Jakso 4: Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakso 4: 3.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):"

Transkriptio

1 Strategian perusteet JKKYSTP11 Jakso 4: Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Asiakashyötyjen ja niiden taustalla olevien tarpeiden analyysi. Strategiakanvas asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisalustana ja käytännön tason asiakaskokemusten merkittävyyden kuvaamispohjana. Case: Lentoliikenne. Case: Perinteinen metsäteollisuus. Case: Alkoholiliiketoiminta Suomessa. Liiketoimintamallit ja liikeidea-ajattelu. Liiketoiminnan lukittuminen strategisena haasteena: Lock-in / Lock-out & Entry / Exit barriers. Caset: Liiketoimintamalliesimerkkejä. KTT Kari Lohivesi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

2 Asiakashyötyjen ja niiden taustalla olevien tarpeiden analyysi

3 Asiakasanalyysi Erilaisten asiakasanalyysien tavoitteena on yrittää ymmärtää asiakkaiden toimintaa syvällisesti: Mikä on olennaista asiakkaan menestymiselle /Mitä hyötyä tuotamme asiakkaalle? Miten voimme auttaa asiakasta menestymään ja toimia samalla itse tehokkaasti? Miten voimme yhdessä asiakkaan kanssa työskennellä hänelle todella tarpeellisten kehityshankkeiden suhteen? Asiakashyötyanalyyseillä etsitään valintakriteerejä asiakkaan arvostuksista ja toiminnasta, esim. lisäpalveluista. Nämä kriteerit toimivat tärkeänä lähtökohtana strategialinjauksissa ja niiden toimeenpanossa.

4 Jobs to be done Asiakastarpeiden selvittäminen ja löytäminen on pohjimmiltaan luovaa ja innovatiivista. Tiedostamattomia asiakashyötyä muodostavia tekijöitä (kilpailutekijöitä) ei yleensä saada selville asiakaskyselyissä, vaan ne edellyttävät innovatiivista ajattelua: Mikä voisi olla asiakkaille tärkeää, mikä asia voi synnyttää halun/elämyksen hänelle, jne? Asiakastarvekartoituksissa noudatetaan yleensä yleisiä malleja, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin muilla yrityksillä. Usein kannattaakin uskaltaa olla erilainen, luoda asiakasyhteyksiä eri tavoin kuin kilpailija, kokeilla uusia vuorovaikutuskeinoja, jne luvulla on alettu puhua Jobs to be done - muodossa olevasta kysymystenasettelusta etsittäessä asiakastarpeita. Clayton Christensen: Jobs to be done / Why we hire a product to do a job for us : https://www.youtube.com/watch?v=f84lymes67y

5 Esimerkki asiakasanalyysiin keskittyvästä sapluunasta Asiakasryhmä 1 Asiakasryhmä 2 1. Mitä hyötyä tarjoamme asiakkaillemme? What job they want to get done? 2. Ketkä ovat ostajia, ketkä ovat päättäjiä? 3. Valintakriteerit, tärkeysjärjestys, vaihteleeko eri ostajilla/päättäjillä+ 4. Millaisia puutteita asiakas näkee toiminnassamme, esim. tuotteet, palvelut jne.? 5. Ostoprosessin erityispiirteitä 6. Asiakkaiden mielikuvat meistä ja kilpailijoista 7. Mitä lisäominaisuuksia / -palveluja asiakas arvostaa, olisiko valmis maksamaan? 8. Johtopäätöksiä oman toiminnan kehittämisestä

6 Esimerkki asiakas/tuoteanalyysiin keskittyvästä sapluunasta: Kuka ostaa ja mitä? Asiakkaat/asiakassegmentit Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4 Asiakas 5 Asiakas 6 Asiakas 7 Tuote 1 Tuotteet/ palvelut Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Liikevaihto nyt Markkinaosuus asiakkaalla/ryhmällä Liikevaihdon kehitystrendi Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7

7 Asiakashyötyjen määrittely on syytä perustaa tekijöihin, jotka asiakkaiden mielestä erottavat yrityksen kilpailijoista ja jotka tuottavat heille hyötyä/lisäarvoa. Asiakashyötyä tuottavia tekijöitä ovat: Paras tuote: erottaudutaan tuotteiden edelläkävijäominaisuuksien innovatiivisena kehittäjänä. Paras hinta: erottaudutaan tuotteiden ja palveluiden kokonaisedullisuudella ja laadulla. Paras ratkaisu: erottaudutaan toimimalla asiakkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä, huomioimalla ja rakentamalla asiakkaiden erityistarpeiden mukaisia ratkaisuja, sekä joskus myös integroitumalla osaksi asiakkaan toimintaa.

8 Asiakassegmentointi asiakashyötyjen perusteella Asiakkaat ovat erilaisia ja heidän valintakriteerinsä vaihtelevat tapauksesta ja tilanteesta toiseen. Mikäli yksittäisten asiakkaiden erityistoiveita/ tarpeita ei kannattavasti pystytä toteuttamaan (vrt. pitkä häntä), pyritään asiakkaat usein ryhmittelemään sellaisiin segmentteihin, joiden sisällä valintakriteerit ovat mahdollisimman yhteneviä. Tavoitteena on saada oma tarjoama vastaamaan mahdollisimman hyvin valittujen asiakassegmenttien odotuksia. Samoin saatetaan myös hylätä jokin asiakassegmentti kokonaan, jos ei nähdä mahdollisuutta kannattavasti vastata kyseisen segmentin odotuksiin. Tavoitteena on löytää sellaisia arvo/hyötytekijöitä, jotka ovat asiakkaiden mielestä merkityksellisiä ja siten oleellisesti erottavat yrityksen asiakkaan silmissä muista tarjoajista.

9 Tarjoamatekijät on usein syytä luokitella asiakashyötyjen suhteen erottaviin tekijöihin ja hygieniatekijöihin. Jokaisen tarjoomatekijän kohdalla on syytä arvioida, onko kyseessä todellinen erottava tekijä vaiko ns. hygieniatekijä. Hygieniatekijät ovat sellaisia, joiden täytyy olla tietyllä vähimmäistasolla, jotta yritys ylipäätään voi olla mukana kilpailussa. Mutta kun asiakkaan odotukset tämän kriteerin suhteen ovat täyttyneet, näitä tekijöitä parantamalla ei enää synny kilpailuetua: asiakas ei tunnista eroa kilpailevien tuotteiden välillä. Erottavia tekijöitä voidaan löytää asiakkaan hyötytekijöiden määrittelyllä. Hyötytekijät ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella asiakas tekee valintansa. Nämä tekijät eivät ole koko tuotteen elinkaaren aikana samoja. Esimerkiksi kameran rooli kännykässä valintakriteerinä on vaihdellut. (Tästä lisää elinkaarianalyysin yhteydessä.)

10 Asiakas(tyytyväisyys)arviointi on keskeisellä sijalla monissa uusissa, etenkin jakamistalouden liiketoiminnoissa. Ehkä tärkeimpänä kysymyksenä asiakastutkimuksessa on, onko asiakas valmis suosittelemaan ko. yritystä tutuilleen? Tavoite on, asiakkaasta tulee yrityksen suosittelija. Kun asiakas aktiivisesti suosittelee jotain yritystä, voidaan puhua todellisesta asiakasuskollisuudesta. Asiakkaiden aktiivinen rooli suositusten ja arvioiden laatijana muuttaa asiakkaan roolia tuotantoketjussa (co-creator of value - C2C / C2B). Näin esimerkiksi nettipohjaisissa hotellihuonevälityksessä, sekä monissa jakamistalouteen (sharingeconomy) perustuvissa liiketoiminnoissa. Asiakastyytyväisyyden tarkastelun yhteydessä asiakkaille on yleensä tarjolla joukko tekijöitä arvioitaviksi. Tavoitteena on, että asiakas arvioisi, miten tärkeiksi hän kokee eri tekijät ja miten yritys on onnistunut niiden toteuttamisessa. Pohjimmiltaan yritetään selvittää, mitkä tekijät ovat asiakkaille todellisia erottavia tekijöitä ja miten oma yritys suoriutuu näistä kaikkein tärkeimmistä tekijöistä. Konkreettista kilpailuetua syntyy kuitenkin juuri tiedostamattomien asiakastarpeiden löytymisen kautta. Kun joku yritys tekee asiakkailleen jotain uutta ja positiivista, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin tehnyt, syntyy tästä uusi erottava kilpailuetutekijä. Tällainen tekijä yllättää asiakkaan positiivisesti, eli ei pelkästään tyydytä asiakkaan odotuksia.

11 Miksi asiakas ostaa, ja miksi ostaisi meiltä? Hyötylupaus asiakkaalle Hyötylupaus: Koostuu seuraavista: Kaikki hyödyt asiakkaalle: Kaikki hyödyt, mitä asiakas saa ratkaisusta Erottavat tekijät asiakkaalle: Kaikki erottavat tekijät seuraavaksi parhaimman ratkaisuun nähden Kilpailuedun lähteet itselle: Yksi tai kaksi erottavaa tekijää, joita parantamalla luodaan asiakkaalle ainutlaatuista hyötyä. Vastaa asiakkaan kysymykseen: Miksi minun tulisi ostaa teidän ratkaisunne? Miksi minun tulisi ostaa ratkaisunne kilpailijan ratkaisun sijaan? Mitä on minulle tärkeintä pitää mielessä ratkaisustanne? Edellyttää: Oman ratkaisun perinpohjainen osaaminen ja tuntemus Oman ratkaisun ja kilpailevien ratkaisujen perinpohjaista tuntemusta Tietoa siitä, miten oma ratkaisu luo ylivertaista hyötyä asiakkaalle kilpailijoihin nähden Sisältää seuraavat mahdolliset sudenkuopat: Väitteen toteennäyttäminen Asiakashyötyjä koskevat olettamuksemme Edellyttää asiakashyötyjen tutkimista

12 Strategiakanvas asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisalustana ja käytännön tason asiakaskokemusten merkittävyyden kuvaamispohjana

13 Strategiakanvas auttaa kuvaamaan strategian konkreettiset pääkohdat yksinkertaisella tavalla Strategiakanvaksen lähtökohtana on asiakashyötyjen (tässä kilpailutekijöiden) tarkastelu nelikenttänä. Strategiakanvaksen avulla voidaan tarkastella strategian keskeisiä painotuksia yhden kuvion avulla. Tällöin kuviossa näkyvät oman strategian mukaisen asiakashyödyn pääkohdat suhteessa kilpailijoiden tarjontaan. Yhdellä kuvalla saadaan esitettyä, millä kilpailuetutekijöillä aiotaan pärjätä ja erottua kilpailijoista. Näin toimittaessa myös oman liiketoimintamallin viestiminen asiakkaille, omistajille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille on selkeää.

14 Strategiakanvaksen taustalla on asiakashyötyjen (kilpailutekijöiden) tarkastelun nelikenttä Vähennä Mitkä tekijät tulisi supistaa alle toimialan standarditason? Poista Mitkä toimialan itsestään selvänä pitämät tekijät voidaan poistaa? Uusi lisäarvokäyrä Luo Mitä uusia tekijöitä toimialalla ei ole vielä tarjottu? Nosta Mitkä tekijät tulisi nostaa paremmiksi kuin mihin toimialalla on totuttu?

15 Strategiakanvaksen ytimessä on osuva vastaus neljään hyödyntuotannon kysymykseen: Ensimmäisten kahden kysymyksen avulla on tarkoitus pohtia, miten voisimme alentaa kulurakennettamme suhteessa kilpailijoihin. Jälkimmäisten kahden kysymyksen avulla suunnataan ajattelua siihen, miten voimme tuottaa parempaa asiakashyötyä ja miten voimme saada aikaan kokonaan uutta kysyntää myös uusista asiakasryhmistä. 1. Mitkä toiminnot tai tekijät, joita toimialalla perinteisesti pidetään annettuina, tulisi kokonaan poistaa? 2. Mitkä toiminnot tai tekijät, joita toimialalla perinteisesti pidetään annettuina, tulisi supistaa selvästi alle toimialan standarditason? 3. Mitkä toiminnot tai tekijät tulisi nostaa selvästi paremmiksi kuin mihin toimialalla on totuttu? 4. Mitä sellaisia aivan uusia toimintoja tai tekijöitä tulisi luoda, joita toimiala ei ole aiemmin edes tarjonnut?

16 Määrä Southwest Airlinesin toimintamalli strategiakanvaksella kuvattuna suuri X Muut lentoyhtiöt X X X X X X X vaatimaton Southwest Oma auto laukkujen ateriat oleskelu- istuin- jatko- ystävällinen matka- tiheät matkan kuljetus tilat paikan yhteydet palvelu aika lähdöt edullisuus valinta Asiakkaalle tarjotut hyödyt/edut/palvelut

17 Kilpailuetua voidaan kehittää usealla eri alueella. Tärkeintä on osata valita ne keinot, joita asiakkaat pitävät tärkeinä ja jotka oikeasti erottavat yrityksen asiakkaan silmissä muista tarjoajista. Asiakassegmentti: Kilpailutekijän tärkeys Kilpailutekijät: erottavat tekijät vs. hygieniatekijät Suoritustaso vs. pahin kilpailija Oma yritys Pahin kilpailija = heikoin/huonoin, 5 = tärkein/paras X Hinta X Toimitusvarmuus X Tuotteen laatu X Lisäarvopalvelut X Asiakaspalvelu X Tuoteominaisuudet X Teknologiassa edelläkävijä

18 Liiketoimintaa raskaiden palveluprosessien toimintaympäristössä (tuotantolähtöinen toimintamalli) Case Lentoliikenne: Finnairin strategisia vaihtoehtoja (tuotantolähtöinen toimintamalli / Lock-in / Lock-out)

19 Siviililentoliikennealan yritykset ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo usean vuosikymmenen aikana. Liiketoiminnassa pelkkä hyödyn luominen ei ole se juttu : tarvitaan liiketoimintamalleja joilla hyötyä kyetään myös keräämään. (value creation value capture) Monet suuret yritykset ovat omistajilleen huonoja bisneksiä. Esimerkiksi lentoliikenne on ollut huonoa bisnestä jo pitkään. Vuonna 2012 lentolipun keskihinta USA:ssa oli $178, mutta ala sai voittona itselleen tästä vain 37 senttiä lippua kohden. Kuitenkin koko alan liikevaihto oli USA:ssa yli $160 miljardia. Esim. USA:n lentoliikennetoimiala palvelee satoja miljoonia asiakkaita ja luo miljardien edestä (asiakas)hyötyä vuosittain, mutta alan liiketoimintamallit eivät ole paria poikkeusta lukuun ottamatta mahdollistaneet alan yrityksiä keräämään tästä hyödystä itselleen juuri mitään.

20 Asiakashyödyn luominen ei riitä tarvitaan liiketoimintamalleja joilla tätä hyötyä kyetään myös keräämään Ääriesimerkkinä erilaisten liiketoimintojen kannattavuuseroista saadaan, kun verrataan lentoliikennettä vaikkapa hakukonebisnekseen: Tuloskone Google tuotti rahamääräisesti paljon vähemmän kokonaishyötyä kuin lentoliikenneala. Googlen liikevaihto oli v noin $50 miljardia, josta se kuitenkin keräsi itselleen nettotuloksena 21%. Sillä oli siis yli 100-kertaisesti lentoliikennealan voittomarginaali. Onko monopoli hyvä vai paha asia?

21 Asiakassegmentointi asiakasaktiviteetin perusteella raskaassa prosessiteollisuudessa (tuotantolähtöinen toimintamalli) Case: Perinteinen metsäteollisuus Kari Lohivesi /

22 Asiakassegmentointi asiakasaktiviteetin perusteella Hyvin usein, varsinkin raskaan prosessiteollisuuden piirissä, rakennetaan toisistaan poikkeavat asiakastarjoamat ja kilpailustrategiat eri tyyppisille asiakastyypeille (segmenteille). Kanta-asiakkaat 5-10 % asiakkaista % liikevaihdosta Esimerkiksi: Oletetaan, että asiakkaat on jaettu kolmeen segmenttiin, kanta-asiakkaisiin, projektiasiakkaisiin ja kerta-asiakkaisiin. Projektiasiakkaat % asiakkaista % liikevaihdosta Kerta-asiakkaat % asiakkaista % liikevaihdosta Kanta-asiakkaiksi on luokiteltu asiakkaat joille yritys on pääasiallisin toimittaja. Projektiasiakkaiden kanssa käydään säännöllistä kauppaa, mutta näillä on kuitenkin joku toinen ensisijaisena toimittajana. Kerta-asiakkaat ovat niitä, jotka jatkuvasti kilpailuttavat useita tarjoajia ja valitsevat toimittajan pitkälti hinnan tai toimituskyvyn perusteella (Huom: Suomalaisten S- ja K-kaupparyhmien toiminta on logiikaltaan ollut hyvin lähellä tämän kaltaista prosessivolyymilogiikkaa.)

23 Jotta prosessien ajamisessa saavutettaisiin riittävä käyttöaste (=kannattavuuskysymys), joudutaan strategiassa miettimään, miten kullekin asiakassegmentille voitaisiin olla samanaikaisesti paras vaihtoehto. Tämä voi olla prosessin ajamisen kannalta mielekästä, mutta onko se sitä liiketoiminnan muiden osioiden kannalta? Kanta-asiakkaat arvostavat pitkäaikaista asiakassuhdetta. On syntynyt luottamus toimittajan ja asiakkaan välillä. Kilpailuttaminen ei ole jokaisen kaupan yhteydessä tarpeellista, vaan asiakas arvostaa myös muita kilpailutekijöitä kuin hintaa ja toimituskykyä. Usein tällaista asiakassuhdetta kutsutaan kumppanuudeksi. Pyritään menestykseen yhdessä. Kumppanuussuhteessa yhteistyö ja lisäarvopalvelut ovat erottavia tekijöitä. Kumppanuussuhteen rakentaminen vie useita vuosia, joten myös sen purkaminen tietäisi osapuolille kustannuksia. Projektiasiakkaat arvostavat korkealaatuisia tuotteita ja hyvää toimituskykyä. Usein nämä asiakkaat solmivat pitkäaikaisia toimitussopimuksia muutaman toimittajan kanssa. Heillä on jokin pääasiallinen toimittaja, mutta eivät halua sitoutua tähän tiivisti vain yhteen toimittajaan, esimerkiksi kausiluonteisista toimituskykyyn liittyvistä syistä. Projektiasiakkaat ovat usein vaativia asiakkaita, koska heillä on kumppanuussuhde yhden toimittajan kanssa, johon he vertaavat muita toimittajia. Kerta-asiakkaat ovat bargain shoppers. Tilannekohtaisesti etsitään parasta hintaa - ei välttämättä halvinta - mutta kokonaisedullisinta hintaa. Näillä asiakkailla ei ole suuria odotuksia lisäarvopalveluista. Usein halutaan nopeaa toimitusta, mikä vähentää hintapaineita. Toimitusluotettavuus onkin usein merkittävä kilpailuetu. Yrityksen tuotteet eivät ole kerta-asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä.

24 Esimerkki: Kustannukset kasvavat ja kasvavat. Kuitenkin kaikki tehdyt toimenpiteet ovat sinänsä aivan oikean suuntaisia. Skaalautuvuuteen perustuva kilpailuetu voi kuitenkin hukkua sirpalemaisuuteen. Kanta-asiakkaiden kohdalla panostuksen asiakaspalveluun ja ja lisäarvopalveluihin täytyy olla merkittävää. Jokaiselle kanta-asiakkaalle on nimettävä häntä hoitava tiimi, joka vastaa kokonaisvaltaisesti asiakkaasta. Kanta-asiakkailla on puhelinpalvelunumero, jonka kautta voi tavoittaa tiimin jäsenet. Kaikki tiimin jäsenet ovat it-järjestelmien avulla tietoisia kaikista ko. asiakasta koskevista asioista, kuten tilausten ja toimitusten tilasta, asiakaskyselyistä ja asiakaskontakteista. Kaikki palvelut asiakkaalle menevät yhden puhelinnumeron & sähköpostiosoitteen kautta. Vuosittain pidetään asiakkaan kanssa suunnittelupalaveri, johon osallistuvat tiimin kaikki jäsenet ja asiakkaan nimeämät avainhenkilöt. Tarkoituksena on parantaa yhteistyötä ja luoda uusia lisäarvopalveluja; jne. Projektiasiakkaille rakennetaan sähköiset palvelut, joilla asiakas voi itse selvittää toimitusvalmiutta eri varastoista ja tehdä sähköisiä tilauksia. Palvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan asiointia niin, ettei se ole henkilökontakteista riippuvainen. Puhelinpalvelukeskuksen kautta asiakas saa henkilökohtaista palvelua. Projektiasiakkaille kilpailuetuina ovat asioinnin helppous ja nopeus. Asiakkaan omatoimisuutta palkitaan vuosiostojen määräalennuksilla. Kerta-asiakkaille tarjotaan sähköistä tarjous-/tilauspalvelua. Asiakas saa tarjouksen kahden päivän sisällä ja tilauksestaan tilausvahvistuksen samoin kahdessa päivässä. Lisäksi asiakkaille voidaan niin haluttaessa ehdottaa sähköisesti erikoistarjouksia tuotteista, joilla on nopea toimitusaika. Tavoitteena on parantaa varastokiertoa ja tällä tavalla kannattavuutta. Kerta-asiakkaiden kilpailutekijöitä ovat helppo asiointi, edulliset hinnat ja nopea toimitus. Yrityksen strategiaa tuetaan vielä markkinointikampanjoilla, joilla pyritään houkuttelemaan uusia asiakkaita, kuin myös vakuuttamaan projektiasiakkaita toiminnan tehokkuudesta, jotta näistä saataisiin uusia kanta-asiakkaita. Strategian toteuttaminen edellyttää siis myös panostusta henkilöstön asiakaspalvelutaitojen valmentamiseen, uusien asiakastiimien perustamista, puhelinpalvelukeskuksen toiminnan kehittämistä, sekä tietojärjestelmien kehittämistä.

25 Esimerkin lopputulos: Johtoryhmässä käydään läpi kilpailutilanteesta tehtyä analyysiä. Analyysin perusteella todetaan seuraavaa: Oman yrityksen tuotteissa ei ole asiakkaiden mielestä yhtään selkeästi erottavaa asiakashyötytekijää. Uusi kilpailija, joka markkinoilla kilpailee pelkästään hinnalla, on alkanut kohdentaa myyntiään niihin asiakkaisiin, jotka eivät painota oheispalvelua tai asiakaspalvelua. Vaikka markkinat ovat kasvussa, hintakilpailu tulee yhä kiristymään tuossa asiakassegmentissä. Tämä asiakassegmentti on kuitenkin jo nyt huonoiten kannattava, joten hintakilpailuun ei haluttaisi lähteä mukaan. Yrityksen nykyinen toimintamalli ei mahdollista hintojen oleellista laskemista. Siksi lisämyyntiä olisi ensisijaisesti löydettävä muista asiakassegmenteistä, vaikkapa niitä kiinnostavien lisäarvopalveluiden ja asiakaspalvelun avulla. Toisena vaihtoehtona voitaisiin perustaa uusi liiketoiminta/ tytäryhtiö, jonka liiketoimintamalli tähtäisi kustannustehokkuuteen ja mahdollistaisi aggressiivisen hinnoittelun rajatulla tuotevalikoimalla ko. asiakassegmentissä. Tämän vaihtoehdon yhteydessä on syytä selvittää tarkasti, mikä olisi sen vaikutus kaikkien nykyisten asiakkaiden käyttäytymiseen. Syntyisikö sisäistä kilpailua samoista asiakkaista, jonka seurauksena asiakkaat valitsisivat edullisemman vaihtoehdon?

26 Liiketoimintaa voimakkaan poliittisen säätelyn ja ristiriitaisten tavoitteiden toimintaympäristössä Case: Alkoholiliiketoiminta Suomessa

27 Liikeidea-ajattelu ja liiketoimintamallit Liiketoimintamalli asiakashyödyn pelkistäjänä

28 Liikeidea-ajattelun isänä voidaan pitää Richard Normannia, jonka mukaan liikeidea koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. kohderyhmistä eli segmenteistä, 2. tuotteista ja/tai palveluista, sekä 3. tavasta toimia. Liikeidea siis vastaa kysymyksiin: kenelle? mitä? miten? Liikeidean tulee Normannin (1976) mukaan oltava riittävän toimiva ja konkreettinen. Sen on oltava ainutlaatuinen ja asiakkaiden kannalta ylivoimainen. Liikeidea-ajattelun mukaan organisaatio voi menestyä ja olla tehokas vain olemalla ylivoimainen valitsemassaan ympäristössä. Liikeidea-ajattelussa organisaation tavoitteita ei määritellä tulevaisuudessa saavutettavina tiloina, vaan siinä määritellään ainoastaan prosessin ensimmäinen vaihe. Kun tästä vaiheesta on saatu kokemuksia, niin niiden ja uusien saatavilla olevien tietojen pohjalta määritellään taas seuraava vaihe.

29 Liiketoimintamallien voidaan katsoa pohjautuvan vahvasti liikeidea-ajattelussa esitettyihin liiketoiminnan peruselementteihin. Liiketoimintamalli -käsitteelle ei ole toistaiseksi muodostunut vakiintunutta määritelmää. Erilaisten liiketoimintamallikaavioiden avulla yleensä kuvataan yrityksen liiketoimintaa yksityis-kohtaisemmin kuin holistisemmassa liikeidea-ajattelussa, eli liiketoimintamallikaaviot jakavat tarkastelukohteensa usein hyvinkin detaljoituihin yksityiskohtiin.

30 Yksinkertaisimmillaan liiketoimintamalli voidaan liikeidea-ajattelun mukaisesti määritellä mitä, kenelle ja miten -kysymysten avulla. Liiketoimintamallin avulla kuvataan tällöin, mitä tuotteita tai palveluja yritys myy asiakkailleen, ketkä ovat yrityksen asiakkaita sekä millä tavoin ja mitä jakelukanavaa pitkin tuote tai palvelu tuotetaan asiakkaalle. esim. Normann 1976, 2002; Markides 1998; Magretta 2002; Afuah 2004.

31 Liiketoimintamallit ovat nyt muodissa Maailmanlaajuinen suuri kiinnostus kumpuaa useasta eri lähteestä. Esimerkiksi: 1980-luvun Euroopassa kehittynyt liikeidea-ajattelu (Rhenman, Normann, SIAR) muodostaa filosofisen ja teoreettisen pohjan 2000-luvun alun liiketoimintakonseptiajattelulle (Hamel), sekä 2010-luvun liiketoimintamalliajattelulle (Osterwalder & Pigneur). Globaali rakennemurros paitsi haastaa vanhoja ansaintamalleja ja niiden niin sanottua geneeristä kilpailuetulogiikkaa, myös tarjoaa alustoja uusille ansaintamalleille. Uudistuva strategia-ajattelu kytkeytyy tiiviisti tarpeeseen ymmärtää liiketoimintasuunnittelua omistajalähtöisyyden sijaan asiakaslähtöisesti (shareholder value as an outcome/result, not the starting point). Start-up -boomi ja Venture Capital-pohjaiset rahoitusmallit hyötyvät yhteisesti käytettävistä sapluunoista ja konsepteista (Blank 2013).

32 Johnsonin ym. (2008) mukaan tärkeimpänä liiketoimintamallin komponenttina voidaan pitää asiakashyötyä. Yrityksen perimmäisenä tehtävänä on ratkaista asiakkaalle tärkeä ongelma ja siten luoda asiakashyötyä. Asiakkaille kriittisiä tekijöitä ovat Treacyn ja Wierseman (1995/97) mukaan tuotteen hinta, aika, palvelu ja laatu. Asiakkaan odotusten ja toteutuneen asiakashyödyn välinen ero määrittelee lopulta, onko yrityksen tarjoama asiakashyöty kilpailukykyinen suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin ja palveluihin.

33 Yksi tärkeimmistä liiketoimintamallin osa-alueista on yrityksen ansaintalogiikka, ja sen määrittäminen. Ansaintamallin suunnittelussa olennaisia ovat tuotteen tai palvelun hinnan, asiakkaalta perittävien marginaalien ja tuotteen kustannusrakenteen arvioiminen. Ansaintalogiikka kuvaa, miten ja mitä kanavia pitkin yritys hankkii tulonsa asiakkailta. Esimerkiksi sanomalehtien perinteinen ansaintalogiikka on perustunut niin sanottuun kahden kierron malliin, eli jakaantuen puoliksi kuluttajatilausten ja mainostuottojen kesken.

34 Osterwalderin & Pigneurin (2010) mukaan liiketoimintamalli kuvaa sen logiikan, jolla organisaatio luo, toimittaa ja vangitsee asiakashyödyn. Liiketoimintamalli on kuin toimintasuunnitelma, joka kertoo, miten yrityksen strategia jalkautetaan organisatoristen rakenteiden, prosessien ja systeemien kautta. Liiketoimintamallin avulla voidaan kuvata, miten liiketoiminnan eri osa-alueet sopivat yhteen ja muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden (Magretta 2002).

35 Osterwalder ja Pigneur (2010) tiivistävät liiketoimintamallin yhdeksään rakenneosaan, jotka kertovat, miten yritys harjoittaa liiketoimintaansa ja pyrkii tekemään voittoa. Heidän mukaansa liiketoimintamallin osat ovat asiakassegmentit, arvolupaus, kanavat, asiakassuhteet, tulovirrat, avainresurssit, avainaktiviteetit, avainkumppanuudet sekä kustannusrakenne. Nämä yhdeksän osaa kattavat liiketoiminnan neljä keskeistä osaaluetta, jotka ovat asiakkaat, tarjooma, infrastruktuuri sekä taloudellinen elinkelpoisuus.

36 Business Model Canvas explained: https://www.youtube.com/watch?v=qoaozmtlp5s

Strategia ja yrittäjyys KATSTA11. Jakso 3: 26.1.2016

Strategia ja yrittäjyys KATSTA11. Jakso 3: 26.1.2016 Strategia ja yrittäjyys KATSTA11 Jakso 3: 26.1.2016 Liiketoiminnan tuottaman asiakashyödyn ja sen mukaisen toimintatavan määrittäminen modernin strategia-ajattelun lähtökohtana: Strategisten perusvaihtoehtojen,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Jakso 5: 17.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):

Jakso 5: 17.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Strategian perusteet JKKYSTP11 Jakso 5: 17.2.2015 Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Liiketoimintamallit ja liikeidea-ajattelu. Liiketoiminnan lukittuminen strategisena

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

Strategia ja yrittäjyys KATSTA11. Jakso 4: 2.2.2016. Erilaisia monopoleja: Case: Viiniliiketoiminta Suomessa.

Strategia ja yrittäjyys KATSTA11. Jakso 4: 2.2.2016. Erilaisia monopoleja: Case: Viiniliiketoiminta Suomessa. Strategia ja yrittäjyys KATSTA11 Jakso 4: 2.2.2016 Erilaisia monopoleja: Case: Viiniliiketoiminta Suomessa. Hyödyn tuottaminen ja hyödyn tulouttaminen: Toimiala- ja toimialalogiikka. Liiketoimintamallit

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle?

Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Omenan tuotannon eri liiketoimintamallit miten tuottaa lisäarvoa omalle tuotteelle? Susann Rännäri, puutarhatuotannon kehittämispäällikkö ProAgria SLF Puh: 0438248705, S-posti: susann.rannari@slf.fi Viime

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet 9.10.2014, Turku Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori & Anne Masalin Ruotsi markkinana Markkinoiden ominaispiirteet ja toimintatavat Ruotsi markkinana 9,4

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Miten Suomalais-ruotsalainen kauppakamari voi auttaa kansainvälistymisessä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Perustettu

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA. KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori

ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA. KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori ARVOLUPAUKSET JA ASIAKASARVO FINANSSI- JA VAKUUTUSMARKKINOILLA KTT Pekka Puustinen, Vakuutustieteen yliopistonlehtori Arvot vs. Arvo Arvot Pirkko-pissis Arvo Rampe-Raudottaja Nykyinen logiikka Vaihdannan

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS. tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13. paikka osoite

KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS. tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13. paikka osoite KAJAANIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISTILAISUUS tiistaina 10.11.2015 klo 9:00 13 paikka osoite Tervetuloa Kajaanin lentoaseman kehittämistilaisuuteen! Tilaisuus on osa Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanketta,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten?

Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Monikanavaisuus, ylikanavaisuus - mitä, miksi ja miten? Technopolis Business Breakfast 2.9.2014 Palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi Vakuutustieteen yliopistonlehtori Pekka Puustinen Ohjelmajohtaja

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Businessment How to make business without business?

Businessment How to make business without business? Businessment How to make business without business? Tuotteet ja Palvelut TEHTÄVÄ: Konseptointi ja toteutus käytäntöön Ratkaisukuvaus - pulmat ja tarpeet - ideat ja ratkaisut - käytännön sovellukset Käyttökuvaus

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi ENNAKOINTI MAHDOLLISUUKSIEN IDE NT IF IOINT I IDE A IDE AN ARVIOINTI JALOSTAMINEN LT KONSEPTIN S UUNNITTEL U TUOTEKEHITYS TUOTANTO LANSEERAUS L IIKETOIMINNAN UUDIS TAMINEN G1 G2 G3 G4 IDE OINT IPR OS E

Lisätiedot

Exel Compositesin strategia 2014 2018

Exel Compositesin strategia 2014 2018 Exel Compositesin strategia 2014 2018 Toimitusjohtaja Riku Kytömäki 4. marraskuuta 2014 Komposiittien markkinakysynnän odotetaan kasvavan sekä määrässä että arvossa mitattuna Komposiittimarkkinat Materiaalimarkkinoita

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot