SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ"

Transkriptio

1 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus , osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän sopimuksen ehtoihin sitoutuvaa kiinteistönvälitysalan yritystä tai muuta tahoa, joka voidaan hyväksyä hintaseurantapalvelun käyttäjäksi. Asiakas yksilöidään ja tiedot vahvistetaan erillisellä tilauslomakkeella. Asiakkaan puolesta tilauslomakkeen täyttävä henkilö vahvistaa ja vakuuttaa olevansa oikeutettu toimimaan Asiakkaan puolesta ja, että Asiakkaan osalta mahdollisesti tarvittavat päätökset tähän sopimukseen sitoutumiselle on tehty. 2. Tausta ja sopimuksen kohde Hintaseurantapalvelu tai KVKL HSP ( Palvelu ) on välitysliikkeille ja muille kiinteistöalalla toimiville tahoille tarkoitettu, myynnissä olevien tarjottavien asuntojen ja muiden kohteiden sekä kiinteistöjen tilasto- ja hakupalvelu, joka perustuu kauppahintatilastot käsittävään tietokantaan ( Tietokanta ). KVKL ja Asiakas sopivat tällä sopimuksella, että Asiakkaalla myynnissä olevista asuinhuoneisto- ja kiinteistökohteista (yhdessä Kohteet ) julkaistaan Palvelussa toteutuneet kauppahinnat. Samalla KVKL myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää palvelua siten, että Asiakas saa rajoitetun käyttöoikeuden Palvelun tietokantaan tämän sopimuksen voimassaolon ajan ja ehtojen mukaisesti. Oikeus tietokannan käyttämiseen kattaa vain tiedot, jotka on viety tietokantaan tai sen jälkeen. Palvelu tarjotaan kulloinkin voimassa olevan palvelusisällön mukaisesti. Asiakas on tutustunut Palveluun toiminnassaan jo aiemmin ja se tarjotaan sellaisena kuin se tämän sopimuksen tekemisen ajankohtana on kuitenkin siten, ettei hintaseurantapalveluun aiemmin sisältynyt karttapalvelu kuulu sopimuksen piiriin. 3. KVKL:n vastuut ja velvollisuudet KVKL tuottaa Palvelun tämän sopimuksen ja sen palvelusisällön mukaisesti ja vastaa siitä, että KVKL:n vastuulla olevat tehtävät tehdään tämän sopimuksen mukaisesti. Palvelu ja sen sisältämät osat tarjotaan "sellaisena kuin ne ovat" ja ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu kaikin puolin Asiakkaan omalla vastuulla. KVKL ei siten takaa, että a) palvelu sopii tiettyyn tarkoitukseen tai täyttää Asiakkaan vaatimukset, b) palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen, virheetön ja haittaohjelmista vapaa, tai c) palvelu ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia. KVKL pyrkii pitämään palvelun jatkuvasti käytettävissä kohtuullisin käytössään olevin keinoin. KVKL:llä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina sekä keskeyttää Palvelun tai sen osan tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai

2 huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö, muu viranomaismääräys tai kolmannen osapuolen KVKL:n käsityksen mukaan perusteltu vaatimus sitä edellyttää. KVKL rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. KVKL:llä on milloin tahansa oikeus myös lopettaa Palvelun tai sen osien tuottaminen ja tarjoaminen Asiakkaalle asiasta etukäteen ilmoittamalla. Mikäli palvelu on KVKL:stä johtuvasta syystä poissa käytöstä arkipäivänä kello 7-17 välisenä aikana yhtämittaisesti enemmän kuin kolme (3) tuntia, on Asiakas oikeutettu korvaukseen, joka vastaa yhden vuorokauden laskennallista osuutta palvelun kuukausihinnasta. KVKL:llä on oikeus käyttää alihankkijoita ja muita sopimuskumppaneita, joiden toimista se myös vastaa, Palvelun tarjoamiseen, tekniseen ja muuhun ylläpitoon ja muihin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa hoitamiseen. KVKL järjestää Palvelua varten asiakaspalvelun. Asiakaspalvelu on käytössä KVKL:n kulloinkin erikseen ilmoittamalla tavalla ja erikseen ilmoitettavana aikana. KVKL järjestää Palvelua koskevan ja kohtuullisesti saatavilla olevan teknisen tuen ja ylläpidon. 4. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet Asiakkaan kaikkien Kohteiden kauppahinnat sekä kohdetiedot on syötettävä käsin tai tuotava aineistonsiirroilla Palveluun viipymättä Kohdetta koskevan kaupan jälkeen, mikä on Palvelun käytön olennainen edellytys. Toistuva laiminlyönti käsittää olennaisen sopimusrikkomuksen. Asiakas vastaa Palveluun syöttämästään aineistosta ja sen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on asianmukainen lupa Kohteen tietojen ja muun aineiston siirtämiseen Palveluun ja, ettei aineisto tai sen siirtäminen tietokantaan taikka oikeuksien luovutus KVKL:lle loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas sitoutuu olemaan antamatta Palvelusta saamiaan koosteita, otteita, yksittäisen kohteen tietoja tai käyttäjätunnuksiaan kolmansille osapuolille. Kolmantena osapuolena pidetään myös Asiakkaan kanssa samaan konserniin tai muulla tavoin samaan jäsentahoon kuuluvaa erillistä oikeushenkilöä. Palvelun sisältämää aineistoa ei saa julkaista missään muodossa tai jakelukanavassa Asiakkaan toimesta tai myötävaikutuksella. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta palvelun ja tietokannan käytöstä. Jos Asiakkaan aineisto on tuhoutunut, kadonnut, muuttunut tai vahingoittunut Asiakkaan toimenpiteiden johdosta Asiakkaan käytettyä Asiakkaan käyttäjätunnusta ja salasanaa taikka Asiakas on muuten omalla toiminnallaan tuhonnut, kadottanut, muuttanut tai vahingoittanut Asiakkaan aineistoa, tällaisten tietojen palauttamisesta KVKL:llä on oikeus veloittaa erillinen korvaus. 5. Oikeudet aineistoon Asiakas saa tämän sopimuksen voimassaoloajaksi rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja siihen sisältyvää tietokantaa KVKL:n tarjoaman käyttöliittymän kautta kiinteistönvälitys-, arviointi- ja niihin välittömästi liittyvässä sekä sisäisessä toiminnassaan. Palvelun ja Tietokannan sopimuksen

3 mukainen käyttö mahdollistaa tilastotietojen hakemisen, tarkastelun ja hakuihin perustuvien otteiden tulostamisen edellä mainittuun tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida tai muuttaa tietokantaa tai Palvelua tai niiden osia. Asiakas ei myöskään saa myydä tai edelleen luovuttaa tilastoaineistoa eteenpäin tai käyttää niitä muutoinkaan muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus käyttää kolmatta osapuolta alihankkijana tilastotiedon analysoimiseen tai hyödyntämiseen tämän sopimuksen mukaisesti. Alihankkija ei saa hyödyntää sellaisen palvelun rakentamisessa tiedoksi saamaansa aineistoa. Alihankkija ei myöskään saa myydä tai edelleen luovuttaa tilastoaineistoa, vaan Asiakas on vastuussa tiedon säilymisestä Asiakkaan omassa käytössä. Asiakas vakuuttaa ja vastaa siitä, että sillä on oikeudet siihen aineistoonsa, jonka Asiakas toimittaa sopimuksen voimassaoloaikana Palveluun. KVKL saa Asiakkaan Palveluun tallentamaan aineistoon täydet tekijän-, omistus ja käyttöoikeudet, niin pitkälti kuin se lain mukaan on mahdollista ja siten, että oikeudet luovutetaan pysyvästi ilman eri korvausta. Asiakas antaa tämän sopimuksen perusteella KVKL:lle vastaavat oikeudet myös Asiakkaan hintaseurantapalveluun aiemmin ennen tämän sopimuksen voimaantuloa syöttämiin tai muutoin tallentamiin aineistoihinsa ajankohdasta riippumatta. Edellä sanottua rajoittamatta, KVKL:n oikeus kaikkiin edellä mainittuihin aineistoihin käsittää esimerkiksi oikeuden edelleen luovuttaa, myöntää oikeuksia, muuttaa, yhdistää muuhun ja jakaa aineisto tai sen osa ja niistä muodostettu tietokanta ja muutoinkin määrätä aineistosta ja tietokannasta haluamallaan tavalla. 6. Hinnat ja maksuehdot Palvelun hinta on 45 euroa/kuukausi/palvelua käyttävä toimipiste. Mikäli toisin ei erikseen ilmoiteta, Palvelun hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. KVKL:llä on oikeus lisätä arvonlisävero Palvelun hintaan, jos Palvelun myynti myöhemmin todetaan verolliseksi. KVKL:llä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja hintoja. Pääsääntöisesti palvelusisältö ja hinnat vahvistetaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan, mutta KVKL:llä on oikeus muuttaa niitä muulloinkin ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on tällä oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään muutoksen voimaantulosta lukien. Palvelun laskutus tapahtuu kolmen kuukauden välein, maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 7. Salassapito Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina tämän sopimuksen sisällön sekä toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osapuolet vastaavat lisäksi siitä, että niiden palveluksessa olevat henkilöt noudattavat tämän sopimuksen mukaisia salassapitovelvoitteita. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa

4 salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta osapuolelta tai (d) jonka osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämällä toiselta osapuolelta saamansa aineistoa tai tietoa. Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen, kun tämä sopimus päättyy tai kun osapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. 8. Tietoturva ja varmuuskopiointi KVKL sitoutuu yleisesti hyväksyttyinä pidettävillä toimenpiteillä suojaamaan Palveluun syötetyt tiedot ja aineistot. KVKL vastaa Palvelussa olevan Asiakkaan aineiston varmuuskopioinnista. KVKL järjestää varmuuskopioiden säilytyksen tarkoitukseen soveltuvalla tavalla. Muilta osin Asiakkaan aineiston varmuuskopioinnista vastaa Asiakas. 9. Immateriaalioikeuden loukkaukset KVKL sitoutuu puolustamaan Asiakasta kaikkia sellaisia Asiakasta vastaan tehtyjä kolmannen osapuolen vaatimuksia vastaan, jotka liittyvät väitteeseen siitä, että Palvelu tai tietokanta taikka niiden käyttö tämän sopimuksen mukaisesti loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia edellyttäen, että Asiakas viipymättä ilmoittaa kirjallisesti KVKL:lle esitetystä väitteestä ja antaa KVKL:n käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa KVKL:lle kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset. KVKL vastaa oikeudenkäynnissä kolmannelle osapuolelle Asiakkaan maksettavaksi tuomittujen tai sovintoneuvotteluissa maksettavaksi KVKL:n toimesta sovittujen korvausten maksamisesta, mikäli Asiakas on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti. KVKL voi osoittaa muun tahon vastaamaan tässä kohdassa mainituista velvollisuuksista. Mikäli KVKL perustellusti katsoo, että Palvelu ja/tai tietokanta taikka niiden käyttö loukkaa voimassaolevia kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Asiakkaan on lopetettava KVKL:n pyynnöstä Palvelun käyttö ja KVKL:n on hyvitettävä Asiakkaan ohjelmistopalvelusta maksama hinta toteutunutta käyttöaikaa vastaavalla osuudella vähennettynä. KVKL ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta; (b) johtuu Palvelun ja/tai tietokannan käyttötavan muuttamisesta poiketen siitä mikä se on ollut tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä; tai (c) johtuu Palvelun tai tietokannan käyttämisestä yhdessä muun kuin KVKL:n toimittaman tai KVKL erikseen nimenomaisesti hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa. KVKL:n vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 9 sovittuun. 10. Vastuunrajoitukset Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Osapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este

5 katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Osapuolet vastaavat tätä sopimusta rikkomalla toiselle osapuolelle aiheutuneista välittömistä vahingoista. Osapuolet eivät vastaa välillisistä vahingoista. KVKL:n kokonaisvastuu tähän sopimukseen liittyen on yhteensä kuitenkin enintään Palvelun kolmen kuukauden hintaa vastaava määrä. Vastuunrajoitukset eivät koske osapuolen tahallista menettelyä tai törkeää huolimattomuutta. Immateriaalioikeuden rikkomuksia koskevasta vastuusta on määrätty kohdassa 9. Palvelun keskeytymisestä tai päättymisestä johtuvasta vastuusta on määrätty kohdassa Sopimuskausi, sopimuksen päättäminen ja muuttaminen Tämä sopimus astuu voimaan kun Asiakkaan tilaus on hyväksytty KVKL:n toimesta, kuitenkin aikaisintaan Sopimus on toistaiseksi voimassa ja kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sen kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin siten, että Asiakas voi irtisanoa sopimuksen päättymään aikaisintaan Osapuolella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömin vaikutuksin, a) mikäli toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen tai b) mikäli osapuoli syyllistyy olennaista vähäisempään sopimusrikkomukseen, jota sopimusrikkomukseen syyllistynyt osapuoli ei ole korjannut neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on kirjallisesti huomauttanut sopimusrikkomuksesta tai, joka on ollut toistuvaa. Asiakas on kunkin olennaisen sopimusrikkomuksen osalta velvollinen maksamaan KVKL:lle sopimussakon määrältään euroa ja lisäksi korvaamaan kohdan 10 mukaisesti sopimussakon ylittävät vahingot. KVKL:llä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle erikseen vähintään yllä mainittua irtisanomisaikaa noudattaen. Mikäli Asiakas ei hyväksy sopimusehtojen muutosta, tulee Asiakkaan ilmoittaa asiasta KVKL:lle kirjallisesti ja päättyy sopimus Asiakkaan osalta tällöin muutoksen tullessa voimaan. Sopimuksen päättyessä mistä syystä tahansa Asiakkaan oikeus tietokannan ja Palvelun käyttämiseen päättyy välittömästi ilman eri ilmoitusta. KVKL:llä on oikeus siirtää tämä sopimus Palvelun yhtiöittämisen tai ulkoistamisen yhteydessä taikka muutoin liikkeenluovutusta luonteeltaan vastaavassa tilanteessa valitsemalleen vastaanottavalle yhtiölle. Muilta osin sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. 12. Sovellettava laki Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. KVKL HSP 12/2014

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse.

Muutoksia palveluun voi ilmoittaa yhteyshenkilö sähköpostitse tai kirjeitse. Hälytyspalvelu, tilaamisohje Yhdessä tilauksessa eli yhdellä tilauslomakkeella voi olla valittuna vain samansisältöiset seurattavat tiedot enimmillään 10 y-tunnuksesta. Eli seurata voi esimerkiksi toiminimitietoja

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa.

IE vakuuttaa ACN:lle, että hän on yli 18 vuotta vanha ja asuu Suomessa. Vain uusi itsenäinen myyntiedustaja voi täyttää tämän sopimuksen. 1. Tämän Sopimuksen solmiminen Itsenäisen Edustajan ("IE") ja ACN Communications Finland Oy:n välille riippuu siitä, hyväksyykö ACN hakemuslomakkeen.

Lisätiedot