Gefitinibi ei-pienisoluisen keuhkosyövän täsmähoitona?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Gefitinibi ei-pienisoluisen keuhkosyövän täsmähoitona?"

Transkriptio

1 Katsaus AIJA KNUUTTILA, EEVA-MAIJA KARJALAINEN, ANNAMARI ROUHOS JA PEKKA MALI Gefitinibi ei-pienisoluisen keuhkosyövän täsmähoitona? Levinneeseen tai paikallisesti edenneeseen, leikkaukseen soveltumattomaan, ei-pienisoluiseen keuhkosyöpään suositellaan nykyisin solunsalpaajayhdistelmää, jossa toisena lääkkeenä on sisplatiini tai karboplatiini. Solunsalpaajahoidon on todettu pidentävän elossaoloa, parantavan elämänlaatua ja vähentävän syövän aiheuttamia oireita. Paranemista sillä ei saavuteta, ja usein myös haittavaikutukset rajoittavat sen käyttöä. Keuhkosyövän ennuste on edelleenkin huono: kaikista potilaista vain % on elossa viiden vuoden kuluttua. Uudet molekyylitasolle suunnatut täsmälääkkeet pyrkivät estämään spesifisesti syövän kasvuun vaikuttavien molekyylien ja signaalinvälitysketjujen toimintaa. Yksi näistä uusista täsmälääkkeistä on epidermaalisen kasvutekijän reseptorin pienimolekyylinen estäjä gefitinibi. Sillä on saavutettu lupaavia tuloksia hoidettaessa levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää vielä toisen tai kolmannen vaiheen solunsalpaajahoitojen jälkeen. Kuvaamme omat 59 potilaalla saamamme kokemukset lääkkeestä ja kaksi potilasesimerkkiä. Keuhkosyöpä on kaikista syövistä maailmanlaajuisesti suurin tappaja sekä miehillä että naisilla. Suomessa todetaan vuosittain noin uutta keuhkosyöpätapausta, noin miehillä ja 500 naisilla. Keuhkosyövistä suunnilleen 75 % kuuluu ei-pienisoluisten karsinoomien (levyepiteeli-, adeno- ja suurisoluinen karsinooma) ryhmään ja loput ovat pienisoluisia karsinoomia. Leikkaus on ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensisijainen hoitomuoto paikallisessa varhaisen vaiheen taudissa (asteet I ja II). Valitettavasti valtaosa, noin 75 %, ei-pienisoluisista keuhkosyövästä todetaan edenneessä vaiheessa (asteet III ja IV), jolloin radikaalileikkaus ei ole enää mahdollinen. Uusia solunsalpaajia on tullut käyttöön, ja niistä etenkin DNA-synteesin estäjä gemsitabiini sekä mitoosia estävät vinorelbiini, doketakseli ja paklitakseli ovat osoittautuneet tehoaviksi myös ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä. Viimeaikaisten tulosten perusteella hyväkuntoisen potilaan ensisijainen hoito on yhdistelmälääkitys sisplatiinilla tai karboplatiinilla ja yhdellä edellä mainituista uusista solunsalpaajista (Pfister ym. 2004). Solunsalpaajahoidon on osoitettu keskimäärin pidentävän hyväkuntoisten potilaiden elossaoloa verrattuna pelkkään oireenmukaiseen hoitoon (Non-small-cell Lung Cancer Collaborative Group 2000, Ranson ym. 2000). Levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitotulokset ovat uusien solunsalpaajalääkitysten myötä parantuneet: mediaani elinaika on pidentynyt kuudesta kuukaudesta 9 10 kuukauteen, yhden vuoden elossaolo-osuus kasvanut %: sta Pasi A. Jänteen pääkirjoitus Gefitinibi ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä s Duodecim 2005;121:

2 yli 35 %: iin, elämänlaatu on parantunut, ja syövän oireet ovat vähäisemmät (Thongprasert ym. 1999, Schiller 2001). Solunsalpaajahoito ei kuitenkaan ole parantava, keuhkosyövän pitkäaikaisennuste on edelleen huono: kaikista keuhkosyöpäpotilaista vain noin joka kymmenes on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta. Yleinen käsitys on, että eri lääkeyhdistelmiä ja hoito-ohjelmia muuttamalla ei hoitotuloksia enää voida olennaisesti nykyisillä solunsalpaajilla parantaa. Uusia, hyvin siedettyjä ja tehokkaita lääkkeitä tarvitaan, jotta keuhkosyövän ennusteeseen voitaisiin vaikuttaa. Gefitinibin vaikutusmekanismi Epidermaalisen kasvutekijän reseptori (EGFR) läpäisee solukalvon. Sen solunsisäinen tyrosiinikinaasiosa aktivoituu EGF:n sitoutuessa reseptorin solunulkoiseen osaan. EGFR(HER1): llä on kolme lähisukulaista HER2/neu, HER3 ja HER4, jotka voivat toimia yhdessä EGFR:n kanssa apureseptoreina. EGFR on liitetty monien kiinteiden syöpäkasvaimien kehittymiseen ja kasvuun. Sen toiminta liittyy syöpäsolun pahanlaatuisiin ominaisuuksiin, kuten jakautumiseen, adheesioon, erilaistumiseen ja apoptoosilta suojautumiseen (Wells 2000). EGFR:n häiriintynyt toiminta ja yliekspressio ovat ominaisia monille kiinteille syöpäkasvaimille mukaan luettuna eipienisoluinen keuhkosyöpä (Moscatello 1995). EGFR:n spesifisistä estäjistä on tullut erittäin mielenkiintoisia tutkimuskohteita, ja niistä odotetaan uusia tehokkaita syövän täsmähoitoja. Gefitinibi on rakenteeltaan pienimolekyylinen ATP-analogi, joka estää spesifisesti EGFR: n tyrosiinikinaasin aktivoitumisen syöpäsoluissa. Tällöin kasvun hallinnasta vapautunut pahanlaatuinen epiteelisolu»normaalistuu». Vaikka EGFR: n yliekspressoitumista on todettu em. kasvaintyypeissä, useimmissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole voitu osoittaa tuumorikudoksen suurten EGFR-pitoisuuksien korreloivan suoraan syövän pahanlaatuiseen käyttäytymiseen. EGFR: n runsas ekspressoituminen ei näytä myöskään liittyvän gefitinibillä saavutettavaan hyvään hoitovasteeseen (Meert ym. 2002, Hirsch ym. 2003). EGFR:n estäjien mallintaminen ja käyttö keuhkosyövässä eroavat esimerkiksi levinneen rintasyövän hoidossa käytetystä trastutsumabista, jonka on todettu tehoavan hyvin HER2-positiivisiin rintasyöpiin. Vastikään on kuitenkin julkaistu tärkeitä havaintoja siitä, että hoitovasteita saavat etenkin ne potilaat, joilla on mutaatio eräissä EGFR: n tyrosiinikinaasiosaa koodaavissa eksoneissa (Lynch ym. 2004, Paez ym. 2004). Lynchin ym. tutkimuksessa todettiin kyseinen mutaatio kahdeksalla yhdeksästä potilaasta, jotka saivat vasteen gefitinibiin. Näiden potilaiden normaalikudoksesta ja seitsemältä hoitoon reagoimattomalta potilaalta ei löydetty mutaatioita. Merkittävimmät gefitinibistä tehdyt kansainväliset hoitotutkimukset Vaiheen I tutkimuksissa gefitinibi osoittautui hyvin siedetyksi ja aktiiviseksi levinneessä eipienisoluisessa keuhkosyövässä (Ranson 2002, Lorusso 2003). Kahdessa satunnaistetussa lumekontrolloidussa vaiheen III tutkimuksessa, joissa gefitinibiä käytettiin solunsalpaajahoitoon yhdistettynä, tulokset olivat huonommat (Giaccone ym. 2004, Herbst ym. 2004). Yhteensä 2 400: lle edennyttä tai levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavalle potilaalle, jotka eivät olleet saaneet aiemmin solunsalpaajia, annettiin joko sisplatiinia ja gemsitabiinia (Giaccone ym. 2004) tai karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmää (Herbst ym. 2004) ja näiden rinnalla gefitinibiä 250 tai 500 mg/vrk tai lumelääkettä. Solunsalpaajalääkityksen jälkeen gefitinibin tai lumelääkkeen käyttöä jatkettiin ylläpitohoitona taudin etenemiseen saakka. Näissä tutkimuksissa ei todettu merkitseviä eroja ryhmien välillä hoitovasteissa, elossaololuvuissa tai ajassa taudin etenemiseen. Syyksi negatiivisiin tuloksiin on esitetty mm. sitä, että EGFR:n estäjä pysäyttää syöpäsolujen jakaantumisen väliaikaisesti, ja näin»nollaa» solunsalpaajien vaikutuksen (Herbst ja Bunn 2003, Baselga 2004). Selvästi positiivisempi tulos todettiin kahdessa vaiheen II tutkimuksessa, IDEAL-1:ssä ja IDEAL-2:ssa, joissa annettiin taudin edettyä gefitinibiä 250 tai 500 mg/vrk (Fukuoka ym. 268 A. Knuuttila ym.

3 2003, Kris ym. 2003). IDEAL-1:ssä potilaita oli yhteensä 210 ja he olivat saaneet yhden tai useamman solunsalpaajahoidon. IDEAL-2: ssa (216 potilasta) edeltävinä hoitoina oli vähintään kaksi solunsalpaajalääkitystä yhdistelmällä, johon kuuluivat platina ja doketakseli. IDEAL- 1: ssä todettiin hoitovasteita 18 %:lla potilaista ja IDEAL-2: ssa 10 %:lla. Annoksen suuruus ei vaikuttanut vasteeseen. Merkittävin löydös näissä tutkimuksissa oli, että molemmissa ryhmissä noin 40 % potilaista sai helpotusta syövän aiheuttamiin kliinisiin oireisiin: yskä, veriyskä, hengenahdistus ja kivut vähenivät. Tämä kliininen hyöty todettiin nopeasti (mediaaniaika gefitinibilääkityksen aloituksesta 8 14 vuorokautta). Elossaoloajan mediaani hoidon aloituksesta oli IDEAL-1-tutkimuksessa 7,6 kuukautta ja IDEAL-2-tutkimuksessa kuusi kuukautta. Molemmissa tutkimuksissa todettiin adeno- ja bronkioloalveolaarikarsinoomaa sairastavilla merkitsevästi enemmän hoitovasteita kuin levyepiteelisyöpäpotilailla, vaikka adenokarsinoomien tiedetään ekspressoivan tyypillisesti vähemmän EGFR:ää kuin levyepiteelisyöpien. Lisäksi naisten havaittiin hyötyvän lääkkeestä miehiä useammin. Lääkkeen haittavaikutukset olivat lieviä, lähinnä ihottumaa ja ripulia; annos 250 mg/vrk oli paremmin siedetty. Muissakin tutkimuksissa on todettu gefitinibin hyvä kliininen vaikutus pitkälle edenneessä ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä solunsalpaajahoitojen jälkeen, vaikka objektiiviset vasteet kasvaimen koon merkittävällä pienenemisellä mitattuina (yli 50 %) ovatkin olleet harvinaisempia (Cortes-Funes ja Soto Parra 2003, Jänne ym. 2004). Hainsworthin ym. (2003) tutkimuksessa 124 potilaasta lähes puolet hyötyi kliinisesti lääkityksestä. Koko ryhmässä keskimääräinen elossaoloaika oli 6,5 kuukautta gefitinibin käytön aloituksesta ja yhden vuoden elossaolo-osuus 35 %. Tässäkin aineistossa haittavaikutukset olivat vähäisiä; vaikeampia ihoreaktioita tai hankalaa ripulia ilmeni vain 2 4 %:lla. Gefitinibin käyttö, haittavaikutukset ja vasta-aiheet Gefitinibi tuli Suomessa markkinoille v Se on erityisluvalla määrättävissä oleva reseptivalmiste. Lääkekapseli otetaan suun kautta ja annos on 250 mg kerran vuorokaudessa. Toinen samantapainen EGFR:n estäjä erlotinibi ei ole Suomessa vielä markkinoilla, mutta tuoreen kokousraportin mukaan se vaikuttaa gefitinibin tavoin keuhkosyövässä ( Gefitinibin tavallisin haittavaikutus on aknetyyppinen ihottuma, jota esiintyy noin 40 %:lla potilaista. Muita tavallisia haittavaikutuksia ovat ripuli, pahoinvointi ja ruokahaluttomuus, mutta nämä ovat useimmiten lieviä eivätkä aiheuta hoidon keskeytymistä. Maksa-arvojen suureneminen on harvinaista. Hyvin harvinaisena mutta vakavana sivuvaikutuksena on raportoitu akuuttia pneumoniittityyppistä keuhkoreaktiota (noin 1 %: lla). Gefitinibi on varsin kallis lääke: sen käyttö maksaa noin euroa kuukaudessa eikä erityiskorvattavuutta vielä ole. Etuna on se, että kliininen vaikutus potilaan oireisiin ilmaantuu nopeasti, yleensä 2 4 viikon kuluessa. Hoidon jatkamisen aiheellisuus pystytään arvioimaan nopeasti ja kohdentamaan hoito niille, jotka siitä hyötyvät. Pienisoluista keuhkosyöpää sairastavat eivät hyödy gefitinibista. Gefitinibi metaboloituu CYP3A4-entsyymin kautta, ja sillä on todettu interaktioita tämän entsyymin kautta vaikuttavien lääkeaineiden kuten fenytoiiinin ja varfariinin kanssa. Y D I N A S I A T Gefitinibi on ei-pienisoluisen keuhkosyövän oraalinen molekyylitasolle suunnattu täsmälääke, epidermaalisen kasvutekijän reseptorin estäjä. Gefitinibin on osoitettu vähentävän levinneen tai edenneen syövän oireita solunsalpaajahoitojen jälkeen. Vielä ei tiedetä tarkasti, mikä potilasryhmä hyötyisi eniten gefitinibistä. Gefitinibi ei-pienisoluisen keuhkosyövän täsmähoitona? 269

