ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Koivunen Tuula

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Aika klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo 1. vpj. Papinaho Sirkka-Liisa 2. vpj. Erola Ville-Petteri j. Hirvonen Juha j. Huhtala Anssi j. Karjalainen Riitta j. Koivisto Kimmo j. Lindgrén Sinikka j. Mölsä Jukka j. Salo Timo j. Welling Mirva j. Malmiharju Tapio valt. pj. Keskevaari Jarmo valt. 1. vpj. Laatunen Kirsti valt. 2. vpj. Pieski Osmo kaupunginjohtaja, esittelijä Suikkanen Päivi talousjohtaja, pöytäkirjanpit. Ahvo Timo sivistystoimenjoht. klo Koskinen Jarmo toimitilajohtaja klo Mäkipaakkanen Teemu liikunta- ja nuorisotoimenjoht Allekirjoitukset Tuula Koivunen Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut klo nähtävillä kaupun gin vi ras tossa arkistosihteerillä. Arkistosihteeri Heljä Haakana

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Käsitellyt asiat Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten muutosten valmistelun tilanne Päijät-Hämeessä Urheilutalon tarveselvitys Sivistystoimen kehittämissuunnitelma arviointi ja päivitys Kirjastoauton hankinta Omavelkaisen takauksen antaminen Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainan vakuudeksi 172 Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2016, lausuntopyyntö 173 Hallitusaloite, Henna-hankkeen tiedotustilaisuus, Sirkka-Liisa Papinaho 174 Valtuustoaloite /Hennan seuranta ja tiedotus/kalle Jokinen 175 Aloite Lasten oikeuksien päivän liputuksesta / Sirkka-Liisa Papinaho Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalojen varsinainen yhtiökokous 180 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kokous Kunniamerkkiesitykset Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset syksyllä Vuorenmäen alueen vuokrasopimus / Artjärven maamiesseura ry:n ehdotus 184 Teknisen palvelukeskuksen määrärahamuutosesitykset 1/

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaakonsuon kaatopaikan selvitys Uusi Startti -hanke Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat Kunta-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 48

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 164 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 165 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otet tavat asiat. Hyväksyttiin työjärjestys, jonka mukaan ensin käsitellään esityslistan asiat ja sen jälkeen lisälistalla oleva asia Kunta-asunnot Oy:n var sinai nen yhtiökokous. Todettiin pykälän 189 asiat. Ennen varsinaisia kokousasioita Päijät-Hämeen sosiaali- ja ter veyden huol lon kuntayhtymän johtaja Timo Louna kertoi Päijät-Hämeen so si aa li- ja terveydenhuollon ajankohtaisista asioista.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastaminen Kaupunginhallitus 166 Kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajille on esityslistan mukana lähetetty kaupunginhallituksen pide tyn kokouksen pöytäkirja. Kaupunginhallituksen pidetystä kokouksesta laadittu pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellisten muutosten valmistelun tilanne Päijät-Hämeessä Kaupunginhallitus 167 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki oli viime hallituskaudella val mis te lus sa ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittettelyn jäl keen lakiesitys ei edennyt. Valiokunta korosti tarvetta arvioida eri hal lin to- ja rahoitusmalleja perusteellisesti. Tällä hetkellä ei ole vielä tie toa uuden hallituskauden valmistelusta ja aikatauluista sosiaali- ja ter vey den huol lon rakennemuutoksen suhteen. Päijät-Hämeen sote-yhtymän omistakuntien edustajat kokoontuivat ja arvioimaan sote-uudistuksen tilannetta ja uu dis tuk sen edellyttämää valmistelua Päijät-Hämeessä. Ta paa mises sa 12.1 sovittiin poliittisen ohjausryhmän asettamisesta ja siitä, et tä ohjausryhmän valmistelusta vastaa kuntajohtajakokous täy dennet ty nä tätä varten Iitin, Myrskylän, Pukkilan sekä keskussairaalan edus tuk sel la. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jes tämis- hankkeen toimenpiteet on päätetty yhdistää sote-uudistuksen val mis te luun. Tästä valmistelutyöstä sekä Akuut ti vuo de osas to hoidon suunnitelman täytäntöönpanosta päättää poliittinen oha jus ryhmä, jonka jäseniä ovat kuntien ja kaupunkien valtuustojen ja hal li tusten I - puheenjohtajat. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelun oh jaus ryhmä piti kokouksensa ja kokouksessa päätettiin jatkaa alueen yhteistä sote- valmistelua. Ohjausryhmä asetti tavoitteeksi kaikki sai raan hoi to pii rin kunnat kattavan uuden kuntayhtymän pe rus ta misen vapaaehtoisesti ja tähän liittyen tulee valmistella selvitys kun tayh ty män organisointiin, päätöksentekoon ja kustannustenjakoon liitty vis tä vaihtoehdoista.samassa kokouksessa kuntia pyydettiin esittä mään perustettavaan ohjausryhmän työvaliokuntaan yhtä var sinais ta ja yhtä varajäsentä. Valmistelutyötä tekee osaltaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen viran hal ti jois ta ja tuottajien edustajista koostuva asiantuntijatyöryhmä. Li säk si on muodostettu alatyöryhmät ( terveyspalvelut, so si aa li pal velut, vanhuspalvelut, kuntoutus, rajapinnat, tukipalvelut, tietohallinto, ta lous, henkilöstö) valmisteluun ja näissä on jäsenkuntien sekä tuotan to-or ga ni saa tioi den edustajia. Tarkoitus on myös selvittää mahdol li suus saada STM:n hankerahoitusta valmistelua varten. Tärkeää on jatkaa kuntien yhteistä maakunnallista muutosten ja kehit tä mi sen läpivientiä tehtyjen selvitysten ( NHG-selvitys) pohjalta. Ra ken teel lis ten uudistusten osalta ei voitane jäädä odottamaan, jotta palvelutuotanto saadaan maakunnallisesti järjestettyä kus tan nuste hok kaas ti.

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus merkitsee valmistelun tiedoksi. Asian valmisteluvaihe merkittiin tiedoksi.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Urheilutalon tarveselvitys 72/ /2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen, puh Orimattilan urheilutalo on valmistunut vuonna Rakennus on 37 vuotta vanha ja talo on palvellut orimattilalaisia urheiluseuroja, yksittäisiä käyttäjiä, tapahtumien järjestäjiä ja kouluja erinomaisesti. Urheilutalo on elinkaarensa päässä ja tarvitsee joko täydellisen peruskorjauksen tai uuden rakentamisen. Urheilutalon tarveselvitystä varten toteutettiin käyttäjäkysely, jossa kartoitettiin käyttäjien ja käyttäjäryhmien tarpeita ja toiveita Orimattilan urheilutaloa kohtaan. Käyttäjäkyselyssä kysyttiin urheilutalon käyttäjien ja seurojen sekä koulujen ja päiväkotien näkemyksiä kokonaiskäytöstä, kehittämisestä sekä kartoitettiin tarveselvityksessä huomioitavia käyttäjätarpeita. Käyttäjäselvitys toteutettiin Orimattilan kaupungin liikuntapalveluiden toimesta ja kyselystä vastasi liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja. Orimattilan kiinteistöistä vastaa Orimattilan kaupungin Tilapalvelu. Urheilutalon tarveselvityksessä ei esitetä urheilutalon rakennusteknisiä korjaustarpeita vaan ainoastaan arvio niistä ja Tilapalvelut teettävät urheilutalosta kiinteistön kuntoarvion vuonna Kuntoarvio liittyy tarveselvityksen pohjalta tehtävään urheilutalon hankesuunnitelmaan, jossa selvitetään urheilutalon peruskorjauksen kustannuksia ja vaihtoehtoja. Tarveselvityksessä keskitytään toiminnallisten tarpeiden esille tuomiseen, mutta selvityksessä on todettu myös havaitut puutteet esim. esteettömyys ja rakennukseen liittyvät ongelmakohdat mm. sisäilmaongelmat. Orimattilan urheilutalo mahdollistaa eri lajeille monipuolisen mahdollisuuden sisäharjoitteluun, nuorten ja aikuisten kuntoiluun sekä edistää kuntalaisten kansanterveyttä. Urheilutalo on myös suuri kokoontumistila ja sillä on iso merkitys järjestöille, seuroille sekä kaikelle harrastetoiminnalle. Orimattilan seurat, järjestöt ja kulttuurielämä voivat hyödyntää urheilutaloa erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Urheilutalo toimii Orimattilan yhteiskoulun ja Erkko-lukion pääsisäliikuntatilana ja koulujen tapahtuma- ja juhlatilana. Myös muut koulut ja päiväkodit käyttävät urheilutaloa ja uimahallia liikuntatilanaan. Urheilutalon peruskorjauksen tavoitteena on tarjota kaikille

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus orimattilalaisille nyt ja tulevaisuudessa monikäyttöisiä sisäliikuntatiloja on kyse sitten urheiluharrastajista, koululaisista, yrityksistä tai yksittäisistä kaupunkilaisista. Urheilutalon tulee mahdollistaa riittävät ja muunneltavat tilat kilpailutapahtumille, messuille, kokouksille, konserteille, näytelmille sekä vastaaville suurille yleisötapahtumille ja kulttuuritilaisuuksille. Orimattilan urheilutalon peruskorjaus pohjautuu Orimattilan kaupunki -strategiaan 2020 ja sen pohjalta tehtyyn sivistystoimen kehittämissuunnitelmaan Urheilutalon peruskorjaus liittyy kaupungin strategiassa nouseviin päämääriin, jotka liittyvät kaupunkilaisten liikuntaan ja hyvinvointiin. Urheilutalo palvelee Orimattilan asukkaita laajalti liikuntatarkoituksissa ja se on välttämätön kaupunkilaisten, koulujen, päiväkotien sekä yhdistyksien kannalta. Urheilutalon peruskorjaus tai uuden rakentaminen parantaa liikunnan olosuhteita, tukee kaupunkilaisten liikunnan harrastamista ja sen myötä edistää kuntalaisten terveyttä. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteena on urheilutalon peruskorjaus niin, että edistetään laadukkaita palveluja kaupunkilaisille, vapaa-aika-aktiviteetteja, terveyden edistämistä, terveysliikuntapalvelujen vakiinnuttamista, monipuolisten ja laadukkaiden liikuntapaikkojen kehittämistä. Urheilutalon peruskorjauksessa haasteena on suuri kohderyhmä, joka asettaa vaateita palveluiden laadun ja saavutettavuuden turvaamiselle. Peruskorjauksen tai uuden rakentamisen yhteydessä urheilutaloon tehtävien toiminnallisten muutosten tavoitteena on nostaa urheilutalon käyttäjämääriä, edesauttaa seurojen ja koulujen sekä päiväkotien toimintaa. Urheilutalon peruskorjaus tähtää monipuolisen ja pitkälle tulevaisuuteen eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioonottavaan liikunta- ja vapaa-ajan taloon, jossa erilaisia toimintoja voidaan toteuttaa laadukkaasti ja turvallisesti useita vuosikymmeniä eteenpäin. Liite nro 10 Sivistystoimenjohtaja: Sivistys - ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy Orimattilan urheilutalon tarveselvityksen ja tarveselvityksessä esille nostetut tarpeet ja niiden vaatimat toiminnalliset muutokset urheilutalossa. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy tarveselvityksessä esitetyt tarpeet. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että tarveselvityksessä

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus esitetyt tarpeet eivät toteudu nykyisen Urheilutalon peruskorjauksessa, minkä vuoksi lautakunta esittää,että hankesuunnitelmassa selvitetään Urheilutalon peruskorjauksen ja uuden rakentamisen vaihtoehdot tasapuolisesti. Kokouksessa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen esitteli asiaa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 168 Tehdyssä tarveselvityksessä on perusteeellisesti tuotu esiin toi minnal li set ja tekniset tarpeet. Tarveselvityksessä on esitetty tilatarpeita, joi hin ei voida vastata pelkästään rakennus peruskorjaamalla. Keskei sem pi nä lisätilatarpeita tuovat uimahallin lisärata ja mo ni toi mi allas, palloiluhallin kentän kasvattaminen, erillinen peili- ja jump pa sali/kamp pai lu sa li, kokous- ja toimistotilat sekä 800 henkilön katsomo. Tarveselvityksessä esitetty jäähalli on mittasuhteiltaan sellainen, että se edellyttää oman erillisen tarveselvityksen. Haahtela kiinteistötietojärjestelmän mukainen perusparannustarve ny kyi sil le tiloille on noin 4,6 milj. euroa. Tämä pitäisi sisällään ny kyisten tilojen peruskorjauksen siten, että tilat täyttävät tämän päivän tek ni set vaatimukset. Vastaavat uudisrakennuksen kustannukset ovat lähes 10 miljoonaa euroa. Vanhalla rakennuksella on vielä 1,5 milj. euron kirjanpitoarvo, mikä pitää alaskirjata, jos rakennus pu retaan tai se poistuu tuotantokäytöstä. Alaskirjaus vaikuttaa ko. ti li kauden tulokseen 1,5 milj. euroa heikentävästi. Mikäli hanketta viedään eteenpäin muun kuin pe rus kor jaus vaih to ehdon pohjalta, se aiheuttaisi entistä suuremman paineen tarkastella hy väk syt tyä investointiohjelmaa lähivuosien osalta kriittisesti uu delleen. Elinkaarimallilla toteutettuna uuden rakennuksen hankinta 20 vuo del le jaksotettuna rasittaisi käyttömenoja n. 0,6 milj. vuodessa. Tarveselvitys on kaupunginhallituksen esityslistan erillinen liite. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä tarveselvityksen se los tus osassa mainituilla perusteilla siten, että hankesuunnitelmassa selvitetään se kä peruskorjaus- että uudisrakentamisen kustannusvaikutukset. Li säk si hankesuunnitelmassa on selvitettävä laajemman vaih to ehdon lisäkustannusvaikutukset käyttötalousmenoihin sekä hen kilös töku lu jen (tai vastaavien ostopalveluiden) että tilakustannusten osalta.

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Lisäksi selvitetään OKM:n rahoituksen saantimahdollisuudet tälle hankkeelle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Pöytäkirjanote: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimen kehittämissuunnitelma arviointi ja päivitys 74/12.00/2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh Orimattilan sivistystoimen kehittämissuunnitelma liittyy Orimattila kaupunki-strategia 2020 täytäntöönpanoon. Orimattilan kaupunginvaltuusto hyväksyi kehittämissuunnitelman Kehittämissuunnitelman väliarviointi asetettiin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi vuoden 2015 talousarviossa. Sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa arvioitiin Orimattilan kaupunginvaltuuston valtuustoseminaarissa Gustavelundissa , jolloin valtuustoryhmät esittivät näkemyksensä sivistystoimen palveluverkon toivotusta kehittämissuunnasta. Sivistystoimenjohtaja kokosi päälinjat, jotka valtuustoryhmät nostivat esille palveluverkon kehittämisestä. Liite nro 1 Sivistystoimen tulosalueet ovat keränneet sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin tulosalueittain arviointilomakkeeseen. Tulosalueet ovat tehneet toteutetun arvioinnin ja toiminnan kehittämisen tarpeiden pohjalta ehdotukset kehittämisen painopisteistä kehittämissuunnitelmaan vuosille 2016 ja Arviointia ja uusia kehittämisen painopisteitä käsitellään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan iltakoulussa Liite nro 2 Palveluverkkoa on kehitetty vuosina laajentamalla Virenojan koulu 6-perusopetusryhmäiseksi, jolloin Heinämaan koulu voitiin lopettaa ja siirtää opetus syksyllä 2014 Virenojalle. Myllylän päiväkoti on laajennettu ja saneerattu. Peltolan päiväkodin laajennus valmistuu syksyllä Tällöin voidaan luopua kolmesta pienestä päivähoitoyksiköstä. Järvikunnan alueella Mallusjoen koulun toiminta siirrettiin syksyllä 2014 Karkkulan koulukiinteistöön ja Järvikunnan koulun rakentaminen Ränttyläntien varteen on alkamassa ja koulu valmistuu marraskuussa Vuosina 2016 ja 2017 koulukiinteistöjen määrää tulee edelleen vähentää luopumalla Tietävälän koulusta sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin. Myllylän koulun laajentaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa ja ottaa käyttöön syksyllä 2016.

