Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998"

Transkriptio

1 Oy Comptel Ab Toimintakertomus 1998

2 COMPTEL TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Liikevaihto (Mmk) 39,5 61,3 61,1 76,6 98,1 151,6 Liikevoitto (Mmk) Oy Comptel Ab on tietojärjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut toimittamaan kokonaisratkaisuja ja valmisohjelmistoja teleoperaattoreille. Yhtiön päätuotteita ovat MDS (Mediation Device Solutions) -verkonhallintaratkaisut puhelutietojen keruuseen ja tilaajatietojen hallintaan. Comptelin MDS-ratkaisuja käyttävät sekä kiinteän että langattoman verkon operaattorit maailmanlaajuisesti. Comptelin vahvuuksia ovat televiestintäalan osaaminen ja kyky kokonaisvaltaisesti ymmärtää teleoperaattoreiden liiketoimintaa ja heidän järjestelmätarpeitaan. Comptelin tarjoamat tukipalvelut vapauttavat asiakkaat valitsemaan monitoimittajaympäristöihinsä eri toimittajien tuotteita. Comptelin MDS on saavuttanut riippumattomana ja kattavana tuotteena markkinajohtajan aseman omalla toimialueellaan. Useat alan johtavat toimittajat ja järjestelmäintegraattorit ovat yhteistyökumppaneitamme. Comptel on Helsingin Puhelin Oyj:n omistama tytäryhtiö, mikä antaa Comptelille mahdollisuuden seurata televerkkotekniikan kehitystä näköalapaikalta. Henkilöstö Comptelin tulosvuosi 1998 oli erittäin voimakkaan kasvun vuosi. Vientitoiminta laajeni maailmanlaajuiseksi ja MDS (Mediation Device Solutions) -tuoteperhe vahvisti markkinajohtajuuttaan. Tänä päivänä MDS-asiakkaita on yli 80 kaikissa maanosissa yli 30 maassa. Syyskuussa avasimme Malesiaan Kuala Lumpuriin oman toimiston palvelemaan Aasian alueen asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Kotimaassa suurimpia hankkeitamme olivat MDS-toimitusten lisäksi Helsingin Puhelin Oyj:n uusille palveluille tarkoitettujen atk-järjestelmien kehitystyö ja valtakunnallisten asiakkaiden laskutusjärjestelmien kehittäminen. Euro ja vuosi 2000 olivat merkittäviä projekteja. Perustimme erillisen teknologia- ja tuotekehitysryhmän ja panostimme edelleen henkilöstön koulutukseen. Kumppanitoimintaa kehitettiin ja laajennettiin. MDStuotteet toimivat nyt Hewlett-Packardin ja Compaqin lisäksi IBM:n laitealustalla. Osaavan yhteistyökumppaniverkoston merkitys toiminnallemme on ensiarvoisen tärkeää. Olemme onnistuneet rakentamaan toimivan yhteistyön alan merkittävimpien toimittajien ja järjestelmäintegraattoreiden kanssa. Vuoden 1998 liikevaihtomme oli 151,6 miljoonaa markkaa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 54 %. Vientitoiminta kasvoi yli 155 % nousten 77,7 miljoonaan markkaan ja sen osuus koko liikevaihdosta on yli puolet. Liikevoittoa teimme 29,4 miljoonaa markkaa, lähes kaksinkertaisesti edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana yli 60 henkilöllä. Tilauskanta vuodelle 1999 on erittäin hyvä. Alkuvuonna olemme saaneet useita uusia MDS-asiakkaita ja liikevaihto tulee edelleen kasvamaan. Jatkamme kumppanitoiminnan kehittämistä vastaamaan yhä paremmin asiakaskuntamme nykyisiä ja tulevia tarpeita. Palkkaamme henkilöstöä lisää ja jatkamme toissa vuonna käynnistettyä henkilöstön kehitysja koulutusohjelmaa. Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, comptelilaisia ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. 29,4 Tuloksellista työtä teemme yhdessä. 3,5 5,9 4,4 10,2 14,8 Heikki Tetri 2 3

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleistä Oy Comptel Ab:n liiketoiminta muodostuu tele- ja tietoliikennealueelle suunnatusta, asiakaskohtaisesta tietojärjestelmien kehitystyöstä, valmisohjelmistojen myynnistä ja ylläpidosta. Liikevaihdossa on mukana myös asiakasprojektien yhteydessä toimitettujen Hewlett-Packardin ja Compaqin tietokoneiden ja varusohjelmistojen myynti. Teletekniikan voimakas kehitys ja alan liberalisointi vaikuttivat edelleen erittäin myönteisesti yhtiön toimintaan. Liikevaihto kasvoi 54,5 %, mikä ylitti alan keskimääräisen kasvun merkittävästi. Vientitoiminta kasvoi yli 155 % nousten 77,7 miljoonaan markkaan, jonka osuus koko liikevaihdosta oli 51,3 %. Liikevoitto lähes kaksinkertaistui ollen 29,4 miljoonaa markkaa. Henkilöstömäärä lisääntyi yli 31 %. Vuoden 1998 aikana vientitoiminta laajeni maailmanlaajuiseksi. Toimituksia tehtiin kaikkiin maanosiin. Syyskuussa avattiin Malesiassa Kuala Lumpurissa Comptelin toimisto (representative office) palvelemaan Aasian alueen asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Mediation Device Solutions (MDS) -tuotteet saatettiin toimimaan myös IBM:n laitealustalla. Kotimaassa Comptelin toiminta painottui MDS-toimitusten lisäksi emoyhtiö Helsingin Puhelin Oyj:n uusille palveluille tarkoitettujen atk-järjestelmien kehitystyöhön sekä valtakunnallisten asiakkaiden laskutusjärjestelmien kehittämiseen. Euro ja vuosi 2000 olivat merkittäviä projekteja. Organisaatiota kehitettiin mm. perustamalla erillinen teknologia- ja tuotekehitysryhmä ja henkilöstön koulutukseen panostettiin edelleen voimakkaasti. Comptelin lähtötilanne vuodelle 1999 on erittäin hyvä. Tilauskanta vuodenvaihteessa oli yli 90 miljoonaa markkaa. Vuoden 1998 loppupuolella solmittiin useita uusia MDSsopimuksia. Nykynäkymien valossa liikevaihto tulee yhä kasvamaan kannattavuuden pysyessä hyvänä. Kumppanitoimintaa kehitetään edelleen. Kehitystyö MDS-tuotteiden toimimiseksi myös Sunin laitealustalla on jo käynnistetty. Näin MDS-tuoteperheen laiteriippumattomuus lisääntyy entisestään ja jakelukanavat laajenevat. Helmikuun 1. päivänä 1999 allekirjoitetulla sopimuksella Comptel ja Helsingin Puhelin Oyj ovat hankkineet yhteensä 35 % omistusosuuden Arcus Software Oy:stä. Omistusosuus tullaan nostamaan myöhemmin 40 %:iin. Huolimatta alan työvoimapulasta olemme edelleen onnistuneet saamaan palvelukseemme uutta pätevää henkilöstöä paremmin kuin alalla keskimäärin ja henkilöstön määrä tulee kasvamaan. Liikevaihto Yrityksen liikevaihto oli 151,6 Mmk, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 54,5 %. Tulos Oy Comptel Ab:n tulos ennen varauksia ja veroja oli 23,5 Mmk ja liikevoittoprosentti oli 19,4. Investoinnit Yhtiön bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 13,6 Mmk, joka muodostui hankituista tietokonelaitteistoista, ohjelmistoista, kalustoinvestoinneista sekä toimitilojen perusparannuksesta. Henkilöstö Yrityksen palveluksessa oli vuoden 1998 aikana keskimäärin 240 henkilöä (182 vuonna 1997). Tilikauden lopussa henkilömäärä oli 265 henkilöä. Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimi KHT-Yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy. Hallitus Oy Comptel Ab:n hallitukseen ovat kuuluneet Jukka Alho puheenjohtajana sekä Ann-Maj Majuri-Ahonen ja Matti Tossavainen. TULOSLASKELMA Liite Liikevaihto , ,40 Liiketoiminnan muut tuotot , ,10 Materiaalit ja palvelut , ,58 Henkilöstökulut , ,94 Poistot ja arvonalentumiset , ,49 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,58 Liikevoitto , ,92 Rahoitustuotot ja -kulut , ,81 Voitto ennen satunnaisia eriä , ,73 Konserniavustus , ,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,73 Tilinpäätössiirrot , ,10 Välittömät verot , ,25 Tilikauden voitto , ,38 4 5

4 TASE RAHOITUSLASKELMA Vastaavaa Pysyvät vastaavat 9 Aineettomat hyödykkeet , ,55 Aineelliset hyödykkeet , ,00 Sijoitukset , , , ,55 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset , ,02 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,51 Kassavirtalaskelma Liiketoiminta (tuhansina markkoina) (tuhansina markkoina) Tulorahoitus Liiketulos Poistot Rahoitustuotot/kulut Verot Satunnaiset kulut Vastattavaa , ,06 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset saamiset Korottomat lyhytaikaiset velat Oma pääoma 11 Osakepääoma , ,00 Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto , ,37 Tilikauden voitto , , , ,75 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,13 Pakolliset varaukset , ,00 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , ,06 Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntitulot Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Osingonjako Laskelman mukainen likvidien varojen muutos Taseen mukainen likvidien varojen muutos

5 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIEDOT Tilinpäätös on laadittu voimaantulleen kirjanpitolain mukaan. Vertailuvuoden tiedot on mukautettu vastaavasti. 1. Pitkäaikaisten projektien tuloutus Myynnin pitkäaikaiset projektit tuloutetaan valmistusasteen perusteella. Kiinteähintaisiksi sovittujen projektien osalta arvioidun valmistusasteen ylittävä osuus laskutuksesta kirjataan vieraaseen pääomaan saaduiksi ennakkomaksuiksi. 3. Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjanpitoarvona on esitetty taseessa hankintameno vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin sisältyy vuokrahuoneistojen perusparannusmenot. Tilikauden suunnitelman mukaisten ja kirjanpidollisten poistojen erotus on esitetty tuloslaskelman tilinpäätössiirroissa omana eränään ja kertynyt poistoero taseen vastattavien varauksissa. Suunnitelman mukainen poistoaika kaikissa käyttöomaisuusryhmissä on 5 vuotta Liikevaihto Maantieteellinen jakauma Suomi , ,21 Muu Eurooppa , ,11 Aasia , ,08 Pohjois-Amerikka , ,00 Australia , ,00 Afrikka ,00 - Yhteensä , ,40 Yhtiön toimiala on tietoliikenne. Ilmoitetut liikevaihdot on laskettu työn todellisen toimitusalueen mukaan. Valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjattu liikevaihto , ,00 2. Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saamiset, velat ja vastuut muutetaan Suomen markoiksi tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Saamisten ja velkojen arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan rahoituksen kurssieroihin. Valuuttariskien kattamiseksi tehtyjen suojausten arvonmuutokset kirjataan siten, että korkojen osuus jaksotetaan korkotuotoksi ja -kuluksi ja valuuttakurssierot kirjataan kurssieroihin. Avoinna olevat suojausinstrumentit arvostetaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin ja kirjataan tulosvaikutteisesti lukuunottamatta yhtiön kassavirtaan liittyviä myyntitermiinejä, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kassavirran toteutuessa. 4. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskentaperiaatteena on, että laskennalliset verovelat ja -saamiset esitetään taseen liitetiedoissa. Ei tulosvaikutteista kirjausta. 2. Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet (tavarat) Ostot tilikauden aikana , ,64 Ulkopuoliset palvelut , ,94 Yhteensä , ,58 3. Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,63 Eläkemenot , ,92 Muut henkilösivumenot , ,39 Yhteensä , ,94 Yhtiön palveluksessa oli henkilöstöä tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä Yhteensä Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajien eläkesitoumukset Yhtiön toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 58 vuotta. 4. Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineettomista oikeuksista , ,00 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista , ,24 Poistot koneista ja kalustosta , ,25 Yhteensä , ,49 5. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Muilta , ,00 Osinkotuotot yhteensä , ,00 8 9

6 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä , ,22 Muilta , ,59 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä , ,81 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muilta , ,00 Korko- ja muut rahoituskulut yhteensä , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,81 Erään rahoitustuotot ja-kulut sisältyy kurssivoittoja/-tappioita (netto) , ,13 6. Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , ,00 Yhteensä , ,00 Satunnaiset kulut ovat annettuja konserniavustuksia. 7. Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen , ,59 poistojen erotus Vapaaehtoisten varausten muutos ,49 Yhteensä , ,10 8. Välittömät verot Tuloverot satunnaisista eristä , ,00 Tuloverot varsinaisesta liiketoiminnasta , ,25 Välittömät verot yhteensä , ,25 9. Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus Aineettomat hyödykkeet Aineelliset Sijoitukset Muut pitkä- hyödykkeet Aineettomat vaikutteiset Koneet ja Konsernioikeudet menot Yhteensä kalusto yritykset Yhteensä Hankintameno , , , , , ,84 Lisäykset , , , , , ,14 Myynnit , ,00 Vähennykset , , , ,55 Siirrot erien välillä Hankintameno , , , , , ,43 Kertyneet poistot , , , , ,29 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot , , ,88 Tilikauden poisto , , , , ,33 Arvonalennukset Kertyneet poistot , , , , ,90 Kirjanpitoarvo , , , , , , Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset , ,24 Siirtosaamiset , ,81 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,65 Saamiset muilta Myyntisaamiset , ,59 Siirtosaamiset , ,73 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Ylikurssirahasto , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,37 Osingonjako , ,00 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,37 Tilikauden voitto , ,38 Oma pääoma yhteensä , ,75 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , ,37 Tilikauden voitto , ,38 Yhteensä jakokelpoisia varoja , , Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,54 Poistoeron muutos , ,59 Kertynyt poistoero , , Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset , ,00 Yhteensä , ,00 Pakollinen varaus liittyy uusien tuoteversioiden muutostöihin, joihin yhtiö on sitoutunut vuoden 2000 ongelmien hoitamiseksi. 14. Laskennalliset verovelat ja -saamiset Laskennalliset verosaamiset jaksotuseroista , ,00 Yhteensä , ,

7 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat , ,32 Siirtovelat , ,00 Velat omistusyhteysyrityksille Saadut ennakot ,01 Ostovelat , ,81 Velat muille Saadut ennakot , ,82 Ostovelat , ,22 Muut velat , ,27 Siirtovelat , ,73 Merkittävimmät siirtovelat liittyvät henkilöstömenojen jaksotukseen ja konserniavustukseen. Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,18 Leasingvastuut Leasingsopimuksista maksettavat määrät , ,00 Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Muut vastuut Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Käypä arvo , ,00 Kohde-etuuden arvo , ,00 Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä Kun tilikauden voittoon lisätään käyttämätön voitto edellisiltä tilikausilta on yhtiökokouksen käytössä Hallitus ehdottaa, että tästä määrästä jaetaan osinkoa jolloin tulostilille jää Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Helsingissä 18.päivänä helmikuuta 1999 Jukka Alho ,23 mk ,75 mk ,98 mk ,00 mk ,98 mk Ann-Maj Majuri-Ahonen Heikki Tetri Toimitusjohtaja TILINTARKASTUSKERTOMUS Oy Comptel Ab:n osakkeenomistajille Matti Tossavainen Oy Comptel Ab kuuluu Helsingin Puhelin-konserniin. Yhtiön emoyhtiö on Helsingin Puhelin Oyj, jonka emoyhtiö on Puhelinosuuskunta HPY. Helsingin Puhelin Oyj:n ja Puhelinosuuskunta HPY:n tilinpäätökset ovat saatavissa HPY:n pääkonttorista Korkeavuorenkatu 35-37, HELSINKI. Olemme tarkastaneet Oy Comptel Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, että tilinpäätös on olennaisilta osin oikein laadittu. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa ,23 markkaa, on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 1999 SVH Pricewaterhouse Coopers Oy KHT-yhteisö Henrik Sormunen KHT 12 13

8 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT ORGANISAATIO Liikevaihto (1 000 markkaa) Liikevaihto/henkilö/keskimäärin (1 000 markkaa) Liikevoitto, % liikevaihdosta 19,4 % 15,1 % Voitto ennen veroja (1 000 markkaa) Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 15,3 % 13 % Oma pääoma / taseen loppusumma 33,9 % 37,7 % Maksuvalmius (current ratio) 1,38 1,34 Omavaraisuusaste, % 52,7 % 53,0 % Rahoitustulos (1 000 markkaa) Rahoitustulos, % liikevaihdosta 18.4 % 16.3 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 91,4 % 84,5 % Tunnuslukujen laskentaperusteet Heikki Tetri Toimitusjohtaja Maksuvalmius (current ratio) = vaihto- ja rahoitusomaisuus lyhytaikainen vieras pääoma Omavaraisuusaste = 100 x oma pääoma + varaukset taseen loppusumma - saadut ennakot Rahoitustulos = tulos rahoituserien jälkeen + poistot - verot Sijoitetun pääoman tuotto = 100 x tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + konserniavustus + korko- ja muut rahoituskulut sijoitettu pääoma Sijoitettu pääoma = (korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset) tilikauden alun ja lopun keskiarvona Jorma Heinonen Uudet markkinat, yhteistyökumppanit MDS Area Management Asia Pacific (Kuala Lumpur) Yhteistyökumppanit Asiakastuki- ja ylläpitopalvelut Asiakaspalvelu FINNET-ryhmä Jari Annala Teknologia ja tuotekehitys Verkonhallinnan tuotekehitys Verkonhallinnan uudet tuotteet Internet-sovelluskehitys MDS-tuotehallinta MDS-laadunkehitys Jarkko Jylhä Järjestelmäkehitys Myynnin järjestelmät Puhelinlaskutusjärjestelmät Erillislaskutusjärjestelmät DW- ja talousjärjestelmät Televerkon järjestelmät Työasemajärjestelmät Ohjelmistotuotannon tekninen kehitys ja tuki Menetelmäkehitys Mikael Nygård Projektit ja tuotemyynti MDS Projektipalvelut MDS Area Management EMEA MDS EMEA MDS Asia Pacific MDS Americas MDS FINNET Gateway MDS FINNET Local Konsultointi Ari Asikainen Talous & hallinto Henkilöstöpalvelut Laskentapalvelut Viestintäpalvelut Hallintopalvelut 14 15

9 Oy Comptel Ab Ruoholahdenkatu 4 FIN Helsinki Puhelin (09) Fax (09)

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö

2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö OY SAMLINK AB AVAINLUVUT 2000 1999 1998 2000 1999 1998 konserni konserni konserni emoyhtiö emoyhtiö emoyhtiö Liikevaihto, milj. mk 269,1 268,1 234,6 238,9 240,1 223,1 Liikevoitto, milj. mk 4,7 14,6 7,7

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella:

Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Vuosikertomus 1999 Proha lyhyesti Proha Oyj on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva tietotekniikan palveluyritys. Proha toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Projektijohtaminen (Project

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2002 2003 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2003 2002 2001 2000 1999 Liikevaihto 34.579 29.594 29.136 26.003 22.233

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj

Vuosikertomus 1998. Tulikivi 1998. Tulikivi Oyj Vuosikertomus 1998 1 Tulikivi Oyj Liikeidea Tulikivi-konsernin liiketoiminta perustuu ainutlaatuisen lämmönvarauskyvyn ja lämmönkestävyyden omaavan vuolukiven jalostamiseen. lla on liikevaihdolla mitaten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Taloudellinen informaatio vuonna 2003

Sisällysluettelo. Taloudellinen informaatio vuonna 2003 Vuosikertomus 2001-2002 Sisällysluettelo Yhtiö ja sen toimintaympäristö 2001-2002...3 Yhtiön taloudellinen kehitys...4 Liiketoiminta kehitysyhtiönä...5 Osakkuusyhtiöt...6 Yhtiön osakepääoma...14 Yhtiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002

HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 HPO-YHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 2002 H P O - Y H T Y M Ä 2 0 0 2 HPO- YHTYMÄ OYJ HÄMEEN PUHELIN OY HÄMEEN SANOMAT OY TELEKOLMIO OY HÄMEEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET OY RADIO JANNE OY

Lisätiedot