Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla"

Transkriptio

1 TERVEYDENHUOLTO TIETEESSÄ HEIDI PELTONEN MBA Master Thesis -tutkimus, International University Audentes, Tallinna, Viro MERVI LEPISTÖ TtT, yliopettaja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu JUKKA K. VIHERSAARI KTL, luennoitsija International University Audentes, Tallinna, Viro Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla Lähtökohdat Painehaavat ovat yksi esimerkki väestön ikääntymisen aiheuttamista sairauksista. Ne ovat monitahoinen ja kallis ongelma ja kuluttavat terveydenhuollon resursseja. Painehaavojen syntymistä voidaan ehkäistä hoidollisesti tehokkaiden ja kliinisesti tutkittujen painehaavapatjojen avulla ja oikealla hoidolla. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida, mitä hyötyjä ja kustannuksia terveyskeskukselle koituu, jos se investoi tarpeenmukaisiin painehaavapatjoihin jokaiselle potilaalle. Menetelmät Tämän tapaustutkimuksen kohteena olivat Hyvinkään terveyskeskussairaalan ja terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaiden osastot (yhteensä 66 potilaspaikkaa). Investoinnin hyödyt ja kustannukset määritellään ruotsalaisella PENG-analyysimenetelmällä. Tutkimusaineisto on kerätty kuuden asiantuntijan muodostaman tutkimusryhmän useiden keskustelujen ja pohdintojen sekä tutkimusryhmän ulkopuolisten asiantuntijalausuntojen perusteella. Tulokset Terveyskeskukselle syntyy hyötyjä ja säästöjä painehaavapatjojen käytöstä painehaavojen ehkäisyn vuoksi mm. materiaali- ja palkkakustannuksissa, kun lisähenkilökunnan tarve ja hoitopäivämaksut vähentyvät. Euromääräisesti arvioituna säästöt ovat yhteensä euroa vuodessa. Investointi painehaavapatjoihin maksaa terveyskeskukselle euroa. Patja kestää vähintään 5 vuotta, ja kulu vuodessa on enintään euroa. Päätelmät Painehaavojen ehkäisy ja hoito painehaavapatjojen avulla tulee alkuinvestoinnista huolimatta halvemmaksi kuin painehaavojen hoito nykymenetelmin. Investointi maksaa itsensä takaisin hieman yli kahdessa vuodessa. Tuloksilla on myös laajempaa merkitystä, sillä painehaavoja on muillakin potilailla kuin terveyskeskusten vuodeosastojen potilailla. VERTAISARVIOITU VV Painehaavat ovat monitahoinen ja kustannuksia aiheuttava ongelma terveydenhuollossa. Niitä syntyy erityisesti vuodepotilaille, jotka joutuvat makaamaan pitkiä aikoja eivätkä pysty itse kääntymään vuoteessa. Painehaava syntyy sellaiselle ihoalueelle, jossa luu painaa ihoa ja estää sen normaalia verenkiertoa. Painehaavat syntyvät yleensä lonkkien ja alaselän alueille mutta myös kantapäihin, kyynärpäihin ja lapaluiden ulkonemiin. Painehaavoja syntyy helposti etenkin laihoille ja huonokuntoisille potilaille. Verenkierron pitkäaikainen estyminen johtaa kudostuhoon, jossa voi syntyä suuria ja syviä painehaavoja (1). Ikääntyneen väestön osuus Suomessa kasvaa tulevina vuosina merkittävästi. Samalla yleistyvät iäkkäille ominaiset sairaudet, kuten painehaava. Vuonna 2000 Suomessa leikattiin 150 painehaavaa, ja yhden syvän painehaavan hoitokulut kuntoutusjaksoineen olivat (2). Painehaavojen hoidon kokonaiskustannusten arvioidaan olevan Suomessa noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2010 (3). Isossa-Britanniassa painehaavojen hoitokustannusten on osoitettu olevan vuosittain 1,5 2,3 miljardia (4). Hoitajapulan ja terveydenhuollon kustannussäästöjen vuoksi painehaavojen ehkäisy olisi ehdottoman tärkeää Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk

2 TERVEYDENHUOLTO Kirjallisuutta 1 Huovinen P. Painehaavat. Lääkärikirja Duodecim, (http://www.terveyskirjasto.fi/terve yskirjasto/tk.kotip_haku=painehaav a&p_artikkeli=dlk00313). 2 Hätinen P, Juutilainen V. Painehaava vakavasti otettava asia. Selkäydinvamma 2004;1: Soppi E. Painehaava esiintyminen, patofysiologia ja ehkäisy. Duodecim 2010;126: Bennet G, Dealey C, Posnett J. The cost of pressure ulcers on the UK. Age and ageing 2004;33: Lepäntalo M, Ahokas T, Heinänen T ym. Haavapotilaan hoitopolku HYKS:n sairaanhoitoalueella. Duodecim 2009;125: Takala J, Varmavuo JS, Soppi E. Prevention of pressure sores in acute respiratory failure: a randomised controlled trial. Clinical Intensive Care 1996;7: Dahlgren LE, Lundgren G, Stigberg L. Make IT profitable! PENG A Practical Tool for Financial Evaluaton of IT Benefits. Tukholma: Ekerlids Förlag 1997: Lepistö M. Pressure ulcer risk assessment in long-term care. Developing an instrument. Väitöskirja. Turun yliopisto 2004: Tannen A, Balzer K, Kottner J, Dassen T, Halfens R, Mertens E. Diagnostic accuracy of two pressure ulcer risk scales and a generic nursing assessment tool. A psychometric comparison. Journal of Clinical Nursing 2010;19:1518. Sidonnaisuudet: Kirjoittajilla ei ole ilmoitettuja sidonnaisuuksia. etenkin kun merkittävä osa voitaisiin ehkäistä tai hoitaa varhaisvaiheessa (5). Riskitekijöiden määrittäminen, riskipotilaiden tunnistaminen ja tarvittavien ehkäisytoimien toteuttaminen vähentää painehaavoja. Painehaavojen ehkäisemiseksi on ratkaisevaa käyttää apuvälineitä, kuten painehaavapatjoja. Oikein käytettynä ja painehaavojen potilaslähtöisiin riskitekijöihin kohdistuvalla hoidolla painehaavapatjat ehkäisevät painehaavojen syntymistä. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida painehaavapatjainvestoinnista terveyskeskukselle syntyvät kustannukset ja painehaavojen ehkäisemisestä koituvat säästöt. Kyseessä on kustannushyötyanalyysi, jossa arvioidaan resurssien panostuksella saavutettuja vaikutuksia. Painehaavapatjoja on ollut käytössä sairaaloissa ja pitkäaikaishoidossa vuodesta 1988 lähtien, mutta terveyskeskusten potilaille niitä ei ole vielä hankittu tarpeen mukaisesti. Aineisto ja menetelmät Korkeatasoiset ja potilaan painehaavariskin mukaiset painehaavapatjat ja hoito ehkäisevät tehokkaasti painehaavoja (6). Kaikkia painehaavoja ei kuitenkaan voida ehkäistä, esimerkiksi vaikeaa diabetesta sairastavilta, halvaantuneilta tai verenkiertohäiriöstä tai vajaaravitsemuksesta kärsiviltä potilailta, joilla on ennaltaehkäisystä huolimatta suurempi riski saada painehaava. Tässä tutkimuksessa lähdettiin kuvitteellisesta ideaalitilanteesta, jossa jokaisella potilaalla olisi tarvettaan vastaava suomalaisvalmisteinen painehaavapatja, jolloin painehaavojen ehkäisy olisi tehokasta (painehaavoja ei syntyisi) tai jo syntynyt painehaava parantuisi nopeammin. Tutkimusryhmä arvioi painehaavapatjan hyötyjä terveyskeskuksen näkökulmasta hyödyntäen ruotsalaista PENG (prioritering efter nytta grunder) -analyysimenetelmää (7). PENGanalyysi määrittää investoinnista koituvat hyödyt euromääräisesti ja vertaa hyötyjä investoinnin kustannuksiin. Menetelmää on käytetty yleisesti Ruotsissa (esim. saumaton hoitoketju, leikkausosaston tietojärjestelmän arviointi Karoliinisessa sairaalassa, sähköinen resepti) (8). Tutkimuksen kohteena olivat Hyvinkään terveyskeskussairaalan ja terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaiden osastot (yhteensä 66 vuode- paikkaa). Pääkaupunkiseudun terveyskeskusten vuodeosastoilla painehaavojen ilmaantuvuus vuonna 2004 oli noin 11 % (10,86 %) (9). Kotisairaanhoito ja erikoissairaanhoito rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tulokset Tutkimuksessa oletetaan, että painehaavapotilaat (ilmaantuvuus 10 %) aiheuttavat painehaavanhoidosta terveyskeskukselle tiettyjä toimenpidekuluja, jotka ovat suuruudeltaan 10 % kyseisten toimenpiteiden kokonaiskuluista. Kun painehaavojen ilmaantuvuus poistuu ( 10 %) painehaavapatjojen käytön vuoksi, kuluissa säästetään seuraavasti (kuvio 1). Haavanhoitotarvikkeiden käytön vähentyessä syntyy vähemmän jätteitä. Tästä aiheutuva säästö on laskettu kaavalla vuodeosaston vuosittaiset jätekustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 %, jolloin säästöksi saadaan Hoitavien haavatuotteiden, suojavälineiden ja haavatarvikkeiden käyttö painehaavojen tehokkaan ehkäisyn vuoksi. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset hoitotarvikekustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Kipu-, uni-, psyyken- ja puudutelääkkeiden käyttö painehaavojen tehokkaan ehkäisyn vuoksi. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset em. lääkekustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Lisäkomplikaatiot ja infektiot vähenevät painehaavojen tehokkaan ehkäisyn vuoksi, mikä vähentää erityisesti antibioottien tarvetta. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset antibioottikustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Varastointi- ja jakelukustannukset vähenevät lääke- ja haavatarvikkeiden käytön vähentyessä. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset varastointi- ja jakelukustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Lisähenkilökunnan tarve painehaavojen tehokkaan ehkäisyn vuoksi. Keskimäärin kaksi painehaavapotilasta vuodessa tarvitsee painehaavan takia lisähenkilökuntaa (sairaanhoitajia) 14 päivän ajan. Säästö on laskettu kaavalla: sairaanhoitajan tuntipalkka 15,91 /h (sis. sosiaalikulut) x 14 hoitopäivää (8 h), jolloin 3706 Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk 65

3 TIETEESSÄ KUVIO 1. Painehaavapatjan hyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kuviossa on esitetty hyödyt, jotka aiheutuvat oikealla hoidolla, kun ennaltaehkäisevien painehaavapatjojen käyttöaste on 100 %. Vihreällä merkityt hyödyt ovat suoria euromääräisesti arvioitavia hyötyjä, jotka vaikuttavat organisaation tuloksiin. Punaiset hyödyt edustavat usein ns. pehmeitä arvoja ja ovat rahallisesti vaikeasti arvioitavissa mutta tärkeitä vastuullisessa hoito- ja hoivatyössä. Jätteiden syntyminen Hoitavien haavatuotteiden, suojavälineiden, haavatavaroiden käyttö Painehaavojen tehokas preventio Materiaalien kustannukset vähenevät Lääkekustannukset vähenevät Tarvikekustannukset vähenevät 530 Työntekijöiden vaihtuvuus Kipu-, uni-, psyyke-, puudutelääkkeiden käyttö Varastointi- ja jakelukustannukset vähenevät Hygieniahuollon kustannukset vähenevät 530 Lisäkoulutuksen tarve 813 Terveyskeskuksen hyödyt painehaavapatjan oikeasta käytöstä ja potilaan hoidosta Henkilökustannukset vähenevät Johtamiskustannukset vähenevät 293 Lisähenkilökunnan tarve Laitosapulaisten tarve Tehokas toiminnan suunnittelu 286 Valituksiin vastaaminen 7 Vältetään haasteilta oikeuteen Vaihtoehtoiset/ outsouring kustannukset vähenevät Eristystarve Sakkomaksut vähenevät Pesulan tarve Jätteiden kuljetus Plastiikkakirurgin konsultaatiomaksut vähenevät Kuljetusmaksut vähenevät Lisäkomplikaatiot/ infektiot vähenevät Hoitopäiväjaksot vähenevät Hoitopaikkojen tarve Laboratorio-, haava-, verinäytekustannukset vähenevät 121 Vakuutusmaksut vähenevät (potilasvakuutus) Sairauspäivien määrä 179 Työturvallisuus ja ergonomia tehostuvat 179 Lääkäri Tehokkuus lisääntyy Psyyken kuormitus Työmotivaatio ja vastuu lisääntyy Sairaanhoitaja Sitoutuminen kasvaa Lisää aikaa kouluttautumiseen Olemassa olevan painehaavan hoitoaika lyhenee Laitosapulainen Hoitotyön ajankäytön oikea kohdentuminen Lisää aikaa perehdyttämiseen Omaisten ohjaustarve Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk

4 TERVEYDENHUOLTO KUVIO 2. Painehaavapatjainvestoinnin nettonykyarvo, NPV. Nettonykyarvo, NPV: Pn n NPV = Σ (1 + i) n INV jossa n=1 Pn = nettokassavirta INV = alkuinvestointi n = jaksojen lukumäärä i = korkokanta = (1,05427) 2 + (1,05427) 3 + (1,05427) (1,05427) 4 + (1,05427) 5 = ( ) = = kahden hoitajan kahden viikon palkkakustannuksista aiheutuva säästö on Painehaavojen tehokas ehkäisy vähentää laitosapulaisten tarvetta, koska siivouksen tarve. Yhden painehaavan vuoksi vuodeosastolle palkataan viisi laitosapulaista, joiden tuntipalkka on 12,83 (sis. sosiaalikulut, 38,15 h/viikko). Vuoden aikana vuodeosastolla on ollut 22 painehaavaa, ja yhden painehaavan pidentynyt hoitoaika on 14 päivää. Laskukaavalla [5 x (12,83 x 38,15)] x 2 saadaan yhden painehaavan kuluiksi ja kokonaissäästöksi Myös siirtoviivepotilaista aiheutuvat sakkomaksut vähenevät, kun potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta suoraan perusterveydenhuoltoon. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston 13 sakkomaksua (yht ) ajalta tammi maaliskuu 2007 x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Hoitopäivämaksut painehaavaleikkauksen jälkeen vähenevät painehaavojen tehokkaan ehkäisyn ansiosta. Vuodeosastolla on hoidettu kaksi painehaavaleikkausta, mikä on vaatinut 36 hoitopäivää / painehaava. Yksi hoitopäivä maksaa vuodeosastolla 123. Säästö on laskettu kaavalla 2 x 36 päivää x 123 = Plastiikkakirurgin konsultaatiomaksut vähenevät painehaavojen leikkaustarpeen vähentyessä. Konsultaatiomaksu on 35 ja konsultaatioita tehtiin yhteensä 40 kappaletta, joten säästöksi saadaan Potilaan kuljetusmaksut vuodeosastolta erikoissairaanhoitoon tutkimuksia tai leikkauksia varten vähenevät. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset kuljetusmaksut x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Painehaavapatjojen ehkäistessä painehaavoja terveyskeskukselle kertyy vuodessa säästöjä Summa ei sisällä jo syntyneiden painehaavojen hoitoajan lyhentymisestä aiheutuvia säästöjä. Laskelmat nojaavat edellä mainittuun pääkaupunkiseudulla tehtyyn painehaavojen ilmaantuvuustutkimukseen, sillä se antaa konkreettisen kuvan Suomen tilanteesta (9). Painehaavapatjojen investointikustannus Tutkimuksessa rajattiin painehaavapatjat potilaan liikuntakyvyn mukaan kahteen ryhmään: liikuntarajoitteisille potilaille tarkoitettuihin ja täysin liikuntakyvyttömille potilaille tarkoitettuihin patjoihin. Tutkimuksessa käytettyjen patjojen hinnat ovat suomalaisen valmistajan ilmoittamat ja edustavat alan markkinahintoja. Liikuntarajoitteisten potilaiden patja on tässä tutkimuksessa patja A (painehaavojen asteet 1 2) ja täysin liikuntakyvyttömien potilaiden patja on patja B (painehaavojen asteet 3 4). Patja A:n hinta on 700. Sen tekninen käyttöikä on viisi vuotta, jonka jälkeen se hävitetään. Patjan B hintaan vaikuttavat useat tekijät. Sen hankintahinta on ja tekninen käyttöikä 10 vuotta. Patjan säätölaite kestää 10 vuotta ja vaatii kaksi huoltokertaa (kustannukset yhteensä noin 600 ). Viiden vuoden käytön jälkeen tarvitaan uusi kennosto (noin ). Kymmenen vuoden aikana tarvitaan kolme uutta päällistä (yhteensä noin 600 ). Patjan kokonaishinta on siten yhteensä Tutkimusryhmän jäsen mittasi Hyvinkään terveyskeskussairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla painehaavojen riskit yleisimmin käytetyllä ja luotetuimmalla Bradenin riskipistemittarilla (10). Potilaista 12 oli pienen riskin potilaita (patja A), keskisuuren riskin potilaita oli 17 (patja A), suuren riskin potilaita 32 (patja B) ja erittäin suuren riskin potilaita 5 (patja B). Tulosten perusteella voidaan laskea vuodeosastojen painehaavapatjojen investointikustannus: 29 x patja A, investointikustannus 29 x 700 = ja 37 x patja B, investointikus Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk 65

5 TIETEESSÄ Tästä asiasta tiedettiin Painehaavoja on suomalaisessa sairaanhoidossa jopa viidesosalla potilaista. Usein painehaavojen syntyminen on vain tavanomaisten epäonnistuneiden hoitotoimenpiteiden lopputulos. Suomessa painehaavojen hoitokustannusten on laskettu olevan vuosittain 200 miljoonaa euroa. Painehaavojen syntymistä voidaan tehokkaasti ehkäistä hoidollisesti toimivien (esim. vaihtuvapaineisuus) ja kliinisesti tutkittujen painehaavapatjojen avulla ja oikealla hoidolla. Mitä tutkimus opetti Painehaavojen ehkäisy ja hoito painehaavapatjoja apuna käyttäen tulee halvemmaksi kuin niiden hoito nykymenetelmin. Investointi painehaavapatjoihin maksaa itsensä takaisin hieman yli kahdessa vuodessa. Painehaavapatjojen käyttö terveydenhuollossa helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ajankäytön kohdistuessa oikeisiin hoitotoimenpiteisiin. PENG-analyysi on arvokas työkalu tuodessaan tutkittavia tekijöitä esiin monipuolisesti (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen). tannus 37 x = Vuodeosastojen (yhteensä 66 vuodepaikkaa) potilaiden tarpeita vastaavat painehaavapatjat maksavat yhteensä Em. tietojen perusteella voidaan laskea investoinnin kannattavuusarvio eli nettonykyarvo, NPV (kuvio 2). Tuleva kassavirta on laskettu säästöinä (painehaavojen tehokas ehkäisy, hyödyt (kuvio 1), elinkaari on viisi vuotta (patja A), investoinnin hinta on ja laskentakorkokannaksi on valittu Euribor 360 kunnan pienen riskin vuoksi (18. heinäkuuta 2008: 5,427). Investoinnin positiivinen nykyarvo (NPV > 0) osoittaa, että projekti tuottaa elinkaarijaksolla välitöntä taloudellista hyötyä, jolloin hanke tulisi toteuttaa. Taloudellisesti varman investoinnin tunnusmerkkinä voidaan pitää sitä, että investoinnin nykyarvo (NPV) on elinkaaren päättyessä suurempi kuin alun perin tehty investointi. Painehaavapatjainvestoinnin nettonykyarvo ( ) on suurempi kuin alkuperäinen investointi ( ). Pohdinta Tutkimustulokset osoittavat, että painehaavojen ehkäisy ja hoito painehaavapatjojen avulla tulee alkuinvestoinnista huolimatta halvemmaksi kuin painehaavojen hoito nykymenetelmin. Investointi maksaa itsensä takaisin hieman yli kahdessa vuodessa, sillä investoinnista saadut vuosittaiset hyödyt ovat , kun investointi maksaa Halvempien patjojen (patja A, 700 ) elinkaari on 5 vuotta ja kalliimpien patjojen (patja B, ) 10 vuotta. Painehaavapatjoista kertyvät hyödyt terveyskeskukselle ovat todellisuudessa kuitenkin suuremmat, sillä tutkimuksessa ei otettu huomioon jo aiheutuneen painehaavan hoitoajan lyhenemisestä koituvia säästöjä. Lisäksi painehaavapatjojen hankintahintaan voi tulla volyymialennus suuria patjamääriä ostettaessa. Patjaa valittaessa on kuitenkin tärkeintä, että sen hoidollinen tehokkuus on kliinisesti osoitettu. PENG-analyysi on menetelmänä hyödyllinen käytännöllisyytensä ja havainnollisuutensa vuoksi. Tosin sitä ei voida pitää luonteeltaan täysin tieteellisenä, vaan sen tulokset ovat suuntaa antavia. PENG-analyysi ottaa huomioon myös pehmeät arvot, jotka usein jäävät investointipäätöksissä huomioimatta. Näitä hyötyjä on kuitenkin vaikea arvioida euromääräisesti. Painehaavapatjainvestoinnin pehmeitä arvoja kuvaavia hyötyjä terveyskeskuksen näkökulmasta ovat mm. hoitajien työmotivaation ja vastuun lisääntyminen, mikä lisää työn tehokkuutta ja työhön sitoutumista (kts. kuvio 1). PENG-menetelmän mukainen ajattelumalli sopii terveydenhuollon kustannuslaskelmiin prosessimaisen luonteen takia yksikin muutos potilaan hoitostrategiassa vaikuttaa useaan tekijään säästäen tai lisäten kustannuksia. Tämä PENG-analyysi tekee näkyväksi painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvät tekijät ja niistä koituvat kustannukset, jolloin esim. poliittisesti valitut päätöksentekijät saavat selkeämmät perusteet päätöksentekoon. Alan liiketoiminnan tulisi olla palveluliiketoimintaa. Palveluun tulisi kuulua tuotteen lisäksi palvelupaketti, joka sisältäisi mm. terveystaloudellista koulutusta ostopäätösten tekijöille (osastonhoitajat, ylilääkärit) ja patjan käyttökoulutuksen hoitajille ja laitosapulaisille kouluttajana terveydenhuollon ammattilainen. Lisäksi palvelupakettiin tulisi kuulua patjojen säännöllinen ja luotettava ylläpito täyden käyttöasteen takaamiseksi. Tutkimustuloksilla on myös laajempaaa merkitystä, sillä painehaavoja on myös erikoissairaanhoidon, vanhainkotien, hoitokotien, kotisairaaloiden ja kotihoidon potilailla sekä pyörätuolipotilailla. Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk

6 ENGLISH SUMMARY HEIDI PELTONEN MBA Master Thesis research International University Audentes, Tallinn, Estonia MERVI LEPISTÖ JUKKA K. VIHERSAARI Cost benefits of investing in special mattresses for long-term care Background The growing elderly population of Finland will present a demographic health care challenge in forthcoming years, the number of person of 80 s and 90 s is increasing considerably. While these age groups need for health care services increases the health care personnel is declining. Elderly patients often develop pressure ulcers (PUs). A combination of pressure, shear and/or friction is causing damage to the skin and underlying tissues. PUs are a source of unnecessary pain and suffering and a risk for secondary infections. Although PUs are a common problem in all patients they occur most often in the elderly, bedridden, and severely ill. The incidence among patients in the Helsinki metropolitan area is approximately 10.86%. The first step in PU prevention is to identify the patients at risk. The prevalence of PUs is consistently higher in long-term care than acute care. Proper management and care can help to prevent the development of PUs and important advances have been made using special pressure ulcer mattresses. Methods The aim of this study was to estimate the cost benefits of investing in special mattresses for public health care and to show that it is cost effective to make the investment rather than continuing to operate with the current care methods. The target of the study was the long-term patients department (66 beds) of a primary health care unit located in Hyvinkää, Finland. This research was implemented utilising PENG methodology and an analysis team consisting of several professionals from the health care field. Results The results indicate that it is beneficial to invest in the special mattresses, the repayment period (pay back) being slightly over two years. The cumulative annual savings from the effective prevention of PUs are The investment price is and the lifetime of the investment is at least 5 years (depending on the mattress type). Soft variables, that are difficult to evaluate financially, were taken into consideration. From the viewpoint of the health care personnel the investment increases work motivation, responsibility, commitment and overall quality of the care. Conclusions In order to advance the humane level of elderly care, Finnish municipalities should invest in therapeutically effective special pressure relieving mattresses. These mattresses, when correctly and effectively utilised, help to prevent PUs from developing and therefore ease the workloads of the nursing staff. Besides financial savings, less patient suffering and less demand on limited nursing personnel resources are further beneficial consequences. The relevance of the issue is applicable outside the clinical setting, too, since PUs are not restricted to long-term patients in primary health care; patients in special medical treatment, home care, home care hospitals, residential homes for the elderly and wheel chairs, among others, also suffer from PUs Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk 65

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä Johanna Krappe, FM, projektipäällikkö Turku, SOTETITE-päivät, 27.5.2013 emedic lyhyesti Neljä maata, kuusi partneria ja

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen 1 SHHY ry suosittelee käytettävän painehaava Pressure ulcer Pressure injury Pressure sore Decubitus Decubiti Decubitus ulcer Trophic ulcer Bed sore Ischaemic

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell

MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell 29.6.2016 Palvelutarpeet ja palveluverkko/eeva Reissell 1 Keskeiset kysymykset Mikä on sairaalan rooli tulevaisuudessa

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Risto Kuronen Koulutusylilääkäri Päijät-Hämeen Perusterveydenhuollon yksikkö 29.5.2013 Kuronen,

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto EETTINEN LÄHTÖKOHTA HELSINGIN JULISTUS (Artikla 8): Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa?

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Arja Helin-Salmivaara LT, yleislääk.erik.lääk., koulutusylilääkäri HUS:n yleislääketieteen yksikkö Sidonnaisuudet Ei

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli -

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys EKSOTE/CAREA PALLIATIIVINEN HOITO European

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa Kaatumisten ehkäisy sairaalassa IKINÄ-mittarin screening version pilotointi KYSissä IKINÄ -mittari Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyyn on kiinnitetty THL:ssä huomiota jo useiden vuosien ajan ja materiaalia

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

oyl Konsta Pamilo 9/27/12 3 9/27/12 4 9/27/12 5 Tekonivel leikausten määrän on arvioitu lisääntyvän 50% tulevan vuosi kymmenen aikana Revisio taakka kasvaa Paine terveydenhuollon kustannusten laskemiseen

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4 Uusi! Kliinisesti testattu innovaatio TENA U-test helppo ja yksinkertainen vaippaan asetettava testi virtsatieinfektioiden tunnistamiseen www.tena.fi Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio.

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä.

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. TtM, sh Jaana Heiskanen Sisältö 1. Akuutin silmänpainekohtauksen syyt 2. Akuutin silmänpainekohtauksen oireet 3. Akuutin silmänpainekohtauspotilaan hoidon

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja?

Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja? Kenelle kannattaisi tehdä lääkityksen arviointeja? Fimean moniammatillisen verkoston työpaja 6.2.2014 Leena K Saastamoinen, FaT, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kenelle? Iäkkäille? Lääkekaton ylittäjille?

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista

saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista Muistisairaudesta kärsivien potilaiden saattohoito Tutkimuksen tilanne Raimo Sulkava Geriatrian professori Itä Suomen yliopisto 6.11.2012 Nykytilanne Yli 80% pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on

Lisätiedot

Trends and challenges in Home Care in Finland

Trends and challenges in Home Care in Finland Trends and challenges in Home Care in Finland Leena Lähdesmäki, lecturer Soile Tikkanen, lecturer Oulainen Vocational College, Social and Health Care Unit Finland Introductions In Finland, the municipalities

Lisätiedot

Muistisairaan hoitomallia etsimässä

Muistisairaan hoitomallia etsimässä Muistisairaan hoitomallia etsimässä Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo Muistisairaudet Käypä hoito -työryhmän jäsen SIDONNAISUUTENI KAUPALLISEEN YRITYKSEEN VIIMEISEN 3

Lisätiedot

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää

Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Kohti tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää Sanna Salanterä ja Heikki Korvenranta 16.09.2009 Kansallisen terveydenhuollon järjestämisestä vuoteen 2015 Alueellinen organisaatio ja järjestäminen Terveyden

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Hoivaliiketoiminta kannattavaksi

Hoivaliiketoiminta kannattavaksi HYVIS Tampere 30.11.2011 1 Hoivaliiketoiminta kannattavaksi Paul Lillrank Kotitori yhdistää hajanaisen tuottajakentän kaupungille ja asiakkaille 2 Kaupunki tilaajana Palveluiden myöntämisen kriteerit ja

Lisätiedot

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK TYÖRYHMÄN JÄSENET HYKS: Kliiniset asiantuntijat Tiina Saloranta (Vatsakeskus) Marita Ritmala-Castrén

Lisätiedot

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena. Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Terveysfoorumi 2015 Vaikuttavuustutkimus laadun takeena Antti Malmivaara, LKT, dosentti, ylilääkäri THL/Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Sidonnaisuudet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa

Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa VeTe Hoitotyön systemaattisen kirjaamisen prosessia kuvaavien tunnuslukujen ja henkilöstövoimavarojen hallinnan tunnuslukujen

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON ATK PÄIVÄT TAMPERE 10.05.2004 HANNA ASCHAN, JYH HYKS, JORVIN SAIRAALA TIETOJEN KÄYTTÖ JOHTAMISESSA JOHTAMISKULTTUURI AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita alan johtavia asiantuntijoita Kolme klusteria läntinen, keskinen, itäinen Keskinen klusteri: 3 550 partneria 77 000 henkilöä 13,6 mrd. dollarin liikevaihto 97 maata Slide 2 PwC globaalisti PwC:n liikevaihdon

Lisätiedot

Investointipäätöksenteko

Investointipäätöksenteko Investointipäätöksenteko Ekstralaskuesimerkkejä Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Neppi Oy valmistaa neppejä ja nappeja. Käsityöpiireissä se on tunnettu laadukkaista

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Altmetriikka teoriaa ja käytäntöä

Altmetriikka teoriaa ja käytäntöä Altmetriikka teoriaa ja käytäntöä Maria Forsman (HULib) STKS:n tutkijapalveluiden työryhmän seminaari Tutkijapalvelut näkyviksi tutkijapalvelut ja kirjaston rooli Tieteiden talo 4.11.2013 5.11.2013 1 Mitä

Lisätiedot

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen

Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Kysely jälkiasennushissien rakentamisen arvioidusta vaikutuksesta ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollistamiseen Yhteenveto 5.2.2014 Global Research & Data Services Kyselyn tarkoitus Tämän kyselyn

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

Investoinnin takaisinmaksuaika

Investoinnin takaisinmaksuaika Investoinnin takaisinmaksuaika Takaisinmaksuaika on aika, jona investointi maksaa hintansa takaisin eli nettotuottoja kertyy perushankintamenon verran Investointi voidaan tehdä, jos takaisinmaksuaika

Lisätiedot

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla

Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla Prevalenssitutkimukset keskussairaalassa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 42. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Vantaa Maire Matsinen Hygieniahoitaja Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto n ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon

Lisätiedot

Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston seminaari Kouvola 9.6.2016 Leena Lähdesmäki-Mäkinen, lehtori, JEDU, Oulaisten ammattiopisto Soile

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto

Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Kuntaliitto toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua

Lisätiedot

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Anestesiakurssi 2015

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Anestesiakurssi 2015 Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry Anestesiakurssi 2015 Teema V: Endovaskulaariset toimenpiteet Hoitohenkilökunnan näkökulma poalastapausten valossa Anneke Rajahalme Valmistui anestesiahoitajaksi Hollannissa.

Lisätiedot