ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Koivunen Tuula

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Aika klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo 1. vpj. Papinaho Sirkka-Liisa 2. vpj. Erola Ville-Petteri j. Hirvonen Juha j. Huhtala Anssi j. Karjalainen Riitta j. Koivisto Kimmo j. Lindgrén Sinikka j. Mölsä Jukka j. Salo Timo j. Welling Mirva j. Malmiharju Tapio valt. pj. Keskevaari Jarmo valt. 1. vpj. Laatunen Kirsti valt. 2. vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Suikkanen Päivi talousjohtaja, pöytäkirjanpit. Ahvo Timo sivistystoimenjoht. klo Koskinen Jarmo toimitilajohtaja klo Mäkipaakkanen Teemu liikunta- ja nuorisotoimenjoht Allekirjoitukset Tuula Koivunen Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut klo nähtävillä kaupun gin vi ras tossa arkistosihteerillä. Arkistosihteeri Heljä Haakana

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Käsitellyt asiat Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten muutosten valmistelun tilanne Päijät-Hämeessä Urheilutalon tarveselvitys Sivistystoimen kehittämissuunnitelma arviointi ja päivitys Kirjastoauton hankinta Omavelkaisen takauksen antaminen Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainan vakuudeksi 172 Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2016, lausuntopyyntö 173 Hallitusaloite, Henna-hankkeen tiedotustilaisuus, Sirkka-Liisa Papinaho 174 Valtuustoaloite /Hennan seuranta ja tiedotus/kalle Jokinen 175 Aloite Lasten oikeuksien päivän liputuksesta / Sirkka-Liisa Papinaho Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen varsinainen yhtiökokous 180 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kokous Kunniamerkkiesitykset Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset syksyllä Vuorenmäen alueen vuokrasopimus / Artjärven maamiesseura ry:n ehdotus 184 Teknisen palvelukeskuksen määrärahamuutosesitykset 1/

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaakonsuon kaatopaikan selvitys Uusi Startti -hanke Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat Kunta-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 48

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 164 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 165 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otet tavat asiat. Hyväksyttiin työjärjestys, jonka mukaan ensin käsitellään esityslistan asiat ja sen jälkeen lisälistalla oleva asia Kunta-asunnot Oy:n var sinai nen yhtiökokous. Todettiin pykälän 189 asiat. Ennen varsinaisia kokousasioita Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter veyden huol lon kuntayhtymän johtaja Timo Louna kertoi Päijät-Hämeen so si aa li- ja terveydenhuollon ajankohtaisista asioista.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen Kaupunginhallitus 166 Kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajille on esityslistan mukana lähetetty kaupunginhallituksen pide tyn kokouksen pöytäkirja. Kaupunginhallituksen pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten muutosten valmistelun tilanne Päijät-Hämeessä Kaupunginhallitus 167 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki oli viime hallituskaudella val mis te lus sa ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittettelyn jäl keen lakiesitys ei edennyt. Valiokunta korosti tarvetta arvioida eri hal lin to- ja rahoitusmalleja perusteellisesti. Tällä hetkellä ei ole vielä tie toa uuden hallituskauden valmistelusta ja aikatauluista sosiaali- ja ter vey den huol lon rakennemuutoksen suhteen. Päijät-Hämeen sote-yhtymän omistakuntien edustajat kokoontuivat ja arvioimaan sote-uudistuksen tilannetta ja uu dis tuk sen edellyttämää valmistelua Päijät-Hämeessä. Ta paa mises sa 12.1 sovittiin poliittisen ohjausryhmän asettamisesta ja siitä, et tä ohjausryhmän valmistelusta vastaa kuntajohtajakokous täy dennet ty nä tätä varten Iitin, Myrskylän, Pukkilan sekä keskussairaalan edus tuk sel la. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jes tämis- hankkeen toimenpiteet on päätetty yhdistää sote-uudistuksen val mis te luun. Tästä valmistelutyöstä sekä Akuut ti vuo de osas to hoidon suunnitelman täytäntöönpanosta päättää poliittinen oha jus ryhmä, jonka jäseniä ovat kuntien ja kaupunkien valtuustojen ja hal li tusten I - puheenjohtajat. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelun oh jaus ryhmä piti kokouksensa ja kokouksessa päätettiin jatkaa alueen yhteistä sote- valmistelua. Ohjausryhmä asetti tavoitteeksi kaikki sai raan hoi to pii rin kunnat kattavan uuden kuntayhtymän pe rus ta misen vapaaehtoisesti ja tähän liittyen tulee valmistella selvitys kun tayh ty män organisointiin, päätöksentekoon ja kustannustenjakoon liitty vis tä vaihtoehdoista.samassa kokouksessa kuntia pyydettiin esittä mään perustettavaan ohjausryhmän työvaliokuntaan yhtä var sinais ta ja yhtä varajäsentä. Valmistelutyötä tekee osaltaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen viran hal ti jois ta ja tuottajien edustajista koostuva asiantuntijatyöryhmä. Li säk si on muodostettu alatyöryhmät ( terveyspalvelut, so si aa li pal velut, vanhuspalvelut, kuntoutus, rajapinnat, tukipalvelut, tietohallinto, ta lous, henkilöstö) valmisteluun ja näissä on jäsenkuntien sekä tuotan to-or ga ni saa tioi den edustajia. Tarkoitus on myös selvittää mahdol li suus saada STM:n hankerahoitusta valmistelua varten. Tärkeää on jatkaa kuntien yhteistä maakunnallista muutosten ja kehit tä mi sen läpivientiä tehtyjen selvitysten ( NHG-selvitys) pohjalta. Ra ken teel lis ten uudistusten osalta ei voitane jäädä odottamaan, jotta palvelutuotanto saadaan maakunnallisesti järjestettyä kus tan nuste hok kaas ti.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. Asian valmisteluvaihe merkittiin tiedoksi.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Urheilutalon tarveselvitys 72/ /2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen, puh Orimattilan urheilutalo on valmistunut vuonna Rakennus on 37 vuotta vanha ja talo on palvellut orimattilalaisia urheiluseuroja, yksittäisiä käyttäjiä, tapahtumien järjestäjiä ja kouluja erinomaisesti. Urheilutalo on elinkaarensa päässä ja tarvitsee joko täydellisen peruskorjauksen tai uuden rakentamisen. Urheilutalon tarveselvitystä varten toteutettiin käyttäjäkysely, jossa kartoitettiin käyttäjien ja käyttäjäryhmien tarpeita ja toiveita Orimattilan urheilutaloa kohtaan. Käyttäjäkyselyssä kysyttiin urheilutalon käyttäjien ja seurojen sekä koulujen ja päiväkotien näkemyksiä kokonaiskäytöstä, kehittämisestä sekä kartoitettiin tarveselvityksessä huomioitavia käyttäjätarpeita. Käyttäjäselvitys toteutettiin Orimattilan kaupungin liikuntapalveluiden toimesta ja kyselystä vastasi liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja. Orimattilan kiinteistöistä vastaa Orimattilan kaupungin Tilapalvelu. Urheilutalon tarveselvityksessä ei esitetä urheilutalon rakennusteknisiä korjaustarpeita vaan ainoastaan arvio niistä ja Tilapalvelut teettävät urheilutalosta kiinteistön kuntoarvion vuonna Kuntoarvio liittyy tarveselvityksen pohjalta tehtävään urheilutalon hankesuunnitelmaan, jossa selvitetään urheilutalon peruskorjauksen kustannuksia ja vaihtoehtoja. Tarveselvityksessä keskitytään toiminnallisten tarpeiden esille tuomiseen, mutta selvityksessä on todettu myös havaitut puutteet esim. esteettömyys ja rakennukseen liittyvät ongelmakohdat mm. sisäilmaongelmat. Orimattilan urheilutalo mahdollistaa eri lajeille monipuolisen mahdollisuuden sisäharjoitteluun, nuorten ja aikuisten kuntoiluun sekä edistää kuntalaisten kansanterveyttä. Urheilutalo on myös suuri kokoontumistila ja sillä on iso merkitys järjestöille, seuroille sekä kaikelle harrastetoiminnalle. Orimattilan seurat, järjestöt ja kulttuurielämä voivat hyödyntää urheilutaloa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Urheilutalo toimii Orimattilan yhteiskoulun ja Erkko-lukion pääsisäliikuntatilana ja koulujen tapahtuma- ja juhlatilana. Myös muut koulut ja päiväkodit käyttävät urheilutaloa ja uimahallia liikuntatilanaan. Urheilutalon peruskorjauksen tavoitteena on tarjota kaikille

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus orimattilalaisille nyt ja tulevaisuudessa monikäyttöisiä sisäliikuntatiloja on kyse sitten urheiluharrastajista, koululaisista, yrityksistä tai yksittäisistä kaupunkilaisista. Urheilutalon tulee mahdollistaa riittävät ja muunneltavat tilat kilpailutapahtumille, messuille, kokouksille, konserteille, näytelmille sekä vastaaville suurille yleisötapahtumille ja kulttuuritilaisuuksille. Orimattilan urheilutalon peruskorjaus pohjautuu Orimattilan kaupunki -strategiaan 2020 ja sen pohjalta tehtyyn sivistystoimen kehittämissuunnitelmaan Urheilutalon peruskorjaus liittyy kaupungin strategiassa nouseviin päämääriin, jotka liittyvät kaupunkilaisten liikuntaan ja hyvinvointiin. Urheilutalo palvelee Orimattilan asukkaita laajalti liikuntatarkoituksissa ja se on välttämätön kaupunkilaisten, koulujen, päiväkotien sekä yhdistyksien kannalta. Urheilutalon peruskorjaus tai uuden rakentaminen parantaa liikunnan olosuhteita, tukee kaupunkilaisten liikunnan harrastamista ja sen myötä edistää kuntalaisten terveyttä. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteena on urheilutalon peruskorjaus niin, että edistetään laadukkaita palveluja kaupunkilaisille, vapaa-aika-aktiviteetteja, terveyden edistämistä, terveysliikuntapalvelujen vakiinnuttamista, monipuolisten ja laadukkaiden liikuntapaikkojen kehittämistä. Urheilutalon peruskorjauksessa haasteena on suuri kohderyhmä, joka asettaa vaateita palveluiden laadun ja saavutettavuuden turvaamiselle. Peruskorjauksen tai uuden rakentamisen yhteydessä urheilutaloon tehtävien toiminnallisten muutosten tavoitteena on nostaa urheilutalon käyttäjämääriä, edesauttaa seurojen ja koulujen sekä päiväkotien toimintaa. Urheilutalon peruskorjaus tähtää monipuolisen ja pitkälle tulevaisuuteen eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioonottavaan liikunta- ja vapaa-ajan taloon, jossa erilaisia toimintoja voidaan toteuttaa laadukkaasti ja turvallisesti useita vuosikymmeniä eteenpäin. Liite nro 10 Sivistystoimenjohtaja: Sivistys - ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy Orimattilan urheilutalon tarveselvityksen ja tarveselvityksessä esille nostetut tarpeet ja niiden vaatimat toiminnalliset muutokset urheilutalossa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy tarveselvityksessä esitetyt tarpeet. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että tarveselvityksessä

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus esitetyt tarpeet eivät toteudu nykyisen Urheilutalon peruskorjauksessa, minkä vuoksi lautakunta esittää,että hankesuunnitelmassa selvitetään Urheilutalon peruskorjauksen ja uuden rakentamisen vaihtoehdot tasapuolisesti. Kokouksessa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen esitteli asiaa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 168 Tehdyssä tarveselvityksessä on perusteeellisesti tuotu esiin toi minnal li set ja tekniset tarpeet. Tarveselvityksessä on esitetty tilatarpeita, joi hin ei voida vastata pelkästään rakennus peruskorjaamalla. Keskei sem pi nä lisätilatarpeita tuovat uimahallin lisärata ja mo ni toi mi allas, palloiluhallin kentän kasvattaminen, erillinen peili- ja jump pa sali/kamp pai lu sa li, kokous- ja toimistotilat sekä 800 henkilön katsomo. Tarveselvityksessä esitetty jäähalli on mittasuhteiltaan sellainen, että se edellyttää oman erillisen tarveselvityksen. Haahtela kiinteistötietojärjestelmän mukainen perusparannustarve ny kyi sil le tiloille on noin 4,6 milj. euroa. Tämä pitäisi sisällään ny kyisten tilojen peruskorjauksen siten, että tilat täyttävät tämän päivän tek ni set vaatimukset. Vastaavat uudisrakennuksen kustannukset ovat lähes 10 miljoonaa euroa. Vanhalla rakennuksella on vielä 1,5 milj. euron kirjanpitoarvo, mikä pitää alaskirjata, jos rakennus pu retaan tai se poistuu tuotantokäytöstä. Alaskirjaus vaikuttaa ko. ti li kauden tulokseen 1,5 milj. euroa heikentävästi. Mikäli hanketta viedään eteenpäin muun kuin pe rus kor jaus vaih to ehdon pohjalta, se aiheuttaisi entistä suuremman paineen tarkastella hy väk syt tyä investointiohjelmaa lähivuosien osalta kriittisesti uu delleen. Elinkaarimallilla toteutettuna uuden rakennuksen hankinta 20 vuo del le jaksotettuna rasittaisi käyttömenoja n. 0,6 milj. vuodessa. Tarveselvitys on kaupunginhallituksen esityslistan erillinen liite. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarveselvityksen se los tus osassa mainituilla perusteilla siten, että hankesuunnitelmassa selvitetään se kä peruskorjaus- että uudisrakentamisen kustannusvaikutukset. Li säk si hankesuunnitelmassa on selvitettävä laajemman vaih to ehdon lisäkustannusvaikutukset käyttötalousmenoihin sekä hen kilös töku lu jen (tai vastaavien ostopalveluiden) että tilakustannusten osalta.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Lisäksi selvitetään OKM:n rahoituksen saantimahdollisuudet tälle hankkeelle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Pöytäkirjanote: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimen kehittämissuunnitelma arviointi ja päivitys 74/12.00/2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Orimattilan sivistystoimen kehittämissuunnitelma liittyy Orimattila kaupunki-strategia 2020 täytäntöönpanoon. Orimattilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman Kehittämissuunnitelman väliarviointi asetettiin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi vuoden 2015 talousarviossa. Sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa arvioitiin Orimattilan kaupunginvaltuuston valtuustoseminaarissa Gustavelundissa , jolloin valtuustoryhmät esittivät näkemyksensä sivistystoimen palveluverkon toivotusta kehittämissuunnasta. Sivistystoimenjohtaja kokosi päälinjat, jotka valtuustoryhmät nostivat esille palveluverkon kehittämisestä. Liite nro 1 Sivistystoimen tulosalueet ovat keränneet sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin tulosalueittain arviointilomakkeeseen. Tulosalueet ovat tehneet toteutetun arvioinnin ja toiminnan kehittämisen tarpeiden pohjalta ehdotukset kehittämisen painopisteistä kehittämissuunnitelmaan vuosille 2016 ja Arviointia ja uusia kehittämisen painopisteitä käsitellään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan iltakoulussa Liite nro 2 Palveluverkkoa on kehitetty vuosina laajentamalla Virenojan koulu 6-perusopetusryhmäiseksi, jolloin Heinämaan koulu voitiin lopettaa ja siirtää opetus syksyllä 2014 Virenojalle. Myllylän päiväkoti on laajennettu ja saneerattu. Peltolan päiväkodin laajennus valmistuu syksyllä Tällöin voidaan luopua kolmesta pienestä päivähoitoyksiköstä. Järvikunnan alueella Mallusjoen koulun toiminta siirrettiin syksyllä 2014 Karkkulan koulukiinteistöön ja Järvikunnan koulun rakentaminen Ränttyläntien varteen on alkamassa ja koulu valmistuu marraskuussa Vuosina 2016 ja 2017 koulukiinteistöjen määrää tulee edelleen vähentää luopumalla Tietävälän koulusta sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin. Myllylän koulun laajentaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa ja ottaa käyttöön syksyllä 2016.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimenjohtaja: lisäopetustilojen saamiseksi. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi tulee tehdä päätös Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman arviointi ja uudet kehittämisen painopisteet viedään Orimattilan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn lautakuntakäsittelyn jälkeen touko-kesäkuussa Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopistealueet vuosille Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyvät sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopisteet vuosille Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että esittelytekstiin sisältyvät muutosesitykset palveluverkkoon huomioidaan vuosia 2016 ja 2017 koskevassa päätöksenteossa. Iltakoulutyöskentelyn ja sen jälkeen käydyn keskustelun perusteella sivistystoimenjohtaja muutti päätösesitystään seuraavaksi: Kaupunginhallitus 169 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopistealueet vuosille Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyvät sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopisteet vuosille Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle palveluverkon osalta vuosille 2016 ja 2017, että - Tietävälän koulusta luovutaan sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin. - Myllylän koulun laajentaminen toteutetaan kehittämissuunnitelman laajemman vaihtoehdon mukaan ja otetaan käyttöön syksyllä Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella päätetään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän tarveselvityksen pohjalta laadittavassa hankesuunnitelmassa kumpaakin vaihtoehtoa tasapuolisesti harkiten. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Liite nro 1 - erillisenä liitteenä Kaupunginhallitus hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen pai no pis tealu eet vuosille ja esittää ne edelleen kau pun gin val tuuston hyväksyttäväksi muilta osin paitsi investointien toteuttamisen ja hen ki lös tö li säys ten osalta. Nämä osiot käsitellään hyväksyttyjen pää lin jaus ten mukaan erikseen vuosittain talousarviokäsittelyn yhtey des sä Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle. Tietävälä-Pakaan kyläjohtokunta on jättänyt Tietävälän koulua koskevan aloitteen, joka käsitellään tämän kokouksen muissa asioissa. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kirjastoauton hankinta 441/ /2014 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: kirjastotoimenjohtaja Kirsi Lähde, puh Orimattilan kaupungin investointiohjelman mukaisesti uusi kirjastoauto hankitaan Auton hankesuunnitelma ja valtionosuushakemus on jätetty Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon määräpäivään mennessä. Kirjastoauto toteutetaan Kirjastoautojen laatusuositusten mukaisena. Poikkeamat suosituksista ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteessä. Auton valmistusaika on vähintään viisi kuukautta. Tästä johtuen tarjouspyyntö tulee julkaista Hilmassa tammikuussa ja auton valintaprosessi käydä kevättalven aikana. Tavoitteena on uuden auton käyttöönotto syyslukukauden alkuun mennessä. Kirjastoautovaihtoehtoja on olemassa kaksi: linja-autoalustainen Kiitokorin malli sekä Vähämaan valmistama kuorma-auton alustalle rakennettava versio. Valinta tehdään kokonaisedullisuuden mukaisesti. Mahdollinen taloudellinen ja toiminnallinen hyöty Päijät-Hämeen alueen kolmen auton hankinnasta (Heinola ja Hollola 2016) huomioidaan. Auton suunnittelussa on otettu huomioon esitettyjen oheispalveluiden tuottamismahdollisuus kirjastotoiminnan yhteydessä. Valtionavustuksen saannin ehtona on auton käyttö pääosin kirjastotoiminnassa. Terveyskioskin kaltaisia intimiteettisuojaa vaativia erillistiloja ei kirjastoautoon voida toteuttaa; muunneltavuus mahdollistaa kuitenkin pienten tilaisuuksien tai kampanjoiden järjestämisen. Auto toimii tarvittaessa myös äänestystilana. Toiminnoiltaan kirjastoautosta on tulossa ajanmukainen. Sinne hankitaan invanostin, asiakaspääte sekä videotykki ja valkokangas. Aineiston vaihtamista helpotetaan liikuteltavilla hyllymoduleilla. Kirjastoauton kustannusarvio on euroa, josta valtionavustusta myönnetään maksimissaan 50 %. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy kirjastoauton hankintaperiaatteet esittelytekstissä mainituin painotuksin niin,

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus että hankinnassa otetaan huomioon kirjastoauton monikäyttöisyys vaarantamatta valtionavustuksen täysimääräisyyttä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä Heinolan kaupungille ja Hollolan kunnalle. Kaupunginhallitus 170 Orimattilan kaupungin kirjastoauton hankintakilpailutus toteutettiin avoimena EU-hankkeena. Tarjousten käsittelyä varten perustettiin arviointiryhmä, johon kuuluivat talouspäällikkö Jari Rai lio, kirjastotoimenjohtaja Kirsi Lähde, kirjastonhoitaja Tanja Elonen sekä kirjastoautovirkailija Hannu Kilpeläinen. Suomessa on kaksi kirjastoautojen valmistajaa: Kiitokori Oy Kau salas sa ja EKT M. Vähämaa Seinäjoella. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjottu kirjastoauto on kuorma-autoalustainen konttimalli. Mallia käy te tään Euroopassa, ja Suomessa vastaava kirjastoautomalli on käy tös sä Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Sei näjoel la. Konttimalli todettiin asian- ja ajanmukaiseksi vaihtoehdoksi myös Heinolan, Hollolan ja Orimattilan kirjastohenkilöstön yhteisellä tu tus tu mis käyn nil lä tammikuussa Kyseisen kirjastoautomallin kontissa ja alustassa on omat, erilliset säh kö- tuuletus- ja lämmitysjärjestelmät. Taloudellisuutta lisää mahdol li suus siirtää kontti uudelle alustalle. Moottorin sijainti edessä mah dol lis taa tasaisen lattiapinnan liikuntaesteisiä varten sekä te hokkaan tilankäytön. Tarjotussa mallissa aggregaatti varmistaa säh kövir ran riittävyyden. Perusvarusteiden lisäksi autoon asennetaan invanostin, koska autoa tul laan käyttämään mm. äänestyspaikkana. Turvallisuutta lisäävät myös kattoikkunat ja kattoluukut sekä kamerat asiakasoven sisä- ja ul ko puo lel la. Monipuolisen käytön varmistamiseksi autoon asen netaan valkokangas ja videotykki. Autossa päästään hyödyntämään myös liikuteltavia aineistokärryjä, jolloin kokoelman vaihtuvuus pa ranee. Näiden turvallisuutta ja käytettävyyttä lisäävien varusteiden kus tan nuk set ovat noin euroa. Auton perusväri on valkoinen, mut ta se teipataan asiakkaan suunnitelman mukaisin kuvioin. Somis ta mi ses ta vastaavat orimattilalainen kirjailija Mila Teräs sekä hänen kirjojensa kuvittaja Karoliina Pertamo. Kuvittajien palkkiot makse taan kirjaston määrärahoista. Hankintaan saadaan OKM:n avustusta euroa. Ta lous arvios sa on avustusta budjetoitu euroa. Myöskään me no mää-

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus rä ra ha ei tällä varustelutasolla riitä. Määrärahamuutokset käsitellään erikseen. Kirjastoauton hankinnan arviointiryhmä kokoontui Ryhmä esit tää, että kaupunginhallitus hyväksyisi jätetyn tarjouksen. Kirjastoautotarjous liitteineen on nähtävänä kaupunginhallituksen ko kouk ses sa. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti EKT M Vähämaa. Kori valmistetaan Seinäjoella, ja auton huolto on Lahdessa. Kaupunginhallitus päättää, että kirjastoauto hankitaan EKT M Vähämaa Oy:ltä jätetyn tarjouksen mukaan euron hintaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: EKT M Vähämaa Oy, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen antaminen Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainan vakuudeksi Kaupunginhallitus 171 Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:lle on kaupunginvaltuuston pää tök sel lä myönnetty omavelkainen takaus Orimattilan Osuus pan kis ta otettuun ,26 euron suuruiseen lainaan. Alku pe räi nen laina-aika on ollut 13 vuotta. Koska takaus on voimassa 10 vuotta kerrallaan, Orimattilan kaupungin antama takaus päättyy Kaupunki on perinyt takauksesta 0,5 prosentin ta kauspro vi sion. Lainan saldo on ollut ,28 euroa. Nykyisellä maksu suun ni tel mal la laina erääntyisi Lainaan on myönnetty ly hen nys va pai ta vuosia vuosina 2006, 2010 ja Lisäksi Ori matti lan Vanhustentaloyhdistys r.y. pyytää tässä yhteydessä vielä yhtä ly hen nys va paa ta vuotta, koska lainan kohteena olevaan ra ken nukseen on tehty Pelastusviranomaisen vaatimia korjauksia. Lainan alkuperäinen takaus on vuonna 2005 myönnetty Orimattlan Van hus ten ta lo yh dis tyk sen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perus teel la. Sopimuksen keskeinen osa on toteamus, jonka mukaan yh dis tys on osa kaupungin sekä vanhustenhuollon strategiaa. Yh distyk sel lä on 84 vanhusten asuntoa. Kuntalain ( ) 14 pykälän 9. kohdan mukaan ta kaus si toumuk sen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta päättää valtuus to. Asian valmistelu: Talousjohtaja Päivi Suikkanen, puh Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to myöntää Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainalle nro , jonka saldo on ollut ,28 euroa, omavelkaisen ta kauk sen asti. Takauksesta peritään 0,5 prosentin takausprovisio. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että Jukka Mölsä oli esteellinen hallintolain 28 pykälän 5 kohdan perusteella. Hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2016, lausuntopyyntö Kaupunginhallitus 172 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt pelastuslaitoksen toiminnallisia ja taloudellisia ta voit tei ta sekä talousarvioesitystä vuodelle 2016 ja ta lous ar vio suunni tel maa vuosille Talousarvio 2016 on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen poh jal ta. Kokonaiskustannusten nousu on 1,16 prosenttia. Vuok rakus tan nuk set nousevat 8,77 prosenttia ja maksuosuuksien muutos vuo teen 2015 verrattuna 0 prosenttia. Kuntien tulevien yhdistymisten joh dos ta tulee yhteistoimintasopimusta muuttaa ja sopia kun ta maksu osuuk sien jaosta. Tästä syystä kuntamaksuosuuksia ei vielä voida esit tää. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon Hol lolan pelastusaseman vuokra kuudelle kuukaudelle vuonna 2016 ja ko ko vuodelle Liitteenä on Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio 2016 ja talous ar vio suun ni tel ma , toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teet sekä talousarvion perusteluosa. Liite nro 2. Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa men nes sä 2016 talousarvioesityksestä ja talousarviosta ja ta lous arvio suun ni tel mas ta Asian valmistelu: Talousjohtaja Päivi Suikkanen, puh Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, että koska esi tykses sä maksuosuuksien kasvu on 0-tasossa vuoteen 2015 ver rat tuna, esitykseen ei ole huomautettavaa. Kaupunginhallitus kiinnittää kui ten kin huomiota siihen, että voimakas tilakustannusten nousu aiheut taa resurssien vähentymistä varsinaisesta toiminnasta. Tähän ke hi tyk seen tulisi löytää jokin ratkaisu. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Hallitusaloite, Henna-hankkeen tiedotustilaisuus, Sirkka-Liisa Papinaho Kaupunginhallitus 173 Sirkka-Liisa Papinaho on jättänyt hallitusaloitteen, jossa hän esittää, että Henna-hankkeesta järjestetään kaupunkilaisille tiedotustilaisuus. Liite nro 3 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että Hennan alueen kehittämistä koskeva info pidetään klo 18 alkaen Yhteiskoulun auditoriossa. Kaupunginhallitus toteaa aloitteen johdosta tehdyn selvityksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Valtuustoaloite /Hennan seuranta ja tiedotus/kalle Jokinen TEKLTK Kalle Jokinen ja 11 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunginhallitukselle annetaan kuukausittain ajankohtaiskatsaus Henna-hankkeen vaiheista. Lisäksi esitetään, että samanlainen ajankohtaiskatsaus annetaan myös kaupunginvaltuustolle ja lautakunnille. Liite nro 4 Henna -hankkeen osalta sisäinen tiedotus on hoidettu tähän mennessä siten, että Hennan projektipäällikkö Jouko Kunnas on käynyt pyydettäessä kaupunginhallituksessa esittelemässä hankkeen etenemistä. Tiedotus on koskenut pitkälti Hennan markkinointia, taloutta, haasteita, yleissuunnittelua, kaavoitusratkaisuja, hinnoitteluja ja aikatauluja. Esittelyjä on annettu noin joka toinen kuukausi. Valtuustolle tiedotusta on annettu tarpeen mukaan sekä asiakokonaisuuksien käsittelyaikataulujen mukaisesti. Tiedotuksen toteutus on ollut epäsäännöllistä. Tiedotus on annettu pääasiallisesti suullisesti. Tekniselle lautakunnalle Hennan edistymisestä on annettu tiedotusta paitsi hallitukselle annettavien talousraporttien yhteydessä myös erillisinfoin esimerkiksi kaavoitushankkeiden etenemisen aikana. Hennan seurantaryhmä ei ole varsinainen päättävä elin, mutta se kokontuu hankkeen puitteissa keskimäärin 4-5 kertaa vuodessa ja on erityisen keskeisessä asemassa hankkeen etenemisen seurannan osalta. Seurantaryhmään kuuluu sekä virkamiehiä että luottamushenkilöitä. Hennan verkkosivuston valmistumisen yhteydessä otettiin käyttöön sähköinen uutiskirje, jolla tiedotetaan Hennan hankkeen asioista kaikille kirjeen tilanneille. Kaupunginvaltuuston ja teknisen lautakunnan jäsenet on sisällytetty uutiskirjeen osoitelistaan. Hanke etenee tänä vuonna vielä rauhallisesti. Kyse on pitkälti suunnittelusta, kilpailutuksista ja markkinoinnista. Tänä vuonna on tarkoitus toteuttaa vain pysäköintialueen rakentaminen. Varsinaisen toteuttamisen alkaessa tiedottamisen tarve myös lisääntyy. Tulevan tiedottamistarpeen tyydyttämiseksi olisi parasta, jos tiedote olisi jaettavissa nopeasti ja se olisi sisällöltään selkeä ja yksiselitteinen ja kirjallinen. Tiedote olisi mahdollista jakaa luottamushenkilöille sähköpostina tai muulla sähköisellä tavalla.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI Hallintopalvelukeskus Yhteenveto 15.4.2015 Orimattilan kaupungin luottamushenkilöiden sidonnaisuudet Tiedot koottu luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksista. Henkilöt aakkosjärjestyksessä.

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 8 25.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle pj. :t 5-8 Laatunen Kirsti

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle pj. :t 5-8 Laatunen Kirsti ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Laajennettu kaupunginvaltuusto AIKA 06.09.2010 klo 18:00-18:25 PAIKKA OSANOTTAJAT Valtuustosali, Orimattila Nimi Tehtävä Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi-

1. Lapsi on 1. tai 2. vuosiluokan oppilas tai hänellä on päätös erityi- Sivistyslautakunta 22 28.02.2012 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen harmonisointi, Nuorisopalvelut, Perusopetuslain mukaiseen aamuja iltapäivätoimintaan hakeminen, valintakriteerit ja maksut Sivistys- ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy

Omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskuksen lainalle / Tredu-kiinteistöt Oy Kaupunginhallitus 236 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 57 17.06.2010 Kaupunginhallitus 142 08.04.2013 Kaupunginvaltuusto 53 18.04.2013 Kaupunginhallitus 305 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 81 08.09.2014 Omavelkainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Hennan aseman toteuttamissopimuksen hyväksyminen ja Hennan investointien käynnistäminen / Hennan asema ja siihen liittyvät rakenteet, määräraha

Hennan aseman toteuttamissopimuksen hyväksyminen ja Hennan investointien käynnistäminen / Hennan asema ja siihen liittyvät rakenteet, määräraha Kaupunginhallitus 113 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 16 25.04.2016 Kaupunginhallitus 329 31.10.2016 Hennan aseman toteuttamissopimuksen hyväksyminen ja Hennan investointien käynnistäminen / Hennan asema

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot