ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Koivunen Tuula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Aika klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo 1. vpj. Papinaho Sirkka-Liisa 2. vpj. Erola Ville-Petteri j. Hirvonen Juha j. Huhtala Anssi j. Karjalainen Riitta j. Koivisto Kimmo j. Lindgrén Sinikka j. Mölsä Jukka j. Salo Timo j. Welling Mirva j. Malmiharju Tapio valt. pj. Keskevaari Jarmo valt. 1. vpj. Laatunen Kirsti valt. 2. vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Suikkanen Päivi talousjohtaja, pöytäkirjanpit. Ahvo Timo sivistystoimenjoht. klo Koskinen Jarmo toimitilajohtaja klo Mäkipaakkanen Teemu liikunta- ja nuorisotoimenjoht Allekirjoitukset Tuula Koivunen Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut klo nähtävillä kaupun gin vi ras tossa arkistosihteerillä. Arkistosihteeri Heljä Haakana

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Käsitellyt asiat Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten muutosten valmistelun tilanne Päijät-Hämeessä Urheilutalon tarveselvitys Sivistystoimen kehittämissuunnitelma arviointi ja päivitys Kirjastoauton hankinta Omavelkaisen takauksen antaminen Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainan vakuudeksi 172 Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2016, lausuntopyyntö 173 Hallitusaloite, Henna-hankkeen tiedotustilaisuus, Sirkka-Liisa Papinaho 174 Valtuustoaloite /Hennan seuranta ja tiedotus/kalle Jokinen 175 Aloite Lasten oikeuksien päivän liputuksesta / Sirkka-Liisa Papinaho Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen varsinainen yhtiökokous 180 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kokous Kunniamerkkiesitykset Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset syksyllä Vuorenmäen alueen vuokrasopimus / Artjärven maamiesseura ry:n ehdotus 184 Teknisen palvelukeskuksen määrärahamuutosesitykset 1/

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaakonsuon kaatopaikan selvitys Uusi Startti -hanke Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat Kunta-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 48

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 164 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 165 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otet tavat asiat. Hyväksyttiin työjärjestys, jonka mukaan ensin käsitellään esityslistan asiat ja sen jälkeen lisälistalla oleva asia Kunta-asunnot Oy:n var sinai nen yhtiökokous. Todettiin pykälän 189 asiat. Ennen varsinaisia kokousasioita Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter veyden huol lon kuntayhtymän johtaja Timo Louna kertoi Päijät-Hämeen so si aa li- ja terveydenhuollon ajankohtaisista asioista.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen Kaupunginhallitus 166 Kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajille on esityslistan mukana lähetetty kaupunginhallituksen pide tyn kokouksen pöytäkirja. Kaupunginhallituksen pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten muutosten valmistelun tilanne Päijät-Hämeessä Kaupunginhallitus 167 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki oli viime hallituskaudella val mis te lus sa ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittettelyn jäl keen lakiesitys ei edennyt. Valiokunta korosti tarvetta arvioida eri hal lin to- ja rahoitusmalleja perusteellisesti. Tällä hetkellä ei ole vielä tie toa uuden hallituskauden valmistelusta ja aikatauluista sosiaali- ja ter vey den huol lon rakennemuutoksen suhteen. Päijät-Hämeen sote-yhtymän omistakuntien edustajat kokoontuivat ja arvioimaan sote-uudistuksen tilannetta ja uu dis tuk sen edellyttämää valmistelua Päijät-Hämeessä. Ta paa mises sa 12.1 sovittiin poliittisen ohjausryhmän asettamisesta ja siitä, et tä ohjausryhmän valmistelusta vastaa kuntajohtajakokous täy dennet ty nä tätä varten Iitin, Myrskylän, Pukkilan sekä keskussairaalan edus tuk sel la. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jes tämis- hankkeen toimenpiteet on päätetty yhdistää sote-uudistuksen val mis te luun. Tästä valmistelutyöstä sekä Akuut ti vuo de osas to hoidon suunnitelman täytäntöönpanosta päättää poliittinen oha jus ryhmä, jonka jäseniä ovat kuntien ja kaupunkien valtuustojen ja hal li tusten I - puheenjohtajat. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelun oh jaus ryhmä piti kokouksensa ja kokouksessa päätettiin jatkaa alueen yhteistä sote- valmistelua. Ohjausryhmä asetti tavoitteeksi kaikki sai raan hoi to pii rin kunnat kattavan uuden kuntayhtymän pe rus ta misen vapaaehtoisesti ja tähän liittyen tulee valmistella selvitys kun tayh ty män organisointiin, päätöksentekoon ja kustannustenjakoon liitty vis tä vaihtoehdoista.samassa kokouksessa kuntia pyydettiin esittä mään perustettavaan ohjausryhmän työvaliokuntaan yhtä var sinais ta ja yhtä varajäsentä. Valmistelutyötä tekee osaltaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen viran hal ti jois ta ja tuottajien edustajista koostuva asiantuntijatyöryhmä. Li säk si on muodostettu alatyöryhmät ( terveyspalvelut, so si aa li pal velut, vanhuspalvelut, kuntoutus, rajapinnat, tukipalvelut, tietohallinto, ta lous, henkilöstö) valmisteluun ja näissä on jäsenkuntien sekä tuotan to-or ga ni saa tioi den edustajia. Tarkoitus on myös selvittää mahdol li suus saada STM:n hankerahoitusta valmistelua varten. Tärkeää on jatkaa kuntien yhteistä maakunnallista muutosten ja kehit tä mi sen läpivientiä tehtyjen selvitysten ( NHG-selvitys) pohjalta. Ra ken teel lis ten uudistusten osalta ei voitane jäädä odottamaan, jotta palvelutuotanto saadaan maakunnallisesti järjestettyä kus tan nuste hok kaas ti.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. Asian valmisteluvaihe merkittiin tiedoksi.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Urheilutalon tarveselvitys 72/ /2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen, puh Orimattilan urheilutalo on valmistunut vuonna Rakennus on 37 vuotta vanha ja talo on palvellut orimattilalaisia urheiluseuroja, yksittäisiä käyttäjiä, tapahtumien järjestäjiä ja kouluja erinomaisesti. Urheilutalo on elinkaarensa päässä ja tarvitsee joko täydellisen peruskorjauksen tai uuden rakentamisen. Urheilutalon tarveselvitystä varten toteutettiin käyttäjäkysely, jossa kartoitettiin käyttäjien ja käyttäjäryhmien tarpeita ja toiveita Orimattilan urheilutaloa kohtaan. Käyttäjäkyselyssä kysyttiin urheilutalon käyttäjien ja seurojen sekä koulujen ja päiväkotien näkemyksiä kokonaiskäytöstä, kehittämisestä sekä kartoitettiin tarveselvityksessä huomioitavia käyttäjätarpeita. Käyttäjäselvitys toteutettiin Orimattilan kaupungin liikuntapalveluiden toimesta ja kyselystä vastasi liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja. Orimattilan kiinteistöistä vastaa Orimattilan kaupungin Tilapalvelu. Urheilutalon tarveselvityksessä ei esitetä urheilutalon rakennusteknisiä korjaustarpeita vaan ainoastaan arvio niistä ja Tilapalvelut teettävät urheilutalosta kiinteistön kuntoarvion vuonna Kuntoarvio liittyy tarveselvityksen pohjalta tehtävään urheilutalon hankesuunnitelmaan, jossa selvitetään urheilutalon peruskorjauksen kustannuksia ja vaihtoehtoja. Tarveselvityksessä keskitytään toiminnallisten tarpeiden esille tuomiseen, mutta selvityksessä on todettu myös havaitut puutteet esim. esteettömyys ja rakennukseen liittyvät ongelmakohdat mm. sisäilmaongelmat. Orimattilan urheilutalo mahdollistaa eri lajeille monipuolisen mahdollisuuden sisäharjoitteluun, nuorten ja aikuisten kuntoiluun sekä edistää kuntalaisten kansanterveyttä. Urheilutalo on myös suuri kokoontumistila ja sillä on iso merkitys järjestöille, seuroille sekä kaikelle harrastetoiminnalle. Orimattilan seurat, järjestöt ja kulttuurielämä voivat hyödyntää urheilutaloa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Urheilutalo toimii Orimattilan yhteiskoulun ja Erkko-lukion pääsisäliikuntatilana ja koulujen tapahtuma- ja juhlatilana. Myös muut koulut ja päiväkodit käyttävät urheilutaloa ja uimahallia liikuntatilanaan. Urheilutalon peruskorjauksen tavoitteena on tarjota kaikille

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus orimattilalaisille nyt ja tulevaisuudessa monikäyttöisiä sisäliikuntatiloja on kyse sitten urheiluharrastajista, koululaisista, yrityksistä tai yksittäisistä kaupunkilaisista. Urheilutalon tulee mahdollistaa riittävät ja muunneltavat tilat kilpailutapahtumille, messuille, kokouksille, konserteille, näytelmille sekä vastaaville suurille yleisötapahtumille ja kulttuuritilaisuuksille. Orimattilan urheilutalon peruskorjaus pohjautuu Orimattilan kaupunki -strategiaan 2020 ja sen pohjalta tehtyyn sivistystoimen kehittämissuunnitelmaan Urheilutalon peruskorjaus liittyy kaupungin strategiassa nouseviin päämääriin, jotka liittyvät kaupunkilaisten liikuntaan ja hyvinvointiin. Urheilutalo palvelee Orimattilan asukkaita laajalti liikuntatarkoituksissa ja se on välttämätön kaupunkilaisten, koulujen, päiväkotien sekä yhdistyksien kannalta. Urheilutalon peruskorjaus tai uuden rakentaminen parantaa liikunnan olosuhteita, tukee kaupunkilaisten liikunnan harrastamista ja sen myötä edistää kuntalaisten terveyttä. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteena on urheilutalon peruskorjaus niin, että edistetään laadukkaita palveluja kaupunkilaisille, vapaa-aika-aktiviteetteja, terveyden edistämistä, terveysliikuntapalvelujen vakiinnuttamista, monipuolisten ja laadukkaiden liikuntapaikkojen kehittämistä. Urheilutalon peruskorjauksessa haasteena on suuri kohderyhmä, joka asettaa vaateita palveluiden laadun ja saavutettavuuden turvaamiselle. Peruskorjauksen tai uuden rakentamisen yhteydessä urheilutaloon tehtävien toiminnallisten muutosten tavoitteena on nostaa urheilutalon käyttäjämääriä, edesauttaa seurojen ja koulujen sekä päiväkotien toimintaa. Urheilutalon peruskorjaus tähtää monipuolisen ja pitkälle tulevaisuuteen eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioonottavaan liikunta- ja vapaa-ajan taloon, jossa erilaisia toimintoja voidaan toteuttaa laadukkaasti ja turvallisesti useita vuosikymmeniä eteenpäin. Liite nro 10 Sivistystoimenjohtaja: Sivistys - ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy Orimattilan urheilutalon tarveselvityksen ja tarveselvityksessä esille nostetut tarpeet ja niiden vaatimat toiminnalliset muutokset urheilutalossa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy tarveselvityksessä esitetyt tarpeet. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että tarveselvityksessä

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus esitetyt tarpeet eivät toteudu nykyisen Urheilutalon peruskorjauksessa, minkä vuoksi lautakunta esittää,että hankesuunnitelmassa selvitetään Urheilutalon peruskorjauksen ja uuden rakentamisen vaihtoehdot tasapuolisesti. Kokouksessa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen esitteli asiaa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 168 Tehdyssä tarveselvityksessä on perusteeellisesti tuotu esiin toi minnal li set ja tekniset tarpeet. Tarveselvityksessä on esitetty tilatarpeita, joi hin ei voida vastata pelkästään rakennus peruskorjaamalla. Keskei sem pi nä lisätilatarpeita tuovat uimahallin lisärata ja mo ni toi mi allas, palloiluhallin kentän kasvattaminen, erillinen peili- ja jump pa sali/kamp pai lu sa li, kokous- ja toimistotilat sekä 800 henkilön katsomo. Tarveselvityksessä esitetty jäähalli on mittasuhteiltaan sellainen, että se edellyttää oman erillisen tarveselvityksen. Haahtela kiinteistötietojärjestelmän mukainen perusparannustarve ny kyi sil le tiloille on noin 4,6 milj. euroa. Tämä pitäisi sisällään ny kyisten tilojen peruskorjauksen siten, että tilat täyttävät tämän päivän tek ni set vaatimukset. Vastaavat uudisrakennuksen kustannukset ovat lähes 10 miljoonaa euroa. Vanhalla rakennuksella on vielä 1,5 milj. euron kirjanpitoarvo, mikä pitää alaskirjata, jos rakennus pu retaan tai se poistuu tuotantokäytöstä. Alaskirjaus vaikuttaa ko. ti li kauden tulokseen 1,5 milj. euroa heikentävästi. Mikäli hanketta viedään eteenpäin muun kuin pe rus kor jaus vaih to ehdon pohjalta, se aiheuttaisi entistä suuremman paineen tarkastella hy väk syt tyä investointiohjelmaa lähivuosien osalta kriittisesti uu delleen. Elinkaarimallilla toteutettuna uuden rakennuksen hankinta 20 vuo del le jaksotettuna rasittaisi käyttömenoja n. 0,6 milj. vuodessa. Tarveselvitys on kaupunginhallituksen esityslistan erillinen liite. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarveselvityksen se los tus osassa mainituilla perusteilla siten, että hankesuunnitelmassa selvitetään se kä peruskorjaus- että uudisrakentamisen kustannusvaikutukset. Li säk si hankesuunnitelmassa on selvitettävä laajemman vaih to ehdon lisäkustannusvaikutukset käyttötalousmenoihin sekä hen kilös töku lu jen (tai vastaavien ostopalveluiden) että tilakustannusten osalta.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Lisäksi selvitetään OKM:n rahoituksen saantimahdollisuudet tälle hankkeelle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Pöytäkirjanote: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimen kehittämissuunnitelma arviointi ja päivitys 74/12.00/2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Orimattilan sivistystoimen kehittämissuunnitelma liittyy Orimattila kaupunki-strategia 2020 täytäntöönpanoon. Orimattilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman Kehittämissuunnitelman väliarviointi asetettiin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi vuoden 2015 talousarviossa. Sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa arvioitiin Orimattilan kaupunginvaltuuston valtuustoseminaarissa Gustavelundissa , jolloin valtuustoryhmät esittivät näkemyksensä sivistystoimen palveluverkon toivotusta kehittämissuunnasta. Sivistystoimenjohtaja kokosi päälinjat, jotka valtuustoryhmät nostivat esille palveluverkon kehittämisestä. Liite nro 1 Sivistystoimen tulosalueet ovat keränneet sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin tulosalueittain arviointilomakkeeseen. Tulosalueet ovat tehneet toteutetun arvioinnin ja toiminnan kehittämisen tarpeiden pohjalta ehdotukset kehittämisen painopisteistä kehittämissuunnitelmaan vuosille 2016 ja Arviointia ja uusia kehittämisen painopisteitä käsitellään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan iltakoulussa Liite nro 2 Palveluverkkoa on kehitetty vuosina laajentamalla Virenojan koulu 6-perusopetusryhmäiseksi, jolloin Heinämaan koulu voitiin lopettaa ja siirtää opetus syksyllä 2014 Virenojalle. Myllylän päiväkoti on laajennettu ja saneerattu. Peltolan päiväkodin laajennus valmistuu syksyllä Tällöin voidaan luopua kolmesta pienestä päivähoitoyksiköstä. Järvikunnan alueella Mallusjoen koulun toiminta siirrettiin syksyllä 2014 Karkkulan koulukiinteistöön ja Järvikunnan koulun rakentaminen Ränttyläntien varteen on alkamassa ja koulu valmistuu marraskuussa Vuosina 2016 ja 2017 koulukiinteistöjen määrää tulee edelleen vähentää luopumalla Tietävälän koulusta sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin. Myllylän koulun laajentaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa ja ottaa käyttöön syksyllä 2016.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimenjohtaja: lisäopetustilojen saamiseksi. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi tulee tehdä päätös Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman arviointi ja uudet kehittämisen painopisteet viedään Orimattilan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn lautakuntakäsittelyn jälkeen touko-kesäkuussa Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopistealueet vuosille Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyvät sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopisteet vuosille Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että esittelytekstiin sisältyvät muutosesitykset palveluverkkoon huomioidaan vuosia 2016 ja 2017 koskevassa päätöksenteossa. Iltakoulutyöskentelyn ja sen jälkeen käydyn keskustelun perusteella sivistystoimenjohtaja muutti päätösesitystään seuraavaksi: Kaupunginhallitus 169 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopistealueet vuosille Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyvät sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopisteet vuosille Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle palveluverkon osalta vuosille 2016 ja 2017, että - Tietävälän koulusta luovutaan sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin. - Myllylän koulun laajentaminen toteutetaan kehittämissuunnitelman laajemman vaihtoehdon mukaan ja otetaan käyttöön syksyllä Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella päätetään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän tarveselvityksen pohjalta laadittavassa hankesuunnitelmassa kumpaakin vaihtoehtoa tasapuolisesti harkiten. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Liite nro 1 - erillisenä liitteenä Kaupunginhallitus hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen pai no pis tealu eet vuosille ja esittää ne edelleen kau pun gin val tuuston hyväksyttäväksi muilta osin paitsi investointien toteuttamisen ja hen ki lös tö li säys ten osalta. Nämä osiot käsitellään hyväksyttyjen pää lin jaus ten mukaan erikseen vuosittain talousarviokäsittelyn yhtey des sä Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle. Tietävälä-Pakaan kyläjohtokunta on jättänyt Tietävälän koulua koskevan aloitteen, joka käsitellään tämän kokouksen muissa asioissa. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kirjastoauton hankinta 441/ /2014 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: kirjastotoimenjohtaja Kirsi Lähde, puh Orimattilan kaupungin investointiohjelman mukaisesti uusi kirjastoauto hankitaan Auton hankesuunnitelma ja valtionosuushakemus on jätetty Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon määräpäivään mennessä. Kirjastoauto toteutetaan Kirjastoautojen laatusuositusten mukaisena. Poikkeamat suosituksista ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteessä. Auton valmistusaika on vähintään viisi kuukautta. Tästä johtuen tarjouspyyntö tulee julkaista Hilmassa tammikuussa ja auton valintaprosessi käydä kevättalven aikana. Tavoitteena on uuden auton käyttöönotto syyslukukauden alkuun mennessä. Kirjastoautovaihtoehtoja on olemassa kaksi: linja-autoalustainen Kiitokorin malli sekä Vähämaan valmistama kuorma-auton alustalle rakennettava versio. Valinta tehdään kokonaisedullisuuden mukaisesti. Mahdollinen taloudellinen ja toiminnallinen hyöty Päijät-Hämeen alueen kolmen auton hankinnasta (Heinola ja Hollola 2016) huomioidaan. Auton suunnittelussa on otettu huomioon esitettyjen oheispalveluiden tuottamismahdollisuus kirjastotoiminnan yhteydessä. Valtionavustuksen saannin ehtona on auton käyttö pääosin kirjastotoiminnassa. Terveyskioskin kaltaisia intimiteettisuojaa vaativia erillistiloja ei kirjastoautoon voida toteuttaa; muunneltavuus mahdollistaa kuitenkin pienten tilaisuuksien tai kampanjoiden järjestämisen. Auto toimii tarvittaessa myös äänestystilana. Toiminnoiltaan kirjastoautosta on tulossa ajanmukainen. Sinne hankitaan invanostin, asiakaspääte sekä videotykki ja valkokangas. Aineiston vaihtamista helpotetaan liikuteltavilla hyllymoduleilla. Kirjastoauton kustannusarvio on euroa, josta valtionavustusta myönnetään maksimissaan 50 %. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy kirjastoauton hankintaperiaatteet esittelytekstissä mainituin painotuksin niin,

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus että hankinnassa otetaan huomioon kirjastoauton monikäyttöisyys vaarantamatta valtionavustuksen täysimääräisyyttä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä Heinolan kaupungille ja Hollolan kunnalle. Kaupunginhallitus 170 Orimattilan kaupungin kirjastoauton hankintakilpailutus toteutettiin avoimena EU-hankkeena. Tarjousten käsittelyä varten perustettiin arviointiryhmä, johon kuuluivat talouspäällikkö Jari Rai lio, kirjastotoimenjohtaja Kirsi Lähde, kirjastonhoitaja Tanja Elonen sekä kirjastoautovirkailija Hannu Kilpeläinen. Suomessa on kaksi kirjastoautojen valmistajaa: Kiitokori Oy Kau salas sa ja EKT M. Vähämaa Seinäjoella. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjottu kirjastoauto on kuorma-autoalustainen konttimalli. Mallia käy te tään Euroopassa, ja Suomessa vastaava kirjastoautomalli on käy tös sä Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Sei näjoel la. Konttimalli todettiin asian- ja ajanmukaiseksi vaihtoehdoksi myös Heinolan, Hollolan ja Orimattilan kirjastohenkilöstön yhteisellä tu tus tu mis käyn nil lä tammikuussa Kyseisen kirjastoautomallin kontissa ja alustassa on omat, erilliset säh kö- tuuletus- ja lämmitysjärjestelmät. Taloudellisuutta lisää mahdol li suus siirtää kontti uudelle alustalle. Moottorin sijainti edessä mah dol lis taa tasaisen lattiapinnan liikuntaesteisiä varten sekä te hokkaan tilankäytön. Tarjotussa mallissa aggregaatti varmistaa säh kövir ran riittävyyden. Perusvarusteiden lisäksi autoon asennetaan invanostin, koska autoa tul laan käyttämään mm. äänestyspaikkana. Turvallisuutta lisäävät myös kattoikkunat ja kattoluukut sekä kamerat asiakasoven sisä- ja ul ko puo lel la. Monipuolisen käytön varmistamiseksi autoon asen netaan valkokangas ja videotykki. Autossa päästään hyödyntämään myös liikuteltavia aineistokärryjä, jolloin kokoelman vaihtuvuus pa ranee. Näiden turvallisuutta ja käytettävyyttä lisäävien varusteiden kus tan nuk set ovat noin euroa. Auton perusväri on valkoinen, mut ta se teipataan asiakkaan suunnitelman mukaisin kuvioin. Somis ta mi ses ta vastaavat orimattilalainen kirjailija Mila Teräs sekä hänen kirjojensa kuvittaja Karoliina Pertamo. Kuvittajien palkkiot makse taan kirjaston määrärahoista. Hankintaan saadaan OKM:n avustusta euroa. Ta lous arvios sa on avustusta budjetoitu euroa. Myöskään me no mää-

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus rä ra ha ei tällä varustelutasolla riitä. Määrärahamuutokset käsitellään erikseen. Kirjastoauton hankinnan arviointiryhmä kokoontui Ryhmä esit tää, että kaupunginhallitus hyväksyisi jätetyn tarjouksen. Kirjastoautotarjous liitteineen on nähtävänä kaupunginhallituksen ko kouk ses sa. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti EKT M Vähämaa. Kori valmistetaan Seinäjoella, ja auton huolto on Lahdessa. Kaupunginhallitus päättää, että kirjastoauto hankitaan EKT M Vähämaa Oy:ltä jätetyn tarjouksen mukaan euron hintaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: EKT M Vähämaa Oy, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen antaminen Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainan vakuudeksi Kaupunginhallitus 171 Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:lle on kaupunginvaltuuston pää tök sel lä myönnetty omavelkainen takaus Orimattilan Osuus pan kis ta otettuun ,26 euron suuruiseen lainaan. Alku pe räi nen laina-aika on ollut 13 vuotta. Koska takaus on voimassa 10 vuotta kerrallaan, Orimattilan kaupungin antama takaus päättyy Kaupunki on perinyt takauksesta 0,5 prosentin ta kauspro vi sion. Lainan saldo on ollut ,28 euroa. Nykyisellä maksu suun ni tel mal la laina erääntyisi Lainaan on myönnetty ly hen nys va pai ta vuosia vuosina 2006, 2010 ja Lisäksi Ori matti lan Vanhustentaloyhdistys r.y. pyytää tässä yhteydessä vielä yhtä ly hen nys va paa ta vuotta, koska lainan kohteena olevaan ra ken nukseen on tehty Pelastusviranomaisen vaatimia korjauksia. Lainan alkuperäinen takaus on vuonna 2005 myönnetty Orimattlan Van hus ten ta lo yh dis tyk sen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perus teel la. Sopimuksen keskeinen osa on toteamus, jonka mukaan yh dis tys on osa kaupungin sekä vanhustenhuollon strategiaa. Yh distyk sel lä on 84 vanhusten asuntoa. Kuntalain ( ) 14 pykälän 9. kohdan mukaan ta kaus si toumuk sen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta päättää valtuus to. Asian valmistelu: Talousjohtaja Päivi Suikkanen, puh Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to myöntää Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainalle nro , jonka saldo on ollut ,28 euroa, omavelkaisen ta kauk sen asti. Takauksesta peritään 0,5 prosentin takausprovisio. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että Jukka Mölsä oli esteellinen hallintolain 28 pykälän 5 kohdan perusteella. Hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2016, lausuntopyyntö Kaupunginhallitus 172 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt pelastuslaitoksen toiminnallisia ja taloudellisia ta voit tei ta sekä talousarvioesitystä vuodelle 2016 ja ta lous ar vio suunni tel maa vuosille Talousarvio 2016 on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen poh jal ta. Kokonaiskustannusten nousu on 1,16 prosenttia. Vuok rakus tan nuk set nousevat 8,77 prosenttia ja maksuosuuksien muutos vuo teen 2015 verrattuna 0 prosenttia. Kuntien tulevien yhdistymisten joh dos ta tulee yhteistoimintasopimusta muuttaa ja sopia kun ta maksu osuuk sien jaosta. Tästä syystä kuntamaksuosuuksia ei vielä voida esit tää. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon Hol lolan pelastusaseman vuokra kuudelle kuukaudelle vuonna 2016 ja ko ko vuodelle Liitteenä on Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio 2016 ja talous ar vio suun ni tel ma , toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teet sekä talousarvion perusteluosa. Liite nro 2. Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa men nes sä 2016 talousarvioesityksestä ja talousarviosta ja ta lous arvio suun ni tel mas ta Asian valmistelu: Talousjohtaja Päivi Suikkanen, puh Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, että koska esi tykses sä maksuosuuksien kasvu on 0-tasossa vuoteen 2015 ver rat tuna, esitykseen ei ole huomautettavaa. Kaupunginhallitus kiinnittää kui ten kin huomiota siihen, että voimakas tilakustannusten nousu aiheut taa resurssien vähentymistä varsinaisesta toiminnasta. Tähän ke hi tyk seen tulisi löytää jokin ratkaisu. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Hallitusaloite, Henna-hankkeen tiedotustilaisuus, Sirkka-Liisa Papinaho Kaupunginhallitus 173 Sirkka-Liisa Papinaho on jättänyt hallitusaloitteen, jossa hän esittää, että Henna-hankkeesta järjestetään kaupunkilaisille tiedotustilaisuus. Liite nro 3 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että Hennan alueen kehittämistä koskeva info pidetään klo 18 alkaen Yhteiskoulun auditoriossa. Kaupunginhallitus toteaa aloitteen johdosta tehdyn selvityksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Valtuustoaloite /Hennan seuranta ja tiedotus/kalle Jokinen TEKLTK Kalle Jokinen ja 11 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunginhallitukselle annetaan kuukausittain ajankohtaiskatsaus Henna-hankkeen vaiheista. Lisäksi esitetään, että samanlainen ajankohtaiskatsaus annetaan myös kaupunginvaltuustolle ja lautakunnille. Liite nro 4 Henna -hankkeen osalta sisäinen tiedotus on hoidettu tähän mennessä siten, että Hennan projektipäällikkö Jouko Kunnas on käynyt pyydettäessä kaupunginhallituksessa esittelemässä hankkeen etenemistä. Tiedotus on koskenut pitkälti Hennan markkinointia, taloutta, haasteita, yleissuunnittelua, kaavoitusratkaisuja, hinnoitteluja ja aikatauluja. Esittelyjä on annettu noin joka toinen kuukausi. Valtuustolle tiedotusta on annettu tarpeen mukaan sekä asiakokonaisuuksien käsittelyaikataulujen mukaisesti. Tiedotuksen toteutus on ollut epäsäännöllistä. Tiedotus on annettu pääasiallisesti suullisesti. Tekniselle lautakunnalle Hennan edistymisestä on annettu tiedotusta paitsi hallitukselle annettavien talousraporttien yhteydessä myös erillisinfoin esimerkiksi kaavoitushankkeiden etenemisen aikana. Hennan seurantaryhmä ei ole varsinainen päättävä elin, mutta se kokontuu hankkeen puitteissa keskimäärin 4-5 kertaa vuodessa ja on erityisen keskeisessä asemassa hankkeen etenemisen seurannan osalta. Seurantaryhmään kuuluu sekä virkamiehiä että luottamushenkilöitä. Hennan verkkosivuston valmistumisen yhteydessä otettiin käyttöön sähköinen uutiskirje, jolla tiedotetaan Hennan hankkeen asioista kaikille kirjeen tilanneille. Kaupunginvaltuuston ja teknisen lautakunnan jäsenet on sisällytetty uutiskirjeen osoitelistaan. Hanke etenee tänä vuonna vielä rauhallisesti. Kyse on pitkälti suunnittelusta, kilpailutuksista ja markkinoinnista. Tänä vuonna on tarkoitus toteuttaa vain pysäköintialueen rakentaminen. Varsinaisen toteuttamisen alkaessa tiedottamisen tarve myös lisääntyy. Tulevan tiedottamistarpeen tyydyttämiseksi olisi parasta, jos tiedote olisi jaettavissa nopeasti ja se olisi sisällöltään selkeä ja yksiselitteinen ja kirjallinen. Tiedote olisi mahdollista jakaa luottamushenkilöille sähköpostina tai muulla sähköisellä tavalla.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 AIKA 11.10.2010 klo 18:00-20:27 Laajennettu kaupunginhallitus 11.10.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Orimattilan kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot