Audiologiaa puheterapeuttiopiskelijoille. Martti Sorri Syksy 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Audiologiaa puheterapeuttiopiskelijoille. Martti Sorri Syksy 2010"

Transkriptio

1 Audiologiaa puheterapeuttiopiskelijoille Martti Sorri Syksy 2010

2 Luentojen sisältö 1. Audiologian määrittely 6. Kuulovikojen aiheuttajia 2. Käsitteitä Akustiikkaa Psykoakustiikkaa 3. Kuuloaisti Kuuloaistin merkitys ja tehtävät Kuulovikojen luokittelu Toiminnallista anatomiaa 4. Kuulontutkimukset Psykoakustiset Elektrofysiologiset 7. Kuulovikojen esiintyvyys 8. Kuulon kuntoutus Kuntoutuksen kuusijako Tekninen kuulonkuntoutus - Kuulokojeet - Muut apuvälineet - Sisäkorvaistutteet Kuntoutusjärjestelmä 9. Kuulonseulonnat 10. Preventio 5. Tasapainojärjestelmä Toiminnallista anatomiaa Tasapainotutkimukset

3 Miten opitaan 1. Luennot Listan mukaan 2. Oppikirjat Oppikirja: Jauhiainen T. (toim). Audiologia. Duodecim 2008 (tai samansisältöinen audiologian pohjoismaiknen oppikirja ruotsiksi tai norjaksi) 3. Opintokäynti Sovitaan kurssin aikana 4. Tentti Valitettavasti Sovitaan erikseen Vaatimukset Oheislukemista: 1. Alpiner J.G. & McCarthy P.A. Rehabilitative audiology. Children and adults. (2nd. ed.) Williams & Wilkins Viita H., Huttunen K. & Sorri M: Korvat ja kuuleminen. Suomen Kuurosokeat ry:n julkaisuja, Sarja A 2. Suomen Kuurosokeat ry, Lonka, E. & Korpijaakko-Huuhka, A.-M. (toim.) Kuulon ja kielen kuntoutus. Vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Palmenia.kustannus, Helsinki, Lidén, G. (toim.) Audiologi. Almqvist & Wiksell Förlag, 1985, Stockholm 5. Kallanranta, T. Rissanen, P Vilkkumaa I (toim.) Kuntoutus. Duodecim, Uusin painos 6. Heikkinen, E, Rantanen, T (toim). Gerontologia. Duodecim Uusin painos 7. Salmivalli A. & Jauhiainen T. & Kärjä J. & Raivio M. Kuulontutkimus ja kuntoutus. 1984

4 Perusteita

5 Määrittelyä Definition of Audiology according to ISA Audiology deals with the knowledge, protection and rehabilitation of human hearing, inclusive of the effects of pharmacological and surgical measures, but exclusive of matters relating to the techniques of these measures. Muita määrittelyjä Aetiology (etiologia) Pathology (patologia) Impairment (vika elimen tason ongelma) Disability (haitta yksilötason ongelma) Handicap (vamma sosiaalisen tason ongelma) Habilitation (primaari) kuntoutus Rehabilitation (uudelleen) kuntoutus

6 Akustiikkaa Ääni Värähtelyä väliaineessa Äänen nopeus v = l x f Äänen taajuus Hz = 1/sec (cps) 1 khz = 1000 Hz Äänes ( puhdas ääni, pure tone vain 1 taajuus Kompleksinen ääni (complex sound) useita taajuuksia; seosääni, jatkuva spektri Psyakustisesti ääni = havainto äänestä

7 Äänen voimakkuus Desibeli I (1) db = 10 log I 0 p (2) db = 20 log p 0 SPL (sound pressure level, äänenpainetaso) p 0 = 20 upa

8 desibeli 3 db = äänen voimakkuus kaksinkertaistuu 10 db = äänen voimakkuus kymmenkertaistuu

9 Äänen voimakkuus H(T)L (hearing threshold level; kuulokynnystaso); p 0 määritetty standardissa (esim ISO 389) db(a) A-painotettu äänitaso; vallitsevan äänen voimakkuus mitattu A-suodinta käyttäen: matkii ihmiskorvan kynnysherkkyyttä eri taajuuksille SL (sensation level; aistimustaso); äänen voimakkuus suhteessa kuulijan kynnystasoon

10 Muita akustisia käsitteitä Särö (distorsion) Ääni muuttuu äänentoistoketjussa Taajuussärö (harmoninen särö, Intermodulaatiosärö) Intensiteettisärö Vaihesärö Immittanssi (värähtelyvastus, impedanssi, admittanssi) Reaaliosa, imaginaariosa Ultraääni Infraääni

11 Psykoakustisia käsitteitä Kuuluvuus (loudness) Äänen korkeus (pitch) Kuulokynnys Kynnys aistinfysiologiassa = 50% havainnoista oikein Threshold of detectibility Threshold of tonality Ääneskynnys Puhekuulon kynnys Temporaalinen integraatio Adaptaatio Recruitment Peittovaikutus PTA (pure tone average) BEHL WEHL Miten mukana olevat taajuudet ilmaistaan?

12 Sana kuulla havaitseminen/detection erottaminen/discrimination tunnistaminen/recognition ymmärtäminen/comprehension

13 Kuulon tehtäviä Tehtävä Kommunikointifunktio Hälytysfunktio Tunne- ja psykososiaalinen funktio Esteettinen funktio Orientaatiofunktio Sisältö ja esimerkkejä puheen ja kielen oppiminen viestin vastaanottaminen keskustelussa semanttinen ei-semanttinen (äänensävyt ja -painot puhujan havaitseminen merkkiäänet (esim. laitteen toiminta, oman tekemisen kontrolli, lähestyvä kulkuneuvo, palovaroitin jne.) yhteys toisiin ihmisiin havainto toisen ihmisen läsnäolosta musiikki luonnon äänet orientoituminen tilaan suuntakuulo Lisäksi Kuuloaisti ei nuku Kuulo toimii nurkan taakse

14 Kuulovikojen jaottelu Perifeerinen Konduktiivinen, johtumisvika Sensorineuraalinen, aistimisvika Konduktiivinen KUULOVIKA Sensorineuraalinen Sentraalinen Jäykkyysvika Massavika Kokleaarinen Retrokoleaarinen Sentraalinen

15 Konduktiivinen vs. sensorineuraalinen Lokalisaatio / localization Kuulo-ongelman laatu / quality of hearing problem Konduktiivinen / Conductive Sensorineuraalinen / Sensorineural Ulkokorva, välikorva / outer ear, middle ear Tarvitaan lisää voimaa/ more power needed Hyvä erottelukyky ja tunnistus / good discrimination and perception Ääniraudat / tuning forks R W sairas korva / W bad ear Sisäkorva, kuulohermo (radat, keskukset) / inner ear, VIIIth nerve (central pathways) Tarvitaan lisää voimaa/ more power needed Huono erottelukyky ja tunnistus / poor discrimination and perception R + W tervekorva/ W good ear Maksimi / maximum db Ei lainkaan kuuloa / no hearing Audiogrammi Ilmajohto huonompi kuin luujohto / Air conduction thresholds poorer than bone conduction thesholds Ilma- ja luujohtokynnykset yhtä huonot / No difference between Air and bone conduction thresholds

16 Anatomiaa ja fysiologiaa

17 Ulkokorva Äänen siirtäjä Myös akustinen tehtävä Ulkokorvan resonanssi Äänen suuntaaminen Yhteinen vaikutus 1 3 khz alueella db

18 Välikorva Impedanssin sovitus Hydrauliikka Vipujärjestelmä Paineen tasaus Korvatorven toiminta Mastoidaalilokerosto Välikorvan lihakset

19 Sisäkorva Värähtely hermoimpulsseiksi = sensori Sisä- ja ulkokarvasolujen tehtävät

20 Sisäkorva

21 Kuuloradat ja keskukset Tonotopia!

22 Kuulon tutkiminen

23 Kuulontutkimusten tarkoitus Kuulovika Kuulovika on Kuulovikaa ei ole Kuulovian aste Kuulovian tyyppi Tarvitsee kuntoutusta Ei tarvitse kuntoutusta Tukea diagnoosille Kuntoutuksen valinta

24 Kliininen tutkimus Korvastatus Puhe- ja kuiskauskuulo Puhekuulo (V) Kuiskauskuulo (v) Keskusteluetäisyys Ääniraudat W R c 5

25 Kuulontutkimukset

26 Äänesaudiometria Ilmajohto Luujohto Peiteääni Symbolit Konduktiivinen vajaus Kuulovian aste PTA, BEHL, WEHL Kuulovian tyyppi Tasainen, nouseva, laskeva, U-muotoinen

27 Äänesaudiometria

28 Äänesaudiometria

29 Audiogrammeja

30 Audiogrammeja

31 Audiogrammeja

32 Kuulovian aste Kuulovian aste WHO(1991) (BEHL khz ) EU:n työryhmä (1996) (BEHL khz ) Lievä db 20 db < BEHL khz < 40 db Keskivaikea db 40 db < BEHL khz < 70 db Vaikea db 70 db < BEHL khz < 95 db Erittäin vaikea > 81 db BEHL khz > 95 db

33 Kuulokäyrän muoto Keskitaajuuksien U-muotoinen audiogrammi. Huonoin keskitaajuuksien kynnys on vähintään 15 db huonompi kuin huonoin pienten tai suurten taajuuksien kynnys Nouseva audiogrammi. Huonoin pienten taajuuksien kynnys on vähintään 15 db huonompi kuin kynnykset keski- ja suurilla taajuuksilla Tasainen audiogrammi. Poikkeamat taajuuksilla 0, khz ovat alle 15 db. Loivasti laskeva audiogrammi. Keskitaajuuksien (0,5 ja 1 khz) ja suurten taajuuksien keskiarvon ero on db Jyrkästi laskeva audiogrammi. Keskitaajuuksien (0,5 ja 1 khz) ja suurten taajuuksien (4 ja 8 khz)keskiarvon ero on vähintään 30 db

34 Puheaudiometria Jatkuva puhe, lauseet, sanat, tavut Kynnykset Tunnistusprosentti Lähde: CD, kovalevy (nauha, kasetti, elävä puhe) Vaimennin (audiometri) Kuulokkeet/kaiutin Haitan arviointi Äänesaudiogrammin varmistaminen

35 Puheaudiometrian tuloksia

36 Immittanssimittaukset Immittanssi Admittanssi Impedanssi Tympanometria Stapediusrefleksi

37 Immittanssimittaukset

38 Herätevastetutkimukset Elektrokokleografia Aivorunkovasteet Kortikaaliset vasteet Taajuusspesifit mittaukset Kuulokynnysarvio Kuulovian tasodiagnostiikka

39 Otoakustiset emissiot Korvan aktiivisti tuottamaa ääntä OHC Spontaanit Transienttisyntyiset Särösyntyiset

40 Äänikenttämittaukset Ääni kaiuttimesta/kaiuttimista Teknisesti haastavaa tilavaatimukset Äänekset Puhe Aina binauraalimittaus

41 Lasten kuulontutkimukset Observaatioaudiometria Leikkiaudiometria Varsinainen audiometria Sopiva ärsyke! Suodatetut ympäristöäänet Kieli-ikää vastaava sanasto

42 Lasten kuulontutkimukset

43 Insertiovahvistusmittaus Kuulokojeen todellisen vahvistuksen mittaaminen korvakäytävästä

44 Muita psykoakustisia tutkimuksia Hälypuhetesti Vaikeutetut puhetestit Audiovisuaalinen puheentunnistus Suuntakuulo Adaptaatiotestit Kuuluvuuden vertailu Automaattinen audiometria (Békésy) Jne..

45 Tasapaino ja huimaus

46 Tasapainon hallinta Meillä ei ole tasapainoaistia vaan OPITTU tasapainon hallinta

47 Tasapainojärjestelmä Aistijärjestelmä Näkö Syvätunto Vestibulaarielin (kuulo) Sentraalinen käsittely Tasapainomuisti Efferentti järjestelmä Autonomiset heijasteet

48 Vestibulaarijärjestelmä Vestibulaarielin on anatomisesti, embryologisesti ja fylogeneettisesti samaa elintä kuin koklea

49 Anamneesi Huimauksen tyyppi - liike, rotatorinen, epävarmuus, poissaolo, näköongelmat Miten huimaus alkoi Kohtauksellisuus, kohtausten kesto Kuulo, muut korvaoireet Muut liitännäisoireet Provosoivat, helpottavat tekijät Pahoinvointi, oksentelu Jne Huimaako päästä vai jaloista Mitä potilas tarkoittaa huimauksellaan Mistä potilas ajattelee huimauksen johtuvan Mitä potilas epäilee (aivohalvaus, kasvain )

50 Kliininen tutkimus ORL-status Kuulo V,v, ääniraudat Audiometria Vestibulo-okulaarinen refleksikaari (silmät seuraavat illusorisen liikkeen jälkeen jäävää objektia [rautatienys]) nys Spontaani nys asentonys head shaking nys Dix-Hallpike (ja muut kaarikäytävätestit Frenzelin lasit

51 Kliininen tutkimus Vestibulospinaalinen refleksikaeri Romberg Sokkokävely, Unterberg Vestibuloserebellaarinen refleksikaari Koordinaatiokokeet (sorminenänpää, kantapää-polvi, adiadokkokinesia, Steward- Holmes) Jäävesikoe 0,2 1 ml (EI: 20 ml!) Horisontaalinen kaarikäytävä pystyyn Frenzelin lasit Aivohermostatus

52 Nystagmuksen suunta Hidas vaihe seuraa jälkeen jäävää objektia (rautatienys), nopea vaihe korjaa Kliinisesti: nopean vaiheen suunta = nys:n suunta Kalorisessa kokeessa nys seuraa kuviteltua liikettä (= stimuloitua endolymfan liikettä) Lämminstimulaatio ärsytetyn korvan suuntaan Kylmästimulaatio ärsytetystä korvasta pois Ampullopetaalinen endolymfan liike nys ao. korvaan päin Ampullofugaalinen nys ao. korvasta pois Ampullopetaalinen endolymfan liike ao. puolelya suurempi impulssivirta eli nys dominoivan vestibulaarielimen suuntaan Sammumisnys terveen korvan suuntaan Ärsytysnys sairaan korvan suuntaan

53 Siis

54 Elektro-nystagmografia (ENG) / video-okulografia (VOG) Silmä on sähköinen dipoli, jonka liikkeitä voidaan seurata Silmän liikkeet kuvataan videolle ja analysoidaan

55 VOG / ENG Okulaariset testit Sakaadit Hitaat seurantaliikkeet Spontaani nys Kalorisesti provosoitu nys Lämmin- kylmä Vesi ilma Rotatorisesti provosoitu nys

56 Posturografia (tasapainolevy) Neljän pisteen vaaka Staattinen Näön häirintä (silmät kiinni) Syvätunnon häirintä (täristimet, pehmeä alusta Dynaaminen

57 LASTEN KUULOVIAT

58 Milloin vika on syntynyt Prenataaliset Perinataaliset Postnataaliset

59 Prenataalisia Perinnölliset Dominantisti periytyvät Resessiivisesti periytyvät Syndroomiset Ei-syndroomiset Autosomaaliset X-kromosomiin sidotut Mitokodriaaliset

60 Tunnistettuja lokuksia ja geenejä / Indentified loci and genes / XI-08 Geenit Ei-syndr - autosomaalinen dominantti 22 Syndr - autosomaalinen resessiivinen 28 X-linked 1 Y-linked? Modifier? Ei-syndr - mitokondriaalinen 7 Syndr - mitokondriaalinen deleetiota Otoskleroosi Syndromaaliset kuuloviat 36

61 The Hereditary Hearing loss Homepage aims to give an up-to-date overview of the genetics of hereditary hearing impairment for researchers and clinicians working in the field. This site lists data and links for all known gene localizations and identifications for nonsyndromic hearing impairment. For syndromic hearing impairment, only a few of the most frequent forms are covered. The Hereditary Hearing loss Homepage is maintained by Guy Van Camp, University of Antwerp Richard Smith, University of Iowa If you want something to be included, or if you have other comments or suggestions for this website, notify us by .

62 Intrauteriiniset infektiot Rubella Sytomegalo Toksoplasma Syfilis Influenssa??? Muut intrauteriiniset vauriot Lääkkeet Säteily??

63 Perinataaliset Perinataalinen: 0-24 h Neonataalinen: 0 28 vrk Pieni syntymäpaino Vastasyntyneen keltaisuus Vastasyntyneen hapenpuute

64 Postnataalisia Bakteerimeningiitti Korvatulehdukset RAOM valtaosa < 2 v iässä SOM 5-10 %:lla alle kouluikäisistä Ototoksiset lääkkeet Merkitys globaalisella tasolla

65 Vaikeiden ja erittäin vaikeiden kuulovikojen etiologia (%) Parving ym (Tanska) Vartiainen ym (Suomi) Mäki- Torkko ym (Suomi) Billings ja Kenna 1999 (USA) Prenataalinen geneettinen ei-geneettinen Perinataalinen 9 * 7 19 Postnataalinen Tuntematon

66 Lasten kuulovikojen yleisyydestä Termejä Vallitsevuus (prevalenssi) x / Ilmaantuvuus (insidenssi) x / / v

67 Suomessa syntyy vuosittain vaikeasti tai erittäin vaikeasti kuulovikaista lasta (kuntouttamattomalla kuulovialla olennainen vaikutus kielen ja puheen kehitykseen) Liimakorvan vallitsevuus alle kouluikäisilla 5 10 % Poikkeavia kuulolöydöksiä 7 v 4 % (Sorri ym 1997) 15 v 10 % (Sorri & Rantakallio v pojilla jkv alle 20 % (Sorri ym 1980, Jokitulppo ym 2008)

68 Varhaislapsuuden kuulovikojen prevalenssi Prevalenssi Kuulovian aste Tutkija 1,1 / 1000 PTA 0,5-2kHz > 50 db Martin ym ,27 / 1000 BEHL 0,5-4kHz > 40 db Davis ja Parving ,1 / 1000 PTA 0,5-2kHz > 35 db Karikoski ja Marttila ,3 1,1 / 1000 BEHL 0,5-4kHz > 40 db Mäki-Torkko ym 1998

69 Milloin epäilet lapsen kuulovikaa 1 Riskiryhmät Suku; 1.asteen sukulaisella muu kuin hankinnainen kuulovika, suvussa runsaasti muita kuin hankinnaisia kuulovikoja Hoito lasten teho-osastolla Epämuodostumat, erityisesti pään ja kaulan alueella Sairastettu aivokalvontulehdus älä viivyttele!

70 Milloin epäilet lapsen kuulovikaa 2 Seulonnat Vastasyntynyt Neuvolaseulonnat VANHEMPIEN EPÄILY

71 Kuulovian varmistaminen Observaatioaudiometria Ehdollistettu audiiometria Leikkiaudiometria Varsinainen audiometria OAE ABR Varmistaminen = prosessi Tavoite: Kuulovian varmistus < 4 kk Kuntoutuksen aloitus < 6 kk Muiden erikoisalojen konsultaatiot

72 Kuntoutustyöryhmä Audiologi Foniatri Korvalääkäri Teknisen audiologian edustaja Kuulontutkija Puheterapeutti Sosiaalityöntekijä Korvakappaleen tekijä Kuntoutusohjaaja Lastentarhan työntekijät Koulun työntekijät Jne Todella monialaista yhteistyötä eikä vain teknisaudiologista kuulonkuntoutusta

73 Aikuisten kuulovikojen aiheuttajia Ikäkuulo / presbyacusis Pitkäaikainen välikorvan tulehdus / chronic otitis media (COM) meluvammat / noise induced hearing loss (NIHL) Otoskleroositauti / otosclerosis, otospongiosis Menieren tauti / Meniere s disease Kuulohermon kasvain / neuroma of the VIIIth nerve

74 Ikäkuulo Presbyakuusi = ikään liittyvä sensorineuraalinen itsesyntyinen etenevä kuulovika ARHI = kaikki iän myötä esiintyvät kuuloviat

75 Rosenin kaskadihypoteesi

76 Altistavia tekijöitä (Rosenin mukaan) Dieetti Ravitsemus (puute?) Metabolia diabetes Hyperlipemia Hypertonia Ateroskleroosi Fyysinen rasitus (??) Tupakka Emotionaalinen stressi Herediteetti Rotuominaisuudet Pigmentaatio Sukupuoli Ympäristön melu (sosioakuusi) Nykykäsitys Perimä Kandidaattigeenejä tunnistettu Ateroskleroosi Ja siihen altistavat tekijät Ulkoiset tekijät Melu Riittävä altistus suojaa Alkoholi J-käyrä

77 Kuulokynnykset 1

78 Kuulokynnykset 2

79 Kuulokynnykset 3

80 Meluvamman synty 1. Äkillinen Voimakas energia-aalto aiheuttaa äkillisesti tuhoa Tärykalvossa Välikorvassa Sisäkorvassa 2. Krooninen Aiheuttajana jatkuva (tasainen tai vaihteleva) melu tai impulssimelu Ensin muutokset energia-aineenvaihdunnassa Myöhemmin solukatoa (ensin ulommissa hiussoluissa suurempi energian tarve)

81 Sisäkorvan muutoksia

82 Meluvamman oireet Hiljalleen (ja varkain) etenevä kuulovika Vaikeudet hälyssä Tinnitus

83 Kuulovikojen prevalenssi Ikäryhmä BEHL 0,5-4kHz > 20 db (EU) 10 v 0,2 0,2 15 0,9 0,7 25 0,8 0,4 35 2,0 1,2 45 6, ,9 4, ,2 10, ,5 32,5 BEHL 0,5-2kHz > 26 db (WHO)

84 KUULONKUNTOUTUS

85 Kuntoutuksen tarpeita PTA 0,5-2kHz > 26 db PTA 0,5-2kHz > 30 db 55 v 4,3 % 2,6 % 65 v 10,0 % 6,5 % 75 v 32,5 % 22,2 %

86 sosiaalinen ammatillinenn psykologinen audiopedinen lääketieteellinen tekninen

87 Lääketieteellinen kuulonkuntoutus Korvasairauksien diagnostiikka ja hoito Kuulonparannusleikkaukset Sisäkorvaistuteleikkaukset Seulonta Ehkäisy

88 Psykologinen kuulonkuntoutus Kuulovikaisen (myös omaisten) psyykkisten ongelmien lievittäminen, potilaan ja perheen tukeminen Tiedon välittäminen <-> kognitiivinen psykoterapia Henkilökohtaiset keskustelut, ryhmät Sopeutumisvalmennuskurssit JOKAISEN KUNTOUTUSRYHMÄN JÄSENEN TEHTÄVÄ! Sosiaalinen kuulonkuntoutus Yhteiskunnallisen osallistumisen haittojen minimointi Kuntoutuksen ja hoidon taloudellisista asioista huolehtiminen Taloudellinen kompensaatio ja tuki Erilaiset maksajatahot Lausunnot Lakien ja muiden säädösten tunteminen

89 Ammatillinen kuulonkuntoutus Audiopedinen kuulonkuntoutus Ammatinvalinta Koulutus Uudelleen koulutus Etc. Kuulovikaisen logopedinen kountoutus Apuvälineiden käytön opetus

90 Tekninen kuulonkuntoutus Indikaatiot Aikuiset BEHL 0,5-4kHz > 30 db Lapset BEHL 0,5-4kHz > 20 db Vanhukset BEHL 0,5-4kHz >35 (40) db

91 Kuulokoje High tech -tuote Maailmalla useita valmistajia Eurooppa vahvoilla Suomessa useita maahantuojia Suomen markkinoilla satoja eri tyyppejä Pohjoismaiset laatuvaatimukset

92 1 koje vai 2 kojetta? 2 kojeen etuja 2 kojeen haittoja pienempi vahvistuksen tarve edullisempi kuulon suuntakuvio (vrt. 2- mikrofonijärjestelmä) mahdollisuus suuntakuuloon binauraalisen fuusion mahdollisuus binaural squelch; kai un haittaavuus vähenee varakoje deprivaation esto kustannukset

93 Kojetyyppejä Korvantauskoje Korvakäytäväkoje (silmälasikoje) (taskukoje) Korvakappale (kuorikko) Osa akustista toistoketjua Kova, pehmeä, ventiloitu, suodattimella varustettu, akustinen torvi

94 Aikuisen potilaan kojesovituksen kulku 1 1. Käynti Anamneesi, status, kuulotilanteen, sosiaalisen tilanteen, kuulemisen tarpeen, ongelmatilanteiden selvittely Kuulonmittaukset Kojeen esivalinta: montako kojetta, kumpi korva, kojetyyppi, toistoominaisuudet jne. Korvakappaleen / kuorikon malli 2. Käynti Kojeen luovuttaminen kotikokeiluun Korvakappaleen / kuorikon sopivuuden varmistaminen Kojeen toiston tarkistaminen Subjektiivisesti Mittaamalla Käytön ohjaaminen Koje kotikokeiluun

95 Aikuisen potilaan kojesovituksen kulku 2 3. Käynti Kojeen sopivuuden varmistaminen Päätös, paperisota, pitkäaikaiseen lainaan luovuttaminen Käytön ohjaus Yleistä Omainen mukaan Tarvittaessa kierros uusiksi Kotona osattavaa (myös yleislääkärin) Pariston ja letkujen vaihto Vaikkusuojan puhdistus Korvakappaleen puhdistus Vinkumisen kontrollointi Kojeen toiminnan tarkastaminen

96 Kojeiden toimintahäiriöitä Koje on huonosti paikoillaan korvakäytävässä koje vinkuu. Korjaa kojeen asento. Korvakappale on väljä koje vinkuu. Korvakappale on uusittava. Korvakappaleen tai korvakäytäväkojeen äänikanava on vaikun tukkima koje on mykkä. Puhdistetaan. Korvakappaleen voi puhdistaa esim. miedolla saippualiuoksella tai erityisesti tähän tarkoitetulla puhdistusaineella. Muista kuivata; myös vesipisarat tukkivat. Korvakäytäväkojeen äänikanava puhdistetaan siihen tarkoitetulla instrumentilla Paristo on tyhjä tai väärin paikoillaan koje on mykkä. Uusi paristo asetetaan oikein paikoilleen. Paristo on kojeeseen sopimaton ilma-sinkkiparistot aiheuttavat joissakin kojeissa hurinaa. Kokeile vaihtamalla paristotyyppiä (tai kysy kuulokeskuksesta/-asemalta). Korvantauskojeen letku on vanha, jäykkä ja rikkoutunut koje vinkuu. Sama voi tapahtua, jos letku on väärän mittainen. Vaihda. Taskukojeen johdin on poikki tai johtimessa on huono kontakti koje on mykkä tai katkoo ääntä. Vaihda johdin. M-T-kytkin on väärässä asennossa koje on mykkä. Korjaa asento; M mikrofonikuunteluun, T induktiiviseen kuunteluun. Joissakin kojeissa on MTasento; sitä käytettäessä mikrofoni- ja induktiivinen kuuntelu toimivat yhtä aikaa.

97 Kojeiden toiminnan testaaminen Käy läpi edellä oleva vikaluettelo. Ehjässä kojeessa saat halutessasi aikaan akustisen kierron (kojeen vinkumisen). Kytke koje päälle ja käännä voimakkuussäädin maksimiin. Jos kysymyksessä on taskukoje, tuo kuuloke mikrofonin viereen. Korvantaustai korvakäytäväkojeen suljet kämmeneesi. Ellei koje vingu (ja paristo on kunnossa), se on toimimaton ja tarvitsee asiantuntijan apua. Kojeen äänen laatua, puhtautta tai mahdollista katkeilemista voit kokeilla, jos käytössäsi on omalle korvallesi tehty korvakappale. Toinen mahdollisuus ovat halvat tätä tarkoitusta varten tehdyt stetoskooppikuulokkeet. Äänen laadun arviointi edellyttää tottumista kojeiden ääneen, joka on kaukana lineaarisesta taajuustoistosta. Mahdollinen vika edellyttää asiantuntijan apua.

98 Kojeet ovat käytössä

99 Kliininen hyöty

100 Tautispesifinen hyöty

101 Geneerinen elämänlaatu

102 Opastus kannattaa

103 Kustannukset

104 Kojeiden käyttäjiä väestössä Estimated % of population who have a hearing aid Denmark 3.35% Finland 0.96% Norway 2.40% Sweden 2.27% United Kingdom 3.50%

105 puhelimen puhelimen Taulukko 5. Kuulon apuvälineitä. Muut apuvälineet Apuvälineluokka Toiminta Esimerkkejä Kuulokojeet äänen vahvistaminen korvantauskojeet korvakäytäväkojeet silmälasikojeet taskukojeet Kommunikaattorit äänen vahvistaminen (ei soviteta yksilöllisesti) Akustiset hälyttimet äänen vahvistaminen lisäkello voimakasääninen ovikello Taktiilit hälyttimet signaalin siirtäminen toiselle aistille täristinherätyskello täristimet muihin hälyttimiin, usein osana erityistä hälytinkeskusta Valomerkkihälyttimet signaalin siirtäminen toiselle aistille tai ovikellon merkkivalo merkkivalot muihin hälytyksiin, usein osana erityistä hälytinkeskusta Puhelimen apuvälineet äänen vahvistaminen induktiivinen kuuntelu (parempi häiriöetäisyys eli signaali-kohinasuhde) vahvistinpuhelin matkapuhelimen induktiosilmukka Radion ja television apuvälineet äänen vahvistaminen induktiivinen kuuntelu infrapunavälitteinen kuuntelu lisäkuulokkeet tai -kaiutin induktiosilmukat (pienoissilmukat, vapaasti asennettavat, kiinteästi asennettavat silmukat) infrapunalaitteet (itsenäisesti tai kuulokojeen kanssa käytettävät) Asiointi- ja julkisten tilojen apuvälineet äänen vahvistaminen induktiivinen kuuntelu kuulokojeen lisämikrofoni kuuntelusauvat ja muut kommunikaattorit (palvelupisteen) induktiosilmukka (julkisen tilan) induktiosilmukka

106 Apuvälineitä 1

107 Apuvälineitä 2

108 Apuvälineitä 3

109 Mikä sisäkorvaistute on? Sähköinen kuulokoje, jolla ohitetaan toimimaton (tai huonosti toimiva) sisäkorva

110 Kenelle istute? Vaikeat ja erittäin vaikeasti kuulovikaiset, jotka eivät hyödy riittävästi kuulokojeista Kuulohermo toimii (Ellei toimi, mahdollisesti aivorunkoistute) Pre- ja postlingvaalisesti kuulovikaiset lapset Postlingvaalisesti kuulonsa menettäneet aikuiset EI: prelingvaalisesti kuulonsa menettäneet aikuiset

111 Istutteen osat

112 Miltä istutteet näyttävät 1

113 Miltä istutteet näyttävät 3 Empfänger Spule Magnet ART Referenz Elektrode Referenz Elektrode Titan Stimulator

114 Istutehoidon kulku Vaiheet Harkinta Preoperatiiviset tutkimukset (kuulo, kommunikaatio, kuvantamiset, vestibulaarifunktio) Leikkausjakso Aktivointi Puheterapia Kontrollit lopun ikää sitoutuminen! Tiimi Audiologi/foniatri Kirurgi Insinööri Kuulontutkija(t) Puheterapeutti Kuntoutusohjaaja Osaston + l-salin väki Lastentarhan ja koulun väki Koordinaattori Jne.

115 Miten istutteella kuulee; Välimaa et Sorri 2000

116 Aikuisten puheen vastaanotto Välimaa & Sorri 2007 Aikuisten puheen vastaanotto (%), N=30 pre 6 kk 12 kk 48 kk lauseet sanat äänteet

117 Implantointi-iän vaikutus Tait, Nikolopoulos et Lutman 2007

118 Muutamia pointteja Istutehoidon kustannuksista Laitteisto n Muut kustannukset 1. vuoden aikana n Tällä hetkellä Suomessa > 500 istutteen saanutta Kuulo istutteella vastaa lievää kuulovikaa Istute poissa käytöstä (esim saunassa ei kuuloa) Sisäosien takuu 10 v Kuumia aiheita Bilateraalinen istutehoito Bimodaalinen istutehoito Elektroakustinen stimulaatio (hybridilaitteet) Istutteen saaneelle lapselle odotettavissa pari (?) sisäosien vaihtoa elämän aikana

119 Apuvälineiden maksajatahoja Julkinen terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalitoimi KELA Vakuutuslaitokset Valtiokonttori Työvoimaviranomaiset Potilas (omaiset)

120 Vuosittaisia apuvälinehuollon kustannuksia (arvio ms X/09 Kuulokojeet x ,5 milj Korvakappaleet x 100 3,5 milj Muut apuvälineet x 200 2milj Kuulokojesovitukset x milj Sisäkorvaistutteet 50 x ,75 milj Paristokustannukset x 150 Yhteensä 11,25 milj 41 milj 0,8 milj / asukasta

121 Maiden vertailua Per capita expenditure on adult hearing aid services Estimated number of people fitted per thousand people Average expenditure per person fitted Denmark Finland United Kingdom % DSP aids 52.0% 17.0% 1.3% % ITE 42.8% 24.6% 7.3% % DPA 16.2% 24.7% 17.7% % Bilateral 67.5% 5.1% 18.3%

122 Sopeutumisvalmennus Kuntoutusohjaus toiminta- ja kuntoutusedellytysten parantamista ja tukemista antamalla kuntoutuvalle ja hänen ympäristölleen (perheelleen) tietoa ja kuntoutumista edistäviä valmiuksia Tavoitteita Psyykkinen itsenäistäminen Toimintakyvyn edistäminen Sosiaalinen itsenäistäminen Ryhmämuotoista toimintaa Kurssimuotoisena Polikliinisesti Toiminta- eikä sairauskeskeistä Yksilöllistä sopeutumisvalmennusta Kuntoutuksen seurantaa Linkki eri tahojen välillä Tehtäviä Kuntoutustyöryhmän jäsen Kotikäynnit seuranta Laitoskäynnit Yhteydet viranomaisiin Työpaikat Mukana sova-kursseilla Koulutus eri tahoille

123 Audiologinen työryhmä Lääkäri Audiologi Foniatri Korvalääkäri Yleislääkäri Sairaanhoitaja terveydenhoitaja koordinaattori Kuulontutkija Puheterapeutti Psykologi Sosiaalityöntekijä Tekninen henkilöstö Korvakappaleen tekijä Kuntoutusohjaaja Lastenhoitaja Osastonsihteeri etc. Koulutoimi Lastentarha Työterveyshuolto KUNTOUTUSSUUNNIOTEL MA JA SEN SEURANTA

124 Kuulonhuollon tehtäväjakoa Seulonta ja preventio Diagnostiikka Hoito ja kuntoutus Erikoissairaanhoito Ohjaus ja koordinointi Otologinen ja audiologinen diagnostiikka Koko kuusijaon mukaan Perusterveydenhuolto Suoritus Alustava diagnostiikka Alustava korvasairauksien hoito Puheterapia Työterveyshuolto Suoritus (Alustava diagnostiikka) (Alustava korvasairauksien hoito) Vammaisjärjestöt (KHL ym) Otologinen ja audiologinen diagnostiikka Sopeutumisvalmennus, Kuntoutusohjaus Yksityissektori Otologinen ja audiologinen diagnostiikka Apuvälinesovitukset

125 Apuvälineiden maksajatahoja Julkinen terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalitoimi KELA Vakuutuslaitokset Valtiokonttori Työvoimaviranomaiset Potilas (omaiset)

126 Vuosittaisia apuvälinehuollon kustannuksia (arvio ms X/09 Kuulokojeet x ,5 milj Korvakappaleet x 100 3,5 milj Muut apuvälineet x 200 2milj Kuulokojesovitukset x milj Sisäkorvaistutteet 50 x ,75 milj Paristokustannukset x 150 Yhteensä 11,25 milj 41 milj 0,8 milj / asukasta

127 Maiden vertailua Per capita expenditure on adult hearing aid services Estimated number of people fitted per thousand people Average expenditure per person fitted Denmark Finland United Kingdom % DSP aids 52.0% 17.0% 1.3% % ITE 42.8% 24.6% 7.3% % DPA 16.2% 24.7% 17.7% % Bilateral 67.5% 5.1% 18.3%

128 Sopeutumisvalmennus Kuntoutusohjaus toiminta- ja kuntoutusedellytysten parantamista ja tukemista antamalla kuntoutuvalle ja hänen ympäristölleen (perheelleen) tietoa ja kuntoutumista edistäviä valmiuksia Tavoitteita Psyykkinen itsenäistäminen Toimintakyvyn edistäminen Sosiaalinen itsenäistäminen Ryhmämuotoista toimintaa Kurssimuotoisena Polikliinisesti Toiminta- eikä sairauskeskeistä Yksilöllistä sopeutumisvalmennusta Kuntoutuksen seurantaa Linkki eri tahojen välillä Tehtäviä Kuntoutustyöryhmän jäsen Kotikäynnit seuranta Laitoskäynnit Yhteydet viranomaisiin Työpaikat Mukana sova-kursseilla Koulutus eri tahoille

129 Audiologinen työryhmä Lääkäri Audiologi Foniatri Korvalääkäri Yleislääkäri Sairaanhoitaja terveydenhoitaja koordinaattori Kuulontutkija Puheterapeutti Psykologi Sosiaalityöntekijä Tekninen henkilöstö Korvakappaleen tekijä Kuntoutusohjaaja Lastenhoitaja Osastonsihteeri etc. Koulutoimi Lastentarha Työterveyshuolto KUNTOUTUSSUUNNIOTEL MA JA SEN SEURANTA

130 KUULONSEULONNAT

131 Seulonnan periaatteita 1. Asiaan voidaan puuttua varhaisvaiheessa sekundaaripreventio 2. Seulonta johtaa interventioon 3. Seulonnalla on kohtalainen kustannusvaikuttavuus Kohtuulliset kustannukset Ilmeinen / riittävä hyöty 4. Seulonnan tuloksia ei saavuteta muutoin 5. Luotettava menetelmä Ei liikaa vääriä negatiivisia Ei liikaa vääriä positiivisia 6. Seulontaväsymys on vältettävissä Mielellään objektiiviset menetelmät

132 Lasten kuulonseulonnat

133 Seulontaohjeita ja kannanottoja Lääkintöhallituksen kiertokirje 1371/529/74 Lääkintöhallituksen työryhmämietintö Kuulonhuollon valtakunnallinen kehittäminen Salmivalli ym.: Kuulontutkimus ja kuntoutus. Instrumentarium 1984 Lääkintöhallituksen asiantuntijaryhmän mietintö: Kuulonhuolto Lääkintöhallitus: lastenneuvoloiden opaskirja Oulun lääninhallituksen ohjeet 1997 EU Concerted Action AHEAD (Advancement of Hearing Assessment Methods and Devices), European Consensus Statement 1998 Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaalija terveysministeriö. Oppaita 2004:14. Myös Terveysportissa (http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat.koti?p_db=lno)

134 Lasten seulontojen tavoite Vaikean ja erittäin vaikean kuulovian varmistaminen 4 kk ikään mennessä Vaikean ja erittäin vaikean kuulovian kuntoutuksen aloittaminen 6 kk ikään mennessä

135 Kuinka kävi ennen vastasyntyneiden seulontoja

136 Viive seulonnasta kuulovian varmistamiseen

137 Seulontavaiheet Lasten kuulon seulonta neuvolassa Martti Sorri Professori Korva-, nenä ja kurkkutautien klinikka

KUULOVAMMA- NÄKYMÄTÖN VAMMA

KUULOVAMMA- NÄKYMÄTÖN VAMMA KUULOVAMMA- NÄKYMÄTÖN VAMMA - Satakuntalaisen huonokuuloisen nuoren yhteiskuntaan sopeutuminen Multisilta, Minna Saarinen, Anne Opinnäytetyö Kevät 2002 DIAK / Porin yksikkö 2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Koulussa on kuulovammainen oppilas

Koulussa on kuulovammainen oppilas Kuulonhuoltoliitto ry Koulussa on kuulovammainen oppilas lasten kuntoutusohjaajat S i s ä l t ö : Yleistä 2 Kuuleminen ja kuulovammat 2 Kuulemisen käsitteitä 3 Kuulontutkimus ja audiogrammi 4 Kuulovamman

Lisätiedot

Lasten kuulovikojen seulonta

Lasten kuulovikojen seulonta Katsaus tieteessä Jukka Kokkonen LL, apulaisylilääkäri Pohjois-Karjalan keskussairaala, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka jukka.kokkonen@pkssk.fi Jaakko Salonen LL, vs. osastonylilääkäri TYKS, korva-,

Lisätiedot

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä

Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Kuulokojeen käyttäjät työelämässä Tietoa työstä MONIMENETELMÄINEN TUTKIMUS KUULOKOJEEN KÄYTÖN ESTEISTÄ JA EDISTEISTÄ TYÖELÄMÄSSÄ Inka Koskela Johanna Ruusuvuori Pirjo Juvonen-Posti Nina Nevala Päivi Husman

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu

Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Suomen Meniere-liitto Kuulo-ongelmat vertaistuen apu Vertaistukiryhmän laatima ohjelmarunko. Kuulon tietokonepohjaisen vertaistuen ohjelmarunko. Tämä on versio 4. Dafydd Stephens, llmari Pyykkö, Erna Kentala,

Lisätiedot

KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI

KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI KUULOKOJEPOTILAAN TIEDONSAANTI Kirsi Koski-Pärnä PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2012 TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos KOSKI-PÄRNÄ, KIRSI: Kuulokojepotilaan

Lisätiedot

1. JOHDANTO Kuurosokealla on oikeus olla yhteiskuntamme tasavertainen jäsen. Hänellä on oikeus opiskeluun ja työhön, harrastamiseen, perheeseen ja yhteistoimintaan ihmisten kanssa. Kuurosokealla on oikeus

Lisätiedot

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA

KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA KUUROSOKEIDEN OPETUSKÄYTÄNTÖJÄ SUOMESSA OPETUSHENKILÖSTÖN KUVAAMANA Ritva Hoikkala Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos 2013 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA

KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Elina Elisabet Pelkkikangas KUULOVAMMAINEN LAPSI PÄIVÄHOIDOSSA Vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kokemuksia erityistarpeisen lapsen sopeutumisesta päivähoitoon Sosiaali- ja terveysala 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

OPAS HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN TESTAAMISEEN JA HOITOON

OPAS HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN TESTAAMISEEN JA HOITOON OPAS HYVÄNLAATUISEN ASENTOHUIMAUKSEN TESTAAMISEEN JA HOITOON LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö AMK Kevät 2011 Jyrki Suojanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki

Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka Opettajankoulutuslaitos syyskuu 2011 ohjaaja: Jarkko Hautamäki "Oma entinen on palannut takaisin elämään" Kuntoutuksen vaikuttavuus aikuisena kuuroutuneiden henkilöiden elämänhallintaan ja psykososiaaliseen hyvinvointiin Anu Autio Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Opas tinnituspotilaalle

Opas tinnituspotilaalle Opas tinnituspotilaalle Laurila, Antti; Leiponen, Marita; Leppävuori Johanna; Packalén, Pia 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Opas tinnituspotilaalle Antti Laurila, Marita Leiponen, Johanna

Lisätiedot

m eniere-posti Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland Vuosikerta XVI

m eniere-posti Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland Vuosikerta XVI m eniere-posti Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland 1 2011 Vuosikerta XVI Meniere-paikallistoiminta, yhteystietoja Etelä-Pohjanmaan Meniere-yhdistys ry Pirjo Viitamäki Vuorenmaanrinne 23

Lisätiedot

EMPULLA ON MIGREENI. - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille

EMPULLA ON MIGREENI. - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille EMPULLA ON MIGREENI - lastenkirja migreenistä 4 5-vuotiaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitoalan ammattilaisille Tiina Lehtimaa Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä,

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Jussila Juha TIETOKONEEN HANKINTA ERITYISAPUVÄLINEEKSI VAMMAISELLE LAPSELLE KOULUNKÄYNNIN TUKEMISEKSI ALAKOULUSSA

Jussila Juha TIETOKONEEN HANKINTA ERITYISAPUVÄLINEEKSI VAMMAISELLE LAPSELLE KOULUNKÄYNNIN TUKEMISEKSI ALAKOULUSSA Jussila Juha TIETOKONEEN HANKINTA ERITYISAPUVÄLINEEKSI VAMMAISELLE LAPSELLE KOULUNKÄYNNIN TUKEMISEKSI ALAKOULUSSA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelujen suuntautumisvaihtoehto 2009 TIETOKONEEN

Lisätiedot

Huimaus. Tietokoneen näyttö. Työelämän triggerit. 19. vuosikerta 2/2013. Suomen Migreeniyhdistys ry. Kortisoni. Magnesiuminfuusio.

Huimaus. Tietokoneen näyttö. Työelämän triggerit. 19. vuosikerta 2/2013. Suomen Migreeniyhdistys ry. Kortisoni. Magnesiuminfuusio. 19. vuosikerta 2/2013 Huimaus Kortisoni Magnesiuminfuusio Tietokoneen näyttö Kilpirauhanen Kivun muistikuva Työelämän triggerit Kivun hyväksyminen Suomen Migreeniyhdistys ry Aiheuttaako hienon kalenterin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA

TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA TERVEYDENHOITAJA ERITYISLAPSEN PERHEEN TUKENA Mielenkiinnon kohteena XXY-pojat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lahdensivu 11.05.2011 Helena Lauer OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Liisa Martikainen Päivi Rainò. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja nuorten kuntoutus- ja tulkkauspalvelujen toteutuminen ja tarve tulevaisuudessa

Liisa Martikainen Päivi Rainò. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja nuorten kuntoutus- ja tulkkauspalvelujen toteutuminen ja tarve tulevaisuudessa Liisa Martikainen Päivi Rainò Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten ja nuorten kuntoutus- ja tulkkauspalvelujen toteutuminen ja tarve tulevaisuudessa 89/2014 Sosiaali- ja terveysturvan selosteita Kelan

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10

Ammatillinen kuntoutus kouluttaa. Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus. uuteen työhön Sivu 4. valinnan vapautta Sivu 6. kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Ammatillinen kuntoutus kouluttaa uuteen työhön Sivu 4 Terveydenhuollon asiakkaille lisää valinnan vapautta Sivu 6 Psykososiaalisilla tekijöillä vaikutus kuntoutuksen tehoon Sivu 10 Moniammatilliset tiimit

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

Johdon tuki. Potilasohjaus

Johdon tuki. Potilasohjaus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus Erikoissairaanhoito kuntoutusohjaus Perusterveydenhuolto Avh-yhdyshenkilötoiminta Tukitoimet Kolmas sektori Yhdistystoiminta Sopeutumisvalmennus Vertaistuki Kuntoutusta

Lisätiedot

eniere-posti eniere-posti Vuosikerta XII Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland

eniere-posti eniere-posti Vuosikerta XII Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland eniere-posti 2 2007 Vuosikerta XII Suomen Meniere-liitto, Meniere-Förbundet i Finland 1 Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat Etelä-Karjalan Meniere-yhdistys ry Esa Antikainen

Lisätiedot