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Sivistystoimenjohtaja: lisäopetustilojen saamiseksi. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi tulee tehdä päätös Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman arviointi ja uudet kehittämisen painopisteet viedään Orimattilan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn lautakuntakäsittelyn jälkeen touko-kesäkuussa Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopistealueet vuosille Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyvät sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopisteet vuosille Lisäksi lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että esittelytekstiin sisältyvät muutosesitykset palveluverkkoon huomioidaan vuosia 2016 ja 2017 koskevassa päätöksenteossa. Iltakoulutyöskentelyn ja sen jälkeen käydyn keskustelun perusteella sivistystoimenjohtaja muutti päätösesitystään seuraavaksi: Kaupunginhallitus 169 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopistealueet vuosille Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen kaupunginvaltuusto hyväksyvät sivistystoimen kehittämissuunnitelman arvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen painopisteet vuosille Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle palveluverkon osalta vuosille 2016 ja 2017, että - Tietävälän koulusta luovutaan sijoittamalla oppilaat keskustan muihin kouluihin. - Myllylän koulun laajentaminen toteutetaan kehittämissuunnitelman laajemman vaihtoehdon mukaan ja otetaan käyttöön syksyllä Urheilutalon saneerauksesta tai korvaamisesta uudella päätetään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän tarveselvityksen pohjalta laadittavassa hankesuunnitelmassa kumpaakin vaihtoehtoa tasapuolisesti harkiten. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Liite nro 1 - erillisenä liitteenä Kaupunginhallitus hyväksyy sivistystoimen kehittämissuunnitelman väliarvioinnin ja sivistystoimen kehittämisen pai no pis tealu eet vuosille ja esittää ne edelleen kau pun gin val tuuston hyväksyttäväksi muilta osin paitsi investointien toteuttamisen ja hen ki lös tö li säys ten osalta. Nämä osiot käsitellään hyväksyttyjen pää lin jaus ten mukaan erikseen vuosittain talousarviokäsittelyn yhtey des sä Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle. Tietävälä-Pakaan kyläjohtokunta on jättänyt Tietävälän koulua koskevan aloitteen, joka käsitellään tämän kokouksen muissa asioissa. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Kirjastoauton hankinta 441/ /2014 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Asian valmistelu ja tiedustelut: kirjastotoimenjohtaja Kirsi Lähde, puh Orimattilan kaupungin investointiohjelman mukaisesti uusi kirjastoauto hankitaan Auton hankesuunnitelma ja valtionosuushakemus on jätetty Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon määräpäivään mennessä. Kirjastoauto toteutetaan Kirjastoautojen laatusuositusten mukaisena. Poikkeamat suosituksista ilmoitetaan tarjouspyynnön liitteessä. Auton valmistusaika on vähintään viisi kuukautta. Tästä johtuen tarjouspyyntö tulee julkaista Hilmassa tammikuussa ja auton valintaprosessi käydä kevättalven aikana. Tavoitteena on uuden auton käyttöönotto syyslukukauden alkuun mennessä. Kirjastoautovaihtoehtoja on olemassa kaksi: linja-autoalustainen Kiitokorin malli sekä Vähämaan valmistama kuorma-auton alustalle rakennettava versio. Valinta tehdään kokonaisedullisuuden mukaisesti. Mahdollinen taloudellinen ja toiminnallinen hyöty Päijät-Hämeen alueen kolmen auton hankinnasta (Heinola ja Hollola 2016) huomioidaan. Auton suunnittelussa on otettu huomioon esitettyjen oheispalveluiden tuottamismahdollisuus kirjastotoiminnan yhteydessä. Valtionavustuksen saannin ehtona on auton käyttö pääosin kirjastotoiminnassa. Terveyskioskin kaltaisia intimiteettisuojaa vaativia erillistiloja ei kirjastoautoon voida toteuttaa; muunneltavuus mahdollistaa kuitenkin pienten tilaisuuksien tai kampanjoiden järjestämisen. Auto toimii tarvittaessa myös äänestystilana. Toiminnoiltaan kirjastoautosta on tulossa ajanmukainen. Sinne hankitaan invanostin, asiakaspääte sekä videotykki ja valkokangas. Aineiston vaihtamista helpotetaan liikuteltavilla hyllymoduleilla. Kirjastoauton kustannusarvio on euroa, josta valtionavustusta myönnetään maksimissaan 50 %. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy kirjastoauton hankintaperiaatteet esittelytekstissä mainituin painotuksin niin,

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus että hankinnassa otetaan huomioon kirjastoauton monikäyttöisyys vaarantamatta valtionavustuksen täysimääräisyyttä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä Heinolan kaupungille ja Hollolan kunnalle. Kaupunginhallitus 170 Orimattilan kaupungin kirjastoauton hankintakilpailutus toteutettiin avoimena EU-hankkeena. Tarjousten käsittelyä varten perustettiin arviointiryhmä, johon kuuluivat talouspäällikkö Jari Rai lio, kirjastotoimenjohtaja Kirsi Lähde, kirjastonhoitaja Tanja Elonen sekä kirjastoautovirkailija Hannu Kilpeläinen. Suomessa on kaksi kirjastoautojen valmistajaa: Kiitokori Oy Kau salas sa ja EKT M. Vähämaa Seinäjoella. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjottu kirjastoauto on kuorma-autoalustainen konttimalli. Mallia käy te tään Euroopassa, ja Suomessa vastaava kirjastoautomalli on käy tös sä Kirkkonummella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Sei näjoel la. Konttimalli todettiin asian- ja ajanmukaiseksi vaihtoehdoksi myös Heinolan, Hollolan ja Orimattilan kirjastohenkilöstön yhteisellä tu tus tu mis käyn nil lä tammikuussa Kyseisen kirjastoautomallin kontissa ja alustassa on omat, erilliset säh kö- tuuletus- ja lämmitysjärjestelmät. Taloudellisuutta lisää mahdol li suus siirtää kontti uudelle alustalle. Moottorin sijainti edessä mah dol lis taa tasaisen lattiapinnan liikuntaesteisiä varten sekä te hokkaan tilankäytön. Tarjotussa mallissa aggregaatti varmistaa säh kövir ran riittävyyden. Perusvarusteiden lisäksi autoon asennetaan invanostin, koska autoa tul laan käyttämään mm. äänestyspaikkana. Turvallisuutta lisäävät myös kattoikkunat ja kattoluukut sekä kamerat asiakasoven sisä- ja ul ko puo lel la. Monipuolisen käytön varmistamiseksi autoon asen netaan valkokangas ja videotykki. Autossa päästään hyödyntämään myös liikuteltavia aineistokärryjä, jolloin kokoelman vaihtuvuus pa ranee. Näiden turvallisuutta ja käytettävyyttä lisäävien varusteiden kus tan nuk set ovat noin euroa. Auton perusväri on valkoinen, mut ta se teipataan asiakkaan suunnitelman mukaisin kuvioin. Somis ta mi ses ta vastaavat orimattilalainen kirjailija Mila Teräs sekä hänen kirjojensa kuvittaja Karoliina Pertamo. Kuvittajien palkkiot makse taan kirjaston määrärahoista. Hankintaan saadaan OKM:n avustusta euroa. Ta lous arvios sa on avustusta budjetoitu euroa. Myöskään me no mää-

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus rä ra ha ei tällä varustelutasolla riitä. Määrärahamuutokset käsitellään erikseen. Kirjastoauton hankinnan arviointiryhmä kokoontui Ryhmä esit tää, että kaupunginhallitus hyväksyisi jätetyn tarjouksen. Kirjastoautotarjous liitteineen on nähtävänä kaupunginhallituksen ko kouk ses sa. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti EKT M Vähämaa. Kori valmistetaan Seinäjoella, ja auton huolto on Lahdessa. Kaupunginhallitus päättää, että kirjastoauto hankitaan EKT M Vähämaa Oy:ltä jätetyn tarjouksen mukaan euron hintaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: EKT M Vähämaa Oy, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen antaminen Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainan vakuudeksi Kaupunginhallitus 171 Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:lle on kaupunginvaltuuston pää tök sel lä myönnetty omavelkainen takaus Orimattilan Osuus pan kis ta otettuun ,26 euron suuruiseen lainaan. Alku pe räi nen laina-aika on ollut 13 vuotta. Koska takaus on voimassa 10 vuotta kerrallaan, Orimattilan kaupungin antama takaus päättyy Kaupunki on perinyt takauksesta 0,5 prosentin ta kauspro vi sion. Lainan saldo on ollut ,28 euroa. Nykyisellä maksu suun ni tel mal la laina erääntyisi Lainaan on myönnetty ly hen nys va pai ta vuosia vuosina 2006, 2010 ja Lisäksi Ori matti lan Vanhustentaloyhdistys r.y. pyytää tässä yhteydessä vielä yhtä ly hen nys va paa ta vuotta, koska lainan kohteena olevaan ra ken nukseen on tehty Pelastusviranomaisen vaatimia korjauksia. Lainan alkuperäinen takaus on vuonna 2005 myönnetty Orimattlan Van hus ten ta lo yh dis tyk sen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perus teel la. Sopimuksen keskeinen osa on toteamus, jonka mukaan yh dis tys on osa kaupungin sekä vanhustenhuollon strategiaa. Yh distyk sel lä on 84 vanhusten asuntoa. Kuntalain ( ) 14 pykälän 9. kohdan mukaan ta kaus si toumuk sen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta päättää valtuus to. Asian valmistelu: Talousjohtaja Päivi Suikkanen, puh Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuus to myöntää Orimattilan Vanhustentaloyhdistys r.y:n lainalle nro , jonka saldo on ollut ,28 euroa, omavelkaisen ta kauk sen asti. Takauksesta peritään 0,5 prosentin takausprovisio. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että Jukka Mölsä oli esteellinen hallintolain 28 pykälän 5 kohdan perusteella. Hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2016, lausuntopyyntö Kaupunginhallitus 172 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt pelastuslaitoksen toiminnallisia ja taloudellisia ta voit tei ta sekä talousarvioesitystä vuodelle 2016 ja ta lous ar vio suunni tel maa vuosille Talousarvio 2016 on laadittu voimassa olevan palvelutasopäätöksen poh jal ta. Kokonaiskustannusten nousu on 1,16 prosenttia. Vuok rakus tan nuk set nousevat 8,77 prosenttia ja maksuosuuksien muutos vuo teen 2015 verrattuna 0 prosenttia. Kuntien tulevien yhdistymisten joh dos ta tulee yhteistoimintasopimusta muuttaa ja sopia kun ta maksu osuuk sien jaosta. Tästä syystä kuntamaksuosuuksia ei vielä voida esit tää. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on otettu huomioon Hol lolan pelastusaseman vuokra kuudelle kuukaudelle vuonna 2016 ja ko ko vuodelle Liitteenä on Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio 2016 ja talous ar vio suun ni tel ma , toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teet sekä talousarvion perusteluosa. Liite nro 2. Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa men nes sä 2016 talousarvioesityksestä ja talousarviosta ja ta lous arvio suun ni tel mas ta Asian valmistelu: Talousjohtaja Päivi Suikkanen, puh Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, että koska esi tykses sä maksuosuuksien kasvu on 0-tasossa vuoteen 2015 ver rat tuna, esitykseen ei ole huomautettavaa. Kaupunginhallitus kiinnittää kui ten kin huomiota siihen, että voimakas tilakustannusten nousu aiheut taa resurssien vähentymistä varsinaisesta toiminnasta. Tähän ke hi tyk seen tulisi löytää jokin ratkaisu. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Kaupunginhallitus Hallitusaloite, Henna-hankkeen tiedotustilaisuus, Sirkka-Liisa Papinaho Kaupunginhallitus 173 Sirkka-Liisa Papinaho on jättänyt hallitusaloitteen, jossa hän esittää, että Henna-hankkeesta järjestetään kaupunkilaisille tiedotustilaisuus. Liite nro 3 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että Hennan alueen kehittämistä koskeva info pidetään klo 18 alkaen Yhteiskoulun auditoriossa. Kaupunginhallitus toteaa aloitteen johdosta tehdyn selvityksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Valtuustoaloite /Hennan seuranta ja tiedotus/kalle Jokinen TEKLTK Kalle Jokinen ja 11 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunginhallitukselle annetaan kuukausittain ajankohtaiskatsaus Henna-hankkeen vaiheista. Lisäksi esitetään, että samanlainen ajankohtaiskatsaus annetaan myös kaupunginvaltuustolle ja lautakunnille. Liite nro 4 Henna -hankkeen osalta sisäinen tiedotus on hoidettu tähän mennessä siten, että Hennan projektipäällikkö Jouko Kunnas on käynyt pyydettäessä kaupunginhallituksessa esittelemässä hankkeen etenemistä. Tiedotus on koskenut pitkälti Hennan markkinointia, taloutta, haasteita, yleissuunnittelua, kaavoitusratkaisuja, hinnoitteluja ja aikatauluja. Esittelyjä on annettu noin joka toinen kuukausi. Valtuustolle tiedotusta on annettu tarpeen mukaan sekä asiakokonaisuuksien käsittelyaikataulujen mukaisesti. Tiedotuksen toteutus on ollut epäsäännöllistä. Tiedotus on annettu pääasiallisesti suullisesti. Tekniselle lautakunnalle Hennan edistymisestä on annettu tiedotusta paitsi hallitukselle annettavien talousraporttien yhteydessä myös erillisinfoin esimerkiksi kaavoitushankkeiden etenemisen aikana. Hennan seurantaryhmä ei ole varsinainen päättävä elin, mutta se kokontuu hankkeen puitteissa keskimäärin 4-5 kertaa vuodessa ja on erityisen keskeisessä asemassa hankkeen etenemisen seurannan osalta. Seurantaryhmään kuuluu sekä virkamiehiä että luottamushenkilöitä. Hennan verkkosivuston valmistumisen yhteydessä otettiin käyttöön sähköinen uutiskirje, jolla tiedotetaan Hennan hankkeen asioista kaikille kirjeen tilanneille. Kaupunginvaltuuston ja teknisen lautakunnan jäsenet on sisällytetty uutiskirjeen osoitelistaan. Hanke etenee tänä vuonna vielä rauhallisesti. Kyse on pitkälti suunnittelusta, kilpailutuksista ja markkinoinnista. Tänä vuonna on tarkoitus toteuttaa vain pysäköintialueen rakentaminen. Varsinaisen toteuttamisen alkaessa tiedottamisen tarve myös lisääntyy. Tulevan tiedottamistarpeen tyydyttämiseksi olisi parasta, jos tiedote olisi jaettavissa nopeasti ja se olisi sisällöltään selkeä ja yksiselitteinen ja kirjallinen. Tiedote olisi mahdollista jakaa luottamushenkilöille sähköpostina tai muulla sähköisellä tavalla.

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 14.11.2017 klo 09:00-12:06 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Anttila Ari pj. Aalto Juha j. Katajavuori

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Kaupunginvaltuusto 56 28.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on

Orimattilan kaupungin voimaan tulleen hallintosäännön 3 lu vun 4 :n mukaan kau pun gil la on Kaupunginhallitus 220 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 48 05.06.2017 Kaupunginhallitus 286 14.08.2017 Valiokuntien sekä eräiden muiden toimielinten vaali 208/00.00.01/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 220

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta:

Raahen Seudun Uimahallisäätiön pyyntö 6.2.2014 Kuntokeidas Vesi pekan peruskorjaus- ja laajennushankkeen lainan takaamisesta: KAUPUNGINHALLITUS 74 17.02.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 19 24.02.2014 KAUPUNGINHALLITUS 31 19.01.2016 Takauksen antaminen Raahen Seudun Uimahallisäätiön 10,9 miljoonan euron lainalle / Takauksen antaminen Raahen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI Hallintopalvelukeskus Yhteenveto 15.4.2015 Orimattilan kaupungin luottamushenkilöiden sidonnaisuudet Tiedot koottu luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksista. Henkilöt aakkosjärjestyksessä.

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 2026

Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 2026 Koulutuslautakunta 14 16.02.2016 Koulutuslautakunta 29 12.04.2016 Koulutuslautakunta 61 14.06.2016 Koulutuslautakunta 76 06.09.2016 Koulutuslautakunta 90 19.10.2016 Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot