nulstltiedön aikåna yllollstos,ea L97 6 kyläu karsalloealaen soltlnnusl aki EsitEInä åpu]-.prof. Anttilalr Uaira.Sannassaarl.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nulstltiedön aikåna yllollstos,ea 6.. +.L97 6 kyläu karsalloealaen soltlnnusl aki EsitEInä åpu]-.prof. Anttilalr Uaira.Sannassaarl."

Transkriptio

1 Uaira.Sannassaarl. PadaFJoer ÄuttoLste! nulstltiedön aikåna kyläu karsalloealaen soltlnnusl aki EsitEInä åpu]-.prof. Anttilalr Jobtanassa suonå1älsen J a. Yettellsrån kansatletebn proseminaarisse J]rväskYlärx yllollstos,ea L97 6

2 SISÄI,Tö 1:Joi{DÄNtp......,-...:.;...r t.:..suonen kansanmusiikful yleispiirteet....,...1 t.z.futtinulsen tavoitbeet ja nateriaal1...,......,....., 1.J.TutkluusaLue,...,.,...4 2:MusrrKrN K]iyrröynrErKsrÄ..,...,...4,.soItTAtIA.., ,..g t.1:soitbini-a ja soitbajia...,,..., Soittotaldo! hantkininen.,...1.2,.r.soittajan amatbitau ta ,.4.soittajan arvostus ja palkkaus...., VArrU{oJA JA uusra gansseja....,...,...u 5.PrJirÄNtö,,.....,.., TÄTitEET

3 1. JOHDTI{TO 1.l.Suonen kansannusilkir yleis?iirteet I Kansa-ruusiikki on kuulobulstin varassa obittua iå säilrbettyä, huhuillen' ral-lattaen' Laulae!- ia solttaen esii:ettävää perinnetirä. Laulujen ja soitteiden alkuperälsiä tekiiöltä ei yleensä tunreii. Ilävä-n kans amusiibj.n sel-vj.lrpiä tuntonerkke' jä on nuuntelurikkaus ' jota tarkka esikuva ei sido. Kensa!- onaisessa såvelilnaieussa nåkjry usein inprovisaati"on 1eina. Toisaal"ta siinä on havalttavissa sosiaalinen sidotrnaisuu6 ' si11ä kansanmusiikki palvelee lähinnä kåiytä&ötr eliirää' tarvetta ja s ereno!.iaa. r''l Itäsuonalaiset kadsashäitten serelloni ^ suoritettlin laulae!. Låltisisså häissä keskeisenä oli soitin lxusiikkl,z,/ Musiikkj- ei ole koakaan irrallista' vaan sillä or ona kokonaisuuteen liittf,ryä tehtävärsä. Teol llstunista s euraava yhteiskunnalllnen lruxro s hei j as tui Byös nusiiki-asa. SuoEalaisen Eaa1aislry1än e1ämä on tällä vuo' sj-sada]la suuresti nuuttunut, etenkin parin vii-neise! vuosikjmmenen alkana, Maalaiselänää! o[ vaikui;tanut kaupan ja liikenteen ulottuninen syrjiilyu-in qstl. Näin nusiikista pu.heenollell vaikutteita on alkanut nopeanni.n levitä kuin aikalsenmi$. Uusien orgarisaatioltien kuten WöväeEliikkeen, nuorisoseura-liikkeen Ja raj-ttiusliikkeen nyötä syltyj- uud.enlaista _Lr.ll_Lc-Ko-on1, sama, s. L96I, s, 45, +62

4 2 Busiikilllsta to imintaa. Täl!ä ilnenee esinerkiksi soittokuntien ja kuorojen perustarcisena.l ) Teollistr.inisen vaikutulset tu-ntuivat voix0akkairu0in kansaluousilkis alueell a. feo1listuaine4 uerkj-tsi kaupunkiea kasvuat rahatalouden yleist).oistä ia työnjaon kehifr Jmi6tä. tii.bä loi edellyt'f, kset a.amattinuusikoid en näärän kasvu.lle. Tarssiorkestereiden esiinxrarssi siioittuu yhteen auonalaisen äänilewteollisuud en [ousu]f, kulrs"n.7) Folkfoxen ia poploren keskeisi-n exo on aj-idetr synty- ia 1( = *?iä-ldstavan erilaisuude ssa. va::ha kansanperinbe syntyi spontaanisti. Se levisi väu-ttönästi suusta su-rhun. PopLoreå takana oa yleensä ohjattu tuotarto ia narkkji.ointi r teknis-ta- 4) I oudell i-nen jou-kkovie stinnälo organis aatio. Soitbir0ia alett j-in 1800-lurul-la tuottamaan lsaiassa nitassa. Niistä osa oli uusia keksj-ntöjä kuten piano r harbonikkar viulu, kitara, nandoliinir nodemit vaskipu.h.a]-til0et ' saksofonj-t 5ne..// Harroonikalle tufi vuosisada! vaihteessa yhå paxalevat kejjtit ön{rhdou isuudet. Tl]olloin pemstefriin juuxi lukuisia eril aisia yhd.istyksiä, jo id.e! tilaisuuksissa kiiytettiin niraenonaan hamoni-kansoitta jaa, kun tarvittiin tanss inusiikkia. tänä tuli helvennaksi yhtyeitä, llamonikcn asena tanssisoittimena alkol vakitntua niroenonaor uaaseudu.l-la. 6) +: 5) 6) r.:xotrow, 1975, sana, s. t5 s3ma, s. 4, Kuusi,.1975, Gronow, 1975, Nuotio, 1970, s. 76

5 ) Mi-elenkiinto kansannusiikkill on viine aikolna lisäänt-ydyt ' Tänä iloenee En. hkuis ie]1 pelinaaniyhtyeiden perusl' asisena sekä estivaalien iäriesttisisessä' Suonalaisten nuslikkiaausta on tehty tutkinuksi-a. Seppo Toiviaise! tultkinuks en Eukaan suomalaisten l0usiikkijg-akua voidaan lybyesti luonnehtia sanonno illa 'enel0loän haitaria ia nalnstenia" tai,,pois sj-nfoniat ia rautalanka'r. Eni-ten kiinnostusta suonai'aiset osoittavat karxsallisperi-nteeuistä lausiikkia kohtasn kuten va-nho ja iskel&j-ä' vanhaa tanssinusiikkia ia suonalaista tangoa taon.ealn Tutkir0uksen tavoitlteet ia nateriaali Esilrelnässiini käsittelen?adasioen Auttoisten kylässä nuisiiitiedon aikana nusiikin kåiyttöyhteyksiä ia saealla tarkastele! niid.en tilanteiden nuutllumista' ioissa nusiikkia on 1tJ'rvittu ' Lisäksi pylin tuonaar esille soittiroien ia tanssien bistoriaa ja niiden käyttöä tutkinusalueella Autitoisilla. Edelleen käsirte]en soittfiien t:.ust: ; Esitel4äni perrtstuu hacstatl, elu' i:in ia kixialliseen noaiieriaa- 1j-in, jota ofen käytr turyt vertailuaineistona ja haastatteluien tukena. l,isäksi kå\yirettäviss ä:ri oli Vålnö Koxkeilan auisltiinpanot Äutltoisten käsityöläisistä. Haastattelut olen 1'ehqrb tamikulssa Haastateltavia on 15' ioista 6 on oaisia iil 9 I[iehiä, IlaastateltaYien ikä Yaihtelee 49istä 87:ään ruoteen Toivlainen ' 1968r s. 26

6 1. r. fir1,ki"i0us alue 4 Fadasjokl kuuluu Hdreen lääni1n ja sijaitsee Päijänteen lounaisrarilafla, Äuttoisten kylä sij3itsee n. 10 kntn päässä Padasjoen kirkonhyfästä läntee.n l,a$lli1le päin, Auttoinen on toisekei suurin väestönäärä1täå! kirkonkyl:tn iä1keen. Asukkai- 'r) ta oli v, f " Väkiluku on Jatkuvasti vdhenemässä. 0n3- lelnaista on nuo?ten lälteninelx kylästä lruual1e töitä etsinään. Äuttolnen on ryhj0iilrylä, Sitä on sanottu pinta-alaltaan Suonen suurilonaksi roaal aiskyl"äks i. [[aatalous siellä oo k3rjo.vrltaista. Peltopint a-alj.t ovlt suhteelliseå pienet, nutta si-tä vastoin o.r1 suurehkoja netsäalo3a. Auttoisil-le on v, 1922 pen-rstettu harjapuutehdas, Aarnon puu oy,l) jok3 toinj-i" vj-el:ikin ja työuistää nykyäau:] yli 60 henkeä. lisäksj. kylässä harjoiteltaa! no"o.enlaista pienyritt eliäisyyttå. Siellä on veneveistärö, au- I o Korjaano, s eroent Liv]-Lino ;r puus epäl:liike.4) 2. I USIT(]N KÄYTTÖYHTFTKSIÄ "t5rö on tehtäyä yhtej"sin voinin, kilvan ja i]oisella Eielellä. Näin vo idaan näärit ellä varr]ra! k3.ns aj1on3is en n aatalous h/önt eon luont eenonai slromat piirteet. Kun työ on.iåat, va]"u,j-iksi, 04 ilonpidon ja rrirkistyksen ailro.',5) yhteiset työtilaisuudet ja 4) 5) Padasjoen kunt3suwnit e1na, 1975 PadaEjoen Sanonat, 1,975 o 42 Pu1kki13, 19+7, F- +58 Padasjoen Sanonat, ].975 uo 42 Vl1kurr3, 1946, s' 7

7 5 niitä seurf,.nleet juhlat ovat olleet vanhan kyläyhir ei skunna! sosiaalisen tunteen esiintuonia tilanteita, joissa ollaa-r] oltu t) JOtLiO t.l a!1ak3-lia. - Haastateltel/rt Hei-kki Rantanen ( synt.fb88) ja Rauha Hietal3äki (synt.1895) kertoivat, etbä Auttoisilla pidettiin usein talkoita kuten rukiinlei-kkuu- ja hein:ilkorjuutalkoita. IlIaUa pidetltiin tanssit talkoitljen järjestäjän i,.,rro"". tai ladossa.!s1o tarjosi sahtia. Mukaan ptrjdettiin nyös soitiraja, 'I]elnarui, Maanpään Joonas ja Heikki Keuppilä ovat soittaneet vielä täraiirl vt.,-riisad:rn aluss 3. talkootansse ja Auttoisilla. vanhebnan pof ven soittaja on nyös ollut Porraskoskelta kotoisin oleira Jötkölä- ]]i"ninen uies, joka tunnettiilr. nryös liihikylissä erilo.isten t!..nssitila.isuuksien soittajan3. Nuorenpaa polvea edustaa Nestox Rajulitr.' 'T]lkoit!. jr tslkootansseja o.n Auttoisilla pidetty alna u1,rr1]e s,1akka, ja vielä sen jälkeenkjn, ;o stria harvenroiå) Talkootan6sieo li"s;iksi on pidetty nurkkal,anss e ja. Vapaa-.rikana, eninuäks een viiko.trloppuisin, kylirn nuoriso päätti pitää tanssit. Ianssj-pai-haksi pyydeliciin jostakin isonuasta talosta lupa saada tanssia sen pirtissä. Useiuniten lupa saatiinhin, nm. Hietesäen j:l Kotkal tafo6ta. Jos pirtj-ssä ei ssanut tanssia, paikka järjestyi siinä tapauksessa josiia}in ladosta t:}i ooeter. vintiltä. Ä1kui11asta ofj- uukana!0yö s vanhenpae väkeä. Nurkkatanss eissa saattoi ol1a kahsj. tai kolnekin soitirajaa, Tleen6ä he soittlval, vuorotel1en.4) Hasstateltava Suona HietcxoäIi (synt. 192 ker- t) +) Yilkuna, 1946,. s. I7t Rekol:r ryyne (synt ) n:julin Kaino jr Oli\/i (synt, 19f/ j: 1916) F3nt rnen Helkki (synr. 1AB8). Hietru0äki P3uh. (svnt. 1895)" Rekol.l l5ryne (synt. 1896), J:el{kol,3 Toivo (synt.-1897)

8 6. 1joi, etiä tanssijoitten joukosta saattoi joku mernä soittajan viereen laulanaan. Jos soittotaitoi-st a ei ollut paika11a, niir silloin tanssitibiin 1au1un säeetyksellä. Suosittu 3janviettotapa ofi nyös piirile1kk1, Sl1lä oli ora sijansa eyös nurkka- ja talkqotanss eiss a. Kesällä ne]3lriin piiriä ladoissa tai navetan vinteillä, jos oli huono ilaa, H}'vällä såällä keräännyttiir usein sopiviln naastokohtiin, joj-sta oli Buo do stunut säännöllinen ko koo ntunispaikka. X.lyöher0nd.n kerääanyttiin talss ilavoi-lle, joihin mentiin nyös onan kylän ulkopuo- Lelle. Kesä1lä viikonloppuisin ja arki-iltoinakj,n nuoret kokoonlruivat yhteen piirileikkiä ja tanssi.!0i"sta v3rtea ja nuuten vaiä yhdessä olenaan, Piiriinnenopaikko ja Aulrtoisilla oa ollui; kylain laidaua sijaitsevat Supianäki ja Saxktrinnåiki, joi_den fae11a oli h}'vä ta]3ssi- ja kokkopaikka. YäfIän syrjeupåinä o1i vartlruneer0nan väen kokoontu.lispaikka, Hietanäki. Usein soudettiin nyös kylän 1äheuä si jaltsevaå Jrroi-järven toiselle rannalle, Pitkiiännier.een. tsiellä Irarssit L, j-in ja laulettiin nyöhään i11a11a. Soitlo j3 lrulu kaj-kuivair kyläue asti.',?itkäännienleen rakennettiin 191O-]ur.utla ta.::ssilava,j) Haast3teltaya Heikki Rantanen (synt. IB38) kertoi, että vapunaatlrona Supiffräel]ä poltettiin ensinmäiset tu1et. lulia poltettiin yfeensä 3attoi-na ja juhlapyhinä, 1a! rn.lraisin ja nyös s1r-nrrunlraisin, I{okon Jrl0pä}illä Bentiin pij-riä ja taulettiin, joko rau6ij-- kin säesiryksellä lrai ilnaa. Jos joku osasi vdhåinkia soittaa, t) t) Hietanäkl Suoua (synt ) Heistolo,{hto (synt. 19OO) Hokka nsko (synt..1925)

9 7 här.et prntiin soittamaan. "tr4uut amat ottivat usei-n huuli-harpun nukannsa siltä varalta, että joutuisivat soitta.naan.' Us"i.- niten tanssittiin viulun r'.i haitari.rx säestyksellä. Haastateltava Kaino Rajulin (synt. 1917) 6aroi, että piixiinraerotilalsuudet syntyivät spo[taaåisti. Nuoret halusl]rat olla yhdessä ja tuntea llikunna! iloa. H]'vä eusj-i.kki oli tietystj- qyös nautittavaa kuultavaa. Sota-aikana, kun yleiset ta]]s6i1, o1i kielletty, piiriinneno alkoi jäl1een, Pii,riiruoeno o1i nyös klelfetty, 00utta kielloisb'r ei väiltetty. Sponlr arnit piirileikkj-til enteeij ja nurkkatanssit vähenivät, ku]} erilaiset seuralr j:l yhdistykset alkoivat järjestää huyitilaisuuksia varo je.o hanhki!]iseksi toir0innalle. I1'rraualralot korvasivat ladon t3i pirti!. Auttoisille on perusirei;tu Raittiusyhdi.stys Kipinä y. 1901, t}övåenyhd j-stys v. t9057), urhej-- luseura Yr.itys v. 19OB sekä l!,iaaeiesseura v, f9f9,a) Urheiluseura on järjestänyt 'rk eskivlikkotarsseja;', joita pidetlriin joskus ladossa, joskus jo nkun talon pirtissä.5).,1. t9i2 Auttoisil1e rakenne*iiiin raittj,usyhdlstyksen to Maatalo6), jossa on ahker3siji vieteljty häitä, synlr]'mä- j:. ninr:ipäiviä, iltfi1ia sekä I0yös talkootsnsseja näihin päiviin i1sti. tr{io. Maa- 4) 5) 6) h."kkof 3 Toivo (synr. 1897) Heistola Aaro (synt, 1927) Kilpi, 1954 padasjoen Saaon:rt, 1969 n:o 46 Lshtinen Aino j3 Ilnari (synt, 191l Nimi Mrrr.llo johtuu siitä, että t-.1o onistukseen v Padasjo en Sananat, 1!6! n:o 46 ja 1909) joutui Ma3mj.esseuxa-n

10 uiesseuran kokoukset usein aloilretltiir] ja lopetetriin soiiroll:, Kokouksen jäfkeen pld.ettiin vielä Boneslri ta]1ssit. Tanssittii.n joko Lranofonin tai soitirajan säest:inänä. "Häät olivat vielä viine vuo sisad.an jälkipuoliskolla naaseudun suurinopi3 juhlatilaisuuksia. Nilhin_ liilrtyi seke juhlavaa vakal'uutita että vapauttavaa ilonpitoa. Saaalla ae [uod ostuiva,-b k3nsantail, een kf ts elnuks iks i, jo ihin valnj-staudutrij 1i.n huolellisesti. IBOO-lut'un lopulla monet häihin liltt)'vät vartlat se-. rearniat afkoi,vat kui-tenkin välietä ja osittain trävitä.', Ka,:- samuslikin paxhaair saa'!.u1lul<set ovat häätarsseja ja hää-oarsseja. Kehittyneiunät tlnssif ovat bäätansse.ja. lusiikil,:i o1i 1tärkeä nerkitys tilaisuuden arvoa kohottajana ja juh].aej-elen aikrans3a jana. Hääsereroonioitten onnistr.rnlnen xiippui luomlol- -LiEesri xoyös soittajien ky.vystå.2 ) Häät kestivät usein k3ksi tai kohxekin päivää kesä11ä. Syksyt-: 1ä häät olivat lyhyeropiä, nuistelevat R3uha Hieta$äki (synt. 1895) ja Heikki Rantanen (synt. i888). Häiden pituus rii-ppui lryös talon varalfisuudesta. Motresti jul:.1apajha11s. o1i useanpia soittaji3. Kun yksi piti lepotauon., niin toinen alkoi soittaa. Soltettiirx ayös yhdessä. Joskus häävieraiden joukostakin löy_ hyvä soittaja. fsonmissa tafoissa pidettiin häät koijona. Mox_ sia-ne]] kotoa sulhasen kotittloon 1ähti kulkue, jonka ed"euä pelinanni 6oit,,i narssia. i'sen ta.hd.issa oli helppo L111L"*.,,)) Plenenpien talojen,,tnökkiläisten,', häitä on vi-eiretty tr{aatalol_ 1å heti sen valeistumisen jä1keen, Tällöi-n narssj-tl;iin sinoe.4) A_la-Konnl, l.95i, s. I75 Ala-Könni, 1955, s. ZjA J) Jarkkolr lotvo (synt. 1B9Z) 4) Rajulin Klino (synt. t91z)

11 9,. SOITTAJIA,.1. Soittinia ja soittaiia H.uluri on levinnyt Suoueen Saksasta, Ruotsista ia ve4äiä1tä lsoo-1uvun l"rrpupuole1la. Se leviei nopeasti suosittuna tanssisoittiroena.r/ Vuosisadu loppukyoseni-ltä lähtj-en l-- ia 2-rj-viset harurit s aavutt iv:]t erilryiserx suosion.4/ suosiossa hanuri noeni viulun ohilrse, ioka oli siihen xoeruressä ollut p! l-ina]ulien 2\ yleisin soi-tin.'/ Viulusoitostr esj-j-nltw tietoia 1600-luvulta 1ähti en länsirarlrrikolt*, 4) I,rä-s,..,otuen viulunsoitto otr leviå- -\ nyt l8oo-luvufl3,'/ Ilo.astattelu jen perusiteella voi päätellä' ettå yleisinuät soittinet Auttoisilfa ovat olteet haitari ia viulu. Turlnetuinpia soittajic. l.uosisadan vaih.teessa olivat Heikki Kenppilä, l,riaejrpään Joonas ja Jötkölain pe1in"nni.6) Mcc-npäätr Joonas on viulun ja 2-rivisen haitarln lisäksi soittanut klarinelttia. Klari-nelrinsoittajana hänet lä"bir]]lä tunnetaan. Jötkölä on lisäksi soittanut k1nneli,a j1 huuliharppua. Nänä kolee soittciaa ovat 01; leet tunnettuja ja arvostetbuja nyös Autiroisten lähi)'npäris-?) 5) 6) Ala-Könni, 7961, s, 461 Uusi tietosanakirja 9, 1962, F. 76t Ruotsinkielen sa$asta spelnan johlruva pelir0anni on alkaisebnin tarkoittanut nineno!0aan viulunsoilttajaa, Ilaan länsio sissa nir0iteirtiin uusikantiksl puhallussoilrtinen - klarinetln tai lrorven - käyttäjää. Äla-Köruri, a972, s. I Auttoisilla ei ole käylretrby pu-ha]-lussoiiitinen soittajasta Icusikartti-niroiW stä. Weslrerholn, 1975, s. 16 A1a-Könni, 1969, s. 101 Kukaan haastateltavista ei ltieruyt kahden jä1kirorträisen oikeaa nineä, Hej-dät Euistetaan lenpj-ilimen perusiieella,

12 LO tössä. Ainakin Heikki Kenppitä on so itlra.nut nyös kotipitäjä-n ulkopuole1la, Kaikki kolne srittivat sekä häitä että nurkka- 'r) ja ta.lkoo tansse ja. - ' Tämän vuosisadaix puolelta hyv-iä nuorer0nan polven vlulun- ja haitaxinsoitta j j-a Auttoisiua on nyös o1lut. Nestor Rajulin on solttanut uvu1le saakka. Hån so_ititi 2-rir-j- stä haiita.ria ja viulua. Hänen sanotaan oll en hjrvä soj.ttamaan nasuxkkaa, polkkaa ja valssia. Juho Poutasen, Topias leivon, Juho ja Heikli_ Siljanderin soiti]l on ollut viulu. Juho Poutanen soittl &yös viulua. Sj-1 ja-nderj-n vel jek6et ovai, yhdessä soiirlraneet tal}sse ja.. l,[yö s hääsoitirajina he ovai] otleet kysyt/gyjä. Sanoin Vilku.a.nin veljekselr, Heikki ja Kusiiaa. ovat yhdessä esiintyneeir. Idellinen soitti viulua ja jälkiruräirren haii;aria. Naispuolinen kansarsoittaja on enneif vadhaan ollut harvidainen. Heitä on kuitenkin ollut, esinerklk i Annesnåen Kreeta Tralpajär\reltä o11 tunneirtu solttala.j) VesijaoLta kotoisin olevat Heinon sisarukset ovat olleet kysyttyjä haitarin oilrtajia 1ähi- 'mpäristössä, He ovat esiintyneet nyös pitäjåirr utkopuolella. He ovat soi1rtaneet ja laulaneeit urr]n loppupuolelta låihirien näihin päi\riin asti. He ovat soittaneet 6ekä häissä että trinssei"ssa ja erilaisissa juhf atitaisuuksiss a.4) r) t-) Jackrola Toivo (synb, 1897) Heis-tola Ähto (synt. 19OO), Rekota lyyne (synt. tb96) Äla-Könni, 1972" s. lo Rekola Qryne (synt, 1896)

13 1l Ka.ntele on suonalaisten kansall-lssoitin. Sitä on käytetty Belko yhtenäise1lä alueella Baltiassa,l) SoittiraefLa on sekä aluej-lle oninaisia että yhlteisiä rakennepii rteitä,2 ) Xannelta on kehitetty sekä Itä- että låirisi-sluone ssa.l) Kant eleenso j-tta j.r.r Äuttoi-silla on nyös o1lut. Kannelta on harvoin käytetty hääsoitrinena, Etupäd ss_ä sitä on soitettu talkooja nurkkatansseissa, Mm. Toir/o ja Aleksi Hoklla ovat soittaneet ka.lrnelta nurkkatansseis "a,4) K".,.t"l"ita on Auttoisilla nyös iijse tehty. Kun kj1ässä oli veistokoulla y. 792L, To ivo JaaLkola ja Aleksi Hokka valnistivat j-tselleen kanteleen, ]llsko Kotka ja Väinö Kofkeil a ted-iväl kou'ussa,'iu:,.ra.5) Mand.oliinia on soitbanut nurkka- ja talkootanssei ssa haastateltava Kaino Rajulin (synt. L917). Hän kertoi saarree!.sa ll-vuotiaara lah jaksi ensironäisen nandoliiniosa. Korvalclrulolta hän opetiteli sltä 6oittanaar, 19r0-1u1.ulta lähtien hän on laul anu1, ja uandoliinilla soibtanut lranssikappaleita usein yhdessä Viljo l,ehiisen karssa, joka nyös soitri nandoliinia. Äuttoisilla on ollul, yk6i yhlrye, joka perustetöiir v, 1945 ja toilai noin 8 1-uotta. Sillä ei olfut aitään erityistä rineä, vaan sitä sanottiin "Hokan orkesteriksi,t, koska siinä soitirivat kaksi Hokan veljestä ja yksi heidän sukulaisersa. yhtye syntyi spontaanisti siten, että erääseen tanssitilaisuuteen tarvj"ttiin soittajia, jouoin sittennin yhtyeessä soittareet päätti-vät 1l 5) iej.siö, 1975, s.29 sama, s.,l s ttra, s.,' J Ketka Esko (synt, 19Ot ) Korkeila, 1976

14 !2 soittaa yhdessä. He olivat aikai semmin jonkln verran haljoitelleet yhdessä, Yhtyeen kokoonparo o11 viu1u, hai-r-ari, sahsofoni ja ruunut, Josku6 oli trj-angeti 1isälräi. Suositui.rl!1at soj-jjtokappafeet olivat tango, valssi, jenkka.ia foxtxott. Useia orkesterin solttaessa yleisön joukosta joku laulu- tai soittolraitoinen tuli nukaan. Yhtye hajosi, kun osa sen jäsenistä nuutti ijoise1le paikkakulnall e.l ) Jo lapseaa hankiftiin solttinia. lllonet-la pojalta oli- huulihax!- pu tai kanpa, joita luriteliriin innokkaastj-. Huuliharppua soitettiin nlyös pilxileikkitilaisuuksi ssa ja ourkkatans selssa, jos paikalla ei o1lut viulun- tai ilai1, ari&soittajaa. HaastateltavaiJ Kai-no ja Olavi Rajulin (synt ja 1916) kerltoivat, että huuliharppu oli 1ähinnä polkien sgitin. lytöillä oli eneumä! savikukkoja. I'Iiitä saatiin usein tuliaisina ostos!0altkalta kaupurgista. Äuttolsilla on asunut tuohityöntekijä petteri Kangashad,. ju, joka valnlsti lapsi11e tuohitorvia.,.2. Soittotaid.on hankki&inen l,hsiikin harrastus keskittj(y usein tiettyihin sukuihjn. pelj-_ nanlrin pojista or noneati tullut isänsä työn jatkajia. Soitto_ taito halkittiin tavalliseslri vaåhoilta soittoloestaleilta, jo1_ loin opeteltiin korvakuulolta soittanaan,j) t"ät "iuät, yleensä xyhtlrneet poikiensa opastajiksi, Usein he estelivät Lapsiaan -L) Hokka Usko (synt, 1925) lahtinen Aino ja Ilnari (synt. _L9IL ja l9o9),) Ala-Könni, 1972, s, z

15 L' alkalclasta soil,tajiksi. Monet nykyisistäkin pelina]rneista ovat joutuleet aloi-ttasaal] har joittelun salaa linttikanarissa, ai: tassa, jopa saunf ssa tiri 'adossa piileskel-len. yhtenä s;4 r:ä vanbenpien taholta tulevaan estelyyn lienee ollut se, että he toivoitat lasltensa jatkavan va&aassa a&natissa. Autlroisilla kexro taan tunretus kansa[so itta jan Heikki- Kenppiliin euänniin 6ärkeneen poi-kansa viulun, koska tii-nä osoitti hänar nielestään liikaa halukkuutta jatkaa iseinsä soittajajr uxaa. Tafonholto olisi ileeisesti jäänr:t nai"sväen tetrtäväksi.2 ) Auttoisilla on sa.uaissa perheeesä tai suyussa oll,ut useanpia klrin yksl soittaja esinerkiksi Vilkr0anin ja Sil jatrderin vel- jeksee, Järjeslretiy opetus on kansa.nnusiikin levittäaisessä ollut harvinaista. I{uitenkin tiedetään tapauksia, jolloin hyvä soittaja on opettanul, ouiira tiedonhaluisia. Esinerkiksj- Xortes järven nestaxipeliro.anni llatt i Haudannaan taj-to Eynnytti alueel].e onxan 2.\ koulukuunan.'' Auttoisifla ei ole kuitenkaan olfut ouistitiedon aikana tä1laista opetusta. Soittasaan opittiin korvakuulollra. Kuu-nnef lriin 1,ois1ren soilrtoa ja koetettiin jäljiteuä sitä. la}ijakas opinhaluinen lisäsi vielä jotakin onaleräistä soittoonsa. Äuttoisilta ovat nuutaaat soittajat itse säveltä.neet. Korttehisten Heikistä kerxoiraan, että hän "nenääxsä laulaen ja viulua ringuttaenr' lauloi ja soitti ns. Korttehiste!. Ileikin polkan. Hän soitti oyös klarinetilla l-\ ooia sävellyksiään. */ Topias T,eivo on nyös säveltänyt oloar t) 4) Ä1a-Könni, Korkeila, A1a-Köuri, Korkeila, 1972, , 19?6 s. 2

16 14 nilrikkopolkan, joka on Äutl,oisilla iturrrrettu tanssikappale. f ) Haastatellrava Kaino Raiulin (synt' l9l7) kextoi' eltb ä håin oppi paljon isä1tään Topj-as Kilveltä' ioka o1i hj.vä laulaia' Hän on ja -ro-lu\rrlla laulanut kupleltteja. Topias Kilpl nyös sävelsi, saaoitti sekä sovitt j- niitä ia nuita lauluia. T,isäksi opitiriln uutta radiota ja lewjä kuijlftel enal l a. Gxanofonin ääreesä kului usein pitkå aika. Kaupu-nkilratkalta ltuotiin uusfa -Lev:rJEr InuKana. - t,r. soi-ttaian a$aattitausta Pelinanneja on ollut 1ähes kaikissa ja ihnisryhnissä. Käsityöläiset ovat o11eet eritlrj-sen irulokkaita soittalia. J) lisäansioita ta?vittiin itoineentulon turvahsi. Auttoisllla soitonharyastajina on ollut naanvil jelj-jöitä kuten Heikki- Kenppilä. lluorerapaa polvea edustavat Aaro Heistola ja Llauno iouvila, Id.elline! on soittanut viulua rr?adasjoen pelinanfeissarr sen iioieinnan a.lkand s e sta 1ähtien 1950-luvun puolivälj.ssä, Mauno Rouvi]a soitti viulua "Hokan orkesterissalr 1950-luvun vaihteessa. Käsityöläisa&matte ja edustavat nuurali ja suutari. Haitarlnsoittaja-na tunnettu Neslror Rajulj.n o1i nuuxaxi ja 1isäksi kuuluisa rukkisoxvari. Hän on kuollut uvun puolivälissä. Kustaa ja Toi-vo VifkBan o11v4.1, suutareita. VeLjekset Ossl ja Esko Hokka kuuluivat orkesteriin, josta jo aikaisen]njri,, on ollut puhe. 0ssj- t) Leivo lempi (synt, 1905) Rouvila Mauao (synt, 1919 ) Ala-Könni, 1972, s. 7A

17 15 Hoklia oli tuolloin vlelä koulu.lail3err nsko Hokha on kauppias, Topias f,eivo, viulursoittaja, on ollut!aei, såinvarti j arra ja V11- jo trehtinen, joka soitti nandoliinia, on ollut Aarnon h-rul]. työntekijänä. Ede11äo1 evasta voi päätellä, että Auttoisilla soltonharrastajla kuuluu kaikkiin ar0nattiryhniin, joitq sieflä oni naanviljelijöitå,!j-en- ja iso!0pien tiloj n viljelijöitä, kasityö]äi ien edustajia, liikeyrittäjiä. YUä ei ole sel.stettu kaikkia amatte ja liiaflisen luetueloid]]t' vrloksi.i ),.4. Solttaja! arvostus ja pafkkaus Arvostus nääräytyi soi-ttotaido.b lrukaal]. Arvostetulle soitta jalle järjestettiin iltanissa ja talkootanss eiss a ona p..;,kka, jossa hän sai 1evätä. Hänelle o1i johonkin.nurkkaukseeb vaxalttu pöytå, tuoli ja juotavaa. '?elnannin nurkan" eteen lailreirtiin usein jokir, rste, jotta nuut elvät olisi sinne päässeet. Suurinnissa juhlissa kuten häissä pelinar:ni sai syödä ja juoda niin påijon kuio tahtoj-.e/ Haastatellrava Olavj- Rajulj-n (syl]t. 1916) kertoi, ef,tä soittajalle annettiin eneromän juonia kuin Paavo Helisiiö on tutkinut Kaustisten soilrtajien e$mattitausta+. Hän toteaa, e1,tä peliuanni ei efä pelkästään soittanal- Ia, Häneffä on poxvarillinen a$matt i taiteeflisen ri.n.'"ialla, o1i se sitt en käsityöläiseo, suutarin, räätälin, xakentajan tai pientilallisen työ. Suuren talon isärtä hän ei tavaflii-! 3estl ole, e1lei peliearrninveri siirtele hiinirä isänråin toinista soittol avoill e. Helistö. 7972, s. IO5 Rentanei Heikri (synt. IBBS), Hieta-näki R.1uha (synt. 1895), Jaakkola Toivo ( synt. 1B!/)

18 16 nuille. Häistä pelinanni sai usein palkaksi ntokatavaraa' esimerkiksi leipää, iauhoia tai 1ihaa, Nurkkatansseissa soittajaue kexätitii-n yleensä kolehiri. Kukin pani varoie.nsa nulaisesti. rlt\-iohon aikaan 5 tai 10 penniä o11 iso raha."t) l"tturlpään Joonaasta kenotaa-n, että hän ei aina ollut i'jtjtjrväinen relaroäärään. "Kenes eväet neä on?'r hän lysyi' katsottuaar rahaantia. Silloin pantj-ln kolehti uudestaajc kiertiieä:in. Tä11ä kertaa saatiirl kokoon vähäå yli kolne narkkaa ia si-lhen soit- taja Jo rj{yqrfkr-n. Soittaja haefriin usein isonpiin juhliin kotoansa hevosli'ydil- 1ä ja vletij-n eyös takaisin. Soittaia noudettiin pitenn:i-nkin ) natkan Paasta, - ' loisaalta soittollista ei pidetty 1työaä. Juhla- ia i-losoittoien katsottiin johtavan epäsäänxöuiseen e1änään ia iuoppouteen sekä siirä kautta jatkuvaan köyhnrteen. "Ii o1e yhltä:in pelinannia oni11a3n haudattu"-sanonta ileaisee ed.ellä aainittua arvelua. Boheeninen e1ämäntapa liittyi nonien nielestä yleensä kaikkien taiireiden harioittai1j-n. Myös kalsansc l.ttaiat kuului= 4) var n11nan. Äuljtoisilla tunr.etaan'rboheeeinai' Heikki Ken$pi1ä vuo sisadais vaihteesta, Hän kierteli soittaeassa häitä ia lälsiäisiä pitkin Etelä-Suonea. Ke?ran hän 1ähti- Eauhplle soittajean kun kauraa kylvefliin kevääuä ja palasi kotiin' kun sanaa kauraa syksyllä leikatltiia, eikä hän ollut vä1i11ä k:iynyt kotona 01- r) t) 4) fiantarlen HeaKKa (sync, Iööö., Kilpi, 196r, s. 20 Heistola Ahto :synt, 19OC.) Ala-Könni, L972, s. 2

19 r r) lenlxrn. Talonhoito oli jäinyb enärlnän tehtä-väksi. " Pel i-oannin soiton ja nuun ansiotyön suhde saattoi ol1a hj'vin vaihteleva. ''Pelimanni e-li soitolla ja vaimo p:istalla". Yhit!stysten ja seurojen jäxjestäni-$trä iltalaista ja iuanvieto j-sta ja kokousso itol sta naksettiir _6oittajall-e ra-bapalkka, jor)ka häln sai j.tse suurin piixte1 näärätä. Järj estäjä t,iedusteli etukäteen soitirajan vaatinusta ja na.ksoi sitlren Bahdollisuuksien nu.laan. f,isäksi naksetrtiin natkalrulut, jos soj-tetcii.n nuuallalin kuin onassa kylässä. Yfeensä oli jokin tietty tuntipalkka, josta kuitenkin voitiin vielä neuvotelta.j) usein yndist-tsten jär je stä.nlssä tilaisuuksi ss a soitettiin ilnaiseksi, yhdistjrksen hyväksi. 'rolkoon ryt, lopias Leivo sanoi,kun tie-. dusteltiin palkliavaati!0ust..4) Nrr"kk.tunsseissa soitelttj'in usein qyös ilnaiseksi. Haastateltava Kaj-no Rajulin (synt. f9f7) sanoi-, ettdl, häneuä tullrirt nqiefeenkääå ottaa pa1kka3. Hän nauiit i sj.itä, että sai soitltaa. Nestor Rajulinista sanotaan, etbei häin soittanut palkar moksi. Hän oli esiinqrlds- ja seuranhaluinen. Samaa voinee sanoa nuj'sira]rin kanssåsoitta.jlsta. 4. VAIIHOJA JÄ UUSIA TAI\ISTJA l8oo-luvun loppupuof e11a Suoneen alkoi levitä yhä enenmän uusia tanssinuotoja sävelnineen. Viine r,no sj, sada:l alussa jo olivat x) Kj.lpi, 1962 t-la-köruri, 7972, s. A Hokka Esko. (9frni. t9z5), Rouvj-ta Mauno (syht. 1919) relvo rrenpf (synt, l9or )

20 t8 tull eet valssi ;a purppuril ) eli purpuri (potpourri), jota on käytetty nyös häid.en serenoniatanssina,2 ) Vuosis"d'.n jälkipuolisko lienec o11ut sen vdte.kautta Pohjaruoaalla. Puxppurin ioiscen alueeseen kurduvat satakunta ;a naroe.') Autttoisllta ei kultenkau 1 öyw4yt purppuriln viittaavaa nul Ell.tieto a. Var$ir0pla seuraiianss e jarne ovat nenuetti ja sekä itäisenä etiä läntisenä nuunnoksena tulrnettu t<atritli-.4) Auttoisilla el ole ain:rkaar euistitiedon aikana ucnuebbla,!0utta sen sijaan katrillia on käytetty b.ää juhlatanssina u\'!l-1" saakka.5 ) Uudenua lt ltanssit korvasivalt katriuir, Viine vuoslsadsn jälkipuoliskon suosittuja iransseja ovat rsasurk k:.o/, sottinen e-li ssksa:lpotkh1,.ioslta syntyi noai.i rouunleoksic.l?adasjoel1a kerrotaan sääty1äisten lranssinc -,i- polkkaa, nasurkkaa, kotiljonkia, franseesia ja vähän rinkitanssia. 14yö s 6chot- trl 5) 6)?) Purpl.\:ri ol pitkä, nonj-"r,'uoroinen kansartanssi, Siinä on m-roroina salonkitanssien nxuu.d"nefnla kuten poloneeei, ankleesi, katrilll, nasurkat ja polskat. Pur?puria tcåssittiin etenhil3 1änsisuons] :isi-ss r. kruunu!äissä. Vuorela, 1964, s. 166 AIa-Kömi, 1969, s. 101 A-1a-Könni, 7955, s. zto Ala-Könni, 1969, s, l0l R].nt:.nea Heikki (synt, IBBS) Masurkkaa oä Suonessa lranssittu koåta la.iie.. Hyvtn yleinen on ollut polkkaraasurkls r, joba on uyös kutsuiitu polku-, potku- j& rinppanasurkaksi, jogkus roasul-kaksi, uarsyskaksi ja nar;rskaksi. foisenlalnen tatssj- on ns. Frolan lrasurkka, joka on Suox0essa yksinomaan jäänyt säätyiäisten tarissiksi. Polkka&asurklaa on t nesittu jokseer.ki-a yleisesti yli koko Suoloen lappir lukuunotlranatta. Collan, 194L, s. 188 A-la-Könni, 796I, s. +6t

21 19 tis eli saksa4polkka o1i suosiossa.f) nai"tä polkka' nasurkka ja saksanpolkka, josta nyöhebroin on kaiytett-y ninit-ystä ien-kka ' tunnetaan nyös Auttoisilla. l,rlasurkkaa on ienssittu vielä ja uvuU a. Samoin polkka, jenkka ja valssi ovat olleet hyvin suo sittuja tälla vuosisadalla Äuttoisilta. 19ro-luvLrn 3lussa nu.ti iroi nu-i{ cnaan tangon jo Äutltoi sillekj-r jo. sen suosio on säilynyt, Uuden suo sitr::r ta.nssin, foxtrotti]x' haastateftava Kai-no Rajulin (synt. 1917) kerltoi tuotreensa kotikyläänsä. Hän oli I91a- $ 194o-1uvur vaihteessa ollul, Helsingis6ä ja siellä kuullut forbrottin sävelet. Härx väittää oflcensa ensiec]äinen, joka lrunsi kysej,sen tanssih Auttoisilla. Al"kuvaihelssa f oxirxotti sta kåytettij-n Auttoisilla ninit-ystä " jatsi'l Huon3ti,-ava osa uudeni0ista laulusävelnistä liittfy alkua3n piixileikkiin elj- rj-nkitaåssiin ja toisaålta soitettul]r tanssi nusiikkiin. /' Piiliinnenopaj-koilla talssibtiin piirileiki}l 1isdlsj- valssia, jenkkaa, nasurkk a3, polkkaa ja ta:egoatin.4) 5. PÄÄriilrTÖ ['utkinuksen perusteella voi päatellä, että Auttolsi]1a on 6oitorharr3.stus olfut lrelko vileää. Hanastusta pidetään ed.elleen yuä sekä kotisoitt3.:misella et-cä soittotu-nlrien olttsmisella kaäsalaisopistossa kirkonkylässä. Haastal,telujen pcrrtsteella voi havaita, eftä soittj-ldsta viulu ja haitari ovat o1leet suo si tuinealt, Haj-ta"i menee ehkä suosioa sa edel-ie, Kannelt3 kä$tetään vielä kotisoittinena, nuff; a ei D-F;TEIi';-1-e4J]i4z-;:-'e6 lahtj-nen Aino ja flnali (synt. tgrf ja 1909),) Ala-Körlrli, r95o, s. 29a 4) Hietasäki Suona ( sytrt. 192, Hoktra n6ko (synt, 1925)

22 20 enä i lranss iso itt inena. Ssraoin on nandoliiirin laita. 196o-1uv[1ta 1ähtien Auttoisilla alettiin hankkia piffio ja. Iykyään n. IO talos6a on piano " Kyläs6ä on nuutaaia ki-tar3llsoil,ta jia, jotk:} pi-- tävät hatjoituksla keskenään. K3dnan ja. huulihaxpun soltii.udsen aika o}1 J(.:,.,Vt. Erilaisiren yhdi$ysten nyötå syrtyi uudcnlaista musiikillista toinintaa. Tdnä.n \.uosi6edrn 31ussa Äu.b,ooisi11a ei ole olfu1, solttokuntaa, Vasta ]94o-lutrrlla perustettiin ensiu!äinen yhtye, joka toini nuutcman vuodeo. Vielä tänäa vuosisada.n alussa Äutloisilla on käytetty katrillia häätanssi.na. Sen jälkeen uud emeat tanssiii korvasivslt vanhoja tanssinuoto ja, Tango, jenkka, valssi j& forbrott ovat olleet suosittuja. Nänä tanssit olivat nyös yhtyeen ohjclnistossa, johcn vaikuttiv.jr yleisön vastir0ukset. Piirileikki on hävin-oyt kaiytös- 1tä kokonaan, Sen korvasi-vaf iltanat var6i,nalsi,ssa iltar0ataloi ssa. Autiroisitf a iransbittiin lvlaatalol1a. Verattuna Kaustisten soittajien a&nattitausts.an, voi havaiba, eft ä Auttoisilla jakautuba anrnattiryh.rriin on vastaavanlrioen. n.aiten solttanista ov.rt harrastaneut käsityöläisesnattien edustajat sekä pierlrilalliset, Ifielenkiinto karsanmusiikkij-! i]-nenee ru0. pelir0aruliyhiryeiden pe ruslrargi senr.?adas jo en kirkonkyl äss ä on to ilrinulr pcl j-nanniyhtye epävirauisesti 1950-luvu! puolivälistä låiltien.,f, I9T? perustettiin Etelä-Håineen Kii.nsa.ni0usiikin ystävät, jolloin kiinnostus pel j.nanninusiikkiin lisääntyi. padasjoen pelj-nannlt pernstettiin tällöin virallisesti, Äuttoisilta on kaksi henkilöä ollut nul<ana soittanassa, jolsta toinen o.n edetleen. Häj) on 01-.Iut uukan:\ Jhtycen roiminna-n afusra 1äicien.

23 I. HÄASTATTSLUT l.eeistola,!aro, naamril jeli jä, 1927, Auttoinen, Auttoinen 2.Heistola Ähto, herastuonari, 1901, Auttoinen, AuttoiDen,.HietaBäki Raula, kunnalliskodiss a oleva, 1895r Autl,oiaent NJrystö1ä 4.Hieta.n:iki Suoea, kotonao leva, L922, Autitoinen, Äuttoinen 5.Ito*fra Isko, kaupptas, 1925, Äuttotnen, Auttoinen 6. Jaakkola Toivo, naanviljelijä, 1897, Aut.i,oinen, Auttoinen 7.trotka Esko, naanvil jeli jä, 1901, Äutboi.neo, Äuttoinen 8.l,ahtine.n Äino, kotonaoleva, 1911, Auttolnen, Auttolnen g.lahtinen llnari, kirvesei-es, 1909, Äuttolnen, Auttoi-nen 10,Ieivo leep1, kotonaoleva, 1905, Auttoiaen, :tuttoinen l-1.rajulitl Kaino, kotonaoleva, 1917, Auttoj.nen, AuttoineÄ 12.RajuliJ!' Olavi, nuursri, 1916, Autl oinen Autloinen 1r. Rarxtanen Heikki-, naanvil jelijä, IBBB, Aubboinen, Äuttoinen 14. Rekola l5ryne, ku-olralliskodissaoleva, L896, Auttoinen, Nyystö1ä 15.Rouvila Mauno, Baanrriljelidä, 19f9, Autt oinen, Aut i;oinen? ;.PAIN1MATfoMAT nähgelt Väi.nö Korkeilan Duistiinpanot, 1976, Auttoisten kesttyö1äislstä, SS:lx karxs a.r!.r'!rno us ark is t o

24 ,:PAINETUT IÄI{TEIT Äla-Könni Erkki, 1950 I lapualalsesta kansannusiiki-sra, Kyriin- &aa VIl' \raasa Äla-Könni Erkki' 1951r Häät if, pelimanlitr KyröD$aa VIII' Vaasa Ala-Kön-oi Erkki, 1955r Aloiltus ia putpuri vetelj-läisissä kansanhäi-s$är Kyrönnaa IX, Helsinki Äla-Könni nrkki, 1961' suonen kansamusiikki ' OBa maa 9' Porvoo AIa-Könni Irkki, 1969r Suomell kansanmusiikki' teoksesta Kansantaj-de ja perlnnepolitiikka' Va.ninala AIa-Könni xrklri, 1972, Pef inanni suo!0alaisessa yhteiskunnassa, eripainos Kansall,is-0sake-PaJrkin kuukauslkaitsauksasta n:o 6 Col1an Arni, 1941, Kansatrta.nhujen levlnneiejrys, Kotiseutu' Forssa Gronow Pekka, 1975, Populaarix0usiikki Sloraessar Äika on aikaa... tutkiel!0ia popl-orcsta, Sc?po Knuuttila' $el sinki tlelistö Pa3vo, 1972, Konstan parenpi vslssi' Helsinki Kilpi Iopi3s, 1954, Äuttoisten teollisuus- j3 li-ikelaitoksia' Padasjoen Sanonat n:o 20 Kllpj, Topias, 1962, Varhaa perl"nätietoa Auttoisten kylässä, Padasjoen Sanoetrt nro 45 Kilpi Topias, 196r, Perinätietoa Padasjoen Auttoj-sten kylätr annattilaisista ja vapaa-ajan vietosta, Kotiseutu, Forssa

25 Kuusi Matti, 1975, Folk]"ore - poplorer Aika on 3ikaa. '. r tutkieloia poploresta, 1toin. geppo Knuutbila' Helsinki leisiö Tiroo, 1!/!, Kanteleen histoxiaa, Kansannusiikki t, Ä1ajärlvi Nuotlo Aarne, 1970, Hareonlkarsoiton vaiheita Suonessa, ryt!0inusiikkl, toin. Erkki Melakoski, Helsinki?ad.asjoen kuntasuunnitelna, 1975, toinj,nta ja talous A, toib, kuntasuurui-ttelutoilrikuota, Lahiii Padasjoen sanobat, 1969r nro 46, Äuttoistea Mas.jriesseura 50 v, Padasjoen ::nomat,!97r, I'ro 42, Äuttoisifla odotetaan vanhan ne1os,.,cn kunno stadista hrlkkila Uuno, 1947, Padasjoeo historia, Jyväsky1ä Toiviainen Seppo, 1p68, Suonalai-sten lrusiikkihaxxasitukseslta jår Dusiikkilrausta, Research Report J, U4iversity of Ta&pere, Tampere uusi tietosanakirja 9, 1962r hakusana Kansar.rausLikki, Helsi.nki Vilkuna Kus lraa, 1946, Iyö ja ilonpito, Helsirki Vuorela Toivo, 1964, Kansatieteen sanasto, Tietolipas 1r, Helsinki Westexholn Sj'tlo, 7975, Ertisajan tanssiboitot, KansaJreusiikki 1 ll. i;h';

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

C kasetit. Aino Pokkisen kasetit

C kasetit. Aino Pokkisen kasetit Aino Pokkisen kasetit C kasetit 1) Leigarid SMO 1884 Stereo / 173/86 (Fe) Tallinna Helikassettitehas, 1990 1.puoli: 12 kappaletta 2.puoli : 14 kappaletta 2) Esti Uldlaudupidu 1990 the Estonian song festival

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

KUORTANEEN KANSANSOITTAJAT

KUORTANEEN KANSANSOITTAJAT KUORTANEEN KANSANSOITTAJAT MINIMATRIKKELI 2009 YRJÄNÄ SEPPÄLÄ (1779-1853) Yrjänä Seppälä eli tarkemmin Yrjänä Juhonpoika Yli-Seppälä. Hän käytti myös sukunimeä Seijari. Hän toimi viulunsoittajana vasulaisten

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Sisältö 2011. Pukkilansaari- Kyrönjoen helmi Isonkyrön keskustassa 3. Saaren historia 3. Kaikki elämäsi juhlat samassa paikassa 3. Taattua viihdettä 3

Sisältö 2011. Pukkilansaari- Kyrönjoen helmi Isonkyrön keskustassa 3. Saaren historia 3. Kaikki elämäsi juhlat samassa paikassa 3. Taattua viihdettä 3 1 PUKKILAN- SAARI Sisältö 2011 Pukkilansaari- Kyrönjoen helmi Isonkyrön keskustassa 3 Saaren historia 3 Kaikki elämäsi juhlat samassa paikassa 3 Taattua viihdettä 3 Kaiken kansan Pukkila 4 Kesän 2011 ohjelma

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat

Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat 2.-3.8.2013 Joensuu Laula kanssain Eläkeliiton laulujuhlat 2.-3.8.2013 Joensuu Kutsumme kaikki ikäihmisten kuorot ja lauluryhmät kokemaan laulun voimaa Joensuun laulurinteelle,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat):

Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström. Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa voi massa olevat hinnat): Tekninen lautakunta 129 15.12.2009 KATUOSASTON MAKSUT 1.1.2010 LÄHTIEN TELA 129 Valmistelu: suunnittelupäällikkö Kari Hällström Katuosasto esittää tarkistettavaksi palvelu- ja vuokramaksunsa (suluis sa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö.

Opittavia asioita. Mikä on rumpalin ammattitauti? Rytmihäiriö. 1. Rytinää! Opittavia asioita Tiedän, millainen on hyvä lauluasento Opin säätelemään ääneni voimakkuutta. Tiedän, mitä tarkoittavat π, P, F a ƒ. Opettelen beat-komppea kehorytmeinä. Tutustun lyömäsoittimiin

Lisätiedot

1. BIITSILTÄ BEATTIIN

1. BIITSILTÄ BEATTIIN 1 BIITSILTÄ BETTIIN Opittavia asioita Tutustun ntonio Vivaldin konserttosaran Nelä vuodenaikaa osaan Kesä Tutustun erilaisiin laulutapoihin Tunnistan -duurin a e-mollin Tiedän, mitä etumerkintä a ylennysmerkki

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

P/E Meidän auttajamme on Her - ra,

P/E Meidän auttajamme on Her - ra, Rukoushetken rakenne noudattaa pienen rukoushetken kaavaa. Rakennetta voidaan käyttää soveltaen. Rukoushetken johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä tai seurakuntalainen. Rukoushetken laulettavaksi merkityt

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

16.3.2015. Partiolippukunta Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri 2015

16.3.2015. Partiolippukunta Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkien Puhallinorkesteri Partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesteri on pirkanmaalaisista musiikinharrastajista

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi

selitteet_karki_vilho_01.txt Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi Omistaja Tiina Tuominen, puh. 040 825 0606 1 Telkkä 2 Roininen Helvi (Hilta?), Livo 3 Martti Petäjäjärvi 4 Martti Petäjäjärvi 5 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila Lauronen 6 Neiti Eini Lauronen Lähde: Maila

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland

Turun Kansantanssin Ystävät ry. Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry Turku - Finland Turun Kansantanssin Ystävät ry perustettiin vuonna 1970 päämääränään suomalaisen kansantanssin ja kansanperinteen vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. Kansantanssin

Lisätiedot

SUVUN TILALLISET KULKKILA

SUVUN TILALLISET KULKKILA SUVUN TILALLISET KULKKILA Heikki Hermanni Myllylän äidin Greta Liisan äidin Margareetan äiti Anna antintytär on Vähä-Kulkkilan ensimmäisen isännän Antti Simonpojan tytär. Kullkilan tila jaettiin vuonna

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

LAUSUNTC)P PERUSTEIKSI JA StJTE-UUDISTUKSEN AS LME IKSI

LAUSUNTC)P PERUSTEIKSI JA StJTE-UUDISTUKSEN AS LME IKSI Jakelussa mainitut LAUSUNTC)P PERUSTEIKSI JA StJTE-UUDISTUKSEN AS LME IKSI P""' inisteri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

65. VPL. PYHÄJÄRVI-JUHLAT 16.-17.7.2011 SASTAMALASSA

65. VPL. PYHÄJÄRVI-JUHLAT 16.-17.7.2011 SASTAMALASSA 65. VPL. PYHÄJÄRVI-JUHLAT 16.-17.7.2011 SASTAMALASSA Vammalan Karjalaseura ry. Vpl. Pyhäjärvi-säätiö Lauantai 16.7.2011 Tapahtuma Paikka Aika Sukuseminaari Sylvään koulun auditorio 11.00-12.30 Sukukokoukset

Lisätiedot

Äänen nopeus pitkässä tangossa

Äänen nopeus pitkässä tangossa IXPF24 Fyiikka, ryhälaboratoriotyö IST4S1 / E1 / A Okanen Janne, Vaitti Mikael, Vähäartti Pai Jyväkylän Aattikorkeakoulu, IT-intituutti IXPF24 Fyiikka, Kevät 2005, 6 ECTS Opettaja Pai Repo Äänen nopeu

Lisätiedot

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o.

Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. M Kertomus kolmen kiviröykki öhaudan tutkimisesta Porin mlk:n Tuoreniemessä 20. 6. - 28. 6. 196o. Porin maalaiskunnan Tuoreniemen kylässä on Sjögrenin ja Vainio- Mattilan metsäsaroilla lfihekkäin kolme

Lisätiedot

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä.

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä. KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä Askon jutustelu GPS:n 1 vaihe 2000-2007 Mittaukset maastossa tallentimeen; DGPS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 29 22.04.2015 Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi 463314) 348/01.01.01/2014 SOV 29 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. 09 5056 265

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO Padaslokl, Auttolnen Yleissuunnitelma Si sällvsluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... '...'..'...'...'.. '..3 1.1 Sijainti......3ja4

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2015 2016 Muskattilaisten ilmoittautuminen ensi lukuvuoden ryhmiin on ajankohtaista. Ilmoittautuminen tapahtuu ohessa jaettavalla ilmoittautumiskaavakkeella. Kaavakkeeseen

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi)

Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi) Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi) Khall. 29.03.2016 52 liite nro 11. Kvalt. 04.04.2016 14 liite nro 2. Sisäilmatyöryhmä keskusteli 20.1. yhtenä toimenpiteenä, että Kullasvuoren

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Jean Sibelius 1865-1957

Jean Sibelius 1865-1957 Jean Sibelius 1865-1957 1 Lapsuus Johann Christian Julius Sibelius syntyi 8. joulukuuta 1865 Hämeenlinnassa. Hänen isänsä oli tohtori Christian Gustaf Sibelius ja äitinsä viereisessä kuvassa istuva Maria

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 20 - Audio - osa 1

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 20 - Audio - osa 1 Oppitunti 20 - Audio - osa 1 1 Tämä myyjä myy kirjoja. Hän ei hymyile. Tämä myyjä myy hedelmiä. Hän hymyilee. Tyttö myy vihanneksia. Ostaja ostaa vihanneksia. ostaja = asiakas ostaa ostan ostat hän ostaa

Lisätiedot

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla PIIRI : Eteläinen alue

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla PIIRI : Eteläinen alue M17 (8 km) Sivu 1 1 3 Tuomas Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 27.44 27.44 030 2 5 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 28.43 +59 140 3 1 Aaro Saarinen Hollolan Urheilijat -46 32.28 +4.44 232 4

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

SAKARI MONONEN COLL.629

SAKARI MONONEN COLL.629 Arkistoluettelo 637 SAKARI MONONEN COLL.629 Käsikirjoituskokoelmat 1 SAKARI MONONEN, säveltäjä COLL. 629 Säveltäjä ja musiikkipedagogi Sakari Mononen syntyi 27.7.1928 ja kuoli 1998. Hän työskenteli ensin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot