Yleiset myynti- ja sopimusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset myynti- ja sopimusehdot 02.04.2013"

Transkriptio

1 1. Yleistä Näitä yleisiä myynti- ja sopimusehtoja (jäljempänä Ehdot ) sovelletaan kaikkiin Eneron Oy:n (jäljempänä Eneron ) kulloinkin tarjoamiin Eneron Online - palvelukokonaisuuteen sisältyviin palveluihin (jäljempänä Palvelu tai Palvelut ) sekä niiden käyttämiseen, ellei asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) ja Eneronin välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Eneronin ja Asiakkaan välisen Palveluiden käyttöä koskevan sopimuksen sisältö määräytyy näiden Ehtojen sekä Palvelukohtaisten erityisehtojen mukaisesti siten, että ristiriitatilanteissa Palvelukohtaiset erityisehdot saavat etusijan näihin Ehtoihin nähden. 2. Palveluiden sisältö Palveluiden pääasiallisena sisältönä on mahdollistaa Asiakkaalle tämän Palveluun liittämien kiinteistöjen energiatehokas kiinteistöjohtaminen. Eneron määrittelee kulloinkin tarjottavien Palveluiden sisällön ja laajuuden (ml. toiminnallisuudet, ulkoasu jne.). Eneron Online - palvelukokonaisuuteen kuuluvien yksittäisten Palveluiden tarkempi sisältö määritellään kunkin Palvelun erityisehdoissa. 3. Sopimuksen syntyminen Eneronin ja Asiakkaan välinen Palveluiden käyttöä koskeva sopimus syntyy, kun Asiakas on ilmoittanut Eneronin edellyttämät tiedot Palvelun tilaamisen yhteydessä ja Eneron on hyväksynyt ja rekisteröinyt Asiakkaan tilauksen. Hyväksymisen jälkeen Eneron toimittaa Asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen. Asiakkaan on ilmoitettava tilausvahvistukseen sisältyvistä virheistä tai puutteista 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta lukien, muussa tapauksessa tilaus on voimassa tilausvahvistuksen mukaisessa laajuudessa. 4. Tunnistautumistiedot Eneron antaa Palvelun käyttöä varten Asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan ( Tunnistautumistiedot ), jotka Asiakas voi määritellä myös itse. Tunnistautumistietoja voidaan antaa useampia, mikäli Asiakas haluaa nimetä useampia käyttäjiä. Siltä osin kuin Asiakas nimeää useita käyttäjiä, sovelletaan tämän sopimuksen Asiakasta koskevia määräyksiä soveltuvin osin myös tällaisiin käyttäjiin. Tunnistautumistiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa ilmaista tai siirtää ulkopuoliselle ilman Eneronin lupaa. Asiakas sitoutuu säilyttämään Tunnistamistietoja huolellisesti. Mikäli Tunnistamistiedot joutuvat tai Asiakkaalla on syytä epäillä niiden joutuneen ulkopuolisen tietoon, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava siitä Eneronille. Asiakas vastaa kaikilla sen Tunnistautumistiedoilla tapahtuneesta Palvelun käytöstä siihen saakka kunnes hän on ilmoittanut tästä Eneronille ja tällä on ollut kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö kyseisillä Tunnistamistiedoilla. 4. Palveluiden toimittaminen ja käyttö Palvelut tarjotaan ja toimitetaan pääasiallisesti internetin välityksellä, ja Palveluun kirjaudutaan Eneronin verkkosivujen kautta Asiakkaalle annetuilla Tunnistamistiedoilla. Asiakas voi muuttaa tilaamansa Palvelun sisältöä Palvelun sisällä / ilmoittamalla siitä Eneronille. Muutos tulee voimaan viimeistään, kun Eneron on ilmoittanut Asiakkaalle muutoksen hyväksymisestä. Koska Palvelun sopimuksen mukainen toimivuus on olennaisesti riippuvainen Asiakkaan antamista tiedoista, Asiakas sitoutuu antamaan Eneronille tarvittavat ja sen edellyttämät tiedot kiinteistöjen Palveluun perustamista ja Palvelun tuottamista varten, ja vastaa antamiensa tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakas vastaa sen toimesta tapahtuvaan Palvelun käyttöön vaadittavien verkkoyhteyksien, päätelaitteiden ja muiden laitteistojen sopivuudesta Palveluiden käyttöön sekä näiden hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. 5. Konsultointipalvelut Siltä osin kuin Eneron tuottama Palvelu sisältää konsultointipalveluita, Eneron sitoutuu

2 huolehtimaan siitä, että konsultointipalvelu suoritetaan alan ammattilaiselta vaadittavaa huolellisuutta ja ammattitaitoa noudattaen sekä sopimuksen mukaisessa laajuudessa ja sovitussa aikataulussa. Konsultointipalvelu toteutetaan Eneronin työmenetelmillä. Konsultointipalvelun aikataulusta sovitaan yhteisesti erikseen. Koska konsultointipalvelun sopimuksenmukainen toteutus on olennaisesti riippuvainen Asiakkaan toimittamista tiedoista, Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan antamaan Eneronille kaikki sen konsultointipalvelun toteuttamista varten edellyttämät tiedot ja muutenkin kaikin kohtuullisin keinoin avustamaan sen toteuttamisessa (mm. huolehtimaan tarpeellisiin tiloihin pääsystä, toimittamalla tarvittavia asiakirjoja jne.). Asiakas vastaa antamiensa tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja virheettömyydestä. Mikäli konsultointipalvelussa tai sen lopputuloksissa havaitaan virheellisyyksiä tai puutteita, Eneron sitoutuu korjaamaan nämä ilman erillistä korvausta. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Asiakkaalla ole oikeutta vedota konsultointipalvelun virheellisyyteen, puutteellisuuteen tai viivästymiseen, mikäli tämä on seurausta Asiakkaan edellä mainitun tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä tai sen antamien tietojen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta. Muilta osin konsultointipalveluihin sovelletaan soveltuvin osin näiden Ehtojen määräyksiä. 6. Palveluiden hinnat Palveluiden hinnat määräytyvät kunkin Palvelun kohdalla erikseen ja on kulloinkin määritelty Palvelukohtaisissa erityisehdoissa. Eneronilla on oikeus muuttaa hintoja ja/tai maksuperusteita ilmoittamalla siitä Palvelussa, verkkosivuillaan tai muulla sen sopivaksi katsomalla tavalla. Hinnanmuutos tulee voimaan Eneronin ilmoittamana aikana ja koskee voimaantulon jälkeen alkavia sopimuskausia. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Asiakkaan sopimus on voimassa useita määräaikaisia kausia peräkkäin, uutta hintaa sovelletaan muutosta seuraavan määräaikaisen sopimuskauden alusta lukien. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisäveron osuus, ellei erikseen ole toisin mainittu. 7. Laskutus ja maksuehdot Ellei erikseen toisin ole sovittu, Eneron laskuttaa Asiakasta Palveluiden käytöstä kuukausittain Palvelukohtaisissa erityisehdoissa sovittujen perusteiden mukaisesti. Laskutus voidaan toteuttaa myös sähköisesti osapuolten niin sopiessa. Yleinen maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä lukien. Eneronilla on oikeus periä viivästyneelle suoritukselle viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaisesti. 8. Palvelun käyttöoikeus Eneron myöntää Asiakkaalle (ml. sen määrittelemät käyttäjät) rajoitetun, ei- yksinomaisen ja peruuttamisenvaraisen oikeuden käyttää Palveluita sovittuun tarkoitukseen ja sovitussa laajuudessa. Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomen alueella, vaikka siihen voi olla pääsy myös muulta alueelta. Asiakkaalle ei myönnetä mitään muita oikeuksia Palveluun kuin tämän kohdan 8. mukainen käyttöoikeus. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Asiakkaalla ole oikeutta osittainkaan kopioida, saattaa uudelleen yleisön saataviin mm. levittämällä kappaleita alkuperäisessä tai muunnellussa muodossa (ml. linkittämällä) taikka muulla tavoin, muokata, muunnella tai muutoin hyödyntää Palvelua, sen ulkoasua tai toiminnallisuuksia muuten kuin tämän sopimuksen mukaisesti ilman Eneronin antamaa erillistä etukäteistä kirjallista suostumusta. Käyttöoikeuksien pysyvyyden edellytyksenä on, että Asiakas suorittaa tämän sopimuksen mukaiset maksut asianmukaisesti ja että Palvelua käytetään tämän sopimuksen ja Eneronin

3 kulloinkin erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Eneronilla on oikeus estää Asiakkaan tai yksittäisen käyttäjän pääsy Palveluun tai peruuttaa tämän käyttölupa, mikäli Palvelua on käytetty tai Eneronilla on perusteltua syytä epäillä Palvelua käytetyn, tämän sopimuksen ehtojen vastaisesti. 9. Palvelun käytettävyys Palvelu tarjotaan sellaisen kuin se on ja sellaisena kuin se on saatavilla ilman mitään Eneronin antamia suoria tai välillisiä takuita Palvelun tai sen lopputulosten sopivuudesta tai soveltuvuudesta Asiakkaan erityiseen tarkoitukseen muilta osin kuin mitä osapuolten välillä on nimenomaisesti sovittu tai niiden kaupallisen hyödynnettävyyden suhteen. Eneron pykii huolehtimaan siitä, että Palvelu on käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina. Asiakas kuitenkin tiedostaa ja hyväksyy, että Eneronilla on oikeus ottaa Palvelu pois käytöstä kokonaan tai osittain huoltotoimenpiteiden, päivitysten tekemisen, laitteistoasennusten tai muiden vastaavien välttämättömien syiden vuoksi taikka lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Eneronilla on lisäksi oikeus tehdä Palveluun, sen rakenteeseen ja ulkoasuun, toiminnallisuuksiin, tietokantoihin sekä tietosisältöön ja muihin ominaisuuksiin sen harkinnan mukaan parannuksia ja muutoksia. Eneron pyrkii ilmoittamaan tulevista muutoksista ja käyttökatkoista etukäteen joko sen verkkosivuilla, Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 10. Tietoturva ja tietosuoja Eneron sitoutuu säilyttämään mahdollisesti saamiaan Asiakkaan tai käyttäjien henkilötietoja huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Eneron huolehtii siitä, että Palvelu on tarpeellisella tavalla suojattu yleisesti tunnettuja tietoturvariskejä vastaan. Asiakas vastaa tarvittavien omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden tekemisestä sekä niiden toiminnan tarkastamisesta. Eneron ei ole vastuussa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen muuttumisesta, vahingoittumisesta tai katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen haltuun eikä tästä aiheutuneista vahingoista tai kuluista (kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamat kustannukset), paitsi milloin tämä on seurausta Eneronin vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta. 11. Oikeudet Eneron Online - palvelukoko- naisuuteen Kaikki omistus-, tekijän- ja muut immateriaalioikeudet Eneron Online - palvelukokonaisuuteen sekä yksittäisiin Palveluihin samoin kuin näiden muutoksiin ja näiden perusteella syntyneisiin lopputuloksiin kuuluvat kaikilta osiltaan Eneronille tai oikeuksien haltijana olevalle mahdolliselle kolmannelle osapuolelle, eikä Asiakkaalle luovuteta muita oikeuksia Palveluihin kuin tämän sopimuksen 8. kohdassa kuvattu käyttöoikeus. Asiakkaalla säilyy kaikki oikeudet sen Palveluun toimittamaan tietoon ja aineistoon. Asiakas kuitenkin myöntää Eneronille oikeuden käyttää ja muulla tavoin hyödyntää (ml. kopioida) Asiakkaan toimittamia tietoja ja aineistoja sekä näiden perusteella Palvelun käytön yhteydessä syntyviä tietoja Eneron Online - palvelukokonaisuuden sekä Palveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi omassa sisäisessä toiminnassaan. 12. Vastuukysymykset Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Palveluiden käyttö tapahtuu Asiakkaan omalla riskillä ja kustannuksella. Sikäli kuin Palvelu tai sen ympäristö sisältää kolmansien osapuolten materiaalia tai linkkejä kolmansien verkkosivuille, Eneron ei miltään osin vastaa tällaisesta tietosisällöstä tai sen oikeellisuudesta. Eneron ei myöskään vastaa mistään sitä kohtaan esitetyistä kolmansien osapuolten väitteistä, vaatimuksista tai näistä aiheutuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista, jotka johtuvat tai perustuvat Asiakkaan Palvelun käyttöä varten

4 toimittamiin tietoihin tai muuhun aineistoon taikka Asiakkaan taholta tapahtuneeseen Järjestelmän käyttöön. Osapuoli on velvollinen korvaamaan tämän sopimuksen rikkomisella toiselle Osapuolelle aiheuttamansa vahingon. Eneronin vastuu Tilaajaa kohtaan on kuitenkin kaikissa tapauksissa rajoitettu Asiakkaan viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana maksamaa arvonlisäverotonta käyttöoikeusmaksua vastaavaan summaan, eikä Eneronin korvausvastuu missään tilanteissa koske välillisinä tai epäsuorina pidettäviä vahinkoja. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa poikkeuksellisista ja ennalta- arvaamattomista syistä johtuvista esteistä sopimusvelvoitteiden täyttämiselle tai näistä aiheutuneesta vahingosta tai muista seuraamuksista. Eneron ei myöskään vastaa tietoliikenteen, sähkönjakelun tai muista vastaavista häiriöistä johtuvista esteistä Palvelun toteuttamiselle tai käytettävyydelle. 13. Luottamuksellisuus Osapuolet sitoutuvat pitämään kaikki mahdollisesti tietoonsa saamat toisen osapuolen liike- ja ammattisalaisuudet sekä muut luottamuksellisena pidettävät tiedot ja aineistot, kuten tarjoukset, tekniset kuvaukset ja selvitykset siltä osin kuin ne luovutushetkellä on merkitty luottamuksellisiksi tai muuten luonteeltaan kohtuudella ymmärrettävä sellaisiksi. Osapuolilla ei ole ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta oikeutta luovuttaa tai ilmaista tällaista tietoa tai aineistoa kolmannelle osapuolelle eikä hyödyntää sanottuja tietoja tai aineistoa omassa toiminnassaan muuten kuin tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. 14. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen Palvelun käyttöä koskeva sopimus tulee voimaan kohdan 3. mukaisesti ja on voimassa erikseen sovitun ajan tai kunnes se näiden Ehtojen mukaisesti irtisanotaan tai puretaan. Määräaikainen sopimus on voimassa määräaikaisuuden loppuun saakka, ellei sitä pureta näiden Ehtojen mukaisesti. Mikäli sopimus on tehty toistaiseksi voimassa olevaksi, se voidaan irtisanoa kirjallisesti 30 päivän irtisanomisajalla. Osapuolella on oikeus kirjallisesti purkaa Palvelua koskeva sopimus päättymään välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo Palvelua koskeva sopimuksen määräyksiä tai näitä Ehtoja tahallisesti, törkeästä huolimattomuudesta tai muuten vakavalla tai olennaisella tavalla, eikä korjaa menettelyään välittömästi toisen Osapuolen kirjallisen huomautuksen saatuaan. Eneronilla on vastaava oikeus purkaa sopimus myös, mikäli Asiakas hakeutuu, haetaan tai asetetaan konkurssiin tai saneerausmenettelyyn taikka muutoin viranomaisen päätöksellä todetaan maksukyvyttömäksi, tai mikäli Asiakas laiminlyö sopimuksen mukaisen maksuvelvollisuutensa, eikä tee asianmukaista maksusuoritusta Eneronin kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksen voimassaolon päättyessä mistä tahansa syystä kaikki Asiakkaalle myönnetyt käyttöoikeudet päättyvät automaattisesti ilman eri ilmoitusta samanaikaisesti, ja Asiakkaan on lopetettava Palvelun sekä hallussaan olevan Eneronin luottamuksellisen ja muun tiedon ja aineiston käyttäminen. 15. Ehtojen voimassaolo ja muuttaminen Nämä Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Eneronilla on oikeus harkintansa mukaan tehdä muutoksia ja päivityksiä näihin Ehtoihin. Eneron pyrkii ilmoittamaan muutoksesta ja sen vaikutuksista sen verkkosivuilla, Palvelussa tai muulla Eneronin sopivaksi katsomalla tavalla hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan Eneronin ilmoittamana ajankohtana ja niitä sovelletaan muutoksen voimaantulon jälkeen alkavien sopimuskausien osalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Asiakkaan sopimus on voimassa useita määräaikaisia kausia peräkkäin, muutettuja Ehtoja sovelletaan muutosta

5 seuraavan määräaikaisen sopimuskauden alusta lukien. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulohetkeen, mikäli tämä ei hyväksy muutosta. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että Asiakas on tutustunut kulloinkin voimassaoleviin Ehtoihin. 16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu Näihin Ehtoihin ja niiden nojalla tehtyihin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia lainvalintasääntöjä lukuun ottamassa. Näitä Ehtoja ja niiden nojalla tehtyjä sopimuksia koskevat tai niistä aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettely käydään suomen kielellä Helsingissä.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013

ENERGIALASKENTAOHJELMAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 18.2.2013 1. Sopimuksen soveltaminen 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Etlas Oy:n ja yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä Asiakas ) välisessä suhteessa, joka koskee Etlas Oy:n verkkosivuilla

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa.

Palveluiden sisältö, hinnat ja muut palvelukohtaiset erityisehdot määritellään Fenno Turvapalvelut Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa. FENNO TURVAPALVELUT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Fenno Turvapalvelut Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Fenno Turvapalvelut)

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille

Anvian laitetila- ja pilvipalveluiden erityisehdot yritysasiakkaille 1. Yleistä Näitä erityisehtoja sovelletaan kaikkiin Anvia Oyj:n tai sen konserniyhtiön (jäljempänä Toimittaja ) ja yritysasiakkaiden (jäljempänä Asiakas ) yhdessä osapuolet (jäljempänä Osapuolet ) välisiin

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Ukkoverkot Oy:n tuottamien viestintäpalveluiden yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Sisällysluettelo 1. Yleistä...1 2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen...2 3. Palvelun toimittaminen...2 4. Palvelun

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot