Jakso 4: Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakso 4: 3.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):"

Transkriptio

1 Strategian perusteet JKKYSTP11 Jakso 4: Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Asiakashyötyjen ja niiden taustalla olevien tarpeiden analyysi. Strategiakanvas asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisalustana ja käytännön tason asiakaskokemusten merkittävyyden kuvaamispohjana. Case: Lentoliikenne. Case: Perinteinen metsäteollisuus. Case: Alkoholiliiketoiminta Suomessa. Liiketoimintamallit ja liikeidea-ajattelu. Liiketoiminnan lukittuminen strategisena haasteena: Lock-in / Lock-out & Entry / Exit barriers. Caset: Liiketoimintamalliesimerkkejä. KTT Kari Lohivesi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

2 Asiakashyötyjen ja niiden taustalla olevien tarpeiden analyysi

3 Asiakasanalyysi Erilaisten asiakasanalyysien tavoitteena on yrittää ymmärtää asiakkaiden toimintaa syvällisesti: Mikä on olennaista asiakkaan menestymiselle /Mitä hyötyä tuotamme asiakkaalle? Miten voimme auttaa asiakasta menestymään ja toimia samalla itse tehokkaasti? Miten voimme yhdessä asiakkaan kanssa työskennellä hänelle todella tarpeellisten kehityshankkeiden suhteen? Asiakashyötyanalyyseillä etsitään valintakriteerejä asiakkaan arvostuksista ja toiminnasta, esim. lisäpalveluista. Nämä kriteerit toimivat tärkeänä lähtökohtana strategialinjauksissa ja niiden toimeenpanossa.

4 Jobs to be done Asiakastarpeiden selvittäminen ja löytäminen on pohjimmiltaan luovaa ja innovatiivista. Tiedostamattomia asiakashyötyä muodostavia tekijöitä (kilpailutekijöitä) ei yleensä saada selville asiakaskyselyissä, vaan ne edellyttävät innovatiivista ajattelua: Mikä voisi olla asiakkaille tärkeää, mikä asia voi synnyttää halun/elämyksen hänelle, jne? Asiakastarvekartoituksissa noudatetaan yleensä yleisiä malleja, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin muilla yrityksillä. Usein kannattaakin uskaltaa olla erilainen, luoda asiakasyhteyksiä eri tavoin kuin kilpailija, kokeilla uusia vuorovaikutuskeinoja, jne luvulla on alettu puhua Jobs to be done - muodossa olevasta kysymystenasettelusta etsittäessä asiakastarpeita. Clayton Christensen: Jobs to be done / Why we hire a product to do a job for us : https://www.youtube.com/watch?v=f84lymes67y

5 Esimerkki asiakasanalyysiin keskittyvästä sapluunasta Asiakasryhmä 1 Asiakasryhmä 2 1. Mitä hyötyä tarjoamme asiakkaillemme? What job they want to get done? 2. Ketkä ovat ostajia, ketkä ovat päättäjiä? 3. Valintakriteerit, tärkeysjärjestys, vaihteleeko eri ostajilla/päättäjillä+ 4. Millaisia puutteita asiakas näkee toiminnassamme, esim. tuotteet, palvelut jne.? 5. Ostoprosessin erityispiirteitä 6. Asiakkaiden mielikuvat meistä ja kilpailijoista 7. Mitä lisäominaisuuksia / -palveluja asiakas arvostaa, olisiko valmis maksamaan? 8. Johtopäätöksiä oman toiminnan kehittämisestä

6 Esimerkki asiakas/tuoteanalyysiin keskittyvästä sapluunasta: Kuka ostaa ja mitä? Asiakkaat/asiakassegmentit Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4 Asiakas 5 Asiakas 6 Asiakas 7 Tuote 1 Tuotteet/ palvelut Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Liikevaihto nyt Markkinaosuus asiakkaalla/ryhmällä Liikevaihdon kehitystrendi Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7

7 Asiakashyötyjen määrittely on syytä perustaa tekijöihin, jotka asiakkaiden mielestä erottavat yrityksen kilpailijoista ja jotka tuottavat heille hyötyä/lisäarvoa. Asiakashyötyä tuottavia tekijöitä ovat: Paras tuote: erottaudutaan tuotteiden edelläkävijäominaisuuksien innovatiivisena kehittäjänä. Paras hinta: erottaudutaan tuotteiden ja palveluiden kokonaisedullisuudella ja laadulla. Paras ratkaisu: erottaudutaan toimimalla asiakkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä, huomioimalla ja rakentamalla asiakkaiden erityistarpeiden mukaisia ratkaisuja, sekä joskus myös integroitumalla osaksi asiakkaan toimintaa.

8 Asiakassegmentointi asiakashyötyjen perusteella Asiakkaat ovat erilaisia ja heidän valintakriteerinsä vaihtelevat tapauksesta ja tilanteesta toiseen. Mikäli yksittäisten asiakkaiden erityistoiveita/ tarpeita ei kannattavasti pystytä toteuttamaan (vrt. pitkä häntä), pyritään asiakkaat usein ryhmittelemään sellaisiin segmentteihin, joiden sisällä valintakriteerit ovat mahdollisimman yhteneviä. Tavoitteena on saada oma tarjoama vastaamaan mahdollisimman hyvin valittujen asiakassegmenttien odotuksia. Samoin saatetaan myös hylätä jokin asiakassegmentti kokonaan, jos ei nähdä mahdollisuutta kannattavasti vastata kyseisen segmentin odotuksiin. Tavoitteena on löytää sellaisia arvo/hyötytekijöitä, jotka ovat asiakkaiden mielestä merkityksellisiä ja siten oleellisesti erottavat yrityksen asiakkaan silmissä muista tarjoajista.

9 Tarjoamatekijät on usein syytä luokitella asiakashyötyjen suhteen erottaviin tekijöihin ja hygieniatekijöihin. Jokaisen tarjoomatekijän kohdalla on syytä arvioida, onko kyseessä todellinen erottava tekijä vaiko ns. hygieniatekijä. Hygieniatekijät ovat sellaisia, joiden täytyy olla tietyllä vähimmäistasolla, jotta yritys ylipäätään voi olla mukana kilpailussa. Mutta kun asiakkaan odotukset tämän kriteerin suhteen ovat täyttyneet, näitä tekijöitä parantamalla ei enää synny kilpailuetua: asiakas ei tunnista eroa kilpailevien tuotteiden välillä. Erottavia tekijöitä voidaan löytää asiakkaan hyötytekijöiden määrittelyllä. Hyötytekijät ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella asiakas tekee valintansa. Nämä tekijät eivät ole koko tuotteen elinkaaren aikana samoja. Esimerkiksi kameran rooli kännykässä valintakriteerinä on vaihdellut. (Tästä lisää elinkaarianalyysin yhteydessä.)

10 Asiakas(tyytyväisyys)arviointi on keskeisellä sijalla monissa uusissa, etenkin jakamistalouden liiketoiminnoissa. Ehkä tärkeimpänä kysymyksenä asiakastutkimuksessa on, onko asiakas valmis suosittelemaan ko. yritystä tutuilleen? Tavoite on, asiakkaasta tulee yrityksen suosittelija. Kun asiakas aktiivisesti suosittelee jotain yritystä, voidaan puhua todellisesta asiakasuskollisuudesta. Asiakkaiden aktiivinen rooli suositusten ja arvioiden laatijana muuttaa asiakkaan roolia tuotantoketjussa (co-creator of value - C2C / C2B). Näin esimerkiksi nettipohjaisissa hotellihuonevälityksessä, sekä monissa jakamistalouteen (sharingeconomy) perustuvissa liiketoiminnoissa. Asiakastyytyväisyyden tarkastelun yhteydessä asiakkaille on yleensä tarjolla joukko tekijöitä arvioitaviksi. Tavoitteena on, että asiakas arvioisi, miten tärkeiksi hän kokee eri tekijät ja miten yritys on onnistunut niiden toteuttamisessa. Pohjimmiltaan yritetään selvittää, mitkä tekijät ovat asiakkaille todellisia erottavia tekijöitä ja miten oma yritys suoriutuu näistä kaikkein tärkeimmistä tekijöistä. Konkreettista kilpailuetua syntyy kuitenkin juuri tiedostamattomien asiakastarpeiden löytymisen kautta. Kun joku yritys tekee asiakkailleen jotain uutta ja positiivista, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin tehnyt, syntyy tästä uusi erottava kilpailuetutekijä. Tällainen tekijä yllättää asiakkaan positiivisesti, eli ei pelkästään tyydytä asiakkaan odotuksia.

11 Miksi asiakas ostaa, ja miksi ostaisi meiltä? Hyötylupaus asiakkaalle Hyötylupaus: Koostuu seuraavista: Kaikki hyödyt asiakkaalle: Kaikki hyödyt, mitä asiakas saa ratkaisusta Erottavat tekijät asiakkaalle: Kaikki erottavat tekijät seuraavaksi parhaimman ratkaisuun nähden Kilpailuedun lähteet itselle: Yksi tai kaksi erottavaa tekijää, joita parantamalla luodaan asiakkaalle ainutlaatuista hyötyä. Vastaa asiakkaan kysymykseen: Miksi minun tulisi ostaa teidän ratkaisunne? Miksi minun tulisi ostaa ratkaisunne kilpailijan ratkaisun sijaan? Mitä on minulle tärkeintä pitää mielessä ratkaisustanne? Edellyttää: Oman ratkaisun perinpohjainen osaaminen ja tuntemus Oman ratkaisun ja kilpailevien ratkaisujen perinpohjaista tuntemusta Tietoa siitä, miten oma ratkaisu luo ylivertaista hyötyä asiakkaalle kilpailijoihin nähden Sisältää seuraavat mahdolliset sudenkuopat: Väitteen toteennäyttäminen Asiakashyötyjä koskevat olettamuksemme Edellyttää asiakashyötyjen tutkimista

12 Strategiakanvas asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisalustana ja käytännön tason asiakaskokemusten merkittävyyden kuvaamispohjana

13 Strategiakanvas auttaa kuvaamaan strategian konkreettiset pääkohdat yksinkertaisella tavalla Strategiakanvaksen lähtökohtana on asiakashyötyjen (tässä kilpailutekijöiden) tarkastelu nelikenttänä. Strategiakanvaksen avulla voidaan tarkastella strategian keskeisiä painotuksia yhden kuvion avulla. Tällöin kuviossa näkyvät oman strategian mukaisen asiakashyödyn pääkohdat suhteessa kilpailijoiden tarjontaan. Yhdellä kuvalla saadaan esitettyä, millä kilpailuetutekijöillä aiotaan pärjätä ja erottua kilpailijoista. Näin toimittaessa myös oman liiketoimintamallin viestiminen asiakkaille, omistajille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille on selkeää.

14 Strategiakanvaksen taustalla on asiakashyötyjen (kilpailutekijöiden) tarkastelun nelikenttä Vähennä Mitkä tekijät tulisi supistaa alle toimialan standarditason? Poista Mitkä toimialan itsestään selvänä pitämät tekijät voidaan poistaa? Uusi lisäarvokäyrä Luo Mitä uusia tekijöitä toimialalla ei ole vielä tarjottu? Nosta Mitkä tekijät tulisi nostaa paremmiksi kuin mihin toimialalla on totuttu?

15 Strategiakanvaksen ytimessä on osuva vastaus neljään hyödyntuotannon kysymykseen: Ensimmäisten kahden kysymyksen avulla on tarkoitus pohtia, miten voisimme alentaa kulurakennettamme suhteessa kilpailijoihin. Jälkimmäisten kahden kysymyksen avulla suunnataan ajattelua siihen, miten voimme tuottaa parempaa asiakashyötyä ja miten voimme saada aikaan kokonaan uutta kysyntää myös uusista asiakasryhmistä. 1. Mitkä toiminnot tai tekijät, joita toimialalla perinteisesti pidetään annettuina, tulisi kokonaan poistaa? 2. Mitkä toiminnot tai tekijät, joita toimialalla perinteisesti pidetään annettuina, tulisi supistaa selvästi alle toimialan standarditason? 3. Mitkä toiminnot tai tekijät tulisi nostaa selvästi paremmiksi kuin mihin toimialalla on totuttu? 4. Mitä sellaisia aivan uusia toimintoja tai tekijöitä tulisi luoda, joita toimiala ei ole aiemmin edes tarjonnut?

16 Määrä Southwest Airlinesin toimintamalli strategiakanvaksella kuvattuna suuri X Muut lentoyhtiöt X X X X X X X vaatimaton Southwest Oma auto laukkujen ateriat oleskelu- istuin- jatko- ystävällinen matka- tiheät matkan kuljetus tilat paikan yhteydet palvelu aika lähdöt edullisuus valinta Asiakkaalle tarjotut hyödyt/edut/palvelut

17 Kilpailuetua voidaan kehittää usealla eri alueella. Tärkeintä on osata valita ne keinot, joita asiakkaat pitävät tärkeinä ja jotka oikeasti erottavat yrityksen asiakkaan silmissä muista tarjoajista. Asiakassegmentti: Kilpailutekijän tärkeys Kilpailutekijät: erottavat tekijät vs. hygieniatekijät Suoritustaso vs. pahin kilpailija Oma yritys Pahin kilpailija = heikoin/huonoin, 5 = tärkein/paras X Hinta X Toimitusvarmuus X Tuotteen laatu X Lisäarvopalvelut X Asiakaspalvelu X Tuoteominaisuudet X Teknologiassa edelläkävijä

18 Liiketoimintaa raskaiden palveluprosessien toimintaympäristössä (tuotantolähtöinen toimintamalli) Case Lentoliikenne: Finnairin strategisia vaihtoehtoja (tuotantolähtöinen toimintamalli / Lock-in / Lock-out)

19 Siviililentoliikennealan yritykset ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo usean vuosikymmenen aikana. Liiketoiminnassa pelkkä hyödyn luominen ei ole se juttu : tarvitaan liiketoimintamalleja joilla hyötyä kyetään myös keräämään. (value creation value capture) Monet suuret yritykset ovat omistajilleen huonoja bisneksiä. Esimerkiksi lentoliikenne on ollut huonoa bisnestä jo pitkään. Vuonna 2012 lentolipun keskihinta USA:ssa oli $178, mutta ala sai voittona itselleen tästä vain 37 senttiä lippua kohden. Kuitenkin koko alan liikevaihto oli USA:ssa yli $160 miljardia. Esim. USA:n lentoliikennetoimiala palvelee satoja miljoonia asiakkaita ja luo miljardien edestä (asiakas)hyötyä vuosittain, mutta alan liiketoimintamallit eivät ole paria poikkeusta lukuun ottamatta mahdollistaneet alan yrityksiä keräämään tästä hyödystä itselleen juuri mitään.

20 Asiakashyödyn luominen ei riitä tarvitaan liiketoimintamalleja joilla tätä hyötyä kyetään myös keräämään Ääriesimerkkinä erilaisten liiketoimintojen kannattavuuseroista saadaan, kun verrataan lentoliikennettä vaikkapa hakukonebisnekseen: Tuloskone Google tuotti rahamääräisesti paljon vähemmän kokonaishyötyä kuin lentoliikenneala. Googlen liikevaihto oli v noin $50 miljardia, josta se kuitenkin keräsi itselleen nettotuloksena 21%. Sillä oli siis yli 100-kertaisesti lentoliikennealan voittomarginaali. Onko monopoli hyvä vai paha asia?

21 Asiakassegmentointi asiakasaktiviteetin perusteella raskaassa prosessiteollisuudessa (tuotantolähtöinen toimintamalli) Case: Perinteinen metsäteollisuus Kari Lohivesi /

22 Asiakassegmentointi asiakasaktiviteetin perusteella Hyvin usein, varsinkin raskaan prosessiteollisuuden piirissä, rakennetaan toisistaan poikkeavat asiakastarjoamat ja kilpailustrategiat eri tyyppisille asiakastyypeille (segmenteille). Kanta-asiakkaat 5-10 % asiakkaista % liikevaihdosta Esimerkiksi: Oletetaan, että asiakkaat on jaettu kolmeen segmenttiin, kanta-asiakkaisiin, projektiasiakkaisiin ja kerta-asiakkaisiin. Projektiasiakkaat % asiakkaista % liikevaihdosta Kerta-asiakkaat % asiakkaista % liikevaihdosta Kanta-asiakkaiksi on luokiteltu asiakkaat joille yritys on pääasiallisin toimittaja. Projektiasiakkaiden kanssa käydään säännöllistä kauppaa, mutta näillä on kuitenkin joku toinen ensisijaisena toimittajana. Kerta-asiakkaat ovat niitä, jotka jatkuvasti kilpailuttavat useita tarjoajia ja valitsevat toimittajan pitkälti hinnan tai toimituskyvyn perusteella (Huom: Suomalaisten S- ja K-kaupparyhmien toiminta on logiikaltaan ollut hyvin lähellä tämän kaltaista prosessivolyymilogiikkaa.)

23 Jotta prosessien ajamisessa saavutettaisiin riittävä käyttöaste (=kannattavuuskysymys), joudutaan strategiassa miettimään, miten kullekin asiakassegmentille voitaisiin olla samanaikaisesti paras vaihtoehto. Tämä voi olla prosessin ajamisen kannalta mielekästä, mutta onko se sitä liiketoiminnan muiden osioiden kannalta? Kanta-asiakkaat arvostavat pitkäaikaista asiakassuhdetta. On syntynyt luottamus toimittajan ja asiakkaan välillä. Kilpailuttaminen ei ole jokaisen kaupan yhteydessä tarpeellista, vaan asiakas arvostaa myös muita kilpailutekijöitä kuin hintaa ja toimituskykyä. Usein tällaista asiakassuhdetta kutsutaan kumppanuudeksi. Pyritään menestykseen yhdessä. Kumppanuussuhteessa yhteistyö ja lisäarvopalvelut ovat erottavia tekijöitä. Kumppanuussuhteen rakentaminen vie useita vuosia, joten myös sen purkaminen tietäisi osapuolille kustannuksia. Projektiasiakkaat arvostavat korkealaatuisia tuotteita ja hyvää toimituskykyä. Usein nämä asiakkaat solmivat pitkäaikaisia toimitussopimuksia muutaman toimittajan kanssa. Heillä on jokin pääasiallinen toimittaja, mutta eivät halua sitoutua tähän tiivisti vain yhteen toimittajaan, esimerkiksi kausiluonteisista toimituskykyyn liittyvistä syistä. Projektiasiakkaat ovat usein vaativia asiakkaita, koska heillä on kumppanuussuhde yhden toimittajan kanssa, johon he vertaavat muita toimittajia. Kerta-asiakkaat ovat bargain shoppers. Tilannekohtaisesti etsitään parasta hintaa - ei välttämättä halvinta - mutta kokonaisedullisinta hintaa. Näillä asiakkailla ei ole suuria odotuksia lisäarvopalveluista. Usein halutaan nopeaa toimitusta, mikä vähentää hintapaineita. Toimitusluotettavuus onkin usein merkittävä kilpailuetu. Yrityksen tuotteet eivät ole kerta-asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä.

24 Esimerkki: Kustannukset kasvavat ja kasvavat. Kuitenkin kaikki tehdyt toimenpiteet ovat sinänsä aivan oikean suuntaisia. Skaalautuvuuteen perustuva kilpailuetu voi kuitenkin hukkua sirpalemaisuuteen. Kanta-asiakkaiden kohdalla panostuksen asiakaspalveluun ja ja lisäarvopalveluihin täytyy olla merkittävää. Jokaiselle kanta-asiakkaalle on nimettävä häntä hoitava tiimi, joka vastaa kokonaisvaltaisesti asiakkaasta. Kanta-asiakkailla on puhelinpalvelunumero, jonka kautta voi tavoittaa tiimin jäsenet. Kaikki tiimin jäsenet ovat it-järjestelmien avulla tietoisia kaikista ko. asiakasta koskevista asioista, kuten tilausten ja toimitusten tilasta, asiakaskyselyistä ja asiakaskontakteista. Kaikki palvelut asiakkaalle menevät yhden puhelinnumeron & sähköpostiosoitteen kautta. Vuosittain pidetään asiakkaan kanssa suunnittelupalaveri, johon osallistuvat tiimin kaikki jäsenet ja asiakkaan nimeämät avainhenkilöt. Tarkoituksena on parantaa yhteistyötä ja luoda uusia lisäarvopalveluja; jne. Projektiasiakkaille rakennetaan sähköiset palvelut, joilla asiakas voi itse selvittää toimitusvalmiutta eri varastoista ja tehdä sähköisiä tilauksia. Palvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan asiointia niin, ettei se ole henkilökontakteista riippuvainen. Puhelinpalvelukeskuksen kautta asiakas saa henkilökohtaista palvelua. Projektiasiakkaille kilpailuetuina ovat asioinnin helppous ja nopeus. Asiakkaan omatoimisuutta palkitaan vuosiostojen määräalennuksilla. Kerta-asiakkaille tarjotaan sähköistä tarjous-/tilauspalvelua. Asiakas saa tarjouksen kahden päivän sisällä ja tilauksestaan tilausvahvistuksen samoin kahdessa päivässä. Lisäksi asiakkaille voidaan niin haluttaessa ehdottaa sähköisesti erikoistarjouksia tuotteista, joilla on nopea toimitusaika. Tavoitteena on parantaa varastokiertoa ja tällä tavalla kannattavuutta. Kerta-asiakkaiden kilpailutekijöitä ovat helppo asiointi, edulliset hinnat ja nopea toimitus. Yrityksen strategiaa tuetaan vielä markkinointikampanjoilla, joilla pyritään houkuttelemaan uusia asiakkaita, kuin myös vakuuttamaan projektiasiakkaita toiminnan tehokkuudesta, jotta näistä saataisiin uusia kanta-asiakkaita. Strategian toteuttaminen edellyttää siis myös panostusta henkilöstön asiakaspalvelutaitojen valmentamiseen, uusien asiakastiimien perustamista, puhelinpalvelukeskuksen toiminnan kehittämistä, sekä tietojärjestelmien kehittämistä.

25 Esimerkin lopputulos: Johtoryhmässä käydään läpi kilpailutilanteesta tehtyä analyysiä. Analyysin perusteella todetaan seuraavaa: Oman yrityksen tuotteissa ei ole asiakkaiden mielestä yhtään selkeästi erottavaa asiakashyötytekijää. Uusi kilpailija, joka markkinoilla kilpailee pelkästään hinnalla, on alkanut kohdentaa myyntiään niihin asiakkaisiin, jotka eivät painota oheispalvelua tai asiakaspalvelua. Vaikka markkinat ovat kasvussa, hintakilpailu tulee yhä kiristymään tuossa asiakassegmentissä. Tämä asiakassegmentti on kuitenkin jo nyt huonoiten kannattava, joten hintakilpailuun ei haluttaisi lähteä mukaan. Yrityksen nykyinen toimintamalli ei mahdollista hintojen oleellista laskemista. Siksi lisämyyntiä olisi ensisijaisesti löydettävä muista asiakassegmenteistä, vaikkapa niitä kiinnostavien lisäarvopalveluiden ja asiakaspalvelun avulla. Toisena vaihtoehtona voitaisiin perustaa uusi liiketoiminta/ tytäryhtiö, jonka liiketoimintamalli tähtäisi kustannustehokkuuteen ja mahdollistaisi aggressiivisen hinnoittelun rajatulla tuotevalikoimalla ko. asiakassegmentissä. Tämän vaihtoehdon yhteydessä on syytä selvittää tarkasti, mikä olisi sen vaikutus kaikkien nykyisten asiakkaiden käyttäytymiseen. Syntyisikö sisäistä kilpailua samoista asiakkaista, jonka seurauksena asiakkaat valitsisivat edullisemman vaihtoehdon?

26 Liiketoimintaa voimakkaan poliittisen säätelyn ja ristiriitaisten tavoitteiden toimintaympäristössä Case: Alkoholiliiketoiminta Suomessa

27 Liikeidea-ajattelu ja liiketoimintamallit Liiketoimintamalli asiakashyödyn pelkistäjänä

28 Liikeidea-ajattelun isänä voidaan pitää Richard Normannia, jonka mukaan liikeidea koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. kohderyhmistä eli segmenteistä, 2. tuotteista ja/tai palveluista, sekä 3. tavasta toimia. Liikeidea siis vastaa kysymyksiin: kenelle? mitä? miten? Liikeidean tulee Normannin (1976) mukaan oltava riittävän toimiva ja konkreettinen. Sen on oltava ainutlaatuinen ja asiakkaiden kannalta ylivoimainen. Liikeidea-ajattelun mukaan organisaatio voi menestyä ja olla tehokas vain olemalla ylivoimainen valitsemassaan ympäristössä. Liikeidea-ajattelussa organisaation tavoitteita ei määritellä tulevaisuudessa saavutettavina tiloina, vaan siinä määritellään ainoastaan prosessin ensimmäinen vaihe. Kun tästä vaiheesta on saatu kokemuksia, niin niiden ja uusien saatavilla olevien tietojen pohjalta määritellään taas seuraava vaihe.

29 Liiketoimintamallien voidaan katsoa pohjautuvan vahvasti liikeidea-ajattelussa esitettyihin liiketoiminnan peruselementteihin. Liiketoimintamalli -käsitteelle ei ole toistaiseksi muodostunut vakiintunutta määritelmää. Erilaisten liiketoimintamallikaavioiden avulla yleensä kuvataan yrityksen liiketoimintaa yksityis-kohtaisemmin kuin holistisemmassa liikeidea-ajattelussa, eli liiketoimintamallikaaviot jakavat tarkastelukohteensa usein hyvinkin detaljoituihin yksityiskohtiin.

30 Yksinkertaisimmillaan liiketoimintamalli voidaan liikeidea-ajattelun mukaisesti määritellä mitä, kenelle ja miten -kysymysten avulla. Liiketoimintamallin avulla kuvataan tällöin, mitä tuotteita tai palveluja yritys myy asiakkailleen, ketkä ovat yrityksen asiakkaita sekä millä tavoin ja mitä jakelukanavaa pitkin tuote tai palvelu tuotetaan asiakkaalle. esim. Normann 1976, 2002; Markides 1998; Magretta 2002; Afuah 2004.

31 Liiketoimintamallit ovat nyt muodissa Maailmanlaajuinen suuri kiinnostus kumpuaa useasta eri lähteestä. Esimerkiksi: 1980-luvun Euroopassa kehittynyt liikeidea-ajattelu (Rhenman, Normann, SIAR) muodostaa filosofisen ja teoreettisen pohjan 2000-luvun alun liiketoimintakonseptiajattelulle (Hamel), sekä 2010-luvun liiketoimintamalliajattelulle (Osterwalder & Pigneur). Globaali rakennemurros paitsi haastaa vanhoja ansaintamalleja ja niiden niin sanottua geneeristä kilpailuetulogiikkaa, myös tarjoaa alustoja uusille ansaintamalleille. Uudistuva strategia-ajattelu kytkeytyy tiiviisti tarpeeseen ymmärtää liiketoimintasuunnittelua omistajalähtöisyyden sijaan asiakaslähtöisesti (shareholder value as an outcome/result, not the starting point). Start-up -boomi ja Venture Capital-pohjaiset rahoitusmallit hyötyvät yhteisesti käytettävistä sapluunoista ja konsepteista (Blank 2013).

32 Johnsonin ym. (2008) mukaan tärkeimpänä liiketoimintamallin komponenttina voidaan pitää asiakashyötyä. Yrityksen perimmäisenä tehtävänä on ratkaista asiakkaalle tärkeä ongelma ja siten luoda asiakashyötyä. Asiakkaille kriittisiä tekijöitä ovat Treacyn ja Wierseman (1995/97) mukaan tuotteen hinta, aika, palvelu ja laatu. Asiakkaan odotusten ja toteutuneen asiakashyödyn välinen ero määrittelee lopulta, onko yrityksen tarjoama asiakashyöty kilpailukykyinen suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin ja palveluihin.

33 Yksi tärkeimmistä liiketoimintamallin osa-alueista on yrityksen ansaintalogiikka, ja sen määrittäminen. Ansaintamallin suunnittelussa olennaisia ovat tuotteen tai palvelun hinnan, asiakkaalta perittävien marginaalien ja tuotteen kustannusrakenteen arvioiminen. Ansaintalogiikka kuvaa, miten ja mitä kanavia pitkin yritys hankkii tulonsa asiakkailta. Esimerkiksi sanomalehtien perinteinen ansaintalogiikka on perustunut niin sanottuun kahden kierron malliin, eli jakaantuen puoliksi kuluttajatilausten ja mainostuottojen kesken.

34 Osterwalderin & Pigneurin (2010) mukaan liiketoimintamalli kuvaa sen logiikan, jolla organisaatio luo, toimittaa ja vangitsee asiakashyödyn. Liiketoimintamalli on kuin toimintasuunnitelma, joka kertoo, miten yrityksen strategia jalkautetaan organisatoristen rakenteiden, prosessien ja systeemien kautta. Liiketoimintamallin avulla voidaan kuvata, miten liiketoiminnan eri osa-alueet sopivat yhteen ja muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden (Magretta 2002).

35 Osterwalder ja Pigneur (2010) tiivistävät liiketoimintamallin yhdeksään rakenneosaan, jotka kertovat, miten yritys harjoittaa liiketoimintaansa ja pyrkii tekemään voittoa. Heidän mukaansa liiketoimintamallin osat ovat asiakassegmentit, arvolupaus, kanavat, asiakassuhteet, tulovirrat, avainresurssit, avainaktiviteetit, avainkumppanuudet sekä kustannusrakenne. Nämä yhdeksän osaa kattavat liiketoiminnan neljä keskeistä osaaluetta, jotka ovat asiakkaat, tarjooma, infrastruktuuri sekä taloudellinen elinkelpoisuus.

36 Business Model Canvas explained: https://www.youtube.com/watch?v=qoaozmtlp5s

Strategia ja yrittäjyys KATSTA11. Jakso 3: 26.1.2016

Strategia ja yrittäjyys KATSTA11. Jakso 3: 26.1.2016 Strategia ja yrittäjyys KATSTA11 Jakso 3: 26.1.2016 Liiketoiminnan tuottaman asiakashyödyn ja sen mukaisen toimintatavan määrittäminen modernin strategia-ajattelun lähtökohtana: Strategisten perusvaihtoehtojen,

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Strategia ja yrittäjyys KATSTA11. Jakso 4: 2.2.2016. Erilaisia monopoleja: Case: Viiniliiketoiminta Suomessa.

Strategia ja yrittäjyys KATSTA11. Jakso 4: 2.2.2016. Erilaisia monopoleja: Case: Viiniliiketoiminta Suomessa. Strategia ja yrittäjyys KATSTA11 Jakso 4: 2.2.2016 Erilaisia monopoleja: Case: Viiniliiketoiminta Suomessa. Hyödyn tuottaminen ja hyödyn tulouttaminen: Toimiala- ja toimialalogiikka. Liiketoimintamallit

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla

Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Arla Ingman ja Arla Foods Arla Ingman Suomen markkinoilla Toimittajatapaaminen Osuuskunta Maitomaa 26.4.2010 Outi Fagerlund Viestintäpäällikkö 09 272 001 outi.fagerlund@arlafoods.com 1 26.4.2010 1 Arla

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio

Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012. Janne Kaippio Muutama ajatus vahinkovakuutustuotteiden hinnoittelusta SAY-Kuukausikokous 12.9.2012 Janne Kaippio Mikä ihmeen LähiTapiola? Keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö: 19 itsenäistä alueyhtiötä + keskusyhtiö (keskusyhtiöllä

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI

VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI VAIKUTTAVAA HOITOA POTILAAN PARHAAKSI P Ä Ä M Ä Ä R Ä T Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Vaikuttava ja kilpailukykyinen

Lisätiedot

Esityksen agenda. Antti Ylä-Jarkko. Listoille. Tavoitteen sparraus. 1. Ammattimaisen hankinnan knopit. Menetelmän valinta. Ekosysteemi.

Esityksen agenda. Antti Ylä-Jarkko. Listoille. Tavoitteen sparraus. 1. Ammattimaisen hankinnan knopit. Menetelmän valinta. Ekosysteemi. Esityksen agenda Listoille 1. Ammattimaisen hankinnan knopit Tavoitteen sparraus Menetelmän valinta Ekosysteemi Sika säkissä Henkireiät 2. Kustannustenhallinnan knopit Toimittajaohjaus Sopimukset Osaamisen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen

Alustaliiketoiminta. Vesa Kokkonen Alustaliiketoiminta Vesa Kokkonen You don t need a digital strategy, you need a business strategy for the digital age Judy Goldberg Alustatalous miksi nyt? Digitalisaatio muuttaa arvonmuodostuksen tapoja

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä.

A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä. 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. HUUTOKAUPOISTA A. Huutokaupat ovat tärkeitä ainakin kolmesta syystä 1. Valtava määrä taloudellisia transaktioita tapahtuu huutokauppojen välityksellä. 2. Huutokauppapelejä voidaan käyttää taloustieteen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Johtamisen perusteet KATJOP11

Johtamisen perusteet KATJOP11 Johtamisen perusteet KATJOP11 3. luentokerta Eksploraatio ja Eksploitaatio Case: Polaroid-Kodak-Fuji Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi Case: Ansaintalogiikan ja asiakashyödyn

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia

KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA. Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia KUKAAN EI HALUA OSTAA PÄÄSYLIPPUA, EIKÄ KÄVIJÄT KANNATA Kimmo Levä, FM Museonjohtaja Mobilia SISÄLTÖ Esittäytyminen Miksi museon pitäisi myydä? Mitä museo myy? Tuotteistaminen Museotuotteet ja palvelu

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot