KANSAII\IVAT,NiNN YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVA STANDARDI ISRB 24OO TTTNWiATOTSNN YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMEKSIANNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAII\IVAT,NiNN YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVA STANDARDI ISRB 24OO TTTNWiATOTSNN YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMEKSIANNOT"

Transkriptio

1 KANSAII\IVAT,NiNN YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVA STANDARDI ISRB 24OO TTTNWiATOTSNN YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMEKSIANNOT (Sovelletaan L5.12.2A07 tai sen jdlkeen alkavilta tilikausilta laadittavien rilinpaaristen - yleisluonteisiin tarkasruksiin.)l SISI{LLYSLUETTELO Johdanto Kappale Yleisluonteisen tarkastuksen toimeksiennon tavoitteet... 3 Yleisluonteisentarkastuksenoimeksiannonyleisetp riaatteet... 4_7 Yleisluonteisen tarkasfuksen laajuus g Kohtalainen vannuus g Toimeksiannon ehdot... l0_lz Suunnittelu *tuidensuoriftamaryo Dokumentointi... Ioimenpiteetju.uia"orrt ,r-:: ttl: Johropiiiitiikser ja raportoinri uite I : Esimerkki tirinfii6tdksen yleisluonteista tarkastusta koskevasta toirneksiautoki{eestii Z3_2g Liite 2: Esimerlccejii yksiryiskohtaisista toimenpiteistii, joita voidaan suorittaa titinpiiiitdksen yleisruonteista tarkastusta koskevassa toimeksiannossa Liite 3: Yleisluonteisesta tarkastuksesta annettavatr vakiomuotoisen raporfin muoto Liite 4: Esimerkkejii yleisluonteisesta rarkartuksesta annettavista mukautetuista raporteista Alkuperiiinen IFAcin anama ISRE 2410 oo n:uut voimaan koskien 15. r tai sea jiirkeen alkavilta tilikausilta laadittavien tilinipliitosten yleisluonteisia lsrkash,ksia. I l5f ISRE 2,400

2 TILINPAATOKSEN YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMEKSIANNOT Es4erkkejii yksityiskohtaisista toimenpiteistii, -tarkashirsen joita voidaan suorittaa tilinfiititiiksen yleisluonteisen toimeksiannossa Liite 2 1. Tiiinpiietii*sen yleisluonteisessa tarkastuksessa suoritettavista tiedusteluistaja analyyaisista yleisluonteisentarkastuksen toimenpiteista pii{uiiminen perustuu tilintarkastajan harkintaan. Jatjempane lueteltavat toimenpiteet ovat vain esimerkinomaisia- Ei ole tarkoitus, ettii kaikki toimeapiteet suoriteuaisiinjokaisessa yleisluonteista tarkastusta koskevassa toimsksiabossa. Teti liitena ei ole tarkoitetu k6ytettiiviiki ohjelmana tai tarkistuslistana yleisluonteista ttrkastusta suoritettaessa. Ylelstii Z. IGskustellaan asiakkaan ja toimelsiantotiimin kanssa toimelsiannon ehdoista ja laajuudesta. 3' Laaditaan toimeksiantokirje, jossa luvataan toimelsiasnon ehdot ja laajuus. 4. Hankitaan klisitys yhteisito liiketoiminnasta s k6 taloudellisen bformaation kidaamiseen ja rilinpiiiitdksen laatimiseen kiiytetdvesta jiirjestelrn5stii. 5. Titedustellaan,kirjataankokaikki taloudellineainfomnatio (a) (b) (c) tiiydellisenii; viipymifttii; ja tarvittavanhyviilsymisenjiilkeen. 6. Hankitaan tilikohuinen tuloslaskelrna ja tase ja selvitot{6n, ttismiiikd se paitkirjaan ja tilinpalitdkseen. 7. Arvioidaau aiempien tilintarkastustoimeksiantojen ja yleisluonteisen tarkastuksen toimeksiantojen trdoksia, esfunerkiksi vaadinuja oikaisuja. 8' Tiedustellaan, onko yhteisdssa tapahtuout merkittdvia muutoksia edellisvuoteen nilhden (esim" muutoksia omistulsessa tai piilionarakent sssa). 9. Tiedustellaan dlinpiiiit6ksea laatimisperiaatteista j a arvioidaao (a) (b) (c) ovatko ne paikallisten tai kansahvdlisten standardien mukaisia; onko niitii sovellettu asiaumukaisesti; ja onko niitii sovollettujohdonmukaisesti, ja ellei ole, onko annettu tietoja tilinpii5ttikseu laatimisperiaatteiden muutoksista. 10. Luetaan yhtiiikokouksen, hallituksen kokoustenja muiden asiaankuuluvien elinten kokouspdytiikirjat yleisluonteiseo tarkastuksen kannalta tiirkeiden seikkojen tunalstemissft5i. ISRE 24OO LIITB 2

3 Ttr${PAATOKSB{ YLEISLUONTEISTA TA.RKASTUSTA KOSKEVATOIMEKSIANNOT 11. Tiedustellaan, onko yhtitikokortksiss4 haliituksen kokouksissa tai vastaavissa kokouksissa tehdyt piiiitdtset, joilla on vaikutusta tilinpiiiitokseen, otenu asianmukaisesti huomioon tilinpiittoksessii. 12. Tiedustellaan, onko liihipiiriin kuuluvien kanssa ollut liiketapahtumia, miten tiillaiset tapabtumat on kiisitelty kirjanpidoss4 ja onko liihipiirista esitetty tiiinpiiatiiksessii. asiatrmukaiset tiedot. 13. Tiedustellaan taseenulkopuolisista erisfiija sitoumuksista. 14. Tiedustellaan, onko suunnitteilla merkittiivien omaisuuserien tai liikeroimintasegmenttieo myyaleji. 15. Hankitaan tilinp:ietos ja keskustellaan siitii toimivan johdon kanssa. 16. Arvioidaan tilinp4iitdksessli esitettiivien tietojen riiftayyyttii sekit luokiuelujen ja esittiimi stavan sopiwuna. 17. Verrataan tilikauden tilinpiiiitdksesse esite*ivee tulosra vertailukelpoisten aiempien tilikausien tilhpaet6sten osoittamiin tuloksiin sekd budjs6sihin ja ennusteisiin, miktili nittii ot kiiytettiivissii. 18. Pyydetiiiin toimivalta johdolta selvityket tilinpii[tiiksessii mahdollisesti esiinryvistii epiitavallisista vaihreluista tai epiijohdonmukaisuuksista. L9' Harkitaan kodaamanajiitettyjen virheiden vaikutusta erikseen ja kokonaisuutena tarkasteltuina. Saatetaan virheet toimivan johdon tietoon ja ratkaistaan, miten korjaamatta jetettiiviit virheet vaikuttavat yleisluonteisesta tarkastuksest annenavaan raporttiin. 24. Harkitaan vahvistusilmoituskirjeen pyyriimiste toimivalta johdolta. Rahayarat 2L. Hankitaan pankkitilien tesmayrykset. Tiedustellaan asiakkaan henkil6st6l vanhoista tai epttavallisista tgsmayfyseroista. 22. Tiedustellaan rahatilien viilisista siirroista, jotka ovat tapahtuneet juuri ennen yleisluosteiseo tarkastuksen kohteena olevan ajanjakson piiiittymistii tai pian sen jiilkeen. 23. Tiedustellaaa rahatilejf, koskevista rajoituksista. Saamiset 7/+' 25. Tiedustellaao myyntisaamisten ki{aamisperiaatteisuja selvitetit6n, mydnaet6gnkti Iiiketapahtumista alennuksia. Hankiaatr luettelo saamisista, ja todetaa& tiismiiiikd yhteismiiiird tilikohtaisen tuloslaskelman ja taseen kanssa. Pyydet6iin selvitykset saamissaldojen merkitravistii poillceamista edellisijn kausiin tai ennakoituihin saldoihin verraffuna ja arvioidaan saatuja selvityksid. ISRE 24{N IIITE 2 IIM

4 IILINPI ATOKSEN YLEISLUOMEISTA'IARKASTUSIA KOSKEVATOIMEKSIANNOT 27 ' Hankitaan myy'ilisaamisten ikajakauma. Tiedustellaan syite epetavallisen suuriin, negatiivisiin tai muutoia epitavallisiin saldoihin ja tehdeiin tiedustelu.la saamisren penttiivyydestii. 28' Keskustellaan toimivan johdon kanssa saamisten luokittelusta tilinpitiitciksessd; keskustelu kattaa esimerkiksi pitkii:aikaiset s*amissg aegatiiviset saldot sekil saa_ miset osakkeenomistajilta, hallituksen jnseniltii ja muita*trinipiiriin kuutuvitta. 29' Tiedustellaan, miten "hitaat maksajat" tunnistetaar ja miten epiivarmoista saamisista kiiauan viihennyserig, sekii arvioidaan menettelytavan jiirkevyyttii. 30. Tiedustellaa4 onko saamisia pantattu, myyty tai diskontattu. 31. Tiedustellaan, mitii toimenpiteitii on suoritemr myyntltapahtueien ja parautustea katkon oikeellisuuden varmirtamiseksi. 32' Tledustellaan, sisliltyyk6 saamisiin kaupintavarastoon toimitettuja tuotteita, ja jos on, onko kyseiset liiketapahtumat peruutettu ja tuotteet sisxllytetty vaihto-omaisuuteen. 33' Tiedustellaan, onko tilinpliiitiispiiiviin jiilkeen myilnnetry suuria hyvityksiii kirjatusta myynnistii ja onko t?illaisia eriii varten kiriattu varaus. Yaihto-omslsuus 34. Eankitaan vaihto_omaisuusluettelo ja selvitetiian (a) tdsm6i&<i loppusumma tilikohtaiseen tuloslaskelmaan ja tas eseen; Ja G) perustuukolue*elovaihto-orqaisuudenfyysiseeninventointiin. Tiedustella nn vaihto-omaisuuden inventointimenettelyistl. Jes til;npziatdspdivrin{ ei ole tehty fyysistii inventointia, tiedustellaan (a) kiigeaiinkd varastoki.danpitojiirjestelmiie ja verrataanko sen osoittamia miiiirie todellisiin miiiirijn sitanndllisesti; ja (b) ' kayte*ia*o integroitua kustannusla.skentaifiestebnad ja onko se aiemmin tuottanut luotettavaa infommatiota. Keskustellaan viimeisimmiin fyysisen irwentoinnin g1u1r"na tehdyistii oikaisuista. Tiedustellaan toimenpiteistl, joilla valvotaan katkon oikeellisuutta ja vaihto-omaisuuden muutolsia. Tiedustellaan kunldn vaihto-omaisuusryhmiin a$ostusperusteista ja erityisesti si_ siiisten katteiden sliminoir4is,gsta. Tiedustellaan, onko vaihto-omaisuus ilrvosteml hankintamenoon rai sitii alempaan nettorealisointiarvoon. Arvioidaan, miten johdonmukaisesti vaihto-omaisuuden arvosfusmenetelmiii on sovellettu esimerkiksi raaka-aineiden, Lvitn ja yleismenojen osalta. ISRE 24OO LNTE 2

5 fil$tpai.toksen ]ILEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVATOIMEKSIANNOT 41. Vqtaillaan merkittiiviinpien vaihto-omaisuusryhmien niiiiriii edellisten tilikausien miiiiriin ja kuluvan tilikauden ennakoituihin miiiiriin, Tiedustellaaa merkittivistii vaihteluista ja eroavaisuuksista. 42. Vertaillaan vaibto-onaisuuden kiertonopeutta edellisten tilikausien kiertonopeuteen. 43. Tiedustellaan, kuinka hitaasti kiertiive ja epiikurantti vaibto-omaisuus flhnistetaan ja onko tiillaiset vaihto-omaisuuserlit kirjattu nettorealisoiutiarvoon. 4. Tiedustellasn, onko vaihto-omaisuutta otettu kaupintavarastoon, ja jos on, onko t{llaiset tuoneet siirretty pois vaihto-omaisuudesta. 45. Tiedustellaan, onko vaihto-omaisuutta pantattu, varastoidaanko sitii muualla tai onko sitii annettu kaupintavarastoon, ja andoidaan, onko nflitii koskevat liiketapahtumat kiisitelty kirjanpidossa asianmukaisesti. S[ioitukset (mukaan lukien osakkuusyritykset ja markktns-grr'6pai dt) 46. Hankitaan erittely titinpiieto$paiviiaa olleisra sijoituksista ja selvitetaita, tiism{fiko se tilikohtaiseen tuloslaskelrnaan ja taseeseen. 47. Tiedustellaan sijoituksiin sovellettavista tilinpiiltdlaen laatimisperiaatteista. 48. Tiedustellaan toimivalta johdolta sijoitusten ki{anpitoarvoista. Arvioidaan, liitgykd sijoitusten realisointiin ongelmia. 49' Arvioidaan, onko myyntivoitot ja +appiot sekii sijoitustuotor k,isitelry kirjanpidossa asianmukaisesti. 50. n"du51gl!*rn pitka- jalyhytaikaistensijoitusten luokittelusta. Kiiyttiiomaisuus ja poistot 51' Haakitaan kilytttiomai,suusluettelo, joka osoittaa hankintamenon ja kerryueet poistot" ja selvitetiiiin, ttismaek0 se tilitohtaiseen tase seen. 52' Tiedustellaan rilinpae(iftsgrl laatimisperiaatteista, joita sovelletaan poistoihin sekii aktivoitavien menojen ja wosikuluksi kirjattavien yllepitomeoojen erottamiseen toisistaan. Arvioidaan, onko kiiyttoomaisuuden arvo alentunut olennaisesti ja pysyvlisti. 53. IGskusteltaan toimivan johdon kanssa k[yttoomaisuuden lisiiyksis&i ja v{hennyksistii sekd myynneist?i ja keytitstii poistamisest aiheutuvien voittojen ja tappioiden ki{aapitokiisittelystli. Tiedustellaan, onko kaiklci ttillaiset tapahtumat kidattu. 54. Tiedustellaan, miten johdonmukaisesti poistomenetelmaa ja poistoaikoja on sovellet$, ja verraraao kirjattuja poistda edellisten tiiikausien poistoihin. 55. Tiedustellaan, onkoomaisuuttakoskeviapanttauksia. 56. Keskustellaan siitii, onko wokrasopimukset esitetry dlinpiiiitdksessii asianmukaisesti, voimassa olevia nounejaja ohjeita noudattaen. ISRE 24OO LtrTE 2

6 TILII{PAATOKSEN YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMEKSIANNOT Siirtosaaniset, aineettomat hyiidykkeet ja muut omaisuuseriit 57 ' Hankitaan erittely, joista kiiy selville, minkii tyyppisiii erid na.itle tileille on kidatru, ja keskustellaan toimivan johdon kanssa siitii, voivatko kyseiset eret kerryftiie lcidanfitoarvoarn vastaavan raham?iiiriin. 58. Tiedustellaan kyseisrin eriin sovellettavista kirjausperiaattieista poistomeletelmistii. 59. Verrataan n,iihin eriin liittyvien kulutilien saldoja edellisten kausien salldqihin ja keskust llaan toimivan johdon kanssa merkittnvistii vaibteluisa. 60. Keskustellaan Oimivan johdon kanssa 6riga luokittelusta lyhyt- ja pirk{nikaigiin. Lainat 61. Ilankitaan erittely lainoista ja s6lei16rfitn, tdsmiiiik0 loppusumma tilikohtaiseen tuloslaskelmaan ja taseeseen. 62. Tiedustellaan, onko toimiva johto jet*inlt noudattamatta minklirin tainan sopimusehtda' ja rnikali s;iin sa, tiedustellaan, mihin toimenpiteisiin toimiva johto on ryhtyn$ ja onko dlitrpii6t0kseen tehty tareinavat ojkaisur. 63. Arvioidaan korkokulujen jiirkevyytt6 suhteessa lainojen miidriin. U. Tiedusrellaan, onko lainoilla vakuudet. 65. Tiedusiellaan, onko lainat luokiteltupitkii-ja lyhytaikaisiin. Ostovelat 66. Tiedusteltaatr ostovelkojen kirjaanrisperiaatteistaja siitii, saadaanko niiistii liiketapahtumisu alennuksia. 67 ' Hankitaar selvitykset ostovelkasaldojen merkittiivistii poikkeamista aikaisempien tilikausien saldoihin tai ennakoituihitr saldoihin venattuna ja andoidaan saatuja selvityksie. 58. Hankitaan ostovelkojen erittely ja selvitetiiiin, tlismitiikd ybteismiiiirii tilikohtaiseen fidoslaskelnaan taseeseerl 69' Tiedustellaan, onko saldoja tesmeytetty velkojien ilmoituksiin, ja verrataan dite aiempien tilikausisl saldeihin. Verrataan kiertoaikaa aikaisempien tilikausien kiertoaikoihin. 74. Harkjtarn, voisiko olennaisia velkoja olla kirjaanatta. 71. Tiedustellaan, onko velat osakkeenomistajille, hallituksen j{senille ja muille lehipiiriin kuuluville esitetry erikseen. ISRE24OO LIrlE 2

7 IILINPAATOKSEN YLEISLUONTEISAA TARKASTUSIA KOSKEVAT TOIMEKSIANNOT Siirtovelag varauloet ja ehdolllset velat 72. Hankitaan siirtovelkojm rittely ja selvitetii2in, tiismeiiktt loppusumma tilikohtaiseen tuloslaskelmaan ja taseeseen 'ta t) Verrataan niiihin eriin liittyvien keskeisten kulutilien saldoja aiempien iilikausi n vastaaviin saldoihin. Tiedustellaan siirtovelkakirjausten hyviiksymisesrii, eria koskevista maksuehdoista, ehtojen noudattamisesta, vakuuksista ja luokittelusta Tiedustellaan siirtovelkojen mdiirittiimismenetebnisre. Tiedustellaan, minkti luonteisia eri?i sisiilryy ehdollisiin velkoihin ja vastuusitoumuksiin. Tiedustellaao, onko todellisia tai etdollisia velkoja jxinyr kiljalmatta tai esintimtitt6. Jos niin on, keskustellaan toimivan johdou kanssa siita, pititisik$ kitjata varauksia vai esittaa kyseiset er6r liitetietoina. Tbloverot ja mnut verot 78. Tiedustellaan toimivalta johdolta, onko ollut tapahtumia, esimerkil$i erimielisyyksiii veroviranomaisteo kanssa, jotka voisivat vaikuttaa merkittiiviisti yhteison naksamiin veroihin. 79. Arvioidaan tuloslaskelnassa esitettiivan veron mtiiiriia suhteessa yhteison tilikauden tulokseen. 80. Tiedusrellaan toimivalta johdolta, ovatko laskennallisina veroina ja tilikauden veroina ki{atut miiiiritt riittiivil, kun otetaan huomioon mycis aikaisempia tilikausia koskevat eret. Tilinpiintiispitiviin jtilkeiset tapahtumat 81. Hankitaan toirnivaltaiohdolta viimeisin viilitilinpiiiitds ja verrataan sitii yleisluonteisen tarkastuksen kohteena olevaan tilinpiiiitdkseen tai edellisen vueden vastaavaan viilitilinpdiitdkseen. 82. Tiedustellaan, onko seleisia tilinpaltilspiiivatr jiilkeisiii tapahtumia, joilla voisi olla olennainen vaikutus yleisluoateisen tarkastuksen kohteena olevaatr tilinpiiiitdkseen, ja tiedustellaan erityisesti (a) (b) (c) onko tilinp[iitospiiiviin jiilkeen syntynyt merkittdvili vastuusitoumuksia tai epiivarmuustekij ciit?i; onko tiedustelun tekemispliviian mennessii tapahtunut merkittiiviii muutoksia osakepiiiiomassa, pitk6aikaisissa veloissa rai kiiyttitpaiiomassa; ja onko tilikauden paaffymispiiiviln ja tiedustelun lsftemispiiiviin viititl6 kirjattu epdtavallisia oikaisuja. Harkitaan, onko tarpeen oikaista tilinpiititdstii ai lisiitii siihen tieroi a. ISRE 24OO UITE 2 r 150

8 flu\tpi{'atokset YLEISLUONTEISTA TARKASTUSTA KOSKEVAT TOIMEKSIANNOT 83' Hankitaao rilikauden piiiittymisp:iiviia jtilkeisten yhtiokokousten sekii halli[rksen ' ja muideo asiaaakuuluvien erinten kokousten pdyrrikiiatja tu"tuao o". Oikeuitenkiiymit 84. Tiedustellaan toimivalta johdolta, onko yhteistid koskevia oikeustoimia uhkaamas_ s4 vireillt tai k6ynnissii. Arvioidaan dider vaikutusta tilinpr[tdkseen. Omapiiiioma 85' Harkitaar ent0ely oman piiaomar tilien tapahtumista, kuten osakeanneista, lunastuksista j a osingoista. 86' Tiedustellaan, onko kertyneitii voittovaroja ai muita oman p66oman eriti koskevia rajoitnksia. Toftnintg E7. Verrataan tulosta aiempiin tilikausiin ja luluvan titikaudlel ennakoituun tulokseen. IGskustellaan toimivan johdon kanssa merkittiivistii vaihteluista. 88' Keskusteliaan siitd, onko merkinitvlt myynti- ja kuluer{.r kirjatfir oikeille tilikausille. 89. Anioidaan satunnaisia ja epiitavallisia erii.. 90' Arvioidaaa tulotileille kirjattujen, toisiinsaliittyvien erien v6lisiii suhteiraja arvioidaan niiden jiirkevyyttd vetratfuoa vastaaviin aiempina tilikausina toteuruneisiin suhteisiitr ja nuuhua tilintarka$ajalla olevaan tietoon sekii keskustellaan asiasta toimivaa johdon kanssa. I t5l ISRE 24OO LIIIE 2

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2014 inform.pwc.com October 2014 February 2014 pwc.com/ifrs inform.pwc.com Stay informed. Visit inform.pwc.com PwC:n IFRS-julkaisuja Alla on esimerkkejä PwC-ketjun

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2012 Stay informed. Visit www.pwcinform.com March 2011 March 2012 April 2011 Stay informed. Visit www.pwcinform.com www.pwc.com/ifrs

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 1 JHTT-TUTKINTO 2010 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, virhettä puutetta oikaista jos tai ei Missä raportissa

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen. Marraskuu 2008

Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen. Marraskuu 2008 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Marraskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 3. KAARNION KIINTEISTÖAPU

Lisätiedot

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet

9. Tuloverot 10. Laskennalliset verot. 15. Osakekohtainen tulos. 11. Aineettomat hyödykkeet Tilinpäätös Sisällys Konsernin tuloslaskelma 124 Konsernin laaja tuloslaskelma 125 Konsernitase 126 Konsernin rahavirtalaskelma 127 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 128 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2011 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2010-30.6.2011 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2014 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin laaja

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2007 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Vahvistettu 22.11.2007 1 KHT-TUTKINTO 2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10 pistettä)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa

ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa Suomen Tilintarkastajaverkko Oy / Kari W. Saari, KHT, laadittu 23.08.2012, päivitetty 05.12.2012 ja laajennettu 30.11.2013; www.auditorsnet.fi

Lisätiedot