytä myönnettyä paikkaa, hän menettää oikeuden siihen. Jos venepaikan haltija kuitenkin vapaavuotenaan haluaa säilyttää veneensä sataman telakointialueella, peritään siitä kulloinkin voimassa oleva telakointimaksu. 7 Veneen tulee keväisin olla vesille laskettuna vuosittain juhannukseen mennessä. Mikäli vene telakoidaan myös juhannuksen jälkeen, on siitä sovittava Yhdistyksen satamakapteenin kanssa. 7 Veneen tulee syksyisin olla nostettuna vesiltä ennen satama-altaan jäätymistä niin että siinä ei voi enää veneellä liikkua. Yhdistyksellä on oikeus nostaa paikoilleen jäätymässä olevat veneet omistajan kustannuksella. Vain kirjallisesti sovitut talvehtimiset laitureissa yhdistyksen osoittamilla paikoilla sallitaan. 8 Yhdistys pidättää itsellään oikeuden vaihtaa veneiden paikkoja satama-alueella purjehduskauden aikana. Vuokraoikeuden menettäminen 8 Mikäli vuokramies muuttaa vuokrakauden aikana pois kunnasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti Yhdistyksen venerekisterin pitäjälle mennessä. Vuokraoikeus menetetään välittömästi 9 Mikäli veneenomistaja ei ole maksanut vuosivuokraa määräaikana. 10 Mikäli venepaikka luovutetaan toiselle ilman Yhdistyksen lupaa. 11 Mikäli vene- ja henkilötietojen muuttumisesta ei tehdä ilmoitusta Yhdistykselle. 12 Mikäli muita annettuja ohjeita ei noudateta. Sopimuksen irtisanominen Kaikissa näissä tapauksissa irtisanominen tapahtuu kirjallisesti. Maksettuja venepaikkamaksuja ei palauteta. Vuokramies saa irtisanoa allekirjoittamansa sopimuksen koska tahansa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Irtisanomisen tapahtuessa toukokuun viimeiseen päivään mennessä ko. vuodelta suoritetut venepaikkamaksut palautetaan jos paikka saadaan vuokrattua kolmannelle henkilölle.

5 5 Yhteystietoja Kirjalliset uudet laituripaikkahakemukset tulee osoittaa Yhdistyksen puheenjohtajalle tai laituripaikoista vastaavalle hallituksen jäsenelle. Kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot ovat saatavilla internet-kotisivuilta venesataman ilmoitustaululta tai kunnan vapaaaikatoimistosta C) KIRKKONUMMEN KUNNAN SATAMASÄÄNTÖ (Kantvikissa Meri-Kantvik ry (Yhdistys) hoitaa ja valvoo sataman sääntöjä Kirkkonummen kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen turvin) Jokaisen satama-alueen käyttäjän on noudatettava näitä sääntöjä. Satama-alue on merkitty karttaan. 1 Veneen kiinnittäminen satama-alueella muualle kuin Yhdistyksen osoittamalle paikalle on kielletty. Vene tulee kiinnittää ainoastaan Yhdistyksen osoittamalle paikalle 2 3 Veneen tulee olla kiinnitetty asianmukaisesti ja hoidettu niin, ettei uppoamisvaaraa pääse syntymään. Laiturin ja veneen välinen kiinnitysköysi tulee varustaa joustimella ja vene laitasuojin. Laita- ja törmäyssuojat saa kiinnittää ainoastaan veneeseen. Tavaroiden, veneiden yms. säilyttäminen tilapäisestikin laiturilla on kielletty. 4 5 Veneen heikosta tai huolimattomasta kiinnityksestä, vesilastista tai muusta välinpitämättömyydestä johtuvista pelastustoimista Yhdistys veloittaa venepaikan haltijaa täysimääräisesti. 6 Veneiden suurin sallittu ajonopeus satama-alueella on 8 km/t. 7 Vesiskootterilla ajo, vesihiihto sekä muu sellainen toiminta, josta saattaa olla haittaa tai vaaraa muulle vesiliikenteelle, on satama-alueella kielletty. 8 Venepaikan haltijalla on käytettävissä olevien telakointipaikkojen puitteissa oikeus telakoida veneensä Yhdistyksen osoittamalle paikalle talvikaudeksi.

6 6 9 Vene- ja/tai telakkapaikan haltijan sekä jokaisen satama-alueen käyttäjän tulee toimittaa kaikki jätteet niille varattuihin keräilyastioihin, toimittaa pukit yms. niille osoitetuille paikoille ja huolehtia siitä, ettei vene- ja/tai satama-alueelle jää mitään luontoon kuulumatonta sillä uhalla, että Yhdistys veloittaa täysimääräisesti satamaalueen käyttäjää suoritetuista siivoustöistä. 10 Veneiden telakointi ja/tai siihen liittyvä toiminta, veneen nosto ja lasku mukaan lukien, ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa. 11 Juhannuksen jälkeen telakointialueella sekä 15. marraskuuta jälkeen laitureissa olevat sekä aina luvattomasti kunnan pienvenesatamiin kiinnitetyt veneet poistetaan alueelta veneen omistajan kustannuksella, ellei näistä säännöistä poikkeavaan menettelyyn ole saatu nimenomaista lupaa Yhdistykseltä. Vene tulee lunastaa välittömästi maksamalla yhdistykseltä saadulla pankkisiirtolomakkeella veneen nosto-, siirtosekä säilytyskulut. 12 Kantvikin venesatamassa olevan huoltolaiturin ja mastonosturin käyttö on sallittu kaikille sataman veneilijöille. Laituriin saa kiinnittyä vain tilapäisesti huolto- ja kuormaustoimenpiteitä varten. Mastonosturin käyttö tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla. 13 Moottoriajoneuvojen pysäköiminen satama-alueella on sallittu vain niille osoitetuilla pysäköintipaikoilla. 14 Kotieläimet on pidettävä satama-alueella kytkettyinä. 15 Yhdistys ei vastaa veneisiin kohdistuneista ilkivallan tai luonnonvoimien aiheuttamista vahingoista. 16 Tätä satamasääntöä valvovat yhteistyössä Yhdistyksen edustajien kanssa Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunnan alainen teknisten palvelujen yksikkö sekä sen asettamat alueiden valvojat, joiden tulee pyydettäessä esittää Kirkkonummen nimismiehen myöntämä valtuutus velvollisuudestaan ja oikeudestaan järjestyksenpitoon.

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02 I VENESATAMAOHJEET II VENEIDEN JA TRAILEREIDEN KAUSISÄILYTYSOHJEET I VENESATAMAOHJEET Tekninen lautakunta hyväksynyt 10.2.2015 Voimaantulopäivä 1.3.2015 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Näitä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET 1 HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET Tekninen lautakunta 16.12.2014 126 Sisältö Yleistä... 2 Ajoneuvojen pysäköinti ja nopeusrajoitukset

Lisätiedot

Joensuun Tilan satama, käyttöehdot

Joensuun Tilan satama, käyttöehdot 1 Joensuun Tilan satama, käyttöehdot Sataman toiminta Sataman toiminnasta vastaa Joensuun Tila Oy, Y-tunnus 1763469-1. Sataman alueella kaikki toiminta tapahtuu Joensuun Tila Oy:n (jatkossa JT) valvonnassa

Lisätiedot

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus.

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus. TURUN PURSISEURA KOTISATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Seuraavien sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on kotisataman alueella liikkuvien seuran jäsenten ja heidän vieraidensa vapaa-ajan toimien ja yleisen viihtyvyyden

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

Ohjeita ja suosituksia pakkaamiseen ja varastointiin Pelicanin tiloissa. Pakkaus ohjeita Kirjat ja dokumentit Vaatteet ja tekstiilit

Ohjeita ja suosituksia pakkaamiseen ja varastointiin Pelicanin tiloissa. Pakkaus ohjeita Kirjat ja dokumentit Vaatteet ja tekstiilit Ohjeita ja suosituksia pakkaamiseen ja varastointiin Pelicanin tiloissa. Näillä ohjeilla pakkaat ja varastoit tavarasi niin, että ne säilyvät hyvässä kunnossa, kunnes taas tarvitset niitä. Varastoitavien

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET

OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET OSTO- JA JÄSENEHDOT 1. OSAPUOLET 1.1 Olette ostanut Pisteenne Myyjältä, ja Ostosopimuksenne on tehty Myyjän kanssa. Tiedot Myyjästä on annettu Ostosopimuksessa. Hankintanne on myös näiden Osto- ja jäsenehtojen

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf.

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf. ASUMISOPAS OPPILASTALO OY:LLÄ on Lahdessa noin 1200 asuntopaikkaa opiskelijoille. Yhtiö on sitoutunut huolehtimaan siitä, että asunnot ovat kunnossa, laadukkaita ja viihtyisiä. Asunnot antavat terveellisen

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015

HooVEEKoo. Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015 HooVEEKoo Humallahden venekerhon tiedotuslehti 2 2015 Julkaisija HUMALLAHDEN VENEKERHO- HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry www.humallahdenvenekerho.fi Osoite Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki Tiedotuslehti

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot