Jakso 4: Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakso 4: 3.2.2015. Strategian perusteet JKKYSTP11. Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu):"

Transkriptio

1 Strategian perusteet JKKYSTP11 Jakso 4: Liiketoimintaympäristön analyysi strategian sisällön laatimiseksi (jatkuu): Asiakashyötyjen ja niiden taustalla olevien tarpeiden analyysi. Strategiakanvas asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisalustana ja käytännön tason asiakaskokemusten merkittävyyden kuvaamispohjana. Case: Lentoliikenne. Case: Perinteinen metsäteollisuus. Case: Alkoholiliiketoiminta Suomessa. Liiketoimintamallit ja liikeidea-ajattelu. Liiketoiminnan lukittuminen strategisena haasteena: Lock-in / Lock-out & Entry / Exit barriers. Caset: Liiketoimintamalliesimerkkejä. KTT Kari Lohivesi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

2 Asiakashyötyjen ja niiden taustalla olevien tarpeiden analyysi

3 Asiakasanalyysi Erilaisten asiakasanalyysien tavoitteena on yrittää ymmärtää asiakkaiden toimintaa syvällisesti: Mikä on olennaista asiakkaan menestymiselle /Mitä hyötyä tuotamme asiakkaalle? Miten voimme auttaa asiakasta menestymään ja toimia samalla itse tehokkaasti? Miten voimme yhdessä asiakkaan kanssa työskennellä hänelle todella tarpeellisten kehityshankkeiden suhteen? Asiakashyötyanalyyseillä etsitään valintakriteerejä asiakkaan arvostuksista ja toiminnasta, esim. lisäpalveluista. Nämä kriteerit toimivat tärkeänä lähtökohtana strategialinjauksissa ja niiden toimeenpanossa.

4 Jobs to be done Asiakastarpeiden selvittäminen ja löytäminen on pohjimmiltaan luovaa ja innovatiivista. Tiedostamattomia asiakashyötyä muodostavia tekijöitä (kilpailutekijöitä) ei yleensä saada selville asiakaskyselyissä, vaan ne edellyttävät innovatiivista ajattelua: Mikä voisi olla asiakkaille tärkeää, mikä asia voi synnyttää halun/elämyksen hänelle, jne? Asiakastarvekartoituksissa noudatetaan yleensä yleisiä malleja, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin muilla yrityksillä. Usein kannattaakin uskaltaa olla erilainen, luoda asiakasyhteyksiä eri tavoin kuin kilpailija, kokeilla uusia vuorovaikutuskeinoja, jne luvulla on alettu puhua Jobs to be done - muodossa olevasta kysymystenasettelusta etsittäessä asiakastarpeita. Clayton Christensen: Jobs to be done / Why we hire a product to do a job for us : https://www.youtube.com/watch?v=f84lymes67y

5 Esimerkki asiakasanalyysiin keskittyvästä sapluunasta Asiakasryhmä 1 Asiakasryhmä 2 1. Mitä hyötyä tarjoamme asiakkaillemme? What job they want to get done? 2. Ketkä ovat ostajia, ketkä ovat päättäjiä? 3. Valintakriteerit, tärkeysjärjestys, vaihteleeko eri ostajilla/päättäjillä+ 4. Millaisia puutteita asiakas näkee toiminnassamme, esim. tuotteet, palvelut jne.? 5. Ostoprosessin erityispiirteitä 6. Asiakkaiden mielikuvat meistä ja kilpailijoista 7. Mitä lisäominaisuuksia / -palveluja asiakas arvostaa, olisiko valmis maksamaan? 8. Johtopäätöksiä oman toiminnan kehittämisestä

6 Esimerkki asiakas/tuoteanalyysiin keskittyvästä sapluunasta: Kuka ostaa ja mitä? Asiakkaat/asiakassegmentit Asiakas 1 Asiakas 2 Asiakas 3 Asiakas 4 Asiakas 5 Asiakas 6 Asiakas 7 Tuote 1 Tuotteet/ palvelut Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Liikevaihto nyt Markkinaosuus asiakkaalla/ryhmällä Liikevaihdon kehitystrendi Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7

