Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI"

Transkriptio

1

2 Hakemus 1 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen FORTUM POWER AND HEAT OY HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Fortum Power and Heat Oy hakee EKOenergiakelpoisuutta Oulujoessa sijaitsevien Montan ja Pyhäkosken vesivoimalaitoksien tuotannolle. 1 FORTUM JA VESIVOIMA Pohjoismaissa vesivoimalla on merkittävä rooli vaihtelevan sähköntuotannon tasaajana sekä toimitusvarmuuden parantajana. Uusiutuvan vesivoiman tuotannosta ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maaperään. Fortumin tuottamasta sähköstä noin kolmannes on vesivoimaa. Olemme yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä ja kokeneimmista vesivoiman tuottajista. Omistamme vesivoimaa yhteensä lähes megawattia (MW). Merkittävä osa vesivoimakapasiteetistamme sijaitsee Keski-Ruotsin noin 130 voimalaitoksessa. Suomessa meillä on 33 vesivoimalaitosta. Omat vesivoimalaitoksemme Suomessa sijaitsevat Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi olemme osakkaana Kemijoki Oy:ssä, jonka voimalaitosten ohjaamisesta vastamme. Kehitämme olemassa olevaa vesivoimantuotantoamme pitkän tähtäimen perusparannusohjelman avulla. Tavoitteenamme on peruskorjausinvestointien avulla lisätä hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia, energiatehokkuutta ja turvallisuutta sekä turvata vesivoimalaitostemme hyvä käytettävyys. Pyrimme myös pitkäjänteisesti lieventämään vesivoimantuotantomme ympäristövaikutuksia voimalaitospaikkakunnilla. Vesistöjen säännöstelyn ansiosta sähköä voidaan tuottaa aina kulutusta vastaavasti. Vesivoimalaitosten käynnistykset, tehonsäädöt sekä pysäytykset ovat nopeita, ja varastoaltaiden vesivarat auttavat tasaamaan kulutuksen vaihtelua. Säätötarpeen arvioidaan lisääntyvän voimakkaasti lähivuosina, kun suuri määrä lämpövoimaan perustuvaa erillistä sähköntuotantoa poistuu ja samalla säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman osuus lisääntyy merkittävästi. Myös yhteiskunnan yleinen sähköistyminen lisää säätötarvetta entisestään. Vesivoima on avainasemassa Pohjoismaissa sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottajana. 2 YLEISTÄ OULUJOESTA JA MONTAN JA PYHÄKOSKEN VOIMALAITOKSISTA Oulujoen pääuoma Oulujärven luusuasta mereen on 101,3 km pitkä. Korkeusero Oulujärven ja merenpinnan välillä on noin 122 metriä. Joen valuma-alueen pinta-ala on Renewable Energy Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo Fortum Power and Heat Oy

3 Hakemus 2 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen km 2 ja järvisyys 11,4 %. Joen keskivirtaama on noin 260 m 3 /s. Suurimmat sivujoet ovat Kutujoki, Utosjoki, Muhosjoki ja Sanginjoki. Oulujokivarsi on luonteeltaan vanhaa kulttuurimaisemaa. Fortumilla on Oulujoen vesistössä yhteensä 11 voimalaitosta. Lähinnä merta on Montan voimalaitos, jota seuraa Pyhäkosken, Pällin, Utasen, Nuojuan ja Oulujärven luusuassa oleva Jylhämän voimalaitos. Lisäksi Utosjoessa on Ala-Utoksen voimalaitos. Oulujärveltä latvavesille johtavan Hyrynsalmen reitin varrella sijaitsevat vielä Leppikosken, Seitenoikean, Aittokosken ja Ämmän voimalaitokset. Tehoa näissä ja 1960 luvuilla valmistuneissa voimalaitoksissa on yhteensä noin 540 megawattia. Fortumin laitosten alapuolella, lähimpänä merta, sijaitsee Oulun Energian omistama Merikosken voimalaitos, jossa on Oulujoen ainoa, vuonna 2003 rakennettu kalatie. Oulujoen vesivoimalaitoksilla on tärkeä rooli yhteiskunnan sähköntuotantojärjestelmän ylläpidossa, sillä niitä käytetään lyhytaikaissäätöön sähkönkulutuksen vaihtelun ja tuotannon pitämiseksi jatkuvassa tasapainossa. Oulujoen virtaama on tyypillisesti pienimmillään viikonloppuisin ja yöllä. Virtaama vaihtelee ylimmällä voimalaitoksella välillä m 3 /s ja muilla laitoksilla välillä m 3 /s. Veden pinnankorkeuden vaihtelu voimalaitosten yläaltaissa on tyypillisesti luokkaa 0,3 metriä, mutta välittömästi voimalaitoksien alapuolella ja jonkin matkaa alavirtaan vaihtelu on suurempaa. Suurinta vedenkorkeusvaihtelu on Montan voimalaitoksen alapuolella, jossa tyypillinen arkipäivän vaihtelu on luokkaa 1,5 metriä. Jokipituudesta on ruopattu 36 % ja rantaviivasta on pengerretty tai suojattu 44 %. Montan vesivoimalaitos on valmistunut vuonna 1957 ja sen teho on 47 MW. Pyhäkosken voimalaitos on valmistunut vuonna 1951 ja se on Oulujoen laitoksista suurin, sen teho on 147 MW. Laitosten tietoja on esitetty taulukossa 1 ja niiden sijainti kuvassa 1. Liitteenä 1 on kartta, johon laitosten sijainti on merkitty tarkemmin. Laitosten osoitteet ovat: Montan vesivoimalaitos Montantie Muhos Pyhäkosken vesivoimalaitos Leppiniementie Muhos Montta Pyhäkoski Rakennusvuosi Teho MW Putouskorkeus m 12,1 32,4 Keskim. vuosituotanto GWh Turbiinien lukumäärä 3 3 Taulukko 1. Montan ja Pyhäkosken laitosten tietoja Renewable Energy Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo Fortum Power and Heat Oy

4 Hakemus 3 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen Kuva 1. Oulujoen vesistö ja voimalaitokset EKOenergian erityisvaatimuksissa on todettu, että vesivoimalaitoksen tulee taata vähintään 5 %:n ekologinen virtaus vuosittaisesta keskivirtaamastaan. Pienempi osuus on sallittu, jos 5 %:a ei voida saavuttaa kuivuuden tai ylivoimaisen esteen takia. EKOenergian hallitus voi hyväksyä myös jonkin muun syyn poiketa tästä säännöstä. Esimerkiksi jos vähimmäismäärä 5 % aiheuttaisi huomattavaa haittaa sähköntuotannossa eikä siitä saataisi merkittäviä ympäristöhyötyjä. Montan ja Pyhäkosken voimalaitoksilla 5 %:n virtaama tarkoittaa noin 12 m 3 /s. Montan voimalaitoksella on jatkuva minimijuoksutusvelvoite 50 m 3 /s. Pyhäkosken voimalaitoksella ei ole minimijuoksutusvelvoitetta, mutta Montan velvoite johtaa siihen, että Pyhäkosken juoksutus on pienimmillään ollut noin 20 m 3 /s. Pyhäkosken minimijuoksutuksesta ei ole kuitenkaan arvioitu olevan hyötyäkään, koska Pyhäkosken ja Montan välinen noin 6 km pitkä jokiosuus on täysin porrastettu, eli nollajuoksutuksellakin Pyhäkosken alapuolella vedenpinta on samalla tasolla kuin Montan yläpuolella. 3 MONTAN JA PYHÄKOSKEN LAITOSTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Vesivoiman rakentaminen muuttaa vesistöä ja sen luonnonolosuhteita. Vesivoiman tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat kuitenkin paikallisia ja ne tunnetaan hyvin. Renewable Energy Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo Fortum Power and Heat Oy

5 Hakemus 4 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen Tuotannon aikaiset ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä vesistön säännöstelystä. Vesivoimatuotannon ja säännöstelyn seurauksena vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihteluväli ja -rytmi muuttuvat luonnontilaan verrattuna. Voimalaitospadot estävät kalojen ja muun eliöstön vaelluksen sekä muodostavat kulkuesteen myös veneilijöille. Veden patoaminen ja säännöstely taas vähentävät kalojen lisääntymisalueita ja muuttavat ravinto-olosuhteita. Muutokset vaikuttavat myös vesistön virkistyskäyttöön, kalatalouteen ja ekologiaan. Perkausten ja patoamisen seurauksena koskiympäristöt ovat hävinneet. Oulujoki on täysin porrastettu padoilla Montan ja Jylhämän välillä. Sen sijaan Montan alapuolisella jokiosalla on jonkin verran putoushäviöitä, minkä seurauksena lyhytaikaissäätö aiheuttaa siellä suurempia vedenkorkeusvaihteluita kuin muualla joessa. Koska joen perkaaminen tai lyhytaikaissäädön lieventäminen ei ole mahdollista, ovat Montan voimalaitoksen ympäristövaikutukset Pyhäkosken laitosta suuremmat. 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN OULUJOELLA Fortum lieventää aktiivisesti vesivoimatuotannon ympäristövaikutuksia voimatalouden vaikutuspiirissä olevilla alueilla. Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttaminen ympäristövaikutusten kompensoimiseksi Fortum istutti voimalaitos- ja säännöstelylupiensa mukaisesti vuonna 2014 Oulujoen edustan merialueelle noin lohen ja noin meritaimenen vaelluspoikasta sekä noin vaellussiianpoikasta. Oulujokeen istutettiin tämän lisäksi pyyntikokoista kirjolohta noin kiloa, pyyntikokoista järvitaimenta noin kiloa, kesänvanhaa kuhaa noin kappaletta ja kesänvanhaa harjusta noin kappaletta. Fortumilla on omia kalanviljelylaitoksia Suomessa ja Ruotsissa. Oulujoella on Montan laitoksen alapuolella kalanviljelylaitos, jolla ollaan parhaillaan käynnistämässä mittavaa perusparannushanketta. Merkittävä osa perusparannusta on uusi kalankasvatushalli, joka vähentää kalanviljelylaitoksen vesistökuormitusta Oulujokeen. Lisäksi vapautuskaivoissa tehtävät muutokset mahdollistavat kalojen vapautusajankohdan määrittämisen nykyistä joustavammin, esimerkiksi jokiveden lämpötilan perusteella. Investoinnissa on myös otettu huomioon istutuskalojen viljely-ympäristön monipuolistaminen eli ns. virikekasvatuksen vaatimukset. Uusi kalankasvatushalli mahdollistaa mm. virtaamasuuntien ja veden korkeuden säätämisen sekä valorytmin säätelyn luontaisen valorytmin mukaan. Virikekasvatuksesta ei ole vielä kokemuksia tuotantomittakaavassa, eikä kaikkia sen edellyttämiä rakenteita ole vielä kehitetty suurten kalamäärien viljelyyn. Kalanviljelylaitoksen peruskorjauksen valmistuttua Montassa on hyvät mahdollisuudet ottaa uusia kasvatusmenetelmiä käyttöön sitä mukaa kun niitä todetaan hyödyllisiksi. Oulujoen vesistön säännöstelyn ja voimalaitosrakentamisen aiheuttamien haittojen kompensoimiseksi Fortum on lakisääteisten velvoitteiden lisäksi tehnyt pitkään yhteistyötä paikallisten ympäristöviranomaisten ja kuntien kanssa. Vesistön säännöstelyä pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että säännöstelyssä voidaan mahdollisimman hyvin ottaa huomioon muutkin kuin vesivoimatuotannon käyttötarpeet luvulla toteutettiin voimayhtiöiden, viranomaisten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä laaja tutkimuskokonaisuus, jossa kehitettiin menetelmiä vesivoimalaitos- Renewable Energy Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo Fortum Power and Heat Oy

6 Hakemus 5 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen ten harjoittaman lyhytaikaissäädön ympäristövaikutusten arviointiin. Tutkimuskohteina olivat mm. lyhytaikaissäädön taloudellisen arvon määrittämismenetelmät, lyhytaikaissäädön vaikutus rantojen virkistyskäyttöön ja kalastukseen sekä vaikutusten lieventämismahdollisuudet teknisin toimenpitein. Tutkimuskokonaisuudessa kehitettyjä arviointimenetelmiä sovellettiin erillisessä tapaustutkimuksessa Oulujoella. Tutkimusten mukaan joen käyttäjät pitivät lyhytaikaissäädön vaikutuksia vesistön käyttöön Montan alapuolisella osalla suurina. Tutkimuksessa haittojen vähentämiseksi annettuja suosituksia on viety eteenpäin ja toteutettu Oulujoella. Esimerkiksi padotuskorkeudesta ja vedenpinnan vaihtelusta annetut suositukset on toteutettu. Oulujokea on kunnostettu systemaattisesti vuodesta 1998 lähtien, jolloin solmittiin ensimmäinen vesistökunnostuksen puitesopimus Fortumin, valtion ja kuntien kesken (Oumo -ohjelma). Sopimuksen perusteella on käynnistetty useita ympäristöhankkeita vuosittain. Fortum on rahoittanut niistä keskimäärin 45 % ja noin euroa vuodessa. Hankkeissa on mm. kunnostettu virtavesielinympäristöjä ja tuettu muilla tavoin virtavesikalojen luontaista elinkiertoa sekä parannettu jokialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Nykyisin voimassa oleva puitesopimus on voimassa vuodet Ennen sopimuksen päättymistä osapuolet ovat sitoutuneet neuvottelemaan vastaavan sisältöisen jatkosopimuksen tekemisestä. Fortum pitää tätä yhteistyötä tärkeänä, koska se on osaltaan turvaamassa pitkäjänteisyyttä vaativien toimenpiteiden jatkuvuutta. 5 TOIMENPITEET JOIDEN PERUSTEELLA FORTUM HAKEE EKOENERGIAKELPOISUUTTA MONTAN JA PYHÄKOSKEN LAITOSTEN TUOTANNOLLE Fortum hakee EKOenergiakelpoisuutta Montan ja Pyhäkosken vesivoimalaitosten tuotannolle ja toteuttaa seuraavat toimenpiteet yhdessä muiden tahojen kanssa: 1. Lohikalojen ylisiirrot hankkeessa ylisiirretään enintään 100 lohta Utos- ja Kutujokiin kunnostetuille koskikohteille. Ylisiirrettävät kalat pyydystetään Oulujokisuulta, Merikosken laitoksen alakanavasta, Merikosken ja Montan väliseltä jokialueelta ja/tai Merikosken kalatiestä. 2. Kalojen kiinniottolaite hankkeessa laaditaan tekniset suunnitelmat kiinniottolaitteen toteuttamiseksi Montan voimalaitokselle. Lisäksi laaditaan suunnitelma laitteen käytöstä eri tarkoituksiin, karantenoinnista ym. päivittäistoimenpiteistä sekä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä kustannusarvioineen. Mikäli päädytään toteutukseen, rahoittaa Fortum suurimman osan investoinnista. Toteutus on suunniteltu vuodelle Kiinniottolaite on välttämätön osa mahdollisten kalateiden vaiheittaisessa rakentamisessa laitoksille. Kiinniottolaitteen avulla saatavaa seurantatietoa käytetään myöhemmin hyväksi päätettäessä kalateiden mahdollisesta toteutuksesta. 3. Lohenpoikasten tuki-istutukset hankkeessa istutetaan vuosittain noin kpl 1-vuotiaita merilohen tai -taimenen poikasta Oulujoen sivujokiin, Muhos-, Utos- ja Renewable Energy Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo Fortum Power and Heat Oy

7 Hakemus 6 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen Kutujokeen. Vuonna 2005 aloitetun istutuskokeiluhankkeen avulla leimautetaan ja edesautetaan vaelluskalaston syntymistä jokialueelle. 4. Selvitys alasvaeltavien smolttien määrästä hankkeessa pyydystetään alasvaeltavia smoltteja Utosjokisuuhun viritetyllä rysällä. Hankkeen tarkoitus on selvittää Utosjoesta alasvaellukselle lähtevien smolttien määrä ja ajankohta. 5. Kiantajärven luhtien kunnostus hankkeessa on kunnostettu Suomussalmen kunnan, Kainuun ELYkeskuksen ja Fortumin yhteistyönä Kiantajärven luhtia vesilintujen poikastuoton parantamiseksi sekä muuton ja sulkasadon aikaisten ruokailu- ja levähdysalueiden luomiseksi. Kunnostukset valmistuvat keväällä Ehdotetut toimenpiteet on kuvattu tarkemmin liitteissä Ehdotettujen toimenpiteiden tarkastelu Edellisessä kappaleessa esitetyt toimenpiteet 1-4 ovat osa kappaleessa 4 kuvattua vesistökunnostuksen puitesopimusta (Oumo -ohjelma). Näiden toimenpiteiden tavoitteena on vaelluskalojen luontaisen elinkierron tukeminen Fortum on ollut jo useita vuosia mukana kaikissa hankkeissa, joissa on selvitetty ja luotu edellytyksiä Oulujoen vaelluskalojen palauttamiseen. Vaellusyhteyden palauttamiseksi Oulujoessa ja sen sivujoissa on mm. suunniteltu Fortumin ja paikallisten tahojen yhteistyönä kalatiet niihin kuuteen laitokseen joissa kalatietä ei ole. Kokonaisuudessa on ELY-keskuksen asiantuntijasuositusten perusteella lähdetty siitä, että kalatiet kannattaa rakentaa vaiheittain ja ensimmäiseksi kannattaa rakentaa alin eli Montan kalatie. Montan kalatiehen on suunniteltu mahdollisesti toteutettavaa kalanpoikasten virtavesi- ja talvehtimiselinympäristöä sekä kiinniottolaite, jonka avulla kaloja on tarkoitus saada ylisiirrettäviksi potentiaalisimmille virtavesialueille viidennen ja kuudennen voimalaitoksen väliselle jokiosalle sekä yläjuoksun sivujokiin. Kalateiden vaiheittaiseen toteuttamiseen liittyy oleellisesti kalateiden toiminnan seuranta ja suunnitelmien tarkentaminen seurantatiedon karttuessa. Montan kalatiellä on lainvoimainen vesitalouslupa, luvanhaltijana ovat alueen kunnat. Kalatien alustava kustannusarvio on 2-4 M.Fortum on sitoutunut korvauksetta juoksuttamaan kalatiehen sen tarvitseman vesi-määrän sekä luovuttamaan tarvittavat alueet kalatien rakenteille ja rakentamiseen sekä toiminnan seurantaan, jos kalatie rakennetaan. Monia tukitoimia on jo toteutettu, mutta ratkaisut voimalaitosten ohittamiseksi ovat odottaneet rahoitusta, jotta selvityksistä päästään käytännön toimiin. Fortum päätti vuonna 2014 varata merkittävän lisärahoituksen Montan voimalaitoksen vaelluskalahankkeeseen vuosille Fortumin tavoitteena on, että Montan yhteyteen saataisiin rakennettua joko nousevien kalojen kiinniottolaite tai sekä kalatie että kiinniottolaite. Tavoitteena on näin luoda ensi vaiheessa systemaattinen tapa kalojen ylisiirtoon ja jatkaa edelleen tuki-istutuksia poikasten leimauttamiseksi Oulujokeen laskeviin vesiin. Lisäksi rahoitusta aiotaan suunnata toimien tulosten seurantaan ja vaelluskalatutkimukseen. Hankkeen edellytyksenä on, että myös muut sidosryhmät lähtevät mukaan. Vuodelle 2015 on sovittu, että aiemmin tehdyistä Montan kalatiesuunnitel- Renewable Energy Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo Fortum Power and Heat Oy

8 Hakemus 7 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen mista muokataan tekniset suunnitelmat kalojen kiinniottolaitteen toteuttamiseksi. Lisäksi laaditaan suunnitelma kiinniottolaitteen käytöstä ja ylisiirroista. Tämän hankkeen (toimenpide 2) tarkoituksena on selvittää tarpeelliset tiedot, jotta yhteistyötahot voivat vuoden 2015 aikana tehdä päätöksen suunnitellun ratkaisun toteuttamisesta. Mikäli yhteistyökuvio saadaan kuntoon, rahoittaa Fortum suurimman osan kalojen kiinniottolaiteinvestoinnista. Rahoitus tulee Oumo -ohjelman ulkopuolelta. Hankkeen toteutus on tässä vaiheessa suunniteltu vuodelle Vaelluskalaratkaisuista seuraaville voimalaitoksille on tarkoitus päättää sitten, kun tuloksia Montan voimalaitoksella voidaan arvioida. Kiantajärven luhtakunnostukset (toimenpide 5) valmistuvat kevään 2015 aikana. Linnuston pesintään liittyen on päätetty yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen kanssa käynnistää tänä vuonna selvitys säännöstelyn vaikutuksista Oulujärven lokki- ja tiirayhdyskuntien pesintään. Fortum pitää tämän tyyppisiä hankkeita tärkeinä, ja on mukana keskustelemassa vesiekosysteemeihin ja niiden monimuotoisuuteen liittyvien hankkeiden käynnistämisestä. LIITTEET 1. Montan ja Pyhäkosken laitosten sijainti kartalla 2. Toimenpide 1 - Lohikalojen ylisiirrot 3. Toimenpide 2 - Kalojen kiinniottolaite 4. Toimenpide 3 - Lohenpoikasten tuki-istutukset 5. Toimenpide 4 - Selvitys alasvaeltavien smolttien määrästä 6. Toimenpide 5 - Kiantajärven luhtien kunnostus Renewable Energy Y-tunnus ALV-NRO FI Kotipaikka Espoo Fortum Power and Heat Oy

9 LIITE 1

10 LIITE 2 Toimenpide 1 LOHIKALOJEN YLISIIRROT Hankkeessa ylisiirretään enintään 100 lohta ensisijaisesti Utos- ja Kutujokiin. Ylisiirrettävät kalat pyydystetään Oulujokisuulta / terminaalialueelta, Merikosken alakanavasta, Merikosken ja Montan väliseltä jokialueelta ja/tai kalatiestä. Ylisiirrot ovat osa vuosina toteutettavaa Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön puitesopimusta, josta ylisiirrot rahoitetaan. Ylisiirtotoiminta perustuu Kainuun ELY-keskuksen, maaseutu ja energia -yksikön myöntämään lupaan ylisiirtää vuosittain viiden vuoden ajan lupapäätöksen (Dnro: 1093/ ) saatua lainvoiman enintään 100 Oulujoen edustan terminaalialueelta, Merikosken alakanavasta, Merikosken kalatiestä tai Oulujokisuun ja Montan padon väliseltä jokialueelta pyydystettyä merilohta (Salmo Salar) Montan padon yläpuoliselle alueelle ensisijaisesti Utosjokeen ja Kutujokeen ja toissijaisesti Oulujoen pääuomaan välille Nuojua Utanen. Käytännön toteutus Ylisiirtojen toteutus sisältää lohien hankkimisen paikallisilta kalastajilta, ylisiirrettävien kalojen karantenoinnin, näytekalojen toimittamisen Eviraan, kalojen kuljetuksen ja istuttamisen / vapauttamisen ylisiirtopaikoille. Hankkeen toteuttaja kilpailutetaan. Hankintamenettely toteutetaan yhdessä Iijoen ylisiirtojen kanssa. Työnjako ja vastuut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii hankintayksikkönä ja toimii hankkeen koordinoijana. Kustannukset jaetaan Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön puitesopimuksen ( ) mukaan. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitusosuudet Hankkeen kustannusarvio on enintään alv. Hankkeen rahoitusosuudet ovat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (MMM): Kainuun ELY-keskus (MMM): Muhoksen kunta: Utajärven kunta: Vaalan kunta: Oulun Energia Fortum Power and Heat Oy: alv (13% rahoitusosuus) alv (13 % rahoitusosuus) alv (8 % rahoitusosuus) alv (8 % rahoitusosuus) alv (8 % rahoitusosuus) alv (25 % rahoitusosuus) alv (25 % rahoitusosuus)

11 LIITE 3 Toimenpide 2 KALOJEN KIINNIOTTOLAITTEEN JA SEN KÄYTÖN SUUNNITTELU MONTTAAN Hankkeessa muokataan aiemmin tehdyistä Montan kalatiesuunnitelmista tekniset suunnitelmat kalojen kiinniottolaitteen toteuttamiseksi. Lisäksi laaditaan suunnitelma kiinniottolaitteen käytöstä ja ylisiirroista. Kiinniottolaitetta on tarkoitus käyttää lohikalojen ylisiirtoihin yläpuolisille jokialueille lisääntymään ja mahdollisesti myös kalastettavaksi. Kiinniottolaitteesta voidaan myös ottaa emokala- tai mätitäydennystä Montan kalanviljelylaitokselle. Lisäksi hankkeeseen voidaan liittää monenlaista tutkimusta, jota voidaan hyödyntää myös muiden jokien vaelluskalahankkeissa. Suunnittelussa otetaan huomioon mahdollinen tarve jatkaa rakennetta myöhemmin kalatieksi. Tämän suunnitteluhankkeen tarkoituksena on selvittää tarpeelliset tiedot, jotta yhteistyötahot voivat vuoden 2015 aikana tehdä päätöksen suunnitellun ratkaisun toteuttamisesta Oulujoella. Kalojen kiinniottolaite Montassa on osa vaiheittaista etenemistä Oulujoen vaelluskalahankkeessa, johon on kuulunut elinympäristökunnostuksia, poikasten tuki-istutuksia, kalateiden suunnittelu ja koeluontoisia ylisiirtoja. Mikäli yhteistyökuvio saadaan kuntoon, Fortum rahoittaa suurimman osan kalojen kiinniottolaiteinvestoinnista. Rahoitus tulee Oumo-ohjelman ulkopuolelta. Hankkeen toteutus on tässä vaiheessa suunniteltu vuodelle Käytännön toteutus Hankkeessa laaditaan tekniset suunnitelmat kiinniottolaitteen toteuttamiseksi. Suunnitelmien perusteella pyydetään urakkatarjoukset, jolloin investoinnin kustannukset saadaan selville. Lisäksi laaditaan suunnitelma laitteen käytöstä eri tarkoituksiin (ylisiirto, täydennykset kalanviljelylaitokselle), karantenoinnista ym. päivittäistoimenpiteistä sekä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteistä kustannusarvioineen. Selvityksissä käytetään konsultteja. Selvitykset tehdään alkuvuodesta, jotta toteutuksen edellytykset ovat selvillä viimeistään syksyllä. Tästä hankkeesta erillään selvitetään laitteen omistuksen ja käytön hallintomallia (kunnat), luvan muutoksen tarvetta (Fortum) ja mahdollisia muita käytännön asioita. Työnjako ja vastuut Fortum Power and Heat Oy vastaa selvitysten tilaamisesta. Selvitystä ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, johon kaikki rahoittajatahot voivat osoittaa edustajansa. Hankkeen toteutuksesta laaditaan yhteistyösopimus. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitusosuudet Hankkeen kustannusarvio (ulkopuolisilta tilattavat selvitykset) on alv. Hankkeen rahoitusosuudet ovat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (MMM): Kainuun ELY-keskus (MMM): Muhoksen kunta: Utajärven kunta: Vaalan kunta: Fortum Power and Heat Oy: alv (16.67% rahoitusosuus) alv (8.33 % rahoitusosuus) alv (10 % rahoitusosuus) alv (10 % rahoitusosuus) alv (10 % rahoitusosuus) alv (45 % rahoitusosuus)

12 LIITE 4 Toimenpide 3 LOHENPOIKASTEN TUKI-ISTUTUKSET , Hankkeessa istutetaan vuosittain noin kpl 1-vuotiaita merilohen tai -taimenen poikasia Oulujoen sivujokiin, Muhos-, Utos- ja Kutujokeen. Vuonna 2005 aloitetun istutuskokeiluhankkeen avulla leimautetaan ja edesautetaan jokialueelle syntyvän vaelluskalaston syntymistä. Seurannan perusteella poikaset ovat kasvaneet ja pysyneet istutetuilla alueilla hyvin. Vuosittaisten seurantatulosten perusteella istutettavien kalojen istutuspaikkoja ja -määriä voidaan tarvittaessa muuttaa. Käytännön toteutus Hankkeessa ostetaan vuosina 2015, 2016 ja 2017 Montan Lohi Oy:ltä merilohen ja -taimenen 1- vuotiaita, eväleikattuja poikasia, ja istutetaan ne Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa laaditun, päivätyn ja vuonna 2009 päivitetyn istutussuunnitelman mukaan. Istutusten tulosta seurataan sähkökalastuksin. Jotta mm. vuonna 2014 aloitettujen ylisiirtojen tuloksia voidaan erotella seurannassa, kaikilta istukkailta leikataan rasvaevä keväästä 2015 alkaen. Työnjako ja vastuut Montan Lohi Oy vastaa poikasten toimittamisesta ja istuttamisesta istutussuunnitelman mukaisesti. Sähkökalastuksin tehtävästä seurannasta ja sen raportoinnista päätetään myöhemmin. Hankkeen toteuttaja laskuttaa yhteistyöosapuolia suoraan. Hankkeen toteutuksesta laaditaan yhteistyösopimus ja päätös avustuksesta (avustuskäytäntömenettelystä ohjeistetaan myöhemmin). Hankkeen kustannusarvio ja rahoitusosuudet Hankkeen kustannusarvio on vuosittain alv eli yhteensä kolmena vuotena alv. Hankkeen rahoitusosuudet ovat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (MMM): Kainuun ELY-keskus (MMM): Muhoksen kunta: Utajärven kunta: Vaalan kunta: Fortum Power and Heat Oy: alv (16.67% rahoitusosuus) alv (8.33 % rahoitusosuus) alv (10 % rahoitusosuus) alv (10 % rahoitusosuus) alv (10 % rahoitusosuus) alv (45 % rahoitusosuus)

13 LIITE 5 Toimenpide 4 SELVITYS ALASVAELTAVIEN SMOLTTIEN MÄÄRÄSTÄ, Oulujoella vuonna 2014 käynnistyneiden ylisiirtojen jatkeeksi käynnistetään smolttien alasvaelluspyynti Utosjoella. Hankkeessa pyydystetään alasvaeltavia smoltteja Utosjokisuuhun (Myllykoski, Utajärvi) viritetyllä rysällä. Hankkeen tarkoitus on selvittää Utosjoesta alasvaellukselle lähtevien smolttien määrä ja ajankohta. Käytännön toteutus Smolttien rysäpyynti toteutetaan Luonnonvarakeskuksen (LUKE) alustavan esityksen mukaan. Hankkeen kesto on noin 5,5 kuukautta ja pitää sisällään suunnittelu- ja valmistelutyöt, rysäpyynnin (1 kk tehokasta aikaa, 2 henkilöä + osa-aikaista lisäapua mm. rysän pystytykseen) ja lyhyen tulosraportoinnin. Pilottivuoden 2015 jälkeen voidaan toki miettiä esim. telemetriaseurannan toteuttamista vuonna 2016 tai Työnjako ja vastuut Luonnonvarakeskuksen (LUKE) vastaa hankkeen toteutuksesta. POPELY vastaa hankkeen tiedottamisesta sekä informoi ja pitää yhteyttä hankkeen muihin rahoittajatahoihin. Utajärven kunta laatii hankkeen toteutuksesta tilaussopimuksen. Luonnonvarakeskus (LUKE) laskuttaa hankkeen kustannukset prosenttiosuuksien suhteessa toteutuneiden kustannusten perusteella vuoden loppuun mennessä. Hanke rahoitetaan Oulujoen vesistön puitesopimuksen vuoden 2015 rahoituskehyksestä. Hankkeen toteutuksesta laaditaan rahoittajien kesken yhteistyösopimus. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitusosuudet Hankkeen kustannusarvio on alv 0 %. Hankkeen rahoitusosuudet ovat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (MMM): Utajärven kunta: Fortum Power and Heat Oy: alv (50% rahoitusosuus) alv (20 % rahoitusosuus) alv (30 % rahoitusosuus)

14 LIITE 6 Toimenpide 5 LUHTIEN LINNUSTOKUNNOSTUS Suomussalmi Kainuun ELY-keskus, Suomusalmen kunta ja Fortum ovat yhteistyössä kunnostaneet luhta-alueita Suomussalmen Juntusrannan Juntusjärvellä talvisin vuosina 2012, 2013 ja Juntus- ja Kulmajärven luhdat ovat syntyneet säännöstelyn aiheuttaman vedenkorkeuden vaihtelun vuoksi. Tavoitteena on parantaa vesilintujen poikastuottoa ja luoda muuton ja sulkasadon aikaisia ruokailuja levähdysalueita. Myös kalojen kutu-alueet paranevat, hyötyjinä erityisesti hauki, ahven ja särki. Käytännön toteutus Luhta-alueille on vuosina kaivettu kanavia, mutta niiden luiskat ovat olleet liian jyrkkiä lintujen ruokailun ja pesimisen kannalta. Nyt luhtiin on kaivettu kanavia ja pieniä lampareita, jotka muodostavat monipuolisesti suojaisia vesialueita ja runsaasti rikkonaista rantaviivaa. Kaivutyöt on tehty kuivakaivuina, jolloin vesistövaikutukset ovat jääneet mahdollisimman vähäisiksi. Työnjako ja vastuut Töiden toteutuksesta vastaa Kainuun ELY-keskus. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitusosuudet Kunnostusten kokonaiskustannukset ovat noin , joka jakautuu kolmelle vuodelle. Kustannukset on jaettu Kiantajärven säännöstelystä vastaavan Fortum Power and Heat Oy:n, Suomussalmen kunnan ja Kainuun ELY-keskuksen kesken.

Kalatiehankkeiden kuulumiset OULUJOKI. Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kalatiehankkeiden kuulumiset OULUJOKI. Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kalatiehankkeiden kuulumiset OULUJOKI Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulujoen kalatiet - tausta Merikosken kalatie 2003 (Oulun Energia / Oulun kaupunki) Tutkimukset ja selvitykset sisäänkäynnin

Lisätiedot

Oulujoen vaelluskalahanke ja Montan ylisiirtolaite

Oulujoen vaelluskalahanke ja Montan ylisiirtolaite Oulujoen vaelluskalahanke ja Montan ylisiirtolaite VAELLUSKALOJEN YLISIIRTO SEMINAARI Keminmaa 21.04.2016 Ympäristöpäällikkö Marja Savolainen, Fortum Sisältö Kansallinen kalatiestrategia ja Oulujoen vaelluskalahanke

Lisätiedot

Vaelluskalojen hoito Oulujoella erilaiset toimenpiteet tukevat toisiaan

Vaelluskalojen hoito Oulujoella erilaiset toimenpiteet tukevat toisiaan Vesienhoidon ja Merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 20.9.2017, Pohjois- Pohjanmaan ELY Vaelluskalojen hoito Oulujoella erilaiset toimenpiteet tukevat toisiaan Jukka Muotka, Fortum Vaelluskalojen hoito Oulujoella

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

49 Perhonjoen vesistöalue

49 Perhonjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 117(196) 49 Perhonjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 2 524 km 2 Järvisyys 3,4 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 32, Murikinkoski rautatiesilta Vesistönro

Lisätiedot

Energiateollisuuden tiekartta vaelluskalojen elinolojen parantamiseen

Energiateollisuuden tiekartta vaelluskalojen elinolojen parantamiseen Energiateollisuuden tiekartta vaelluskalojen elinolojen parantamiseen Kalojen vaellusmahdollisuuksien parantaminen on ajankohtaista ja kannatettavaa, toimenpiteet on valittava huolella ja edettävä vaiheittain

Lisätiedot

Kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävät hankkeet

Kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävät hankkeet Momentti 30.40.31 Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen Kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä ja monimuotoisuuden ylläpitoa edistävät hankkeet Kuuleminen eduskunnan ympäristövaliokunnassa

Lisätiedot

Vesivoima Suomessa ja vaelluskalojen palauttaminen jokiin. Ympäristöakatemia 2014 1.8.2014

Vesivoima Suomessa ja vaelluskalojen palauttaminen jokiin. Ympäristöakatemia 2014 1.8.2014 Vesivoima Suomessa ja vaelluskalojen palauttaminen jokiin Ympäristöakatemia 201 1 Energiateollisuus ry energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen järjestö edustaa kattavasti yrityksiä, jotka harjoittavat

Lisätiedot

Paimionjoki voimantuotannossa

Paimionjoki voimantuotannossa Paimionjoki voimantuotannossa Paimionjoki - seminaari 15.6. 2011 Paimio 1 Fortum tänään Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta, voimalaitosten

Lisätiedot

SELVIÄVÄTKÖ LOHEN POIKASET MERELLE JA OSATAANKO KALATIET SIJOITTAA OIKEIN?

SELVIÄVÄTKÖ LOHEN POIKASET MERELLE JA OSATAANKO KALATIET SIJOITTAA OIKEIN? SELVIÄVÄTKÖ LOHEN POIKASET MERELLE JA OSATAANKO KALATIET SIJOITTAA OIKEIN? HAASTEITA RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUKSELLE VAELLUSKALASEMINAARI 22.9.2011 Keminmaa Aki Mäki-Petäys RKTL RAKENNETTUJEN JOKIEN

Lisätiedot

Paimionjoki voimantuotannossa

Paimionjoki voimantuotannossa Paimionjoki voimantuotannossa Teemaryhmäpalaveri 16.3.2011 Tarvashovi 1 Fortum tänään Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto, fyysinen tuotannonohjaus ja trading-toiminta, voimalaitosten käyttö,

Lisätiedot

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen - tilannekatsaus

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen - tilannekatsaus Luontopolitiikka-kärkihanke Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen - tilannekatsaus Sidosryhmäseminaari Kemijoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi Rovaniemi 19.9.2017 Jouni

Lisätiedot

KALAN KULKU POHJOIS- SUOMEN RAKENNETUISSA JOISSA: TEKNISET RATKAISUT

KALAN KULKU POHJOIS- SUOMEN RAKENNETUISSA JOISSA: TEKNISET RATKAISUT Vaelluskalat palaavat Iijokeen Oulujoen kalateiden suunnittelu ja tukitoimenpiteet KALAN KULKU POHJOIS- SUOMEN RAKENNETUISSA JOISSA: TEKNISET RATKAISUT Anne Laine Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus RKTL

Lisätiedot

Uusiutuvaa, kotimaista, päästötöntä energiaa

Uusiutuvaa, kotimaista, päästötöntä energiaa Uusiutuvaa, kotimaista, päästötöntä energiaa Sierilä Kemijoen pääuoman viimeinen voimalaitos Sierilän vesivoimalaitos täydentää Lokan tekojärveltä lähtevän voimalaitosketjun yhtenäiseksi tuotantokoneistoksi.

Lisätiedot

Kemijoki Oy tänään Erkki Huttula Ympäristöpäällikkö. Lapin kalastusaluepäivät 13.-14.11.2014 13.11.2014

Kemijoki Oy tänään Erkki Huttula Ympäristöpäällikkö. Lapin kalastusaluepäivät 13.-14.11.2014 13.11.2014 Kemijoki Oy tänään Erkki Huttula Ympäristöpäällikkö 13.11.2014 1 Tässä esityksessä Kemijoki Oy:n tunnuslukuja Yhtiön historia Kemijoki Oy:n uusi toimintamalli Ajankohtaista kalarintamalla Padottu voima

Lisätiedot

KALOJEN KIINNIOTTO JA YLISIIRTO

KALOJEN KIINNIOTTO JA YLISIIRTO KALOJEN KIINNIOTTO JA YLISIIRTO Vaelluskalafoorumi 14.-15.6.2016 Aki Mäki-Petäys Kuva: Aki Mäki-Petäys Keskustelun alustusta Ylisiirrot Suomessa Onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä Kalojen pyynti ja

Lisätiedot

53 Kalajoen vesistöalue

53 Kalajoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 125(196) 53 Kalajoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 4 247 km 2 Järvisyys 1,8 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 34, Siiponjoki nro 35, Hamari jokisuu Vesistönro

Lisätiedot

Oulujoen voimalaitosten (Montta, Pyhäkoski, Pälli, Utanen, Ala-Utos, Nuojua ja Jylhämä) kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Muhos, Utajärvi

Oulujoen voimalaitosten (Montta, Pyhäkoski, Pälli, Utanen, Ala-Utos, Nuojua ja Jylhämä) kalatalousvelvoitteiden muuttaminen, Muhos, Utajärvi 1 PÄÄTÖS Nro 19/2017/2 Dnro PSAVI/16/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2017 ASIA Oulujoen voimalaitosten (Montta, Pyhäkoski, Pälli, Utanen, Ala-Utos, Nuojua ja Jylhämä) kalatalousvelvoitteiden

Lisätiedot

Pohjolan vaelluskala- ja kalatiesymposio , Rovaniemi

Pohjolan vaelluskala- ja kalatiesymposio , Rovaniemi Pohjolan vaelluskala- ja kalatiesymposio 8.-9.10.2013, Rovaniemi Valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi Vaelluskalat palaavat Iijokeen ja Iijoen kalatiet 2011-13 -hankkeet Askel Ounasjoelle

Lisätiedot

Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017

Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017 Iijoen OTVA Haapakosken smolttitutkimus 2017 Vaelluskalafoorumi, Muhos 22.9.2017 Riina Huusko Luonnonvarakeskus Taustaa Kalojen alavirtaan vaellus Vesivoimaloiden vaikutukset alavirtaan vaeltaville kaloille

Lisätiedot

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN

OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN OULUJOEN PÄÄUOMAN MONTAN PATOALTAAN YLÄOSAN VIRKISTYSKALASTUKSELLISEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN ESISUUNNITELMA 3/2014 *Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala *Suunnittelija, kalastusmestari Matti Hiltunen Tavoite

Lisätiedot

Kehittämisyhteistyötehtävä: Vesivoiman tuottamisen ja vaelluskalakantojen hoidon yhteensovittaminen. Alustajana J.Erkinaro

Kehittämisyhteistyötehtävä: Vesivoiman tuottamisen ja vaelluskalakantojen hoidon yhteensovittaminen. Alustajana J.Erkinaro Kehittämisyhteistyötehtävä: Vesivoiman tuottamisen ja vaelluskalakantojen hoidon yhteensovittaminen Alustajana J.Erkinaro VIIME VUOSIEN TUTKIMUSTEEMOJA RAKENNETTUJEN JOKIEN VAELLUSKALOJEN HOITO KUTU MÄDIN

Lisätiedot

Kauppatorin veneluiska

Kauppatorin veneluiska Kauppatorin veneluiska Toteuttaja: Kajaanin kaupunki Toteutusaika: Loka marraskuu 2014 Kustannukset: 17 112,54 (ALV 0 %) Rahoittajat: Kajaanin kaupunki, Fortum Power and Heat Oy ja Kainuun ELY-keskus Tavoitteet

Lisätiedot

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015 KALATALOUSTARKKAILU 2015 16X269928 2.5.2015 OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2015 Kalastuskirjanpidon perustulokset Oulujoen ja sen sivuvesistöjen kalataloustarkkailu v. 2015 Kalastuskirjanpidon

Lisätiedot

Kari Stenholm. Virtavesien hoitoyhdistys ry

Kari Stenholm. Virtavesien hoitoyhdistys ry Kari Stenholm Virtavesien hoitoyhdistys ry Vantaanjoen vesistö -Vantaanjoen 100 km pitkä pääuoma lähtee Hausjärveltä ja laskee mereen Helsingissä -Vantaanjoen vesistön yhteenlaskettu uomapituus on yli

Lisätiedot

ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS ASKEL OUNASJOELLE 2 HANKKEEN SEKÄ PALUUHANKKEEN LOHIEN YLISIIRRON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS YLISIIRTOPYYNNIN KÄYNNISTÄMINEN Hankkeen arvioidut kustannukset 131 400 e / 2v Pyynti toteutettiin kahdella pyyntipaikalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee. vesi- VOIMAA

Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee. vesi- VOIMAA Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee vesi- VOIMAA FORTUMIN ENERGIAKATSAUS JOULUKUU 2015 Uusiutuva, päästötön ja joustava vesivoima olennainen osa tulevaisuuden energiajärjestelmää Vesivoimalla on

Lisätiedot

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki

Sähkökoekalastukset vuonna 2014. Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Sähkökoekalastukset vuonna 2014 Kokemäenjoki Harjunpäänjoki Joutsijoki Kovelinoja Kissainoja Loimijoki Kokemäenjoki Sähkökoekalastukset tehtiin elo-, syyskuun aikana Arantilankoskella kalastettiin lisäksi

Lisätiedot

Meritaimenkannat ja niiden hoito Tornionjoella

Meritaimenkannat ja niiden hoito Tornionjoella Meritaimenkannat ja niiden hoito Tornionjoella Luonnonvarakeskus Oulu Luonnonvarakeskus Luonnonvarakeskus Lohen (ja taimenen) elinkierto 2 Esimerkki meritaimenen kutuvaelluksesta 3 4 Taimen lajina Taimenpopulaatiot

Lisätiedot

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi

LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA. Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi LISÄÄ VIRTAA VESIVOIMASTA Voimalaitosten tehonnostoilla puhdasta säätöenergiaa vuosikymmeniksi Kemijoki Oy on vesivoimalaitosten tehonnoston edelläkävijä PORTTIPAHTA KURITTU VAJU KELU KURKIASKA VALAJAS

Lisätiedot

Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön. Kemijoen alaosan kalatieratkaisut

Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön. Kemijoen alaosan kalatieratkaisut Lohen- ja meritaimenen palautus Kemijoen vesistöön Kemijoen alaosan kalatieratkaisut Lap ELY Jarmo Huhtala 6.5.2014 1 Esitelmän pääasiallinen sisältö Mikä on kalatie, miksi kalateitä tarvitaan Kalatiesuunnitteluprosessi

Lisätiedot

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT JA KALATALOUSVELVOITTEET Kuvat: Simo Yli-Lonttinen VAELLUSKALAFOORUMI OULU 11.2.2014 Aki Mäki-Petäys RKTL Esityksen sisältö RKTL:N TYÖRAPORTTI KALATALOUSVAHINGOISTA-

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaelluskalakantoja elvyttämään

Yhteistyöllä vaelluskalakantoja elvyttämään Yhteistyöllä vaelluskalakantoja elvyttämään Vaelluskalojen ylisiirtoseminaari 21.4.2016 25.4.2016 1 Laajaa yhteistyötä kala-asioissa Lapin ja Pohjois-Savon ELY-keskukset Maa- ja metsätalousministeriö Vaikutusalueiden

Lisätiedot

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2014

OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2014 KALATALOUSTARKKAILU 2014 16WWE1933 16.3.2015 OULUJOEN JA SEN SIVUVESISTÖJEN KALATALOUSTARKKAILU V. 2014 Kalastuskirjanpidon perustulokset Oulujoen ja sen sivuvesistöjen kalataloustarkkailu v. 2014 Kalastuskirjanpidon

Lisätiedot

SATAKUNNAN PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAEHDOTUKSESTA Vesistökohtaiset kehittämistarpeet

SATAKUNNAN PINTAVESIEN TOIMENPIDEOHJELMAEHDOTUKSESTA Vesistökohtaiset kehittämistarpeet Yhdistyksen nimi: Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry Yhdistyksen kotikunta: Raisio Puheenjohtaja: Veikko Meskanen Osoite: Vehaksentie 220 23310 Taivassalo Sähköposti: tavemesk@taivassalo.fi Puhelin:

Lisätiedot

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA. Esa Laajala Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MINIMIVIRTAAMA KALATIEN TOIMINNAN KANNALTA Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus SISÄLTÖ VIRTAAMA Mikä se on ja miten se lasketaan? Virtaamien vaihteleminen Minimivirtaamat luonnon

Lisätiedot

Lohikalakantojen palauttaminen suuriin rakennettuihin jokiin. Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lohikalakantojen palauttaminen suuriin rakennettuihin jokiin. Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Lohikalakantojen palauttaminen suuriin rakennettuihin jokiin Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kiitokset Anne Laine Aki Mäki-Petäys Timo P. Karjalainen Esa Laajala Arto Hirvonen Timo

Lisätiedot

Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen

Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen Vaelluskalafoorumi 11.2.2014, Oulu Kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi MMM / Luonnonvaraosasto Sisältö Kalatiestrategia ja MMM / Luonnonvaraosaston strategia

Lisätiedot

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen Hallituksen kärkihanke LUONTOPOLITIIKKAA LUOTTAMUKSELLA JA REILUIN KEINOIN Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen Kalastuslakipäivät 1.- 2.12.2016, Helsinki Jouni Tammi MMM/ Luonnonvaraosasto

Lisätiedot

Kemijoki Oy Keskustelussa Ruunaan KA x x Pielisen KA Varmistunut x

Kemijoki Oy Keskustelussa Ruunaan KA x x Pielisen KA Varmistunut x Vuosi 2016 AJANKOHTA RAHOITUS LAJIT TOIMENPIDE TYYPPI ALKAA PÄÄTTYY KOHDE KOK.KUSTANNUS KÄRKIHANKE MUU LÄHDE TILANNE TOTEUTTAJAT JL TVI KUVAUS / VAIKUTTAVUUS / HUOMIOITA Valmistelu Koordinointi helmikuu

Lisätiedot

VESIVOIMA JA KOSKILUONTO ON MAHDOLLISTA SOVITTAA YHTEEN- KOSKIENSUOJELULAKI TULISI PÄIVITTÄÄ

VESIVOIMA JA KOSKILUONTO ON MAHDOLLISTA SOVITTAA YHTEEN- KOSKIENSUOJELULAKI TULISI PÄIVITTÄÄ SÄHKÖNTUOTANTO MUISTIO 1(6) 19.5.2014 VESIVOIMA JA KOSKILUONTO ON MAHDOLLISTA SOVITTAA YHTEEN- KOSKIENSUOJELULAKI TULISI PÄIVITTÄÄ Koskiensuojelulaki, joka tuli voimaan yli 25 vuotta sitten, on aika saattaa

Lisätiedot

Kotimaista säätövoimaa vedestä

Kotimaista säätövoimaa vedestä Kotimaista säätövoimaa vedestä 2013 Suomen sähkön tuotanto energialähteittäin 2012 (67,7 TWh) Vesivoima on merkittävin uusiutuva energialähde Vesivoima hoitaa myös suurimman osan tuotannon ja kulutuksen

Lisätiedot

c) Kalateiden tulee olla toiminnassa vuosittain välisen ajan.

c) Kalateiden tulee olla toiminnassa vuosittain välisen ajan. 1 (5) 17.3.2017 Esitys kalatalousvelvoitteiksi Kalatalousviranomainen katsoo, että Kemijoen Isohaaran, Taivalkosken, Ossauskosken, Petäjäskosken, Valajaskosken, Vanttauskosken, Pirttikosken ja Seitakorvan

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012. Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012. Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Risto Vesa Kalatalouden Keskusliitto Kalatiestrategian taustaa ( Vanhasen II) hallitusohjelmaan sisältynyt asia Hanketta valmisteli

Lisätiedot

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet

Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet Luonnonmukaiset kalatiet ja uudet lisääntymisalueet Jukka Jormola Maisema-arkkitehti Suomen ympäristökeskus SYKE Maailman vesipäivä seminaari Vesi ja kestävä kehitys 19.3.2015 Säätytalo Näkökulmia Vaelluskalapolitiikan

Lisätiedot

Lohi palaa Ylä-Kemijokeen!? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lohi palaa Ylä-Kemijokeen!? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Lohi palaa Ylä-Kemijokeen!? Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos G. Van Ryckevorsel Esityksen sisältö Kansallinen kalatiestrategia 2012 Lohen elinkierto Ylä-Kemijoen lohen mahdolliset

Lisätiedot

Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi

Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi Ehdotus kalastuksen säätelystä Kemi-Ounasjoelle vaelluskalojen elämänkierron turvaamiseksi Kemi-Ounasjoen kalastusjärjestelyt -hanke Lapin ELY-keskus 9.9.2014 l 9.9.2014 / JK Sisällysluettelo 1. Yleiset

Lisätiedot

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Liite ELY-keskuksen ja kuntien väliseen puitesopimukseen 1. Johdanto Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämistarkastelut toteutettiin pääosin

Lisätiedot

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET ONGELMAT JA NIIDEN KOMPENSOINTI

RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET ONGELMAT JA NIIDEN KOMPENSOINTI RAKENNETTUJEN JOKIEN KALATALOUDELLE AIHEUTUNEET ONGELMAT JA NIIDEN KOMPENSOINTI Maare Marttila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Vesistökunnostusten neuvottelupäivä 2014, SYKE 30.10.2014 KOMPENSOINTI:

Lisätiedot

SAA LISÄÄ TEHOA 4 PYHÄKOSKI. Vesivoiman merkitys kasvussa. ivoima vesivoima ima vesivoima. esi. esivoim

SAA LISÄÄ TEHOA 4 PYHÄKOSKI. Vesivoiman merkitys kasvussa. ivoima vesivoima ima vesivoima. esi. esivoim 1 2012 12 8 Tavoitteena monimuotoinen jokiluonto Kalojen istutukset ovat tärkeä tekijä joen ympäristön hoidossa. Vesivoiman merkitys kasvussa Vesivoima on sähkön tuotantomuodoista paras säätäjä. 4 PYHÄKOSKI

Lisätiedot

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011

Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Kokemäenjoen & Harjunpäänjoen sähkökoekalastukset 2011 Sähkökoekalastukset suoritettiin elosyyskuun aikana Sähkökoekalastettujen alueiden (8 koealaa) yhteenlaskettu pintaala oli 1664,5 m 2 Koealojen keskikoko

Lisätiedot

Kokemuksia virikekasvatuksesta ja rasvaeväleikkauksista. Jyrki Oikarinen Montan Lohi Oy Helsinki

Kokemuksia virikekasvatuksesta ja rasvaeväleikkauksista. Jyrki Oikarinen Montan Lohi Oy Helsinki Kokemuksia virikekasvatuksesta ja rasvaeväleikkauksista Jyrki Oikarinen Montan Lohi Oy Helsinki 24.3.2017 Virikekasvatus Kokemukset vielä melko vähäisiä Montassa tehdyissä kokeissa ongelmia altaiden puhdistamisen

Lisätiedot

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia toimeenpano ja vaikutukset ammattikalastukselle. Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia toimeenpano ja vaikutukset ammattikalastukselle. Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia toimeenpano ja vaikutukset ammattikalastukselle Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho ELY-keskus/ Kalatalouspalvelut 10.2.2015 1 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.10.

Lisätiedot

Oulujoen moninaiskäytön vaihtoehdot ja hyödyt esiselvityshanke. Iijoen monitavoitearviointi ja Iijoen vesistövision esiselvitys

Oulujoen moninaiskäytön vaihtoehdot ja hyödyt esiselvityshanke. Iijoen monitavoitearviointi ja Iijoen vesistövision esiselvitys Oulujoen moninaiskäytön vaihtoehdot ja hyödyt esiselvityshanke Iijoen monitavoitearviointi ja Iijoen vesistövision esiselvitys Timo P Karjalainen Thule-instituutti, Oulun yliopisto Vaelluskalafoorumi 8.4.2015

Lisätiedot

Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot

Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot Pohjolan vaelluskala- ja kalatiesymposio 8.-9.10.2013 Rovaniemi Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

- toiminnanharjoittajan

- toiminnanharjoittajan Kalatalousvelvoitteen joustavuusesimerkkejä - toiminnanharjoittajan kokemuksia ja näkemyksiä Marja Savolainen, Fortum Vaelluskalafoorumin työpaja II 4.3.2016 Sisältö Millaiset lupamääräykset ja miten on

Lisätiedot

Jouni Simola Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Jouni Simola Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry Jouni Simola Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry Virho lyhyesti Virtavesien luonnontilan vaalimista ja ennallistamista Perustettu 1990 Hallitus, 8 jäsentä EU Leader-hankevastaava Vantaanjoki, Karjaanjoki,

Lisätiedot

2. Virhon mielipide Voikosken kalatien rakennussuunnitelmasta

2. Virhon mielipide Voikosken kalatien rakennussuunnitelmasta Virtavesien hoitoyhdistys ry c/o Esa Lehtinen Kirjastopolku 5 B 13 08500 Lohja www.virtavesi.com VIRTAVESIEN HOITOYHDISTYKSEN MIELIPIDE, 15.1.2015: Asia: Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön

Lisätiedot

Lyhytaikaissäädön vaikutukset. Pielisen säännöstelyselvitykset Pielisjoen työryhmä

Lyhytaikaissäädön vaikutukset. Pielisen säännöstelyselvitykset Pielisjoen työryhmä Lyhytaikaissäädön vaikutukset Pielisen säännöstelyselvitykset Pielisjoen työryhmä 25.4.2012 1.7.2013 Vesistösäännöstelyjen tausta (voimatalous) Vettä (sähköä) saadaan säädön avulla käyttöön silloin, kun

Lisätiedot

Luonnonmukaisten kalateiden mahdollisuudet Paimionjoella

Luonnonmukaisten kalateiden mahdollisuudet Paimionjoella Luonnonmukaisten kalateiden mahdollisuudet Paimionjoella Jukka Jormola Maisema-arkkitehti Suomen ympäristökeskus SYKE Somero 13.11.2014 Lohen elinkierron vaatimukset joessa Smolttien alasvaellus Kutuvallus

Lisätiedot

67 Tornionjoen Muonionjoen vesistöalue

67 Tornionjoen Muonionjoen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 165(196) 67 Tornionjoen Muonionjoen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 40 131 km 2 Suomen puolella 14 280 km 2 Järvisyys 4,6 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987)

Lisätiedot

TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE!

TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE! TIEDOTE ORAVAREITIN MELOJILLE! KOSKIEN ENNALLISTAMISHANKE ETENEE, TAVOITTEENA PALAUTTAA JÄRVITAIMENEN LUONTAINEN LISÄÄNTYMINEN. KOSKIEN MELOTTAVUUS LÄHES ENNALLAAN MUTTA MELONTAVÄYLÄT OVAT MUUTTUNEET.

Lisätiedot

OULUJÄRVEN KALANHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

OULUJÄRVEN KALANHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Suunnitelma 1 (5) Jakelu KAINUUN ELY-keskus Kalatalous PL 115 87101 KAJAANI Kirjaamo.Kainuu@ely-keskus.fi Korvaa Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston päätöksellään 5.7.2011 nro 43/11/2 hyväksymän Oulujärven

Lisätiedot

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella. Vesistökunnostuspäivät , Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pohjapatohankkeet Vehkajoella ja Vaalimaanjoella Vesistökunnostuspäivät 13.-14.6.2017, Tampere Vesa Vanninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Valuma-alue 380 km 2 Pituus n. 40 km Laskee Suomenlahteen Haminassa

Lisätiedot

Kuva: Anssi Eloranta julkaisussa Eloranta & Eloranta Patokatoyhteistyöllä. nousuesteettömiä uomia

Kuva: Anssi Eloranta julkaisussa Eloranta & Eloranta Patokatoyhteistyöllä. nousuesteettömiä uomia Kuva: Anssi Eloranta julkaisussa Eloranta & Eloranta 2016 Patokatoyhteistyöllä kohti nousuesteettömiä uomia Turhien vaellusesteiden poistoon liittyvän projektin tausta ja tarve Suomen virtavesiä on hyödynnetty

Lisätiedot

Muuttuuko suurten rakennettujen jokien ympäristövaatimukset VPD:n myötä Luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen Suomen luonnonsuojeluliitto RKTL:n

Muuttuuko suurten rakennettujen jokien ympäristövaatimukset VPD:n myötä Luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen Suomen luonnonsuojeluliitto RKTL:n Muuttuuko suurten rakennettujen jokien ympäristövaatimukset VPD:n myötä Luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen Suomen luonnonsuojeluliitto RKTL:n tutkimuspäivät 17.11.2009 VPD:n vaikutuksen arvoinnin vaikeuksia

Lisätiedot

LUONTOPOLITIIKKAA LUOTTAMUKSELLA JA REILUIN KEINOIN

LUONTOPOLITIIKKAA LUOTTAMUKSELLA JA REILUIN KEINOIN LUONTOPOLITIIKKAA LUOTTAMUKSELLA JA REILUIN KEINOIN Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämisen toteutussuunnitelma Luonnos 13.11.2015 Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen hallituksen

Lisätiedot

Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Kainuun ympäristökeskuksen raportteja 2 2009 Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma Mika Pylvänäinen, Diar Isid ja Marko Aalto Kainuun ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

Lisätiedot

River-specific spawnerrecruit. Jokikohtaiset tarkastelut ja rekrytointimallit. Migratory Fish Forum, workshop docent Harri Helminen

River-specific spawnerrecruit. Jokikohtaiset tarkastelut ja rekrytointimallit. Migratory Fish Forum, workshop docent Harri Helminen River-specific spawnerrecruit models Jokikohtaiset tarkastelut ja rekrytointimallit Migratory Fish Forum, workshop 3.2.2016 docent Harri Helminen Esityksen (30 min) sisältö: Johdanto ja tausta Pohjoisten

Lisätiedot

Pohjanlahden lohikantojen tila

Pohjanlahden lohikantojen tila Pohjanlahden lohikantojen tila Rovaniemi 18.5.2005 Jaakko Erkinaro Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Itämeren lohijoet Suomessa: - ennen 20-30 - nyt 2 (+) Pohjanlahdella jäljellä 13 kutujokea 50:stä

Lisätiedot

Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa

Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa Sierilä: nykyaikaista ja vastuullista vesivoimaa ET:n kevätseminaari Rovaniemellä 13.5.2016 Tuomas Timonen ja Timo Torvinen 13.5.2016 1 Sisältö Kemijoen ajankohtaiset kuulumiset Sierilän voimalaitosprojekti

Lisätiedot

Petri Karppinen tutkija, biologi, FM, jatko-opiskelija

Petri Karppinen tutkija, biologi, FM, jatko-opiskelija Petri Karppinen tutkija, biologi, FM, jatko-opiskelija Telemetriatutkimuksia: Tenojoki, Utsjoki, Akujoki, Näätämöjoki, Simojoki, Tuulomajoki (Venäjä), Oulujoki, Iijoki, Vantaanjoki, Kymijoki, Porvoonjoki,

Lisätiedot

Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen

Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen Vesistökunnostusten ohjaus ja hankkeistaminen VYYHTI-hankkeen seminaari 19.11.2014 Lappajärvi Liisa Maria Rautio Vesistöpäällikkö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Vesitalousstrategian (2011) päämäärät Valuma-alueilla

Lisätiedot

Kalatalousavustukset. Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut

Kalatalousavustukset. Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut Kalatalousavustukset Vedet kuntoon Keski-Suomessa tilaisuus 29.5.2017 Mari Nykänen Pohjois-Savon ELY-keskus/Järvi-Suomen kalatalouspalvelut ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hallinnoimat määrärahat,

Lisätiedot

Kari Stenholm Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry

Kari Stenholm Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry Kari Stenholm Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry Vanhankaupunginkoski Vanhankaupunginkoski on Vantaanjoen kalojen portti mereltä joelle ja joelta merelle. Vantaanjokeen nousevien emokalojen ja sieltä mereen

Lisätiedot

Monitavoitearviointi Mustionjoen kunnostuksessa Simpukka- ja lohikalakantojen elvyttämisvaihtoehtojen arviointi

Monitavoitearviointi Mustionjoen kunnostuksessa Simpukka- ja lohikalakantojen elvyttämisvaihtoehtojen arviointi Monitavoitearviointi Mustionjoen kunnostuksessa Simpukka- ja lohikalakantojen elvyttämisvaihtoehtojen arviointi Mika Marttunen & Mikko Dufva Tavoitteet ja toteutus Selvittää vaihtoehtoisia toimia simpukka-

Lisätiedot

Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset

Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset Pielisjoelle suunnitellun lyhytaikaissäädön ekologiset vaikutukset Tapio Sutela, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Joensuu 6.6. 2013 1. Taustatietoa Pielisjoesta ja järvilohesta Pielisjoki oli ennen

Lisätiedot

Kalatalousvelvoitteen joustavuus

Kalatalousvelvoitteen joustavuus Kalatalousvelvoitteen joustavuus case-esimerkkejä -------------- Viranomaisen kokemuksia ja näkemyksiä Markus Huolila Lapin ELY-keskus Vaelluskalafoorumin työpaja 4.3.2016, Helsinki Iijoen vesistön joki-

Lisätiedot

7 Lohien ja haukien telemetriatutkimus Oulujoen alaosalla

7 Lohien ja haukien telemetriatutkimus Oulujoen alaosalla 7 Lohien ja haukien telemetriatutkimus Oulujoen alaosalla Petri Karppinen, Maare Marttila, Mikko Jaukkuri, Mari Annala, Katja Männistö- Vetoniemi, Sakari Heikkinen, Sanni Jørgensen, Ville Vähä ja Jaakko

Lisätiedot

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013

MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 MANKALAN VOIMALAITOKSEN JA ARRAJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYN KALATALOUDELLINEN TARKKAILU VUONNA 2013 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 227/2014 Janne Raunio TIIVISTELMÄ Tämä raportti käsittelee

Lisätiedot

Kalataloudelliset kunnostustyöt Karvianjoen vesistöalueella. Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus Kalatalouspalvelut-ryhmä

Kalataloudelliset kunnostustyöt Karvianjoen vesistöalueella. Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus Kalatalouspalvelut-ryhmä Kalataloudelliset kunnostustyöt Karvianjoen vesistöalueella Leena Rannikko Varsinais-Suomen ELY-keskus Kalatalouspalvelut-ryhmä 1 Virtakutuiset vaelluskalalajit kärsineet elinympäristössä tapahtuneista

Lisätiedot

POHJOLAN VAELLUSKALA- JA KALATIESYMPOSIO

POHJOLAN VAELLUSKALA- JA KALATIESYMPOSIO Askel Ounasjoelle hankkeet POHJOLAN VAELLUSKALA- JA KALATIESYMPOSIO 8.- 9.10.2013 LAPIN ELY-KESKUS Askel Ounasjoelle II ja III hanke Jukka Viitala ISOHAARAN IMPULSSIKALATIEN KÄYTTÖKOKEMUKSET JA KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Kalatiestrategia. Kohti luonnollista elinkiertoa

Kalatiestrategia. Kohti luonnollista elinkiertoa Kalatiestrategia Kohti luonnollista elinkiertoa Esipuhe Sisältö Kansallisen kalatiestrategian lähtökohtana on vahvistaa uhanalaisia ja vaarantuneita vaelluskalakantoja. Vaelluskalakannat eivät pitkällä

Lisätiedot

Jokitalkkari 2012-2016 -hanke

Jokitalkkari 2012-2016 -hanke Jokitalkkari 2012-2016 -hanke Sipoonjoki, Mustijoki-Mäntsälänjoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki, Koskenkylänjoki, Loviisanjoki & Taasianjoki Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Lahti 16.8.2013 Sampo Vainio

Lisätiedot

Vesienhoidon rahoituslähteet. Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi

Vesienhoidon rahoituslähteet. Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi Vesienhoidon rahoituslähteet Tiina Käki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö, vesienhoitotiimi 24.2.2017 Pohjois-Karjalan ELY-keskus (Y-vastuualue, Luonto ja alueidenkäyttö yksikkö,

Lisätiedot

Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen

Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen Kalatiestrategian toimeenpanon edistyminen Vesien- ja merenhoidon sidosryhmätilaisuus 12.11.2014 Helsinki Jouni Tammi, kalatalousylitarkastaja MMM/ Luonnonvaraosasto ja Mikko Koivurinta, kalastusbiologi

Lisätiedot

RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUSOHJELMA ( )

RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUSOHJELMA ( ) RIISTA- JA KALATALOUDEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAKENNETTUJEN JOKIEN TUTKIMUSOHJELMA (2011-2016) www.rktl.fi/kala/rakennetut_joet/ Vaelluskalojen palauttamista tukevia tutkimuksia Monitavoitteista: biologian,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 83/12/2 Dnro PSAVI/53/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT

LUPAPÄÄTÖS Nro 83/12/2 Dnro PSAVI/53/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJAT LUPAPÄÄTÖS Nro 83/12/2 Dnro PSAVI/53/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Oulujoen Montan, Utasen ja Nuojuan voimalaitosten kalateiden rakentaminen, Muhos, Utajärvi ja

Lisätiedot

SOTKAMON REITIN ISTUTUSVELVOITTEEN TOIMEENPANO 2012-2016 Hyväksytyn suunnitelman mukainen toimeenpano

SOTKAMON REITIN ISTUTUSVELVOITTEEN TOIMEENPANO 2012-2016 Hyväksytyn suunnitelman mukainen toimeenpano Suunnitelma 1 (3) päivitys Liite suunnitelmaan 25.10.2012 GEN-OJO-561 SOTKAMON REITIN ISTUTUSVELVOITTEEN TOIMEENPANO 2012-2016 Hyväksytyn suunnitelman mukainen toimeenpano Sotkamon reitin kalanistutusten

Lisätiedot

Kalastusalue virtavesikunnostajana. Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013

Kalastusalue virtavesikunnostajana. Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 Kalastusalue virtavesikunnostajana Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 Taustaa kunnostushankkeille Virtavesikartoitukset o Tarkoituksena selvittää

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

Nousulohien käyttäytyminen voimalaitosten alakanavissa ja kalatiehen. tekijät: kirjallisuuskatsaus

Nousulohien käyttäytyminen voimalaitosten alakanavissa ja kalatiehen. tekijät: kirjallisuuskatsaus Nousulohien käyttäytyminen voimalaitosten alakanavissa ja kalatiehen hakeutumiseen vaikuttavat tekijät: Mikko Jaukkuri, Panu Orell, Olli van der Meer, Peter Rivinoja, Riina Huusko ja Aki Mäki- Petäys Riista-

Lisätiedot

Kalastusrajoitukset, vaelluskalavesistöt ja kalastusrajoituspalvelu

Kalastusrajoitukset, vaelluskalavesistöt ja kalastusrajoituspalvelu Kalastusrajoitukset, vaelluskalavesistöt ja kalastusrajoituspalvelu Kalastuslakipäivät 7.-8.12.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Markku Marttinen, kalatalouspalvelut-yksikkö 8.12.2015 1 Uusi kalastuslaki

Lisätiedot

Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio. Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30. Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali.

Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio. Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30. Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali. Vesistökunnostusteemaryhmän kokouksen muistio Aika: 9.10.2015 klo 11.30-13.30 Paikka: Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20, valtuustosali Paikalla Seppo Oksanen, Someron vesiensuojeluyhdistys Olli Ylönen,

Lisätiedot

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014

Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 2011 2014 Etelä-Savon ELY-keskuksen kalatalousryhmän hallinnoima EU:n osarahoitteinen hanke (50 %). Hankkeen kustannusarvio on noin 600 000 euroa.

Lisätiedot

Pohjoisten jokien merkitys vesivoimantuotannossa Voimalaitospäällikkö Janne Ala

Pohjoisten jokien merkitys vesivoimantuotannossa Voimalaitospäällikkö Janne Ala Pohjoisten jokien merkitys vesivoimantuotannossa Voimalaitospäällikkö Janne Ala JAla 21.9.2011 Nettotuonti 13,9 % Vesivoima 15,5 % Vesivoima Pohjoismaissa ja Suomessa JAla 21.9.2011 Nettotuonti 13,9 %

Lisätiedot

Vaelluskalat ja vaelluskalajoet Suomessa

Vaelluskalat ja vaelluskalajoet Suomessa Vaelluskalat ja vaelluskalajoet Suomessa EKOenergian ja Luonnonsuojeluliiton Kalatieseminaari 6.10.2017 Matti Ovaska, WWF Suomi Gilbert van Ryckevorsel / WWF Canada Mitä ovat vaelluskalat? Kalastuslaki

Lisätiedot

PALUU VAELLUSKALOJEN YLISIIRTOHANKE

PALUU VAELLUSKALOJEN YLISIIRTOHANKE PALUU VAELLUSKALOJEN YLISIIRTOHANKE 2014-2015 Lohijokitiimi ry Kunnantie 3 94400 KEMINMAA Toiminnanohjaaja Jukka Viitala 0400/880358 jukka.viitala@hotmail.fi Kemi/Ounasjoen vaelluskalojen palauttamiseen

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella Ajankohtaisia hankkeita SYKEssä Kati Häkkilä, SYKE Vesikeskus/Vesienhoitoryhmä

Lisätiedot