4 Omat kliiniset kokemukset gefitinibin käytöstä Olemme hoitaneet joulukuun 2001 ja joulukuun 2003 välisenä aikana 59 potilasta gefinitibillä. Suurin osa heistä sai potilaskohtaisella erityisluvalla Astra Zeneca Oy:n ZD1839-valmistetta. Kaikki olivat saaneet aiemmin ensilinjan solunsalpaajahoitoa, osa useampiakin eri hoitoja. Gefinitibin annos oli 250 mg kerran vuorokaudessa, ja hoitoa jatkettiin syövän etenemiseen asti. Taulukossa on esitetty potilaidemme perustiedot sekä gefinitibilääkityksen kesto ja elinaika lääkityksen aloittamisesta. Potilaistamme 23 eli yli viiden kuukauden ajan, ja eniten pitempään eläneitä oli bronkioloalveolaarista syöpää sairastaneiden joukossa; kuusi potilasta kahdeksasta eli yli viisi kuukautta gefinitibihoidon aloituksen jälkeen. Tavallisimmat haittavaikutukset olivat aknetyyppinen ihottuma, lievä ripuli ja ihon kuivuminen. Kaksi potilasta keskeytti hoidon ihottuman vuoksi. P o t i l a s 1 oli vuonna 1955 syntynyt mies, joka oli tupakoinut 24 askivuotta. Nivelsärkyjen ja kellonlasikynsien vuoksi häneltä otettiin joulukuussa 1999 keuhkokuva, jossa näkyi 2,5 cm:n läpimittainen pyörövarjo oikeassa alalohkossa. Tietokonetomografia (TT) helmikuussa 2000 osoitti tämän muutoksen lisäksi samassa lohkossa yhden satelliittimuutoksen. Diagnoosiin ei päästy bronkoskopiassa eikä TT-ohjauksisella ohutneulabiopsialla. Maaliskuussa 2000 tehtiin torakotomia, josta saatiin diagnoosiksi bronkioloalveolaarinen karsinooma, ja oikea alalohko poistettiin. Subkarinaalisissa imusolmukkeissa todettiin etäpesäkkeitä. Levinneisyysluokka oli T4N2M0 (aste IIIb). Leikkaus oli siis ei-radikaali, ja sen jälkeen aloitettiin solunsalpaajahoito (gemsitabiini-karboplatiinikuuri x 2, sitten haittavaikutusten vuoksi paklitakseli-karboplatiinikuuri x 2). Marraskuussa 2000 todettiin laaja luustometastasointi, ja sen jälkeen potilaalle annettiin doketakselikuurit. Maaliskuussa 2002 todettiin kaksi maksametastaasia ja aloitettiin oraalinen gefitinibilääkitys. Sen jälkeen selkäkivut vähenivät niin, että opiaattilääkityksestä voitiin kokonaan luopua. Maksametastaasit eivät enää erottuneet kaikututkimuksessa. Potilaan yleistila oli erittäin hyvä, ja hän teki osa-aikatyötä. Elokuussa 2003 taudin todettiin kuitenkin edenneen selvästi; TT-kuvissa näkyi pieniä metastaaseiksi sopivia pyörövarjoja molemmissa keuhkoissa, vasemmalla pleuranestettä ja maksassa useita etäpesäkkeitä. Tässä vaiheessa, 18 kuukauden käytön jälkeen, gefitinibilääkitys lopetettiin. Pleuranesteilyn vuoksi potilaalle tehtiin talkkipleurodeesi lokakuussa Potilas menehtyi etenevään syöpään huhtikuussa P o t i l a s 2 on vuonna 1956 syntynyt nainen, joka on tupakoinut ainoastaan pari vuotta nuoruudessaan. Kellonlasikynsien vuoksi häneltä otettiin lokakuussa 2001 keuhkokuva, jossa näkyi oikeassa alalohkossa 4 cm:n läpimittainen tuumori. TT-tutkimuksessa ei todettu muualla taudin levinneisyyttä. Potilaalta poistettiin oikea alalohko. PAD oli hyvin erilaistunut adenokarsinooma. Patologises- TAULUKKO. Tietoja aineistomme 59 potilaasta. Ikä, v (vaihteluväli) 52,5 (35 87) Miehiä/naisia 24/35 Kasvaimen histologinen tyyppi adenokarsinooma 27 levyepiteelikarsinooma 18 bronkioloalveolaarinen karsinooma 8 muu 6 Hoidon pituus (vaihteluväli) Elinaika hoidon aloituksesta (vaihteluväli) 2,25 kk (1 vk 20 kk) 4 kk (1 vk 25 kk) Platinapohjainen ensilinjan solunsalpaajahoito 45/59 Sytostaattihoitojen määrä 1 hoito 23:lla 2 hoitoa 25:llä 3 hoitoa 11:llä Sädehoitoa saaneita 22/59 Elossa huhtikuussa / A. Knuuttila ym.

5 KUVA. Objektiivinen vaste gefitinibihoitoon. Potilaalla 2 todettiin tyypillinen bronkioloalveolaarisen keuhkosyövän retikulonodulaarinen muutos molemmissa keuhkoissa ennen gefitinibilääkityksen aloitusta (A). Kahden kuukauden (B) ja 14 kuukauden (C) hoidon jälkeen keuhkojen ilmapitoisuus oli lisääntynyt ja retikulonodulaarinen kuvioitus vähentynyt. Potilaalta oli aiemmin poistettu oikean keuhkon alalohko. sa tutkimuksessa todettiin kuitenkin keuhkoportin imusolmukkeissa syöpäkudosta, ja tuumorin vieressä keuhkokudoksessa näkyi myös erillisiä kasvainpesäkkeitä, joissa kasvain muistutti bronkioloalveolaarista karsinoomaa. Leikkauksen jälkeen annettiin sädehoito keuhkoportin ja välikarsinan imusolmukkeisiin. Se päättyi tammikuussa Kuukauden kuluttua sädehoidosta potilaalle ilmaantui hengenahdistusta ja yskää ja keuhkokuvassa todettiin molemmissa keuhkoissa verkkomaista parenkyymimuutosta. Potilaalle tehtiin bronkoskopia, jossa otetuista sytologisista näytteistä varmistettiin kasvaimen leviäminen molempiin keuhkoihin. Potilas sai neljä gemsitabiini-karboplatiinikuuria. Niihin ei kuitenkaan ilmaantunut vastetta, ja tauti eteni. Toisen vaiheen solunsalpaajahoitona potilas sai seitsemän kuuria oraalista topotekaania. Tämä hoito päättyi lokakuussa Tautimuutokset pysyivät nyt ennallaan, mutta potilaan hengenahdistus ja yskä jatkuivat. Tammikuussa 2003 potilas päätti aloittaa uudestaan toimistotyönsä, mutta hän oli erittäin väsynyt työpäivän jälkeen ja työpaikan portaat hän pystyi nousemaan vain vaivoin hengenahdistuksen takia. Keuhkokuvassa todettiin keuhkokuvioituksen lisääntymistä. Helmikuussa 2003 potilaalle aloitettiin oraalinen gefitinibihoito. Jo puolentoista viikon kuluttua potilas pystyi nousemaan portaita hengästymättä, ja hänen yleisvointinsa parani nopeasti. Kahden kuukauden hoidon jälkeen keuhkokuvan verkkomainen kuvioitus väheni (kuva). Gefitinibilääkitystä on nyt jatkettu 16 kuukautta ja hyvä hoitovaste on säilynyt. Potilas kokee vointinsa normaaliksi ja kävelee päivittäin noin kolme kilometriä. Ainoana haittavaikutuksena on esiintynyt lievää aknetyyppistä ihottumaa ja ajoittain ulosteen löysyyttä. Lopuksi Keuhkosyövän ennuste on edelleen huono, eivätkä hoitotulokset ole kehittyneet viime vuosien aikana samalla tavoin kuin useissa muissa syövissä. Tavanomaisten solunsalpaajien teho on tässä taudissa riittämätön, ja näin ollen uu sien täsmähoitojen kehittäminen on erittäin tärkeää. Lupaavista tutkimustuloksista huolimatta on selvää, ettei gefitinibi ole ratkaisu tämän taudin hoitoon, vaan sekin on vain tavanomaisiin solunsalpaajiin verrattava, oireita lievittävä ja taudin etenemistä hidastava hoito osalle potilaista. Toistaiseksi gefitinibin ei ole osoitettu pidentävän elinaikaa ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä. Useita lumekontrolloituja vaiheen III tutkimuksia on kuitenkin käynnissä sekä levinneen taudin että leikkauksenjälkeisen liitännäishoidon osalta, ja näistä odotetaan lisävastauksia kysymykseen lääkkeen vaikutuksesta elinaikaan. Ongelmallista on lisäksi, että ei tiedetä tarkasti, mikä potilasryhmä hyötyisi hoidosta eniten. Tämä vaatii vielä runsaasti lisätutkimuksia. Koska kasvaimen ekspressoiman EGFR:n määrä ei suoraan ennusta vastetta gefitinibiin, ei sen määrittäminen hyödytä potilaiden valinnassa, vaan muita merkkiaineita olisi löydettävä. Yksi merkittävä tutkimuskohde ovat EGFR-geenin mutaatiot etsittäessä hoidosta hyötyvää potilasryhmää. Osalle levinnyttä ei-pienisoluista keuhkosyöpää erityisesti adeno- tai bronkioloal veolaarista karsinoomaa sairastaville gefitinibi voi olla varteenotettava hoitovaihtoehto. Gefitinibi ei-pienisoluisen keuhkosyövän täsmähoitona? 271

6 Kirjallisuutta Baselga J. Combining the anti-egfr agent gefitinib with chemotherapy in non-small cell lung cancer; How do we go from INTACT to impact? J Clin Oncol 2004;22: Cortes-Funes H, Soto Parra H. Extensive experience of disease control with gefitinib and the role of prognostic markers. Br J Cancer 2003;89(Suppl 2):S3 S8. Fukuoka M, Yano S, Giaccone G, ym. Multi-institutional phase III trial of gefitinib for previously treated patients with advanced non-smallcell lung cancer. J Clin Oncol 2003;21: Giaccone G, Herbst R S, Manegold C, ym. Gefitinib in combination with gemcitabine and cisplatin in advanced non-small-cell lung cancer: a phase III trial INTACT 1. J Clin Oncol 2004;22: Hainsworth JD, Mainwaring MG, Thomas M, ym. Gefitinib in the treatment of advanced, refractory neon-small-cell lung cancer: results in 124 patients. Clin Lung Cancer 2003;6: Herbst RS, Bunn PA. Targeting the epidermal growth factor receptor in non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2003;9: Herbst RS, Giaccone G, Schiller JH, ym. Gefitinib in combination with paclitaxel and carboplatin in advanced non-small cell lung cancer: a phase III trial - INTACT 2. J Clin Oncol 2004;22: Hirsch FR, Varella-Garcia M, Bunn PA, ym. Epidermal growth factor receptor in non-small-cell lung carcinomas: correlation between gene copy number, protein expression and impact on prognosis. J Clin Oncol 2003;21: Jänne PA, Gurubhagavatula S, Yeap BY, ym. Outcomes of patients with advanced non-small cell lung cancer treated with gefitinib (ZD 1839, Iressa ) on an expanded access study. Lung Cancer 2004;44: Kris MG, Natale RB, Herbst RS, ym. Efficacy of gefitinib (ZD 1839, Iressa), an inhibitor of the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, in symptomatic patients with non-small-cell lung cancer previously treated with cisplatin or carboplatin and docetaxel. J Am Med Assoc 2003;290: Lorusso PM. Phase I studies of ZD 1839 in patients with common solid tumors. Semin Oncol 2003;30(Suppl 1):21 9. Lynch TJ, Bell DW, Sordella R, ym. Activating mutations in the epidermal growth factor receptor underlying responsiveness of non-smallcell lung cancer to gefitinib. N Engl J Med 2004;350: Meert AP, Martin B, Delmotte P, ym. The role of EGF-R expression on patient survival in lung cancer: a systematic review with metaanalysis. Eur Respir J 2002;20: Moscatello DK, Holgado-Madruga M, Godwin AK, ym. Frequent expression of a mutant epidermal growth factor receptor in multiple human tumors. Cancer Res 1995;5: Non-small-cell Lung Cancer Collaborative Group. Chemotherapy for nonsmall-cell lung cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000;CD Paez JG, Jänne PA, Lee JC, ym. EGFR mutations in lung cancer: correlation with clinical response to gefitinib therapy. Science 2004;304: Pfister DG, Johnson DH, Azzoli, CG, ym. American Society Of Clinical Oncology; Treatment of unresectable non-small-cell lung cancer guideline: update J Clin Oncol 2004;22: Ranson M, Hammond LA, Ferry D, ym. ZD 1839; a selective oral epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor, is well tolerated and active in patients with solid, malignant tumors: results of a phase I trial. J Clin Oncol 2002;20: Ranson M, Davidson N, Nicolson M, ym. Randomized trial of paclitaxel plus supportive care versus supportive care for patients with advanced non-small-cell lung cancer. J Natl Cancer Inst 2000; 92: Schiller JH. Current standards of care in small-cell and non-small-cell lung cancer. Oncology 2001;61:3 13. Thongprasert S, Sanguanmitra P, Juthpan W, ym. Relationship between quality of life and clinical outcomes in advanced neon-small-cell lung cancer: best supportive care (BSC) versus BSC and chemotherapy. Lung Cancer 1999;24: Wells A. The epidermal growth factor receptor (EGFR): a new target in cancer therapy. Signal 2000;1:4 11. AIJA KNUUTTILA, LT, erikoislääkäri, kliininen opettaja EEVA-MAIJA KARJALAINEN, LL, erikoislääkäri ANNAMARI ROUHOS, LL, erikoislääkäri HYKS:n keuhkosairauksien klinikka PL 340, HUS PEKKA MALI, LT, erikoislääkäri, kliininen opettaja TYKS:n syöpätautien klinikka PL 52, TURKU OIKAISU Aikakauskirja Duodecimin numeron 24/2004 sisällysluettelosta puuttuivat Käypä Hoito 10 vuotta -teeman erikoistoimittajien nimet. Erikoistoimittajina olivat Marjukka Mäkelä ja Minna Kaila. TOIMITUS 272

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Syöpäsolut eroavat normaalisoluista mm. siinä,

Syöpäsolut eroavat normaalisoluista mm. siinä, Katsaus Klaus Elenius Epidermaalisen kasvutekijän reseptorin estäjät syövän hoidossa Epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) signalointi on aktivoitunut useissa eri syövissä. Reseptorin toiminnan

Lisätiedot

Keuhkosyövän uudet lääkkeet

Keuhkosyövän uudet lääkkeet Keuhkosyövän uudet lääkkeet Jarkko Ahvonen Syöpätautien erikoislääkäri Tampereen yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkio Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Lilly, MSD, Roche

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

Bevasitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

Bevasitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa Aija Knuuttila, Annamari Rouhos, Eeva-Maija Karjalainen, Matti Pietiläinen, Niina Paunu, Eija-Riitta Salomaa ja Henrik Riska KATSAUS KATSAUS Bevasitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa Edenneen

Lisätiedot

Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa

Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa Mitä uutta keuhkosyövän käyvässä hoidossa Antti Jekunen Kliinisen lääketutkimuksen dosentti, kliininen farmakologia HY Soveltavan onkologian dosentti, syöpätautien klinikka, TY Kliinisen onkologian professori,

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi

Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Vemurafenibi Kristiina Airola / Julkaistu 28.9.2012. Zelboraf 240 mg kalvopäällysteinen tabletti, Roche Registration Ltd. Zelboraf-valmistetta

Lisätiedot

Levinneen keuhkosyövän nykyaikainen lääkehoito mitä totunnaisten solunsalpaajien lisäksi?

Levinneen keuhkosyövän nykyaikainen lääkehoito mitä totunnaisten solunsalpaajien lisäksi? KATSAUS TEEMA Jussi Koivunen, Aija Knuuttila ja Pekka Mali Levinneen keuhkosyövän nykyaikainen lääkehoito mitä totunnaisten solunsalpaajien lisäksi? Ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon on tullut viime

Lisätiedot

Keuhkosyövän molekyylipatologia

Keuhkosyövän molekyylipatologia Professori Sakari Knuutila Helsingin yliopisto Keuhkosyövän molekyylipatologia Keuhkosyövän tunnuspiirteenä ovat lukuisat muutokset genomin rakenteessa ja toiminnassa. Sama ilmiö liittyy kaikkiin pitkälle

Lisätiedot

Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit eipienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa

Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit eipienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa TYÖSUOJELURAHASTO 21.2..2015 LOPPURAPORTTI: Työterveyslaitoksen osuus Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit eipienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Kivessyövän hoidossa tapahtuu

Kivessyövän hoidossa tapahtuu Kivessyövän hoidossa tapahtuu S. Jyrkkiö, Tyks Onkologiapäivät 30.8.2014 Kivessyöpä yleistyy Nordcan database/ylönen O. 1 ST I kivessyöpä: seuranta tai adj hoito? 2 Seminoma ST I SWENOTECA tulokset V 2007-2010

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Onkologiyhdistys ry:n asettama työryhmä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Onkologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Onkologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty 22.1.2016 PDF-versio sisältää suositustekstin, taulukot ja kuvat sekä

Lisätiedot

Erlotinibihoidon (Tarceva ) aiheuttamat ihoreaktiot ja niiden hoito. Sampsa Kauppi Ihot el

Erlotinibihoidon (Tarceva ) aiheuttamat ihoreaktiot ja niiden hoito. Sampsa Kauppi Ihot el Erlotinibihoidon (Tarceva ) aiheuttamat ihoreaktiot ja niiden hoito Sampsa Kauppi Ihot el Yleistä erlotinibilääkityksestä (Tarceva ) Epidermaalisen kasvutekijäreseptorin tyypin 1 (EGFR) tyrosiinikinaasin

Lisätiedot

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö

Seminoman hoito ja seuranta. S. Jyrkkiö Seminoman hoito ja seuranta S. Jyrkkiö 17.4.2015 Kivessyöpä yleistyy Pohjoismaissa Seminoman ja non-seminoomien yleisyys Pohjoismaissa Kuolleisuus kivessyöpään Pohjoismaissa Kivessyöpä 5 v OSS Kivestuumoreiden

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 6/2016 NIVOLUMABI EI- PIENISOLUISEN KEUHKO- SYÖVÄN HOIDOSSA

JULKAISUSARJA 6/2016 NIVOLUMABI EI- PIENISOLUISEN KEUHKO- SYÖVÄN HOIDOSSA JULKAISUSARJA 6/2016 NIVOLUMABI EI- PIENISOLUISEN KEUHKO- SYÖVÄN HOIDOSSA NIVOLUMABI EI-PIENISOLUISEN KEUHKOSYÖVÄN HOIDOSSA Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 6/2016 Lääkealan turvallisuus-

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Keuhkosyöpäpotilas terveyskeskuksessa

Keuhkosyöpäpotilas terveyskeskuksessa tieteessä Eeva-Maija Nieminen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS, Medisiininen tulosyksikkö, keuhkosairauksien klinikka, Helsingin yliopisto, Kliininen laitos, sisätautien osasto

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

JULKISEN YHTEENVEDON OSAT. Yleistä tietoa taudin epidemiologiasta

JULKISEN YHTEENVEDON OSAT. Yleistä tietoa taudin epidemiologiasta OSA VI.2 Osa VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSAT Yleistä tietoa taudin epidemiologiasta Maailmanlaajuisesti ajatellen valtaosa keuhkosyövistä on ei-pienisoluista keuhkosyöpää (NSCLC). Tutkimusten mukaan taudin

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tarceva 25 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina).

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi

Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2017 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Palbosiklibi Annikka Kalliokoski / Kirjoitettu 25.1.2017 / Julkaistu Ibrance 75 mg, 100 mg, 125 mg kovat kapselit, Pfizer Limited

Lisätiedot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot

Eturauhassyövän uudet lääkehoidot Eturauhassyövän uudet lääkehoidot 24.04.2015 Petteri Hervonen, LT, Syöpätautien erikoislääkäri Docrates Syöpäsairaala, TAYS Yleistä Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi Lähes 5000 uutta diagnoosia/vuosi

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n ja Suomen onkologiayhdistys ry:n asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Uutta melanoomasta. Pia Vihinen TYKS/Syöpäklinikka. Tutkimukset kun epäilet melanooman leviämistä

Uutta melanoomasta. Pia Vihinen TYKS/Syöpäklinikka. Tutkimukset kun epäilet melanooman leviämistä Uutta melanoomasta Pia Vihinen TYKS/Syöpäklinikka Tutkimukset kun epäilet melanooman leviämistä Vartalon TT tutkimus tai PET-TT Verikokeet; Hb, maksa-arvot, krea Korkea LDH huonon ennusteen merkki PAD:

Lisätiedot

Hoitotehoa ennustavat RAS-merkkiaineet Tärkeä apuväline kolorektaalisyövän lääkehoidon valinnassa Tämän esitteen tarkoitus Tämä esite auttaa ymmärtämään paremmin kolorektaalisyövän erilaisia lääkehoitovaihtoehtoja.

Lisätiedot

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla?

Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Kenelle täsmähoitoja ja millä hinnalla? Heikki Joensuu ylilääkäri, Syöpätautien klinikka, HYKS, ja professori, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto EUROCARE-4 tutkimus Syöpäpotilaiden eloonjääminen

Lisätiedot

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia

Ruokatorvisyöpä. Ruokatorvisyöpä 2013. Ruokatorven syövän yleisyyden alueelliset vaihtelut. Ruokatorven levyepiteelisyövän etiologia Ruokatorvisyöpä Ruokatorvisyöpä 2013 Eero Sihvo Dos KSKS Nielemisvaikeus Suomessa vajaa 300/v 14. yleisin ca >20. yleisin ca 2 histologista päätyyppiä Distaalinen ruokatorvi 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0

Lisätiedot

Glioomien molekyylidiagnostiikkaa Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto

Glioomien molekyylidiagnostiikkaa Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto Glioomien molekyylidiagnostiikkaa 30.8.2013 Maria Gardberg TYKS-Sapa Patologia / Turun Yliopisto Glioomien WHO-luokitus on morfologinen Gradusten I-IV ryhmittelyn perustana on toiminut ennusteen huononeminen

Lisätiedot

Angiogeneesin esto syövän hoidossa ei enää pelkkiä lupauksia

Angiogeneesin esto syövän hoidossa ei enää pelkkiä lupauksia Katsaus Petri Bono ja Heikki Joensuu Angiogeneesin esto syövän hoidossa ei enää pelkkiä lupauksia Syöpien kasvu ja leviäminen edellyttää verisuonten uudismuodostusta eli angiogeneesiä. Useita angiogeneesiä

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 18. päivänä

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

GIOTRIF (afatinibi) Monoterapiana paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuispotilaille

GIOTRIF (afatinibi) Monoterapiana paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuispotilaille GIOTRIF (afatinibi) Monoterapiana paikallisesti edennyttä tai etäpesäkkeistä ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastaville aikuispotilaille Joita ei ole aiemmin hoidettu epidermaalisen kasvutekijän reseptorin

Lisätiedot

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus on yleistä monien sairauksien loppuvaiheessa (kuva 1 ja 2). Hengenahdistuksen syyt ovat moninaisia (taulukko 1) ja ne on tärkeä selvittää,

Lisätiedot

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP

Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Miten syövän hoidon hyötyä mitataan? Olli Tenhunen LT FIMEA/PPSHP Disclosures No interests in pharmaceutical industry Member of EMA Scientific Advice Working Party, Oncology Working Party, Committee for

Lisätiedot

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi

Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Liite II Euroopan lääkeviraston esittämät muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muuttamiseksi Tämä valmisteyhteenveto ja pakkausseloste on laadittu viitemaamenettelyssä. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 100 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tarceva 1 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot

Molekyylidiagnostiikka keuhkosyövän hoidossa. Jussi Koivunen, el, dos. Syöpätautien ja sädehoidon klinikka/oys

Molekyylidiagnostiikka keuhkosyövän hoidossa. Jussi Koivunen, el, dos. Syöpätautien ja sädehoidon klinikka/oys Molekyylidiagnostiikka keuhkosyövän hoidossa Jussi Koivunen, el, dos. Syöpätautien ja sädehoidon klinikka/oys Sidonnaisuudet Taloudelliset riippuvuudet: Konsultointi: - Tutkimusrahoitus: - Honorariat:

Lisätiedot

ENSILINJAN SOLUNSALPAAJAHOIDON TOTEUTUMINEN IÄKKÄILLÄ JA ERITTÄIN IÄKKÄILLÄ MUNASARJASYÖPÄPOTILAILLA TAYSIN NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN

ENSILINJAN SOLUNSALPAAJAHOIDON TOTEUTUMINEN IÄKKÄILLÄ JA ERITTÄIN IÄKKÄILLÄ MUNASARJASYÖPÄPOTILAILLA TAYSIN NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN ENSILINJAN SOLUNSALPAAJAHOIDON TOTEUTUMINEN IÄKKÄILLÄ JA ERITTÄIN IÄKKÄILLÄ MUNASARJASYÖPÄPOTILAILLA TAYSIN NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN VASTUUALUEELLA VUOSIEN 2000 2009 VÄLISENÄ AIKANA Salla-Maria Matis

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 25 BROMOKRIPTIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON MERKITYKSELLISIIN KOHTIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 4.2 Annostus ja antotapa

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tarceva 15 mg kalvopäällysteiset tabletit. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina). Apuaineet:

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. IRESSA 250 mg kalvopäällysteiset tabletit gefitinibi

PAKKAUSSELOSTE. IRESSA 250 mg kalvopäällysteiset tabletit gefitinibi PAKKAUSSELOSTE IRESSA 250 mg kalvopäällysteiset tabletit gefitinibi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

OPDIVO (nivolumabi) Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas. Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Käyttöaiheet Melanooma 1

OPDIVO (nivolumabi) Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas. Infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Käyttöaiheet Melanooma 1 OPDIVO (nivolumabi) Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoito-opas Käyttöaiheet Melanooma 1 OPDIVO (nivolumabi) monoterapiana on tarkoitettu aikuisten edenneen melanooman

Lisätiedot

Levinneen rintasyövän hoito

Levinneen rintasyövän hoito Johanna Mattson ja Riikka Huovinen KATSAUS Levinneen rintasyövän hoito Levinnyt rintasyöpä on edelleen parantumaton sairaus, vaikka sen hoitoon on viime vuosina tullut useita uusia tehokkaita lääkkeitä.

Lisätiedot

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA

RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA RINNAN NGS PANEELIEN KÄYTTÖ ONKOLOGIN NÄKÖKULMA Johanna Mattson dosentti ylilääkäri, vs. toimialajohtaja HYKS Syöpäkeskus 28.11.2016 1 RINTASYÖPÄ SUOMESSA 5008 uutta tapausta vuonna 2014 Paikallinen rintasyöpä

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka

Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Sarkoomien onkologiset hoidot onko sarkoomatyypillä väliä? Paula Lindholm TYKS, syöpätautien klinikka Pehmytkudos- ja luusarkoomissa eri hoito-ohjelmat pehmytkudossarkoomissa yleensä kirurgia ensin Onkologinen

Lisätiedot

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito

Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Ihotuumorin biopsia vai leikkaushoito Tiina Jahkola HYKS Plastiikkakirurgian klinikka Malignit ihokasvaimet - tavalliset insidenssi Suomessa v. 2004 Levyepiteelikarsinooma = okasolusyöpä = ca spinocellulare

Lisätiedot

Levinneen suolistosyövän hoito

Levinneen suolistosyövän hoito Levinneen suolistosyövän hoito Yhteyshoitajakoulutus 29.9. LT ylilääkäri Pirkanmaan Syöpäyhdistys Uusien tapausten lukumäärät, yleisimpien syöpien mennyt ja ennustettu trendi, miehet Uusien tapausten lukumäärät,

Lisätiedot

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista

Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle lähetettävät tiedot Bupropion Sandoz 150 mg ja 300 mg säädellysti vapauttavista tableteista Valmisteyhteenveto on luettava huolellisesti ennen Bupropion Sandoz -valmisteen

Lisätiedot

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008

Syöpähoitojen kehitys haja- Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Syöpähoitojen kehitys haja- ammunnasta täsmäosumiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Säde- ja kasvainhoidon professori, ylilääkäri, TaY/TAYS 19.02.2008 Haasteet Syöpämäärien lisäys/väestön vanheminen Ennaltaehkäisy/seulonnat

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA?

MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? MITÄ UUTTA SARKOOMIEN HOIDOSSA? O S A S T O N Y L I L Ä Ä K Ä R I M A I J A T A R K K A N E N H Y K S S Y Ö P Ä K E S K U S LUENNON SISÄLTÖ luu- ja pehmytkudossarkoomat ei pediatrisia tutkimuksia ei gynekologisia

Lisätiedot

Keuhkosyöpä. Eeva-Maija Nieminen LT, keuhkolääkäri Keuhkosairauksien kliininen opettaja Helsingin yliopisto, HYKS Sydän ja keuhkokeskus

Keuhkosyöpä. Eeva-Maija Nieminen LT, keuhkolääkäri Keuhkosairauksien kliininen opettaja Helsingin yliopisto, HYKS Sydän ja keuhkokeskus Keuhkosyöpä Eeva-Maija Nieminen LT, keuhkolääkäri Keuhkosairauksien kliininen opettaja Helsingin yliopisto, HYKS Sydän ja keuhkokeskus 9.10.2017 Sidonnaisuudet : Työsuhde HUS ja HY Luennoitsija/asiantuntija:

Lisätiedot

INFLECTRA SEULONTAKORTTI

INFLECTRA SEULONTAKORTTI Demyelinoiva sairaus Jos potilaalla on aiempi tai äskettäin puhjennut demyelinioiva sairaus, anti-tnf-hoidon hyödyt ja haitat on arvioitava huolellisesti ennen INFLECTRA -hoidon aloitusta. INFLECTRA -hoidon

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 4.5.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 117 LAUSUNTO KORVATULEHDUSTEN HOITOA KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-575 Esityslistan asia TJA/8 TJA Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan,

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN BRAKYTERAPIAN VAIKUTTAVUUS TAYSISSA 2000-LUVULLA

KEUHKOSYÖVÄN BRAKYTERAPIAN VAIKUTTAVUUS TAYSISSA 2000-LUVULLA KEUHKOSYÖVÄN BRAKYTERAPIAN VAIKUTTAVUUS TAYSISSA 2000-LUVULLA Katarina Kuusela Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Maaliskuu 2013 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat

Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat Hallinto 2510 Hyvinvointitoimiala tammikuu 134,9 121,3-13,6 82,8 84,4 3,2 5,4 11,8 7,3 2,3 2,9 3,9 5,8 55,6 38,6 123,1 107,6 91,3 % 88,7 % helmikuu 133,9 118,8-15,1 82,3 83,4 3,9 5,5 11,1 7,6 2,6 3,6 8,1

Lisätiedot

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto

Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Miten ehkäistä suolisyöpää? Jukka- Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori K- SKS ja Itä- Suomen yliopisto Suolisyövän ehkäisy 1. Suolisyövän yleisyys väestössä 2. Suolisyövän riskiryhmät 3. Suolisyövän

Lisätiedot

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB

IAP Kuopio 27.9.2007. Mesenkymaalisia. kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB IAP Kuopio 27.9.2007 Mesenkymaalisia kasvaimia iholla, ja vähän v n muuallakin Jyrki Parkkinen ja Tom BöhlingB Pehmytkudoskasvainten patologiaa Valtaosa pehmytkudoskasvaimista benignejä, malignit harvinaisia,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIAMBRA 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää pemetreksedidinatriumhemipentahydraattia

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17

TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneil e: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 TÄNÄÄN KOHTAAN IPF:N IPF-diagnoosin saaneille: Opas sairaudesta ja hoitovaihtoehdoista keskusteluun lääkärin kanssa FI/ROCH/161O/O132b MAALISKUU 2O17 MITÄ IPF:N SAIRASTAMINEN TARKOITTAA Idiopaattinen keuhkofibroosi

Lisätiedot

Keuhkosyöpäpotilaan. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään. Eeva-Maija Nieminen Marika Javanainen

Keuhkosyöpäpotilaan. Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään. Eeva-Maija Nieminen Marika Javanainen Keuhkosyöpäpotilaan opas Keuhkosyöpä ja sen hoito Sairauden vaikutukset elämään Eeva-Maija Nieminen Marika Javanainen 1. painos Suomen Syöpäpotilaat ry ja Marika Javanainen Teksti Asiantuntijat Kuvitus

Lisätiedot

Mitä uutta kolorektaalisyövästä?

Mitä uutta kolorektaalisyövästä? Mitä uutta kolorektaalisyövästä? Tapio Salminen, TAYS Valtakunnalliset onkologiapäivät 2013 Metastasoineen taudin hoidon valinnan periaatteet kolorektaalisyövässä Ryhmä 0 R0 resekoitavissa oleva maksa

Lisätiedot

Caprelsa. Vandetanibi CAPRELSA (VANDETANIBI) POTILAAN JA POTILAAN HUOLTAJAN (PEDIATRINEN KÄYTTÖ) OPAS ANNOSTELUSTA JA SEURANNASTA

Caprelsa. Vandetanibi CAPRELSA (VANDETANIBI) POTILAAN JA POTILAAN HUOLTAJAN (PEDIATRINEN KÄYTTÖ) OPAS ANNOSTELUSTA JA SEURANNASTA Caprelsa Vandetanibi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT

Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Marko Seppänen, dos, oyl Isotooppiosasto ja Valtakunnallinen PET-keskus TYKS http://www.turkupetcentre.fi Paksu- ja peräsuolisyövän PET/CT Preoperatiiviset levinneisyysselvitykset

Lisätiedot

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Heikki Huhtinen, LT TYKS, vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Gastroenterologiayhdistyksen syyskokous 20.9.2013, Kuopio Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Pemetrexed STADA 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 7.5.2015, versio V1.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Mitä onkologi toivoo patologilta?

Mitä onkologi toivoo patologilta? Mitä onkologi toivoo patologilta? Mikä PAD-lausunnossa vaikuttaa kilpirauhassyövän hoitoon Hanna Mäenpää, dos HUS, Syöpätautien klinikka Onkologian trendejä Entiteetit pirstoutuvat pienemmiksi: lisää tietoa

Lisätiedot

Noona osana potilaan syövän hoitoa

Noona osana potilaan syövän hoitoa Noona osana potilaan syövän hoitoa Noona lyhyesti Noona on mobiilipalvelu osaksi potilaan syövän hoitoa Noonan avulla Potilas osallistuu aktiivisesti hoitoonsa raportoimalla hoidon aikaisia haittoja. Hän

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit ei-pienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa

Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit ei-pienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa Tietoa työstä Tupakointiin ja asbestialtistukseen liittyvät diagnostiset ja hoidolliset biomarkkerit ei-pienisoluisissa keuhkosyövissä ja mesotelioomassa LOPPURAPORTTI TYÖSUOJELURAHASTOLLE Sakari Knuutila

Lisätiedot

WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA

WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA WALDENSTRÖ MIN MAKRÖGLÖBULINEMIAN HÖITÖ- ÖHJELMIA Waldenströmin taudin kansallinen hoito-ohje löytyy www.hematology.fi sivustolta: https://www.hematology.fi/fi/hoito-ohjeet/veritaudit/plasmasolutaudit/waldenstromin-tauti

Lisätiedot

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013

Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia. Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Fer$litee$n säästävä munasarjasyöpäkirurgia Erikoislääkäri, LT Annika Auranen TYKS Naistenklinikka GKS koulutuspäivät 27.9.2013 Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LT, naistentau$en ja synnytysten

Lisätiedot

Keuhkofibroosi, harvinainen syy yskälle ja ahdistukselle. Hanna Tapanainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Keuhkosairauksien vastuualue

Keuhkofibroosi, harvinainen syy yskälle ja ahdistukselle. Hanna Tapanainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Keuhkosairauksien vastuualue Keuhkofibroosi, harvinainen syy yskälle ja ahdistukselle Hanna Tapanainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja Keuhkosairauksien vastuualue 29.11.2018 LUENNOITSIJASTA LL 1997, keuhkosairauksien ja allergologian

Lisätiedot

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen

Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa. Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Pienet annokset seminooman sädehoidossa ja seurannassa Sädehoitopäivät 17.4.2015 Turku Antti Vanhanen Seminooman adjuvantti sädehoito: muutokset kohdealueessa ja sädeannoksessa Muinoin: Para-aortaali-

Lisätiedot

Rintasyövän uudet täsmälääkehoidot

Rintasyövän uudet täsmälääkehoidot Petri Bono ja Heikki Joensuu RINTASYÖPÄ Ajatus rintasyövän hoidosta täsmälääkkeillä ei ole uusi. Täsmälääkkeenä voidaan jo pitää kohteeseensa (estrogeenireseptoriin) spesifisesti sitoutuvaa, tehokasta

Lisätiedot

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue

Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue Arviointien hyödyntäminen käytännön työssä 19.9.2018 Ayl Katariina Klintrup Syöpätautien ja hematologian vastuualue 1 Uuden lääkkeen käyttöönotto Alle 35 000? Menettelytapa alle 35 000 kustannuksissa?

Lisätiedot

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1)

rakko ja virtsatiet (C65 68, D09.0 1, D30.1 9, D41.1) Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 14 esitetään suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2005 2012 todetuilla ja 2010 2012 seuratuilla potilailla

Lisätiedot

Sytostaattihoitoa saavan keuhkosyöpäpotilaan ohjauksen prosessikuvaus

Sytostaattihoitoa saavan keuhkosyöpäpotilaan ohjauksen prosessikuvaus Sytostaattihoitoa saavan keuhkosyöpäpotilaan ohjauksen prosessikuvaus Lindlöf, Henriikka Nurmio, Maiju 2011 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Sytostaattihoitoa saavan keuhkosyöpäpotilaan

Lisätiedot

Vectibix (panitumumabi) levinneessä suolistosyövässä

Vectibix (panitumumabi) levinneessä suolistosyövässä Vectibix (panitumumabi) levinneessä suolistosyövässä Opas potilaan ohjaukseen lääkärille ja hoitajalle HOITOHENKILÖKUNNALLE Ensikäynnille Sisältö Mikä lääke Vectibix on? Miten se annostellaan? Odotettavissa

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

LEVINNEEN MUNUAISSYÖVÄN FAASI I-II HOITOTUTKIMUS SYÖPÄLÄÄKEYHDISTELMÄLLÄ

LEVINNEEN MUNUAISSYÖVÄN FAASI I-II HOITOTUTKIMUS SYÖPÄLÄÄKEYHDISTELMÄLLÄ LEVINNEEN MUNUAISSYÖVÄN FAASI I-II HOITOTUTKIMUS SYÖPÄLÄÄKEYHDISTELMÄLLÄ Matias Wilenius Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Joulukuu 2010 1 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Kasvainsairauksien kirurginen hoito

Kasvainsairauksien kirurginen hoito Kasvainsairauksien kirurginen hoito Sari Mölsä Diplomate of European College of Veterinary Surgeons Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Eläintenhoitajaseminaari 2013 Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

AMGEVITA (adalimumabi)

AMGEVITA (adalimumabi) AMGEVITA (adalimumabi) Potilaskortti - Lapset Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja Amgevitavalmisteesta. Huom: Näytä tämä kortti aina, kun asioit lapsesi lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön

Lisätiedot

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka

HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset. Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka HIV ja tuberkuloosi Hoidon erityiskysymykset Matti Ristola HYKS Infektiosairauksien klinikka Tuberkuloosi HIV-potilaiden kuolinsyynä Afrikassa: obduktiotutkimus Obduktio 108 HIV-potilaasta Botswanassa

Lisätiedot