7 Asiakashyötyjen määrittely on syytä perustaa tekijöihin, jotka asiakkaiden mielestä erottavat yrityksen kilpailijoista ja jotka tuottavat heille hyötyä/lisäarvoa. Asiakashyötyä tuottavia tekijöitä ovat: Paras tuote: erottaudutaan tuotteiden edelläkävijäominaisuuksien innovatiivisena kehittäjänä. Paras hinta: erottaudutaan tuotteiden ja palveluiden kokonaisedullisuudella ja laadulla. Paras ratkaisu: erottaudutaan toimimalla asiakkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä, huomioimalla ja rakentamalla asiakkaiden erityistarpeiden mukaisia ratkaisuja, sekä joskus myös integroitumalla osaksi asiakkaan toimintaa.

8 Asiakassegmentointi asiakashyötyjen perusteella Asiakkaat ovat erilaisia ja heidän valintakriteerinsä vaihtelevat tapauksesta ja tilanteesta toiseen. Mikäli yksittäisten asiakkaiden erityistoiveita/ tarpeita ei kannattavasti pystytä toteuttamaan (vrt. pitkä häntä), pyritään asiakkaat usein ryhmittelemään sellaisiin segmentteihin, joiden sisällä valintakriteerit ovat mahdollisimman yhteneviä. Tavoitteena on saada oma tarjoama vastaamaan mahdollisimman hyvin valittujen asiakassegmenttien odotuksia. Samoin saatetaan myös hylätä jokin asiakassegmentti kokonaan, jos ei nähdä mahdollisuutta kannattavasti vastata kyseisen segmentin odotuksiin. Tavoitteena on löytää sellaisia arvo/hyötytekijöitä, jotka ovat asiakkaiden mielestä merkityksellisiä ja siten oleellisesti erottavat yrityksen asiakkaan silmissä muista tarjoajista.

9 Tarjoamatekijät on usein syytä luokitella asiakashyötyjen suhteen erottaviin tekijöihin ja hygieniatekijöihin. Jokaisen tarjoomatekijän kohdalla on syytä arvioida, onko kyseessä todellinen erottava tekijä vaiko ns. hygieniatekijä. Hygieniatekijät ovat sellaisia, joiden täytyy olla tietyllä vähimmäistasolla, jotta yritys ylipäätään voi olla mukana kilpailussa. Mutta kun asiakkaan odotukset tämän kriteerin suhteen ovat täyttyneet, näitä tekijöitä parantamalla ei enää synny kilpailuetua: asiakas ei tunnista eroa kilpailevien tuotteiden välillä. Erottavia tekijöitä voidaan löytää asiakkaan hyötytekijöiden määrittelyllä. Hyötytekijät ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella asiakas tekee valintansa. Nämä tekijät eivät ole koko tuotteen elinkaaren aikana samoja. Esimerkiksi kameran rooli kännykässä valintakriteerinä on vaihdellut. (Tästä lisää elinkaarianalyysin yhteydessä.)

10 Asiakas(tyytyväisyys)arviointi on keskeisellä sijalla monissa uusissa, etenkin jakamistalouden liiketoiminnoissa. Ehkä tärkeimpänä kysymyksenä asiakastutkimuksessa on, onko asiakas valmis suosittelemaan ko. yritystä tutuilleen? Tavoite on, asiakkaasta tulee yrityksen suosittelija. Kun asiakas aktiivisesti suosittelee jotain yritystä, voidaan puhua todellisesta asiakasuskollisuudesta. Asiakkaiden aktiivinen rooli suositusten ja arvioiden laatijana muuttaa asiakkaan roolia tuotantoketjussa (co-creator of value - C2C / C2B). Näin esimerkiksi nettipohjaisissa hotellihuonevälityksessä, sekä monissa jakamistalouteen (sharingeconomy) perustuvissa liiketoiminnoissa. Asiakastyytyväisyyden tarkastelun yhteydessä asiakkaille on yleensä tarjolla joukko tekijöitä arvioitaviksi. Tavoitteena on, että asiakas arvioisi, miten tärkeiksi hän kokee eri tekijät ja miten yritys on onnistunut niiden toteuttamisessa. Pohjimmiltaan yritetään selvittää, mitkä tekijät ovat asiakkaille todellisia erottavia tekijöitä ja miten oma yritys suoriutuu näistä kaikkein tärkeimmistä tekijöistä. Konkreettista kilpailuetua syntyy kuitenkin juuri tiedostamattomien asiakastarpeiden löytymisen kautta. Kun joku yritys tekee asiakkailleen jotain uutta ja positiivista, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin tehnyt, syntyy tästä uusi erottava kilpailuetutekijä. Tällainen tekijä yllättää asiakkaan positiivisesti, eli ei pelkästään tyydytä asiakkaan odotuksia.

11 Miksi asiakas ostaa, ja miksi ostaisi meiltä? Hyötylupaus asiakkaalle Hyötylupaus: Koostuu seuraavista: Kaikki hyödyt asiakkaalle: Kaikki hyödyt, mitä asiakas saa ratkaisusta Erottavat tekijät asiakkaalle: Kaikki erottavat tekijät seuraavaksi parhaimman ratkaisuun nähden Kilpailuedun lähteet itselle: Yksi tai kaksi erottavaa tekijää, joita parantamalla luodaan asiakkaalle ainutlaatuista hyötyä. Vastaa asiakkaan kysymykseen: Miksi minun tulisi ostaa teidän ratkaisunne? Miksi minun tulisi ostaa ratkaisunne kilpailijan ratkaisun sijaan? Mitä on minulle tärkeintä pitää mielessä ratkaisustanne? Edellyttää: Oman ratkaisun perinpohjainen osaaminen ja tuntemus Oman ratkaisun ja kilpailevien ratkaisujen perinpohjaista tuntemusta Tietoa siitä, miten oma ratkaisu luo ylivertaista hyötyä asiakkaalle kilpailijoihin nähden Sisältää seuraavat mahdolliset sudenkuopat: Väitteen toteennäyttäminen Asiakashyötyjä koskevat olettamuksemme Edellyttää asiakashyötyjen tutkimista

12 Strategiakanvas asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisalustana ja käytännön tason asiakaskokemusten merkittävyyden kuvaamispohjana

13 Strategiakanvas auttaa kuvaamaan strategian konkreettiset pääkohdat yksinkertaisella tavalla Strategiakanvaksen lähtökohtana on asiakashyötyjen (tässä kilpailutekijöiden) tarkastelu nelikenttänä. Strategiakanvaksen avulla voidaan tarkastella strategian keskeisiä painotuksia yhden kuvion avulla. Tällöin kuviossa näkyvät oman strategian mukaisen asiakashyödyn pääkohdat suhteessa kilpailijoiden tarjontaan. Yhdellä kuvalla saadaan esitettyä, millä kilpailuetutekijöillä aiotaan pärjätä ja erottua kilpailijoista. Näin toimittaessa myös oman liiketoimintamallin viestiminen asiakkaille, omistajille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille on selkeää.

14 Strategiakanvaksen taustalla on asiakashyötyjen (kilpailutekijöiden) tarkastelun nelikenttä Vähennä Mitkä tekijät tulisi supistaa alle toimialan standarditason? Poista Mitkä toimialan itsestään selvänä pitämät tekijät voidaan poistaa? Uusi lisäarvokäyrä Luo Mitä uusia tekijöitä toimialalla ei ole vielä tarjottu? Nosta Mitkä tekijät tulisi nostaa paremmiksi kuin mihin toimialalla on totuttu?

15 Strategiakanvaksen ytimessä on osuva vastaus neljään hyödyntuotannon kysymykseen: Ensimmäisten kahden kysymyksen avulla on tarkoitus pohtia, miten voisimme alentaa kulurakennettamme suhteessa kilpailijoihin. Jälkimmäisten kahden kysymyksen avulla suunnataan ajattelua siihen, miten voimme tuottaa parempaa asiakashyötyä ja miten voimme saada aikaan kokonaan uutta kysyntää myös uusista asiakasryhmistä. 1. Mitkä toiminnot tai tekijät, joita toimialalla perinteisesti pidetään annettuina, tulisi kokonaan poistaa? 2. Mitkä toiminnot tai tekijät, joita toimialalla perinteisesti pidetään annettuina, tulisi supistaa selvästi alle toimialan standarditason? 3. Mitkä toiminnot tai tekijät tulisi nostaa selvästi paremmiksi kuin mihin toimialalla on totuttu? 4. Mitä sellaisia aivan uusia toimintoja tai tekijöitä tulisi luoda, joita toimiala ei ole aiemmin edes tarjonnut?

16 Määrä Southwest Airlinesin toimintamalli strategiakanvaksella kuvattuna suuri X Muut lentoyhtiöt X X X X X X X vaatimaton Southwest Oma auto laukkujen ateriat oleskelu- istuin- jatko- ystävällinen matka- tiheät matkan kuljetus tilat paikan yhteydet palvelu aika lähdöt edullisuus valinta Asiakkaalle tarjotut hyödyt/edut/palvelut

17 Kilpailuetua voidaan kehittää usealla eri alueella. Tärkeintä on osata valita ne keinot, joita asiakkaat pitävät tärkeinä ja jotka oikeasti erottavat yrityksen asiakkaan silmissä muista tarjoajista. Asiakassegmentti: Kilpailutekijän tärkeys Kilpailutekijät: erottavat tekijät vs. hygieniatekijät Suoritustaso vs. pahin kilpailija Oma yritys Pahin kilpailija = heikoin/huonoin, 5 = tärkein/paras X Hinta X Toimitusvarmuus X Tuotteen laatu X Lisäarvopalvelut X Asiakaspalvelu X Tuoteominaisuudet X Teknologiassa edelläkävijä

18 Liiketoimintaa raskaiden palveluprosessien toimintaympäristössä (tuotantolähtöinen toimintamalli) Case Lentoliikenne: Finnairin strategisia vaihtoehtoja (tuotantolähtöinen toimintamalli / Lock-in / Lock-out)

19 Siviililentoliikennealan yritykset ovat olleet taloudellisissa vaikeuksissa jo usean vuosikymmenen aikana. Liiketoiminnassa pelkkä hyödyn luominen ei ole se juttu : tarvitaan liiketoimintamalleja joilla hyötyä kyetään myös keräämään. (value creation value capture) Monet suuret yritykset ovat omistajilleen huonoja bisneksiä. Esimerkiksi lentoliikenne on ollut huonoa bisnestä jo pitkään. Vuonna 2012 lentolipun keskihinta USA:ssa oli $178, mutta ala sai voittona itselleen tästä vain 37 senttiä lippua kohden. Kuitenkin koko alan liikevaihto oli USA:ssa yli $160 miljardia. Esim. USA:n lentoliikennetoimiala palvelee satoja miljoonia asiakkaita ja luo miljardien edestä (asiakas)hyötyä vuosittain, mutta alan liiketoimintamallit eivät ole paria poikkeusta lukuun ottamatta mahdollistaneet alan yrityksiä keräämään tästä hyödystä itselleen juuri mitään.

20 Asiakashyödyn luominen ei riitä tarvitaan liiketoimintamalleja joilla tätä hyötyä kyetään myös keräämään Ääriesimerkkinä erilaisten liiketoimintojen kannattavuuseroista saadaan, kun verrataan lentoliikennettä vaikkapa hakukonebisnekseen: Tuloskone Google tuotti rahamääräisesti paljon vähemmän kokonaishyötyä kuin lentoliikenneala. Googlen liikevaihto oli v noin $50 miljardia, josta se kuitenkin keräsi itselleen nettotuloksena 21%. Sillä oli siis yli 100-kertaisesti lentoliikennealan voittomarginaali. Onko monopoli hyvä vai paha asia?

21 Asiakassegmentointi asiakasaktiviteetin perusteella raskaassa prosessiteollisuudessa (tuotantolähtöinen toimintamalli) Case: Perinteinen metsäteollisuus Kari Lohivesi /

22 Asiakassegmentointi asiakasaktiviteetin perusteella Hyvin usein, varsinkin raskaan prosessiteollisuuden piirissä, rakennetaan toisistaan poikkeavat asiakastarjoamat ja kilpailustrategiat eri tyyppisille asiakastyypeille (segmenteille). Kanta-asiakkaat 5-10 % asiakkaista % liikevaihdosta Esimerkiksi: Oletetaan, että asiakkaat on jaettu kolmeen segmenttiin, kanta-asiakkaisiin, projektiasiakkaisiin ja kerta-asiakkaisiin. Projektiasiakkaat % asiakkaista % liikevaihdosta Kerta-asiakkaat % asiakkaista % liikevaihdosta Kanta-asiakkaiksi on luokiteltu asiakkaat joille yritys on pääasiallisin toimittaja. Projektiasiakkaiden kanssa käydään säännöllistä kauppaa, mutta näillä on kuitenkin joku toinen ensisijaisena toimittajana. Kerta-asiakkaat ovat niitä, jotka jatkuvasti kilpailuttavat useita tarjoajia ja valitsevat toimittajan pitkälti hinnan tai toimituskyvyn perusteella (Huom: Suomalaisten S- ja K-kaupparyhmien toiminta on logiikaltaan ollut hyvin lähellä tämän kaltaista prosessivolyymilogiikkaa.)

23 Jotta prosessien ajamisessa saavutettaisiin riittävä käyttöaste (=kannattavuuskysymys), joudutaan strategiassa miettimään, miten kullekin asiakassegmentille voitaisiin olla samanaikaisesti paras vaihtoehto. Tämä voi olla prosessin ajamisen kannalta mielekästä, mutta onko se sitä liiketoiminnan muiden osioiden kannalta? Kanta-asiakkaat arvostavat pitkäaikaista asiakassuhdetta. On syntynyt luottamus toimittajan ja asiakkaan välillä. Kilpailuttaminen ei ole jokaisen kaupan yhteydessä tarpeellista, vaan asiakas arvostaa myös muita kilpailutekijöitä kuin hintaa ja toimituskykyä. Usein tällaista asiakassuhdetta kutsutaan kumppanuudeksi. Pyritään menestykseen yhdessä. Kumppanuussuhteessa yhteistyö ja lisäarvopalvelut ovat erottavia tekijöitä. Kumppanuussuhteen rakentaminen vie useita vuosia, joten myös sen purkaminen tietäisi osapuolille kustannuksia. Projektiasiakkaat arvostavat korkealaatuisia tuotteita ja hyvää toimituskykyä. Usein nämä asiakkaat solmivat pitkäaikaisia toimitussopimuksia muutaman toimittajan kanssa. Heillä on jokin pääasiallinen toimittaja, mutta eivät halua sitoutua tähän tiivisti vain yhteen toimittajaan, esimerkiksi kausiluonteisista toimituskykyyn liittyvistä syistä. Projektiasiakkaat ovat usein vaativia asiakkaita, koska heillä on kumppanuussuhde yhden toimittajan kanssa, johon he vertaavat muita toimittajia. Kerta-asiakkaat ovat bargain shoppers. Tilannekohtaisesti etsitään parasta hintaa - ei välttämättä halvinta - mutta kokonaisedullisinta hintaa. Näillä asiakkailla ei ole suuria odotuksia lisäarvopalveluista. Usein halutaan nopeaa toimitusta, mikä vähentää hintapaineita. Toimitusluotettavuus onkin usein merkittävä kilpailuetu. Yrityksen tuotteet eivät ole kerta-asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä.

24 Esimerkki: Kustannukset kasvavat ja kasvavat. Kuitenkin kaikki tehdyt toimenpiteet ovat sinänsä aivan oikean suuntaisia. Skaalautuvuuteen perustuva kilpailuetu voi kuitenkin hukkua sirpalemaisuuteen. Kanta-asiakkaiden kohdalla panostuksen asiakaspalveluun ja ja lisäarvopalveluihin täytyy olla merkittävää. Jokaiselle kanta-asiakkaalle on nimettävä häntä hoitava tiimi, joka vastaa kokonaisvaltaisesti asiakkaasta. Kanta-asiakkailla on puhelinpalvelunumero, jonka kautta voi tavoittaa tiimin jäsenet. Kaikki tiimin jäsenet ovat it-järjestelmien avulla tietoisia kaikista ko. asiakasta koskevista asioista, kuten tilausten ja toimitusten tilasta, asiakaskyselyistä ja asiakaskontakteista. Kaikki palvelut asiakkaalle menevät yhden puhelinnumeron & sähköpostiosoitteen kautta. Vuosittain pidetään asiakkaan kanssa suunnittelupalaveri, johon osallistuvat tiimin kaikki jäsenet ja asiakkaan nimeämät avainhenkilöt. Tarkoituksena on parantaa yhteistyötä ja luoda uusia lisäarvopalveluja; jne. Projektiasiakkaille rakennetaan sähköiset palvelut, joilla asiakas voi itse selvittää toimitusvalmiutta eri varastoista ja tehdä sähköisiä tilauksia. Palvelun tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan asiointia niin, ettei se ole henkilökontakteista riippuvainen. Puhelinpalvelukeskuksen kautta asiakas saa henkilökohtaista palvelua. Projektiasiakkaille kilpailuetuina ovat asioinnin helppous ja nopeus. Asiakkaan omatoimisuutta palkitaan vuosiostojen määräalennuksilla. Kerta-asiakkaille tarjotaan sähköistä tarjous-/tilauspalvelua. Asiakas saa tarjouksen kahden päivän sisällä ja tilauksestaan tilausvahvistuksen samoin kahdessa päivässä. Lisäksi asiakkaille voidaan niin haluttaessa ehdottaa sähköisesti erikoistarjouksia tuotteista, joilla on nopea toimitusaika. Tavoitteena on parantaa varastokiertoa ja tällä tavalla kannattavuutta. Kerta-asiakkaiden kilpailutekijöitä ovat helppo asiointi, edulliset hinnat ja nopea toimitus. Yrityksen strategiaa tuetaan vielä markkinointikampanjoilla, joilla pyritään houkuttelemaan uusia asiakkaita, kuin myös vakuuttamaan projektiasiakkaita toiminnan tehokkuudesta, jotta näistä saataisiin uusia kanta-asiakkaita. Strategian toteuttaminen edellyttää siis myös panostusta henkilöstön asiakaspalvelutaitojen valmentamiseen, uusien asiakastiimien perustamista, puhelinpalvelukeskuksen toiminnan kehittämistä, sekä tietojärjestelmien kehittämistä.

25 Esimerkin lopputulos: Johtoryhmässä käydään läpi kilpailutilanteesta tehtyä analyysiä. Analyysin perusteella todetaan seuraavaa: Oman yrityksen tuotteissa ei ole asiakkaiden mielestä yhtään selkeästi erottavaa asiakashyötytekijää. Uusi kilpailija, joka markkinoilla kilpailee pelkästään hinnalla, on alkanut kohdentaa myyntiään niihin asiakkaisiin, jotka eivät painota oheispalvelua tai asiakaspalvelua. Vaikka markkinat ovat kasvussa, hintakilpailu tulee yhä kiristymään tuossa asiakassegmentissä. Tämä asiakassegmentti on kuitenkin jo nyt huonoiten kannattava, joten hintakilpailuun ei haluttaisi lähteä mukaan. Yrityksen nykyinen toimintamalli ei mahdollista hintojen oleellista laskemista. Siksi lisämyyntiä olisi ensisijaisesti löydettävä muista asiakassegmenteistä, vaikkapa niitä kiinnostavien lisäarvopalveluiden ja asiakaspalvelun avulla. Toisena vaihtoehtona voitaisiin perustaa uusi liiketoiminta/ tytäryhtiö, jonka liiketoimintamalli tähtäisi kustannustehokkuuteen ja mahdollistaisi aggressiivisen hinnoittelun rajatulla tuotevalikoimalla ko. asiakassegmentissä. Tämän vaihtoehdon yhteydessä on syytä selvittää tarkasti, mikä olisi sen vaikutus kaikkien nykyisten asiakkaiden käyttäytymiseen. Syntyisikö sisäistä kilpailua samoista asiakkaista, jonka seurauksena asiakkaat valitsisivat edullisemman vaihtoehdon?

26 Liiketoimintaa voimakkaan poliittisen säätelyn ja ristiriitaisten tavoitteiden toimintaympäristössä Case: Alkoholiliiketoiminta Suomessa

27 Liikeidea-ajattelu ja liiketoimintamallit Liiketoimintamalli asiakashyödyn pelkistäjänä

28 Liikeidea-ajattelun isänä voidaan pitää Richard Normannia, jonka mukaan liikeidea koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. kohderyhmistä eli segmenteistä, 2. tuotteista ja/tai palveluista, sekä 3. tavasta toimia. Liikeidea siis vastaa kysymyksiin: kenelle? mitä? miten? Liikeidean tulee Normannin (1976) mukaan oltava riittävän toimiva ja konkreettinen. Sen on oltava ainutlaatuinen ja asiakkaiden kannalta ylivoimainen. Liikeidea-ajattelun mukaan organisaatio voi menestyä ja olla tehokas vain olemalla ylivoimainen valitsemassaan ympäristössä. Liikeidea-ajattelussa organisaation tavoitteita ei määritellä tulevaisuudessa saavutettavina tiloina, vaan siinä määritellään ainoastaan prosessin ensimmäinen vaihe. Kun tästä vaiheesta on saatu kokemuksia, niin niiden ja uusien saatavilla olevien tietojen pohjalta määritellään taas seuraava vaihe.

29 Liiketoimintamallien voidaan katsoa pohjautuvan vahvasti liikeidea-ajattelussa esitettyihin liiketoiminnan peruselementteihin. Liiketoimintamalli -käsitteelle ei ole toistaiseksi muodostunut vakiintunutta määritelmää. Erilaisten liiketoimintamallikaavioiden avulla yleensä kuvataan yrityksen liiketoimintaa yksityis-kohtaisemmin kuin holistisemmassa liikeidea-ajattelussa, eli liiketoimintamallikaaviot jakavat tarkastelukohteensa usein hyvinkin detaljoituihin yksityiskohtiin.

30 Yksinkertaisimmillaan liiketoimintamalli voidaan liikeidea-ajattelun mukaisesti määritellä mitä, kenelle ja miten -kysymysten avulla. Liiketoimintamallin avulla kuvataan tällöin, mitä tuotteita tai palveluja yritys myy asiakkailleen, ketkä ovat yrityksen asiakkaita sekä millä tavoin ja mitä jakelukanavaa pitkin tuote tai palvelu tuotetaan asiakkaalle. esim. Normann 1976, 2002; Markides 1998; Magretta 2002; Afuah 2004.

31 Liiketoimintamallit ovat nyt muodissa Maailmanlaajuinen suuri kiinnostus kumpuaa useasta eri lähteestä. Esimerkiksi: 1980-luvun Euroopassa kehittynyt liikeidea-ajattelu (Rhenman, Normann, SIAR) muodostaa filosofisen ja teoreettisen pohjan 2000-luvun alun liiketoimintakonseptiajattelulle (Hamel), sekä 2010-luvun liiketoimintamalliajattelulle (Osterwalder & Pigneur). Globaali rakennemurros paitsi haastaa vanhoja ansaintamalleja ja niiden niin sanottua geneeristä kilpailuetulogiikkaa, myös tarjoaa alustoja uusille ansaintamalleille. Uudistuva strategia-ajattelu kytkeytyy tiiviisti tarpeeseen ymmärtää liiketoimintasuunnittelua omistajalähtöisyyden sijaan asiakaslähtöisesti (shareholder value as an outcome/result, not the starting point). Start-up -boomi ja Venture Capital-pohjaiset rahoitusmallit hyötyvät yhteisesti käytettävistä sapluunoista ja konsepteista (Blank 2013).

32 Johnsonin ym. (2008) mukaan tärkeimpänä liiketoimintamallin komponenttina voidaan pitää asiakashyötyä. Yrityksen perimmäisenä tehtävänä on ratkaista asiakkaalle tärkeä ongelma ja siten luoda asiakashyötyä. Asiakkaille kriittisiä tekijöitä ovat Treacyn ja Wierseman (1995/97) mukaan tuotteen hinta, aika, palvelu ja laatu. Asiakkaan odotusten ja toteutuneen asiakashyödyn välinen ero määrittelee lopulta, onko yrityksen tarjoama asiakashyöty kilpailukykyinen suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin ja palveluihin.

33 Yksi tärkeimmistä liiketoimintamallin osa-alueista on yrityksen ansaintalogiikka, ja sen määrittäminen. Ansaintamallin suunnittelussa olennaisia ovat tuotteen tai palvelun hinnan, asiakkaalta perittävien marginaalien ja tuotteen kustannusrakenteen arvioiminen. Ansaintalogiikka kuvaa, miten ja mitä kanavia pitkin yritys hankkii tulonsa asiakkailta. Esimerkiksi sanomalehtien perinteinen ansaintalogiikka on perustunut niin sanottuun kahden kierron malliin, eli jakaantuen puoliksi kuluttajatilausten ja mainostuottojen kesken.

34 Osterwalderin & Pigneurin (2010) mukaan liiketoimintamalli kuvaa sen logiikan, jolla organisaatio luo, toimittaa ja vangitsee asiakashyödyn. Liiketoimintamalli on kuin toimintasuunnitelma, joka kertoo, miten yrityksen strategia jalkautetaan organisatoristen rakenteiden, prosessien ja systeemien kautta. Liiketoimintamallin avulla voidaan kuvata, miten liiketoiminnan eri osa-alueet sopivat yhteen ja muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden (Magretta 2002).

35 Osterwalder ja Pigneur (2010) tiivistävät liiketoimintamallin yhdeksään rakenneosaan, jotka kertovat, miten yritys harjoittaa liiketoimintaansa ja pyrkii tekemään voittoa. Heidän mukaansa liiketoimintamallin osat ovat asiakassegmentit, arvolupaus, kanavat, asiakassuhteet, tulovirrat, avainresurssit, avainaktiviteetit, avainkumppanuudet sekä kustannusrakenne. Nämä yhdeksän osaa kattavat liiketoiminnan neljä keskeistä osaaluetta, jotka ovat asiakkaat, tarjooma, infrastruktuuri sekä taloudellinen elinkelpoisuus.

36 Business Model Canvas explained: https://www.youtube.com/watch?v=qoaozmtlp5s

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAMALLI JA YRITYKSEN MENESTYMINEN

LIIKETOIMINTAMALLI JA YRITYKSEN MENESTYMINEN LIIKETOIMINTAMALLI JA YRITYKSEN MENESTYMINEN Vertaileva analyysi henkilöstöpalveluyrityksistä Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Johanna Tanskanen 87181 Ohjaaja:

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen

Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Veera Hukkanen Matti Vaske Savonlinnan Seurahuoneen VIP-klubin kehittäminen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Helmikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Veera Linda Ilona Hukkanen,

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ULKOMAALAISEN RAHOITUSYHTIÖN ETABLOITUMINEN SUOMEN MARKKINOILLE YRITYS X:N NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yrityksen taloustieteiden pääaineryhmä laskentatoimi

Lisätiedot

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot